Notat. Dato: 5. april 2011 Sagsnr.: Besvarelse af høringssvar fra Vandrådet i Middelfart Kommune vedr. ningsplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. Dato: 5. april 2011 Sagsnr.: 200905571-34. Besvarelse af høringssvar fra Vandrådet i Middelfart Kommune vedr. ningsplan 2010-2022"

Transkript

1 Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade Nørre Aaby Telefon Direkte Fax Dato: 5. april 2011 Sagsnr.: Notat Besvarelse af høringssvar fra Vandrådet i Middelfart Kommune vedr. ningsplan Høringssvar Side 7: Mål 1/1. pind Hvad forstås ved normal kemisk sammensætning Side 7: Mål 1/1. pind De normale forekommende ioner hvilke? Side 7: Mål 1/2. pind Der er jo ingen grænseværdier for råvand hvorfor interesserer det så kommunen? Side 7: Mål 2/1. pind Hvem ved hvor meget grundvand der dannes m.h.t. at der ikke må oppumpes mere end det der dannes? Side 7: Mål 3/1. pind Det systematiske styringsværktøj til vand- Forslag til besvarelse Kursiv = forslag til indstilling Drikkevand af normal kemisk sammensætning forstås, drikkevand som fremkommer ved simpel vandbehandling (iltning/filtrering) af råvand (grundvand) med typiske koncentrationer af almindeligt forekommende hovedbestanddele og sporstoffer i Danmark. Foreslås indføjet i ordlisten i kapitel 10 Drikkevand med naturligt forekommende ioner indeholder typisk natrium, klorid, calcium, bicarbonater, sulfat og magnesium, samt jern og mangan i koncentrationer som ikke giver afsmag, men som samtidig giver vandet dets smag og karakter. Foreslås indføjet i ordlisten i kapitel 10 Det er lovbestemt, at der skal foretages undersøgelse i form af en boringskontrol af råvandet fra de enkelte boringer. Dette gøres for at følge udviklingen af den geologisk betingede sammensætning af de almindeligt forekommende bestanddele og overvåge eventuelle forureninger. Dette er et forhold som ikke er afklaret mellem stat og kommune. Forvaltningen kan via pejlingsdata fra vandværker og erhvervsvandindvindere følge om de enkelte kildepladser bliver overudnyttet. Data viser at der ikke sker en overudnyttelse. Forvaltningen forestiller sig at der i samarbejde med Vandrådet bliver lavet et fleksibelt

2 værkets ledelse, som ønskes indført, går ud på at formulere præcise forebyggende kvalitetsmål for drikkevandet og klarlægge truslerne imod det hvordan? Side 8: retl. 2/bemærkn. Hvad forstår man ved et trykt medie? værktøj, som kan tilpasses de forskellige vandværkers størrelse/behov. Der kan tages udgangspunkt i vejledning i sikring af drikkevandskvalitet (Dokumenteret DrikkevandsSikkerhed (DDS)) jf. Naturstyrelsen eller FVD s håndbog nr. 5: Tilstandsrapport og Handlingsplan Det er positivt at Vandrådet allerede nu er i gang med at gøre sig tanker om et værktøj. Et trykt medie er f.eks. et omdelt lokalblad, en lokal vejviser eller en hustandsomdelt folder. Side 8: Retl. 4 Kommunen kan som udgangspunkt ikke acceptere videregående vandbehandling. Hvad er omfattet af videregående vandbehandling? Side 8: Retl. 4/bemærkn. Sundhedsmæssige forhold skal altid veje tungere end økonomiske ved vurdering af tilladelse til videregående vandbehandling. Hvorledes vurderes disse 2 parametre? Side 9: Retl. 6 Vandværker bør (skal) anvende målere med kontraventil og anvende kontrollerbare kontraventiler alle steder, hvor der er risiko for tilbagestrømning. Side 9: Retl. 8 Fastsættelse af ny indvindingstilladelse bør ikke ske på den anførte måde ved anvendelse af den metode vil f.eks. Strib Vandværk skulle forøge sin nuværende indvindingstilladelse det er da helt forkert. Videregående vandbehandling forstås en behandling, som sker udover beluftning og filtrering. Middelfart kommune har kun givet tilladelse til videregående behandling for fjernelse af Arsen (naturligt forekommende) hos Nørre Aaby og Ejby Vandværker og fjernelse af pesticider hos Brandsø Vandværk (ingen andre muligheder) Forvaltningen anmoder vandværket om en økonomisk opstilling af alternative rensningsmetoder sat i forhold til etablering af ny kildeplads/boring Den sundhedsmæssige vurdering foretages i samarbejde med Embedslægen. På baggrund af dette foretager forvaltningen den endelige vurdering. Det er positivt at Vandrådets bestyrelse støtter op omkring etablering af målere med kontraventiler. Det er forvaltningens opfattelse, at der skal være en indvindingsreserve. Reserven bør være på mindst 25 % over forbruget for at sikre, at indvindingstilladelserne har plads til udsving i vandindvindingen mellem de enkelte år og til evt. vækst i vandforbruget. Det er også denne procent de øvrige kommuner på Fyn bruger. Vurderingen sker konkret i det enkelte tilfælde. 2

3 Side 9: Retl. 8/ bemærkn. Hvordan vil man administrere systemet med indvindingstilladelser pr. boring? Hvad er formålet? Hvilken hjemmel har man til at gøre det? Side 10: Retl. 12/bemærkn. Brug af fremmedord som pyritoxcidation og tilklokning bør forklares nærmere i teksten. Side 11: Retl.14/bemærkn. Hvem afgør hvad der er rimelige økonomiske vilkår m.h.t. levering af vand fra et vandværk contra etablering af ny privat enkeltvandforsyning? Retningslinje 8 ændres i overensstemmelse med ovennævnte besvarelse. Systemet med indvindingstilladelser både på anlægsniveau og borings/kildepladsniveau er kun relevant, hvor der ikke er hydraulisk kontakt mellem boringerne/kildepladserne. Formålet er at sikre, at der ikke sker en overudnyttelse på den enkelte boring/kildeplads og samtidig give en fleksibilitet for vandværket, idet der kan pumpes på nogle boringer/kildepladser, mens andre er ude af drift. Et eksempel: Et vandværk har 3 kildepladser/boringer. På anlægsniveau får de en indvindingstilladelse på m 3 /år og på Kildepladsniveau kan der indvindes m 3 på Kildeplads 1, m 3 på Kildeplads 2 og m 3 på Kildeplads 3. Samlet set på kildepladsniveau kan der indvindes m 3, men samlet set må der kun indvindes m 3. På den måde er der en fleksibilitet med hensyn til indvindingen, idet kildeplads 1 og 2 alene kan dække behovet. Det samme gælder kildeplads 2 og 3 alene og måske også 1 og 3 alene hvis ikke hele indvindingstilladelsen udnyttes. De enkelte kildepladser er på forhånd vurderet for påvirkninger på natur- og miljøinteresser. Middelfart Kommune har hjemmel i Vandforsyningslovens 20 til at stille vilkår om ovennævnte. Ved pyritoxidation forståes en iltning af jordlagenes naturlige indhold af jern-(fe) og svovlholdige (S) mineraler, især mineralet svovelkis (pyrit, FeS 2 ) Ved tilklokning forståes en tilstopning hvor der udfældes jern og kalk. Foreslås indføjet i ordlisten i kapitel 10 Det er Middelfart Kommune som vurderer om der er rimelige økonomiske vilkår for tilslutning til vandværk og dermed kan afvise eller give tilladelse til ny egen boring. Ved et vandværks naturlige forsyningsområde forstås det område, som vandværket efter sin kapacitet og beliggenhed naturligt kan forsyne. Afstanden fra vandværkes ledning til de ejendomme, der skal forsynes, skal være så kort, eller der skal være så mange ejendomme om at dele udgifterne, at udlægning af forsyningsledningen er en fornuftig disposition. Det er Middelfart Kommune som i hvert en- 3

4 kelt tilfælde skal vurdere det naturlige forsyningsområde. Et vandværk har pligt til på rimelige vilkår at tilslutte ejendomme indenfor vandværkets naturlige forsyningsområde jf. 45 i Vandforsyningsloven Side 11: Retl. 14/bemærkn. En ny privat enkeltindvinding SKAL være en boring og ikke bør være Side 12: Retl. 18 Et vandværk bør have mindst 2 boringer eller kildepladser i drift som er uafhængige af hinanden det vil i flere tilfælde ikke være muligt hvad så? Side 13: Retl. 20 Et vandværk bør opbygge et parallelt anlægsafsnit, hvis der ikke er mulighed for at koble sig sammen med et andet vandværk - har man overhovedet tænkt over omkostningerne her? Side 14: Retl. 24 Forsyning til sprinkleranlæg er yderst problematisk og virksomhederne skal pålægges at etablere buffertank det er de færreste vandværker der er i stand til at levere den mængde vand med den hastighed der kræves Strib Skole 3000 ltr./m med et tryk på min. 4 bar. Middelfart Kommune vil som udgangspunkt kun give ny tilladelse til boringer og ikke brønde. Der kan ikke via en Vandforsyningsplan pålægges en juridisk binding. Middelfart Kommune er enige i jeres betragtninger. Dette er ikke nødvendigt, hvis et vandværk har en tilstrækkelig robust nødvandsforsyning til et eller flere vandværker med tilstrækkelig kapacitet. Det foreslås at ovennævnte besvarelse indarbejdet i bemærkningerne til Retningslinje 18 Dette er ikke nødvendigt, hvis et vandværk har en tilstrækkelig robust nødvandsforsyning til et eller flere vandværker med tilstrækkelig kapacitet. Det foreslås at ovennævnte besvarelse indarbejdet i bemærkningerne til Retningslinje 20 I forbindelse med etablering af virksomhed er Middelfart Kommune forpligtet på at arbejde for denne retningslinje i sagsbehandlingen (plan, byg, miljø, brand). I forhold til vandforsyning til sprinkleranlæg kan et vandværk ikke pålægges dette, hvis det ikke sker inden for rimelige vilkår, hvor økonomiske og tekniske forhold indgår i vurderingen. 45 i Vandforsyningsloven siger: Almene vandforsyningsanlæg er forpligtet til på rimelige vilkår at overtage forsyningen af samtlige ejendomme inden for anlæggets naturlige forsyningsområde. Det naturlige forsyningsområde for en ejendom anses normalt for at være det område, hvor vandværket har etableret ledninger, så en ejendom umiddelbart kan tilsluttes vandværket. Side 14: Retl. 25 Hensigtsmæssige investeringer eksempler? Hensigtsmæssige investeringer fremgår af bemærkningerne til retningslinje 25: Med hensigtsmæssige investeringer forstås, at vandforsyningsstrukturen for det enkelte 4

5 vandværk skal være sammenhængende og hensigtsmæssig set i forhold til den overordnede vandforsyningsstruktur i hele kommunen. En hensigtsmæssig investering er også investeringer i forhold til den overordnede vandforsyningsstruktur, og som er nødvendige for opfyldelse af vandforsyningsplanens mål, samt investering i indsatser for grundvandsbeskyttelse over vandprisen og i beredskabet overfor akutte forureninger. Side 14: Retl. 27 Man bør tilstræbe en lighed mellem leveringsvilkårene fra de forskellige vandværker i kommunen ved at vandværkerne beregner priserne efter ensartede principper. Hvilke principper er der tale om? Side 15: Handleplaner for vandværkerne det kræver en større indsats i form af en tilstandsrapport før man kan udvikle en handlingsplan se FVD håndbog nr. 5. Side 15: 2. Spalte/6. afsnit Dette arbejde bør ikke vente med at blive påbegyndt til Side 15: En tilstandsrapport bør være fundamentet for al videre kvalitetssikring og teknisk opdatering af de enkelte vandværker og som sådan jævnligt opdateres (fornyes). Ensartede principper for beregning af vandværkstakster kan som udgangspunkt lade sig inspirere af miljøstyrelsens vejledning om vandværkstakster og FVD s vejledning om fastsættelse af vandværkstakster. Forvaltningen er enig i at det er en god idé, at der laves tilstandsrapporter. Handleplanerne tager udgangspunkt i Vandforsyningsplanens Statusdel og kommunens tilsyn. Der foreslås at der indføjes til inspiration en note med henvisning til FVD s håndbog nr. 5 Forvaltningen bakker op om at vandværkerne går i gang allerede nu, men arbejdet med handleplanen skal også ske i dialog med forvaltningen. Forvaltningen forventer at tage emnet op med vandværkerne i forbindelse med det teknisk hygiejniske tilsyn i Herefter kan vandværkerne arbejde med planen efterfølgende. I planen står der at handleplanerne for vandværkerne bør påbegyndes senest i 2012 Forvaltningen er enig i at en tilstandsrapport er et godt fundament for at udarbejde handleplaner, men der bør være valgfrihed med hensyn til hvilken metode der tages i anvendelse. Side 16: 1. Spalt/6. Afsnit/3. pind Under lovgrundlaget er anført: beredskabsplan for vandforsyningen hvilken plan henvises der til? Side 17: 2. Spalte/3. Afsnit/7. pind Datagrundlaget omtaler bl.a.: Digitale kort Den anførte tekst fjernes fra planen Ved et digitalt kort forstås et kort som læses via et digitalt medie. 5

6 over boringer, tekniske installationer og forsyningsområde bør defineres nærmere. Side 18: 2. Spalte/1. afsnit Sammenhæng mellem vandindvindingstilladelser og de overordnede statslige planer fremgår ikke af planen. Side 18: Skema og Retl. 8 Sammenligningen mellem indvundet vandmængde og indvindingstilladelserne viser et overskud på 1.1 mill m 3. Hvis intentionerne omtalt tidligere på side 9 skal følges, vil det som min. medfører en stigning i den samlede indvindingstilladelse til 1.4 mill m 3 i overkapacitet, hvilket svarer til en samlet meromkostning for vandværkerne på kr. i afgifter til stat/kommune. Side 21: 2. Spalte/3. afsnit Behovet for hygiejnekurser er til stede og burde måske på en eller anden måde overvejes indskrevet i planen eller på anden måde synliggøres. Side 21: 2. Spalte/6. afsnit Der er p.t. ingen vandværker der renser drikkevandet for BAM vil man i påkommende tilfælde kunne påregne at få en tilladelse til rensning via aktiv kulfilter? Forvaltningen mener at dette begreb forventes kendt. Det er korrekt, at der ikke er præsenteret en sammenhæng mellem de statslige vandplaner og vandindvindingstilladelserne. Kommunerne afventer de statslige vandplaner. Kun i det tilfælde hvor indvindingstilladelsen bliver overskredet eller der ansøges om nedsættelse vil retningslinje 8 blive benyttet. De fleste vandværker har en indvindingsreserve på omkring 25 % eller derover. Gennemsnittet af alle vandværkers oppumpede mængder over de seneste 5 år ( ) er m 3. Tillægges der 25% i reserve vil den samlede mængde blive m 3. Den aktuelle samlede indvindingstilladelse i dag er på m 3. Det betyder at vandværkerne samlet set har en indvindingsreserve på 47 %. For mange vandværker er der plads til at reducere omkostningerne til betaling af afgifter til stat/kommune Middelfart kommune mener at hygiejnekursus er en god idé, men ikke relevant i forbindelse med en vandforsyningsplan. Regionplan 2005, som ved lov er ophøjet til landsplandirektiv, siger at drikkevandsforsyningen baseres på rent grundvand uden behov for videregående vandbehandling. Der vil fra Naturstyrelsens side blive arbejdet på retningslinjer for videregående vandbehandling til kommunerne. Hvornår kan der gives tilladelse til, at vandforsyningerne renser vandet for uønskede stoffer, i stedet for f.eks. at lukke boringer. Initiativet er særligt tænkt i forhold til de steder, hvor vandressourcen er knap i forhold til både at sikre drikkevandsforsyning og vandrammedirektivets krav om god miljøtilstand for grundvand, søer, vandløb og kystvande. Indtil dette foreligger vil der ikke blive givet tilladelse til videregående vandbehandling jf. 6

