NØGLEN TIL ET LØFT. Helhedsplan for afdeling 2, Uffesvej, og afdeling 7, Højstruphave. Social og forebyggende indsats

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NØGLEN TIL ET LØFT. Helhedsplan for afdeling 2, Uffesvej, og afdeling 7, Højstruphave. Social og forebyggende indsats"

Transkript

1 NØGLEN TIL ET LØFT Helhedsplan for afdeling 2, Uffesvej, og afdeling 7, Højstruphave Social og forebyggende indsats December 2008

2 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Overordnet målsætning...2 Delmål...3 Bebyggelsen...3 Beboerne...4 Afdelingens konkurrenceevne på det lokale boligmarked...5 Afdelingens økonomi...6 Fysisk indsats Genopretning af basale bygningstekniske mangler Renovering af lejlighederne, så de lever op til morgendagens krav Renovering af friarealerne omkring butikstorvet Renovering af bebyggelsen ved butikstorvet Bedre fælleslokaler til afdelingens beboere Bedre sammenhæng mellem boligerne og friarealerne Friarealer generelt Kriminalitetsforebyggende indsats gennem fysiske foranstaltninger...9 Strategi for fysisk indsats, herunder miljøforbedrende foranstaltninger...9 Boligsocial indsats...10 Opgaven...10 Udfordringerne...10 Organisering...11 Succeskriterier...12 Milepæle...13 Økonomi...13 Boligforeningens sammenfatning...16 Odense kommunes påtegning...16 Denne helhedsplan er udarbejdet med bistand fra Kuben Byfornyelse Danmark A/S 1

3 Indledning Hvis vi ikke gør noget, kan vi godt vælte det hele med en bulldozer om 10 år udtalelse fra et medlem af afdelingsbestyrelsen sept Boligforeningen Højstrups afdeling 2, Uffesvej, og afdeling 7, Højstruphave, udgør et samlet etage boligområde i bydelen Højstrup i Odense Vest. Afdelingerne rummer henholdsvis 24 og 247 boliger. Både bygninger og friarealer fremtræder umiddelbart pæne og velholdte, men især afd. 7, som er opført i 1957, har et stort efterslæb på vedligehold og meget utidssvarende lejligheder med små rum samt nedslidte og lidet funktionelle køkkener og badeværelser. Det er et voksende problem for afdelingen, at den alene konkurrerer på prisen og ikke på bokvaliteten. Det medfører en social skævvridning, der af de gamle beboere opleves som en trussel mod afdelingens fremtid. Svaret på den udfordring er en gennemgribende analyse af behovet for fysisk genopretning set i relation til det boligmarked, som afdelingerne er en del af. Samtidig præger det afdelingen, at man løfter særlige boligsociale opgaver for hele området, idet Højstruphaves butikstorv med værestedet Mælkevejen er samlingssted for socialt udsatte fra hele bydelen. Det er opfattelsen 1, at der i området er voksende kriminalitet, bl.a. affødt af faldende opmærksomhed fra politiets side. Svaret på den udfordring er oprustning af den boligsociale indsats med en lokal boligsocial koordinator i form af en beboerkonsulent som omdrejningspunkt. Overordnet målsætning Målsætningen for denne helhedsplan er for det første at udvikle rammerne for fortsat boligsocial indsats til gavn for hele bydelen men på en måde, der også styrker afdelingernes konkurrenceevne. En særlig indsats skal således gøres for at udvikle det eksisterende butikstorv til et område, der kan opleves som attraktivt for flere brugergrupper end dem, der dominerer området i dag. Denne opgave vil ikke blot være til gavn for afdelingerne, men for området som helhed. Der skal også gøres en særlig indsats for at indrette og aktivere de store friarealer, så de kan være aktiver i forhold til det sociale liv, både for beboere og for gæster udefra. Målsætningen for denne helhedsplan er for det andet at give området økonomisk grundlag og incitament for en løbende standardforbedring, som over en årrække (10-15 år) kan styrke bebyggelsens konkurrenceevne, så den kan tiltrække ressourcestærke beboere. I bestræbelserne herfor skal der vises respekt for og gives plads til dem, der bor der i dag, og som i mange tilfælde har gjort det i mange år. De udgør nemlig i sig selv en ressource, også selv om deres sociale status som følge af udviklingen over tid måtte være ændret. 1 Dokumentation for faktiske forhold indhentes i 2009 som led i kortlægningen, se milepæle 2

4 Områdets særlige udtryk skal bevares. Der er tale om en meget harmonisk, tidstypisk og uspoleret bebyggelse, hvor der ved renovering, f. eks. efterisolering af gavle, er valgt kvalitetsløsninger frem for mere prisbillige og gængse løsninger. Der er imidlertid basale tekniske fejl og mangler, som skal bringes i orden. De dårligt fungerende friarealer skal aktiveres, så de sammen med de generelt velanlagte og velholdte grønne anlæg kan give gode rammer for områdets beboere også gerne gæster udefra, forudsat de vil udvise fornødent hensyn til områdets egne beboere og andre gæster udefra. Delmål 2 Siden den foreløbige helhedsplan blev udarbejdet, er beboerdemokratiet i afd. 7, Højstruphave, faldet fra hinanden. Det har ikke været muligt at få valgt en afdelingsbestyrelse. Behovet for social og forebyggende indsats er derfor ikke blevet mindre, men betingelserne for at gennemføre en indsats i samspil med beboerne er blevet vanskeligere. Desuden står Boligforeningen Højstrup fortsat alene som aktør, idet der ikke trods forsøg herpå har kunnet etableres et mere vidtgående og økonomisk forpligtende samarbejde med andre boligorganisationer i området. Endelig må det konstateres, at der fortsat savnes basal viden om områdets beboere og deres behov. På baggrund heraf har Boligforeningen Højstrup valgt at lade den endelige helhedsplan falde i 2 trin: I 2009 koncentreres indsatsen om Rekonstruktion af beboerdemokratiet Afdækning af beboersammensætning og beboerønsker Opstilling af mål for indsatsen I 2010 og efterfølgende år koncentreres indsatsen om Udarbejdelse af plan for fysisk indsats med afsæt i den indhentede viden om beboerønsker og overvejelse om områdets rolle på Odenses boligmarked Styrkelse af områdets sociale liv og sammenhængskraft Særlig indsats over for konstaterede udfordringer, f. eks. kriminalitet Under henvisning til, at indsatsen i 2009 bliver af forberedende karakter og under henvisning til, at det fortsat er Boligforeningen Højstrups ambition at få etableret et bredere samarbejde, er det besluttet at starte indsatsen med en beboerkonsulent på halv tid, idet den resterende normering i forhold til budgettet reserveres til at indgå i en fælles beboerkonsulent for et større område, subsidiært anvendes til opnormering af beboerkonsulenten i Højstruphave og Uffesvej, såfremt det bredere samarbejde ikke i løbet af 2009 er etableret. Bebyggelsen Uffesvej og Højstruphave opleves som en velplanlagt og velfungerende bebyggelse med åbne og indbydende friarealer, garageanlæg og etagebebyggelse, der signalerer harmoni og tryghed. Arkitektonisk er der tale om et absolut bevaringsværdigt område. 2 Dette afsnit er nyt. I øvrigt afviger den endelige helhedsplan kun lidt fra den foreløbige og hvor der er væsentlige afvigelser er det oplyst i fodnote. 3

5 Afdelingerne er omgivet af andre almene boligafdelinger, herunder andre afdelinger tilhørende Boligforeningen Højstrup samt afdelinger tilhørende Odense Social-Filantropiske Boligselskab og Fyns almennyttige Boligselskab. Bebyggelsen omfatter i alt 271 boliglejemål og 7 erhvervslejemål. Desuden er der 82 garager. Boligerne i afd. 2 og 7 fordeler sig således: Antal lejl. Rum Areal %-del kvm kvm 42 Én 3-rums bolig er på 103 kvm kvm kvm Rummene er generelt små, og både badeværelser og køkkener er meget utidssvarende. Specielt badeværelserne er i de fleste lejligheder så små, at der er direkte dårlige adgangsforhold. Der er behov for gennemgribende renovering af stort set alle lejligheder, og de fleste steder vil det være nødvendigt at etablere helt nye badeværelser og køkkener, evt. ved ombytning eller anden placering af de to funktioner. Lejlighedssammenlægninger er også en mulighed, der skal vurderes nærmere, men forskudte lejlighedsplaner i de enkelte opgange og nabolejlighedernes størrelser vanskeliggør umiddelbart hensigtsmæssige sammenlægninger. Tilgængeligheden er generelt god til indgangsdørene, men muligheden for at etablere elevatorer er begrænset, bl.a. på grund af spring på halve etager i nogle opgange. Teknisk er der problemer med fugt, især vandindtrængning fra blomsterkummer, monteret på facaden. Der er også problemer med dårlige materialer, bl.a. i skillevægge, som dårligt kan holde til, at man skruer noget op. Beboerne Der er kun indhentet KÅS-tal for afd. 7, som har i alt 379 beboere pr. 1. januar Der er markant færre børn (14%) end kommunegennemsnit (21%), mens de øvrige aldersgrupper alle kun er svagt overrepræsenterede. Også i forhold til f.eks. de nærtliggende Højstrupafdelinger 11 og 12 er lavere repræsentation af børn. 4 Der er markant flere enlige uden børn (godt 60% mod godt 40% for hele kommunen). Også afdelingerne 11 og 12 har en overrepræsentation i denne gruppe, men langt fra så markant. 3 KÅS-tal for 2008 bestilles. 4 Der er en formodning om, at der er mange weekendbørn - dette undersøges p.t. Lejlighederne er velegnede til enlige med samkvemsret, fordi der er mange rum til en billig husleje. Hvis det er tilfældet, skal det nøje overvejes, hvor store indgreb man skal foretage i de større lejligheder. 4

6 Flyttemønstret i afdelingen viser tilbagegang i alle grupper undtaget i gruppen enlige med børn. Andelen af indvandrere/efterkommere er faldet marginalt over det sidste år. Andelen er på 26% mod kommunens gennemsnit på 12%. Også for denne beboergruppe gælder, at der er markant lavere repræsentation end i afdelingerne 11 (30%) og 12 (40%). Økonomisk ligger afdelingens beboere nogenlunde på niveau med beboere i afd. 11 og 12 Afdelingens konkurrenceevne på det lokale boligmarked Huslejeniveauet er i den billige ende. Den årlige kvadratmeterpris ligger på ca. 370 kr. ekskl. vandafgift. I 2007 var prisen ca kr. De omkringliggende Højstrup-afdelinger har nogenlunde tilsvarende huslejeniveau, men afdelinger under andre boligorganisationer ligger på kr. afhængig af lejlighedsstørrelse og moderniseringsgrad. Prismæssigt er afdelingen således meget konkurrencedygtig. Imidlertid henvender afdelingens boligudbud sig ikke til beboergrupper, der kan bidrage til at udvikle området som et levende og socialt afbalanceret område. Det er især enlige, som tiltrækkes. Flyttefrekvensen i afd. 7 er i gennemsnit godt 15% for 2008 (et fald i forhold til 2007), men tallet dækker over betydelige variationer: Afd. 7 Højstruphave Rum Antal lejl. Flytninger Flyttepct. Flytninger Flyttepct % 13 17% % 22 21% En del 4-rums er så små, at de udlejes som 3-rums % 12 23% % 2 14% I alt % 49 20% Det er således især de små lejligheder, der har høj flyttefrekvens. Disse lejligheder imødekommer beboere med beskedne krav, men beboerne kan ikke fastholdes. Mens friarealerne rummer fine muligheder for alle aldersgrupper, er det oplagt, at lejlighederne kun i begrænset omfang kan tiltrække familier med børn. End ikke gruppen enlige med børn, som ellers generelt er markant overrepræsenteret i almene afdelinger, ligger væsentligt over kommunegennemsnit (9 % mod 6 %). En fremtid som ghetto for enlige og familier uden børn er ikke noget attraktivt perspektiv. Det er imidlertid åbenlyst, at afdelingen ikke uden hjælp udefra kan forbedre det økonomiske grundlag trods den lave husleje. Hvis lejlighederne skal kunne tiltrække og fastholde børnefamilier, skal der ske gennemgribende renovering af lejlighederne med udskiftning af køkken og badeværelser og ændret værelsesfordeling. Bedre adgangsforhold til friarealerne er også et vigtigt tema. Samtidig skal det vedligeholdelsesmæssige efterslæb indhentes. For at understøtte afdelingens image som et bosted for familier med børn er det også afgørende, at butikstorvet ændrer karakter. Hele området omkring butiksbyggeriet præges af rod, dårlig og nedslidt indretning/beplantning og konflikt mellem brugergrupper. Dertil kommer adgangsforhold til f.eks. hjemmeplejens kontor, som giver stor utryghed hos de ansatte. Mørke hjørner og indgangspartier på bagsiden af randbebyggelsen giver muligheder for ubehagelige overraskelser. 5

7 Torvet skal også fremover være et møde- og fristed for hele bydelen, men indretning og brug skal have en karakter, der ikke - som nu - stort set kun signalerer socialt problemområde. Afdelingens økonomi Der henvises til oplysningsskema vedr. afdeling 7, Højstruphave. Det fremgår, at der henlægges kr. i Der er pr henlæggelser på kr. Henlæggelserne er utilstrækkelige til at indhente det vedligeholdelsesmæssige efterslæb. Der er stigende tab på fraflytning og tomgang 5. Fysisk indsats Det er Boligforeningen Højstrups opfattelse, at der er et meget påtrængende behov for en langsigtet renoveringsindsats med sociale hensyn over for nuværende beboere. Det drejer sig om at forbedre bokvaliteten. Det skal ske gennem en kombineret indsats, baseret på følgende indsatsområder: 1. Genopretning af basale bygningstekniske mangler 2. Gradvis renovering af lejlighederne, så de lever op til morgendagens krav 3. Renovering af friarealerne omkring butikstorve, inkl. arealet over sikringsrummet 4. Renovering af bebyggelsen omkring butikstorvet 5. Bedre fælleslokaler til bebyggelsen 6. Bedre sammenhæng mellem boligerne og friarealerne 7. Renovering af friarealer i øvrigt 8. Kriminalitetsforebyggende indsats gennem fysiske foranstaltninger Der er særligt fokus på at fastholdelse ressourcestærke beboere, som er tilfredse med den nuværende standard, men som er afhængige af lav husleje. Landsbyggefonden har den 31. marts 2008 meddelt, at der ikke kan forventes huslejestøtte til afdelingerne 2 og Genopretning af basale bygningstekniske mangler Indvendige overflader skal gennemgås og renoveres, så de kan opfylde rimelige funktionskrav Dårligt isolerede ydervægge skal isoleres med respekt for det bygningsmæssige udtryk De udefra set pæne frontplader, der ligner franske altaner er reelt kun blomsterkummer, som tilmed giver vandindtrængning der skal findes en teknisk forsvarlig og funktionel løsning, der samtidig sikrer bevaring af de karakteristiske lyse partier med bladmotiver Vinduerne er tjenlige til snarlig udskiftning 5 Tomgang belaster ikke længere afdelingen. 6

8 Eksisterende låsesystemer opfylder ikke dagens krav skal udskiftes, evt. med systemer, der giver mulighed for adgangskontrol Der er meget lydt mellem lejlighederne afhjælpning af gener skal overvejes De elektriske installationer er fra 1957 og trænger kraftigt til opgradering der skal skiftes ledninger, og der er for få og for gamle kontakter og stik Tekniske installationer i øvrigt skal gennemgås for tæring og andre mangler Der er mistanke om asbest i isolering af varmerør Der er generelt behov for en revurdering af tilstandsvurdering og en vedligeholdelsesplan. Med afsæt heri kan udarbejdes en investeringsredegørelse i forhold til byggeskader og umiddelbart nødvendige forbedringer samt behovet for opsparing til senere større arbejder. Den byggetekniske genopretning må ikke ses isoleret, men skal indgå i sammenhæng med generel modernisering med henblik på at få mere tidssvarende boliger. 2. Renovering af lejlighederne, så de lever op til morgendagens krav Lejlighederne lider generelt af følgende svagheder: Rummene er små der bør ske sammenlægning af rum, så antallet af værelser passer bedre med lejlighedsstørrelserne De mindste lejligheder skal have radikalt anden rumdisponering og/eller sammenlægges med nabolejligheder Køkkener er meget gammeldags, ofte dybe og smalle, og de ligger i mange lejlighedstyper adskilt fra stuerne af toilettet køkkener bør flyttes, og i nogle tilfælde indgå i åbne løsninger Toiletterne er meget gammeldags, ofte dybe og endog meget smalle (fri passage foran toilet helt ned til 45 cm) toiletter bør udvides eller flyttes, f. eks. til nuværende placering af køkkener Renoveringen af de enkelte lejligheder skal - så vidt det er muligt - ske successivt, dvs. lejlighed for lejlighed., f. eks. i forbindelse med fraflytning eller lejers ønske om modernisering. Det kan kun lade sig gøre, hvis der i den generelle genopretning tages højde for en sådan fleksibel renovering. Især er det afgørende, at der træffes rigtige valg om installationer. 3. Renovering af friarealerne omkring butikstorvet Forpladsen på butikstorvet med blomsterkummerne, de kedelige græsarealer og det vildnis, der ligger umiddelbart øst for torvet skal anlægges som en samlet plads med en smuk og funktionel udformning og med plads til mange forskellige brugergrupper. Foran Mælkevejen skal der være plads til ophold for værestedets brugere. Pladsen foran kiosk og frisør skal være forbeholdt kunder og forbipasserende, der ønsker at gøre et ophold. Det er vigtigt, at hele arealet får en spændende udformning og opleves som et landskab, der indbyder til 7

9 brug. Det er også vigtigt, at man ved udformningen forebygger konflikter mellem brugergrupper. Den gruppe af øldrikkere, der i dag holder til foran kiosken, skal i stedet have et funktionelt mødested med nødvendige faciliteter på arealet øst for det eksisterende torv. Her skal den tætte bevoksning ved sikringsrummet fjernes, så der kan skabes åbent rum med både ind- og udkik. 4. Renovering af bebyggelsen ved butikstorvet Det er vigtigt, at alle funktioner omkring butikstorvet har adgang til torvet. Jo mere liv og jo mere kontakt der er mellem torv og bebyggelse, jo tryggere vil området opleves for alle. Derfor skal hjemmeplejens adgangsforhold vendes, så personalet ikke længere skal bruge en indgang på bagsiden. Det eksisterende indgangsparti inviterer til utilsigtet brug af uvedkommende, og området omkring transformatorstationen giver mulighed for, at folk kan stå i skjul. 5. Bedre fælleslokaler til afdelingens beboere Der skal ses på det eksisterende beboerlokale, som ligger indeklemt og lidet indbydende. Men der skal også ses på andre muligheder, ikke mindst de lokaler, som fritidsklubben 7 eren tidligere lå i. 6. Bedre sammenhæng mellem boligerne og friarealerne Afdelingerne 2 og 7 har generelt store og pæne friarealer, men det må konstateres, at de bruges alt for lidt. En væsentlig grund hertil er den dårlige funktionelle sammenhæng, der er mellem boliger og friarealer. Beboerne skal ud på lange vandringer for at komme fra lejlighederne til lege- og opholdsarealerne. Det skal vurderes, hvorledes stuelejligheder kan få direkte adgang til terræn, og det skal vurderes, om der kan disponeres anderledes omkring adgang for øvrige. 7. Friarealer generelt Det centralt placerede varmemesterkontor med tilhørende værksted ligger lettilgængeligt, men virker meget skæmmende. Som minimum skal containerne placeres et andet sted. Der er også steder, som trænger kraftigt til renovering, f. eks. det areal, der tidligere blev anvendt af institutionen 7 eren. 8

10 8. Kriminalitetsforebyggende indsats gennem fysiske foranstaltninger Der kan konstateres handel med stoffer og hælervarer i områder, hvor der er skærmet for almindeligt indblik. Det gælder f. eks. dele af garageområderne, men også på de uplejede dele af friarealerne og ved visse hjørner, fremspring og småbygninger er der steder, som indbyder til lyssky aktiviteter, eller som bare giver utryghed. Dette skal systematisk gennemgås, og der skal udarbejdes forslag til nødvendige fysiske ændringer. Der skal være åbenhed, god belysning, gode oversigtsforhold osv. Strategi for fysisk indsats, herunder miljøforbedrende foranstaltninger 6 En del beboere har boet i afdelingen i mange år. De er vant til den eksisterende standard, som var i orden, da de flyttede ind. Det vil være et tab for afdelingen, hvis de nuværende beboere presses ud af stigende huslejer. Derfor skal der gøres en særlig indsats for at fastholde de eksisterende beboere. Renoveringsindsatsen skal fastlægges med afsæt i en analyse af de nuværende beboeres behov og under hensyn til overvejelser om afdelingernes fremtidige rolle på Odenses boligmarked. Det kan være, at det fortsat netop er den nuværende gruppe beboere, man skal tilgodese, men det kan også være, at det fremover er andre beboergrupper, som afdelingerne skal henvende sig til. I den sidste situation skal man give nuværende beboere mulighed for at flytte til opgange, der først berøres sent i renoveringsforløbet (der skal køre over adskillige år), hvis de måtte ønske det, så flest mulig kan blive længst muligt i området. I den udstrækning det bliver den nuværende beboergruppe, som skal være målgruppen, vil renoveringsindsatsen blive planlagt i tæt samarbejde med beboerne. 6 Dette afsnit er reformuleret på baggrund af udmeldingen om, at der ikke kan opnås huslejestøtte. 9

11 Boligsocial indsats Det er Boligforeningen Højstrups opfattelse, at en boligsocial medarbejder med base i Højstruphave på væsentlig måde vil kunne bidrage til en stærkt tiltrængt styrkelse af indsatsen på det boligsociale område. Den pågældende skal have funktion som beboerkonsulent og være beboernes nøgle til at åbne dørene i forhold til de mange tilbud, som allerede findes, men som langt fra alle beboere kan finde ved egen kraft. Beboerkonsulenten vil også kunne bistå de kommunale medarbejdere med kontakt til de beboere, som er målgrupper for den kommunale indsats. Opgaven 7 Den første opgave består i at rekonstruere beboerdemokratiet. I den forbindelse skal der tages temperatur på området i form af en Naboskabsundersøgelse som skal følges op senere i projektforløbet. Samtidig skal der ses på beboersammensætningen bag om KÅS-tallene. Er der f.eks. overrepræsentation af fraskilte fædre med weekend-børn, noget som ikke afsløres i KÅS-tallene? Hvilke andre særlige grupper med specielle behov kan man identificere? Sideløbende med disse aktiviteter kan en egentlig tilstandsrapport udarbejdes, men først når beboerkonsulenten kender området og dets beboere, kan arbejdet med planlægning af den fysiske indsats starte for alvor. Opgaven består overordnet set i at få skabt fremtidssikrede og konkurrencedygtige boligafdelinger. Udfordringerne Der er et omfattende samspil med de omkringliggende boligafdelinger, dels organiseret med Mælkevejen som omdrejningspunkt, dels uorganiseret/spontant med torvet og nogle af afdelingens andre faciliteter som omdrejningspunkt. Mens den organiserede indsats vurderes at være uproblematisk for afdelingerne, er de spontane aktiviteter ikke på alle måder hensigtsmæssige. Torvets funktion som samlingssted for folk med hang til alkohol kan skræmme andre brugere væk. Som opfølgning på den påtænkte omlægning af torvet har Odense Kommune stillet i udsigt, at man vil bistå med overvågning og støtte til gruppen af al- 7 Dette afsnit er reformuleret som følge af de uafklarede drøftelser om en fælles indsats for et større område. 10

12 koholmisbrugere. Det vurderes umiddelbart, at gruppen uden problemer kan få lov at blive i området, forudsat at den flytter væk fra de centrale dele af torvet. Alternativt kan man søge at få gruppen til at flytte et helt andet sted hen, men det vil ikke løse problemerne. Derimod kan man med små midler skabe et rum, hvor gruppen uden større problemer kan få lov at opholde sig. Unges voldsomme brug af boldbaner og andre friarealer skaber uro, utryghed og modstand hos områdets beboere, og kriminalitet i form af handel med stoffer og hæleri er et kendt problem, der p.t. ikke tages systematisk hånd om. Der er i Højstrupområdet som i den øvrige kommune en tendens til mere voldelig adfærd, og specifikt i Højstrup kan konstateres en forholdsmæssigt stor andel af kriminelle debutanter. Det kan formentlig tilskrives det forhold, at man ikke p.t. har ressourcer til at fjerne de elementer, der lærer nye op. Politiet har nedprioriteret deres lokalindsats, og de kommunale institutioner har ikke ressourcer til en forstærket indsats. Odense Kommune har et korps af institutionsmedarbejdere, de såkaldte Blåjakker, der skal drive opsøgende virksomhed i forhold til udsatte børn og unge. Det er imidlertid begrænset, hvor mange ressourcer, der er til rådighed. I forhold til de generelt svage er der et lille initiativ på vej. Forudsat bevilling fra Integrationsministeriet vil Odense Kommune etablere et satellitkontor med base i Mælkevejen. Selv om der kun bliver ekstra bemanding i få timer om ugen, vil det være et vigtigt tilbud til området, som kan være med til at hjælpe udsatte til den rigtige vejledning og støtte. Odense Kommune har en bred vifte af tilbud til børn og unge, men en fritidsundersøgelse fra 2006 viser, at der i området er særligt behov for vejledning om de mange muligheder. I konsekvens heraf er der etableret et vejledningsprojekt, Aktiv Fritid, med en fritidsvejleder og en Blåjakke som ansatte. Dette projekt ophører med udgangen af En beboerkonsulent vil på væsentlig måde kunne kvalificere/supplere den boligsociale indsats i området, og vedkommende vil i et vist omfang kunne tage over, hvor andre slipper. Organisering Ideelt set burde denne lokale konsulentfunktion for boligsocialt arbejde være en fælles funktion for flere boligorganisationer. Fyns almennyttige Boligselskab og Odense Social-Filantropiske Boligselskab, der begge har afdelinger i området, har udtrykt interesse for en boligsocial indsats, men har på nuværende tidspunkt ikke givet tilsagn om direkte deltagelse i finansiering og gennemførelse. Boligforeningen Højstrup vil fortsat søge at få de øvrige berørte boligorganisationer inddraget i et formaliseret samarbejde. Det forudsættes også, at Odense Kommune vil indgå i et formaliseret samarbejde, der omfatter medansvar for projektstyringen, men som også omfatter medfinansiering, primært ved praktisk bistand. Indtil dette samarbejde er en realitet, vil Boligforeningen Højstrup koncentrere sig om afd. 2 og 7. Den boligsociale koordinator ansættes i Boligforeningen Højstrup. Beboerkonsulenten skal have kontor i bebyggelsen ved butikstorvet. Den konkrete placering skal vurderes nærmere, idet der er flere muligheder, afhængig af, hvad der sker med andre funktioner i butikscentret. Det kunne f. eks. være i stueplan, enten i forbindelse med hjemmesygeplejens kontor eller i det eksisterende beboerlokale, eller det kunne være på 1. sal i tilknytning til Mælkevejens lokaler. 11

13 Den boligsociale koordinator ansættes det første år på halv tid, idet der ikke vurderes at være tilstrækkeligt med opgaver til en fuldtidsstilling fra starten. Det er dog fortsat hensigten at anvende samlet en fuldtidsstilling i området, men det anses for mere hensigtsmæssigt, at den resterende halve stilling i givet fald puljes med indsats i naboområderne. Skulle der ikke blive indgået aftale herom inden udgangen af 2009, kan en ansættelse på fuld tid i afd. 2 og 7 blive aktuel, når byggesagen går i gang. Der etableres en styregruppe for koordinatoren, og der etableres et kontaktudvalg, bestående af nøglepersoner med ansvar for konkrete opgaver i området. Kontaktudvalget skal gennem løbende mødeaktivitet følge op på initiativer og bistå koordinatoren i dennes arbejde. Det aftalte boligstrategiske samarbejde mellem Odense Kommune og 5 boligorganisationer skal inddrages i overensstemmelse med de generelle retningslinjer, som fastlægges mellem parterne i en samarbejdsaftale herom og der skal udarbejdes en samarbejdsaftale om indsatsen, som beskrives i den endelige helhedsplan for afd. 2 og 7. De nærmere retningslinjer er ikke endeligt afklarede. Succeskriterier BEBOERTILFREDSHED OG IMAGE Mål for 2013: Afdelingerne 2 og 7 har et velfungerende beboerdemokrati, og områderne opleves af beboerne som trygge og velfungerende rammer om et godt liv. Indikatorer for succes: Afdelingsmøderne har tilsluttet sig en helhedsplan for social og forebyggende indsats og bakker ved de ordinære afdelingsmøder op om de fremlagte handlingsplaner Stabilisering af fraflytninger gennemsnit på 10%, ingen lejlighedstype over 15% Mindre tab ved fraflytninger og tomgang reduktion på 25% fra 2009 til 2013 Høj grad af beboertilfredshed på generelle parametre succeskriterier fastlægges efter første Naboskabsundersøgelse 8 Styrkelse af social kapital succeskriterier fastlægges efter første Naboskabsundersøgelse Mindre kriminalitet succeskriterier og måleprogrammer opstilles i samarbejde med Odense Kommune Flere brugere af fritidstilbud opstilling af konkrete mål afventer kortlægningen af området. BOLIGERNE Mål for 2013: Afdelingerne 2 og 7 har vedtaget og igangsat en plan for ombygning og renovering, så afdelingerne inden 2020 fremstår med tidssvarende boliger i god standard, som kan tiltrække et bredt udsnit af boligtagerne på det almene boligmarked. Indikatorer for succes: Afdelingsmøderne har senest 2010 vedtaget en helhedsplan for renovering og genopretning 8 Internt image indgår heri de 2 afdelinger vurderes ikke at have særskilt og identificerbart image i Odense. Evt. undersøgelse af eksternt image må afvente en bredere indsats omfattende hele kvarteret. 12

14 Driftsomkostningerne er i 2013 fastholdt på 2009-niveau 9 10% lavere ressourceforbrug (el/vand/varme) med deraf følgende lavere forbrugsomkostninger Flere børnefamilier andelen af enlige uden børn er reduceret fra 60 til 50%. Højere grad af beboertilfredshed på boligrelaterede parametre succeskriterier fastlægges efter første Naboskabsundersøgelse. Milepæle 2008: Endelig helhedsplan for social og forebyggende indsats udarbejdes 2009: Etablering af projektorganisation inkl. ansættelse af beboerkonsulent på plads 1. april 2009 (projektstart) Udarbejdelse af handlingsplan for beboerkonsulenten april-maj 2009 Nulpunktsmåling gennemførelse af undersøgelse med i afd. 2 og 7. august 2009 Kortlægning af området (beskrivelse af beboerne og deres ønsker/behov) august november 2009 Udarbejdelse af konkret renoveringsplan august 2009 marts 2010 Afklaring af evt. samarbejde med andre afdelinger og kommune august 2009 marts 2010 Ansøgning til Landsbyggefonden om fysiske foranstaltninger medio : Gennemførelse af renoveringsplanen med årlige evalueringer og revisioner/justeringer. 2011: Evaluering 2. Naboskabsundersøgelse 2013: Evaluering 3. og afsluttende Naboskabsundersøgelse Projekt Nøglen til et løft udløber evt. nye aftaler iværksættes. Økonomi Social og forebyggende indsats Budgettet for den sociale og forebyggende indsats er på 3,525 mio. kr. Der er forudsat en samlet medfinansiering fra Odense Kommune og fra boligforening/afdeling på kr. Landsbyggefonden forudsættes at bidrage med 2,65 mio. kr. Budgettet er fordelt mellem afd. 2 og 7 efter en fordelingsnøgle på 10/90. 9 I nedslidte afdelinger stiger driftsudgifterne år for år i takt med stigende nedslidning derfor er driftsudgifterne en god indikator for voksende efterslæb i vedligehold. 13

15 Udgiftsbudget fremgår af nedenstående skema: Budget - pristalsreguleret * Løn og administration Direkte lønninger Omkostninger organisation Egenindsats i kommune og boligorganisation Lokaler og aktiviteter Leje af lokaler Aktivitetsmidler Startomkostninger (se specifikation) Div Evaluering Ekstern bistand Administration Sum budgetposter Afsat til uforudsete udgifter I alt løbende priser inkl. 25% moms *Forbrug 2007/08 er indeholdt i kvt. Z Startomkostninger specifikation (indeholdt budget ovenfor) I alt Foreløbig helhedsplan - honorar Endelig helhedsplan - honorar Beboerkonsulent - annoncering I alt løbende priser inkl. 25% moms Bidraget fra Landsbyggefonden er kontant, mens medfinansieringen fra kommune og boligorganisation dels falder i form af kontant betaling til dækning af udgifter, dels falder i form af eget arbejde og (for boligorganisationens vedkommende) ved, at der stilles lokaler til rådighed. I det følgende skema vises fordelingen af medfinansieringen. 14

16 BUDGET OG FINANSIERING Løn og administration Direkte lønninger Omkostninger organisation Egenindsats i kommune og boligorganisation Højstrup OK LBF Kontant Kontant Værdi Lokaler og aktiviteter Leje af lokaler Aktivitetsmidler Startomkostninger (se specifikation) Værdi Kontant Kontant Div. Evaluering Ekstern bistand Administration Kontant Kontant Værdi Sum budgetposter Afsat til uforudsete udgifter I alt løbende priser inkl. 25% moms Kontant Kontant Værdi Boligorganisationens og kommunens egenindsats under posten Løn og administration svarer til værdien af 200 timer årligt til hver, i alt timer over 5 år til deltagelse i styregruppemøder, opfølgende møder og konkret bistand. Boligorganisationens og kommunens egenindsats under posten Diverse svarer til værdien af i alt 600 timer, fordelt med 240 til boligorganisationen og 360 til kommunen. Disse timer anvendes til gennemførelse og opfølgning af Naboskabsundersøgelse, som Odense Kommune har besluttet at gennemføre i alle boligområder, som omfattes af social og forebyggende indsats, samt deltagelse i kurser og seminarer med det formål at styrke samarbejdet og udvikle ny fælles praksis i indsatsen. Fysisk renovering Budgettet for den fysiske indsats er kun et groft overslag, men det forventes, at den samlede indsats vil koste op mod 140 mio. kr. Det er estimeret, at behovet i afd. 2 vil være ca. 10% af behovet i afd. 7 på relevante poster, jf. nedenstående skema. Som det fremgår af milepælsplanen, skal planlægningen af den fysiske renovering afvente kortlægningen. 15

17 Afd. 7 Afd Genopretning af basale bygningstekniske mangler Altaner Tag Vinduer Isolering Installationer Overflader Gradvis renovering af lejlighederne, så de lever op til morgendagens krav Køkkener Bad Ombygning af lejligheder (sammnelægning/omdisponering) Nyt låsesystem Lydisolering Forbedrede adgangsforhold: Overslag ej udarbejdet?? 3. Renovering af friarealerne omkring butikstorvet, inkl. arealet over sikringsrummet Gennemgribende renovering af høj kvalitet på ca kvm. til kr. pr. kvm Renovering af bebyggelsen omkring butikstorvet Nye adgangsforhold til erhvervslejemål, hjemmesygeplejen Bedre fælleslokaler til bebyggelsen kvm. Lokaler à kr Bedre sammenhæng mellem boligerne og friarealerne Adgang fra stuelejligheder og nye forbindelse fra trapperum Renovering af friarealer i øvrigt Punktvis indsats på i øvrige friarealer til gnst. 150 kr. pr. kvm Kriminalitetsforebyggende indsats gennem fysiske foranstaltninger Fjernelse/flytning af uheldigt placerede småbygninger/forbedret belysning m.m SAMLET OVERSLAG excl. forbedring af adgangsforhold Boligforeningens sammenfatning Samlet vurderes det, at nærværende helhedsplan kan være nøglen til en bedre fremtid for afdelingerne 2 og 7, men at også det samlede Højstrupområde vil få konkret udbytte af indsatsen, både på kort og især på længere sigt. Odense, den Henning Kirk Christensen Direktør Boligforeningen Højstrup Odense kommunes påtegning Nærværende helhedsplan er udarbejdet i samarbejde med Odense Kommune, men fremsendes med forbehold for Byrådets endelige godkendelse. 16

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Præsentation og disposition Lars Holmsgaard Käte Thorsen - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Disposition O. Overblik hele processen 1. Proces frem til foreløbig helhedsplan 2. Tidsplan

Læs mere

TRYGHED OG TRIVSEL AT UDVIKLE ET BOLIGOMRÅDE den 28. november 2007

TRYGHED OG TRIVSEL AT UDVIKLE ET BOLIGOMRÅDE den 28. november 2007 TRYGHED OG TRIVSEL AT UDVIKLE ET BOLIGOMRÅDE den 28. november 2007 Søren Hvas chefkonsulent Kuben Byfornyelse Danmark shv@kuben.dk MIN BAGGRUND Arbejdet og boet i Avedøre Stationsby 1979 til 2007 (med

Læs mere

Aftale for Boligselskabet AKB, Taastrup

Aftale for Boligselskabet AKB, Taastrup Aftale for Boligselskabet AKB, Taastrup Parterne aftaler herved Målrettet at arbejde for at opfylde aftalens indhold. Aftaleholderen er ansvarlig for at levere det aftalte indhold samt at opfylde de vedtagne

Læs mere

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Boligselskabet Nordkysten ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Helsingør Kommune Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 359 3000 Helsingør Att. Per Korup-Lauridsen Afd.

Læs mere

AABs afdeling i Høje-Taastrup. Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri

AABs afdeling i Høje-Taastrup. Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri AABs afdeling i Høje-Taastrup Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri Baggrund Hvert år i april/maj afholdes et styringsdialogmøde mellem Høje-Taastrup Kommune og de enkelte

Læs mere

129 almene familieboliger, Skallerupvej Ombygnings- og renoveringssag med driftsstøtte og kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A)

129 almene familieboliger, Skallerupvej Ombygnings- og renoveringssag med driftsstøtte og kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) Punkt 9. 129 almene familieboliger, Skallerupvej 37-469 - Ombygnings- og renoveringssag med driftsstøtte og kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) 2011-63833 By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. September 2007 Indhold side Hvad er fremtidssikring? 4 Introduktion til handleplanen 6 Afdelingens vision 7 Handleplanen:

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELINGSMØDE I FRB. HUSE

VELKOMMEN TIL AFDELINGSMØDE I FRB. HUSE VELKOMMEN TIL AFDELINGSMØDE I FRB. HUSE D. 04. APRIL 2017 KL. 19.00. FYSISKE HELHEDSPLANER - HVORDAN, HVEM OG HVORNÅR? HVAD INDEHOLDER EN FYSISK HELHEDSPLAN? En fysisk helhedsplan skal indeholde en fremtidssikringsanalyse,

Læs mere

I festlokalet Smedien 97 6. marts kl. 17:00-20:00. 360 graders eftersyn af afdeling 10

I festlokalet Smedien 97 6. marts kl. 17:00-20:00. 360 graders eftersyn af afdeling 10 INVITATION TIL BEBOERMØDE I festlokalet Smedien 97 6. marts kl. 17:00-20:00 360 graders eftersyn af afdeling 10 Kom og vær med til at afgøre hvad der skal ske i afdeling 10 fremover! BEBOERMØDE / WORKSHOP

Læs mere

STYRINGSDIALOG BOLIGSELSKABET AKB TAASTRUP

STYRINGSDIALOG BOLIGSELSKABET AKB TAASTRUP STYRINGSDIALOG BOLIGSELSKABET AKB TAASTRUP AKB Taastrups afdelinger i Høje-Taastrup Taastrupgård Blåkildegård Taastrup Valhøj Taastrupgård Opførelsesår: 1972 913 boliger, etagebyggeri Blåkildegård Opførelsesår:

Læs mere

10 Ventilation. 11 El-installation. Problem

10 Ventilation. 11 El-installation. Problem 10 Ventilation Ventilation af badeværelser i afd. 1 sker via naturligt aftræk og oplukkeligt vindue, og opfylder hermed ikke krav i BR. Ventilation af boliger afd. 2-3 sker via centralt udsugningsanlæg.

Læs mere

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A)

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) Punkt 5. Vivabolig - Afd. 15 - Store Tingbakke - 217 almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) 2012-52587 By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen.

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen. Hagen Ahlgreen Jette Fesner Bettina Foltinger Liselotte Hvidt Ballerup almennyttige Boligselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock, Malene Aagaard Kristensen og Hanne Nygård Jensen Center for By,

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 8 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste

Læs mere

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen.

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen. Hvidovre #JobInfo Kommune Criteria=KABside1# Att.: Lars Belt Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre 31. oktober 2012 Rev. 1. november 2012 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 Boligselskabet

Læs mere

Råd til byggeri HELHEDS- PLANER

Råd til byggeri HELHEDS- PLANER Råd til byggeri HELHEDS- PLANER som udviklingsgenerator og styringsværktøj Den omfattende renovering giver bygningerne i den indre del et markant anderledes og nutidigt udtryk. Himmerland Boligforening,

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 4 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste måneder

Læs mere

Damtoften på tværs Endelig helhedsplan for afdelingerne 5 og 8

Damtoften på tværs Endelig helhedsplan for afdelingerne 5 og 8 Damtoften på tværs Endelig helhedsplan for afdelingerne 5 og 8 Ansøgning til Landsbyggefonden om Støtte til social og forebyggende indsats Oktober 2008 RINGKJØBING BOLIGFORENING 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 0.

Læs mere

24. marts 2012. Kredskonference 1. kreds. Opgaver løsninger

24. marts 2012. Kredskonference 1. kreds. Opgaver løsninger En plan for det hele eller en helhedsplan Signalgården Opgaver løsninger Lidt mere af det hele er virkeligheden i boligområderne. Hvad er opgaverne, hvem skal løse dem, og hvilke redskaber kan og vil vi

Læs mere

EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52

EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52 EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52 RENOVERING Til beboerne! Hermed indkaldes der til ekstraordinært afdelingsmøde. Mandag den 8. oktober 2012 kl. 19.00 i Sundheds- og Kvartershuset, Fyrkildevej

Læs mere

Tillæg til helhedsplan februar 2007. Ansøgning til om yderligere midler til Tingbjerg Utterslevhuse Åben By

Tillæg til helhedsplan februar 2007. Ansøgning til om yderligere midler til Tingbjerg Utterslevhuse Åben By ÅBEN BY Tillæg til helhedsplan februar 2007 Ansøgning til om yderligere midler til Tingbjerg Utterslevhuse Åben By Fra Landsbyggefondens pulje til social og forebyggende indsats 3. september 2007 Budget

Læs mere

renovering af almene Boliger 2015 bilag 1 Indhold

renovering af almene Boliger 2015 bilag 1 Indhold renovering af almene Boliger 2015 bilag 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 TOFTEN VIBO (AFD. 137) S. 3-4 VESTERGÅRDSVEJ 3B (AFD. 6067) S. 5-6 1 PLACERING OG PROJEKTINDHOLD vestergårdsvej, 3b afd.

Læs mere

Til: Magistratens møde 1. februar Drøftelse vedr. fysisk omdannelse af Bispehaven

Til: Magistratens møde 1. februar Drøftelse vedr. fysisk omdannelse af Bispehaven Til: Magistratens møde 1. februar 2016 Formål: Drøftelse vedr. fysisk omdannelse af Bispehaven BISPEHAVEN Som udgangspunkt for drøftelsen i Magistraten 1. februar 2016 giver notatet en status på det aktuelle

Læs mere

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Charlotteager I Opførelsesår: 1979 182 boliger, etagebyggeri Charlotteager II Opførelsesår: 1981 186 boliger, etagebyggeri Charlottegårdshave Opførelsesår: 1982 71 boliger,

Læs mere

INFORMATION HELHEDSPLAN I LUNDEVÆNGET

INFORMATION HELHEDSPLAN I LUNDEVÆNGET INFORMATION HELHEDSPLAN I LUNDEVÆNGET HUSK INFORMATIONSMØDE!! Torsdag d. 29 januar kl. 17-19 - mødested Rypen - kom og få mere at vide om helhedsplanen Goddag Jytte, skal vi ikke tage til informationsmødet

Læs mere

Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger. Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus

Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger. Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus Præsentation og disposition Lars Holmsgaard Käte Thorsen - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Disposition 0. Overblik hele processen 1. Proces frem til foreløbig helhedsplan 2. Tidsplan

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender renoveringsprojektet og den tilhørende helhedsplan, og at

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender renoveringsprojektet og den tilhørende helhedsplan, og at Punkt 8. Godkendelse af ansøgning om helhedsplan og renovering af 138 almene familieboliger skema A. Boligforeningen Fjordblink, afdeling 10, Peter Freuchens Vej 1-39 2015-053889 By- og Landskabsudvalget

Læs mere

Fremtidsanalyse 11. november 2013. Ved kundechef Jonas M. Cohen

Fremtidsanalyse 11. november 2013. Ved kundechef Jonas M. Cohen Fremtidsanalyse 11. november 2013 Ved kundechef Jonas M. Cohen Program Introduktion hvad gør et boligområde attraktivt? Udfordringer og tendenser Et eksempel på hvad en fremtidssikringsanalyse kan indeholde

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Gandrup Afdeling 7

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Gandrup Afdeling 7 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Gandrup Afdeling 7 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 7 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste måneder

Læs mere

Boligorganisationerne

Boligorganisationerne Boligorganisationerne må tænke nyt Vi har et problem Hvert år støtter Landsbyggefonden moderniseringer i boligafdelingerne med flere milliarder kroner. Langt hovedparten går til genopretning af bygninger,

Læs mere

Hovedaftale mellem Boligselskabernes Landsforenings 1. kreds og Københavns Kommune for perioden 2011-2014

Hovedaftale mellem Boligselskabernes Landsforenings 1. kreds og Københavns Kommune for perioden 2011-2014 24-09-2010 Hovedaftale mellem Boligselskabernes Landsforenings 1. kreds og Københavns Kommune for perioden 2011-2014 Sagsnr. 2010-134295 Dokumentnr. 2010-619375 Parterne er enige om, at de københavnske

Læs mere

REGULATIV OM TILSKUD TIL BOLIGSOCIAL INDSATS I UDSATTE ALMENE BOLIGAFDELINGER

REGULATIV OM TILSKUD TIL BOLIGSOCIAL INDSATS I UDSATTE ALMENE BOLIGAFDELINGER REGULATIV OM TILSKUD TIL BOLIGSOCIAL INDSATS I UDSATTE ALMENE BOLIGAFDELINGER SIDE 3 l 8 REGULATIV OM TILSKUD TIL BOLIGSOCIAL INDSATS I UDSATTE ALMENE BOLIGAFDELINGER I medfør af lov om almene boliger

Læs mere

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 1031 Taastrup Torv I og II 1032 Taastrup Torv Plejeboliger Opførelsesår: 2014 33 boliger 1029 Møllegården Opførelsesår: 1975 10 boliger 1028 Kongsgården Opførelsesår: 1975

Læs mere

BO-VESTs Frivillighedspolitik

BO-VESTs Frivillighedspolitik BO-VESTs Frivillighedspolitik Indhold BO-VESTs frivillighedspolitik................................................................... 3 Formålet med det frivillige arbejde i BO-VEST.............................................

Læs mere

TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKSABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKSABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKSABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Poppelhaven III Opførelsesår: 1960 54 boliger, rækkehuse Ole Rømers Vej Opførelsesår: 1990 9 boliger, rækkehuse Poppelhaven Opførelsesår:

Læs mere

STYRINGSDIALOG TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB, HØJE-TAASTRUP

STYRINGSDIALOG TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB, HØJE-TAASTRUP STYRINGSDIALOG TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB, HØJE-TAASTRUP TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKSABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Poppelhaven I, II og III Bygaden Ole Rømers Vej Grønnehaven Nørreby Sønderby

Læs mere

ERFA-møde. Integration af fysiske og sociale indsatser

ERFA-møde. Integration af fysiske og sociale indsatser ERFA-møde Integration af fysiske og sociale indsatser Sammentænkning af fysiske og sociale indsatser? Almenboligloven 6 b. Boligorganisationen skal drage omsorg for, at de almene boligafdelinger er økonomisk

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger. Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus

Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger. Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus Præsentation og disposition Lars Holmsgaard Käte Thorsen - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Disposition 0. Overblik hele processen 1. Proces for Helhedsplan v1.0 2. Tidsplan inkl. aktører

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 06.12.2012. Punkt 7. 2012-27958.

Teknik- og Miljøudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 06.12.2012. Punkt 7. 2012-27958. Punkt 7. Hasseris Boligselskab - Grønnegården (afd. 5) Stationsmestervej 6-122 og Dyrskuevej 13-51 - 492 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel og huslejestøtte -

Læs mere

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Græshøjvej Opførelsesår: 1953 12 boliger, etagebyggeri Plejehjem, Vesterled/Valby vej Opførelsesår: 70 boliger, rækkehuse Fløng Byvej Opførelsesår: 1975 5 boliger, rækkehuse

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 3

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 3 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 3 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 3 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste måneder

Læs mere

IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS

IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS D.A.I. Horsens Sags nr.: 196-04, 5. November 2015 Kristina Rytter, Arkitekt MAA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

REGULATIV OM TILSKUD TIL BOLIGSOCIAL INDSATS I UDSATTE ALMENE BOLIGAFDELINGER

REGULATIV OM TILSKUD TIL BOLIGSOCIAL INDSATS I UDSATTE ALMENE BOLIGAFDELINGER REGULATIV OM TILSKUD TIL BOLIGSOCIAL INDSATS I UDSATTE ALMENE BOLIGAFDELINGER Foto: Egedalsvænge (privatfoto). SIDE 3 l 12 REGULATIV OM TILSKUD TIL BOLIGSOCIAL INDSATS I UDSATTE ALMENE BOLIGAFDELINGER

