Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat"

Transkript

1 Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Mandag den 12-maj-2003 Starttidspunkt for møde: Kl Sluttidspunkt for møde: Kl Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Ingen. Mødedeltagere: Arne Ebsen, Birger Jensen, Christian Ulrich, Finn Olsen, Mogens Johansen åben

2 Økonomiudvalg, mandag den 12-maj-2003 Indholdsfortegnelse Til behandling - for åbne døre Kommuneforeningen i Fyns Amt - debatmøde Anlægsregnskaber afsluttet i 2002 på Teknik- og Miljøudvalgets område Anlægsregnskab Ombygning og nyt fyr på Lunde kursuscenter Anlægsbevilling - Ansøgning om anlægsbevilling til realisering af del af trafiksikkerhedsplanen Ansøgning om anlægsbevilling til vandledning i Bøllemosen Anlægsbevilling - Ansøgning om tillæg til anlægsbevilling til renovering af eksisterende kloakledninger Udlejning af Rødmevej 1 A -B Flagning på Kommunekontoret, Flagreglement Tildeling af vejledende investeringsramme til bygningsfornyelse m. v. for Ansøgning om tilskud til projekt "Bevarelse og udvikling i den gamle del af Vester Skerninge" Lejeaftale med Ollerup Skytteforening for del af matr. nr.19 v Ollerup By, Ollerup Anvendelse af Ulbølle Skole efter lejeperiodens udløb Skolestruktur Sekretariatsbetjening af skatteankenævn Daginstitutionsstruktur - Handleplan Samråd mellem Økonomiudvalg og Socialudvalg Erhvervsstrategi - et indsatsområde i Egebjerg Administration af venskabsbysamarbejde Eventuelt Information til pressen Bilagsliste åben

3 Økonomiudvalg, mandag den 12-maj-2003 Side 113 Til behandling - for åbne døre 114. Kommuneforeningen i Fyns Amt - debatmøde J.nr.: I00 Sagsid.: Initialer: bip Åben sag Kommuneforeningerne i Vejle og Fyns Amt indbyder - i relation til strukturdebatten til debatmøde om Kommunernes fremtidige opgaver og værdier med KL s formand Ejgil W. Rasmussen og KL s næstformand Anker Boye. Debatmødet afholdes den 03. juni 2003 kl i Dr. Margrethe Hallen, Fredericia. Deltagergebyr incl. frokost: 310 kr. Deltagergebyr excl. frokost: 150 kr../. Vedlagt: - Program dok. nr Ingen deltagere fra Økonomiudvalget Anlægsregnskaber afsluttet i 2002 på Teknik- og Miljøudvalgets område. J.nr.: S08 Sagsid.: Initialer: joh Åben sag På Teknik- og Miljøudvalgets område foreligger der anlægsregnskab for: Kloakering af Egebjerg/Rødme, Midtervej, Brunsvej, Knarrebjergvej, Gemalvej samt udbygning af sparebassin i Ulbølle Regnskabet udviser en mindreudgift på kr og en merindtægt på kr

4 Økonomiudvalg, mandag den 12-maj-2003 Side 114 Mindreforbruget fremkommer ved at der ikke er opført 4 stk. oliefang. Merindtægten skyldes kloakering af Gemalvej. Anlæg af spildevandstrykledning fra Scan-Hide til Fåborg Kommunes kloaksystem i Vester Aaby. Regnskabet udviser en mindreudgift på kr ,00. Indstilling: Teknik- og Miljøafdelingen indstiller, at anlægsregnskaberne godkendes. Bilag: Regnskab for anlægsbevilling, Kloakering Egebjerg/Rødme m.m. (89134) Regnskab for anlægsbevilling, Afløb Scan-Hide (89135) Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Indstilles. Økonomiudvalgs beslutning den Oversendes til næste møde. Indstilles til kommunalbestyrelsen Anlægsregnskab Ombygning og nyt fyr på Lunde kursuscenter J.nr.: S08 Sagsid.: Initialer: svl Åben sag Økonomiafdelingen fremsender regnskab for anlægsbevilling på ombygning og nyt fyr på Lunde Kursuscenter. Regnskabet udviser en overskridelse på hvilket skyldes, at der efter aftale med kriminalforsorgen er etableret gulvriste i køkkenet i stedet for almindelige gulvafløb for at lette rengøringsarbejdet. Hele anlægsprojektet er lånefinansieret, renter og afdrag på lånet betales af Kriminalforsorgen. Overskridelsen i forhold til det hjemtagne lån er afholdt af Kriminalforsorgen.

5 Økonomiudvalg, mandag den 12-maj-2003 Side 115 Økonomiafdelingen indstiller regnskabet til godkendelse../. Vedlagt: - Skemaer regnskab for anlægsbevilling (dok 90981) - Økonomiudvalgs beslutning den Oversendes til næste møde. Indstilles til Kommunalbestyrelsen Anlægsbevilling - Ansøgning om anlægsbevilling til realisering af del af trafiksikkerhedsplanen J.nr.: G01 Sagsid.: Initialer: joh Åben sag Teknik- og Miljøafdelingen ansøger om anlægsbevilling til realisering af en del af de trafikfremmende projekter der er prioriteret i planen for kr Bevillingen finansieres af beløb afsat i budget 2003, stednr Rådighedsbeløb trafikforbedring og stednr Trafiksanering Bevillingen foreslås anvendt på de projekter der i planen forventes udført i perioden og en ombygning af Langegyde i tilknytning til amtets trafiksanering af Fåborgvej. Den del af Langegyde der skal ombygges er strækningen fra Fåborgvej til V. Stationsvej Enkelte af projekterne er udført. Det drejer sig om projekt 38, 49, 34,69 og 71. Projekt nr. 20 og 19 ( Lukning af Grønnegade ved Vibevej ) skønnes at ville give beboerne i den del af Grønnegade så store gener, at projektet foreslås henlagt. Indstilling: Teknik- og Miljøafdelingen indstiller at der meddeles den ansøgte anlægsbevilling på kr til realisering af trafiksikkerhedsplanen../. Anlægsbevilling Trafikforbedringer (85544).

6 Økonomiudvalg, mandag den 12-maj-2003 Side 116 Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Oversendes til anden behandling og sikkerhedsplanen uddeles til udvalgets medlemmer. Bilag: Anlægsbevillingsskema Trafiksanering (89086) Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at der frigives anlægsbevilling på kr. der finansieres af rådighedsbeløb sted nr og Prioriteringsrække følgen i Trafiksikkerhedsplanen til og med nr. 15, projektnr. 34 Filippavej følges. Projektnr. 29 og 13 udgår. Restbeløbet ca kr. anvendes til etablering af cykelsti langs Industrivej, primært krydset Skerningegårdsvej/Industrivej. Økonomiudvalgs beslutning den Oversendes til næste møde. Indstilling fra Teknik- og Miljøudvalget følges og indstilles til Kommunalbestyrelsen Ansøgning om anlægsbevilling til vandledning i Bøllemosen J.nr.: P20 Sagsid.: Initialer: joh Åben sag Teknik- og Miljøafdelingen ansøger om anlægsbevilling på kr til anlæg af vandledning i Bøllemosen og Høje Dong. Ansøgningen finansieres af kr afsat under stednr Vandforsyning Bøllemosen med tillæg af kr Rådighedsbeløb til byggestyring Med denne bevilling er det muligt at vandforsyne den resterende del af området øst for rute 9. Indstilling: Teknik- og Miljøafdelingen indstiller at der meddeles den ansøgte anlægsbevilling på kr til anlæg af vandledning i Bøllemosen og Høje Dong.

7 Økonomiudvalg, mandag den 12-maj-2003 Side 117 Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Indstilles../. Vedlagt: - Bevillingsskema dok Økonomiudvalgs beslutning den Oversendes til næste møde. Indstilles til Kommunalbestyrelsen Anlægsbevilling - Ansøgning om tillæg til anlægsbevilling til renovering af eksisterende kloakledninger J.nr.: P20 Sagsid.: Initialer: joh Åben sag Teknik- og Miljøafdelingen ansøger om tillæg til anlægsbevilling til renovering af eksisterende kloakledninger på kr Bevillingen finansieres af kr afsat i budget 2003 stednr Rådighedsbeløb til renovering af eksisterende kloakledninger med tillæg af kr stednr Rådighedsbeløb til byggestyring Kommunalbestyrelsen bevilgede i møde den 18. september 2002 til renovering af kloakledninger ( Grønnegade ) kr. Forbruget til renovering af kloakken i Grønnegade forventes at blive kr. Restbevillingen kr. Nu bevilling Samlet rådighedsbeløb kr kr. Rådighedsbeløbet foreslås anvendt på følgende projekter: Langemarken Udskiftning af 140 m hovedledning i Langemarken. Den ekst. ledning stopper jævnligt og skal spules for at fungerer.

8 Økonomiudvalg, mandag den 12-maj-2003 Side 118 Pris kr. Gemalvej Kloakken i den ekst. del af Gemalvej fra Assensvej til Gemalvej 9 er i dårlig stand. Kloakken bliver en del af den fremtidige kloak der skal afvande Dongs Højrup. Dette sammenholdt med at vejen trænger til en ny belægning er begrundelsen for af få renoveret kloakken på nuværende tidspunkt. Pris kr. Stationsvej I forbindelse med at vandledningen på Stationsvej skal udskiftes har vi undersøgt kloakledningen med tilhørende stik og fundet at det er nødvendigt, at foretage reparationer en hel del steder. Ideen er at vi kun skal grave i Stationsvej en gang. Pris kr. Nørremarksvej Kloakering af Egebo og Nørremarksvej 23 og 24, jfr. sag nr. 33 på udvalgets møde den 26. februar Pris kr. Restbeløb anvendes til reparationer på det eksisterende kloakanlæg. Pris Samlet anlæg kr kr. Indstilling: Teknik- og Miljøafdelingen indstiller at der meddeles den ansøgte anlægsbevilling på kr til gennemførelse af ovennævnte projekter. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Indstilles../. Vedlagt: - Bevillingsskemaer dok. nr Økonomiudvalgs beslutning den Oversendes til næste møde. Indstilles til Kommunalbestyrelsen.

9 Økonomiudvalg, mandag den 12-maj-2003 Side Udlejning af Rødmevej 1 A -B J.nr.: Ø54 Sagsid.: Initialer: ers Åben sag Teknik & Miljøudvalget har på mødet den 23. april behandlet en ansøgning om etablering af en friskole i ejendommen, Gemalvej 17 i Kirkeby. Ejendommen er en landbrugsejendom, og det var planen at stuehuset og en del af udhusbygningerne skulle indrettes til skole. Resten af driftsbygningerne skulle fortsat anvendes til landbrugsdrift. Ejendommen ejes af Kim Jørgensen, Nørregårdsvej 25 og drives sammen med hans ejendom her. Teknik & Miljøudvalget afslog en zonetilladelse med henvisning til at en del af ejendommen måske skulle indgå i et erhvervsområde. Der er tale om det område vi har foreslået til udvidelse af erhvervsområdet ved Smedegårdsvej ved den kommende revision af Kommuneplanen. Det er kun en mindre del af ejendommen der skal indgå og bygningerne er ikke omfattet, men udvalget har ment at det er uhensigtsmæssigt at etablere en skole ved et kommende erhvervsområde. Med i overvejelserne har også spillet ind at Nørregårdsvej og Gemalvej ikke er egnet til skolevej med placering af en stor virksomhed som Teglværksgården A/S. Det er her LMglasfiber har til huse, og selv om de flytter skulle der gerne komme en anden virksomhed. Efter samtale med ansøger har Teknik- og Miljøafdelingen foreslået at de kan overtage Reginahaven når den bliver overflødig, og det er de interesseret i. De har dog travlt da de planlægger at starte efter sommerferien Som alternativ har Teknik- og Miljøafdelingen foreslået Rødmevej 1 A B, IAU-huset. Også dette er de interesseret i, men på lidt længere sigt er det ikke stort nok. Derfor vil de gerne leje med forkøbsret eller se på Reginahaven senere hvis det går godt med skolen. Teknik- og Miljøafdelingen har vurderet en årlig leje til kr., og det kan næsten dække de årlige renter og afdrag på det lån der blev optaget i forbindelse med oprettelse af IAUhuset. Lånet løber i endnu 3 år. Med en leje som anslået vil der være nogle driftsudgifter der hviler på udlejer så der vil være et underskud på ca kr. pr. år. Yderligere skal det tages i betragtning at der vil mangle en forventet salgsindtægt på kr. Der er regnet med indfrielse af lånet på kr. så netto vil der være et likviditetsunderskud på knap kr. Det skal oplyses at Børne- og Kulturudvalget i forbindelse med behandlingen i Teknik & Miljøudvalget om tilladelse til indretning af en skole på Gemalvej blev hørt. Børne- og Kulturudvalget har ikke kompetence til at afgøre om der kan oprettes en friskole, men et udsagn herfra kunne uden at bruges som et argument indgå i overvejelserne. Børne- og Kulturudvalget mener ikke Egebjerg Kommune skal arbejde for flere friskoler på grund af de økonomiske konsekvenser. Indstilling: Friskolen Skolen i det Sydfynske tilbydes en leje på 3 år for Rødmevej 1 A B for et årligt lejebeløb på kr. Det skal være en betingelse at vi som udlejer kun vil foretage de mest nødvendige udgifter til udvendig vedligeholdelse, forsikringer mm., og skolen selv skal afholde udgifter til forbrug. Nettolejen vil udgøre ca kr.

10 Økonomiudvalg, mandag den 12-maj-2003 Side 120 Som begrundelse for at Teknik- og Miljøafdelingen ikke følger Børne- og Kulturudvalgets anbefaling skal lægges til grund at Egebjerg Kommune vil få svært ved at sælge de bygninger der er planlagt afhændet uden det på en eller anden måde vil give kommunale udgifter. Her tænkes på boligtilskud mm. hvis der oprettes lejligheder. Økonomiudvalgs beslutning den Oversendes til næste møde. Angivelsen i sagsfremstillingen af, at Børne- og Kulturudvalget ikke mener, at Kommunen skal arbejde for flere friskoler, beror på en misforståelse. Udvalget skal ikke tage stilling til oprettelse af friskoler, der modtager tilskud fra Undervisningsministeriet, såfremt de i øvrigt opfylder lovens betingelser. Indstilles, at Rødmevej 1 A B udlejes pr under forudsætning af, at der kan opnås en tilfredsstillende lejeindtægt Flagning på Kommunekontoret, Flagreglement J.nr.: G00 Sagsid.: Initialer: ers Åben sag Sandsynligvis fra Egebjerg Kommune blev skabt var der regler om flagning på de kommunale bygninger. Reglerne var fastlagt i et Flagregulativ. I 1989 godkendte Økonomiudvalget på baggrund af en henvendelse fra skolerne at flagreglementet kun skal være vejledende. Af beslutningen fremgår ikke at det kun skal være vejledende for skolerne, men heller ikke at det skal være vejledende for alle institutioner herunder Kommunekontoret. I forbindelse med besparelse på Kommunekontorets drift hvor pedelstillingen skæres ned til en ½ stilling er vi ved at fastlægge hvilke opgaver der skal udføres, hvor der skal lægges et andet niveau og hvilke opgaver der skal udgå. Flagning uden for normal arbejdstid giver efter overenskomsten 80 timer pr. år, og det svarer til næsten 10 % af den normering der bliver til pedelarbejde. Hvis flagreglementet kun er vejledende også for Kommunekontoret kan vi spare disse 80 timer. Konsekvensen vil være at der ikke flages på fridage. Det drejer sig om nytår, de kirkelige helligdage og kongehusets fødselsdage samt grundlovsdag når disse falder på fridage. Yderligere vil flaget blive taget ned på hverdage ved normal arbejdstids ophør og ikke ved solnedgang.

11 Økonomiudvalg, mandag den 12-maj-2003 Side 121 Indstilling: Flagreglementet er vejledende og Kommunekontoret kan ophøre med flagning på helligdage og ud over normal arbejdstid. Økonomiudvalgs beslutning den Oversendes til næste møde. Indstillingen godkendes, idet administrationen anmodes om at vurdere alternative muligheder for flaghejsning. Chr. Ulrich ønsker, at flaghejsning under alle omstændigheder fastholdes Tildeling af vejledende investeringsramme til bygningsfornyelse m. v. for 2003 J.nr.: G00 Sagsid.: Initialer: ers Åben sag Ved brev af 11. marts har Erhvervs- og Boligstyrelsen tildelt Egebjerg Kommune en samlet investeringsramme til bygningsfornyelse i 2003 på 2,4 mill. kr. Rammen fordeler sig som: Grundfordeling 1,3 0,8 0,6 Opsparingstilllæg 2,6 2,3 1,7 Generel overudmelding 0,3 0,1 0,1 Andel i overført beløb fra ,0 0,0 0,0 I alt 4,2 3,2 2,4 Som det fremgår er rammen faldet de seneste år, og det ser ikke ud til at vi kan opspare til en større ramme og dermed kunne medfinansiere et større projekt. Det har været strategien siden projektet i det gamle vaskeri i Ulbølle blev gennemført, og har ført til at mindre projekter ikke har fået tilsagn. De tidligere Økonomiudvalg har som nævnt ønsket at støtte enkelte støre projekter, og herunder har den gamle foderstof og Eddikefabrikken begge i Ollerup været nævnt. Der har ikke været arbejdet på et konkret projekt, men den daværende ejer har ønsket at komme i betragtning når der var midler til rådighed. Ole Foged Jensen har nu meldt sig på banen med Eddikefabrikkens gamle bygninger. Den er for nogle år siden blevet handlet, og den nye ejer finder ikke at det er muligt at anvende de

12 Økonomiudvalg, mandag den 12-maj-2003 Side 122 gamle bygninger til produktion. Ole Foged ønsker at erhverve den gamle del af ejendommen og indrette nogle lejligheder. Ud over projekter vil de midler en kommune ønsker at tildele et Bygningsforbedringsudvalg. Hidtil har et sådan udvalg ikke været oprettet i Egebjerg Kommune. Foreningen for Bygnings- og landskabskultur for Sydfyn har været i dialog med Teknik & Miljøudvalget for at få indflydelse på lokalplanlægningen i eksisterende områder. Foreningen har ønsket at der lægges mere vægt på sikring af bevaringsværdige ejendomme. I denne dialog har foreningen også ønsket at der oprettes et Bygningsforbedringsudvalg. Teknik & Miljøudvalget vil opfordre Økonomiudvalget til at tage stilling til dette spørgsmål når det skal lægges strategi for anvendelse af den årlige investeringsramme. Indstilling: Teknik- og Miljøafdelingen bemyndiges til at forhandle et muligt projekt på plads med Ole Foged Jensen i den gamle Eddikefabrik i Ollerup. Der oprettes ikke et Bygningsforbedringsudvalg. Bilag: Bygningsfornyelse 2003 (88430) Bygnings- og Landskabskultur (58421) Økonomiudvalgs beslutning den Fraværende: Christian Ulrich Oversendes til 2. behandling. Som det blev oplyst på mødet var der kommet en rettelse til den første udmelding om vejledende investeringsrammer. Rammerne er nu efter årstal også er rettet: Grundfordeling 1,3 0,8 0,6 Opsparingstilllæg 2,6 2,3 1,6 Generel overudmelding 0,3 0,1 0,1 Andel i overført beløb fra ,0 0,0 0,0 I alt 4,2 3,2 2,3 Ændring af rammerne får ingen betydning for dette projekt da rammerne ikke udnyttes fuldt ud. Indstillingen godkendt.

13 Økonomiudvalg, mandag den 12-maj-2003 Side Ansøgning om tilskud til projekt "Bevarelse og udvikling i den gamle del af Vester Skerninge" J.nr.: Ø40 Sagsid.: Initialer: ers Åben sag Rudi Rusfort Kragh fik i foråret tilsagn om kr. fra Indenrigsministeriets Landistriktspulje til en forundersøgelse af den gamle del af Vester Skerninge. Formålet ved undersøgelse er at skabe så stor viden som muligt om området forud for udarbejdelse af en bevarende lokalplan. For at skabe forståelse for det bevarende islæt i en sådan lokalplan er det vigtigt at grundlaget er i orden. Det er gået galt andre steder og det ønsker beboerne ikke i denne sag. Det samlede budget er på ca kr. og Rudi Rusfort Kragh er gået i gang med andre ansøgninger. På den baggrund ansøges Økonomiudvalget om kr. til projektet. Efter aftale med ansøger har sagen været henlagt en periode, og han har efterfølgende på et møde foreslået projektet ændret til et Mål 2- projekt med Egebjerg Kommune som ansøger til midler til infrastruktur. Han foreslår samtidig at de allerede bevilgede kr. fra Landistriktspulje overføres til Egebjerg Kommune. Herved kan de sammen med de midler Egebjerg Kommune evt. vil bevilge udgøre kommunes del af finansieringen på 50 %. Rudi Rusfort Kragh har undersøgt i Indenrigsministeriet og fået bekræftet at bevillingen kan overføres til Egebjerg Kommune, når blot formålet at gennemføre den nævnte undersøgelse fastholdes. Rudi Rusfort Kragh opretholder sin ansøgning om kr. fra Egebjerg Kommunes udviklingspulje samt at Egebjerg Kommune herefter overtager projektet som et Mål 2 projekt../. Vedlagt: - Ansøgning af dok Projektmateriale, - dok Økonomi: kr. fra Landdistriktspuljen overføres til Egebjerg Kommune, der supplerer med kr. fra Udviklingspuljen. I alt kommunale kroner, der evt. kan udløse et tilsvarende beløb fra Mål 2. Samlet budget kr., der anvendes til forundersøgelser. Disse kan færdiggøres i løbet af nogle måneder, hvorefter der kan udarbejdes en bevarende lokalplan. Det indstilles, at Egebjerg bevilger kr. fra udviklingspuljen under forudsætning af, at de kr. kan overføres til kommunen og at projektet godkendes som Mål 2-projekt. Økonomiudvalgets beslutning den Udsættes, idet der ønskes en redegørelse for følgende forhold: 1) Har teknik- og miljøafdelingen den fornødne kapacitet til udarbejdelse af

14 Økonomiudvalg, mandag den 12-maj-2003 Side 124 lokalplan? 2) Kan der opnås tilskud fra Mål 2-midlerne? 3) Kan de kr. fra Landdistriktspuljen overføres til 2003? Økonomiudvalgets beslutning den Spørgsmålene besvaret bekræftende. Indstillingen godkendt. De tiltag Rudi Rusfort Kragh havde sat i gang kunne ikke afvente en ansøgning om M2- midler, og derfor er dette opgivet. Rudi Rusfort Kragh har i stedet gennemført undersøgelserne på et lidt lavere niveau for de midler han havde fået fra Landistriktspuljen og andre fonde. Forundersøgelserne er nu næsten færdige og skal trykkes. Til det mangler han kr., og har derfor søgt om de kr. Egebjerg Kommune bevilgede til et M2 projekt kan bruges til at dække disse udgifter. Teknik- og Miljøafdelingen kan oplyse at trykning og udgivelse ikke er en betingelse for at vi kan gå videre med at udarbejde en lokalplan for området ved Vester Skerninge Kro, men det kan være med til at underbygge et lokalplanforslag i offentlighedsfasen. Ligeledes vil det også være interessant for Egebjerg Kommune at flere vil kunne få lejlighed til at se de mange undersøgelser han har gennemført på en præsentabel måde. Indstilling: Af de afsatte midler på kr. frigives kr. til lay out og trykning. Indstillingen godkendt Lejeaftale med Ollerup Skytteforening for del af matr. nr.19 v Ollerup By, Ollerup J.nr.: Ø54 Sagsid.: Initialer: ers Åben sag I forbindelse med at skytteforeningen ønsker at udvide klubhuset med toilet, depot og kontor er vi blevet opmærksom på at den gamle lejeaftale er udløbet. Aftalen gælder fra 1. januar 1980 og 20 år. I øvrigt kan det oplyses at Bymarkskolen og skytteforeningen planlægger at skyttehuset skal forsynes med varme fra Bymarkskolens nye pillefyr der er planlagt kar til vinter.

15 Økonomiudvalg, mandag den 12-maj-2003 Side 125 Den gamle lejeaftale er god nok som den er formuleret og Teknik- og Miljøafdelingen vil foreslå at der gøres en påtegning med en lejeforlængelse. Indstilling: Lejeaftalen forlænges for yderligere 20 år../. Vedlagt: - Lejeaftale af dok.nr Tillæg til lejeaftale - dok.nr Indstillingen godkendt Anvendelse af Ulbølle Skole efter lejeperiodens udløb J.nr.: P00 Sagsid.: Initialer: ers Åben sag Ulbølle Skole har siden nedlæggelse i 2000 været lejet ud til Den Frie Lærerskole til kollegie for de studerende. Lejeaftalen udløber 30 juni Først i 2002 havde vi et møde med ledelsen på Lærerskolen. Mødets formål var at drøfte boligsituationen for de studerende forud for det kommende budgetarbejde. Det har længe været et ønske for skolen at bygge nogle flere ungdomsboliger med støtte, men af økonomiske årsager har Egebjerg Kommune de seneste år ikke haft mulighed for at skaffe de nødvendige midler til kommunens andel af støtten. Det var også en af årsagerne til at lejeaftalen med Ulbølle Skole kom i stand. På det nævnte møde meldte Lærerskolens præcist ud at en fortsat leje af Ulbølle Skole ud over kontraktperioden var udelukket. de forløbne 2 år har vist at de elever der kan skaffe sig en anden bolig nærmere ved Ollerup flytter i løbet af det første år. Det har betydet at flere af værelserne står tomme hen på året. Lærerskolen vil selvfølgelig leve op til kontrakten, men så gerne at Egebjerg Kommune kunne finde anden anvendelse for ejendommen. I sommeren 2002 havde vi en anden sag på Økonomiudvalgets møde om renovering af gulvet i salen efter henvendelse fra badmintonafdelingen under Vester Skerninge Idrætsforening. Det blev aftalt at der sidst på året skulle tages stilling til ejendommens fremtidige anvendelse inden det blev besluttet om gulvet skulle renoveres.

16 Økonomiudvalg, mandag den 12-maj-2003 Side 126 Senest har Ulbølle Skole indgået i et af de mange forslag til ny struktur på børnepasningsområdet, og på den baggrund tages sagen først op nu. Hvad skal Ulbølle Skole bruges til i fremtiden? Børne- og Kulturudvalget anmodes om en udtalelse. Denne indgår sammen med andre muligheder på Økonomiudvalgets november møde Skolestruktur 2003 J.nr.: Sagsid.: Initialer: elh Åben sag I budgetforliget 2003 blev det bestemt, at der skal udarbejdes en analyse af en ændret skolestruktur byggende på : 2 skoledistrikter, 2 skoleledelser og 2 skolebestyrelser. Som skitseret i budgetforliget skal der overordnet belyses fordele og ulemper ved en evt. ny skolestruktur i forhold til den eksisterende på følgende områder: 1. Muligheder og begrænsninger i pædagogikken 2. Muligheder og begrænsninger i samarbejdet med daginstitutionsområdet 3. Konsekvenser for ledelsesstrukturen 4. Konsekvenser i koordineringen med andre samarbejdsområder eksempelvis: Bibliotek, musikskole, idrætsforeninger 5. Muligheder og begrænsninger inden for det teknisk/administrative område 6. Økonomiske konsekvenser. Udkastet til Skolestruktur Kommissorium har været til udtalelse i skolebestyrelserne og Hovedudvalget. Kommunaldirektør Søren Stensbo-Smidt deltager i mødet kl Nedenstående dokumenter ligger i sagen: - Skolestruktur - kommissorium (75371) - Kirkeby Skole (80154) - V.Skerninge skole (80232) - Stenstrup skole (80161) - Bymarkskolen (80155) - Hovedudvalget (80156) - Kirkeby skole- skolebestyrelsen (78553)

17 Økonomiudvalg, mandag den 12-maj-2003 Side Svar til skolebestyrelsen på Kirkeby skole angående kommissorium (78694) Børne- og Kulturudvalgets beslutning den Kommissoriet blev med enkelte tilretninger godkendt. Med udgangspunkt i det godkendte kommissorium er der udarbejdet rapport. Søren Stensbo-Smidt og Preben Larsen er indbudt til mødet. Børne- og Kulturudvalget 2003s beslutning den Fraværende: Orla Hansen Oversendes til næste møde. Børne- og Kulturudvalget 2003s beslutning den Børne- og Kulturudvalget beklager, at den korte tidsfrist åbenbart har ført til, at hovedparten af forslagene kræver yderligere analysearbejde, der dog ikke ønskes foretaget af eksterne konsulenter på nuværende tidspunkt. Udvalget har følgende bemærkninger til Resumé af anbefalinger: De 4 skoledistrikter fastholdes. Ideen om børnecentre i kommunens 4 hjørner ønskes analyseret og vurderet inden stillingtagen til evt. oprettelse. Detajlplanlægning af børnecenter i Ollerup jfr. ovenstående. Der er ikke i Børne- og Kulturudvalget enighed om flytning af 7. klasserne til de store skoler. 10. klasseundervisning tilbydes ikke i Egebjerg Kommune. Enighed om gennemførelse af analyse for special-pædagogisk indsats. Enighed om at fortsætte Helhed og Sammenhæng. Enighed om at rullende skolestart vurderes. Enighed om at vurdere Kombibibliotek Enighed om at Teknisk-Service i Nord henholdsvis Syd fremlægger konkret forslag om samarbejde. Enighed om at Teknisk-Service i Nord og Syd fremlægger forslag til yderligere samarbejde med andre kommunale institutioner. Der var enighed om at ressourcetildelingssystemet evalueres og evt. revideres../. Vedlagt Bilag: - Skolestruktur styregruppens rapport april 2003 (89111) - Kommissorium fremsendes til udtalelse (76629) - Budget 2003 Budgetforlig (69212) - Skolestruktur Styregruppens kriterier for kvalitet (82394) - Fysisk struktur (84074) - Kirkeby Børnehave Følgegruppen daginstitutioner (90885) - Brev til styregruppen (90322) - Kirkeby/Bymarkskolens anbefaleringer til skolestrukturgruppens arbejde (90884) - Supplerende kommentarer fra Følgegruppen fra Kirkeby skole (90820) - Forbehold vedr. arbejdsgruppens notat vedr. strukturen i Egebjerg kommune. (91216)

18 Økonomiudvalg, mandag den 12-maj-2003 Side Bemærkninger fra Stenstrup skole skolestruktur (91494) - Bemærkninger til Folkeskolen struktur fra Stenstrup skole (91495) Økonomiudvalgs beslutning den Oversendes til 2. behandling. Notat: Kulturchef Elise Hansen deltager ved behandlingen - kl Indstilles til Kommunalbestyrelsen: - De 4 skoledistrikter fastholdes. Christian Ulrich finder dog, at prognoserne peger på, at 1 distrikt i syd overvejes klasserne overflyttes til Stenstrup og Vester Skerninge skoler klasseundervisning tilbydes for indeværende ikke i Egebjerg. Økonomiudvalget tilslutter sig Børne og Kulturudvalgets øvrige indstillinger. Endelig indstilles, at de fornødne handleplaner snarest muligt udarbejdes Sekretariatsbetjening af skatteankenævn J.nr.:. Sagsid.: Initialer: and Åben sag Folketinget har stillet forslag om at sekretariatsbetjeningen af skatteankenævn overgår til staten, men at opgaven tilbydes kommunerne på kontrakt under forudsætning af at der højest etableres et sekretariat pr. amt. Kommuneforeningen i Fyns amt beder Egebjerg Kommune om at oplyse om vi byder ind på opgaven. Skattechefen anbefaler, at Egebjerg Kommune ikke byder på opgaven. Som lille kommune vurderes det vanskeligt at tiltrække skatterevisorer. Det kræves desuden, at der skal etableres organisatorisk adskilt afdeling fra skatteafdelingen og at sekretariatsbetjeningen skal udføres i et fagligt miljø, der sikrer kvaliteten i arbejdet. Et miljø vi ikke har i dag og som formentlig kun findes i større kommuner. Økonomiudvalgs beslutning den Oversendes til næste møde.

19 Økonomiudvalg, mandag den 12-maj-2003 Side 129 Indstillingen godkendt Daginstitutionsstruktur - Handleplan J.nr.: Sagsid.: Initialer: ssm Åben sag Orienteringssag. Styregruppen vedr. daginstitutionsstrukturen har udarbejdet en handleplan i forbindelse med den administrative implementering af daginstitutionsstruktur - Handleplanen revideres løbende. Handleplanen udsendes til alle institutioner med henblik på at give den fornødne information. Børne- og Kulturudvalg samt Økonomiudvalg vil tillige blive orienteret løbende../. Vedlagt: - Handleplan Administrativ implementering af daginstitutionsstruktur dok Økonomiudvalgs beslutning den Oversendes til næste møde. Taget til efterretning.

20 Økonomiudvalg, mandag den 12-maj-2003 Side Samråd mellem Økonomiudvalg og Socialudvalg 2003 J.nr.: Sagsid.: Initialer: ssm Åben sag Ved brev af har Socialudvalget indbudt Økonomiudvalget til et samråd gerne den ved 17-tiden. Brevet er den mailet til medlemmer af Økonomiudvalget. Af brevet fremgår, at mødet tager sigte på en drøftelse af de fremtidige samarbejdsrelationer. Direktionen har haft møde med socialchefen for at forberede samrådsmødet. Socialchefen oplyste, at Socialudvalget vil drøfte proceduren i forbindelse med indgåelse af og opfølgning af KR-analysen af social- og arbejdsmarkedsområdet. Herudover er han ikke bekendt med mulige emner til samrådet. Efterfølgende har borgmester, konstitueret formand for Socialudvalget, socialchefen og kommunaldirektøren haft en drøftelse af dagsorden for mødet. Socialudvalget har herefter fremsendt et brev med følgende indhold: Samrådsmøde den 24. feb Socialudvalget ønsker at drøfte følgende punkter på samrådsmødet: 1. Igangsætning af analysen i Social- og Arbejdsmarkedsafdelingen, herunder hvordan Socialudvalget mener man skulle have været inddraget i beslutningsprocessen. 2. Socialudvalgets handlemuligheder med udgangspunkt i gældende lovgivning. 3. Fremtidige samarbejdsrelationer mellem Socialudvalget og Økonomiudvalget. Socialudvalget forventer samrådsmødet kan gennemføres på 1 time til 1 ½ time. Samrådsmødet skal gennemføres uden deltagelse af embedsmænd. Mødets afholdelse er afhængig af om Karen Strandhave er raskmeldt til den 24. februar ellers udsættes samrådsmødet til en senere dato. Venlig hilsen Mie Bendrup / Flemming Kehler Konst. socialudvalgs- Socialchef formand Indstilles til drøftelse i Økonomiudvalget. Notat vedr. proceduren i forb. med igangsætning af KR-analysen følger. Økonomiudvalgs beslutning den Den foreslåede dag passer ikke. Borgmesteren tager initiativ til ny mødedato.

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Den 17-marts-2004

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat

Økonomiudvalget. Referat Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Mandag den 30-september-2002 Udvalgsværelse II Fraværende: Mogens

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Den 07-juni-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 19-december-2001

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalg. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Den 04-august-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 20-marts-2002

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Den 17-marts-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Mødested: Vicekommunaldirektørens kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 16-maj-2001 Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.00 Pkt. Tekst Side 204 Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse 248 205

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Tonny Thomsen og Holger Eskildsen Fraværende: Bemærkninger: Holger Mikkelsen

Læs mere

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 03-09-2012 Kl. 14:00 Miljø og Teknik

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 03-09-2012 Kl. 14:00 Miljø og Teknik Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 03-09-2012 Kl. 14:00 Miljø og Teknik Deltagere: Flemming Madsen, Jesper Kiel, Mogens Stampe, Christian Kaastrup, Birger Jensen, Jeppe Ottosen Fraværende:

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 06.10. 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 22.05 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Bent Steenberg Olsen og Rita Juhl Fraværende: Bemærkninger: Byrådet, 27-08-2009

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Ove Engstrøm, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted, Jesper

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dialogmøde med daginstitutionernes bestyrelser kl. 19:30-21:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse

Læs mere

Referat. Møde i Kommunalbestyrelsen. den 29. juni 2004

Referat. Møde i Kommunalbestyrelsen. den 29. juni 2004 Referat Møde i Kommunalbestyrelsen Mødested: Multisalen, Skolevej 5, Hvalsø Tidspunkt: Kl. 18.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden 2. Årsregnskab 2003 Skattecenter 3. Regnskabspraksis for

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. august 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. august 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. august 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre NB! Dialogmøde med ungdomsskolens bestyrelse kl. 20:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. januar 2012. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. januar 2012. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. januar 2012 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsordenen...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Resumé af møde mellem

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere