Forside: Fyrtårn i Kullen, der ligger mellem NeuroSearchs domiciler i Ballerup og Gøteborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forside: Fyrtårn i Kullen, der ligger mellem NeuroSearchs domiciler i Ballerup og Gøteborg"

Transkript

1 ÅrsrApport 2008

2 Forside: Fyrtårn i Kullen, der ligger mellem NeuroSearchs domiciler i Ballerup og Gøteborg 2

3 Indhold Til vores aktionærer 4 Kort om NeuroSearch 6 Pipeline 12 Hoved- og nøgletal 14 Afgørende skridt på vej mod produktlancering og fortsat fokus på pipelinevækst 15 NeuroSearchs forretningsmodel og strategi 16 Samarbejds- og licensaftaler 18 Huntingtons sygdom 22 Fedme 26 ADHD, Alzheimers sygsom/skizofreni og kognitive dysfunktioner 30 Parkinsons dyskinesier 31 Skizofreni og angst 32 Prækliniske lægemiddelkandidater 33 NeuroSearchs smerteforskning 35 Regnskabsberetning 36 Risikostyring i NeuroSearch 38 Videnledelse 40 Miljø & etik 44 Aktionærinformation 48 Ledelsesstruktur 56 Ledelsespåtegning 58 Revisors påtegning 59 NeuroSearch koncernregnskab 62 Årsregnskab for moderselskabet, NeuroSearch A/S 85 3

4 Til vores aktionærer, medarbejdere og ANDRE interessenter 2008 blev året, hvor NeuroSearch indledte sit første afsluttende fase III-udviklingsprogram med ACR16 til behandling af Huntingtons sygdom, og dermed bevægede vi os et meget betydeligt skridt nærmere en markedslancering af vores første produkt. Vi vurderer potentialet inden for Huntingtons sygdom til at være særdeles attraktivt og forventer, at ACR16 kan skabe en bedre hverdag for Huntingtonpatienter og deres pårørende. Også andre af vores produkter rykkede succesfuldt fremad, ikke mindst tesofensine til behandling af fedme, hvor vi løbende gennem året forberedte grundlaget for at kunne igangsætte fase III-studier. For de fleste vil 2008 imidlertid nok mest blive husket som finanskrisens år. Et år, hvor de finansielle systemer brød sammen, hvor store banker forsvandt, og hvor regeringer verden over måtte træde til med betydelige finansielle redningspakker. I det store perspektiv er medicinalindustrien ikke specielt konjunkturfølsom, og Neuro Searchs forretning og potentiale er så ledes heller ikke direkte påvirket af finans krisen og dens følger, ud over effekten på aktie markedet. I NeuroSearch har vi mærket krisen først og fremmest ved, at vores aktiekurs i 2008 faldt med 58% og dermed fulgte den generelt kraftige nedgang på verdens aktiemarkeder. Faldet i aktiekurserne er del vist en følgevirkning af, at nogle aktionærer har valgt eller været tvunget til at sælge ud af deres aktiebeholdninger for at skaffe likviditet. Vi kan imidlertid glæde os over, at vores aktionærbase på ca aktionærer er intakt, og at vores største aktionærer har valgt at beholde deres aktier i NeuroSearch. Nogle har endda fundet det attraktivt at øge deres beholdninger. I lyset af finanskrisen er vi yderligere fokuseret på at fastholde NeuroSearch i en solid finansiel position, der kan sikre os fuld manøvredygtighed. I slutningen af 2007 gennemførte vi en af de største kapitalrejsninger nogensinde inden for europæisk biotek. Provenuet heraf, ca. 730 millioner kr., har siden givet os tilstrækkelig kapital til at gennemføre de rigtige investeringer i vores produktpipeline, og har sikret os et finansielt rygstød i forhandlinger med potentielle partnere. Samtidig har vi valgt at fortsætte en meget fokuseret partnerstrategi inden for en række af vores forsknings- og udviklingsprogrammer en strategi, der allerede har ført til nye partnerskaber og licensindtægter i starten af I begyndelsen af 2009 har vi måttet konsta tere, at to af de produkter, vi havde licenseret til eksterne partnere, ABT-894 (Abbott) og NS2359 GlaxoSmithKline (GSK) ikke levede op til forventningerne, og udviklingen indenfor de valgte sygdomsindikationer måtte standses. Det underbygger vores strategi med at udvikle en bred pipeline, søge risikodeling og et stærkt finan sielt beredskab således, at der også er råd til de uundgåelige tilbageskridt, der er forbundet med at udvikle lægemidler. Det er vores målsætning at have vores første lægemiddel på markedet i 2011, og dermed løfte NeuroSearch fra at være en kapitalforbrugende virksomhed til at blive en virksomhed med betydelig indtjening og positivt cash flow. Med dette sigte har udviklingen i vores pipeline været tilfredsstillende. Jeg vil fremhæve følgende væsentlige begivenheder: For første gang i virksomhedens historie igangsatte vi i april 2008 et klinisk fase III-program, som skal føre frem til vores første ansøgning om produktregistrering. Det skete med indledningen af afsluttende studier i såvel Europa som i USA med vores specialistprodukt ACR16 til behandling af Huntingtons sygdom. Vi planlægger at optage i alt 640 Huntingtonpatienter i fase III-programmet, der er et af de største nogensinde inden for dette sygdomsområde. Såfremt resultaterne er positive, vil vi derefter påbegynde en global registre ring af ACR16 som et af de første læge midler til behandling af Huntingtons sygdom. Vi, der arbejder i NeuroSearch, håber, at vi lykkes med at bringe ACR16 på markedet så hurtigt som muligt og dermed medvirke til at skabe en bedre hverdag 4

5 Tak til medarbejdere og aktionærer for et stærkt engagement gennem 2008 for de mennesker, der er berørt af denne alvorlige sygdom. Såvel NeuroSearch som eksterne analytikere vur de rer ACR16 s kommercielle potentiale til at være særdeles attraktivt, og det er derfor vores foretrukne plan selv at markedsføre produktet og dermed bevare den fulde værdi i NeuroSearch. Fedme er et stærkt stigende globalt helbredsproblem, som fører til en række alvorlige sygdomme og forringet livskvalitet, og som dermed lægger alvorligt pres på verdens sundhedssystemer. I løbet af 2008 genererede vi i Neuro Search yderligere gode resultater med tesofensine til behandling af fedme og klargjorde produktet til fase III-udvikling. Hen over årsskiftet har vi indledt dialog med sundhedsmyndighederne i USA og Europa vedrørende den videre udvikling af tesofensine, som vi er overbeviste om, repræsenterer et af verdens bedste lægemidler i senfaseudvikling mod fedme. Som følge af den omfattende opgave, der ligger i at udvikle og markedsføre et sådan produkt, er det vores målsætning at finde en samarbejdspartner til det videre udviklingsforløb og markedsføringen. Det er nødvendigt, at vi planlægger ud fra succes, og vi har således i årets løb startet opbygningen af en marketingorganisation, som forbereder den forventede lancering af ACR16. Herudover har vi styrket vores bestyrelse med nye kompetente medlemmer med betydelig udviklingsmæssig og kommerciel erfaring fra den internationale medicinalindustri. Inden for det kommende år har vi mulig hed for at få vores første produkt i registreringsfasen og tesofensine i afsluttende fase III-udvikling, hvilket er fantastisk præstation for en virksomhed af NeuroSearchs størrelse. Det nye år har allerede været præget af mange vigtige begivenheder for os og vores aktionærer, og vi forventer videre i 2009 at kunne offentliggøre en række meget betydningsfulde nyheder i relation til vores produktpipeline og i forbindelse med indgåelse af nye partnerskaber. Flemming Pedersen Administrerende direktør 5

6 KORT OM NEUROSEARCH Det er NeuroSearchs målsætning at op byg ge en farmaceutisk virksomhed med salg af egne produkter inden for udvalgte sygdomsområder NeuroSearch er en børsnoteret biofar ma ceu tisk virksomhed med fokus på forskning, udvikling og kommercialise ring af nye og bedre lægemidler, der retter sig mod sygdomsområder, hvor de eksiste rende behandlingsmuligheder er utilstræk kelige. Det er NeuroSearchs klare mål at skabe lægemidler, der giver for bedret livskvalitet for patienter og pårørende og herigennem udvikle en farma ceutisk virksomhed, der er en attrak tiv forretning. Grundlaget for vores arbejde med udvikling af nye lægemidler er en omfattende viden og ekspertise inden for modulering af ionkanaler og monoamin systemer i hjernen. fedme, immunsygdomme, urininkontinens samt lunge- og hjertelidelser. Det er NeuroSearchs hovedsigte at op bygge en profitabel farmaceutisk virksomhed med salg af egne produkter inden for udvalgte sygdomsområder. Som led heri planlægger NeuroSearch selv at forestå udvikling og markedsføring af ACR16, der er i fase III-udvikling til behandling af den alvorlige, genetisk betingede lidelse Huntingtons sygdom. NeuroSearchs primære indsats ligger inden for sygdomme i centralnervesystemet (CNS), hvor vi har opbygget betydelige kompetencer. CNS-sygdomme dækker områderne psykiatri og neurologi, og NeuroSearch arbejder bl.a. på at finde nye og bedre lægemidler til behandling af depression, Huntingtons sygdom, ADHD, angst, psykoser, Alzheimers sygdom, smerte, Parkinsons sygdom og epilepsi. NeuroSearchs arbejde har dog også ført til udviklingsprojekter inden for andre betydelige sygdomsområder såsom 6

7 Som et andet vigtigt element i sin forretningsmodel indgår NeuroSearch licensaftaler med internationale medicinalvirksomheder om udvikling og markedsføring af lægemidler, der retter sig mod store sygdomsområder, og hvor kravene til både udviklingsmæssige og kommercielle ressourcer derfor er betydelige. Partnersamarbejder sikrer også finansiering og medvirker til en hastigere værditilvækst i produktpipelinen, idet flere udviklingsaktiviteter kan igangsættes og drives sideløbende. Hovedparten af udviklingsprogram merne er dækket af samarbejds- og licensaftaler. Ud over hovedfokus på lægemiddel udvikling har NeuroSearch siden sin etablering medvirket til opbygningen af nye biotekvirksomheder. Dette er sket gennem over dragelse af rettigheder til lovende opdagelser og aktiviteter uden for Neuro Searchs kerneområde. NeuroSearch har hermed skabt værdi i form af ejerandele i disse virksomheder. NeuroSearchs produktpipeline tæller 13 udviklingsprogrammer med nye lægemiddelkandidater inden for såvel specialistsygdomme som større sygdomsområder. Centralnervesystemet CNS Hjernen og rygmarven udgør tilsammen centralnervesystemet. 7

8 NeuroSearch har opbygget en betydelig PIPEline med aktuelt 13 nye lægemiddel PRO DUKTER I UDVIKling Af disse FINAN SIERES hovedparten direkte GENNEM PARTNER AFTAler NeuroSearch fakta Børsnoteret på Nasdaq OMX København (NEUR) Hovedsæde i Ballerup, Danmark og datterselskab i Gøteborg, Sverige 237* medarbejdere Bred pipeline af nye lægemiddelprodukter i udvikling, hvoraf hovedparten er finansieret via partneraftaler Et produkt er i afsluttende fase IIIudvikling: ACR16 (Hunting tons sygdom) Yderligere et produkt er klargjort til fase III-udvikling: Tesofensine (fedme) Omfattende og produktiv forskningsplatform inden for CNS, ionkanaler, og monoamin systemer Samarbejds- og licensaftaler med Glaxo SmithKline, Eli Lilly og Abbott Inden for de seneste tre år er i alt 9 nye lægemiddelkandidater genereret fra selskabets forskningsprogrammer og ført i udvikling Markedsværdi på 2,1 mia. kr.* Kapitalberedskab på ca. 482 mio. kr.* Kapitalfremskaffelse siden stiftelsen på ca. 2 mia. kr.* Historiske indtægter fra samarbejdsog licens aftaler med medicinalselskaber på mere end 1,3 mia. kr.* Medejerskab i seks andre biotekvirksomheder: NsGene A/S, Sophion Bioscience A/S, Atonomics A/S, Bavarian Nordic A/S, ZGene A/S og PainCeptor Pharma Corporation Inc. * Pr. 31. december 2008 NeuroSearchs koncernstruktur Moderselskab 100% ejede datterselskaber Ass. selskaber og øvrige investeringer NeuroSearch A/S NeuroSearch Sweden AB Poseidon Pharmaceuticals A/S NsExplorer A/S NeuroScreen ApS Sophion Biosience A/S (ejerandel 30,1%) NsGene A/S (ejerandel 25,9%) ZGene A/S (ejerandel 20,9%) Atonomics A/S (ejerandel 18,8%) Painceptor Pharma Corporation Inc. (ejerandel 2,3%) Bavarian Nordic A/S (ejerandel 1,3%) 8

9 Væsentlige pipelinenyheder i 2008 Februar Tesofensine Fedme Positive resultater fra TIPO-2, et klinisk metabolisk studie i overvægtige personer, der viser et signifikant vægttab Marts Tesofensine Fedme En fuldstændig analyse af data fra TIPO-1 (klinisk fase II Proof of Concept-studie) NSD-788 Angst Indledning af klinisk fase I April ACR16 Huntingtons sygdom Behandling af de første Huntingtonpatienter i MermaiHD, et europæisk klinisk fase III-studie, og dermed opstart af et omfattende pivotalt (registreringsunderstøttende) fase III-program med ACR16 Juni ABT-894 ADHD (udvikles af Abbott under licensaftale med NeuroSearch) Positive Proof of Concept-resultater fra et fase II-studie med ABT-894 til behandling af voksne, der lider af ADHD ACR325 Parkinsons sygdom Beslutning om at fortsætte den kliniske udvikling af ACR325 inden for Parkinsons sygdom efter succesfuld fase I-evaluering Juli Tesofensine Fedme Positive midtvejsresultater fra TIPO-4 (et 48-ugers fase II-forlængelsesstudie til TIPO-1) ACR16 Huntingtons sygdom FDA-godkendelse til at starte HART, et amerikansk fase IIb klinisk studie, som del af det pivotale fase IIIudviklingsprogram NSD-847 Psykoser NSD-847 er en ny dopaminerg stabilisator valgt som ny udviklingskandidat inden for behandling af psykoser August Tesofensine Fedme Positive resultater af en undersøgelse af tesofensines misbrugsrisiko Oktober Tesofensine Fedme Publicering af TIPO-1 resultater i det ansete videnskabelige tidsskrift The Lancet ACR16 Huntingtons sygdom Opstart af HART-studiet med behandling af de første Huntingtonpatienter i USA og Canada November Tesofensine Fedme Positive resultater fra kardiovaskulæret evalueringsstudie understøtter tesofensines gode sikkerhedsprofil 9

10 Mission Hos NeuroSearch arbejder vi dedikeret for at opnå ENESTående resultater INDEN for innovation og kommercialisering af unik og livsforbedrende medicin. Vores kerneforretning har fokus på bedre BEHANDling af Sygdomme i central NERVE Systemet samt udvalgte SOMATISKE sygdomme fortrinsvis gennem MODUlation af ionkanaler og MONOAMINTRANSPORTERE 10

11 Vision NeuroSearch skal være en fremtrædende og BæRE Dygtig biofarmaceutisk VIRKSOMHED baseret på forskning, udvikling og MARKEDS Føring af ny medicin til betydelig gavn for PATIEN TERNE. Vi vil danne grobund for fremragende resultater og konstant fremdrift i alle aspekter af vores forretning gennem et inspirerende, dynamisk og givende arbejdsklima med maksimal fleksibilitet og ansvar til den enkelte medarbejder 11

12 PIPELINE Indikation Program Mekanisme partner Huntingtons sygdom ACR16 Dopamin. stab. Fedme Tesofensine MRI ADHD ABT-894 NNR modulator Abbott Parkinsons dyskinesier ACR325 Dopamin. stab. Skizofreni ACR343 Dopamin. stab. Kognitive dysfunktioner ABT-560 NNR modulator Abbott Alzheimers sygdom/skizofreni ABT-107 NNR modulator Abbott Angst NSD-788 MRI Smerte NSD-721 GABA modulator GSK Autoimmune sygdomme NSD-726 Ionkanal modulator GSK Skizofreni NSD-761 Ionkanal modulator GSK Psykoser NSD-847 Dopamin. stab. GSK ADHD NSD-867 Cortical enhancer GSK 12

13 NeuroSearchs pipeline omfatter i alt 13 udviklingsprogrammer med nye lægemiddelprodukter, der alle er skabt gennem virksomhedens egen forskning og udvikling. Af de13 programmer er de 8 i klinisk udvikling (fase I-III), mens 5 er blevet udvalgt med henblik på at indlede kliniske studier med disse kandidater i løbet af 2009 og første del af Præklinisk udv. fase I fase II fase III Registrering 13

14 Hoved- og nøgletal for koncernen (mio. kr.) Resultatopgørelse: Omsætning 122,3 176,5 66,3 115,2 66,8 Forskningsomkostninger 140,7 159,6 172,3 200,4 216,8 Udviklingsomkostninger 21,3 17,6 54,8 131,7 176,9 Resultat af primær drift (62,0) (22,3) (186,7) (253,5) (366,0) Finansielle poster 58,6 22,9 (25,5) (41,3) (49,9) Resultat før skat (3,3) 0,6 (212,2) (294,7) (415,9) Årets resultat (3,3) 0,6 (212,2) (268,4) (382,0) Balance: Aktiver i alt 656,1 633, , , ,8 Likvider, værdipapirer og kapitalandele 436,9 403,4 387,0 845,3 453,4* Egenkapital 416,5 408,0 657, ,4 844,1 Investering i materielle anlægsaktiver 14,8 13,0 12,9 15,7 50,3 Nøgletal(kr.): Indtjening pr. aktie (0,43) 0,07 (24,17) (21,17) (24,47) Udvandet indtjening pr. aktie (0,43) 0,07 (24,17) (21,17) (24,47) Indre værdi 53,81 51,71 53,38 73,57 53,61 Børskurs, ultimo 235,0 171,5 321,5 326,0 136,0 Børskurs/indre værdi 4,37 3,32 6,02 4,43 2,54 Antal medarbejdere, gns * Inklusiv uudnyttede kreditter m.v. udgør det samlede kapitalberedskab ca. 481,5 mio. kr., hvoraf investering i noterede aktier udgør ca. 13,2 mio. kr. Nøgletallene er beregnet i henhold til Anbefalinger & Nøgletal fra Den Danske Finansanalytikerforening. 14

15 AfgøRENDE skridt på VEJEN mod PRODUKTlancering Og fortsat fokus på PIPElinevækst I 2008 tog NeuroSearch et meget betydningsfuldt skridt imod en realisering af sit primære mål: At udvikle og markedsføre nye og bedre lægemidler til gavn for patienter og deres pårørende og herigennem skabe en profi tabel og succesfuld farmaceutisk virksomhed. Første produktlancering planlægges til 2011 Det skete primært med opstarten af afsluttende kliniske fase III med ACR16, der udvikles som et nyt lægemiddel til behandling af Huntingtons sygdom, en alvorlig arvelig lidelse, der i dag ikke fin des nogen effektiv behandling for. NeuroSearch ejer alle kommercielle rettig heder til ACR16, og eftersom Huntingtons sygdom er en specialistindikation, er det planen selv at føre produktet på markedet gennem en begrænset salgsstyrke og derved bevare den fulde værdi internt i virksomheden. Som led i disse planer har NeuroSearch i 2008 indledt opbygningen af en fokuseret salgs-og markedsføringsorganisation. De igang værende fase III-studier med ACR16 forventes afsluttet i slutningen af ABT-894, som udvikles under Neuro Searchs samarbejde med Abbott, viste medio 2008 positive resultater i et fase II-studie i voksne med ADHD. ABT-894 er også blevet evalueret i fase II-studier til behandling af smerte. Resultaterne heraf blev offentliggjort i februar 2009 og viste, at ABT-894 ikke var tilstrækkelig effektiv, og Abbott har følgeligt valgt at indstille videre udvikling i denne sygsoms indikation. NeuroSearch igangsatte en række nye kliniske studier i 2008, og vi valgte to nye stoffer til præklinisk udvikling: NSD-847 til behandling af psykoser og NSD-867 til behandling af ADHD. Begge udviklingskandidater er del af porteføljen af programmer under udviklings- og licensaftalen med GSK. Modningen af produktpipelinen er fortsat, og de i alt 13 udviklingsprogrammer udgør en meget værdifuld portefølje af udviklingsprogrammer. Omfattende datapakke for tesofensine skal lede til start af fase III-studier i 2009 Med tesofensine til behandling af fedme blev flere kliniske studier afsluttet med posi tive resultater og bidrog dermed til yderligere at styrke den omfattende datapakke, som skal lede til start af fase III i Med NS2359, der er licenseret til GSK, opnåedes ikke de ønskede resultater inden for depression, og udviklingen af NS2359 inden for denne sygdoms indikation er derfor indstillet. 15

16 Neurosearchs forretningsmodel og STRATEGI vigtige tiltag i 2008 Vi har tre forretningsområder, der tilsammen skal sikre en optimal værdiopbygning i NeuroSearch nu og i fremtiden Det er NeuroSearchs mål at skabe en stærk og profitabel virksomhed med basis i en unik forskningsplatform inden for især ionkanaler og signalsystemer i hjernen kombineret med viden inden for sygdomme i centralnervesystemet (CNS). Med dette udgangspunkt har vi defineret tre forretningsområder, der tilsammen skal sikre en optimal værdiopbygning i NeuroSearch nu og i fremtiden. De tre forretningsområder og deres respektive produkter og aktiviteter fremgår af nedenstående figur. CNS-specialistprodukter (egen udvikling og markedsføring) Det er NeuroSearchs målsætning at opbygge et profitabelt forretningsområde baseret på udvikling og salg af nye lægemidler, der retter sig mod mindre udbredte CNS sygdomme med stort behov for bedre behandlingsmuligheder og dermed et attraktivt kommercielt potentiale. Specialistlægemidler er typisk hurtigere og mindre bekostelige at udvikle, ligesom markedsføringen ofte kan ske med en relativt begrænset salgsstyrke, idet behandlingen primært foregår på hospitaler og specialklinikker. På dette forretningsområde har NeuroSearch til hensigt at forestå enten den fulde eller den overvejende del af udvikling og markedsføring af nye produkter uden en partner og derved bevare den fulde værdikæde. NeuroSearchs forretningsmodel NUVÆRENDE FORRETNINGSOMRÅDER CNS specialistprodukter Større CNS indikationer Ikke-CNS indikationer Den fulde værdikæde R&D Produktion Salg (opkøb) Partner strategi R&D Senfasepartnerskaber (udlicensering) Maksimal værdiskabelse R&D Partnerskaber i de tidlige faser (udlicensering) VÆRDI 16

17 ACR325 er udset til at være vores næste specialistprodukt I 2008 har dette forretningsområde set afgørende fremgang med ACR16 som NeuroSearchs første specialistprodukt med udsigt til markedsføring i Også for ACR325, det næste specialistprodukt i pipelinen, har vi defi neret en klar strategi med fokus på dyskinesier forbundet med Parkinsons sygdom. De første undersøgelser i Parkinsonpatienter forventes igangsat i 1. halvår Med henblik på at forberede lanceringen i 2011 af ACR16 har NeuroSearch i 2008 ansat en ansvarlig for salg og marketing og indledt opbygningen af en mindre markedsføringsorganisation. Produkter mod større CNS-sygdomme (senfasepartnerskaber) For produktkandidater, der retter sig mod behandling af større CNS-sygdomme, såsom angst, demens, og fedme, kræves omfattende kliniske studier og betydelige ressourcer inden for lancering og salg. På dette område vil NeuroSearch derfor fortsat søge at mindske udviklingsrisikoen og skaffe finansering og indtjening via licens aftaler med store medicinalselskaber i forbindelse med de afsluttende kliniske studier og forud for markeds føring. Produkter til behandling af andre sygdomme (tidligfasepartnerskaber) Igennem det mangeårige arbejde med ionkanaler har NeuroSearch opbygget betydelige kompetencer og viden, der rækker ud over CNS-området. Således har vi forskningsprogrammer inden for bl.a. inflammatoriske sygdomme, urininkontinens og hjertearytmier, der alle har set lovende fremgang i På disse ikke-cns områder søger NeuroSearch at indgå partnerskaber på tidligere udviklingsstadier mhp. også at opnå adgang til teknologi og kompetencer. Strategiske og finansielle målsætninger NeuroSearch har sat yderligere fokus på at fastholde et solidt finansielt beredskab til sikring af fortsat fremdrift og værdiopbygning i produktpipelinen uden at være afhængig af at skulle hente ny kapital på aktiemarkedet: NeuroSearch skal udvikle og markedsføre egne specialistprodukter med udsigt til de første salgsindtægter i 2011 og sikring af positiv indtjening i umiddelbar forlængelse heraf NeuroSearch vurderer, at ACR16 repræsenterer en meget betydelig værdi, og derfor er det uændret målet at beholde alle rettighederne til Huntingtons sygdom og dermed maksimere værdien for aktionærerne på lang sigt. Det er dog samtidig også ledelsen overbevisning, at produktet vil kunne danne grundlag for en attraktiv licensaftale med betydelig finansiering til NeuroSearch på kort sigt. Ledelsen vurderer derfor løbende strategien vedrørende ACR16 og vil disponere i forhold til, hvad der bedst tjener selskabets interesse Tesofensine til behandling af fedme søges udlicenseret til en medicinalpartner i forbindelse med start af fase III-programmet NeuroSearch ønsker fortsat at indgå forsknings- og udviklingsalliancer for derigennem at sikre finansiering til og samarbejde om en betydelig del af selskabets forskning og udvikling. Som eksempel herpå er indgået aftaler med GSK og Eli Lilly i begyndelsen af

18 18

19 SAMARBEJDS- OG licensaftaler Ny CNS-alliance med Eli Lilly Nyt udvidet samarbejde med GlaxoSmithKline 19

20 Ny aftale har øget antallet af PRO DUKTER i UDVIKling under Alliancen med glaxo SMITHKline Med udgangen af 2008 udløb det fem årige forskningssamarbejde ( ), som NeuroSearch har haft med GSK inden for CNS-sygdomme og ionkanaler, og som har omfattet en række af NeuroSearchs forskningsprogrammer. Afkastet af forskningssamarbejdet har været særdeles positivt med en række nye lægemiddelkandidater identificeret og udvalgt til videre udvikling i henhold til betingelserne i alliancen. Efter afslutningen af alliancens forskningsfase fortsatte GSK også udviklingen af NS2359 i fase IIb til behandling af depression. I februar 2009, offentliggjorde NeuroSearch resultaterne fra studierne der viste, at behandlingen med NS2359, ikke havde en tilstrækkelig gunstig behandlingsmæssig effekt, og udviklingen indenfor depression blev herefter indstillet. GSK overvejer nu andre potentielle udviklingsmuligheder for NS2359. I januar 2009 offentliggjorde NeuroSearch og GSK en ny aftale, der føjede yder ligere stoffer til den fælles portefølje af lægemiddelkandidater, der fortsætter under samarbejdet. Med denne udvidelse inkluderer porteføljen under samarbejdet nu NS2359, som GSK nu vurderer nye udviklingsmuligheder for, prækliniske lægemiddelkandidater samt et antal stoffer, som er karakteriseret som potentielle udviklingskandidater, men som endnu ikke er overgået til udviklingsfasen. Ved aftalens indgåelse modtog Neuro Search en ikke offentliggjort ini tialbetaling, og herudover omfatter den nye aftale en betinget ret til NeuroSearch til at sælge nye NeuroSearch-aktier ( share put option ) til GSK til markedspris for i alt op til 149 mio. kr. (20 mio. EUR) frem til udgangen af november NeuroSearch kan udnytte aktiesalgsoptionen i fire lige store trancher i forbindelse med opstart af fase I-studier med lægemiddelkandi dater fra porteføljen under samarbejdet. Samlet set vil NeuroSearch kunne modtage milepælsbetalinger fra GSK på i alt mere end 6 mia. kr. samt tocifrede royaltybetalinger af GSK s globale salg af hvert markedsført produkt under samarbejdet. For den samlede portefølje af lægemiddelkandidater er NeuroSearch ansvarlig for den prækliniske udvikling og den tidlige kliniske udvikling til og med fase IIa Proof of Concept-studier, mens GSK er ansvarlig for senfaseudvikling samt produktion og kommercialisering. For hver lægemiddelkandidat, der vælges til klinisk udvikling under alliancen, vil NeuroSearch gennem hele udviklingsfasen modtage milepælsbetalinger startende ved på begyndelse af klinisk fase I og endnu tid ligere for de produktkandidater, der med den nye aftale er tilføjet samarbejdet. For hvert produkt, som succesfuldt udvikles, vil NeuroSearch modtage 812 mio. kr. i milepælsbetalinger frem til markedsføring såvel som tocifrede royalties af GSK s globale salg. Licensaftale med abbott om UDVIKling af neuronale NIKOTIN RECEPTOR MODUlatorer (nnr) NeuroSearch samarbejder med Abbott om udvikling af et antal lægemiddelkandidater, der kan indvirke på neuronale niko tin receptorer, der udgør et specifikt ionkanal-område. Abbott har tre produkter i udvik ling under aftalen: ABT-894 i fase II inden for behandling af ADHD samt ABT-107 og ABT-560, der begge er i fase I udvikling. Ifølge aftalen er Abbott ansvarlig for finansieringen af den kliniske udvikling og kommercialisering af produkterne under aftalen, og NeuroSearch er beret tiget til milepælsbetalinger samt royalties af Abbotts globale salg. 20

21 Neurosearch i ny 3-årig, CNS FOKUSERET forsknings- OG UDVIKlingsalliance med eli lilly I februar 2009 indgik NeuroSearch en aftale med Eli Lilly om dannelse af en treårig samarbejdsalliance med henblik på forskning og udvikling af nye lægemidler rettet mod CNS sygdomme. Aftalen er i fuldstændig overensstemmelse med vores strategiske målsætning om at styrke tilgangen af nye programmer til vores pipeline af lægemidler og sikrer risikodeling samt yderligere finansiering af selskabets forsknings- og udviklingsaktiviteter. Alliancen dækker et defineret antal ikke-offentliggjorte ionkanal-targets fra NeuroSearchs forskningsprogrammer og vil omfatte patentrettigheder og viden fra både NeuroSearch og Eli Lilly. Alliancens formål er at finde og udvikle nye og bedre lægemidler baseret på helt ny viden om specifik ionkanal-modulation og rettet primært mod behandling af neurologiske og psykiatriske lidelser. I henhold til betingelserne i aftalen er NeuroSearch berettiget til at modtage upfrontbetaling og forskningsfinansiering fra Eli Lilly på op til 175,1 mio. kr. (30 mio. USD) over aftalens første tre år, hvoraf 128,4 mio. kr. (22 mio. USD) er modtaget i forbindelse med aftalens indgåelse. Heraf er 99,2 mio. kr. (17 mio. USD) erlagt i form af en aktieinvestering foretaget af Eli Lilly omfattende nye NeuroSearch aktier udstedt og tegnet til en aftalt kurs på 187 kr. Tegningskursen var aftalt til at modsvare gennemsnitslukkekursen på NeuroSearch-aktien i 30 handelsdage forud for aftalens indgåelse plus en ikkeoffentliggjort aftalt præmie. samtidig overtage ansvaret for den videre udvikling samt kommercielle aktiviteter. NeuroSearch er berettiget til milepælsbetalinger på op til 1,87 mia. kr. (320 mio. USD) for hvert produkt, der succesfuldt udvikles og markedsføres under alliancen, samt til royaltybetalinger af produkternes globale salgsindtægter. I forbindelse med offentliggørelsen af alliancen med Eli Lilly, udtalte Flemming Pedersen, adm. direktør i NeuroSearch: Vi er meget stolte af at have indgået dette omfattende samarbejde med Lilly om forskning og udvikling af ny og bedre medicin baseret på unik viden inden for ionkanal-modulation, der er ét af Neuro Searchs primære ekspertiseområder. Vores samarbejde er skruet sammen på en måde, der sikrer både en balanceret risikodeling og en meget attraktiv langsigtet indtjening, hvis vores anstrengelser bærer frugt, samt en betydelig finansiel indsprøjtning til NeuroSearch på kort sigt I henhold til aftalen med Eli Lilly vil NeuroSearch være ansvarlig for forskningsprogrammerne under samarbejdet samt potentielt den tidlige udvikling af nye lægemiddelkandidater. Lilly har forskellige muligheder for at opnå licens til enkeltstoffer, der er dækket af aftalen, samt tilknyttede patentrettigheder. Ved opnåelse af licensrettigheder vil Lilly 21

22 Huntingtons sygdom NeuroSearch udvikler ACR16 som en helt ny og specifik behandling af Huntingtons sygdom 22

23 Forskning Præklinik Fase I Fase II Fase III Godkendelse ACR16 ACR16 har vist særdeles lovende effekter på en række af de svære sympto mer, der er forbundet med Huntingtons sygdom. NeuroSearch ejer alle rettigheder til ACR16, der er tildelt Orphan Drug status af sundhedsmyndighederne i både USA og Europa. Fase III-programmet: MermaiHD og HART Det igangværende fase III-program med ACR16 omfatter to studier: MermaiHD i Europa og HART i USA/Canada. MermaiHD blev igangsat i april 2008 og er et randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret fase III-studie, der ventes at optage op til 420 patienter diagnosticeret med Huntingtons sygdom. Studiet foregår på godt 25 behandlingscentre i otte europæiske lande. Patienterne i studiet modtager daglige doser af enten placebo eller ACR16 (45 mg eller 90 mg) over en periode på seks måneder. Både MermaiHD og HART forløber planmæssigt og forventes afsluttet i Det primære effektmål for begge studier er forbedring af Hunting tonpatienternes negative motoriske symptomer (tab af frivillige bevægelser) såsom parkinson isme, gangbesvær og tab af balanceevne. Det er påvist, at de negative motoriske sympto mer er tæt forbundne med Huntingtonpatienters gradvise tab af funktionsevne, og studiernes primære effektmål er af både sundhedsmyndigheder og kliniske organisationer accepteret som værende af afgørende betydning for måling af Huntingtonpatienters sygdomstilstand. Som sekundære effektmål i studierne indgår en vurdering af patienternes generelle bedring, indflydelsen på adfærd og opmærksomhed samt depressionssymptomer og angst ud over en vurdering af ACR16 s sikkerhed og tolerabilitet. HART er ligeledes et randomiseret, dobbeltblindet og placebo-kontrolleret studie. Studiet ventes at optage op til 220 patienter, der behandles i tre måneder med daglige doser af enten placebo eller ACR16 (10 mg, 22,5 mg og 45 mg) alle to gange dagligt. HART inkluderer ca. 25 behandlingscentre i USA og Canada. 23

v/ Hanne Leth Hillman, VP Director of Investor & Capital Market Relations NASDAQ OMX Aktionærarrangement i Parken København, 26.

v/ Hanne Leth Hillman, VP Director of Investor & Capital Market Relations NASDAQ OMX Aktionærarrangement i Parken København, 26. v/ Hanne Leth Hillman, VP Director of Investor & Capital Market Relations NASDAQ OMX Aktionærarrangement i Parken København, 26. maj 2009 1 Indhold NeuroSearch Virksomhedsprofil og strategi Højdepunkter

Læs mere

2 NEUROSEARCH 2010. Indhold

2 NEUROSEARCH 2010. Indhold ÅRSRAPPORT 2010 2 NEUROSEARCH 2010 Indhold ÅRSRAPPORT 2010 3 Forretningsmodel og strategi Til vores aktionærer og andre intressenter 5 Kort om NeuroSearch 6 Hoved- og nøgletal 7 Forretningsmodel og strategi

Læs mere

Virksomhedspræsentation. Oktober/november 2009

Virksomhedspræsentation. Oktober/november 2009 Virksomhedspræsentation Oktober/november 2009 Fremadrettede udsagn Denne præsentation må ikke offentliggøres, sendes eller distribueres, hverken direkte eller indirekte, uden for Danmark og må i særdeleshed

Læs mere

LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007. Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007

LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007. Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 21. august 2007 LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 LifeCycle

Læs mere

En halv milliard gode grunde til at fokusere på hjernesygdomme. Årsrapport 2004

En halv milliard gode grunde til at fokusere på hjernesygdomme. Årsrapport 2004 En halv milliard gode grunde til at fokusere på hjernesygdomme Årsrapport 2004 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Kort om NeuroSearch 3 2004 - Et år med vigtige fremskridt 5 Udviklings- og forskningsprogrammer

Læs mere

DANSK PROSPEKT 2009 DATERET 19. OKTOBER 2009. NEUROSEARCH A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 12546106)

DANSK PROSPEKT 2009 DATERET 19. OKTOBER 2009. NEUROSEARCH A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 12546106) Fortegningsretsemission 2009 DANSK PROSPEKT 2009 DATERET 19. OKTOBER 2009 NEUROSEARCH A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 12546106) Udbud af op til maksimalt 7.387.641 stk. nye Aktier à nom. DKK 20 til

Læs mere

SIDEN SIDST: fantastisk år. 2 væsentlige. partneraftaler. 3 x markedsværdi

SIDEN SIDST: fantastisk år. 2 væsentlige. partneraftaler. 3 x markedsværdi THOMAS DUSCHEK, IR & COMMUNICATIONS SPECIALIST INVESTORDAGEN 2. JUNI 2015 SIDEN SIDST: 1 fantastisk år 2 væsentlige partneraftaler 3 x markedsværdi 2 BAVARIAN NORDIC Cancerimmunterapier og vacciner mod

Læs mere

Virksomhed. Det lille danske iværksætterfirma

Virksomhed. Det lille danske iværksætterfirma Det lille danske iværksætterfirma Contera Pharma blev i november sidste år solgt til den syd koreanske læge middelvirksomhed Bukwang Pharma ceuticals. De to iværksættere bag firmaet mener, at deres lægemiddelkandidat

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Ottiliavej 9 Tlf. +45 36 30 13 11 E-mail information@lundbeck.com DK-2500 Valby, Danmark Fax +45 36 43 82 62 www.lundbeck.com

Ottiliavej 9 Tlf. +45 36 30 13 11 E-mail information@lundbeck.com DK-2500 Valby, Danmark Fax +45 36 43 82 62 www.lundbeck.com H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9 Tlf. +45 36 30 13 11 E-mail information@lundbeck.com DK-2500 Valby, Danmark Fax +45 36 43 82 62 www.lundbeck.com Pressemeddelelse Valby, December 11, 2014 Otsuka og Lundbecks

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM TRÆTHED www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Træthed defineres som en følelse af mangel på fysisk og/eller psykisk energi, hyppigt oplevet som udmattelse eller træthed. Det er

Læs mere

Mere om MS (multipel sklerose)

Mere om MS (multipel sklerose) Mere om MS (multipel sklerose) EXT-11/2008-15 EX.1498 www.novartis.dk Mere om MS (multipel sklerose) Indhold Hvordan kommer jeg videre? 4 Hvad er MS? 5 Almindelige typer af MS 6 Attakvis MS (RRMS) 6 Sekundær-progressiv

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR DE FØRSTE NI MÅNEDER AF 2010 OG OPDATEREDE FORVENTNINGER TIL 2010

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR DE FØRSTE NI MÅNEDER AF 2010 OG OPDATEREDE FORVENTNINGER TIL 2010 Væsentlig reduktion i driftsunderskud på DKK 73 i de første ni måneder af 2010 sammenlignet med DKK 361 i 2009 Facilitetens dagsværdi reduceret med DKK 130 ; forventet salg rykket til 2011, hvilket påvirker

Læs mere

Virksomhed 4 pharma september 2015

Virksomhed 4 pharma september 2015 4 pharma september 2015 Pcovery arbejder metodisk og målrettet på at skabe en helt ny klasse af lægemidler til behandling af alvorlige svampeinfektioner hos svækkede patienter. Firmaet blev startet på

Læs mere

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM SMERTER www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Smerter er beskrevet som en ubehagelig sensorisk og følelsesmæssig oplevelse, der er forbundet med en skadelig stimulus. Smerter

Læs mere

NEUROSEARCH A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 12546106)

NEUROSEARCH A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 12546106) DANSK PROSPEKT Dateret den 22. september 2006 NEUROSEARCH A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 12546106) Udbud af 3.970.715 stk. nye Aktier à nom. DKK 20 til kurs DKK 100 med fortegningsret for Eksisterende

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi.

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi. NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 94 / 2012 Birkerød, 27. april 2012 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Berlin III A/S Selskabets nye strategi. Som nævnt i tidligere selskabsmeddelelser skal bestyrelsen herved

Læs mere

Investor præsentation. NASDAX OMX Aktionæraften, Århus 9. juni 2010

Investor præsentation. NASDAX OMX Aktionæraften, Århus 9. juni 2010 Investor præsentation NASDAX OMX Aktionæraften, Århus 9. juni 2010 ANSVARSFRASKRIVELSE Denne præsentation indeholder fremadrettede udsagn om LifeCycle Pharmas fremtidige udvikling og resultater og andre

Læs mere

Topotarget og BioAlliance Pharma planlægger at fusionere for at skabe. et nyt førende selskab inden for sjældne kræftsygdomme

Topotarget og BioAlliance Pharma planlægger at fusionere for at skabe. et nyt førende selskab inden for sjældne kræftsygdomme Topotarget og BioAlliance Pharma planlægger at fusionere for at skabe et nyt førende selskab inden for sjældne kræftsygdomme 2 Kort om fusionen To selskaber dedikeret til sjældne kræftsygdomme Topotarget

Læs mere

BAVARIAN NORDIC. Omsætning og resultat 2010-2015E 2010 2011 2012 2013 2014 2015E 1.000 -500

BAVARIAN NORDIC. Omsætning og resultat 2010-2015E 2010 2011 2012 2013 2014 2015E 1.000 -500 ROLF SASS SØRENSEN, VP IR & COMMUNICATIONS INVESTORDAGEN 22. SEPTEMBER 2015 BAVARIAN NORDIC Cancerimmunterapier og vacciner mod infektionssygdomme Fuldt integreret, internationalt biotekselskab Ét godkendt

Læs mere

Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom

Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom Novartis Healthcare A/S, Lyngbyvej 172, DK-2100 København Ø Tlf. +45 39 16 84 00, Fax +45 39 16 84 01, E-mail skriv.til@novartis.com EXE-12/2009-42 EXE.1876

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

LifeCycle Pharma offentliggør årsregnskabsmeddelelse for 2006

LifeCycle Pharma offentliggør årsregnskabsmeddelelse for 2006 Til OMX Den Nordiske Børs. Hørsholm, den 5. marts 2007 LifeCycle Pharma offentliggør årsregnskabsmeddelelse for Resumé: Bestyrelsen i LifeCycle Pharma har i dag godkendt årsregnskabet for regnskabsåret.

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Zealand Delårsrapport for 1. kvartal 2015 (ikke revideret) Stigende licensindtægter og fremgang i udviklingspipelinen

Zealand Delårsrapport for 1. kvartal 2015 (ikke revideret) Stigende licensindtægter og fremgang i udviklingspipelinen Selskabsmeddelelse Nr. 23 / 2015 Zealand Delårsrapport for 1. kvartal 2015 (ikke revideret) Stigende licensindtægter og fremgang i udviklingspipelinen Licensindtægter for Lyxumia på 6,3 mio. kr., hvilket

Læs mere

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Retningslinjerne gælder for incitamentsaflønning for bestyrelsen og direktionen i Bang & Olufsen a/s. Incitamentsaflønningen vil afhænge af individuelle

Læs mere

MERE OM MS (MULTIPEL SKLEROSE)

MERE OM MS (MULTIPEL SKLEROSE) MERE OM MS (MULTIPEL SKLEROSE) Udarbejdet i samarbejde med læge Anna Tsakiri Neurologisk afdeling, Glostrup Hospital. Indhold Hvordan kommer jeg videre? 4 Hvad er MS? 5 Almindelige typer af MS 6 Hvordan

Læs mere

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug Træning øger genbrug i museceller. Er det derfor, at motion er

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Er tiden moden til at stoppe udbredelsen af diabetes 1?

Er tiden moden til at stoppe udbredelsen af diabetes 1? Er tiden moden til at stoppe udbredelsen af diabetes 1? Af Ulla Thorup Nielsen Livet med diabetes august 2012 Ukendskab til årsagen bag udvikling af diabetes 1 har indtil videre fremstået som hindringen

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Den succesfulde leder i krisetider. Ledelsens Dag 2009

Den succesfulde leder i krisetider. Ledelsens Dag 2009 Den succesfulde leder i krisetider Ledelsens Dag 2009 4 scenarier Vækst Scenarie 1 Scenarie 2 Mere af det samme Fagre nye verden Forbruger økonomi Økonomisk vækst, evolutionær påvirkning af strategien

Læs mere

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Den 20. januar 2010 Indhold Globalt... 3 Danmark... 7 Forekomsten af overvægt... 7 Hver femte dansker er for fed... 13 Samfundsøkonomiske konsekvenser af svær

Læs mere

Information om Multipel Sclerose

Information om Multipel Sclerose Information om Multipel Sclerose - til den praktiserende læge Hvad er Multipel Sclerose Side 2 Sygdomsforløb ved Multipel Sclerose Side 3 Typiske symptomer ved Multipel Sclerose Side 4 Medicinske behandlingsmuligheder

Læs mere

DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 28-1 - 2015

DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 28-1 - 2015 DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 28-1 - 2015 Arbejdet med mennesker med psykiske lidelser gennem mange år. Undervist både

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Kort og godt! Råd og tips til hverdagen, når du har Parkinsons sygdom!

Kort og godt! Råd og tips til hverdagen, når du har Parkinsons sygdom! Kort og godt! Råd og tips til hverdagen, når du har Parkinsons sygdom! Januar 2011 Indholdet i denne pjece er en oversættelse af udvalgte afsnit af Guide to living with Parkinson s Disease en pjece udgivet

Læs mere

dårlig fysisk form og stillesiddende livsstil det gælder på individ- og befolkningsniveau Vi bør som samfund søge at fremme Motion for alle

dårlig fysisk form og stillesiddende livsstil det gælder på individ- og befolkningsniveau Vi bør som samfund søge at fremme Motion for alle Motion på Recept Bundlinjen Vi taber rigtig mange menneskelige ressourcer på grund af dårlig fysisk form og stillesiddende livsstil det gælder på individ- og befolkningsniveau Vi bør som samfund søge at

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Den 15. april blev et konvertibelt lån på 16,3 mio. kr. konverteret til aktiekapital i Affitech Research AS.

Den 15. april blev et konvertibelt lån på 16,3 mio. kr. konverteret til aktiekapital i Affitech Research AS. Til Nasdaq OMX Copenhagen Meddelelse nr. 30/ Regnskabsmeddelelse for de første 6 måneder af Resumé: Sammenlægningen af og Affitech Research AS blev afsluttet efter planen den 5. maj. For de første 6 måneder

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 79 26.03.2015 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2014 for perioden 01.01.2014-31.12.2014 CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 79 26.03.2015 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2014 for perioden 01.01.2014-31.12.2014 CVR-nr. 25 36 21 95 26.03.2015 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2014 for perioden 01.01.2014-31.12.2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Koncernens hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Forventninger til fremtiden

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing. Klinisk psykolog

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing. Klinisk psykolog UNGE OG DEPRESSION Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing Klinisk psykolog Krista Nielsen Straarup krisstra@rm.dk Ambulatorium for Mani og Depression Aarhus Universitetshospital Risskov Dagsorden Forekomst og forløb

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

HALBERG-GUNDERSEN INVEST GLOBALE AKTIER En investeringsforening som den oprindelig var tænkt. Marts 2015

HALBERG-GUNDERSEN INVEST GLOBALE AKTIER En investeringsforening som den oprindelig var tænkt. Marts 2015 HALBERG-GUNDERSEN INVEST GLOBALE AKTIER En investeringsforening som den oprindelig var tænkt Marts 2015 Indhold Baggrund for foreningens stiftelse Vision Strategi Investeringsproces Omkostninger Underleverandører

Læs mere

Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre?

Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre? Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre? Depressionsforeningen GF 26 marts Valby Klinisk psykolog Krista Nielsen Straarup Klinik for Mani og Depression Århus Universitetshospital, Risskov krisstra@rm.dk

Læs mere

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen og pressen Meddelelse nr. 1/2008

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen og pressen Meddelelse nr. 1/2008 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Australien, Canada eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i Pharmexa A/S ( Værdipapirer ) i USA, Australien,

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter 17-12-2010 Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner har konstateret en markant stigning i antallet

Læs mere

Ordinær Or gener g alf ener o alf r o s r amling 29. april 2010 Kø K benha ø vn benha 1

Ordinær Or gener g alf ener o alf r o s r amling 29. april 2010 Kø K benha ø vn benha 1 Ordinær generalforsamling 29. april 2010 København 1 Affitechs vision Vi opbygger en international biotekvirksomhed Fokuseret på at udvikle humane terapeutiske antistofprodukter et marked på USD 40 mia.

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Gennemgang af portefølje. Meldinger om nye aktier. Diverse. Risikoangivelse Milepæl(e) Target

Gennemgang af portefølje. Meldinger om nye aktier. Diverse. Risikoangivelse Milepæl(e) Target Gennemgang af portefølje Risikoangivelse Milepæl(e) Target Meldinger om nye aktier Kort om Begrundelse Risikoangivelse Milepæl(e) Target Diskussion Diverse Rules of engagement Planer med LI POP Ekstraordionær

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 Dagsordenens pkt. a: Beretning om selskabets virksomhed. I regnskabsåret 2012/2013, som sluttede den 30. september 2013, opnåede Royal Greenland

Læs mere

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Fosfodiesterase-hæmmere: nyt HSlægemiddel

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Fosfodiesterase-hæmmere: nyt HSlægemiddel Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Fosfodiesterase-hæmmere: nyt HSlægemiddel testes snart CHDI og Pfizer annoncerer spændende dyreforskning

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2012-13 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission 25. januar 2013 Meddelelse nr. 143 SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES,

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Må jeg få din opmærksomhed?

Må jeg få din opmærksomhed? Gravene 1, 1. sal, 8800 Viborg Tlf. 8660 1171 www.psykologcentret.dk Må jeg få din opmærksomhed? Opmærksomhed kan i vores moderne tidsalder betragtes som en knap ressource 3 4 Et utal af mennesker, situationer,

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Rowa Automatiseringssystemer. Innovation inden for medicinadministration. Rowa

Rowa Automatiseringssystemer. Innovation inden for medicinadministration. Rowa Rowa Automatiseringssystemer Innovation inden for medicinadministration Rowa R innova 68 03 09 14 OUR VISION OUR MISSION VORES VÆRDIER 03 VORES VISION Med hver enkelt teknologisk ti n ønsker vi at bidrage

Læs mere

Q&A ZEALAND PHARMA 8. JANUAR 2013 MED Hanne Hillman

Q&A ZEALAND PHARMA 8. JANUAR 2013 MED Hanne Hillman Q&A ZEALAND PHARMA 8. JANUAR 2013 MED Transcript Live Q and A Zealand Pharma med, d. 8. Januar 2013 akademikeren Velkommen til. Vi begynder sessionen om 4 timer. Kl. 16.00 Dansk tid IR Moderator Om 15

Læs mere

GAMIAN-EUROPE S PANEUROPÆISKE SPØRGEUNDERSØGELSE OM FYSISK OG PSYKISK HELBRED

GAMIAN-EUROPE S PANEUROPÆISKE SPØRGEUNDERSØGELSE OM FYSISK OG PSYKISK HELBRED GAMIAN-EUROPE S PANEUROPÆISKE SPØRGEUNDERSØGELSE OM FYSISK OG PSYKISK HELBRED Vi vil gerne opfordre dig til at deltage i dette originale forskningsprojekt. Du skal kun deltage, hvis du selv har lyst, og

Læs mere

DEPRESSION DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet.

DEPRESSION DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet. Depression DEPRESSION Alle mennesker oplever kortvarige skift i deres humør. Det er helt normalt. Ved en depression derimod påvirkes både psyken og kroppen, og humøret svarer ikke til det, man normalt

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. Regnskabsmeddelelse for de første 9 måneder af 2004. Meddelelse nr. 28/2004

Til Københavns Fondsbørs og pressen. Regnskabsmeddelelse for de første 9 måneder af 2004. Meddelelse nr. 28/2004 Til Københavns Fondsbørs og pressen Meddelelse nr. 28/2004 Regnskabsmeddelelse for de første 9 måneder af 2004 Resumé: Pharmexa realiserede en omsætning på 17.109 t.kr. i de første 9 måneder af 2004 og

Læs mere

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks David Glasscock, Arbejds- og Miljømedicinsk Årsmøde Nyborg d. 17. marts 2011 Klinisk vejledning: Tilpasnings- og belastningsreaktioner

Læs mere

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014 Royal Greenland A/S Halvårsrapport 1. oktober 2013 31. marts 2014 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Side Royal Greenland øger kerneforretningen 3 Selskabets forventede udvikling 5 Hoved- og nøgletal for

Læs mere

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv www.pwc.dk Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret

Læs mere

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen?

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? Udviklingsprojekt Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? [Resultat:22 borgere med Medicinsk Uforklarede Symptomer har fået et 8 ugers kursus i mindfulness, kognitiv terapi

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Side 1 af 5 FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Slide 1 - Forside Kære aktionærer, medarbejdere og gæster: hjertelig velkommen til denne ekstraordinære

Læs mere

Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende. Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion

Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende. Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion Hvordan hænger kost og psyke sammen? 2 3 Sammenhænge imellem livsstil og livskvalitet Livsstil Sund mad

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

- den nye skandinaviske finanskoncern

- den nye skandinaviske finanskoncern - den nye skandinaviske finanskoncern Årsrapport for 2006 samt strategi - ordinær generalforsamling 20. april 2007 Koncerndirektør Lasse Lindblad og bestyrelsesformand Claus Ørskov DISPOSITION FOR I DAG

Læs mere

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Værd at vide om atrieflimren 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Indhold 3 Hvad er atrieflimren? 4 Er atrieflimren farligt? 6 Hvorfor kan jeg få en blodprop i hjernen, når jeg har en sygdom i hjertet?

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010

Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 August 18, 2010 Selskabsmeddelelse nr. 2010-11 18. august 2010 Tocifret organisk vækst i første halvår drevet af succesfuld lancering af Oticon Agil Koncernens stærke

Læs mere