7 retningslinje 4 i Vandforsyningsplanen. Side 22: 2. Spalte/2. afsnit Under nødvandsforsyning anføres: I planperioden bør nødvandsforsyningen vurderes osv. ja men efter hvilke kriterier? Skal der altid være 100% dækning? Side 23: 2. Spalte/5. afsnit Det er vores opfattelse at en væsentlig faktor i den nedgang, der er i forbruget er prisen på vandet totalt, hvor især afledningsafgiften er steget helt fantastisk de senere år. Side 23: 2. spalte/8. afsnit Hvad bygger man formodningen om en 10 % stigning í planperioden på når man samtidigt mener der skal være 25% overkapacitet i indvindingstilladelserne og skriver at samlet set er der tilstrækkeligt med drikkevand til at opfylde behovet i planperioden? Side 24: 1. Spalte/5. afsnit Staurby kildepladsen burde have været gjort til genstand for nærmere vurdering i denne plan. Kriterierne for vurdering af nødvandsforsyningerne er ikke fastlagt, men der påtænkes i samarbejde med Vandrådet/vandværkerne at få dette emne samlet op og efterfølgende indarbejdet i de kommende handleplaner. Med indførelsen af afregning efter målt forbrug i 90 erne ( ) er vandforbruget faldet først kraftigt senere jævnt frem til Herefter har forbruget været jævnt stigende frem til , hvorefter forbruget er stagnerende eller en tendens til et fald. Hvorvidt det skyldes den kraftige stigning i afledningsafgiften eller det skyldes den økonomiske krise er svært at sige. Det er den generelle tendens. Der er vandværker som deres egen forbrugsforløb på grund af specielle forhold som f.eks. ny storforbruger eller kraftig boligudbygning. Vores prognose om maksimal 10 % stigning i vandforbruget i den kommende planperiode bygger på Middelfart Kommunes befolkningsprognosen Reglen om 25 % i indvindingsreserve på vandværkernes indvindingstilladelser blev indført af daværende Fyns Amt i forbindelse med at der blev pålagt gebyr på størrelsen af indvindingstilladelsen. Denne regel er ført videre af alle kommuner på Fyn efter kommunalreformen. Det er forvaltningens opfattelse, at et vandværk bør have en indvindingstilladelse på anlægsniveau, der tager højde for forsyningsog udbygningssikkerheden, samt evt. ændret forbrugeradfærd i form af øget forbrug. Vurderingen af om der samlet set er tilstrækkeligt med drikkevand i planperioden omhandler vandressourcen og har ikke noget at gøre med 25 %-reglen, som vedrører den tilladte indvindingsreserve. I den nuværende vandforsyningsplan for Gl. Middelfart kommune er der et mål om at en kildeplads nordøst for Staurby skal være til gavn for den samlede vandforsyning. Dette 7

8 Det er ikke korrekt at der ikke har været interesse fra vandværkernes side! Tre-For s afvisning af samarbejde på dette område skulle være gjort til genstand for en nærmere drøftelse og magasinet burde være indeholdt i denne plan. betyder at udnyttelsen skal ske i et samarbejde mellem alle vandværker i Middelfartområdet. Forvaltningen har ikke taget dette mål med i forslaget til ny vandforsyningsplan, idet det vurderes på baggrund af drøftelser med vandværkerne at være urealistisk, idet alle vandværker ikke vil deltage. TRE-FOR Vand har meddelt at ressourcen ikke er tilstrækkelig. Skrillinge Russelbæk Vandværk har meddelt, at de ikke var interesseret. Vejlby Fed Vandværk meldt fra bl.a. på grund af at det nuværende værk ikke kunne behandle det meget jernholdige grundvand og dermed en for stor investering. Strib Vandværk undersøgte muligheden for selv at udnytte ressourcen, men måtte opgive det på grund af for store investeringer. Magasinet er omtalt i planen, da det er en del af Magasinet ved Middelfart Der foreslås at sætningen Der har endnu ikke været interesse fra vandværkernes side i området til at udnytte denne forekomst erstattes med følgende: Der har ikke kunnet opnås enighed om at udnytte magasinet fra vandværkernes side. 8

Vandforsyningsplan 2010-2022. Plandel

Vandforsyningsplan 2010-2022. Plandel Vandforsyningsplan 2010-2022 Plandel Forslag august 2010 Kolofon Udarbejdet af: Østergade 21 5580 Nørre Aaby Tlf. nr.: 88885500 E-mail: Web: middelfart@middelfart.dk www.middelfart.dk Rapportens titel:

Læs mere

Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev.

Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev. Vandforsyningsplan 2012-2017 Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev.dk Redaktion : Miljø og Teknik I samarbejde

Læs mere

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Hillerød Kommune Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Plandel Oktober 2008 Kolofon Udarbejdet af Hillerød Kommune Teknik Planlægning Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Telefon 72 32 00 00 Email:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE VANDFORSYNINGSPLAN 2014-2026

TÅRNBY KOMMUNE VANDFORSYNINGSPLAN 2014-2026 TÅRNBY KOMMUNE VANDFORSYNINGSPLAN 2014-2026 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Resume 5 Mål og visioner 7 Plan for den fremtidige vandforsyning 11 Status over vandforsyningen 19 Referencer 40 Bilag 1: Oversigtskort

Læs mere

Drikkevand - rent vand, men hvordan?

Drikkevand - rent vand, men hvordan? Materiale til konferencen Drikkevand - rent vand, men hvordan? lørdag den 2. april 2011 i Landstingssalen, Christiansborg INDHOLD 0 Intro side 3 1 Om grundvand og drikkevand - side 4 Kilder til forurening

Læs mere

Vandforsyningsplan 2012-2022. Status- og forudsætninger

Vandforsyningsplan 2012-2022. Status- og forudsætninger Vandforsyningsplan 2012-2022 Status- og forudsætninger INDHOLD 1. Indledning 1 2. Rammer for vandforsyningsplanen 3 2.1 Lovgrundlag 3 2.1.1 Vandforsyningsloven 3 2.1.2 Vandsektorloven 3 2.2 Status for

Læs mere

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Hillerød Kommune Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Forudsætningsdel Oktober 2008 Titelblad Udgiver: Konsulent: Hillerød Kommune Teknik Planlægning Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Watertech

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

Håndbog. Tilstandsrapport og handlingsplan. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer

Håndbog. Tilstandsrapport og handlingsplan. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer Håndbog for bestyrelsesmedlemmer Tilstandsrapport og handlingsplan foreningen af vandværker i danmark Udgiver: Foreningen af Vandværker i Danmark Solrød Center 22C, 1. 2680 Solrød Strand www.fvd.dk fvd@fvd.dk

Læs mere

Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med

Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013 Sag 232/2011 (1. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (advokat Line Marie Pedersen) mod Natur- og Miljøklagenævnet (kammeradvokaten ved advokat Britta

Læs mere

Bilag 1 Til Kontaktudvalgets redegørelse til evaluering af vandsektorloven 17. januar 2013

Bilag 1 Til Kontaktudvalgets redegørelse til evaluering af vandsektorloven 17. januar 2013 Bilag 1 Til Kontaktudvalgets redegørelse til evaluering af vandsektorloven 17. januar 2013 Titel: Bilag 1 Til Udkast til redegørelse til evaluering af vandsektorloven Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune. Del 2 Vandværksafsnit Introduktion

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune. Del 2 Vandværksafsnit Introduktion Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit Introduktion Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til vandværksafsnittene 3 1.2 Oversigtskort 3 1.3 Tekniske oplysninger.. 3 1.4 Den

Læs mere

Torkilstrup- Lillebrænde Vandværk Beredskabsplan

Torkilstrup- Lillebrænde Vandværk Beredskabsplan Torkilstrup- Lillebrænde Vandværk Lillebrændevej 58 4850 Stubbekøbing Formand Edvard Traberg Sullerupvej 12 4850 Stubbekøbing 5443 3338 / 2495 3060 Torkilstrup- Lillebrænde Vandværk Beredskabsplan 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Emne: Beredskabsplan for vandværker

Emne: Beredskabsplan for vandværker Vejledning nr. 300 05/2008 Gammelt nr. 29 Emne: Beredskabsplan for vandværker Denne vejledning er tænkt som hjælp til vandværkerne, når de skal i gang med at udarbejde beredskabsplaner. Den beskriver meget

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om afgift af ledningsført vand. Lovforslag nr. L 155 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om afgift af ledningsført vand. Lovforslag nr. L 155 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 155 Folketinget 2014-15 Fremsat den 26. februar 2015 af miljøministeren (Kirsten Brosbøl) Forslag til Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om afgift af ledningsført vand

Læs mere

Vejledning om VVM i planloven

Vejledning om VVM i planloven Vejledning om VVM i planloven Kolofon Titel Vejledning om VVM i planloven Udarbejdet af Miljøministeriet By- og Landskabsstyrelsen Redaktion Anne-Marie Madsen Gert Johansen ISBE nr. elektronisk version:

Læs mere

Beskrivelse af emnerne i redegørelsen i forbindelse med evaluering af vandsektorloven

Beskrivelse af emnerne i redegørelsen i forbindelse med evaluering af vandsektorloven NOTAT Skabelon (Max en side pr. emne) Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4600-00022 Ref. BoJen, Torkil Den 6. september 2012 Beskrivelse af emnerne i redegørelsen i forbindelse med evaluering

Læs mere

I/S Kristrup Vandværk

I/S Kristrup Vandværk I/S Kristrup Vandværk Tilstandsvurdering Januar 2005 Ref 0440954 F00026-1-JANR Udg. 02 Dato 2004-01-28 Godk. Kontrol HIB Udarb. JANR Rambøll Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Århus N Danmark Tlf: 8944 7700 www.ramboll.dk

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

BRYRUP NY VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/

BRYRUP NY VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ BRYRUP NY VANDVÆRK BRYRUP NY VANDVÆRK Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ INDHOLD Generelt 1 Vandindvinding 3 Boringer 5 Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 7 Råvand 7 Rentvand 7 Vandbehandling

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN 2012-2020

SPILDEVANDSPLAN 2012-2020 SPILDEVANDSPLAN 2012-2020 GULDBORGSUND KOMMUNE 15-12-2011 Kolofon: Titel: Spildevandsplan 2012-2020 Guldborgsund Kommune Udgivet af: Guldborgsund Kommune, Natur, Miljø og Plan, 2011 Gengivelse tilladt

Læs mere

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision En empirisk undersøgelse af årsagerne til fejl i revisors arbejde hos revisionsvirksomheder med mellem 1-10 revisorer November 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Priser samt leverings- og betalingsbetingelser ( gælder til 1/4 2009)

Priser samt leverings- og betalingsbetingelser ( gælder til 1/4 2009) Vandværkets IT-styring med mitdrikkevand IT- System til overvågning, kontrol og dokumentation. Velegnet til kommuner, vandværker samt industri, dambrug og landbrug med egen grundvandsindvinding. Priser

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram. Aarup Vandværk

Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram. Aarup Vandværk Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram Aarup Vandværk April 2012 Indhold: 1. Beskrivelse af overvågningsprogram side 2 2. Oversigtsskema hvem-gør-hvad og hvornår side 6 3. Tjekskema side 9 4. Præsentation

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 15. november 2011 i Brørup.

Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 15. november 2011 i Brørup. Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 15. november 2011 i Brørup. Dato: 15-11-2011 Ref.: BHJ Kopi: Velkomst Udbud vandanalyser 2012 2015 v/peder Dall Jørgensen Gennemgang af den

Læs mere

klimasikring i grundejerens afløbssystem

klimasikring i grundejerens afløbssystem Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10355 - 26 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR: 31 13

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere