Ref.: a. FPTBST Bestemmelse for uansøgt afgang af elever på grund- og videreuddannelser til mellemleder- og leder, juli 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ref.: a. FPTBST 180-6 Bestemmelse for uansøgt afgang af elever på grund- og videreuddannelser til mellemleder- og leder, juli 2007"

Transkript

1 April 2015 BESTEMMELSE FOR UANSØGT AFGANG AF STUDERENDE VED FORSVARSAKADEMIETS UDDANNELSER. Ref.: a. FPTBST Bestemmelse for uansøgt afgang af elever på grund- og videreuddannelser til mellemleder- og leder, juli Bestemmelsens omfang. Bestemmelsen omfatter uansøgt afgang af ansatte under Forsvarsministeriet, der studerer på Forsvarsakademiets grund- og videreuddannelser, herunder Master i Militære Studier, Professionsbacheloruddannelserne, Officersuddannelserne inklusiv Diplomuddannelsen, Sprogofficersuddannelsen, Operations- og Føringsuddannelsen og Videreuddannelseskurser. Bestemmelsen gælder endvidere for de dele af ovennævnte uddannelser, der foregår ved andre uddannelsesansvarlige myndigheder end Forsvarsakademiet, eksempelvis værnenes skoler og centre. Det er i så fald uddannelsesstedet under Forsvarsakademiet, eksempelvis officersskolerne, der skal efterleve denne bestemmelse efter indstilling fra de andre uddannelsesansvarlige myndigheder. For de akkrediterede uddannelser - Master i Militære Studier, Professionsbacheloruddannelserne og Diplomuddannelsen - gælder, at disse uddannelser kan søges af civile, der ikke er ansat under Forsvarsministeriet. Bestemmelsen gælder ikke for disse studerende. Den gælder endvidere ikke for udenlandske militære studerende. 2. Formål med bestemmelsen. Bestemmelsen bygger på det regelgrundlag, der er givet i ref. a. og regulerer udelukkende uansøgt afgang af studerende på grund- og videreuddannelser udbudt af Forsvarsakademiet. Ref. a. omfatter alle Forsvarsakademiets grund- og videreuddannelser, men afspejler ikke det forhold, at studerende på videreuddannelser, hvilket vil sige Master i Militære Studier, Operations- og Føringsuddannelsen samt Videreuddannelseskurser i dag studerer ved siden af deres normale tjeneste. Disse studerende har således en hjemlig chef og FOKUS samtaleleder, og deres ansættelsesforhold er uafhængigt af Forsvarsakademiet, hvor de studerer. 1

2 Indtil opdateret hjemmel (ref. a.) foreligger, bør uddannelsesstederne således i tilfælde, hvor studerede på videreuddannelser ikke består en eksamen, overveje, hvorvidt gældende studieordning eller uddannelsesbeskrivelser muliggør reeksamination før kommissionsbegrebet benyttes i overensstemmelse med denne bestemmelse. 3. Årsager til afgang. Som hovedregel kan uansøgt afgang fra en af Forsvarsakademiets uddannelser opdeles i fire hovedkategorier: Den studerende mangler evne, vilje til eller mulighed for inden for den givne tid at tilegne sig den nødvendige viden, færdigheder eller kompetencer. Den studerende består ikke en eksamen, der i studieordningen eller uddannelsesbeskrivelsen er angivet som en forudsætning for at fortsætte på eller bestå uddannelsen. Den studerende lever ikke op til de holdninger, der forventes af ledere på den studerendes nuværende eller kommende funktionsniveau. Den studerende har overtrådt love, bestemmelser eller retningslinjer, der vedrører dekorumkravet om, at en militær tjenestegørende samvittighedsfuldt skal overholde de regler, der gælder for hans eller hendes stilling og såvel i som uden for tjenesten skal vise sig værdig til den agtelse og tillid, som stillingen kræver Den studerende mangler evne, vilje til eller mulighed for at tilegne sig viden, færdigheder og kompetencer. Ved manglende evne eller vilje til, eller mulighed for, inden for den givne tid at tilegne sig den nødvendige viden, færdigheder eller kompetencer forstås, at den studerende efter studievejlederens samlede vurdering ikke vil have mulighed for at opnå uddannelsens læringsmål inden for den givne tid. Den studerendes fysiske form kan derudover være en manglende færdighed i relation til Forsvarets fysiske basiskrav til militært ansatte samt særligt udpegede civile Den studerende består ikke en eksamen, der er en forudsætning for at fortsætte på eller bestå uddannelsen. Såfremt den studerende ikke består en eksamen, der i studieordningen eller uddannelsesbeskrivelsen er angivet som en forudsætning for at fortsætte på eller bestå uddannelsen, er udgangspunktet, at den studerende er dumpet og kan indstilles til afgang fra sin igangværende uddannelse Den studerende lever ikke op til de holdninger, der forventes af ledere på den studerendes nuværende eller kommende funktionsniveau. Herved forstås, at den studerende gennem sin adfærd ikke tydeligt demonstrerer, at han eller hun er i stand til at optræde med den fornødne konduite og autoritet i forhold til, hvad der forventes af en leder på nuværende eller kommende funktionsniveau. Dette kan eksempelvis være, at den studerende har problemer med at samarbejde, generelt ikke er 2

3 aktiv, mangler modenhed, motivation eller holdninger, eller af studievejlederne vurderes uegnet til at gennemføre en tilfredsstillende udvikling Den studerende har overtrådt love, bestemmelser eller retningslinjer vedrørende dekorumkravet. Såfremt en studerende begår en lovovertrædelse, der medfører en straffedom eller en udenretlig afgørelse, kan den studerende blive afskediget fra Forsvaret. Forsvarsministeriets Personalestyrelse underrettes automatisk om sådanne lovovertrædelser og foretager derefter den videre sagsbehandling, der kan resultere i, at den studerende indstilles til afsked. Under denne kategori hører endvidere, at Forsvarets Efterretningstjeneste vurderer, at den studerende ikke kan opnå eller opretholde en sikkerhedsgodkendelse, der er en forudsætning for at opretholde ansættelsen. Såfremt en studerende sigtes for en grov lovovertrædelse, kan der blive tale om, at den studerende suspenderes fra tjeneste i Forsvaret, mens sagen behandles. Sagen behandles i så fald i samråd mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Studiechefen. 4. Etablering af en kommission. Såfremt en studerende er omfattet af en af de tre kategorier jf. pkt til 3.3, eller der er begrundet risiko for, at en studerende kommer i sådan en situation, skal der indkaldes til en kommission med henblik på en evaluering af den studerende. Kommissionen skal udarbejde en indstilling til, hvorvidt den studerende skal tilbydes en reeksamen, skal gennemføre en adfærdskorrigerende handleplan eller indstilles til uansøgt afgang fra uddannelsen. For officersuddannelsernes vedkommende skal kommissionen i sidstnævnte tilfælde fremkomme med en anbefaling til, hvorvidt den studerendes ansættelsesforhold kan opretholdes et andet sted under Forsvarsministeriets område. Såfremt kommissionen er etableret som følge af pkt skal der endvidere tages stilling til, hvorvidt den studerende kan fortsætte sin uddannelse i den nuværende klasse eller på nuværende hold. Er dette ikke tilfældet indledes en dialog med Forsvarsministeriets Personalestyrelse om de videre konsekvenser for den studerende. Det er Studiechefen for den pågældende uddannelse, der som formand for kommissionen er ansvarlig for gennemførelsen af denne. For Officersuddannelserne og de Værnsspecifikke Videreuddannelseskurser er det chefen for den respektive officersskole, der er Studiechef. For Sprogofficersuddannelsen er det chefen for Institut for Sprog og Kultur, der er Studiechef. For Operations- og Føringsuddannelsen er det Chefen for Center for Landmilitære Operationer der er studiechef. For Master i Militære Studier og Værnsfælles Videreuddannelseskurser er det Chefen for Uddannelsesafdelingen ved Forsvarsakademiet, der er Studiechef, men for Master i Militære Studier gælder det specielt, at det er Chefen for Forsvarsakademiet, der er formand for kommissionen. 3

4 Formanden har ansvaret for indkaldelse og gennemførelse af kommissionsbehandlingen, og beslutningen om indstilling til afgang fra uddannelsen af en studerende, ligesom eventuel anbefaling af ansættelsesmæssige konsekvenser påhviler formanden. 5. Uddannelse versus ansættelsesforhold. Det er vigtigt at sondre imellem det at gennemføre en igangværende uddannelse og den studerendes ansættelsesforhold. Studieordningerne for de akkrediterede uddannelser: Master i Militære Studier, Professionsbacheloruddannelserne og Diplomuddannelsen foreskriver, at den studerende har op til tre forsøg til at bestå en eksamen, og den mulighed har den studerende altid. For Professionsbacheloruddannelserne og Officersuddannelserne inklusiv Diplomuddannelsen er den militært ansatte studerende imidlertid ansat på en korttidskontrakt med henblik på en officersuddannelse, og det vil sige, at Forsvaret kan vælge at opsige ansættelsesforholdet efter en konkret individuel vurdering, samtidig med, at den studerende selv kan vælge at fortsætte Professionsbacheloruddannelsen eller Diplomuddannelsen ved egen foranstaltning uden efterfølgende ansættelse i Forsvaret som officer. Sprogofficersuddannelsen er ikke akkrediteret. Som følge af det komprimerede indhold i denne uddannelse gives der kun to forsøg til at bestå en eksamen med undtagelse af de sproglige færdighedsprøver, der skal bestås samlet første gang. Såfremt en studerende ikke kan honorere kravene til uddannelsen, indkaldes og gennemføres en kommissionsbehandling af den studerende. På baggrund af Studiechefens indstilling træffer Forsvarsministeriets Personalestyrelse beslutning om afgang fra uddannelsen. Som hovedregel vil en studerende på Sprogofficersuddannelsen blive afskediget fra Forsvaret, såfremt uddannelsen afbrydes. Såfremt en studerende er omfattet af denne bestemmelses pkt. 3.4, gennemføres sagsbehandlingen og herunder eventuel beslutning om ophør af ansættelsesforholdet ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse. For studerende på officersuddannelserne vil Forsvarsakademiet i givet fald blive underrettet sideløbende med den iværksatte partshøring, der gennemføres i forbindelse med en afskedigelsessag. 6. Forsvarets Kompetenceudviklings- og bedømmelsessystem. Forsvarets Kompetenceudviklings- og bedømmelsessystem (FOKUS) er en integreret del af funktionen som studievejleder for de militært ansatte studerende på Forsvarets officersuddannelser. Studievejlederen er FOKUS samtaleleder for de studerende, han er foresat for, og det er i den forbindelse vigtigt, at de obligatoriske udviklings- og opfølgningssamtaler gennemføres. Såfremt en studievejleder på en af officersuddannelserne vurderer, at en af hans militært ansatte studerende enten er omfattet af denne bestemmelses pkt. 3.1 eller 3.3., eller der 4

5 er begrundet risiko for, at den studerende kommer i en sådan situation, er det afgørende, at de iværksatte tiltag og handleplaner for at korrigere den uacceptable adfærd er dokumenterede samt, at FOKUS udviklingssamtaler er gennemført, og FOKUS udviklingskontrakter udarbejdet. Såfremt den studerende har holdningsmæssige problemer eller utilstrækkelige fysiske forudsætninger for et fremadrettet virke som officer i Forsvaret, er det særligt vigtigt, at de udviklingsmæssige tiltag er dokumenterede, såfremt der efterfølgende skal gennemføres en afskedigelsessag. For studerende på Master i Militære Studier, Operations- og Føringsuddannelsen samt Videreuddannelseskurser er det den studerendes hjemlige chef, der er FOKUS samtaleleder, og studievejlederen gennemfører således ikke FOKUS udviklingssamtaler i denne kontekst. Det er i den forbindelse afgørende, at studievejlederen i givet fald tilsikrer, at alle øvrige samtaler, handleplaner med mere er dokumenterede, såfremt den studerende efterfølgende skal kommissionsbehandles forud for eventuel afgang fra uddannelsen. 7. Fremstillingsgrundlag i forbindelse med kommissionsbehandling. Uanset hvorvidt der er risiko for ophør af ansættelsesforholdet, så kan en beslutning om afgang fra en af Forsvarets uddannelser have store konsekvenser for den enkelte studerende. Det er derfor afgørende, at en kommissionsbehandling jf. denne bestemmelse altid gennemføres på baggrund af korrekte forvaltningsmæssige principper med udgangspunkt i et skriftligt fremstillingsgrundlag, der er udarbejdet af uddannelsesstedet. Fremstillingsgrundlaget, der primært udarbejdes af den studerendes studievejleder, er en samlet beskrivelse af de forhold, som kommissionen skal tage stilling til forud for en indstilling om, hvorvidt den studerende skal afgå fra uddannelsen. Fremstillingsgrundlaget kan eksempelvis udgøres af en beskrivelse af, hvilke eksamener, der i studieordningen eller uddannelsesbeskrivelsen er angivet som en forudsætning for at fortsætte på eller bestå uddannelsen, der ikke er bestået. Fremstillingsgrundlaget kan i så fald efter behov suppleres med oplysninger om, hvorvidt den studerende tidligere har været til reeksamen på uddannelsen eller, hvorvidt den studerende allerede har fået tilbudt ekstra undervisning i faget med mere. Det er vigtigt, at den studerendes studievejleder i fremstillingsgrundlaget anfører sin vurdering af årsagen til, at en eksamen ikke er bestået, den studerendes generelle studieegnethed samt den studerendes potentiale som officer. Såfremt uddannelsesstedet vurderer, at den studerende fremadrettet ikke vil være i stand til at opfylde uddannelsens mål, har holdningsmæssige problemer eller utilstrækkelig fysiske forudsætninger til et fremadrettet virke som officer i Forsvaret, skal fremstillingsgrundlaget dokumentere uddannelsesstedets iagttagelser vedrørende den studerendes manglende formåen, og hvilke tiltag uddannelsesstedet har foretaget for at bringe den studerende til det ønskede niveau samt resultatet heraf. 5

6 For studerende på officersuddannelserne vil de udarbejdede FOKUS dokumenter, herunder udviklingskontrakter, jf. pkt. 6, være vigtig dokumentation for de iværksatte tiltag. For studerende på videreuddannelser, hvor den studerendes studievejleder ikke samtidig er FOKUS samtaleleder, kan referat af samtaler, handleplaner med mere udgøre den nødvendige dokumentation. 8. Sammensætning af en kommission. En kommission sammensættes som følger: Formand, se pkt. 4. Studieleder (kan være den samme som studievejleder). Studievejleder (kan være den samme som studieleder). Eventuelle lærere som har medvirket til udarbejdelse af fremstillingsgrundlaget. Eventuelt den studerendes øvrige foresatte på uddannelsesstedet. Eventuelt den hjemlige chef for studerende under videreuddannelse. Særlige sagkyndige, repræsentanter fra pågældende værnsstab eller Forsvarsministeriets Personalestyrelse efter formandens bestemmelse. For officersuddannelserne i Flyvevåbnet er deltagelse fra Flyverstaben og Forsvarets Rekruttering påkrævet. Endvidere: Den studerende der skal kommissionsbehandles. Bisidder for den studerende, såfremt denne ønsker det. Bisidderen kan være faglig repræsentant, talsmand eller anden person efter den studerendes ønske. 9. Forhold inden kommissionsbehandling. Af forvaltningsmæssige årsager skal den studerende indkaldes til kommissionen med et varsel på mindst to uger med anbefalet skrivelse. Indkaldelsen skal foruden tid og sted indeholde hele fremstillingsgrundlaget inklusiv bilag samt øvrige oplysninger, der vil indgå i kommissionsbehandlingen. Den studerende skal samtidigt oplyses om mulighederne for at medtage en bisidder. Indkaldelsen med fremstillingsgrundlaget (inklusivt bilag samt øvrige oplysninger), der vil indgå i kommissionsbehandlingen, fremsendes endvidere til kommissionens deltagere jf. pkt. 8 samt til efterretning for Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark. For Master i Militære Studier, Operations- og Føringsuddannelsen samt Videreuddannelseskurser fremsendes fremstillingsgrundlaget inklusiv bilag samt øvrige oplysninger, der vil indgå i kommissionsbehandlingen endvidere til efterretning for den studerendes hjemlige chef og respektive værnsstab. Det skal endvidere fremgå af indkaldelsen, at den studerende har mulighed for selv at fremsende supplerende materiale, som den studerende mener kan have indflydelse på kommissionens stillingtagen. Dette materiale skal fremsendes ikke senere end en uge før kommissionens afholdelse til uddannelsesstedet. 6

7 Såfremt særlige forhold gør sig gældende, kan varslet på to uger undtagelsesvist afkortes. Dette forudsætter imidlertid, at den studerende skriftligt accepterer, at varslet reduceres samt, at den studerende er vidende om mulige konsekvenser af kommissionsbehandlingen, herunder ansættelsesmæssige. 10. Forhold under kommissionsbehandlingen. Formanden indleder kommissionsbehandlingen med at gennemgå fremstillingsgrundlaget, hvorefter de øvrige medlemmer har mulighed for at give uddybende forklaring. Den studerende vil herefter have mulighed for at fremsætte sine bemærkninger til fremstillingsgrundlaget samt yderligere bemærkninger til sagen for at have mulighed for at påvirke kommissionens beslutning. Den studerendes bisidder har tilsvarende mulighed for at fremlægge sit syn på beslutningsgrundlaget samt stille supplerende spørgsmål til sagens videre forløb. Bisidderens rolle er generelt at støtte den studerende herunder at kunne stå inde for, at kommissionsbehandlingen er gennemført fair og i overensstemmelse med denne bestemmelse. Formanden opsummerer afslutningsvis sagen samt tilkendegiver, hvornår kommissionens stillingtagen og anbefaling foreligger. 11. Forhold efter kommissionsbehandlingen. Når kommissionens indstilling foreligger, meddeles denne umiddelbart til den studerende. Uanset resultatet af kommissionsbehandlingen meddeles dette skriftligt til Forsvarsministeriets Personalestyrelse med efterretning til den studerende, kommissionens deltagere samt Hovedorganisationen af Officerer i Danmark. For Master i Militære studier, Operations- og Føringsuddannelsen samt Videreuddannelseskurser fremsendes resultatet endvidere til den studerendes hjemlige chef og respektive værnsstab. På baggrund af kommissionens indstilling træffer Forsvarsministeriets Personalestyrelse efterfølgende beslutning om, hvorvidt den studerende skal afgå fra uddannelsen. Såfremt afgang fra officersuddannelsen medfører, at den studerendes ansættelsesforhold med Forsvaret ophæves, iværksættes normal afskedigelsesprocedure samtidig med, at den studerende gives klagevejledning til Forsvarsministeriet. 12. Supplerende bestemmelser. Såfremt uddannelsesstedet vurderer, at den studerende er til fare for sig selv eller andre, eller at særlige forhold gør sig gældende, samt at fremstillingsgrundlaget taler for det, kan Studiechefen beslutte, at den studerende skal afgå fra uddannelsen forud for kommissionsbehandlingen. I så fald orienteres Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark umiddelbart. For Master i Militære Studier, Opera- 7

8 tions- og Føringsuddannelsen samt Videreuddannelseskurser orienteres endvidere den studerendes hjemlige chef og respektive værnsstab. Såfremt den studerende på Master i Militære Studier, Operations- og Føringsuddannelsen samt Videreuddannelseskurser ikke lever op til kravene om aktiv og engageret deltagelse i tilstedeværelsesperioderne i fuldt omfang, vil dette forhold blive vurderet tilsvarende afsnit 3.1 i denne bestemmelse. Forsvarsakademiet tillader i udgangspunktet ikke fravær på grund af anden tjeneste. Fravær forårsaget af sygdom eller force majeure håndteres i direkte samråd mellem studievejlederen, det modulansvarlige institut og den studerende og bør så vidt muligt ikke medføre afgang fra uddannelsen/modulet. Konsekvenser af manglende engagement og/eller deltagelse i tilstedeværelsesperioder eller i studiet i øvrigt håndteres i samråd mellem studiechef, studievejleder, den modulansvarlige og den studerendes hjemlige chef. 8

VFKBST U BESTEMMELSE FOR UANSØGT AFGANG FRA FORSVARETS LEDER- OG MELLEMLEDERUDDANNELSER DER GENNEMFØRES VED SIDEN AF HA- VENDE TJENESTE.

VFKBST U BESTEMMELSE FOR UANSØGT AFGANG FRA FORSVARETS LEDER- OG MELLEMLEDERUDDANNELSER DER GENNEMFØRES VED SIDEN AF HA- VENDE TJENESTE. BESTEMMELSE FOR UANSØGT AFGANG FRA FORSVARETS LEDER- OG MELLEMLEDERUDDANNELSER DER GENNEMFØRES VED SIDEN AF HA- VENDE TJENESTE. Værnsfælles Forsvarskommando Danneskiold-Samsøes Allé 1 1434 København K

Læs mere

VFKBST U BESTEMMELSE FOR UANSØGT AFGANG FRA FORSVARETS LEDER- OG MELLEMLEDERUDDANNELSER DER GENNEMFØRES SOM FULDTIDS- STUDIE.

VFKBST U BESTEMMELSE FOR UANSØGT AFGANG FRA FORSVARETS LEDER- OG MELLEMLEDERUDDANNELSER DER GENNEMFØRES SOM FULDTIDS- STUDIE. BESTEMMELSE FOR UANSØGT AFGANG FRA FORSVARETS LEDER- OG MELLEMLEDERUDDANNELSER DER GENNEMFØRES SOM FULDTIDS- STUDIE. Erstatter VFKBST U.180-6 af Bestemmelse for uansøgt afgang fra Forsvarets leder- og

Læs mere

Ref.: a. Bekendtgørelse nr. 670 af 19/6 2014: Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser

Ref.: a. Bekendtgørelse nr. 670 af 19/6 2014: Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser April 2015 SUPPLERENDE BESTEMMELSER FOR EKSAMEN Ref.: a. Bekendtgørelse nr. 670 af 19/6 2014: Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) (internet) b. Forsvarsministeriets

Læs mere

DIREKTIV FOR CENSORKORPS FOR FORSVARETS OFFICERSUDDANNELSER

DIREKTIV FOR CENSORKORPS FOR FORSVARETS OFFICERSUDDANNELSER August 2015 DIREKTIV FOR CENSORKORPS FOR FORSVARETS OFFICERSUDDANNELSER Ref.: a. Forsvarsministeriet, Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier (nr. 1231 af 21. november 2014). b.

Læs mere

FORSVARETS OFFICERSUDDANNELSER DEN DIREKTE VEJ

FORSVARETS OFFICERSUDDANNELSER DEN DIREKTE VEJ FORSVARETS OFFICERSUDDANNELSER DEN DIREKTE VEJ FOR DINE BEDSTE KANDIDATER AKADEMIUDDANNELSEN 2015 HER STARTER REJSEN FOR FREMTIDENS OFFICERER Når Forsvaret nu søger kandidater til officersuddannelserne,

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR UDNÆVNELSESPRAKSIS FOR FASTANSATTE OFFICERER

RETNINGSLINJER FOR UDNÆVNELSESPRAKSIS FOR FASTANSATTE OFFICERER RETNINGSLINJER FOR UDNÆVNELSESPRAKSIS FOR FASTANSATTE OFFICERER Ref.: HR-strategi masterdokument af 13. december 2013. Bekendtgørelse af lov om tjenestemænd LBK nr. 488 af 6. maj 2010. Bekendtgørelse om

Læs mere

SØVÆRNETS OPERATIVE KOMMANDOS DIREKTIV FOR SØVÆRNETS GRUNDLÆGGENDE KONTRAKTOFFICERSUDDANNELSE

SØVÆRNETS OPERATIVE KOMMANDOS DIREKTIV FOR SØVÆRNETS GRUNDLÆGGENDE KONTRAKTOFFICERSUDDANNELSE Underbilag 1 til Beskrivelse af SØVÆRNETS kontraktofficersuddannelse. SØVÆRNETS OPERATIVE KOMMANDO SØVÆRNETS OPERATIVE KOMMANDOS DIREKTIV FOR SØVÆRNETS GRUNDLÆGGENDE KONTRAKTOFFICERSUDDANNELSE 1. INDLEDNING

Læs mere

Retningslinier for kompetencer m.v. vedrørende ansættelser og afskedigelser

Retningslinier for kompetencer m.v. vedrørende ansættelser og afskedigelser Retningslinier for kompetencer m.v. vedrørende ansættelser og afskedigelser Ansættelse af ledere og medarbejdere kompetenceregler Ansættelse af: 1. Kommunaldirektør og direktører: Ansættes af: kommunalbestyrelsen

Læs mere

DIREKTIV FOR OFFICERSGRUNDUDDANNELSEN I SØVÆRNET ÅRGANG BREDAL 2003/2007

DIREKTIV FOR OFFICERSGRUNDUDDANNELSEN I SØVÆRNET ÅRGANG BREDAL 2003/2007 SØVÆRNETS OPERATIVE KOMMANDO SØVÆRNETS OPERATIVE KOMMANDO DIREKTIV FOR OFFICERSGRUNDUDDANNELSEN I SØVÆRNET ÅRGANG BREDAL 2003/2007 1. INDLEDNING Dette direktiv udgør planlægningsgrundlaget for officersgrunduddannelsen

Læs mere

Guide til samtaler med erhvervsuddannelseselever ansat i Københavns Kommune

Guide til samtaler med erhvervsuddannelseselever ansat i Københavns Kommune Guide til samtaler med erhvervsuddannelseselever ansat i Københavns Kommune 2 Indholdsfortegnelse Hvorfor denne guide?... 3 Samarbejde... 3 Partshøring ved udeblivelse... 4 Elevsamtale... 4 Anbefalinger

Læs mere

SØVÆRNETS TEKNIKSKOLE MAJ 2004 SØVÆRNETS TEKNIKSKOLES DIREKTIV FOR DEN FAGLIGE GRUNDUDDANNELSE, TEORI FOR ELEKTRONIK- OG SVAGSTRØMSUDDANNELSEN

SØVÆRNETS TEKNIKSKOLE MAJ 2004 SØVÆRNETS TEKNIKSKOLES DIREKTIV FOR DEN FAGLIGE GRUNDUDDANNELSE, TEORI FOR ELEKTRONIK- OG SVAGSTRØMSUDDANNELSEN SØVÆRNETS TEKNIKSKOLE MAJ 2004 SØVÆRNETS TEKNIKSKOLES DIREKTIV FOR DEN FAGLIGE GRUNDUDDANNELSE, TEORI FOR ELEKTRONIK- OG SVAGSTRØMSUDDANNELSEN (ELEKTRONIKFAGTEKNIKER) 1. INDLEDNING Nærværende direktiv

Læs mere

En tjenstlig samtale handler om, at du har udført dit arbejde utilfredsstillende. Du bør forberede dig godt inden.

En tjenstlig samtale handler om, at du har udført dit arbejde utilfredsstillende. Du bør forberede dig godt inden. Ergoterapeutforeningen Tjenstlig samtale En tjenstlig samtale handler om, at du har udført dit arbejde utilfredsstillende. Du bør forberede dig godt inden. Hvad er formålet med en tjenstlig samtale? Formålet

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC

FORRETNINGSORDEN. Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC FORRETNINGSORDEN Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC FORRETNINGSORDEN Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC Forretningsorden for Professionshøjskolen UCC's bestyrelse I medfør af 14 i vedtægt for

Læs mere

Uddannelsesordning for GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE FLYVEVÅBNET

Uddannelsesordning for GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE FLYVEVÅBNET Uddannelsesordning for GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE FLYVEVÅBNET Autorisation Nærværende uddannelsesordning autoriseres hermed til brug på Air Force Training Centre (AFTC) ved gennemførelse af Grundlæggende

Læs mere

HØRINGSNOTAT. 12. november 2014 HØRINGSNOTAT VEDR. FORSVARETS MILITÆRE MASTERUDDANNELSE

HØRINGSNOTAT. 12. november 2014 HØRINGSNOTAT VEDR. FORSVARETS MILITÆRE MASTERUDDANNELSE HØRINGSNOTAT 12. november 2014 HØRINGSNOTAT VEDR. FORSVARETS MILITÆRE MASTERUDDANNELSE Indledning Forsvarsministeriet sendte den 2. juli 2014 udkast til bekendtgørelse om Forsvarets militære masteruddannelse

Læs mere

FOKUS BEDØMMELSE. 1.1 Efternavn, fornavn(e) *: Biering, Christian 1.2 MA-nr. *: Grad/Stilling *: KN 1.4 Værn *: FLV

FOKUS BEDØMMELSE. 1.1 Efternavn, fornavn(e) *: Biering, Christian 1.2 MA-nr. *: Grad/Stilling *: KN 1.4 Værn *: FLV FOKUS BEDØMMELSE Bedømmer 0.1 Grad/stilling *: MJ 0.2 Efternavn, fornavn(e) *: Christensen, Finn 0.3 Stillingsbetegnelse og CH A5 tjenestested *: 0.4 MA-nr. *: 152977 1. Bedømte 1.1 Efternavn, fornavn(e)

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts

Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts Konstitution Bestyrelsen er valgt/udpeget for 2 år ad gangen. Bestyrelsesmedlemmerne har forskudte valgperioder, som anført i vedtægterne,

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, FLV

UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, FLV UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, FLV 1. FORMÅL Uddannelsen har til formål at bibringe eleven de fornødne forudsætninger for at kunne fungere som mellemleder på laveste funktionsniveau.

Læs mere

Vedtægter for Hovedorganisationen af Officerer i Danmark 2017

Vedtægter for Hovedorganisationen af Officerer i Danmark 2017 Navn og hjemsted 1 Organisationens navn er Hovedorganisationen af Officerer i Danmark. Det forkortes HOD. Stk. 2. HOD hjemsted er København. Stk. 3. HOD er stiftet 1. januar 1994. Formål 2 Det er HOD formål

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: Inddragelse af forældremyndighedsindehaver og barnet eller den unge Politisk målsætning for: Inddragelse af forældremyndighedsindehaver

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

Ligestillingsrapport 2015 fra. Forsvarsministeriet

Ligestillingsrapport 2015 fra. Forsvarsministeriet Ligestillingsrapport 2015 fra Indledning Traditionelt forbindes s kerneydelser med fysisk orienteret arbejde, hvilket bl.a. afspejles i, at særligt det militære område er forholdsvist mandsdomineret. lægger

Læs mere

SØVÆRNETS TEKNIKSKOLE MAJ 2004 DIREKTIV FOR DEN FAGLIGE GRUNDUDDANNELSE PÅ MANUELT NIVEAU FOR STAMPERSONEL AUTOMATIK- OG PROCESS UDDANNELSEN

SØVÆRNETS TEKNIKSKOLE MAJ 2004 DIREKTIV FOR DEN FAGLIGE GRUNDUDDANNELSE PÅ MANUELT NIVEAU FOR STAMPERSONEL AUTOMATIK- OG PROCESS UDDANNELSEN SØVÆRNETS TEKNIKSKOLE MAJ 2004 DIREKTIV FOR DEN FAGLIGE GRUNDUDDANNELSE PÅ MANUELT NIVEAU FOR STAMPERSONEL AUTOMATIK- OG PROCESS UDDANNELSEN (AUTOMATIKFAGTEKNIKER) 1. INDLEDNING Nærværende direktiv udgør

Læs mere

Hærens Officersskole uddanner og udvikler professionelle officerer, der kan og vil lede, føre og løse militære opgaver succesfuldt.

Hærens Officersskole uddanner og udvikler professionelle officerer, der kan og vil lede, føre og løse militære opgaver succesfuldt. Version 1.1 April 2012 2 3 Hærens Officersskoles Mission, Vision & Strategier samt Værdier Formålet med formuleringen af Hærens Officersskoles Mission, Vision & Strategier samt Værdier er at skabe et fælles

Læs mere

Vedtægter for Hovedorganisationen af Officerer i Danmark 2014

Vedtægter for Hovedorganisationen af Officerer i Danmark 2014 Navn og hjemsted 1 Organisationens navn er Hovedorganisationen af Officerer i Danmark. Det forkortes HOD. Stk. 2. HOD hjemsted er København. Stk. 3. HOD er stiftet 1. januar 1994. Formål 2 Det er HOD formål

Læs mere

Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09

Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Vejledning om kompetencevurdering i specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk

Læs mere

Studieordning (bind I) Generelle bestemmelser for Klassisk solist

Studieordning (bind I) Generelle bestemmelser for Klassisk solist Studieordning (bind I) Generelle bestemmelser for Klassisk solist Uddannelsesretning: SANGER, INSTRUMENTALIST OG KIRKEMUSIKER VERSION 2 280515 Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Uddannelsens

Læs mere

GENEREL UDDANNELSESBESKRIVELSE FOR VUT- I/ML, SØVÆRNET

GENEREL UDDANNELSESBESKRIVELSE FOR VUT- I/ML, SØVÆRNET GENEREL UDDANNELSESBESKRIVELSE FOR VUT- I/ML, SØVÆRNET 1. FORMÅL 1.1. Formålet med uddannelsen er, at deltageren tilegner sig den viden, de færdigheder og holdninger, der sætter vedkommende i stand til

Læs mere

Underbilag 9 til Bilag 29 AGPU Delrapport om kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede (27062007)

Underbilag 9 til Bilag 29 AGPU Delrapport om kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede (27062007) Initiativer til synliggørelse af AMU systemet overfor medarbejdere, chefer/ledere og udstikkere, og initiativer til håndtering af barrierer omkring anvendelsen af AMU. Initiativer til synliggørelse af

Læs mere

I to breve til ombudsmanden præciserede kommunen, hvordan de fremadrettede begrænsninger nærmere skulle forstås.

I to breve til ombudsmanden præciserede kommunen, hvordan de fremadrettede begrænsninger nærmere skulle forstås. 2015-46 Advarsel til kommunalt ansat opfyldte ikke de almindelige krav om klarhed En kommunalt ansat fik en skriftlig advarsel, med den begrundelse at hun ikke forvaltede sin faglige rolle professionelt.

Læs mere

ROLLEN SOM BISIDDER VED TJENSTLIGE SAMTALER. Sydjylland

ROLLEN SOM BISIDDER VED TJENSTLIGE SAMTALER. Sydjylland ROLLEN SOM BISIDDER VED TJENSTLIGE SAMTALER Sydjylland FORORD Som Tillidsrepræsentant kan du få til opgave at skulle være bisidder for en kollega under en tjenstlig samtale. Retten til at have en bisidder

Læs mere

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget)

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Oluf Engell Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Partner Tlf 33 34 50 00 oe@bruunhjejle.dk

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Beslutning Prækvalifikation af en professionsbacheloruddannelse

Beslutning Prækvalifikation af en professionsbacheloruddannelse Bilag 9.1 20150618 Dato 29. maj 2015 lazw og riba Initialer Beslutning Prækvalifikation af en professionsbacheloruddannelse i Sikring og sikkerhed 1.0 Beslutning Det indstilles, at bestyrelsen godkender:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VENDSYSSEL TEATER

VEDTÆGTER FOR VENDSYSSEL TEATER VEDTÆGTER FOR VENDSYSSEL TEATER Navn og hjemsted 1. Vendsyssel Teater er en selvejende institution med hjemsted i Hjørring. Vendsyssel Teater er et egnsteater i henhold til gældende teaterlov. Formål 2.

Læs mere

Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse

Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse Bestyrelsesmøde nr. 81, den 8. dec. 2015 Pkt. 11. Bilag 2 Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse I medfør af 16, stk. 2 i vedtægt for Københavns Universitet fastsættes herved følgende

Læs mere

Erstatter: FKOBST 406-4, Bestemmelse for Forsvarets Medalje for Sårede i Tjeneste, af 2014-05.

Erstatter: FKOBST 406-4, Bestemmelse for Forsvarets Medalje for Sårede i Tjeneste, af 2014-05. BESTEMMELSE FOR FORSVARETS MEDALJE FOR SÅREDE I TJENESTE Erstatter: FKOBST 406-4, Bestemmelse for Forsvarets Medalje for Sårede i Tjeneste, af 2014-05. 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE. Denne bestemmelse gælder for

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Dokumentdato: 27.03.2008 Dokumentansvarlig: MIC 1 Konstituering Bestyrelsen består af 14 medlemmer, der udpeges

Læs mere

Procesplan for afskedigelser i AAU Fælles Service (november december 2016)

Procesplan for afskedigelser i AAU Fælles Service (november december 2016) HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Ø Dato: 31. oktober 2016 Procesplan for afskedigelser i AAU Fælles Service (november december 2016) Efter afværgeforanstaltningsperioden står det klart,

Læs mere

REFERAT AF 10. MØDE I MMS STUDIENÆVN VED FORSVARSAKADEMIET TIRSDAG DEN 28. februar 2017 kl

REFERAT AF 10. MØDE I MMS STUDIENÆVN VED FORSVARSAKADEMIET TIRSDAG DEN 28. februar 2017 kl REFERAT AF 10. MØDE I MMS STUDIENÆVN VED FORSVARSAKADEMIET TIRSDAG DEN 28. februar 2017 kl. 10.00 DELTAGERE: Uddannelsespersonalet: OK Peter Holgersen (Formand) MJ Claus Rohde FULDM Kristian Brobæk Madsen

Læs mere

REFERAT AF 9. MØDE I MMS STUDIENÆVN VED FORSVARSAKADEMIET TIRSDAG DEN 06. december 2016 kl

REFERAT AF 9. MØDE I MMS STUDIENÆVN VED FORSVARSAKADEMIET TIRSDAG DEN 06. december 2016 kl REFERAT AF 9. MØDE I MMS STUDIENÆVN VED FORSVARSAKADEMIET TIRSDAG DEN 06. december 2016 kl. 10.00 DELTAGERE: Videnskabeligt Personel (VIP): OK Peter Holgersen MJ Claus Rohde FULDM Peter Sjøstedt FULDM

Læs mere

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Delpolitik i henhold til den overordnede personalepolitik om Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Forebyggelse Syddjurs Kommune vil være kendt

Læs mere

Regler for kandidatspecialer ved Det Humanistiske Fakultet, AAU pr. 1. februar

Regler for kandidatspecialer ved Det Humanistiske Fakultet, AAU pr. 1. februar Det Humanistiske Fakultetskontor Kroghstræde 3 Postboks 159 9100 Aalborg Tlf. 9940 9591 Fax 9815 6864 humfak@adm.aau.dk Sagsbehandler: Janus Skjoldborg Tlf. 9940 9602 jms@adm.aau.dk 29. marts 2014 Ref.:

Læs mere

Eksamenssnyd Journalnr.: U0026-7-01-2-12 Ref.: LAEL Dato: 14. januar 2013

Eksamenssnyd Journalnr.: U0026-7-01-2-12 Ref.: LAEL Dato: 14. januar 2013 Eksamenssnyd og forstyrrende adfærd ved eksamen Ved eksamenssnyd forstås de tilfælde, hvor en eksaminand under en prøve Skaffer sig uretmæssig hjælp eller giver anden eksaminand hjælp til besvarelse, eller

Læs mere

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Herunder kan du finde hjælp til tiltrædelsessamtalen og til udviklingssamtalen og udviklingskontrakten. 1 Vejledning til tiltrædelsessamtalen Denne

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Østbyens Børnecenter. Holbækvej 40, Herning Birthe Zolon Nielsen. Mia Mortensen. Joan Dahl Nørgaard

Uanmeldt tilsyn. Østbyens Børnecenter. Holbækvej 40, Herning Birthe Zolon Nielsen. Mia Mortensen. Joan Dahl Nørgaard TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 12-05-2015 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Østbyens Børnecenter Holbækvej 40, Herning

Læs mere

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Aftale mellem Producentforeningen, Dansk Skuespillerforbund og Danske Filminstruktører (Organisationerne). Organisationerne har fokus på arbejdsmiljø, og er

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier BEK nr 1231 af 21/11/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2014/000549 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Vedtægt for den selvejende institution. Aalborg Universitet

Vedtægt for den selvejende institution. Aalborg Universitet AALBORG UNIVERSITET Bestyrelsesmøde: 5-04 Pkt.: 11 Bilag: A Ledelsessekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg Tlf. 9635 8080 Fax 9815 2201 www.auc.dk 9. november 2004 AT/lt J.nr. 2004-001/01-0009

Læs mere

Studieordning for VIDEREGÅENDE UDDANNELSE AF MELLEMLEDER I FLYVEVÅBNET (VMF)

Studieordning for VIDEREGÅENDE UDDANNELSE AF MELLEMLEDER I FLYVEVÅBNET (VMF) Studieordning for VIDEREGÅENDE UDDANNELSE AF MELLEMLEDER I FLYVEVÅBNET (VMF) Autorisation Nærværende studieordning autoriseres hermed til brug på Air Force Training Centre (AFTC) ved gennemførelse af den

Læs mere

Bilag 10. Delrapport vedrørende klassificering og oprettelse af stillinger samt anvendelse af personel

Bilag 10. Delrapport vedrørende klassificering og oprettelse af stillinger samt anvendelse af personel Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006 Bilag 10 Delrapport vedrørende klassificering og oprettelse af stillinger samt anvendelse af personel Indholdsfortegnelse

Læs mere

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6 Side : 1/6 1. Anvendelsesområde 1.1 Denne generelle akkrediteringsbestemmelse finder anvendelse på virksomheder, der ansøger om akkreditering af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (herefter DANAK),

Læs mere

Regler om prøveansættelse af og aftale om prøvetidens længde for kommunale tjenestemænd

Regler om prøveansættelse af og aftale om prøvetidens længde for kommunale tjenestemænd Regler om prøveansættelse af og aftale om prøvetidens længde for kommunale tjenestemænd KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte I medfør af Tjenestemandsregulativ for kommuner inden for KL's forhandlingsområde

Læs mere

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultets retningslinjer for udarbejdelse af bedømmelsesudvalgsindstillinger i forbindelse med doktorafhandlinger

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultets retningslinjer for udarbejdelse af bedømmelsesudvalgsindstillinger i forbindelse med doktorafhandlinger Godkendt december 2013 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultets retningslinjer for udarbejdelse af bedømmelsesudvalgsindstillinger i forbindelse med doktorafhandlinger I. Indledning Formålet med en vejledning

Læs mere

Bedømmelsesplan for den afsluttende eksamen for ernæringsassistentuddannelsen.

Bedømmelsesplan for den afsluttende eksamen for ernæringsassistentuddannelsen. Bedømmelsesplan for den afsluttende eksamen for ernæringsassistentuddannelsen. 1 Indholdsfortegnelse Side 3 Den afsluttende eksamen (Svendeprøven) Svendeprøveopgaven Den Selvvalgte opgave Den bundne opgave

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Undervisningsmin. Institutionsstyrelsen, j.nr. 092.923.031 Fremsat den 31. marts 2009 af Bertel Haarder Forslag

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 22. juni 2017 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Obligatorisk kompetenceudviklingsforløb for forsvarets civile chefer og ledere på hhv. nederste, mellemste og øverste ledelsesniveau.

Obligatorisk kompetenceudviklingsforløb for forsvarets civile chefer og ledere på hhv. nederste, mellemste og øverste ledelsesniveau. Obligatorisk kompetenceudviklingsforløb for forsvarets civile chefer og ledere på hhv. nederste, mellemste og øverste ledelsesniveau. Generelle forudsætninger: Det styrende for den civile chef/leders kompetenceudvikling

Læs mere

Til: Se fordelingsliste. Emne: Kommissorium for Veteranforum.

Til: Se fordelingsliste. Emne: Kommissorium for Veteranforum. Til: Se fordelingsliste Emne: Kommissorium for Veteranforum. 1. BAGGRUND Som følge af ny organisation indenfor koncernen ændres Veteranforum. Samarbejdet med de frivillige og faglige organisationer videreføres

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse

Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni 2006 og

Læs mere

GENEREL UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, SVN

GENEREL UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, SVN GENEREL UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, SVN 1. FORMÅL Formålet er, at sergenteleven erhverver sig den nødvendige grundlæggende viden og færdigheder og på grundlag heraf tilegner

Læs mere

Sygefraværspolitik. Kalundborg Kommune har fokus på indsatsområder, der skal forebygge og fremme sundhed og trivsel.

Sygefraværspolitik. Kalundborg Kommune har fokus på indsatsområder, der skal forebygge og fremme sundhed og trivsel. marts 2015 Sygefraværspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær.

Læs mere

GENEREL UDDANNELSESBESKRIVELSE FOR VUT- I/ML, FLYVEVÅBNET

GENEREL UDDANNELSESBESKRIVELSE FOR VUT- I/ML, FLYVEVÅBNET GENEREL UDDANNELSESBESKRIVELSE FOR VUT- I/ML, FLYVEVÅBNET 1. FORMÅL At deltageren erhverver sig den viden og de færdigheder, der er en forudsætning for at kunne bestride stillinger på højere funktionsniveau

Læs mere

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole FORRETNINGSORDEN for Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles bestyrelse I medfør af 14, stk. 1 i vedtægt for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole fastsættes herved følgende forretningsorden for Danmarks

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: opfølgning og evaluering af de konkrete indsatser i den enkelte sag, herunder kommunens tilsyn og forberedelse af hjemgivelse

Læs mere

Udkast til nye vedtægter for den selvejende institution Nordisk Teaterlaboratorium, egnsteater i Holstebro Kommune. Navn, organisation og hjemsted.

Udkast til nye vedtægter for den selvejende institution Nordisk Teaterlaboratorium, egnsteater i Holstebro Kommune. Navn, organisation og hjemsted. Udkast til nye vedtægter for den selvejende institution Nordisk Teaterlaboratorium, egnsteater i Holstebro Kommune Navn, organisation og hjemsted. 1 Nordisk Teaterlaboratorium er en selvejende institution,

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne de konklusioner, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd på ovennævnte møde.

Vedlagt følger til delegationerne de konklusioner, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd på ovennævnte møde. Det Europæiske Råd Bruxelles, den 14. december 2017 (OR. en) EUCO 19/1/17 REV 1 CO EUR 24 CONCL 7 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Vedr.: Møde i Det Europæiske Råd

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Center for kommunikation. Brahmsvænget 8 Ole Arndal. Mia Mortensen. Joan Dahl Nørgaard

Uanmeldt tilsyn. Center for kommunikation. Brahmsvænget 8 Ole Arndal. Mia Mortensen. Joan Dahl Nørgaard TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Specialundervisning for Voksne Dato: 21.6.2016 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Center for kommunikation Brahmsvænget 8 Ole Arndal

Læs mere

STANDARDAFTALE FOR PROJEKTORIENTEREDE FORLØB Med kommentarer

STANDARDAFTALE FOR PROJEKTORIENTEREDE FORLØB Med kommentarer STANDARDAFTALE FOR PROJEKTORIENTEREDE FORLØB Med kommentarer Mellem undertegnede [indsæt navn, adresse og CVR-/SE-nummer] (herefter kaldet virksomheden) og undertegnede [indsæt navn, adresse og CPR-nummer]

Læs mere

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens vejledning Juli 2007 1 Indledning I henhold til 6, stk. 2. i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 660 af 10. juli 2003 om uddannelse af

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø

Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø LBK nr 316 af 05/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/04685 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Delpolitik for: Før uddannelsen

Delpolitik for: Før uddannelsen Delpolitik for: Før uddannelsen Tidspunkt for ikrafttræden: 19. juni 2008 1.0 Formål Gennem udviklingen af en delpolitik for Før uddannelsen at synliggøre og sikre en fortsat positiv udvikling af universitetets

Læs mere

Ad dagsordenens punkt 3: Ansættelses- og fratrædelsespolitik

Ad dagsordenens punkt 3: Ansættelses- og fratrædelsespolitik Revideret jan. 08 Til HSU Dato 21. januar 2008 Ad dagsordenens punkt 3: Ansættelses- og fratrædelsespolitik 1. Ansættelsespolitik Formålet med ansættelsespolitikken er at tiltrække og ansætte kvalificerede

Læs mere

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C I henhold til Vedtægternes 14 fastsætter bestyrelsen forretningsorden og instrukser for sit virke. Forretningsorden skal sikre, at bestyrelsen gennem sit arbejde

Læs mere

Studienævnet ved Institut for Antropologi. Forum. Møde afholdt: 16. februar 2015 fra kl. 13:00-15:45. Sted: 33.1.18

Studienævnet ved Institut for Antropologi. Forum. Møde afholdt: 16. februar 2015 fra kl. 13:00-15:45. Sted: 33.1.18 I N S T I T U T F O R A N T R O P O L O G I K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 17. FEBRUAR 2015 Forum Studienævnet ved Institut for Antropologi INSTITUT FOR ANTROPOLOGI Møde

Læs mere

Vejledning om kommunernes bemyndigelse til at indgå fratrædelsesordninger. afskedigelsessager

Vejledning om kommunernes bemyndigelse til at indgå fratrædelsesordninger. afskedigelsessager Vejledning om kommunernes bemyndigelse til at indgå fratrædelsesordninger i vanskelige afskedigelsessager Maj 2011 1. Indledning... 3 2. Hvad er en vanskelig afskedigelsessag?... 3 3. Den økonomiske ramme

Læs mere

Forsvarets nye officers- og sergentuddannelsessystem

Forsvarets nye officers- og sergentuddannelsessystem Bilag 3 til FKO skr. 2012/011844-703240 Forsvarets nye officers- og sergentuddannelsessystem INDLEDNING Forsvaret står over for forandringer, og forsvaret skal vedvarende tilpasse sig. Det stiller krav

Læs mere

Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter

Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter Gældende: Overskrift: Vedtægter for Ballerup Musikskole 1. Navn og status: Ballerup Musikskole er en kommunal institution i Ballerup Kommune 2. Formål: Musikskolen

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

Notat om Master i ledelse af offentlige velfærdsinstitutioner

Notat om Master i ledelse af offentlige velfærdsinstitutioner Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2012-13 FIV Alm.del Bilag 168 Offentligt Poul Erik Mouritzen Studieleder for masterstudierne Institut for statskundskab Syddansk Universitet

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T REG L E R V E D R Ø R E N D E F O R S K N I N G S - B E V I L L I N G E R O G D E L E S T I L

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni

Læs mere

Skuemester- og. lærervejledning. for specialet. Køletekniker

Skuemester- og. lærervejledning. for specialet. Køletekniker August 2013 Skuemester- og lærervejledning for specialet Køletekniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk Generel vejledning 3 Indledning 3 Skuemestrene

Læs mere

FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET

FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET I denne brochure kan du få mere viden om, hvordan du og din virksomhed kan få styr på sygefraværet. Der er gode råd og guidelines til at få udarbejdet en sygefraværspolitik samt

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

VIDEREGÅENDE OFFICERSUDDANNELSE I, HÆREN

VIDEREGÅENDE OFFICERSUDDANNELSE I, HÆREN VIDEREGÅENDE OFFICERSUDDANNELSE I, HÆREN Fagområde Fag Nu KP/skoler inkl. UDD-netværk LEDELSE/ORGANISATION 314 386 Ledelse 224 224 Psykologi 12 12 Lederudvikling 54 62 Uddannelseslærer 24 88 STYRING/FORVALT.

Læs mere

UDKAST TIL KONTRAKT. mellem. (I det følgende: Kommunen) (I det følgende: Leverandøren)

UDKAST TIL KONTRAKT. mellem. (I det følgende: Kommunen) (I det følgende: Leverandøren) Socialforvaltningen Bilag 1 UDKAST TIL KONTRAKT mellem Københavns Kommune Socialforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København V og (Leverandør) (I det følgende: Kommunen) (I det følgende: Leverandøren)

Læs mere

Procedure ved elevklager over undervisningen

Procedure ved elevklager over undervisningen Procedure ved elevklager over undervisningen Søren Hindsholm 19. marts 2014 Indhold 1 Indledning 1 2 Den korte version 2 3 Den lange version 2 3.1 Rektors tilsyn og ansvar...................... 3 3.2 Når

Læs mere

Information til Banedanmarks leverandører: Procedure for sanktioner i Banedanmark ved sikkerhedsmæssige afvigelser m.m.

Information til Banedanmarks leverandører: Procedure for sanktioner i Banedanmark ved sikkerhedsmæssige afvigelser m.m. Information til Banedanmarks leverandører: Procedure for sanktioner i Banedanmark ved sikkerhedsmæssige afvigelser m.m. 1 GYLDIGHEDSOMRÅDE Dette dokument gælder for alle sikkerhedsmæssige afvigelser, som

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 09-02-2007. Bilag 14. Delrapport vedrørende kontraktofficerer i forsvaret

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 09-02-2007. Bilag 14. Delrapport vedrørende kontraktofficerer i forsvaret Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 09-02-2007 Bilag 14 Delrapport vedrørende kontraktofficerer i forsvaret Indholdsfortegnelse Indledning 2 Kompetencebaseret tilgang

Læs mere

Vejledning til bedømmelsesdelen

Vejledning til bedømmelsesdelen Vejledning til bedømmelsesdelen Denne vejledning fungerer som et hjælpeværktøj til, hvordan du udfærdiger en bedømmelse og afholder en bedømmelsessamtale i FOKUS. Personelbedømmelsens formål FOKUS bedømmelsen

Læs mere

Uanmeldt tilsyn A - Rapport. Plejecenter Birketoft Østergade Aulum Else Krabbe. Pia Strandbygaard. Joan Nørgaard

Uanmeldt tilsyn A - Rapport. Plejecenter Birketoft Østergade Aulum Else Krabbe. Pia Strandbygaard. Joan Nørgaard TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn A - Rapport Plejecenter/daghjem Sundhed og Ældre Dato: 08.09.2016 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Plejecenter Birketoft Østergade

Læs mere

Bilag 3. Studieordning OFFICERSUDDANNELSE FOR FLYVEVÅBNET

Bilag 3. Studieordning OFFICERSUDDANNELSE FOR FLYVEVÅBNET Bilag 3 Studieordning OFFICERSUDDANNELSE FOR FLYVEVÅBNET AUTORISATION Nærværende studieordning autoriseres herved til brug for Officersuddannelsen for Flyvevåbnet. X.X. XXXX DOKUMENTHISTORIK Dokumentversion

Læs mere

Forretningsorden for. samarbejdsudvalget (SU) i. Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark

Forretningsorden for. samarbejdsudvalget (SU) i. Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark Forretningsorden for samarbejdsudvalget (SU) i Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark Side 0 af 11 sider 1. Målsætning for samarbejdet hos Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark... 2 2. Information...

Læs mere

Vedtægt for borgerrådgiveren i Odsherred Kommune

Vedtægt for borgerrådgiveren i Odsherred Kommune Vedtægt for borgerrådgiveren i Odsherred Kommune Kapitel 1 - Baggrund og generelle bestemmelser 1 Odsherred Byråd har besluttet at oprette en borgerrådgiverfunktion. Borgerrådgiveren kan vederlagsfrit

Læs mere

Kundgørelse for Forsvaret.

Kundgørelse for Forsvaret. FORSVARSMINISTERIET København, den 13/02 2006 Hermed bilag B. 5-39 Kundgørelse for Forsvaret. Cirkulære om retningslinier for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Forsvarsministeriets

Læs mere

Bilag 1. Studieordning OFFICERSUDDANNELSE FOR HÆREN

Bilag 1. Studieordning OFFICERSUDDANNELSE FOR HÆREN Bilag 1 Studieordning OFFICERSUDDANNELSE FOR HÆREN AUTORISATION Nærværende studieordning autoriseres herved til brug for Officersuddannelsen for Hæren. X.X. XXXX DOKUMENTHISTORIK Dokumentversion Revisionsdata

Læs mere