Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund"

Transkript

1 Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Indholdsfortegnelse 1. Forretningsorden for bestyrelsen Referat fra organisationsbestyrelsesmøderne afholdt den 25. maj 2011 samt den 18. august Revisionsprotokol... 3 Sager til beslutning Fællesventelisten Bolignøglen til familieboliger i KAB Bestyrelsesvederlag Budget for 2012 for boligorganisationens afdelinger Ny aftale om fælles indkøb af elektricitet Tilbud om KAB s Beboerhøjskoler Brug af dispositionsfondens midler/egen trækningsret Forslag til forretningsorden for repræsentantskabsmøder Sager til orientering Afdeling 1703 Kirkegade renoveringsprojekt Servicefradrag til lejere /16

2 13. BoligButikken Tal fra Beboerserviceområdet Afdeling 1705, Lundevej status Næste møde Bilag 1: Forretningsorden for organisationsbestyrelsen dateret den 7. juni Bilag 2: KAB//Bolignøglen... 4 Bilag 3: Budget Bilag 4: Notat om KAB s Beboerhøjskoler Bilag 5: Egen trækningsret Bilag 6: Tilstandsrapport Bilag 7: Notat vedrørende opnotering og udlejninger Bilag 8: Notat vedrørende huslejerestancer, udsættelser, fraflytninger m.v /16

3 1. Forretningsorden for bestyrelsen Der er ikke foretaget ændringer i forretningsordenen siden den 7. juni Bilag 1: Forretningsorden for organisationsbestyrelsen dateret den 7. juni Referat fra organisationsbestyrelsesmøderne afholdt den 25. maj 2011 samt den 18. august 2011 Referat fra organisationsbestyrelsesmødet afholdt den 25. maj 2011 er udsendt den 17. juni Referat fra organisationsbestyrelsesmødet afholdt den 18. august 2011 er udsendt den 31. august at referaterne godkendes og efterfølgende underskrives af formanden. 3. Revisionsprotokol Der er ikke sket indføjelser i protokollen siden sidste møde. at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Sager til beslutning 4. Fællesventelisten Bolignøglen til familieboliger i KAB En ny samlet fællesventeliste til familieboliger for hele KAB-fællesskabet, som træder i kraft den 1. januar Denne nye fællesventeliste, som har fået navnet Bolignøglen, er sidste store skridt i sammenlægningen af AKB og KAB. KAB s bestyrelse har i foråret 2010 godkendt strukturen i fællesventelisten. Den 11. maj 2011 er fællesventelisten Bolignøglen præsenteret for formænd og næstformænd i boligorganisationerne, og nu præsenteres Bolignøglen for den enkelte boligorganisations bestyrelse. Som deltager i fællesventelisten vil boligorganisationen opnå fordelene ved en samlet markedsføring af boliger. Samtidig har boligorganisationen mulighed for at vælge supplerende 3/16

4 individuel markedsføring i form af en selvstændig udlejningspjece for organisationens boliger. Individuel markedsføring er en tillægsydelse efter medgået tid. Bilag 2: KAB//Bolignøglen at boligorganisationen tager orienteringen om overgangen til KAB-fællesskabets nye fællesventeliste Bolignøglen til efterretning. Boligorganisationen er med i den nye fællesventeliste og vil som hidtil modtage de ydelser, der er knyttet til deltagelsen i en fællesventeliste. Yderligere indstilles det, at boligorganisationen tager stilling til, hvilken model for beboerfortrinsret, der fremover skal gælde for de enkelte boligafdelinger i boligorganisationen. KAB anbefaler, at boligorganisationen nøje overvejer fordelene ved at vælge model B eller C enten for hele boligorganisationen eller for udvalgte boligafdelinger. Hvis der ikke træffes anden beslutning, vil beboerfortrinsretten blive administreret som beskrevet i model A. 5. Bestyrelsesvederlag 2011 Det samlede vederlag for regnskabsperioden 1. januar til 31. december 2011 kan maksimalt udgøre ,33 kr., idet satsen efter de gældende regler er fastsat til: 71,49 kr. pr. lejemålsenhed for de første 100 lejemålsenheder 42,89 kr. pr. lejemålsenhed for de resterende lejemålsenheder Lejemålsenheder (forvaltningsenheder) opgøres i forhold til boligorganisationens samlede antal enheder ved regnskabsårets begyndelse. For nybyggeri og moderniseringsarbejder, der medfører en skemabehandling, er der også mulighed for at indregne et bestyrelsesvederlag. Bestyrelsen har tidligere truffet beslutning om, at den nuværende ordning er således: Vederlag til formanden udbetales med to gange vederlag pr. bestyrelsesmedlem Tabt arbejdsfortjeneste vil blive modregnet hos det respektive medlem Der udbetales ikke bestyrelsesvederlag i forbindelse med skemasager at bestyrelsen drøfter, om den nuværende ordning for udbetaling af bestyrelsesvederlag fortsat skal være gældende og samtidig, at vederlaget beregnes efter de forhøjede satser. 4/16

5 at bestyrelsen drøfter om skemasager skal medføre udbetaling af bestyrelsesvederlag, eller spørgsmålet skal afklares for hver enkelt sag. 6. Budget for 2012 for boligorganisationens afdelinger Afdeling 1701, Bøgebakken Afdelingsbestyrelsen har godkendt budgettet den 8. september Afdelingsmødet har budgettet til behandling den 21. september Driftsbudgettet for år 2012 udviser en merudgift på kr., hvilket medfører en huslejestigning pr. 1. januar 2012 på 5,69 %. Den gennemsnitlige leje forhøjes med 53,46 kr. pr. m² og udgør herefter 992,57 kr. pr. m². Langtidsplanens aktiviteter og finansiering Den årlige henlæggelse pr. 1. januar 2012 udgør kr., hvilket svarer til 240 kr. pr. m². Saldo pr. 1. januar 2011 udgør kr. Afdeling Kirkebakken Afdelingsbestyrelsen har godkendt budgettet den 6. september Afdelingsmødet har budgettet til behandling den 20. september Driftsbudgettet for år 2012 udviser en merudgift på kr., hvilket medfører en huslejestigning pr. 1. januar 2012 på 3,58 %. Den gennemsnitlige leje forhøjes med 33,04 kr. pr. m² og udgør herefter 955,52 kr. pr. m². Langtidsplanens aktiviteter og finansiering Den årlige henlæggelse pr. 1. januar 2012 udgør kr., hvilket svarer til 147 kr. pr. m². Saldo pr. 1. januar 2011 udgør kr. Afdeling Kirkegade Afdelingsbestyrelsen har godkendt budgettet den 5. september /16

6 Afdelingsmødet har budgettet til behandling den 21. september Driftsbudgettet for år 2012 udviser en merudgift på kr., hvilket medfører en huslejestigning pr. 1. januar 2012 på 1,56 % for familieboligerne og 1,35 % for ungdomsboligerne. Den gennemsnitlige leje forhøjes med 17,25 kr. pr. m² og udgør herefter 1.170,20 kr. pr. m² for familieboligerne, og for ungdomsboligerne forhøjes lejen med 11,56 kr. pr. m² og udgør herefter 870,51 kr. pr m². Langtidsplanens aktiviteter og finansiering Den årlige henlæggelse pr. 1. januar 2012 udgør kr., hvilket svarer til 220 kr. pr. m². Saldo pr. 1. januar 2011 udgør kr. Øvrige forhold Der er udarbejdet en tilstandsrapport for ejendommen omhandlende blandt andet renovering af kælder samt udskiftning af tag. Rapporten behandles særskilt under punkt 9 på dagsordenen. Afdeling Færgeparken II Afdelingsbestyrelsen har godkendt budgettet den 6. september Afdelingsmødet har haft budgettet til behandling den 21. september Driftsbudgettet for år 2012 udviser en merudgift på kr., hvilket medfører en huslejestigning pr. 1. januar 2012 på 2,60 %. Den gennemsnitlige leje forhøjes med 29,78 kr. pr. m² og udgør herefter 1.174,62 kr. pr. m². Langtidsplanens aktiviteter og finansiering Den årlige henlæggelse pr. 1. januar 2012 udgør kr., hvilket svarer til 164 kr. pr. m². Saldo pr. 1. januar 2011 udgør kr. Afdeling Lundevej Der er ingen afdelingsbestyrelse. Der afholdes ikke afdelingsmøde. Budgettet godkendes alene af organisationsbestyrelsen. Driftsbudgettet for år 2012 udviser en merudgift på kr., hvilket medfører en huslejestigning pr. 1. januar 2012 på 1,26 %. 6/16

7 Den gennemsnitlige leje forhøjes med 17,24 kr. pr. m² og udgør herefter 1.553,03 kr. pr. m². Langtidsplanens aktiviteter og finansiering Den årlige henlæggelse pr. 1. januar 2012 udgør kr., hvilket svarer til 215 kr. pr. m². Saldo pr. 1. januar 2011 udgør kr. Øvrige forhold Der er i samarbejde med Frederikssund Kommune udarbejdet nye lejeaftaler for lejemålene i afdelingen, og hele ejendommen er samtidig total-istandsat. Langtidsplan vil i den forbindelse blive revideret. Afdeling Færgeparken III Afdelingsbestyrelsen har godkendt budgettet den 7. september Afdelingsmødet har budgettet til behandling den 22. september Driftsbudgettet for år 2012 udviser en merudgift på kr., hvilket medfører en huslejestigning pr. 1. januar 2012 på 2,33 %. Den gennemsnitlige leje forhøjes med 20,58 kr. pr. m² og udgør herefter 905,15 kr. pr. m². Langtidsplanens aktiviteter og finansiering Den årlige henlæggelse pr. 1. januar 2012 udgør kr., hvilket svarer til 119 kr. pr. m². Saldo pr. 1. januar 2011 udgør kr. Afdeling Ådalsparken Afdelingsbestyrelsen har godkendt budgettet den 7. september Afdelingsmødet har budgettet til behandling den 22. september Driftsbudgettet for år 2012 udviser en merudgift på kr., hvilket medfører en huslejestigning pr. 1. januar 2012 på 3,91 %. Den gennemsnitlige leje forhøjes med 44,73 kr. pr. m² og udgør herefter 1.189,28 kr. pr. m². Langtidsplanens aktiviteter og finansiering Den årlige henlæggelse pr. 1. januar 2012 udgør kr., hvilket svarer til 76 kr. pr. m². 7/16

8 Saldo pr. 1. januar 2011 udgør kr. Den årlige henlæggelse ligger på et meget lavt niveau og bør øges over de kommende år. Der vil i den forbindelse blive foretaget en grundig gennemgang/revision af langtidsplanen. Bilag 3: Budget 2012 at bestyrelsen godkender budget for alle afdelingerne. 7. Ny aftale om fælles indkøb af elektricitet 2012 Den nuværende aftale om fælles elindkøb udløber pr. 31. december Der er derfor behov for at indgå en ny aftale. Boligorganisationerne betaler ikke særskilt for at være med i udbuddet, som fra 1. januar 2012 er med i både stor og lille pakke. Udbuddet betyder, at boligorganisationerne inden den 14. oktober 2011 skal beslutte om de vil være med i udbuddet. Baggrund Siden 1. januar 2009 har KAB stået for køb af el på el-børsen i Oslo samt administration af forbrug og afregning for de ca elmålere, der er tilsluttet aftalen. Det er foregået på vegne af de boligorganisationer, der har tilsluttet sig fælles el-køb, gennem en forvaltningsaftale med Alpiq. Samarbejdet og aftalen med Alpiq har ikke levet op til vores forventninger om en leveret el-pris. Desuden har leverandøren givet KAB store administrative udfordringer. Puljeaftale bedre el-pris KAB har derfor besluttet, at indlede et samarbejde med Energi Danmark om el-køb. Energi Danmark er markedsleder inden for handel med el i Danmark og sælger el til kunder inden for erhvervslivet og offentlige institutioner. Selskabet har stort kendskab til den almene sektors særlige behov og ønsker. Strategien for el-købet er en puljemodel, hvor KAB kommer i pulje med en række offentlige institutioner og private virksomheder. Det giver flere fordele for KAB, som på den måde sikres et stort fælles indkøbsvolumen. Desuden indkøbes el i puljen over mange gange og over flere år. Tilsammen sikres der risikospredning og mulighed for at opnå bedre priser. Arbejdet med aftaleindgåelse med Energi Danmark udføres af KAB Indkøb, og udgiften afholdes af KAB. Aftalen indgås for tre år med mulighed for årlig forlængelse. 8/16

9 Mulig tillægsaftale om grøn el Energi Danmark kan levere grøn el til de boligorganisationer, der har ønske om det. Det sker i form af certificeret vandkraft fra Norge eller certificeret vindkraft fra Danmark. Denne tillægsaftale kan indgås løbende. Risiko uden pulje Tilslutter boligselskabet sig ikke fælles el-køb, er konsekvensen, at boligselskabet overgår til forsyningspligtig el. Der vil stadig blive leveret strøm, men formentlig til en højere pris end gennem puljemodellen. Forsyningspligtsprisen reguleres af Energitilsynet en gang i kvartalet på grundlag af de forsyningspligtige elleverandørers anmeldte priser til Energitilsynet. Generelt er forsyningspligtprisen højere end elprisen gennem puljemodellen, viser opgørelser fra Energi Danmark. at bestyrelsen tilslutter sig fælles el-køb senest den 14. oktober Tilbud om KAB s Beboerhøjskoler 2012 På baggrund af de mange tilmeldinger til de afholdte Beboerhøjskoler i sommeren 2011 er Beboerhøjskoleudvalget enige om, at Beboerhøjskolerne skal tilbydes igen i En beskrivelse af KAB s Beboerhøjskole og opholdene 2011 findes i vedlagte Notat om Beboerhøjskolen beboere ønskede i 2011 at deltage på årets Beboerhøjskoler. Heraf deltog 36 voksne og 48 børn via Arbejdsmarkedets Feriefond. I 2012 vil der være en kapacitet, så i alt 225 kan deltage i Beboerhøjskolerne (Senior- og Familiehøjskolerne). Der forventes yderligere tilgang af personer, der vil få tilbudt ophold gratis via Arbejdsmarkedets Feriefond. Deltagerprisen kan fastholdes for voksne deltagere. Det skyldes gode forhandlinger samt skift af opholdssted for Familiehøjskolen. For børn nedsættes deltagerprisen med 300 kr. pr. barn. Det betyder, at vi kan tilbyde en opholdspris for voksne på kr. og kr. for børn. Priserne dækker en uges ophold på værelser med bad og toilet samt alt betalt - fra afgang til hjemkomst. KAB har for 2012 indgået en fast aftale for Familiehøjskolen, der vil blive afholdt med én uge på Ryslinge Højskole på Fyn. Seniorhøjskolen er igen booket med én uge på Skarrildhus ved Herning. Beboerhøjskoleudvalget skal på denne baggrund ansøge de boligorganisationer, der ønsker at tilbyde deres beboere deltagelse i Beboerhøjskolerne 2012, om at yde et tilskud til deres gennemførelse. 9/16

10 Enten via egenbetaling eller gennem tilskud fra Arbejdsmarkedets Feriefond. I lighed med tidligere år skal boligorganisationen købe det antal pladser, den vil råde over på de i alt to Beboerhøjskoler. Prisen vil fortsat være kr. pr. faktisk deltager. Men i modsætning til tidligere skal boligorganisationen også købe pladser til de beboere, der deltager med tilskud fra Arbejdsmarkedets Feriefond. Baggrunden er, at en større andel af beboerne forventes at deltage via Feriefonden i Tilskud fra boligorganisationen til disse beboere vil sikre afviklingen af højskolerne. Det skal bemærkes, at det kun er på Familiehøjskolerne, der kan ydes støtte fra Arbejdsmarkedets Feriefond. Boligorganisationerne har hidtil betalt et basisbidrag på 5 kr. pr. lejemål ekskl. moms, hvis de havde tilmeldte deltagere i årets Beboerhøjskole. Basisbidraget bortfalder med virkning fra 2012, således at det alene er udgiften til de købte pladser, der skal afholdes af boligorganisationen. Samlet set vil Beboerhøjskolerne altså fortsat hvile i sig selv økonomisk. I 2011 deltog en beboer fra med egenbetaling og ingen via Arbejdsmarkeds Feriefond. Tilbuddet skal udsendes fra medio februar Derfor beder udvalget organisationsbestyrelserne om svar senest med udgangen af Herefter udsender KAB tilbud om deltagelse til samtlige af de tilmeldte boligorganisationers beboere. Bilag 4: Notat om KAB s Beboerhøjskoler 2011 at organisationsbestyrelsen beslutter, om beboerne i skal have Beboerhøjskolerne tilbudt, til en pris af kr. pr. plads. Organisationsbestyrelsen skal i givet fald beslutte, hvor mange pladser boligorganisationen skal råde over. 9. Brug af dispositionsfondens midler/egen trækningsret Til bestyrelsens orientering og fremtidige disponering vedlægges en oversigt over udviklingen i egen trækningsret i. Saldo i dispositionsfonden til organisationens fri disposition er kr. pr. 31. december Der er heraf bevilget kr. til afdeling 1705, Lundevej. På bestyrelsesmødet den 18. august 2011 havde bestyrelsen, i forbindelse med bevilling af tilskud fra dispositionsfonden, en kort drøftelse om, hvorvidt der i fremtiden skal stilles betingelser i forbindelse med bevilling af tilskud og/eller udlån fra dispositionsfonden. Det aftaltes at fortsætte drøftelsen på næstkommende bestyrelsesmøde. 10/16

11 Der var samtidig et ønske om at se på, hvilke modeller der eventuelt anvendes i andre boligorganisationer. En mulig model for dispositionsfondslån i fremtiden kunne være at bevilge lånet som et rente- og afdragsfrit lån, der forrentes og/eller tilbagebetales, når afdelingens økonomi giver mulighed herfor, og at lånet tilbagebetales, hvis der i afdelingen skulle forekomme salg af almene boliger. Bilag 5: Egen trækningsret at bestyrelsen nærmere drøfter brugen af dispositionsfondsmidler samt egen trækningsret, og eventuelt træffer beslutning om, hvorvidt der skal stilles betingelser i forbindelse med udlån fra dispositionsfonden. 10. Forslag til forretningsorden for repræsentantskabsmøder Næstformand Steen Brandi har den 29. maj 2011 fremsendt forslag til ny forretningsorden for repræsentantskabets møder i. Forslaget er sendt til bestyrelsesmedlemmerne med brev af 17. juni Forslaget til ny forretningsorden indeholder enkelte egentlige forslag til ændringer samt en række opdateringer, og er fremsendt til bestyrelsens videre behandling. Det er hensigten at forslaget kan forelægges til behandling på næstkommende repræsentantskabsmøde. at bestyrelsen nærmere drøfter forslag til ny forretningsorden og træffer beslutning om det endelige forslag til repræsentantskabsmødets behandling, eller træffer beslutning om, hvorledes den videre behandling af forslaget skal ske. Sager til orientering 11. Afdeling 1703 Kirkegade renoveringsprojekt Afdelingen har tidligere konstateret væsentlige problemer med dårligt tag, og et betonkælderareal i terræn ved siden af bygningen, som er kraftigt angrebet af skimmelsvamp. Huslejeniveauet vurderes samtidig at være højt i forhold til sammenlignelige ejendomme. 11/16

12 Generelt er ejendommens tilstand vurderet til ikke at være på niveau med sammenlignelige ejendomme. Det blev derfor besluttet at få foretaget en vedligeholdelsesgennemgang af ejendommen, hvor hele ejendommen gennemgås, og der rapporteres med forslag til udbedring samt økonomisk overslag. Gennemgangen er foretaget af ingeniørfirmaet Gaihede ved Thomas Eriksen. Thomas Eriksen har udarbejdet en tilstandsrapport i september 2011, som er vedlagt som bilag. Hovedkonklusionen i rapporten er: Taget er så nedslidt og utæt, at det bør udskiftes hurtigst muligt. I forbindelse med gennemgangen er der foretaget en skimmelundersøgelse i boligerne på 2. sal. (rapport fra Bøgh og Helstrup vil indgå i den samlede sag til senere behandling). Der kunne konstateres skimmelsvamp i loftrum på grund af utætheder i tagbelægningen. Vinduer og døre er af plastik med en forventet restlevetid på 5 10 år. Det må forventes, at der ikke kan fås reservedele til elementerne inden for en kort årrække. Fuger omkring vinduer og døre bør udskiftes på bagside. Betonkælderarealet er så hårdt ramt af fugt og skimmel, at der skal en kraftig renovering til. Alternativt bør der overvejes en fuldstændig nedlæggelse af kælderen. Badeværelser er udført med vægoverflader med malet glasvæv. Der er påbegyndt en renovering med vådrumssikring og vægfliser. Der mangler at blive renoveret ca. 20 badeværelser. I forbindelse med gennemgangen har KAB bedt rådgiver om en vurdering af sammenlægning af 7 1-rums boliger på 2. sal (ungdomsboliger), da der er problemer med udlejning af boligerne. Den samlede pris inklusiv afsætning til uforudsete udgifter samt rådgiverhonorar udgør ifølge det økonomiske overslag i alt ca. 9 mill. kr. Hertil kommer øvrige sagsomkostninger og finansieringsomkostninger. Det vurderes, at eventuelt bevilgede tilskud fra dispositionsfond og egen trækningsret ikke vil kunne nedbringe anlægsudgiften væsentligt. Sagen gennemgås nu nærmere blandt andet med henblik på en vurdering af eventuel mulig støtte fra Landsbyggefonden samt udarbejdelse af et endeligt samlet anlægsbudget. Der ydes bistand fra KAB s Byggesupportområde, hvor Peter Føhrby Nybom er udpeget som projektleder. 12/16

13 Organisationsbestyrelsen vil blive indkaldt til et ekstraordinært møde for behandling af sagen, så snart det det samlede sagsmateriale foreligger. Bilag 6: Tilstandsrapport Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 12. Servicefradrag til lejere Beboere i lejeboliger kan benytte sig af det såkaldte servicefradrag og få tilskud til lønudgifter. Det gælder beboere, der anvender den individuelle råderet eller istandsætter lejemålet for egen regning. Tilskuddet er et såkaldt ligningsmæssigt fradrag, som modregnes over skatten i årsopgørelsen. Fradraget beregnes ud fra hver person, der bor i en husstand. Hjemmeboende børn over 18 år kan også opnå et fradrag på maksimalt kr Servicefradraget er en konsekvens af Folketingets Bolig Job-ordning. Det er en forsøgsordning, der løber fra den 1. juni 2011 til og med 31. december Tilskuddet gives kun til lønudgifter, ikke til materialeudgifter og kun til eksisterende helårsbolig, i dette tilfælde det enkelte lejemål. Øvrige betingelser for at opnå fradraget er, at arbejdet er udført og betalt i perioden 1. juni 2011 til og med 31. december 2013 modtageren af fradraget er over 18 år og har folkeregisteradresse i boligen på det tidspunkt, hvor ydelsen udføres arbejdet er udført af en virksomhed, der er momsregistreret i Danmark eller ved serviceydelser som rengøring, havearbejde m.v.af en person over 18 år, der er skattepligtig i Danmark udgiften er afholdt direkte af beboeren selv i boperioden Udgifter, der er omfattet af ordningen Fradraget gælder således for følgende arbejder: Arbejder, der er omfattet af den individuelle råderet, hvor beboeren selv får udført arbejdet og selv finansierer det Istandsættelse for beboerens egen regning i boperioden (vedligeholdelsesordning A) Udgifter, der IKKE er omfattet af fradraget Følgende arbejder er derimod ikke omfattet af ordningen: Kollektiv råderet og øvrige forbedringsarbejder er ikke omfattet af ordningen. Det gælder f.eks. 13/16

14 - når afdelingen optager boligforbedringslån, hvis den enkelte lejer selv beslutter at opsætte f.eks. nyt køkken og selv betaler for forbedringen over en huslejeforhøjelse - almindelige vedligeholdelsesarbejder i boligafdelingen, hvor alle lejere får den samme forbedring og betaler for den via en fælles huslejeforhøjelse. Vedligeholdelsesarbejder i afdelingen er generelt ikke omfattet af ordningen, da disse udgifter ikke er afholdt direkte af lejeren Udgifter, der afholdes over den indvendige vedligeholdelseskonto (vedligeholdelsesordning B), er ikke omfattet, da midlerne på kontoen ikke tilhører lejeren Indsættelsesudgifter ved fraflytning (vedligeholdelsesordning A) er ikke omfattet, da lejeren ikke længere bebor lejemålet. Lejere skal selv indberette arbejdet til skat Den enkelte lejer skal selv indberette det udførte arbejde til skat for at opnå fradraget. Lønudgiften af arbejdet skal indtastes på skat.dk. Herefter overføres beløbet til selvangivelsen som et fradrag. De oplysninger, som lejeren skal bruge til at taste ind på skat.dk, står normalt på den faktura, man modtager for arbejdet. Her skal man bruge navn, adresse og CVR-nummer eller CPRnummer, hvis det er en enkeltperson. Læs mere på at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 13. BoligButikken 2010 Som medlem af BoligButikken får boligorganisationen her en status over BoligButikkens virksomhed KAB står sammen med seks andre boligorganisationer bag BoligButikken, der fungerer som central opnotering for over boliger i københavnsområdet. Boligbutikken bidrager til at hjælpe de boligsøgende på det komplicerede boligmarked. Det sker gennem rådgivning og enkle procedurer for opnotering. BoligButikken udlejer altså ikke boliger, men guider til opnotering. Den 26. maj 2011 afholdt BoligButikken generalforsamling. I 2010 steg antallet af opnoteringer med 20 procent til i forhold til Fremgangen ser ud til at fortsætte i Derimod faldt antallet af opnoterede via opnoteringsbeviset Flyv fra re- 14/16

15 den til 166 efter at have ligget på ca. 225 de foregående år. BoligButikken overvejer nye tiltag i den forbindelse. Bestyrelsen i BoligButikken besluttede i foråret 2010 at nedlægge BytteService på grund af et lavt aktivitetsniveau. I stedet henvises til BL s Bytteservice. Den er gratis, landsdækkende og har langt flere bytteemner i databasen end BoligButikkens BytteService på noget tidspunkt har haft. Årsregnskabet 2010 viste et overskud på kr. efter at der er overført 1,2 mio. kr. til andelshaverne som kompensation for merarbejde i forbindelse med fleksibel udlejning. Overskuddet overføres til arbejdskapitalen, der herefter udgør omkring 1,77 mio. kr. Andelskapitalen udgør 1,47 mio. kr. at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 14. Tal fra Beboerserviceområdet 2010 Vedlagt er to notater vedrører henholdsvis huslejerestancer mv. og opnoteringer mv., der er udarbejdet af Beboerserviceområdet. De to notater indeholder nogle vigtige nøgletal opgjort pr. boligorganisation. Tallene fra notaterne har også relevans for forberedelsen af den kommende styringsdialog. I Notat 1 Tal fra Udlejningen findes i bilag B en række nøgletal omkring udsættelser og i bilag C omkring alle fraflytninger. Antallet af udsættelser er som bekendt stigende og det samme gælder summen af de udestående fordringer. KAB overvejer i øjeblikket hele processen omkring inddrivelse af fordringer for om muligt at gøre yderligere for at minimere tabene for afdelingerne, samtidig med at vi tager de fornødne hensyn til skyldnerne. Boligorganisationen kan i forlængelse heraf overveje, om de nuværende indskud er tilstrækkelige til at imødegå tab ved fraflytninger og udsættelser. I Notat 2 Tal fra Huslejegruppen i bilag A ses antallet af udlejninger fordelt på boligtyper. Det fremgår af disse tal, at den gennemsnitlige udlejningsprocent er 13 for familieboliger opgjort under ét. Ser man på den enkelte boligorganisation, er der imidlertid betydelige udsving. Boligorganisationen opfordres til at overveje, om der skal tages særlige/yderligere initiativer for at nedbringe antallet af fraflytninger. Bilag 7: Notat vedrørende opnotering og udlejninger 2010 Bilag 8: Notat vedrørende huslejerestancer, udsættelser, fraflytninger m.v /16

16 at boligorganisationen gør sig bekendt med tallene for boligorganisationen og drøfter om de giver anledning til særlige initiativer. 15. Afdeling 1705, Lundevej status Som meddelt på bestyrelsesmødet den 18. august 2011 er istandsættelsesarbejderne igangsat og forventes afsluttet i løbet af september Det forventes, at tidsplanen for arbejderne holder, således at såvel boliger som selve huset vil fremtræde velistandsat i forbindelse med indflytningen den 1. oktober Forretningsfører og driftspersonale vil den 21. september 2011 foretage en ny besigtigelse af afdelingen, og der vil på bestyrelsesmødet kunne gives en aktuel status. at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 16. Næste møde 16/16

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. september 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. september 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. september 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre Bestyrelsen: Formand Klaus Lind Bentsen, næstformand Erik Monnerup, Bent Nielsen, Børge

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup #JobInfo Criteria=AKB_Taastrup# Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup Bestyrelsen Kaare V. Thomsen, Benni Møller-Hansen, Allan

Læs mere

Boligselskabet BSB Glamsbjerg

Boligselskabet BSB Glamsbjerg Boligselskabet BSB Glamsbjerg Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00 på Glamsbjerg Hotel, Søndergade 3, 5620 Glamsbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Glamsbjerg...

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ordinært bestyrelsesmøde MSBolig - 11. juni 2013 side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriets vejledning nr. 132 af 21. december 2004 Titel: Udgiver: Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriet

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud:

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 24. september 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Forvaltningsrevision 2013

Forvaltningsrevision 2013 Forvaltningsrevision 2013 1 Indhold 1. Indledning 2. Målsætninger og resultater 3. Bilag 1 - Evaluering af bestyrelsesarbejde 4. Bilag 2 - Kvalitetsmåling for indflytningsforretninger 5. Bilag 3 Administrationsomkostninger

Læs mere

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud Glostrup, den 4. september 2014 Referat Den 3. september 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Boligselskabet BSB Årslev

Boligselskabet BSB Årslev Boligselskabet BSB Årslev af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 17. december 2013 kl. 17.00 i Nøddevængets fælleshus, 5792 Årslev. Dagsorden: Boligselskabet BSB Årslev... 2 1.1 Orientering fra formanden...

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen, regionsdirektør Erik Lønne Gottfredsen og koordinerende sekretær Trine Bomholt.

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen, regionsdirektør Erik Lønne Gottfredsen og koordinerende sekretær Trine Bomholt. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 25. juni 2013 kl. 15.00, i Restaurant Svanelunden, Svanelunden 6 i Hjørring Dagsorden: side 1 Godkendelse

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Humlebæk Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag d. 22. oktober 2013.

Humlebæk Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag d. 22. oktober 2013. Humlebæk Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag d. 22. oktober 2013. Dagsorden 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat... 2 3 Humlebæk Boligselskab Økonomi... 2 3.1

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. (Gældende) Udskriftsdato: 11. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2013-4128 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl. 16.00 Billedsalen. Flemming Balle og Ellen Højgaard Jensen

Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl. 16.00 Billedsalen. Flemming Balle og Ellen Højgaard Jensen Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl. 16.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen, Ole Lagoni, Mogens Hansen, Frank Sass, Stig Torp Kaspersen (under punkt 1-14), Bjarne Krohn

Læs mere

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 81 i BO-VEST Mandag den 15. december 2014 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 15. dec. 2014 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen Fahlgren

Læs mere

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. 11. april 2011 - FMM

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. 11. april 2011 - FMM 1 Driftsbekendtgørelse markeret for regler om selvejende ældreboliginstitutioner BEK nr 1307 af 15/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 18-12-2009 Indenrigs- og Socialministeriet enere ændringer til

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. februar 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. februar 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. februar 2008 23. januar 2008 Nr. 42. Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. I medfør af 25, 32, 44, 50, 75, 169, stk. 2, 177 og 184 i lov om almene boliger m.v.,

Læs mere

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. GÆLDENDE Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Nr. 1540 af 16. december 2013 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. I medfør af 25, 32, 44,

Læs mere

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2014 Tirsdag den 2. december 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 2.

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2014 Tirsdag den 2. december 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 2. Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2014 Tirsdag den 2. december 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. L 2. december 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere