Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads"

Transkript

1 Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Som en del af udmøntningen af Aftale om en vækstpakke 2014 blev det besluttet at igangsætte en kvalitativ gennemgang af praktikpladssøgekøen, hvor erhvervsskolerne fik til opgave at indkalde samtlige praktikpladssøgende elever til en samtale på skolerne/praktikcentrene. Dette er resultatet af den anden runde af samtaler med praktikpladssøgende elever. Første gennemgang fandt sted i perioden december 2014 til januar 2015, mens anden runde af samtaler fandt sted fra medio marts 2015 til medio maj Formålet med gennemgangen er fortsat at kaste lys over, hvorfor eleverne i søgekøen ikke har fundet en praktikplads, hvilke barrierer eleverne oplever i søgningen, samt hvorfor eleverne ikke har benyttet tilbuddet om skolepraktik. Denne analyse omhandler elever, der var praktikpladssøgende med et afsluttet grundforløb, før den nye erhvervsuddannelsesreform trådte i kraft den 1. august Erhvervsuddannelsesreformen har betydet en række nye regler for erhvervsuddannelserne generelt, og for de elever der har påbegyndt deres uddannelse fra og med 1. august Med reformen er uddannelsesgarantien bl.a. blevet styrket, idet flere uddannelser nu udbydes med mulighed for skolepraktik. I alt var elever medio marts registreret som praktikpladssøgende med et afsluttet grundforløb. Elever fra social- og sundhedsuddannelserne, der stod registreret som søgende, er dog ikke medtaget i gennemgangen af søgekøen, da der automatisk stilles uddannelsesaftaler til rådighed under uddannelsen som følge af dimensioneringen på området. Et mindre antal elever er endvidere frasorteret pga. fejlregistrering. Totalpopulationen i denne spørgeskemaundersøgelse består derfor af elever. Hovedresultater fra de to gennemgange af søgekøen: Ved både første og anden gennemgang af søgekøen er en stor andel af eleverne ikke fremmødt til samtalen med skolen/praktikcenteret, eller skolen/praktikcenteret oplevede ikke at kunne få kontakt med eleven. En stor andel af de deltagende elever vurderer selv, at de er aktivt søgende. Blandt de aktivt søgende elever angiver trefjerdedele, at de har henvendt sig til en virksomhed inden for den seneste måned. Praktikpladssøgende elever, der er under uddannelse eller i fuldtidsbeskæftigelse, mens de er søgende, henvender sig mindre hyppigt til virksomheder med henblik på at få en praktikplads sammenlignet med søgende, der hverken er under uddannelse eller i fuldtidsbeskæftigelse. Den primære årsag til, at de praktikpladssøgende elever ikke er i skolepraktik, er, at eleverne selv har fravalgt det. Kun en meget lille andel af de deltagende elever kvalificerer sig ikke til skolepraktik, fordi de ikke opfylder EMMA kriterierne. Fravalget af skolepraktik skyldes ikke kvaliteten af undervisningen, men derimod forsørgelsesgrundlaget, og/eller at eleverne forventede at kunne finde en praktikplads selv. Knap halvdelen af de praktikpladssøgende elever, der selv havde fravalgt eller ikke ansøgt om skolepraktik, ville takke ja til skolepraktik i dag, hvis de fik tilbudt det. Side 1 af 27

2 Der er i analysen ikke taget højde for, hvor længe en elev har stået i søgekøen. Der kan fx være væsentlig forskel i elevernes villighed til at søge geografisk eller uddannelsesmæssigt bredt afhængig af, hvor længe eleven har stået i søgekøen. En tidligere analyse foretaget af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling viser, at otte ud af ti elever står i søgekøen i tre måneder eller mindre. Endvidere ses, at de ældre elever (25+-årige) gennemsnitligt står 2 uger længere i søgekøen end yngre elever, og at der ikke er de store kønsmæssige forskelle i, hvor lang tid eleverne står i søgekøen. I det følgende præsenteres resultaterne fra anden gennemgang af søgekøen, dvs. de elever, der pr. 15. marts 2015 var registreret som søgende med et afsluttet grundforløb. Resultaterne vil blive sammenholdt med resultatet af den første gennemgang af søgekøen, dvs. de elever, der pr. 30. november var registreret som søgende. Til sidst i analysen ses nærmere på gruppen af elever, der ikke har deltaget i en samtale ved anden gennemgang af søgekøen. Side 2 af 27

3 Knap en fjerdedel af de praktikpladssøgende pr. 15. marts 2015 har deltaget i samtalen 24 procent af de elever, der var udtaget til samtale i anden gennemgang af søgekøen, deltog, hvilket svarer til 474 elever, jf. figur 1. Til sammenligning deltog 17 procent af de udtagne elever ved første gennemgang af søgekøen i december 2014 til og med januar Fire procent af de udtagne elever deltog i begge gennemgange af søgekøen. 15 procent af eleverne deltog ikke i samtalen, da de i mellemtiden enten havde fået en uddannelsesaftale med en virksomhed eller var blevet tilmeldt skolepraktik. For ni procent eller 176 af de udtagne elever er der ikke registreret svar på spørgeskemaet, mens 35 procent af eleverne, svarende til ca. 700 elever, ikke mødte op til samtalen i denne gennemgang af søgekøen. Figur 1: Spørgsmål 1: Har eleven været til samtale i forbindelse med denne gennemgang af søgekøen? Anm.: Elever, der stadig er i gang med et grundforløb, er som udgangspunkt ikke udtrukket til samtalen. Eleverne kan dog i tiden mellem udtrækningstidspunkt og samtalen have nået at ændre status. I de følgende afsnit ses alene på de 474 elever med svar Ja eller Ja, og eleven deltog også i samtale ved sidste gennemgang til spørgsmål 1. Til sammenligning var dette antal lidt over 800 elever ved første gennemgang af søgekøen. Nogle elever har på trods af, at de har svaret Nej til spørgsmål 1 alligevel besvaret efterfølgende spørgsmål. Disse elever medtages ikke i de følgende opgørelser. Side 3 af 27

4 Sidst i denne analyse ses nærmere på de elever, der ikke har deltaget i samtalen. Herunder på om de adskiller sig fra de deltagende elever i forhold til alder, køn og indgang. Op mod 90 procent af eleverne i søgekøen anser sig selv som aktivt søgende Stort set alle de elever, der deltog i samtalen, vurderer selv, at de er aktivt søgende, jf. figur 2. Nærmere bestemt svarede 87 procent af deltagende elever eller godt 400 elever at de var aktivt søgende. Til sammenligning vurderede 93 procent af de deltagende elever i første gennemgang af søgekøen, at de var aktivt søgende. Ud af de 87 procent af eleverne, der anser sig selv for aktivt søgende, har 77 procent henvendt sig til en virksomhed inden for den seneste måned. Det samme gør sig kun gældende for 12 procent af de ikkeaktivt søgende, jf. bilagsfigur 1. Figur 2: Spørgsmål 2: Er eleven aktivt søgende (elevens subjektive vurdering)? Anm.: Pga. afrunding summer andelene i figuren ikke til 100 procent. Side 4 af 27

5 Praktikpladssøgende elever, der samtidig er i gang med en uddannelse, er mindre søgeaktive Figur 3 viser, at næsten 50 procent af de deltagende elever hverken er i beskæftigelse eller under uddannelse, mens de søger. Det er lidt flere end ved første gennemgang af søgekøen, hvor ca. 43 procent hverken var i beskæftigelse eller under uddannelse. En relativt større andel af de unge praktikpladssøgende elever under 25 år er under uddannelse eller deltidsbeskæftigede, mens de søger, mens lidt flere af eleverne på 25 år eller ældre er fuldtidsbeskæftigede, jf. bilagsfigur 2a. 14 procent af eleverne angiver, at de er under uddannelse, mens de søger en praktikplads. Til sammenligning angav 27 procent af de deltagende elever ved første gennemgang af søgekøen, at de var i uddannelse, mens de søgte. Lidt flere kvinder end mænd er hverken i uddannelse eller arbejde, mens de søger, jf. bilagsfigur 2b. Det samme gjorde sig gældende ved første gennemgang. 28 procent af eleverne angiver, at de er i beskæftigelse, mens de søger, hvoraf halvdelen er i fuldtidsbeskæftigelse. Lidt flere mænd end kvinder er i deltidsbeskæftigelse, mens de søger. Figur 3: Spørgsmål 3: Er eleven i uddannelse eller arbejde, mens han/hun søger? Side 5 af 27