Læs mere

Jægermarken Afdeling 7504

Jægermarken Afdeling 7504 Jægermarken Afdeling 7504 EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE 17. juni 2015 kl. 19.00 HELHEDSPLAN 3. juni 2015 IMPORTANT NOTE: This folder explains the process of the upcoming and major renovation of Jægermarken

Læs mere

Præsentation og disposition. Lars Holmsgaard - Byggetekniske konsulent - Vejledning - ansøgninger. Disposition:

Præsentation og disposition. Lars Holmsgaard - Byggetekniske konsulent - Vejledning - ansøgninger. Disposition: Præsentation og disposition Lars Holmsgaard - Byggetekniske konsulent - Vejledning - ansøgninger Disposition: 0. Overblik hele processen 1. Proces frem til foreløbig helhedsplan 2. Tidsplan og aktører

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftalens parter: Helsingør Kommune Boligselskabet Boliggården Boligselskabet Nordkysten Samarbejdsaftalen gælder i helhedsplanens

Læs mere

HØJE-TAASTRUP BOLIGSELSKABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

HØJE-TAASTRUP BOLIGSELSKABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP HØJE-TAASTRUP BOLIGSELSKABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Rådhushaven Opførelsesår: 1946 41 boliger, række- og parcelhuse Thorsgård Opførelsesår: 1949 30 boliger, etagehuse Engvadgård Opførelsesår: 1973 71

Læs mere

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune 1. Opgave I forbindelse med godkendelse af budget og husleje for kommunalt ejede almene ældreboliger (beslutning i Velfærdsudvalget

Læs mere

STYRINGSDIALOG HØJE-TAASTRUP BOLIGSELSKAB

STYRINGSDIALOG HØJE-TAASTRUP BOLIGSELSKAB STYRINGSDIALOG HØJE-TAASTRUP BOLIGSELSKAB HØJE-TAASTRUP BOLIGSELSKABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Rådhushaven Thorsgård Engvadgård Fløngvangen Kallerupvang Rådhushaven Opførelsesår: 1946 41 boliger, række-

Læs mere

Generelt var spørgsmålene meget konstruktive og kritiske, og folk havde overordnet positiv interesse for forslaget.

Generelt var spørgsmålene meget konstruktive og kritiske, og folk havde overordnet positiv interesse for forslaget. Evaluering af Workshop i Højstrupparken 29..14 Dato: 3..14 Der var ca (Anslået) 1 fremmødte bestående af en bred variation i beboersammensætningen. Forud for Workshoppen var en gennemgang af omhandlende

Læs mere

Henning Smithsvej/Poul Buås Vej Beboermøde 5. Oktober 2015

Henning Smithsvej/Poul Buås Vej Beboermøde 5. Oktober 2015 Henning Smithsvej/Poul Buås Vej Beboermøde 5. Oktober 2015 Dagsorden 1. Velkomst og indledning 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse af beslutningsforslag 4. Spørgsmål og diskussion 5. Beslutning om urafstemning.

Læs mere

Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941. Styringsrapport. Regnskabstal for 2013

Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941. Styringsrapport. Regnskabstal for 2013 Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941 Regnskabstal for 2013 LBF-nr. 117 Navn: Andelsboligforeningen af 1941 Ringsted Antal lejemål i alt:c54 Fordelt på typer: Almene boliger Almene

Læs mere

Udsatte boligområder Hvordan er de opstået? Hans Skifter Andersen Statens Byggeforskningsinstitut v. Aalborg Universitet

Udsatte boligområder Hvordan er de opstået? Hans Skifter Andersen Statens Byggeforskningsinstitut v. Aalborg Universitet Udsatte boligområder Hvordan er de opstået? Hans Skifter Andersen Statens Byggeforskningsinstitut v. Aalborg Universitet Udsatte boligområder Ikke noget nyt, bortset fra, at nyere boligområder rammes Som

Læs mere

Velkommen til VORES NYE SYDBY

Velkommen til VORES NYE SYDBY Velkommen til VORES NYE SYDBY 2 Forord I år 2005 blev Fællesorganisationens Boligforening og Slagelse Boligselskab enige om, at den samlede bebyggelse på Ærøvej indeholdende 462 boliger og udearealer trængte

Læs mere

Sammenlægning & Helhedsplan

Sammenlægning & Helhedsplan Sammenlægning & Helhedsplan Æblehaven & Rønnebærparken Sammenlægning og helhedsplan Hvis beboermødet beslutter, at lægge Rønnebærparken og Æblehaven sammen, kan der opnås en besparelse på cirka 8 millioner

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2012 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2012 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2012 BILAG 1 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2012 KAGSHUSENE, AFD. 4, PAB TINGBJERG, AFD. 1-43 FSB TINGBJERG, AFD. 3026 SAB LANDSKRONAGADE, AFD. 115, VIBO AUSTRALIENSVEJ, AFD.

Læs mere

STYRINGSDIALOG AAB, HØJE-TAASTRUP

STYRINGSDIALOG AAB, HØJE-TAASTRUP STYRINGSDIALOG AAB, HØJE-TAASTRUP AABsafdeling i Høje-Taastrup Afdeling 51. Pælestykkerene Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri AFTALE Baggrund Hvert år i april afholdes et

Læs mere

Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden. til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret )

Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden. til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret ) Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret ) SIDE 3 l 8 Regulativ om tilskud fra Landsbyggefonden til forbedringsog opretnings arbejder mv.

Læs mere

Endelig helhedsplan. Lejerbo, Haslev afd. 91-0

Endelig helhedsplan. Lejerbo, Haslev afd. 91-0 Endelig helhedsplan Lejerbo, Haslev afd. 91-0 Lejerbo november 2008 Forord Frøgården står i dag over for store udfordringer i forbindelse med at skabe en højere grad af forståelse for det at bo i en almen

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 7

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 7 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 7 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 7 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste

Læs mere

Fysisk helhedsplan Nu er der afstemning!

Fysisk helhedsplan Nu er der afstemning! December 2015 Fysisk helhedsplan Nu er der afstemning! Igennem næsten to år har vi arbejdet på at udvikle en fysisk helhedsplan for Lundevænget. Nu er planen klar til afstemning ved ekstraordinært afdelingsmøde

Læs mere

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget:

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget: Budget 2008-2011 Boligsocialt udvalgs budget: Indeholder Bevilling nr. 81 Boligsociale aktiviteter 82 Integration 81 Boligsociale aktiviteter Bevillingens indhold Drift Driftssikring af boligbyggeri 1.690

Læs mere

Fremtidsanalyse 9. marts 2015. Ved kundechef Jonas M. Cohen

Fremtidsanalyse 9. marts 2015. Ved kundechef Jonas M. Cohen Fremtidsanalyse 9. marts 2015 Ved kundechef Jonas M. Cohen Program Introduktion hvad gør et boligområde attraktivt? Udfordringer og tendenser Et eksempel på hvad en fremtidssikringsanalyse kan indeholde

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Hou Afdeling 13

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Hou Afdeling 13 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Hou Afdeling 13 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 13 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste måneder

Læs mere

Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016

Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016 Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016 3. maj 2016 SPJrådgivning Lergravsvej 53, 2300 København S Telefon: +45 21 44 31 29 spj@spjraadgivning.dk www.spjraadgivning.dk CVR-nr. 32 60 26 81 Bank: Lån

Læs mere

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup kommune onsdag den 1. februar 2012

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup kommune onsdag den 1. februar 2012 Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup kommune onsdag den 1. februar 2012 Deltagere: Christian Høgsbro, Boligforeningen AAB Pia Skov, Boligforeningen

Læs mere

Lærkeparken Afdelingsmøde 16.12.2014

Lærkeparken Afdelingsmøde 16.12.2014 Lærkeparken Afdelingsmøde 16.12.2014 17.00 Velkomst Dagsorden Hovedtidsplan 17.05 CASE 17.10 Forrige møde / siden sidst 17.20 Sivegade Trafikløsning 17.35 Servicehus 17.50 Lejlighedsplaner - 2 eksempler

Læs mere

Tillæg i husleje i kr. pr. kvm. årligt

Tillæg i husleje i kr. pr. kvm. årligt Til beboerne Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard Horsens, den 18. august 2015 Helhedsplan Beringsvænget Notat om projektet og forudsætninger for ny huslejeberegning 1: Projektet Projektet

Læs mere

Kommunal garanti til støtte fra Landsbyggefonden til gennemførelse af renoveringsarbejder i Brabrand Boligforenings afdeling 4 og 5.

Kommunal garanti til støtte fra Landsbyggefonden til gennemførelse af renoveringsarbejder i Brabrand Boligforenings afdeling 4 og 5. Indstilling Til Byrådet via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 9. september 2016 Kommunal garanti til støtte fra Landsbyggefonden til gennemførelse af renoveringsarbejder i Brabrand Boligforenings afdeling

Læs mere

Dialogmøde 2013 Kalundborg almennyttige Boligselskab

Dialogmøde 2013 Kalundborg almennyttige Boligselskab REFERAT Dialogmøde 2013 Kalundborg almennyttige Boligselskab Dato: 10. juni 2013 Mødested: Kalundborg Kommune, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg Deltagere: Boligorganisationen: Formand Richard Poulsen Bestyrelsesmedlem

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 15

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 15 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 15 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 15 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste

Læs mere

17. juni 2011 MM6 - RBF REFERAT. Vinkelgården - Ekstraordinært afdelingesmøde. Mødested: Hånbæk - fælleshus. Mødedato: 14.

17. juni 2011 MM6 - RBF REFERAT. Vinkelgården - Ekstraordinært afdelingesmøde. Mødested: Hånbæk - fælleshus. Mødedato: 14. REFERAT 17. juni 2011 MM6 - RBF Vinkelgården - Ekstraordinært afdelingesmøde Mødested: Hånbæk - fælleshus Mødedato: 14. juni 2011 Deltagere: Beboere fra Afd. 1 Vinkelgården Repræsentanter fra Frederikshavns

Læs mere

Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER

Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER PRÆSENTATION Præstøvej 65, 4700 Næstved Ejendommen Præstøvej 65 i Næstved, som oprindeligt i 1976 er bygget som hjem for nonner af Skt. Elisabeth

Læs mere

Indstilling. Gellerup-analyse (fase 1) og det videre arbejde. Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. november 2014

Indstilling. Gellerup-analyse (fase 1) og det videre arbejde. Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. november 2014 Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. november 2014 Gellerup-analyse (fase 1) og det videre arbejde. 1. Resume Magistraten igangsatte med beslutning 11. August 2014 Gellerup-analyse

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 3 vejledning til Ansøgningsskema Projektrealisering Boligafdelinger kan søge om støtte til større, nytænkende projekter. Realdania-kampagnen DET GODE BOLIGLIV støtter udviklingen af fremtidens

Læs mere

Renovering af Boligforeningen Ringgården, afdeling 20, Trigeparken II

Renovering af Boligforeningen Ringgården, afdeling 20, Trigeparken II Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø Dato 9. maj 2016 Ringgården, afdeling 20, Der indstilles kommunal kapitaltilførsel samt garanti til støttet og

Læs mere

Magistraten Møde den kl Side 1 af 5. Punkt

Magistraten Møde den kl Side 1 af 5. Punkt Punkt 3. Hasseris Boligselskab - afdeling 5 - Stationsmestervej 6-122 og Dyrskuevej 13-51. 447 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøtte med kapitaltilførsel - Godkendelse inden byggestart (skema

Læs mere

Renovering af Boligforeningen 10. marts 1943, afdeling 1, Dybbølvej

Renovering af Boligforeningen 10. marts 1943, afdeling 1, Dybbølvej Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 12. september 2016 Renovering af Boligforeningen 10. marts 1943, Der indstilles kommunal kapitaltilførsel samt garanti til lån til

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

få klar besked om renoveringen af Hanebjælken

få klar besked om renoveringen af Hanebjælken Hjælp udefra Hvis beboerne siger ja, vil Landsbyggefonden støtte renoveringen med mange mio. Læs mere side 2 Teknikernes dom Tagpladerne smuldrer, og vægge revner. Tiden er løbet fra de gamle løsninger.

Læs mere

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget I forbindelse med informationsmødet den 29. september 2015 og genhusningsmødet den 7. oktober 2015, er der blevet stillet en række spørgsmål som er blevet

Læs mere

Renovering af almene boliger via en helhedsplan

Renovering af almene boliger via en helhedsplan Renovering af almene boliger via en helhedsplan Denne folder beskriver de ting, der er ens for alle renoveringer via en helhedsplan. Vi tager dog altid udgangspunkt i den enkelte boligafdeling og de behov,

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012.

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Deltagere: Kurt Rytter, Ballerup Ejendomsselskab Lone Skriver, Ballerup

Læs mere

Opstart Har I brug for rådgivere, der kender alt til helhedsplaner og selv har arbejdet i det almene?

Opstart Har I brug for rådgivere, der kender alt til helhedsplaner og selv har arbejdet i det almene? Helhedsplaner Afklaring Hvordan kan jeres boliger og afdeling udvikles? ALECTIA tilbyder både individuelle og standardiserede løsninger. Ideer og/eller en strategi Gennem dialog og samarbejde med beboerne,

Læs mere

Renovering af Rosenhøj. En boligafdeling I Aarhus. V/Leif Jensen Direktør i Boligforeningen Århus Omegn.

Renovering af Rosenhøj. En boligafdeling I Aarhus. V/Leif Jensen Direktør i Boligforeningen Århus Omegn. Renovering af Rosenhøj. En boligafdeling I Aarhus V/Leif Jensen Direktør i Boligforeningen Århus Omegn. Bebyggelsen Rosenhøj er en del af Viby Syd, der består af ca. 5.300 boliger I Rosenhøj er der 840

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGGÅRDENS AFD. 8. Initiativaftale mellem Aalborg Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGGÅRDENS AFD. 8. Initiativaftale mellem Aalborg Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGGÅRDENS AFD. 8 Initiativaftale mellem Aalborg Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

Bogtrykkergården afd. 108. Bagergården afd. 142. Rådmandsbo 3B. Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd.

Bogtrykkergården afd. 108. Bagergården afd. 142. Rådmandsbo 3B. Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd. Bogtrykkergården afd. 108 Bagergården afd. 142 Rådmandsbo 3B Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd. 127 HELHEDSPLAN FOR MIMERSGADEKVARTERET Med Helhedsplanen for Mimersgadekvarteret

Læs mere

RÅDERET AFDELING 40 KALLEMOSEN OG RUGKOBBEL. Hvad er råderet? 2. Positivlisten. 2 3. Afdelingens udvidede positivliste. 3 4.

RÅDERET AFDELING 40 KALLEMOSEN OG RUGKOBBEL. Hvad er råderet? 2. Positivlisten. 2 3. Afdelingens udvidede positivliste. 3 4. «Lejer_Sel»«ejer_Afd» RÅDERET AFDELING 40 KALLEMOSEN OG RUGKOBBEL Indholdsfortegnelse: Hvad er råderet? 2. Positivlisten. 2 3. Afdelingens udvidede positivliste. 3 4. Igangsætning/godkendelse af råderetssag.

Læs mere

Blokmøder om den fysiske helhedsplan i Munkevangen oktober 2016

Blokmøder om den fysiske helhedsplan i Munkevangen oktober 2016 Blokmøder om den fysiske helhedsplan i Munkevangen oktober 2016 Opsamling fra alle blokmøder Den 5. og den 12. oktober blev der afholdt fire blokmøder om oplægget til den fysiske helhedsplan i Munkevangen.

Læs mere

Afdeling 9 Bjergtoften og Gesingparken

Afdeling 9 Bjergtoften og Gesingparken Skærbæk Boligforening Afdeling 9 Bjergtoften og Gesingparken HELHEDSPLAN Gesingparken Bjergtoften Bilag til ansøgning om renoveringsstøtte Udarbejdet af Kuben Management A/S for Skærbæk Boligforening Marts

Læs mere

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden.

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Følgende forelå og forhandledes. Sager til efterretning/orientering. 1. Forhandlingsprotokol

Læs mere

Boligsociale indsatser

Boligsociale indsatser Boligsociale indsatser 2015-2018 Nyt regulativ og hva så? Landsbyggefonden har udsendt et nyt regulativ på det boligsociale område, og det betyder, at der er nye regler for de bevillinger til boligsocialt

Læs mere

REFERAT STYRINGSDIALOG KØGE ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB (DAB)

REFERAT STYRINGSDIALOG KØGE ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB (DAB) REFERAT STYRINGSDIALOG KØGE ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB (DAB) Dato Byrådssekretariatet 7. januar 2016 2017-000691-1 Tidspunkt Den 4. februar 2016, kl. 15.00 Deltagere Kontorleder Steen Hingebjerg Jensen,

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere