Sagsnummer 2011/ Udbudsmateriale For. Middelfartvej Odense

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sagsnummer 2011/005183. Udbudsmateriale For. Middelfartvej 291 5200 Odense"

Transkript

1 Sagsnummer 2011/ Udbudsmateriale For Middelfartvej Odense

2 Side 2 af 110

3 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Middelfartvej Odense V Velbeliggende 4 længet ejendom med et jordtilliggende på 1,5425 ha. Ejendommen er beliggende i et naturskønt område, præget af skov, sø og landbrugsarealer. I nærområdet ligger Blommenslyst golfbane. Huset ligger kun 5 km fra Odense banegård og ca. 4 km fra tilkørsel 53 på motorvej E20. Hovedbygningen fremstår i pudsede facader med rødt tegltag. Udhusene er i blank sten, og tagkonstruktionen er belagt med betonsten. Side 3 af 110

4 Ejendommen er beliggende i landzone og har et samlet grundareal på kvm. Hovedbygningen er opført i 1899, og har ifølge BBR- ejermeddelelsen et bebygget areal på 140 kvm. Husets stueplan er indrettet med entré med trappe til 1 sal. Stueetagen indeholder 3 sydvendte stuer med udgang til terrasse og resten af haven. Der er soveværelse samt to værelser, køkken og badeværelse af ældre dato. Husets 1 sal udgør 95 kvm, men kun 12 kvm er udnyttet. Dette er et soveværelse. Udhusbygningen er opført i 1899 som en 3 længet bygning i blank sten og med saddeltag belagt med betonsten. Bygningen er på 540 kvm samt 346 kvm. tagetage. Herudover er der et mindre træskur på ca. 50 kvm. Vaskehuset på 40 kvm. er i meget dårlig stand. Ejendommen udbydes efter statens regler i offentligt udbud af Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste. Besigtigelse af ejendommen kan foretages: Onsdag d. 18. april 2012 fra kl samt Onsdag d. 2. Maj 2012 fra kl eller efter nærmere aftale ved henvendelse til Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste, Lars Steen Hansen på telefon: eller pr. mail på Tilbud uden forbehold eller betingelser skal afgives på vedlagte tilbudsblanket i en lukket kuvert mærket Tilbud vedr. Middelfartvej 291, Odense, således at tilbuddet er Forsvarets Bygningsog Etablissementstjeneste i hænde på adressen Arsenalvej 55, 9800 Hjørring senest den 22. Maj 2012 kl Samme dag kl vil der for de bydende være mulighed for at overvære åbningen af tilbuddene. Side 4 af 110

5 Middelfartvej 291, Odense Side 5 af 110

6 Side 6 af 110

7 BILAGSFORTEGNELSE Bilag 1 Finansministeriets cirkulære nr. 7 af 25. januar 2010 om salg af s. 9 statens faste ejendomme Bilag 2 Særlige salgsvilkår s. 13 Bilag 3 Oversigts- og Matrikelkort s. 17 Bilag 4 Tingbogsattest og tinglyste servitutter s. 19 Bilag 5 Brugsplan og BBR-ejermeddelelse s. 53 Bilag 6 Ejendomsvurdering og skatteattest s. 61 Bilag 7 Kommunalt oplysningsskema s. 63 Bilag 8 Tilstandsrapport og Energimærke s. 65 Bilag 9 Tilbud på ejerskifteforsikring s. 91 Bilag 10 Planforhold s. 101 Bilag 11 Skødeudkast s. 107 Bilag 12 Tilbudsblanket s. 109 Side 7 af 110

8 Side 8 af 110

9 Bilag 1 Finansministeriets cirkulære nr. 7 af 25. januar 2010 om salg af statens faste ejendomme. Side 9 af 110

10 Side 10 af 110

11 Cirkulære nr. 7 af 25/01/2010 om salg af statens faste ejendomme Offentligt udbud 1. Salg af fast ejendom fra staten skal ske i overensstemmelse med reglerne i budgetvejledningen om ejendomssalg. Når det af budgetvejledningen følger, at et salg først kan ske efter at der har været foretaget offentligt udbud, skal udbuddet foretages efter reglerne i dette cirkulære. Stk. 2. Ved salg af fast ejendom fra staten til private, skal institutionen sikre overholdelse af de i lovgivningen fastsatte regler om salg af fast ejendom. Salg af statens faste ejendomme er omfattet af bestemmelserne i lov om omsætning af fast ejendom og bestemmelser, der er fastsat i medfør af loven, i det omfang salg sker til forbrugere, jf. lovens 1, stk. 5. Ifølge bekendtgørelse om undtagelse af salg af statens faste ejendomme fra visse bestemmelser i lov om omsætning af fast ejendom, finder 1, stk. 4, 2. pkt., i loven ikke anvendelse på salg af statens faste ejendomme, når salget foregår uden medvirken af en ejendomsformidler. Tilbudsblanket og annoncering 2. For ejendomme, der agtes afhændet, udfærdiger institutionen en tilbudsblanket med oplysninger om ejendommen og handelsvilkårene. Hvis salg af ejendommen i medfør af budgetvejledningens regler om salg af statens faste ejendomme skal forelægges bevillingsmyndighederne, inden tilbud kan accepteres, skal dette udtrykkeligt angives i tilbudsblanketten. En vejledende tilbudsblanket er optaget som bilag til cirkulæret. 3. Ejendommen annonceres som hovedregel til salg både i trykte og elektroniske udgaver af lokal og landsdækkende dagspresse eller i øvrigt i det omfang, der efter institutionens skøn findes hensigtsmæssigt. Stk. 2. I annoncerne anføres, at tilbud normalt bør afgives på særlige tilbudsblanketter, der kan rekvireres hos institutionen. Fristen for indgivelse af tilbud samt tid og sted for åbningen af tilbud angives i annoncerne. Endvidere angives ejendommens skønnede kontantpris baseret på en konkret vurdering, der er indhentet fra en eller to ejendomsformidlere, medmindre institutionen skønner, at denne oplysning kan være til hinder for, at der opnås den højest mulige købesum. Endvidere angives oplysninger om ejendommens beliggenhed og størrelse, herunder grundareal og boligareal. Der kan endvidere bl.a. angives eksempler på brutto- og nettoudgift samt finansiering. Stk. 3. Institutionen kan bestemme, at salg og annoncering forestås af en ejendomsmægler eller en anden, der efter lov om omsætning af fast ejendom er berettiget til at udøve ejendomsformidlingsvirksomhed. 4. Ved fremsendelsen af tilbudsblanketter skal institutionen vedlægge et eksemplar af dette cirkulære. Afgivelse af tilbud 5. Tilbud indsendes efter institutionens ønske elektronisk eller pr. post i lukket kuvert mærket»tilbud på matr.nr.....«. Institutionen anviser fremgangsmåde ved elektronisk tilbudsafgivelse. Stk. 2. De bydende har adgang til at overvære åbningen af tilbuddene og få oplysning om størrelsen af tilbuddene. Vurdering af tilbuddene 6. Senest 4 uger efter åbningen af tilbuddene meddeler institutionen hver tilbudsgiver, om institutionen agter at videreføre salgsforhandlingerne på grundlag af de indkomne tilbud, eller om institutionen forkaster alle de indkomne tilbud. I sidstnævnte tilfælde vælger institutionen herefter, om man vil annoncere på ny eller stille afhændelsen i bero. Stk. 2. Vælger institutionen at videreføre salgsforhandlingerne med nogle af tilbudsgiverne, meddeles der samtidig de øvrige tilbudsgivere afslag på deres tilbud. Overbud 7. Vælger institutionen at videreføre salgsforhandlingerne, kan institutionen give de fem højestbydende meddelelse om 1) størrelsen af de fem højeste bud, 2) et tidspunkt, da de fem højestbydende senest skal indgive supplerende tilbud, og 3) et tidspunkt, da de supplerende tilbud åbnes. Stk. 2. Inden tidspunktet for indgivelse af supplerende tilbud kan institutionen optage forhandling med de fem højestbydende med henblik på at sikre højest mulige bud. Stk. 3. For de fem højestbydende er der adgang til at afgive supplerende tilbud. For afgivelsen af supplerende tilbud gælder reglerne i 5 og 6. Side 11 af 110

12 Sikkerhed m.v. 8. Institutionen skal påse, at det af udbudsmaterialet fremgår, at tilbudsgiverne er bundet af deres bud, indtil der er stillet sikkerhed, jf. stk. 3. Dette gælder ikke, hvis tilbuddet er forkastet eller afslået i medfør af 6, stk. 1 eller 2, eller hvis reglerne i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. om fortrydelsesret finder anvendelse, jf. 14. Stk. 2. Det skal af udbudsmaterialet fremgå, at den tilbudsgiver, hvis bud indstilles til accept, er bundet af sit bud, indtil accept foreligger. Stk. 3. Det skal af udbudsmaterialet fremgå, at den tilbudsgiver, hvis bud indstilles til accept, inden en uge efter, at institutionen har meddelt, at man vil acceptere eller indstille buddet til accept, skal stille sikkerhed for 10 pct. af købesummen. Sikkerheden kan bestå i kontant deponering, deponering af værdipapirer, bank- eller sparekassebog, eller anfordringsgaranti stillet af anerkendt bank, sparekasse eller forsikringsselskab. Stk. 4. Hvis tilbuddet ikke accepteres, refunderer institutionen tilbudsgiveren eventuelt afholdte udgifter til etablering af sikkerheden. Accept af tilbud 9. Det skal af udbudsmaterialet fremgå, hvilket tildelingskriterium der lægges til grund. Salg skal som udgangspunkt ske til højestbydende, eventuelt efter gennemført overbudsrunde. Stk. 2. Institutionen kan acceptere det højeste tilbud uden forelæggelse for bevillingsmyndighederne, hvis handelsvilkårene er godkendt af SKAT, jf. stk. 3, og hvis salgssummen omregnet til kontantsum ikke overstiger 5 mill. kr. For statslige ejendomsvirksomheder, Forsvarsministeriet og Skov- og Naturstyrelsen er beløbsgrænsen 60 mill.kr. Stk. 3. Kan handelsvilkårene ikke godkendes af SKAT, skal institutionen søge at opnå et fordelagtigere tilbud gennem anvendelse af ejendomsmægler eller anden person, der efter 8 i lov om omsætning af fast ejendom er berettiget til at udøve ejendomsformidlingsvirksomhed, eller der kan ske salg efter forudgående tilslutning fra bevillingsmyndighederne, jf. 12. Krav mod staten 10. Institutionen skal påse, at det af udbudsmaterialet fremgår, at ingen tilbudsgiver kan rejse noget krav mod staten, hvis institutionen opgiver at videreføre salgsforhandlingerne, eller hvis institutionens indstilling om ejendomssalg ikke tiltrædes, jf. dog 8, stk. 4. Undtagelser 11. Cirkulæret gælder ikke for overdragelse af ejendomme fra en statsinstitution til en anden statsinstitution. Herom er der fastsat særlige regler i budgetvejledningen. Stk. 2. Cirkulæret gælder heller ikke ved indskud af ejendomme i Statens Ejendomsselskab A/S. 12. Hvor vægtige grunde i øvrigt taler for, at offentligt udbud ikke finder sted, fremsættes anmodning herom af vedkommende ministerium over for Finansministeriet. Dette kan ske samtidig med, at Finansministeriet anmodes om tilslutning til forelæggelse af aktstykke for Finansudvalget. Finansministeriet tager herefter stilling til, om sagen kan forelægges Finansudvalget. Hvor dette findes tilstrækkeligt velbegrundet, skal det udtrykkeligt anføres i aktstykkets punkt b, at der ikke har været foretaget offentligt udbud. 13. I særlige tilfælde vil cirkulærets procedurebestemmelser kunne fraviges. Ændringerne skal da tydeligt fremgå af udbudsmaterialet. Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. 14. Opmærksomheden henledes på reglerne i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. om tilbagekaldelsesadgang og fortrydelsesret, når en ejendom hovedsagelig er bestemt for beboelse for køberen. 15. Reglerne i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. om tilstandsrapport og tilbud om ejerskifteforsikring kan anvendes af institutionen. Ikrafttræden m.v. 16. Cirkulæret træder i kraft den 1. februar 2010 og har virkning for ejendomssalg, der iværksættes fra og med denne dato. Stk. 2. Samtidig ophæves cirkulære nr. 158 af 13. december 2002 om salg af statens faste ejendomme. Finansministeriet, den 25. januar 2010 Claus Hjort Frederiksen / Mogens Pedersen Side 12 af 110

13 Bilag 2 Særlige salgsvilkår. Side 13 af 110

14 Side 14 af 110

15 Særlige salgsvilkår for Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjenestes afhændelse af ejendommen matr.nr. 18 Stegsted By, Pårup, delareal 2 beliggende Middelfartvej 291, 5200 Odense V. 1. Generelt: Ejendommen udbydes offentligt til salg på de i Finansministeriets cirkulære nr. 7 af 25. januar 2010 om salg af statens faste ejendomme anførte generelle vilkår. Dette cirkulære er vedlagt som bilag 1. Herudover udbydes ejendommen på nærværende særlige vilkår, som tilbudsgiver ved afgivelse af tilbud skal acceptere. 2. Beskrivelse af ejendommen: Nærværende udbud omfatter ejendommen del af matr.nr. 18 Stegsted By, Pårup med et grundareal, der ifølge måleblad udgør m². Matr.kort vedlægges som bilag 3. Ejendommen har jf. BBR et samlet bebygget areal på 770 m². Boligarealet udgør 152 m². 3. Ejendommens data: Tingbogsattest for ejendommen og kopi af tinglyste servitutter vedlægges som bilag 4. BBR meddelelse og tegninger vedlægges som bilag 5. Ejendomsvurdering og skatteattest for ejendommen vedlægges som bilag 6. Kommunalt oplysningsskema vedlægges som bilag 7. Tilstandsrapport af 20. februar 2012, energimærke nr af 30. juni 2009, vedlægges som bilag 8. Ejerskifteforsikringstilbud vedlægges som bilag 9. Oplysninger om planforhold vedlægges som bilag Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste oplyser at: - ejendommens kontantpris er skønnet til ,00 kr. - ejendommen vil blive søgt afhændet til højestbydende. - Forsvaret har betalt tilslutningsafgift til offentlig kloak, og der er tilslutningspligt. Staten er selvforsikret, hvorfor der ikke er tegnet forsikring af nogen art. Ansvaret for at ejendommen kan forsikres, er tilbudsgiver/købers. Det påhviler således tilbudsgiver/køber at tegne forsikring fra overtagelsesdagen. Ejendommen kan være helt eller delvist undtaget offentlig vurdering. Dette forhold ophører ved salg, hvorfor køber må påregne at betale ejendomsskat efter gældende regler. Accept af tilbud vedrørende salg kan kræve bevillingsmæssig godkendelse, herunder tilslutning fra Folketingets Finansudvalg. Tilbudsgiver må derfor påregne en vis acceptfrist. 5. Overtagelse: Ejendommen overtages af tilbudsgiver den første i måneden efter de bevilgende myndigheder har godkendt salget. Fra overtagelsesdagen henligger ejendommen for tilbudsgivers regning og risiko. Tilbudsgiver/køber overtager således samtlige drifts- og vedligeholdelsesudgifter fra det øjeblik, ejendommen overdrages til tilbudsgiver/køber, herunder betaling af skatter og afgifter m.v. Med overtagelsesdagen som skæringsdato udarbejdes sædvanlig refusionsopgørelse, hvis saldo berigtiges kontant. 6. Købesummen: Købesummen skal erlægges kontant senest på overtagelsesdagen. Side 15 af 110

16 7. Ansvarsfraskrivelse: Ejendommen overdrages uden ansvar for Forsvarsministeriet, således at tilbudsgiver/køber skal accepterer, at der ikke kan gøres mangelsindsigelse af nogen art gældende, hverken i form af erstatning, forholdsmæssigt afslag eller ved at hæve handlen. Forsvarsministeriets ansvarsfraskrivelse omfatter mangler, uanset om sådanne er synlige eller af skjult karakter, herunder bl.a. også eventuelle mangler af enhver art vedrørende ejendommens bundforhold samt forurening af grunden. Det påhviler tilbudsgiver/køber for egen regning og risiko at udarbejde eventuelle supplerende undersøgelser. Såfremt ejendommen hovedsagelig er bestemt til beboelse for køberen betaler Forsvarets Bygningsog Etablissementstjeneste halvdelen af den 5 års Basisforsikringspræmie, der fremgår af det forsikringstilbud på ejerskifteforsikring, som er vedlagt som bilag 9. I den forbindelse skal det særligt fremhæves, at fremlæggelse af tilstandsrapporten i bilag 8 og oplysning om ejerskifteforsikring indebærer, at tilbudsgiver/ køber ikke overfor sælger kan påberåbe sig, at ejendommens fysiske tilstand er mangelfuld, eller at en fejl burde have været nævnt i tilstandsrapporten. 8. Øvrige vilkår: Ejendommen overdrages i den stand som den er og forefindes og som beset af tilbudsgiver/køber med de på grunden værende bygninger og anlæg med grund-, mur- og nagelfast tilbehør, herunder alle slags ledninger for så vidt de har tilhørt sælger, hegn, træer og andre beplantninger samt alt ejendommen rette tilliggende og tilhørende. Ejendommen overdrages fri for pantehæftelser og gæld, med de samme rettigheder og forpligtigelser, hvormed ejendommen har tilhørt Forsvarsministeriet, herunder tinglyste byrder og servitutter. I det omfang det er muligt, indtræder tilbudsgiver/køber i Forsvarsministeriets rettigheder og forpligtigelser overfor ejendommens forsyningsselskaber m.v. Tilbudsgiver/køber afholder alle omkostningerne til berigtigelse af handlen, herunder eventuelle udgifter til stempel og tinglysning af skøde. Tilbudsgiver/køber udarbejder skøde og refusionsopgørelse. Tilbudsgiver/køber er forpligtiget til at udarbejde skødet som anført i bilag 11. Sælger har ikke mulighed for at aflevere originale bygningstegninger. Kopi af de tegninger, som Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste måtte være i besiddelse af, kan rekvireres mod betaling. Køber anviser det trykkeri, hvortil sælger for købers regning skal lade originaltegninger reproducere. Bygningstegninger afleveres til Rigsarkivet 6 måneder efter afhændelsen. Anmodning om kopi af tegninger skal derfor være sælger i hænde senest 6 måneder efter overdragelsen. Med hensyn til de i bilag 1 anførte generelle vilkår skal Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste særligt fremhæve at; - den tilbudsgiver, hvis tilbud indstilles til accept skal inden en uge efter at institutionen har med delt, at man vil indstille til accept stille sikkerhed for 10 % af købesummen, - tilbudsgiverne er bundet af deres tilbud, indtil der er stillet sikkerhed, - den tilbudsgiver, hvis bud indstilles til accept er bundet af sit bud indtil accept forligger, - ingen tilbudsgiver kan rejse noget krav mod staten, hvis institutionen opgiver at videreføre salgsforhandlingerne, eller hvis institutionens indstilling om ejendomssalg ikke tiltrædes. 9. Tilbud: Tilbud afgives på den som bilag 12 vedlagte tilbudsblanket og sendes eller overbringes i en lukket kuvert mærket Tilbud vedrørende Middelfartvej 291, Odense til Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste, Arsenalvej 55, 9800 Hjørring. Tilbud uden forbehold eller betingelser skal være Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste i hænde senest den 22. maj 2012 kl Åbning af tilbuddene finder sted samme dag kl , hvor der er adgang for tilbudsgivere til at overvære tilbudsåbningen. Side 16 af 110

17 Bilag 3 Oversigts- og Matrikelkort. Side 17 af 110

18 X = X = Y = Opm lingsdistrikt M LEBLAD Ifłlge lov nr. 494 af 12. juni 2003 paragraf 45 er den, som flytter, borttager eller łdel gger et kendeligt skelm rke eller et varigt m rke for opm ling, pligtig at betale udgifterne ved dets genanbringelse, og kan idłmmes błde, jfr. paragraf 48. X = Y = Y = Koordinatliste-System 34-Leica Smart Net Danmark Pkt Y X Beskrivelse 5x skelpkt jernrłr skelpkt gl betonp l skelpkt gl betonp l Side 18 af m m 5n skelpkt jernrłr skelpkt jernrłr skelpkt jernrłr skelpkt jernrłr skelpkt gl betonp l skelpkt gl betonp l skelpkt gl betonp l skelpkt jernrłr - gl m l skelpkt gl betonp l skelpkt gl betonp l skelpkt gl betonp l bygning - mur bygning - mur bygning - mur Middelfartvej - kommunevej Matr. nr. 18 Ejerlav: Stegsted By, Paarup Kommune: Odense Opm lt i: februar 2012 M l: 1:1000 Lars Astrup Lsp. j. nr.: ukc landinspektłr LANDINSPEKT RER LIFA A/S stergade Odense C Tlf Signatur: Se DS 104 og 198 M l eller koordinater, der kun er til brug ved indl gningen p matrikelkortet, er angivet med klamme. M l eller koordinater, der er overfłrt fra en sag, der tidligere er indsendt til Kort- og Matrikelstyrelsen, er m rket med Gl.

19 Bilag 4 Tingbogsattest og tinglyste servitutter. Side 19 af 110

20 ================================================================================ TINGBOGSATTEST ================================================================================ Udskrevet: :41:06 EJENDOM: Adresse: Vibelundvej Odense V Samlet areal: m2 Heraf vej: 0 m2 Appr.dato: Landsejerlav: Stegsted By, Paarup Matrikelnummer: 0018 Areal: m2 Heraf vej: 0 m2 Retskreds: 0034 NOTERINGER: Dato: Fredskovsareal m² af matr nr ADKOMSTER DOKUMENT: Dokument type: Skøde Dato/løbenummer: A0001 OGSÅ LYST PÅ: Antal: 2 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja ADKOMSTHAVERE: Navn: Den Danske Stat Ejerandel: 0 / 1 KØBESUM: Kontant købssum: 0 DKK Købesum i alt: 0 DKK TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Forsvarsministeriets bygningstjenestepå Forsvarsministeriets vegne, akt F DOKUMENT: Dokument type: Skøde Dato/løbenummer: OGSÅ LYST PÅ: Antal: 1 Side 20 af 110

21 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja ADKOMSTHAVERE: Navn: Den Danske Stat Ejerandel: 0 / 1 KØBESUM: Kontant købssum: 0 DKK Købesum i alt: 0 DKK HÆFTELSER Der findes ingen hæftelser på ejendommen SERVITUTTER DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 1 Dokument type: Anden Servitut OGSÅ LYST PÅ: Antal: 15 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja Filnavn: 34_C-H_528 TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om byggelinier mv, Vedr 3C, 4M DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 2 Dokument type: Anden Servitut OGSÅ LYST PÅ: Antal: 36 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja Filnavn: 34_A-H_214 TEKNISKE ANLÆG: Master ANDET: Andet TILLÆGSTEKST: Side 21 af 110

22 Tillægstekst Dok om master mv, Ikke til hinder for prioritering DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 3 Dokument type: Anden Servitut OGSÅ LYST PÅ: Antal: 5 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja Filnavn: 34_A-H_538 TEKNISKE ANLÆG: Master ANDET: Andet TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om master mv, Ikke til hinder for prioritering DOKUMENT: Dato/løbenummer: S0001 Prioritet: 4 Dokument type: Anden Servitut OGSÅ LYST PÅ: Antal: 3 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja Filnavn: 34_F-H_203 TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om tilbagekøbsret, Indeholder bestemmelser om salg DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 5 Dokument type: Anden Servitut OGSÅ LYST PÅ: Antal: 1 OVERFØRT: Side 22 af 110

23 Overført fra gammelt system: Ja TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om højspænding mv, transformerstation/anlæg mv, Vedr DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 6 Dokument type: Anden Servitut OGSÅ LYST PÅ: Antal: 403 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja Filnavn: 34_H-H_611 TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om adgangsbegrænsning mv, Vedr 1AÆ,1BE DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 7 Dokument type: Anden Servitut OGSÅ LYST PÅ: Antal: 9 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja Filnavn: 34_AT-H_227 TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Lokalplan nr ØVRIGE OPLYSNINGER EJENDOMSVURDERING: Ejendomsværdi: DKK Grundværdi: 0 DKK Vurderingsdato: Kommunekode: 0461 Ejendomsnummer (BBR-nr.): INDSKANNET AKT: Filnavn: 34_F-H_203 Side 23 af 110

24 258 g- '3' Justitsministeriets Genpartpapir. Til Skøder, Skadesløsbreve, Kvitteringer til Udslettelse og andre Paategninger m. m. (vedr. fast Ejendom). /Mr. Nr., Ejerlav, Sogn: -4~ (i København Kvarter) eller (i de sønderjydske Landsdele) Bd. og Bl. i Tingbogen, Art. Nr., Ejerlav, Sogn. Købers.1 Kreditors f Bopæl: Nr.,S-#,vW Akt: Skab (Udfyldes af Dommerkontoret) Gade og Hus Nr.: (hvor saadant findes) Anmelderens Navn og Bopæl (Kontor): ad,(~.~1/2~ a~ Stempel: Kr. Øre. I Henhold til Reglerne i Lov Nr. 275 af 28. November 1928 om Fastsættelse af Byggelinier ved Veje.og. Gader har undertegnede Amtsraad besluttet, at der paa de Grunde, som er beliggende ved Landevej Nr. fra R, til... ikke maa opføres Bygninger eller udføres andre faste Anlæg af nogen Art, jvf.lovens 1, i en Afstand fra Vejens Midtlinie af mindre en4../5 m. Kort over de i Medfør af forannævnte Beslutning gældende Byggelinier vil snarest blive tilstillet Dommerkontoret. Denne Beslutning bliver i Overensstemmelse med nævnte Lovs 4, 2. Stykke, at tinglyse paa de til Vejen grænsende Ejendomme i By 444 z, Sogn t-~-2"--, nemlig: Mtr. Formular C Side 24 af 110

25 PaaMtr Nr r besteinmes..byggefstanden_cle.suden_af_en.iskraalinie,..soni_forbin.der_punkter,..der langs Bivej af Z.Xlasse..Nr...." ligger i 2.5..m..415tand.:Pg.langs_Landevejeni.35 na,afstand fra Skæxingspunktet for disse Vej-es Midtlinier, Paa Mtr-Nr, b estemmesbyggeafstandendesuden.afen Skraa, linje, s ond:pzbin.clexi'ankte_r,!;1«.jangs,:l..axkley,49ng,elkt lam jernbane og Landevejen ligger' i 35 m,afstand fra Skæringspunktet for disses Midtlinier. Med Hensyn til den Ejendommene paahvilende Pantegæld samt Servitutter henvises til Ejendommenes Blade i Tin ((5bagen. Paataleretten tilkommer,..._ (4-f---,'.amtsraad. den. (IC di InfTert il'441b;,,-j.,,, t-i Lim.,::: 3 il Y0.,/': ie, ',_-.:, e Å.:4 3-2d? //'--teity- -4/(4.i./t?) e eff.e,/e /7 30 jak 1111, G7371, A.;),urria4;-,;w 4 11,n-ed, t-kil. /40- S 33 Side 25 af 110

26 1- C ' Akt: Skab Nr. -/.rticyrz v-d (Udfyidee at Dommerkontoret) c ø E E O c ø c o ø Tcsa) c _c cn ø c z *45 as as c tie 'tts m c t ø c (.:3 1) ø c -o t: Bestillings- ormular Y- Fløj ensex tk Kieldskov, AIS. Kopi af Matrikulskortet over Landevejen gennem,l5-11,5liec7 Sogn: Herred ~re Amt Odense Udfærdiget til Brug ved Tinglysning af Byggelinier el :r Bestemmelserne i Lov Nr af 28. November 1928 Aar 193/ Maalestoksfbrhold I : Landinspek tør. Side 26 af 110

27 3 t/c? 8 NOV.1949 Akt: Skab,INr. 2/y ø (Udfyldes af Dommerkontoret) Justitsministeriets Genpartpapir. Til Lejekontrakter, Servitutdokumenter o. I. Fortegnelse over pantsatte Genstande o. I. (vedr. fast Ejendom). /VDL Nr., Ejerlav, Sogn: (i København Kvarter) eller (i de sønderjydske Landsdele) Bd. og Bl. i Tingbogen, Art. Nr., Ejerlav, Sogn. 12 a, 8 1, Paarup By og sogn. Anmelderens Navn og Bopæl (Kontor): Sagfører, cand. jur. Axe 1 Ernst, " Væg te rg aard.e n",.a1banit orv 5, Odenee.- Stempel: 10 Kr. 00 Øre. DEKLARATION Undertegnede.Lod.se jer meddeler herved Odense kommunale Elektricitetsværk eller den, til hvem Elektricitetsværket senere maatte overdrage sine Rettigheder, en fra og efterfølgende Ejeres Side uopsigelig Tilladelse til paa nedennævnte Ejendomme Ejendommene for Etablering af en 10 kv Forbind.elsesledning mellem 'begsted og VrangsbEek at anbringe Master med Tilbehør samt øvrige til Fremførelse af Elektricitet nødvendige Dele, xmackoritstarxxzun.~~pma 2o2xxtzacans=ox222={}mx13~2cizixbonr, samt til at lade efterbe og vedligeholde Anlægget. 2:= er indforstaaet med, at Benyttelsen af de Jordarealer, der ligger under og grænser til Ledningsanlægget, er underkastet de til enhver Tid- gældende Love og Bestemmelser Stærkst,rømsreglementet angaaende Fremføring af Højspændingsledninger, Bebyggelse m. m. Fo' Elektricitetsværkets Rettigheder gælder løvrigt følgende Vilkaar: at Anbringelsen af Masterne med Tilbehør samt øvrige Dele ikke maa beskadige Ejendommen(e) eller at årsnsnee dog hvert Fald straks og fuldstændigt istandsættes for al Skade, som maatte foranlediges ved Anbringelsen og senere Jensen & Kjeldskov, AIS, København. Side 27 af 110

28 Vedligeholdelse, at Ejerne er berettiget til for Elektricitetsværkets Regning at lade en saadan Skade istandsætte, saafremt Elek- ` I,ricitetsværktet ikke efterkommer sine Forpligtelser i saa Henseende inden 8 Dage efter, at det har modtaget skriftlig Opfordring hertil fra =ved anbefalet Brev, at den i Anledning af Ledningernes uforstyrrede Fremførelse eventuelt nødvendige Beskæring af Træer og Buske foretages ved Elektricitetsværkets egen Foranstaltning, medmindre EJerne skulde foretrække selv at lade Beskæringen udføre, i hvilket Tilfælde Udgifterne refunderes af'elektricitetsværket efter rimelig Regning fra EJerne. Al fremtidig Beskæring af Træer og Buske skal besørges af Elektricitetsværket, at Master med Tilbehør og øvrige anbragte Dele vil være at borttage, og Ejendommen(e) at istandsætte efter Borttagelsen, naar Ledningerne ikke længere agtes benyttet til Elektricitetsforsyning, at der for Afgrøde, som maatte blive beskadiget ved Elektricitetsværkets Arbejder, ydes Ejerne en Erstatning, som i Mangel af mindelig Overenskomst fastsættes ved Skøn af 2 uvildige Mænd, udmeldt af Retten. Ejernø paa :ILs Side er forpligtet til at iagttage det fornødne for at undgaa Beskadigelse af Master med Tilbehør og øvrige anbragte Dele, ligesom EJerne i det hele taget er forpligtet til at tage alt fornødent Hensyn til Master med Tilbehør og øvrige anbragte Dele ved!,jenres Udnyttelse af Ejendommen(e). For denne Tilladelse har Hee modtaget en Erstatning een Gang for alle. (xxxxxwzmdmecleff~ztir~=2mne.mixlilmidsx,.x. xxxxxitzxfc~ccaminc.tx1qsri.,gemayazowny,d~kocccalonrgr.x.x.x=x ~lwrix~:t.x)lx~ Paataleberettiget med Hensyn til Overtrædelse af nærværende Deklarations Bestemmelser er Elektricitetsværket. Nærværende Deklaration er Elektricitetsværket berettiget til at lade tinglyse og notere som servitutstiftende paa Ejendommens(nes) Folio i Tingbogen. Med Hensyn til de Ejendommen(e) paahvilende Servitutter og Byrder henvises til Foliet i Tingbogen. Deklarationen skal ikke være til Hinder for Ejendommens(nes) Prioritering eller Omprioritering. Ligeledes henvises med Hensyn til Ejendommens(nes) Pantehæftelser til Foliet i Tingbogen. Dato. Ej e nd.oramens Betegnelse. Ejerens Underskrift. Til Vitterlighed om Underskriftens Ægthed, Dateringens Rigtighed og Udstederens Myndighed. 1Q/ a, 8 g, Paanip 27 og Sogn. Jørgen Andersen. Th. Larsen, Ledningsinelektør, Læssøegade 179, Odense. A. Tholle, Ledningsassistent, Hørdumsgade 23, CdenBe. Side 28 af F.T

Udbudsmateriale for Holbæk Kaserne

Udbudsmateriale for Holbæk Kaserne Sagsnummer 2011/005736 Udbudsmateriale for Holbæk Kaserne Anders Larsensvej 1 4300 Holbæk Side 2 af 164 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Anders Larsensvej 1 4300

Læs mere

Sagsnummer 2015/003453 Juli 2015. Udbudsmateriale For. Søkvæsthuset Overgaden Oven Vandet 60A m.fl. 1415 København K

Sagsnummer 2015/003453 Juli 2015. Udbudsmateriale For. Søkvæsthuset Overgaden Oven Vandet 60A m.fl. 1415 København K Sagsnummer 2015/003453 Juli 2015 Udbudsmateriale For Søkvæsthuset Overgaden Oven Vandet 60A m.fl. 1415 København K Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse udbyder i offentligt udbud Søkvæsthuset Overgaden

Læs mere

Sagsnummer 2014/004575 August 2014. Udbudsmateriale for. Strandmarksvejen 2 3730 Nexø

Sagsnummer 2014/004575 August 2014. Udbudsmateriale for. Strandmarksvejen 2 3730 Nexø Sagsnummer 2014/004575 August 2014 Udbudsmateriale for Strandmarksvejen 2 3730 Nexø Side 2 af 290 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Strandmarksvejen 2, 3730 Nexø

Læs mere

Sagsnummer 2012/001416. Udbudsmateriale For. Tuenvej 125, Elling 9900 Frederikshavn

Sagsnummer 2012/001416. Udbudsmateriale For. Tuenvej 125, Elling 9900 Frederikshavn Sagsnummer 2012/001416 Udbudsmateriale For Tuenvej 125, Elling 9900 Frederikshavn Side 2 af 120 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Tuenvej 125, Elling 9900 Frederikshavn

Læs mere

Sagsnummer 2008/002031 august 2011. Udbudsmateriale For. Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn

Sagsnummer 2008/002031 august 2011. Udbudsmateriale For. Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn Sagsnummer 2008/002031 august 2011 Udbudsmateriale For Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn Side 2 af 145 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Thyborøn Lodsstation

Læs mere

Sagsnummer 2011/007161. Udbudsmateriale For. Grabows Vej 4 7800 Skive

Sagsnummer 2011/007161. Udbudsmateriale For. Grabows Vej 4 7800 Skive Sagsnummer 2011/007161 Udbudsmateriale For Grabows Vej 4 7800 Skive Side 2 af 138 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Grabows Vej 4 7800 Skive Velbeliggende gulstensvilla

Læs mere

Sagsnummer 2014/002757 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 46 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002757 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 46 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002757 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 46 9400 Nørresundby Side 2 af 140 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 46, Nørresundby

Læs mere

Sagsnummer 2014/002756 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 45 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002756 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 45 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002756 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 45 9400 Nørresundby Side 2 af 138 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 45, Nørresundby

Læs mere

Sagsnummer 2014/002759 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 48 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002759 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 48 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002759 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 48 9400 Nørresundby Side 2 af 144 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 48, Nørresundby

Læs mere

Sagsnummer 2014/002755 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 44 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002755 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 44 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002755 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 44 9400 Nørresundby Side 2 af 126 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 44, Nørresundby

Læs mere

Sagsnummer 2009/008399 august 2011. Udbudsmateriale For. Hammer Odde Fyr 2 3770 Allinge Bornholm

Sagsnummer 2009/008399 august 2011. Udbudsmateriale For. Hammer Odde Fyr 2 3770 Allinge Bornholm Sagsnummer 2009/008399 august 2011 Udbudsmateriale For Hammer Odde Fyr 2 3770 Allinge Bornholm Side 2 af 131 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Tidligere Fyrpasserbolig

Læs mere

Sagsnummer 2013/005457 September 2013. Udbudsmateriale for. Søndre Ringvej 19 5771 Stenstrup

Sagsnummer 2013/005457 September 2013. Udbudsmateriale for. Søndre Ringvej 19 5771 Stenstrup Sagsnummer 2013/005457 September 2013 Udbudsmateriale for Søndre Ringvej 19 5771 Stenstrup Side 2 af 74 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Søndre Ringvej 19 5771

Læs mere

Appr.dato: 30.03.1981. Matrikelnummer:

Appr.dato: 30.03.1981. Matrikelnummer: ================================================================================ TINGBOGSATTEST ================================================================================ Udskrevet: 09.11.2011 14:58:45

Læs mere

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Teglgårdsparken 103, 5500 Middelfart

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Teglgårdsparken 103, 5500 Middelfart 1. december 2011 Udbudsmateriale For Middelfart Kommune udbydes projektejendom Teglgårdsparken 103, 5500 Middelfart v/ Cand. Jur. & Ejendomsmægler MDE Lars Peter Bang, Fuglesangsvej 30, 3460 Birkerød,

Læs mere

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Søndergade 95, 5591 Gelsted

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Søndergade 95, 5591 Gelsted Udbudsmateriale For Middelfart Kommune udbydes projektejendom Søndergade 95, 5591 Gelsted 18. juni 2014 1 SALGSVILKÅR Udbyder Udbudsgrundlag Mindstepris Beliggenhed Grundareal Bygningsareal 1. Indledning

Læs mere

Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. n ul Kaptain

Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. n ul Kaptain Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening af n ul Kaptain Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. Indeholder en opgørelse af

Læs mere

F æ l l e s s e k r e t a r i a t e t. Oktober 2011. Udbudsmateriale. Attraktive byggegrunde på Over Bakken i Sundby

F æ l l e s s e k r e t a r i a t e t. Oktober 2011. Udbudsmateriale. Attraktive byggegrunde på Over Bakken i Sundby F æ l l e s s e k r e t a r i a t e t Udbudsmateriale Attraktive byggegrunde på Over Bakken i Sundby Oktober 2011 Indholdsfortegnelse: Beskrivelse... side 2 Salgsvilkår... side 3 Overtagelsesdag, risiko

Læs mere

Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE

Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE 00 VIBORG KOMMUNE Købesummen må ikke offentliggøres. Matr. nr. lnc Troelstrup by, Feldingbjerg Adresse: Krokusparken 4, 7850 Stoholm nmelder: iborg Kommune eknisk Forvaltning ct.mogensgade 3 01 800 Viborg

Læs mere

Syddjurs Kommune. sælger. Lykkesholmvej 1, 8444 Balle Tidligere Balle Børnehave. i offentligt udbud

Syddjurs Kommune. sælger. Lykkesholmvej 1, 8444 Balle Tidligere Balle Børnehave. i offentligt udbud Syddjurs Kommune sælger Lykkesholmvej 1, 8444 Balle Tidligere Balle Børnehave i offentligt udbud Ejendommen kan fremvises efter aftale med Syddjurs Kommune, direktionssekretariatet v/jonas Valhøj Kleffel

Læs mere

9?,, ENDELIGT SKØDE. sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede. Madelyn Dyve og Jan Dyve Ryetvej 45, 2.th.

9?,, ENDELIGT SKØDE. sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede. Madelyn Dyve og Jan Dyve Ryetvej 45, 2.th. J. IH. Matthiesen Advokataktieselskab (CVR-nr. 17 38 25 94) Hesteskoen 1. 2880 Bagsværd Tlf. 44 44 25 00 9?,, J.nr.: Matr.nr.: Beliggende: 206141 1 hv Ballerup by, Ballerup. Præstevænget 47, 2750 Ballerup.

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Lokalplan nr. 92A Område ved Børup Sande

FREDERICIA KOMMUNE Lokalplan nr. 92A Område ved Børup Sande Ejerlav: Skærbæk by, Taulov Matr. nr.: 15 a m.fl. Anmelder: (Ejerlejlighedsnr.) Gade og husnr.: Tlf.nr.: Retsafgift: Kr. 1.200,-^ Akt: ^ skab *«9x nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) Stempelafgift:

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Adelgade 6

ENDELIGT SKØDE. Adelgade 6 Matr.nr. 3 Præstø bygrunde, Præstø Gade og Husnr. Adelgade 6, 4720 Præstø Stempel kr. + afgift kr. I alt kr. 550. ZOO»/` 0 0 1%i (-) Anmelder: Jens Vadekær Nielsen Adelgade 6 4720 Præstø Ejendommen er

Læs mere

Salgsvilkår. Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud.

Salgsvilkår. Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud. Salgsvilkår Indledning Udbyder Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud. Udbudsgrundlag I overensstemmelse med 3 stk. 2 i bekendtgørelse nr. 799 af

Læs mere

Nymarksvej 141 udbydes til boligformål

Nymarksvej 141 udbydes til boligformål GENERELLE UDBUDSVILKÅR 1 Nymarksvej 141 udbydes til boligformål Vilkår for salg af Nymarksvej 141 7000 Fredericia Nymarksvej 141 - Fredericia 29. januar 2015 sagsnr. 15/1333 GENERELLE UDBUDSVILKÅR 2 INDHOLD

Læs mere

* * * * * * * * Retten i Silkeborg Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen C 53 6

* * * * * * * * Retten i Silkeborg Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen C 53 6 * v -.- *** * *** Side: 11 * * * * * * * * Retten i Silkeborg Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen C 53 6 Påtegning på Skøde. Dkk 5.3 00.000 Vedrørende matr.nr. 5 CP, Fårvang By, Tvilum Ejendomsejer:

Læs mere

SALGSVILKÅR. Udbyder. Udbudsgrundlag

SALGSVILKÅR. Udbyder. Udbudsgrundlag SALGSVILKÅR Udbyder Udbudsgrundlag Beliggenhed Grundareal 1. Indledning Frederikssund Kommune udbyder del af matr. nr. 20 d Oppe Sundby By, Oppe Sundby beliggende ved Strandvangen, 3600 Frederikssund i

Læs mere

Erhvervsareal matr. nr. 2377 Skærbæk ejerlav. sælges i offentligt udbud

Erhvervsareal matr. nr. 2377 Skærbæk ejerlav. sælges i offentligt udbud Erhvervsareal matr. nr. 2377 Skærbæk ejerlav sælges i offentligt udbud SALGSVILKÅR Udbyder Udbudsgrundlag Beliggenhed Grundareal 1. Indledning Tønder Kommune udbyder 48.138 m² erhvervsjord på matr. nr.

Læs mere

Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild

Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 12. oktober 2011. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom i Ærø kommune, der har været anvendt til lærerbolig og kontorformål, beliggende Østerbro 31, 5985 Søby.

Ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom i Ærø kommune, der har været anvendt til lærerbolig og kontorformål, beliggende Østerbro 31, 5985 Søby. Købstilbud Sag nr.: 492-2014-17678/Ærø Kommune 1. Parterne: Undertegnede: sælger herved til: Ærø Kommune Statene 2 5970 Ærøskøbing Tlf. 63 52 50 00 Tlf. privat/kontor/mobil: / / 2. Ejendommen: Ifølge tinglyst

Læs mere

Justitsministeriets Genpartpapir. Til Skøder, Skadesløsbreve, Kvitteringer til Udslettelse og andre Paategninger m. m. (vedr. fast Ejendom).

Justitsministeriets Genpartpapir. Til Skøder, Skadesløsbreve, Kvitteringer til Udslettelse og andre Paategninger m. m. (vedr. fast Ejendom). tt//92-2 C NN', 1942 Justitsministeriets Genpartpapir. Til Skøder, Skadesløsbreve, Kvitteringer til Udslettelse og andre Paategninger m. m. (vedr. fast Ejendom). Mtr. Nr., Ejerlav, Sogn: 115 Præstø Købstads

Læs mere