For uddybning af en beskrivelse af selve case området Værebro Park henvises til bilag 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "For uddybning af en beskrivelse af selve case området Værebro Park henvises til bilag 1."

Transkript

1 /aot Bilag 1 til samarbejdsaftale Strategisk udviklingsplan for bydelen Værebro Park - Fra isoleret boligområde til en velfungerende, blandet bydel. Denne projektbeskrivelse beskriver case projektet Værebro Park i Realdania s kampagne for Udsatte boligområder i forstaden under programmet Byer for mennesker Baggrund Byrådet i Gladsaxe Kommune har vedtaget en strategi, der har som overordnet formål at sikre, at borgere, der bor eller vokser op i udsatte bydele, har lige så gode livsmuligheder, som hvis de boede et andet sted i kommunen. Samtidig er det et mål at tiltrække og fastholde flere borgere, der bidrager med ressourcer til fællesskabet i kommunens udsatte bydele. Gladsaxe Kommune, DAB, GAB og afdelingsbestyrelsen i Værebro Park har indgået et part-nerskab, der løber frem til Partnerskabet har som fælles overordnet mål at omdanne Værebro Park fra isoleret boligområde til en velfungerende, blandet bydel. Vi ønsker i fællesskab at udvikle området, så det bliver tættere koblet til den omkringliggende by, og så det bliver et godt sted at bo, færdes og vokse op for alle. Vi har en ambition om, at vi sammen vil flytte indsatsen både den kommunale og den boligorganisatoriske - til en indsats, der adresserer de underliggende årsåger til områdets problemer, så vi får en attraktiv bydel i social balance. Gladsaxe Kommune og DAB ser et stort potentiale i at etablere et strategisk samarbejde om udsatte boligområder med Realdania. Dels tror vi på, at mødet med andre ambitiøse kommuner og boligorganisationer, der har lignende udfordringer, er et væsentligt bidrag til at gøre os hver især klogere på det strategiske arbejde med udsatte boligområder. Dels ser vi det som en styrke, at projektet tager afsæt i et tæt samarbejde mellem kommuner og boligorganisationerne om at finde fælles løsninger. Vi har et ønske om udnytte vores fælles styrkeposition til at engagere os i den nationale dagsorden i både kommuner og boligsektoren om udviklingen af udsatte bydele. Vi ønsker at tage et ansvar for at bidrage til løsninger og metoder mv. der kan skabe værdi for bydelen og boligområdet. Blandt andet med baggrund i Boligliv i Balance (BIB) har vi i partnerskabet truffet beslutning om at udarbejde en strategisk udviklingsplan, der skaber en ramme for Værebro Parkområdets omdannelse. Vi ser samarbejdet med Realdania, som en mulighed for at styrke og kvalificere dette arbejde. For uddybning af en beskrivelse af selve case området Værebro Park henvises til bilag 1. Forventede resultater og effekt Det er vores forventning, at den strategiske udviklingsplan skal være med til at bringe os videre i forhold til at opnå de mål, vi har sat os i partnerskabet om at: - Alle Værebro Parks beboere under 30 år er i uddannelse eller job - Værebro Park tiltrækker og fastholder ressourcestærke borgere - Alle børn og unge i Værebro Park har gode fremtidsudsigter - Værebro Park er fri for bandekriminalitet J. nr P05 1

2 Det er vores forventning, at den strategiske udviklingsplan skal være med til at styrke Gladsaxe Kommunes arbejde med at skabe social balance i Værebro Park, hvad enten vi arbejder med sociale indsatser som for eksempel Fremtidens skole, Tidlig indsats, Øget trivsel og læring for udsatte børn eller fysiske indsatser som for eksempel kvalitet i udearealer, forbindelser og koblinger til Bagsværd By. Et nyt strategisk planredskab I partnerskabet har vi sat os et ambitiøst mål, som kræver, at vi agerer anderledes end hidtil. Vi ønsker, at udvikle en langsigtet strategisk plan, der kan sætte fælles retning for de mange indsatser, aktører og interesser i området. Den strategiske plan skal understøtte helhedstænkning, koble fysiske og sociale virkemidler og virke som en katalysator for at skabe en bydel i social balance. Med den strategiske plan ønsker vi: - At gå fra område-indsats til langsigtet strategisk by-perspektiv - At boligområdet ses i sammenhæng med og som en del af byen - Fokus på koordinering af de mange indsatser i boligområderne - At fysiske og sociale indsatser ses i en sammenhæng - At skabe sammenhæng mellem social mobilitet og bystrukturer (byernes segregering) - At fysiske indsatser kobles med uddannelse- og beskæftigelsesmæssige indsatser Vi efterspørger således et dokument, der kan præsentere overordnede greb, principper og pejlemærker for den efterfølgende indsats. Udviklingsplanen skal være vores afsæt for at knytte alliancer med aktører både lokale i boligområdet, i den omkringliggende by og eksterne (offentlige, private og aktører i boligsektoren). Vi ser eksempelvis aktører, som kan være med til at øge beskæftigelsen og styrke uddannelse som væsentlige. Der er mange interesser og aktører på spil i området, og vi ved, at der kan blive behov for undervejs i arbejdet med planen at træffe beslutninger omkring eksempelvis udvikling af Skovbrynet Skole, placering af klub/hestehold og udvikling af Værebro Sø. I arbejdet med den strategiske plan skal vi løbende være i stand til at favne, understøtte og kvalificere sådanne beslutninger og projekter. Den strategiske plan skal sætte os i stand til at arbejde dynamisk med omdannelsen og favne de mange interesser, der er på spil uden at miste fokus på, hvor vi vil hen på den lange bane. Den strategiske plan skal derfor være et dokument, der kan holde retningen men samtidig gøre os i stand til at udnytte muligheder, når de opstår, og være åbne overfor skiftende aktørers indflydelse og interesser. Vi skal kunne gribe muligheder og knytte alliancer med afsæt i den overordnede strategi. Vi ønsker at bryde med den traditionelle tilgang til omdannelsen af udsatte boligområder, hvor der arbejdes med isolerede løsninger inden for matriklen. Vi forventer, at vi med den strategiske udviklingsplan skaber et grundlag for at udvikle den traditionelle helhedsplan i takt med at erfaringer indhentes og nye muligheder opstår. Den strategiske plan vil derfor ikke kun sætte retningen for helhedsplaner for Værebro Park men også for kommunale, boligorganisatoriske og private initiativer i området samt initiativer, der vedrører hele Bagsværd By. Fokus vil være på at indkredse aktører, funktioner og temaer, der samlet vil kunne bidrage til at nå målet om at bryde boligområdets isolation og styrke den social balance. J. nr P05 2

3 Vi har i den forbindelse behov for at blive bedre til at bruge data, som kan kvalificere arbejdet. Vi ser bedre data og bedre anvendt data som et nøgleelement i at forstå vores udsatte bydele, følge udviklingen og sætte målrettet og tidligt ind over for negative udviklinger. Vi ønsker at afprøve udviklingen af forskellige åbningstræk og scenarier for omdannelsen af Værebro Park i sammenhæng med Bagsværd By. Partnerskabet har allerede nu truffet beslutning om, at der i planen blandt andet skal arbejdes med følgende ideer fra BIB: Korridoren, Udviklingsfelt + samt Allianceskolen / Campusskolen. Dermed bliver det også et resultat af projektet, at vi får udforsket og konkretiseret tre konkrete ideer til at understøtte boligområdets omdannelse. Udvikling af procesforståelsen Skabelsen af en strategisk udviklingsplan som produkt handler også om, at kommuner og boligsektoren skal kunne mestre at skabe den fælles forståelse af og ejerskab til processen. Det betyder, at vi arbejder med at udvikle en fælles forståelse af proces, roller og af, hvad de forskellige aktører og plantyper kan bidrage med og hvordan de spiller sammen. Vi ønsker at gøre erfaringer med, hvordan vi kan skabe et optimalt samspil mellem kommune og boligorganisation i den fælles vej mod en strategisk plan. Hvordan kan vi både arbejde med det by-strategiske perspektiv og samtidig bevare fokus på udvikling af det nære miljø for den enkelte beboer. Hvordan kan vi i en proces, der strækker sig over tid, sikre, at alle de involverede aktører bliver relevant inddraget og bevarer en fælles forståelse af de roller og ansvar, som det er nødvendigt, at de hver især tager? Et resultat vil derfor også være en model for en robust organisering af proces og partnerskab og etableringen af nye alliancer. Interessenter Gladsaxe Kommune og DAB betragter følgende parter som hovedinteressenterne i caseprojektet: - Partnerskabet for Værebro Park med bestyrelse, hvor kommune, boligorganisation og lokale beboerdemokrater er repræsenteret. Arbejdet er organiseret i 3 spor: Et socialt spor, et naboskabs spor og et fysisk spor. Især det fysiske spor er interessent, da de har ansvaret for at forme den fysiske indsats i partnerskabet. - Kommunale politikere. Social balance har stor politisk bevågenhed i Gladsaxe Kommune, og Gladsaxe Kommune har i 2016 vedtaget en strategi for social balance. De kommunale politikere og i særdeleshed Økonomiudvalget, som tager beslutninger i relation til social balance. - Rådet for Social balance. For at skabe et stærkt og fælles træk for social balance, har Gladsaxe Kommune etableret et tværgående, kommunalt chefforum under direktørkredsen Rådet for Social Balance der har til opgave at sikre udmøntningen af strategien for social balance. - Sekretariatet i Værebro Park, der blandt har til opgave at sikre fremdrift i partnerskabets arbejde, og som varetager den boligsociale indsats. - Beboerne repræsenteret af afdelingsbestyrelsen for Værebro Park (AVP) og blokråd for de enkelte etageblokke i bebyggelsen. - Institutioner i området i særdeleshed Skovbrynet Skole, som er tiltænkt en strategisk rolle i omdannelsen af området. Øvrige interessenter i caseprojektet: J. nr P05 3

4 Der vil være en lang række interessenter, som færdes, arbejder og har tilknytning til området, som vi ønsker at knytte til følge projektet: Lokale foreninger- og idrætsklubber, institutioner som eksempelvis daginstitutioner, svømmehal, bibliotek, politiet mv. Desuden ønsker vi at inddrage centrale aktører som BL, Landsbyggefonden, KL mv. i overvejelserne om at finde nye veje til at skabe social balance og omdanne boligområder til blandede bydele. Da vi i case projektet arbejder i et by-strategisk perspektiv, er der behov for også at inddrage en bredere kreds af aktører end dem, der lige nu knytter sig til boligområdet. Interessenter som i dag ikke er deltager i den nuværende organisering hverken i partnerskabet eller i regi af Rådet for social balance. Eksempler: - De omkringliggende villaer, grundejerforeninger og erhverv - Bagsværd Bymidte og detailhandlen i området - Ejendomsmæglere og potentielle investorer og rådgivere - Uddannelsesinstitutioner - Foreningsliv, sport- og idrætsklubber samt frivillige organisationer uden for området - Regionen - Vejdirektoratet - Københavns Kommune, som ejer Ringbo (nabo til Værebro Park en institution under afvikling) - Myndigheder som administrerer lovgivningen for de omkringliggende naturarealer Vi ønsker at kvalificere vores indsats med en systematisk interessentanalyse, der viser veje til at knytte nye alliancer omkring projektet. Fysisk Helhedsplan og Infrastrukturpuljen I Værebro Park arbejdes der med muligheden for en fysisk helhedsplan med støtte fra Landsbyggefonden. Udover bygningstekniske problemstillinger vil indholdet i helhedsplanen afhænge af de retninger og langsigtede mål, som den strategiske plan udstikker for bydelen Værebro Park. Den strategiske plan skal kunne understøtte behovet for at søge midler fra infrastrukturpulje i efteråret Uddannelse og beskæftigelse I Værebro Park er der øget opmærksomhed på, hvordan vi kan udvikle skolen, øge læringen samt øge uddannelsen og beskæftigelsen af i sær de unge: Tidsrammen for udvikling af en strategisk plan for området lægger overordnet fint i tråd med tidsrammen for både kommunens projekt omkring Fremtidens skole og fremtidig placering af klub og hestehold i Værebro Park. Planen skal dog kunne favne de politiske beslutninger, som eventuelt tages inden vi kender det endelige indhold i den strategiske plan. Det er oplagt at koble projektet tæt til udvikling af skolen og den indsats som Skovbrynet skole gør for at sikre eleverne på skolen de bedst mulige betingelser for at de gennemfører en uddannelse. Et indsats der foregår i tæt samarbejde med både UU-nord, brobygnings- og virksomhedsinteressenter. J. nr P05 4

5 På beskæftigelsesområdet arbejdes der blandt andet med fremskudt vejledningsindsats og en mentorindsats for de unge i området som led i at motivere dem til at påbegynder uddannelse og job. Og der er oprettet et virksomhedsnetværk, der skal hjælpe de unge under 18 år ind på arbejdsmarkedet via fritidsjob eller praktikker. Lokal organisering af projektet Som udgangspunkt læner vi os op af den organisering, som vi allerede har i regi af partnerskabet. Den nuværende bestyrelse for partnerskabet fungerer som lokal styregruppe for projektet, og repræsentanter fra Realdania deltager efter behov. Undervejs kan der blive behov for at udvide styregruppen med centrale lokale aktører som fx kan styrke uddannelses- eller beskæftigelsesvinklen i arbejdet med planen. På tværs af de 3 spor danner vi et fælles forum, som har et dedikeret ansvar for at sikre fremdrift, koordinering og kvalitet i projektet samt sikre kobling til fx beboerdemokratiet og de mange kommunale indsatser og processer. I projektet har vi en fælles lokal projektleder, som fx skal sikre koblingen mellem de lokale aktører og rådgiveren. Det skal afklares, hvordan vi samarbejder med de øvrige kommuner i projektet. Organisering af projektet skal løbende justeres efterhånden som projektet tager form. Organiseringen er illustreret nedenfor Risikoanalyse Der er tale om et kompleks projekt med en kompleks organisering og mange aktører. Det bliver derfor en disciplin i sig selv at bevare overblikket, sikre koordinering og kommunikation. Det er J. nr P05 5

6 udfordrende at gå nye veje, og derfor kan vi også få øje på rigtig mange scenarier i en risikoanalyse, som vi skal tage højde for og arbejde aktivt for at forhindre. For uddybning af risici henvises til bilag 2. Når projektet går i gang bør analysen foldes yderligere ud. Aktiviteter og tidsplan I partnerskabet er der en ambition om, at en strategisk udviklingsplan for bydelen Værebro Park er på plads omkring årsskiftet 2017/2018. Nedenfor er et bud på en overordnet tidsplan, en endelig tidsplan skal kvalificeres, når projektet tager form. Fase 0: Vi skaber rammer for arbejdet efterår Projektbeskrivelse og samarbejdsaftale vedtages. - Projektorganiseringen og samarbejdet med de øvrige involverede kommuner og bo-ligorganisationer kommer på plads. - Vi skaber et fælles billede af de bystrategiske udfordringer i og omkring Værebro Park. - Politisk proces i Gladsaxe Kommune, DAB/GAB og AVP. - Udbud af rådgiver forberedes og gennemføres. - Fælles kickoff med de øvrige kommuner. Fase 1: Vi bliver klogere - Indsamling af viden, kortlægning af aktører og ressourcer i og omkring området. - Rumlig/bystrategisk analyse effektformulering. - Dataanalyse effektformulering. - Interessent- og risikoanalyse og justerer planen og den lokale projektorganisation. - Workshop for udvalgte hovedaktører mål og krav til den strategiske plan formuleres. - Indkredse fokusområder og greb, vi ønsker at arbejde videre med. Fase 2: Vi involverer og skitserer - Bredere involvering af identificerede aktører, herunder beboere i Værebro Park - Udarbejde vision - Udvikle procesforståelse udvikling af koncept. - Udarbejde skitse til strategisk udviklingsplan. - Knytte bånd mellem en bystrategisk planlægning og de mange øvrige strategiske dagsordener, der knytter sig til det overordnede mål om at skabe en bydel i social balance. - Arbejde på at indgå alliancer, der kan være med til at gøre planen til virkelighed Fase 3: Vi skaber rammen for forandring - Den strategiske udviklingsplan færdiggøres i politisk proces - Vi udarbejder handlingsplan for udmøntning af strategi åbningsgreb defineres, og hold sættes - Den strategiske udviklingsplan bearbejdes til et produkt, der kan formidles bredt til beboere og andre aktører. I denne skitsering af et projektforløb er der ikke taget højde for udarbejdelsen af produkter fra et samarbejde mellem flere casekommuner, da det vil være en fælles proces at indkredse mål og resultater af det fælles projekt. Økonomi/ressourcer Det samlede beløb for den strategiske udviklingsplan udgør 2 mio. kr. inkl. moms. Realdania bidrager med 1 mio. kr. inkl. fondsafgift. J. nr P05 6

7 Gladsaxe Kommune og DAB/GAB bidrager med hver 0,5 mio. kr. Desuden bidrages med de nødvendige personalemæssige ressourcer i både Gladsaxe Kommune og DAB. Bilag 1 Case området Værebro Park Boligafdelingen Værebro Park ejes af Gladsaxe almennyttige Boligselskab (GAB) og er opført i 1967 som otte etagehuse i letbeton i henholdsvis fire og otte etager. Bebyggelsen består af 1345 boliger med i alt ca beboere. Bebyggelsen fremstår ensartet med få muligheder for individuelt præg. Ud over boliger er der i området en lang række funktioner som butikscenter, bibliotek, daginstitutioner, svømmehal, skole og grønne arealer. Værebro Parks område afgrænses geografisk af Ring 4 mod nord, Hillerød-motorvejen mod øst, Værebrovej, Smørmosen og Fedtmosen mod syd og kommunegrænsen til Herlev mod vest. Tæt på området ligger et villakvarter, et erhvervskvarter samt Bagsværd Bymidte. Illustration 1, luftfoto af området J. nr P05 7

8 Værebro park har i dag en lang række sociale udfordringer, og beboernes demografiske pro-fil adskiller sig på en række punkter fra den demografiske profil for Gladsaxe Kommune som helhed. Gennemsnitsalderen er lavere, andelen af beboere, der er indvandrere eller efterkommere af indvandrere, er høj, og relativt mange beboere er enlige med børn. Beboerne i Værebro Park er i mindre grad end kommunens øvrige borgere i beskæftigelse, de har lavere indkomster og er generelt dårligere uddannede. Herudover er sociale problemstillinger knyttet til misbrug og psykisk sygdom overrepræsenteret i Værebro Park set i forhold til kommunen som helhed. Og skolen har svært ved at tiltrække elever fra ressourcestærke familier fra den omkringliggende by. Illustration 2, funktioner i området Bilag 2 Risikoanalyse Organiseringen Der er en risiko for, at de mange aktører og interessenter ikke trækker i sammen retning, og at det vil bremse fremdriften og beslutningskraften i projektet. Vi bliver udfordret af nødvendigheden at skabe en fundamental forståelse for roller, ansvar og opgaver blandt de involverede i projektet. Ejerskab og inddragelse Der er en risiko for, at de mange arenaer, projektet bevæger sig på, ikke vil føle projektet nærværende. Dermed vil ejerskabet til proces og udviklingsscenarier forsvinde hos f.eks. politisk og ledende administrative niveauer i kommune og boligsektor samt i beboerdemokrati og blandt beboere. En anden risiko består i, at vi ikke formår at gøre projektet nærværende for nye eksterne aktører, vi gerne vil indgå alliancer med om at skabe nye løsninger. Proces Der er en risiko for, at vi ikke formår systematisk at opsamle viden og skabe læring på tværs af aktører og case kommuner. Samtidig vil vi være udfordrede af at skulle løsrive os fra vanetænkningen i forhold til såvel planværktøjer som roller, ansvar og opgaver. J. nr P05 8

9 Der er ligeledes en risiko for, at vi ikke mestrer at inddrage og motivere den omkringliggende by, så vi får vanskeligt ved at koble projektets bystrategiske perspektiv med de nære miljøer, der skal drive forandringen. Forandringskraft Der er en risiko for, at vi vil møde lovgivningsmæssige barrierer i forhold til at kunne om sætte plan til virkelighed og afprøve nye løsninger. Samtidig er der en risiko for, at den strategiske plan for Værebro Park vil udfordre vedtagne strategier og politikker inden for en række sektorområder. Vi skal formå at koble indsatsen for social balance til en lang række strategiske dagsordener, der rækker ud over den fysiske planlægning (f.eks. skolestruktur, erhvervsfremme og beskæftigelse, sundhed mv.) Læring Der er en risiko for, at vi ikke kan kvalificere data som ønsket, og at data dermed ikke bliver den driver i projektet og kilde til læring, som vi ønsker os. Der er også en risiko for, at det vil vise sig svært systematisk at opsamle viden fra de tre ca-seprojekter og omsætte den, så den løbende kvalificerer de lokale processer. Ligeledes vil vi blive udfordret af at udvikle en procesforståelse og nye løsningsgreb, der giver mening og kan skabe værdi ud over den lokale kontekst. At i alt er skitseringen af risici umiddelbart omfattende, men vi vælger at betragte det som udfordringer, der understreger projektets nødvendighed. Hvis vi skal skabe social balance og blandede bydele, må risikoanalysen vendes til en konstruktiv problemformulering. J. nr P05 9

Bydele i social balance

Bydele i social balance Bydele i social balance Strategi for social balance i Gladsaxe Kommune Revideret udkast til Økonomiudvalget Sidst revideret: 9. februar 2016 J. nr. 00.01.00P05 1 Gladsaxe Kommune er et attraktivt sted

Læs mere

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser.

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser. Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. maj 2017 Fælles strategi for udsatte boligområder 1. Resume Med afsæt i Aarhus-fortællingens vision om en god by for alle har Aarhus Kommune

Læs mere

Bagsværd i social balance. Fyraftensmøde 18. april 2018

Bagsværd i social balance. Fyraftensmøde 18. april 2018 Bagsværd i Fyraftensmøde 18. april 2018 I præsentationen vil vi fortælle om: Indflyvning til Værebro Park og Bagsværd Vision og pejlemærker Overvejelser og metodisk fundament Strategiens begreber og elementer

Læs mere

Introduktion. Fælles Rum. Foto: Emilie Koefoed for Realdania. Maj 2018 Udarbejdet af Realdania og Lokale og Anlægsfonden

Introduktion. Fælles Rum. Foto: Emilie Koefoed for Realdania. Maj 2018 Udarbejdet af Realdania og Lokale og Anlægsfonden Introduktion Fælles Rum Foto: Emilie Koefoed for Realdania Foto: Bjarke Ørsted for Realdania Foto: Leif Tuxen for Lokale og Anlægsfonden Maj 2018 Udarbejdet af Realdania og Lokale og Anlægsfonden Introduktion

Læs mere

UDBUD AF STRATEGISK UDVIKLINGSPLAN FOR VÆREBRO PARK INVITATION TIL PRÆKVALIFIKATION

UDBUD AF STRATEGISK UDVIKLINGSPLAN FOR VÆREBRO PARK INVITATION TIL PRÆKVALIFIKATION UDBUD AF STRATEGISK UDVIKLINGSPLAN FOR VÆREBRO PARK INVITATION TIL FEBRUAR 2017 INVITATION TIL Realdania og Partnerskabet for Værebro Park DAB/Gladsaxe Almennyttige Boligselskab og Gladsaxe Kommune indbyder

Læs mere

Datadrevet ledelse i udviklingen af udsatte boligområder. Kommunaldirektør Bo Rasmussen, Gladsaxe Kommune

Datadrevet ledelse i udviklingen af udsatte boligområder. Kommunaldirektør Bo Rasmussen, Gladsaxe Kommune Datadrevet ledelse i udviklingen af udsatte boligområder Kommunaldirektør Bo Rasmussen, Gladsaxe Kommune Udfordringen og visionen Udfordringen: Et boligområde i social ubalance En skæv beboersammensætning

Læs mere

Prækvalifikation til boligsocial helhedsplan

Prækvalifikation til boligsocial helhedsplan Prækvalifikation til boligsocial helhedsplan Denne prækvalifikation vedrører boligafdelingen, som hører under Gladsaxe almennyttige Boligselskab (GaB) og administreres af Dansk almennyttigt Boligselskab

Læs mere

Projekt Social balance i Værebro Park : Beskrivelse af indsatsforslag

Projekt Social balance i Værebro Park : Beskrivelse af indsatsforslag Økonomiudvalget 18.06.2013 Punkt nr. 140, 20. bilag juni 2013 1 Projekt Social balance i Værebro Park : Beskrivelse af indsatsforslag 1. Indsatsens navn Hvad er indsatsens titel? 2. Baggrund Hvad er baggrunden

Læs mere

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftalens parter: Helsingør Kommune Boligselskabet Boliggården Boligselskabet Nordkysten Samarbejdsaftalen gælder i helhedsplanens

Læs mere

Indsatsbeskrivelse. Projekt Social balance i Værebro Park 30. april Indsatsens navn Hvad er indsatsens titel?

Indsatsbeskrivelse. Projekt Social balance i Værebro Park 30. april Indsatsens navn Hvad er indsatsens titel? Projekt Social balance i Værebro Park 30. april 2014 Indsatsbeskrivelse 1. Indsatsens navn Hvad er indsatsens titel? 2. Baggrund Hvad er baggrunden for at indsatsen iværksættes nu? eventuelle udfordringer

Læs mere

Ansøgning om prækvalifikation. Boligområdets problemkompleks

Ansøgning om prækvalifikation. Boligområdets problemkompleks Ansøgning om prækvalifikation Højvangen, september 2015 Midtjysk Boligselskab, Skanderborg Andelsboligforening og Skanderborg Kommune fremsender hermed ansøgning om prækvalifikation til en helhedsplan

Læs mere

Indsatsbeskrivelse. Projekt Social balance i Værebro Park 20. august Lys over Bydelen Værebro Park

Indsatsbeskrivelse. Projekt Social balance i Værebro Park 20. august Lys over Bydelen Værebro Park Projekt Social balance i Værebro Park 20. august 2014 Indsatsbeskrivelse 1. Indsatsens navn Hvad er indsatsens titel? 2. Baggrund Hvad er baggrunden for at indsatsen iværksættes nu? Hvilke eventuelle udfordringer

Læs mere

BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN I VOLLSMOSE 2016-2020 1/15

BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN I VOLLSMOSE 2016-2020 1/15 BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN I VOLLSMOSE 2016-2020 1/15 HELHEDSPLAN VOLLSMOSE 2016-2020 En kommende helhedsplan i Vollsmose skal gennem lokale indsatser understøtte de politiske udviklingsmål, som stat, kommune,

Læs mere

Indsatsbeskrivelse. Projekt Social balance i Værebro Park 16. januar Stiforbindelse: Blok 8 Svømmehal - villakvarter

Indsatsbeskrivelse. Projekt Social balance i Værebro Park 16. januar Stiforbindelse: Blok 8 Svømmehal - villakvarter Trafik- og Teknikudvalget 16.02.2013 Punkt 97, bilag 2 BUU 14.01.2014, Punkt 8, bilag 2 Projekt Social balance i Værebro Park 16. januar 2014 Indsatsbeskrivelse Stiforbindelse: Blok 8 Svømmehal - villakvarter

Læs mere

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 HVORDAN BLIVER EN HELHEDSPLAN TIL? Helt overordnet er det Landsbyggefonden, der bestemmer, hvad en boligsocial helhedsplan skal indeholde.

Læs mere

DE TRE STRATEGIER FOR VOLLSMOSE UDVIKLINGEN FRA BOLIGOMRÅDE TIL BYDEL I ODENSE I VOLLSMOSE VOLLSMOSE SEKRETARIATET 2016

DE TRE STRATEGIER FOR VOLLSMOSE UDVIKLINGEN FRA BOLIGOMRÅDE TIL BYDEL I ODENSE I VOLLSMOSE VOLLSMOSE SEKRETARIATET 2016 LOKALT ENGAGEMENT DE TRE ER FOR UDVIKLINGEN I SEKRETARIATET 2016 VÆKST I FYSISK SOCIAL Odense Byråds otte politiske mål for Vollsmoses fremtid fra byrådsbeslutning den 12.12.2012: Vollsmose skal gå fra

Læs mere

Investeringer i udsatte boligområder. Velkommen til Odense Måske et eventyr?

Investeringer i udsatte boligområder. Velkommen til Odense Måske et eventyr? Investeringer i udsatte boligområder Velkommen til Odense Måske et eventyr? Erfaringer fra Odense Kommune Etablering af et fremadrettet samarbejde med boligorganisationerne om at sikre velfungerende boligområder.

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Almen Boligforum 5. oktober 2017

Almen Boligforum 5. oktober 2017 Almen Boligforum 5. oktober 2017 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Omdømme Beliggenhed Erhvervsklima BYUDVIKLING NÆRHEDEN 3000 nye boliger HØJE-TAASTRUP C 1200 nye boliger UDSATTE BOLIGOMRÅDER Den almene sektor 28%

Læs mere

Boligsociale indsatser fremtidige udfordringer og løsninger

Boligsociale indsatser fremtidige udfordringer og løsninger Boligsociale indsatser fremtidige udfordringer og løsninger Kontor for Attraktive Bydele Gitte Brødsgaard Vesti Sociale og boligsociale indsatser Organisatoriske rammer Bydele i balance Fysiske forandringer

Læs mere

Udviklingsplan for fysisk omdannelse af Bispehaven og nærområder

Udviklingsplan for fysisk omdannelse af Bispehaven og nærområder Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 26. september 2017 Udviklingsplan for fysisk omdannelse af Bispehaven og Det foreslås, at der udarbejdes en fælles udviklingsplan

Læs mere

Bestyrelse. Vollsmose Sekretariatet Sekretariatschef. Afdeling for Social udvikling, familier og unge. Afdeling for Byudvikling og erhverv

Bestyrelse. Vollsmose Sekretariatet Sekretariatschef. Afdeling for Social udvikling, familier og unge. Afdeling for Byudvikling og erhverv 1/6 ORGANISERING ORGANISERING Odense Kommune 3 Direktører/chefer Civica 2 Direktører/chefer Fyns almennyttige Boligselskab 1 Direktør Samarbejdsrådet/ Beboerdemokratiet 3 Beboerdemokrater Eksterne 1 Vollsmoses

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Realdania. Gladsaxe Kommune DAB. Gladsaxe Almennyttige Boligselskab

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Realdania. Gladsaxe Kommune DAB. Gladsaxe Almennyttige Boligselskab SAMARBEJDSAFTALE mellem Realdania & Gladsaxe Kommune & DAB & Gladsaxe Almennyttige Boligselskab om Strategisk udviklingsplan for bydelen Værebro Park fra isoleret boligområde til en velfungerende, blandet

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

Strategi for BAGSVÆRD I SOCIAL BALANCE

Strategi for BAGSVÆRD I SOCIAL BALANCE Bagsværd i social balance sætter retningen for den næste fase og fælles træk i partnerskabet mellem Dansk Almennyttigt Boligselskab (DAB), Gladsaxe Almene Boligselskab (GAB), boligafdelingen Værebro Park

Læs mere

forbedringer Udvikle områdets profil/identitet Forbedret omdømme Omdanne boliger til ejerboliger Helhedsorienteret familieindsats

forbedringer Udvikle områdets profil/identitet Forbedret omdømme Omdanne boliger til ejerboliger Helhedsorienteret familieindsats Rådgivende politisk udvalg ( 17.4) Økonomiudvalget og Socialudvalgsformanden Politiske repræsentanter fra AKB, DFB og VIBO Programstyregruppe Direktion i HTK Direktører i KAB, DOMEA og VIBO Programsekretariat

Læs mere

Programdokument: Attraktive bydele

Programdokument: Attraktive bydele Programdokument: Attraktive bydele 1. Baggrund De udsatte boligområder i Gladsaxe kæmper med en række fysiske udfordringer: Områderne er bygget i stor skala med et ensartet udtryk, der ikke giver store

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Borgmesterforvaltningen indstiller i samarbejde med Vollsmose 2020-bestyrelsen til udvalget, at byrådet godkender:

Borgmesterforvaltningen indstiller i samarbejde med Vollsmose 2020-bestyrelsen til udvalget, at byrådet godkender: 6. "Fremtidens Vollsmose" - Byudvikling og Infrastrukturplan Åbent - 2014/133021 Sagsresumé Landsbyggefonden har afsat en ramme på 220 millioner kr. til ny infrastruktur i Vollsmose under den forudsætning,

Læs mere

WORKSHOP 1 UDVIKLINGSPERSPEKTIVER I DEN BOLIGSOCIALE INDSATS

WORKSHOP 1 UDVIKLINGSPERSPEKTIVER I DEN BOLIGSOCIALE INDSATS WORKSHOP 1 UDVIKLINGSPERSPEKTIVER I DEN BOLIGSOCIALE INDSATS KAMPEN MOD GHETTOER UDSATTE BOLIGOMRÅDER 2015 Kriterier for udsatte boligområder Udviklingen i Gadehavegård, Tåstrupgård og Charlottekvarteret

Læs mere

Vis hjælpelinjer til By i balance 8. marts 2017

Vis hjælpelinjer til By i balance 8. marts 2017 By i balance 8. marts 2017 Problemstillingerne - data 60.000 mennesker bor i de 25 udsatte boligområder på regeringens liste Udsatte boligområder er udfordret af: Et uddannelsesgab. 25% af de unge i udsatte

Læs mere

Strategi for BAGSVÆRD I SOCIAL BALANCE

Strategi for BAGSVÆRD I SOCIAL BALANCE BAGSVÆRD I SOCIAL BALANCE KOLOFON Bagsværd i social balance er udviklet i et partnerskab mellem Dansk Almennyttigt Boligselskab (DAB), Gladsaxe Almene Boligselskab (GAB), boligafdelingen Værebro Park og

Læs mere

Boligsocial profil for AKB, København

Boligsocial profil for AKB, København Boligsocial profil for AKB, København 2015-2020 Vision Formål Vores vision som boligselskab er ikke kun at sikre gode og sunde boliger til rimelige priser. Det er også at være med til at skabe gode rammer

Læs mere

ERFA-møde. Integration af fysiske og sociale indsatser

ERFA-møde. Integration af fysiske og sociale indsatser ERFA-møde Integration af fysiske og sociale indsatser Sammentænkning af fysiske og sociale indsatser? Almenboligloven 6 b. Boligorganisationen skal drage omsorg for, at de almene boligafdelinger er økonomisk

Læs mere

Vejledning Fælles Rum

Vejledning Fælles Rum Vejledning Fælles Rum Foto: Emilie Koefoed for Realdania Foto: Bjarke Ørsted for Realdania Foto: Leif Tuxen Maj 2018 Udarbejdet af Realdania og Lokale og Anlægsfonden Vejledning Fælles Rum side 2 Introduktion

Læs mere

Programdokument: Datadrevet udvikling af udsatte

Programdokument: Datadrevet udvikling af udsatte Programdokument: Datadrevet udvikling af udsatte bydele 1. Baggrund Gladsaxe Kommune har allerede i dag en lang række fagsystemer, der rummer en betydelig viden om kommunens borgere og fysiske forhold.

Læs mere

UDBUD AF STRATEGISK UDVIKLINGSPLAN FOR VÆREBRO PARK PROGRAM TIL DE TRE BYDENDE RÅDGIVERTEAMS

UDBUD AF STRATEGISK UDVIKLINGSPLAN FOR VÆREBRO PARK PROGRAM TIL DE TRE BYDENDE RÅDGIVERTEAMS UDBUD AF STRATEGISK UDVIKLINGSPLAN FOR VÆREBRO PARK TIL DE TRE BYDENDE RÅDGIVERTEAMS FEBRUAR 2017 Kolofon: Prækvalifikationsmateriale samt program for udbud af strategisk udviklingsplan for Værebro Park

Læs mere

Referat fra bestyrelses møde den 9. november 2015 er godkendt. Der var ingen yderligere opfølgning.

Referat fra bestyrelses møde den 9. november 2015 er godkendt. Der var ingen yderligere opfølgning. Bestyrelsesmøde for Vollsmose Sekretariatet Sted: Vollsmose Sekretariatet, Vollsmose Allé 10, 5240 Odense NØ Tid: Mandag den 14. december 2015 kl. 17.30-19.30 Tilstede: René Junker, Jannik Nyrop, William

Læs mere

gladsaxe.dk HR-strategi

gladsaxe.dk HR-strategi gladsaxe.dk HR-strategi HR-strategi Indledning Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den strategiske HR-indsats og har derfor formuleret en HR-strategi. Strategien skal understøtte udviklingen af organisationen,

Læs mere

BO-VESTs Frivillighedspolitik

BO-VESTs Frivillighedspolitik BO-VESTs Frivillighedspolitik Indhold BO-VESTs frivillighedspolitik................................................................... 3 Formålet med det frivillige arbejde i BO-VEST.............................................

Læs mere

Strategi for det specialiserede socialområde for voksne

Strategi for det specialiserede socialområde for voksne Strategi for det specialiserede socialområde for voksne Forord Denne strategi er gældende for hele det specialiserede socialområde for voksne. Strategien er blevet til i forlængelse af, at der er gennemført

Læs mere

OMRÅDE- TILGANG STYRINGS- DIALOG HELHEDS- PLANER BYSTRATEGISK UDVIKLING NYBYGGERI NYBYGGERI BEBOERSAMMEN- SÆTNING

OMRÅDE- TILGANG STYRINGS- DIALOG HELHEDS- PLANER BYSTRATEGISK UDVIKLING NYBYGGERI NYBYGGERI BEBOERSAMMEN- SÆTNING OMRÅDE- TILGANG STYRINGS- DIALOG HELHEDS- PLANER BYSTRATEGISK UDVIKLING BEBOERSAMMEN- SÆTNING NYBYGGERI NYBYGGERI DET BYSTRATEGISKE SPOR DET BOLIGSOCIALE SPOR NYBYGGERI TRYGHED ORGANISERINGS- SPORET..

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Forandringsprocesser i udsatte boligområder. Realdania By i balance Marie Stender, Antropolog, Forsker Statens Byggeforskningsinstitut, AAU

Forandringsprocesser i udsatte boligområder. Realdania By i balance Marie Stender, Antropolog, Forsker Statens Byggeforskningsinstitut, AAU Forandringsprocesser i udsatte boligområder Realdania By i balance 8.3.2017 Marie Stender, Antropolog, Forsker Statens Byggeforskningsinstitut, AAU Fra områdebaseret til bystrategisk fokus Bebyggelsernes

Læs mere

Udkast til Ungestrategi Bilag

Udkast til Ungestrategi Bilag Udkast til Ungestrategi Bilag 1 16.12.2014 INDLEDNING Gladsaxe skal være et attraktivt sted at bo og leve for unge. De unge er forskellige og har individuelle behov og ønsker, der afhænger af deres personlighed,

Læs mere

SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE

SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE 1 Odense Kommune Bystrategisk Stab Oktober 2014 Indledning De almene boliger

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Gladsaxe Kommune Beskæftigelsesplan 2017 - vejen til uddannelse, job og vækst www.gladsaxe.dk Vision og mission Gladsaxe Byråd har i Kommunestrategi 2014-2018 formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe

Læs mere

Bogtrykkergården afd. 108. Bagergården afd. 142. Rådmandsbo 3B. Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd.

Bogtrykkergården afd. 108. Bagergården afd. 142. Rådmandsbo 3B. Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd. Bogtrykkergården afd. 108 Bagergården afd. 142 Rådmandsbo 3B Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd. 127 HELHEDSPLAN FOR MIMERSGADEKVARTERET Med Helhedsplanen for Mimersgadekvarteret

Læs mere

Disposition. De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål

Disposition. De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål Disposition De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål Fra udsat boligområde til attraktiv bydel hvordan? Historien lys og luft. Livet bag voldene 2400 almene boliger og 32 blokke Opført

Læs mere

EN DEL AF FREMTIDENS ODENSE vollsmose.dk/fremtidensvollsmose 1/9

EN DEL AF FREMTIDENS ODENSE vollsmose.dk/fremtidensvollsmose 1/9 FREMTIDENS VOLLSMOSE EN DEL AF FREMTIDENS ODENSE vollsmose.dk/fremtidensvollsmose 1/9 ORGANISERING ORGANISERING Odense Kommune 3 Direktører/chefer Civica 2 Direktører/chefer Fyns almennyttige Boligselskab

Læs mere

UDVIKLINGSPOLITIK

UDVIKLINGSPOLITIK UDVIKLINGSPOLITIK 2018-2021 3 FORORD INDHOLD FORORD Forord 3 Vision 4 Bæredygtighed og cirkulær kommune 5 Demokrati og borgerinddragelse 6 Erhvervslivets herunder turisterhvervets - vilkår 7 Helhedssyn

Læs mere

Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan ,

Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan , Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan 2017-2021, Intensive sundhedsplejerskebesøg i et hyppigere omfang end sædvanligt Opsporing og forebyggelse af brugen af stoffer blandt unge Drop

Læs mere

Deltagere: Ulla Varneskov, Ove Hansen, Tage Majgaard, John Lassen og Karen Sommer Møller.

Deltagere: Ulla Varneskov, Ove Hansen, Tage Majgaard, John Lassen og Karen Sommer Møller. Referat fra møde d. 28. april 2015 kl. 16.30-18 Deltagere: Ulla Varneskov, Ove Hansen, Tage Majgaard, John Lassen og Karen Sommer Møller. Afbud: Knud Aage Thiemer Dagsorden: 1. Hvad gør vi ved Knud Aage

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Indsatsbeskrivelse. Projekt Social balance i Værebro Park 13. juni 2014

Indsatsbeskrivelse. Projekt Social balance i Værebro Park 13. juni 2014 Projekt Social balance i Værebro Park 13. juni 2014 Indsatsbeskrivelse 1. Indsatsens navn Hvad er indsatsens titel? 2. Baggrund Hvad er baggrunden for at indsatsen iværksættes nu? Hvilke eventuelle udfordringer

Læs mere

Velkommen til Boligsocial Årskonference 2013. Tema: Co-creation

Velkommen til Boligsocial Årskonference 2013. Tema: Co-creation Velkommen til Boligsocial Årskonference 2013 Tema: Co-creation Uden co-creation/samskabelse mellem kommuner og boligorganisationer, ingen effekt af indsatsen - VI SKAL LØFTE I FLOK Det handler om fælles

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Ungdomsskoleleder Job- og Kravprofil

Ungdomsskoleleder Job- og Kravprofil Ungdomsskoleleder Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 3 Nordfyns Kommune... 3 Ledelsesopgaven... 5 Lederprofil... 6 Ansættelsesvilkår... 6 1 Ungdomsskoleleder

Læs mere

Bestyrelse for boligsocial helhedsplan i 9220 Aalborg Øst

Bestyrelse for boligsocial helhedsplan i 9220 Aalborg Øst Bestyrelse for boligsocial helhedsplan i 9220 Aalborg Øst Kommissorium 28. april 2016 1. Baggrund De udsatte boligområder skal udvikle sig til attraktive bydele, med en alsidig beboersammensætning, tryghed,

Læs mere

Hovedbyer på forkant Ansøgningsskema

Hovedbyer på forkant Ansøgningsskema 2. oktober 2018 Hovedbyer på forkant Ansøgningsskema Side 1 6 Den samlede ansøgning må højst fylde 10 sider (A4), dertil kan vedlægges bilag. Under hvert enkelt punkt er det forventede indhold og omfang

Læs mere

Kommissorium for den fælles projektorganisation

Kommissorium for den fælles projektorganisation Projekt Social balance i Værebro Park 28. maj 2013 Kommissorium for den fælles projektorganisation Gladsaxe Kommune og Gladsaxe almennyttige Boligselskab besluttede på møde d. 18. marts 2013 at etablere

Læs mere

Den socialt bæredygtige by. 1. Hvad er den socialt bæredygtige by? Notat. Strategioplæg

Den socialt bæredygtige by. 1. Hvad er den socialt bæredygtige by? Notat. Strategioplæg Notat Den socialt bæredygtige by Strategioplæg I dette notat sættes den strategiske ramme for udviklingen af en plan for den socialt bæredygtige by. Notatet er struktureret på følgende måde: Først præsenteres

Læs mere

Opstart Har I brug for rådgivere, der kender alt til helhedsplaner og selv har arbejdet i det almene?

Opstart Har I brug for rådgivere, der kender alt til helhedsplaner og selv har arbejdet i det almene? Helhedsplaner Afklaring Hvordan kan jeres boliger og afdeling udvikles? ALECTIA tilbyder både individuelle og standardiserede løsninger. Ideer og/eller en strategi Gennem dialog og samarbejde med beboerne,

Læs mere

Indkomsterstattende Ydelser/pension

Indkomsterstattende Ydelser/pension Fællessekretariat Viborg Et samarbejde mellem Boligselskabet Viborg, Viborg Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg-Kjellerup Viborg Kjellerup & Viborg Kommune Ansøgning til Landsbyggefonden September 2011 Udarbejdet

Læs mere

Målsætningsprogram for BO-VEST 2009 til 2014

Målsætningsprogram for BO-VEST 2009 til 2014 Målsætningsprogram for BO-VEST 2009 til 2014 Efter en udfordrende og spændende etablering af det nye administrationsfællesskab i BO-VEST er det nu tid til at udstikke en fælles kurs for det fremtidige

Læs mere

Frivillighedspolitik. Bo42

Frivillighedspolitik. Bo42 Frivillighedspolitik Bo42 Vedtaget på repræsentantskabsmøde afholdt den 4. juni 2013 Forord En af Bo42 s bestyrelses fornemste opgaver er at være med til at skabe og udvikle gode rammer og muligheder for

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af udvalgte indsatsområder

Skabelon til beskrivelse af udvalgte indsatsområder Skabelon til beskrivelse af udvalgte indsatsområder Indsatsens navn Mentorordningen Indsats Formål Hvad er formålet med indsatsen? Hvilke udfordringer adresserer den? Mentorordningen skal medvirke til

Læs mere

Kommissorium ABC helhedsplan

Kommissorium ABC helhedsplan Kommissorium ABC helhedsplan 2017-2020 Organisationsdiagram for den boligsociale helhedsplan, ABC 2017-2020 Bestyrelsen Bestyrelsen er ABC projektets øverste myndighed og har det overordnede ansvar for,

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

2018 UDDANNELSES POLITIK

2018 UDDANNELSES POLITIK 2018 UDDANNELSES POLITIK Vores børn, deres skolegang og fremtid ligger til enhver tid os alle på sinde. Det er af største betydning, at vi lykkes med at ruste vores børn til fremtiden og til at begå sig

Læs mere

Boligliv i balance. Indhold BILAG 1 UDDRAG AF PROJEKTPLAN, 2015. Der tages forbehold for ændringer i det kommende udbudsmateriale.

Boligliv i balance. Indhold BILAG 1 UDDRAG AF PROJEKTPLAN, 2015. Der tages forbehold for ændringer i det kommende udbudsmateriale. BILAG 1 Boligliv i balance UDDRAG AF PROJEKTPLAN, 2015. Der tages forbehold for ændringer i det kommende udbudsmateriale. Indhold Initiativet Konceptet Organisering Proces Præsentation af Værebro Park

Læs mere

En vækstkommune i balance Odder Kommunes udviklingsplan

En vækstkommune i balance Odder Kommunes udviklingsplan En vækstkommune i balance Odder Kommunes udviklingsplan 2018-2022 Forord Odder Kommunes udviklingsplan En vækstkommune i balance skal medvirke til at indfri Byrådets vision om at skabe: rammerne for det

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Fra udsat boligområde til hel bydel. Programbestyrelsen 2004-2008

Fra udsat boligområde til hel bydel. Programbestyrelsen 2004-2008 Fra udsat boligområde til hel bydel Programbestyrelsen 2004-2008 Agenda Tilbageblik - kort Signalement af områderne og deres beboere En strategisk dagsorden Tilbageblik Programbestyrelsen Strategiudvikling

Læs mere

Sted: Vollsmose Sekretariatet, Vollsmose Allé 10, 5240 Odense NØ Tid: Mandag den 7. november 2016 kl

Sted: Vollsmose Sekretariatet, Vollsmose Allé 10, 5240 Odense NØ Tid: Mandag den 7. november 2016 kl Bestyrelsesmøde for Vollsmose Sekretariatet Sted: Vollsmose Sekretariatet, Vollsmose Allé 10, 5240 Odense NØ Tid: Mandag den 7. november 2016 kl. 17.00-19.00 Tilstede: René Junker, Erik Knudsen, Thomas

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG. Ledelse i Greve Kommune at skabe effekt gennem andre.

LEDELSESGRUNDLAG. Ledelse i Greve Kommune at skabe effekt gennem andre. LEDELSESGRUNDLAG Ledelse i Greve Kommune at skabe effekt gennem andre. Du sidder nu med Greve Kommunes ledelsesgrundlag. Ledelsesgrundlaget er en del af ledelseskonceptet, som sætter retning for Greve

Læs mere

Strategi og styring med effekt i Gladsaxe. v. Tine Vedel Kruse og Charlotte Baungaard

Strategi og styring med effekt i Gladsaxe. v. Tine Vedel Kruse og Charlotte Baungaard Strategi og styring med effekt i Gladsaxe v. Tine Vedel Kruse og Charlotte Baungaard Gladsaxe Kommunes vision Gladsaxe Kommune skal medvirke til, at kommunens borgere nu og i fremtiden kan leve et selvstændigt,

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

VELKOMMEN TIL VOLLSMOSE. "De vilde drenge og andre udfordringer" - Strategier i Odense

VELKOMMEN TIL VOLLSMOSE. De vilde drenge og andre udfordringer - Strategier i Odense VELKOMMEN TIL VOLLSMOSE Vores fælles vision I Odense Odense skal være landskendt for attraktive og tidssvarende almene boliger i velfungerende og trygge bydele. Vi skal fremtidssikre de almene boliger

Læs mere

Boligsociale indsatser effekter, udfordringer og muligheder

Boligsociale indsatser effekter, udfordringer og muligheder Boligsociale indsatser effekter, udfordringer og muligheder Bydelskonference Greve Nord Louise Aner Institut for Socialt Arbejde Profil Adjunkt på Institut for Socialt Arbejde på Metropol Indgår i evalueringen

Læs mere

April Kommunens rolle. Albertslund Syd i praksis

April Kommunens rolle. Albertslund Syd i praksis April 2016 Kommunens rolle Albertslund Syd i praksis - Albertslund Syd - Masterplan Syd - Partnerskabsaftale - Styringsdialog - Nye partnerskaber - Dagligdagen i praksis Albertslund Syd 3 boligtyper 6

Læs mere

Udkast - september 2013. Politik for voksne med særlige behov

Udkast - september 2013. Politik for voksne med særlige behov Udkast - september 2013 Politik for voksne med særlige behov 2013 Vision Omsorgskommunen Ringsted Politik for voksne med særlige behov sætter rammen og udstikker retningen for indsatser og initiativer

Læs mere

Opstart

Opstart 1 2 3 11 12 13 21 22 23 Denne fase fører jer først gennem en række redskaber, som bidrager til at kvalificere, om co-creation metoden er relevant for jeres udfordring. Derefter hjælper fasens øvrige redskaber

Læs mere

Indstilling. Gellerup-analyse (fase 1) og det videre arbejde. Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. november 2014

Indstilling. Gellerup-analyse (fase 1) og det videre arbejde. Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. november 2014 Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. november 2014 Gellerup-analyse (fase 1) og det videre arbejde. 1. Resume Magistraten igangsatte med beslutning 11. August 2014 Gellerup-analyse

Læs mere

gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune Gladsaxe er en moderne og velfungerende bykommune. Vi vil udnytte Gladsaxes muligheder for vækst til at udvikle vores position som en moderne

Læs mere

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

Oversigt over kommunalt finansierede projekter i Værebro Park og Høje Gladsaxe kr. Formålet er at sikre, at flest mulige familier

Oversigt over kommunalt finansierede projekter i Værebro Park og Høje Gladsaxe kr. Formålet er at sikre, at flest mulige familier GLADSAXE KOMMUNE Social Balance Bilag 2: Oversigt over igangværende kommunalt finansierede projekter i Værebro Park og Høje Gladsaxe 2017 NOTAT Dato: 2. marts 2018 Af: Kathrine Bek Nyboe Oversigt over

Læs mere

Fokus på fysiske projekter, der udvikler de almene boligområders fælles faciliteter og viser nye veje til et godt boligliv

Fokus på fysiske projekter, der udvikler de almene boligområders fælles faciliteter og viser nye veje til et godt boligliv Introduktion Introduktion Kampagnen DET GODE BOLIGLIV Fokus på fysiske projekter, der udvikler de almene boligområders fælles faciliteter og viser nye veje til et godt boligliv Åben og bred adgang til

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Udmøntningsplan Baggrund I Hvidovre gennemfører ca. 85 procent af alle unge en ungdomsuddannelse. Det er et udmærket tal, men der skal sættes målrettet ind for, at kommunen

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Strategisk udviklingskonsulent 1. Job- og kravprofilen

Strategisk udviklingskonsulent 1. Job- og kravprofilen Strategisk udviklingskonsulent 1. Job- og kravprofilen Job- og kravprofilen er en uddybning af stillingen og skal være med til at sikre en fælles forståelsesramme mellem ansøger og Helsingør Kommune i

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Program for de næste 45 minutter

Program for de næste 45 minutter Program for de næste 45 minutter Lidt om Svendborg Kommunes boligsociale samarbejde Lidt om København Kommunes boligsociale samarbejde Hvad skal vi så med hinanden? 1 Boligsocial årskonference 2012 Både

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE VISION på hinanden. Høringsoplæg. Tæt Tæt på hinanden

ALLERØD KOMMUNE VISION på hinanden. Høringsoplæg. Tæt Tæt på hinanden ALLERØD KOMMUNE VISION 2031 Tæt Tæt på hinanden på hinanden Tæt Tæt på naturen på naturen 1 Høringsoplæg VISIONEN 2031 Fordi vi kan mere i fællesskaber Tæt på hinanden Tæt på naturen Fordi vi ønsker en

Læs mere

Notat om socialt udsatte boligomra der en koordineret tilgang

Notat om socialt udsatte boligomra der en koordineret tilgang Notat om socialt udsatte boligomra der en koordineret tilgang Indhold DIA-projektet... 2 Strategien for den kommunale indsats i Højvangen... 2 Sammenhængen til Socialpolitikken og den politiske forankring...

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

Prækvalifikationsansøgning boligsocial helhedsplan Lejerbo, Frederiksberg.

Prækvalifikationsansøgning boligsocial helhedsplan Lejerbo, Frederiksberg. 2011 Prækvalifikationsansøgning boligsocial helhedsplan. [Skriv forfatterens navn] Indledning Den boligsociale helhedsplan i Lejerbos afdelinger 203 (Danmarksgården), 252 (Finsens-Wilkensvej) og 237 (Howitzvej)

Læs mere