Ringsted kommune Årsrapport 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ringsted kommune Årsrapport 2012"

Transkript

1 Ringsted kommune Årsrapport 2012

2 Indholdsfortegnelse Side 3 Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 13 Side 20 Side 21 Indledning med hovedtendenser Ungdomskriminaliteten i tal Sigtede ige i Ringsted kommune Sigtede ige i Ringsted kommune Sigtelsernes art for de ige Sigtede ige i Ringsted kommune Sigtelsernes art for de ige Kønsfordeling på alle sigtede unge Aldersfordeling på sigtede unge Status på unge der begik kriminalitet de foregående. Ungdomskriminaliteten på landsplan Status på det kriminalitetsforebyggende arbejde Indsatsområder og evaluering SSP strukturen Perspektivering 2

3 Indledning Denne rapport indeholder Data om den ungdomskriminalitet der er begået af unge med bopæl i Ringsted Kommune i 2012, sammenlignet med data fra de 2 foregående og en vurdering af hovedtendenserne. Status og evaluering på det kriminalitetsforebyggende arbejde og indsatsområderne Det skal indledningsvist præciseres, at tallene i rapportens statistikker viser antallet af sigtede unge. Dvs. kun tal for den ungdomskriminalitet, hvor der rent faktisk er lavet en sigtelse på en ung under 18. Statistikken er altså ikke et billede på, hvor meget ungdomskriminalitet der har været, men på den ungdomskriminalitet, hvor der er rejst sigtelse. For unge under den kriminelle lavalder er der tale om, at de har erkendt lovovertrædelsen. Der er en lang række unge, der i ets løb har været gennem SSP-systemet, uden at de optræder i statistikken. Det kan fx være unge med bekymrende adfærd eller unge, der er afhørt omkring en sag, hvor der ikke er beviser nok til at rejse en sigtelse. Hovedtendenser Antallet af sigtelser er faldet med 9 % fra 2011 til 2012 (8 sigtelser) 50 unge under 18, svarende til 1,42 % af det samlede antal unge i kommunen, har været sigtet i 2012 Samlet set er der sket en stigning på 4 % i antallet af sigtede unge (2 personer) Drenge udgør ca. 86 % af de sigtede 11 % af de sigtede drenge har anden etnisk baggrund end dansk (5 drenge) 19 % af sigtelserne er oprettet under ordensbekendtgørelsen sikring af den offentlige orden 40 af de sigtede har kun en sigtelse 10 af de sigtede har mere end én sigtelse 3

4 Ungdomskriminaliteten i tal Sigtede ige i Ringsted kommune (alle) Population Antal sigtede Antal sigtelser Grafisk fremstilling af nedenstående tal ige Population Antal sigtede Sigtede i procent 1,70 % 1,35 % 1,42 % Antal sigtelser i alt Antal sigtelser drenge Antal sigtelser piger

5 Sigtede unge over den kriminelle lavalder *Den kriminelle lavalder blev ved lov ændret fra 15 til 14 pr. 1. juli 2010, og tilbage til 15 d. 1. marts Population Antal sigtede Antal sigtelser Grafisk fremstilling af nedenstående tal (14)15-17 ige 2010 (15-17) 2011 (14-17 ) 2012 (15-17 ) Population Antal sigtede Sigtede i procent 3,33 % 2,45 % 3,08 % Antal sigtelser i alt Antal sigtelser drenge Antal sigtelser piger

6 Sigtelsernes art for de ige Vold Tyveri Butikstyveri Indbrud Røveri Hærværk Brugstyveri Euforiserende stoffer Orden Nægter at opgive navn 0 Hæleri 1 0 Våben Bedrageri 7 0 Falsk anmeldelse 2 0 Samleje med barn under Trusler 5 1 Voldtægt 1 0 Andet

7 Sigtede unge under den kriminelle lavalder (10 14 ) Population Antal sigtede Antal sigtelser Grafisk fremstilling af nedenstående tal ige 2010 (10-14 ) 2011 (10-13 ) 2012(10-14 ) Population Antal sigtede Sigtede i procent 0,73 % 0,23 % 0,41 Antal sigtelser i alt Antal sigtelser drenge Antal sigtelser piger

8 Sigtelsernes art for de ige Vidnetrusler 2 Vold 3 1 Tyveri Butikstyveri Røveriforsøg 1 Røveri mod mindreig/mobil 3 Hærværk Brugstyveri 2 Indbrud i kolonihavehus 0 4 Våben 1 1 Orden 1 1 Samleje med barn under

9 Kønsfordeling på alle sigtede unge (10 17 ) Sigtede piger Sigtelser piger Sigtede drenge Sigtelser drenge Grafisk fremstilling af nedenstående tal. Sigtelser I alt Sigtede piger Sigtelser mod piger Sigtede drenge Sigtelser mod drenge

10 Aldersfordeling på alle sigtede unge Sigtede piger Sigtede drenge Aldersfordeling på alle sigtede unge Sigtede piger Sigtede drenge

11 Antal sigtelser pr. ung Antal sigtelser Antal unge 2011 Antal unge Status på unge der begik kriminalitet i 2011 Har de nogen nye sigtelser i 2012? Alder på afhøringstidspunkt Sigtelser Antal nye sigtelser fra Antal nye sigtelser fra ige Ingen nye sigtelser ny sigtelse nye sigtelser nye sigtelser 0 0 Flere nye sigtelser 0 0 Nye sigtelser i alt 0 1 Alder på afhøringstidspunkt Sigtelser Antal nye sigtelser fra Antal nye sigtelser fra ige Ingen nye sigtelser ny sigtelse nye sigtelser nye sigtelser 0 0 Flere nye sigtelser 3 3 Nye sigtelser i alt Ingen nye sigtelser i alt 37 Nye sigtelser i alt 11 Der er ingen piger blandt gengangerne 11

12 Ungdomskriminalitet på landsplan Det er ikke muligt at få tal fra sammenlignelige kommuner. Tallene i denne rapport kan dog sammenlignes med udviklingen på landsplan, der viser et fald i andelen af børn og unge, der har begået kriminalitet i såvel den selvrapporterede som den registrerede kriminalitet i perioden fra Den positive udvikling med faldende kriminalitet blandt børn og unge er således landsdækkende Antallet af sigtelser for straffelovsovertrædelser fordelt efter alder, i Danmark I alt Kilde: Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet , Justitsministeriets forskningskontor, april Den generelle udvikling I rapporten hvor ovenstående statistik er taget fra fremg det, at der for alle aldersgrupper, med undtagelse af de 17-ige, har været et ret konstant fald i antallet af mistanker eller sigtelser i de seneste. Denne udvikling er mere markant for de yngste end for de ældre. Mens antallet af mistanker/sigtelser mod ige er faldet til under det halve fra 2006 til 2011, drejer det sig om et fald i antal sigtelser mod 15-ige på 40 pct. og mod de 16-ige på 34 pct. For de 17-ige er der på trods af en vækst i antallet af sigtelser på 4 pct. fra 2010 til 2011 også tale om et fald siden Det er på i alt 15 pct. Vurderet over hele den undersøgte periode var der i 2011 for alle aldersklasser færre sigtelser end i Mindskningen er samlet set på 21 pct. 12

13 Status på det kriminalitetsforebyggende arbejde I Ringsted Kommune bestræber vi os på at arbejde på en tidlig, helhedsorienteret, sammenhængende og tværsektoriel indsats. De kommunalt ansatte medarbejdere arbejder på at reagere tidligt i forhold til børn og unge med bekymrende adfærd, således at forældre tidligt gøres bekendt med bekymringen og f hjælp til at udfylde forældrerollen over for barnet/den unge, så de kan hjælpe deres børn på rette vej. SSP-konsulenterne arbejder forebyggende med børn, unge og deres familier. Førstegangskriminelle tilbydes en samtale med forældre og en SSP-konsulent. Ved gentagen kriminalitet aftales i samarbejde med kommunens øvrige aktører, hvilken indsats der skal iværksættes for den unge. Som noget nyt har Politiet og SSP-konsulenterne indgået samarbejde om at lave forebyggende bekymringssamtaler i hjemmet hos familier hvor den unge har udvist bekymrende risikoadfærd. Indsatsområder I det følgende er foreslået mål og indsatser for SSP-arbejdet, som tager udgangspunkt i dels de indsatsområder og handleplaner som Kredsrådet i Midt- og Vestsjællands politi og Lokalrådet i Ringsted har besluttet, der skal arbejdes efter, dels målsætningerne fra den kommunale handleplan for nedsættelse af ungdomskriminalitet og sidst men ikke mindst værdierne i Børneog Ungepolitikken. Derudover er der udarbejdet et Ydelseskatalog for SSP-konsulenternes arbejde, som skal ses som et supplement til indsatsområderne. Målsætning Den overordnede målsætning for SSP-arbejdet er at sikre børn og unges trivsel ud fra den overbevisning, at børn og unge, der er i god trivsel, hverken bliver kriminelle eller misbrugere. Arbejdet tager endvidere udgangspunkt i ønsket om at skabe tryghed for byens borgere ud fra den overbevisning, at jo mindre kriminalitet der er, jo tryggere er borgerne. Ungdomskriminalitet Målet er besluttet i Ringsted kommunes handleplan for nedsættelse af ungdomskriminalitet. Mål Antallet af unge, der sigtes for en lovovertrædelse, skal mindskes med 3 % pr.. Indsatser SSP-konsulenterne opdeler indsatsen i tre overordnede niveauer: 13

14 Den generelle forebyggende indsats, ca. 60 %, er en bred indsats over for alle børn og unge. Selvom målgruppen ikke har vist tegn på bekymrende adfærd med hensyn til kriminalitet og/eller misbrug, er den generelle indsats vigtig. Den specifikke indsats, ca. 25 %, som hjælper børn og unge, der er i fare for at komme i berøring med kriminalitet og/eller misbrug. Den specifikke indsats sættes ind over for grupper af børn og unge, som har været på kant med loven, eller som eksperimenterer med kriminalitet og/eller misbrug. Den individorienterede indsats, ca. 15 %, der er rettet mod den enkelte unge, som har udviklet et kriminelt mønster og/eller et misbrugsmønster. Indsatsen er individuel og skal forebygge, at den unge fortsætter et kriminelt mønster og/eller et misbrugsmønster. Ydelserne er: Undervisningstilbud til kommunens skoler til elever og forældre Opsøgende arbejde, herunder opsøgende arbejde på gadeplan både til daglig og i forbindelse med særlige begivenheder Individuel rådgivning, rådgivning til skoler, institutioner, forældre mv. SSP-konsulenterne vejleder og rådgiver lærere og forældre, n der er bekymring om mistrivsel eller misbrug. SSP gennemfører samtaleforløb med unge, der har bekymrende adfærd Indsatser/kampagner, fx indsats omkring skolefravær, som beskrevet i skolernes retningslinjer om skolefravær. Hvordan evalueres? - Årlig kriminalstatistik fra politiet - Der måles på antal og art af sigtelse for unge under 18 - Resultaterne analyseres i forhold til nuværende og fremtidige indsatser. Evaluering Antallet af unge der er sigtet for kriminalitet er steget med to personer fra 48 personer i 2011 til 50 i 2012, svarende til en stigning på 4%. Til gengæld er antallet af sigtelser faldet med 9%. (8 sigtelser) Tidsplan Der evalueres en gang om et i januar måned i forbindelse med SSP-srapporten. 14

15 Flertalsmisforståelser Mål - at sikre, at borgerne i Ringsted - unge såvel som forældre og andre i berøring med de unge ikke handler uhensigtsmæssigt for at leve op til urealistiske og forkerte opfattelser af andre menneskers normer og vaner. Bearbejdningen af flertalsmisforståelserne indtænkes bredt i SSP s arbejde, således at borgernes billede af hinanden gøres mere realistisk gennem viden om og kendskab til hinanden og de faktiske omstændigheder. Problemet ved flertalsmisforståelser er, at de kan være med til at styre folks handlinger i uhensigtsmæssige retninger for at leve op til forventninger og normer, som man tror, er fremherskende. Forestillingen om At alle andre gør det kan således føre til at den unge og dennes forældre ændrer deres handlinger og skubber sine egne grænser for at følge med. En sådan misforståelse kan bl.a. føre til at unge kommer til at ryge eller drikke mere, end de reelt har lyst til, eller at forældre accepterer handlinger og normer, som de egentlig er imod. Metoden er undersøgt via Ringsted Forsøget ( ) og yderligere underbygget via Aarhus Eksperimentet ( ), så der er evidens for at det virker. Indsatser Undervisning i flertalsmisforståelser i alle 6. klasser samt opfølgende forældremøder Inddragelse af flertalsmisforståelse i al anden undervisning fx forældrenetværk og vi er alle på nettet Benytte klikkersystem der er et trådløst interaktivt system, som hurtigt tydeliggør hvad en forsamling tror om et emne og viser, hvor meget en gruppe kan tage fejl i forhold til fakta om risikoadfærd Udbrede holdning om og tendensen til, at det ikke er sejt at drikke ved at holde fast i arrangementer uden alkohol og derved udsætte alkoholdebutalderen Benytte pressen til at fortælle de gode historier. Hvordan evalueres? Det skal beskrives ligt, hvordan metoden anvendes. Tidsplan Der evalueres en gang om et i januar måned i forbindelse med SSP-srapporten. Evaluering Vi har i kalenderet 2012 besøgt klasser, hvor vi har arbejdet målrettet med flertalsmisforståelser. Vi har i den forbindelse afholdt 14 forældremøder, da vi på nogle skoler har slået 2 klasser sammen til forældremødet. Derudover har vi kort præsenteret denne viden på informationsaftner på Campusskolen. Her fik forældrene også mulighed for at se hinandens holdning til alkoholdebut. Målet fastholdes i

16 Konfliktmæglerkorps Målet er besluttet i Ringsted kommunes handleplan for nedsættelse af ungdomskriminalitet. Mål At udbrede kendskabet til konfliktmægling og dermed øge antallet af konfliktmæglinger, hvor en af parterne er barn eller ung i Ringsted kommune. Mægling er en metode til løsning af konflikter som kan bruges, n to eller flere parter ikke kan nå til enighed eller har svært ved at tale sammen. Konfliktmæglere er upartiske og deres rolle er at lede deltagerne gennem dialog til forhandling og holdbare aftaler. SSP har i 2012 gennemført 28 professionelle mæglinger imellem konflikthavende børn/unge. Indgangsvinklen til mæglingen er parternes frivillige deltagelse, et individuelt formøde og forældrenes involvering med accept til gennemførelse af mæglingsprocessen. Det kan evt. aftales, at forældrene er til stede under mæglingen. SSP har i uge 5/2013 talt med personer der har deltaget i mægling foret Flg. citater er udtaget disse samtaler: jeg følte mig presset i starten, man kom ud med mange ting, man fik svar på mange spørgsmål, jeg mærkede en fremgang og jeg turde sige mere og mere, jeg fik forståelse for den andens måde at være på, jeg er glad for at have deltaget i mægling, det er en rigtig god ide, hvis vi havde haft 2 gange til, var vi måske blevet rigtige venner, jeg havde svært ved at se det i starten, men nu er jeg blevet større og forst hvorfor, det var jo sådan nogle åndsvage små ting, det kan jeg se nu, jeg har lært noget ved at deltage i mægling : Dreng 14 det var dejligt at få det hurtigt løst, så skal jeg ikke gå og være bange mere, det var godt, at vi kunne få hurtig hjælp fra dig og få det løst Pige 14 rart ikke at gå og være bekymret for hvad der sker, jeg var nervøs inden snakken hvad siger hun mon?, der har efter været en lille ting i mellem os, men så fandt vi hurtigt selv ud af det igen Mor til 14 ige datter der var til mægling. Mor var tilstede ved mæglingen Det var rart at jeg kunne være med det gav en tryghed for min datter, det var fint at vi ikke skulle sige noget, under selve mæglingen, der er faldet ro på derhjemme i forhold til den anden pige, min datter har lært meget af det Alle gennemførte interview gav udelukkende positive tilkendegivelser. Overordnet set er de 16

17 gennemførte mæglinger forløbet således, at parternes konflikter er blevet løst eller har fundet en aftale, der har dannet grundlag for parternes videre færden uden optrappende konflikter eller endt i voldelige episoder med den viden SSP har til rådighed. Umiddelbart har forældreinddragelsen udelukkende givet positive tilkendegivelser vedr. 3. mands indtræden i de unges konflikter. Konklusion: Ud fra interne betragtninger, eksterne tilkendegivelser og adspurgte deltagere anser SSP, at udbuddet af konfliktmægling giver mening for de professionelle og synes at have en positiv effekt hos de konflikthavende parter. Ovenstående citater fra personer der har deltaget i konfliktmægling er selvfølgelig et begrænset udtræk af helheden, men udviser en endog meget positiv holdning blandt de adspurgte. SSP fastholder tilbuddet om konfliktmægling og tilbuddet bør synliggøres igen. Forældreinvolvering Målet er besluttet i Kredsrådet og Lokalrådet Mål - at styrke og understøtte samarbejdet mellem forældre og myndigheder eller andre, der har med børn og unges opvækst at gøre, herunder sikre at forældrene klædes på til i større grad at støtte børn og unges positive udvikling. Indsatser Information, dialog og inddragelse af forældre i flere sammenhænge for at understrege vigtigheden af interesserede og engagerede forældre. SSP-konsulenterne har flg. tilbud på skolerne som involverer forældrene: Inspiration og vejledning til klasselærere i de små klasser, med opfordring til at danne forældrenetværk Vi er alle på nettet undervisning for alle 5. klasseelever om god adfærd på internettet. Informationsfolder med hjem til forældrene Hvad vi tror om andre undervisning og forældremøde i 6. klasserne om flertalsmisforståelse, som skal vise forældrene, at det, de tror om andre, langt fra er det rigtige, og at det f dem til at gøre noget, de ikke har lyst til, som fx at give deres barn lov til at drikke alkohol og komme sent hjem Dialogmøder i 8. klasse om forældreansvar og teenageproblematikker, herunder udsættelse af alkoholdebut. Derudover afholdes bekymrings- og vejledningssamtaler og hjemmebesøg med forældre til unge, som har en bekymrende adfærd. Evaluering - Optælling af konsulentbesøg hos klasselærerne i klasse - 6 rådgivende samtaler - Optælling af antallet af gennemførte undervisninger i 5. klasse 5 undervisninger - Optælling af gennemførte forældremøder i 6. klasse 14 forældremøder - Optælling af gennemførte dialogmøder i 8. klasse 3 dialogmøder 17

18 - Optælling af forældre- og familierådgivninger 113 rådgivende samtaler med forældre og 29 samtaler med familier Der evalueres en gang om et i januar måned i forbindelse med SSP-srapporten. Målet fastholdes i 2013 Unges brug af det offentlige rum Målet er besluttet i Kredsrådet og Lokalrådet Mål - at sikre en kontakt til de unge, der fravælger de etablerede fritidstilbud og i stedet færdes i det offentlige rum. Kontakten skal sikre, at de ikke danner egne værdier og normer, der er uhensigtsmæssige i forhold til samfundet omkring dem og deres egen udvikling. Unge, der ikke gennem deltagelse i etablerede fritidstilbud f støtte og vejledning af voksne, risikerer at skabe egne fællesskaber, der kan udvikle uhensigtsmæssig adfærd og normer. Dette vil i nogle tilfælde kunne føre til kriminalitet og utryghedsskabende adfærd. Fokus på dette område skal understøtte trygge og sunde opvækstvilk for børn og unge. Indsatser Opsøgende gadearbejde, information om fritidstilbud og kontakt til forældre. Hvordan evalueres? De unges færden i det offentlige rum måles i form af et overordnet indtryk hos SSPkonsulenterne på gadeplan samt hos politiets kørende beredskabspatrulje. Tidsplan Der evalueres en gang om et i januar måned i forbindelse med SSP-srapporten. Evaluering Gadearbejdet er et af SSP s fokus områder. Erfaringer viser, at man kan nå kriminelle og kriminalitetstruede børn og unge igennem en koordineret og strategisk indsats på gadeplan. Vi ved fra forskning og praktiske erfaringer, at stabile relationer over tid er afgørende, hvis børn og unge skal komme godt videre i livet. Vi ønsker derfor at være en rådgivende og vejledende sparringspartner for unge, uden at dette nødvendigvis behøver at være formaliseret. Vi er dog opmærksomme på, om der er behov for yderligere indsats igennem Børne- og Familie afdelingen eller Ungeenheden. Vores tætte samarbejde med ungdomsklubberne og diverse foreninger i Ringsted gør, at vi koordinerer vores indsats i forhold til samarbejdspartnere og netværk. I har vi set unge på gadeplan, som bevæger sig væk fra gadehjørnet hen imod et mere etableret tilbud, såsom klubberne og diverse foreninger i Ringsted kommune. Vi har dog stadig en lille kerne af unge, som ikke benytter sig af disse tilbud og som udvikler sig i en retning, hvor de bliver mere og mere marginaliseret fra den resterende ungdomsgruppe. Med fald i kriminaliteten i Ringsted og i Danmark generelt, er vi opmærksomme på denne gruppe og har en vigtig opgave i at beskrive og koordinere med samarbejdspartnere ved Ringsted kommune. Vores øgede fokus på dialog med 18

19 denne gruppe, har gjort at vi har kunnet samarbejde med diverse erhvervsdrivende i Ringsted om mulige løsninger, n de har stået i konfliktsituationer med de pågældende unge. Ringsted festivalen er et åbenlyst eksempel på et glimrende samarbejde imellem festivalens ledelse og politiet i forhold til gadearbejdet. En koordineret indsats med politiet og festivalens personale som sikrede tryghed for de unge og festivalens øvrige gæster. Vi har ligeledes i det opsøgende arbejde oplevet en stigning af henvendelser fra borgere i Ringsted kommune. Henvendelser som har gjort det muligt at støtte helt almindelige borgere i vanskelige situationer med udfordrende unge. Vi har løbende fokus på, at udvikle vores allerede eksisterende gadearbejde og evaluere løbende med både politiet og vores nærmeste samarbejdspartnere ved Ringsted kommune. Synlighed Mål - At borgerne og samarbejdspartnere ved, hvad SSP st for, hvad SSP-konsulenterne kan bruges til, og hvordan de kan få fat i dem. Indsatser - tilstedeværelse på skoler - tilstedeværelse ved forskellige begivenheder - gadearbejde - forældremøder - pædagogiske rådsmøder - aktiviteter - ydelseskatalog - presse - hjemmeside - undervisningskatalog - mæglerbrochure. Hvordan evalueres? Beskrivelse af gennemførelsen af ovenstående indsatser. Undersøgelse af SSP-konsulenternes tilgængelighed på skolerne - Lever SSP-konsulenterne op til forventningerne blandt samarbejdspartnere? - hvis ikke, hvordan kunne I så tænke jer, det skulle være? Tidsplan Der evalueres en gang om et i januar måned i forbindelse med SSP-srapporten. Evaluering Pr. 1. august 2012 startede en ny skolestruktur i Ringsted kommune, som bl.a. betød at overbygningseleverne fra Dagmarskolen, Valdemarskolen og Sdr. Parkskolen blev samlet på Campusskolen. Denne struktur har SSP-konsulenterne også tilpasset sig, således at de er 3 19

20 konsulenter der tidligere var tilknyttet disse skoler nu er tilknyttet Campusskolen. Den fjerde SSPkonsulent servicerer stadig kommunens nordlige distrikt. Der er generelt tilfredshed med SSP-konsulenternes synlighed og tilgængelighed på kommunens skoler Citat: Campusskolen er jo privilegeret med ressourcepersoner, og medarbejderne er begejstrede. Udsagn som det er hurtigt at få fat på eksperter, det er rart med hurtig vejledning f.eks. i en pause, er dem jeg hører flest af i forhold til SSP. Målet fastholdes i 2013 Rusmiddelkampagnen 2012 SSP gennemførte i uge 41/2012 en temauge omkring rusmidler for alle 8. klasserne på Campusskolen i Ringsted. Eleverne arbejdede projektorienteret i grupper med videns indsamling og produktudvikling i forhold til forståelse og forebyggelse imod narkotiske stoffer og misbrug. Der blev torsdag aften afholdt en messe i skolens bygning, hvor elevernes produkter blev fremvist i opbyggede stande for forældre og andre interessenter. Projektet blev gennemført i samarbejde med Ringsted Politi og Projekt Ungeliv, Ringsted kommune. Projektet blev afholdt over 4 skoledage. Der blev samtidig afholdt en forældreaften på den 4. skoledag. Ca. 200 elever deltog i projektet. Forældretilslutningen var enorm set i forhold til normalt fremmøde. SSP var tilfredse med projektets gennemførelse, elevernes produkter og i særdeleshed forældrenes fremmøde ved messens afholdelse torsdag aften. SSP synes at have opnået målsætningerne for så vidt ang en anderledes forebyggelse med eleven i centrum, selvstændig videns indsamling og arbejdet i grupper, samlet indsats for alle elever i samme tidsrum (ungdomskulturfordrende), samt forældreinddragelse med dialog forældre/elev for øje. SSP opnåede deslige en enorm synlighed overfor samtlige elever, samt relations skabende kontakt til både elever og lærere på kort tid. SSP evaluerer selvstændigt på videreudvikling af projektets enkeltheder, herunder bør det særligt fremhæves, at SSP skal opnå en større inklusion og forståelse af rolleinddelingerne med skolens lærere under projektets gennemførelse. Tilkendegivelser fra elever, lærere, forældre, repræsentanter fra Politi og Ungeliv var entydigt positive. 20

21 SSP-strukturen i Ringsted Kredsråd (4 møder ligt) Opgave: Fastlægge strategi for det kriminalpræventive arbejde i politikredsen. Lokalråd - Borgmestrene og politidirektøren i politikredsen. (4 møder ligt) Opgave: Udarbejde plan for det kriminalitetsforebyggende arbejde i kommunen. - 3 repræsentanter fra lokalpolitiet - 3 repræsentanter fra kommunen - Flere repræsentanter fra det øvrige lokalsamfund. Koordinationsudvalg (4 møder ligt) Opgave: Udarbejde generelle, specifikke og individorienterede indsatser ud fra lokalrådets plan. - Politiets leder af beredskabet - Lokalpolitiets forebyggelsesmedarbejder - Ungdomsskolelederen - 4 SSP-konsulenter - Leder fra i Børne-og familierådgivningen - Lederen af Ungeenheden - Rådgiver fra Ungeenheden - Repræsentant fra UU - Leder fra Skole- of familiehuset - Repræsentant fra Kriminalforsorgen. Statusmøder hver 2. uge. Opgave: Statusmøde med henblik på at synliggøre uhensigtsmæssig adfærd og lave en samlet koordinering af den forebyggende indsats. - Politiets forebyggelsesmedarbejder - SSP-konsulenterne - Rådgiver fra Børne- og familierådgivningen - Medarbejder fra Ungeenheden - Medarbejder fra Skole- og familiehuset - Repræsentant fra UU - Ungdomsskolelederen. Perspektivering Det har vist sig at være væsentlige indsatsområder som SSP arbejder med, og derfor videreføres de. SSP-konsulenterne vil fortsat være fleksible og opmærksomme på de behov der opst blandt børn og unge i kommunen, samt tilpasse sig de forhold som den nye skolestruktur afstedkommer. 21

Ringsted kommune. SSP årsrapport 2010. Indholdsfortegnelse

Ringsted kommune. SSP årsrapport 2010. Indholdsfortegnelse Ringsted kommune SSP årsrapport 200 Indholdsfortegnelse Side Indledning med hovedtendenser Side 4 Ungdomskriminaliteten i tal Side 4 Sigtede 0-7 årige i Ringsted kommune Side 5 Sigtede 5-7 årige i Ringsted

Læs mere

Ringsted kommune. SSP årsrapport 2009. Indholdsfortegnelse

Ringsted kommune. SSP årsrapport 2009. Indholdsfortegnelse Ringsted kommune SSP årsrapport 009 Indholdsfortegnelse Side Indledning med hovedtendenser Side Ungdomskriminaliteten i tal Side Sigtede 10 17 årige i Ringsted kommune Side 5 Sigtede 1517 årige i Ringsted

Læs mere

Bilagsfortegnelse med uddybende beskrivelser af udvalgte indsatser

Bilagsfortegnelse med uddybende beskrivelser af udvalgte indsatser NOTAT Dato: 30. april 2015 SSP sberetning 2014 Kontaktoplysninger Skolecenter Denne beretning indeholder: Korsevænget 16 4100 Ringsted Årsberetning 2014 og perspektivering Bilagsfortegnelse med uddybende

Læs mere

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017 Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Indledning Det er SSP Frederikshavns overordnede mål, at Frederikshavn Kommune skal være en kommune, hvor det er trygt

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet Godkendt af Børne- og skoleudvalg og Lokalråd 2011 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet Som en del af den sammenhængende

Læs mere

SSP samarbejde og handleplan

SSP samarbejde og handleplan SSP samarbejde og handleplan En samlet beskrivelse af SSP samarbejdet i Rebild Kommune maj 2015 Indholdsfortegnelse Formål med SSP samarbejdet 3 Organisering af SSP samarbejdet 4 Beskrivelse af ansvars-

Læs mere

Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge

Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Indledning Lov 166 om ændring af lov om social service og lov om rettens pleje (Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede børn og unge)

Læs mere

Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune

Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune Lovgivning: Forpligtigelsen til at etablerer kriminalpræventivt samarbejde mellem Skole, Sociale myndigheder og Politi,

Læs mere

Analysen er udarbejdet på grundlag af indberetninger i POL-SAS (Politiets Sagsstyrings System) indtil 31. december 2009.

Analysen er udarbejdet på grundlag af indberetninger i POL-SAS (Politiets Sagsstyrings System) indtil 31. december 2009. Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2 Forord: Denne analyse er udarbejdet af kriminalpræventiv koordinator i Bornholms Politi med henblik på at give et billede af den kendte og registrerede

Læs mere

Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008

Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008 Bornholms Politi Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008 Forord: Denne analyse er udarbejdet af kriminalpræventiv koordinator i Bornholms Politi med henblik på at give et billede

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. SSP Skole Socialforvaltning - Politi. Indsatsen mod ungdomskriminalitet

GLOSTRUP KOMMUNE. SSP Skole Socialforvaltning - Politi. Indsatsen mod ungdomskriminalitet GLOSTRUP KOMMUNE SSP Skole Socialforvaltning - Politi Indsatsen mod ungdomskriminalitet et tillæg til Børnepolitikken herunder den sammenhængende børnepolitik Vedtaget i Kommunalbestyrelsen d. 12. september

Læs mere

Kriminalitetsforbyggende Undervisningsforløb for 4.-10. klasse. Identitet og handlekompetence.

Kriminalitetsforbyggende Undervisningsforløb for 4.-10. klasse. Identitet og handlekompetence. 1 Greve Kommune Center for Børn & Familier Februar 2013 Greve Kommune, Den Kriminalitetsforebyggende Indsats 2013-2015. Bilag Projekt 1: KFI og tidlig forebyggelse Kriminalitetsforbyggende Undervisningsforløb

Læs mere

Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet et tillæg til den sammenhængende børnepolitik

Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet et tillæg til den sammenhængende børnepolitik Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet et tillæg til den sammenhængende børnepolitik Indledning Kommunerne skal i henhold til lov 166 om ændring af lov om social service og lov om rettens pleje

Læs mere

Arbejdsgrundlag for det kriminalitets- og misbrugsforebyggende arbejde i SSP-organisationen i Roskilde Kommune

Arbejdsgrundlag for det kriminalitets- og misbrugsforebyggende arbejde i SSP-organisationen i Roskilde Kommune Forebyggelses- og Socialudvalget Social og Sundhed Familie og Børn Sagsnr. 204582 Brevid. 1483568 Ref. PIWI Dir. tlf. 46 31 59 62 piawi@roskilde.dk 27. juni 2012 Arbejdsgrundlag for det kriminalitets-

Læs mere

Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet Mariagerfjord Kommune skal i henhold til lov 166 om ændring af Lov om Social Service og Lov om Rettens Pleje (Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede

Læs mere

SSP-Konsulenternes. Ydelseskata log

SSP-Konsulenternes. Ydelseskata log -Konsulenternes Ydelseskata log Indledning Denne folder giver et overblik over -konsulenternes ydelser til borgere, netværks- og samarbejdspartnere. Målgruppen for det forebyggende arbejde er alle børn

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

SSP-katalog 2013-2014

SSP-katalog 2013-2014 SSP-katalog 2013-2014 1 Indhold Kære klasselærer... 3 SSP-samarbejdet... 4 TEMA OG DIALOG I KLASSEN... 5 Ad hoc puljen... 6 7. klasser... 7 7.- 9. klasser... 9 Sparring og Samarbejde... 10 Konsulentbistand

Læs mere

Organisering af SSP-samarbejdet i Silkeborg

Organisering af SSP-samarbejdet i Silkeborg Organisering af SSP-samarbejdet i Silkeborg Centrale aktører i SSP-samarbejdet SSP-styregruppen...1 SSP-konsulenten...1 Ungemedarbejderen på Silkeborg Ungdomsskole...2 Politiets forebyggelsesgruppe...3

Læs mere

Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet

Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR MARTS 2011 Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet Pr. 1. juli 2010 blev den kriminelle lavalder sænket til fra 15 til 14 år. Det er derfor af særlig interesse

Læs mere

Hvad jeg tror om andre

Hvad jeg tror om andre Hvad jeg tror om andre Aftenens program - del 1 1. Hvad er SSP? 2. Hvordan ser virkeligheden ud? Medierne Din forestilling - Undersøgelserne 3. Ringstedsforsøget Skanderborg modellen 3. Sundhedsplejerskens

Læs mere

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2011 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016 Forslag til Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune Gældende fra 1. januar 2016 Indhold Styregruppen for SSP-samarbejdet i Faxe Kommune...3 Koordinationsgruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune...4

Læs mere

Trivsel for alle. - Hvad kan du gøre?

Trivsel for alle. - Hvad kan du gøre? Trivsel for alle - Hvad kan du gøre? Hvad er SSP Samarbejde mellem: Skoler Socialforvaltning Politi Mål: At forebygge kriminalitet, misbrug og mistrivsel Hvordan sikrer vi så det? Undervisning i skoler

Læs mere

Bornholms Politi Analyse ungdomskriminaliteten Bornholms Politikreds 2007

Bornholms Politi Analyse ungdomskriminaliteten Bornholms Politikreds 2007 Bornholms Politi Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 27 Forord: Denne analyse er udarbejdet af præventiv koordinator i Bornholms Politi med henblik på at give et billede af den kendte

Læs mere

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Trivselsforum og SSP-samarbejdet ses i Aalborg Kommune som en samlet størrelse. Dette skyldes,

Læs mere

SSP I MIDDELFART KOMMUNE

SSP I MIDDELFART KOMMUNE SSP I MIDDELFART KOMMUNE ORIENTERING TIL MEDARBEJDERE 2011 Forord Denne folder giver medarbejdere i Middelfart Kommune en generel orientering om SSP-arbejdet i kommunen. Denne folder skal suppleres med

Læs mere

Handlingsplan 2014-2018

Handlingsplan 2014-2018 Handlingsplan 2014-2018 SSP Fredensborg INDHOLD Indledning.......1 Ansvarsfordeling i forhold til handlingsplanen.......2 Generel forebyggelse..........4 Specifik forebyggelse...... 5 Fokuspunkter...7

Læs mere

Den samlede koordinering sker gennem seks lokalgrupper hvor den gennemgående og samlende kraft er SSP-konsulenten.

Den samlede koordinering sker gennem seks lokalgrupper hvor den gennemgående og samlende kraft er SSP-konsulenten. I forbindelse med budget 2015 blev SSP og Ungdomsklubberne lagt ind under Ungdomsskolen. Flytningen af SSP sker fra d. 1.1.2015 og ungdomsklubberne overgår til Ungdomsskolen fra d. 1.8.2015 Fritidsklub

Læs mere

KRIM-plan: Plan over indsatsen til forebyggelse af ungdomskriminalitet i Frederiksberg Kommune

KRIM-plan: Plan over indsatsen til forebyggelse af ungdomskriminalitet i Frederiksberg Kommune KRIM-plan: Plan over indsatsen til forebyggelse af ungdomskriminalitet i Frederiksberg Kommune December 2016 Indledning Kommunerne skal i henhold til lov 166 om ændring af Lov om Social Service (Serviceloven)

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012 Læsø Kommune Frederikshavn Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012 Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1.

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 22. maj 2007 + bilag LOKALPOLITIET POLITIINSPEKTØREN Kornerups Vænge 12 4000 Roskilde Telefon: 4635 1448 Indvalg: 4632 1551 Lokal: 3006 Mobiltlf.: 2510 7625 E-mail: HGM001@politi.dk

Læs mere

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre.

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre. Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen 2009 Indledning Formålet med at opdatere den eksisterende handleplan er at sikre, at indsatsten lever op til krav og forventninger, der

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

2015 Resultater fra SSP s indledende analyse

2015 Resultater fra SSP s indledende analyse Skanderborg kommune 2015 Resultater fra SSP s indledende analyse Trivsel Udskoling: Unge i Skanderborg har det som landsgennemsnittet. 4% føler sig mobbet 2-3 gange om måneden eller oftere er som gennemsnittet

Læs mere

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Samarbejdsplan 2013 for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Aabenraa Esbjerg Fanø Haderslev Sønderborg Tønder Varde Vejen Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed,

Læs mere

Samlet evaluering af Digital dannelse i 4. klasse & Trivselsseminar for 8. årgang. Børn og Unge April Side 1 af 5

Samlet evaluering af Digital dannelse i 4. klasse & Trivselsseminar for 8. årgang. Børn og Unge April Side 1 af 5 Samlet evaluering af Digital dannelse i 4. klasse & Trivselsseminar for 8. årgang Børn og Unge April 2017 Side 1 af 5 1. Introduktion Digital dannelse i 4. klasse og Trivselsseminar for 8. årgang er to

Læs mere

Vi forebygger kriminalitet

Vi forebygger kriminalitet et i Haderslev Kommune Vi forebygger kriminalitet Hvad er et? et i Haderslev Kommune er et netværk for de personer og grupper, som arbejder med kriminalitetsforebyggelse blandt kommunens unge. et er både

Læs mere

Kriminalpræventiv handleplan 2011-2014

Kriminalpræventiv handleplan 2011-2014 Kriminalpræventiv handleplan 2011-2014 Bornholms regionskommune 2011 1 Forord...3 Indledning...3 Visionen for arbejdet...3 Bornholm i tal...4 Lovgivning...5 Aktører i det kriminalpræventive arbejde...9

Læs mere

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2012 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

SSP-strategi 2016-2018 for Vallensbæk Kommune. SSP - strategi 2016-2018 for Vallensbæk Kommune

SSP-strategi 2016-2018 for Vallensbæk Kommune. SSP - strategi 2016-2018 for Vallensbæk Kommune SSP-strategi 2016-2018 for Vallensbæk Kommune SSP - strategi 2016-2018 for Vallensbæk Kommune 1 Indhold 1. Indledning... 3 Kort om SSP-arbejdet...3 2. SSP-Vallensbæk... 3 3. Strategiske indsatser for SSP-området...

Læs mere

Det kriminalitetsforebyggende arbejde i Helsingør Kommune

Det kriminalitetsforebyggende arbejde i Helsingør Kommune Bilag 1 Center for Børn Unge og Familier Stab Birkedalsvej 27 3000 Helsingør Tlf. 49282990 lgo43@helsingor.dk Dato 4.7.2016 Sagsbeh. Lars Løgstrup Det arbejde i Helsingør Kommune 1. Indledning Det fremgår

Læs mere

KOMMISSORIUM. 3. Tirsdagsmødets formand (SSPK lederen) har ansvaret for at følge op på respektive analyser, navnelister mv.

KOMMISSORIUM. 3. Tirsdagsmødets formand (SSPK lederen) har ansvaret for at følge op på respektive analyser, navnelister mv. KOMMISSORIUM Tirsdagsmøder i det kriminalitetsforebyggende samarbejde U18 Formål: 1. Tirsdagsmøderne har til formål at opkvalificere kommunens indsats over for unge, som har begået kriminalitet eller er

Læs mere

Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme.

Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Sådan arbejder vi i Esbjerg Kommune Indhold Introduktion Sådan forstår vi radikalisering og ekstremisme Sådan arbejder vi Sådan er indsatsen organiseret Sådan

Læs mere

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund www.albertslund.dk 1 STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS INDHOLDSFORTEGNELSE Den kriminalpræventive indsats

Læs mere

Sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet

Sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet Sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet Forord Den sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet skal ses som en del af kommunens sammenhængende børne- og ungepolitikpolitik.

Læs mere

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Tingvej 7 4690 Haslev Børn, Familie og Uddannelse Telefon 56 20 30 00 Telefax 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Dato j.nr. Direkte telefon 5620 3959 Mail

Læs mere

Skoletilbud. Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os

Skoletilbud. Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os Skoletilbud Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os.er udgangspunktet for det misbrugs- og kriminalitetsforebyggende arbejde. Det er derfor af afgørende betydning, at der sættes

Læs mere

Bornholms Politi Analyse ungdomskriminaliteten Bornholms Politikreds 2006

Bornholms Politi Analyse ungdomskriminaliteten Bornholms Politikreds 2006 Bornholms Politi Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 26 Forord: Denne analyse er udarbejdet af præventiv koordinator i Bornholms Politi med henblik på at give et billede af den kendte

Læs mere

SSP/Opsøgende Team. Side 1

SSP/Opsøgende Team. Side 1 SSP/Opsøgende Team Side 1 Indholdsfortegnelse SSP/Opsøgende Team Baggrund for SSP/Opsøgende Teams arbejde Hvad gør vi og hvad kan du bruge os til? Trivselshåndbogen Social pejling Forældremøder...10 Rådgivning

Læs mere

Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge

Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Politisk målsætning I Esbjerg Kommune ydes der en konsekvent, hurtig og målrettet indsats overfor Kriminalitetstruede unge og unge lovovertrædere.

Læs mere

Projektbeskrivelse. 26. oktober 2011. DKR-nummer: 11-0123-0137. Forebyggelse af ungdomskriminalitet. Sagsbehandler: GLI

Projektbeskrivelse. 26. oktober 2011. DKR-nummer: 11-0123-0137. Forebyggelse af ungdomskriminalitet. Sagsbehandler: GLI Projektbeskrivelse 26. oktober 2011 Forebyggelse af ungdomskriminalitet Baggrund for projektet Udviklingen i ungdomskriminaliteten har gennemløbet en forandring gennem de seneste 20 år. De lovlydige er

Læs mere

- vi søger langsigtede resultater

- vi søger langsigtede resultater Hedensted chat amfetamin forældre ssp hash butikstyveri alkohol børn ansvar unge fuld stoffer Skoleår 11-12 ungdomskultur mobning lærer SSP - vi søger langsigtede resultater I Hedensted Kommune er SSP

Læs mere

Strategisk forebyggelse frem for brandslukning - Kan vi være andet bekendt? Slut med Børn og Sprut

Strategisk forebyggelse frem for brandslukning - Kan vi være andet bekendt? Slut med Børn og Sprut Strategisk forebyggelse frem for brandslukning - Kan vi være andet bekendt? 1 Baggrund Udsprunget af KR M-indsatsen 2007/08 Ældre- og Sundhedsudvalget, som er ansvarlig for kommunens forebyggelsesindsats,

Læs mere

Det kriminalitetsforebyggende arbejde i Helsingør Kommune

Det kriminalitetsforebyggende arbejde i Helsingør Kommune Bilag 1 Center for Børn Unge og Familier Stab Birkedalsvej 27 3000 Helsingør Tlf. 49282990 lgo43@helsingor.dk Dato 22.12.2015 Sagsbeh. Lars Løgstrup Det arbejde i Helsingør Kommune 1. Indledning Det fremgår

Læs mere

Samarbejdsplan for Nordjyllands Politi Indledning

Samarbejdsplan for Nordjyllands Politi Indledning Samarbejdsplan for Nordjyllands Politi 2009 1. Indledning Med ikrafttræden den 1. januar 2007 blev både Danmarks politikredse og hele det kommunale område reformeret gennem etablering af større og mere

Læs mere

HANDLEPLAN ANG. SAGSBEHANDLING MELLEM NORDFYNS KOMMUNE OG FYNS POLITI I SAGER MED KRIMINALITETSTRUEDE BØRN OG UNGE.

