Dagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Onsdag den Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Onsdag den 12-09-2007 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3"

Transkript

1 Dagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Onsdag den Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno Hansen, Christian Kaastrup, Jørn Jensen Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Godkendelse af dagsorden og tillægsdagsorden Forslag til lokalplan for et område til butikker og boliger i Vestergade Forslag til lokalplan 510 for et område til blandet bolig og erhverv Søgårdsvænge Genfremsættelse af forslag til lokalplan for erhvervsområde øst ved Ørbækvej Ændret anvendelse af område i Skårupøre, Skårupøre Strandvej 63, lokalplan nr Principper for indretning af parkering og byggefelter ved Svendborg Lystbådehavn, lokalplanforslag SF s byrådsgruppe - drøftelse af Svendborg midtbys fremtidige udvikling Rantzausmindevej nedlæggelse af 14 forbud Børnehave ved Skovsbo Idrætshallernes regnskab Svendborg Idrætshal - frigivelse af anlægsmidler til nyt halgulv Svendborg Kommunes lydlogo Principper for tilskudsordninger til foreninger Sommeropera på Valdemars Slot Stadsensembleordning i 2008 og Svendborg Teater - regnskab Økonomisk rapportering - Naturama ultimo juli Honorarstøtte, Sydfynsk Folkemusikforening Folk for Folk, Honorarstøtte, Giant Steps, Orientering Næste møde... 22

2 1. Godkendelse af dagsorden og tillægsdagsorden 07/298 Godkendt. 2. Forslag til lokalplan for et område til butikker og boliger i Vestergade 07/40112 KJO Vedtagelse af forslag til lokalplan. Udvalget for Kultur og Planlægning besluttede den at igangsætte udarbejdelse af lokalplan for et område til butikker og boliger i Vestergade. Lokalplanforslaget skulle udarbejdes ud fra følgende forudsætninger: Lokalplanforslaget udarbejdes med tankanlæg, Facade mod Vestergade skal etableres helt ud til vejskel og følge dettes forløb, Facadeudtrykket skal være i harmoni med den øvrige bebyggelse i Vestergade. Det kan f.eks. omfatte facadens proportioner, rytme, lodrette delinger, vinduer o.s.v. Tagfladen ønskes begrænset igen sådan, at det fra Vestergade opleves i en harmonisk sammenhæng med den øvrige bebyggelse, Der skal etableres en venstresvingsbane i Vestergade, Der må ikke skiltes eller reklameres på facaden mod Vestergade. Med baggrund i et skitseprojekt er der nu udarbejdet et forslag til lokalplan. Formålet med lokalplanen er at udlægge arealet til butikker og boliger og at bebyggelse og udendørs anlæg udføres på en måde som er harmoni med omgivelserne. Lokalplanforslaget opdeler området i to delområder. Delområde 1 fastlægges til maks. 8,5 m høj butiksbebyggelse samt til tankanlæg og pølsebod. Delområde 2 fastlægges til en maks. 8,5 m høj tætlav boligbebyggelse. Der er delt vejadgang til de to delområder og det forudsættes, at der etableres venstresvingsbane på Vestergade ind mod butikkerne. Ingen. Lov om Planlægning. 1

3 Administrationen indstiller til oversendelse til Økonomiudvalget, at forslag til lokalplan godkendes til udsendelse i offentlig høring. SK-lok forslag-til-udvalg(rev ).pdf Indstilles. 3. Forslag til lokalplan 510 for et område til blandet bolig og erhverv Søgårdsvænge 07/40244 GTH Vedtagelse af forslag til lokalplan 510 og kommuneplantillæg 5.05 for et område til blandet bolig og erhverv ved Søgårdsvænge. På baggrund af Udvalget for Kultur og Planlægnings beslutning den 16. maj 2007 er der nu udarbejdet forslag til lokalplan og kommuneplantillæg. Formålet med lokalplanen er at udlægge området til blandet bolig og erhverv, og at sikre bebyggelse, parkerings- og opholdsarealer udføres i harmoni med omkringliggende bebyggelse. Lokalplanen giver mulighed for at opføre bebyggelse i 2-4 etager, med en bebyggelsesprocent på 100. Parkeringspladser skal placeres under bygninger, og der skal etableres fælles opholdsarealer. Vejadgang skal ske fra Søgårdsvænge. Kommuneplanens rammebestemmelser er ikke i overensstemmelse med lokalplanforslaget, der er derfor udarbejdet tillæg til kommuneplanen med udlæg til et blandet bolig- og erhvervsområde med en bebyggelsesprocent på 100 og maks. etageantal på 4. Ingen økonomiske konsekvenser i forhold til forslag til lokalplan og kommuneplantillæg. Lov om planlægning. Det indstilles til oversendelse til Økonomiudvalget, at forslag til lokalplan 510 og kommuneplantillæg 5.05 godkendes til udsendelse i offentlig høring i 8 uger. 2

4 510 lokalplanforslag offentlig høring.pdf Indstilles. 4. Genfremsættelse af forslag til lokalplan for erhvervsområde øst ved Ørbækvej 07/11346 JHJ Genfremsættelse fra sidste møde (15. august 2007) af forslag til ny lokalplan for hele erhvervsområde øst ved Ørbækvej i Svendborg, idet det vurderes, at der er yderligere problemstillinger angående bebyggelsesprocent, byggelinier og skiltning - se vedlagte bilag. Udvalget for Trafik og Miljø i gl. Svendborg Kommune besluttede på sit møde den , at der skulle udarbejdes en ny samlet lokalplan for Erhvervsområde Øst. Baggrunden var, at der kun er få ledige byggemodnede arealer tilbage i Erhvervsområde Øst ved Ørbækvej. Alle byggemodnede facadegrunde mod den kommende forlængelse af Ring Nord er solgt, og der er blot 11,2 ha byggemodnet erhvervsjord ledigt i området. Forlængelsen af Ring Nord forventes at øge efterspørgslen efter bl.a. facadegrunde yderligere. Erhvervsområde Øst omfatter tre kommuneplanrammeområder. Kommuneplanens rammeområde 004E06 indeholder et 23 ha stort ikke udnyttet landzoneareal, som ikke er lokalplanlagt. Svendborg Kommune ejer arealet. Det eksisterende Erhvervsområde Øst er i dag omfattet af tre ældre lokalplaner. Det drejer sig om lokalplan nr. 78, 179 og 213. De gældende lokalplaner omfatter 79 ha af det samlede kommuneplanlagte erhvervsområde på i alt 103 ha. Lokalplanforslaget har været fremsat i offentlig høring i perioden 4. april til 30. maj Svendborg erhvervsråd har fremsat indsigelse mod dele af lokalplanforslagets bebyggelsesregulerende bestemmelser vedr. bebyggelsens højde og udformning således at bebyggelse i lokalplanområdet kan opføres i 12.5 meters højde frem for det oprindelige lokalplanforslags angivne 8,5 meter. Havnens Marine Service samt Yacht Brooker med samme adresse har fremsendt en indsigelse vedr. en standardbestemmelse om opbevaring af uindregistrerede både mv. Da bebyggelseshøjden på 8,5 meter har været reguleret af kommuneplanens gældende rammebestemmelser forudsætter imødekommelse af indsigelsen at kommuneplanens rammebestemmelser ændres i overensstemmelse hermed og at lokalplanforslaget genfremsættes i en ny høringsperiode. Erhvervsrådets bemærkninger er indarbejdet i et revideret forslag til lokalplan, der giver mulighed for 12,0 meter bebyggelseshøjde 3

5 og med begrænsning af de bebyggelsesregulerende bestemmelser. Erhvervsrådets bemærkninger vedlægges. Indsigelsen fra Havnens Marine Service imødekommes. Med det reviderede forslag til lokalplan opretholdes de gældende lokalplaners bestemmelse om forbud mod oplag indenfor vejbyggelinierne mod Ørbækvej og Ring Nord. Med lokalplanforslaget fastlægges området anvendelse. Der gives bl.a. mulighed for at der kan placeres op til 5 butikker der forhandler særligt pladskrævende varegrupper inden for lokalplanområdet. Lokalplanforslaget inddeler erhvervsområdet i tre miljøzoner i overensstemmelse med de hidtil gældende lokalplaner. Spørgsmålet om vejadgang er særskilt behandlet af Udvalget for Miljø og Teknik på dets møde den Udvalgets beslutning er indarbejdet i lokalplanforslaget. Vejadgangen til området sker fremover sker via den eksisterende adgang til Ørbækvej og via ny adgangsvej til Ring Nord. Revideret forslag til lokalplan samt forslag til kommuneplantillæg 5.08 er vedlagt. Der er foretaget screening af lokalplanforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer. Det er vurderet at lokalplanen ikke medfører så væsentlige miljøpåvirkninger at der er behov for at udarbejde en miljøvurdering. Screeningen er vedlagt. Ingen økonomiske konsekvenser. Planloven. Administrationen indstiller, at revideret forslag til lokalplan genfremsendes til Byrådets godkendelse for offentlig fremlæggelse. Lokalplanforslag (rettet) Bilag ang. ændringer til lokalplanforslag Indstilles. Per Ulrik Jørgensen (V) ønsker at lokalplanforslaget ændres således, at der etableres ny vejadgang med alene mulighed for indkørsel af lette køretøjer fra Holmdrupvej til erhvervsområdets nordvestlige del. 5. Ændret anvendelse af område i Skårupøre, Skårupøre Strandvej 63, lokalplan nr /29021 NLI Ændret anvendelse af område i Skårupøre, Skårupøre Strandvej 63, lokalplan nr

6 Landinspektørerne Hvenegaard A/S ønsker på vegne af ejeren af den tidligere strandkro i Skårupøre, Skårupøre Strandvej 63, matr. nr. 9-o Skårupøre By, Skårup, mulighed for at ændre anvendelsesbestemmelsen i lokalplan nr , der udlægger ejendommen til krovirksomhed. Ejeren har siden 1994 anvendt ejendommen udelukkende til bolig og oplyser, at der aldrig kommer krovirksomhed på ejendommen igen. Området er i kommuneplanen udlagt til boligformål - parcelhuse men at der samtidig gives mulighed for etablering af institutioner mv. og nærmere angivne erhvervstyper. Lokalplan bestemmer, at den del af matr. nr. 9-o, der ligger inden for lokalplanområdet udelukkende må anvendes til krovirksomhed med tilhørende parkeringsplads. Det øvrige lokalplanområde er udlagt til boligformål. Lokalplanen bestemmer samtidig, at der ikke kan ske yderligere udstykning i området og at bebyggelse skal opføres indenfor nærmere angivne byggefelter. Ejeren ønsker lokalplanen ændret til boligformål med mulighed for at udstykke ejendommen i 3 parceller til helårsbeboelse. Den ene parcel er delvis beliggende udenfor lokalplanområdet og kommuneplanens rammeområde. Ejendommen er en landbrugsejendom på ca m². Den overvejende del af ejendommen udenfor lokalplanområdet er omfattet af strandbeskyttelse. Da det ansøgte strider mod lokalplanen vil det kræve udarbejdelse af en ny lokalplan og tillæg til kommuneplanen for justering af afgrænsningen. I Skårupøre ligger i dag kun boliger i "én række" langs Skårupørevej og Skårupøre Strandvej. Administrationen kan ikke anbefale en ændring af lokalplanen, der giver mulighed for en parcelhusbebyggelse i "anden række". En eventuel parcelhusudbygning i Skårupøre bør afvente en fremtidig vejledning om principper for udbygning af kommunens landsbyer, der forventes medtages i den kommende kommuneplan. Ejeren har givet udtryk for at, såfremt han ikke kan forvente at få tilladelse til en parcelhusudstykning, ønsker han den eksisterende krovirksomhed, der i dag udelukkende anvendes til bolig, nedrevet og en ny bolig opført på stedet. Dette vil stride mod lokalplanen. Administrationen finder, at opretholdelse af lokalplanens bestemmelse om krovirksomhed ikke mere findes aktuelt og kan anbefale en ændring af områdets anvendelse til boligformål således, at de eksisterende bygninger nedrives og der opføres én ny bolig på ejendommen. En sådan tilladelse vil ikke kunne gives med en dispensation fra lokalplanens anvendelsesbestemmelse, men kan ske ved ophævelse af den del af landzonelokalplan , der gælder for landbrugsejendommen matr. nr. 9-o. En ophævelse skal i høring hos ejerne i 8 uger. Beslutningen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen. 5

7 Planloven Administrationen anbefaler til udvalgets afgørelse, at der ikke udarbejdes ny lokalplan, den del af lokalplan , der er udlagt til krovirksomhed, ophæves. Skårupøre Strandkro ansøgning om ændret anvendelse Lokalplanområde Lokalplanområde Indstilles til udsendelse i offentlig høring. 6. Principper for indretning af parkering og byggefelter ved Svendborg Lystbådehavn, lokalplanforslag /1653 NLI Principper for indretning af parkering og byggefelter ved Svendborg Lystbådehavn, lokalplanforslag nr Svendborg Byråd har vedtaget, at der skal udarbejdes et lokalplanforslag for udvidelse af Svendborg Lystbådehavn mod vest på baggrund af et projektforslag udarbejdet af M. S. Rosbæk ApS. Projektforslaget er præsenteret for klubberne i området. Svendborg Motorbådsklub og søspejderne, DDS Niels Juel Sø har ønsket om byggemulighed til klublokaler i området. Samtidig er udtrykt et ønske om, at et antal af bådepladserne skal være større end de planlagte 4 x 14 m. Planafdelingen og Havnen har set på muligheder og foreslår en mindre justering af projektforslaget: - Byggefelt til nye toilet- og badefaciliteter placeres landværts den eksisterende toiletbygning og på jolleøen. - Der gives mulighed for at bygge en tagetage oven på toiletbygningen, hvor der kan etableres klublokaler. - I området ved Færgegården udlægges et byggefelt, hvor der er mulighed for at udvide den eksisterende bygningsmasse. - Den vestlige moles placering justeres mod vest, hvorved der skabes mulighed for at etablere nogle ekstra store bådepladser. - Der skabes et større friareal i forbindelse med den planlagte legeplads. De herved manglende p-pladser søges skabt ved ændret indretning af p- arealerne. Lokalplanforslaget ledsages af en miljøvurdering, der forventes forelagt på udvalgets møde den 14. november. Lokalplanforslagets offentlighedsperiode 6

8 1. december 2007 til 26. januar Der forventes afholdt borgermøde i uge 2. Endelig vedtagen plan forventes med udgangen af marts Beslutningen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen. Planloven Administrationen anbefaler til udvalgets afgørelse, at der udarbejdes et lokalplanforslag indeholdende de nævnte principper for byggefelter, parkering, friareal og bådepladser. Revideret tegning af udvidelse af lystbådehavn - Tegn 91A.pdf Godkendt. 7. SF s byrådsgruppe - drøftelse af Svendborg midtbys fremtidige udvikling 07/40984 SF s byrådsgruppe - drøftelse af Svendborg midtbys fremtidige udvikling. SF s byrådsgruppe anmoder om i mail af 4. september om at følgende drøftes på Udvalget for Kultur og Planlægnings kommende møde: "SF-Svendborg ønsker en drøftelse af Svendborg midtbys fremtidige udvikling. Begrundelsen for dette er, at Svendborg Kommune skal være på forkant med en plan over midtbyens udvikling, således at styringen af midtbyens udvikling ikke sker som hidtil, på baggrund af udarbejdelse af lokalplaner for enkeltprojekter og dermed giver en manglende styring for en samlet udvikling. På den baggrund vil SF på mødet fremlægge egne visioner til en samlet byplanudvikling for Svendborg bymidte. SF-Svendborg indstiller på den baggrund forslag om, at der udarbejdes en egentlig rammeplan for midtbyens udvikling og at SF s materiale indgår i denne proces." Udvalget for Kultur og Planlægning finder ideen om en helhedsplan for bymidten god. Udvalget kan ikke anvise finansiering af planen, men anbefaler at det tages op i forbindelse med budgetforhandlingerne. 7

9 8. Rantzausmindevej nedlæggelse af 14 forbud 07/28880 NLI Rantzausmindevej nedlæggelse af 14 forbud. C&W arkitekter A/S har sammen med Landinspektørerne Hvenegaard A/S søgt om udstykning og bebyggelse af et nyt énfamiliehus på ejendommen Rantzausmindevej 141. Ejendommen, der er en strandgrund, har tidligere delvis været omfattet af strandbeskyttelse. Miljøministeriet pålagde i 2001 en 300 m strandbeskyttelseslinie langs landets kyster. Samtidig blev mange udbyggede byzoneområder helt undtaget for strandbeskyttelse. Dette har betydet, at der i dag i Svendborg er nogle kystnære arealer, hvor der ikke mere er strandbeskyttelse og dermed mulighed for nye udstykninger, bebyggelse, opførelse af hegn, swimmingpools mv. I kommuneplanens rammer for disse områder nævnes, at udstykning og bebyggelse af de kystnære ejendomme skal vurderes nærmere. De områder, hvor strandbeskyttelsen er ophævet og hvor der nu er skabt mulighed for ny bebyggelse/udstykning er følgende kyststrækninger: - Fra Vesterrøn til Rantzausminde Lystbådehavn, - Fra Børges Alle til Strandvænget - Fra Fiskopvej til Tankefuldskoven - Fra Sætting Strandvej til Kogtvedvænget Desuden ligger et område ved Strandvej, hvor der ikke er eller har været strandbeskyttelse, men hvor områdets store parceller rummer muligheden for ny bebyggelse/udstykning. Det ansøgte er den første udstykning til parcelhusbebyggelse i det bynære kystområde, hvor strandbeskyttelsen nu er ophævet. Bebyggelse og udstykning af disse kystnære områder vil betyde en væsentlig påvirkning af kystområdet. Administrationen anbefaler derfor, at der, inden der gives tilladelser til bebyggelse/udstykning, foretages en nærmere undersøgelse med efterfølgende lokalplanlægning, der fastlægger principper for arealernes fremtidige bebyggelses- og udstykningsmuligheder. Administrationen anbefaler derfor, at det ansøgte ikke umiddelbart godkendes, men at der nedlægges et 14 forbud efter Planloven, hvorefter der indenfor et år udarbejdes et lokalplanforslag for de nævnte kystområder. 14 forbudet tinglyses på ejendommen. Beslutningen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen. Planloven 8

10 Administrationen anbefaler til udvalgets afgørelse, at det ansøgte ikke tillades, der nedlægges et 14 forbud der igangsættes nærmere undersøgelse af de nævnte kystområder med efterfølgende lokalplanlægning, der fastlægger principper for arealernes fremtidige bebyggelses- og udstykningsmuligheder. Layout om udstykning og bebyggelsec&w: kommunen.pdf Godkendt. 9. Børnehave ved Skovsbo 07/19004 Afslag fra Miljøcenter Fyn vedrørende børnehave. Kommunen har modtaget vedlagte afslag fra Miljøcenter Fyn vedrørende børnehaven ved Skovsbo. Udvalget bedes tage stilling til om der skal foretages yderligere i sagen. Børnehave ved Skovsbo Der foretages ikke yderligere i sagen. 10. Idrætshallernes regnskab /11491 PL/BSN Godkendelse af regnskab 2006 for de selvejende idrætshaller. Kommunernes Revision har fremsendt deres beretning for idrætshallernes regnskab 2006 til udvalgets godkendelse. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. 9

11 Kommunens Revisionsregulativ, Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 953 af 27. november 2002 samt danske revisionsstandarder. Administrationen indstiller, at revisionens beretninger fremsendes til Byrådets godkendelse. Svendborg - Revisionsberetning 2006 Tvedhallen Svendborg - Revisionsberetning 2006 Thurøhallen Svendborg - Revisionsberetning 2006 Svendborg Badmintonhal Svendborg - Revisionsberetning 2006 Tåsinge Hallen Svendborg - Revisionsberetning 2006 Svendborg Ridehus Svendborg - Revisionsberetning 2006 SG-Hallen Svendborg - Revisionsberetning 2006 Skårup Hallen Svendborg - Revisionsberetning 2006 Svendborg Idrætshal Indstilles. 11. Svendborg Idrætshal - frigivelse af anlægsmidler til nyt halgulv 07/35848 PL/BSN Frigivelse af anlægsmidler til udskiftning af halgulvet i Svendborg Idrætshal. Bestyrelsen for Svendborg Idrætshal ansøger i brev af 23. august 2006 om udskiftning af halgulvet i Svendborg Idrætshal. På grund af uklarhed omkring etablering af Svendborg-hallerne på daværende tidspunkt i 2006, blev sagen udskudt. Det er nu konstateret, at en udskiftning af det eksisterende halgulv ikke medtænkes i en evt. kommende etablering af Svendborg-hallerne, hvorfor der nu kan arbejdes med et selvstændigt projekt for gulvudskiftningen. Det eksisterende halgulv er anlagt tilbage i 1968 i forbindelse med hallens indvielse, og er det sidste gulv i hallen, som endnu ikke er udskiftet. Dette skyldes god pleje og vedligehold af hallens personale. Gulvet er dog i sådan en stand nu, at yderligere slibning ikke bør foretages, idet dette vil gå ud over sikkerheden for hallens brugere. Blandt andet er de underliggende strøer flere steder ødelagte. Endvidere har tidens småreperationer gjort, at opstregningen ikke længere lever op til nutidens krav, hvilket konkret har medført, at Svendborg Basketball Clubs herrehold spiller ligakampe på dispensation i hallen. I 2001 blev der udarbejdet tilstandsrapporter på samtlige haller beliggende i kommunen (gl. Svendborg), og heraf fremgår det, at udskiftningen af gulvet bør ske indenfor maksimalt 3 år, dvs En udskiftning af halgulvet anbefales udført hen over sommerperioden 2008, og vil planlægningsmæssigt ske i overensstemmelse med evt. planer for etablering af Svendborg-hallerne. 10

12 Byggerådgivningen i Svendborg Kommune anslår at udskiftningen vil beløbe sig til 1,8 mio. kr. Hertil kommer udgifter på 0,3 mio. kr. til udskiftning af bøsninger til standere samt opstregning af baner. Projektets samlede udgift bliver hermed 2,1 mio. kr. I forbindelse med budgetforlig 2003 blev det besluttet, at igangsætte en renovering af idrætshallerne finansieret ved lånoptagelse. Finansiering af ydelsen skete ved ophør af tidligere lån, og kunne således holdes inden for eksisterende driftsbudgetter. Hele låneprovenuet blev ikke brugt tilbage i 2003, og der resterer således et restbeløb på 1,6 mio. kr. Restsummen på 0,5 mio. kr. foreslås finansieret via idrætshallernes renoveringspulje Kommunens rammer. Administrationen anbefaler, at der søges om anlægsbevilling på 2,1 mio. kr., restsum på hallånskontoen indgår i finansieringen med 1,6 mio. kr., der frigives 0,5 mio. kr. fra idrætshallernes renoveringspulje på 0.32, udskiftningen koordineres med projekt Svendborg-hallerne, såfremt dette godkendes, sagen fremsendes til Byrådets godkendelse. Udtalelse fra SIS vedr. ansøgning om nyt halgulv Ansøgning fra Svendborg Idrætshal Indstilles. Christian Kaastrup (A) og Jørn Jensen (A) ønsker dog at beløb på 0,5 mio. kr. ikke finansieres af idrætshallernes renoveringspulje, men indgår i budgetforhandlingerne for Svendborg Kommunes lydlogo 07/30065 PL/BSM Godkendelse af Svendborg Kommunes ny officielle lydlogo. I forbindelse med fejringen af kommunesammenlægningen, Spil Svendborg Sammen i maj, indbød Svendborg Musikråd sammen med styregruppen 8 lokale komponister til en konkurrence, hvor der skulle komponeres et lydlogo til Svendborg af sekunders varighed. Konkurrencen blev vundet af komponist og musiklærer på Den frie Lærerskole, Carsten Borbye Nielsen, og havde urpremiere d. 18. maj fra Vor Frue kirkes 11

13 klokkespil. Lydlogoet fik efterfølgende pæn medieomtale, da Svendborg er den første kommune i Danmark med eget lydlogo. Der er også fremkommet mange positive tilkendegivelser om, at et lydlogo er med til at understøtte Svendborgs kreative image som en musikby. Lydlogoet er i sin oprindelige form blev komponeret til klokkespil, men det kan anvendes langt bredere: Som ventetone i kommunens telefon, som lydbaggrund på hjemmesiden, som jingle ved kommunale spots i Radio Diablo, som kendingsmelodi til f.eks. Peder Most Garden og Stadsensemblet i forbindelse med officiel repræsentation af Svendborg. Komponisten har efterfølgende på opfordring bearbejdet den oprindelige klokkespilsversion til to versioner: En jingle og en hjemmmeside/telefon melodi. Komponisten vil blive inviteret til at afspille lydlogoversionerne på Byrådsmødet i oktober. Bearbejdning af lydlogoet til to versioner koster kr.(éngangshonorar). Løbende driftsafgift til KODA for brug på kommunens hjemmeside anslås til at være 3600 kr. årligt. (KODA afgift i forbindelse med radio og telefonbenyttelse er dækket ind via andre eksisterende aftaler med KODA). Kommunens egne rammer. Administrationen indstiller, at der tages stilling til om Svendborg Kommune skal have et lydlogo og i bekræftende fald, at lydlogoet godkendes som Svendborgs officielle lydlogo, komponisthonorar på kr. finansieres af Udvalget for Kultur og Planlægning, konto , den løbende KODA-afgift til hjemmesiden, anslået til 3600 kr. årligt, finansieres af Udvalget for Kultur og Planlægning, konto , sagen videresendes til Byrådet. Der arbejdes videre ud fra følgende: Svendborg Kommune skal have et lydlogo komponisthonoraret bevilges. 13. Principper for tilskudsordninger til foreninger 07/34625 PLA 12

14 Med baggrund i Byrådets (Sammenlægningsudvalgets) beslutning i november 2006 fremstilles forslag til principper for tilskud og ordninger vedr. foreninger. I forbindelse med kommunesammenlægningen blev der nedsat en række arbejdsgrupper med henblik på udarbejdelse af overordnede organisatoriske principper og mere konkrete økonomiske kalkulationer og budgetter for kultur-og fritidsområdet. Arbejdet blev gennemført i perioden fra 1. januar 2005 til april 2006 og viste, at der mellem de tre kommuner Egebjerg, Gudme og Svendborg var markante forskelligheder på tilskudsstørrelser, principper og fordeling. Oplægget fra arbejdsgruppen, som lå færdigt til politisk behandling for budget 2007, viste sig at have både store og mindre konsekvenser for en række foreninger. Sammenlægningsudvalget besluttede på møde i november 2006, at de foreninger, som på grund af harmoniseringen var blevet ramt økonomisk, skulle kompenseres for dette i Samtidig besluttede man, at man med baggrund i erfaringer fra 1. halvår af 2007 skulle vurdere området endnu en gang for at afsøge andre mulige fordelingsmåder m.v. Yderligere blev det pålagt at fremlægge forslag til en aftrapningsordning over en 5-årig periode således, at foreningerne havde tid til at tilpasse budgetter og i det hele tilpasse sig til den nye kommune. Administrationen har i den mellemliggende tid arbejdet med denne opgave med afsæt i det tidligere udarbejdede materiale, de praktiske erfaringer som den ny dagligdag har medført samt forsøgt at se på andre kommuners måde at håndtere tilskudsordninger på. Dette arbejde har bekræftet, at specielt på hal- og lokaletilskudsområdet har forskellighederne været markante, dels den måde hallerne har været drevet på, og dels den måde tilskuddene har været fordelt på. Yderligere har arbejdet vist, at der på området som f.eks. ældreidræt, forsamlingshuse, aftenskoler, pasning af grønne arealer etc. er forskelle, som skal tilpasses i de kommende år, ikke alene ud fra en økonomisk betragtning, men i lige så høj grad ud fra grundlæggende holdninger til hvordan, disse skal drives. Det vedlagte materiale PRINCIPPER FOR TILSKUD OG ORDNINGER VEDR. FORENINGSOMRÅDET, omhandler primært principper/ordninger og de heraf afledte økonomiske konsekvenser. Materialet er udarbejdet i samarbejde med repræsentanter fra Folkeoplysningsudvalget og Svendborg Idræts Samvirke. Yderligere er materialet forelagt Folkeoplysningsudvalget på møde den 29. august, Haludvalget den 30. august og endelig udsendt til SIS bestyrelse. Alle tre tiltræder de forelagte principper. Høringssvar fra Svendborg Idræts Samvirke er vedlagt som bilag. Sammenlægningsudvalget besluttede på sit møde i november, at foreningerne ikke skulle mærke eventuelle negative økonomiske konsekvenser i 2007, og det blev vedtaget, med baggrund i det fremlagte 13

15 budgetforslag, at finansiere merudgiften med en tillægsbevilling på 1,4 mio. kr. Efterfølgende blev der, med henvisning til udbud af kommunens forsikringer, tilkendegivet, at mindreudgifter hertil skulle finansiere udgifter til låneydelser vedr. kommunesammenlægningen samt ovennævnte merudgifter til foreningsområdet. Efter finansiering af låneydelser i 2007 resterer pt.0,7 mio. kr. til finansiering af foreningsområdet. Det faktiske behov for tillægsbevilling i 2007 er således 0,7 mio. kr. Yderligere blev det besluttet at en eventuel aftrapningsordning skulle foregå over en 5 årig periode. Samlet påvirkning af foreninger og finansiering heraf. Tilskudsområder Merudgift for foreninger Finansieret af Kultur og Planområdet Finansieringsbehov Lokaletilskud Medlemstilskud Halleje Aftrapningsordning over 5 år ,40 mio. kr ,12 mio. kr ,84 mio. kr ,56 mio. kr ,28 mio. kr ,00 mio. kr Som det fremgår, skal foreningerne i 2012 have tilpasset budgetterne fuldt ud igennem kontingentforhøjelser, omlægning af drift og øvrige indtægtsdækkende aktiviteter. I forbindelse med ordningen indføres en bagatelgrænse på kr i forhold til udligning af merudgift. Administrationens bemærker, at den økonomiske tilpasning i foreningerne må forventes at påføre de frivillige ledere en væsentlig ekstra arbejdsbyrde. Det er administrationens vurdering, at man politisk bør forholde sig til, om området permanent skal tilføres en ramme på 1,4 mio. kr. eller om der skal iværksættes en aftrapningsordning med virkning fra 1. januar Såfremt det besluttes at tilføre området en permanent rammeudvidelse på 1,4 mio. kr. kan dette finansieres via mindreudgifter på forsikringsområdet med 0,7 mio. kr. og en tillægsbevilling (generel årlig udvidelse) på 0,7 mio. kr. Folkeoplysningsloven. Kommunens egne rammer for tilskud. Administrationen indstiller, at 14

16 1. der i 2007 tilføres området 1,4 mio.kr., 2. ovenstående finansieres via omplacering af midler 0,7 mio. kr. genereret af mindreudgifter til forsikring (besparelse ved udbud), 3. der i 2007 bevilges en tillægsbevilling på 0,7 mio. kr., * der fra 1. januar 2008 indledes en 5 årig aftrapningsordning i forhold til det afsatte beløb i 2007 på 1,4 mio. kr., * finansiering foretages via omplacering af midler kr. 0,7 mio. genereret af mindreudgifter til forsikring (besparelse ved udbud), 4. merudgifter udover kr. 0,7 mio. indgår i budgetforhandlingerne, sagen videresendes til Økonomiudvalget. Tilskudsordninger 2007 Høringssvar fra Svendborg Idræts Samvirke Forslag vedrørende 2007 indstilles. Det indstilles tillige, at der i budgetforhandlingerne afsættes 1,4 mio. kr. med henblik på, at der ikke foretages en optrapning. 14. Sommeropera på Valdemars Slot /40334 PL/BSM Bevilling af støtte til Sommeropera på Valdemars Slot i Operaforeningen på Valdemars Slot søger sammen med instruktør Anne Barslev om støtte til opsætning af operaklassikeren L Orfeo af Claudio Monteverdis i august Valdemars Slots park danner ramme om forestillingen, der skal opføres otte gange mellem 5. og 15. august. Der kan være 300 tilskuere pr. forestilling, og det forventes, at ca tilskuere vil købe billetter. Den første sommeropera Dideo og Aaeneas i 2006 blev spillet for næsten 2000 publikummer, og foreningen håber at gøre sommeroperaen til en sydfynsk tradition. En af operaforeningens kongstanker er at skabe lokal forankring i selve udførelsen af projektet. Dette skete med tilfredsstillelse i 2006, hvor det lykkedes at samle og organisere en lang række lokale professionelle og frivillige kræfter af både kunstnerisk og praktisk karakter. Også erhvervslivet støttede op om projektet, og forestillingen blev markedsført og set langt ud over kommunegrænsen. Det samme er visionen for næste års forestilling. Det unikke ved denne udendørsopera er den store satsning på at udvikle et kunstnerisk samarbejde mellem den lokale talentmasse (sangere og musikere) og de professionelle, unge kræfter fra operaverdenen. Desuden har man i denne omgang også entreret med en lokal fundraiser til sponsorarbejdet. 15

17 Der ansøges om kr. til opsætning af forestillingen L Orfeo. Operaforeningen søger også kr. hos kommunens PR-udvalg. Det forventes, at sponsorer og fonde bidrager med i alt kr. Billetindtægter udgør 1800 x 230 kr. = kr. Indtægter i alt kr. Udgifter i alt kr. Resultat kr. Evt. overskud fra sommeroperaen uddeles i lighed med i 2006 til lokale ungdomsforeninger med kulturelt sigte. Kommunens egne rammer for tilskud til kulturelle aktiviteter. Administrationen indstiller, at der bevilges kr til Operaforeningen på Valdemars Slot til forestillingen L Orfeo, finansieringen sker fra konto Rådighedspuljen, evt. overskud fra opførelsen tilgår lokalt foreningsarbejde for børn og unge. Sommeropera forestillingen L Orfeo i 2008 Regnskab Foreningen Opera på Valdemars Slot.pdf Godkendt. 15. Stadsensembleordning i 2008 og /30399 PL / AWN Genbehandling. Da den nuværende stadsensembleordning udløber den 31. december 2007, ansøger Svendborg Musikråd om et tilskud på kr. til forlængelse af stadsensembleordningen i perioden 1. januar2008 til 31. december Musikrådet ansøger samtidig om, at ordningen gøres permanent med en ensembleudskiftning hver andet år. Svendborg Musikråd tog i 2005 initiativ til oprettelsen af en stadsensembleordning i en forsøgsperiode på 2 år (2006 og 2007). Det daværende Kulturudvalg bevilgede et tilskud på i alt kr. til koncerter i begge årene. Som det første stadsensemble blev valgt en professionel, klassik trio, der er ansat under Svendborg Musikskole, der også administrerer ordningen. 16

18 De afsatte kr. finansierede 10 koncerter i 2006 og 5 koncerter i 2007 (jf. bilag). Interessen for Stadsensemblet har været meget større, men de økonomiske rammer har ikke givet mulighed for at afvikle flere koncerter, ligesom det bevilgede beløb ikke har kunnet dække udgifter til betaling af honorar i forbindelse med indstudering af repertoire. Baggrunden for, at Musikrådet ansøges om et større tilskudsbeløb, er ønsket om at få mulighed for at udvælge et større ensemble samt udvide antallet af koncerter. Musikrådet foreslår endvidere, at der for årene 2008 og 2009 vælges et rytmisk ensemble. De ansøgte kr. ( kr. i 2008 og kr. i 2009) foreslås finansieret på følgende måde: Vedrørende 2008: Beløbet finansieres af konto Rådighedspuljen. Vedrørende 2009: Sagen indgår i budgetforhandlingerne med henblik på en permanent ordning. Kommunens egne rammer for tilskud til kulturelle aktiviteter. Administrationen indstiller, at der bevilges kr. til fortsættelse af stadsensembleordningen i 2008, beløbet finansieres af Rådighedspuljen, Musikrådet, Svendborg Musikskole og Kultur- og Fritidsafdelingen udarbejder retningslinier for projektet, udvælgelsen af ensemblet foretages af Svendborg Musikråd og Svendborg Musikskole i fællesskab, sagen indgår i budgetforhandlingerne vedrørende 2009 med henblik på en permanent ordning. Stadsensembleordning i 2008 og 2009 Udsat. 16. Svendborg Teater - regnskab /12636 PL/BSN Godkendelse af regnskab 2006 for Svendborg Teater. Kommunernes Revision fremsender beretning for Svendborg Teaters regnskab Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. 17

19 Kommunens Revisionsregulativ, Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 953 af 27. november 2002 samt danske revisionsstandarder. Administrationen indstiller, at revisionens beretning fremsendes til Byrådets godkendelse. Årsregnskab 2006 Svendborg Teater Afsluttende beretning Svendborg Teater Revisionspåtegning Svendborg Teater Udsat. 17. Økonomisk rapportering - Naturama ultimo juli /14696 Særskilt økonomisk rapportering fra Naturama. Naturama aflægger i overensstemmelse med Sammenlægningsudvalgets beslutning af 18. december 2006 en udvidet månedlig økonomisk rapportering baseret på en periodisering af udgifter, indtægter og besøgstal. Vedlagte rapport beskriver situationen ultimo juli Der forventes et resultat i overensstemmelse med driftstilskuddet. Byrådets kompetence. Administrationen indstiller, at Udvalget for Kultur og Planlægning tager den økonomiske rapportering fra Naturama til efterretning. Naturama ult. juli 2007.pdf Til efterretning. 18

20 18. Honorarstøtte, Sydfynsk Folkemusikforening Folk for Folk, /40860 PL/BSM Godkendelse af tilskud til honorarstøtte til Sydfynsk Folkemusikforening - Folk for Folk i Folkemusikforeningen Folk for Folk, der har eksisteret i to år, søger tilskud til afvikling af 26 koncerter i Udover honorarstøttede koncerter afholder foreningen 8 åbne scener, der har vist sig at være et populært initiativ, hvor alle med lyst til at optræde kan komme på scenen. Arrangementerne afvikles primært på værtshuset Hansted, der stiller gratis lokale til rådighed. Folk for Folk har små 50 medlemmer, og oplever en stigende lokal interesse for folkemusikken. Foreningen præsenterer et bredt udsnit inden for genren. Musikere fra hele Danmark og udlandet, både kendte og kommende navne, giver koncerter af både af traditionel og eksperimenterende art. Det er foreningens mål til stadighed at øge kvaliteten i musikprogrammet, og man håber fremadrettet at kunne bruge flere midler på programpræsentation og annoncering. Der budgetteres med indtægterne: Svendborg kommune Statens Kunstråd Entréindtægter Medlemskontingenter Sponsorer Tilskud fra medarrangør Indtægter i alt kr kr kr kr kr kr kr. Der budgetteres med udgifter i alt for kr., heraf kr. til kunstnerhonorarer Entréniveau: kr. medlemmer / kr. ikke medlemmer. Sydfynsk Folkemusikforening modtog i kr. i honorarstøtte fra Svendborg kommune. Sydfynsk Folkemusikforening søger kr. i honorarstøtte til Administrationen bemærker, at Folkemusikforeningen ikke kom med i Kulturregion Fyns 4-årige overgangsordning, og udelukkende kan opnå offentlig støtte fra kommunen og Statens Kunstråd. Kommunens egne rammer for tilskud. 19

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Forslag til regulering af Elverdams

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 09:00 Mødested: Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Deltagere:, Henrik Alleslev, Hans Kristian Bundgaard- Skibby, Hans Henrik Rolskov, Kim Hagsten

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 8. marts 2007 Lokale: Mødelokale 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15-15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager:

Læs mere

Referat. Mødedato: 18. januar 2006. Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Mødelokale: Udsendelsesdato: 19.1.06. Afbud fra: Fraværende:

Referat. Mødedato: 18. januar 2006. Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Mødelokale: Udsendelsesdato: 19.1.06. Afbud fra: Fraværende: Referat Mødedato: 18. januar 2006 Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Mødelokale: Kl. 18.00 Kl. 19.00 Byrådssalen, Tingvej 17, 8543 Hornslet Udsendelsesdato: 19.1.06 Afbud fra: Torben Langballe

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens...

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens... Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 2. marts 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 14/8048 Videre proces for

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1 Økonomiudvalget Referat Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30 Mødelokale: Mødelokale 1 Deltagere: Bemærkninger: Fraværende: Afbud: Bjarne Nielsen, Knud Gether, Lisa Pihl Jensen,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Ove Engstrøm, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted, Jesper

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat med åbne punkter. Byrådssalen Juelsminde Rådhus

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat med åbne punkter. Byrådssalen Juelsminde Rådhus Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 17:00-17.45 Mødested: Byrådssalen Juelsminde Rådhus Deltagere:, Henrik Alleslev, Lars Poulsen, Hans Kristian Bundgaard-Skibby, Lene Tingleff, Kasper Glyngø,

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen

Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Struer Byråd Referat Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: Hans Østergaard Mødet hævet kl.: 21.55 Pkt. Tekst Side 102 Lyngs Idrætsefterskole 1 103 Sprogcenterrådet 2 104 Reorganisering

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 13-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Mødelokale D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 13-08-2015 17:00 1 (Åben) Strategi for kommuneplanlægning...3

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 19. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-9:30 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Byrådet Beslutningsprotokol

Byrådet Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 17. december 2007 - kl. 17:00 Byrådssalen, Silkeborg Rådhus Afbud: Evald Vestergaard Indholdsfortegnelse Side 270. Dialogmøde med borgerne... 678 271. Godkendelse af dagsorden... 679

Læs mere

den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og Carsten Bech Jensen

den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og Carsten Bech Jensen Referat af byrådets møde den 24. januar 2006 Beslutningsreferat Byrådet Mødedato: Mødetidspunkt: Mødested: Bemærkninger: Fraværende: den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 16. juni 2014 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2

Læs mere

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Byrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 9. marts 2015 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: Kl. 19:00-21:00 Medlemmer: Fraværende: Borgmester: Jacob Bjerregaard

Læs mere

Leif Rothe Rasmussen, Arno Termansen. 1. Godkendelse af dagsordenen...2. 2. 08/34858 2. behandling af ændring af Assens Kommunes styrelsesvedtægt...

Leif Rothe Rasmussen, Arno Termansen. 1. Godkendelse af dagsordenen...2. 2. 08/34858 2. behandling af ændring af Assens Kommunes styrelsesvedtægt... Referat Byrådet Tid Onsdag den 25. juni 2014 Sted Afbud Byrådssalen Leif Rothe Rasmussen, Arno Termansen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2 2. 08/34858 2. behandling af ændring

Læs mere

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 15. december 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 17:30

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 15. december 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 17:30 ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG Mødedato: 15. december 2009 Mødested: Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 17:30 Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen,

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE Dagsorden

KERTEMINDE KOMMUNE Dagsorden KERTEMINDE KOMMUNE Dagsorden for Økonomiudvalgets møde den 13. marts 2007 Kl. 15.30 Byrådssalen Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Opgørelse af over- /underskud for 2006 for Kerteminde,

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Referat af møde i Økonomiudvalget

Referat af møde i Økonomiudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Økonomiudvalget Referat åben Mødedato 10. juni 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 17.50 Tilstede: Fraværende:

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 26. august 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Bent Steenberg Olsen og Rita Juhl Fraværende: Bemærkninger: Byrådet, 27-08-2009

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 20-02-2014 kl. 08:15 Lyngby Stadion i mødelokalet i forhuset til hallen Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 15/9089 Foreløbig godkendelse af mål 2016 - EBU...2

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 15/9089 Foreløbig godkendelse af mål 2016 - EBU...2 Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 1. juni 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 15/9089 Foreløbig godkendelse

Læs mere

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Klaus Bondam introducerer den nye integrationspolitik.

Læs mere