Dagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Onsdag den Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Onsdag den 12-09-2007 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3"

Transkript

1 Dagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Onsdag den Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno Hansen, Christian Kaastrup, Jørn Jensen Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Godkendelse af dagsorden og tillægsdagsorden Forslag til lokalplan for et område til butikker og boliger i Vestergade Forslag til lokalplan 510 for et område til blandet bolig og erhverv Søgårdsvænge Genfremsættelse af forslag til lokalplan for erhvervsområde øst ved Ørbækvej Ændret anvendelse af område i Skårupøre, Skårupøre Strandvej 63, lokalplan nr Principper for indretning af parkering og byggefelter ved Svendborg Lystbådehavn, lokalplanforslag SF s byrådsgruppe - drøftelse af Svendborg midtbys fremtidige udvikling Rantzausmindevej nedlæggelse af 14 forbud Børnehave ved Skovsbo Idrætshallernes regnskab Svendborg Idrætshal - frigivelse af anlægsmidler til nyt halgulv Svendborg Kommunes lydlogo Principper for tilskudsordninger til foreninger Sommeropera på Valdemars Slot Stadsensembleordning i 2008 og Svendborg Teater - regnskab Økonomisk rapportering - Naturama ultimo juli Honorarstøtte, Sydfynsk Folkemusikforening Folk for Folk, Honorarstøtte, Giant Steps, Orientering Næste møde... 22

2 1. Godkendelse af dagsorden og tillægsdagsorden 07/298 Godkendt. 2. Forslag til lokalplan for et område til butikker og boliger i Vestergade 07/40112 KJO Vedtagelse af forslag til lokalplan. Udvalget for Kultur og Planlægning besluttede den at igangsætte udarbejdelse af lokalplan for et område til butikker og boliger i Vestergade. Lokalplanforslaget skulle udarbejdes ud fra følgende forudsætninger: Lokalplanforslaget udarbejdes med tankanlæg, Facade mod Vestergade skal etableres helt ud til vejskel og følge dettes forløb, Facadeudtrykket skal være i harmoni med den øvrige bebyggelse i Vestergade. Det kan f.eks. omfatte facadens proportioner, rytme, lodrette delinger, vinduer o.s.v. Tagfladen ønskes begrænset igen sådan, at det fra Vestergade opleves i en harmonisk sammenhæng med den øvrige bebyggelse, Der skal etableres en venstresvingsbane i Vestergade, Der må ikke skiltes eller reklameres på facaden mod Vestergade. Med baggrund i et skitseprojekt er der nu udarbejdet et forslag til lokalplan. Formålet med lokalplanen er at udlægge arealet til butikker og boliger og at bebyggelse og udendørs anlæg udføres på en måde som er harmoni med omgivelserne. Lokalplanforslaget opdeler området i to delområder. Delområde 1 fastlægges til maks. 8,5 m høj butiksbebyggelse samt til tankanlæg og pølsebod. Delområde 2 fastlægges til en maks. 8,5 m høj tætlav boligbebyggelse. Der er delt vejadgang til de to delområder og det forudsættes, at der etableres venstresvingsbane på Vestergade ind mod butikkerne. Ingen. Lov om Planlægning. 1

3 Administrationen indstiller til oversendelse til Økonomiudvalget, at forslag til lokalplan godkendes til udsendelse i offentlig høring. SK-lok forslag-til-udvalg(rev ).pdf Indstilles. 3. Forslag til lokalplan 510 for et område til blandet bolig og erhverv Søgårdsvænge 07/40244 GTH Vedtagelse af forslag til lokalplan 510 og kommuneplantillæg 5.05 for et område til blandet bolig og erhverv ved Søgårdsvænge. På baggrund af Udvalget for Kultur og Planlægnings beslutning den 16. maj 2007 er der nu udarbejdet forslag til lokalplan og kommuneplantillæg. Formålet med lokalplanen er at udlægge området til blandet bolig og erhverv, og at sikre bebyggelse, parkerings- og opholdsarealer udføres i harmoni med omkringliggende bebyggelse. Lokalplanen giver mulighed for at opføre bebyggelse i 2-4 etager, med en bebyggelsesprocent på 100. Parkeringspladser skal placeres under bygninger, og der skal etableres fælles opholdsarealer. Vejadgang skal ske fra Søgårdsvænge. Kommuneplanens rammebestemmelser er ikke i overensstemmelse med lokalplanforslaget, der er derfor udarbejdet tillæg til kommuneplanen med udlæg til et blandet bolig- og erhvervsområde med en bebyggelsesprocent på 100 og maks. etageantal på 4. Ingen økonomiske konsekvenser i forhold til forslag til lokalplan og kommuneplantillæg. Lov om planlægning. Det indstilles til oversendelse til Økonomiudvalget, at forslag til lokalplan 510 og kommuneplantillæg 5.05 godkendes til udsendelse i offentlig høring i 8 uger. 2

4 510 lokalplanforslag offentlig høring.pdf Indstilles. 4. Genfremsættelse af forslag til lokalplan for erhvervsområde øst ved Ørbækvej 07/11346 JHJ Genfremsættelse fra sidste møde (15. august 2007) af forslag til ny lokalplan for hele erhvervsområde øst ved Ørbækvej i Svendborg, idet det vurderes, at der er yderligere problemstillinger angående bebyggelsesprocent, byggelinier og skiltning - se vedlagte bilag. Udvalget for Trafik og Miljø i gl. Svendborg Kommune besluttede på sit møde den , at der skulle udarbejdes en ny samlet lokalplan for Erhvervsområde Øst. Baggrunden var, at der kun er få ledige byggemodnede arealer tilbage i Erhvervsområde Øst ved Ørbækvej. Alle byggemodnede facadegrunde mod den kommende forlængelse af Ring Nord er solgt, og der er blot 11,2 ha byggemodnet erhvervsjord ledigt i området. Forlængelsen af Ring Nord forventes at øge efterspørgslen efter bl.a. facadegrunde yderligere. Erhvervsområde Øst omfatter tre kommuneplanrammeområder. Kommuneplanens rammeområde 004E06 indeholder et 23 ha stort ikke udnyttet landzoneareal, som ikke er lokalplanlagt. Svendborg Kommune ejer arealet. Det eksisterende Erhvervsområde Øst er i dag omfattet af tre ældre lokalplaner. Det drejer sig om lokalplan nr. 78, 179 og 213. De gældende lokalplaner omfatter 79 ha af det samlede kommuneplanlagte erhvervsområde på i alt 103 ha. Lokalplanforslaget har været fremsat i offentlig høring i perioden 4. april til 30. maj Svendborg erhvervsråd har fremsat indsigelse mod dele af lokalplanforslagets bebyggelsesregulerende bestemmelser vedr. bebyggelsens højde og udformning således at bebyggelse i lokalplanområdet kan opføres i 12.5 meters højde frem for det oprindelige lokalplanforslags angivne 8,5 meter. Havnens Marine Service samt Yacht Brooker med samme adresse har fremsendt en indsigelse vedr. en standardbestemmelse om opbevaring af uindregistrerede både mv. Da bebyggelseshøjden på 8,5 meter har været reguleret af kommuneplanens gældende rammebestemmelser forudsætter imødekommelse af indsigelsen at kommuneplanens rammebestemmelser ændres i overensstemmelse hermed og at lokalplanforslaget genfremsættes i en ny høringsperiode. Erhvervsrådets bemærkninger er indarbejdet i et revideret forslag til lokalplan, der giver mulighed for 12,0 meter bebyggelseshøjde 3

5 og med begrænsning af de bebyggelsesregulerende bestemmelser. Erhvervsrådets bemærkninger vedlægges. Indsigelsen fra Havnens Marine Service imødekommes. Med det reviderede forslag til lokalplan opretholdes de gældende lokalplaners bestemmelse om forbud mod oplag indenfor vejbyggelinierne mod Ørbækvej og Ring Nord. Med lokalplanforslaget fastlægges området anvendelse. Der gives bl.a. mulighed for at der kan placeres op til 5 butikker der forhandler særligt pladskrævende varegrupper inden for lokalplanområdet. Lokalplanforslaget inddeler erhvervsområdet i tre miljøzoner i overensstemmelse med de hidtil gældende lokalplaner. Spørgsmålet om vejadgang er særskilt behandlet af Udvalget for Miljø og Teknik på dets møde den Udvalgets beslutning er indarbejdet i lokalplanforslaget. Vejadgangen til området sker fremover sker via den eksisterende adgang til Ørbækvej og via ny adgangsvej til Ring Nord. Revideret forslag til lokalplan samt forslag til kommuneplantillæg 5.08 er vedlagt. Der er foretaget screening af lokalplanforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer. Det er vurderet at lokalplanen ikke medfører så væsentlige miljøpåvirkninger at der er behov for at udarbejde en miljøvurdering. Screeningen er vedlagt. Ingen økonomiske konsekvenser. Planloven. Administrationen indstiller, at revideret forslag til lokalplan genfremsendes til Byrådets godkendelse for offentlig fremlæggelse. Lokalplanforslag (rettet) Bilag ang. ændringer til lokalplanforslag Indstilles. Per Ulrik Jørgensen (V) ønsker at lokalplanforslaget ændres således, at der etableres ny vejadgang med alene mulighed for indkørsel af lette køretøjer fra Holmdrupvej til erhvervsområdets nordvestlige del. 5. Ændret anvendelse af område i Skårupøre, Skårupøre Strandvej 63, lokalplan nr /29021 NLI Ændret anvendelse af område i Skårupøre, Skårupøre Strandvej 63, lokalplan nr

6 Landinspektørerne Hvenegaard A/S ønsker på vegne af ejeren af den tidligere strandkro i Skårupøre, Skårupøre Strandvej 63, matr. nr. 9-o Skårupøre By, Skårup, mulighed for at ændre anvendelsesbestemmelsen i lokalplan nr , der udlægger ejendommen til krovirksomhed. Ejeren har siden 1994 anvendt ejendommen udelukkende til bolig og oplyser, at der aldrig kommer krovirksomhed på ejendommen igen. Området er i kommuneplanen udlagt til boligformål - parcelhuse men at der samtidig gives mulighed for etablering af institutioner mv. og nærmere angivne erhvervstyper. Lokalplan bestemmer, at den del af matr. nr. 9-o, der ligger inden for lokalplanområdet udelukkende må anvendes til krovirksomhed med tilhørende parkeringsplads. Det øvrige lokalplanområde er udlagt til boligformål. Lokalplanen bestemmer samtidig, at der ikke kan ske yderligere udstykning i området og at bebyggelse skal opføres indenfor nærmere angivne byggefelter. Ejeren ønsker lokalplanen ændret til boligformål med mulighed for at udstykke ejendommen i 3 parceller til helårsbeboelse. Den ene parcel er delvis beliggende udenfor lokalplanområdet og kommuneplanens rammeområde. Ejendommen er en landbrugsejendom på ca m². Den overvejende del af ejendommen udenfor lokalplanområdet er omfattet af strandbeskyttelse. Da det ansøgte strider mod lokalplanen vil det kræve udarbejdelse af en ny lokalplan og tillæg til kommuneplanen for justering af afgrænsningen. I Skårupøre ligger i dag kun boliger i "én række" langs Skårupørevej og Skårupøre Strandvej. Administrationen kan ikke anbefale en ændring af lokalplanen, der giver mulighed for en parcelhusbebyggelse i "anden række". En eventuel parcelhusudbygning i Skårupøre bør afvente en fremtidig vejledning om principper for udbygning af kommunens landsbyer, der forventes medtages i den kommende kommuneplan. Ejeren har givet udtryk for at, såfremt han ikke kan forvente at få tilladelse til en parcelhusudstykning, ønsker han den eksisterende krovirksomhed, der i dag udelukkende anvendes til bolig, nedrevet og en ny bolig opført på stedet. Dette vil stride mod lokalplanen. Administrationen finder, at opretholdelse af lokalplanens bestemmelse om krovirksomhed ikke mere findes aktuelt og kan anbefale en ændring af områdets anvendelse til boligformål således, at de eksisterende bygninger nedrives og der opføres én ny bolig på ejendommen. En sådan tilladelse vil ikke kunne gives med en dispensation fra lokalplanens anvendelsesbestemmelse, men kan ske ved ophævelse af den del af landzonelokalplan , der gælder for landbrugsejendommen matr. nr. 9-o. En ophævelse skal i høring hos ejerne i 8 uger. Beslutningen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen. 5

7 Planloven Administrationen anbefaler til udvalgets afgørelse, at der ikke udarbejdes ny lokalplan, den del af lokalplan , der er udlagt til krovirksomhed, ophæves. Skårupøre Strandkro ansøgning om ændret anvendelse Lokalplanområde Lokalplanområde Indstilles til udsendelse i offentlig høring. 6. Principper for indretning af parkering og byggefelter ved Svendborg Lystbådehavn, lokalplanforslag /1653 NLI Principper for indretning af parkering og byggefelter ved Svendborg Lystbådehavn, lokalplanforslag nr Svendborg Byråd har vedtaget, at der skal udarbejdes et lokalplanforslag for udvidelse af Svendborg Lystbådehavn mod vest på baggrund af et projektforslag udarbejdet af M. S. Rosbæk ApS. Projektforslaget er præsenteret for klubberne i området. Svendborg Motorbådsklub og søspejderne, DDS Niels Juel Sø har ønsket om byggemulighed til klublokaler i området. Samtidig er udtrykt et ønske om, at et antal af bådepladserne skal være større end de planlagte 4 x 14 m. Planafdelingen og Havnen har set på muligheder og foreslår en mindre justering af projektforslaget: - Byggefelt til nye toilet- og badefaciliteter placeres landværts den eksisterende toiletbygning og på jolleøen. - Der gives mulighed for at bygge en tagetage oven på toiletbygningen, hvor der kan etableres klublokaler. - I området ved Færgegården udlægges et byggefelt, hvor der er mulighed for at udvide den eksisterende bygningsmasse. - Den vestlige moles placering justeres mod vest, hvorved der skabes mulighed for at etablere nogle ekstra store bådepladser. - Der skabes et større friareal i forbindelse med den planlagte legeplads. De herved manglende p-pladser søges skabt ved ændret indretning af p- arealerne. Lokalplanforslaget ledsages af en miljøvurdering, der forventes forelagt på udvalgets møde den 14. november. Lokalplanforslagets offentlighedsperiode 6

8 1. december 2007 til 26. januar Der forventes afholdt borgermøde i uge 2. Endelig vedtagen plan forventes med udgangen af marts Beslutningen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen. Planloven Administrationen anbefaler til udvalgets afgørelse, at der udarbejdes et lokalplanforslag indeholdende de nævnte principper for byggefelter, parkering, friareal og bådepladser. Revideret tegning af udvidelse af lystbådehavn - Tegn 91A.pdf Godkendt. 7. SF s byrådsgruppe - drøftelse af Svendborg midtbys fremtidige udvikling 07/40984 SF s byrådsgruppe - drøftelse af Svendborg midtbys fremtidige udvikling. SF s byrådsgruppe anmoder om i mail af 4. september om at følgende drøftes på Udvalget for Kultur og Planlægnings kommende møde: "SF-Svendborg ønsker en drøftelse af Svendborg midtbys fremtidige udvikling. Begrundelsen for dette er, at Svendborg Kommune skal være på forkant med en plan over midtbyens udvikling, således at styringen af midtbyens udvikling ikke sker som hidtil, på baggrund af udarbejdelse af lokalplaner for enkeltprojekter og dermed giver en manglende styring for en samlet udvikling. På den baggrund vil SF på mødet fremlægge egne visioner til en samlet byplanudvikling for Svendborg bymidte. SF-Svendborg indstiller på den baggrund forslag om, at der udarbejdes en egentlig rammeplan for midtbyens udvikling og at SF s materiale indgår i denne proces." Udvalget for Kultur og Planlægning finder ideen om en helhedsplan for bymidten god. Udvalget kan ikke anvise finansiering af planen, men anbefaler at det tages op i forbindelse med budgetforhandlingerne. 7

9 8. Rantzausmindevej nedlæggelse af 14 forbud 07/28880 NLI Rantzausmindevej nedlæggelse af 14 forbud. C&W arkitekter A/S har sammen med Landinspektørerne Hvenegaard A/S søgt om udstykning og bebyggelse af et nyt énfamiliehus på ejendommen Rantzausmindevej 141. Ejendommen, der er en strandgrund, har tidligere delvis været omfattet af strandbeskyttelse. Miljøministeriet pålagde i 2001 en 300 m strandbeskyttelseslinie langs landets kyster. Samtidig blev mange udbyggede byzoneområder helt undtaget for strandbeskyttelse. Dette har betydet, at der i dag i Svendborg er nogle kystnære arealer, hvor der ikke mere er strandbeskyttelse og dermed mulighed for nye udstykninger, bebyggelse, opførelse af hegn, swimmingpools mv. I kommuneplanens rammer for disse områder nævnes, at udstykning og bebyggelse af de kystnære ejendomme skal vurderes nærmere. De områder, hvor strandbeskyttelsen er ophævet og hvor der nu er skabt mulighed for ny bebyggelse/udstykning er følgende kyststrækninger: - Fra Vesterrøn til Rantzausminde Lystbådehavn, - Fra Børges Alle til Strandvænget - Fra Fiskopvej til Tankefuldskoven - Fra Sætting Strandvej til Kogtvedvænget Desuden ligger et område ved Strandvej, hvor der ikke er eller har været strandbeskyttelse, men hvor områdets store parceller rummer muligheden for ny bebyggelse/udstykning. Det ansøgte er den første udstykning til parcelhusbebyggelse i det bynære kystområde, hvor strandbeskyttelsen nu er ophævet. Bebyggelse og udstykning af disse kystnære områder vil betyde en væsentlig påvirkning af kystområdet. Administrationen anbefaler derfor, at der, inden der gives tilladelser til bebyggelse/udstykning, foretages en nærmere undersøgelse med efterfølgende lokalplanlægning, der fastlægger principper for arealernes fremtidige bebyggelses- og udstykningsmuligheder. Administrationen anbefaler derfor, at det ansøgte ikke umiddelbart godkendes, men at der nedlægges et 14 forbud efter Planloven, hvorefter der indenfor et år udarbejdes et lokalplanforslag for de nævnte kystområder. 14 forbudet tinglyses på ejendommen. Beslutningen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen. Planloven 8

10 Administrationen anbefaler til udvalgets afgørelse, at det ansøgte ikke tillades, der nedlægges et 14 forbud der igangsættes nærmere undersøgelse af de nævnte kystområder med efterfølgende lokalplanlægning, der fastlægger principper for arealernes fremtidige bebyggelses- og udstykningsmuligheder. Layout om udstykning og bebyggelsec&w: kommunen.pdf Godkendt. 9. Børnehave ved Skovsbo 07/19004 Afslag fra Miljøcenter Fyn vedrørende børnehave. Kommunen har modtaget vedlagte afslag fra Miljøcenter Fyn vedrørende børnehaven ved Skovsbo. Udvalget bedes tage stilling til om der skal foretages yderligere i sagen. Børnehave ved Skovsbo Der foretages ikke yderligere i sagen. 10. Idrætshallernes regnskab /11491 PL/BSN Godkendelse af regnskab 2006 for de selvejende idrætshaller. Kommunernes Revision har fremsendt deres beretning for idrætshallernes regnskab 2006 til udvalgets godkendelse. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. 9

11 Kommunens Revisionsregulativ, Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 953 af 27. november 2002 samt danske revisionsstandarder. Administrationen indstiller, at revisionens beretninger fremsendes til Byrådets godkendelse. Svendborg - Revisionsberetning 2006 Tvedhallen Svendborg - Revisionsberetning 2006 Thurøhallen Svendborg - Revisionsberetning 2006 Svendborg Badmintonhal Svendborg - Revisionsberetning 2006 Tåsinge Hallen Svendborg - Revisionsberetning 2006 Svendborg Ridehus Svendborg - Revisionsberetning 2006 SG-Hallen Svendborg - Revisionsberetning 2006 Skårup Hallen Svendborg - Revisionsberetning 2006 Svendborg Idrætshal Indstilles. 11. Svendborg Idrætshal - frigivelse af anlægsmidler til nyt halgulv 07/35848 PL/BSN Frigivelse af anlægsmidler til udskiftning af halgulvet i Svendborg Idrætshal. Bestyrelsen for Svendborg Idrætshal ansøger i brev af 23. august 2006 om udskiftning af halgulvet i Svendborg Idrætshal. På grund af uklarhed omkring etablering af Svendborg-hallerne på daværende tidspunkt i 2006, blev sagen udskudt. Det er nu konstateret, at en udskiftning af det eksisterende halgulv ikke medtænkes i en evt. kommende etablering af Svendborg-hallerne, hvorfor der nu kan arbejdes med et selvstændigt projekt for gulvudskiftningen. Det eksisterende halgulv er anlagt tilbage i 1968 i forbindelse med hallens indvielse, og er det sidste gulv i hallen, som endnu ikke er udskiftet. Dette skyldes god pleje og vedligehold af hallens personale. Gulvet er dog i sådan en stand nu, at yderligere slibning ikke bør foretages, idet dette vil gå ud over sikkerheden for hallens brugere. Blandt andet er de underliggende strøer flere steder ødelagte. Endvidere har tidens småreperationer gjort, at opstregningen ikke længere lever op til nutidens krav, hvilket konkret har medført, at Svendborg Basketball Clubs herrehold spiller ligakampe på dispensation i hallen. I 2001 blev der udarbejdet tilstandsrapporter på samtlige haller beliggende i kommunen (gl. Svendborg), og heraf fremgår det, at udskiftningen af gulvet bør ske indenfor maksimalt 3 år, dvs En udskiftning af halgulvet anbefales udført hen over sommerperioden 2008, og vil planlægningsmæssigt ske i overensstemmelse med evt. planer for etablering af Svendborg-hallerne. 10

12 Byggerådgivningen i Svendborg Kommune anslår at udskiftningen vil beløbe sig til 1,8 mio. kr. Hertil kommer udgifter på 0,3 mio. kr. til udskiftning af bøsninger til standere samt opstregning af baner. Projektets samlede udgift bliver hermed 2,1 mio. kr. I forbindelse med budgetforlig 2003 blev det besluttet, at igangsætte en renovering af idrætshallerne finansieret ved lånoptagelse. Finansiering af ydelsen skete ved ophør af tidligere lån, og kunne således holdes inden for eksisterende driftsbudgetter. Hele låneprovenuet blev ikke brugt tilbage i 2003, og der resterer således et restbeløb på 1,6 mio. kr. Restsummen på 0,5 mio. kr. foreslås finansieret via idrætshallernes renoveringspulje Kommunens rammer. Administrationen anbefaler, at der søges om anlægsbevilling på 2,1 mio. kr., restsum på hallånskontoen indgår i finansieringen med 1,6 mio. kr., der frigives 0,5 mio. kr. fra idrætshallernes renoveringspulje på 0.32, udskiftningen koordineres med projekt Svendborg-hallerne, såfremt dette godkendes, sagen fremsendes til Byrådets godkendelse. Udtalelse fra SIS vedr. ansøgning om nyt halgulv Ansøgning fra Svendborg Idrætshal Indstilles. Christian Kaastrup (A) og Jørn Jensen (A) ønsker dog at beløb på 0,5 mio. kr. ikke finansieres af idrætshallernes renoveringspulje, men indgår i budgetforhandlingerne for Svendborg Kommunes lydlogo 07/30065 PL/BSM Godkendelse af Svendborg Kommunes ny officielle lydlogo. I forbindelse med fejringen af kommunesammenlægningen, Spil Svendborg Sammen i maj, indbød Svendborg Musikråd sammen med styregruppen 8 lokale komponister til en konkurrence, hvor der skulle komponeres et lydlogo til Svendborg af sekunders varighed. Konkurrencen blev vundet af komponist og musiklærer på Den frie Lærerskole, Carsten Borbye Nielsen, og havde urpremiere d. 18. maj fra Vor Frue kirkes 11

13 klokkespil. Lydlogoet fik efterfølgende pæn medieomtale, da Svendborg er den første kommune i Danmark med eget lydlogo. Der er også fremkommet mange positive tilkendegivelser om, at et lydlogo er med til at understøtte Svendborgs kreative image som en musikby. Lydlogoet er i sin oprindelige form blev komponeret til klokkespil, men det kan anvendes langt bredere: Som ventetone i kommunens telefon, som lydbaggrund på hjemmesiden, som jingle ved kommunale spots i Radio Diablo, som kendingsmelodi til f.eks. Peder Most Garden og Stadsensemblet i forbindelse med officiel repræsentation af Svendborg. Komponisten har efterfølgende på opfordring bearbejdet den oprindelige klokkespilsversion til to versioner: En jingle og en hjemmmeside/telefon melodi. Komponisten vil blive inviteret til at afspille lydlogoversionerne på Byrådsmødet i oktober. Bearbejdning af lydlogoet til to versioner koster kr.(éngangshonorar). Løbende driftsafgift til KODA for brug på kommunens hjemmeside anslås til at være 3600 kr. årligt. (KODA afgift i forbindelse med radio og telefonbenyttelse er dækket ind via andre eksisterende aftaler med KODA). Kommunens egne rammer. Administrationen indstiller, at der tages stilling til om Svendborg Kommune skal have et lydlogo og i bekræftende fald, at lydlogoet godkendes som Svendborgs officielle lydlogo, komponisthonorar på kr. finansieres af Udvalget for Kultur og Planlægning, konto , den løbende KODA-afgift til hjemmesiden, anslået til 3600 kr. årligt, finansieres af Udvalget for Kultur og Planlægning, konto , sagen videresendes til Byrådet. Der arbejdes videre ud fra følgende: Svendborg Kommune skal have et lydlogo komponisthonoraret bevilges. 13. Principper for tilskudsordninger til foreninger 07/34625 PLA 12

14 Med baggrund i Byrådets (Sammenlægningsudvalgets) beslutning i november 2006 fremstilles forslag til principper for tilskud og ordninger vedr. foreninger. I forbindelse med kommunesammenlægningen blev der nedsat en række arbejdsgrupper med henblik på udarbejdelse af overordnede organisatoriske principper og mere konkrete økonomiske kalkulationer og budgetter for kultur-og fritidsområdet. Arbejdet blev gennemført i perioden fra 1. januar 2005 til april 2006 og viste, at der mellem de tre kommuner Egebjerg, Gudme og Svendborg var markante forskelligheder på tilskudsstørrelser, principper og fordeling. Oplægget fra arbejdsgruppen, som lå færdigt til politisk behandling for budget 2007, viste sig at have både store og mindre konsekvenser for en række foreninger. Sammenlægningsudvalget besluttede på møde i november 2006, at de foreninger, som på grund af harmoniseringen var blevet ramt økonomisk, skulle kompenseres for dette i Samtidig besluttede man, at man med baggrund i erfaringer fra 1. halvår af 2007 skulle vurdere området endnu en gang for at afsøge andre mulige fordelingsmåder m.v. Yderligere blev det pålagt at fremlægge forslag til en aftrapningsordning over en 5-årig periode således, at foreningerne havde tid til at tilpasse budgetter og i det hele tilpasse sig til den nye kommune. Administrationen har i den mellemliggende tid arbejdet med denne opgave med afsæt i det tidligere udarbejdede materiale, de praktiske erfaringer som den ny dagligdag har medført samt forsøgt at se på andre kommuners måde at håndtere tilskudsordninger på. Dette arbejde har bekræftet, at specielt på hal- og lokaletilskudsområdet har forskellighederne været markante, dels den måde hallerne har været drevet på, og dels den måde tilskuddene har været fordelt på. Yderligere har arbejdet vist, at der på området som f.eks. ældreidræt, forsamlingshuse, aftenskoler, pasning af grønne arealer etc. er forskelle, som skal tilpasses i de kommende år, ikke alene ud fra en økonomisk betragtning, men i lige så høj grad ud fra grundlæggende holdninger til hvordan, disse skal drives. Det vedlagte materiale PRINCIPPER FOR TILSKUD OG ORDNINGER VEDR. FORENINGSOMRÅDET, omhandler primært principper/ordninger og de heraf afledte økonomiske konsekvenser. Materialet er udarbejdet i samarbejde med repræsentanter fra Folkeoplysningsudvalget og Svendborg Idræts Samvirke. Yderligere er materialet forelagt Folkeoplysningsudvalget på møde den 29. august, Haludvalget den 30. august og endelig udsendt til SIS bestyrelse. Alle tre tiltræder de forelagte principper. Høringssvar fra Svendborg Idræts Samvirke er vedlagt som bilag. Sammenlægningsudvalget besluttede på sit møde i november, at foreningerne ikke skulle mærke eventuelle negative økonomiske konsekvenser i 2007, og det blev vedtaget, med baggrund i det fremlagte 13

15 budgetforslag, at finansiere merudgiften med en tillægsbevilling på 1,4 mio. kr. Efterfølgende blev der, med henvisning til udbud af kommunens forsikringer, tilkendegivet, at mindreudgifter hertil skulle finansiere udgifter til låneydelser vedr. kommunesammenlægningen samt ovennævnte merudgifter til foreningsområdet. Efter finansiering af låneydelser i 2007 resterer pt.0,7 mio. kr. til finansiering af foreningsområdet. Det faktiske behov for tillægsbevilling i 2007 er således 0,7 mio. kr. Yderligere blev det besluttet at en eventuel aftrapningsordning skulle foregå over en 5 årig periode. Samlet påvirkning af foreninger og finansiering heraf. Tilskudsområder Merudgift for foreninger Finansieret af Kultur og Planområdet Finansieringsbehov Lokaletilskud Medlemstilskud Halleje Aftrapningsordning over 5 år ,40 mio. kr ,12 mio. kr ,84 mio. kr ,56 mio. kr ,28 mio. kr ,00 mio. kr Som det fremgår, skal foreningerne i 2012 have tilpasset budgetterne fuldt ud igennem kontingentforhøjelser, omlægning af drift og øvrige indtægtsdækkende aktiviteter. I forbindelse med ordningen indføres en bagatelgrænse på kr i forhold til udligning af merudgift. Administrationens bemærker, at den økonomiske tilpasning i foreningerne må forventes at påføre de frivillige ledere en væsentlig ekstra arbejdsbyrde. Det er administrationens vurdering, at man politisk bør forholde sig til, om området permanent skal tilføres en ramme på 1,4 mio. kr. eller om der skal iværksættes en aftrapningsordning med virkning fra 1. januar Såfremt det besluttes at tilføre området en permanent rammeudvidelse på 1,4 mio. kr. kan dette finansieres via mindreudgifter på forsikringsområdet med 0,7 mio. kr. og en tillægsbevilling (generel årlig udvidelse) på 0,7 mio. kr. Folkeoplysningsloven. Kommunens egne rammer for tilskud. Administrationen indstiller, at 14

16 1. der i 2007 tilføres området 1,4 mio.kr., 2. ovenstående finansieres via omplacering af midler 0,7 mio. kr. genereret af mindreudgifter til forsikring (besparelse ved udbud), 3. der i 2007 bevilges en tillægsbevilling på 0,7 mio. kr., * der fra 1. januar 2008 indledes en 5 årig aftrapningsordning i forhold til det afsatte beløb i 2007 på 1,4 mio. kr., * finansiering foretages via omplacering af midler kr. 0,7 mio. genereret af mindreudgifter til forsikring (besparelse ved udbud), 4. merudgifter udover kr. 0,7 mio. indgår i budgetforhandlingerne, sagen videresendes til Økonomiudvalget. Tilskudsordninger 2007 Høringssvar fra Svendborg Idræts Samvirke Forslag vedrørende 2007 indstilles. Det indstilles tillige, at der i budgetforhandlingerne afsættes 1,4 mio. kr. med henblik på, at der ikke foretages en optrapning. 14. Sommeropera på Valdemars Slot /40334 PL/BSM Bevilling af støtte til Sommeropera på Valdemars Slot i Operaforeningen på Valdemars Slot søger sammen med instruktør Anne Barslev om støtte til opsætning af operaklassikeren L Orfeo af Claudio Monteverdis i august Valdemars Slots park danner ramme om forestillingen, der skal opføres otte gange mellem 5. og 15. august. Der kan være 300 tilskuere pr. forestilling, og det forventes, at ca tilskuere vil købe billetter. Den første sommeropera Dideo og Aaeneas i 2006 blev spillet for næsten 2000 publikummer, og foreningen håber at gøre sommeroperaen til en sydfynsk tradition. En af operaforeningens kongstanker er at skabe lokal forankring i selve udførelsen af projektet. Dette skete med tilfredsstillelse i 2006, hvor det lykkedes at samle og organisere en lang række lokale professionelle og frivillige kræfter af både kunstnerisk og praktisk karakter. Også erhvervslivet støttede op om projektet, og forestillingen blev markedsført og set langt ud over kommunegrænsen. Det samme er visionen for næste års forestilling. Det unikke ved denne udendørsopera er den store satsning på at udvikle et kunstnerisk samarbejde mellem den lokale talentmasse (sangere og musikere) og de professionelle, unge kræfter fra operaverdenen. Desuden har man i denne omgang også entreret med en lokal fundraiser til sponsorarbejdet. 15

17 Der ansøges om kr. til opsætning af forestillingen L Orfeo. Operaforeningen søger også kr. hos kommunens PR-udvalg. Det forventes, at sponsorer og fonde bidrager med i alt kr. Billetindtægter udgør 1800 x 230 kr. = kr. Indtægter i alt kr. Udgifter i alt kr. Resultat kr. Evt. overskud fra sommeroperaen uddeles i lighed med i 2006 til lokale ungdomsforeninger med kulturelt sigte. Kommunens egne rammer for tilskud til kulturelle aktiviteter. Administrationen indstiller, at der bevilges kr til Operaforeningen på Valdemars Slot til forestillingen L Orfeo, finansieringen sker fra konto Rådighedspuljen, evt. overskud fra opførelsen tilgår lokalt foreningsarbejde for børn og unge. Sommeropera forestillingen L Orfeo i 2008 Regnskab Foreningen Opera på Valdemars Slot.pdf Godkendt. 15. Stadsensembleordning i 2008 og /30399 PL / AWN Genbehandling. Da den nuværende stadsensembleordning udløber den 31. december 2007, ansøger Svendborg Musikråd om et tilskud på kr. til forlængelse af stadsensembleordningen i perioden 1. januar2008 til 31. december Musikrådet ansøger samtidig om, at ordningen gøres permanent med en ensembleudskiftning hver andet år. Svendborg Musikråd tog i 2005 initiativ til oprettelsen af en stadsensembleordning i en forsøgsperiode på 2 år (2006 og 2007). Det daværende Kulturudvalg bevilgede et tilskud på i alt kr. til koncerter i begge årene. Som det første stadsensemble blev valgt en professionel, klassik trio, der er ansat under Svendborg Musikskole, der også administrerer ordningen. 16

18 De afsatte kr. finansierede 10 koncerter i 2006 og 5 koncerter i 2007 (jf. bilag). Interessen for Stadsensemblet har været meget større, men de økonomiske rammer har ikke givet mulighed for at afvikle flere koncerter, ligesom det bevilgede beløb ikke har kunnet dække udgifter til betaling af honorar i forbindelse med indstudering af repertoire. Baggrunden for, at Musikrådet ansøges om et større tilskudsbeløb, er ønsket om at få mulighed for at udvælge et større ensemble samt udvide antallet af koncerter. Musikrådet foreslår endvidere, at der for årene 2008 og 2009 vælges et rytmisk ensemble. De ansøgte kr. ( kr. i 2008 og kr. i 2009) foreslås finansieret på følgende måde: Vedrørende 2008: Beløbet finansieres af konto Rådighedspuljen. Vedrørende 2009: Sagen indgår i budgetforhandlingerne med henblik på en permanent ordning. Kommunens egne rammer for tilskud til kulturelle aktiviteter. Administrationen indstiller, at der bevilges kr. til fortsættelse af stadsensembleordningen i 2008, beløbet finansieres af Rådighedspuljen, Musikrådet, Svendborg Musikskole og Kultur- og Fritidsafdelingen udarbejder retningslinier for projektet, udvælgelsen af ensemblet foretages af Svendborg Musikråd og Svendborg Musikskole i fællesskab, sagen indgår i budgetforhandlingerne vedrørende 2009 med henblik på en permanent ordning. Stadsensembleordning i 2008 og 2009 Udsat. 16. Svendborg Teater - regnskab /12636 PL/BSN Godkendelse af regnskab 2006 for Svendborg Teater. Kommunernes Revision fremsender beretning for Svendborg Teaters regnskab Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. 17

19 Kommunens Revisionsregulativ, Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 953 af 27. november 2002 samt danske revisionsstandarder. Administrationen indstiller, at revisionens beretning fremsendes til Byrådets godkendelse. Årsregnskab 2006 Svendborg Teater Afsluttende beretning Svendborg Teater Revisionspåtegning Svendborg Teater Udsat. 17. Økonomisk rapportering - Naturama ultimo juli /14696 Særskilt økonomisk rapportering fra Naturama. Naturama aflægger i overensstemmelse med Sammenlægningsudvalgets beslutning af 18. december 2006 en udvidet månedlig økonomisk rapportering baseret på en periodisering af udgifter, indtægter og besøgstal. Vedlagte rapport beskriver situationen ultimo juli Der forventes et resultat i overensstemmelse med driftstilskuddet. Byrådets kompetence. Administrationen indstiller, at Udvalget for Kultur og Planlægning tager den økonomiske rapportering fra Naturama til efterretning. Naturama ult. juli 2007.pdf Til efterretning. 18

20 18. Honorarstøtte, Sydfynsk Folkemusikforening Folk for Folk, /40860 PL/BSM Godkendelse af tilskud til honorarstøtte til Sydfynsk Folkemusikforening - Folk for Folk i Folkemusikforeningen Folk for Folk, der har eksisteret i to år, søger tilskud til afvikling af 26 koncerter i Udover honorarstøttede koncerter afholder foreningen 8 åbne scener, der har vist sig at være et populært initiativ, hvor alle med lyst til at optræde kan komme på scenen. Arrangementerne afvikles primært på værtshuset Hansted, der stiller gratis lokale til rådighed. Folk for Folk har små 50 medlemmer, og oplever en stigende lokal interesse for folkemusikken. Foreningen præsenterer et bredt udsnit inden for genren. Musikere fra hele Danmark og udlandet, både kendte og kommende navne, giver koncerter af både af traditionel og eksperimenterende art. Det er foreningens mål til stadighed at øge kvaliteten i musikprogrammet, og man håber fremadrettet at kunne bruge flere midler på programpræsentation og annoncering. Der budgetteres med indtægterne: Svendborg kommune Statens Kunstråd Entréindtægter Medlemskontingenter Sponsorer Tilskud fra medarrangør Indtægter i alt kr kr kr kr kr kr kr. Der budgetteres med udgifter i alt for kr., heraf kr. til kunstnerhonorarer Entréniveau: kr. medlemmer / kr. ikke medlemmer. Sydfynsk Folkemusikforening modtog i kr. i honorarstøtte fra Svendborg kommune. Sydfynsk Folkemusikforening søger kr. i honorarstøtte til Administrationen bemærker, at Folkemusikforeningen ikke kom med i Kulturregion Fyns 4-årige overgangsordning, og udelukkende kan opnå offentlig støtte fra kommunen og Statens Kunstråd. Kommunens egne rammer for tilskud. 19

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Debatoplæg Glostrup Kommune Juni 2016

Debatoplæg Glostrup Kommune Juni 2016 Debatoplæg Glostrup Kommune Juni 2016 Forhøring Ændret anvendelse af en del af Ejby Mosevej 175 Kommunalbestyrelsen ønsker at afhænde den sydlige halvdel af matr. nr. 9b Ejby By, Ejby Mosevej 175, da der

Læs mere

Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej, Herborg.

Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej, Herborg. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Toften 6 6880 Tarm Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej,

Læs mere

Lokalplan nr. 399 og kommuneplantillæg nr. 21 Lokalplanområdet omfatter et areal på ca m2 ved Molsvej/Grenåvej

Lokalplan nr. 399 og kommuneplantillæg nr. 21 Lokalplanområdet omfatter et areal på ca m2 ved Molsvej/Grenåvej Offentlig bekendtgørelse den 8. november 2016 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 399 Etageboliger ved Molsvej i Rønde med tilhørende kommuneplantillæg nr. 21 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 3. Gug Boldklub, Gug, Kommuneplantillæg 4.029, Lokalplan 4-3-102, Redegørelse for bæredygtighed samt ophævelse af Lokalplan 03-003, Vissegård, Idrætsanlæg (2. forelæggelse). 2012-36189. By- og Landskabsudvalget

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 22. april 2013 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 924 Boligområde ved Nedergårdsvej i Gl. Skejby. Tillæg nr. 51 til Kommuneplan 2009. Aarhus

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3 Deltagere: Svend Rosager, Jesper Ullemose, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Flemming Madsen, Jørgen Lundsgaard, Curt Sørensen Afbud:

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. juni 2012 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby 1. Resume Lokalplanen

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Blåvandvej. Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF C06 ENKELTOMRÅDE C06 TIL BLÅVANDVEJ

Blåvandvej. Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF C06 ENKELTOMRÅDE C06 TIL BLÅVANDVEJ Blåvandvej Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF 05.01.C06 TIL BLÅVANDVEJ ENKELTOMRÅDE 05.01.C06 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - MARTS 2016 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Et forslag til dette kommuneplantillæg

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 004

Kommuneplantillæg nr. 004 Kommuneplantillæg nr. 004 Cleantech Erhvervsområde Ny By (etape 1 - syd for Strandvangen) Vedtaget af Frederikssund Byråd den xx. xxxx 2011 Tillæg til Kommuneplan 2009-2021 Redegørelse Kommuneplantillæggets

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse.

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. SUSÅ KOMMUNE Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. Forslag til lokalplan vedtaget til fremlæggelse: 22.06.2006 Fremlæggelsesperiode: 27.06.2006 22.08.2006 Lokalplan vedtaget endeligt: 21.09.2006

Læs mere

Referat Haludvalget's møde Torsdag den 28-08-2014 Kl. 18:00 Rantzausmindehallen

Referat Haludvalget's møde Torsdag den 28-08-2014 Kl. 18:00 Rantzausmindehallen Referat Haludvalget's møde Torsdag den 28-08-2014 Kl. 18:00 Rantzausmindehallen Deltagere: Frank Müller-Bøgh, Bjarne Egeberg, Bo Madsen, Bo Tune, Ejner Larsen, Niels Thrysøe, Anne Strømkjær, Carsten Kallesøe,

Læs mere

Sødalsparken 24 i Brabrand mulig omdannelse til virksomhed med særlig pladskrævende varegrupper

Sødalsparken 24 i Brabrand mulig omdannelse til virksomhed med særlig pladskrævende varegrupper Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 8. april 2015 Sødalsparken 24 i Brabrand mulig omdannelse til virksomhed med særlig pladskrævende varegrupper Aarhus Kommune planlægger at give mulighed for

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Kurt Sorknæs, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

Bilag Lokalplan nr. 1091 ODDER KOMMUNE TILLÆG NR. 38 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 PLANLÆGNINGSAFDELINGEN, APRIL 2006

Bilag Lokalplan nr. 1091 ODDER KOMMUNE TILLÆG NR. 38 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 PLANLÆGNINGSAFDELINGEN, APRIL 2006 Bilag Lokalplan nr. 1091 OER KOMMUNE TILLÆG NR. 38 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 PLANLÆGNINGSAFELINGEN, APRIL 2006 FOROR Forslag til tillæg nr. 38 til kommuneplan 1994-2006 er en mindre ændring af planens

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 11. juni 2014 Lokalplan 975, Runevej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 975 - Dagligvarebutik ved Runevej,

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern Forslag til Tillæg nr. 74 til, for et område til centerformål, Nygade, Skjern Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 28. september 2016 1 Forord Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

FORSLAG. Kommuneplantillæg 22. Erhvervsområde ved Rødbyvej i Maribo

FORSLAG. Kommuneplantillæg 22. Erhvervsområde ved Rødbyvej i Maribo FORSLAG Kommuneplantillæg 22 Erhvervsområde ved Rødbyvej i Maribo Juni 2013 Annoncering på hjemmesiden www.lolland.dk tirsdag den 2. juli 2013 Offentlig høring fra den 2. juli 2013 til den 27. august 2013

Læs mere

Denne afgørelse kan påklages vedrørende retslige forhold til Naturog Miljøklagenævnet.

Denne afgørelse kan påklages vedrørende retslige forhold til Naturog Miljøklagenævnet. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Toften 6 6880 Tarm Forslag til Lokalplan nummer 331 samt Tillæg nummer 45 til Kommuneplan 2009-2021 for et område til hotel- og konferencefaciliteter mv. ved

Læs mere

Lokalplan 1035, Boliger Aarhus Ø - Endelig

Lokalplan 1035, Boliger Aarhus Ø - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 15. maj 2017 Lokalplan 1035, Boliger Aarhus Ø - Endelig Blandet bolig og erhvervsområde ved Dagmar Petersens Gade, Aarhus Ø. 1. Resume

Læs mere

Boligbebyggelse på Jens Baggesens Vej

Boligbebyggelse på Jens Baggesens Vej Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 26. juni 2015 Boligbebyggelse på Jens Baggesens Vej Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune har fået en henvendelse fra en privat grundejer

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Johnny Christensen Direkte telefon 99741279 E-post planlagning@rksk.dk Dato 15. december 2010 Sagsnummer 2010091345A

Læs mere

SLAGELSE KOMMUNE. Rådhuspladsen. Nytorv BYMIDTENS ANVENDELSE LOKALPLAN NR 164

SLAGELSE KOMMUNE. Rådhuspladsen. Nytorv BYMIDTENS ANVENDELSE LOKALPLAN NR 164 SLAGELSE KOMMUNE Torvegade Jernbanegade Smedegade Sct.Mikkelsgade Rådhuspladsen Skolegade Løvegade Stenstuegade Schweizerpladsen Rosengade Gl.Torv Nytorv Fisketorvet Langes Gård Skovsøgade H.P.Hansens

Læs mere

Lokalplan nr. 391 for boligområde ved Herredsvej i Hornslet - Vendehøj, etape II og Kommuneplantillæg nr. 14 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Lokalplan nr. 391 for boligområde ved Herredsvej i Hornslet - Vendehøj, etape II og Kommuneplantillæg nr. 14 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 10. marts 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 391 for boligområde ved Herredsvej i Hornslet - Vendehøj, etape II og til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 10 Erhverv - Klintholm Havn

Kommuneplantillæg nr. 10 Erhverv - Klintholm Havn Kommuneplantillæg nr. 10 Erhverv - Klintholm Havn Kommuneplantillæg Kommuneplantillæg Kommunalbestyrelsen har den 26. februar 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 10. Vedtagelsen er offentliggjort på kommunens

Læs mere

Tillæg nr. 54. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 54. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 54 til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork Ortofoto Ringkøbing- Ortofoto@Ringkøbing- Ringkøbing- 3. november 2015 FORORD TIL

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Lokalplan nr. 265 samt Tillæg nr. 81 til Kommuneplan 1997, tidligere Ringkøbing Kommune

Lokalplan nr. 265 samt Tillæg nr. 81 til Kommuneplan 1997, tidligere Ringkøbing Kommune Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Peder Ostersen Direkte telefon 99 74 10 79 E-post planlagning@rksk.dk Dato 30. november 2009 Sagsnummer 2009032800A Lokalplan

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 8.4. Område ved Herstedøster Landsby. Udendørs oplagsplads. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 8.4. Område ved Herstedøster Landsby. Udendørs oplagsplads. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 8.4 Område ved Herstedøster Landsby Udendørs oplagsplads 1999 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388 af

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Nye kollegie-, ungdoms- og familieboliger ved Tranekærvej i Vejlby

Nye kollegie-, ungdoms- og familieboliger ved Tranekærvej i Vejlby Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 11. januar 2017 Nye kollegie-, ungdoms- og familieboliger ved Tranekærvej i Vejlby Dette materiale omhandler et område nær dig. Der planlægges for en boligbebyggelse

Læs mere

forslag Park Vendia, Hjørring

forslag Park Vendia, Hjørring Offentlig fremlagt fra den 2. november 2016 til den 31. december 2016 forslag Park Vendia, Hjørring Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede politikker og mål for

Læs mere

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/5 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2002 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Forslag til tillæg 19 til Kommuneplan Bolig- og erhvervsområde ved Gl. Viborgvej. Kommuneplantillæg 19

Forslag til tillæg 19 til Kommuneplan Bolig- og erhvervsområde ved Gl. Viborgvej. Kommuneplantillæg 19 Forslag til tillæg 19 til Kommuneplan 2013 Bolig- og erhvervsområde ved Gl. Viborgvej Randers Kommune side 32 Kommuneplantillæg BaggRund Der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2013 for Randers Kommune,

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. oktober 2017 Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan

Læs mere

TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021

TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 RÅDHUSPARKEN BRYGGERGÅRDSVEJ ASYLVEJ NYVEJ KILDEVÆLDETS ALLE SYDVESTVEJ STATIONSPARKEN TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 FEBRUAR 2013 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 10 og Lokalplan GL90.1 for

Læs mere

*! + '"!,-&#!&.& & /!&!/&!&/! 0! ".&/!! /& &.&!!&! &" 1"! /!& 1"&! /& /

*! + '!,-&#!&.& & /!&!/&!&/! 0! .&/!! /& &.&!!&! & 1! /!& 1&! /& / !" #!"#! # $%&! '!$&(! ) &&!!!! #" *! + '"!,-&#!&.& & /!&!/&!&/! 0! ".&/!! /& &.&!!&! &" 1"! /!& 1"&! /& /!-1"! &&/ "!1"!!!. 0!!!& 1"&0 &!222%!&!&/!&!/& )!&/!!!.& && &!.&& & 56 78 222 9 $!% 4."'& /!6 6

Læs mere

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 12. januar 2017 Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Dette materiale omhandler et område nær dig. Området er beliggende på den tidligere ingeniørhøjskoles arealer

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE September 2000 VEJLEDNING Purhus Kommune, Rådhuset Teknisk Forvaltning Bakkevænget

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nr. 2 - Sommerhusområderne Gammelgård og Emmelsten 3 Redegørelse 4 Rammer 6 Vedtagelse 8

Indholdsfortegnelse. Nr. 2 - Sommerhusområderne Gammelgård og Emmelsten 3 Redegørelse 4 Rammer 6 Vedtagelse 8 Indholdsfortegnelse Nr. 2 - Sommerhusområderne Gammelgård og Emmelsten 3 Redegørelse 4 Rammer 6 Vedtagelse 8 2 Sommerhusområderne Gammelgård og Emmelsten Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 omfatter

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere Ask Højskole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere Ask Højskole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 1. september 2008 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere

Læs mere

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Offentlig bekendtgørelse den 10. marts 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

et forslag til Lokalplan nr. 261 samt Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2005-2016, tidligere Egvad Kommune

et forslag til Lokalplan nr. 261 samt Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2005-2016, tidligere Egvad Kommune Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Peder Ostersen Direkte telefon 99 74 10 79 E-post planlagning@rksk.dk Dato 23. november 2009 Sagsnummer 2008121247A Forslag

Læs mere

Tillæg 14 Boliger ved Brendstrupsvej i Varde

Tillæg 14 Boliger ved Brendstrupsvej i Varde Tillæg 14 Boliger ved Brendstrupsvej i Varde ENKELTOMRÅDE 23.02.B38 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - MAJ 2015 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Forslag til tillæg 14 til Kommuneplan 2013 for et område til

Læs mere

Tillæg nr. 68 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 68 til Herning Kommuneplan Forslag Tillæg nr. 68 til Rammeområder 81.C3 Centerområde ved Nørregade og Bredgades nordlige del og 81.BL1 Blandet bolig og erhvervsområde ved Bødkervej Fremlægges fra xx. måned 20xx til xx. måned 20xx

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 for et boligområde ved Møgelkær i Viborg Forslag 1 LÆSEVEJLEDNING En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Resumé Ballerup Kommune har i samarbejde med Edge City Netværk udarbejdet et projektforslag til et internationalt internetbaseret multimedieprojekt.

Resumé Ballerup Kommune har i samarbejde med Edge City Netværk udarbejdet et projektforslag til et internationalt internetbaseret multimedieprojekt. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 10) Meddelser a) Stistik over samtlige børn i aldersgruppen 10-17 år i Ballerup Kommune opdelt på skoledistrikter Børnestistik opdelt i skoledistrikter

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Lars Møller Pedersen Mødet hævet kl.: 17.50 Pkt. Tekst Side 90 Orientering 1 91 Den Selvejende institution

Læs mere

Lokalplan 967, Boliger og butikker, Risskov - Endelig

Lokalplan 967, Boliger og butikker, Risskov - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. marts 2015 Lokalplan 967, Boliger og butikker, Risskov - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 967, Boliger og

Læs mere

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/6 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2003 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til offentligt formål, Vedersø Ortfoto Ringkøbing- o Ringkøbing- 18. december 2014 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Offentlig fremlagt fra den 3. februar 2017 forslag til den 4. april 2017 Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 496c 7 119b Restaurant-, hotel- og udstillingsformål Indsigelsesfrist 5. juli 2010 April 2010...... j.nr.01.02.05p21-0183

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 11. City Syd, syd for Vægten, Erhverv og Butikker. Kommuneplantillæg 3.012, Lokalplan 3-6-107 samt delvis ophævelse af lokalplan 05-028, Aalborg City Syd, sydvestlige del (2. forelæggelse). 2010-30893.

Læs mere

Kommuneplan Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9

Kommuneplan Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 April 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 OFFENTLIG HØRING DIN MULIGHED... 2 FORHOLD TIL

Læs mere

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan Forslag Offentlig høring Tillæg nr. 74 til Rammeområde 42.B3 og 42.T1 Boligområde sydvest for Sinding Hovedgade Område til tekniske anlæg nordøst for Sinding Hovedgade Fremlægges fra den 15. september

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 26. august 2004 Arne Bager 8940 2643 Kollegiebyggeri,

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. maj Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. maj Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 2. maj 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 785, Blandet bolig- og erhvervsområde

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Tillæg nr. 19. Til Kommuneplan 2000, tidligere Holmsland Kommune Område til ferie- og fritidsformål ved Karen Brands Vej, Hvide Sande

Tillæg nr. 19. Til Kommuneplan 2000, tidligere Holmsland Kommune Område til ferie- og fritidsformål ved Karen Brands Vej, Hvide Sande Tillæg nr. 19 Til Kommuneplan 2000, tidligere Område til ferie- og fritidsformål ved Karen Brands Vej, Hvide Sande Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 17. marts

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 799, Erhvervsområde mellem Herredsvej og Sommerlystvej i Skejby. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 799, Erhvervsområde mellem Herredsvej og Sommerlystvej i Skejby. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 21. november 2007 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Århus Kommune Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 799, Erhvervsområde mellem Herredsvej

Læs mere

Kommuneplantillæg 9. Kommuneplan 2001 Årslev Kommune. Område til detailhandel og boligformål på Bøgevej i Nr. Lyndelse. Forslag

Kommuneplantillæg 9. Kommuneplan 2001 Årslev Kommune. Område til detailhandel og boligformål på Bøgevej i Nr. Lyndelse. Forslag Kommuneplantillæg 9 Kommuneplan 2001 Årslev Kommune Område til detailhandel og boligformål på Bøgevej i Nr. Lyndelse Forslag Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens 12 virke for kommuneplanens gennemførelse.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Område til boligformål Tingvej m.fl., Brøns 520.81.1 520.51.2 520.41.2 520.31.1 520.11.1 520.11.2 520.31.2 520.11.3 520.41.1 520.71.1 520.51.1

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 011 ændring af maksimal højde på bebyggelse.

Kommuneplantillæg nr. 011 ændring af maksimal højde på bebyggelse. Kommuneplantillæg nr. 011 ændring af maksimal højde på bebyggelse. Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområde E 1.18, Pedersholmparken i Frederikssund. Endeligt vedtaget

Læs mere

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Indhold Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.2-1 for en McDonald s restaurant ved Kvickly Indledning Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplantillæggets bestemmelser

Læs mere

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 38 til Rammeområde 72.T1 Solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær. Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG. Forslag

KOMMUNEPLANTILLÆG. Forslag Kommuneplantillæg 3 for Kommuneplan 2013-2015 Boligområde - Østerbakken - Vils Forslag - juli 2015 Morsø Kommune - www.morsoe.dk Forslag KOMMUNEPLANTILLÆG Hvad er et kommuneplantillæg? Behov for at ændre

Læs mere

KOMMUNEPLAN 1998-2008 Gl. Blåvandshuk Kommune Tillæg 17

KOMMUNEPLAN 1998-2008 Gl. Blåvandshuk Kommune Tillæg 17 KOMMUNEPLAN 1998-2008 Gl. Blåvandshuk Kommune Tillæg 17 Varde Kommune Juni 2008 Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 1998-2008, Gl. Blåvandshuk Kommune Baggrund Baggrunden for kommuneplantillægget er et ønske

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget omfatter rammeområde

Læs mere

LOKALPLAN 11.22A GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ GREVE

LOKALPLAN 11.22A GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ GREVE LOKALPLAN 11.22A GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes.

Læs mere

HVIDBOG - LOKALPLAN 145

HVIDBOG - LOKALPLAN 145 HVIDBOG - LOKALPLAN 145 INDKOMMEN BEMÆRKNING LOKALPLANENS TEKST INDSTILLING Der er kommet 34 bemærkninger både fra borgere i og uden for lokalplanområdet angående højden af byggeriet på Stevnsvej 3 (Vallø

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune Ændring af rammeafgrænsning, bymidteafgrænsning og detailhandelsramme ved udvidelse af dagligvarebutik på Borgmester N. E. Hansensvej

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

T I L L Æ G N R Forslag KOMMUNEPLAN MÅL OG RAMMER FOR VEJLE KOMMUNE TIL KOMMUNEPLAN

T I L L Æ G N R Forslag KOMMUNEPLAN MÅL OG RAMMER FOR VEJLE KOMMUNE TIL KOMMUNEPLAN T I L L Æ G N R. 2 6 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 M Å L O G R A M M E R F O R V E J L E K O M M U N E Forslag KOMMUNEPLAN 2009-2021 MÅL OG RAMMER FOR VEJLE KOMMUNE Godkendt: 16. december 2009 Forslag godkendt

Læs mere

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt TANNISBUGTVEJ KLITROSEVEJ Offentlig fremlagt 28. sept. 2016-22. nov. 2016 Kommuneplan 2013 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 21 - Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted TRANEBÆRVEJ ØSTERVEJ MARGUERITEVEJ

Læs mere