6 Elever, der er under uddannelse eller fuldtidsbeskæftigede, mens de søger praktikplads, søger praktikpladser mindre hyppigt end andre elever, jf. figur 4. Ved både første og anden gennemgang af søgekøen ses, at en væsentligt mindre andel af de praktikpladssøgende elever, der er under uddannelse, har henvendt sig til en virksomhed inden for de seneste to uger i forhold til elever i deltidsbeskæftigelse eller uden anden aktivitet. Figur 4: Kryds af spørgsmål 3 og spørgsmål 7: Er eleven i uddannelse eller arbejde, mens han/hun søger? fordelt på Hvornår eleven senest har henvendt sig til en virksomhed om at få en uddannelsesaftale (på skrift, pr. telefon eller mødt op hos virksomheden)? Side 6 af 27

7 Hovedårsagerne til, at de praktikpladssøgende elever fravælger skolepraktik, er, at de forventer at kunne finde en praktikplads eller pga. utilfredshed med forsørgelsesgrundlaget Hovedårsagen til, at eleverne i søgekøen ikke har taget imod tilbud om skolepraktik, er, at de selv fravælger det, jf. figur 5. Kun meget få elever opfylder ikke de såkaldte EMMA-kriterier 1. Af figuren ses, at 44 procent af de elever, der deltog i samtalen, enten fravalgte eller ikke ansøgte om at komme i skolepraktik. Til sammenligning angav 37 procent af de deltagende elever ved første gennemgang af søgekøen, at de havde fravalgt eller ikke ansøgt om at komme i skolepraktik. Der er en højere andel af kvinderne og de ældre elever (25+-årige), der fravælger skolepraktik, jf. bilagstabel 3a og 3b. Ved anden gennemgang af søgekøen oplevede 17 procent af eleverne, at der ikke var flere pladser i skolepraktik på deres uddannelse mod ni procent ved første gennemgang. Endvidere angav 13 procent, at de søgte en uddannelse, hvor der ikke fandtes skolepraktik. Tilsvarende andel (14 procent) angav dette som begrundelse ved første gennemgang. Med den nye erhvervsuddannelsesreform vil færre elever forhåbentlig opleve dette som en barriere, da flere uddannelser nu udbydes med skolepraktik og der i flere tilfælde oprettes flere skolepraktikpladser pr. uddannelse. Figur 5: Spørgsmål 4a: Hvorfor har eleven ikke fået tilbud om skolepraktik? Anm.: Eleverne havde mulighed for at angive mere end et svar på spørgsmålet. 1 For nærmere vedr. EMMA-kriterier se følgende link: Egnethedsbetingelserne-EMMA-kriterierne Side 7 af 27

8 Spørgsmål 4b er kun besvaret af de 209 elever der i spørgsmål 4a svarede, at de havde fravalgt eller ikke ansøgt om skolepraktik. Eleverne har, ligesom i spørgsmål 4a, haft mulighed for at give mere end et svar. Som ved første gennemgang af søgekøen ses, at de to årsager flest elever angiver som grund til, at de ikke har ansøgt om skolepraktik, er en forventning om, at de selv kan finde en praktikplads samt forsørgelsesgrundlaget, jf. figur 6. For de 25+-årige, der fravalgte skolepraktik, angav 59 procent forsørgelsesgrundlaget som medvirkende årsag, mens det samme kun gjorde sig gældende for otte procent af de under 25-årige, der fravalgte skolepraktik, jf. bilagsfigur 4a. Årsagerne til fravalg af skolepraktik varierer også kønnene imellem, jf. bilagsfigur 4b. I lighed med den første gennemgang af søgekøen anser 49 procent af kvinderne forsørgelsesgrundlaget under skolepraktik som årsag til fravalget. Kun 22 procent af mændene oplever forsørgelsesgrundlaget som en barriere. Blandt de 25+-årige praktikpladssøgende kvinder angiver mere end to tredjedele forsørgelsesgrundlaget som baggrund for fravalget af skolepraktik mod under halvdelen af de ældre mænd. For de under 25-årige uanset køn er det typisk troen på, at eleven kunne finde en praktikplads, der er årsag til fravalget af skolepraktik. Kun fem procent eller 11 elever angiver, at de fravalgte skolepraktikken pga. kvaliteten. Figur 6: Spørgsmål 4b: Hvorfor har eleven fravalgt/ikke ansøgt om skolepraktik? Side 8 af 27

9 Knap halvdelen af de praktikpladssøgende, der havde fravalgt skolepraktik, ville tage imod tilbud herom, hvis de fik tilbuddet i dag Op mod 60 procent af de praktikpladssøgende elever ville tage imod tilbud om skolepraktik i dag 29 procent ville fortsat takke nej, jf. figur 7. Dette billede svarer billedet ved første gennemgang af søgekøen. Ses alene på gruppen af elever, der selv har fravalgt eller ikke ansøgt om skolepraktik, ville 43 procent takke ja til et tilbud om skolepraktik i dag, mens 53 procent fortsat ville afslå. Ved første gennemgang af søgekøen ville 49 procent af de elever, der havde fravalgt/ikke ansøgt om skolepraktik, takke ja til et tilbud om skolepraktik, mens 48 procent fortsat ville afslå. For både mændene og de yngre elever (under 25 år) gælder, at en relativt større andel ville takke ja til et tilbud om skolepraktik i dag, jf. bilagsfigur 5a og 5b. Kun to procent af eleverne mener ikke, at de ved nok om skolepraktik til at kunne svare på spørgsmålet. Eleverne havde ikke denne svarmulighed ved første gennemgang af søgekøen. Figur 7: Spørgsmål 5: Hvis det var muligt, ville eleven så tage imod et tilbud om skolepraktik i dag? Side 9 af 27

10 Over halvdelen af de praktikpladssøgende har søgt uopfordret, men er blevet afvist pga. manglende behov for elever hos virksomheden Over halvdelen af de praktikpladssøgende elever har søgt uopfordret, men er blevet afvist med svaret, at virksomheden ikke mangler elever. Endvidere oplever 30 procent, at deres ansøgninger afvises uden begrundelse, jf. figur 8. De mandlige samt de yngre elever (under 25 år) i undersøgelsen oplever i højere grad end andre at få afvist uopfordrede ansøgninger, fordi virksomheden ikke mangler elever, jf. bilagsfigur 6a og 6b. Ligesom ved første gennemgang af søgekøen oplever kun otte procent, svarende til 36 elever, barrierer i form af manglende vejledning i metoder og værktøjer til søgning. Lidt over en fjerdedel af eleverne oplever, at der slås få eller ingen praktikpladser op i deres lokalområde/landsdel og/eller andre steder såsom eksempelvis praktikpladsen.dk. Kun fem procent af de praktikpladssøgende oplever barrierer i form af mangelfulde faglige eller personlige kompetencer. Figur 8: Spørgsmål 6: Hvilke barrierer oplever eleven for opnåelse af en uddannelsesaftale med en virksomhed? Side 10 af 27

11 Praktikpladssøgende inden for det merkantile område oplever i mindre grad end søgende inden for andre uddannelsesområder at få afvist uopfordrede ansøgninger, fordi virksomheden ikke mangler elever Figur 9 viser elevernes svar på spørgsmål 6 fordelt på grupper af indgange efter uddannelsesønske. Da antallet af elever fordelt på alle 12 indgange er meget lille, jf. bilagstabel 1, fordeles de deltagende elever på fire overordnede indgange efter deres søgeønske. En tredjedel af de deltagende elever, der søger uddannelse inden for det merkantile område, oplever, at de ved uopfordrede ansøgninger til virksomheder bliver afvist, fordi virksomheden ikke mangler elever. Til sammenligning oplever mellem 60 og 70 procent af de deltagende elever på de andre indgange samme barriere. Derudover oplever elever, der søger uddannelse inden for området krop, natur og service, i højere grad end de øvrige elevgrupper, barrierer i form af for få opslåede praktikpladser (praktikpladsen.dk, skolens praktikkontor og landsdel/lokalområde). Elevernes oplevede barrierer for opnåelse af en praktikplads fordelt på indgange ligner overordnet set billedet fra den første gennemgang af søgekøen. I forhold til tidligere oplever en mindre andel af eleverne inden for det merkantile område samt sundhed og pædagogik barrierer i form af få opslåede praktikpladser. Dog bemærkes hertil, at et meget lille antal elever (17 elever) medgår i gruppen af elever under sundhed og pædagogik. Figur 9: Spørgsmål 6: Hvilke barrierer oplever eleven for opnåelse af en uddannelsesaftale med en virksomhed? fordelt på indgange Anm.: Da elever på social- og sundhedsuddannelser ikke er medtaget i analysen består gruppen af elever på Sundhed og pædagogik i udgangspunktet af elever, der søger tandklinikassistent uddannelsen. De store udsving blandt gruppen af elever på Sundhed og pædagogik samt elever med et ukendt grundforløb skal ses i lyset af et meget lille antal elever. Side 11 af 27

12 Mere end to tredjedele af de praktikpladssøgende har henvendt sig til en virksomhed inden for den seneste måned Knap halvdelen af de praktikpladssøgende elever har henvendt sig til en virksomhed med henblik på at få en praktikplads inden for de seneste to uger, jf. figur 10. Det svarer til billedet fra første gennemgang af søgekøen. Knap 70 procent har senest henvendt sig til en virksomhed inden for den seneste måned, mens otte procent aldrig eller for mere end tre måneder siden har henvendt sig. Blandt de elever, der både deltog i samtalen ved denne og sidste gennemgang af søgekøen, har 54 procent henvendt sig til en virksomhed inden for de sidste to uger mod 47 procent af eleverne, der kun har deltaget i denne gennemgang. Ses på andelen, der har henvendt sig til en virksomhed inden for den sidste måned, gælder for både de, der har deltaget ved begge gennemgange og kun den seneste, at knap 70 procent har været i kontakt med en virksomhed. Generelt ses ingen forskelle i hyppigheden af henvendelser til virksomheder blandt mænd og kvinder i søgekøen, jf. bilagsfigur 7b. For både de ældre elever (25+-årige) og de yngre elever har 70 procent henvendt sig til en virksomhed inden for den seneste måned, jf. bilagsfigur 7a. Dog ses en tendens til, at en større andel af de ældre elever har henvendt sig inden for de seneste to uger ved både første og anden gennemgang. Figur 10: Spørgsmål 7: Hvornår har eleven senest henvendt sig til en virksomhed om at få en uddannelsesaftale (på skrift, pr. telefon eller mødt op hos virksomheden)? Anm.: Otte elever havde besvaret spørgsmål 7 med Aldrig, men har senere besvaret spørgsmål 10 angående geografisk mobilitet i søgning. Disse elever er flyttet fra gruppen Aldrig til Uoplyst. Halvdelen af de praktikpladssøgende har enten aldrig været til en samtale hos en virksomhed eller været til en samtale for mere end tre måneder siden Ca. 50 procent af de praktikpladssøgende elever har enten aldrig været til samtale hos en virksomhed eller har været til en samtale for mere end tre måneder siden, jf. figur 11. Ved første gennemgang af søgekøen gjaldt det tæt på 60 procent af eleverne. Side 12 af 27

13 28 procent af eleverne har ved denne gennemgang været til en samtale inden for den seneste måned. Blandt elever, der har deltaget både ved første og anden gennemgang af søgekøen, har 30 procent (24 elever) senest været til en samtale for mere end tre måneder siden, mens det samme kun gør sig gældende for 16 procent (74 elever) af de deltagende elever, der kun har deltaget ved anden gennemgang. Omvendt har kun 25 procent af eleverne, der har deltaget i begge gennemgange, aldrig været til samtale mod 34 procent af de elever, der kun har deltaget i den seneste samtale. Figur 11: Spørgsmål 8: Hvornår har eleven senest været til samtale hos en virksomhed om en praktikplads? Side 13 af 27

14 Figur 12 viser elevernes svar på spørgsmål 8 fordelt på de fire overordnede indgange efter søgeønske. Af figuren ses, at 20 procent af de deltagende elever, der går på et merkantilt grundforløb, har været til samtale hos en virksomhed inden for de sidste 14 dage. Det samme gør sig kun gældende for nul procent, 12 procent og 13 procent af eleverne på henholdsvis sundhed og pædagogik, krop, natur og service og teknik, håndværk og transport. Særligt de søgende inden for det merkantile område adskiller sig fra første gennemgang af søgekøen, hvor kun ni procent af de deltagende elever inden for dette område havde været til samtale inden for de seneste to uger. Figur 12: Spørgsmål 8: Hvornår har eleven senest været til samtale hos en virksomhed om en praktikplads? fordelt på indgange Anm.: De store udsving blandt gruppen af elever på Sundhed og pædagogik samt elever med et ukendt grundforløb skal ses i lyset af et meget lille antal elever. Side 14 af 27

15 Praktikpladssøgende inden for det merkantile område søger i højere grad praktik inden for andre uddannelser end deres første prioritet end øvrige elevgrupper Ved både denne og sidste gennemgang af søgekøen gælder, at to tredjedele af de praktikpladssøgende elever ikke har søgt en praktikplads inden for en anden uddannelse end deres første prioritet. Figur 13: Spørgsmål 9: Har eleven søgt en eller flere praktikpladser inden for andre uddannelser (ikke specialer) end sin 1. prioritet? Side 15 af 27

16 Figur 14 viser elevernes svar på spørgsmål 9 fordelt på de fire overordnede indgange efter søgeønske. Det ses, at elever inden for det merkantile område i højere grad søger praktikpladser inden for andre uddannelser dette både sammenholdt med elever inden for andre uddannelsesområder og sammenholdt med eleverne inden for det merkantile område, der deltog ved første gennemgang af søgekøen. Endvidere ses, at en større andel af de praktikpladsøgende elever inden for områderne sundhed og pædagogik samt teknik, håndværk og transport svarer, at de ikke søger praktikpladser inden for andre uddannelser set i forhold til første gennemgang. Igen bemærkes det lille antal elever (17 elever) inden for området sundhed og pædagogik. Figur 14: Spørgsmål 9: Har eleven søgt en eller flere praktikpladser inden for andre uddannelser (ikke specialer) end sin 1. prioritet? fordelt på indgange Anm.: De store udsving blandt gruppen af elever på Sundhed og pædagogik samt elever med et ukendt grundforløb skal ses i lyset af et meget lille antal elever. Side 16 af 27

17 Tendens til at søgende, der sjældent henvender sig til virksomheder, også er mindre geografisk mobile Af figur 16 ses, at 54 procent af de praktikpladssøgende, der deltog i samtalen, har søgt en praktikplads, der lå mere end en times transporttid fra bopælen. Spørgsmål 10 var ikke en del af spørgeskemaet i første gennemgang af søgekøen. Eleverne har i spørgsmålet haft mulighed for at give mere end et svar. Figur 16: Spørgsmål 10: Har eleven søgt en eller flere praktikpladser, der lå mindre end en times, mellem en time og tre timers og/eller mere end tre timers transporttid fra bopæl? Anm.: Otte elever havde besvaret spørgsmål 7 med Aldrig, men har senere besvaret spørgsmål 10 angående geografisk mobilitet i søgning. Disse elever er flyttet fra gruppen Aldrig til Uoplyst. Side 17 af 27

18 Der ses en tendens til, at elever, der sjældent henvender sig til virksomheder, også er mindre geografisk mobile, jf. figur 17. Af figuren ses at 49 procent af de 230 elever, der har henvendt sig til en virksomhed inden for de seneste to uger, har søgt en praktikplads, der lå mellem en og tre timers transporttid fra bopælen. Til sammenligning har 19 procent (27 elever) af gruppen af elever, der senest har henvendt sig for mere end tre måneder siden, henvendt sig til en virksomhed beliggende mellem en og tre timers transporttid fra bopælen. Kun de 392 elever der har besvaret både spørgsmål 7 og 10 er medtaget i opgørelsen. Eleverne har i spørgsmål 10 haft mulighed for at give mere end et svar. Figur 17: Kryds af spørgsmål 7 og 10: Har eleven søgt en eller flere praktikpladser, der lå mindre end en times, mellem en time og tre timers og/eller mere end tre timers transporttid fra bopæl? (geografisk mobilitet) fordelt på Hvornår har eleven senest henvendt sig til en virksomhed om at få en uddannelsesaftale (på skrift, pr. telefon eller mødt op hos virksomheden)? Side 18 af 27

19 Halvdelen af de elever der svarede, at de havde søgt praktikplads inden for andre uddannelser end deres første prioritet, angiver, at de har søgt praktikpladser med mellem en og tre timers transporttid. Det samme gør sig gældende for 43 procent af eleverne, der kun har søgt inden for deres første prioritet, jf. figur 18. Denne gennemgang af søgekøen indikerer, at elever, der søger uddannelsesmæssigt bredt også i højere grad er geografisk mobile. Da spørgsmål 10 kun har været en del af spørgeskemaet i anden gennemgang af søgekøen, er det dog ikke muligt at vurdere, hvorvidt dette er en mere generel tendens. Figur 18: Kryds af spørgsmål 9 og 10: Har eleven søgt en eller flere praktikpladser der lå mindre end en times, mellem en time og tre timers og/eller mere end tre timers transporttid fra bopæl? (geografisk mobilitet) fordelt på Har eleven søgt en eller flere praktikpladser inden for andre uddannelser (ikke specialer) end sin 1. prioritet? Side 19 af 27

20 Figur 19 viser, at 57 procent af de praktikpladssøgende elever har fået tilbudt vejledning i forbindelse med uddannelsesvalg. 15 procent af de deltagende elever er ikke blevet tilbudt en samtale, men er interesseret i det. Dette billede svarer i høj grad til billedet fra første gennemgang af søgekøen. Figur 19: Spørgsmål 11: Har eleven fået tilbud om vejledning i forhold til uddannelsesvalg? Side 20 af 27

21 Bortfaldsanalyse Det samlede antal praktikpladssøgende elever med et afsluttet grundforløb pr. 15. marts 2015 efter frasortering af elever fra social- og sundhedsuddannelserne er som tidligere skrevet elever. 76 procent eller elever deltog af forskellige årsager ikke i en samtale primært på grund af manglende fremmøde, jf. figur 1. I analysen af de praktikpladssøgende er således kun medtaget de 474 elever, der havde deltaget i en samtale. I det følgende afsnit ses på sammensætningen af gruppen af elever, der var udtaget til en samtale men ikke deltog, i forhold til den samlede population af udtagne elever. I bortfaldsanalysen er ydermere frasorteret de elever, der er gode grunde ikke deltog i samtalen, dvs. elever, der var i gang med et grundforløb, elever, der havde fået en uddannelsesaftale eller elever, der var startet eller skulle starte i skolepraktik. Afsnittet omhandler således de 58 procent eller elever, der ikke deltog i en samtale pga. manglende fremmøde eller kontakt til eleven, framelding til samtalen eller manglende besvarelse. Af figur 19 og 20 ses, at gruppen af elever, der ikke deltog i samtalen, stort set har samme alders- og kønsfordeling som totalpopulationen af udtagne elever. Figur 19 og 20: Alders- henholdsvis kønsfordeling på totalpopulationen og gruppen af elever, der ikke deltog i samtalen Figur 19: Aldersfordeling Figur 20: Kønsfordeling Side 21 af 27

22 Af figur 21 ses, at gruppen af elever, der af forskellige årsager ikke deltog i samtalen i forbindelse med anden gennemgang, ikke adskiller sig væsentligt fra totalpopulationen i forhold til, hvilke indgange de søger uddannelse inden for. Figur 21: Totalpopulationen samt gruppen af elever, der ikke deltog i samtalen, fordelt på de 12 indgange Side 22 af 27

23 Bilag Bilagstabel 1: Praktikpladssøgende elever, der deltog i samtalen ved første og gennemgang af søgekøen fordelt på indgange. Deltagende ved 1. gennemgang Deltagende ved 2. gennemgang Merkantil Merkantil Højere handelseksamen <5 <5 Det merkantile område - handel, kontor og finans 7 <5 I alt Teknik, håndværk og transport Bil, fly og andre transportmidler Bygge og anlæg Produktion og udvikling Strøm, styring og it Transport og logistik Medieproduktion Mekanik, transport og logistik - <5 Teknologi og kommunikation <5 <5 Håndværk og teknik <5 - I alt Sundhed og pædagogik Sundhed, omsorg og pædagogik I alt Krop, natur og service Bygnings og brugerservice 9 8 Dyr, planter og natur Krop og stil 6 <5 Mad til mennesker Service <5 - Fra jord til bord - hotel, køkken, levnedsm., jordbrug <5 - I alt Ukendt 30 5 Total Side 23 af 27

24 Bilagsfigur 1: Kryds af spørgsmål 2 og spørgsmål 7: Hvornår har eleven senest henvendt sig til en virksomhed om at få en uddannelsesaftale (på skrift, pr. telefon eller mødt op hos virksomheden) fordelt på Er eleven aktivt søgende Anm.: Blandt de ikke-aktivt søgende elever har 57 procent ikke et oplyst svar på spørgsmål 7 det dækker over 28 elever. Bilagsfigur 2a og 2b: Spørgsmål 3: Er eleven i uddannelse eller arbejde, mens han/hun søger? fordelt på alder henholdsvis køn Bilagsfigur 2a: Fordeling på alder Bilagsfigur 2b: Fordeling på køn Side 24 af 27

25 Bilagsfigur 3a og 3b: Spørgsmål 4a: Hvorfor har eleven ikke fået tilbud om skolepraktik? fordelt på alder henholdsvis køn Bilagsfigur 3a: Fordelt på alder Bilagsfigur 3b: Fordelt på køn Bilagsfigur 4a og 4b: Spørgsmål 4b: Hvorfor har eleven fravalgt/ikke ansøgt om skolepraktik? fordelt på alder henholdsvis køn Bilagsfigur 4a: Fordelt på alder Bilagsfigur 4b: Fordelt på køn Side 25 af 27

26 Bilagsfigur 5a og 5b: Spørgsmål 5: Hvis det var muligt, ville eleven så tage imod et tilbud om skolepraktik i dag? fordelt på alder henholdsvis køn Bilagsfigur 5a: Fordelt på alder Bilagsfigur 5b: Fordelt på køn Bilagsfigur 6a og 6b: Spørgsmål 6: Hvilke barrierer oplever eleven for opnåelse af en uddannelsesaftale med en virksomhed? fordelt på alder henholdsvis køn Bilagsfigur 6a: Fordelt på alder Bilagsfigur 6b: Fordelt på køn Side 26 af 27

27 Bilagsfigur 7a og 7b: Spørgsmål 7: Hvornår har eleven senest henvendt sig til en virksomhed om at få en uddannelsesaftale (på skrift, pr. telefon eller mødt op hos virksomheden)? fordelt på alder henholdsvis køn Bilagsfigur 7a: Fordelt på alder Bilagsfigur 7b: Fordelt på køn Side 27 af 27

Gennemgang af søgekøen

Gennemgang af søgekøen Gennemgang af søgekøen Af Kontor for Analyse og Administration Som en del af udmøntningen af vækstpakken 2014 blev det besluttet at igangsætte en kvalitativ gennemgang af søgekøen, hvor erhvervsskolerne

Læs mere

Praktikpladssøgende elever

Praktikpladssøgende elever Praktikpladssøgende elever Af Kontor for Analyse og Implementering, Undervisningsministeriet Med vækstpakken 2014 blev der stillet forslag om en mere aktiv indsats over for de praktikpladssøgende elever,

Læs mere

Af Kontor for Analyse og Implementering, Undervisningsministeriet

Af Kontor for Analyse og Implementering, Undervisningsministeriet Bilag 2 Af Kontor for Analyse og Implementering, Undervisningsministeriet De følgende figurer viser en fordeling af elever efter deres første prioriterede søgeønske (indgang) med tilgang til søgekøen 2008-2013

Læs mere

Virksomhederne opretter flere lærepladser, men lang vej endnu

Virksomhederne opretter flere lærepladser, men lang vej endnu Virksomhederne opretter flere lærepladser, men lang vej endnu Selvom de nye praktikpladstal viser, at det er blevet en smule lettere at finde praktikplads, så bliver køen af unge, der står uden praktikplads

Læs mere

En større andel af eleverne på erhvervsuddannelserne får praktikplads efter grundforløbet

En større andel af eleverne på erhvervsuddannelserne får praktikplads efter grundforløbet En større andel af eleverne på erhvervsuddannelserne får praktikplads efter grundforløbet Et af målene med erhvervsuddannelsesreformen, der trådte i kraft i august 2015, er, at flere skal fuldføre erhvervsuddannelserne.

Læs mere

Optagelsesprøver på erhvervsuddannelserne 2018

Optagelsesprøver på erhvervsuddannelserne 2018 Optagelsesprøver på erhvervsuddannelserne 2018 Ansøgere til erhvervsuddannelserne, som ikke opfylder adgangskravene om mindst 02 i dansk og matematik, skal til en centralt stillet optagelsesprøve og en

Læs mere

Tilgang til erhvervsuddannelsernes grundforløb i sommeren 2017

Tilgang til erhvervsuddannelsernes grundforløb i sommeren 2017 Tilgang til erhvervsuddannelsernes grundforløb i sommeren 2017 Færre elever er startet på en erhvervsuddannelse efter reformen trådte i kraft, men flere kommer videre til uddannelsens hovedforløb. Det

Læs mere

Krisen har gjort det dobbelt så svært at finde praktikplads

Krisen har gjort det dobbelt så svært at finde praktikplads 2 år med rekordmangel på praktikpladser Krisen har gjort det dobbelt så svært at finde praktikplads Manglen på praktikpladser er fortsat rekordhøj. I mere end 2 år har manglen på praktikpladser ligget

Læs mere

Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag

Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag Manglen på praktikpladser er massiv på de store fag. Næsten en tredjedel af antallet af elever, der mangler en praktikplads i en virksomhed, er inden

Læs mere

Kommenterede bilagstabeller

Kommenterede bilagstabeller Kommenterede bilagstabeller Dokumentation til Der går ikke nogen lige vej. En kvalitativ og kvantitativ analyse af omfang og mekanismer i elevernes omvalg på erhvervsuddannelserne TrendEduc og Kubix Aps

Læs mere

Fortsat høj trivsel på erhvervsuddannelserne

Fortsat høj trivsel på erhvervsuddannelserne Fortsat høj trivsel på erhvervsuddannelserne - Elevtrivselsmålingen Elevernes trivsel skal øges frem mod 00. Det er et af de mål for erhvervsuddannelsernes udvikling, der blev sat i forbindelse med indgåelsen

Læs mere

Optagelsesprøver på erhvervsuddannelserne 2017

Optagelsesprøver på erhvervsuddannelserne 2017 Optagelsesprøver på erhvervsuddannelserne 2017 Ansøgere til erhvervsuddannelserne, som ikke opfylder adgangskravene om mindst 02 i dansk og matematik, skal til en centralt stillet optagelsesprøve og en

Læs mere

11.000 unge mangler en praktikplads i en virksomhed

11.000 unge mangler en praktikplads i en virksomhed 11.000 unge mangler en praktikplads i en virksomhed Næsten 11.000 elever på erhvervsuddannelserne i Danmark mangler en praktikplads. En del af dem har dog en skolepraktikplads, men næsten 6.000 har heller

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og 1. klasse 213 Af Tine Høtbjerg Henriksen Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

Statistik og dokumentation

Statistik og dokumentation Statistik og dokumentation Konference om Erhvervsuddannelsesreformen i praksis, Odense 2. marts 2015 Laura Girotti Program : Orientering om foreløbige planer med DVH for erhvervsuddannelserne Statistik

Læs mere

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Dagens program: Foreløbige orientering om planer med DVH for erhvervsuddannelserne Nye statistiske

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne 9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne Af Susanne Irvang Nielsen De uddannelsesvalg, eleverne i 9. og 10. klasse har foretaget pr. 15. marts, viser, at de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Sværest at finde praktikplads på Sjælland

Sværest at finde praktikplads på Sjælland Sværest at finde praktikplads på Sjælland I oktober manglede mere end. elever en praktikplads i en virksomhed. Lidt over halvdelen af de unge er dog i skolepraktik, hvilket betyder at de kan fortsætte

Læs mere

Årsstatistik for praktikpladsområdet 2011

Årsstatistik for praktikpladsområdet 2011 Årsstatistik for praktikpladsområdet 2011 Af Laura Girotti Indhold Forord... 2 1. Resumé af udvalgte resultater... 3 2. Udvikling i nøgletal 2003-2011... 5 2.1 Nøgletal 2003-2011... 5 2.2 Nøgletal fordelt

Læs mere

Virksomhedstilfredshedsmåling 2016

Virksomhedstilfredshedsmåling 2016 Virksomhedstilfredshedsmåling 2016 Som en del af Aftalen om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser er der opsat et mål om, at praktikvirksomhedernes tilfredshed skal øges frem mod 2020. Den første

Læs mere

UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER

UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER INDLEDNING Den politiske målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse i 2015, udfordres af manglen på lære- og elevpladser

Læs mere

Praktikpladsobservatorium Tal der taler

Praktikpladsobservatorium Tal der taler Praktikpladsobservatorium 2013 Tal der taler 1 INDLEDNING Region Nordjylland og Nordjyske Erhvervsskoler har i samarbejde udviklet Praktikpladsobservatoriet. Formålet med observatoriet er, at Regionsrådet

Læs mere

Frafaldsindikatorer til opfølgning på eud reformens klare mål 2, herunder socioøkonomisk reference og frafald fra uddannelsesstart til hovedforløb

Frafaldsindikatorer til opfølgning på eud reformens klare mål 2, herunder socioøkonomisk reference og frafald fra uddannelsesstart til hovedforløb Frafaldsindikatorer til opfølgning på eud reformens klare mål 2, herunder socioøkonomisk reference og frafald fra uddannelsesstart til hovedforløb Et af hovedmålene med erhvervsuddannelsesreformen er,

Læs mere

Opsummerende notat om resultater af elevtrivselsmålingerne

Opsummerende notat om resultater af elevtrivselsmålingerne Opsummerende notat om resultater af elevtrivselsmålingerne på EUD, 2015 Baggrund I perioden 1. oktober til 1. december 2015 er den første nationale trivselsmåling på erhvervsuddannelserne gennemført. På

Læs mere

Frafald på erhvervsuddannelserne er faldet

Frafald på erhvervsuddannelserne er faldet Frafald på erhvervsuddannelserne er faldet I dag er der færre unge, der begynder på en erhvervsuddannelse direkte efter 9. klasse eller 1. klasse, som falder fra, når man ser på 3 måneder og 7 måneder

Læs mere

Minianalyse: Hvad påvirker de unges uddannelsesvalg?

Minianalyse: Hvad påvirker de unges uddannelsesvalg? Minianalyse: Hvad påvirker de unges svalg? har i samarbejde med Epinion og Pluss Leadership udarbejdet en analyse af faktorer, der påvirker de unge svalg. Analysen fokuserer særligt på, hvor afstandsfølsomme

Læs mere

Undervisningstimer på erhvervsuddannelsernes grundforløb

Undervisningstimer på erhvervsuddannelsernes grundforløb Undervisningstimer på erhvervsuddannelsernes grundforløb Om denne undersøgelse UNI-C har i samarbejde med Undervisningsministeriets Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser gennemført en undersøgelse

Læs mere

Bilag 1: Notat om status for de første merkantile eux-elever aug.-dec. 2015

Bilag 1: Notat om status for de første merkantile eux-elever aug.-dec. 2015 Status på de første eux-elever på de merkantile erhvervsuddannelser (påbegyndt 2. halvår 2015) I det følgende ses på de første eux-elever, der har gået på en merkantil erhvervsuddannelse og deres umiddelbare

Læs mere

Eleverne trives på erhvervsuddannelserne

Eleverne trives på erhvervsuddannelserne Eleverne trives på erhvervsuddannelserne Elevernes trivsel skal øges frem mod 2020. Det er et af de mål for erhvervsuddannelsernes udvikling, der blev sat i Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Læs mere

Til institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Til institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Til institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.

Læs mere

Få sjællandske virksomheder er med til at løfte ansvaret for praktikpladser

Få sjællandske virksomheder er med til at løfte ansvaret for praktikpladser Få sjællandske virksomheder er med til at løfte ansvaret for praktikpladser Selvom manglen på praktikpladser fortsat er massiv, og mere end 5. elever hver måned står uden praktikplads, er det under hver

Læs mere

Tilgang til og frafald på euv. Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 1

Tilgang til og frafald på euv. Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 1 Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 1 INDHOLD 1 Indledning 4 2 5 2.1 Færre voksne starter på en erhvervsuddannelse 5 2.2 Færre voksne falder fra 11 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Tabelrapport for SIP 1. Evaluering af kursusforløbet Skoleudvikling i Praksis for erhvervsuddannelserne

Tabelrapport for SIP 1. Evaluering af kursusforløbet Skoleudvikling i Praksis for erhvervsuddannelserne Tabelrapport for SIP 1 Evaluering af kursusforløbet Skoleudvikling i Praksis for erhvervsuddannelserne Indledning Denne tabelrapport er udarbejdet i forbindelse med Danmarks Evalueringsinstituts evaluering

Læs mere

Studenter i erhvervsuddannelserne. Tabelrapport

Studenter i erhvervsuddannelserne. Tabelrapport Studenter i erhvervsuddannelserne Tabelrapport Studenter i erhvervsuddannelserne Tabelrapport 2013 Studenter i erhvervsuddannelserne 2013 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Store virksomheder tager ikke nok ansvar for fremtidens faglærte

Store virksomheder tager ikke nok ansvar for fremtidens faglærte Praktikpladser Store virksomheder tager ikke nok ansvar for fremtidens faglærte Det er især de store virksomheder, der kryber uden om praktikpladsansvaret. Mens mindre virksomheder med højst ansatte tager

Læs mere

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu)

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu) Statistik for erhvervsgrunduddannelsen (egu) 2002 November 2003 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning og resumé... 2 2. Indgåede aftaler... 2 3. Gennemførte og afbrudte aftaler... 5 4. Den regionale aktivitet...

Læs mere

Praktikpladsmangel koster både samfundet og de unge dyrt

Praktikpladsmangel koster både samfundet og de unge dyrt 10.000 unge mangler en praktikplads omkostningerne er betydelige Praktikpladsmangel koster både samfundet og de unge dyrt Næsten 10.000 unge står nu uden en praktikplads i en virksomhed. Hovedparten har

Læs mere

Notat vedrørende. EUD-grundforløbet. Mad til mennesker. i Grenaa. Region Midtjylland Regional Udvikling. Skottenborg 26, 8800 Viborg Uddannelsesteamet

Notat vedrørende. EUD-grundforløbet. Mad til mennesker. i Grenaa. Region Midtjylland Regional Udvikling. Skottenborg 26, 8800 Viborg Uddannelsesteamet Notat vedrørende EUD-grundforløbet Mad til mennesker i Grenaa Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg Uddannelsesteamet Grundforløbet Mad til mennesker i Grenaa Notat, November

Læs mere

Skolepraktik. Håndbog om skolepraktikordningen på Uddannelsescenter Holstebro. Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.

Skolepraktik. Håndbog om skolepraktikordningen på Uddannelsescenter Holstebro. Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro. Skolepraktik Håndbog om skolepraktikordningen på Uddannelsescenter Holstebro Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk Indholdsfortegnelse Hvad er skolepraktik side 3 Skolepraktik

Læs mere

Fra ufaglært til faglært

Fra ufaglært til faglært Fra ufaglært til faglært VEU Konferencen 2013 Torsdag den 12. december 2013 ved Specialkonsulent Michael Andersen Voksen- og efteruddannelsesenheden på EVA Disposition Hvorfor der er brug for at flere

Læs mere

2.0: Undervisningen giver den enkelte de rigtige udfordringer på de rigtige tidspunkter, så denne efterspørges i erhvervslivet.

2.0: Undervisningen giver den enkelte de rigtige udfordringer på de rigtige tidspunkter, så denne efterspørges i erhvervslivet. Bilag 2b: Gennemførelsesprocenten for gymnasiale uddannelser for 2011 til (intern statistik) Gymnasiale uddannelser Højere handelseksamen Højere teknisk eksamen I alt Gennemførelsesprocent 86,96 89,86

Læs mere

HVEM ER GF1 ELEVERNE?

HVEM ER GF1 ELEVERNE? HVEM ER GF1 ELEVERNE? Statistik 2014-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1 DET NYE GRUNDFORLØB... 2 1.2 FÆRRE ELEVER... 4 1.3 DRENGENE DOMINERER... 5 1.4 10. KLASSE TOPPER... 6 1.5 FÆRREST GF1-ELEVER I NORDJYLLAND...

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

Dropud 19 årige - periode 1/8 06-1/9 09

Dropud 19 årige - periode 1/8 06-1/9 09 Dropud 19 årige - periode 1/8 06-1/9 09 Rækkeetiketter Antal af CPR 10.Efterskole 3 Specialskole 1 10.Folkeskole 1 11.Efterskole 1 Bil fly og andre transportmidler - grundforløb 1 Arbejde 4 Mad til mennesker

Læs mere

UU Aarhus-Samsø Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus og Samsø Kommuner Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2019

UU Aarhus-Samsø Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus og Samsø Kommuner Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2019 UU Aarhus-Samsø Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus og Samsø Kommuner Uddannelses pr. 15. marts 2019 Folkeskoler, privatskoler og frie grundskoler Uddannelses pr. 15. marts 2019 er en opgørelse over

Læs mere

Evaluering af Studiepraktik 2013

Evaluering af Studiepraktik 2013 Evaluering af Studiepraktik 2013 Indhold Overordnede tal for Studiepraktik 2013... 3 Uddannelser... 3 Ansøgere... 3 Prioriteter... 3 Fordeling af pladser... 4 Endelig fordeling af pladser... 4 Et danmarkskort

Læs mere

HVEM ER GF1 ELEVERNE?

HVEM ER GF1 ELEVERNE? HVEM ER GF1 ELEVERNE? Statistik 2014-2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1 DET NYE GRUNDFORLØB 1... 2 1.2 FÆRRE ELEVER PÅ GF1... 4 1.3 DRENGENE DOMINERER GF1... 5 1.4 10. KLASSE TOPPER... 6 1.5 HOVEDSTADEN LEVERER

Læs mere

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU) Ringsted Kommune

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU) Ringsted Kommune 2011 Fælles Tilmelding til Ungdoms (FTU) Ringsted Kommune Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland 14-04-2011 Indledning... 3 Kapitel 1. Ringsted Kommune 1. Elevers søgning i Ringsted Kommune pr.

Læs mere

Notat. Frafald på erhvervsuddannelserne. Version: Fordeling:

Notat. Frafald på erhvervsuddannelserne. Version: Fordeling: Notat Vedrørende: Skrevet af: Version: Fordeling: Frafald på erhvervsuddannelserne CDA Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf.nr.: 35 87 88 89 E-mail: stil@stil.dk www.stil.dk CVR-nr.: 13223459 Et af

Læs mere

Frafald i overgangen mellem grund- og hovedforløbet på erhvervsuddannelserne

Frafald i overgangen mellem grund- og hovedforløbet på erhvervsuddannelserne Frafald i overgangen mellem grund- og hovedforløbet på erhvervsuddannelserne 2013-2016 Et af målene med erhvervsuddannelsesreformen, der trådte i kraft i august 2015, er, at flere skal fuldføre erhvervsuddannelserne.

Læs mere

Praktikvirksomheders adfærd i forbindelse med merkantile elevers overgang til hovedforløb

Praktikvirksomheders adfærd i forbindelse med merkantile elevers overgang til hovedforløb Praktikvirksomheders adfærd i forbindelse med merkantile elevers overgang til hovedforløb INDHOLD Praktikvirksomheders adfærd i forbindelse med merkantile elevers overgang til hovedforløb 1 Resumé 4 2

Læs mere

Betingelser er for at blive optaget i skolepraktik

Betingelser er for at blive optaget i skolepraktik Betingelser er for at blive optaget i skolepraktik Velkommen på Praktik Nord Elever som ønsker uddannelsesgaranti i forhold til at søge optagelse til skolepraktik, skal opfylde EMMA-reglerne: Egnet -

Læs mere

Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13

Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13 Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13 Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Klasse: Skole: Klasselærer: Vejleder: Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du

Læs mere

Alle 10'ere 10./11. skoleår 2,2 3,3 2,0 1,6 EUD 29,3 23,4 31,1 31,4 Gymnasiale 59,8 62,2 58,8 59,5 STU/EGU 2,7 2,9 2,5 2,8 Andet 6,0 8,1 5,7 4,8

Alle 10'ere 10./11. skoleår 2,2 3,3 2,0 1,6 EUD 29,3 23,4 31,1 31,4 Gymnasiale 59,8 62,2 58,8 59,5 STU/EGU 2,7 2,9 2,5 2,8 Andet 6,0 8,1 5,7 4,8 Alle 9'ere Hele UU Faxe Næstved Vordingborg 10. skoleår 44,7 48,3 36,8 55,7 EUD 10,6 11,5 11,7 7,8 Gymnasiale 39,9 35,9 46,4 31,6 STU/EGU 0,4 0,2 0,3 0,6 Andet 4,5 4,1 4,8 4,4 Alle 10'ere 10./11. skoleår

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse af hf studenter årgang 2011 fra Frederiksberg hf kursus

Notat vedrørende undersøgelse af hf studenter årgang 2011 fra Frederiksberg hf kursus Notat vedrørende undersøgelse af hf studenter årgang fra kursus Lars Klewe Institut for uddannelse og pædagogik, Aarhus Universitet Maj Institut for uddannelse og pædagogik (DPU), Aarhus Universitet har

Læs mere

Indvandrere og efterkommere bliver i højere grad mønsterbrydere

Indvandrere og efterkommere bliver i højere grad mønsterbrydere Indvandrere og efterkommere bliver i højere grad mønsterbrydere Siden 14 har flere unge med ufaglærte forældre fået en uddannelse. Stigningen skyldes især, at flere indvandrere og efterkommere med ufaglærte

Læs mere

Optag og søgningstendenser pa social- og sundhedsskolerne januar til august 2012

Optag og søgningstendenser pa social- og sundhedsskolerne januar til august 2012 og søgningstendenser pa social- og sundhedsskolerne januar til august 212 For at er opdateret på status for optag og ikke mindst søgning til social- og sundhedsskolernes uddannelser, har lederforeningen

Læs mere

UU Aarhus-Samsø Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus og Samsø Kommuner Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2018

UU Aarhus-Samsø Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus og Samsø Kommuner Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2018 Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus og Samsø Kommuner Uddannelses pr. 15. marts 2018 Folkeskoler, privatskoler og frie grundskoler Uddannelses pr. 15. marts 2018 er en opgørelse over de unges tilmeldinger

Læs mere

Skolepraktik GF2 TECH

Skolepraktik GF2 TECH Skolepraktik GF2 TECH Hvad er skolepraktik? Uddannelsesgaranti når der udbydes skolepraktik på uddannelsen Skolen fungerer som din virksomhed Instruktøren fungerer som din mester Virkelighedsnære opgaver

Læs mere

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU) Sorø Kommune

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU) Sorø Kommune 2011 Fælles Tilmelding til Ungdoms (FTU) Sorø Kommune Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland 14-04-2011 Indledning... 3 Kapitel 1. Sorø Kommune 1. Elevers søgning i Sorø Kommune pr. 15. marts 2011...

Læs mere

Vordingborg kommunale skoler Gåsetårn Kulsbjerg. Svend Gønge- Vordingborg Møn Skole Præstø skole 9. klasser

Vordingborg kommunale skoler Gåsetårn Kulsbjerg. Svend Gønge- Vordingborg Møn Skole Præstø skole 9. klasser Vordingborg kommunale skoler Gåsetårn Kulsbjerg Svend Gønge- Vordingborg Møn Skole Præstø skole 9. klasser skolen Skole Skolen Ungdomsskole Hovedtotal Grundskolen 82 53 33 34 13 4 219 10.Andet 1 2 1 4

Læs mere

Nydanske unge på erhvervsuddannelserne

Nydanske unge på erhvervsuddannelserne Fakta om integration: Nydanske unge på erhvervsuddannelserne Januar 2012 Fakta om integration: Nydanske unge på erhvervsuddannelserne Udgiver: Social- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København

Læs mere

Dansk Byggeri og 3F. Analyse af unge med uddannelsesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg. Kvantitativ belysning.

Dansk Byggeri og 3F. Analyse af unge med uddannelsesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg. Kvantitativ belysning. Dansk Byggeri og 3F Analyse af unge med uddannelsesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg Kvantitativ belysning April 2013 Seniorkonsulent Kim Madsen Side 1 Analyse af unge med uddannelsesaftale,

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

For at underbygge ansøgningen, har ansøger udarbejdet et bilagsmateriale, der tydeliggør uddannelsesproblematikkerne i Faxe Kommune.

For at underbygge ansøgningen, har ansøger udarbejdet et bilagsmateriale, der tydeliggør uddannelsesproblematikkerne i Faxe Kommune. Baggrund for ansøgning om etablering af HG i Haslev Zealand Business College har i samarbejde med Køge Handelsskole indsendt en ansøgning for at oprette HG (det merkantile grundforløb) i Haslev. Målet

Læs mere

Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a

Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a 1 Udslusningstal for produktionskolen k-u-b-a 2014 Elevernes beskæftigelse 4 mrd. efter ophold på skolen Ved ikke 25% Grundskole 5% Gymasiel udd.

Læs mere

NOTAT Ledelsesspændet i kommuner og regioner

NOTAT Ledelsesspændet i kommuner og regioner Louise Kryspin Sørensen (mlf@dsr.dk) Juni 2018 NOTAT Ledelsesspændet i kommuner og regioner Dansk Sygeplejeråd har spurgt ledende sygeplejersker om blandt andet forhold som ledelsesspænd, hvilket dette

Læs mere

SKOLEPRAKTIK 10. JUNI 2010

SKOLEPRAKTIK 10. JUNI 2010 SKOLEPRAKTIK 10. JUNI 2010 9.45-10.00 Velkomst 10.00-10.45 Status og regler v. UVM 11.00-12.30 Workshop 1. 12.30-13.15 Frokost 13.15-14.50 Workshop 2 14.50-15.30 Skolepraktik resultater og udviklingsmuligheder

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt. Tal på vejen 2008. UUV Greve Kommune

Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt. Tal på vejen 2008. UUV Greve Kommune Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt Tal på vejen 2008 UUV Greve Kommune Tal på vejen 2008 De unge i 9. og 0. klasse ved, hvad de skal efter grundskolen. 99 % af de unge har med deres uddannelsesvalg

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

VEJLEDNING VIRKER Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse Optagelse.dk 2016

VEJLEDNING VIRKER Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse Optagelse.dk 2016 VEJLEDNING VIRKER Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse Optagelse.dk 2016 Indledning Hvad vælger de unge efter skolen, og er de vurderet uddannelsesparate til deres valg? Primo marts 2016 afleverede

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 4 2. Resultater... 5 2.1 Køn og alder... 6 2.2 Samlet tilfredshed,

Læs mere

Beskæftigelsen i bilbranchen

Beskæftigelsen i bilbranchen Beskæftigelsen i bilbranchen Sammenfatning Bilbranchen har sammen med DI s kompetenceenhed Arbejdsmarkeds-politik lavet en ny analyse om beskæftigelsen. Den tegner en profil af bilbranchen, som på mange

Læs mere

Hvilke erhvervsuddannelseselever finder en praktikplads hos en virksomhed, og hvilke gør ikke?

Hvilke erhvervsuddannelseselever finder en praktikplads hos en virksomhed, og hvilke gør ikke? 21. maj 219 219:6 Hvilke erhvervsuddannelseselever finder en praktikplads hos en virksomhed, og hvilke gør ikke? Af Kasper Marc Rose Nielsen, Mikkel Jonasson Pedersen, Nikolaj Kær Schrøder Larsen, Kamilla

Læs mere

Årsstatistik UNI C, Statistik & Analyse

Årsstatistik UNI C, Statistik & Analyse Praktikpladsområdet 2015 Årsstatistik UNI C, Statistik & Analyse Praktikpladsområdet 2015 Årsstatistik Forfatter: Center for Data og Analyse Styrelsen for IT og Læring, oktober 2016 Indhold Forord... 5

Læs mere

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Som led i realiseringen af IDAs IT-strategi blev IDAs hjemmeside, portalen, i august 2004 relanceret med nyt design og ny struktur. For at undersøge hvordan brugerne

Læs mere

Praktikmuligheder påvirker sjældent elevers fagvalg

Praktikmuligheder påvirker sjældent elevers fagvalg 23. oktober 2015 ARTIKEL Af Malene Dissing Praktikmuligheder påvirker sjældent elevers fagvalg På nogle erhvervsuddannelser har alle elever en praktikplads, mens hver anden elev ikke har en praktikplads

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Baggrund for undersøgelsen Undersøgelsen kortlægger, hvor stor udbredelsen af mobning er i forhold til medlemmernes egne oplevelser og erfaringer

Læs mere

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017 Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017 Det faglige udvalgs navn: Det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Dato: Oktober 2017 Udviklingsredegørelse

Læs mere

Uddannelsesvalg. Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011. Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse

Uddannelsesvalg. Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011. Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse Uddannelsesvalg Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011 Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse Indholdsfortegnelse Forod 3 Tilmelding efter 9. klasse 4 Tilmelding efter 10. klasse 5 Fra 9. klasse

Læs mere

Metode ved opgørelse af praktikpladsstatistikken

Metode ved opgørelse af praktikpladsstatistikken Metode ved opgørelse af praktikpladsstatistikken Generelt om datakilder i praktikpladsstatistikken Praktikpladsstatistikken er udarbejdet på baggrund af de registreringer som erhvervsskolerne har foretaget

Læs mere

ANALYSE: VIRKSOMHEDERNES SAMARBEJDE MED JOBCENTRENE

ANALYSE: VIRKSOMHEDERNES SAMARBEJDE MED JOBCENTRENE ANALYSE: VIRKSOMHEDERNES SAMARBEJDE MED JOBCENTRENE og tilfredshed med jobcentrenes indsats Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Januar 18 HOVEDKONKLUSION: Hovedparten af de virksomheder, der samarbejder

Læs mere

Brugerundersøgelse af vejledningen blandt elever på grundforløbet på erhvervsuddannelser, maj 2010

Brugerundersøgelse af vejledningen blandt elever på grundforløbet på erhvervsuddannelser, maj 2010 Brugerundersøgelse af vejledningen blandt elever på grundforløbet på erhvervsuddannelser, maj 2010 UNI C 2010 Brugerundersøgelse af vejledningen blandt elever på grundforløbet på erhvervsuddannelser. UNI

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

I fag med mangel på arbejdskraft, står unge uden læreplads

I fag med mangel på arbejdskraft, står unge uden læreplads I fag med mangel på arbejdskraft, står unge uden læreplads Manglen på lærepladser ligger meget højt sammenlignet med før krisen. Siden 212 har der været 1.-12. elever, der i hver måned har manglet en læreplads

Læs mere

Realkompetencevurdering (RKV) på erhvervsuddannelserne

Realkompetencevurdering (RKV) på erhvervsuddannelserne www.eva.dk Realkompetencevurdering (RKV) på erhvervsuddannelserne Realkompetenceforum, DFS den 9. april 2015 Specialkonsulent Michael Andersen, EVA, VEU-enheden Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Lov

Læs mere

2015 ( ) Andel, 2014 ( )

2015 ( ) Andel, 2014 ( ) s navn] 2. Praktikpladsopsøgende arbejde [Data for det praktikpladsopsøgende arbejde og beskrivelser af skolens handlingsplan for det praktikpladsopsøgende arbejde fremsendes til skolen pr. mail, og skal

Læs mere

Jobfremgangen afspejles ikke nok i antallet af lærepladser

Jobfremgangen afspejles ikke nok i antallet af lærepladser Jobfremgangen afspejles ikke nok i antallet af lærepladser De nyeste tal for manglen på praktikpladser viser, at der i maj måned var ca..5 unge, der aktivt søger en praktikplads. Dertil kommer cirka. elever,

Læs mere

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Forbundet af Offentligt Ansatte November 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ...1 BAGGRUND OG FORMÅL...2 FORMÅL...2

Læs mere

Praktikcenter INFOMØDE OM SKOLEPRAKTIK

Praktikcenter INFOMØDE OM SKOLEPRAKTIK Praktikcenter INFOMØDE OM SKOLEPRAKTIK Program Hvad er Skolepraktik Uddannelser i skolepraktik Optagelse EMMA-kriterierne Skolepraktikelevers retslige stilling Økonomi Ferie Om Praktikcentret Hvad er skolepraktik?

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

Virksomhedernes tilfredshed er uændret

Virksomhedernes tilfredshed er uændret Virksomhedernes tilfredshed er uændret - Virksomhedstilfredshedsmåling 2017 Praktikvirksomhedernes tilfredshed skal øges frem mod 2020. Det er et af de mål for erhvervsuddannelsernes udvikling, der blev

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune UU s ledelsesinformation. Uddannelsesstatistik: 15 17 årige: Antallet af unge, der er i gang med en uddannelse er steget til 94,3 % i forhold til 93,2 %

Læs mere

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017 Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017 Det faglige udvalgs navn: Det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Dato: Oktober 2017 Udviklingsredegørelse

Læs mere

8. klasse - UEA Uddannelsesveje

8. klasse - UEA Uddannelsesveje 8. klasse - UEA Uddannelsesveje Efterskoler Husholdningsskoler EGU EUD Andre Produktionsskoler STU www.ug.dk Efterskoler Der findes over 240 efterskoler, hvor du kan gå i 8., 9.., 10., 11.og 12. klasse.

Læs mere

Presse-briefing: Elever og interesser på erhvervsuddannelserne

Presse-briefing: Elever og interesser på erhvervsuddannelserne Presse-briefing: Elever og interesser på erhvervsuddannelserne Dette notat præsenterer de første resultater fra en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse blandt elever på fire forskellige af erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Unge i Københavnsområdet har sværest ved at finde praktikplads

Unge i Københavnsområdet har sværest ved at finde praktikplads Unge i Københavnsområdet har sværest ved at finde praktikplads Det er markant sværere at finde praktikplads for unge i Københavnsområdet end i resten af landet. I Københavnsområdet står mere end 6 elever

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 249 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 249 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 249 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere