NYHEDSBREV NR ÅRGANG 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDSBREV NR. 7-2005 - ÅRGANG 3"

Transkript

1 november 07/05 Indhold NYHEDSBREV NR ÅRGANG 3 Kulturarvskommuner søges s. 2 Finanslov: Adgang til kulturarven s. 3 Holbæk-arkitekts hus fredes s.4 Hesselø retableret s.5 Restaurering af styrelsens hus s. 6 Præmie til Kultuarvsstyrelsen s.8 Fredede bygninger skal tættere på borgerne Kan man skabe øget engagement og interesse for Danmarks 9000 fredede bygninger, hvis man lokalt får større ansvar for dem? Kan ejere af fredede bygninger få en endnu bedre og mere smidig service, hvis sagsbehandlingen foregår lokalt i stedet for i København? Kulturminister Brian Mikkelsen håber, at den ny model vil skabe en tættere dialog mellem ejere af fredede bygninger og myndighederne, men også at et større lokalt ansvar for bygnings-kulturarven vil give et bedre overblik over vore fredede bygningers tilstand: KULTURARVSSTYRELSENS NYHEDSBREV SLOTSHOLMSGADE KØBENHAVN K TLF REDAKTION: KENNETH BO JØRGENSEN TLF Det er nogle af de spørgsmål, som kulturminister Brian Mikkelsen vil have svar på i et pilotprojekt på bygningsrestaureringsområdet. I projektperioden skal dele af sagsbehandlingen vedrørende fredede bygninger foregå lokalt, nærmere bestemt på de lokale museer. I dag behandles sagerne centralt af Kulturarvsstyrelsen i København. Kulturarvsstyrelsen skal lede projektet, der kommer til at omfatte al sagsbehandling af privatejede, fredede bygninger på Fyn, det fynske øhav og i dele af København. Det bliver derfor Odense Bys Museer og Københavns Bymuseum, som de private ejere af fredede bygninger skal henvende sig til med forespørgsler i forsøgsperioden, der vil vare indtil juni næste år. Ejere af fredede bygninger skal have en bedre service med kortere ventetider. Ved at lægge sagsbehandlingen på det lokale museum kommer man tæt på den enkelte borger, og det giver måske et bedre samarbejde mellem parterne. Samtidig får vi undersøgt, om vi ved at lægge mere ansvar for de fredede bygninger ud lokalt, vil opleve et større lokalt engagement i bygnings-kulturarven. I dag har vi fra centralt hold ikke et fuldt dækkende overblik over de fredede bygningers tilstand, fordi det ville kræve uforholdsmæssigt mange ressourcer. Men man kunne sagtens forestille sig, at man lokalt vil sikre sig dette overblik, når man får en større tilknytning til bygningerne. De vil i højere grad indgå som en ressource til lokalområdets udvikling, siger Brian Mikkelsen. Fortsættes side 3

2 Kulturarvskommuner søges Kan kommunerne bruge kulturarven som løftestang for udviklingen i det byggede miljø og til at tiltrække flere borgere, mere erhverv og flere turister? Det vil Kulturarvsstyrelsen og Fonden Realdania undersøge i samarbejde med tre kommuner, der sætter sig som mål at inddrage kulturarven mere aktivt i den kommunale udvikling. Kulturarvskommunerne skal blandt andet give bud på, hvordan kulturarven kan indarbejdes som et strategisk element i kommuneplanen. Kulturarvsstyrelsen og Realdania indbyder landets fremtidige kommuner til at melde sig, hvis man er interesseret i at blive kulturarvskommune i de kommende to år. Projektet støttes med 1,5 mio. kr. Etableringen af tre kulturarvskommuner er en opfølgning på den undersøgelse af danskernes holdninger til kulturarv, som Kulturarvsstyrelsen og Realdania præsenterede tidligere i år. Undersøgelsen viste bl.a., at ca. 70% af borgerne og virksomhederne mener, at kulturarven kan støtte den lokale udvikling. Kulturarvskommunerne skal nu mere konkret udvikle ideer og metoder til, hvordan man udnytter den lokale kulturarv til kommunal udvikling. Med kulturarv menes den faste kulturarv, det vil sige: Fredede og bevaringsværdige bygninger, kulturmiljøer og fortidsminder. Kulturarvskommunerne vil blive bedt om at vurdere de bevaringsværdier, der er i kommunen, og derefter udarbejde bidrag til kommuneplanen, så kulturarven indgår som et strategisk element. En kommune kan f.eks. ønske at profilere sig med fokus på udvikling og beskyttelse af dens kulturarv. En kommune kan ønske at satse på turismeudvikling baseret på kulturarv. Eller en kommune kan have et særligt område med kulturarv, f.eks. en havn eller en industrikultur, som man ønsker at udvikle med bolig og erhverv med respekt for kulturarven. Interesserede kommuner skal indsende en tilkendegivelse til Kulturarvsstyrelsen senest 9. december Blandt de interesserede vil Kulturarvsstyrelsen og Realdania vælge 10 kommuner, der inviteres til at indsende en egentlig ansøgning. De 3 nye kulturarvskommuner bliver udpeget til marts Hasteindkøb til kunstmuseer Kulturarvsstyrelsen har bevilget støtte købte i Derudover har museet to på museet. fra hastesummen til to museumsindkøb. Gudhjem-malerier af kunstneren fra Hastesummen kan søges af museer, som Harry Carlsson ( ) var sammen i løbet af året får akut behov for hjælp til Maleriet vil på afgørende vis styrke muse- med Wilhelm Freddie og Vilhelm Bjerke- et uforudset godt indkøb. ets repræsentation af Mortensen-værker Petersen de mest fremtrædende repræ- fra Gudhjem og af dokumentationen af sentanter for surrealismen i Danmark Bornholms Kunstmuseum: Bornholms Kunstmuseum har fået kr. i støtte til at købe et maleri af Richard Mortensen ( ) med titlen: Komposition (Gudhjem) Maleriet var et af flere, som kunstneren malede i byen. Det nyindkøbte hører naturligt sammen både indholds- og tidsmæssigt med to Gudhjem-malerier af Richard Mortensen fra 1939, som museet den udvikling, der fører frem mod det konkrete maleri. Nordjyllands Kunstmuseum: Nordjyllands Kunstmuseum har fået en støtte på kr. til erhvervelse af Harry Carlssons collage-maleri: Ustabil flegma, Kunstværket vil styrke tyngdepunkterne i den allerede eksisterende præsentation af 20. århundredes kunst i 1930 erne. Museet ejer i forvejen tre værker af kunstneren. Med hovedværket Ustabil flegma fra hans kunstnerisk mest betydningsfulde periode vil præsentationen af kunstneren blive afrundet på en god måde. Maleriet er kendetegnet ved, at han sammensætter genkendelige ting, der er malet naturalistisk eller består af udklip fra aviser, men i en sammenhæng, der mister enhver logik. /2

3 Kunst og køns-mainstreaming Finanslov giver lettere adgang til kulturarven I foråret udgav Kulturarvsstyrelsen en rapport om indkøbspolitikken på syv udvalgte kunstmuseer i perioden Af rapporten fremgik det, at de pågældende museer havde købt langt flere værker af mandlige end af kvindelige kunstnere. Kulturarvsstyrelsens undersøgelse bliver nu brugt som eksempel i en kampagne fra ligestillingsminister Eva Kjer Hansen. Årets finanslovsaftale betyder, at borgerne får lettere adgang til kulturarven. En af de væsentligste konsekvenser af næste års finanslov bliver, at børn og unge under 18 år får gratis adgang til de statslige og statsanerkendte museer. Desuden får alle borgere gratis adgang til de permanente samlinger på Statens Museum for Kunst og Nationalmuseet. I ligestillingsloven står der, at ligestilling Derudover skal der anvendes 40,5 mio. skal integreres i al offentlig forvaltning kr. årligt fra og med 2007 til initiativer, det kaldes kønsmainstreaming. For at der skal styrke formidlingen af kultur- Rosenborg Slot får penge til at forstærke hjælpe de offentlige myndigheder med arven. Det skal ske gennem forbedrede og renovere gulvet i riddersalen, herun- at tænke køns- og ligestillingsaspektet åbningstider og øget tilgængelighed, der dækning af museets indtægtstab og ind i deres arbejde med trafik, økonomi, støtte til bedre formidling og attraktive udgifter til nedpakning af museums- sundhed, kultur mv. har regeringen taget udstillinger. Desuden skal museernes genstande. Der er også sat penge af til initiativ til en kampagne, som samtlige viden om kulturarven nyttiggøres i un- at undersøge muligheden for at belyse ministerier deltager i. dervisningssammenhæng. Rosenborg Slot efter mørkets frembrud. Mainstreamingkampagnen har fået I alt anvender regeringen og Dansk Endelig ønsker parterne bag finansloven sin egen hjemmeside Folkeparti 34,5 mio. kr. i 2006 og 75 mio. at undersøge muligheden for at give dk/koensmainstreaming.asp. Her kan kr. årligt fra 2007 og frem til styrkelse af offentligheden øget adgang til statslige offentlige myndigheder og institutioner adgangen til kulturarven, hvilket svarer ejendomme med historisk og kulturel finde vejledning i, hvordan de retter til 259,5 mio. kr. for perioden værdi. Det gælder visse slotte og ejen- kampagner og oplysningsindsats mod domme, der anvendes som kontorer og hhv. kvinder og mænd, hvordan de ar- På en lang række andre områder giver lignende og derfor har begrænset adgang bejder med kønsopdelt data og statistik, finanslovsaftalen et løft til kulturarven. for offentligheden. Udredningsarbejdet vurderer konsekvenserne af et lovforslag Det gælder bl.a. en styrkelse af formid- foretages i et samarbejde mellem Kultur- for de to køn og opgør ressourcefordelingen mellem kvinder og mænd. Hjemmesiden indeholder også en lang række eksempler fra alle ministerområder på, hvordan det kan gøres. Kulturarvsstyrelsens undersøgelse af museernes indkøbspolitik finder man i kategorien Kultur og fritid bl.a. sammen med en kampagne om brandfare og engangsgrill specielt rettet mod yngre mænd! lingsindsatsen på Gl. Estrup Jyllands Herregårdsmuseum. Fortsat fra forsiden Forsøget skal foregå inden for rammerne af den nuværende bygningsfredningslov, og det vil derfor fortsat være Kulturarvsstyrelsen, der træffer de endelige afgørelser. Men sagsbehandlingen skal foregå på de lokale museer. Til september næste år vil man tage stilling til, om modellen arvstyrelsen og Slots- og Ejendomsstyrelsen og skal være afsluttet medio er så god, at man vil gøre den landsdækkende og permanent og derfor foreslå Folketinget at foretage de nødvendige ændringer af bygningsfredningsloven. Ejere af fredede bygninger i de to områder vil snarest modtage besked om, hvordan og hvornår de kan henvende sig til museerne. Indtil da skal man henvende sig til Kulturarvsstyrelsen som hidtil. /3

4 Hans eget hjem er opbygget helt symmetrisk både udefra og i planløsningen. I hvert af de fire hjørner er lagt lige store rum kvadratiske på 8 m² det er tegnestue, køkken, badeværelse og trapperum. Marius Pedersens enke mener, at planløsningen skyldes, at huset var opført til en enlig mand, for Marius Pedersen var i 1929 blevet enkemand. I soveværelset er der ikke plads til en dobbeltseng, og badeværelset har vinduer til to sider, så han bedre kunne se at barbere sig. Enken mener også, at når spisestuen er så lille, var det, fordi han ikke havde forestillet sig, at der skulle komme gæster. KULTURARVSSTYRELSENS NYHEDSBREV OKTOBER 05 Holbæk-arkitekts villa fredes En villa i Holbæk, der har været hjem og arbejdsplads for en af byens betydeligste arkitekter, er indstillet til fredning efter idé fra Holbæk Museum. Det drejer sig om villaen Bakkekammen 45, som er tegnet i 1929 og senere beboet af arkitekten Marius Pedersen ( ). I dag er den bolig for arkitektens enke, og villaen har haft så stor betydning for byen, at Holbæk Museum er indsat som førstebyder ved eventuelt salg. Marius Pedersen opførte villaen i Bedre Byggeskik-stil, en stilart og en bevægelse, der netop havde sit udspring i Holbæk på Bygmesterskolen, hvor Marius Pedersen var forstander. Bevægelsen tegnede en traditionel, national linje med vægt på beskedne, underspillede arkitektoniske virkemidler og opretholdelse af håndværksmæssige færdigheder. Marius Pedersen var en af de førende i kampen for god bygge- og håndværksskik. Danmarks ældste radiostation bliver ikke fredet. Det Særlige Bygningssyn mener ikke, at den næsten 100 år gamle radiostation, der står på Holmen i København, har de kulturhistoriske og arkitektoniske værdier, der kan begrunde en fredning. En af grundene til afvisningen er, at bygningen ikke længere står på sit oprindelige sted, Frederiksholm, hvor den blev opført i Den blev i 2002 flyttet til Nyholm og står i en sammenhæng, der ikke har noget med radiokommunikation at gøre. Desuden mangler sendemasten, som var en væsentlig del af en radiostation. Radiostationen var kun i funktion frem til slutningen af 1940 erne, og der er derfor ingen spor af den oprindelige indretning. Radiostationen OXA blev opført på Frederiksholm i 1908 som Danmarks første kystradiostation i forbindelse med indførelse af trådløs kommunikation. Den var oprindelig udstyret med en 75 m høj sen- Villaen ligger på en vej, der i en stor bue lægger sig om en bakketop med udsigt over Holbæk Fjord. 25 af vejens huse er tegnet af arkitekterne Ivar Bentsen og Marius Pedersen, og villaen, der er indstillet til fredning, ligger på et hjørne, så det kan ses fra to sider. Det Særlige Bygningssyn bakker op om fredningen. Den siger i sin indstilling, at villaen på forbilledlig vis udtrykker de idealer og det formsprog, som bevægelsen Bedre Byggeskik advokerede for. Den aksefaste udformning i det ydre og den symmetriske opbygning både ude og inde er væsentlige træk i denne arkitekturopfattelse. Hertil kommer den minutiøse omhu i materialevalg og -behandling. Fredningsforslaget er i høring indtil 15. januar Ingen fredning af radiostation demast, som havde en rækkevidde på 300 km. Navnet OXA var Danmarks kaldesignal OX + et A, der betød, at senderen var den første. Den anden kystradiostation var Blåvand, der derfor hed OXB. Foreningen til bevarelse af Danmarks ældste radiostation har siden gjort et stort arbejde for at tilvejebringe det oprindelige sendeudstyr og har restaureret bygningen. I dag rummer den museum med en unik samling af trådløst kommunikationsudstyr. /4

5 Kulturarv retableret på Hesselø Kulturarvsstyrelsen har nu afsluttet sin del af retableringen af de ødelagte kulturværdier på Hesselø. Den samlede regning til ejeren bliver på kr. Og dertil kan ejeren vente en bøde for overtrædelse af museumsloven. Den ødelagte kulturarv drejer sig om 25 hustomter fra middelalderen. De blev ødelagt, da ejeren af Kattegat-øen lod bulldozere jævne dem med jorden for at gøre plads til en landingsbane. Tomterne var ellers beskyttede fortidsminder i henhold til museumsloven. Man ved ikke præcist, hvad tomterne har været brugt til. De danner en fordybning i jorden, som om at der har stået telte eller andre mindre holdbare bygninger. Tilbage står de jordvolde, der skulle holde hytterne på plads. Det kan have været små fiskerhytter, for øen har været et eftertragtet sted for sælfangere. Man kunne forestille sig, at det har været en slags Klondike, hvor man tog til for at gøre en god fangst i sæsonen, og derfor har man haft disse midlertidige boliger. Tomterne har altid været synlige i terrænet, og selv efter at bulldozere jævnede dem med jorden, kunne man mange steder tydeligt se på vegetationen, hvor tomterne lå. Vi har derfor genskabt dem, så godt man nu kan under disse omstændigheder, ved at bygge voldene op igen. Fire af dem var dog så ødelagte, at det ikke gav mening at retablere dem, siger arkæolog Torben Dehn, Kulturarvsstyrelsen. Ejeren af Hesselø, firmaet Weibel Scientific fra Allerød, har erkendt ødelæggelserne og indvilget i at betale for genopretningen. Det gælder også for de ødelæggelser, der er sket på naturen. I alt er firmaet tiltalt for overtrædelse af fem forskellige love i forbindelse med det ulovlige anlæg af landingsbanen. Naturopretningen er fortsat i gang under ledelse af Cowi. Genskabningen af landskabet ventes færdigt 30. oktober, samtidig med at fredningen af gråsæler træder i kraft. Hesselø ligger i Kattegat nord for Hundested og er på 0,7 km². Møn-atlas får hjemmeside Nu kan almindelige borgere følge med, gennemføres under projektforløbet, Møns Kulturarvsatlas udgives i et nyt når Kulturarvsstyrelsen i samarbejde herunder registreringen af bygninger og format en atlasguide, som er i praktisk, med Møn Kommune går i gang med et kortlægningen af kulturmiljøer. Desuden kvadratisk format, 21 x 21 cm, så den nyt kulturarvsatlas. findes der her et arbejdsprogram. kan tages med på tur ud i by og land- er adressen på den ny hjemmeside, der skab, hvis man ønsker det om man følger arbejdet med Møn Kulturarvsatlas. Kulturarvsatlasset skal som de tidligere så er lokal eller turist. I atlasguiden er Arbejdet varer frem til julen atlas i serien sætte fokus på kommunens kort, fotos og skitser, der understøttes af kulturarv, både på bygnings- og beva- forklarende tekst. På hjemmesiden vil man blandt meget ringsområdet, på kulturmiljøområdet og andet kunne finde nyheder om projektet, på landskabsområdet. Atlasset udgives også i internetversion, tidsplaner, og der vil være et arkiv, hvor hvor man f.eks. kan gå en tur på øerne man kan få et overblik over den viden, der lidt efter lidt bliver samlet ind. Under mere info kan man bl.a. læse om atlasopgaven, baggrund, metode, projektets deltagere og den følgegruppe, som medvirker. Desuden er der links til mere viden om kulturarv og til kontaktpersoner og partnere i projektet, dagsordner og referater. Endelig indeholder hjemmesiden oplysninger om, hvilke aktiviteter der Møn Kommune har indgået en aftale med Kulturarvsstyrelsen om at få udarbejdet et kulturarvsatlas, der dels er en kortlægning og beskrivelse af 25 værdifulde kulturmiljøer i by og på land, dels en registrering og en vurdering af ca enkeltbygninger i kommunen opført før Atlasset kan bruges af mønboere, planlæggere og sagsbehandlere i kommunen, museer, bevaringsforeninger og mange andre, som interesserer sig for kommunens kulturværdier og deres bevaring. på kort, klikke på hver enkelt bygning eller kulturmiljø og få informationer og billeder frem på skærmen. Der er i dag udgivet atlas for 74 kommuner, og ud over Møn Kulturarvsatlas er der yderligere et på vej for hele Vadehavsområdet, hvor hele eller dele af 10 kommuner indgår. Atlassene kan ses på: /5

6 Restaurering af Bremerstente Processen med at få restaureret Kulturarvsstyrelsens senest erhvervede ejendom, Bremerstente på Fyn, er nu godt i gang. Ifølge planen vil man gå i gang med selve byggeriet til foråret. Undervejs vil interesserede kunne følge med i, hvordan man restaurerer et forfaldent, fredet hus. I første omgang har Kulturarvsstyrelsen efter en udbudsrunde valgt teknisk rådgivning og bistand i totalrådgivning til de planlagte restaurerings- og ombygningsarbejder, der omfatter både hus og have. Det blev Tegnestuen Vaag ved arkitekt M.A.A. Thomas Hillerup, Martofte. Firmaet vil nu foretage forundersøgelser og forfalden bygning. Undervejs i byggeriet vil man desuden med skilte fortælle, og udarbejde projektforslag, derefter følger projekteringen, og man regner med hvad man er i gang med, og hvor langt byggestart ca. 1. april Huset skal man er nået. indrettes til beboelse og sælges, når byggesagen er afsluttet. Kulturarvsstyrelsen Bremerstente er et landarbejderhus har i byggeperioden planlagt at holde fra første halvdel af 1800-årene. Det er to åbenthus-arrangementer, hvor alle opført af herregården Brahetrolleborg på interesserede kan blive orienteret om, Sydfyn. Huset blev fredet i 1987 som en hvordan man restaurerer en så gammel Kollegium fredes vigtig del af helheden i det enestående 4. Maj Kollegiet på Frederiksberg er indstillet til fredning. Kulturarvsstyrelsen har foreslået fredningen, og Det Særlige Bygningssyn har tilsluttet sig. Forslaget sendes nu i høring. Bygningen blev tegnet og opført fra af arkitekt Hans Hansen. Bygherren var Frihedsfonden, der på få år opførte ni kollegier over hele landet alle kaldt 4. Maj Kollegiet. De skulle huse studerende, der var efterkommere efter dem, der havde bekæmpet tyskerne under 2. Den indvendige plan viser en klar holdning til det liv, der skal leves i kollegiet. verdenskrig.. Indretningen skulle bringe de mange Baggrunden for kollegierne kan især ses forskellige studerende sammen, og den i bygningen på Frederiksberg, der fik den skulle skabe et sammenhold mellem mest monumentale udformning, med dem. stærke, symbolladede udsmykninger og arkitekturdetaljer, flere skulle lede tanken hen på modstandsbevægelsen. og baderum. Der blev også lagt stor vægt Derfor gangenes fællesskab om køkken på fællesrummene dagligstue, bibliotek Samtidig var dette kollegium sammen og festsal. med Århus-kollegiet (tegnet af C.F. Møller) datidens bud på fremtidens kollegier, 4. Maj Kollegiet ligger bag Frederiksberg med fælles opholdsrum, fælles altaner og Rådhus med haveanlæg op til Frederiksberg fællesskab i gangkøkkenerne. Have. og velbevarede herregårdsmiljø omkring Brahetrolleborg. Det lille stråtækte bindingsværkshus på 108 m2 har været bolig for to familier. Indvendigt er der ikke sket ændringer i mange år. I køkkenet står stadig et gammelt brændekomfur, bryggerset er udstyret med en gruekedel, og der er hverken toilet eller bad. Af samme grund har den tidligere ejer haft svært ved at leje huset ud. Kulturarvsstyrelsen vil nu gøre det beboeligt på en måde, så det stadig bevarer sine fredningsmæssige værdier. Og dermed kan huset fortsat indgå i det særlige kulturmiljø omkring Brahetrolleborg. Brahetrolleborg er et helt særligt kulturmiljø med mange spor fra de store landboreformer i årene. Brahetrolleborgs daværende ejer, lensgreve Johan Ludvig Reventlow, var en af foregangsmændene med hensyn til modernisering af landbrugsdriften og forbedring af bøndernes forhold, og på hans eget gods blev de fremsynede idéer ført ud i livet. Derfor er det ikke kun Brahetrolleborgs hovedbygning, der er fredet, men også en række større og mindre bygninger, der hører eller har hørt til godset, bl.a. det gamle Brahetrolleborg Hospital, den tidligere godsforvalterbolig, vandmøllen, en trelænget gård, flere mindre landarbejderhuse samt to små fiskerhytter. Disse huse er alle med til at tegne et nuanceret billede af livet på Brahetrolleborg Gods for ca. 200 år siden, så det er hele godsets og ikke kun godsejer-familiens historie, man kan fortælle. /6

7 Udgravning i jernalderhøvdingens landsby Nationalmuseet og Lolland-Falsters Stiftsmuseum har netop afsluttet en udgravning i Hoby på det sydlige Lolland. Den arkæologiske undersøgelse var betalt af Kulturarvsstyrelsen, fordi den lollandske mark tilhører kategorien af dyrkningstruede fortidsminder. Lige under jordoverfladen gemmer sig sporene af en jernalderlandsby fra tiden efter Kristi fødsel. Når marken pløjes og dyrkes år efter år, bliver resterne af de 2000 år gamle gårde og huse efterhånden nedbrudt. Efter museumsloven er det staten, dvs. Kulturarvsstyrelsen, der skal betale for arkæologiske undersøgelser, når anledningen er almindelig landbrugsdrift og ikke f.eks. byggeri eller råstofindvinding. Landsbyer fra jernalderen er ikke nogen sjældenhed i Danmark, men den i Hoby er noget ganske særligt. Her ved man med sikkerhed, at en af Nordeuropas mest magtfulde høvdinge har haft sin gård. I 1920 blev hans grav fundet blot et par hundrede meter derfra. Den var så rigt udstyret, at man skal til Romerriget for at se noget tilsvarende. I graven var der dækket op til måltid for den døde med flæskesteg, adskillige romerske bronzekar til mad og drikke samt to helt enestående sølvbægre, der hver vejer ca. 1 kg. Bægrene er udsmykket med scener fra Homers Iliade. Jernalderhøvdingen fra Hoby har uden tvivl været en mand med tætte forbindelser til Romerriget, og fundene fra hans grav er blandt de fornemste genstande i Nationalmuseets samlinger. De første udgravninger af landsbyen fandt sted i , og her fik man fastslået jernalderbebyggelsens udstrækning mod syd og vest. Formålet med efterårets udgravning var bl.a. at finde den nordlige og østlige afgrænsning for dermed at få overblik over landsbyens samlede størrelse. Desuden undersøgte arkæologerne en stor hustomt på 24 meters længde, som meget vel kan have været en del af høvdingens gård. I løbet af efteråret og vinteren skal Nationalmuseet og Lolland-Falsters Stiftsmuseum udarbejde en plan til Kulturarvsstyrelsen for, hvordan Hoby-området efter deres mening bedst kan sikres. Måske skal hele landsbyen totaludgraves. Måske kan det blive aktuelt at beskytte fortidsmindet på anden måde. Hoby er samtidig udpeget som kulturarvsareal af national betydning. Læs mere om Hoby-udgravningen på Nationalmuseets hjemmeside natmus.dk/sw22086.asp 1 million til kraftvarmeværk Det tidligere Thomas B. Thriges Kraft- uvist, hvad bygningen skal bruges til, når Kulturarvsstyrelsen har betinget sig, varmeværk i Odense skal nu restaureres. Det skal have nyt naturskifertag, døre, vinduer og murværk skal sættes i stand, og indvendigt skal der ryddes op, efter at man har fjernet mange af de gamle maskiner. Kulturarvsstyrelsen har givet tilladelse til restaureringen og samtidig bevilliget 1 mio. kr. i støtte og et lån på kr. Den samlede restaurering, der foretages af ejeren, Byggeselskab Olav de Linde, beløber sig til kr. Det er endnu den er færdigrestaureret. Industrianlægget blev opført som en del af Thomas B. Thriges store fabrikskompleks i Odense Havn. Det blev fredet i Bygningen har stået tom i mange år og er nu i dårlig stand. Det største problem er tagets utætheder, som forårsager fugt i murværk og tagkonstruktion. Der forestår desuden en stor oprydning efter fjernede maskiner og istandsættelse af samtlige indre overflader. at reparationer af døre og vinduer skal foregå ved bevaring af så meget som muligt af det gamle materiale. Støtten fra Kulturarvsstyrelsen sker med anbefaling fra Det Særlige Bygningssyn blandt andet med henvisning til, at bygningens store rummelighed og kravet om bevaring af den store B & W dieselmotor med de to generatorhjul, omformeren og hovedfordelingstavlen lægger begrænsninger på den fremtidige anvendelse. /7

8 Bondegård mister fredning Pris for Løvenborg Kulturarvsstyrelsen har fået en pris af Københavns Kulturfond. Fonden præmierer en gang om året Gode og smukke bygninger opført eller renoveret i Københavns Kommune. Styrelsen fik sin pris for istandsættelse i 2004 af facaderne på Løvenborg, Vesterbrogade 34 i København. Kulturborgmester Martin Geertsen overrakte i forrige uge prisen til Kulturarvsstyrelsens direktør, Steen Hvass, ved et arrangement på Københavns Bymuseum. Kulturfonden skriver i sin begrundelse: Restaureringen af Løvenborg er gennemført med stor forståelse for husets oprindelige idé og i en kvalitet ud over det Københavns kulturborgmester Martin Geertsen overrækker præmien til Kulturarvsstyrelsens direktør, Steen Hvass. sædvanlige. Bygningen er tegnet af Anton Rosen i 1906 og er en af de få bygninger i Danmark, der er udført i den originale jugendstil. Bygningen blev fredet i 1985, men var på det tidspunkt i forfald. I 1996 blev bygningens facade renoveret af staten. Løvenborg var det første hus i Danmark med curtain-wall. Det vil sige, at den lette facade er ophængt på husets bærende konstruktion. Facaden er rigt dekoreret med imiteret sandsten, smedejern, kobber og forgyldninger, og efter renoveringen træder den strålende frem i gadebilledet. I 2001 blev restaureringen af resten af bygningen sat i gang. Huset er tegnet til at rumme erhverv på etagerne, og med restaureringen er de originale store åbne og lyse rum genskabt. På hovedtrappen og på tredje sal er de oprindelige farver og dekorationer på væggene malet op, og alle dørhåndtag, dørklokker og talegitre er enten genbrugt eller genskabt. Øverste etage er ombygget til at rumme en gæstebolig for arkitektskolens gæsteprofessorer. Lejligheden er indrettet i et nutidigt arkitektonisk udtryk med tre værelser omkring et fællesrum. Restaureringen af Løvenborg modtog Europa Nostra Prisen i En fredet bondegård i Ejby Kommune på Fyn er blevet så misligeholdt, at den nu har mistet sine fredningsværdier. Derfor har Det Særlige Bygningssyn udtalt, at fredningen bør ophæves. Det drejer sig om en firlænget gård på Brændemøllevej 11, Hjorte by i Ejby Kommune på Fyn. Den blev fredet i 1990, men samtidig blev der opført en moderne svinestald kun 8 m fra gården, og siden har de fredede avlslænger stået tomme. Stuehuset har stået tomt i længere tid, og hele bondegården er flere steder ved at styrte sammen. Allerede i 1996 var dele af gården så medtaget, at ejeren bad om lov til at rive bygningerne ned, men det blev afslået. Siden har Kulturarvsstyrelsen forsøgt at få skiftende ejere til at istandsætte især stråtagene. I 2001 fik ejeren et direkte påbud om at reparere stråtagene. I foråret 2004 fik Kulturarvsstyrelsen udarbejdet en tilstandsrapport, der viste, at ejendommen var i en dårlig stand. Det meste af østlængens tagværk var styrtet sammen. Kulturarvsstyrelsen gav tilsagn om støtte på kr. til genopførelse, men da fristen for at anvende disse midler udløb, bad ejeren i stedet om lov til at rive det hele ned. Det Særlige Bygningssyn beklager på det kraftigste, at de skiftende ejere ikke har vedligeholdt de fredede bygninger. /8

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021.

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021. Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon 55 36 36 36 Direkte 55 36 24 23 Fax. 55 36 25 00 post@vordingborg.dk www.vordingborg.dk Anne-Line Møller Sutcliffe Sagsnr: 2011-2168 Forslag

Læs mere

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Bedre Byggeskik Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Arkitekter MAA Per Godtfredsen og Jan Arnt Historisk Forening for Espergærde er gået ind i et samarbejde med By & Land Helsingør

Læs mere

Det tidligere Overformynderi i Stormgade: Nye funktioner i gamle bygninger

Det tidligere Overformynderi i Stormgade: Nye funktioner i gamle bygninger Det tidligere Overformynderi i Stormgade: Nye funktioner i gamle bygninger Byens Netværk 17.02.09 Tekst og foto: Ditte Frisk Hansen Det gamle fredede Overformynderi i Stormgade har fået ny funktion: Call

Læs mere

Case 3: Eksempel på bygningsrenovering Af Mario Jensen, Bygningskonstruktør Qarsoq Tegnestue ApS Opponent Thomas Riis Arkitekt MAA, RIIS ApS.

Case 3: Eksempel på bygningsrenovering Af Mario Jensen, Bygningskonstruktør Qarsoq Tegnestue ApS Opponent Thomas Riis Arkitekt MAA, RIIS ApS. Case 3: Eksempel på bygningsrenovering Af Mario Jensen, Bygningskonstruktør Qarsoq Tegnestue ApS Opponent Thomas Riis Arkitekt MAA, RIIS ApS. Bygningen B-7 Ny herrnhutsbygning opført (1747-48) som missionshus

Læs mere

Enfamilieshus på Fanø. -Transformation af Vestervejen 62

Enfamilieshus på Fanø. -Transformation af Vestervejen 62 Enfamilieshus på Fanø -Transformation af Vestervejen 62 Ann Petersen 8. Semester AAA 2013 Indledning Denne opgave omhandler transformationen af Vestervejen 62. For at bring liv til huset, men også til

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt Æ Kassehus Glyngøre Projekt beskrivelse Projekt titel: Projekt deltagere: Æ Kassehus Glyngøre Borger & Erhvervs forening Projekt

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager - til leje... Kontordomicil 794 m 2 Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn Inspirerende kontorlejemål i flere etager Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Kontorlejemål

Læs mere

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde Fredningsforslaget omfatter: Forhus og sidehus Forslagsstiller: Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur Udarbejdet af Søren

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage - til leje... Kontordomicil 799 m 2 Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn Velegenet til fx. domicil på fuld etage Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Gennemrenoveret

Læs mere

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Af arkitekt MAA Jan Arnt I efteråret 2006 skete der oversvømmelse af en villa på Søbækvej 1A. Dette uheld var årsag til, at offentligheden

Læs mere

Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73

Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73 Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 73 33 73 Til interesserede købere af De Grå Stokke Kulturstyrelsen vil gerne give dig lidt nyttig og praktisk

Læs mere

***** 1. Bemærkninger angående digital offentlig bekendtgørelse af fredningsforslag

***** 1. Bemærkninger angående digital offentlig bekendtgørelse af fredningsforslag NOTAT Til ministeren 24. september 2012 Kommenteret høringsnotat om udkast til forslag til lov om ændring af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer (Mulighed for digital bekendtgørelse,

Læs mere

Nyhedsbrev September 2010

Nyhedsbrev September 2010 Bevaringsforeningen for Præstø og omegn Nyhedsbrev September 2010 e glemte perler. Vi kender efterhånden mere til Paris og London end vi kender til de mange enestående bygninger, der ligger i vores eget

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. november 2013 for Aarhus Kommune i forlængelse af Kommuneplan 2013. Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume

Læs mere

to save or not to save

to save or not to save to save or not to save Artiklen handler om Vadehavskommunernes forskellige planlægningspraksis i arbejdet med bevaringsværdige bygninger og helheder. Af Jannie Uhre Ejstrud Illustrationer: Rena Gonatos

Læs mere

Krav og kvalitet. - i bygningsfornyelsen

Krav og kvalitet. - i bygningsfornyelsen Krav og kvalitet - i bygningsfornyelsen 1 Kolofon Sammenfatningen er udarbejdet af: sbs rådgivning a/s Fotos: sbs og BvB Layout: sbs rådgivning a/s ISBN: Elektronisk: 987-87-754-6435-7 Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune.

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december

Læs mere

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Forebyggende vedligeholdelse kan være smukt! Frederiksberg Kirkes menighedsråd har her i oktober fået færdiggjort en facaderenovering af præsteboligen og

Læs mere

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning Nørrebrogade Nørrebrogade Det skal du vide om Renovering og genhusning Revideret januar 2014 1 Indhold Indhold... 2 Kære beboere... 3 Byggepladskontor og byggeledelse... 4 Arbejdstid... 4 Byggesagens omfang...

Læs mere

Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse

Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse Kulturarv og kulturmiljø Landskab og byrum Friluftsliv og rekreation Københavns Befæstning skal bevares og udvikles som en sammenhængende attraktion

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer***

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Offentlige tilskud (EU, stat, amtskommune og Ikke offentlige tilskud Museum kommune) Af samlede (fonde, sponsorater mm.) Kr. indtægter Kr. Arken 2008 32.698.308

Læs mere

Vedtægter Østfyns Museer 2008

Vedtægter Østfyns Museer 2008 Vedtægter Østfyns Museer 2008 baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 952 af 27. november 2002 om museer Bekendtgørelse nr. 953 af 27. november 2002

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN 1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN RÅDHUSSTRÆDE 4 Forhuset blev opt for brygger Jens Arnth Møller i 1796 med kælder og tre etager. En senere ejer, Mads Laier, fik i 1937 ændret etagehøjden

Læs mere

BOLIG GRÆKENLAND MELT BYHUS, HVOR FIRE DANSKE ARKITEKTER HAR SKABT EN UNIK FERIEBOLIG VED AT SKRÆLLE LAG EFTER

BOLIG GRÆKENLAND MELT BYHUS, HVOR FIRE DANSKE ARKITEKTER HAR SKABT EN UNIK FERIEBOLIG VED AT SKRÆLLE LAG EFTER BOLIG GRÆKENLAND AR KITEK TENS AF TRYK HØJLOFTEDE, KALKEDE RUM I DOUCE TONER. RÅ STENMURE, SORTMALEDE VÆGGE OG LOFTER OG ET LANGT KØKKENBORD OPHÆNGT I EN STÅLWIRE. PÅ DEN GRÆSKE Ø LESBOS LIGGER ET FANTASTISK

Læs mere

Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk

Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk Til Vejen Kommune Teknik og Miljø Højmarksvej 20 6670 Holsted Bemærkninger til Lokalplan 271, Boligformål

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme

gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme Gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme Denne pjece er et værktøj til dig, som ejer en lille eller

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bilag 1 - behandling af ansøgninger Hermodsvej 1, 7480 Vildbjerg nyt tag lagt med sort ædelengoberet vingefalstagsten samt undertag, nye tagrender

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN KULTURMILJØER I HOLBÆK BY BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN, HOLBÆK Historie Bakkekammen og Møllevangen er en del af Stormøllegård-konsortiets udstykning

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

J ø r g e n O v e r b y s T e g n e s t u e A / S Restaurerings arkitekter m.a.a. - Medlem af DanskeArk. Tegnestue præsentation

J ø r g e n O v e r b y s T e g n e s t u e A / S Restaurerings arkitekter m.a.a. - Medlem af DanskeArk. Tegnestue præsentation Restaurerings arkitekter m.a.a. - Medlem af DanskeArk Tegnestue præsentation November 2008 J ø r g e n O v e r b y s T e g n e s t u e A / S Adresse: Jørgen Overbys Tegnestue A/S Slotsvej 46 DK-6510 Gram

Læs mere

ANALYSE OG GENTEGNING

ANALYSE OG GENTEGNING ANALYSE OG GENTEGNING 17-12-2014 Det arkitektoniske værk Schröder House blev bygget i 1924 i Utrecht af den hollandske arkitekt Gerrit Rietveld til Fru- Schröder-Schräder og hendes 3 børn. Efter hendes

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

Materialet er indforstået - der refereres til vores møde herom i forvaltningen 07-01-2014.

Materialet er indforstået - der refereres til vores møde herom i forvaltningen 07-01-2014. John Wegner 18. januar 2014 Til Varde kommune Angående BR10 ansøgning om nedrivning af beboelsesejendom. Vedrørende Dejrupvej 91, 6855 Outrup. Matr.nr. 2h Dejrup By, Outrup. Dette dokument supplerer min

Læs mere

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013 Sjællandsgade 22 Husk informationsmøde d. 7. november kl. 19-20 i fælleslokale på 1. sal. Sjællandsgade 22 Det skal du vide om renoveringen i din bolig November 2013 Københavns Kommune og Landsbyggefonden

Læs mere

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C Referenceliste Mejlgade, Aarhus C Den bevaringsværdige ejendom er oprindeligt fra 1845 og anvendt dels til bolig og dels til erhverv. Ejendommen har de seneste år lidt under manglende vedligeholdelse,

Læs mere

I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder.

I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder. Barcelona Charteret I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder. Erklæringen begynder således:»som

Læs mere

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Projektbeskrivelse Museerne ved Vadehavet har netop afsluttet en gennemgang de bevaringsværdige bygninger i området, der blandt andet havde

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

CHARLOTTENLUND SLOT BYGNINGSTEGNINGER JUNI 2015

CHARLOTTENLUND SLOT BYGNINGSTEGNINGER JUNI 2015 CHARLOTTENLUND SLOT BYGNINGSTEGNINGER JUNI 2015 2 NYE LEJERE TIL CHARLOTTENLUND SLOT OG OMKRINGLIGGENDE BYGNINGER Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) søger nye lejere til Charlottenlund Slot

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Lov om ændring af lov om anvendelse af Christianiaområdet

Lov om ændring af lov om anvendelse af Christianiaområdet Side 1 af 5 LOV nr 431 af 09/06/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-06-2004 Finansministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Den fulde tekst Lov om ændring af lov om anvendelse af Christianiaområdet

Læs mere

UDSIGTSPOSTER I SVANNINGE BJERGE

UDSIGTSPOSTER I SVANNINGE BJERGE UDSIGTSPOSTER I SVANNINGE BJERGE Åben konkurrence for arkitektstuderende 2013 1 INDBYDELSE, BAGGRUND OG MÅL Bikubenfonden indbyder til deltagelse i konkurrencen om udformning af en serie udsigtsposter

Læs mere

Velkommen til infomøde 19 03 2013 BLOKKENE AFD.42

Velkommen til infomøde 19 03 2013 BLOKKENE AFD.42 Velkommen til infomøde Velkommen til infomøde Program Velkomst ved formand for afdelingsbestyrelsen Henrik Pedersen Generel information om renoveringen af Løget By; hvad og hvor Forventede tidsplaner Generel

Læs mere

INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN

INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN TIL EJERNE I RINGPARKEN 17/12-1998 VEDR: NYT TAG PÅ BLOKKENE I RINGPARKEN Der indkaldes hermed til EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING,

Læs mere

"Centrum" i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv).

Centrum i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv). kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 "Centrum" i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv). 1 Række af Bedre Byggeskik på Badstuen

Læs mere

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER COPENHAGEN PROPERTY 6 2 O N. 885/203 C O P E N H A G E N K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER // KØBENHAVN V COPENHAGEN PROPERTY OPKØBT : NOVEMBER 202 AREAL : 2663 KVM RENOVERET

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde mandag d. 29. april 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5. Dagsorden

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde mandag d. 29. april 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5. Dagsorden Lejerbo afd. 204 d. 10. april 2013 Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde mandag d. 29. april 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5 Dagsorden 1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg

Læs mere

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009.

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Danmark får et nyt nationalt søfartsmuseum i 2012. Projektering af de nye udstillinger er netop gået i gang og

Læs mere

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev.