HANDLEPLAN ANG. SAGSBEHANDLING MELLEM NORDFYNS KOMMUNE OG FYNS POLITI I SAGER MED KRIMINALITETSTRUEDE BØRN OG UNGE. HANDLEPLAN ANG. SAGSBEHANDLING MELLEM NORDFYNS KOMMUNE OG FYNS POLITI I SAGER MED KRIMINALITETSTRUEDE BØRN OG UNGE. Samarbejdet mellem Nordfyns kommune og Fyns Politi, bør indebære et standardiseret, skriftligt

Læs mere

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Indledning Alle børn og unge i Glostup skal have mulighed for at blive i stand til at mestre deres liv og udfolde deres potentialer. Med den sammenhængende

Læs mere

SSP. SSP-politik for Aabenraa Kommune. SSP samarbejdets rammer/rolle i det kriminalpræventive arbejde

SSP. SSP-politik for Aabenraa Kommune. SSP samarbejdets rammer/rolle i det kriminalpræventive arbejde SSP SSP-politik for Aabenraa Kommune SSP samarbejdets rammer/rolle i det kriminalpræventive arbejde Forord Gennem en aktiv kriminalpræventiv indsats ønsker vi i SSP-regi at bidrage til, at Aabenraa kommune

Læs mere

Oversigt over mulige kriminalitetsforebyggende tiltag og handlinger (foreløbigt udkast)

Oversigt over mulige kriminalitetsforebyggende tiltag og handlinger (foreløbigt udkast) Oversigt over mulige kriminalitetsforebyggende tiltag og handlinger (foreløbigt udkast) Denne oversigt er tænkt som en form for katalog, hvor man som fagperson kan få inspiration til, hvordan man i forskellige

Læs mere

9. klasses-undersøgelse

9. klasses-undersøgelse 9. klasses-undersøgelse 2013: Trivsel & Sundhed September - oktober 2012 Trivsel og Sundhed 374 elever fra 9. klasse i Syddjurs Kommune 9. klasses-undersøgelse 2013: Trivsel & Sundhed SSP og skolerne i

Læs mere

Sammenhængende Børne- og ungepolitik

Sammenhængende Børne- og ungepolitik Sammenhængende Børne- og ungepolitik 2013 Vejen Kommunes overordnede vision At være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst. Vejen kommunes

Læs mere

Nyt fællesskab udfordringer for trivsel og risikoadfærd

Nyt fællesskab udfordringer for trivsel og risikoadfærd Nyt fællesskab udfordringer for trivsel og risikoadfærd Målet er. At skabe gode vilkår i et godt netværk Med masser af Trivsel, tryghed, læring og socialt fællesskab Jeres børn mener: 1. ALLE synes det

Læs mere

Kriminalitet og Tryghed i tal, 2013

Kriminalitet og Tryghed i tal, 2013 Kriminalitet og Tryghed i tal, 2013 Indledning Dette er en tillægsrapport til Ishøj Kommunes fælles mål og grundlæggende principper for den sammenhængende kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende

Læs mere

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold:

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold: Effektvurdering og afrapportering: Hotspot Indre Nørrebro I det følgende gennemgås status for den overordnede udfordring om utryghed samt de tre specifikke udfordringer, der indgår i effektvurderingen

Læs mere

Kommunalpolitikernes rolle i forebyggelsen

Kommunalpolitikernes rolle i forebyggelsen Spørgsmålet til mig i dag Kommunalpolitikernes rolle i forebyggelsen Hvordan kan kommunalpolitikere sætte sig i spidsen for at udvikle og lede samarbejdet med de mange samarbejdspartnere, der kan bidrage

Læs mere

NYHEDSBREV SSP samarbejdet Nr. 11 juni 2011. ---------------------------------------------- Skoleåret 2010/2011. Social pejling som forebyggelse

NYHEDSBREV SSP samarbejdet Nr. 11 juni 2011. ---------------------------------------------- Skoleåret 2010/2011. Social pejling som forebyggelse Skoleåret 2010/2011 Så nærmer vi os sommerferien, og dermed er endnu et skoleår ved at nå til vejs ende. Det har igen været et år, som har været berørt af omlægninger på skoleområdet, men det er stadig

Læs mere

Lokalråd for SSP-indsatsen i Århus Årsrapport Afrapportering af kriminalitetstal

Lokalråd for SSP-indsatsen i Århus Årsrapport Afrapportering af kriminalitetstal ÅRHUS KOMMUNE Lokalråd for SSP-indsatsen i Århus Årsrapport 2009 Afrapportering af kriminalitetstal 1600 1500 1400 1300 1200 1100 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 10-17 årige i Århus Kommune

Læs mere

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar.

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar. Voldspolitik Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Voldspolitikken, og den tilhørende

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI

SYDØSTJYLLANDS POLITI SYDØSTJYLLANDS POLITI Organisering af det kriminalitetsforebyggende arbejde i Sydøstjyllands Politi Indledning Forebyggelse af kriminalitet og især forebyggelse af ungdomskriminalitet er en af de væsentligste

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik for Fanø Kommune

Sammenhængende børnepolitik for Fanø Kommune Sammenhængende børnepolitik for Fanø Kommune Vedtaget af Fanø Byråd den xx Vision På Fanø prioriterer vi det gode børneliv, og alle børn og unge skal opleve, at de kan leve et trygt og sundt liv baseret

Læs mere

SSP Furesø. Alle de andre gør det. Digital adfærd og trivsel samt alkohol. Temadag om sociale overdrivelser og flertalsmisforståelser.

SSP Furesø. Alle de andre gør det. Digital adfærd og trivsel samt alkohol. Temadag om sociale overdrivelser og flertalsmisforståelser. Alle de andre gør det Digital adfærd og trivsel samt alkohol SSP Furesø Temadag om sociale overdrivelser og flertalsmisforståelser. Undervisningsforløb med lærervejledning. SSP Furesø Paltholmterrasserne

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2014. - En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Esbjerg og Fanø kommune -

SAMARBEJDSPLAN 2014. - En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Esbjerg og Fanø kommune - SAMARBEJDSPLAN 2014 - En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Esbjerg og Fanø kommune - 1 Samarbejdsplan 2014 Indledning I december måned 2012 besluttede kredsrådet at gøre samarbejdsplanen til et

Læs mere

UDVIKLING I UNGDOMSKRIMINALITET

UDVIKLING I UNGDOMSKRIMINALITET UDVIKLING I UNGDOMSKRIMINALITET DE MEST KRIMINELLE ANNE-JULIE BOESEN PEDERSEN & TANJA TAMBOUR JØRGENSEN JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2017 ISBN: 978-87-93469-06-8 FORORD Flere nuværende

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 6. januar 2015 MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI Lokalpolitiet 4300 Holbæk Jour.nr.: Telefon: 46 35 14 48 Indvalg: Lokal: 5300 Mobiltlf.: 2510 7720 Telefax: E-mail: Referat af lokalrådsmøde

Læs mere

SSP-tilbud for skoleåret 2017 / 2018

SSP-tilbud for skoleåret 2017 / 2018 Forældreaftaler/forældrenetværk 0. - 2. klasse / årgang Forældrearrangement (ca. 45 min.) SSP-konsulenten laver et oplæg, der skal styrke sammenholdet blandt elever og forældre. Undgå mobning og optimér

Læs mere

SSPK overblik over organisering og forebyggende indsatser

SSPK overblik over organisering og forebyggende indsatser Bilag 3. Center for Børn Unge og Familier Birkedalsvej 27 3000 Helsingør Tlf. - Mob. 25313350 ksk07@helsingor.dk Dato 22.12.2015 Sagsbeh. Kristine Skyhøj SSPK overblik over organisering og forebyggende

Læs mere

Fællesskaber og forebyggelse. Skovvangskolen 2015-16 Det forebyggende samarbejde

Fællesskaber og forebyggelse. Skovvangskolen 2015-16 Det forebyggende samarbejde Fællesskaber og forebyggelse Skovvangskolen 2015-16 Det forebyggende samarbejde 1 Visionen er, at vi skal være en skole, der har fokus på både individet og fællesskabet, da kriminalitet i bred forstand

Læs mere

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik 2014-2018 Indhold Handleplanens overordnede indsatser... 3 Aktivitetsoversigt... 5 Forebyggende arbejde... 5 Tværfagligt samarbejde... 8 Kompetenceudvikling

Læs mere

Læseplan for SSP Ung Sorø

Læseplan for SSP Ung Sorø Læseplan for SSP Ung Sorø 2017 2018 2 Det vil SSP Ung Sorø SSP Ung Sorø vil med den kriminalpræventive undervisningsguide gøre det nemt for skoler og undervisere at invitere den kriminalpræventive undervisning

Læs mere

STATUS- OG STRATEGINOTAT

STATUS- OG STRATEGINOTAT STATUS- OG STRATEGINOTAT SSP-samarbejdet i Viborg Kommune JANUAR 2014 INDLEDNING SSP-samarbejdet i Viborg Kommune tager sit afsæt i det brede generelle forebyggende arbejde i forhold til risikoadfærd blandt

Læs mere

Hvorfor kan de ikke bare opføre sig ordentligt? - Om indsatsen over for utilpassede børn og unge i Fredensborg Kommune v/ direktør Ulla Agerskov

Hvorfor kan de ikke bare opføre sig ordentligt? - Om indsatsen over for utilpassede børn og unge i Fredensborg Kommune v/ direktør Ulla Agerskov Hvorfor kan de ikke bare opføre sig ordentligt? - Om indsatsen over for utilpassede børn og unge i Fredensborg Kommune v/ direktør Ulla Agerskov 1 Fakta om Fredensborg Kommune Der bor ca. 40.000 borgere

Læs mere

HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde... 3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune... 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016

Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016 Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016 INDLEDNING Faxe Kommunes rusmiddelpolitik skal sikre, at visioner, værdier og mål for indsatsen bliver udmøntet i alle kommunens afdelinger og i alle kommunens

Læs mere

Evaluering: Pilotprojekt med trivselsseminar for 8. årgang

Evaluering: Pilotprojekt med trivselsseminar for 8. årgang Evaluering: Pilotprojekt med trivselsseminar for 8. årgang Børn og Unge 21-4-2016 1 1. Baggrund og introduktion Forskere peger på, og flere undersøgelser viser, at skoletrivsel har en stærk sammenhæng

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR 2010

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR 2010 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR 2010 Udviklingen i omfang og art af ungdomskriminalitet 1999-2008 Dette notat angår udviklingen i den registrerede ungdomskriminalitet i de seneste ti år, fra

Læs mere

STRATEGI FOR FOREBYGGELSE

STRATEGI FOR FOREBYGGELSE STRATEGI FOR FOREBYGGELSE BØRNE- OG UNGDOMS KRIMINALITET HØRING 2014-2018 2 Indledning Vejle Kommune ønsker med denne kriminalitetsforebyggende strategi at styrke indsatsen for at forebygge kriminalitet

Læs mere

115 møderne, YOT og Ungesamråd v/ Gitte Krogh Centerchef for Familiecentret

115 møderne, YOT og Ungesamråd v/ Gitte Krogh Centerchef for Familiecentret 115 møderne, YOT og Ungesamråd v/ Gitte Krogh Centerchef for Familiecentret 115 møderne Socialdistriktsbaserede møder, hvor der udveksles oplysninger om kriminalitetstruede unge mellem politi og kommune

Læs mere

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold:

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold: Effektvurdering og afrapportering: Hotspot Ydre Nørrebro I det følgende gennemgås status for den overordnede udfordring om utryghed samt de tre specifikke udfordringer, der indgår i effektvurderingen af

Læs mere

Faxe Kommune, Center for Børn & Familie. Analyse SSP

Faxe Kommune, Center for Børn & Familie. Analyse SSP Faxe Kommune, Center for Børn & Familie Analyse SSP Center for Børn & Familie 19-09-2013 Indhold Indledning:...2 Analysens opbygning:...3 Data:...3 Hvor mange er der tale om?...4 De unges basisoplysninger:...5

Læs mere

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Baggrund side 3 Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4 Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 Folkeskolen side 6 Ungdomsuddannelserne side

Læs mere

SKOLEBØRSUNDERSØGELSEN 2014

SKOLEBØRSUNDERSØGELSEN 2014 SKOLEBØRSUNDERSØGELSEN 2014 Der er taget udgangspunkt I denne undersøgelse: Rasmussen, M. & Pagh Pedersen, T.. & Due, P.. (2014) Skolebørnsundersøgelsen. Odense : Statens Institut for Folkesundhed. Baggrund

Læs mere

Risikoungdom. v/rådgivende Sociologer

Risikoungdom. v/rådgivende Sociologer Risikoungdom v/rådgivende Sociologer SSP samarbejdet og social kapital SSP-samarbejdet er et samarbejde mellem forvaltningsområdet for børn & unge med særligebehov, skole og politiet. Formålet med SSP-samarbejdet

Læs mere

IDEKATALOGET 2016/2017

IDEKATALOGET 2016/2017 SSP-samarbejdet i Viborg Kommune præsenterer: IDEKATALOGET 2016/2017 Børn og Unge, Skoleafdelingen Børn og Unge, Familieafdelingen Midt- og Vestjyllands Politi Velkommen til en verden af forebyggelse SSP-samarbejdet

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Læsø Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Frederikshavn Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1.

Læs mere

Nøgletal for retsrepræsentation og ungesamråd 2015

Nøgletal for retsrepræsentation og ungesamråd 2015 Nøgletal for retsrepræsentation og ungesamråd 2015 Døgnvagten Center for Forebyggelse og Rådgivning januar 2016 Indhold Retsrepræsentationen... 3 Datagrundlag Opmærksomhedspunkter og forbehold... 4 Det

Læs mere

Alle de andre gør det! -

Alle de andre gør det! - Alle de andre gør det! - forebyggelsestiltag i 6. kl. 1 Forebyggelsesprogrammet for Furesø Kommunes skoler. Klassetrin Elever Forældre Lærerne Materiale 5. Kl. Trivsels el. antimobnings forløb Årgangs

Læs mere

SSP-samarbejdet i Halsnæs Kommune

SSP-samarbejdet i Halsnæs Kommune SSP-samarbejdet i Halsnæs Kommune Forår 2014 1 Indhold Indhold... 2 1. Om dette papir... 3 2. Formål... 3 3. Mål og målgruppe... 3 3.1. Mål for SSP-samarbejdet generelt... 3 3.2. Målgruppe for SSP-samarbejdet

Læs mere

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2013 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde...3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere