Dagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Onsdag den Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Onsdag den 12-09-2007 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3"

Transkript

1 Dagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Onsdag den Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno Hansen, Christian Kaastrup, Jørn Jensen Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Godkendelse af dagsorden og tillægsdagsorden Forslag til lokalplan for et område til butikker og boliger i Vestergade Forslag til lokalplan 510 for et område til blandet bolig og erhverv Søgårdsvænge Genfremsættelse af forslag til lokalplan for erhvervsområde øst ved Ørbækvej Ændret anvendelse af område i Skårupøre, Skårupøre Strandvej 63, lokalplan nr Principper for indretning af parkering og byggefelter ved Svendborg Lystbådehavn, lokalplanforslag SF s byrådsgruppe - drøftelse af Svendborg midtbys fremtidige udvikling Rantzausmindevej nedlæggelse af 14 forbud Børnehave ved Skovsbo Idrætshallernes regnskab Svendborg Idrætshal - frigivelse af anlægsmidler til nyt halgulv Svendborg Kommunes lydlogo Principper for tilskudsordninger til foreninger Sommeropera på Valdemars Slot Stadsensembleordning i 2008 og Svendborg Teater - regnskab Økonomisk rapportering - Naturama ultimo juli Honorarstøtte, Sydfynsk Folkemusikforening Folk for Folk, Honorarstøtte, Giant Steps, Orientering Næste møde... 22

2 1. Godkendelse af dagsorden og tillægsdagsorden 07/298 Godkendt. 2. Forslag til lokalplan for et område til butikker og boliger i Vestergade 07/40112 KJO Vedtagelse af forslag til lokalplan. Udvalget for Kultur og Planlægning besluttede den at igangsætte udarbejdelse af lokalplan for et område til butikker og boliger i Vestergade. Lokalplanforslaget skulle udarbejdes ud fra følgende forudsætninger: Lokalplanforslaget udarbejdes med tankanlæg, Facade mod Vestergade skal etableres helt ud til vejskel og følge dettes forløb, Facadeudtrykket skal være i harmoni med den øvrige bebyggelse i Vestergade. Det kan f.eks. omfatte facadens proportioner, rytme, lodrette delinger, vinduer o.s.v. Tagfladen ønskes begrænset igen sådan, at det fra Vestergade opleves i en harmonisk sammenhæng med den øvrige bebyggelse, Der skal etableres en venstresvingsbane i Vestergade, Der må ikke skiltes eller reklameres på facaden mod Vestergade. Med baggrund i et skitseprojekt er der nu udarbejdet et forslag til lokalplan. Formålet med lokalplanen er at udlægge arealet til butikker og boliger og at bebyggelse og udendørs anlæg udføres på en måde som er harmoni med omgivelserne. Lokalplanforslaget opdeler området i to delområder. Delområde 1 fastlægges til maks. 8,5 m høj butiksbebyggelse samt til tankanlæg og pølsebod. Delområde 2 fastlægges til en maks. 8,5 m høj tætlav boligbebyggelse. Der er delt vejadgang til de to delområder og det forudsættes, at der etableres venstresvingsbane på Vestergade ind mod butikkerne. Ingen. Lov om Planlægning. 1

3 Administrationen indstiller til oversendelse til Økonomiudvalget, at forslag til lokalplan godkendes til udsendelse i offentlig høring. SK-lok forslag-til-udvalg(rev ).pdf Indstilles. 3. Forslag til lokalplan 510 for et område til blandet bolig og erhverv Søgårdsvænge 07/40244 GTH Vedtagelse af forslag til lokalplan 510 og kommuneplantillæg 5.05 for et område til blandet bolig og erhverv ved Søgårdsvænge. På baggrund af Udvalget for Kultur og Planlægnings beslutning den 16. maj 2007 er der nu udarbejdet forslag til lokalplan og kommuneplantillæg. Formålet med lokalplanen er at udlægge området til blandet bolig og erhverv, og at sikre bebyggelse, parkerings- og opholdsarealer udføres i harmoni med omkringliggende bebyggelse. Lokalplanen giver mulighed for at opføre bebyggelse i 2-4 etager, med en bebyggelsesprocent på 100. Parkeringspladser skal placeres under bygninger, og der skal etableres fælles opholdsarealer. Vejadgang skal ske fra Søgårdsvænge. Kommuneplanens rammebestemmelser er ikke i overensstemmelse med lokalplanforslaget, der er derfor udarbejdet tillæg til kommuneplanen med udlæg til et blandet bolig- og erhvervsområde med en bebyggelsesprocent på 100 og maks. etageantal på 4. Ingen økonomiske konsekvenser i forhold til forslag til lokalplan og kommuneplantillæg. Lov om planlægning. Det indstilles til oversendelse til Økonomiudvalget, at forslag til lokalplan 510 og kommuneplantillæg 5.05 godkendes til udsendelse i offentlig høring i 8 uger. 2

4 510 lokalplanforslag offentlig høring.pdf Indstilles. 4. Genfremsættelse af forslag til lokalplan for erhvervsområde øst ved Ørbækvej 07/11346 JHJ Genfremsættelse fra sidste møde (15. august 2007) af forslag til ny lokalplan for hele erhvervsområde øst ved Ørbækvej i Svendborg, idet det vurderes, at der er yderligere problemstillinger angående bebyggelsesprocent, byggelinier og skiltning - se vedlagte bilag. Udvalget for Trafik og Miljø i gl. Svendborg Kommune besluttede på sit møde den , at der skulle udarbejdes en ny samlet lokalplan for Erhvervsområde Øst. Baggrunden var, at der kun er få ledige byggemodnede arealer tilbage i Erhvervsområde Øst ved Ørbækvej. Alle byggemodnede facadegrunde mod den kommende forlængelse af Ring Nord er solgt, og der er blot 11,2 ha byggemodnet erhvervsjord ledigt i området. Forlængelsen af Ring Nord forventes at øge efterspørgslen efter bl.a. facadegrunde yderligere. Erhvervsområde Øst omfatter tre kommuneplanrammeområder. Kommuneplanens rammeområde 004E06 indeholder et 23 ha stort ikke udnyttet landzoneareal, som ikke er lokalplanlagt. Svendborg Kommune ejer arealet. Det eksisterende Erhvervsområde Øst er i dag omfattet af tre ældre lokalplaner. Det drejer sig om lokalplan nr. 78, 179 og 213. De gældende lokalplaner omfatter 79 ha af det samlede kommuneplanlagte erhvervsområde på i alt 103 ha. Lokalplanforslaget har været fremsat i offentlig høring i perioden 4. april til 30. maj Svendborg erhvervsråd har fremsat indsigelse mod dele af lokalplanforslagets bebyggelsesregulerende bestemmelser vedr. bebyggelsens højde og udformning således at bebyggelse i lokalplanområdet kan opføres i 12.5 meters højde frem for det oprindelige lokalplanforslags angivne 8,5 meter. Havnens Marine Service samt Yacht Brooker med samme adresse har fremsendt en indsigelse vedr. en standardbestemmelse om opbevaring af uindregistrerede både mv. Da bebyggelseshøjden på 8,5 meter har været reguleret af kommuneplanens gældende rammebestemmelser forudsætter imødekommelse af indsigelsen at kommuneplanens rammebestemmelser ændres i overensstemmelse hermed og at lokalplanforslaget genfremsættes i en ny høringsperiode. Erhvervsrådets bemærkninger er indarbejdet i et revideret forslag til lokalplan, der giver mulighed for 12,0 meter bebyggelseshøjde 3

5 og med begrænsning af de bebyggelsesregulerende bestemmelser. Erhvervsrådets bemærkninger vedlægges. Indsigelsen fra Havnens Marine Service imødekommes. Med det reviderede forslag til lokalplan opretholdes de gældende lokalplaners bestemmelse om forbud mod oplag indenfor vejbyggelinierne mod Ørbækvej og Ring Nord. Med lokalplanforslaget fastlægges området anvendelse. Der gives bl.a. mulighed for at der kan placeres op til 5 butikker der forhandler særligt pladskrævende varegrupper inden for lokalplanområdet. Lokalplanforslaget inddeler erhvervsområdet i tre miljøzoner i overensstemmelse med de hidtil gældende lokalplaner. Spørgsmålet om vejadgang er særskilt behandlet af Udvalget for Miljø og Teknik på dets møde den Udvalgets beslutning er indarbejdet i lokalplanforslaget. Vejadgangen til området sker fremover sker via den eksisterende adgang til Ørbækvej og via ny adgangsvej til Ring Nord. Revideret forslag til lokalplan samt forslag til kommuneplantillæg 5.08 er vedlagt. Der er foretaget screening af lokalplanforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer. Det er vurderet at lokalplanen ikke medfører så væsentlige miljøpåvirkninger at der er behov for at udarbejde en miljøvurdering. Screeningen er vedlagt. Ingen økonomiske konsekvenser. Planloven. Administrationen indstiller, at revideret forslag til lokalplan genfremsendes til Byrådets godkendelse for offentlig fremlæggelse. Lokalplanforslag (rettet) Bilag ang. ændringer til lokalplanforslag Indstilles. Per Ulrik Jørgensen (V) ønsker at lokalplanforslaget ændres således, at der etableres ny vejadgang med alene mulighed for indkørsel af lette køretøjer fra Holmdrupvej til erhvervsområdets nordvestlige del. 5. Ændret anvendelse af område i Skårupøre, Skårupøre Strandvej 63, lokalplan nr /29021 NLI Ændret anvendelse af område i Skårupøre, Skårupøre Strandvej 63, lokalplan nr

6 Landinspektørerne Hvenegaard A/S ønsker på vegne af ejeren af den tidligere strandkro i Skårupøre, Skårupøre Strandvej 63, matr. nr. 9-o Skårupøre By, Skårup, mulighed for at ændre anvendelsesbestemmelsen i lokalplan nr , der udlægger ejendommen til krovirksomhed. Ejeren har siden 1994 anvendt ejendommen udelukkende til bolig og oplyser, at der aldrig kommer krovirksomhed på ejendommen igen. Området er i kommuneplanen udlagt til boligformål - parcelhuse men at der samtidig gives mulighed for etablering af institutioner mv. og nærmere angivne erhvervstyper. Lokalplan bestemmer, at den del af matr. nr. 9-o, der ligger inden for lokalplanområdet udelukkende må anvendes til krovirksomhed med tilhørende parkeringsplads. Det øvrige lokalplanområde er udlagt til boligformål. Lokalplanen bestemmer samtidig, at der ikke kan ske yderligere udstykning i området og at bebyggelse skal opføres indenfor nærmere angivne byggefelter. Ejeren ønsker lokalplanen ændret til boligformål med mulighed for at udstykke ejendommen i 3 parceller til helårsbeboelse. Den ene parcel er delvis beliggende udenfor lokalplanområdet og kommuneplanens rammeområde. Ejendommen er en landbrugsejendom på ca m². Den overvejende del af ejendommen udenfor lokalplanområdet er omfattet af strandbeskyttelse. Da det ansøgte strider mod lokalplanen vil det kræve udarbejdelse af en ny lokalplan og tillæg til kommuneplanen for justering af afgrænsningen. I Skårupøre ligger i dag kun boliger i "én række" langs Skårupørevej og Skårupøre Strandvej. Administrationen kan ikke anbefale en ændring af lokalplanen, der giver mulighed for en parcelhusbebyggelse i "anden række". En eventuel parcelhusudbygning i Skårupøre bør afvente en fremtidig vejledning om principper for udbygning af kommunens landsbyer, der forventes medtages i den kommende kommuneplan. Ejeren har givet udtryk for at, såfremt han ikke kan forvente at få tilladelse til en parcelhusudstykning, ønsker han den eksisterende krovirksomhed, der i dag udelukkende anvendes til bolig, nedrevet og en ny bolig opført på stedet. Dette vil stride mod lokalplanen. Administrationen finder, at opretholdelse af lokalplanens bestemmelse om krovirksomhed ikke mere findes aktuelt og kan anbefale en ændring af områdets anvendelse til boligformål således, at de eksisterende bygninger nedrives og der opføres én ny bolig på ejendommen. En sådan tilladelse vil ikke kunne gives med en dispensation fra lokalplanens anvendelsesbestemmelse, men kan ske ved ophævelse af den del af landzonelokalplan , der gælder for landbrugsejendommen matr. nr. 9-o. En ophævelse skal i høring hos ejerne i 8 uger. Beslutningen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen. 5

7 Planloven Administrationen anbefaler til udvalgets afgørelse, at der ikke udarbejdes ny lokalplan, den del af lokalplan , der er udlagt til krovirksomhed, ophæves. Skårupøre Strandkro ansøgning om ændret anvendelse Lokalplanområde Lokalplanområde Indstilles til udsendelse i offentlig høring. 6. Principper for indretning af parkering og byggefelter ved Svendborg Lystbådehavn, lokalplanforslag /1653 NLI Principper for indretning af parkering og byggefelter ved Svendborg Lystbådehavn, lokalplanforslag nr Svendborg Byråd har vedtaget, at der skal udarbejdes et lokalplanforslag for udvidelse af Svendborg Lystbådehavn mod vest på baggrund af et projektforslag udarbejdet af M. S. Rosbæk ApS. Projektforslaget er præsenteret for klubberne i området. Svendborg Motorbådsklub og søspejderne, DDS Niels Juel Sø har ønsket om byggemulighed til klublokaler i området. Samtidig er udtrykt et ønske om, at et antal af bådepladserne skal være større end de planlagte 4 x 14 m. Planafdelingen og Havnen har set på muligheder og foreslår en mindre justering af projektforslaget: - Byggefelt til nye toilet- og badefaciliteter placeres landværts den eksisterende toiletbygning og på jolleøen. - Der gives mulighed for at bygge en tagetage oven på toiletbygningen, hvor der kan etableres klublokaler. - I området ved Færgegården udlægges et byggefelt, hvor der er mulighed for at udvide den eksisterende bygningsmasse. - Den vestlige moles placering justeres mod vest, hvorved der skabes mulighed for at etablere nogle ekstra store bådepladser. - Der skabes et større friareal i forbindelse med den planlagte legeplads. De herved manglende p-pladser søges skabt ved ændret indretning af p- arealerne. Lokalplanforslaget ledsages af en miljøvurdering, der forventes forelagt på udvalgets møde den 14. november. Lokalplanforslagets offentlighedsperiode 6

8 1. december 2007 til 26. januar Der forventes afholdt borgermøde i uge 2. Endelig vedtagen plan forventes med udgangen af marts Beslutningen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen. Planloven Administrationen anbefaler til udvalgets afgørelse, at der udarbejdes et lokalplanforslag indeholdende de nævnte principper for byggefelter, parkering, friareal og bådepladser. Revideret tegning af udvidelse af lystbådehavn - Tegn 91A.pdf Godkendt. 7. SF s byrådsgruppe - drøftelse af Svendborg midtbys fremtidige udvikling 07/40984 SF s byrådsgruppe - drøftelse af Svendborg midtbys fremtidige udvikling. SF s byrådsgruppe anmoder om i mail af 4. september om at følgende drøftes på Udvalget for Kultur og Planlægnings kommende møde: "SF-Svendborg ønsker en drøftelse af Svendborg midtbys fremtidige udvikling. Begrundelsen for dette er, at Svendborg Kommune skal være på forkant med en plan over midtbyens udvikling, således at styringen af midtbyens udvikling ikke sker som hidtil, på baggrund af udarbejdelse af lokalplaner for enkeltprojekter og dermed giver en manglende styring for en samlet udvikling. På den baggrund vil SF på mødet fremlægge egne visioner til en samlet byplanudvikling for Svendborg bymidte. SF-Svendborg indstiller på den baggrund forslag om, at der udarbejdes en egentlig rammeplan for midtbyens udvikling og at SF s materiale indgår i denne proces." Udvalget for Kultur og Planlægning finder ideen om en helhedsplan for bymidten god. Udvalget kan ikke anvise finansiering af planen, men anbefaler at det tages op i forbindelse med budgetforhandlingerne. 7

9 8. Rantzausmindevej nedlæggelse af 14 forbud 07/28880 NLI Rantzausmindevej nedlæggelse af 14 forbud. C&W arkitekter A/S har sammen med Landinspektørerne Hvenegaard A/S søgt om udstykning og bebyggelse af et nyt énfamiliehus på ejendommen Rantzausmindevej 141. Ejendommen, der er en strandgrund, har tidligere delvis været omfattet af strandbeskyttelse. Miljøministeriet pålagde i 2001 en 300 m strandbeskyttelseslinie langs landets kyster. Samtidig blev mange udbyggede byzoneområder helt undtaget for strandbeskyttelse. Dette har betydet, at der i dag i Svendborg er nogle kystnære arealer, hvor der ikke mere er strandbeskyttelse og dermed mulighed for nye udstykninger, bebyggelse, opførelse af hegn, swimmingpools mv. I kommuneplanens rammer for disse områder nævnes, at udstykning og bebyggelse af de kystnære ejendomme skal vurderes nærmere. De områder, hvor strandbeskyttelsen er ophævet og hvor der nu er skabt mulighed for ny bebyggelse/udstykning er følgende kyststrækninger: - Fra Vesterrøn til Rantzausminde Lystbådehavn, - Fra Børges Alle til Strandvænget - Fra Fiskopvej til Tankefuldskoven - Fra Sætting Strandvej til Kogtvedvænget Desuden ligger et område ved Strandvej, hvor der ikke er eller har været strandbeskyttelse, men hvor områdets store parceller rummer muligheden for ny bebyggelse/udstykning. Det ansøgte er den første udstykning til parcelhusbebyggelse i det bynære kystområde, hvor strandbeskyttelsen nu er ophævet. Bebyggelse og udstykning af disse kystnære områder vil betyde en væsentlig påvirkning af kystområdet. Administrationen anbefaler derfor, at der, inden der gives tilladelser til bebyggelse/udstykning, foretages en nærmere undersøgelse med efterfølgende lokalplanlægning, der fastlægger principper for arealernes fremtidige bebyggelses- og udstykningsmuligheder. Administrationen anbefaler derfor, at det ansøgte ikke umiddelbart godkendes, men at der nedlægges et 14 forbud efter Planloven, hvorefter der indenfor et år udarbejdes et lokalplanforslag for de nævnte kystområder. 14 forbudet tinglyses på ejendommen. Beslutningen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen. Planloven 8

10 Administrationen anbefaler til udvalgets afgørelse, at det ansøgte ikke tillades, der nedlægges et 14 forbud der igangsættes nærmere undersøgelse af de nævnte kystområder med efterfølgende lokalplanlægning, der fastlægger principper for arealernes fremtidige bebyggelses- og udstykningsmuligheder. Layout om udstykning og bebyggelsec&w: kommunen.pdf Godkendt. 9. Børnehave ved Skovsbo 07/19004 Afslag fra Miljøcenter Fyn vedrørende børnehave. Kommunen har modtaget vedlagte afslag fra Miljøcenter Fyn vedrørende børnehaven ved Skovsbo. Udvalget bedes tage stilling til om der skal foretages yderligere i sagen. Børnehave ved Skovsbo Der foretages ikke yderligere i sagen. 10. Idrætshallernes regnskab /11491 PL/BSN Godkendelse af regnskab 2006 for de selvejende idrætshaller. Kommunernes Revision har fremsendt deres beretning for idrætshallernes regnskab 2006 til udvalgets godkendelse. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. 9

11 Kommunens Revisionsregulativ, Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 953 af 27. november 2002 samt danske revisionsstandarder. Administrationen indstiller, at revisionens beretninger fremsendes til Byrådets godkendelse. Svendborg - Revisionsberetning 2006 Tvedhallen Svendborg - Revisionsberetning 2006 Thurøhallen Svendborg - Revisionsberetning 2006 Svendborg Badmintonhal Svendborg - Revisionsberetning 2006 Tåsinge Hallen Svendborg - Revisionsberetning 2006 Svendborg Ridehus Svendborg - Revisionsberetning 2006 SG-Hallen Svendborg - Revisionsberetning 2006 Skårup Hallen Svendborg - Revisionsberetning 2006 Svendborg Idrætshal Indstilles. 11. Svendborg Idrætshal - frigivelse af anlægsmidler til nyt halgulv 07/35848 PL/BSN Frigivelse af anlægsmidler til udskiftning af halgulvet i Svendborg Idrætshal. Bestyrelsen for Svendborg Idrætshal ansøger i brev af 23. august 2006 om udskiftning af halgulvet i Svendborg Idrætshal. På grund af uklarhed omkring etablering af Svendborg-hallerne på daværende tidspunkt i 2006, blev sagen udskudt. Det er nu konstateret, at en udskiftning af det eksisterende halgulv ikke medtænkes i en evt. kommende etablering af Svendborg-hallerne, hvorfor der nu kan arbejdes med et selvstændigt projekt for gulvudskiftningen. Det eksisterende halgulv er anlagt tilbage i 1968 i forbindelse med hallens indvielse, og er det sidste gulv i hallen, som endnu ikke er udskiftet. Dette skyldes god pleje og vedligehold af hallens personale. Gulvet er dog i sådan en stand nu, at yderligere slibning ikke bør foretages, idet dette vil gå ud over sikkerheden for hallens brugere. Blandt andet er de underliggende strøer flere steder ødelagte. Endvidere har tidens småreperationer gjort, at opstregningen ikke længere lever op til nutidens krav, hvilket konkret har medført, at Svendborg Basketball Clubs herrehold spiller ligakampe på dispensation i hallen. I 2001 blev der udarbejdet tilstandsrapporter på samtlige haller beliggende i kommunen (gl. Svendborg), og heraf fremgår det, at udskiftningen af gulvet bør ske indenfor maksimalt 3 år, dvs En udskiftning af halgulvet anbefales udført hen over sommerperioden 2008, og vil planlægningsmæssigt ske i overensstemmelse med evt. planer for etablering af Svendborg-hallerne. 10

12 Byggerådgivningen i Svendborg Kommune anslår at udskiftningen vil beløbe sig til 1,8 mio. kr. Hertil kommer udgifter på 0,3 mio. kr. til udskiftning af bøsninger til standere samt opstregning af baner. Projektets samlede udgift bliver hermed 2,1 mio. kr. I forbindelse med budgetforlig 2003 blev det besluttet, at igangsætte en renovering af idrætshallerne finansieret ved lånoptagelse. Finansiering af ydelsen skete ved ophør af tidligere lån, og kunne således holdes inden for eksisterende driftsbudgetter. Hele låneprovenuet blev ikke brugt tilbage i 2003, og der resterer således et restbeløb på 1,6 mio. kr. Restsummen på 0,5 mio. kr. foreslås finansieret via idrætshallernes renoveringspulje Kommunens rammer. Administrationen anbefaler, at der søges om anlægsbevilling på 2,1 mio. kr., restsum på hallånskontoen indgår i finansieringen med 1,6 mio. kr., der frigives 0,5 mio. kr. fra idrætshallernes renoveringspulje på 0.32, udskiftningen koordineres med projekt Svendborg-hallerne, såfremt dette godkendes, sagen fremsendes til Byrådets godkendelse. Udtalelse fra SIS vedr. ansøgning om nyt halgulv Ansøgning fra Svendborg Idrætshal Indstilles. Christian Kaastrup (A) og Jørn Jensen (A) ønsker dog at beløb på 0,5 mio. kr. ikke finansieres af idrætshallernes renoveringspulje, men indgår i budgetforhandlingerne for Svendborg Kommunes lydlogo 07/30065 PL/BSM Godkendelse af Svendborg Kommunes ny officielle lydlogo. I forbindelse med fejringen af kommunesammenlægningen, Spil Svendborg Sammen i maj, indbød Svendborg Musikråd sammen med styregruppen 8 lokale komponister til en konkurrence, hvor der skulle komponeres et lydlogo til Svendborg af sekunders varighed. Konkurrencen blev vundet af komponist og musiklærer på Den frie Lærerskole, Carsten Borbye Nielsen, og havde urpremiere d. 18. maj fra Vor Frue kirkes 11

13 klokkespil. Lydlogoet fik efterfølgende pæn medieomtale, da Svendborg er den første kommune i Danmark med eget lydlogo. Der er også fremkommet mange positive tilkendegivelser om, at et lydlogo er med til at understøtte Svendborgs kreative image som en musikby. Lydlogoet er i sin oprindelige form blev komponeret til klokkespil, men det kan anvendes langt bredere: Som ventetone i kommunens telefon, som lydbaggrund på hjemmesiden, som jingle ved kommunale spots i Radio Diablo, som kendingsmelodi til f.eks. Peder Most Garden og Stadsensemblet i forbindelse med officiel repræsentation af Svendborg. Komponisten har efterfølgende på opfordring bearbejdet den oprindelige klokkespilsversion til to versioner: En jingle og en hjemmmeside/telefon melodi. Komponisten vil blive inviteret til at afspille lydlogoversionerne på Byrådsmødet i oktober. Bearbejdning af lydlogoet til to versioner koster kr.(éngangshonorar). Løbende driftsafgift til KODA for brug på kommunens hjemmeside anslås til at være 3600 kr. årligt. (KODA afgift i forbindelse med radio og telefonbenyttelse er dækket ind via andre eksisterende aftaler med KODA). Kommunens egne rammer. Administrationen indstiller, at der tages stilling til om Svendborg Kommune skal have et lydlogo og i bekræftende fald, at lydlogoet godkendes som Svendborgs officielle lydlogo, komponisthonorar på kr. finansieres af Udvalget for Kultur og Planlægning, konto , den løbende KODA-afgift til hjemmesiden, anslået til 3600 kr. årligt, finansieres af Udvalget for Kultur og Planlægning, konto , sagen videresendes til Byrådet. Der arbejdes videre ud fra følgende: Svendborg Kommune skal have et lydlogo komponisthonoraret bevilges. 13. Principper for tilskudsordninger til foreninger 07/34625 PLA 12

14 Med baggrund i Byrådets (Sammenlægningsudvalgets) beslutning i november 2006 fremstilles forslag til principper for tilskud og ordninger vedr. foreninger. I forbindelse med kommunesammenlægningen blev der nedsat en række arbejdsgrupper med henblik på udarbejdelse af overordnede organisatoriske principper og mere konkrete økonomiske kalkulationer og budgetter for kultur-og fritidsområdet. Arbejdet blev gennemført i perioden fra 1. januar 2005 til april 2006 og viste, at der mellem de tre kommuner Egebjerg, Gudme og Svendborg var markante forskelligheder på tilskudsstørrelser, principper og fordeling. Oplægget fra arbejdsgruppen, som lå færdigt til politisk behandling for budget 2007, viste sig at have både store og mindre konsekvenser for en række foreninger. Sammenlægningsudvalget besluttede på møde i november 2006, at de foreninger, som på grund af harmoniseringen var blevet ramt økonomisk, skulle kompenseres for dette i Samtidig besluttede man, at man med baggrund i erfaringer fra 1. halvår af 2007 skulle vurdere området endnu en gang for at afsøge andre mulige fordelingsmåder m.v. Yderligere blev det pålagt at fremlægge forslag til en aftrapningsordning over en 5-årig periode således, at foreningerne havde tid til at tilpasse budgetter og i det hele tilpasse sig til den nye kommune. Administrationen har i den mellemliggende tid arbejdet med denne opgave med afsæt i det tidligere udarbejdede materiale, de praktiske erfaringer som den ny dagligdag har medført samt forsøgt at se på andre kommuners måde at håndtere tilskudsordninger på. Dette arbejde har bekræftet, at specielt på hal- og lokaletilskudsområdet har forskellighederne været markante, dels den måde hallerne har været drevet på, og dels den måde tilskuddene har været fordelt på. Yderligere har arbejdet vist, at der på området som f.eks. ældreidræt, forsamlingshuse, aftenskoler, pasning af grønne arealer etc. er forskelle, som skal tilpasses i de kommende år, ikke alene ud fra en økonomisk betragtning, men i lige så høj grad ud fra grundlæggende holdninger til hvordan, disse skal drives. Det vedlagte materiale PRINCIPPER FOR TILSKUD OG ORDNINGER VEDR. FORENINGSOMRÅDET, omhandler primært principper/ordninger og de heraf afledte økonomiske konsekvenser. Materialet er udarbejdet i samarbejde med repræsentanter fra Folkeoplysningsudvalget og Svendborg Idræts Samvirke. Yderligere er materialet forelagt Folkeoplysningsudvalget på møde den 29. august, Haludvalget den 30. august og endelig udsendt til SIS bestyrelse. Alle tre tiltræder de forelagte principper. Høringssvar fra Svendborg Idræts Samvirke er vedlagt som bilag. Sammenlægningsudvalget besluttede på sit møde i november, at foreningerne ikke skulle mærke eventuelle negative økonomiske konsekvenser i 2007, og det blev vedtaget, med baggrund i det fremlagte 13

15 budgetforslag, at finansiere merudgiften med en tillægsbevilling på 1,4 mio. kr. Efterfølgende blev der, med henvisning til udbud af kommunens forsikringer, tilkendegivet, at mindreudgifter hertil skulle finansiere udgifter til låneydelser vedr. kommunesammenlægningen samt ovennævnte merudgifter til foreningsområdet. Efter finansiering af låneydelser i 2007 resterer pt.0,7 mio. kr. til finansiering af foreningsområdet. Det faktiske behov for tillægsbevilling i 2007 er således 0,7 mio. kr. Yderligere blev det besluttet at en eventuel aftrapningsordning skulle foregå over en 5 årig periode. Samlet påvirkning af foreninger og finansiering heraf. Tilskudsområder Merudgift for foreninger Finansieret af Kultur og Planområdet Finansieringsbehov Lokaletilskud Medlemstilskud Halleje Aftrapningsordning over 5 år ,40 mio. kr ,12 mio. kr ,84 mio. kr ,56 mio. kr ,28 mio. kr ,00 mio. kr Som det fremgår, skal foreningerne i 2012 have tilpasset budgetterne fuldt ud igennem kontingentforhøjelser, omlægning af drift og øvrige indtægtsdækkende aktiviteter. I forbindelse med ordningen indføres en bagatelgrænse på kr i forhold til udligning af merudgift. Administrationens bemærker, at den økonomiske tilpasning i foreningerne må forventes at påføre de frivillige ledere en væsentlig ekstra arbejdsbyrde. Det er administrationens vurdering, at man politisk bør forholde sig til, om området permanent skal tilføres en ramme på 1,4 mio. kr. eller om der skal iværksættes en aftrapningsordning med virkning fra 1. januar Såfremt det besluttes at tilføre området en permanent rammeudvidelse på 1,4 mio. kr. kan dette finansieres via mindreudgifter på forsikringsområdet med 0,7 mio. kr. og en tillægsbevilling (generel årlig udvidelse) på 0,7 mio. kr. Folkeoplysningsloven. Kommunens egne rammer for tilskud. Administrationen indstiller, at 14

16 1. der i 2007 tilføres området 1,4 mio.kr., 2. ovenstående finansieres via omplacering af midler 0,7 mio. kr. genereret af mindreudgifter til forsikring (besparelse ved udbud), 3. der i 2007 bevilges en tillægsbevilling på 0,7 mio. kr., * der fra 1. januar 2008 indledes en 5 årig aftrapningsordning i forhold til det afsatte beløb i 2007 på 1,4 mio. kr., * finansiering foretages via omplacering af midler kr. 0,7 mio. genereret af mindreudgifter til forsikring (besparelse ved udbud), 4. merudgifter udover kr. 0,7 mio. indgår i budgetforhandlingerne, sagen videresendes til Økonomiudvalget. Tilskudsordninger 2007 Høringssvar fra Svendborg Idræts Samvirke Forslag vedrørende 2007 indstilles. Det indstilles tillige, at der i budgetforhandlingerne afsættes 1,4 mio. kr. med henblik på, at der ikke foretages en optrapning. 14. Sommeropera på Valdemars Slot /40334 PL/BSM Bevilling af støtte til Sommeropera på Valdemars Slot i Operaforeningen på Valdemars Slot søger sammen med instruktør Anne Barslev om støtte til opsætning af operaklassikeren L Orfeo af Claudio Monteverdis i august Valdemars Slots park danner ramme om forestillingen, der skal opføres otte gange mellem 5. og 15. august. Der kan være 300 tilskuere pr. forestilling, og det forventes, at ca tilskuere vil købe billetter. Den første sommeropera Dideo og Aaeneas i 2006 blev spillet for næsten 2000 publikummer, og foreningen håber at gøre sommeroperaen til en sydfynsk tradition. En af operaforeningens kongstanker er at skabe lokal forankring i selve udførelsen af projektet. Dette skete med tilfredsstillelse i 2006, hvor det lykkedes at samle og organisere en lang række lokale professionelle og frivillige kræfter af både kunstnerisk og praktisk karakter. Også erhvervslivet støttede op om projektet, og forestillingen blev markedsført og set langt ud over kommunegrænsen. Det samme er visionen for næste års forestilling. Det unikke ved denne udendørsopera er den store satsning på at udvikle et kunstnerisk samarbejde mellem den lokale talentmasse (sangere og musikere) og de professionelle, unge kræfter fra operaverdenen. Desuden har man i denne omgang også entreret med en lokal fundraiser til sponsorarbejdet. 15

17 Der ansøges om kr. til opsætning af forestillingen L Orfeo. Operaforeningen søger også kr. hos kommunens PR-udvalg. Det forventes, at sponsorer og fonde bidrager med i alt kr. Billetindtægter udgør 1800 x 230 kr. = kr. Indtægter i alt kr. Udgifter i alt kr. Resultat kr. Evt. overskud fra sommeroperaen uddeles i lighed med i 2006 til lokale ungdomsforeninger med kulturelt sigte. Kommunens egne rammer for tilskud til kulturelle aktiviteter. Administrationen indstiller, at der bevilges kr til Operaforeningen på Valdemars Slot til forestillingen L Orfeo, finansieringen sker fra konto Rådighedspuljen, evt. overskud fra opførelsen tilgår lokalt foreningsarbejde for børn og unge. Sommeropera forestillingen L Orfeo i 2008 Regnskab Foreningen Opera på Valdemars Slot.pdf Godkendt. 15. Stadsensembleordning i 2008 og /30399 PL / AWN Genbehandling. Da den nuværende stadsensembleordning udløber den 31. december 2007, ansøger Svendborg Musikråd om et tilskud på kr. til forlængelse af stadsensembleordningen i perioden 1. januar2008 til 31. december Musikrådet ansøger samtidig om, at ordningen gøres permanent med en ensembleudskiftning hver andet år. Svendborg Musikråd tog i 2005 initiativ til oprettelsen af en stadsensembleordning i en forsøgsperiode på 2 år (2006 og 2007). Det daværende Kulturudvalg bevilgede et tilskud på i alt kr. til koncerter i begge årene. Som det første stadsensemble blev valgt en professionel, klassik trio, der er ansat under Svendborg Musikskole, der også administrerer ordningen. 16

18 De afsatte kr. finansierede 10 koncerter i 2006 og 5 koncerter i 2007 (jf. bilag). Interessen for Stadsensemblet har været meget større, men de økonomiske rammer har ikke givet mulighed for at afvikle flere koncerter, ligesom det bevilgede beløb ikke har kunnet dække udgifter til betaling af honorar i forbindelse med indstudering af repertoire. Baggrunden for, at Musikrådet ansøges om et større tilskudsbeløb, er ønsket om at få mulighed for at udvælge et større ensemble samt udvide antallet af koncerter. Musikrådet foreslår endvidere, at der for årene 2008 og 2009 vælges et rytmisk ensemble. De ansøgte kr. ( kr. i 2008 og kr. i 2009) foreslås finansieret på følgende måde: Vedrørende 2008: Beløbet finansieres af konto Rådighedspuljen. Vedrørende 2009: Sagen indgår i budgetforhandlingerne med henblik på en permanent ordning. Kommunens egne rammer for tilskud til kulturelle aktiviteter. Administrationen indstiller, at der bevilges kr. til fortsættelse af stadsensembleordningen i 2008, beløbet finansieres af Rådighedspuljen, Musikrådet, Svendborg Musikskole og Kultur- og Fritidsafdelingen udarbejder retningslinier for projektet, udvælgelsen af ensemblet foretages af Svendborg Musikråd og Svendborg Musikskole i fællesskab, sagen indgår i budgetforhandlingerne vedrørende 2009 med henblik på en permanent ordning. Stadsensembleordning i 2008 og 2009 Udsat. 16. Svendborg Teater - regnskab /12636 PL/BSN Godkendelse af regnskab 2006 for Svendborg Teater. Kommunernes Revision fremsender beretning for Svendborg Teaters regnskab Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. 17

19 Kommunens Revisionsregulativ, Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 953 af 27. november 2002 samt danske revisionsstandarder. Administrationen indstiller, at revisionens beretning fremsendes til Byrådets godkendelse. Årsregnskab 2006 Svendborg Teater Afsluttende beretning Svendborg Teater Revisionspåtegning Svendborg Teater Udsat. 17. Økonomisk rapportering - Naturama ultimo juli /14696 Særskilt økonomisk rapportering fra Naturama. Naturama aflægger i overensstemmelse med Sammenlægningsudvalgets beslutning af 18. december 2006 en udvidet månedlig økonomisk rapportering baseret på en periodisering af udgifter, indtægter og besøgstal. Vedlagte rapport beskriver situationen ultimo juli Der forventes et resultat i overensstemmelse med driftstilskuddet. Byrådets kompetence. Administrationen indstiller, at Udvalget for Kultur og Planlægning tager den økonomiske rapportering fra Naturama til efterretning. Naturama ult. juli 2007.pdf Til efterretning. 18

20 18. Honorarstøtte, Sydfynsk Folkemusikforening Folk for Folk, /40860 PL/BSM Godkendelse af tilskud til honorarstøtte til Sydfynsk Folkemusikforening - Folk for Folk i Folkemusikforeningen Folk for Folk, der har eksisteret i to år, søger tilskud til afvikling af 26 koncerter i Udover honorarstøttede koncerter afholder foreningen 8 åbne scener, der har vist sig at være et populært initiativ, hvor alle med lyst til at optræde kan komme på scenen. Arrangementerne afvikles primært på værtshuset Hansted, der stiller gratis lokale til rådighed. Folk for Folk har små 50 medlemmer, og oplever en stigende lokal interesse for folkemusikken. Foreningen præsenterer et bredt udsnit inden for genren. Musikere fra hele Danmark og udlandet, både kendte og kommende navne, giver koncerter af både af traditionel og eksperimenterende art. Det er foreningens mål til stadighed at øge kvaliteten i musikprogrammet, og man håber fremadrettet at kunne bruge flere midler på programpræsentation og annoncering. Der budgetteres med indtægterne: Svendborg kommune Statens Kunstråd Entréindtægter Medlemskontingenter Sponsorer Tilskud fra medarrangør Indtægter i alt kr kr kr kr kr kr kr. Der budgetteres med udgifter i alt for kr., heraf kr. til kunstnerhonorarer Entréniveau: kr. medlemmer / kr. ikke medlemmer. Sydfynsk Folkemusikforening modtog i kr. i honorarstøtte fra Svendborg kommune. Sydfynsk Folkemusikforening søger kr. i honorarstøtte til Administrationen bemærker, at Folkemusikforeningen ikke kom med i Kulturregion Fyns 4-årige overgangsordning, og udelukkende kan opnå offentlig støtte fra kommunen og Statens Kunstråd. Kommunens egne rammer for tilskud. 19

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Kurt Sorknæs, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460.

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Tillæg 4 - til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Offentliggørelse Forslaget kan ses på Herlevs kommunens hjemmeside www.herlev.dk

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland

Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland Lokalplan 4.112 Horne Sommerland blev udarbejdet efter at staten med et landsplandirektiv i 2005 havde åbnet op for udvidelse af de eksisterende sommerhusområder.

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Elinor Harder, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11

REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11 REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11 Udskrift fra Glostrup Kommunes hjemmeside - www.glostrup.dk/aktuelt/hoeringer/lokalplanforslag Revideret forslag til

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Ny detailhandelsramme for rammeområde 1.C14 Kirkestræde, Smedelundsgade og Jernbanevej i Holbæk Holbæk Kommune har den 6.

Læs mere

Ændring af rammeområde i Himmelev

Ændring af rammeområde i Himmelev Politisk behandling Himmelev Kirke Ændring af rammeområde i Himmelev Himmelev Gymnasie Tillæg 8 til Roskilde Kommuneplan 2009/ 200 m Haraldskær Nord Langagervej 2.D.8 Mål 1: 25 100 m Kommuneplantillæg

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 26. maj 2004 Steen Nielsen 8940 2647 Endelig

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Tillæg nr. 6 Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Kommuneplantillæg 30. Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG

Kommuneplantillæg 30. Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG Kommuneplantillæg 30 Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens 12 virke for kommuneplanens gennemførelse. Kommuneplanens bestemmelser er således

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Kommuneplantillæg 9. Kommuneplan Årslev 2001-2013 Sdr- Nærå Fri- og Efterskole FORSLAG

Kommuneplantillæg 9. Kommuneplan Årslev 2001-2013 Sdr- Nærå Fri- og Efterskole FORSLAG Kommuneplantillæg 9 Kommuneplan Årslev 2001-2013 Sdr- Nærå Fri- og Efterskole FORSLAG Kommuneplanens retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens 12 virke for kommuneplanens gennemførelse.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus.

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 125. Ansøgning om støtte fra Plan09 midler til udarbejdelse af

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 27. April 2005 via Magistraten Tlf. Nr.: 8940 2246 Jour. nr.: Ref.: BGS/MAAK

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 22-11-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 22-11-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 22-11-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Gunner Henriksen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområde LE 6.3 ved Femhøj Offentligt fremlagt i perioden den xxxx til og med den xxxx Rammeområde

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 til 4.O.02 - Rehabiliteringscenter, Munkebo September 2014 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. maj 2009 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested Forslag Kommuneplantillæg 34 Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested September 2014 Offentlig høring fra den 13. september til den 8. november 2014. HØRING AF FORSLAG

Læs mere

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen side 2 Kaare Jørgensen deltog ikke i punkt 214-222 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

Skive-ordningen respekterer foreningernes forankring i de lokale miljøer, med respekt for foreningernes forskelligheder.

Skive-ordningen respekterer foreningernes forankring i de lokale miljøer, med respekt for foreningernes forskelligheder. Skiveordningen 2007 Formål 1. Skive-ordningens formål er i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning at yde tilskud til foreninger, herunder idrætsforeninger, børne- og ungdomsorganisationer og andre,

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ØSTERBRO 21 OG ØSTERBRO 41 COOP-GRUNDEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 2 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

Sorø Kommune. Høring om tilbygning til Sorø Husholdningskoles ejendom Ingemannsvej 9. Afs. Sorø kommune, Rådhusvej 8, 4180 Sorø

Sorø Kommune. Høring om tilbygning til Sorø Husholdningskoles ejendom Ingemannsvej 9. Afs. Sorø kommune, Rådhusvej 8, 4180 Sorø Afs. Sorø kommune, Rådhusvej 8, 4180 Sorø Sorø Kommune Fagcenter Teknik og Miljø Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk J.nr. 340-2013-44540 Sag vedr. 4884 Høring

Læs mere

Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger

Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger Indhold Forord...3 Ansøgningsfrister og skemaer... 4 Ansøgning om medlemstilskud...5 Budget/Fordeling af tilskud... 7 Egne notater... 15 Fordeling af

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13

Kommuneplantillæg nr. 13 Kommuneplantillæg nr. 13 til 6.B.07 Boligområde, Birkende juni 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Indhold Kommuneplantillæg

Læs mere

Fraværende: Ulrik Sand Larsen og Christian Kaastrup. Morten Petersen gik kl. 15.45 og deltog kun i behandlingen af pkt. 1.

Fraværende: Ulrik Sand Larsen og Christian Kaastrup. Morten Petersen gik kl. 15.45 og deltog kun i behandlingen af pkt. 1. Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Miljø og Teknik og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag Kl. 14:00 Mødelokale 1, Svendborgvej 135, V. Skerninge Deltagere: Flemming Madsen, Jesper Kiel,

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 15. marts 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan 1. Resume Støjhandlingsplanen er en opfølgning på Bekendtgørelse

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11.

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11. VEDTAGET TILLÆG 20 Silkeborg Kommune offentliggør Tillæg 20 til Kommuneplan 2009-2020. Tillæg nr. 20 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 er udarbejdet i overensstemmelse med planlovens 23c, i forbindelse

Læs mere

Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling

Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling på møde i Udvalget for kultur og planlægning d. 4. juni 2013. A. sart Danseteater - 13/12988 sart Danseteater søger produktionstilskud på

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 20 TORSDAG DEN 22. MAJ 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 22. maj 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

Referat Havnebestyrelsen's møde Mandag den 10-12-2007 Kl. 14:45 Udvalgsværelse 3

Referat Havnebestyrelsen's møde Mandag den 10-12-2007 Kl. 14:45 Udvalgsværelse 3 Referat Havnebestyrelsen's møde Mandag den 10-12-2007 Kl. 14:45 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Jørn Jensen, Knud Albertsen, Steen Gundertofte, Jørgen S. Lundsgaard, Grete Schødts, Bruno Hansen Afbud: Niels

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 27. For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991.

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 27. For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991. Haslev Kommune Lokalplan nr. 27 For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991. 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 27 FOR ET OMRÅDE MELLEM JERNBANEGADE OG RÅDHUSSTRÆDE. Denne redegørelse har til

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren April 2015 VORDINGBORG KOMMUNE Kommuneplantillæg Kommunalbestyrelsen har den 30. april 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 13. Vedtagelsen er offentliggjort

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014.

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn By og Landskab, marts 2015 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn BYBJERG UDBY HAGESTED HØRBY GISLINGE MÅRSØ SVINNINGE TUSE KUNDBY HOLBÆK SØSTRUP REGSTRUP/NR. JERNLØSE STIGS

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 OG LOKALPLAN NR. 39 FOR SAMSØ EFTERSKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 1996-2007 FOR Samsø Kommune 1.1 Område 3.O.I.1 2 LOKALPLAN NR. 39 2.1 FORMÅL 2.2 REDEGØRELSE

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere