2010 var et år med mange udfordringer og ting der skulle tages hånd om i vandrådet bestyrelsen har holdt ca. 12 møder med kommunen og i bestyrelsen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2010 var et år med mange udfordringer og ting der skulle tages hånd om i vandrådet bestyrelsen har holdt ca. 12 møder med kommunen og i bestyrelsen."

Transkript

1 Bestyrelsens beretning var et år med mange udfordringer og ting der skulle tages hånd om i vandrådet bestyrelsen har holdt ca. 12 møder med kommunen og i bestyrelsen. Bestyrelsen finder at samarbejdet med kommunen lader en del tilbage at ønske! Vi føler at afstanden mellem kommunen og vandrådet er blevet større - det var præcist det modsatte der skulle have været tilfældet. Vandrådet er det vigtigste samarbejdsværktøj på vandforsynings området for kommunen, men det har man faktisk mere eller mindre bevæget sig væk fra hvorfor har vi ikke kunnet afdække. Lad mig et øjeblik dvæle ved indsats- og vandforsyningsplanerne. I mange andre kommuner går man positivt ind i et samarbejde fra bunden af f.eks. udarbejder forvaltningen et grundlæggende forslag vandrådet bearbejder det og i samarbejde med forvaltningen indarbejdes vandrådets punkter i forslaget og man gennemgår i fællesskab det foreløbige resultat. Først herefter går det i politisk behandling. Sådan foregår det ikke i Middelfart Kommune her udarbejder forvaltningen et forslag, det sendes i høring, vandrådet udarbejder indsigelser eller forslag til forbedringer disse gennemgås med forvaltningen. Derefter er vandrådets rolle udspillet, vi får end ikke at vide hvilke punkter, der bliver taget med i den endelige udgave, der skal sendes til politisk behandling. Det er ganske enkelt helt utilfredsstillende og ret dumt vi er sikre på at hvis den før omtalte procedure kunne indarbejdes ville den politiske behandling og resultatet i sidste ende blive meget bedre. Vi vil forsøge at få det politiske system til at forstå det. Den anden vej er der også enkelte problemer, som vi skal have taget op her i vandrådet. F.eks. indrapportering af målertal for 2010 er gået rimeligt godt, men det er ikke alle der følger de retningslinjer vi har vedtaget med kommunen. Aftalen med kommunen går ud på: at vi skal aflevere de validerede målertal på en aftalt måde til kommunen inden udgangen af januar måned. at vi skal anvende de aktuelle målernumre så indberetninger i kommunens system m.h.t. f.eks. vandafledningsafgift går gnidningsløst. 1

2 at vi i det mindste kvartalsvis skal aflevere en oversigt over de målerskift der har fundet sted med angivelse af: adresse, målernummer, målerstand for den gamle måler, ny målers målernummer målerstand samt dato for udskiftningen. alt sammen uden betaling fra kommunens side. Hvis den aftale ikke overholdes vil kommunen fremover selv udsende aflæsningskort i de områder hvor reglerne ikke følges. Det er jo lige netop det vi vil undgå af hensyn til vore forbrugere Hvis kommunen påføres omkostninger (meradministration) ved manglende indmeldelse af målerskift m.v. vil forbrugeren fremover formentlig blive pålagt et gebyr. Til de hjemlige områder! I 2010 kom der pludselig en ny form for afgifter nemlig på erhvervsaffald det blev gjort til genstand for en del ordkløveri og mails frem og tilbage mellem bl.a. Strib Vandværk og kommunen enden på det helt blev at kravet om at betale denne afgift er bortfaldet. Det skulle gælde alle vandværker i kommunen. Nogen der stadig betaler? Det lykkedes også i 2010 i det mindste for Strib Vandværk at få tilbagebetalt ejendomsskatter for de seneste 3 år det skete efter en anmodning til SKAT om at ændre ejendomsvurderingerne til 0 kr. relativ kort tid derefter kom der en tilbagebetaling af skatterne. FVD BEMÆRKNINGER I løbet af året blev vi opmærksomme på at nogle af vandværkerne i Middelfart Kommune i mange år ikke har opdateret deres regulativ. Det er dumt kære venner! På et enkelt vandværk på Sjælland fandt jeg via deres hjemmeside ud af et Regulativet ikke er opdateret siden Det er helt ude i hegnet, at kommunen ikke har reageret på det forhold. F.eks. er det uhyre vigtigt, at man i regulativet har en klausul om ansvarsfraskrivelse overfor erhvervsdrivende. Hvilket betyder at svigtende leverancer ikke kan belaste vandværket endsige bestyrelsen. 2

3 Tag fat om problemet og kig på FVD s hjemmeside Vi vil fra bestyrelsen i løbet af året lægge op til udformningen af et enslydende regulativ for alle vandværker i kommunen med den lille krølle på halen, at der skal være mulighed for at vedhæfte en allonge (tillæg) for de vandværker, der har ganske særlig regler, der ikke dække af et Normal Regulativ. Det gælder f.eks. hvor man af ukendte årsager i tidernes morgen har valgt at være ansvarlig fra forsyningsledningen til og med måleren inde i huset. En ting der blev bragt til vores opmærksomhed er, at der er vandværker, der ikke har detaljerede regler i deres takstblad m.h.t. opkrævning af tilslutningsbidrag ved f.eks. udvidelser af boligantallet i en eksisterende ejendom. En restsag for ikke så lang tid siden blev tabt af et vandværk i Faxe kommune med den følge at der skulle ske en tilbagebetaling af tilslutningsafgifterne til ejendommens ejer - jeg husker ikke det nøjagtige beløb, men det var op mod en ½ mill.! M.h.t. tilbage betaling af Grønne afgifter så er det jo sådan nu, at det ikke længe skal sendes til Skat det er vandværket selv der afgøre om man vil refunderer den grønne afgift OG den tilsvarende mængde vand. Man skal anvende formular der skal sendes til Skat for at kunne modregne det aktuelle antal kbm. i afregningen for grønne afgifter. Husk i skal eftergive det tilsvarende antal kbm. Sikring af bankbeholdninger har bestyrelserne gjort sig tanker om det? HUSK det er andelhavernes penge Nu til noget helt andet FVD I 2010 er der fra FVD brugt mange ressourcer på at få politisk opbakning til at få ændret kriterierne for at blive underlagt vandsektorloven det ser ud til at det lykkes men officielt er der endnu ikke vedtaget en lovændring. 2,5 mill kbm. alle private vandværker Der arbejdes p.t. også med at få styr på de bestemmelser, der angår beskyttelseszoner omkring boringer, hvor der efter al sandsynlighed skal skabes en zone på 25 m i radius. I FVD er vi mildest talt ikke enig med det politiske system om det vi ønsker at beholde den nuværende 10 m regel og så fleksibelt gå ind med zoner med den meterafstand til boringen, der måtte være nødvendigt. FVD stiller sig ligeledes lidt uforstående overfor de nye krav om analyser 3

4 Listen der omfatter pesticider der skal analyseres for udvide fra 25 til 32 hvor det bl.a. er Glyphosat og AMPA (restprodukt efter Glyphosat) de 5 sidste skal der kun tages hensyn til hvis der dyrkes kartofler eller anden særlig afgrøde i vandindvindingsområdet. Eks. 450 m mod nordøst i en vinkel på 25 grader Sidst men ikke mindst på området med vandplaner er der rav i gaden en af hovedbestyrelsens medlemmer er involveret i det arbejde på Sjælland han kan berette at det vandværk han har med at gøre til dagligt skal nedsætte der oppumpede mængde med 60% - det er helt ude i hegnet men desværre ret symptomatisk for området hvor retningslinjerne end ikke er helt på plads endnu men arbejdet er i gang. Der er nye tiltag undervejs m.h.t. tilsyn med vandværkerne Naturstyrelsen under Miljøministeriet er i gang med en opdatering af reglerne om tilsyn Det er kommunen der bestemmer tilsynets omfang og hyppighed det er derfor nødvendigt hurtigt at få kommunen i tale om det således, at vi kan få indflydelse på deres afgørelser. På et møde i Solrød i går enedes vi om at få indflydelse på den endelige bekendtgørelse jeg skal ikke trætte jer med detaljer men en af tingene vil jeg nævne nemlig, at håndhæve det afsnit der i udkastet omtaler kommunernes ansattes kvalifikationer til at foretage tilsyn med de fødevarevirksomheder som vandværkerne jo er. Hygiejnekurser er på vej det ser ud til at blive lovbestemt, men det er endnu for tidligt at gisne om hvornår det sker. Pt. er kursusudvalget i gang med at finde ud af hvordan det skal gøre her vil der efter al sandsynlighed ske det at det bliver meget svært at blive enige i hovedbestyrelsen om udformningen. Der lægges op til et 2 dage kursus og det mener vi i Region Fyn er helt forkert vi tvivler meget på at vi kan få alle vandværker med på den galej at skulle sende en person på kursus i 2 dage for at få en grundlæggende forståelse for hygiejne på et vandværk. Kurserne kan ikke være ens efter vores opfattelse der må være stor forskel på vandværker med åbne filtre og vandværker med lukkede trykfiltre bare for at nævne en enkelt ting. Som medlem af hovedbestyrelsen i FVD kan jeg berette, at arbejdet her går nogenlunde der er stadig knaster der skal høvles af og en egentlig standard for altid at være enige i beslutningerne ligger en del ude i fremtiden. Region Øst og Region Fyn har nogle gange indtaget særstandpunkter som ikke skabte begejstring hos de andre regioner. Det skal ikke afholde os fra Fyn i at indtage særstandpunkter fremover, hvis vi mener det er til gavn for Fyn. 4

5 Når det er sagt skal det også siges at vi skam arbejder med at få bestyrelsen til at fungere som det politiske organ det jo er og ud ad til melde at vi er en stærk organisation, der leverer 40% af alt drikkevand i DK, og at vi gør det med kvalitet i højsæde. I slutningen af året trådte formanden for FVD Region Fyn Jacob Davidsen - overraskende tilbage. Jeg har afløste Jacob som formand for regionen. Det kan betyde, at jeg er nødt til at trække lidt mere på mine bestyrelseskolleger men det tror jeg ikke vil blive noget problem. Et par ord om fremtiden 2011 vil blive et år med en del udfordringer ingen tvivl om det det være sig fra myndighedernes side men også fra os selv. Hvis projektet med de opdaterede regler om kommunernes tilsyn bliver fremmet vil Håndbog 5 komme på tale som et kursus, der i særlig grad ligger vægt på begrebet ledelsessystemer en ting som vi bliver nødt til at forholde os til, hvad enten vi har lyst til det eller ej. Naturstyrelsen arbejder med et lovforslag der skal gøre det obligatorisk at der findes et ledelsessystem. Selve ordet er skræmmende men i bund og grund handler det om at få nedfældet de procedure som vi kan på rygraden få dem beskrevet så andre kan overtage jobbet uden de store problemer, hvis det skulle blive nødvendigt. Vi skal alle være oppe på tæerne m.h.t. de forhold der kan have betydning for vandkvaliteten fra vore værker vi skal se på det med frisk øjne er vi gode nok? Hvad med at invitere et par mand fra et andet vandværk til at komme og se på jeres værk med kritiske øjne. Man bliver altså meget hurtigt hjemmeblind I sidder ligesom jeg altid på den samme plads ved spisebordet prøv en gang at sætte jer på den modsatte side af bordet og oplev en hel ny verden husk lige at orientere fruen i huset ellers kan der let opstå ballade. Arrangementer: 13. april generalforsamling i FVD Region Fyn i Vissenbjerg 03. maj Vandrådsmøde i Vissenbjerg 24 september Udstilling i Fredericia der vil blive afholdt kurser i Håndbog 4 Vandanalyser og Håndbog 6 Vandværkdsdift i løbet af september og oktober meld jer nu til der er ting at lære. 5

6 Apropos Håndbøger nu findes der 6 af slagsen 1. Bestyrelsesarbejde 2. Vandråd 3. Budget og Regnskab 4. Vandanalyser 5. Tilstandsrapport 6. Vandværksdrift Kan købes ved FVD for 50 kr. stk. kan også læses på FVD s hjemmeside De er gode at have stående meget informative Hvis der er nogen af Jer der sidder og brænder inde med ønsker om anden kursusvirksomhed har ønsker om at vandrådet skal yde en aktiv indsats på områder vi ikke gøre i øjeblikket - har tips og idéer til ting vi kan tage op til fælles bedste Så kom frem med det. Til slut vil jeg takke mine kolleger i bestyrelsen for et godt samarbejde i 2010 og hermed overlader jeg bestyrelsens beretning til generalforsamlingens kommentarer 6

Alan Lunde Sørvad Formand Henning J. Rasmussen Snejbjerg Johannes Støttrup Sdr. Felding Kasserer

Alan Lunde Sørvad Formand Henning J. Rasmussen Snejbjerg Johannes Støttrup Sdr. Felding Kasserer Referat af repræsentantskabsmødet 16. april 2013 Deltagere fra vandrådet i Herning Kommune: Alan Lunde Sørvad Formand Henning J. Rasmussen Snejbjerg Johannes Støttrup Sdr. Felding Kasserer Torben Jensen

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Det omtalte fælles vandrådsmøde vil blive afholdt ultimo januar eller primo februar.

Det omtalte fælles vandrådsmøde vil blive afholdt ultimo januar eller primo februar. REFERAT TEMADAG den. 19. november i Odense Der var 23 vandværker med til temadagen. Indledningsvis havde jeg nogle praktiske bemærkninger og en præsentation af de mennesker der skulle holde indlæg på mødet.

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Brandsbjergvej 17 2600 Glostrup Tlf. 44848826 Egenæs Vandværk A.m.b.a. info@egenaesvand.dk www.egenaesvand.dk ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Læs mere

Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 13. november 2014 i Brørup.

Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 13. november 2014 i Brørup. Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 13. november 2014 i Brørup. Dato: 13-11-2014 Ref.: BHJ Kopi: 1. Velkomst ved vandrådets formand Arne Welcher Christensen og valg af dirigent.

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 ! Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 Valg af dirigent: Peter Broen (Sponsor fra Storm Broen Advokatfirma) Valg af referent: Alexander Schmidt(Webmaster)

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J.

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. 13. marts 2010 Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. Formand for Jysk Bowling Union, Niels Kristian Pedersen bød velkommen til årets

Læs mere

Kend dine livliner i en nødsituation

Kend dine livliner i en nødsituation medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark April nr. 183 2012 posten Kend dine livliner i en nødsituation Har vandværket en tilstandsrapport? Gratis energigevinst med genbrugsvarme i Vindeby Lunderskov

Læs mere

Ny direktør: Jeg vil dyrke dialogen. Fra BAM til boring. Arden Vandværk: Læs også : Minitema om vandspild. Nytårshilsner.

Ny direktør: Jeg vil dyrke dialogen. Fra BAM til boring. Arden Vandværk: Læs også : Minitema om vandspild. Nytårshilsner. vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark februar nr. 197 2015 Nytårshilsner fra regionerne Ny direktør: Jeg vil dyrke dialogen Arden Vandværk: Fra BAM til boring Læs også : Minitema

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 1997 i Skillinge Russelbæk vandværk. Generalforsamlingen 27 marts 1998 Lillebæltshallen.

Bestyrelsens beretning for 1997 i Skillinge Russelbæk vandværk. Generalforsamlingen 27 marts 1998 Lillebæltshallen. Bestyrelsens beretning for 1997 i Skillinge Russelbæk vandværk. Generalforsamlingen 27 marts 1998 Lillebæltshallen. Jubilæumsår: Vandværket blev sat i drift i efteråret 1948 og runder således det skarpe

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

ÅBENT SAMRÅD I SKATTEUDVALGET Vedr. samrådsspørgsmål P Den 29. november 2006, kl. 9.00-10.00

ÅBENT SAMRÅD I SKATTEUDVALGET Vedr. samrådsspørgsmål P Den 29. november 2006, kl. 9.00-10.00 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 49 Offentligt ÅBENT SAMRÅD I SKATTEUDVALGET DEN 29. NOVEMBER 2006 ÅBENT SAMRÅD I SKATTEUDVALGET Vedr. samrådsspørgsmål P Den 29. november 2006, kl. 9.00-10.00 René Skau

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 15. november 2011 i Brørup.

Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 15. november 2011 i Brørup. Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 15. november 2011 i Brørup. Dato: 15-11-2011 Ref.: BHJ Kopi: Velkomst Udbud vandanalyser 2012 2015 v/peder Dall Jørgensen Gennemgang af den

Læs mere

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet?

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet? Interviewguide: Formalia: Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvor mange børn har du? Hvor gamle er de? Hvordan bliver de passet? Bor du sammen med deres far/mor? Hvad laver din partner? Butiksarbejde:

Læs mere

Tema: Lejertilfredshed side 6-16

Tema: Lejertilfredshed side 6-16 LEJEPLADSEN Tema: Lejertilfredshed side 6-16 nr. 14 juni/juli 2006 2 LEJEPLADSEN Ejendommens og boligens vedligeholdelse Et af de områder, der betyder en del for lejerens oplevelse og tilfredshed, er vedligeholdelsen

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Læs også: Sidste udkald for kurser og kvalitetssikring Tema: Videregående vandbehandling. Løve-Knudstrup Vandværk: Ståltanke til det rene vand

Læs også: Sidste udkald for kurser og kvalitetssikring Tema: Videregående vandbehandling. Løve-Knudstrup Vandværk: Ståltanke til det rene vand vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark november nr. 196 2014 Løve-Knudstrup Vandværk: Ståltanke til det rene vand Læs også: Sidste udkald for kurser og kvalitetssikring Tema: Videregående

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

Med andre ord: Oure Friskoles omdømme i såkaldte professionelle kredse, var mildest talt noget ridset!

Med andre ord: Oure Friskoles omdømme i såkaldte professionelle kredse, var mildest talt noget ridset! Da jeg i forskellige sammenhænge fortalte om min ansættelse på Oure Friskole i november 2011, var der flere som sagde at det var godt nok noget af en opgave jeg havde påtaget mig og nogen sagde ligefrem,

Læs mere