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Sagsnr: 12/138808 Sagsansvarlig: dr30225 Sagsbehandler: mv Sagens formål Genbehandling af ansøgning om

Læs mere

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf Sorø Kunstmuseum Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf På en flot sommerdag i juni drager Byens Netværk af sted til Sorø for at besøge Sorø Kunstmuseum, der for nylig har

Læs mere

Landzonetilladelse til en ekstra bolig

Landzonetilladelse til en ekstra bolig Lisa Schønnemann Holmenevej 19 3140 Ålsgårde Mailet d.d. Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282589 mth51@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 30.06.2015

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 6. juni 2013 klokken 19:15 på beboerkontoret

Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 6. juni 2013 klokken 19:15 på beboerkontoret Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 6. juni 2013 klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: MJM, KDP, KA, KLM, KL, LM, MM Afbud: KFG Fravær: TBB, PTX, JJS, CF, KVF Gæster: Torben (TBG) Kategorier

Læs mere

Det forvandlede tresserhus Boligreportage fra en villa fra 1960 erne

Det forvandlede tresserhus Boligreportage fra en villa fra 1960 erne bolig // livsstil // design // liebhaveri // byggeri #05 // november 2011 Det forvandlede tresserhus Boligreportage fra en villa fra 1960 erne Fyr og flamme til boligen Stort tema om opvarmning Det begyndte

Læs mere

BEVARINGSFORENINGEN for Præstø og Omegn

BEVARINGSFORENINGEN for Præstø og Omegn BEVARINGSFORENINGEN for og Omegn Udsigt fra havn mod Nysø Antonibakken...2-3 Møllebakken på Ærø fredet...4-5 Søg om tilskud... 5 Sensommerudflugt... 6 Korte, men vigtige meddelelser... 7 Bestyrelsen...

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Harsdorffs Hus på Kgs. Nytorv

Harsdorffs Hus på Kgs. Nytorv Harsdorffs Hus på Kgs. Nytorv kontor med plads i verdenshistorien Kgs. Nytorv 3 5 Stuen 1050 København K 118 og 417 m² kontorlejemål på hovedstadens smukkeste plads eller samlet 535 m² Lejemålene er beliggende

Læs mere

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk 2150 Nordhavn 02 kronløbshuset.dk Velkommen til Et nyt byggeri i harmoni med havnemiljøet Arkitekturen ideen den nye bydel Ejerlejligheder med taghave, terrasse eller altaner Lejlighedstyper fleksibel

Læs mere

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012 Beboerinformation - Riddersborgparken Afdelingsmødet den 6. september 2012 Riddersborgparken taber 3,2 millioner kroner om året For mange boliger på Lolland, men der er venteliste til Riddersborgpar- kens

Læs mere

BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET

BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET STRUER KOMMUNE JUNI 2010 BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET ÅRSBERETNING FOR 2009 MED UDFØRTE PROJEKTER Udgiver: Struer Kommune Østergade 11-21 7600 Struer Tlf: 96 84 84 84 E-mail: teknisk@struer.dk Udgivelsesår:

Læs mere

Bygning, hjem, museum

Bygning, hjem, museum Bygning, hjem, museum arkitektur på Ordrupgaard Undervisningsmateriale til udskolingen Arkitektur er bygninger. Bygninger til at leve i, til at opleve, til at lære i eller til at arbejde i. Arkitektur

Læs mere

Oktober 2014 INFORMATION OMKRING RENOVERINGEN GALGEBAKKEN KÆRE BEBOERE

Oktober 2014 INFORMATION OMKRING RENOVERINGEN GALGEBAKKEN KÆRE BEBOERE Oktober 2014 INFORMATION OMKRING RENOVERINGEN GALGEBAKKEN KÆRE BEBOERE Så er den længe ventede renovering af Galgebakken rykket endnu et skridt nærmere!. Som mange sikkert har set, er der ankommet 2 store

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET, HOLBÆK Historie Fra 1887 kunne der gives billige lån til opførelse af arbejderboliger,

Læs mere

Wilders Plads Ejendomme A/S Strandgade 56, Wilders gård & Strandgade 71, 1401 København K

Wilders Plads Ejendomme A/S Strandgade 56, Wilders gård & Strandgade 71, 1401 København K Wilders Plads Ejendomme A/S Strandgade 56, Wilders gård & Strandgade 71, 1401 København K Ejendomme A/S Velkommen til Wilders Plads Ejendomme A/S, som er et familieforetagende i fjerde generation med civiløkonom

Læs mere

Tilladelsen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen af dette brev, jævnfør 56, stk. 1 i planloven.

Tilladelsen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen af dette brev, jævnfør 56, stk. 1 i planloven. Ringsted Landsbynet Att. Lars Lundgren Sendt pr. mail til: lars.lundgren@ringstedlandsbynet.dk Dato: 10. februar 2015 Landzonetilladelse til opstilling af 35 m høj antennemast til radio- og datakommunikationsformål

Læs mere

USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT!

USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT! USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT! Ejendommen The Sheffield blev købt af en fremsynet projektudvikler der har valgt at inddrage de øverste 3 etager til fælles-områder. På etage 57, 58 og 59 er

Læs mere

Kulturarv en værdifuld ressource for kommunernes udvikling

Kulturarv en værdifuld ressource for kommunernes udvikling KULTURARVSSTYRELSEN SLOTSHOLMSGADE 1 1216 KØBENHAVN K TELEFON 72 26 51 00 kuas@kuas.dk www.kuas.dk FONDEN REALDANIA NICOLAI EIGTVEDS GADE 28 1216 KØBENHAVN K Kulturarv en værdifuld ressource for kommunernes

Læs mere

NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008

NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008 NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008 Program Onsdag, den 21. maj 2008 Ankomst og indkvartering på Hotel Scandic Plaza, Banegårdspladsen. Hotellet ligger i centrum af Århus 200 meter fra Banegården

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation nr. Kategori Arkitektoniske elementer der viser en historisk/social udvikling (3) Lokalitet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM skole Arkiv nr. Løbenr. 59 1 Sammenfatning nr.

Læs mere

Lejrskole for overvægtige børn

Lejrskole for overvægtige børn Lejrskole for overvægtige børn RINDSHOLM MØLLE Transformation af Rindsholm Mølle ved Viborg HVORFOR_OPGAVENS RELEVANS Lokation Rindsholm Mølle Øvrige vandmøller i området Møllen anno 1935 På mit studieforløb

Læs mere

UDVIKLING AF. Prioritering af værdier. Kulturstyrelsens Restaureringsseminar. Peder Elgaard

UDVIKLING AF. Prioritering af værdier. Kulturstyrelsens Restaureringsseminar. Peder Elgaard UDVIKLING AF BOTANISK HAVE Prioritering af værdier Kulturstyrelsens Restaureringsseminar Januar 2012 Peder Elgaard 2 3 4 Mulighedskort fra idékonkurrencen (udskrevet april 2009) med anbefaling af at Sølvtorvskomplekset

Læs mere

Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring

Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring FAKTA Publiceret: mandag 9. februar 2009 Du kan få skimmelsvampeskader dækket af en ejerskifteforsikring, men ikke i alle tilfælde. Det a@ænger bl.a. af husets alder

Læs mere

Lolland-Falsters Historiske Samfund

Lolland-Falsters Historiske Samfund Lolland-Falsters Historiske Samfund Program 2014 Årsmødet i Lolland Falsters Historiske Samfund afholdes tirsdag den 29. april 2014 kl. 19.00 på Sukkertoppen, Saxkjøbing Sukkerfabrik Aftenen indledes med

Læs mere

porten til århus MARMOR I MANGE FARVER, ÅDRET TRÆVÆRK OG TEMPERAMALING. DET ER ET IMPONERENDE SKUE AT BEVÆGE SIG OP AD TRAPPEN I DEN

porten til århus MARMOR I MANGE FARVER, ÅDRET TRÆVÆRK OG TEMPERAMALING. DET ER ET IMPONERENDE SKUE AT BEVÆGE SIG OP AD TRAPPEN I DEN Tekst: Henrik Terney Foto: Thomas Yde porten til århus MARMOR I MANGE FARVER, ÅDRET TRÆVÆRK OG TEMPERAMALING. DET ER ET IMPONERENDE SKUE AT BEVÆGE SIG OP AD TRAPPEN I DEN SMUKKE GAMLE EJENDOM, MEJLBORG

Læs mere

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. Museumslandskabet i forandring KulturArVsstYrelsen 27. april Dagens moderator: Thomas Buch-Andersen, P1 9.30 Ankomst og

Læs mere

Landzonetilladelse til lovliggørelse af carport/cykelskur på matr. nr. 29a, Ortved By, Vigersted, beliggende Roskildevej 454, 4100 Ringsted.

Landzonetilladelse til lovliggørelse af carport/cykelskur på matr. nr. 29a, Ortved By, Vigersted, beliggende Roskildevej 454, 4100 Ringsted. Kaj Schnack Roskildevej 454 4100 Ringsted Sendt pr. mail til: kaischnack@gmail.com Dato: 10. februar 2015 Landzonetilladelse til lovliggørelse af carport/cykelskur på matr. nr. 29a, Ortved By, Vigersted,

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

slke.dk Charlottenlund Slot Teamchef Niels Flach-Jensen Kulturvision Charlottenlund 20.06.15

slke.dk Charlottenlund Slot Teamchef Niels Flach-Jensen Kulturvision Charlottenlund 20.06.15 Charlottenlund Slot Teamchef Niels Flach-Jensen Kulturvision Charlottenlund 20.06.15 SLKE Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme SLKE formål Vedligeholde, nyttiggøre og formidle den bygnings- og havekulturelle

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

Kulturarvsstyrelsen har bl.a. lagt følgende principper til grund:

Kulturarvsstyrelsen har bl.a. lagt følgende principper til grund: BILAG F. 9. JUNI 2011 VEDR. KONKRET UDPEGNING AF BYGGEFELTER FOR SELVBYGGERHUSE PÅ CHRISTIANIA KULTURARVSSTYRELSEN FORTIDSMINDER H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 1553 KØBENHAVN V Kulturarvsstyrelsen er blevet

Læs mere

Høring om byfornyelse. Byfornyelsen omfatter følgende vedligeholdelsesarbejder: Hvad skal istandsættes i Bjarkeshus? Hvad koster det?

Høring om byfornyelse. Byfornyelsen omfatter følgende vedligeholdelsesarbejder: Hvad skal istandsættes i Bjarkeshus? Hvad koster det? HØRING OM BYFORNYELSE BJARKESHUS DECEMBER 2011 / JANUAR 2012 Bjarkesvej 6, Aksel Møllers Have 32 2000 Frederiksberg Høring om byfornyelse Bjarkeshus blev opført i 1918 og trænger til at blive renoveret

Læs mere

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune.

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 10.april 2006 J.nr.: 03-31/600-0101 LTP Afgørelse i sagen

Læs mere

Lejligheder på Margretheholm med udsigt over København

Lejligheder på Margretheholm med udsigt over København Udsigten Lejligheder på Margretheholm med udsigt over København A2 B C Udsigten D E F G udsigten-boliger.dk Management S S SORTEDAMS SØ TIVOLI RÅDHUSPLADSEN S M FÆLLEDPARKEN BOTANISK HAVE KONGENSHAVE ØSTRE

Læs mere

Ren minimalisme for ordensmennesker

Ren minimalisme for ordensmennesker Vibeke og Steffen von Monrath Bruun gik grundigt til værks, da de overtog et af de karakteri stiske Friis og Moltke-vinkelhuse på Tingstedet i Brabrand. Huset blev gennemrenoveret og fremstår i dag som

Læs mere

BEVARINGSFORENINGEN for Præstø og Omegn

BEVARINGSFORENINGEN for Præstø og Omegn BEVARINGSFORENINGEN for og Omegn Indkørsel til fra vest med Antonihøjen i forgrunden Foto: KMO Huse og steder med sjæl... 2-3 Lokalplan for... 3 Antonihøjen.... 4-5 Helhedsplan for... 6 Når Næstved kan.....

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

Kontor + kælder 367 m²

Kontor + kælder 367 m² - til leje... Kontor + kælder 367 m² Pakhusgården, Rugårdsvej 101 5000 Odense C Attraktiv domicilejendom med stor synlighed Meget attraktiv beliggenhed mod Rugårdsvej - et lejemål med sjæl og atmosfære

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

RØNNE Storegade 42. Oversigt hele ejendommen

RØNNE Storegade 42. Oversigt hele ejendommen RØNNE Storegade 42. Kommandantboligen. Forhuset (1846-47) med sidelænger (før 1761, ombygget 1846-47). F. 1919. 407 046609 001 Forhus med sidelænger (2 stk.) Oversigt hele ejendommen Kommandantgården er

Læs mere

Nyt træhus på gammel grund. TEMA: Nybyggeri. Side 14-19. OK Gulve Gulve og Gardiner til erhverv og private

Nyt træhus på gammel grund. TEMA: Nybyggeri. Side 14-19. OK Gulve Gulve og Gardiner til erhverv og private Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis søndag 4. oktober 2015 TEMA: Nybyggeri Nyt træhus på gammel grund Side 14-19 NYT FRITIDSHUS Lilje-huset A/S C.F. Tietgens Boulevard 32 5220 Odense SØ tlf. 66 14 46

Læs mere

50 BO BEDRE Nr. 1 2014. Af Marina Lykkesteen. Foto Andreas Mikkel Hansen

50 BO BEDRE Nr. 1 2014. Af Marina Lykkesteen. Foto Andreas Mikkel Hansen Hjem med sjæl Den gamle 1800-tals patriciervilla i oprindelig stand nord for København var umiddelbart ikke, hvad Helle Holstein og hendes familie havde forestillet sig som deres minimalistisk og stramt

Læs mere

Randers Kunstforening

Randers Kunstforening Randers Kunstforening Efterår og vinter 2014 Stiftet 3. juni 1851 - landets 3. ældste! Kalender Kunstforeningens arrangementer: omtales i bladet Tirsdag d. 23. september kl. 19: Omvisning i Statsskolens

Læs mere

Italiensk temperament med et dansk touch

Italiensk temperament med et dansk touch 12 Living Bolig SØNDAG DEN 24. FEBRUAR 2013 Italiensk temperament med et dansk touch Den italiensk/danske arkitekt, Anna Maria Indrio, har transformeret en 200 år gammel københavnerlejlighed til et hjem,

Læs mere

Dokk1 får stor international kunst

Dokk1 får stor international kunst Pressemeddelelse Onsdag 20. marts 2013 Dokk1 får stor international kunst Det internationalt anerkendte kunstnerpar Elmgreen & Dragset, der blandt andet er kendt for værker i London, Rotterdam og Madrid,

Læs mere