NØGLEN TIL ET LØFT. Helhedsplan for afdeling 2, Uffesvej, og afdeling 7, Højstruphave. Social og forebyggende indsats

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NØGLEN TIL ET LØFT. Helhedsplan for afdeling 2, Uffesvej, og afdeling 7, Højstruphave. Social og forebyggende indsats"

Transkript

1 NØGLEN TIL ET LØFT Helhedsplan for afdeling 2, Uffesvej, og afdeling 7, Højstruphave Social og forebyggende indsats December 2008

2 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Overordnet målsætning...2 Delmål...3 Bebyggelsen...3 Beboerne...4 Afdelingens konkurrenceevne på det lokale boligmarked...5 Afdelingens økonomi...6 Fysisk indsats Genopretning af basale bygningstekniske mangler Renovering af lejlighederne, så de lever op til morgendagens krav Renovering af friarealerne omkring butikstorvet Renovering af bebyggelsen ved butikstorvet Bedre fælleslokaler til afdelingens beboere Bedre sammenhæng mellem boligerne og friarealerne Friarealer generelt Kriminalitetsforebyggende indsats gennem fysiske foranstaltninger...9 Strategi for fysisk indsats, herunder miljøforbedrende foranstaltninger...9 Boligsocial indsats...10 Opgaven...10 Udfordringerne...10 Organisering...11 Succeskriterier...12 Milepæle...13 Økonomi...13 Boligforeningens sammenfatning...16 Odense kommunes påtegning...16 Denne helhedsplan er udarbejdet med bistand fra Kuben Byfornyelse Danmark A/S 1

3 Indledning Hvis vi ikke gør noget, kan vi godt vælte det hele med en bulldozer om 10 år udtalelse fra et medlem af afdelingsbestyrelsen sept Boligforeningen Højstrups afdeling 2, Uffesvej, og afdeling 7, Højstruphave, udgør et samlet etage boligområde i bydelen Højstrup i Odense Vest. Afdelingerne rummer henholdsvis 24 og 247 boliger. Både bygninger og friarealer fremtræder umiddelbart pæne og velholdte, men især afd. 7, som er opført i 1957, har et stort efterslæb på vedligehold og meget utidssvarende lejligheder med små rum samt nedslidte og lidet funktionelle køkkener og badeværelser. Det er et voksende problem for afdelingen, at den alene konkurrerer på prisen og ikke på bokvaliteten. Det medfører en social skævvridning, der af de gamle beboere opleves som en trussel mod afdelingens fremtid. Svaret på den udfordring er en gennemgribende analyse af behovet for fysisk genopretning set i relation til det boligmarked, som afdelingerne er en del af. Samtidig præger det afdelingen, at man løfter særlige boligsociale opgaver for hele området, idet Højstruphaves butikstorv med værestedet Mælkevejen er samlingssted for socialt udsatte fra hele bydelen. Det er opfattelsen 1, at der i området er voksende kriminalitet, bl.a. affødt af faldende opmærksomhed fra politiets side. Svaret på den udfordring er oprustning af den boligsociale indsats med en lokal boligsocial koordinator i form af en beboerkonsulent som omdrejningspunkt. Overordnet målsætning Målsætningen for denne helhedsplan er for det første at udvikle rammerne for fortsat boligsocial indsats til gavn for hele bydelen men på en måde, der også styrker afdelingernes konkurrenceevne. En særlig indsats skal således gøres for at udvikle det eksisterende butikstorv til et område, der kan opleves som attraktivt for flere brugergrupper end dem, der dominerer området i dag. Denne opgave vil ikke blot være til gavn for afdelingerne, men for området som helhed. Der skal også gøres en særlig indsats for at indrette og aktivere de store friarealer, så de kan være aktiver i forhold til det sociale liv, både for beboere og for gæster udefra. Målsætningen for denne helhedsplan er for det andet at give området økonomisk grundlag og incitament for en løbende standardforbedring, som over en årrække (10-15 år) kan styrke bebyggelsens konkurrenceevne, så den kan tiltrække ressourcestærke beboere. I bestræbelserne herfor skal der vises respekt for og gives plads til dem, der bor der i dag, og som i mange tilfælde har gjort det i mange år. De udgør nemlig i sig selv en ressource, også selv om deres sociale status som følge af udviklingen over tid måtte være ændret. 1 Dokumentation for faktiske forhold indhentes i 2009 som led i kortlægningen, se milepæle 2

4 Områdets særlige udtryk skal bevares. Der er tale om en meget harmonisk, tidstypisk og uspoleret bebyggelse, hvor der ved renovering, f. eks. efterisolering af gavle, er valgt kvalitetsløsninger frem for mere prisbillige og gængse løsninger. Der er imidlertid basale tekniske fejl og mangler, som skal bringes i orden. De dårligt fungerende friarealer skal aktiveres, så de sammen med de generelt velanlagte og velholdte grønne anlæg kan give gode rammer for områdets beboere også gerne gæster udefra, forudsat de vil udvise fornødent hensyn til områdets egne beboere og andre gæster udefra. Delmål 2 Siden den foreløbige helhedsplan blev udarbejdet, er beboerdemokratiet i afd. 7, Højstruphave, faldet fra hinanden. Det har ikke været muligt at få valgt en afdelingsbestyrelse. Behovet for social og forebyggende indsats er derfor ikke blevet mindre, men betingelserne for at gennemføre en indsats i samspil med beboerne er blevet vanskeligere. Desuden står Boligforeningen Højstrup fortsat alene som aktør, idet der ikke trods forsøg herpå har kunnet etableres et mere vidtgående og økonomisk forpligtende samarbejde med andre boligorganisationer i området. Endelig må det konstateres, at der fortsat savnes basal viden om områdets beboere og deres behov. På baggrund heraf har Boligforeningen Højstrup valgt at lade den endelige helhedsplan falde i 2 trin: I 2009 koncentreres indsatsen om Rekonstruktion af beboerdemokratiet Afdækning af beboersammensætning og beboerønsker Opstilling af mål for indsatsen I 2010 og efterfølgende år koncentreres indsatsen om Udarbejdelse af plan for fysisk indsats med afsæt i den indhentede viden om beboerønsker og overvejelse om områdets rolle på Odenses boligmarked Styrkelse af områdets sociale liv og sammenhængskraft Særlig indsats over for konstaterede udfordringer, f. eks. kriminalitet Under henvisning til, at indsatsen i 2009 bliver af forberedende karakter og under henvisning til, at det fortsat er Boligforeningen Højstrups ambition at få etableret et bredere samarbejde, er det besluttet at starte indsatsen med en beboerkonsulent på halv tid, idet den resterende normering i forhold til budgettet reserveres til at indgå i en fælles beboerkonsulent for et større område, subsidiært anvendes til opnormering af beboerkonsulenten i Højstruphave og Uffesvej, såfremt det bredere samarbejde ikke i løbet af 2009 er etableret. Bebyggelsen Uffesvej og Højstruphave opleves som en velplanlagt og velfungerende bebyggelse med åbne og indbydende friarealer, garageanlæg og etagebebyggelse, der signalerer harmoni og tryghed. Arkitektonisk er der tale om et absolut bevaringsværdigt område. 2 Dette afsnit er nyt. I øvrigt afviger den endelige helhedsplan kun lidt fra den foreløbige og hvor der er væsentlige afvigelser er det oplyst i fodnote. 3

5 Afdelingerne er omgivet af andre almene boligafdelinger, herunder andre afdelinger tilhørende Boligforeningen Højstrup samt afdelinger tilhørende Odense Social-Filantropiske Boligselskab og Fyns almennyttige Boligselskab. Bebyggelsen omfatter i alt 271 boliglejemål og 7 erhvervslejemål. Desuden er der 82 garager. Boligerne i afd. 2 og 7 fordeler sig således: Antal lejl. Rum Areal %-del kvm kvm 42 Én 3-rums bolig er på 103 kvm kvm kvm Rummene er generelt små, og både badeværelser og køkkener er meget utidssvarende. Specielt badeværelserne er i de fleste lejligheder så små, at der er direkte dårlige adgangsforhold. Der er behov for gennemgribende renovering af stort set alle lejligheder, og de fleste steder vil det være nødvendigt at etablere helt nye badeværelser og køkkener, evt. ved ombytning eller anden placering af de to funktioner. Lejlighedssammenlægninger er også en mulighed, der skal vurderes nærmere, men forskudte lejlighedsplaner i de enkelte opgange og nabolejlighedernes størrelser vanskeliggør umiddelbart hensigtsmæssige sammenlægninger. Tilgængeligheden er generelt god til indgangsdørene, men muligheden for at etablere elevatorer er begrænset, bl.a. på grund af spring på halve etager i nogle opgange. Teknisk er der problemer med fugt, især vandindtrængning fra blomsterkummer, monteret på facaden. Der er også problemer med dårlige materialer, bl.a. i skillevægge, som dårligt kan holde til, at man skruer noget op. Beboerne Der er kun indhentet KÅS-tal for afd. 7, som har i alt 379 beboere pr. 1. januar Der er markant færre børn (14%) end kommunegennemsnit (21%), mens de øvrige aldersgrupper alle kun er svagt overrepræsenterede. Også i forhold til f.eks. de nærtliggende Højstrupafdelinger 11 og 12 er lavere repræsentation af børn. 4 Der er markant flere enlige uden børn (godt 60% mod godt 40% for hele kommunen). Også afdelingerne 11 og 12 har en overrepræsentation i denne gruppe, men langt fra så markant. 3 KÅS-tal for 2008 bestilles. 4 Der er en formodning om, at der er mange weekendbørn - dette undersøges p.t. Lejlighederne er velegnede til enlige med samkvemsret, fordi der er mange rum til en billig husleje. Hvis det er tilfældet, skal det nøje overvejes, hvor store indgreb man skal foretage i de større lejligheder. 4

6 Flyttemønstret i afdelingen viser tilbagegang i alle grupper undtaget i gruppen enlige med børn. Andelen af indvandrere/efterkommere er faldet marginalt over det sidste år. Andelen er på 26% mod kommunens gennemsnit på 12%. Også for denne beboergruppe gælder, at der er markant lavere repræsentation end i afdelingerne 11 (30%) og 12 (40%). Økonomisk ligger afdelingens beboere nogenlunde på niveau med beboere i afd. 11 og 12 Afdelingens konkurrenceevne på det lokale boligmarked Huslejeniveauet er i den billige ende. Den årlige kvadratmeterpris ligger på ca. 370 kr. ekskl. vandafgift. I 2007 var prisen ca kr. De omkringliggende Højstrup-afdelinger har nogenlunde tilsvarende huslejeniveau, men afdelinger under andre boligorganisationer ligger på kr. afhængig af lejlighedsstørrelse og moderniseringsgrad. Prismæssigt er afdelingen således meget konkurrencedygtig. Imidlertid henvender afdelingens boligudbud sig ikke til beboergrupper, der kan bidrage til at udvikle området som et levende og socialt afbalanceret område. Det er især enlige, som tiltrækkes. Flyttefrekvensen i afd. 7 er i gennemsnit godt 15% for 2008 (et fald i forhold til 2007), men tallet dækker over betydelige variationer: Afd. 7 Højstruphave Rum Antal lejl. Flytninger Flyttepct. Flytninger Flyttepct % 13 17% % 22 21% En del 4-rums er så små, at de udlejes som 3-rums % 12 23% % 2 14% I alt % 49 20% Det er således især de små lejligheder, der har høj flyttefrekvens. Disse lejligheder imødekommer beboere med beskedne krav, men beboerne kan ikke fastholdes. Mens friarealerne rummer fine muligheder for alle aldersgrupper, er det oplagt, at lejlighederne kun i begrænset omfang kan tiltrække familier med børn. End ikke gruppen enlige med børn, som ellers generelt er markant overrepræsenteret i almene afdelinger, ligger væsentligt over kommunegennemsnit (9 % mod 6 %). En fremtid som ghetto for enlige og familier uden børn er ikke noget attraktivt perspektiv. Det er imidlertid åbenlyst, at afdelingen ikke uden hjælp udefra kan forbedre det økonomiske grundlag trods den lave husleje. Hvis lejlighederne skal kunne tiltrække og fastholde børnefamilier, skal der ske gennemgribende renovering af lejlighederne med udskiftning af køkken og badeværelser og ændret værelsesfordeling. Bedre adgangsforhold til friarealerne er også et vigtigt tema. Samtidig skal det vedligeholdelsesmæssige efterslæb indhentes. For at understøtte afdelingens image som et bosted for familier med børn er det også afgørende, at butikstorvet ændrer karakter. Hele området omkring butiksbyggeriet præges af rod, dårlig og nedslidt indretning/beplantning og konflikt mellem brugergrupper. Dertil kommer adgangsforhold til f.eks. hjemmeplejens kontor, som giver stor utryghed hos de ansatte. Mørke hjørner og indgangspartier på bagsiden af randbebyggelsen giver muligheder for ubehagelige overraskelser. 5

7 Torvet skal også fremover være et møde- og fristed for hele bydelen, men indretning og brug skal have en karakter, der ikke - som nu - stort set kun signalerer socialt problemområde. Afdelingens økonomi Der henvises til oplysningsskema vedr. afdeling 7, Højstruphave. Det fremgår, at der henlægges kr. i Der er pr henlæggelser på kr. Henlæggelserne er utilstrækkelige til at indhente det vedligeholdelsesmæssige efterslæb. Der er stigende tab på fraflytning og tomgang 5. Fysisk indsats Det er Boligforeningen Højstrups opfattelse, at der er et meget påtrængende behov for en langsigtet renoveringsindsats med sociale hensyn over for nuværende beboere. Det drejer sig om at forbedre bokvaliteten. Det skal ske gennem en kombineret indsats, baseret på følgende indsatsområder: 1. Genopretning af basale bygningstekniske mangler 2. Gradvis renovering af lejlighederne, så de lever op til morgendagens krav 3. Renovering af friarealerne omkring butikstorve, inkl. arealet over sikringsrummet 4. Renovering af bebyggelsen omkring butikstorvet 5. Bedre fælleslokaler til bebyggelsen 6. Bedre sammenhæng mellem boligerne og friarealerne 7. Renovering af friarealer i øvrigt 8. Kriminalitetsforebyggende indsats gennem fysiske foranstaltninger Der er særligt fokus på at fastholdelse ressourcestærke beboere, som er tilfredse med den nuværende standard, men som er afhængige af lav husleje. Landsbyggefonden har den 31. marts 2008 meddelt, at der ikke kan forventes huslejestøtte til afdelingerne 2 og Genopretning af basale bygningstekniske mangler Indvendige overflader skal gennemgås og renoveres, så de kan opfylde rimelige funktionskrav Dårligt isolerede ydervægge skal isoleres med respekt for det bygningsmæssige udtryk De udefra set pæne frontplader, der ligner franske altaner er reelt kun blomsterkummer, som tilmed giver vandindtrængning der skal findes en teknisk forsvarlig og funktionel løsning, der samtidig sikrer bevaring af de karakteristiske lyse partier med bladmotiver Vinduerne er tjenlige til snarlig udskiftning 5 Tomgang belaster ikke længere afdelingen. 6

8 Eksisterende låsesystemer opfylder ikke dagens krav skal udskiftes, evt. med systemer, der giver mulighed for adgangskontrol Der er meget lydt mellem lejlighederne afhjælpning af gener skal overvejes De elektriske installationer er fra 1957 og trænger kraftigt til opgradering der skal skiftes ledninger, og der er for få og for gamle kontakter og stik Tekniske installationer i øvrigt skal gennemgås for tæring og andre mangler Der er mistanke om asbest i isolering af varmerør Der er generelt behov for en revurdering af tilstandsvurdering og en vedligeholdelsesplan. Med afsæt heri kan udarbejdes en investeringsredegørelse i forhold til byggeskader og umiddelbart nødvendige forbedringer samt behovet for opsparing til senere større arbejder. Den byggetekniske genopretning må ikke ses isoleret, men skal indgå i sammenhæng med generel modernisering med henblik på at få mere tidssvarende boliger. 2. Renovering af lejlighederne, så de lever op til morgendagens krav Lejlighederne lider generelt af følgende svagheder: Rummene er små der bør ske sammenlægning af rum, så antallet af værelser passer bedre med lejlighedsstørrelserne De mindste lejligheder skal have radikalt anden rumdisponering og/eller sammenlægges med nabolejligheder Køkkener er meget gammeldags, ofte dybe og smalle, og de ligger i mange lejlighedstyper adskilt fra stuerne af toilettet køkkener bør flyttes, og i nogle tilfælde indgå i åbne løsninger Toiletterne er meget gammeldags, ofte dybe og endog meget smalle (fri passage foran toilet helt ned til 45 cm) toiletter bør udvides eller flyttes, f. eks. til nuværende placering af køkkener Renoveringen af de enkelte lejligheder skal - så vidt det er muligt - ske successivt, dvs. lejlighed for lejlighed., f. eks. i forbindelse med fraflytning eller lejers ønske om modernisering. Det kan kun lade sig gøre, hvis der i den generelle genopretning tages højde for en sådan fleksibel renovering. Især er det afgørende, at der træffes rigtige valg om installationer. 3. Renovering af friarealerne omkring butikstorvet Forpladsen på butikstorvet med blomsterkummerne, de kedelige græsarealer og det vildnis, der ligger umiddelbart øst for torvet skal anlægges som en samlet plads med en smuk og funktionel udformning og med plads til mange forskellige brugergrupper. Foran Mælkevejen skal der være plads til ophold for værestedets brugere. Pladsen foran kiosk og frisør skal være forbeholdt kunder og forbipasserende, der ønsker at gøre et ophold. Det er vigtigt, at hele arealet får en spændende udformning og opleves som et landskab, der indbyder til 7

9 brug. Det er også vigtigt, at man ved udformningen forebygger konflikter mellem brugergrupper. Den gruppe af øldrikkere, der i dag holder til foran kiosken, skal i stedet have et funktionelt mødested med nødvendige faciliteter på arealet øst for det eksisterende torv. Her skal den tætte bevoksning ved sikringsrummet fjernes, så der kan skabes åbent rum med både ind- og udkik. 4. Renovering af bebyggelsen ved butikstorvet Det er vigtigt, at alle funktioner omkring butikstorvet har adgang til torvet. Jo mere liv og jo mere kontakt der er mellem torv og bebyggelse, jo tryggere vil området opleves for alle. Derfor skal hjemmeplejens adgangsforhold vendes, så personalet ikke længere skal bruge en indgang på bagsiden. Det eksisterende indgangsparti inviterer til utilsigtet brug af uvedkommende, og området omkring transformatorstationen giver mulighed for, at folk kan stå i skjul. 5. Bedre fælleslokaler til afdelingens beboere Der skal ses på det eksisterende beboerlokale, som ligger indeklemt og lidet indbydende. Men der skal også ses på andre muligheder, ikke mindst de lokaler, som fritidsklubben 7 eren tidligere lå i. 6. Bedre sammenhæng mellem boligerne og friarealerne Afdelingerne 2 og 7 har generelt store og pæne friarealer, men det må konstateres, at de bruges alt for lidt. En væsentlig grund hertil er den dårlige funktionelle sammenhæng, der er mellem boliger og friarealer. Beboerne skal ud på lange vandringer for at komme fra lejlighederne til lege- og opholdsarealerne. Det skal vurderes, hvorledes stuelejligheder kan få direkte adgang til terræn, og det skal vurderes, om der kan disponeres anderledes omkring adgang for øvrige. 7. Friarealer generelt Det centralt placerede varmemesterkontor med tilhørende værksted ligger lettilgængeligt, men virker meget skæmmende. Som minimum skal containerne placeres et andet sted. Der er også steder, som trænger kraftigt til renovering, f. eks. det areal, der tidligere blev anvendt af institutionen 7 eren. 8

10 8. Kriminalitetsforebyggende indsats gennem fysiske foranstaltninger Der kan konstateres handel med stoffer og hælervarer i områder, hvor der er skærmet for almindeligt indblik. Det gælder f. eks. dele af garageområderne, men også på de uplejede dele af friarealerne og ved visse hjørner, fremspring og småbygninger er der steder, som indbyder til lyssky aktiviteter, eller som bare giver utryghed. Dette skal systematisk gennemgås, og der skal udarbejdes forslag til nødvendige fysiske ændringer. Der skal være åbenhed, god belysning, gode oversigtsforhold osv. Strategi for fysisk indsats, herunder miljøforbedrende foranstaltninger 6 En del beboere har boet i afdelingen i mange år. De er vant til den eksisterende standard, som var i orden, da de flyttede ind. Det vil være et tab for afdelingen, hvis de nuværende beboere presses ud af stigende huslejer. Derfor skal der gøres en særlig indsats for at fastholde de eksisterende beboere. Renoveringsindsatsen skal fastlægges med afsæt i en analyse af de nuværende beboeres behov og under hensyn til overvejelser om afdelingernes fremtidige rolle på Odenses boligmarked. Det kan være, at det fortsat netop er den nuværende gruppe beboere, man skal tilgodese, men det kan også være, at det fremover er andre beboergrupper, som afdelingerne skal henvende sig til. I den sidste situation skal man give nuværende beboere mulighed for at flytte til opgange, der først berøres sent i renoveringsforløbet (der skal køre over adskillige år), hvis de måtte ønske det, så flest mulig kan blive længst muligt i området. I den udstrækning det bliver den nuværende beboergruppe, som skal være målgruppen, vil renoveringsindsatsen blive planlagt i tæt samarbejde med beboerne. 6 Dette afsnit er reformuleret på baggrund af udmeldingen om, at der ikke kan opnås huslejestøtte. 9

11 Boligsocial indsats Det er Boligforeningen Højstrups opfattelse, at en boligsocial medarbejder med base i Højstruphave på væsentlig måde vil kunne bidrage til en stærkt tiltrængt styrkelse af indsatsen på det boligsociale område. Den pågældende skal have funktion som beboerkonsulent og være beboernes nøgle til at åbne dørene i forhold til de mange tilbud, som allerede findes, men som langt fra alle beboere kan finde ved egen kraft. Beboerkonsulenten vil også kunne bistå de kommunale medarbejdere med kontakt til de beboere, som er målgrupper for den kommunale indsats. Opgaven 7 Den første opgave består i at rekonstruere beboerdemokratiet. I den forbindelse skal der tages temperatur på området i form af en Naboskabsundersøgelse som skal følges op senere i projektforløbet. Samtidig skal der ses på beboersammensætningen bag om KÅS-tallene. Er der f.eks. overrepræsentation af fraskilte fædre med weekend-børn, noget som ikke afsløres i KÅS-tallene? Hvilke andre særlige grupper med specielle behov kan man identificere? Sideløbende med disse aktiviteter kan en egentlig tilstandsrapport udarbejdes, men først når beboerkonsulenten kender området og dets beboere, kan arbejdet med planlægning af den fysiske indsats starte for alvor. Opgaven består overordnet set i at få skabt fremtidssikrede og konkurrencedygtige boligafdelinger. Udfordringerne Der er et omfattende samspil med de omkringliggende boligafdelinger, dels organiseret med Mælkevejen som omdrejningspunkt, dels uorganiseret/spontant med torvet og nogle af afdelingens andre faciliteter som omdrejningspunkt. Mens den organiserede indsats vurderes at være uproblematisk for afdelingerne, er de spontane aktiviteter ikke på alle måder hensigtsmæssige. Torvets funktion som samlingssted for folk med hang til alkohol kan skræmme andre brugere væk. Som opfølgning på den påtænkte omlægning af torvet har Odense Kommune stillet i udsigt, at man vil bistå med overvågning og støtte til gruppen af al- 7 Dette afsnit er reformuleret som følge af de uafklarede drøftelser om en fælles indsats for et større område. 10

12 koholmisbrugere. Det vurderes umiddelbart, at gruppen uden problemer kan få lov at blive i området, forudsat at den flytter væk fra de centrale dele af torvet. Alternativt kan man søge at få gruppen til at flytte et helt andet sted hen, men det vil ikke løse problemerne. Derimod kan man med små midler skabe et rum, hvor gruppen uden større problemer kan få lov at opholde sig. Unges voldsomme brug af boldbaner og andre friarealer skaber uro, utryghed og modstand hos områdets beboere, og kriminalitet i form af handel med stoffer og hæleri er et kendt problem, der p.t. ikke tages systematisk hånd om. Der er i Højstrupområdet som i den øvrige kommune en tendens til mere voldelig adfærd, og specifikt i Højstrup kan konstateres en forholdsmæssigt stor andel af kriminelle debutanter. Det kan formentlig tilskrives det forhold, at man ikke p.t. har ressourcer til at fjerne de elementer, der lærer nye op. Politiet har nedprioriteret deres lokalindsats, og de kommunale institutioner har ikke ressourcer til en forstærket indsats. Odense Kommune har et korps af institutionsmedarbejdere, de såkaldte Blåjakker, der skal drive opsøgende virksomhed i forhold til udsatte børn og unge. Det er imidlertid begrænset, hvor mange ressourcer, der er til rådighed. I forhold til de generelt svage er der et lille initiativ på vej. Forudsat bevilling fra Integrationsministeriet vil Odense Kommune etablere et satellitkontor med base i Mælkevejen. Selv om der kun bliver ekstra bemanding i få timer om ugen, vil det være et vigtigt tilbud til området, som kan være med til at hjælpe udsatte til den rigtige vejledning og støtte. Odense Kommune har en bred vifte af tilbud til børn og unge, men en fritidsundersøgelse fra 2006 viser, at der i området er særligt behov for vejledning om de mange muligheder. I konsekvens heraf er der etableret et vejledningsprojekt, Aktiv Fritid, med en fritidsvejleder og en Blåjakke som ansatte. Dette projekt ophører med udgangen af En beboerkonsulent vil på væsentlig måde kunne kvalificere/supplere den boligsociale indsats i området, og vedkommende vil i et vist omfang kunne tage over, hvor andre slipper. Organisering Ideelt set burde denne lokale konsulentfunktion for boligsocialt arbejde være en fælles funktion for flere boligorganisationer. Fyns almennyttige Boligselskab og Odense Social-Filantropiske Boligselskab, der begge har afdelinger i området, har udtrykt interesse for en boligsocial indsats, men har på nuværende tidspunkt ikke givet tilsagn om direkte deltagelse i finansiering og gennemførelse. Boligforeningen Højstrup vil fortsat søge at få de øvrige berørte boligorganisationer inddraget i et formaliseret samarbejde. Det forudsættes også, at Odense Kommune vil indgå i et formaliseret samarbejde, der omfatter medansvar for projektstyringen, men som også omfatter medfinansiering, primært ved praktisk bistand. Indtil dette samarbejde er en realitet, vil Boligforeningen Højstrup koncentrere sig om afd. 2 og 7. Den boligsociale koordinator ansættes i Boligforeningen Højstrup. Beboerkonsulenten skal have kontor i bebyggelsen ved butikstorvet. Den konkrete placering skal vurderes nærmere, idet der er flere muligheder, afhængig af, hvad der sker med andre funktioner i butikscentret. Det kunne f. eks. være i stueplan, enten i forbindelse med hjemmesygeplejens kontor eller i det eksisterende beboerlokale, eller det kunne være på 1. sal i tilknytning til Mælkevejens lokaler. 11

13 Den boligsociale koordinator ansættes det første år på halv tid, idet der ikke vurderes at være tilstrækkeligt med opgaver til en fuldtidsstilling fra starten. Det er dog fortsat hensigten at anvende samlet en fuldtidsstilling i området, men det anses for mere hensigtsmæssigt, at den resterende halve stilling i givet fald puljes med indsats i naboområderne. Skulle der ikke blive indgået aftale herom inden udgangen af 2009, kan en ansættelse på fuld tid i afd. 2 og 7 blive aktuel, når byggesagen går i gang. Der etableres en styregruppe for koordinatoren, og der etableres et kontaktudvalg, bestående af nøglepersoner med ansvar for konkrete opgaver i området. Kontaktudvalget skal gennem løbende mødeaktivitet følge op på initiativer og bistå koordinatoren i dennes arbejde. Det aftalte boligstrategiske samarbejde mellem Odense Kommune og 5 boligorganisationer skal inddrages i overensstemmelse med de generelle retningslinjer, som fastlægges mellem parterne i en samarbejdsaftale herom og der skal udarbejdes en samarbejdsaftale om indsatsen, som beskrives i den endelige helhedsplan for afd. 2 og 7. De nærmere retningslinjer er ikke endeligt afklarede. Succeskriterier BEBOERTILFREDSHED OG IMAGE Mål for 2013: Afdelingerne 2 og 7 har et velfungerende beboerdemokrati, og områderne opleves af beboerne som trygge og velfungerende rammer om et godt liv. Indikatorer for succes: Afdelingsmøderne har tilsluttet sig en helhedsplan for social og forebyggende indsats og bakker ved de ordinære afdelingsmøder op om de fremlagte handlingsplaner Stabilisering af fraflytninger gennemsnit på 10%, ingen lejlighedstype over 15% Mindre tab ved fraflytninger og tomgang reduktion på 25% fra 2009 til 2013 Høj grad af beboertilfredshed på generelle parametre succeskriterier fastlægges efter første Naboskabsundersøgelse 8 Styrkelse af social kapital succeskriterier fastlægges efter første Naboskabsundersøgelse Mindre kriminalitet succeskriterier og måleprogrammer opstilles i samarbejde med Odense Kommune Flere brugere af fritidstilbud opstilling af konkrete mål afventer kortlægningen af området. BOLIGERNE Mål for 2013: Afdelingerne 2 og 7 har vedtaget og igangsat en plan for ombygning og renovering, så afdelingerne inden 2020 fremstår med tidssvarende boliger i god standard, som kan tiltrække et bredt udsnit af boligtagerne på det almene boligmarked. Indikatorer for succes: Afdelingsmøderne har senest 2010 vedtaget en helhedsplan for renovering og genopretning 8 Internt image indgår heri de 2 afdelinger vurderes ikke at have særskilt og identificerbart image i Odense. Evt. undersøgelse af eksternt image må afvente en bredere indsats omfattende hele kvarteret. 12

14 Driftsomkostningerne er i 2013 fastholdt på 2009-niveau 9 10% lavere ressourceforbrug (el/vand/varme) med deraf følgende lavere forbrugsomkostninger Flere børnefamilier andelen af enlige uden børn er reduceret fra 60 til 50%. Højere grad af beboertilfredshed på boligrelaterede parametre succeskriterier fastlægges efter første Naboskabsundersøgelse. Milepæle 2008: Endelig helhedsplan for social og forebyggende indsats udarbejdes 2009: Etablering af projektorganisation inkl. ansættelse af beboerkonsulent på plads 1. april 2009 (projektstart) Udarbejdelse af handlingsplan for beboerkonsulenten april-maj 2009 Nulpunktsmåling gennemførelse af undersøgelse med i afd. 2 og 7. august 2009 Kortlægning af området (beskrivelse af beboerne og deres ønsker/behov) august november 2009 Udarbejdelse af konkret renoveringsplan august 2009 marts 2010 Afklaring af evt. samarbejde med andre afdelinger og kommune august 2009 marts 2010 Ansøgning til Landsbyggefonden om fysiske foranstaltninger medio : Gennemførelse af renoveringsplanen med årlige evalueringer og revisioner/justeringer. 2011: Evaluering 2. Naboskabsundersøgelse 2013: Evaluering 3. og afsluttende Naboskabsundersøgelse Projekt Nøglen til et løft udløber evt. nye aftaler iværksættes. Økonomi Social og forebyggende indsats Budgettet for den sociale og forebyggende indsats er på 3,525 mio. kr. Der er forudsat en samlet medfinansiering fra Odense Kommune og fra boligforening/afdeling på kr. Landsbyggefonden forudsættes at bidrage med 2,65 mio. kr. Budgettet er fordelt mellem afd. 2 og 7 efter en fordelingsnøgle på 10/90. 9 I nedslidte afdelinger stiger driftsudgifterne år for år i takt med stigende nedslidning derfor er driftsudgifterne en god indikator for voksende efterslæb i vedligehold. 13

15 Udgiftsbudget fremgår af nedenstående skema: Budget - pristalsreguleret * Løn og administration Direkte lønninger Omkostninger organisation Egenindsats i kommune og boligorganisation Lokaler og aktiviteter Leje af lokaler Aktivitetsmidler Startomkostninger (se specifikation) Div Evaluering Ekstern bistand Administration Sum budgetposter Afsat til uforudsete udgifter I alt løbende priser inkl. 25% moms *Forbrug 2007/08 er indeholdt i kvt. Z Startomkostninger specifikation (indeholdt budget ovenfor) I alt Foreløbig helhedsplan - honorar Endelig helhedsplan - honorar Beboerkonsulent - annoncering I alt løbende priser inkl. 25% moms Bidraget fra Landsbyggefonden er kontant, mens medfinansieringen fra kommune og boligorganisation dels falder i form af kontant betaling til dækning af udgifter, dels falder i form af eget arbejde og (for boligorganisationens vedkommende) ved, at der stilles lokaler til rådighed. I det følgende skema vises fordelingen af medfinansieringen. 14

16 BUDGET OG FINANSIERING Løn og administration Direkte lønninger Omkostninger organisation Egenindsats i kommune og boligorganisation Højstrup OK LBF Kontant Kontant Værdi Lokaler og aktiviteter Leje af lokaler Aktivitetsmidler Startomkostninger (se specifikation) Værdi Kontant Kontant Div. Evaluering Ekstern bistand Administration Kontant Kontant Værdi Sum budgetposter Afsat til uforudsete udgifter I alt løbende priser inkl. 25% moms Kontant Kontant Værdi Boligorganisationens og kommunens egenindsats under posten Løn og administration svarer til værdien af 200 timer årligt til hver, i alt timer over 5 år til deltagelse i styregruppemøder, opfølgende møder og konkret bistand. Boligorganisationens og kommunens egenindsats under posten Diverse svarer til værdien af i alt 600 timer, fordelt med 240 til boligorganisationen og 360 til kommunen. Disse timer anvendes til gennemførelse og opfølgning af Naboskabsundersøgelse, som Odense Kommune har besluttet at gennemføre i alle boligområder, som omfattes af social og forebyggende indsats, samt deltagelse i kurser og seminarer med det formål at styrke samarbejdet og udvikle ny fælles praksis i indsatsen. Fysisk renovering Budgettet for den fysiske indsats er kun et groft overslag, men det forventes, at den samlede indsats vil koste op mod 140 mio. kr. Det er estimeret, at behovet i afd. 2 vil være ca. 10% af behovet i afd. 7 på relevante poster, jf. nedenstående skema. Som det fremgår af milepælsplanen, skal planlægningen af den fysiske renovering afvente kortlægningen. 15

17 Afd. 7 Afd Genopretning af basale bygningstekniske mangler Altaner Tag Vinduer Isolering Installationer Overflader Gradvis renovering af lejlighederne, så de lever op til morgendagens krav Køkkener Bad Ombygning af lejligheder (sammnelægning/omdisponering) Nyt låsesystem Lydisolering Forbedrede adgangsforhold: Overslag ej udarbejdet?? 3. Renovering af friarealerne omkring butikstorvet, inkl. arealet over sikringsrummet Gennemgribende renovering af høj kvalitet på ca kvm. til kr. pr. kvm Renovering af bebyggelsen omkring butikstorvet Nye adgangsforhold til erhvervslejemål, hjemmesygeplejen Bedre fælleslokaler til bebyggelsen kvm. Lokaler à kr Bedre sammenhæng mellem boligerne og friarealerne Adgang fra stuelejligheder og nye forbindelse fra trapperum Renovering af friarealer i øvrigt Punktvis indsats på i øvrige friarealer til gnst. 150 kr. pr. kvm Kriminalitetsforebyggende indsats gennem fysiske foranstaltninger Fjernelse/flytning af uheldigt placerede småbygninger/forbedret belysning m.m SAMLET OVERSLAG excl. forbedring af adgangsforhold Boligforeningens sammenfatning Samlet vurderes det, at nærværende helhedsplan kan være nøglen til en bedre fremtid for afdelingerne 2 og 7, men at også det samlede Højstrupområde vil få konkret udbytte af indsatsen, både på kort og især på længere sigt. Odense, den Henning Kirk Christensen Direktør Boligforeningen Højstrup Odense kommunes påtegning Nærværende helhedsplan er udarbejdet i samarbejde med Odense Kommune, men fremsendes med forbehold for Byrådets endelige godkendelse. 16

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Præsentation og disposition Lars Holmsgaard Käte Thorsen - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Disposition O. Overblik hele processen 1. Proces frem til foreløbig helhedsplan 2. Tidsplan

Læs mere

TRYGHED OG TRIVSEL AT UDVIKLE ET BOLIGOMRÅDE den 28. november 2007

TRYGHED OG TRIVSEL AT UDVIKLE ET BOLIGOMRÅDE den 28. november 2007 TRYGHED OG TRIVSEL AT UDVIKLE ET BOLIGOMRÅDE den 28. november 2007 Søren Hvas chefkonsulent Kuben Byfornyelse Danmark shv@kuben.dk MIN BAGGRUND Arbejdet og boet i Avedøre Stationsby 1979 til 2007 (med

Læs mere

Damtoften på tværs Endelig helhedsplan for afdelingerne 5 og 8

Damtoften på tværs Endelig helhedsplan for afdelingerne 5 og 8 Damtoften på tværs Endelig helhedsplan for afdelingerne 5 og 8 Ansøgning til Landsbyggefonden om Støtte til social og forebyggende indsats Oktober 2008 RINGKJØBING BOLIGFORENING 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 0.

Læs mere

AABs afdeling i Høje-Taastrup. Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri

AABs afdeling i Høje-Taastrup. Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri AABs afdeling i Høje-Taastrup Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri Baggrund Hvert år i april/maj afholdes et styringsdialogmøde mellem Høje-Taastrup Kommune og de enkelte

Læs mere

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Boligselskabet Nordkysten ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Helsingør Kommune Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 359 3000 Helsingør Att. Per Korup-Lauridsen Afd.

Læs mere

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. September 2007 Indhold side Hvad er fremtidssikring? 4 Introduktion til handleplanen 6 Afdelingens vision 7 Handleplanen:

Læs mere

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen.

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen. Hagen Ahlgreen Jette Fesner Bettina Foltinger Liselotte Hvidt Ballerup almennyttige Boligselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock, Malene Aagaard Kristensen og Hanne Nygård Jensen Center for By,

Læs mere

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen.

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen. Hvidovre #JobInfo Kommune Criteria=KABside1# Att.: Lars Belt Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre 31. oktober 2012 Rev. 1. november 2012 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 Boligselskabet

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Charlotteager I Opførelsesår: 1979 182 boliger, etagebyggeri Charlotteager II Opførelsesår: 1981 186 boliger, etagebyggeri Charlottegårdshave Opførelsesår: 1982 71 boliger,

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 4 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste måneder

Læs mere

Hovedaftale mellem Boligselskabernes Landsforenings 1. kreds og Københavns Kommune for perioden 2011-2014

Hovedaftale mellem Boligselskabernes Landsforenings 1. kreds og Københavns Kommune for perioden 2011-2014 24-09-2010 Hovedaftale mellem Boligselskabernes Landsforenings 1. kreds og Københavns Kommune for perioden 2011-2014 Sagsnr. 2010-134295 Dokumentnr. 2010-619375 Parterne er enige om, at de københavnske

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 8 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste

Læs mere

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 1031 Taastrup Torv I og II 1032 Taastrup Torv Plejeboliger Opførelsesår: 2014 33 boliger 1029 Møllegården Opførelsesår: 1975 10 boliger 1028 Kongsgården Opførelsesår: 1975

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

Fremtidsanalyse 11. november 2013. Ved kundechef Jonas M. Cohen

Fremtidsanalyse 11. november 2013. Ved kundechef Jonas M. Cohen Fremtidsanalyse 11. november 2013 Ved kundechef Jonas M. Cohen Program Introduktion hvad gør et boligområde attraktivt? Udfordringer og tendenser Et eksempel på hvad en fremtidssikringsanalyse kan indeholde

Læs mere

17. juni 2011 MM6 - RBF REFERAT. Vinkelgården - Ekstraordinært afdelingesmøde. Mødested: Hånbæk - fælleshus. Mødedato: 14.

17. juni 2011 MM6 - RBF REFERAT. Vinkelgården - Ekstraordinært afdelingesmøde. Mødested: Hånbæk - fælleshus. Mødedato: 14. REFERAT 17. juni 2011 MM6 - RBF Vinkelgården - Ekstraordinært afdelingesmøde Mødested: Hånbæk - fælleshus Mødedato: 14. juni 2011 Deltagere: Beboere fra Afd. 1 Vinkelgården Repræsentanter fra Frederikshavns

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

Velkommen til VORES NYE SYDBY

Velkommen til VORES NYE SYDBY Velkommen til VORES NYE SYDBY 2 Forord I år 2005 blev Fællesorganisationens Boligforening og Slagelse Boligselskab enige om, at den samlede bebyggelse på Ærøvej indeholdende 462 boliger og udearealer trængte

Læs mere

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Græshøjvej Opførelsesår: 1953 12 boliger, etagebyggeri Plejehjem, Vesterled/Valby vej Opførelsesår: 70 boliger, rækkehuse Fløng Byvej Opførelsesår: 1975 5 boliger, rækkehuse

Læs mere

Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden. til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret )

Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden. til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret ) Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret ) SIDE 3 l 8 Regulativ om tilskud fra Landsbyggefonden til forbedringsog opretnings arbejder mv.

Læs mere

Korskærparken...her vil jeg gerne bo

Korskærparken...her vil jeg gerne bo Korskærparken...her vil jeg gerne bo Hvorfor har vi lavet en helhedsplan? Boligkontoret Fredericia og boli.nu har lavet en helhedsplan for Korskærparken, fordi der er brug for at give området et løft.

Læs mere

Skema A-ansøgning for renoveringsprojekt (helhedsplan) for Egelyparken

Skema A-ansøgning for renoveringsprojekt (helhedsplan) for Egelyparken Kuben Management A/S Carl Jacobsens Vej 31, 3. 2500 Valby Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Att.: Synne Felter Tel 8833 2500 CVR. nr. 28693036 info@kubenman.dk www.kubenman.dk JF Email:

Læs mere

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup kommune onsdag den 1. februar 2012

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup kommune onsdag den 1. februar 2012 Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup kommune onsdag den 1. februar 2012 Deltagere: Christian Høgsbro, Boligforeningen AAB Pia Skov, Boligforeningen

Læs mere

Afdeling 9 Bjergtoften og Gesingparken

Afdeling 9 Bjergtoften og Gesingparken Skærbæk Boligforening Afdeling 9 Bjergtoften og Gesingparken HELHEDSPLAN Gesingparken Bjergtoften Bilag til ansøgning om renoveringsstøtte Udarbejdet af Kuben Management A/S for Skærbæk Boligforening Marts

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

Lærkeparken Afdelingsmøde 16.12.2014

Lærkeparken Afdelingsmøde 16.12.2014 Lærkeparken Afdelingsmøde 16.12.2014 17.00 Velkomst Dagsorden Hovedtidsplan 17.05 CASE 17.10 Forrige møde / siden sidst 17.20 Sivegade Trafikløsning 17.35 Servicehus 17.50 Lejlighedsplaner - 2 eksempler

Læs mere

Lisbeth oplyste, at der er mange flytninger, særligt mange beboere, der flytter til ejerboliger.

Lisbeth oplyste, at der er mange flytninger, særligt mange beboere, der flytter til ejerboliger. Lisbet Schaltz Claus S. Hansen Helle Juul Lene Terpe Almenbo Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock Malene Aagaard Kristensen Hanne Nygård Jensen Center for By, Kultur og Erhverv Referat af dialogmøde

Læs mere

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget:

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget: Budget 2008-2011 Boligsocialt udvalgs budget: Indeholder Bevilling nr. 81 Boligsociale aktiviteter 82 Integration 81 Boligsociale aktiviteter Bevillingens indhold Drift Driftssikring af boligbyggeri 1.690

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 AAB: FØLFODVEJ (AFD. 111) S. 3-4 3B: STUBMØLLEVEJ (AFD. 6066) S. 5-6 VIBO: HJØRNEVÆNGET (AFD. 111) S. 7-8 RØGERITOFTEN

Læs mere

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune 1. Opgave I forbindelse med godkendelse af budget og husleje for kommunalt ejede almene ældreboliger (beslutning i Velfærdsudvalget

Læs mere

Notat Afdeling 64, Gandrup - Beboermøde den 28.05.2015 Værestedet. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Notat Afdeling 64, Gandrup - Beboermøde den 28.05.2015 Værestedet. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Side 1/8 Notat Afdeling 64, Gandrup - Beboermøde den 28.05.2015 Værestedet. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 22 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

1) Præsentation Fyns almennyttige Boligselskab. 3) Fokus på miljømæssige tiltag i byggeprojekter

1) Præsentation Fyns almennyttige Boligselskab. 3) Fokus på miljømæssige tiltag i byggeprojekter 1) Præsentation Fyns almennyttige Boligselskab 2) Fysiske helhedsplaner 3) Fokus på miljømæssige tiltag i byggeprojekter 4) Status fysiske helhedsplaner Præsentation Fyns almennyttige Boligselskab Grundlagt

Læs mere

Granparken Afdelingsmøde 3-15.12.2014

Granparken Afdelingsmøde 3-15.12.2014 Granparken Afdelingsmøde 3-15.12.2014 19.00 Velkomst Dagsorden Hovedtidsplan 19.05 CASE 19.10 Forrige møde / siden sidst 19.20 Sivegade Trafikløsning 19.35 Servicehus 19.50 Lejlighedsplaner - 2 eksempler

Læs mere

Informationsmøde Svendborg Andels-Boligforening afholder et informationsmøde for afdeling 14 Byparken den: 21. juni 2010 kl. 19.

Informationsmøde Svendborg Andels-Boligforening afholder et informationsmøde for afdeling 14 Byparken den: 21. juni 2010 kl. 19. Information om Renoveringen af afdeling 14 Byparken Informationsmøde Svendborg Andels-Boligforening afholder et informationsmøde for afdeling 14 Byparken den: 21. juni 2010 kl. 19.00 i Skovbyhus Der skal

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 DOMEA: TINGVEJ (AFD. 3512) S. 3-4 AAB: VOGNMANDSMARKEN (AFD. 103) S. 5-6 LEJERBO: LÆRKEVEJ (AFD. 107-0) S. 7-8 1 RENOVERING

Læs mere

Ældreboliger. www.kk.dk. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Ældreboliger. www.kk.dk. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ældreboliger www.kk.dk KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ældreboliger i København Faktuelle forhold 4.417 ældreboliger fordelt på 41 bebyggelser over hele byen Største bebyggelse har

Læs mere

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden.

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Følgende forelå og forhandledes. Sager til efterretning/orientering. 1. Forhandlingsprotokol

Læs mere

Forslag om nye vinduer og altandøre i lejlighederne Forslag om nye vinduer og døre til det fri

Forslag om nye vinduer og altandøre i lejlighederne Forslag om nye vinduer og døre til det fri Forslag om nye vinduer og altandøre i lejlighederne Forslag om nye vinduer og døre til det fri fsb afd. 1-19 Klokkergården Forslag om nye vinduer og altandøre i lejlighederne Møde Ordinært afdelingsmøde

Læs mere

Bilag. Indholdsfortegnelse. Side. Grundlag for boligmarkedsanalysen. Status for afdelingen. SWOT - vurdering af afdelingens konkurrenceevne

Bilag. Indholdsfortegnelse. Side. Grundlag for boligmarkedsanalysen. Status for afdelingen. SWOT - vurdering af afdelingens konkurrenceevne Indholdsfortegnelse Grundlag for boligmarkedsanalysen Status for afdelingen SWOT - vurdering af afdelingens konkurrenceevne Omdisponering af lille bolig Omdisponering af stor bolig Sammenlægning af 3 boliger

Læs mere

Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet d. 11. maj 2015, som omhandler 360 graders eftersynet.

Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet d. 11. maj 2015, som omhandler 360 graders eftersynet. Side 1/7 Afd. 64, Gandrup. Deltagere: Afd. Bestyrelsen Karsten Høgh Jensen Gitte Andreasen Anders Henning Larsen Dorte Hansen Jytte Gravesen Fra administrationen: Jens Erik Grøn Allan Kirch Pedersen(ref.)

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012.

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Deltagere: Kurt Rytter, Ballerup Ejendomsselskab Lone Skriver, Ballerup

Læs mere

1 Den daglige drift. Dilemma 1. Skal beboerne bestemme serviceniveauet eller skal det fastsættes centralt og skal BL vejlede?

1 Den daglige drift. Dilemma 1. Skal beboerne bestemme serviceniveauet eller skal det fastsættes centralt og skal BL vejlede? BL s 1. kreds - Kredskonference 2014 Workshop Lørdag den 22. marts 1 Den daglige drift. Dilemma 1. Skal beboerne bestemme serviceniveauet eller skal det fastsættes centralt og skal BL vejlede? Gruppe 1A

Læs mere

kvarteret under f orandring

kvarteret under f orandring 1235 boliger Bygget fra 1955-1966 Lisa Christiansen Glostrup Boligselskab Dagens punkter: Introduktion til Stadionkvarteret De 6 etaper De 3 boligtyper Tidsplan Udvendige arbejder Indvendige arbejder 6

Læs mere

Det er vigtigt at I læser salgsopstillingen igennem med kritiske øjne, da fejl heri kan være ansvarspådragende overfor en køber.

Det er vigtigt at I læser salgsopstillingen igennem med kritiske øjne, da fejl heri kan være ansvarspådragende overfor en køber. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Preben S. Christensen Rådhusgade 6 6200 Aabenraa Nævnet har modtaget klagen den 26. april 2010. Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Inger Christensen Knud Poulsen Ole Klemmensen Sophie Katharina Ravn Birthe Hansen Anita Nørskov

Inger Christensen Knud Poulsen Ole Klemmensen Sophie Katharina Ravn Birthe Hansen Anita Nørskov Side 1/5 Afd. 65, Hou. Deltagere: Afd. Bestyrelsen Inger Christensen Knud Poulsen Ole Klemmensen Sophie Katharina Ravn Birthe Hansen Anita Nørskov Adm. Jens Erik Grøn Allan Kirch (ref.) Dato: 07.04.2015

Læs mere

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Boligselskab og Ballerup kommune onsdag den 8. februar 2012.

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Boligselskab og Ballerup kommune onsdag den 8. februar 2012. Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Boligselskab og Ballerup kommune onsdag den 8. februar 2012. Deltagere: Jytte Jensen, Ballerup Boligselskab Ole Pedersen, Ballerup Ældreboligselskab

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Baggrund 2. Beslutningsproces 3. Renoveringens indhold 4. Økonomi og husleje 5. Genhusning 6. Tidsplan Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste

Læs mere

Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012.

Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012. d. 12. september 2012 Kære Beboer. Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012. Mødet foregår i beboerlokalet og starter kl. 19.00, men dørene åbner allerede kl. 18.30,

Læs mere

Fra idé til virkelighed. - helhedsplan eller renovering?

Fra idé til virkelighed. - helhedsplan eller renovering? - helhedsplan eller renovering? Konklusion Kastanielunden, afd. 01-041 Dato: 28.02.2012 Kastanielunden er en bebyggelse beliggende i Viby Sj., der består af 16 familieboliger, der er bygget som dobbelthuse

Læs mere

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikterne har den 2. december 2013 udsendt en vejledning der beskriver hvilke typer aktiviteter puljemidlerne kan anvendes til. Under

Læs mere

Hvidovre Kommune Rådhuset Att.: Tom Rasmussen Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. LBF Jnr. 375

Hvidovre Kommune Rådhuset Att.: Tom Rasmussen Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. LBF Jnr. 375 Hvidovre Kommune Rådhuset Att.: Tom Rasmussen Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Avedøre Boligselskab 3504-2/0011 Avedøre Stationsby Nord Helhedsplan Renovering af badeværelser, lejlighedssammenlægning, ombygning

Læs mere

Kvarterprofilerne blev gennemgået. Der er ikke væsentlige ændringer i forhold til tidligere.

Kvarterprofilerne blev gennemgået. Der er ikke væsentlige ændringer i forhold til tidligere. Kurt Rytter Finn Larsen Marianne Vittrup Ballerup Ejendomsselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock Malene Aagaard Kristensen Hanne Nygård Jensen Center for By, Kultur og Erhverv BY, KULTUR OG ERHVERV

Læs mere

AlmenHæfte A 2. Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde. Fundamentet for fremtidssikringen

AlmenHæfte A 2. Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde. Fundamentet for fremtidssikringen AlmenHæfte A 2 Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde 1 Fundamentet for fremtidssikringen Indhold 1 1 2 3 4 5 6 7 Helhedsplanen er fundamentet for fremtidssikringen... 4 Helhedsplanens fire faser:...

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013 Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013 Deltagere: Søren Christiansen, Boligselskabet Baldersbo Michael Hesselberg,

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmeudvalg 3. Hvad er en helhedsplan? 4. Bygningernes tilstand

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 13. maj 2015

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 13. maj 2015 INDKALDELSE Brandholms Allé 11 2610 Rødovre Tlf. 36 70 31 31 Fax 36 70 76 79 www.rbbolig.dk rb@rbbolig.dk Til: Mødetype: Samtlige medlemmer af hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsesmøde Mødetid: Onsdag den.

Læs mere

Indstilling. Kommunal garanti til helhedsplan for Viby Syd. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Kommunal garanti til helhedsplan for Viby Syd. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Kommunal garanti til helhedsplan for Viby Syd 1. Resume Boligforeningen Århus Omegns

Læs mere

Liselund/Filstedvej Himmerland afd. 6 Udvalgte plancher fra orienteringsmøde den 22. marts 2010

Liselund/Filstedvej Himmerland afd. 6 Udvalgte plancher fra orienteringsmøde den 22. marts 2010 Liselund/Filstedvej Himmerland afd. 6 Udvalgte plancher fra orienteringsmøde den 22. marts 2010 Liselund/Filstedvej Himmerland Andelsboligforening afd. 6 Orienteringsmøde I dette hæfte har vi samlet de

Læs mere

FÆLLESORGANISATIONENS BOLIGFORENING

FÆLLESORGANISATIONENS BOLIGFORENING FÆLLESORGANISATIONENS BOLIGFORENING Programbestyrelsens afslutningskonference 27/11 2008 Renovering og beboerrådgivning Ringparken, Slagelse Boligområdet Ringparken beliggende i den nordlige udkant af

Læs mere

Sundby-Hvorup Boligselskab - Orienterende beboermøde

Sundby-Hvorup Boligselskab - Orienterende beboermøde Sundby-Hvorup Boligselskab - Orienterende beboermøde Helhedsplan - afdeling 12 # 1 Dagsorden 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Orientering om renovering af bebyggelsen. 4. Ideèr og forslag fra beboerne.

Læs mere

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev.

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Sagsnr: 12/138808 Sagsansvarlig: dr30225 Sagsbehandler: mv Sagens formål Genbehandling af ansøgning om

Læs mere

Velkommen til infomøde 19 03 2013 BLOKKENE AFD.42

Velkommen til infomøde 19 03 2013 BLOKKENE AFD.42 Velkommen til infomøde Velkommen til infomøde Program Velkomst ved formand for afdelingsbestyrelsen Henrik Pedersen Generel information om renoveringen af Løget By; hvad og hvor Forventede tidsplaner Generel

Læs mere

Introduktion til fremtidsanalyser den 26. august 2008

Introduktion til fremtidsanalyser den 26. august 2008 Introduktion til fremtidsanalyser den 26. august 2008 Fremtidssikring Hvad vil det sige at fremtidssikre??? Udviklingsprojekter i AlmenNet Generelle fremtidstendenser Hvorfor fremtidssikre? Boliger er

Læs mere

Sønderparken. Moderne lejligheder. Attraktive fællesarealer. Bliv en del af Sønderparkens fællesskab Velkommen hjem

Sønderparken. Moderne lejligheder. Attraktive fællesarealer. Bliv en del af Sønderparkens fællesskab Velkommen hjem Sønderparken Moderne lejligheder Attraktive fællesarealer Bliv en del af Sønderparkens fællesskab Velkommen hjem Danmarksgade 81 7000 Fredericia Tel 75 92 48 44 adm@boli.nu Åbningstider Mandag - fredag:

Læs mere

AlmenNet / Dansk Byplanlaboratorium 11. november 2013 Helhedsplanlægning og renoveringsstøtte

AlmenNet / Dansk Byplanlaboratorium 11. november 2013 Helhedsplanlægning og renoveringsstøtte AlmenNet / Dansk Byplanlaboratorium 11. november 2013 Helhedsplanlægning og renoveringsstøtte Indledning og præsentation Lars Holmsgaard og Käte Thorsen Byggetekniske konsulenter Dagsorden 1) Helhedsplanen

Læs mere

Struer Boligselskab bygger for fremtiden

Struer Boligselskab bygger for fremtiden Struer Boligselskab bygger for fremtiden Nye og renoverede boliger i afdeling 1, Ølbyvej, Voldgade og Solkrogen Bæredygtigt byggeri / Moderne boliger / Udsigt til Limfjorden OM PROJEKTET Boliger til alle

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Finansieringsmuligheder. Tirsdag den 26. august 2008

Finansieringsmuligheder. Tirsdag den 26. august 2008 Finansieringsmuligheder Tirsdag den 26. august 2008 Overblik over finansieringsmuligheder Boligorganisationen Dispositionsfond Arbejdskapital Afdelingen Henlagte midler Besparelse på henlæggelser Bortfald

Læs mere

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Råderet - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Hvad er råderet? Din bolig er dit hjem. Den er din, så længe du bor der, og her er det dig, der bestemmer. Ikke bare med hensyn til hvilke farver,

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) Nakskov Almene Boligselskab, afd. Rosenparken Foto : LBF SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN

Læs mere

Skoleparken Helhedsplan

Skoleparken Helhedsplan Skoleparken Helhedsplan Nødvendige arbejder 2012 Boligselskabet Nordsjælland Karl Henning Sørensen arkitekter as Wissenberg, Rådgivende ingeniører A/S GBL gruppen for by- og landskabsplanlægning aps 01

Læs mere

TRYGGE BOLIGOMRÅDER. Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde

TRYGGE BOLIGOMRÅDER. Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde TRYGGE BOLIGOMRÅDER Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde 1 Inspiration til at arbejde med tryghed og kriminalpræventive indsatser i boligområderne BolivVejle har

Læs mere

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN ALLE FORTJENER ET GODT HJEM Stengårdsvej er et godt sted at bo. Siden opførelsen i 70 erne har vi hos Ungdomsbo været stolte

Læs mere

Før ombygningen af Gården i afd. 9 Efter ombygningen af Gården i afd. 9

Før ombygningen af Gården i afd. 9 Efter ombygningen af Gården i afd. 9 Boligselskabet Nordkysten Årsberetning 2012 2013 Før ombygningen af Gården i afd. 9 Efter ombygningen af Gården i afd. 9 1 Året der gik Så gik der endnu et år. I organisationsbestyrelsen har vi, blandt

Læs mere

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller.

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. NOTAT Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. I 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen, at hovedbygningen på Leos Plejecenter skal ombygges til korttidscenter. Ombygningen er i fuld gang, og i

Læs mere

Beboermøde Ryesgade 25

Beboermøde Ryesgade 25 Beboermøde Ryesgade 25 Beboermødet afholdes på tirsdag den 27. november kl. 19-21 i baghuset Ryesgade 30 (indgang gennem porten i passagen) Oplæg på mødet: 1. Kommunens ønsker til byfornyelsen og til projektet

Læs mere

Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014. - Ramme for investeringer i den almene sektor -

Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014. - Ramme for investeringer i den almene sektor - Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014 - Ramme for investeringer i den almene sektor - Oktober 2014 Regeringens udspil til Boligaftale 2014 Sammenfatning Regeringen har siden tiltrædelsen

Læs mere

Flemming Amdisen Ulla Burskov Henning L. Larsen. Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet d. 3. juni 2015, som omhandler 360 graders eftersynet.

Flemming Amdisen Ulla Burskov Henning L. Larsen. Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet d. 3. juni 2015, som omhandler 360 graders eftersynet. Side 1/5 Afd. 08. Deltagere: Afd. Bestyrelsen Flemming Amdisen Ulla Burskov Henning L. Larsen Adm. Allan Kirch (ref.) Dato: 28. april 2015 Sted: Lindholm Søpark 4 Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013/2014

Bestyrelsens beretning 2013/2014 Bestyrelsens beretning 2013/2014 Indledning Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014 samt enkelte sager efter denne

Læs mere

Referat af ekstraordinært beboermøde om renovering i Afd. Brændgårdsparken

Referat af ekstraordinært beboermøde om renovering i Afd. Brændgårdsparken Referat af ekstraordinært beboermøde om renovering i Afd. Brændgårdsparken Dato: Klokken: Sted: Torsdag den 26. oktober 2006 19.00 21.10 Cabaret-salen i Herning Kongrescenter 74 husstande er mødt til mødet.

Læs mere

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand Eksempel Energirenovering etageboliger RINGGÅRDEN ÅRHUS - OPFØRT 1939-1941 UDGIVET DECEMBER 2014 Lyst, lunt og populært Ombygningen af seks boligblokke i den almennyttige boligforening Ringgården i Århus,

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM RINGPARKEN. Initiativaftale mellem Slagelse Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM RINGPARKEN. Initiativaftale mellem Slagelse Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM RINGPARKEN Initiativaftale mellem Slagelse Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 144

SALGSPROSPEKT Sag nr. 144 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 144 Søndergade 1 og 3, 6823 Ansager Velholdt udlejningsejendom med 5 boliger Pris kontant kr. 1.800.000 Afkast 1. år, anslået 9,1% Årlig lejeindtægt kr. 210.600 Boligareal

Læs mere

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Dagsorden 1. Velkomst præsentation. 2. Status hvad er sket siden sidst 3. Præsentation af projekt 4. Tidsplan - rækkefølge arbejdet

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) I medfør af lov om almene boliger

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR. til renovering af afdeling 1

SPØRGSMÅL OG SVAR. til renovering af afdeling 1 ? SPØRGSMÅL OG SVAR til renovering af afdeling 1 ? GENHUSNING! Kan man blive boende i sin lejlighed under renoveringen? Nej, det er på ingen måder muligt. Hvornår kan man blive genhuset? Genhusning vil

Læs mere

Notat Afdeling 23 - Beboermøde den 22.04.2015, kl. 19.00, Sdr. Kongevej 66. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Notat Afdeling 23 - Beboermøde den 22.04.2015, kl. 19.00, Sdr. Kongevej 66. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Side 1/6 Notat Afdeling 23 - Beboermøde den 22.04.2015, kl. 19.00, Sdr. Kongevej 66. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 10 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

Socialministeriet 5. november 2006

Socialministeriet 5. november 2006 Socialministeriet 5. november 2006 Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om anvendelsen af den almene boligsektors midler og den fremtidige

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012

Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012 Nedenfor ses et eksempel på et udfyldt handleplansskema, som projektlederen har ført status på i juni måned 2012. Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012 Indsats/tid 1. kvartal 2. kvartal

Læs mere

Landsbyggefonden og dens støttemuligheder Almene Boligdage 3. sept. 2011

Landsbyggefonden og dens støttemuligheder Almene Boligdage 3. sept. 2011 Landsbyggefonden og dens støttemuligheder Almene Boligdage 3. sept. 2011 Indhold - Hvorfor har vi en landsbyggefond (LBF)? - Hvem bestemmer over LBF? - Hvor kommer pengene fra - Kassen er tom hvordan kan

Læs mere