Tillægsgodkendelse af ny dieselolietank og stander på Vattenfall A/S, Fynsværket

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillægsgodkendelse af ny dieselolietank og stander på Vattenfall A/S, Fynsværket"

Transkript

1 Vattenfall A/S Generation Nordic, Thermal Power Havnegade Odense C Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE Ref. klhou Den 18. december 2008 Tillægsgodkendelse af ny dieselolietank og stander på Vattenfall A/S, Fynsværket Vattenfall A/S, Fynsværket CVR-nr: ; P-nr: På grundlag af oplysningerne i bilag 1a-c godkender Miljøcenter Odense hermed etablering og drift af ny dieselolietank og stander på Fynsværket beliggende Havnegade 120, 5000 Odense C. Miljøgodkendelsen meddeles som påbud i henhold til 41 i lovbekendtgørelse nr af 22. december 2006 af lov om miljøbeskyttelse. Godkendelsen gives i øvrigt i henhold til Olietankbekendtgørelsens 1 3, stk. 3 idet der stilles vilkår jævnfør bekendtgørelsens 25-26, 27, stk. 1 og 3, 29, 34 og 36-42, jf. 50 og 51. Godkendelsen vil blive revurderet i overensstemmelse med gældende regler om, at miljøgodkendelser skal revurderes regelmæssigt. Indretning 1. Tilsynsmyndigheden skal orienteres senest 2 uger før etableringen af anlægget (olietank med tilhørende rørsystem) påbegyndes. 2. Anlægget må ikke etableres inden for en afstand af 50 m fra indvindingsboringer til almene vandforsyningsanlæg og 25 m fra andre boringer og brønde, hvorfra der indvindes drikkevand. 3. Anlægget må ikke anbringes under eller så tæt ved bygninger, at anlægget ikke kan fjernes. 4. Pejlehuller og mandehuller skal være let tilgængelige. 5. Krav til etablering, som er anført i tankattesten, skal efterleves. 1 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 724 af 1. juli 2008 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines. Miljøcenter Odense Ørbækvej Odense SØ Tlf Fax CVR EAN

2 6. Der skal være monteret en afspærringsanordning umiddelbart ved tankudløbet. 7. Tank skal opstilles på et jævnt og varigt stabilt underlag med afløb via sandfang og olieudskiller til eget regnvandsbassiner. Den nye holdeplads med stander for påfyldning skal ligeledes etableres som et jævnt og varigt stabilt underlag med fald mod afløb, der via sandfang og olieudskiller leder overfladevand til egne regnvandsbassiner. 8. Der skal på tanken være monteret overfyldningsalarm. Overfyldningsalarmen skal være placeret således, at den kan registreres fra påfyldningsrøret. 9. Tanken skal på en konstruktion være hævet over underlaget, således at inspektion af bunden kan finde sted. 10. Afstanden fra tanken til væg eller anden konstruktion skal være mindst 5 cm. Sløjfning af tank 11. Ved sløjfning af tanken skal eventuelt restindhold i anlægget fjernes og anlægget skal fjernes, eller påfyldningsstuds og udluftningsrør afmonteres, og tanken afblændes, således at påfyldning ikke kan finde sted. 12. Meddelelse om, at anlægget er sløjfet, samt oplysninger om de trufne foranstaltninger, skal indgives til tilsynsmyndigheden senest 4 uger efter sløjfningen. 13. Såfremt brugen af anlægget varigt ophører, skal ejeren af anlægget sørge for, at det sløjfes i overensstemmelse med ovenstående vilkår 11 og 12. Egenkontrol 14. Ejeren og brugeren af anlægget skal kontrollere at anlægget er tæt. 15. Tætheden af den dobbeltvæggede tank skal kontrolleres ved overvågning af trykforholdet (gas- eller væsketryk) i rummet mellem de dobbelte vægge. Overvågningen kan være automatisk ved tilslutning til alarm eller manuel ved aflæsning af manometer eller lignende måleudstyr. Automatisk overvågningsanlæg skal funktionsprøves mindst en gang årligt. Manuel overvågning skal ske mindst en gang ugentligt. 16. Rørsystemer, der ikke indgår i overvågningen jævnfør vilkår 15, skal tæthedsprøves mindst hvert 10. år. 2

3 17. Målinger og prøvning efter vilkår 15 og 16 skal journalføres. I forbindelse med journalføringen skal foretages en vurdering af, om der systematisk er mindre beholdning eller større forbrug end forventet. Hvis dette er tilfældet, skal tilsynsmyndigheden informeres og årsagen skal findes. 18. Journaler og dokumentation for funktionsprøvning jævnfør vilkår 17 skal opbevares mindst 5 år og skal forelægges tilsynsmyndigheden på forlangende. 19. Hvis ejeren eller brugeren af anlægget konstaterer eller får begrundet mistanke om, at anlægget er utæt, skal tilsynsmyndigheden straks underrettes. Såfremt brugeren er en anden end ejeren, skal brugeren tillige underrette ejeren. Desuden skal ejer eller bruger straks træffe foranstaltninger, der kan bringe en eventuel udstrømning til ophør, f.eks. ved tømning af anlægget. 20. Såfremt der under påfyldning af et anlæg sker udstrømning af olieprodukter, herunder spild, der ikke umiddelbart kan fjernes, skal den, der har forestået påfyldningen, straks underrette tilsynsmyndigheden og ejeren eller brugeren af anlægget. Konstateres spildet af ejeren eller brugeren af anlægget, skal denne straks underrette tilsynsmyndigheden. 21. Ejeren og brugeren af anlægget skal sikre, at anlægget er i en sådan vedligeholdelsestilstand, at der ikke foreligger en åbenbar, nærliggende risiko for, at der kan ske forurening af jord, grundvand eller overfladevand, herunder må der ikke forefindes væsentlige synlige tæringer af tank, rørsystem eller understøtning af overjordiske tanke. 22. Som led i vedligeholdelse jævnfør vilkår 21 skal ejer og bruger af anlægget foranledige, at de nødvendige reparationer finder sted. 23. Reparation af et anlæg skal udføres af en særlig sagkyndig. Den udførende virksomhed skal udlevere dokumentation for det udførte arbejde til tankens ejer eller bruger. 24. Ejeren og brugeren skal opbevare et eksemplar af tankattesten eller overensstemmelseserklæringen, tillæg til tankattesten, udarbejdede tilstandsrapporter og dokumentation for udførte reparationer. 25. Ejeren og brugeren af et anlæg skal sikre, at krav om vedligeholdelse, anvendelse m.v., som fremgår af tankattesten, overensstemmelseserklæring eller øvrige attester, overholdes. 3

4 Miljøcentrets vurdering Støj Miljøcenteret er enig i Vattenfalls vurdering af, at anlægget ikke medfører en forøget støjbelastning af omgivelserne. Driften af anlægget kan ske inden for grænserne af de allerede gældende grænser for værkets støjbelastning af omgivelserne. På baggrund heraf vurderes det, at der ikke er grundlag for at stille supplerende vilkår herfor. Luft Der vil kun forekomme emissioner til luft ved tankens ånding samt i forbindelse med fyldning og tømning af tanken. Denne emission reguleres normalt ikke ved miljøgodkendelse, og det vurderes derfor, at der ikke er grundlag for at stille supplerende vilkår. Spildevand Miljøcenteret er enig i at der ikke fremkommer spildevand fra anlægget under normal drift. Spildevand i forbindelse med en eventuel tankrensning skal bortskaffes i henhold til kommunens anvisninger. På denne baggrund vurderes det, at der ikke er grundlag for at stille supplerende vilkår. Olietank Olietankbekendtgørelsen 3, stk. 3 foreskriver, at der ved afgørelser om godkendelse af listevirksomhed efter lovens 33, stk. 1, som omfatter anlæg (olietanke med tilhørende rørsystemer) skal stilles vilkår jævnfør bekendtgørelsens 25-26, 27, stk. 1 og 3, 29, 34 og 36-42, jf. 50 og 51. Da tankattest, typegodkendelse samt tegning over anlægget samt dets placering er en del af ansøgningsmaterialet stilles der ikke vilkår iht. Olietankbekendtgørelsens VVM Fynsværket er som helhed omfattet af punkt 2a Konventionelle kraftværker og andre fyringsanlæg med en termisk ydelse på mindst 120 MW i VVMbekendtgørelsens 2 bilag 1. Fynsværket er endvidere omfattet af bekendtgørelsens bilag 2, pkt. 10 Virksomheder og anlæg, som er anmeldelsespligtige efter 4 i Risikobekendtgørelsen 3. Projektet med etablering af den ny dieseltank og stander er som anlæg ikke omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag. Miljøcenteret vurderer, at projektet ikke vil være til skade for miljøet eller have betydning for virksomhedens sikkerhedsniveau. Endvidere er der ved projektet ikke tale om nyanlæg, men om udskiftning af en eksisterende tank. Projektet skal derfor ikke behandles efter VVM-bekendtgørelsen. 2 Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 6. december 2006 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. 3 Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 14. december 2006 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. 4

5 Risiko Vattenfall A/S, Fynsværket er omfattet af Risikobekendtgørelsen som en kolonne 2-virksomhed og er derfor forpligtet til at forholde sig til mulige større uheld med farlige stoffer. Da diesel er omfattet af Risikobekendtgørelsen på grund af stoffets miljøskadelige egenskaber, har Fynsværket lavet er risikovurdering af stoffets mulighed for i sig selv at forårsage et større uheld eller for at starte eller forværre et større uheld et andet sted på virksomheden. Miljøcenter Odense er enig i Vattenfall A/S, Fynsværkets konklusion på risikoanalysen om, at anlægget ikke i sig selv vil kunne forårsage et større uheld samt at det heller ikke vil kunne starte eller forværre et større uheld et andet sted på virksomheden. Da projektet drejer sig om udskift af en ældre eksisterende dieseltank med en ny tank af samme størrelse og placeret på samme sted, vil risikobilledet på virksomheden ikke ændres betydende. På baggrund heraf vurderes det, at der ikke er grundlag for at stille supplerende vilkår herfor. Myndighedsarbejdet omkring Risikobekendtgørelsen foregår i et samarbejde mellem risikomyndighederne Arbejdstilsynet, det kommunale beredskab og miljømyndigheden. Inden for hvert myndighedsområde meddeles afgørelse af den kompetente myndighed. Risikomyndighederne Arbejdstilsynet og Odense Brandvæsen har meddelt Miljøcenter Odense, at da dieselolie alene er omfattet af Risikobekendtgørelsen pga. klassificeringen som miljøskadelig, vil de ikke træffe afgørelse relateret til risikoen for større uheld. Retsbeskyttelse Vilkår i afgørelsen er ikke retsbeskyttede, da de er meddelt ved påbud. Tilsyn med virksomheden Miljøcenter Odense er tilsynsmyndighed for virksomheden. Offentliggørelse og klagevejledning Miljøgodkendelsen vil blive annonceret i Ugeavisen Odense og på centrets hjemmeside onsdag den 7. januar Miljøgodkendelsen kan påklages til Miljøklagenævnes af ansøgeren enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald kommunalbestyrelsen embedslægeinstitutionen landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens 99 og 100. lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen 5

6 En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Odense, Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ eller Klagen skal senest være modtaget i kontorets ekspeditionstid (inden kl ) den 4. februar Vi sender derefter klagen videre til Miljøklagenævnet sammen med afgørelsen og det materiale, der er anvendt ved behandlingen af sagen. I vil straks få besked, hvis vi modtager en klage. Betingelser, mens en klage behandles I vil kunne udnytte miljøgodkendelsen i den tid, Miljøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer andet. Forudsætningen for det er, at I opfylder de vilkår, der er stillet i godkendelsen. Dette indebærer dog ingen begrænsning for Miljøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve godkendelsen. Søgsmål Et eventuelt søgsmål om miljøgodkendelsen og/eller screeningsafgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen. Med venlig hilsen Klaus Hougaard Kopi af afgørelsen er sendt til: Odense Kommune Miljø Nørregade Odense C Arbejdstilsynet Tilsynscenter 3 Postboks København C Odense Brandvæsen Bertel Kjeldsen Åsumvej Odense NØ Fyns Politi Ole Vestergaard Hans Mules Gade Odense C Embedslægeinstitutionen Syddanmark Sorsigvej Ribe Danmarks Naturfredningsforening Masnedøgade København Ø Friluftsrådet Scandiagade København SV 6

7 BILAG 1a. Ansøgning om godkendelse af ny dieselolietank og stander på Vattenfall A/S, Fynsværket Indledning Fynsværket har besluttet at etablere en ny dieselolietank på 20 m 3 og ny stander, som erstatning for en ældre tank af samme størrelse som efterfølgende ønskes skrottet. Udskiftningen til en ny tank og stander sker først og fremmest af miljømæssige hensyn. Oplysninger om ejer- og ansvarsforhold Værkets navn: Navn : Vattenfall A/S, Fynsværket Adresse : Havnegade 120, 5000 Odense C Telefon nr. : CVR-nr. : P-enhed nr. : Matrikel nr. : nr. 21a og 21b Bogø Strand, Odense Jorder Virksomhedesns navn: Navn : Vattenfall A/S Generation Nordic, Thermal Power Adresse : Støberigade 14, 2450 København SV Telefon nr. : Kontaktperson: Miljøkoordinator Lone Mandø (LMDK) Havnegade Odense C Telefon: Mobil nr.: Oplysninger om virksomhedesn art Fynsværket er omfattet af listepunkt G1 (Kraftværker og varmeproducerende anlæg med en indfyret effekt på mere end 50 MW). Det ansøgte projekt er etablering af et dieselolieanlæg. Den pågældende dieselolietank skal anvendes til forsyning af værkets køretøjer som anvendes til brændselshåndtering, f.eks. kuldozer. Oplysning om tankanlæggets placering Dieseltankanlægget placeres øst for dozergarage som vist på oversigtsplan Oplysninger om etablering Fynsværket forventer at kunne starte bygge- og anlægsarbejdet i uge og forventer at anlægget er klar til drift i uge

8 Oplysning om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger Anlægget udføres efter Tekniske forskrifter for brandfarlige væsker af 14. aug. 2006, og Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 724 af 1. juli Tanken bygges som en dobbeltvægget ståltank med lækagealarm. Olierør mellem tank og stander er udført som enkeltvægget rør. Disse rør er lækovervåget ved at udsivet olie vil blive opfanget af sandfang i olieudskiller, som afgiver alarm til kontrolrum. Tankattest er medsendt Forslag til egenkontrol Fynsværkets forslag er i overensstemmelse med Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 724 af 1. juli Kapitel 8, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 42. Spildevand Der vil ikke forekomme spildevand fra dieselolietankanlægget. Støj Dieselolietankanlægget vil ikke medføre en forøget støjbelastning fra Fynsværket. Affald Der vil ikke forekomme affald fra dieselolietankanlægget. Jord og grundvand Anlægget tilsluttes eksisterende sandfang og olieudskiller, og overfladevand ledes til egne regnvandsbassiner. Til- og frakørsel Til- og frakørsel vil ske via port 3 Oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld. Det anses for det værst tænkelige uheld, at der opstår lækage i tanken eller der sker spild ved påfyldning. Såfremt der opstår en lækage i tanken, vil lækageovervågningen registrere dette, og en undersøgelse og evt. reparation vil straks blive iværksat. Ved spild ved påfyldning vil pladsdrænene sørge for afledning til olieudskiller. Risikovurdering Fynsværket er p.g.a. mængden af farlige stoffer klassificeret som en kolonne 2 virksomhed, hovedsagelig grundet det store ammoniak-lager til Fynsværkets DeNOx-anlæg på FYV7, og er derfor underlagt Risikobekendtgø- 8

9 relsen, BEK. nr af 14.dec om Kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. Da den nye dieselolietank erstatter en gammel tank forrykkes oplaget af farlige stoffer ikke på Fynsværket. Den nye dieselolie-tank med stander er designet som et robust industrianlæg med høj driftspålidelighed. Da dieselolietank og stander er placeret i en afstand af ca. 309 meter i nordøstlig retning fra det store ammoniak tanklager på FYV7 og der er en afstand på ca. 61 meter til ammoniak og propan kølemaskinerne på FYV8, vurderes det at der ikke vil optræde en øget risiko fra dieselolieanlægget, som kan forårsage et større uheld med konsekvenser for mennesker og miljø. Endvidere vurderes det, at et eventuelt uheld hidrørende fra det nye dieselolianlæg, ikke vil kunne forrykke de uheldsscenarier (Hazop) der er opstillet for FYV7 s ammoniak-tanklager. Der er ikke identificeret uheld i forbindelse med oplaget af FYV7 s ammoniak-tanklager, som vil kunne have skadelig effekt på det nye dieselolietanklager. Der findes ikke permanente arbejdspladser i nærheden af tankanlægget. Sikkerhedsdokument Risikovurdering og beskrivelse af det nye dieselolieanlæg vil blive indføjet i Fynsværkets Sikkerhedsdokument, version 4 af april 2008, ved næste opdatering. 9

10 BILAG 1-b Tankattest 10

11 BILAG 1-c Typegodkendelse af tank 11

12 12

13 13

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1.

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1. Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 29. september 2014 Sags id 14/7802 Sagsbehandler Bente Kristensen/sgk Telefon direkte 76 16 13 86 Påbud Tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

BILAG 1. SYSTEMET FOR PUFO-GODKENDELSESNUMRE (5 CIFRE: XX XXX) Indtil 31.12.1999 1 & 2. Fabrikationsnummer 01, 02, osv.

BILAG 1. SYSTEMET FOR PUFO-GODKENDELSESNUMRE (5 CIFRE: XX XXX) Indtil 31.12.1999 1 & 2. Fabrikationsnummer 01, 02, osv. SYSTEMET FOR PUFO-GODKENDELSESNUMRE (5 CIFRE: XX XXX) Indtil 31.12.1999 BILAG 1 1 & 2 Fabrikationsnummer 01, 02, osv. Ciffer 1 og 2 identificerer tankfabrikanterne. Numrene er givet kronologisk efter tidspunktet

Læs mere

Bemærk tilladelsen må først benyttes når klagefrist for dispensation fra naturbeskyttelseslovens 18 er udløbet.

Bemærk tilladelsen må først benyttes når klagefrist for dispensation fra naturbeskyttelseslovens 18 er udløbet. Linda Poulsen Vigvejen 6 4050 Skibby Dato Sagsbehandler J.nr. 27. marts 2013 dmikk 002863-2013 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på adressen: Strandvej 89, 3630 Jægerspris, matr. nr. 3ax Bakkegårde,

Læs mere

Miljøgodkendelse af vejmaterialefabrikken Munck Asfalt a/s, Svogerslev

Miljøgodkendelse af vejmaterialefabrikken Munck Asfalt a/s, Svogerslev Miljøgodkendelse af vejmaterialefabrikken Munck Asfalt a/s, Svogerslev Munck Asfalt a/s har den 14. februar 2008 søgt om ny miljøgodkendelse til virksomheden Munck Asfalt a/s i Svogerslev. Listebetegnelse:

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS MILJØGODKENDELSE Bioman ApS 25. juni 2015 1 Sagsnr.: edoc 15/009639 Sagsbeh.: Lars Stenvang Hansen K.S.: Boris Schuleit Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev Miljøgodkendelse Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg Vi meddeler miljøgodkendelse til Miljøservice A/S til opbevaring af spildevandsslam i beholder på Stubbedam 6, 5600 Faaborg Lodskovvej

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg Schlumberger Danmark a/s Tværkaj 2 6700 Esbjerg Sendt pr. mail: Esbjerg-reception@slb.com Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. august 2013 Sags id 2012-18769 Sagsbehandler Sonja Gubi Knudsen Telefon direkte

Læs mere

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Ørbestens Vænge 13, 3600 Frederikssund, matr. nr. 4 as Oppe Sundby By, Oppe Sundby (parcel 7)

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Ørbestens Vænge 13, 3600 Frederikssund, matr. nr. 4 as Oppe Sundby By, Oppe Sundby (parcel 7) Helle og Carsten Herlev Bakkekammen 112 3600 Frederikssund Dato Sagsbehandler J.nr. 5. august 2015 dmikk 09.08.26-P19-17-15 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Ørbestens Vænge 13, 3600 Frederikssund,

Læs mere

Afgørelse om sikkerhedsmæssige foranstaltninger i forbindelse med ammoniaklager på Avedøreværket, Hammerholmen 50, 2650 Hvidovre.

Afgørelse om sikkerhedsmæssige foranstaltninger i forbindelse med ammoniaklager på Avedøreværket, Hammerholmen 50, 2650 Hvidovre. DONG Energy A/S Avedøreværket Hammerholmen 50 2650 Hvidovre Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS 432-00148 Ref. joriv/joern den 28. januar 2009 Afgørelse om sikkerhedsmæssige foranstaltninger i forbindelse

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND oplag af genbrugsasfalt Colas Danmark A/S Djeldvej 26 A, 7830 Vinderup MILJØGODKENDELSE MEDDELT I HEN- HOLD TIL BEKENDTGØRELSE AF LOV

Læs mere

Sagsnr. 09.08.26-P19-4-15

Sagsnr. 09.08.26-P19-4-15 Skuldelev Energiselskab a.m.b.a. Egevej 27, Skuldelev 4050 Skibby Dato 23. april 2015 Sagsnr. 09.08.26-P19-4-15 PLAN, VEJ OG MILJØ Postadresse: Torvet 2 3600 Frederikssund - 19 tilladelse til etablering

Læs mere

Maabjerg Energy Concept, Holstebro

Maabjerg Energy Concept, Holstebro Maabjerg Energy Concept, Holstebro Del 1: Kommuneplantillæg nr. 21, kommuneplanretningslinjer for Maabjerg Energy Concept Del 2: Sammenfattende redegørelse for kommuneplanretningslinjer med VVM-redegørelse

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S UDKAST April 2015 Stamdata for Expladan Recycling A/S Virksomhedens

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse for NC-Miljø ApS beliggende på Industrivej 9, 5853 Ørbæk, matr.nr. 12f, Ørbæk By, Ørbæk, CVR-nr.

Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse for NC-Miljø ApS beliggende på Industrivej 9, 5853 Ørbæk, matr.nr. 12f, Ørbæk By, Ørbæk, CVR-nr. Teknik- og Miljøafdeling NC-Miljø ApS Generalgyden 4 5853 Ørbæk Dato: 07-11-2008 Sagsbehandler: Per Jürgensen Direkte tlf: 6333 7154 E-mail: pju@nyborg.dk Sagsid.: 08/4757 Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse

Læs mere

Syddjurs Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S, Randersvej 17, 8581 Nimtofte.

Syddjurs Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S, Randersvej 17, 8581 Nimtofte. Miljøgodkendelse til etablering af ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S Syddjurs Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S, Randersvej 17, 8581 Nimtofte.

Læs mere

Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S

Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S Center Natur og Miljø MICODAN A/S Industrimarken 4 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.01.15-P19-3-15 Ref.: Agnieszka Gieraltowska

Læs mere

TILLADELSE TIL ETABLERING AF AFLØBSFRIT PILERENSEANLÆG, PETERSBORGVEJ 40

TILLADELSE TIL ETABLERING AF AFLØBSFRIT PILERENSEANLÆG, PETERSBORGVEJ 40 Niels Ole Ladefoged l Petersborgvej 40 8570 Trustrup TEKNIK OG MILJØ Dato: 18. februar 2013 Reference: Flemming H. Nielsen Direkte telefon: 89594002 E-mail: fhn@norddjurs.dk Journalnr.: 11/27060 TILLADELSE

Læs mere

Kommuneplantillæg med VVM for Ensted Olieterminal

Kommuneplantillæg med VVM for Ensted Olieterminal Kommuneplantillæg med VVM for Ensted Olieterminal Driftsændringer til Ensted Olieterminal på Varnæsvej 9, 6600 Aabenraa Del 1 Forslag til Kommuneplan retningslinjer Del 2 Ikke-teknisk resumé Del 3 VVM

Læs mere

Udkast til Miljøgodkendelse. Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel

Udkast til Miljøgodkendelse. Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel Udkast til Miljøgodkendelse Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel dd.måned 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn: Listebetegnelse: Virksomhedens adresse: Matr. nr.: Virksomhedens

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse

Revurdering af miljøgodkendelse Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk Revurdering af miljøgodkendelse Volsgaard Agro Aps Askovvej 25 6973 Ørnhøj Afgørelsesdato: 18. maj 2015 Sags

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern

Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern Returadresse Land og Vand, Landbrug Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Lars Arne Jensen Fårborgvej 5 6900 Skjern Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern

Læs mere

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 11 miljøgodkendelse af minkproduktion på Lille Hvidbjerg Sønder Hjermvej 3, 7560 Hjerm 8. juni 2015 Miljøgodkendelse i henhold til 11 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Læs mere

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas.

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Supplerende offentliggørelse af: Kommuneplantillæg nr. 37 og Lokalplan nr. 373 for et område til teknisk formål (biogasanlæg)

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand fra kunstgræsbane

Tilladelse til udledning af overfladevand fra kunstgræsbane Tilladelse til udledning af overfladevand fra kunstgræsbane Odsherred Kommune Natur, Miljø og Trafik Spildevandstilladelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens kap. 4 til Idrætsefterskolen Klintsøgaard

Læs mere

Der er af Vejle Amt den 1. oktober 1998 meddelt vandindvindingstilladelse til 23.000 m 3 /år. Denne udløb 1. oktober 2013.

Der er af Vejle Amt den 1. oktober 1998 meddelt vandindvindingstilladelse til 23.000 m 3 /år. Denne udløb 1. oktober 2013. Jens Jørn Kirkegaard Bækvej 10 Hjortsvang 7160 Tørring Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Sune Mikkelsen Dir: 79755659 Mob: e-mail: Sune.Mikkelsen @Hedensted.dk Sagsnr. 13.02.01-P19-11-13

Læs mere

Regler for villaolietanke

Regler for villaolietanke Regler for villaolietanke Denne pjece er rettet mod dig, der skal have ny olietank eller skal sløjfe din gamle olietank og til din vvs-installatør, der foretager arbejdet. Indledning Denne pjece er udarbejdet

Læs mere

Tilladelse til råstofindvinding meddeles hermed på specificerede vilkår

Tilladelse til råstofindvinding meddeles hermed på specificerede vilkår Tilladelse til råstofindvinding meddeles hermed på specificerede vilkår På matrikel nr. 3 a, 11 f Glatved by, Hoed Gældende indtil 1. Juli 2024 Sagsnummer: 11/2446 Ansøger Indvinder Ejer Nymølle Stenindustrier

Læs mere

Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284

Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284 Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284 Januar 2010 Indholdsfortegnelse MILJØGODKENDELSE...5 BAGGRUND... 5 AFGØRELSE... 5 VILKÅR FOR GODKENDELSEN... 6 PRODUKTION...

Læs mere

STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk

STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk Regionshuset Holstebro STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk Miljø Lægårdvej 12R DK-7500 Holstebro Tel. +45 7841 1999 www.raastoffer.rm.dk Tilladelse til råstofindvinding på del af matr. nr. 2b. St. Fjelstervangs

Læs mere