Forside: Fyrtårn i Kullen, der ligger mellem NeuroSearchs domiciler i Ballerup og Gøteborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forside: Fyrtårn i Kullen, der ligger mellem NeuroSearchs domiciler i Ballerup og Gøteborg"

Transkript

1 ÅrsrApport 2008

2 Forside: Fyrtårn i Kullen, der ligger mellem NeuroSearchs domiciler i Ballerup og Gøteborg 2

3 Indhold Til vores aktionærer 4 Kort om NeuroSearch 6 Pipeline 12 Hoved- og nøgletal 14 Afgørende skridt på vej mod produktlancering og fortsat fokus på pipelinevækst 15 NeuroSearchs forretningsmodel og strategi 16 Samarbejds- og licensaftaler 18 Huntingtons sygdom 22 Fedme 26 ADHD, Alzheimers sygsom/skizofreni og kognitive dysfunktioner 30 Parkinsons dyskinesier 31 Skizofreni og angst 32 Prækliniske lægemiddelkandidater 33 NeuroSearchs smerteforskning 35 Regnskabsberetning 36 Risikostyring i NeuroSearch 38 Videnledelse 40 Miljø & etik 44 Aktionærinformation 48 Ledelsesstruktur 56 Ledelsespåtegning 58 Revisors påtegning 59 NeuroSearch koncernregnskab 62 Årsregnskab for moderselskabet, NeuroSearch A/S 85 3

4 Til vores aktionærer, medarbejdere og ANDRE interessenter 2008 blev året, hvor NeuroSearch indledte sit første afsluttende fase III-udviklingsprogram med ACR16 til behandling af Huntingtons sygdom, og dermed bevægede vi os et meget betydeligt skridt nærmere en markedslancering af vores første produkt. Vi vurderer potentialet inden for Huntingtons sygdom til at være særdeles attraktivt og forventer, at ACR16 kan skabe en bedre hverdag for Huntingtonpatienter og deres pårørende. Også andre af vores produkter rykkede succesfuldt fremad, ikke mindst tesofensine til behandling af fedme, hvor vi løbende gennem året forberedte grundlaget for at kunne igangsætte fase III-studier. For de fleste vil 2008 imidlertid nok mest blive husket som finanskrisens år. Et år, hvor de finansielle systemer brød sammen, hvor store banker forsvandt, og hvor regeringer verden over måtte træde til med betydelige finansielle redningspakker. I det store perspektiv er medicinalindustrien ikke specielt konjunkturfølsom, og Neuro Searchs forretning og potentiale er så ledes heller ikke direkte påvirket af finans krisen og dens følger, ud over effekten på aktie markedet. I NeuroSearch har vi mærket krisen først og fremmest ved, at vores aktiekurs i 2008 faldt med 58% og dermed fulgte den generelt kraftige nedgang på verdens aktiemarkeder. Faldet i aktiekurserne er del vist en følgevirkning af, at nogle aktionærer har valgt eller været tvunget til at sælge ud af deres aktiebeholdninger for at skaffe likviditet. Vi kan imidlertid glæde os over, at vores aktionærbase på ca aktionærer er intakt, og at vores største aktionærer har valgt at beholde deres aktier i NeuroSearch. Nogle har endda fundet det attraktivt at øge deres beholdninger. I lyset af finanskrisen er vi yderligere fokuseret på at fastholde NeuroSearch i en solid finansiel position, der kan sikre os fuld manøvredygtighed. I slutningen af 2007 gennemførte vi en af de største kapitalrejsninger nogensinde inden for europæisk biotek. Provenuet heraf, ca. 730 millioner kr., har siden givet os tilstrækkelig kapital til at gennemføre de rigtige investeringer i vores produktpipeline, og har sikret os et finansielt rygstød i forhandlinger med potentielle partnere. Samtidig har vi valgt at fortsætte en meget fokuseret partnerstrategi inden for en række af vores forsknings- og udviklingsprogrammer en strategi, der allerede har ført til nye partnerskaber og licensindtægter i starten af I begyndelsen af 2009 har vi måttet konsta tere, at to af de produkter, vi havde licenseret til eksterne partnere, ABT-894 (Abbott) og NS2359 GlaxoSmithKline (GSK) ikke levede op til forventningerne, og udviklingen indenfor de valgte sygdomsindikationer måtte standses. Det underbygger vores strategi med at udvikle en bred pipeline, søge risikodeling og et stærkt finan sielt beredskab således, at der også er råd til de uundgåelige tilbageskridt, der er forbundet med at udvikle lægemidler. Det er vores målsætning at have vores første lægemiddel på markedet i 2011, og dermed løfte NeuroSearch fra at være en kapitalforbrugende virksomhed til at blive en virksomhed med betydelig indtjening og positivt cash flow. Med dette sigte har udviklingen i vores pipeline været tilfredsstillende. Jeg vil fremhæve følgende væsentlige begivenheder: For første gang i virksomhedens historie igangsatte vi i april 2008 et klinisk fase III-program, som skal føre frem til vores første ansøgning om produktregistrering. Det skete med indledningen af afsluttende studier i såvel Europa som i USA med vores specialistprodukt ACR16 til behandling af Huntingtons sygdom. Vi planlægger at optage i alt 640 Huntingtonpatienter i fase III-programmet, der er et af de største nogensinde inden for dette sygdomsområde. Såfremt resultaterne er positive, vil vi derefter påbegynde en global registre ring af ACR16 som et af de første læge midler til behandling af Huntingtons sygdom. Vi, der arbejder i NeuroSearch, håber, at vi lykkes med at bringe ACR16 på markedet så hurtigt som muligt og dermed medvirke til at skabe en bedre hverdag 4

5 Tak til medarbejdere og aktionærer for et stærkt engagement gennem 2008 for de mennesker, der er berørt af denne alvorlige sygdom. Såvel NeuroSearch som eksterne analytikere vur de rer ACR16 s kommercielle potentiale til at være særdeles attraktivt, og det er derfor vores foretrukne plan selv at markedsføre produktet og dermed bevare den fulde værdi i NeuroSearch. Fedme er et stærkt stigende globalt helbredsproblem, som fører til en række alvorlige sygdomme og forringet livskvalitet, og som dermed lægger alvorligt pres på verdens sundhedssystemer. I løbet af 2008 genererede vi i Neuro Search yderligere gode resultater med tesofensine til behandling af fedme og klargjorde produktet til fase III-udvikling. Hen over årsskiftet har vi indledt dialog med sundhedsmyndighederne i USA og Europa vedrørende den videre udvikling af tesofensine, som vi er overbeviste om, repræsenterer et af verdens bedste lægemidler i senfaseudvikling mod fedme. Som følge af den omfattende opgave, der ligger i at udvikle og markedsføre et sådan produkt, er det vores målsætning at finde en samarbejdspartner til det videre udviklingsforløb og markedsføringen. Det er nødvendigt, at vi planlægger ud fra succes, og vi har således i årets løb startet opbygningen af en marketingorganisation, som forbereder den forventede lancering af ACR16. Herudover har vi styrket vores bestyrelse med nye kompetente medlemmer med betydelig udviklingsmæssig og kommerciel erfaring fra den internationale medicinalindustri. Inden for det kommende år har vi mulig hed for at få vores første produkt i registreringsfasen og tesofensine i afsluttende fase III-udvikling, hvilket er fantastisk præstation for en virksomhed af NeuroSearchs størrelse. Det nye år har allerede været præget af mange vigtige begivenheder for os og vores aktionærer, og vi forventer videre i 2009 at kunne offentliggøre en række meget betydningsfulde nyheder i relation til vores produktpipeline og i forbindelse med indgåelse af nye partnerskaber. Flemming Pedersen Administrerende direktør 5

6 KORT OM NEUROSEARCH Det er NeuroSearchs målsætning at op byg ge en farmaceutisk virksomhed med salg af egne produkter inden for udvalgte sygdomsområder NeuroSearch er en børsnoteret biofar ma ceu tisk virksomhed med fokus på forskning, udvikling og kommercialise ring af nye og bedre lægemidler, der retter sig mod sygdomsområder, hvor de eksiste rende behandlingsmuligheder er utilstræk kelige. Det er NeuroSearchs klare mål at skabe lægemidler, der giver for bedret livskvalitet for patienter og pårørende og herigennem udvikle en farma ceutisk virksomhed, der er en attrak tiv forretning. Grundlaget for vores arbejde med udvikling af nye lægemidler er en omfattende viden og ekspertise inden for modulering af ionkanaler og monoamin systemer i hjernen. fedme, immunsygdomme, urininkontinens samt lunge- og hjertelidelser. Det er NeuroSearchs hovedsigte at op bygge en profitabel farmaceutisk virksomhed med salg af egne produkter inden for udvalgte sygdomsområder. Som led heri planlægger NeuroSearch selv at forestå udvikling og markedsføring af ACR16, der er i fase III-udvikling til behandling af den alvorlige, genetisk betingede lidelse Huntingtons sygdom. NeuroSearchs primære indsats ligger inden for sygdomme i centralnervesystemet (CNS), hvor vi har opbygget betydelige kompetencer. CNS-sygdomme dækker områderne psykiatri og neurologi, og NeuroSearch arbejder bl.a. på at finde nye og bedre lægemidler til behandling af depression, Huntingtons sygdom, ADHD, angst, psykoser, Alzheimers sygdom, smerte, Parkinsons sygdom og epilepsi. NeuroSearchs arbejde har dog også ført til udviklingsprojekter inden for andre betydelige sygdomsområder såsom 6

7 Som et andet vigtigt element i sin forretningsmodel indgår NeuroSearch licensaftaler med internationale medicinalvirksomheder om udvikling og markedsføring af lægemidler, der retter sig mod store sygdomsområder, og hvor kravene til både udviklingsmæssige og kommercielle ressourcer derfor er betydelige. Partnersamarbejder sikrer også finansiering og medvirker til en hastigere værditilvækst i produktpipelinen, idet flere udviklingsaktiviteter kan igangsættes og drives sideløbende. Hovedparten af udviklingsprogram merne er dækket af samarbejds- og licensaftaler. Ud over hovedfokus på lægemiddel udvikling har NeuroSearch siden sin etablering medvirket til opbygningen af nye biotekvirksomheder. Dette er sket gennem over dragelse af rettigheder til lovende opdagelser og aktiviteter uden for Neuro Searchs kerneområde. NeuroSearch har hermed skabt værdi i form af ejerandele i disse virksomheder. NeuroSearchs produktpipeline tæller 13 udviklingsprogrammer med nye lægemiddelkandidater inden for såvel specialistsygdomme som større sygdomsområder. Centralnervesystemet CNS Hjernen og rygmarven udgør tilsammen centralnervesystemet. 7

8 NeuroSearch har opbygget en betydelig PIPEline med aktuelt 13 nye lægemiddel PRO DUKTER I UDVIKling Af disse FINAN SIERES hovedparten direkte GENNEM PARTNER AFTAler NeuroSearch fakta Børsnoteret på Nasdaq OMX København (NEUR) Hovedsæde i Ballerup, Danmark og datterselskab i Gøteborg, Sverige 237* medarbejdere Bred pipeline af nye lægemiddelprodukter i udvikling, hvoraf hovedparten er finansieret via partneraftaler Et produkt er i afsluttende fase IIIudvikling: ACR16 (Hunting tons sygdom) Yderligere et produkt er klargjort til fase III-udvikling: Tesofensine (fedme) Omfattende og produktiv forskningsplatform inden for CNS, ionkanaler, og monoamin systemer Samarbejds- og licensaftaler med Glaxo SmithKline, Eli Lilly og Abbott Inden for de seneste tre år er i alt 9 nye lægemiddelkandidater genereret fra selskabets forskningsprogrammer og ført i udvikling Markedsværdi på 2,1 mia. kr.* Kapitalberedskab på ca. 482 mio. kr.* Kapitalfremskaffelse siden stiftelsen på ca. 2 mia. kr.* Historiske indtægter fra samarbejdsog licens aftaler med medicinalselskaber på mere end 1,3 mia. kr.* Medejerskab i seks andre biotekvirksomheder: NsGene A/S, Sophion Bioscience A/S, Atonomics A/S, Bavarian Nordic A/S, ZGene A/S og PainCeptor Pharma Corporation Inc. * Pr. 31. december 2008 NeuroSearchs koncernstruktur Moderselskab 100% ejede datterselskaber Ass. selskaber og øvrige investeringer NeuroSearch A/S NeuroSearch Sweden AB Poseidon Pharmaceuticals A/S NsExplorer A/S NeuroScreen ApS Sophion Biosience A/S (ejerandel 30,1%) NsGene A/S (ejerandel 25,9%) ZGene A/S (ejerandel 20,9%) Atonomics A/S (ejerandel 18,8%) Painceptor Pharma Corporation Inc. (ejerandel 2,3%) Bavarian Nordic A/S (ejerandel 1,3%) 8

9 Væsentlige pipelinenyheder i 2008 Februar Tesofensine Fedme Positive resultater fra TIPO-2, et klinisk metabolisk studie i overvægtige personer, der viser et signifikant vægttab Marts Tesofensine Fedme En fuldstændig analyse af data fra TIPO-1 (klinisk fase II Proof of Concept-studie) NSD-788 Angst Indledning af klinisk fase I April ACR16 Huntingtons sygdom Behandling af de første Huntingtonpatienter i MermaiHD, et europæisk klinisk fase III-studie, og dermed opstart af et omfattende pivotalt (registreringsunderstøttende) fase III-program med ACR16 Juni ABT-894 ADHD (udvikles af Abbott under licensaftale med NeuroSearch) Positive Proof of Concept-resultater fra et fase II-studie med ABT-894 til behandling af voksne, der lider af ADHD ACR325 Parkinsons sygdom Beslutning om at fortsætte den kliniske udvikling af ACR325 inden for Parkinsons sygdom efter succesfuld fase I-evaluering Juli Tesofensine Fedme Positive midtvejsresultater fra TIPO-4 (et 48-ugers fase II-forlængelsesstudie til TIPO-1) ACR16 Huntingtons sygdom FDA-godkendelse til at starte HART, et amerikansk fase IIb klinisk studie, som del af det pivotale fase IIIudviklingsprogram NSD-847 Psykoser NSD-847 er en ny dopaminerg stabilisator valgt som ny udviklingskandidat inden for behandling af psykoser August Tesofensine Fedme Positive resultater af en undersøgelse af tesofensines misbrugsrisiko Oktober Tesofensine Fedme Publicering af TIPO-1 resultater i det ansete videnskabelige tidsskrift The Lancet ACR16 Huntingtons sygdom Opstart af HART-studiet med behandling af de første Huntingtonpatienter i USA og Canada November Tesofensine Fedme Positive resultater fra kardiovaskulæret evalueringsstudie understøtter tesofensines gode sikkerhedsprofil 9

10 Mission Hos NeuroSearch arbejder vi dedikeret for at opnå ENESTående resultater INDEN for innovation og kommercialisering af unik og livsforbedrende medicin. Vores kerneforretning har fokus på bedre BEHANDling af Sygdomme i central NERVE Systemet samt udvalgte SOMATISKE sygdomme fortrinsvis gennem MODUlation af ionkanaler og MONOAMINTRANSPORTERE 10

11 Vision NeuroSearch skal være en fremtrædende og BæRE Dygtig biofarmaceutisk VIRKSOMHED baseret på forskning, udvikling og MARKEDS Føring af ny medicin til betydelig gavn for PATIEN TERNE. Vi vil danne grobund for fremragende resultater og konstant fremdrift i alle aspekter af vores forretning gennem et inspirerende, dynamisk og givende arbejdsklima med maksimal fleksibilitet og ansvar til den enkelte medarbejder 11

12 PIPELINE Indikation Program Mekanisme partner Huntingtons sygdom ACR16 Dopamin. stab. Fedme Tesofensine MRI ADHD ABT-894 NNR modulator Abbott Parkinsons dyskinesier ACR325 Dopamin. stab. Skizofreni ACR343 Dopamin. stab. Kognitive dysfunktioner ABT-560 NNR modulator Abbott Alzheimers sygdom/skizofreni ABT-107 NNR modulator Abbott Angst NSD-788 MRI Smerte NSD-721 GABA modulator GSK Autoimmune sygdomme NSD-726 Ionkanal modulator GSK Skizofreni NSD-761 Ionkanal modulator GSK Psykoser NSD-847 Dopamin. stab. GSK ADHD NSD-867 Cortical enhancer GSK 12

13 NeuroSearchs pipeline omfatter i alt 13 udviklingsprogrammer med nye lægemiddelprodukter, der alle er skabt gennem virksomhedens egen forskning og udvikling. Af de13 programmer er de 8 i klinisk udvikling (fase I-III), mens 5 er blevet udvalgt med henblik på at indlede kliniske studier med disse kandidater i løbet af 2009 og første del af Præklinisk udv. fase I fase II fase III Registrering 13

14 Hoved- og nøgletal for koncernen (mio. kr.) Resultatopgørelse: Omsætning 122,3 176,5 66,3 115,2 66,8 Forskningsomkostninger 140,7 159,6 172,3 200,4 216,8 Udviklingsomkostninger 21,3 17,6 54,8 131,7 176,9 Resultat af primær drift (62,0) (22,3) (186,7) (253,5) (366,0) Finansielle poster 58,6 22,9 (25,5) (41,3) (49,9) Resultat før skat (3,3) 0,6 (212,2) (294,7) (415,9) Årets resultat (3,3) 0,6 (212,2) (268,4) (382,0) Balance: Aktiver i alt 656,1 633, , , ,8 Likvider, værdipapirer og kapitalandele 436,9 403,4 387,0 845,3 453,4* Egenkapital 416,5 408,0 657, ,4 844,1 Investering i materielle anlægsaktiver 14,8 13,0 12,9 15,7 50,3 Nøgletal(kr.): Indtjening pr. aktie (0,43) 0,07 (24,17) (21,17) (24,47) Udvandet indtjening pr. aktie (0,43) 0,07 (24,17) (21,17) (24,47) Indre værdi 53,81 51,71 53,38 73,57 53,61 Børskurs, ultimo 235,0 171,5 321,5 326,0 136,0 Børskurs/indre værdi 4,37 3,32 6,02 4,43 2,54 Antal medarbejdere, gns * Inklusiv uudnyttede kreditter m.v. udgør det samlede kapitalberedskab ca. 481,5 mio. kr., hvoraf investering i noterede aktier udgør ca. 13,2 mio. kr. Nøgletallene er beregnet i henhold til Anbefalinger & Nøgletal fra Den Danske Finansanalytikerforening. 14

15 AfgøRENDE skridt på VEJEN mod PRODUKTlancering Og fortsat fokus på PIPElinevækst I 2008 tog NeuroSearch et meget betydningsfuldt skridt imod en realisering af sit primære mål: At udvikle og markedsføre nye og bedre lægemidler til gavn for patienter og deres pårørende og herigennem skabe en profi tabel og succesfuld farmaceutisk virksomhed. Første produktlancering planlægges til 2011 Det skete primært med opstarten af afsluttende kliniske fase III med ACR16, der udvikles som et nyt lægemiddel til behandling af Huntingtons sygdom, en alvorlig arvelig lidelse, der i dag ikke fin des nogen effektiv behandling for. NeuroSearch ejer alle kommercielle rettig heder til ACR16, og eftersom Huntingtons sygdom er en specialistindikation, er det planen selv at føre produktet på markedet gennem en begrænset salgsstyrke og derved bevare den fulde værdi internt i virksomheden. Som led i disse planer har NeuroSearch i 2008 indledt opbygningen af en fokuseret salgs-og markedsføringsorganisation. De igang værende fase III-studier med ACR16 forventes afsluttet i slutningen af ABT-894, som udvikles under Neuro Searchs samarbejde med Abbott, viste medio 2008 positive resultater i et fase II-studie i voksne med ADHD. ABT-894 er også blevet evalueret i fase II-studier til behandling af smerte. Resultaterne heraf blev offentliggjort i februar 2009 og viste, at ABT-894 ikke var tilstrækkelig effektiv, og Abbott har følgeligt valgt at indstille videre udvikling i denne sygsoms indikation. NeuroSearch igangsatte en række nye kliniske studier i 2008, og vi valgte to nye stoffer til præklinisk udvikling: NSD-847 til behandling af psykoser og NSD-867 til behandling af ADHD. Begge udviklingskandidater er del af porteføljen af programmer under udviklings- og licensaftalen med GSK. Modningen af produktpipelinen er fortsat, og de i alt 13 udviklingsprogrammer udgør en meget værdifuld portefølje af udviklingsprogrammer. Omfattende datapakke for tesofensine skal lede til start af fase III-studier i 2009 Med tesofensine til behandling af fedme blev flere kliniske studier afsluttet med posi tive resultater og bidrog dermed til yderligere at styrke den omfattende datapakke, som skal lede til start af fase III i Med NS2359, der er licenseret til GSK, opnåedes ikke de ønskede resultater inden for depression, og udviklingen af NS2359 inden for denne sygdoms indikation er derfor indstillet. 15

16 Neurosearchs forretningsmodel og STRATEGI vigtige tiltag i 2008 Vi har tre forretningsområder, der tilsammen skal sikre en optimal værdiopbygning i NeuroSearch nu og i fremtiden Det er NeuroSearchs mål at skabe en stærk og profitabel virksomhed med basis i en unik forskningsplatform inden for især ionkanaler og signalsystemer i hjernen kombineret med viden inden for sygdomme i centralnervesystemet (CNS). Med dette udgangspunkt har vi defineret tre forretningsområder, der tilsammen skal sikre en optimal værdiopbygning i NeuroSearch nu og i fremtiden. De tre forretningsområder og deres respektive produkter og aktiviteter fremgår af nedenstående figur. CNS-specialistprodukter (egen udvikling og markedsføring) Det er NeuroSearchs målsætning at opbygge et profitabelt forretningsområde baseret på udvikling og salg af nye lægemidler, der retter sig mod mindre udbredte CNS sygdomme med stort behov for bedre behandlingsmuligheder og dermed et attraktivt kommercielt potentiale. Specialistlægemidler er typisk hurtigere og mindre bekostelige at udvikle, ligesom markedsføringen ofte kan ske med en relativt begrænset salgsstyrke, idet behandlingen primært foregår på hospitaler og specialklinikker. På dette forretningsområde har NeuroSearch til hensigt at forestå enten den fulde eller den overvejende del af udvikling og markedsføring af nye produkter uden en partner og derved bevare den fulde værdikæde. NeuroSearchs forretningsmodel NUVÆRENDE FORRETNINGSOMRÅDER CNS specialistprodukter Større CNS indikationer Ikke-CNS indikationer Den fulde værdikæde R&D Produktion Salg (opkøb) Partner strategi R&D Senfasepartnerskaber (udlicensering) Maksimal værdiskabelse R&D Partnerskaber i de tidlige faser (udlicensering) VÆRDI 16

17 ACR325 er udset til at være vores næste specialistprodukt I 2008 har dette forretningsområde set afgørende fremgang med ACR16 som NeuroSearchs første specialistprodukt med udsigt til markedsføring i Også for ACR325, det næste specialistprodukt i pipelinen, har vi defi neret en klar strategi med fokus på dyskinesier forbundet med Parkinsons sygdom. De første undersøgelser i Parkinsonpatienter forventes igangsat i 1. halvår Med henblik på at forberede lanceringen i 2011 af ACR16 har NeuroSearch i 2008 ansat en ansvarlig for salg og marketing og indledt opbygningen af en mindre markedsføringsorganisation. Produkter mod større CNS-sygdomme (senfasepartnerskaber) For produktkandidater, der retter sig mod behandling af større CNS-sygdomme, såsom angst, demens, og fedme, kræves omfattende kliniske studier og betydelige ressourcer inden for lancering og salg. På dette område vil NeuroSearch derfor fortsat søge at mindske udviklingsrisikoen og skaffe finansering og indtjening via licens aftaler med store medicinalselskaber i forbindelse med de afsluttende kliniske studier og forud for markeds føring. Produkter til behandling af andre sygdomme (tidligfasepartnerskaber) Igennem det mangeårige arbejde med ionkanaler har NeuroSearch opbygget betydelige kompetencer og viden, der rækker ud over CNS-området. Således har vi forskningsprogrammer inden for bl.a. inflammatoriske sygdomme, urininkontinens og hjertearytmier, der alle har set lovende fremgang i På disse ikke-cns områder søger NeuroSearch at indgå partnerskaber på tidligere udviklingsstadier mhp. også at opnå adgang til teknologi og kompetencer. Strategiske og finansielle målsætninger NeuroSearch har sat yderligere fokus på at fastholde et solidt finansielt beredskab til sikring af fortsat fremdrift og værdiopbygning i produktpipelinen uden at være afhængig af at skulle hente ny kapital på aktiemarkedet: NeuroSearch skal udvikle og markedsføre egne specialistprodukter med udsigt til de første salgsindtægter i 2011 og sikring af positiv indtjening i umiddelbar forlængelse heraf NeuroSearch vurderer, at ACR16 repræsenterer en meget betydelig værdi, og derfor er det uændret målet at beholde alle rettighederne til Huntingtons sygdom og dermed maksimere værdien for aktionærerne på lang sigt. Det er dog samtidig også ledelsen overbevisning, at produktet vil kunne danne grundlag for en attraktiv licensaftale med betydelig finansiering til NeuroSearch på kort sigt. Ledelsen vurderer derfor løbende strategien vedrørende ACR16 og vil disponere i forhold til, hvad der bedst tjener selskabets interesse Tesofensine til behandling af fedme søges udlicenseret til en medicinalpartner i forbindelse med start af fase III-programmet NeuroSearch ønsker fortsat at indgå forsknings- og udviklingsalliancer for derigennem at sikre finansiering til og samarbejde om en betydelig del af selskabets forskning og udvikling. Som eksempel herpå er indgået aftaler med GSK og Eli Lilly i begyndelsen af

18 18

19 SAMARBEJDS- OG licensaftaler Ny CNS-alliance med Eli Lilly Nyt udvidet samarbejde med GlaxoSmithKline 19

20 Ny aftale har øget antallet af PRO DUKTER i UDVIKling under Alliancen med glaxo SMITHKline Med udgangen af 2008 udløb det fem årige forskningssamarbejde ( ), som NeuroSearch har haft med GSK inden for CNS-sygdomme og ionkanaler, og som har omfattet en række af NeuroSearchs forskningsprogrammer. Afkastet af forskningssamarbejdet har været særdeles positivt med en række nye lægemiddelkandidater identificeret og udvalgt til videre udvikling i henhold til betingelserne i alliancen. Efter afslutningen af alliancens forskningsfase fortsatte GSK også udviklingen af NS2359 i fase IIb til behandling af depression. I februar 2009, offentliggjorde NeuroSearch resultaterne fra studierne der viste, at behandlingen med NS2359, ikke havde en tilstrækkelig gunstig behandlingsmæssig effekt, og udviklingen indenfor depression blev herefter indstillet. GSK overvejer nu andre potentielle udviklingsmuligheder for NS2359. I januar 2009 offentliggjorde NeuroSearch og GSK en ny aftale, der føjede yder ligere stoffer til den fælles portefølje af lægemiddelkandidater, der fortsætter under samarbejdet. Med denne udvidelse inkluderer porteføljen under samarbejdet nu NS2359, som GSK nu vurderer nye udviklingsmuligheder for, prækliniske lægemiddelkandidater samt et antal stoffer, som er karakteriseret som potentielle udviklingskandidater, men som endnu ikke er overgået til udviklingsfasen. Ved aftalens indgåelse modtog Neuro Search en ikke offentliggjort ini tialbetaling, og herudover omfatter den nye aftale en betinget ret til NeuroSearch til at sælge nye NeuroSearch-aktier ( share put option ) til GSK til markedspris for i alt op til 149 mio. kr. (20 mio. EUR) frem til udgangen af november NeuroSearch kan udnytte aktiesalgsoptionen i fire lige store trancher i forbindelse med opstart af fase I-studier med lægemiddelkandi dater fra porteføljen under samarbejdet. Samlet set vil NeuroSearch kunne modtage milepælsbetalinger fra GSK på i alt mere end 6 mia. kr. samt tocifrede royaltybetalinger af GSK s globale salg af hvert markedsført produkt under samarbejdet. For den samlede portefølje af lægemiddelkandidater er NeuroSearch ansvarlig for den prækliniske udvikling og den tidlige kliniske udvikling til og med fase IIa Proof of Concept-studier, mens GSK er ansvarlig for senfaseudvikling samt produktion og kommercialisering. For hver lægemiddelkandidat, der vælges til klinisk udvikling under alliancen, vil NeuroSearch gennem hele udviklingsfasen modtage milepælsbetalinger startende ved på begyndelse af klinisk fase I og endnu tid ligere for de produktkandidater, der med den nye aftale er tilføjet samarbejdet. For hvert produkt, som succesfuldt udvikles, vil NeuroSearch modtage 812 mio. kr. i milepælsbetalinger frem til markedsføring såvel som tocifrede royalties af GSK s globale salg. Licensaftale med abbott om UDVIKling af neuronale NIKOTIN RECEPTOR MODUlatorer (nnr) NeuroSearch samarbejder med Abbott om udvikling af et antal lægemiddelkandidater, der kan indvirke på neuronale niko tin receptorer, der udgør et specifikt ionkanal-område. Abbott har tre produkter i udvik ling under aftalen: ABT-894 i fase II inden for behandling af ADHD samt ABT-107 og ABT-560, der begge er i fase I udvikling. Ifølge aftalen er Abbott ansvarlig for finansieringen af den kliniske udvikling og kommercialisering af produkterne under aftalen, og NeuroSearch er beret tiget til milepælsbetalinger samt royalties af Abbotts globale salg. 20

21 Neurosearch i ny 3-årig, CNS FOKUSERET forsknings- OG UDVIKlingsalliance med eli lilly I februar 2009 indgik NeuroSearch en aftale med Eli Lilly om dannelse af en treårig samarbejdsalliance med henblik på forskning og udvikling af nye lægemidler rettet mod CNS sygdomme. Aftalen er i fuldstændig overensstemmelse med vores strategiske målsætning om at styrke tilgangen af nye programmer til vores pipeline af lægemidler og sikrer risikodeling samt yderligere finansiering af selskabets forsknings- og udviklingsaktiviteter. Alliancen dækker et defineret antal ikke-offentliggjorte ionkanal-targets fra NeuroSearchs forskningsprogrammer og vil omfatte patentrettigheder og viden fra både NeuroSearch og Eli Lilly. Alliancens formål er at finde og udvikle nye og bedre lægemidler baseret på helt ny viden om specifik ionkanal-modulation og rettet primært mod behandling af neurologiske og psykiatriske lidelser. I henhold til betingelserne i aftalen er NeuroSearch berettiget til at modtage upfrontbetaling og forskningsfinansiering fra Eli Lilly på op til 175,1 mio. kr. (30 mio. USD) over aftalens første tre år, hvoraf 128,4 mio. kr. (22 mio. USD) er modtaget i forbindelse med aftalens indgåelse. Heraf er 99,2 mio. kr. (17 mio. USD) erlagt i form af en aktieinvestering foretaget af Eli Lilly omfattende nye NeuroSearch aktier udstedt og tegnet til en aftalt kurs på 187 kr. Tegningskursen var aftalt til at modsvare gennemsnitslukkekursen på NeuroSearch-aktien i 30 handelsdage forud for aftalens indgåelse plus en ikkeoffentliggjort aftalt præmie. samtidig overtage ansvaret for den videre udvikling samt kommercielle aktiviteter. NeuroSearch er berettiget til milepælsbetalinger på op til 1,87 mia. kr. (320 mio. USD) for hvert produkt, der succesfuldt udvikles og markedsføres under alliancen, samt til royaltybetalinger af produkternes globale salgsindtægter. I forbindelse med offentliggørelsen af alliancen med Eli Lilly, udtalte Flemming Pedersen, adm. direktør i NeuroSearch: Vi er meget stolte af at have indgået dette omfattende samarbejde med Lilly om forskning og udvikling af ny og bedre medicin baseret på unik viden inden for ionkanal-modulation, der er ét af Neuro Searchs primære ekspertiseområder. Vores samarbejde er skruet sammen på en måde, der sikrer både en balanceret risikodeling og en meget attraktiv langsigtet indtjening, hvis vores anstrengelser bærer frugt, samt en betydelig finansiel indsprøjtning til NeuroSearch på kort sigt I henhold til aftalen med Eli Lilly vil NeuroSearch være ansvarlig for forskningsprogrammerne under samarbejdet samt potentielt den tidlige udvikling af nye lægemiddelkandidater. Lilly har forskellige muligheder for at opnå licens til enkeltstoffer, der er dækket af aftalen, samt tilknyttede patentrettigheder. Ved opnåelse af licensrettigheder vil Lilly 21

22 Huntingtons sygdom NeuroSearch udvikler ACR16 som en helt ny og specifik behandling af Huntingtons sygdom 22

23 Forskning Præklinik Fase I Fase II Fase III Godkendelse ACR16 ACR16 har vist særdeles lovende effekter på en række af de svære sympto mer, der er forbundet med Huntingtons sygdom. NeuroSearch ejer alle rettigheder til ACR16, der er tildelt Orphan Drug status af sundhedsmyndighederne i både USA og Europa. Fase III-programmet: MermaiHD og HART Det igangværende fase III-program med ACR16 omfatter to studier: MermaiHD i Europa og HART i USA/Canada. MermaiHD blev igangsat i april 2008 og er et randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret fase III-studie, der ventes at optage op til 420 patienter diagnosticeret med Huntingtons sygdom. Studiet foregår på godt 25 behandlingscentre i otte europæiske lande. Patienterne i studiet modtager daglige doser af enten placebo eller ACR16 (45 mg eller 90 mg) over en periode på seks måneder. Både MermaiHD og HART forløber planmæssigt og forventes afsluttet i Det primære effektmål for begge studier er forbedring af Hunting tonpatienternes negative motoriske symptomer (tab af frivillige bevægelser) såsom parkinson isme, gangbesvær og tab af balanceevne. Det er påvist, at de negative motoriske sympto mer er tæt forbundne med Huntingtonpatienters gradvise tab af funktionsevne, og studiernes primære effektmål er af både sundhedsmyndigheder og kliniske organisationer accepteret som værende af afgørende betydning for måling af Huntingtonpatienters sygdomstilstand. Som sekundære effektmål i studierne indgår en vurdering af patienternes generelle bedring, indflydelsen på adfærd og opmærksomhed samt depressionssymptomer og angst ud over en vurdering af ACR16 s sikkerhed og tolerabilitet. HART er ligeledes et randomiseret, dobbeltblindet og placebo-kontrolleret studie. Studiet ventes at optage op til 220 patienter, der behandles i tre måneder med daglige doser af enten placebo eller ACR16 (10 mg, 22,5 mg og 45 mg) alle to gange dagligt. HART inkluderer ca. 25 behandlingscentre i USA og Canada. 23

Bestyrelsen for NeuroSearch A/S har i dag behandlet og godkendt det reviderede årsregnskab for 2008.

Bestyrelsen for NeuroSearch A/S har i dag behandlet og godkendt det reviderede årsregnskab for 2008. Side 1 af 27 Selskabsmeddelelse NeuroSearch A/S årsregnskabsmeddelelse 2008 Bestyrelsen for NeuroSearch A/S har i dag behandlet og godkendt det reviderede årsregnskab for 2008. I 2008 realiserede NeuroSearch-koncernen

Læs mere

v/ Hanne Leth Hillman, VP Director of Investor & Capital Market Relations NASDAQ OMX Aktionærarrangement i Parken København, 26.

v/ Hanne Leth Hillman, VP Director of Investor & Capital Market Relations NASDAQ OMX Aktionærarrangement i Parken København, 26. v/ Hanne Leth Hillman, VP Director of Investor & Capital Market Relations NASDAQ OMX Aktionærarrangement i Parken København, 26. maj 2009 1 Indhold NeuroSearch Virksomhedsprofil og strategi Højdepunkter

Læs mere

Bestyrelsen for NeuroSearch A/S har i dag behandlet og godkendt det reviderede årsregnskab for 2007.

Bestyrelsen for NeuroSearch A/S har i dag behandlet og godkendt det reviderede årsregnskab for 2007. Side 1 af 28 Selskabsmeddelelse NeuroSearch A/S årsregnskabsmeddelelse 2007 Bestyrelsen for NeuroSearch A/S har i dag behandlet og godkendt det reviderede årsregnskab for 2007. NeuroSearch-koncernen realiserede

Læs mere

videreudvikle produktporteføljen optimalt, herunder påbegynde fase III-udvikling med tesofensine til behandling af fedme

videreudvikle produktporteføljen optimalt, herunder påbegynde fase III-udvikling med tesofensine til behandling af fedme Side 1 af 19 Selskabsmeddelelse NeuroSearch A/S København, 16. november 2009 - Bestyrelsen i NeuroSearch (NEUR) har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september

Læs mere

Kapitalberedskabet udgjorde 823,5 mio. kr. pr. 31. marts 2008 (424,5 mio. kr. pr. 31. marts 2007).

Kapitalberedskabet udgjorde 823,5 mio. kr. pr. 31. marts 2008 (424,5 mio. kr. pr. 31. marts 2007). Side 1 af 18 Selskabsmeddelelse NeuroSearch A/S Bestyrelsen i NeuroSearch har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for perioden 1. januar til 31. marts 2008. Det regnskabsmæssige resultat

Læs mere

Forside: Fyrtårn i Kullen, der ligger mellem NeuroSearchs domiciler i Ballerup og Gøteborg

Forside: Fyrtårn i Kullen, der ligger mellem NeuroSearchs domiciler i Ballerup og Gøteborg Årsrapport 2008 Forside: Fyrtårn i Kullen, der ligger mellem NeuroSearchs domiciler i Ballerup og Gøteborg 2 Indhold Til vores aktionærer 4 Kort om NeuroSearch 6 Pipeline 12 Hoved- og nøgletal 14 Afgørende

Læs mere

Bestyrelsen har i dag godkendt kvartalsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2006.

Bestyrelsen har i dag godkendt kvartalsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2006. Side 1 af 14 Til Københavns Fondsbørs NeuroSearch A/S Kvartalsrapport for 3. kvartal 2006 Bestyrelsen har i dag godkendt kvartalsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2006. Det regnskabsmæssige

Læs mere

Selskabets kapitalberedskab udgjorde 354,9 mio. kr. pr. 30. juni 2007 (350,1 mio. kr. pr. 30. juni 2006).

Selskabets kapitalberedskab udgjorde 354,9 mio. kr. pr. 30. juni 2007 (350,1 mio. kr. pr. 30. juni 2006). Side 1 af 19 Selskabsmeddelelse NeuroSearch A/S Delårsrapport for 1. halvår 2007 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar til 30. juni 2007. Det regnskabsmæssige resultat efter

Læs mere

NeuroSearchs kapitalberedskab udgjorde 258,0 mio. kr. pr. 30. september 2007 (287,1 mio. kr. pr. 30. september 2006).

NeuroSearchs kapitalberedskab udgjorde 258,0 mio. kr. pr. 30. september 2007 (287,1 mio. kr. pr. 30. september 2006). Side 1 af 19 Selskabsmeddelelse NeuroSearch A/S Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar til 30. september 2007. Det regnskabsmæssige resultat efter skat blev et underskud

Læs mere

Ordinær generalforsamling, 27. april 2011

Ordinær generalforsamling, 27. april 2011 Ordinær generalforsamling, Dirigent Bestyrelsen har udpeget advokat Marianne Philip som dirigent på generalforsamlingen 2 Agenda 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2.

Læs mere

Virksomhedspræsentation. Proinvestor-biotekaften, 9. september 2010

Virksomhedspræsentation. Proinvestor-biotekaften, 9. september 2010 Virksomhedspræsentation Proinvestor-biotekaften, 9. september 2010 Fremadrettede udsagn Denne præsentation indeholder visse fremadrettede udsagn vedrørende virksomhedens aktiviteter og forretning, og der

Læs mere

NeuroSearch A/S Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2005

NeuroSearch A/S Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2005 Side 1 af 11 Til Københavns Fondsbørs NeuroSearch A/S Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2005 Bestyrelsen har i dag godkendt kvartalsrapporten for perioden 1. januar til 30. september

Læs mere

Selskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse Side 1 af 5 Selskabsmeddelelse 28.02.2012 NeuroSearch offentliggør selskabets årsrapport for 2011 NeuroSearch-koncernen (NEUR) realiserede i 2011 et underskud fra primær drift vedrørende de fortsættende

Læs mere

Virksomhedspræsentation. Oktober/november 2009

Virksomhedspræsentation. Oktober/november 2009 Virksomhedspræsentation Oktober/november 2009 Fremadrettede udsagn Denne præsentation må ikke offentliggøres, sendes eller distribueres, hverken direkte eller indirekte, uden for Danmark og må i særdeleshed

Læs mere

Oversigt over de væsentligste aktiviteter og begivenheder i 2. kvartal 2008:

Oversigt over de væsentligste aktiviteter og begivenheder i 2. kvartal 2008: Side 1 af 22 Selskabsmeddelelse NeuroSearch A/S Bestyrelsen i NeuroSearch har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2008. NeuroSearchs regnskabsmæssige

Læs mere

NeuroSearch A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2005

NeuroSearch A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2005 Side 1 af 13 Til Københavns Fondsbørs NeuroSearch A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2005 Bestyrelsen har i dag godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar til 30. juni 2005. Det regnskabsmæssige

Læs mere

2 NEUROSEARCH 2010. Indhold

2 NEUROSEARCH 2010. Indhold ÅRSRAPPORT 2010 2 NEUROSEARCH 2010 Indhold ÅRSRAPPORT 2010 3 Forretningsmodel og strategi Til vores aktionærer og andre intressenter 5 Kort om NeuroSearch 6 Hoved- og nøgletal 7 Forretningsmodel og strategi

Læs mere

Generalforsamling Radisson SAS Falconer Hotel 29. april 2009

Generalforsamling Radisson SAS Falconer Hotel 29. april 2009 Generalforsamling 2009 Radisson SAS Falconer Hotel 29. april 2009 1 Agenda Dirigent Bestyrelsen udpeger advokat Marianne Philip Formandens beretning v/bestyrelsesformand Thomas Hofman-Bang Direktionens

Læs mere

LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007. Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007

LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007. Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 21. august 2007 LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 LifeCycle

Læs mere

Selskabsmeddelelse 31. august 2016

Selskabsmeddelelse 31. august 2016 Side 1 af 10 Selskabsmeddelelse 31. august 2016 NeuroSearch A/S NeuroSearch-koncernen realiserede et underskud af primær drift på 1,4 mio.kr. i første halvår 2016 (underskud på 3,0 mio.kr. i samme periode

Læs mere

Bestyrelsen har i dag godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2006.

Bestyrelsen har i dag godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2006. Side 1 af 17 Dette materiale er ikke et tilbud om salg af værdipapirer i USA. Værdipapirer må ikke udbydes eller sælges i USA uden registrering eller undtaget fra registrering i henhold til US Securities

Læs mere

NeuroSearch A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni Opjustering af forventningerne til 2004 med 50 mio. kr.

NeuroSearch A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni Opjustering af forventningerne til 2004 med 50 mio. kr. Side 1 af 10 Til Københavns Fondsbørs NeuroSearch A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2004. Opjustering af forventningerne til 2004 med 50 mio. kr. Bestyrelsen har d.d. godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Selskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse Side 1 af 13 Selskabsmeddelelse 27.04.2011 NeuroSearch A/S Bestyrelsen i NeuroSearch A/S (NEUR) har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for perioden 1. januar til 31. marts 2011. Det regnskabsmæssige

Læs mere

Zealand Pharma A/S offentliggør helårsresultat og årsrapport for 2011

Zealand Pharma A/S offentliggør helårsresultat og årsrapport for 2011 Selskabsmeddelelse Nr. 7/2012 Zealand Pharma A/S offentliggør helårsresultat og årsrapport for 2011 Omsætning og øvrige driftsindtægter steg med 94% til 171 mio. kr. Overskud på 13 mio. kr. Likvide midler

Læs mere

Lundbeck og Otsuka Pharmaceutical indgår historisk aftale om udvikling af innovative lægemidler med fokus på psykiske sygdomme på globalt plan

Lundbeck og Otsuka Pharmaceutical indgår historisk aftale om udvikling af innovative lægemidler med fokus på psykiske sygdomme på globalt plan H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9 Tel 36 30 13 11 E-mail investor@lundbeck.com DK-2500 Valby, Copenhagen Fax 36 43 82 62 www.lundbeck.com CVR nummer: 56759913 11. november 2011 Selskabsmeddelelse nr. 450 Lundbeck

Læs mere

25.04.2006 Fondsbørsmeddelelse 12-06 Side 1 af 13. Til Københavns Fondsbørs. NeuroSearch A/S Delårsrapport for 1. kvartal 2006

25.04.2006 Fondsbørsmeddelelse 12-06 Side 1 af 13. Til Københavns Fondsbørs. NeuroSearch A/S Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Fondsbørsmeddelelse 12-06 Side 1 af 13 Til Københavns Fondsbørs NeuroSearch A/S Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar til 31. marts 2006. Det regnskabsmæssige resultat efter

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr Side 1 af 21. Selskabsmeddelelse. NeuroSearch A/S Årsregnskabsmeddelelse 2009

Selskabsmeddelelse nr Side 1 af 21. Selskabsmeddelelse. NeuroSearch A/S Årsregnskabsmeddelelse 2009 Side 1 af 21 Selskabsmeddelelse NeuroSearch A/S Årsregnskabsmeddelelse 2009 Bestyrelsen for NeuroSearch A/S har i dag behandlet og godkendt den reviderede årsrapport for 2009. I 2009 realiserede NeuroSearch-koncernen

Læs mere

Dansk Aktiemesse : København : 9. oktober 2012 : Martin Barlebo, Director Group Communications

Dansk Aktiemesse : København : 9. oktober 2012 : Martin Barlebo, Director Group Communications Den førende allergispecialist Etableret i 1923 9 % 5 års CAGR 75 % 5 års CAGR 33 % global markedsandel 2011 Omsætning 2.348 mio. kr. 2011 EBITDA 406 mio. kr. Førende F&U-pipeline, der kan revolutionere

Læs mere

N eu rosearc h årsrapport 2006

N eu rosearc h årsrapport 2006 Årsrapport 2006 N eu rosearc h årsrapport 2006 2006 blev et vækstår i fuld overensstemmelse med den plan, vi fremlagde på generalforsamlingen i april 2006. Vi vil i 2007 fastholde et højt aktivitetsniveau

Læs mere

GENMAB OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR FØRSTE HALVÅR AF 2003

GENMAB OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR FØRSTE HALVÅR AF 2003 Kontakt: Genmab A/S Toldbodgade 33 1253 København K Danmark Tlf.: + 45 7020 2728 Fax: + 45 7020 2729 CVR-nr. 2102 3884 Tatiana Brask Director IR&PR T: +45 33 44 77 26 M: +45 25 40 30 39 E: tbr@genmab.com

Læs mere

NeuroSearch A/S Delårsrapport, 3. kvartal 2010

NeuroSearch A/S Delårsrapport, 3. kvartal 2010 Side 1 af 16 Selskabsmeddelelse NeuroSearch A/S Delårsrapport, 3. kvartal 2010 København, 18. november 2010 Bestyrelsen i NeuroSearch A/S (NEUR) har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport

Læs mere

NeuroSearch A/S Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2004

NeuroSearch A/S Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2004 Side 1 af 11 Til Københavns Fondsbørs NeuroSearch A/S Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2004 Bestyrelsen har d.d. godkendt kvartalsrapporten for perioden 1. januar til 30. september

Læs mere

NeuroSearch gennemfører en restrukturering af virksomheden for at understøtte og styrke strategisk fokus

NeuroSearch gennemfører en restrukturering af virksomheden for at understøtte og styrke strategisk fokus Side 1 af 6 Selskabsmeddelelse NeuroSearch gennemfører en restrukturering af virksomheden for at understøtte og styrke strategisk fokus - Det strategiske mål for NeuroSearch er at blive en lønsom CNSspecialmedicinalvirksomhed

Læs mere

Jyske Banks selskabsdag : 18. september 2012 : Jens Bager, adm. direktør

Jyske Banks selskabsdag : 18. september 2012 : Jens Bager, adm. direktør Den førende allergispecialist Etableret i 1923 9 % 5 års CAGR 75 % 5 års CAGR 33 % global markedsandel 2011 Omsætning 2.348 mio. kr. 2011 EBITDA 406 mio. kr. Førende F&U-pipeline, der kan revolutionere

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

NASDAQ OMX AKTIONÆRAFTEN RADISSON SAS SCANDINAVIA, ÅRHUS PER PLOTNIKOF 9. JUNI 2010

NASDAQ OMX AKTIONÆRAFTEN RADISSON SAS SCANDINAVIA, ÅRHUS PER PLOTNIKOF 9. JUNI 2010 NASDAQ OMX AKTIONÆRAFTEN RADISSON SAS SCANDINAVIA, ÅRHUS PER PLOTNIKOF 1 9. JUNI 2010 Seneste nyt Bedre end forventet økonomisk fremgang 2009: 10 % vækst i vaccinesalget / 47 % stigning i EBIT Q1 2010:

Læs mere

Ændringer til produktresuméet og indlægssedlen fremlagt af Det Europæiske Lægemiddelagentur

Ændringer til produktresuméet og indlægssedlen fremlagt af Det Europæiske Lægemiddelagentur Bilag II Ændringer til produktresuméet og indlægssedlen fremlagt af Det Europæiske Lægemiddelagentur Dette produktresumé og denne indlægssedel er resultatet af referralproceduren. Produktinformationen

Læs mere

Meddelelse nr. 9, 12. november 1999 Side 1 of 6

Meddelelse nr. 9, 12. november 1999 Side 1 of 6 Til Københavns Fondsbørs Pressen Meddelelse nr. 9 12. november 1999 Omsætningen i 3. kvartal blev DKK 1 mia. svarende til en stigning på 22% i forhold til samme kvartal 1998 Resultat før skat i 3. kvartal

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

DDF s Virksomhedsdag 2004. 27 maj 2004

DDF s Virksomhedsdag 2004. 27 maj 2004 DDF s Virksomhedsdag 2004 27 maj 2004 Indhold Introduktion NeuroSearch som investeringscase Året 2003 succesfuld udvikling Strategi og forretningsmodel Pipelinen Forventninger til 2004 Introduktion Strategiske

Læs mere

ALK. sentation. Virksomhedspræsentation MAJ 2011

ALK. sentation. Virksomhedspræsentation MAJ 2011 ALK Virksomhedspræsentation sentation 1 ALK allergispecialist - behandling, forebyggelse og diagnostisering Verdens førende inden for allergivaccine ~ 33 % global markedsandel Udvide basisforretningen

Læs mere

Produktpipeline. Navn Indikation Pipeline Næste Forventet Partner status milepæl tid

Produktpipeline. Navn Indikation Pipeline Næste Forventet Partner status milepæl tid TopoTargets mission er at forbedre den medicinske behandling af kræftramte mennesker. Det vil vi bidrage til gennem udnyttelse af vores viden om molekulære ændringer, der forårsager kræft, og vores praktiske

Læs mere

En halv milliard gode grunde til at fokusere på hjernesygdomme. Årsrapport 2004

En halv milliard gode grunde til at fokusere på hjernesygdomme. Årsrapport 2004 En halv milliard gode grunde til at fokusere på hjernesygdomme Årsrapport 2004 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Kort om NeuroSearch 3 2004 - Et år med vigtige fremskridt 5 Udviklings- og forskningsprogrammer

Læs mere

DANSK PROSPEKT 2009 DATERET 19. OKTOBER 2009. NEUROSEARCH A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 12546106)

DANSK PROSPEKT 2009 DATERET 19. OKTOBER 2009. NEUROSEARCH A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 12546106) Fortegningsretsemission 2009 DANSK PROSPEKT 2009 DATERET 19. OKTOBER 2009 NEUROSEARCH A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 12546106) Udbud af op til maksimalt 7.387.641 stk. nye Aktier à nom. DKK 20 til

Læs mere

VOKSEVÆRK I VACCINEPIPELINEN ROLF SASS SØRENSEN, VICE PRESIDENT INVESTOR RELATIONS & COMMUNICATIONS INVESTORDAGEN AARHUS 7.

VOKSEVÆRK I VACCINEPIPELINEN ROLF SASS SØRENSEN, VICE PRESIDENT INVESTOR RELATIONS & COMMUNICATIONS INVESTORDAGEN AARHUS 7. VOKSEVÆRK I VACCINEPIPELINEN ROLF SASS SØRENSEN, VICE PRESIDENT INVESTOR RELATIONS & COMMUNICATIONS INVESTORDAGEN AARHUS 7. JUNI 2016 BAVARIAN NORDIC Omsætningsgenererende med vedvarende nulresultat Fuldt

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

GENMAB OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR FØRSTE HALVÅR AF 2008

GENMAB OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR FØRSTE HALVÅR AF 2008 Resumé: Genmab præsenterer regnskab for første halvår af 2008 København, Danmark, 27. august 2008 Genmab A/S (OMX: GEN) offentliggjorde i dag regnskab for første halvår af 2008. Genmab rapporterede følgende

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

Genmab offentliggør resultat for første kvartal

Genmab offentliggør resultat for første kvartal Kontakt: Genmab A/S Michael Wolff Jensen Chief Financial Officer T: +45 70 20 27 28 Bea Evangelista Middleberg Euro T: +1-212-699-2503 bea@middleberg.com Genmab offentliggør resultat for første kvartal

Læs mere

Veloxis Pharmaceuticals offentliggør årsrapport 2011

Veloxis Pharmaceuticals offentliggør årsrapport 2011 Selskabsmeddelelse nr. 3/2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, 7. marts 2012 Veloxis Pharmaceuticals offentliggør årsrapport 2011 (OMX:VELO) ( Veloxis ) har i dag offentliggjort årsrapporten for

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr Side 1 af 18. Selskabsmeddelelse NeuroSearch A/S Delårsrapport for 1. halvår 2011

Selskabsmeddelelse nr Side 1 af 18. Selskabsmeddelelse NeuroSearch A/S Delårsrapport for 1. halvår 2011 Side 1 af 18 Selskabsmeddelelse 25.08.2011 NeuroSearch A/S Bestyrelsen i NeuroSearch A/S (NEUR) har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for perioden 1. januar 2011 til 30. juni 2011. Det

Læs mere

SIDEN SIDST: fantastisk år. 2 væsentlige. partneraftaler. 3 x markedsværdi

SIDEN SIDST: fantastisk år. 2 væsentlige. partneraftaler. 3 x markedsværdi THOMAS DUSCHEK, IR & COMMUNICATIONS SPECIALIST INVESTORDAGEN 2. JUNI 2015 SIDEN SIDST: 1 fantastisk år 2 væsentlige partneraftaler 3 x markedsværdi 2 BAVARIAN NORDIC Cancerimmunterapier og vacciner mod

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR 1. KVARTAL 2010

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR 1. KVARTAL 2010 Resumé: Genmab aflægger regnskab for de første tre måneder af 2010. København, Danmark, 11. maj 2010 Genmab A/S (OMX: GEN) offentliggjorde i dag resultatet for de første tre måneder af 2010. Genmab rapporterede

Læs mere

Takeda og Lundbeck indsender en registreringsansøgning i USA for vortioxetin, som er under udvikling til behandling af depression

Takeda og Lundbeck indsender en registreringsansøgning i USA for vortioxetin, som er under udvikling til behandling af depression H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9 Tlf 36 30 13 11 E-mail investor@lundbeck.com DK-2500 Valby, København Fax 36 43 82 62 www.lundbeck.com CVR-nummer: 56759913 1. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 483 Takeda

Læs mere

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5)

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5) Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 15. juni 1999. Pr. telefax: 33 12 86 13 ROBLON A/S (side 1 af 5) Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag behandlet og godkendt selskabets

Læs mere

VÆKST I VACCINEPIPELINEN

VÆKST I VACCINEPIPELINEN VÆKST I VACCINEPIPELINEN INVESTORDAGEN KØBENHAVN, 20. SEPTEMBER 2016 THOMAS DUSCHEK INVESTOR RELATIONS & COMMUNICATIONS BAVARIAN NORDIC Omsætningsgenererende med vedvarende nulresultat Fuldt integreret

Læs mere

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR 2002

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR 2002 Kontakt: Genmab A/S Toldbodgade 33 1253 København K Danmark Tlf.: + 45 7020 2728 Fax: + 45 7020 2729 CVR-nr. 2102 3884 Rachel Gravesen VP IR&PR T: +45 33 44 77 34 M: +45 25 40 30 01 E: rcg@genmab.com Michael

Læs mere

Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Agenda Udviklingen i 2. kvartal 2011/12 Status på GPS Four Forventninger til 2011/12 Hovedpunkter i 2. kvartal 2011/12 Væsentlig

Læs mere

I overensstemmelse med vedtægternes 10 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i NeuroSearch A/S

I overensstemmelse med vedtægternes 10 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i NeuroSearch A/S Side 1 af 6 Selskabsmeddelelse Indkaldelse til ordinær generalforsamling i NeuroSearch I overensstemmelse med vedtægternes 10 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i NeuroSearch A/S Onsdag den

Læs mere

Prana Biotech publiserer PBT2 resultater fra HS-dyremodel Historien om PBT2 PBT2

Prana Biotech publiserer PBT2 resultater fra HS-dyremodel Historien om PBT2 PBT2 Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Prana Biotech publiserer PBT2 resultater fra HS-dyremodel Prana Biotechnology viser resultater,

Læs mere

Virksomhed. Det lille danske iværksætterfirma

Virksomhed. Det lille danske iværksætterfirma Det lille danske iværksætterfirma Contera Pharma blev i november sidste år solgt til den syd koreanske læge middelvirksomhed Bukwang Pharma ceuticals. De to iværksættere bag firmaet mener, at deres lægemiddelkandidat

Læs mere

Kvartalsmeddelelse for de første 3 måneder af 2007

Kvartalsmeddelelse for de første 3 måneder af 2007 Til Københavns Fondsbørs og pressen Meddelelse nr. 17/2007 Regnskabsmeddelelse for de første 3 måneder af 2007 Resumé: I de første 3 måneder af 2007 realiserede Pharmexa-koncernen omsætning og andre driftsindtægter

Læs mere

Pressemeddelelse Årsrapport

Pressemeddelelse Årsrapport Pressemeddelelse Årsrapport 2009 Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Underskud på trods af fortsat flot fremgang for basisforretningen På trods af et flot

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

TopoTarget A/S Symbion Science Park Fruebjergvej 3 2100 København Ø. Tirsdag den 26. august 2008 kl. 17.30.

TopoTarget A/S Symbion Science Park Fruebjergvej 3 2100 København Ø. Tirsdag den 26. august 2008 kl. 17.30. 17.30 17.35 Velkomst København City, lokalafdeling af Dansk Aktionærforening i samarbejde med øvrige lokalafdelinger i Københavnsområdet. Bus Fra Nørreport kører rute 42 og rute 43 lige til døren. Tog

Læs mere

Det er en glæde for mig på vegne af H. Lundbeck A/S bestyrelse at byde velkommen til årets generalforsamling.

Det er en glæde for mig på vegne af H. Lundbeck A/S bestyrelse at byde velkommen til årets generalforsamling. Formandens beretning - Generalforsamling 2014 Det er en glæde for mig på vegne af H. Lundbeck A/S bestyrelse at byde velkommen til årets generalforsamling. Som de foregående år overføres generalforsamlingen

Læs mere

Selskabsmeddelelse 29/2007. Silkeborg, den 19. november 2007

Selskabsmeddelelse 29/2007. Silkeborg, den 19. november 2007 Selskabsmeddelelse 29/2007 Silkeborg, den 19. november 2007 Bestyrelsen i ITH Industri Invest A/S har i dag indgået en aftale om erhvervelse af DKA Renewable Energy A/S samt 19,4 % af aktierne i det børsnoterede

Læs mere

på Radisson Blu Falconer Hotel & Conference Center, Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg med følgende dagsorden:

på Radisson Blu Falconer Hotel & Conference Center, Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg med følgende dagsorden: Side 1 af 8 Selskabsmeddelelse Indkaldelse til ordinær generalforsamling i NeuroSearch A/S I overensstemmelse med vedtægternes 10 indkaldes herved til ordinær generalforsamling onsdag den 28. april 2010

Læs mere

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR 2008

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR 2008 Resumé: Genmab aflægger regnskab for regnskabsåret 2008. København, Danmark, 24. februar 2009 Genmab A/S (OMX: GEN) offentliggjorde i dag resultatet for regnskabsåret 2008. En nettoomsætning på DKK 745

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Ottiliavej 9 Tlf. +45 36 30 13 11 E-mail information@lundbeck.com DK-2500 Valby, Danmark Fax +45 36 43 82 62 www.lundbeck.com

Ottiliavej 9 Tlf. +45 36 30 13 11 E-mail information@lundbeck.com DK-2500 Valby, Danmark Fax +45 36 43 82 62 www.lundbeck.com H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9 Tlf. +45 36 30 13 11 E-mail information@lundbeck.com DK-2500 Valby, Danmark Fax +45 36 43 82 62 www.lundbeck.com Pressemeddelelse Valby, December 11, 2014 Otsuka og Lundbecks

Læs mere

Brødrene Hartmann A/S

Brødrene Hartmann A/S Brødrene Hartmann A/S v/ CFO Michael Hedegaard Lyng Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag den 30. maj 2006 Koncerndirektion Asger Domino* Administrerende direktør Per Vinge Frederiksen Koncerndirektør

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor.

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. MEDDELELSE NR.8 2009/2010 Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2009/2010 en omsætning på DKK 15,8

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten.

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2002/4 Aalborg den 28. maj 2002 Delårsrapport 2002 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2002: - Indtægter udgør kr. 9,7 mio. mod

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

Virksomhed 4 pharma september 2015

Virksomhed 4 pharma september 2015 4 pharma september 2015 Pcovery arbejder metodisk og målrettet på at skabe en helt ny klasse af lægemidler til behandling af alvorlige svampeinfektioner hos svækkede patienter. Firmaet blev startet på

Læs mere

Selskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse Side 1 af 11 Delårsrapport for perioden januar-september 2013 Selskabsmeddelelse 12.11.2013 NeuroSearch A/S Delårsrapport for perioden januar september 2013 NeuroSearch-koncernen (NEUR) realiserede et

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl Velkommen

Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl Velkommen Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl. 11.00 Velkommen Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder godkendelse

Læs mere

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Meddelelse nr. 23/2015 København, d. 30. juli 2015 Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM TRÆTHED www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Træthed defineres som en følelse af mangel på fysisk og/eller psykisk energi, hyppigt oplevet som udmattelse eller træthed. Det er

Læs mere

Alt om. træthed. www.almirall.com. Solutions with you in mind

Alt om. træthed. www.almirall.com. Solutions with you in mind Alt om træthed www.almirall.com Solutions with you in mind Hvad er det? Træthed defineres som en følelse af mangel på fysisk og/eller psykisk energi, hyppigt oplevet som udmattelse eller træthed. Det er

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge

Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge Til forældre og unge Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er ADHD? 04 Hvordan behandler man ADHD? 05 Medicin mod ADHD 06 Opstart af medicin

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

På generalforsamlingen i 2008 nøjagtigt for et år siden - lagde jeg frem, hvad Lundbeck må fokusere på at gøre.

På generalforsamlingen i 2008 nøjagtigt for et år siden - lagde jeg frem, hvad Lundbeck må fokusere på at gøre. Formandens beretning Generalforsamling 2009 Som formand i H Lundbeck A/S er det en glæde for mig at ønske velkommen til årets generalforsamling Før vi begynder årets generalforsamling vil jeg gerne præsentere

Læs mere

Aripiprazol. Sundhedspersonale. FAQ-brochure (ofte stillede spørgsmål)

Aripiprazol. Sundhedspersonale. FAQ-brochure (ofte stillede spørgsmål) Aripiprazol Sundhedspersonale FAQ-brochure (ofte stillede spørgsmål) Aripiprazol er indiceret til behandling i op til 12 uger af moderate til svære maniske episoder ved bipolar lidelse type I hos unge

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2014. Det danske venturemarked investeringer og forventninger

OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2014. Det danske venturemarked investeringer og forventninger OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2014 Det danske venturemarked investeringer og forventninger Kvartalsopgørelse det danske venturemarked DVCA og Vækstfonden samarbejder om at lave kvartalsvise opgørelser af det

Læs mere

DANSK PROSPEKT Dateret den 31. oktober 2007. Joint Global Coordinators

DANSK PROSPEKT Dateret den 31. oktober 2007. Joint Global Coordinators DANSK PROSPEKT Dateret den 31. oktober 2007 NEUROSEARCH A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 12546106) Udbud af op til maksimalt 2.765.593 stk. nye Aktier à nom. DKK 20 til kurs DKK 280 med fortegningsret

Læs mere

Meddelelse nr. 48/2016: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2016

Meddelelse nr. 48/2016: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2016 Meddelelse nr. 48/2016 København, d. 29. juli 2016 Meddelelse nr. 48/2016: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2016 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2000 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2000 for Bang & Olufsen a/s Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1967 København K Struer, den 31. oktober 2000 Delårsrapport for perioden 1. juni 2000-31. august 2000 for Bang & Olufsen a/s Forbedring i forhold til første kvartal

Læs mere