Økonomiudvalget. Torsdag kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet"

Transkript

1 Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Beredskab - Risikobaseret dimensionering 2 Budget 2008: Budgetrevision 1 6 Den sammenhængende børnepolitik status efter 1. år 10 Frigivelse af anlægsmidler til Slusen/dagplejens hus 14 Retningslinjer for fordeling af 18 midler 16 Evaluering af retningslinjer for nedsat deltagerbetaling på aftenskoleområdet 18 Programoplæg for plejeboligbyggeri på Kokkedal NV 20 Initiativer på sygedagpengeområdet 27 Temalokalplan - bevaringsværdige bygninger 30 Dronningedammen - Ekstra belysning 35 APOP - idriftssættelse af anlæg 37 Bilagsoversigt 41 Fraværende Bemærkninger til dagsorden Bemærkninger til dagsordenen: På mødet deltog beredskabschef Jesper Djurhuus fra Den fælles Beredskabskommission for Rudersdal og Hørsholm Kommuner i forbindelse med behandlingen af sagen om Beredskab - Risikobaseret dimensionering (ØU-18/08). Opdateret bilag til Budget 2008: Budgetrevision 1 (ØU-19/08) blev omdelt på mødet.

2 Meddelelser: Borgmesteren meddelte, at han i perioden 5. februar 2008 til 20. februar 2008 holder ferie, og at viceborgmester Kjeld Holm (V) derfor indtræder i borgmesterens funktioner. Økonomiudvalget Torsdag den Side 2

3 Økonomiudvalget Punkt: 18 Acadre sagsnr.: 07/3026 Journalnr.: Sagsforløb: P15 ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Frank Steen Beredskab - Risikobaseret dimensionering Resume I henhold til ny bekendtgørelse skal kommunerne ud fra en risikobaseret analyse selv dimensionere beredskabet og fastsætte serviceniveauet. Den fælles Beredskabskommission for Rudersdal og Hørsholm Kommuner har den godkendt en plan for den risikobaserede dimensionering. Forslag Administrationen indstiller, at Kommunalbestyrelsen tilkendegiver at være enig i Beredskabskommissionens beslutning. Sagsfremstilling Den 1. september 2005 trådte en ny bekendtgørelse i kraft om risikobaseret dimensionering af det kommunale redningsberedskab (brandvæsen). Bekendtgørelsen, som danner grundlaget for den fremtidige dimensionering af det kommunale beredskab, medfører en væsentlig ændring, idet der ikke længere fra centralt hold fastsættes en dimensionering af beredskabet, men at det fremover er den enkelte kommune, der ud fra en risikobaseret analyse selv dimensionerer beredskabet samt fastsætter serviceniveauet. Dog er der en minimumsregel der fastholder, at udrykningsenheden senest skal afgå fra brandstationen indenfor 5 minutter bemandet med en holdleder samt det nødvendige mandskab. Til brug for at gennemføre denne proces i kommunerne har Beredskabsstyrelsen udsendt en Økonomiudvalget Torsdag den Side 3

4 håndbog i risikobaseret dimensionering. Med udgangspunkt i denne håndbog blev processen påbegyndt i det fælles beredskab medio 2006 med henblik på at udarbejde et eller flere forslag til en fremtidig dimensionering i den kommende Rudersdal Kommune samt Hørsholm Kommune. Til hjælp for gennemførelse af dette arbejde blev indgået aftale med en ekstern konsulent fra virksomheden Riskplan. Yderligere blev etableret en følgegruppe bestående af medarbejdere fra brandvæsenet. Processen forløb gennem ca. 5 måneder, hvor der blev udført en risikoidentifikation i de enkelte kommuner med en efterfølgende scenarie- og kapacitetsanalyse. Det betød at 60 potentielle scenarier blev gennemarbejdet med hensyn til hvilken kapacitet der skulle anvendes for at løse indsatsopgaven. Efterfølgende blev udarbejdet et oplæg til et fremtidigt serviceniveau. Oplægget til det fremtidige serviceniveau blev delt i fire hovedområder, udrykningstider, udrykningsområder, bemanding og materiel. I oplægget blev foreslået, at udrykningstiden i 97 % tilfældene generelt må være 9 minutter, dog i yderområderne 11 minutter, mod tidligere 10 minutter i tættere bebyggelse og 15 minutter i spredt bebyggelse. Yderlige fremgik, at det fremover skal være den nærmeste brandstation i fællesskabet, der skal rykke ud ved alarmering. Vedrørende bemanding blev udarbejdet to modeller: Model 1, hvor den nuværende udrykningsbemanding, dog tilpasset opgaven, med en holdleder og 7 brandmænd bibeholdes, eller Model 2, som er en fremtidig fleksibel model, hvor der opereres med taktiske enheder bestående af 1 holdleder og 3 brandmænd, hvilket medfører, at der på hver af stationerne Hørsholm og Søllerød ved udrykning kan bemandes med to hold bestående af 1 holdleder og 3 brandmænd og på Station Birkerød et hold bestående af 1 holdleder og 5 brandmænd. Dette medfører, at første køretøj bemandes med fire mand (holdleder + 3 brandmænd) og derfor kan afgå hurtigere fra stationen. Denne udrykning kan suppleres med yderligere enheder. Ingen af modellerne medfører reduktion af brandmandskabet og valget blev derfor udgiftsneutralt. Materielmæssigt blev udarbejdet tre modeller: Model 1, den nuværende materielsammensætning bibeholdes, hvilket medfører, at der på Station Søllerød skal udskiftes 2 automobilsprøjter, 1 tankvogn samt 1 drejestige. Anskaffelse af to nye sprøjter beløber sig til kr. 2.8 mil., mens en brugt tankvogn kan anskaffes for kr og en brugt nyere drejestige beløber sig til kr , Samlet udgift ved model 1 udgør, kr. 3.7 mil. Model 2, der ændres på materielsammensætningen, således at der på station Søllerød Økonomiudvalget Torsdag den Side 4

5 anskaffes 1 ny automobilsprøjte samt 1 ny tanksprøjte (kombinationskøretøj) samt en nyere brugt drejestige, herved reduceres med et køretøj. Samlet udgift ved model 2, kr. 3.4 mil. Det skal bemærkes, at der på Station Hørsholm er gode erfaringer med anvendelse af et kombinationskøretøj. Model 3, der ændres på materielsammensætningen, således at der på Station Søllerød anskaffes 1 ny automobilsprøjte samt 1 ny tanksprøjte (kombinationskøretøj), som i model 2. Endvidere reduceres Station Birkerød med 1 drejestige, hvilket betyder, at hvis der er behov for en drejestige i Stations Birkerøds udrykningsområde, afsendes den pr. automatik fra en af de to andre stationer. Station Birkerød og Søllerøds to drejestiger sælges og for provenuet søges indkøbt en nyere brugt drejestige.samlet udgift ved model 3, kr. 2.8 mil. (ny automobilsprøjte og tanksprøjte) Det blev forudsat, at udskiftningen af materiellet blev foretaget via leasing og afholdt indenfor det eksisterende budget for det fælles beredskab. Rapporten og forslaget til det fremtidige serviceniveau blev behandlet på Den Fælles Beredskabskommissions møde den 17. april Kommissionen godkendte planen samt valgte bemandingsmodel 2 samt materielmodel 3, dog med den ændring af drejestigen fra station Birkerød flyttes til stationen i Søllerød og den gamle stige på station Søllerød søges solgt. Efter at planen var godkendt blev den fremsendt til kommentering i Beredskabsstyrelsen. Efterfølgende har Beredskabsstyrelsen med brev af 2. juli 2007 fremsendt en udtalelse til det fælles beredskab vedrørende den fremsendte plan. Af udtalelsen fremgår indledningsvis, at planen overordnet lever op til de krav, der stilles efter bekendtgørelsen om risikobaseret kommunalt redningsberedskab. I udtalelsen giver Beredskabsstyrelsen forskellige anbefalinger vedrørende vandforsyning, forebyggelse, uddannelse og øvelser, indkvartering, kompetenceudvikling m.m. Endvidere anbefaler Beredskabsstyrelsen, at der i den videre behandling sættes fo kus på det afhjælpende beredskab, herunder materiel og mandskab. På baggrund af den modtagne udtalelse blev der afholdt møde med Beredskabsstyrelsen den 6. juli med det formål nærmere at redegøre for planen, herunder særligt fokusområderne. I mødet deltog beredskabschefen, viceberedskabschefen samt konsulenten fra Risk plan. Med udgangspunkt i det afholdte møde udarbejdede brandvæsenet nogle supple rende bemærkninger med henblik på at imødekomme Beredskabsstyrelsens anbefalinger. Efterfølgende har Beredskabsstyrelsen fremsendt et brev af 13. juli 2007, hvor det meddeles, at de supplerende bemærkninger er taget til efterretning. På grundlag af de supplerende bemærkninger er planen for risikobaseret dimen sionering blevet justeret. Endvidere er der sat fokus på det afhjælpende beredskab med en bredere Økonomiudvalget Torsdag den Side 5

6 beskrivelse af fundamentet for de valgte modeller. Der er således ikke ændret ved de valgte modeller. Med henblik på at belyse, hvem der har kompetencen til at godkende planen for den risikobaserede dimensionering i henholdsvis Rudersdal og Hørsholm Kommuner har juridisk kontor i Rudersdal Kommune undersøgt dette forhold. Ifølge juridisk kontor er det på baggrund af part ner skabs aftalens 3 og 4 Beredskabskommissionen, der har den godkendende kompetence indenfor de af kommunalbestyrelserne givne retningslinier, og under overholdelse af Beredskabets budgetter. Det var således juridisk kontors opfattelse, at Beredskabskommissionen indenfor dis se rammer har kompetence til at fastlægge den risikobaserede dimensionering. Juridisk afdeling i Hørsholm Kommune er af samme opfattelse. På baggrund af dette behandlede Den fælles Beredskabskommssion den justerede plan for risikobaserede dimensionering (vedlagt som bilag) på et møde den 18. september 2007 og godkendte den bemandingsmæssige model 2 den materielmæssige model 3 med en udskiftningstakt således at en automobilsprøjte samt tankvogn på Station Søllerød udskiftes med en ny tanksprøjte i 2008 til en pris af kr. 1.4 mil., som finansieres ved leasing. at automobilsprøjten M-3 fra 1989 på Station Søllerød udskiftes i at drejestigen på Station Søllerød søges solgt og den eksisterende drejestige på Station Birkerød overflyttes til Station Søllerød, samt at planen iværksættes snarest muligt dog senest 1. december Hanne Lommer har efterfølgende anmodet om, at Beredskabskommissionens beslutning blev taget på dagsordenen i Kommunalbestyrelsen. Efter den endelige plan er indsendt til Beredskabsstyrelsen, har det fælles beredskab modtaget et brev af 5. november 2007, hvoraf det fremgår, at det er Beredskabsstyrelsens opfattelse, at den Fælles Beredskabskommission ikke har kompetencen til at godkende planen for den risikobaseret dimensionering. Kompetenceforholdet er atter blevet behandlet af juridisk kontor i Rudersdal Kommune. På baggrund af tidligere korrespondance med Tilsynsrådet, senest hvor tilsynet med Kommunerne i Københavns og Frederiksborg Amter har behandlet udvidelsen af partnerskabsaftalen, anses kompetencen til godkendelse af planen for den risikobaserede dimensionering overdraget til Den Fælles Beredskabskommission. Dette er blevet meddelt Beredskabsstyrelsen med brev 14. november 2007 samtidig med at Økonomiudvalget Torsdag den Side 6

7 sagen hermed anses for afsluttet. Det skal sluttelig bemærkes at for at sikre beredskabet til stadighed tilpasses kommunernes risikoprofil, skal der mindst én gang i hver valgsperiode, foretages en revision af dimensioneringsplanen. Bilag - Plan for risikobaseret dimensionering - til BRS Rudersdal Hørsholm Beslutning Økonomiudvalget den Udsat, da Hanne Lommer (A), som har bedt om at få punktet på dagsordenen, var fraværende. Beslutning Økonomiudvalget den Godkendt. Økonomiudvalget Torsdag den Side 7

8 Økonomiudvalget Punkt: 19 Acadre sagsnr.: 08/2080 Journalnr.: Sagsforløb: S00 ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Lars Henrichsen Budget 2008: Budgetrevision 1 Resume Budgetrevision 1 er en orientering om og vurdering af væsentlige ændringer i de forudsætninger, der ligger til grund for budget Forslag Administrationen foreslår Økonomiudvalget at indstille til Kommunalbestyrelsen, at godkende tillægsbevillingerne vedrørende de budgetneutrale omplaceringer mellem udvalgene i 2008, samt at effekten i de kommende år indarbejdes i basisbudgettet for at de øvrige tillægsbevillinger, som fremgår af bilag 1, på kr. i 2008 godkendes med finansiering på kommunens kasse samt at effekten i de kommende år indarbejdes i basisbudgettet for Sagsfremstilling Administrationen gennemfører 3 budgetrevisioner af budget Formålet med budgetrevisionerne er bl.a. at tilpasse budgettet bevillingsmæssigt eller at tilpasse aktivitetsniveauet i forhold til eventuelle ændringer i budgetforudsætninger o.l. Budgetrevision 1 indeholder administrationens vurdering af ændringer i centrale budgetforudsætninger siden budgetvedtagelsen. Dette er f.eks. ændringer i skønnet for lønog prisudviklingen samt ændringer som følge af aftalen om Finanslov. Budgetrevision 1 indeholder også en række udgiftsneutrale budgetomplaceringer. Disse omplaceringer af Økonomiudvalget Torsdag den Side 8

9 teknisk karakter skal ifølge kommunens bevillingsregler godkendes af Kommunalbestyrelsen, fordi budgetbeløbene omplaceres mellem udvalgsområder. Når ændringerne har effekt i overslagsårene er dette ført ind i reguleringskemaet (bilag 1). Ændringerne i overslagsårene vil blive indarbejdet som tekniske korrektioner i basisbudgettet til aprilkonferencen. Det skal nævnes at ændringer i overslagsårene er opgjort i 2008 prisniveau, mens de til april vil blive opreguleret til 2009 prisniveau. Budgetrevisionerne 2 og 3 indeholder bl.a. administrationens vurdering af om der er behov for tilpasninger i budgettet (tillægsbevillinger) eller tilpasninger i aktivitetsniveauet bl.a. på baggrund af administrationens gennemgang af budget og forbrug pr. 1. april og 1. juni. Budgetrevision 3 indeholder også administrationens opfølgning på de mål, som Kommunalbestyrelsen har besluttet i forbindelse med budgetvedtagelsen. Budgetrevisionerne 1, 2 og 3 forelægges Kommunalbestyrelsen henholdsvis d. 25. februar, d. 24. juni samt d. 29. september. Budgetrevision 1 gennemgår følgende forudsætninger i vedtaget budget 2008: Lønudvikling Prisudvikling Finanslov 2008 Enkeltstående budgetmæssige korrektioner LØNUDVIKLING Det vedtagne budget for 2008 er baseret på KL s pris- og lønudviklingsskøn pr. 24/ Ifølge dette skøn vil den generelle lønudvikling stige med 3,3% fra 2007 til Efterfølgende har regeringen KL og Danske Regioner indgået en aftale, som indebærer, at kommunerne kan hæve lønnen med 4% i Det indgår i aftalen, at kommunerne kompenseres over bloktilskuddet, og det forventes at indgå i statens afregninger fra og med april Set i sammenhæng med de igangværende overenskomstforhandlinger forventer KL først at udsende nyt skøn medio marts, og såfremt dette nye skøn indebærer betydelige ændringer både for så vidt angår bloktilskud som lønskøn vil administartionen forelægge dette for Kommunalbestyrelsen ved budgetrevision 2. PRISUDVIKLING KL har ikke udmeldt ændrede forudsætninger siden budgetvedtagelsen. Administrationen vurderer, at der ikke skal indarbejdes korrektioner til budget 2008 som følge af den generelle prisudvikling. FINANSLOV 2008 Økonomiudvalget Torsdag den Side 9

10 Som følge af valget i november 2007 er den endelige finanslovsaftale for 2008 ikke på plads. Der forventes en endelig aftale primo februar. KL vil herefter foretage en analyse og udsende et notat om de kommunal-økonomiske konsekvenser. Når dette notat foreligger vil administrationen vurdere konsekvenserne for Hørsholm kommune og handle på dem. ENKELTSTÅENDE BUDGETMÆSSIGE KORREKTIONER I bilag 1 er samtlige reguleringer opstillet og forklaret. I det følgende er de væsentligeste budgetreguleringer nævnt. Renoflex Der er stigende affaldsmængder til afhentning hos husstandene. I 2007 er der skrevet fornyet kontrakt med Renoflex - gældende pr Den nye kontrakt tager højde for dette forhold. I alt medfører de stigende affaldsmængder en merudgift på kr. i 2008 og kr. i årene frem. Genbrugsstation Pga. formindskede affaldsmængder falder den samlede udgift til genbrugsstationen fra Dette medfører en mindreudgift på kr. i 2008, kr. i 2009 og kr. i 2010 og frem. Omrioritering af anlægsprogrammet Teknik- og Miljøudvalget godkendte på sit 2. budgetmøde d en omprioritering af anlægsprogrammet. To anlæg fremrykkes fra 2009 til 2008 og to anlæg udskydes fra 2008 til Samlet set bliver der rykket kr. frem fra 2009 til Miljøstationer Miljøstationerne blev etableret i Nu er det tid til udskiftning af nogle af containerne, dels pga hærværk og dels pga. slitage. Der er ca. 5 glas og 5 papircontainere, der skal udskiftes i herefter forventer vi, at der ca. skal skiftes 3-4 stk af hver pr. år. Dette medfører en merudgift på kr. i 2008 og kr. i 2009 og frem. Udgifter udenfor rammen Daginstitutionernes budgetter til forsikringer, ejendomsskat og husleje (udgifter udenfor rammen) er blevet gennegået med baggrund i overskridelser af budgetterne de sidste år. Da der er tale om udgifter, der ikke er styrbare for den enkelte daginstitution er det nødvendigt, at budgettet bringes i overensstemmelse med det faktiske udgiftsniveau. Dette medfører en merudgift på kr. i 2008 og frem. Renoveringslån Ådalsparken fritidscenter har et renoveringslån, der endeligt indfries i første halvdel af Budgettet til at afdrage dette lån fjernes. Dette giver en mindreudgift i 2008 på 0,7 mio. kr. og 1,4 mio. kr. i årene frem. Økonomiudvalget Torsdag den Side 10

11 Forældrebetaling daginstitutioner En fornyet beregning af forældrebetalinger for 2008 på baggrund af de vedtagne takster og normeringer medfører en mindreindtægt på kr i forhold til det budgetterede i 2008 og frem. Opnormering Stampen Stampen er opnormeret med 34 fritidsklubbørn jf. BSU 37/07. d. 27/ blev det besluttet at fremrykke optagelsestidspunktet i Stampen for de nye 3. klasses børn fra 1. januar til 1. august, så optaget følger skoleåret. Dette har medført et øget indtag af børn hos Stampen, samt et tilsvarende fald i SFO-delen på Usserød skole. Konsekvenserne af dette er indarbejdet i SFO normeringen for , men ikke i Stampens budget. Dette medfører en merudgift på kr. i 2008 og frem. Forebyggelsespuljen I årene er der bevilget 2 mio. kr. pr. år, fra 2010 og frem 1 mio. kr. pr. år til en forebyggelsespulje, der skal anvendes til de opgaver, som kommunen har overtaget ved kommunalreformen. Ved en fejl er der afsat 1,5 mio. kr. i alle årene. Rettelsen medfører en forhøjelse af budgettet på kr. i og kr. i 2010 og frem. Forslaget forudsætter følgende bevilling (hele kr. / - betyder indtægt): Tillægsbevilling Drift, anlæg mv Politikområde 11 Drift Politikområde 12 Drift bruger Politikområde 13 Drift Politikområde 11 Anlæg Politikområde 30 Drift Politikområde 34 Drift Politikområde 42 Drift Politikområde 80 Drift Politikområde 82 Skatter I alt Drift Anlæg Skatter I alt Bilag Økonomiudvalget Torsdag den Side 11

12 - Budgetrevision 1 Beslutning Økonomiudvalget den Godkendt Økonomiudvalget Torsdag den Side 12

13 Økonomiudvalget Punkt: 20 Acadre sagsnr.: 08/479 Journalnr.: Sagsforløb: Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune A14 BSU - ØU - Kommunalbestyrelse - Åben sag Sagsbehandler: Hanne Deichmann Den sammenhængende børnepolitik status efter 1. år Resume Kommunalbestyrelsen godkendte den den lovpligtige sammenhængende børnepolitik. Administrationen har udarbejdet en status for indsatsen i Forslag Administrationen forslår, at orienteringen tages til efterretning, og at implementeringen af den sammenhængende børnepolitik forelægges igen om 1 år. Sagsfremstilling Formålet med den sammenhængende børnepolitik er at sikre en sammenhæng mellem det generelle og det forebyggende arbejde samt den målrettede indsats overfor børn og unge med behov for særlig støtte. Politikken vedrører således alle børn i kommunen. Politikken sætter ligeledes standarder for sagsbehandlingen i forhold til indsatsen overfor børn og unge med behov for særlig støtte. Politikken skal ses i sammenhæng med kommunens øvrige politikker, målsætninger og handleplaner for børne- og ungeområdet. Den sammenhængende børnepolitik skal revideres hvert 4. år. Revisionen foretages i det første år af kommunalbestyrelsens valgperiode. Standarderne for sagsbehandlingen skal revurderes hvert 2. år. Økonomiudvalget Torsdag den Side 13

14 De politiske mål retter sig mod 3 områder; 1 - Den direkte kontakt til borgerne 2 - Standarder for sagsbehandlingen 3 - Organiseringen af den professionelle indsats Den sammenhængende børnepolitik er handlingsanvisende, det giver politikere, borgere og de der arbejder indenfor området en mulighed for at kende såvel mål som status for opfyldelsen af målene. Implementering af en ny politik er en proces, der vil løbe over en årrække. Der har imidlertid i 2007 været en del omstændigheder, som har gjort det 1. år vanskeligt i forhold til at holde fokus på udviklingsprocessen. Erfaringen efter 1 år med den sammenhængende børnepolitik er da også, at nogle arbejdspunkter er indfriet helt eller delvist. Andre opgaver er endnu ikke påbegyndt har på børneområdet været præget af ny lovgivning. Kommunalreformen har i lighed med anbringelsesreformen medført behov for omstilling og har samtidigt medført en stor usikkerhed om den økonomiske kompensation var tilstrækkelig på det berørte område. Ligeledes har kommunale forhold med omlægning indenfor daginstitutionsområdet til områdeledelse, masterplan på skoleområdet, skift af ledelse og medarbejdere i Skole og Institution og megen fokus på den økonomiske ramme på område 34 medført at mange ressourcer nødvendigvis har været vendt mod andet end netop udviklingsprocessen for at udfylde målsætningerne i den sammenhængende børnepolitik. Nedenstående ses en opsamling på indsatsen. 1 - Den direkte kontakt til borgerne Den direkte kontakt til borgerne er naturligvis løbende i fokus men i forhold til de nye mål har der været arbejdet med; Samtaleark som bruges ved samtaler med forældrene om eget barn, der er ikke et ens koncept nuværende. Der tages afsæt i nærhedsprincippet, det vil sige problemer søges primært løst, der hvor de opstår. Det vil være en løbende udfordring at opkvalificere de almene tilbud, yde en relevant konsulentstøtte samt finde grænserne for rummelighed i de lokale tilbud. Der tilstræbes gennemsigtighed om kvaliteten og serviceydelserne ved at lægge relevante oplysninger på hjemmesiden. Der er informationer om de lokale handlemuligheder på hjemmesiden, der bør dog udarbejde en lettilgængelig samlet oversigt. Der er i skoleåret 07/08 iværksat en forebyggende indsats overfor skolebegyndere via projektet Forældre på banen et samarbejde mellem SSP og skolerne. Indsatsen følges op gennem børnenes skolegang. 2 - Standarder for sagsbehandlingen Der har i 07 været megen fokus på sagsbehandlingen og standarder for sagsbehandlingen. Standarderne beskriver målsætninger, indsatser og fremgangsmåder indenfor; Den tidlige indsats Økonomiudvalget Torsdag den Side 14

15 Inddragelse af forældremyndighedsindehaver og barnet og den unge Systematisk inddragelse af familie og netværk Opfølgning og evaluering Afdækning af de særlige forhold og indsatser i forhold til unge der er fyldt 15 år. Den største udfordring indenfor sagsbehandlingen er fortsat at leve op til kravet om undersøgelser og handleplaner i alle sager, hvor der tages beslutning om en hjælpeforanstaltning. Det er vanskeligt at rumme dette merarbejde indenfor de givne ressourcer. Rådgiverne oplever samtidigt, at deres arbejdsindhold har skiftet karakter, der er langt mere burokrati. Arbejdsglæden har som følge heraf været dalende. Den dalende arbejdsglæde har heldigvis ikke medført udskiftning blandt medarbejderne, og der er fokus på at skabe plads til mere behandlingsorienteret arbejde via projekter. Der er arbejdet med standarderne, og rådgiverne/ Børn og Unge lever op til dem langt hen af vejen. Krav om udarbejdelse af undersøgelser inden der tages beslutning om hjælpeforanstaltninger opleves samtidigt af samarbejdspartnerne som en forsinkende faktor i forhold til at kunne hjælpe det enkelte barn/ den unge. Hermed kommer rådgiverne i klemme mellem lovgivningens krav og omverdenens forventninger. Hørsholm kommune har deltaget i Servicestyrelsens evaluering af bl.a. kursusforløb om anbringelsesreform. Det er via denne evaluering afdækket, at rådgiverne ikke endnu har integreret standarderne til fulde i tankesættet men mere i handlinger. Andre handlinger: Der er udarbejdet pjece til forældre om faserne i et sagsforløb En pjece om underretninger hvordan /hvorfor beregnet for samarbejdspartnerne i de almene tilbud er under revidering. Der er samarbejdet med SOA om at sikre en god overgang mellem børne- og voksenområdet. Der er indkøbt et it- baseret blanket system til at understøtte det systematiske sagsarbejde. Systemet har vist sig meget tungt, så det er en tilrettet model, der anvendes nu. Der er planlagt en temaeftermiddag i januar 08 med en gruppe unge brugere i Børn og Unge med henblik på at få tilbagemelding om deres oplevelse af den hjælp og støtte de har fået i Børn og Unge. Der er iværksat en arbejdsgruppe mellem Børn og Unge og SKIN, der skal komme med forslag til, hvordan rådgiverne kan tilknyttes skolerne i et samarbejdsnetværk. 3 - Organiseringen af den professionelle indsats Et af målene var at binde småbørnsområdet tættere sammen med skolerne via en geografisk opdeling af daginstitutionerne i distrikter knyttet op til skolerne. Formålet var at sikre de gode overgange mellem dagtilbud og skole. Dette mål er om ikke nået så påbegyndt med oprettelsen af område Nord og Syd samt de selvejende institutioners netværk. Denne ny organisering af daginstitutionerne giver et godt afsæt for at skabe fælles fodslag med skolerne om de gode overgange for børnene. Der er som tidligere nævnt en arbejdsgruppe der skal udarbejde en brugbar model for Økonomiudvalget Torsdag den Side 15

16 kvartalsmøder i skoleregi. Modellen fra daginstitutionsområdet kan ikke umiddelbart overføres, da skolen er en helt anden og mere kompleks organisation. Der er et stor muligt potentiale i at arbejde yderligere med den tværfaglige indsats, det sker bestemt løbende men kan udvikles gennem fælles problemafdækning og planlægning. Udenfor de fastlagte mål i den sammenhængende børnepolitik har der været indsatser, som nu og i en fremtid vil styrke sammenhængen mellem den almene og den særlige indsats. Her tænkes bl.a. på udviklingen af Slusen samt indsatser som opfanger og hjælper børn, så de kan fastholdes i de almene og lokale tilbud. Her kan nævnes It-rygsække, Børn mødes, tilbud til handicappede børns søskende, kommende projekter som ADHD klasse, læseklasse. Bilag - Den sammenhængende børne- og ungepolitik Beslutning Børne- og Skoleudvalget den BSU tog orienteringen til efterretning og besluttede ny opfølgning januar Beslutning Økonomiudvalget den Taget til efterretning. Økonomiudvalget Torsdag den Side 16

17 Økonomiudvalget Punkt: 21 Acadre sagsnr.: 08/836 Journalnr.: Sagsforløb: A14 BSU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Hanne Deichmann Frigivelse af anlægsmidler til Slusen/dagplejens hus Resume I budgetforslag 2008 blev der afsat midler til indretning af Slusen/Dagplejens hus. Administrationen foreslår, at midlerne frigives, således at dagbehandlingen Slusen flytter ind i Dagplejens hus, og at Dagplejen sideløbende flytter ind i Slusens tidligere lokaler. Forslag Administrationen foreslår, at det afsatte rådighedsbeløb kr. jvf. projektnummer frigives, så ombygning og flytning kan iværksættes snarest muligt. Sagsfremstilling Teknik og Miljø har beset bygningerne Dagplejens hus og Slusen ved Vallerød Skolen, og der er kommet følgende prisoverslag. Priserne for de 2 ombygninger: Den nye Slusen: Tømrer Gulvmand VVS Maler Hårde hvidevarer kr kr kr kr kr. Økonomiudvalget Torsdag den Side 17

18 Den nye Dagpleje: Murer kr. VVS kr. Maler kr. Elektrikker,anslået kr. Tømrer kr. Have kr. Byggesagsgebyr, anslået kr. Uforudsete udgifter, ca. 17 % Flytteudgiften anslås til kr kr. Prisen til gartner kan der justeres på, hvis der bliver for mange uforudsete udgifter. Der er afsat 17 % i uforudsete udgifter. Det er normalt at afsætte 15 %. Med de 17 % bliver prisen kr. excl. moms. Med dette overslag er der ikke taget højde for, at Slusen flytter til større lokaler og dermed ikke har det fornødne møblement. Dette er uhensigtsmæssigt for en god start i de nye lokaler. Administrationen forslår, at et eventuelt overskud overført fra 2007 til 2008 på politikområde 34 bl.a. kan anvendes til en indretning af Den ny Sluse. Økonomi/personale Bevillingsskema Forslaget forudsætter frigivelse af nedenstående Tillægsbevilling Politikområde: Politikområde: Drift/anlæg m.v Indeværende år Beløb Overslagsår 1 Overslagsår 2 Overslagsår 3 I alt Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse) Politikområde: Politikområde: I alt Beslutning Børne- og Skoleudvalget den BSU kan anbefale frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb på kr. Økonomiudvalget Torsdag den Side 18

19 Beslutning Økonomiudvalget den Godkendt. Økonomiudvalget Torsdag den Side 19

20 Økonomiudvalget Punkt: 22 Acadre sagsnr.: 07/1156 Journalnr.: Sagsforløb: P21 KFU - ØU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Gitte Søby Retningslinjer for fordeling af 18 midler Resume Administrationen har udarbejdet forslag til retningslinjer for behandling af ansøgninger om støtte efter 18 i Serviceloven. Forslag Administrationen anbefaler, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender og indstiller administrationens forslag til retningslinjer for behandling af ansøgninger om støtte efter 18 i serviceloven til Økonomiudvalget. Sagsfremstilling Administrationen har udarbejdet et forslag til nye retningslinjer for behandling af ansøgninger om støtte efter 18 i Serviceloven. Administrationens forslag indebærer at: 1. Alle ansøgninger behandles indenfor samme direktørområde, nemlig Politisk Administrativt Sekretariat 2. Alle ansøgninger behandles og afgøres af en administrativ gruppe bestående af direktørene for Børn og Kultur og Social og Sundhed, medarbejdere fra Kultur og Fritid, Ældre og Sundhed samt fra Politisk Administrativt Sekretariat 3. Der afsættes en samlet pulje på kr. ( kr. fra Ældre og Sundhed og kr. fra Kultur og Fritid), hvorfra støtten til det frivillige sociale arbejde udbetales. Økonomiudvalget Torsdag den Side 20

21 Beløbene fra de to direktørområder svarer cirka til de årligt bevillige beløb 4. Den administrative gruppe behandler ansøgningerne to gange årligt - i februar og i august 5. Midlerne fordeles på baggrund af Hørsholm Kommunes Politik for frivilligt socialt og humanitært arbejde (bilag 1) samt på baggrund af bilag til Politik for frivilligt socialt og humanitært arbejde (bilag 2) Jævnfør bilag 1 og 2 skal aktiviteter være lokalt forankrede og være direkte rettet mod borgere i Hørsholm Kommune for at være tilskudsberettigede. Administrationen har i perioden 1. januar-1.december 2007 modtaget omkring 10 ansøgninger fra regionale foreninger. Disse foreninger kan jf ovenstående ikke modtage tilskud fra Hørsholm Kommunes pulje til frivilligt socialt arbejde, men de regionale foreninger støttes i stedet gennem den fælleskommunale frivillighedspulje, som Hørsholm Kommune årligt bidrager med kr. til (jf. beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 24. september 2007). Dette dagsordenspunkt behandles ligeledes i Social- og Sundhedsudvalget den 21. januar Økonomi/Personale Efter aftale med direktøren for Børn og Kultur og direktøren for Social og Sundhed bidrager Kultur og Fritid med kr., og Ældre og Sundhed bidrager med kr. til en samlet pulje, hvorfra støtte til frivilligt socialt arbejde udbetales. Puljen skal administreres i Politisk Administrativt Sekretariat, hvorved en samlet pulje på kr. fra politikområde 61 og politikområde 41 skal overføres til politikområde 80. Sagens tidligere behandling Hidtil er ansøgninger om støtte i henhold til servicelovens 18 dels blevet behandlet politisk i Kultur- og Fritidsudvalget, når ansøgningerne vedrørte støtte til aktiviteter for børn og unge, og dels blevet behandlet administrativt i Social og Sundhed, når ansøgningerne vedrørte støtte til aktiviteter for voksne. Der har ikke hidtil været en samlet årlig pulje til støtte af frivilligt socialt arbejde. I stedet er midlerne til støtte af børn og unge taget fra Kultur og Fritids pulje kulturelle aktiviteter, og midlerne til støtte af aktiviteter for voksne er taget fra en konto i Ældre og Sundhed. Støtten til sociale aktiviteter er således hidtil blevet konteret på to forskellige konti på hvilke, der desuden konteres støtte til andre aktiviteter herunder blandt andet støtte til Skt. Hans arrangement. Bilag - Politik for frivilligt socialt og humanitært arbejde - Bilag til politik for frivilligt socialt arbejde og humanitært arbejde Økonomiudvalget Torsdag den Side 21

22 Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den KFU kan anbefale ØU s godkendelse af forslag til retningslinier for behandling af ansøgninger om støtte efter 18 i Serviceloven. Beslutning Økonomiudvalget den Udsat. Økonomiudvalget Torsdag den Side 22

23 Økonomiudvalget Punkt: 23 Acadre sagsnr.: 07/2482 Journalnr.: Sagsforløb: S49 KFU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Gitte Søby Evaluering af retningslinjer for nedsat deltagerbetaling på aftenskoleområdet Resume I en prøveperiode på to år ( ) har pensionister, efterlønsmodtagere og arbejdsledige bosat i Hørsholm Kommune fået tilskud til deltagelse i aftenskolekurser, der arrangeres og foregår uden for kommunegrænsen. Tilskudsordningen har været begrænset til maksimalt to kurser pr. borger pr. kalenderår. Administrationen har evalueret tilskudsordningen. Forslag Administrationen anbefaler, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at ordningen med at give tilskud til pensionister, efterlønsmodtagere og arbejdslediges deltagelse i aftenskolekurser uden for kommunegrænsen gøres permanent. Derudover anbefaler administrationen, at begrænsningen på tilskud til maksimalt to kurser pr. borger pr. kalenderår fjernes, hvorved tilskudsberettigede borgere i Hørsholm Kommune får tilskud på lige vilkår, uanset om kurset foregår i eller uden for kommunegrænsen. Sagsfremstilling Tilskud til nedsat deltagerbetaling for aftenskolekurser i Hørsholm Kommune. Hørsholm Kommune yder tilskud til pensionister, efterlønsmodtagere og arbejdslediges deltagelse i aftenskolekurser afholdt af en lokal aftenskole. Tilskuddet ydes med 50% af kursusafgiften dog maksimalt 190 kr. og tilskuddet afregnes direkte med aftenskolerne, som opkræver den enkelte deltager et tilsvarende mindre beløb i deltagerbetaling. Økonomiudvalget Torsdag den Side 23

24 Tilskud til nedsat deltagerbetaling for aftenskolekurser uden for Hørsholm Kommune. I en prøveperiode på to år ( ) har pensionister, efterlønsmodtagere og arbejdsledige bosat i Hørsholm Kommune fået tilskud til deltagelse i aftenskolekurser, der arrangeres og foregår uden for kommunegrænsen. Tilskudsordningen er begrænset til maksimalt to kurser pr. borger pr. kalenderår, og tilskuddet ydes med 50% af kursusafgiften dog maksimalt 190 kr. Ved fremsendelse af relevant dokumentation har administrationen udbetalt tilskuddet direkte til de enkelte borgere for derved at sikre, at begrænsningen på maksimalt to kurser pr. borger pr. kalenderår overholdes. Ved prøveperiodens start i foråret 2006 har administrationen på oplyst borgerne i Hørsholm Kommune om muligheden for, at pensionister, efterlønsmodtagere og arbejdsledige kan få tilskud til aftenskolekurser uden for Hørsholm Kommune. De økonomiske konsekvenser ved tilskudsordningen ses af nedenstående skema. År Antal kurser (antal personer) Udgift til tilskud (13) kr (19) kr. Som en service overfor kommunens borgere og på baggrund af positive tilbagemeldinger fra tilskudsberettigede borgere, anbefaler administrationen, at tilskudsordningen gøres permanent og begrænsningen på maksimalt to kurser pr. borger pr. kalenderår fjernes, hvorved borgere i Hørsholm Kommune ydes samme tilskud uanset om den enkelte borger vælger at følge aftenskoleundervisning i eller uden for kommunegrænsen. Økonomi/personale Udgiften til nedsat deltagerbetaling for pensionister, efterlønsmodtagere og arbejdsledige, der følger aftenskolekurser uden for Hørsholm Kommune forventes at kunne afholdes indenfor egen ramme (politikområde 61). Sagens tidligere behandling På baggrund af beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2006, besluttede Kulturog Fritidsudvalget på møde den 29. marts 2006 i en prøveperiode på to år at give tilskud til pensionister, efterlønsmodtagere og arbejdslediges deltagelse i maksimalt to aftenskolekurser uden for Hørsholm Kommune pr. kalenderår. De økonomiske konsekvenser ved ordningen skal jf. beslutningen i Kommunalbestyrelsen og Kultur- og Fritidsudvalget evalueres i 2008, hvorpå Kommunalbestyrelsen vil tage endelig stilling til, hvorvidt og i hvilken form tilskudsordningen skal fortsætte. Bilag - Regler i andre kommuner Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Økonomiudvalget Torsdag den Side 24

25 KFU kan anbefale at tilskudsordningen gøres permanent og at begrænsningen på maksimalt 2 kurser pr. borger pr. kalenderår fjernes. Beslutning Økonomiudvalget den Godkendt. Økonomiudvalget Torsdag den Side 25

26 Økonomiudvalget Punkt: 24 Acadre sagsnr.: 07/713 Journalnr.: Sagsforløb: A01 SSU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Helle Skude Programoplæg for plejeboligbyggeri på Kokkedal NV Resume Programoplægget til plejeboligbyggeri på Kokkedal NV fremlægges til godkendelse. Herunder foreslås ændringer i forhold til det oplæg, som tidligere er godkendt i Kommunalbestyrelsen. Ændringerne har budgetmæssige konsekvenser i 2010 og 2011 og frem. Forslag Det foreslås, at Social- og Sundhedsudvalget til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen indstiller det foreliggende programoplæg for plejeboligbyggeriet på Kokkedal NV til godkendelse, herunder at Der opføres et genoptræningscenter med en samling af al den ambulante genoptræning i Hørsholm Kommune samt med 18 døgngenoptræningspladser i tilknytning til plejeboligbyggeriet på Kokkedal NV Antallet af akut- og aflastningspladser i byggeriet øges fra 9 til 18, mens størrelsen reduceres fra 2-rums til 1-rums boliger Plejeboligerne opføres i én etage, subsidiært at der åbnes op for at plejeboligerne kan være i én eller to etager Byggeriet gennemføres i én sammenhængende byggefase med Økonomiudvalget Torsdag den Side 26

27 forventet ibrugtagning i 4. kvartal 2010 Budgettet for korrigeres for så vidt angår de afsatte midler til anlæg og drift af plejeboliger og genoptræning på Kokkedal NV, således at der i 2009 og 2010 afsættes yderligere 12 mio. kr. til anlæg og i 2011 og frem afsættes 3,6 mio. kr. til yderligere drift Herudover foreslås det, at Social- og Sundhedsudvalget godkender, at kapaciteten til akutog aflastningspladser i kommunen i perioden frem til ibrugtagning af det nye byggeri øges ved at tillade en belægning af Sophielunds 2-rums aflastningspladser med op til 2 personer, når forholdene i øvrigt tillader det. Sagsfremstilling I løbet af november og december måned har administration i samarbejde med en ekstern bygherrerådgiver (fra firmaet HSWHITE) arbejdet med at etablere et programoplæg for byggeri af plejeboliger og genoptræningscenter. I denne proces har der endvidere været kontakt til Fredensborg Kommune (møde med deltagelse af udvalgsformænd den 6. december 2007) og til Rudersdal Kommune for at undersøge mulighederne af at planlægge koordineret med disse to kommuner. Programoplægget skal anvendes til at udbyde projektkonkurrencen/totalrådgiveren for byggeriet i prækvalifikation (EU-udbud). Programoplægget er afgørende for byggeriets omfang og indhold, idet det ikke vil være muligt at ændre væsentligt på indholdet på et senere tidspunkt uden at udbudsprocessen bliver nødt til at gå om. Programoplægget udgør således en meget væsentlig beslutning på vejen mod etablering af plejeboliger på Kokkedal NV. Udarbejdelsen af programoplægget under den reviderede forudsætning om, at der skal indarbejdes et genoptræningscenter i byggeriets første etape har ført til, at administrationen anbefaler en justering af de planer for byggeriet, som Kommunalbestyrelsen vedtog den 27. august. Justeringerne ønskes primært fordi: Byggeriets første etape kan først stå færdig ultimo 2010, hvilket i sig selv rejser spørgsmålet, om 1. og 2. etape skal udføres samtidig af hensyn til byggeøkonomien Med ønsket om at etablere et genoptræningscenter i byggeriets første etape, er tyngden i byggeriet forskudt til fordel for første etape, hvilket yderligere indikerer gennemførelse i én etape. De ovenstående 2 punkter er nærmere uddybet i bilag. Økonomiudvalget Torsdag den Side 27

28 Muligheder og risici Hørsholm Kommune befinder sig efter Kommunalreformen sammen med mange andre kommuner - i en situation, hvor der er kommet endnu mere fokus på relationen til hospitalsvæsenet. Kommunen har overtaget opgaven med at genoptræne patienter efter endt hospitalsbehand ling, og der er et stigende behov for, at kommunen kan modtage færdigbehandlede fra hospitalerne, også selv om de ikke kan udskrives til eget hjem. Samtidig er den behovsbestemte efterspørgsel efter ydelser voksende som følge af den demografiske udvikling. Målt på behovet for plejeboliger er den årlige tilvækst alt andet lige på ca. 6 ekstra plejeboliger pr. år eller godt 3 pct. i årlig stigning. Denne stigning i behovet vil med uændret teknologi, levetid for borgere i Hørsholm og funktionsniveau pr. aldersgruppe fortsætte i ca. 25 år inden kurven knækker. Til denne tid (omkring 2032) vil efterspørgslen efter plejeboliger (og genoptræning og aflastningspladser) alt andet lige være steget med over 100 pct. i forhold til nu. På nuværende tidspunkt opleves et stort pres på de aflastningspladser, kommunen råder over på Sophielund, og der er også en stor efterspørgsel efter døgngenoptræningspladser. Byggeriet på Kokkedal NV indebærer en mulighed for at sikre en kapacitet på begge disse områder, som vil være tilstrækkelig. Hvis programoplæggets forslag om etablering af 18 fleksible pladser og 18 døgngenoptræningspladser følges, er der imidlertid også en risiko for, at kapaciteten i en overgangsfase bliver for stor. I forhold til plejeboliger er udbudet på nuværende tidspunkt i balance med efterspørgslen, således at det er muligt at anvise en somatisk plejebolig indenfor tidsfristen på 2 måneder. Kapaciteten er faktisk så god, at der i 2007 har boet væsentlig flere udenbysborgere end tidligere i kommunens plejeboliger. Hvis der allerede i 2011 etableres yderligere 54 plejeboliger må det derfor forventes, at der vil være en overkapacitet på i størrelsesordenen boliger i Denne overkapacitet vil objektivt set udligne sig over 4-6 år, og fra omkring kan der igen forventes pres på kapaciteten. Rudersdal Kommune har imidlertid vist interesse for at købe sig ind i et eventuelt overskud af plejeboliger i Hørsholm Kommune, fordi Rudersdal står overfor en større modernisering af deres plejeboliger samtidig med, at behovet også i Rudersdal er voksende. Der kan således forudses mulighed for at sælge pladser til Rudersdal i de år, hvor vi ikke selv skal bruge dem. På mødet med Fredensborg Kommune var de ikke afvisende overfor et fremtidigt samarbejde om genoptræning. De har for nylig etableret et mindre antal pladser, som er kombinerede genoptrænings- og akutpladser i Fredensborg, og det blev aftalt at fortsætte en møderække med Fredensborg, når de har indhøstet de første erfaringer med dette tilbud. Beslutninger Inden plejeboligprojektet fortsætter ind i næste fase med annoncering af prækvalifikation af rådgiver er det nødvendigt at tage beslutning om: Økonomiudvalget Torsdag den Side 28

29 Omfanget af byggeriet Faseopdeling af byggeriet skal fastholdes eller revideres Omfang af byggeriet Omfanget af byggeriet, som godkendt i august måned og i det foreliggende programoplæg, er vist i tabellen nedenfor. Tabel 1. Boliger og kvadratmeter. Udvikling fra august 2007 til programoplæg Oplæg august programoplæg Antal Areal Antal Areal Plejeboliger Akut- og aflastningsboliger Centerbygning og genoptræning Døgngenoptræningspladser Ældreboliger I alt Begrundelsen for at foreslå kapacitetsændringerne er som nævnt, at der er et stort pres på de nuværende aflastningspladser og at der allerede nu er et forbrug på ca. 9 døgngenoptrænings pladser. Eftersom der mest hensigtsmæssigt for driften bygges i enheder af 9 vil administra tionen derfor anbefale, at døgngenoptræningen etableres med 18 pladser. Vedr. akut- og aflastningspladserne kan peges på to alternativer til den foreslåede etablering af 18 pladser. Der etableres 9 akut- og aflastningspladser. Hvis behovet viser sig at være større, inddrages nogle af de almindelige plejeboliger som reserve Der etableres 9 akut- og aflastningspladser som 2-rums boliger, hvor der politisk træffes beslutning om, at de fleksibelt benyttes til én eller to borgere ad gangen. Dette vil skabe en reel kapacitet på pladser, idet der altid vil være behov for, at nogle borgere bor alene (dette svarer til tankegangen i forslaget fra august). Faseopdeling Spørgsmålet om faseopdeling er som nævnt ovenfor aktuelt, fordi genoptræningscentret skal etableres i første etape, og fordi byggeriets ibrugtagning er tidsmæssigt forskudt i forhold til Kommunalbestyrelsens beslutning i august. For at fastholde en faseopdeling taler risikoen for at komme til at have en overkapacitet af plejeboliger og genoptræningspladser i en periode fra byggeriet står færdigt til den demografiske udvikling indebærer, at der er behov for kapaciteten. Økonomiudvalget Torsdag den Side 29

30 For at gennemføre projektet som et samlet projekt kan anføres, at byggeøkonomien bliver bedre ved et samlet byggeri og at beboerne slipper for de gener, som et senere byggeri vil medføre, samt at et samlet byggeri vil minimere risikoen for, at Hørsholm Kommune vil stå med et byggeri i 2011, som allerede er for lille. Hvis der gennemføres en faseopdeling kan det bedst ske ved at udskyde etablering af 2-3 plejeboligenheder á 9 boliger. For så vidt angår anlægsøkonomien vil en faseopdeling af projektet ikke indebære nogen reel forskel for Hørsholm Kommunes andel af finansieringen, idet fordyrelsen af projektet primært stammer fra opførelse af genoptræningscentret. Til gengæld vil en faseopdeling indebære en mindre risiko vedrørende driftsudgiftssiden, idet der så ikke vil være den samme afhængighed af salg af pladser til andre kommuner. Anvendelse af eksisterende akut- og aflastningspladser i perioden frem til 2010 I perioden frem til 2010 vil der være et stigende pres på de 9 akut- og aflastningspladser, som er etableret på Sophielund, og som bliver konverteret til almindelige plejeboliger, når aflastningspladserne på Kokkedal NV tages i brug. På nuværende tidspunkt bruges pladserne både som supplement til døgngenoptræningspladserne på Skovbrynet (ca. 4) og som rigtige akutpladser. Pladserne er indrettet i to-rums boliger, og det er derfor fysisk muligt at belægge boligerne med to borgere i hver bolig, undtagen i visse tilfælde, hvor det ikke er hensigtsmæssigt. For at kunne håndtere det pres på kapaciteten, som allerede kan konstateres, og som vil blive større i løbet af de kommende år, foreslås det, at der træffes politisk beslutning om, at akut- og aflastningsboligerne på Sophielund kan belægges med to personer pr. bolig, når det er nødvendigt og hensigtsmæssigt. Økonomi/personale Med inkludering af et genoptræningscenter og med 18 ekstra pladser til døgngenoptræning og aflastningsformål vokser byggeriet i omfang og den forventede finansiering fra kommunens side forhøjes med 16 mio. kr., som skal afsættes i budgettet for Til gengæld kan de 4 mio. kr., som er afsat i budgettet for 2008 og 2009 til formålet, lægges tilbage i kommunekassen, så der netto bliver tale om 12 mio. kr. i ekstra anlægsudgifter. Driftsøkonomien i plejeboliger og genoptræning forventes at udgøre ca. 47 mio. kr., men samtidig vil den ekstra kapacitet muliggøre salg af plejeboligpladser til andre kommuner. I tabel 2 Tabel 2. Samlet budgetøkonomi i plejeboligprojektet Økonomiudvalget Torsdag den Side 30

31 Stigningen i driftsudgifter fra 2011 til 2012 vil blive afspejlet i den demografiske fremskrivning af budgettet til ældreområdet, og det er således alene de 3,6 mio. kr. i 2011, som søges tilført til budgettet. De 3,6 mio. kr. vil afspejle en servicefglidning mellem den regionale og den den kommunale del af det samlede tilbud til målgruppen, idet ekstrabehovet for genoptræning og akutpladser bl.a. afspejler en ændret arbejdsdeling mellem hospital og kommune. Indtægterne fra andre kommuner er estimeret under en forudsætning om, at der belægges 24 plejeboliger og 3 genoptræningspladser med borgere fra andre kommuner i 2011 og at plejeboligtallet falder til 18 i Bevillingsskema Tillægsbevilling Drift/anlæg m.v Indeværende år Beløb Overslagsår 1 Overslagsår 2 Politikområde: 41 Anlæg Overslagsår 3 Politikområde: 41 Drift I alt Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse) Politikområde: Politikområde: I alt Økonomiudvalget Torsdag den Side 31

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 24.01.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 24.01.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 24.01.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Ny chance til alle 3. kvartal 2007 2 Status på vejlednings-

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.08.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2008: Budgetrevision 3 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 30.10.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Vordingborg Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 6. august 2013 Vordingborg Kommune

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 26.02.2007 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 22.01.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 26.05.2009 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 18.12.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 18.12.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 18.12.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag kl Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag kl Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 23.04.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 22.01.2008 kl. 14:00 Mødelokale D1. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 22.01.2008 kl. 14:00 Mødelokale D1. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 22.01.2008 kl. 14:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Den sammenhængende børnepolitik status efter 1. år 2 Orientering

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 24.02.2014 kl. 15:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering SSU om Center for Børn og Voksne samt Center for Sundhed

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelsesudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og Fritidsudvalget SSU =

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 27.02.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 18.12.2007 kl. 15:30 Mødelokale D1. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 18.12.2007 kl. 15:30 Mødelokale D1. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 18.12.2007 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Valg til forældrebestyrelser i område Nord og Syd 2 Anvendelse

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Social- og Seniorudvalget Referat fra ordinært møde Aktivitetscenteret Sophielund Mandag 31.10.2011 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Margrethelund: Salg af pladser til Rudersdal

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Sundheds og Velfærdsudvalget 20102013 Møde nr. 37 Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Jesper Hammer (D), Poul Albrechtsen (O), Bitten

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 03-09-2015 Torsdag 03.09.2015 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 1. behandling af Budget 2016-2019 3 Omdannelse af midlertidige

Læs mere

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget Muligheder for tilpasning af budgetforslaget 1. Baggrund Som det fremgår af budgetoversigt af 11. august 2014, som er udsendt sammen med dagsordenen til førstebehandling af Budgetforslag 2015 for Rudersdal

Læs mere

Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 21.06.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Referat fra møde i Beredskabskommissionen mandag den 27. april 2009

Referat fra møde i Beredskabskommissionen mandag den 27. april 2009 Referat fra møde i mandag den 27. april 2009 Mødet startede kl. 08:00 på Beredskabsstationen, Vintapperbuen 2, 4070 Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 3 2. Orientering...

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Middelfart Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. august 2013 Middelfart Kommune

Læs mere

Ansøgning om konvertering af budgetaftalen , vedr. Hørsholm Ridehus, om til et lån

Ansøgning om konvertering af budgetaftalen , vedr. Hørsholm Ridehus, om til et lån Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 09/14576 Journalnr.: Sagsforløb: KFU - ØU - KB - Åben sag Mødedato:.2 Sagsansvarlig enhed: Sagsbehandler: Søren Nabe-Nielsen Ansøgning om konvertering af budgetaftalen 2010-2013,

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag kl Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag kl Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 4.01.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Lukket møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen.

Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen. Greve Kommune Solrød Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Greve og Solrød Kommuners forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 21. august 2012 Greve

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

NOTAT. Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017

NOTAT. Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017 NOTAT Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017 Børn og Velfærd vil hvert kvartal i en periode fremover fremlægge en status over det specialiserede

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Sophielund Mandag 27.10.2008 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Social- og Sundhedsudvalgets politikområdebeskrivelser til budget 2009 3 Orientering

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 2.01.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 2.01.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 2.01.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og

Læs mere

Velfærds- og Sundhedsudvalget

Velfærds- og Sundhedsudvalget Referat Velfærds- og Sundhedsudvalget Mødedato: 25. maj 2016 Mødetid: 17:00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åbne dagsordenspunkter 3 VS Budgetforslag 2017 inkl. overslagsårene 2018-2020, Velfærds-

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 24.04.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 24.04.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 24.04.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne- og

Læs mere

Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste

Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste BILAG 5 Dato: 27. april 2007, PLA Sagsnr.: 2007-895 Dok.nr.: 2007-86698 Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste Socialudvalget har til budgetforslag 2008 udarbejdet i alt 47 ønskeforslag.

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Faxe Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. september 2012 Faxe Kommune har den 2. august

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 27. september 2012

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 27. september 2012 Referat torsdag den 27. september 2012 Kl. 8:30 i Mødelokale 2, Allerslev Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. 2 q 2012... 2 3. Anskaffelse af to nye vandtankvogne

Læs mere

Mål og Midler Beredskabskommissionen

Mål og Midler Beredskabskommissionen Budget Beredskabskommissionen har i 2013 et samlet nettodriftsbudget på 17,3 mio. kr. Budgettet udgør 0,34 % af Viborg Kommune samlede driftsudgifter. Vision Viborg Kommunes vision Viborg Kommune Vilje,

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Møde tirsdag den 18. februar 2014 kl. 11:00 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Fra Nordsjællands Politi, politidirektøren, deltog:

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag kl Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag kl Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 28.08.2006 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Sidenr. 92 Protokol Mødedato: 13. april 2011 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 16:30 Mødelokale: Fraværende: Bemærkninger: Rådhuset Dagsordnen godkendt. Indholdsfortegnelse Sidenr. 93 Sagsnr. Side 1.

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 2. oktober 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Møde tirsdag den 3. juni 2014 kl. 10:00 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Fra Nordsjællands Politi, politidirektøren, deltog:

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Dagsorden til ordinært møde Mette Herberts kontor Mandag 23.05.2016 kl. 14:15 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering om afholdt dialogmødeom budget 2017-2020 på ældreområdet 3

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Skanderborg Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 25. september 2013 Skanderborg Kommune

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 27.08.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Lukket møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10 Referat Dato: Torsdag den Mødetid: 17:00-17:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael Blem

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. Dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 28-08-2012 07:30:00 Tirsdag 28.08.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Enstrenget erhvervsservice 4 Udvikling i jobcentrets målgrupper,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 19.08.2013 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 2. behandling af Mediestrategi for folkeskolerne

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 28.10.2013 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering til SSU om godkendelse af botilbud 3 Status på tilbygning

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11. november 2013 Aktivitetslokaler til borgere med udviklingshæmning Forslag om opførelse af integrerede aktivitetslokaler

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 23. Orientering ved formanden 48 24. Orientering fra forvaltningschefen 49 25. Kommunale redegørelser vedrørende

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 25.09.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 25.09.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 25.09.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30. Mødedato: REFERAT. Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Kompetencecenter Rebild Østre Allè 6 9530 Støvring. Møde slut: 14:30 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomivurdering ultimo juli 2009 - et

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde D2. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde D2. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag 27.09.2012 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 2. behandling af budgetforslag 2013-2016 3 Enstrenget erhvervsservice

Læs mere

Ud - og ombygning på Ældreområdet i Rudersdal Kommune

Ud - og ombygning på Ældreområdet i Rudersdal Kommune Den 21. september 2010/mk Ud - og ombygning på Ældreområdet i Rudersdal Kommune 2010-2022 Indledning...1 Udfordringer på Ældreområdet 2010-2021...1 Den demografiske udvikling i Rudersdal Kommune... 1 Renovering

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Opdatering af aktuel økonomi ultimo december 2016 Dato: 1. februar 2017

Læs mere

Sundhedsudvalget. Torsdag 03.03.2011 kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Morten WInges kontor. Følgende sager behandles på mødet Side

Sundhedsudvalget. Torsdag 03.03.2011 kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Morten WInges kontor. Følgende sager behandles på mødet Side Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Morten WInges kontor Torsdag 03.03.2011 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Redegørelse for alkoholbehandling i Hørsholm 3 Fremtidig

Læs mere

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Regler og status Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Kommunale erfaringer Lars Rosenwanger, Dansk CTIF 1 Baggrund for og formål med Den politiske aftale

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998,

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr. 31.07.98 på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, 204152 Indstilling: at Socialudvalget oversender resultatet af økonomirapporteringen

Læs mere

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan 2. etape Norddjurs Kommune 17. april 2009 Dok. nr. 49984-09 / 50019-09 / 52320-09 / 56515-09 Indledning I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til ældrebolighandlingsplanens

Læs mere

Referat for Beredskabskommissions møde den 09. marts 2011 kl. 10:00 i Administrationsbygningen i Farsø

Referat for Beredskabskommissions møde den 09. marts 2011 kl. 10:00 i Administrationsbygningen i Farsø Referat for Beredskabskommissions møde den 09. marts 2011 kl. 10:00 i Administrationsbygningen i Farsø Indholdsfortegnelse 001. Beredskabsplanen for Vesthimmerlands Kommune Generelle del. 3 002. Finansiel

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 120. Budgetopfølgning pr. 30. april 2008 3 121. Ny organisering i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen

Læs mere

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND... 2 2 PULJER... 2 3 NY SÆRLIG GRUNDTILDELING TIL KOMMUNALE UDENOMSAREALER... 3 4 NY PULJE TIL BASISLEDERUDDANNELSE FOR NYE

Læs mere

Mange af de 0-6-årige børn spiser 80 % af dagens måltider i daginstitutionen, det stiller krav til madens kvalitet.

Mange af de 0-6-årige børn spiser 80 % af dagens måltider i daginstitutionen, det stiller krav til madens kvalitet. NOTAT Fakta om køkkenombygninger og frokostordninger Siden Folketingets første beslutning i november 2008 om, at alle børn skulle have et sundt frokostmåltid, har udviklingen omkring børnemaden ikke stået

Læs mere

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Ekstraordinært åbent møde Tilstede Ulrik Falk-Sørensen (F) - formand Jesper Würtzen (A) - næstformand Doris Børger (A)

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU. Følgende sager behandles på mødet

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU. Følgende sager behandles på mødet Teknik- og Miljøudvalget Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU Mandag 24.08.2009 kl. 15:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Erhvervsudvikling i Hørsholm Kommune 2 Bilagsoversigt

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Etablering af dagtilbud Havkærparken og Bøgeskovgård Aktivitetscenter

Etablering af dagtilbud Havkærparken og Bøgeskovgård Aktivitetscenter Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 25. februar 2016 Havkærparken og Bøgeskovgård 1. Resume Ombygningen af dagtilbuddet Havkærparken i Tilst samt ombygningen

Læs mere