NYHEDSBREV NR ÅRGANG 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDSBREV NR. 7-2005 - ÅRGANG 3"

Transkript

1 november 07/05 Indhold NYHEDSBREV NR ÅRGANG 3 Kulturarvskommuner søges s. 2 Finanslov: Adgang til kulturarven s. 3 Holbæk-arkitekts hus fredes s.4 Hesselø retableret s.5 Restaurering af styrelsens hus s. 6 Præmie til Kultuarvsstyrelsen s.8 Fredede bygninger skal tættere på borgerne Kan man skabe øget engagement og interesse for Danmarks 9000 fredede bygninger, hvis man lokalt får større ansvar for dem? Kan ejere af fredede bygninger få en endnu bedre og mere smidig service, hvis sagsbehandlingen foregår lokalt i stedet for i København? Kulturminister Brian Mikkelsen håber, at den ny model vil skabe en tættere dialog mellem ejere af fredede bygninger og myndighederne, men også at et større lokalt ansvar for bygnings-kulturarven vil give et bedre overblik over vore fredede bygningers tilstand: KULTURARVSSTYRELSENS NYHEDSBREV SLOTSHOLMSGADE KØBENHAVN K TLF REDAKTION: KENNETH BO JØRGENSEN TLF Det er nogle af de spørgsmål, som kulturminister Brian Mikkelsen vil have svar på i et pilotprojekt på bygningsrestaureringsområdet. I projektperioden skal dele af sagsbehandlingen vedrørende fredede bygninger foregå lokalt, nærmere bestemt på de lokale museer. I dag behandles sagerne centralt af Kulturarvsstyrelsen i København. Kulturarvsstyrelsen skal lede projektet, der kommer til at omfatte al sagsbehandling af privatejede, fredede bygninger på Fyn, det fynske øhav og i dele af København. Det bliver derfor Odense Bys Museer og Københavns Bymuseum, som de private ejere af fredede bygninger skal henvende sig til med forespørgsler i forsøgsperioden, der vil vare indtil juni næste år. Ejere af fredede bygninger skal have en bedre service med kortere ventetider. Ved at lægge sagsbehandlingen på det lokale museum kommer man tæt på den enkelte borger, og det giver måske et bedre samarbejde mellem parterne. Samtidig får vi undersøgt, om vi ved at lægge mere ansvar for de fredede bygninger ud lokalt, vil opleve et større lokalt engagement i bygnings-kulturarven. I dag har vi fra centralt hold ikke et fuldt dækkende overblik over de fredede bygningers tilstand, fordi det ville kræve uforholdsmæssigt mange ressourcer. Men man kunne sagtens forestille sig, at man lokalt vil sikre sig dette overblik, når man får en større tilknytning til bygningerne. De vil i højere grad indgå som en ressource til lokalområdets udvikling, siger Brian Mikkelsen. Fortsættes side 3

2 Kulturarvskommuner søges Kan kommunerne bruge kulturarven som løftestang for udviklingen i det byggede miljø og til at tiltrække flere borgere, mere erhverv og flere turister? Det vil Kulturarvsstyrelsen og Fonden Realdania undersøge i samarbejde med tre kommuner, der sætter sig som mål at inddrage kulturarven mere aktivt i den kommunale udvikling. Kulturarvskommunerne skal blandt andet give bud på, hvordan kulturarven kan indarbejdes som et strategisk element i kommuneplanen. Kulturarvsstyrelsen og Realdania indbyder landets fremtidige kommuner til at melde sig, hvis man er interesseret i at blive kulturarvskommune i de kommende to år. Projektet støttes med 1,5 mio. kr. Etableringen af tre kulturarvskommuner er en opfølgning på den undersøgelse af danskernes holdninger til kulturarv, som Kulturarvsstyrelsen og Realdania præsenterede tidligere i år. Undersøgelsen viste bl.a., at ca. 70% af borgerne og virksomhederne mener, at kulturarven kan støtte den lokale udvikling. Kulturarvskommunerne skal nu mere konkret udvikle ideer og metoder til, hvordan man udnytter den lokale kulturarv til kommunal udvikling. Med kulturarv menes den faste kulturarv, det vil sige: Fredede og bevaringsværdige bygninger, kulturmiljøer og fortidsminder. Kulturarvskommunerne vil blive bedt om at vurdere de bevaringsværdier, der er i kommunen, og derefter udarbejde bidrag til kommuneplanen, så kulturarven indgår som et strategisk element. En kommune kan f.eks. ønske at profilere sig med fokus på udvikling og beskyttelse af dens kulturarv. En kommune kan ønske at satse på turismeudvikling baseret på kulturarv. Eller en kommune kan have et særligt område med kulturarv, f.eks. en havn eller en industrikultur, som man ønsker at udvikle med bolig og erhverv med respekt for kulturarven. Interesserede kommuner skal indsende en tilkendegivelse til Kulturarvsstyrelsen senest 9. december Blandt de interesserede vil Kulturarvsstyrelsen og Realdania vælge 10 kommuner, der inviteres til at indsende en egentlig ansøgning. De 3 nye kulturarvskommuner bliver udpeget til marts Hasteindkøb til kunstmuseer Kulturarvsstyrelsen har bevilget støtte købte i Derudover har museet to på museet. fra hastesummen til to museumsindkøb. Gudhjem-malerier af kunstneren fra Hastesummen kan søges af museer, som Harry Carlsson ( ) var sammen i løbet af året får akut behov for hjælp til Maleriet vil på afgørende vis styrke muse- med Wilhelm Freddie og Vilhelm Bjerke- et uforudset godt indkøb. ets repræsentation af Mortensen-værker Petersen de mest fremtrædende repræ- fra Gudhjem og af dokumentationen af sentanter for surrealismen i Danmark Bornholms Kunstmuseum: Bornholms Kunstmuseum har fået kr. i støtte til at købe et maleri af Richard Mortensen ( ) med titlen: Komposition (Gudhjem) Maleriet var et af flere, som kunstneren malede i byen. Det nyindkøbte hører naturligt sammen både indholds- og tidsmæssigt med to Gudhjem-malerier af Richard Mortensen fra 1939, som museet den udvikling, der fører frem mod det konkrete maleri. Nordjyllands Kunstmuseum: Nordjyllands Kunstmuseum har fået en støtte på kr. til erhvervelse af Harry Carlssons collage-maleri: Ustabil flegma, Kunstværket vil styrke tyngdepunkterne i den allerede eksisterende præsentation af 20. århundredes kunst i 1930 erne. Museet ejer i forvejen tre værker af kunstneren. Med hovedværket Ustabil flegma fra hans kunstnerisk mest betydningsfulde periode vil præsentationen af kunstneren blive afrundet på en god måde. Maleriet er kendetegnet ved, at han sammensætter genkendelige ting, der er malet naturalistisk eller består af udklip fra aviser, men i en sammenhæng, der mister enhver logik. /2

3 Kunst og køns-mainstreaming Finanslov giver lettere adgang til kulturarven I foråret udgav Kulturarvsstyrelsen en rapport om indkøbspolitikken på syv udvalgte kunstmuseer i perioden Af rapporten fremgik det, at de pågældende museer havde købt langt flere værker af mandlige end af kvindelige kunstnere. Kulturarvsstyrelsens undersøgelse bliver nu brugt som eksempel i en kampagne fra ligestillingsminister Eva Kjer Hansen. Årets finanslovsaftale betyder, at borgerne får lettere adgang til kulturarven. En af de væsentligste konsekvenser af næste års finanslov bliver, at børn og unge under 18 år får gratis adgang til de statslige og statsanerkendte museer. Desuden får alle borgere gratis adgang til de permanente samlinger på Statens Museum for Kunst og Nationalmuseet. I ligestillingsloven står der, at ligestilling Derudover skal der anvendes 40,5 mio. skal integreres i al offentlig forvaltning kr. årligt fra og med 2007 til initiativer, det kaldes kønsmainstreaming. For at der skal styrke formidlingen af kultur- Rosenborg Slot får penge til at forstærke hjælpe de offentlige myndigheder med arven. Det skal ske gennem forbedrede og renovere gulvet i riddersalen, herun- at tænke køns- og ligestillingsaspektet åbningstider og øget tilgængelighed, der dækning af museets indtægtstab og ind i deres arbejde med trafik, økonomi, støtte til bedre formidling og attraktive udgifter til nedpakning af museums- sundhed, kultur mv. har regeringen taget udstillinger. Desuden skal museernes genstande. Der er også sat penge af til initiativ til en kampagne, som samtlige viden om kulturarven nyttiggøres i un- at undersøge muligheden for at belyse ministerier deltager i. dervisningssammenhæng. Rosenborg Slot efter mørkets frembrud. Mainstreamingkampagnen har fået I alt anvender regeringen og Dansk Endelig ønsker parterne bag finansloven sin egen hjemmeside Folkeparti 34,5 mio. kr. i 2006 og 75 mio. at undersøge muligheden for at give dk/koensmainstreaming.asp. Her kan kr. årligt fra 2007 og frem til styrkelse af offentligheden øget adgang til statslige offentlige myndigheder og institutioner adgangen til kulturarven, hvilket svarer ejendomme med historisk og kulturel finde vejledning i, hvordan de retter til 259,5 mio. kr. for perioden værdi. Det gælder visse slotte og ejen- kampagner og oplysningsindsats mod domme, der anvendes som kontorer og hhv. kvinder og mænd, hvordan de ar- På en lang række andre områder giver lignende og derfor har begrænset adgang bejder med kønsopdelt data og statistik, finanslovsaftalen et løft til kulturarven. for offentligheden. Udredningsarbejdet vurderer konsekvenserne af et lovforslag Det gælder bl.a. en styrkelse af formid- foretages i et samarbejde mellem Kultur- for de to køn og opgør ressourcefordelingen mellem kvinder og mænd. Hjemmesiden indeholder også en lang række eksempler fra alle ministerområder på, hvordan det kan gøres. Kulturarvsstyrelsens undersøgelse af museernes indkøbspolitik finder man i kategorien Kultur og fritid bl.a. sammen med en kampagne om brandfare og engangsgrill specielt rettet mod yngre mænd! lingsindsatsen på Gl. Estrup Jyllands Herregårdsmuseum. Fortsat fra forsiden Forsøget skal foregå inden for rammerne af den nuværende bygningsfredningslov, og det vil derfor fortsat være Kulturarvsstyrelsen, der træffer de endelige afgørelser. Men sagsbehandlingen skal foregå på de lokale museer. Til september næste år vil man tage stilling til, om modellen arvstyrelsen og Slots- og Ejendomsstyrelsen og skal være afsluttet medio er så god, at man vil gøre den landsdækkende og permanent og derfor foreslå Folketinget at foretage de nødvendige ændringer af bygningsfredningsloven. Ejere af fredede bygninger i de to områder vil snarest modtage besked om, hvordan og hvornår de kan henvende sig til museerne. Indtil da skal man henvende sig til Kulturarvsstyrelsen som hidtil. /3

4 Hans eget hjem er opbygget helt symmetrisk både udefra og i planløsningen. I hvert af de fire hjørner er lagt lige store rum kvadratiske på 8 m² det er tegnestue, køkken, badeværelse og trapperum. Marius Pedersens enke mener, at planløsningen skyldes, at huset var opført til en enlig mand, for Marius Pedersen var i 1929 blevet enkemand. I soveværelset er der ikke plads til en dobbeltseng, og badeværelset har vinduer til to sider, så han bedre kunne se at barbere sig. Enken mener også, at når spisestuen er så lille, var det, fordi han ikke havde forestillet sig, at der skulle komme gæster. KULTURARVSSTYRELSENS NYHEDSBREV OKTOBER 05 Holbæk-arkitekts villa fredes En villa i Holbæk, der har været hjem og arbejdsplads for en af byens betydeligste arkitekter, er indstillet til fredning efter idé fra Holbæk Museum. Det drejer sig om villaen Bakkekammen 45, som er tegnet i 1929 og senere beboet af arkitekten Marius Pedersen ( ). I dag er den bolig for arkitektens enke, og villaen har haft så stor betydning for byen, at Holbæk Museum er indsat som førstebyder ved eventuelt salg. Marius Pedersen opførte villaen i Bedre Byggeskik-stil, en stilart og en bevægelse, der netop havde sit udspring i Holbæk på Bygmesterskolen, hvor Marius Pedersen var forstander. Bevægelsen tegnede en traditionel, national linje med vægt på beskedne, underspillede arkitektoniske virkemidler og opretholdelse af håndværksmæssige færdigheder. Marius Pedersen var en af de førende i kampen for god bygge- og håndværksskik. Danmarks ældste radiostation bliver ikke fredet. Det Særlige Bygningssyn mener ikke, at den næsten 100 år gamle radiostation, der står på Holmen i København, har de kulturhistoriske og arkitektoniske værdier, der kan begrunde en fredning. En af grundene til afvisningen er, at bygningen ikke længere står på sit oprindelige sted, Frederiksholm, hvor den blev opført i Den blev i 2002 flyttet til Nyholm og står i en sammenhæng, der ikke har noget med radiokommunikation at gøre. Desuden mangler sendemasten, som var en væsentlig del af en radiostation. Radiostationen var kun i funktion frem til slutningen af 1940 erne, og der er derfor ingen spor af den oprindelige indretning. Radiostationen OXA blev opført på Frederiksholm i 1908 som Danmarks første kystradiostation i forbindelse med indførelse af trådløs kommunikation. Den var oprindelig udstyret med en 75 m høj sen- Villaen ligger på en vej, der i en stor bue lægger sig om en bakketop med udsigt over Holbæk Fjord. 25 af vejens huse er tegnet af arkitekterne Ivar Bentsen og Marius Pedersen, og villaen, der er indstillet til fredning, ligger på et hjørne, så det kan ses fra to sider. Det Særlige Bygningssyn bakker op om fredningen. Den siger i sin indstilling, at villaen på forbilledlig vis udtrykker de idealer og det formsprog, som bevægelsen Bedre Byggeskik advokerede for. Den aksefaste udformning i det ydre og den symmetriske opbygning både ude og inde er væsentlige træk i denne arkitekturopfattelse. Hertil kommer den minutiøse omhu i materialevalg og -behandling. Fredningsforslaget er i høring indtil 15. januar Ingen fredning af radiostation demast, som havde en rækkevidde på 300 km. Navnet OXA var Danmarks kaldesignal OX + et A, der betød, at senderen var den første. Den anden kystradiostation var Blåvand, der derfor hed OXB. Foreningen til bevarelse af Danmarks ældste radiostation har siden gjort et stort arbejde for at tilvejebringe det oprindelige sendeudstyr og har restaureret bygningen. I dag rummer den museum med en unik samling af trådløst kommunikationsudstyr. /4

5 Kulturarv retableret på Hesselø Kulturarvsstyrelsen har nu afsluttet sin del af retableringen af de ødelagte kulturværdier på Hesselø. Den samlede regning til ejeren bliver på kr. Og dertil kan ejeren vente en bøde for overtrædelse af museumsloven. Den ødelagte kulturarv drejer sig om 25 hustomter fra middelalderen. De blev ødelagt, da ejeren af Kattegat-øen lod bulldozere jævne dem med jorden for at gøre plads til en landingsbane. Tomterne var ellers beskyttede fortidsminder i henhold til museumsloven. Man ved ikke præcist, hvad tomterne har været brugt til. De danner en fordybning i jorden, som om at der har stået telte eller andre mindre holdbare bygninger. Tilbage står de jordvolde, der skulle holde hytterne på plads. Det kan have været små fiskerhytter, for øen har været et eftertragtet sted for sælfangere. Man kunne forestille sig, at det har været en slags Klondike, hvor man tog til for at gøre en god fangst i sæsonen, og derfor har man haft disse midlertidige boliger. Tomterne har altid været synlige i terrænet, og selv efter at bulldozere jævnede dem med jorden, kunne man mange steder tydeligt se på vegetationen, hvor tomterne lå. Vi har derfor genskabt dem, så godt man nu kan under disse omstændigheder, ved at bygge voldene op igen. Fire af dem var dog så ødelagte, at det ikke gav mening at retablere dem, siger arkæolog Torben Dehn, Kulturarvsstyrelsen. Ejeren af Hesselø, firmaet Weibel Scientific fra Allerød, har erkendt ødelæggelserne og indvilget i at betale for genopretningen. Det gælder også for de ødelæggelser, der er sket på naturen. I alt er firmaet tiltalt for overtrædelse af fem forskellige love i forbindelse med det ulovlige anlæg af landingsbanen. Naturopretningen er fortsat i gang under ledelse af Cowi. Genskabningen af landskabet ventes færdigt 30. oktober, samtidig med at fredningen af gråsæler træder i kraft. Hesselø ligger i Kattegat nord for Hundested og er på 0,7 km². Møn-atlas får hjemmeside Nu kan almindelige borgere følge med, gennemføres under projektforløbet, Møns Kulturarvsatlas udgives i et nyt når Kulturarvsstyrelsen i samarbejde herunder registreringen af bygninger og format en atlasguide, som er i praktisk, med Møn Kommune går i gang med et kortlægningen af kulturmiljøer. Desuden kvadratisk format, 21 x 21 cm, så den nyt kulturarvsatlas. findes der her et arbejdsprogram. kan tages med på tur ud i by og land- er adressen på den ny hjemmeside, der skab, hvis man ønsker det om man følger arbejdet med Møn Kulturarvsatlas. Kulturarvsatlasset skal som de tidligere så er lokal eller turist. I atlasguiden er Arbejdet varer frem til julen atlas i serien sætte fokus på kommunens kort, fotos og skitser, der understøttes af kulturarv, både på bygnings- og beva- forklarende tekst. På hjemmesiden vil man blandt meget ringsområdet, på kulturmiljøområdet og andet kunne finde nyheder om projektet, på landskabsområdet. Atlasset udgives også i internetversion, tidsplaner, og der vil være et arkiv, hvor hvor man f.eks. kan gå en tur på øerne man kan få et overblik over den viden, der lidt efter lidt bliver samlet ind. Under mere info kan man bl.a. læse om atlasopgaven, baggrund, metode, projektets deltagere og den følgegruppe, som medvirker. Desuden er der links til mere viden om kulturarv og til kontaktpersoner og partnere i projektet, dagsordner og referater. Endelig indeholder hjemmesiden oplysninger om, hvilke aktiviteter der Møn Kommune har indgået en aftale med Kulturarvsstyrelsen om at få udarbejdet et kulturarvsatlas, der dels er en kortlægning og beskrivelse af 25 værdifulde kulturmiljøer i by og på land, dels en registrering og en vurdering af ca enkeltbygninger i kommunen opført før Atlasset kan bruges af mønboere, planlæggere og sagsbehandlere i kommunen, museer, bevaringsforeninger og mange andre, som interesserer sig for kommunens kulturværdier og deres bevaring. på kort, klikke på hver enkelt bygning eller kulturmiljø og få informationer og billeder frem på skærmen. Der er i dag udgivet atlas for 74 kommuner, og ud over Møn Kulturarvsatlas er der yderligere et på vej for hele Vadehavsområdet, hvor hele eller dele af 10 kommuner indgår. Atlassene kan ses på: /5

6 Restaurering af Bremerstente Processen med at få restaureret Kulturarvsstyrelsens senest erhvervede ejendom, Bremerstente på Fyn, er nu godt i gang. Ifølge planen vil man gå i gang med selve byggeriet til foråret. Undervejs vil interesserede kunne følge med i, hvordan man restaurerer et forfaldent, fredet hus. I første omgang har Kulturarvsstyrelsen efter en udbudsrunde valgt teknisk rådgivning og bistand i totalrådgivning til de planlagte restaurerings- og ombygningsarbejder, der omfatter både hus og have. Det blev Tegnestuen Vaag ved arkitekt M.A.A. Thomas Hillerup, Martofte. Firmaet vil nu foretage forundersøgelser og forfalden bygning. Undervejs i byggeriet vil man desuden med skilte fortælle, og udarbejde projektforslag, derefter følger projekteringen, og man regner med hvad man er i gang med, og hvor langt byggestart ca. 1. april Huset skal man er nået. indrettes til beboelse og sælges, når byggesagen er afsluttet. Kulturarvsstyrelsen Bremerstente er et landarbejderhus har i byggeperioden planlagt at holde fra første halvdel af 1800-årene. Det er to åbenthus-arrangementer, hvor alle opført af herregården Brahetrolleborg på interesserede kan blive orienteret om, Sydfyn. Huset blev fredet i 1987 som en hvordan man restaurerer en så gammel Kollegium fredes vigtig del af helheden i det enestående 4. Maj Kollegiet på Frederiksberg er indstillet til fredning. Kulturarvsstyrelsen har foreslået fredningen, og Det Særlige Bygningssyn har tilsluttet sig. Forslaget sendes nu i høring. Bygningen blev tegnet og opført fra af arkitekt Hans Hansen. Bygherren var Frihedsfonden, der på få år opførte ni kollegier over hele landet alle kaldt 4. Maj Kollegiet. De skulle huse studerende, der var efterkommere efter dem, der havde bekæmpet tyskerne under 2. Den indvendige plan viser en klar holdning til det liv, der skal leves i kollegiet. verdenskrig.. Indretningen skulle bringe de mange Baggrunden for kollegierne kan især ses forskellige studerende sammen, og den i bygningen på Frederiksberg, der fik den skulle skabe et sammenhold mellem mest monumentale udformning, med dem. stærke, symbolladede udsmykninger og arkitekturdetaljer, flere skulle lede tanken hen på modstandsbevægelsen. og baderum. Der blev også lagt stor vægt Derfor gangenes fællesskab om køkken på fællesrummene dagligstue, bibliotek Samtidig var dette kollegium sammen og festsal. med Århus-kollegiet (tegnet af C.F. Møller) datidens bud på fremtidens kollegier, 4. Maj Kollegiet ligger bag Frederiksberg med fælles opholdsrum, fælles altaner og Rådhus med haveanlæg op til Frederiksberg fællesskab i gangkøkkenerne. Have. og velbevarede herregårdsmiljø omkring Brahetrolleborg. Det lille stråtækte bindingsværkshus på 108 m2 har været bolig for to familier. Indvendigt er der ikke sket ændringer i mange år. I køkkenet står stadig et gammelt brændekomfur, bryggerset er udstyret med en gruekedel, og der er hverken toilet eller bad. Af samme grund har den tidligere ejer haft svært ved at leje huset ud. Kulturarvsstyrelsen vil nu gøre det beboeligt på en måde, så det stadig bevarer sine fredningsmæssige værdier. Og dermed kan huset fortsat indgå i det særlige kulturmiljø omkring Brahetrolleborg. Brahetrolleborg er et helt særligt kulturmiljø med mange spor fra de store landboreformer i årene. Brahetrolleborgs daværende ejer, lensgreve Johan Ludvig Reventlow, var en af foregangsmændene med hensyn til modernisering af landbrugsdriften og forbedring af bøndernes forhold, og på hans eget gods blev de fremsynede idéer ført ud i livet. Derfor er det ikke kun Brahetrolleborgs hovedbygning, der er fredet, men også en række større og mindre bygninger, der hører eller har hørt til godset, bl.a. det gamle Brahetrolleborg Hospital, den tidligere godsforvalterbolig, vandmøllen, en trelænget gård, flere mindre landarbejderhuse samt to små fiskerhytter. Disse huse er alle med til at tegne et nuanceret billede af livet på Brahetrolleborg Gods for ca. 200 år siden, så det er hele godsets og ikke kun godsejer-familiens historie, man kan fortælle. /6

7 Udgravning i jernalderhøvdingens landsby Nationalmuseet og Lolland-Falsters Stiftsmuseum har netop afsluttet en udgravning i Hoby på det sydlige Lolland. Den arkæologiske undersøgelse var betalt af Kulturarvsstyrelsen, fordi den lollandske mark tilhører kategorien af dyrkningstruede fortidsminder. Lige under jordoverfladen gemmer sig sporene af en jernalderlandsby fra tiden efter Kristi fødsel. Når marken pløjes og dyrkes år efter år, bliver resterne af de 2000 år gamle gårde og huse efterhånden nedbrudt. Efter museumsloven er det staten, dvs. Kulturarvsstyrelsen, der skal betale for arkæologiske undersøgelser, når anledningen er almindelig landbrugsdrift og ikke f.eks. byggeri eller råstofindvinding. Landsbyer fra jernalderen er ikke nogen sjældenhed i Danmark, men den i Hoby er noget ganske særligt. Her ved man med sikkerhed, at en af Nordeuropas mest magtfulde høvdinge har haft sin gård. I 1920 blev hans grav fundet blot et par hundrede meter derfra. Den var så rigt udstyret, at man skal til Romerriget for at se noget tilsvarende. I graven var der dækket op til måltid for den døde med flæskesteg, adskillige romerske bronzekar til mad og drikke samt to helt enestående sølvbægre, der hver vejer ca. 1 kg. Bægrene er udsmykket med scener fra Homers Iliade. Jernalderhøvdingen fra Hoby har uden tvivl været en mand med tætte forbindelser til Romerriget, og fundene fra hans grav er blandt de fornemste genstande i Nationalmuseets samlinger. De første udgravninger af landsbyen fandt sted i , og her fik man fastslået jernalderbebyggelsens udstrækning mod syd og vest. Formålet med efterårets udgravning var bl.a. at finde den nordlige og østlige afgrænsning for dermed at få overblik over landsbyens samlede størrelse. Desuden undersøgte arkæologerne en stor hustomt på 24 meters længde, som meget vel kan have været en del af høvdingens gård. I løbet af efteråret og vinteren skal Nationalmuseet og Lolland-Falsters Stiftsmuseum udarbejde en plan til Kulturarvsstyrelsen for, hvordan Hoby-området efter deres mening bedst kan sikres. Måske skal hele landsbyen totaludgraves. Måske kan det blive aktuelt at beskytte fortidsmindet på anden måde. Hoby er samtidig udpeget som kulturarvsareal af national betydning. Læs mere om Hoby-udgravningen på Nationalmuseets hjemmeside natmus.dk/sw22086.asp 1 million til kraftvarmeværk Det tidligere Thomas B. Thriges Kraft- uvist, hvad bygningen skal bruges til, når Kulturarvsstyrelsen har betinget sig, varmeværk i Odense skal nu restaureres. Det skal have nyt naturskifertag, døre, vinduer og murværk skal sættes i stand, og indvendigt skal der ryddes op, efter at man har fjernet mange af de gamle maskiner. Kulturarvsstyrelsen har givet tilladelse til restaureringen og samtidig bevilliget 1 mio. kr. i støtte og et lån på kr. Den samlede restaurering, der foretages af ejeren, Byggeselskab Olav de Linde, beløber sig til kr. Det er endnu den er færdigrestaureret. Industrianlægget blev opført som en del af Thomas B. Thriges store fabrikskompleks i Odense Havn. Det blev fredet i Bygningen har stået tom i mange år og er nu i dårlig stand. Det største problem er tagets utætheder, som forårsager fugt i murværk og tagkonstruktion. Der forestår desuden en stor oprydning efter fjernede maskiner og istandsættelse af samtlige indre overflader. at reparationer af døre og vinduer skal foregå ved bevaring af så meget som muligt af det gamle materiale. Støtten fra Kulturarvsstyrelsen sker med anbefaling fra Det Særlige Bygningssyn blandt andet med henvisning til, at bygningens store rummelighed og kravet om bevaring af den store B & W dieselmotor med de to generatorhjul, omformeren og hovedfordelingstavlen lægger begrænsninger på den fremtidige anvendelse. /7

8 Bondegård mister fredning Pris for Løvenborg Kulturarvsstyrelsen har fået en pris af Københavns Kulturfond. Fonden præmierer en gang om året Gode og smukke bygninger opført eller renoveret i Københavns Kommune. Styrelsen fik sin pris for istandsættelse i 2004 af facaderne på Løvenborg, Vesterbrogade 34 i København. Kulturborgmester Martin Geertsen overrakte i forrige uge prisen til Kulturarvsstyrelsens direktør, Steen Hvass, ved et arrangement på Københavns Bymuseum. Kulturfonden skriver i sin begrundelse: Restaureringen af Løvenborg er gennemført med stor forståelse for husets oprindelige idé og i en kvalitet ud over det Københavns kulturborgmester Martin Geertsen overrækker præmien til Kulturarvsstyrelsens direktør, Steen Hvass. sædvanlige. Bygningen er tegnet af Anton Rosen i 1906 og er en af de få bygninger i Danmark, der er udført i den originale jugendstil. Bygningen blev fredet i 1985, men var på det tidspunkt i forfald. I 1996 blev bygningens facade renoveret af staten. Løvenborg var det første hus i Danmark med curtain-wall. Det vil sige, at den lette facade er ophængt på husets bærende konstruktion. Facaden er rigt dekoreret med imiteret sandsten, smedejern, kobber og forgyldninger, og efter renoveringen træder den strålende frem i gadebilledet. I 2001 blev restaureringen af resten af bygningen sat i gang. Huset er tegnet til at rumme erhverv på etagerne, og med restaureringen er de originale store åbne og lyse rum genskabt. På hovedtrappen og på tredje sal er de oprindelige farver og dekorationer på væggene malet op, og alle dørhåndtag, dørklokker og talegitre er enten genbrugt eller genskabt. Øverste etage er ombygget til at rumme en gæstebolig for arkitektskolens gæsteprofessorer. Lejligheden er indrettet i et nutidigt arkitektonisk udtryk med tre værelser omkring et fællesrum. Restaureringen af Løvenborg modtog Europa Nostra Prisen i En fredet bondegård i Ejby Kommune på Fyn er blevet så misligeholdt, at den nu har mistet sine fredningsværdier. Derfor har Det Særlige Bygningssyn udtalt, at fredningen bør ophæves. Det drejer sig om en firlænget gård på Brændemøllevej 11, Hjorte by i Ejby Kommune på Fyn. Den blev fredet i 1990, men samtidig blev der opført en moderne svinestald kun 8 m fra gården, og siden har de fredede avlslænger stået tomme. Stuehuset har stået tomt i længere tid, og hele bondegården er flere steder ved at styrte sammen. Allerede i 1996 var dele af gården så medtaget, at ejeren bad om lov til at rive bygningerne ned, men det blev afslået. Siden har Kulturarvsstyrelsen forsøgt at få skiftende ejere til at istandsætte især stråtagene. I 2001 fik ejeren et direkte påbud om at reparere stråtagene. I foråret 2004 fik Kulturarvsstyrelsen udarbejdet en tilstandsrapport, der viste, at ejendommen var i en dårlig stand. Det meste af østlængens tagværk var styrtet sammen. Kulturarvsstyrelsen gav tilsagn om støtte på kr. til genopførelse, men da fristen for at anvende disse midler udløb, bad ejeren i stedet om lov til at rive det hele ned. Det Særlige Bygningssyn beklager på det kraftigste, at de skiftende ejere ikke har vedligeholdt de fredede bygninger. /8

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021.

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021. Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon 55 36 36 36 Direkte 55 36 24 23 Fax. 55 36 25 00 post@vordingborg.dk www.vordingborg.dk Anne-Line Møller Sutcliffe Sagsnr: 2011-2168 Forslag

Læs mere

Malerarbejder på fredede og bevaringsværdige bygninger

Malerarbejder på fredede og bevaringsværdige bygninger Malerarbejder på fredede og bevaringsværdige bygninger Arne Høi, Arkitekt MAA, Centerleder ved Center for Bygningsbevaring i Raadvad Adjungeret Professor ved Arkitektskolen Aarhus Hvad skal man vide, nå

Læs mere

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Bedre Byggeskik Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Arkitekter MAA Per Godtfredsen og Jan Arnt Historisk Forening for Espergærde er gået ind i et samarbejde med By & Land Helsingør

Læs mere

Tillæg nr. 10. Bevaringsværdige bygninger i Vordingborg Kommune. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021

Tillæg nr. 10. Bevaringsværdige bygninger i Vordingborg Kommune. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021 Tillæg nr. 10 Bevaringsværdige bygninger i Vordingborg Kommune Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021 Tillæg nr. 10 til Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021 Vordingborg Kommune Valdemarsgade

Læs mere

Fem bud på fremtidens flexbolig

Fem bud på fremtidens flexbolig Fem bud på fremtidens flexbolig Arkitekt- og ejendomsbranchen mødtes i denne uge på Lolland med bud på, hvordan man kan forvandle tomme boliger til attraktive feriehuse. Med flexboligordningen, hvor helårsboliger

Læs mere

NUUK. Seminar om bygningsbevaring. 5. og 6. oktober 2010. Bygningsfredning og BK 2015. Birte Skov, sektionsleder, arkitekt MAA

NUUK. Seminar om bygningsbevaring. 5. og 6. oktober 2010. Bygningsfredning og BK 2015. Birte Skov, sektionsleder, arkitekt MAA NUUK Seminar om bygningsbevaring 5. og 6. oktober 2010 Bygningsfredning og BK 2015 Birte Skov, sektionsleder, arkitekt MAA 5. og 6. okt. 2010 Seminar om bygningsbevaring i Nuuk SIDE 1 5. oktober 2010 Bygningsfredning

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY KALUNDBORGVEJ

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY KALUNDBORGVEJ KULTURMILJØER I HOLBÆK BY KALUNDBORGVEJ BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: KALUNDBORGVEJ, HOLBÆK Historie Omkring 1900 blev der opført en række større villaer langs den vestlige indfaldsvej til Holbæk, Villakvarteret

Læs mere

Mortenstrupgård - høring om bygningsfredning

Mortenstrupgård - høring om bygningsfredning Kommunalbestyrelsen 2010 Punkt: 55 Acadre sagsnr.: 09/23973 Journalnr.: 01.10.00G00 Sagsforløb: TMU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: 25.01.2010 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Lise Ørberg

Læs mere

BEVAR GULDET, INDEN DU GRAVER

BEVAR GULDET, INDEN DU GRAVER MAJ 2014 WWW.KULTURSTYRELSEN.DK BEVAR GULDET, INDEN DU GRAVER En guide til bygherrer, lokalpolitikere og planlæggere om arkæologiske udgravninger 2 BEVAR GULDET, INDEN DU GRAVER BYGGERI & ARKÆOLOGI Denne

Læs mere

Bygningskulturarv som ressource i fremtidens landdistrikter

Bygningskulturarv som ressource i fremtidens landdistrikter Bygningskulturarv som ressource i fremtidens landdistrikter 26. Bygningskultur 2015 samler aktørerne Bag Bygningskultur 2015 står Kulturstyrelsen og Realdania og med til at sikre et koordineret løft for

Læs mere

Det tidligere Overformynderi i Stormgade: Nye funktioner i gamle bygninger

Det tidligere Overformynderi i Stormgade: Nye funktioner i gamle bygninger Det tidligere Overformynderi i Stormgade: Nye funktioner i gamle bygninger Byens Netværk 17.02.09 Tekst og foto: Ditte Frisk Hansen Det gamle fredede Overformynderi i Stormgade har fået ny funktion: Call

Læs mere

NUUK. Seminar om bygningsbevaring. 5. og 6. oktober 2010. Fredningsgennemgangen - pilotprojekt. Birte Skov, sektionsleder, arkitekt MAA

NUUK. Seminar om bygningsbevaring. 5. og 6. oktober 2010. Fredningsgennemgangen - pilotprojekt. Birte Skov, sektionsleder, arkitekt MAA NUUK Seminar om bygningsbevaring 5. og 6. oktober 2010 Fredningsgennemgangen - pilotprojekt Birte Skov, sektionsleder, arkitekt MAA 23. september 2010 Det Særlige Bygningssyns Sommerseminar 2010 SIDE 1

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager - til leje... Kontordomicil 794 m 2 Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn Inspirerende kontorlejemål i flere etager Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Kontorlejemål

Læs mere

STYRELSEN ANBEFALET. Kulturstyrelsen. Naturstyrelsen Bornholm. Ekkodaisvejen 2. H. C. Andersens Boulevard 2. 3720 Åkirkeby.

STYRELSEN ANBEFALET. Kulturstyrelsen. Naturstyrelsen Bornholm. Ekkodaisvejen 2. H. C. Andersens Boulevard 2. 3720 Åkirkeby. Afgørelse Baggrund Ekkodaisvejen 2 ninger. ka@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 1553 København V 3720 Åkirkeby Kulturstyrelsen ANBEFALET STYRELSEN Kulturstyrelsen

Læs mere

Steder med sjæl. Idébank til aktiviteter i udstillingen. side 1. www.bygningskultur2015.dk

Steder med sjæl. Idébank til aktiviteter i udstillingen. side 1. www.bygningskultur2015.dk Steder med sjæl Idébank til aktiviteter i udstillingen side 1 Indholdsforetegnelse Indledning side 3 Platforme i udstillingen side 4 Samarbejdspartnere og målgrupper side 5 Ideer til brug af kulturarvscruiseren

Læs mere

Pulje til Landsbyfornyelse 2017

Pulje til Landsbyfornyelse 2017 Pulje til Landsbyfornyelse 2017 Retningslinjer for ansøgning om støtte Assens Kommune har fået del i de statslige landsbypuljemidler og yder støtte til forskønnende indsatser. Nedenfor kan du se, hvad

Læs mere

Case 3: Eksempel på bygningsrenovering Af Mario Jensen, Bygningskonstruktør Qarsoq Tegnestue ApS Opponent Thomas Riis Arkitekt MAA, RIIS ApS.

Case 3: Eksempel på bygningsrenovering Af Mario Jensen, Bygningskonstruktør Qarsoq Tegnestue ApS Opponent Thomas Riis Arkitekt MAA, RIIS ApS. Case 3: Eksempel på bygningsrenovering Af Mario Jensen, Bygningskonstruktør Qarsoq Tegnestue ApS Opponent Thomas Riis Arkitekt MAA, RIIS ApS. Bygningen B-7 Ny herrnhutsbygning opført (1747-48) som missionshus

Læs mere

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde Fredningsforslaget omfatter: Forhus og sidehus Forslagsstiller: Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur Udarbejdet af Søren

Læs mere

Det første område er beliggende omkring og op på bakkedraget sydøst for klubhuset.

Det første område er beliggende omkring og op på bakkedraget sydøst for klubhuset. VIBORG STIFTSMUSEUM Dato: Viborg Golfklub Spangsbjerg Alle 50 8800 Viborg Kultur & Service Viborg Stiftsmuseum Hjultorvet 4 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 38 38 Fax.: 87 99 79 72 vibmus@viborg.dk www.viborgstiftsmuseum.dk

Læs mere

- En koordineret indsats for bygningskulturen

- En koordineret indsats for bygningskulturen Bygningskultur 2015 - En koordineret indsats for bygningskulturen side 1 20. marts 2011 Bygningskultur 2015 Bygningskultur 2015 er en satsning på at kvalificere arbejdet med den danske bygningsarv ud fra

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage - til leje... Kontordomicil 799 m 2 Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn Velegenet til fx. domicil på fuld etage Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Gennemrenoveret

Læs mere

Solevad Vandmølle, Assens Kommune

Solevad Vandmølle, Assens Kommune Kulturarvsstyrelsen: Solevad Vandmølle, Assens Kommune http://www.kulturarv.dk/fredede-bygninger/fredning/fredninger-i-hoering/solevad-va... Page 1 of 2 30-06-2011 Forside Fredede bygninger Fredning Fredninger

Læs mere

ARKÆOLOGIEN I ODSHERRED - EN GUIDE TIL DIG DER SKAL BYGGE ELLER HAR FUNDET NOGET

ARKÆOLOGIEN I ODSHERRED - EN GUIDE TIL DIG DER SKAL BYGGE ELLER HAR FUNDET NOGET ARKÆOLOGIEN I ODSHERRED - EN GUIDE TIL DIG DER SKAL BYGGE ELLER HAR FUNDET NOGET ODSHERREDS KULTURHISTORISKE MUSEUM 2011 ARKÆOLOGIEN I ODSHERRED Det overordnede ansvar for det arkæologiske arbejde i Danmark

Læs mere

Bygningskultur. Lyngby Taarbæk har i flere år haft en arkitekturpolitik beskrevet i kommuneplanen.

Bygningskultur. Lyngby Taarbæk har i flere år haft en arkitekturpolitik beskrevet i kommuneplanen. Bygningskultur Arkitekturpolitik Hvad er arkitektur? Hvad er kvalitet? Hvad kan kommunen gøre? Handlinger Fredede og bevaringsværdige bygninger Udpegede bevaringsværdige bygninger Kulturhistorie 2 3 4

Læs mere

Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73

Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73 Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 73 33 73 Til interesserede købere af De Grå Stokke Kulturstyrelsen vil gerne give dig lidt nyttig og praktisk

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY MIDTBYEN

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY MIDTBYEN KULTURMILJØER I HOLBÆK BY MIDTBYEN BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: MIDTBYEN, HOLBÆK Historie Da Sortebrødrene kom til Holbæk i slutningen af 1200-tallet, blev de henvist til at opføre deres kloster (Sct. Lucius)

Læs mere

Velkommen til kick-off

Velkommen til kick-off Tøndermarsk Initiativet Velkommen til kick-off Marskhallen, Højer Onsdag den 28. september 2016 29-09-2016 www.toender.dk 2 Velkommen 29-09-2016 www.toender.dk 3 Kick-off 19.00-19.10 Velkommen v. borgmester

Læs mere

Vejledning for byforeninger og deres medlemmer om bygningsbevaring og byggesager

Vejledning for byforeninger og deres medlemmer om bygningsbevaring og byggesager Vejledning for byforeninger og deres medlemmer om bygningsbevaring og byggesager I nedenstående Vejledning en pdf-fil - er der mange nyttige links til medlemmer af byforeninger og borgere, som gerne vil

Læs mere

Pulje til Landsbyfornyelse 2017

Pulje til Landsbyfornyelse 2017 Pulje til Landsbyfornyelse 2017 Retningslinjer for ansøgning om støtte Assens Kommune har fået del i de statslige landsbypuljemidler og yder støtte til forskønnende indsatser. Nedenfor kan du se, hvad

Læs mere

Enfamilieshus på Fanø. -Transformation af Vestervejen 62

Enfamilieshus på Fanø. -Transformation af Vestervejen 62 Enfamilieshus på Fanø -Transformation af Vestervejen 62 Ann Petersen 8. Semester AAA 2013 Indledning Denne opgave omhandler transformationen af Vestervejen 62. For at bring liv til huset, men også til

Læs mere

27. Udgiften til den arkæologiske undersøgelse afholdes af den, for hvis regning jordarbejdet skal udføres.

27. Udgiften til den arkæologiske undersøgelse afholdes af den, for hvis regning jordarbejdet skal udføres. Disposition Baggrund 27. Den arkæologiske kulturarv omfatter spor af menneskelig virksomhed, der er efterladt fra tidligere tider, dvs. strukturer, konstruktioner, bygningsgrupper, bopladser, grave og

Læs mere

F R E D N I N G S F O R S L A G

F R E D N I N G S F O R S L A G F R E D N I N G S F O R S L A G KØBENHAVNS KOMMUNE Ny Carlsberg Vej set fra Vesterfælledvej. 2 Forslagsstiller: Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur Kommune: Københavns Kommune Adresse: Ny

Læs mere

Ansøgning om støtte til opdatering, kvalificering og konkretisering af Vikingeskibsmuseets helhedsplan Mennesket, skibet og havet

Ansøgning om støtte til opdatering, kvalificering og konkretisering af Vikingeskibsmuseets helhedsplan Mennesket, skibet og havet Roskilde 1.3.2017 Roskilde Byråd Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Ansøgning om støtte til opdatering, kvalificering og konkretisering af Vikingeskibsmuseets helhedsplan Mennesket, skibet og havet Vikingeskibsmuseet

Læs mere

Samarbejde og lokal forankring

Samarbejde og lokal forankring Lydum Mølle Samarbejde og lokal forankring Lydum Mølle var tæt på at gå til, da det smukke, historiske kulturmiljø blev opdaget af et hold særdeles energiske ildsjæle med en god idé: De ville omdanne den

Læs mere

Transformation af Gl. Estrup vandmølle

Transformation af Gl. Estrup vandmølle Transformation af Gl. Estrup vandmølle OPGAVEFORMULERING Afgang forår 2014 Katrine Mølgaard Olsen 2012653 Arkitektskolen Aarhus Vejleder: Lars Nicolai Bock Herregårde De danske herregårde har været vigtige

Læs mere

Kulturarv en værdifuld ressource for kommunernes udvikling

Kulturarv en værdifuld ressource for kommunernes udvikling Kulturarv en værdifuld ressource for kommunernes udvikling En analyse af danskernes holdninger til kulturarv KULTURARVSSTYRELSEN OG FONDEN REALDANIA titel kulturarv en værdifuld ressource for kommunernes

Læs mere

Lovgivningens rammer, muligheder og begrænsninger for undersøgelser og dokumentation af nedrivningstruede bygninger fra Renæssance og Nyere Tid

Lovgivningens rammer, muligheder og begrænsninger for undersøgelser og dokumentation af nedrivningstruede bygninger fra Renæssance og Nyere Tid Lovgivningens rammer, muligheder og begrænsninger for undersøgelser og dokumentation af nedrivningstruede bygninger fra Renæssance og Nyere Tid Henrik Jarl Hansen, Kulturarvsstyrelsen 1 Retsgrundlaget

Læs mere

Museer, musik, maritimt og magasiner

Museer, musik, maritimt og magasiner Museer, musik, maritimt og magasiner Dansk Folkepartis finanslovsudspil 1 på kulturområdet for 2017 August 2016 Indhold Museer, musik, maritimt og magasiner 3 Fregatten Jylland og Skibsbevaringsfonden

Læs mere

Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt

Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.

Læs mere

Arne Høi Arkitekt maa;. Centerleder, Center for Bygningsbevaring; Raadvad Dansk Studieleder ved den Nordiske Master i Arkitektonisk Kulturarv -

Arne Høi Arkitekt maa;. Centerleder, Center for Bygningsbevaring; Raadvad Dansk Studieleder ved den Nordiske Master i Arkitektonisk Kulturarv - A Arne Høi Arkitekt maa;. Centerleder, ; Raadvad Dansk Studieleder ved den Nordiske Master i Arkitektonisk Kulturarv - NORDMAK Adjungeret professor ved Arkitektskolen i Aarhus i RAADVAD i RAADVAD 5 arkitekter

Læs mere

Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser.

Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser. I Thomas B. Thriges Gades hjulspor Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser. Turen begynder ved Ruinen bag rådhuset. 1. I forbindelse

Læs mere

Det forvandlede tresserhus Boligreportage fra en villa fra 1960 erne

Det forvandlede tresserhus Boligreportage fra en villa fra 1960 erne bolig // livsstil // design // liebhaveri // byggeri #05 // november 2011 Det forvandlede tresserhus Boligreportage fra en villa fra 1960 erne Fyr og flamme til boligen Stort tema om opvarmning Det begyndte

Læs mere

Borgerforeningen Mols. Vistoft Mølle Projektidé Mulighedernes Danmark Under RealDania kampagnen Stedet tæller

Borgerforeningen Mols. Vistoft Mølle Projektidé Mulighedernes Danmark Under RealDania kampagnen Stedet tæller Borgerforeningen Mols Vistoft Mølle Projektidé Mulighedernes Danmark Under RealDania kampagnen Stedet tæller 2012 Mols den 2. januar 2012 Til Dansk Bygningsarv Borgergade 111 1300 København K Vistoft Mølle

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY SMEDELUNDSGADE

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY SMEDELUNDSGADE KULTURMILJØER I HOLBÆK BY SMEDELUNDSGADE BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: SMEDELUNDSGADE, HOLBÆK Historie Navnet Smedelundsgade har rødder tilbage i middelalderen, hvor smedene med deres brandfarlige virksomheder

Læs mere

DECEMBER NR. 89 TEMA: BYGNINGSKULTUR ÅRTIERS STØRSTE BIDRAG TIL BYGNINGSKULTURARVEN. Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur

DECEMBER NR. 89 TEMA: BYGNINGSKULTUR ÅRTIERS STØRSTE BIDRAG TIL BYGNINGSKULTURARVEN. Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur DECEMBER 2010 - NR. 89 TEMA: BYGNINGSKULTUR 2015 - ÅRTIERS STØRSTE BIDRAG TIL BYGNINGSKULTURARVEN Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur 1 GENNEMGANG AF DANMARKS FREDEDE BYGNINGER Af Mogens A.

Læs mere

Program for efteråret 2015 Temaet er: Beskyttelse og benyttelse af historiske haver

Program for efteråret 2015 Temaet er: Beskyttelse og benyttelse af historiske haver Program for efteråret 2015 Temaet er: Beskyttelse og benyttelse af historiske haver Helt tilbage på generalforsamlingen i 2013 blev det foreslået, at der blev holdt et møde, hvor anvendelse, indretning

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til plan for etablering af slutdepot for dansk lav- og mellemaktivt affald

Høringssvar vedr. forslag til plan for etablering af slutdepot for dansk lav- og mellemaktivt affald Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K. Att. Tove Kjeldsen Nykøbing F. den 28.11.2014 J.nr.: MLF01254 AJN, KQ Høringssvar vedr. forslag til plan for etablering af slutdepot

Læs mere

Den miljømæssige værdi er udtryk for bygningens betydning i forhold til de omgivelser, som støder op til den.

Den miljømæssige værdi er udtryk for bygningens betydning i forhold til de omgivelser, som støder op til den. BYGNINGERNES BEVARINGSVÆRDIER Bygningsvurderinger Der er i Morsø Kommune registreret ca. 8.200 bygninger, som ifølge BBR-registeret er opført før 1940. Hvis en bygning er ombygget på en måde, så den fremstår

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt Æ Kassehus Glyngøre Projekt beskrivelse Projekt titel: Projekt deltagere: Æ Kassehus Glyngøre Borger & Erhvervs forening Projekt

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård To hustomter fra jernalderen Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Landskabet...3 3.

Læs mere

RØNNE GAMLE ELVÆRK Forsyning

RØNNE GAMLE ELVÆRK Forsyning RØNNE GAMLE ELVÆRK Forsyning Rønne gamle elværk på hjørnet af Landemærket og Lille Madsegade, set fra nord, dec.2005 Navn Rønne Elektricitetsværk og Badeanstalt, Rønne Gamle Elværk. Adresse / matrikelnr.

Læs mere

På skulderen af en fredningsmedarbejder

På skulderen af en fredningsmedarbejder På skulderen af en fredningsmedarbejder Af Helle Nysted Andersen, Bygningskultur 2015 Bærende værdier: Kulturstyrelsens gennemgang af landets fredede bygninger skal sikre, at vi får en objektiv beskrivelse

Læs mere

UDSKIFTNING AF FUNKISALTANER

UDSKIFTNING AF FUNKISALTANER CASE RENOVERING UDSKIFTNING AF FUNKISALTANER Renovering af Ved Volden UDSKIFTNING AF FREDEDE FUNKISALTANER Renovering af Ved Volden, Christianshavn Da de gamle betonaltaner fra 1938 på ejendommen Ved

Læs mere

OBM 7746, Grandvej, etape 2.

OBM 7746, Grandvej, etape 2. OBM 7746, Grandvej, etape 2. - Arkæologisk forundersøgelse forud for Nr. Aaby Kraftvarmeværks byggeri. Af Arkæolog Katrine Moberg Riis Arkæologisk Rapport nr.431, 2013 Indledning... 3 Udgravningens forhistorie...

Læs mere

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme Projektforslag fra Hotel Christiansminde. 2. Juni 2015

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme Projektforslag fra Hotel Christiansminde. 2. Juni 2015 Forsøgsordning for kyst- og naturturisme Projektforslag fra Hotel Christiansminde 2. Juni 2015 STATENS FORSØGSORDNING FOR KYST-OG NATURTURISME Vækstplan for dansk turisme: Styrke dansk kyst- og naturturisme

Læs mere

Svømmehal på museum ESSAYS

Svømmehal på museum ESSAYS Svømmehal på museum 113 Tænk sig, hvis man kunne omskabe en svømmehal eller en idrætshal fra 1960 erne eller 1970 erne til et museum. Så kunne man virkelig formidle det tankegods og den virkelighed, der

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. Lovforslag nr. L 148 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. Lovforslag nr. L 148 Folketinget Lovforslag nr. L 148 Folketinget 2016-17 Fremsat den 14. marts 2017 af Alex Ahrendtsen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Morten Marinus (DF), Karin Nødgaard (DF) og Peter Skaarup

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. november 2013 for Aarhus Kommune i forlængelse af Kommuneplan 2013. Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume

Læs mere

Overlægeboligen ved Vintersbølle Sanatorium.

Overlægeboligen ved Vintersbølle Sanatorium. Overlægeboligen ved Vintersbølle Sanatorium. Region: Sjælland Kommune: Vordingborg Kommune Adresse: Vintersbølle Strandvej 7, 4760 Vordingborg Matr.nr.: 5f Nyråd, Vordingborg Jorder Arkitekt: Kay Fisker

Læs mere

BEVARINGSFONDEN FOR FÆSTNINGSBYEN FREDERICIA - Ansøgning og ansøgningskriterier

BEVARINGSFONDEN FOR FÆSTNINGSBYEN FREDERICIA - Ansøgning og ansøgningskriterier BEVARINGSFONDEN FOR FÆSTNINGSBYEN FREDERICIA - Ansøgning og ansøgningskriterier BYFORSKØNNELSE I FREDERICIA A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har i 2012 doneret 50

Læs mere

oplev Koldinghus Mødet MelleM nyt og gammelt

oplev Koldinghus Mødet MelleM nyt og gammelt oplev Koldinghus Mødet mellem nyt og gammelt Kæmpetårnet Kirkesalen Riddersalen Bibliotekssalen Christian 3.s Kapel Ruinsalen Facade med moderne træbeklædning Det nye trappetårn INDGANG Kæmpetårnet De

Læs mere

Forfaldne huse. Istandsættelse af Toldboden, Havnegade 7a-7b, Hals.

Forfaldne huse. Istandsættelse af Toldboden, Havnegade 7a-7b, Hals. Punkt 6. Forfaldne huse. Istandsættelse af Toldboden, Havnegade 7a-7b, Hals. 2014-36580. By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender Bygningsforbedringsbeslutning (istandsættelse)

Læs mere

Klage over forslag til ny råstofplan 2015 16.03.2015

Klage over forslag til ny råstofplan 2015 16.03.2015 Klage over forslag til ny råstofplan 2015 16.03.2015 Til - Regionspolitikerne i Region Midt, og embedsværket - Kommunalpolitikerne i Syddjurs Kommune, - Kulturstyrelsen, - Ministeriet for by, bolig og

Læs mere

Forslag til KOMMUNEPLANTILLÆG 2013

Forslag til KOMMUNEPLANTILLÆG 2013 Forslag til KOMMUNEPLANTILLÆG 2013 Nr. 7 September 2015 For bevaringsværdige bygninger Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Kopi: Halsnæs Kommune.

Læs mere

Studielejligheder i Holbæk

Studielejligheder i Holbæk Lundestrædet 55, Studielejligheder i Holbæk Perfekt ramme for dig der studerer i Holbæk Klar til indflytning M. Goldschmidt Ejendomme Logo/bomærke på hvid Mand: Pantone Cool Gray 8 Tekst: Pantone 389 M.

Læs mere

Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune

Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune Ansøgningsskema til Hedensted Kommunes Lokal Udviklings Pulje Projektets titel Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune Formål/mål Glud Museum

Læs mere

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR V E D T Æ G T E R F O R BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR Baseret på: Lov nr. 1505/2006, museumsloven med senere ændringer. Lov nr. 1531/2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere

Læs mere

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012 Beboerinformation - Riddersborgparken Afdelingsmødet den 6. september 2012 Riddersborgparken taber 3,2 millioner kroner om året For mange boliger på Lolland, men der er venteliste til Riddersborgpar- kens

Læs mere

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget I forbindelse med informationsmødet den 29. september 2015 og genhusningsmødet den 7. oktober 2015, er der blevet stillet en række spørgsmål som er blevet

Læs mere

SKOVFOGEDEN OG BONDENS BOLIG

SKOVFOGEDEN OG BONDENS BOLIG SKOVFOGEDEN OG BONDENS BOLIG HØRHAVEGÅRDEN HAR BÅDE FUNGERET SOM BOLIG FOR SKOVFOGEDEN OG SOM AVLSGÅRD, HVORFOR DER KAN FINDES FÆLLES TRÆK MED BÅDE SKOFVOGEDBOLIGEN OG BONDEHUSET. I FØLGENDE AFSNIT UNDERSØGES

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven. Oktober 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven. Oktober 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven Oktober 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om forvaltning af kulturarven (beretning nr. 13/06) 24. september

Læs mere

Billeder af bebyggelsen Kirkebakken 15

Billeder af bebyggelsen Kirkebakken 15 KMS og Cowi A/S Billeder af bebyggelsen Kirkebakken 15 Beboelsesbygning, som ønskes nedrevet. Udhusbygning, som ønskes nedrevet. Udhusbygning, som ønskes bevaret. SV: Vedr. ejendommen Kirkebakken15,

Læs mere

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Af arkitekt MAA Jan Arnt I efteråret 2006 skete der oversvømmelse af en villa på Søbækvej 1A. Dette uheld var årsag til, at offentligheden

Læs mere

BYFOs bidrag til en ny arkitekturpolitik

BYFOs bidrag til en ny arkitekturpolitik Bygnings Frednings Foreningen Sammenslutningen af ejere, administratorer og brugere af fredede ejendomme Association of Owners of Historic Houses in Denmark BYFOs bidrag til en ny Bygnings Frednings Foreningen,

Læs mere

Notat om museumsprojekt på Hundested havn. Stærk folkelig opbakning

Notat om museumsprojekt på Hundested havn. Stærk folkelig opbakning Notat om museumsprojekt på Hundested havn Stærk folkelig opbakning Det har længe været ønsket i Hundested, at kunne etablere et museum for Knud Rasmussen. I 1990erne arbejdede stærke, lokale kræfter for

Læs mere

gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme

gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme Gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme Denne pjece er et værktøj til dig, som ejer en lille eller

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Bagåen ved Rolfsted Mølle 2006 2007/1 Middelaldervandmølle fundet i Rolfsted Under Fyns Amts arbejde med at lave en fiskepassage og dermed fjerne den sidste hindring

Læs mere

Beslutningen er truffet efter 3 i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger

Beslutningen er truffet efter 3 i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger Slots- og Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon +45 3395 4200 adk@kulturstyrelsen.dk www.slks.dk CVR 34072191 7. november 2016 Beslutning om ikke at frede Ringbo, Granvej

Læs mere

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer***

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Offentlige tilskud (EU, stat, amtskommune og Ikke offentlige tilskud Museum kommune) Af samlede (fonde, sponsorater mm.) Kr. indtægter Kr. Arken 2008 32.698.308

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. Lovforslag nr. L 44 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. Lovforslag nr. L 44 Folketinget Lovforslag nr. L 44 Folketinget 2017-18 Fremsat den 4. oktober 2017 af kulturministeren (Mette Bock) Forslag til Lov om ændring af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer (Ændrede

Læs mere

Kulturarv i planlægningen

Kulturarv i planlægningen Kulturarv i planlægningen Planlovsdage 2009 Lisbeth Øhrgaard Arkitekt Kulturarvsstyrelsen 25. marts 2009 SIDE 1 Kulturarv kan betale sig!!! - Skaber lokal udvikling. - Tiltrækker borgere. - Understøtter

Læs mere

Kulturhistorisk rapport

Kulturhistorisk rapport NORDJYLLANDS HISTORISKE MUSEUM Kulturhistorisk rapport Gunderup syd for Mariager Velbevaret hustomt fra overgangen mellem bronze- og jernalder. J.nr. ÅHM 6495 December 2015 Ved Arkæolog Karen Povlsen Telefon:

Læs mere

Harsdorffs Hus på Kgs. Nytorv

Harsdorffs Hus på Kgs. Nytorv Harsdorffs Hus på Kgs. Nytorv kontor med plads i verdenshistorien Kgs. Nytorv 3 5 Stuen 1050 København K 118 og 417 m² kontorlejemål på hovedstadens smukkeste plads eller samlet 535 m² Lejemålene er beliggende

Læs mere

I dette nyhedsbrev fortæller vi nyt om motorvejsprojektet mellem Kliplev og Sønderborg og giver en status på de forskellige dele af projektet.

I dette nyhedsbrev fortæller vi nyt om motorvejsprojektet mellem Kliplev og Sønderborg og giver en status på de forskellige dele af projektet. Se vedlagte lodsejerliste Skanderborg Thomas Helsteds Vej 11 Postboks 529 8660 Skanderborg Tlf. 7244 2200 Fax 8652 2013 vd@vd.dk SE 60729018 Giro 7 09 40 00 EAN 5798000893450 Etape 5110, motorvejen Kliplev

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R NØRRETORV 10-15 HJØRRING KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 11.05.2011 Besigtiget af: Nanna Secher Larsen Journalnummer: 2011-7.82.07/860-0001 Kommune: Hjørring Kommune Adresse:

Læs mere

to save or not to save

to save or not to save to save or not to save Artiklen handler om Vadehavskommunernes forskellige planlægningspraksis i arbejdet med bevaringsværdige bygninger og helheder. Af Jannie Uhre Ejstrud Illustrationer: Rena Gonatos

Læs mere

LEMVIG MUSEUM. Tegn. nr.: Side 0. Sag: Om- og tilbygning. Tegn. nr.: Side 0. Checker. Kontr.: 06-12-12. Int.:

LEMVIG MUSEUM. Tegn. nr.: Side 0. Sag: Om- og tilbygning. Tegn. nr.: Side 0. Checker. Kontr.: 06-12-12. Int.: Side 0 LEMVIG MUSEUM Til- og ombygningen skal sikre adgang for alle til hele museet og øge kvaliteten af oplevelsen og omfatter: Nyt indgangsparti Ny butik/cafe - med glaspartier mod haven Nyt elevatortårn

Læs mere

SAVE-Bygningsregistrering Kortlægning og registrering af bevaringsværdier

SAVE-Bygningsregistrering Kortlægning og registrering af bevaringsværdier SAVE-Bygningsregistrering Kortlægning og registrering af bevaringsværdier IDENTIFIKATION Kommune Varde Kommune Adresse Debelvej Landsejerlav Allerslev By, Outrup 325 Kommune nr. 573 Hus nr. 30 Matrikel

Læs mere

BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET

BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET STRUER KOMMUNE JUNI 2010 BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET ÅRSBERETNING FOR 2009 MED UDFØRTE PROJEKTER Udgiver: Struer Kommune Østergade 11-21 7600 Struer Tlf: 96 84 84 84 E-mail: teknisk@struer.dk Udgivelsesår:

Læs mere

Bygherrerapport. Rindum Skole, jernalderbebyggelse med gårde på række. Udarbejdet af Torben Egeberg, Ringkøbing-Skjern Museum 2009

Bygherrerapport. Rindum Skole, jernalderbebyggelse med gårde på række. Udarbejdet af Torben Egeberg, Ringkøbing-Skjern Museum 2009 Bygherrerapport Rindum Skole, jernalderbebyggelse med gårde på række N Udarbejdet af Torben Egeberg, Ringkøbing-Skjern Museum 2009 Bygherrerapport RESUME: På udgravningsområdet og tilstødende arealer har

Læs mere

Indstilling. Udskiftning/reparation af tage på Kasinobygningen, Brobjergskolen. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice

Indstilling. Udskiftning/reparation af tage på Kasinobygningen, Brobjergskolen. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 28. februar 2007 Udskiftning/reparation af tage på Kasinobygningen, Brobjergskolen og Århus Kunstbygning 1. Resume Ingeniørfirmaet

Læs mere

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen)

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen) Dette skema skal udfyldes ved ansøgning til LUP-puljen. Der må gerne vedlægges bilag, men ansøgningsskemaet skal give et kort, præcist, samlet overblik over projektet. Journalnummer (udfyldes af Vordingborg

Læs mere

Afgørelse i sagen om nedrivning af Kvægtorvet i Aalborg Kommune.

Afgørelse i sagen om nedrivning af Kvægtorvet i Aalborg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 14. august 2003 J.nr.: 03-33/800-0102 INV Afgørelse i sagen

Læs mere

ASR 1755 Sprækvej 8, Vester Vedsted

ASR 1755 Sprækvej 8, Vester Vedsted Den ASR 1755 Sprækvej 8, Vester Vedsted - en lille del af en bebyggelse fra omkring Kristi fødsel, samt et hus fra 1000-1100-årene. Af Claus Feveile Den antikvariske Samling Bygherrerapport Indledning

Læs mere

Struer jernbaneklub. Januar Mh 304 ved Struer MR center vest d samt formanden Egon.

Struer jernbaneklub. Januar Mh 304 ved Struer MR center vest d samt formanden Egon. Struer jernbaneklub Januar 2005 Mh 304 ved Struer MR center vest d.2004-09-18 samt formanden Egon. Bestyrelsen: Formand: Egon Petersen 97407433 Kasserer: Erik Linaa 97840687 Bestyrelsesmedlemmer: Kim Hansen

Læs mere

museum, der er blevet til ved storisk Museum Museum Østjylland anden forskning har er kommu- Randers.

museum, der er blevet til ved storisk Museum Museum Østjylland anden forskning har er kommu- Randers. Vedtægter for Museum Østjylland Randers/ /Djursland 1. Navn og ejerforhold, art og status 1..1. Museum Østjylland Randers/Djursland er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, der er blevet til ved en

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

Kommissorium for Kulturmiljørådet for Midt- og Vestsjælland

Kommissorium for Kulturmiljørådet for Midt- og Vestsjælland Kommissorium for Kulturmiljørådet for Midt- og Vestsjælland Kommissorium (indhold og omfang) 1. Baggrund 2. Formål 3. Succeskriterier 4. Produkt 5. Bindinger 6. Organisering 7. Tidsramme 8. Økonomi 9.

Læs mere

Samråd i KUU om spørgsmål AB vedrørende danske mindesmærker i udlandet

Samråd i KUU om spørgsmål AB vedrørende danske mindesmærker i udlandet Kulturudvalget 2011-12 KUU alm. del Bilag 196 Offentligt TALE Arrangement: Samråd i KUU om spørgsmål AB vedrørende danske mindesmærker i udlandet Åbent eller lukket: Åbent samråd Dato og klokkeslæt: Tirsdag

Læs mere

Projekt vedr. restaurering og formidling af Hammershus

Projekt vedr. restaurering og formidling af Hammershus Den 15. juni 2012 Projekt vedr. restaurering og formidling af Hammershus Naturstyrelsen har af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal modtaget tilsagn om støtte på 92,5

Læs mere