REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni Onsdag den 9. maj 2012 kl i Carlsro Hallen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen"

Transkript

1 CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 9. maj 2012 kl i Carlsro Hallen Omdelt 6. juni Til stede var husstandene fordelt således: RP 40 husstande, LV 57 husstande, BV 9 husstande, KV 6 husstande, LS 6 husstande og TV 13 husstande i alt 131 husstande ud af i alt 902 lejemål i Carlsro. 1. Velkomst og valg af dirigent Formand Arne Lund bød velkommen til de fremmødte og præsenterede panelet, som bestod af medarbejderobservatør Jørgen Bøgh, ejendomsleder Kim P. Andersen, sekretær Carina Sciacca og medlemmer af afdelingsbestyrelsen, Bo Jørgensen, Niels-Erik Abcell, Flemming Holm-Mikkelsen, Jari Carelius, Jeanette Rasmussen og næstformand Tommy Johansen. Fraværende var: Jens Larsen (firmamøder) og Bolette Jensen (Fyn). Desuden præsenterede Arne Lund kontorchef Dennis Larsen fra Forvaltningsgruppe 1, i DAB. Herefter foreslog Arne Lund kontorchef Dennis Larsen fra DAB som dirigent, hvilket forsamlingen tilsluttede sig. Formanden gjorde dog samtidig forsamlingen opmærksom på, at det var dem som bestemte, hvem der skulle være dirigent. Dirigenten konstaterede, at afdelingsmødet var rettidigt indkaldt med dagsorden efter vedtægternes 12. Der var desuden rettidigt indkommet og omdelt 4 forslag fra beboerne, som alle kunne behandles på afdelingsmødet. Afdelingsmødet var således lovligt og beslutningsdygtigt. 2. Valg af stemmeudvalg Dirigenten udbad sig kandidater til et stemmeudvalg. Følgende 6 personer meldte sig til stemmeudvalget og blev valgt: Peter Sørensen, Ib Kristensen, Kirsten Knudsen, Diana Hende, John Jensen og Kate Kristensen. 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning for perioden siden sidste møde Herefter fremlagde Arne Lund afdelingsbestyrelsens beretning, hvor de væsentligste punkter er refereret i det følgende: Postkasser i rækkehusene Der er blevet udskiftet ca. 600 postkasser med en del gener til følge, bl.a. fordi entreprenøren ikke helt magtede opgaven. Jordforholdene var ikke optimale, og der var fejl på nogle af postkasserne (posten blev våd), hvilket bestyrelsen beklagede meget. Der er stadig ca reparationer, som udføres så hurtigt som muligt. Nye hoveddøre i Langhuset Alle hoveddørene i Langhuset er udskiftet, og der er malet børstninger og beklædninger, hvilket har bevirket at dørene er mere lydtætte og der kommer mere lysindfald. Tv-overvågning Det eksisterende anlæg er nu udskiftet med digital overvågning på altangangene og på ejendomskontoret. Kvaliteten er så god, at politiet kan bruge optagelserne som bevismateriale ved fx hærværk. I fremtiden opsættes ligeledes overvågning ved selskabslokalerne, Hallen og i vaskeriet, men det bliver ikke i indeværende eller næste budgetår. 1

2 Skimmelsvamp og rottesager På grund af et omfattende angreb af skimmelsvamp i gulvene i tandlægebygningen har det været nødvendigt at lukke en del af klinikkerne og opføre en midlertidig bygning til erstatning samt ændre de lette vægge (gips) til gasbetonvægge. Selv om RAB dækker 50 % af udgifterne, er det alligevel en udgift for afdelingen på ca ,00 kr. Der har i årets løb været 8 sager med hhv. skimmel- eller rotteangreb, og da hver sag i gennemsnit koster ca ,00 kr., er det en meget stor del af udgifterne til vedligeholdelse, der går til disse sager. Kloaknet Formanden oplyste, at der netop i dag er fundet en sammenfalden ledning og en defekt pumpebrønd, og det beløber sig til ca ,00 kr. Parkplan fra DAB RAB har bevilliget penge til udarbejdelse af en Parkplan i Carlsro. Afdelingsbestyrelsen har efter aftale med DABs landskabsgruppe fået gennemgået de grønne arealer og har modtaget forslag til fornyelse og vedligeholdelse af de enkelte områder, som afdelingen nu er ved at sætte i gang. Parkplanen vil forløbe i 3 dele. Det første resultat af planen er fældning af 10 popler bag ved Langhuset og genplantning af 14 nye træer, som har fundet sted. Kim P. Andersen fra ejendomskontoret har besluttet, at iværksætte parkplanen med eget mandskab, og det har bestyrelsen accepteret. Der vil over de næste 3-4 år ske en gradvis forandring af beplantningen i Carlsro. Afdelingsbestyrelsen havde håbet, at beslutningen med fældningen af træerne ville løse problemet med rågekolonien, men det ser ikke ud til at være tilfældet. Desværre må man ikke bortskyde rågerne uden tilladelse fra den stedlige vildtkonsulent, og det er ikke nemt at få hans tilladelse, men til oktober starter afdelingsbestyrelsen, i samråd med vildtkonsulenten, med at regulere rågestanden. Flere P-pladser i de grønne områder Kommunen har afslået at give tilladelse til flere P-pladser i de grønne områder. En lille bøn fra bestyrelsen Formanden opfordrede til, at der ikke køres med bil på stierne. Helhedsplan for bebyggelsen Bestyrelsen har i årets løb arbejdet med en helhedsplan for afdelingens boliger dvs. en totalrenovering af det som er nedslidt. Efter 60 år for rækkehusene, og 55 år for Langhuset, er boligerne blevet meget nedslidte. Fx er det stadig de originale elevatorer, som sidder i Langhuset, dog er der blevet renoveret på dem gennem tiden, og der er bl.a. monteret dobbelte døre. Da der blev indskudt flere penge i Landsbyggefonden, øjnede afdelingsbestyrelsen chancen for at komme med i den pulje, men det var allerede for sent at søge, idet de ekstra penge var udloddet til byggerier, der havde stået i kø i årevis. Bestyrelsen har aftalt med RAB, at de betaler for, at vi får udarbejdet tilstandsrapporter på både rækkehuse og Langhusets tekniske installationer. Når helhedsplanen på et eller andet tidspunkt bliver færdig, vil planen og den sammenhængende økonomi blive forelagt for beboerne på et afdelingsmøde. Multibane og kondisti Bestyrelsen har arbejdet på etablering af en multibane, som skulle finansieres ved hjælp af fondsmidler og lokale sponsorer. Projektet nåede dog ikke helt at blive gennemarbejdet, derfor er afdelingen blevet henvist til næste runde. Det samme gælder for kondistien, som skulle være et tilbud til beboere og andre om at få mulighed for at løbe/gå en tur ad de etablerede afmærkede stier, hvor der med passende mellemrum vil være stillet nogle kondiredskaber op, som kan tåle at stå ude. 2

3 Prærievogn For at få de personer, der står og drikker foran butikkerne væk, har bestyrelsen arbejdet med et forslag om af få stillet en såkaldt prærievogn op i området bag ved campingparkeringen. Det er kommunens jord, og det er endnu ikke lykkedes at få tilladelse til at anvende denne plads til projektet. Alternativt kan der stilles et læskur op for enden af Langhuset, men hvis der ikke er toilet og håndvask i sådan en bygning, bliver problemet med urinering i buskadset ikke løst. Bestyrelsen arbejder videre med forskellige løsningsmodeller. Økonomi Formanden orienterede kort om afdelingens økonomi for det kommende budgetår. På grund af en voldsom stigning i ejendomsskatten på ,00 kr. samt en posteringsfejl fra en tidligere medarbejder i DABs regnskabsafdeling der medførte, at indbetaling til Landsbyggefonden og RABs dispositionsfond fra 2006 til 2010 ikke fandt sted, skylder vi p.t. 2,7 mio. kr., der skal afdrages over 10 år rentefrit. Yderligere har afdelingen et underskud fra sidste år på ,00 kr. Stigningen i ejendomsskatten er der klaget over til kommunen for 1 år siden, men der er ingen afklaring endnu. Fejlen hos DABs medarbejder medførte, at afdelingen i de nævnte 4 år betalte ca. 0,6 % mindre i husleje, end vi skulle have gjort, så de to forhold udgør en andel af huslejestigningen på ca. 5 % af de 6,72 %. Det vil blive et meget magert budget at administrere, men ved fælles hjælp går det nok, sagde formanden. Formanden valgte for egen regning at fremføre, at det har været prisværdigt at de tidligere bestyrelsesmedlemmer har forsøgt at holde huslejen nede i årevis og sparet på udgifterne til vedligehold af husene, men de reparationer, som afdelingen står overfor i dag, fx reparation af elevator i Langhuset og reparation af kloaknet, er meget højere i dag, end hvis man havde skiftet tingene i tide, og i fremtiden kan det medføre yderligere huslejestigninger. Sidste pkt. i beretningen På bestyrelsens vegne takkede formanden ejendomskontoret, de blå mænd og medarbejderne i DAB for et godt samarbejde i den forløbne periode. Formanden rettede en særlig tak til Hanne Rasmussen, som efter næsten 30 år på posten i ejendomskontoret valgte at gå på pension den 30. april. Ligeledes bød formanden velkommen til Yvonne Milo som ny ejendomssekretær og benyttede lejligheden til at byde den nye bestyrelsessekretær Carina Sciacca, som var referent ved afdelingsmødet, velkommen. Formanden takkede bestyrelsen for et godt samarbejde i det forløbne år og håbede, at beboerne havde været tilfredse med bestyrelsens indsats. Arne Lund anbefalede herefter bestyrelsens beretning, som dirigenten satte til debat. Der var mange spørgsmål til formandens beretning; en del af dem var ikke relateret til selve beretningen. Claus Bardino LS 17 stillede et kritisk spørgsmål vedr. leverandøren af maden til julefesten; ikke omkring selve maden, men den arbejdskraft, som benyttes i restauranten Nuova Italia. A. Installation af postkasse hvorfor er der skåret i 6 fliser? B. Hvorfor er de gamle håndværkere skiftet ud? C. Vandpytter ved gangstier og ved Langhuset? Formanden svarede: A. At dette indlæg opfattes som en fagforeningssag, som ikke hører ikke til på mødet, og egentlig hører spørgsmålet til under eventuelt. Formanden havde ikke yderligere kommentarer til det stillede spørgsmål. B. Bestyrelsen blander sig ikke i valg af håndværkere, oplyste formanden. 3

4 C. Vandpytterne ordnes løbende, som økonomien rækker til. Clausen LV 357 undrede sig over renovering af rækkehusene. Hvad skal yderligere renoveres. Formanden svarede, at husene er meget dårligt isolerede - både gulve og tage. Et evt. renoveringsprojekt vil altid blive forelagt beboerne først. Formanden sagde yderligere, at der i dag fyres for gråspurvene. Ruth Olesen LS 25 vedr. søer på Lucernestien og ødelagt asfalt fra stien og ind til huset. Formanden svarede, at hullerne udbedres hurtigst muligt og opfordrede beboerne til at ringe til ejendomskontoret og fortælle helt præcist, hvor problemerne med asfalten er. Joan Bunker RP 478 oplyste, at man i forbindelse med en huslejesikring kan søge om ny boligsikring. Dennis Larsen svarede, at det er korrekt, at man kan få sin boligsikring justeret hos kommunen. Ib Kristensen LV 275 vedr. isolering i tagene formanden var selv med ifm. renoveringen. Hvorfor skal tagene repareres igen. Formanden oplyste, at han selv var med til renoveringen i tidernes morgen, men at han ikke førte tilsyn med projektet. Formanden har ved selvsyn konstateret, at isoleringen ikke er udført korrekt, og at der ikke er nok isolering jf. standarden i dag; det gælder både i vægge og tage. Den dårlige isolering giver en høj varmeregning, og netop derfor er en totalplan for Carlsro en god idé. Preben Sørensen BV 39. Indlæg vedr. tagrenoveringen. Preben Sørensen var selv formand under tagrenoveringen, og arbejdet blev stærkt kritiseret mange gange fra den dengang siddende bestyrelse, men DAB og diverse rådgivere fastholdt, at arbejdet var udført korrekt. Ønsker yderligere bedre håndværkerkvalitet, og mht. boligsikring anbefalede Preben Sørensen, at det ikke er DAB, som udregner denne, da de tidligere har lavet fejl i sådanne beregninger. Dennis Larsen svarede, at han ikke kender til tagrenoveringen, men mht. boligsikringen er det ikke DABs ansvar at udregne denne, men en sagsbehandler i kommunen. Kirsten Knudsen KV 35 undrede sig over, hvorfor ejendomsskatterne stiger, når vurderingerne sættes ned. Med hensyn til boligsikringen går det automatisk, oplyste Kirsten Knudsen. Joan Bunker RP 478 fremførte, at renoveringen bør prioriteres meget højt, da husene er meget kolde at bo i og dyre at opvarme. Formanden svarede, at det er sandt, at varmeforbruget er højt på grund af husenes dårlige stand, og det vil kræve en omfattende og meget kostbar renovering af gulve, tage og facader med genhusning til følge. Der søges stadig økonomisk hjælp fra Landsbyggefonden. Tina Bergstrøm var med på afdelingsmødet for første gang, og hun påpegede tonen på mødet, som hun var rystet over. Ligeledes var mange af spørgsmålene slet ikke på dagsordenen. Dennis Larsen opfordrede beboerne til at holde sig til formandens beretning. Birgitte Kanerva LV 115 ønskede at vide antal af skimmelsvampesager, og hvad man selv kan gøre ved problemet. Kan beboerne få udført en måling, og er det korrekt, at luftvejsproblemer skal dokumenteres, før boligen beses. Formanden svarede, at man ikke skal have en lægeerklæring, før ejendomskontoret kommer og beser huset. Hvis der er mistanke om skimmelsvamp, ringer man til ejendomskontoret med det samme, da det er et alvorligt problem for alle parter. Henriette Hvid BV 33 vedr. renovering for de grønne områder spurgte, om man måtte komme med forslag/ønsker til renoveringen af de grønne områder. 4

5 Formanden svarede, at DABs grønne afsnit er færdigt, men afsnit 2 og 3 er endnu ikke helt færdige. Beboere er velkomne til at komme med forslag, men formanden kan ikke love, at de bliver taget med. Dennis Larsen fra DAB oplyste, at beretningen skulle godkendes af forsamlingen. Preben Sørensen oplyste, at if. vedtægterne skulle beretningen ikke godkendes, men blot forelægges. Da der ikke var yderligere spørgsmål eller kommentarer til beretningen, kunne dirigenten herefter konstatere, at beboerne havde taget den til efterretning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for 2012/2013 samt en kort orientering om regnskabet 2010/2011. Dennis Larsen fra DAB startede med at fremlægge regnskabet for 2010/2011. Afdelingen kom desværre ud med et underskud på ,00 kr. i det forgangne regnskabsår. Der er et lån på ,00 kr., som er underbudgetteret i forhold til regnskabet samt som tidligere nævnt en forskydning i udgifterne til ejendomsskatten, som i regnskabet udmundede i en merudgift på ca ,00 kr. Til gengæld sparede afdelingen ca ,00 kr. på vand i forhold til det budgetterede, og der var ligeledes stigende indtægter med hensyn til renoveringssager, dvs. at man kom ud med et underskud på ,00 kr. i det forgangne regnskabsår. Dennis Larsen tilføjede, at afdelingen tidligere har besluttet, at man ikke holder regnskabsmøde, og derfor var regnskabet jf. reglerne kun til fremlæggelse på mødet og skulle ikke godkendes, da afdelingsbestyrelsen har mandat og allerede har godkendt det. Dennis Larsen forklarede budgettet for det kommende år 2012/2013, som var omdelt til alle beboere rettidigt, og som det fremgik af forsiden af budgettet, er der en huslejestigning på 6,72 %. Det svarer til en gennemsnitlig huslejestigning på ca. 46,00 kr. pr. m 2. For en toværelses svarer det til en huslejestigning på 216,00 kr., og for en fireværelses svarer det til en huslejestigning på 308,00 kr. pr. måned. Dennis Larsen bad beboerne slå op på side 2 i budgettet, og han pointerede, at det ikke ville blive en detaljeret gennemgang, medmindre der var relaterede spørgsmål, men en gennemgang af de væsentlige punkter i budgettet. Som allerede nævnt har der været en konteringsfejl af et lån, pointerede Dennis Larsen. De lån, som blev optaget, da afdelingen blev bygget, udløber på et tidspunkt, og når de lån udløber, bortfalder ydelsen ikke, men bliver oversendt til Landsbyggefonden med 2/3, som vil indgå i landsdispositionsfonden og 1/3, som vil indgå i boligselskabets dispositionsfond. Dennis Larsen nævnte yderligere, at for 4 år siden var der et lån, som bogføringsmæssigt ikke blev behandlet korrekt. Ydelsen bortfaldt helt fra afdelingsbudgettet i stedet for fortsat at blive opkrævet og oversendt til landsdispositionsfonden samt boligselskabets dispositionsfond. Fejlen svarer til, at der mangler at blive opkrævet 2,7 mio. kr. i afdelingsdrift over de sidste 4 år. Det bevirker en stigning på ,00 kr. til udamortiserede (afviklede) ydelser. Når ændringen er ,00 kr. som i budgettet er ,00 kr. højere er det fordi, at de øvrige lån også stiger langsomt efterhånden som statsstøtten afvikles. Dennis Larsen nævnte, at sagen er blevet drøftet mellem selskabsbestyrelsen og administrationen, og DAB har indstillet til selskabsbestyrelsen, at Carlsro bliver eftergivet den manglende opkrævning, på 2,7 mio. kr. 5

6 Selskabsbestyrelsen har valgt i stedet for at give afdelingen et 10-årigt rentefrit lån svarende til mankoen, men med en afbetaling af lånet over 10 år svarende til 0,6 % på huslejen pr. år. Derfor er denne post lidt højere end sidste år. Med hensyn til ejendomsskatterne er der flere ting i dette, forklarede Dennis Larsen. Der er den ordinære stigning, som kan være 7 % pr. år. Derudover har der i sidste regnskabsår og tilbage i 2010 været nogen diskussion med Rødovre Kommune, som har valgt at indregne grundværdien på en anden måde end tidligere. Man har valgt at øge værdien af byggeretter, og det betyder, at kommunen kan opkræve en højere ejendomsskat end de 7 % for alle rækkehusene. Der er oprettet en klage i systemet omkring håndtering af kommunens praksis, men pengene er opkrævet, bogført og betalt. DAB går i værste fald ud fra, at hele beløbet skal betales, og derfor er posten ejendomsskatter øget på budgettet, da man endnu ikke kender sagens udfald. Yderligere er der et efterslæb fra sidste år, hvor man ikke kendte vilkårene samt indregningen af en stigning på de 7 % i det kommende år. Følgende poster blev af Dennis Larsen kort kommenteret. Der er en besparelse på udgifterne til vand, og der er kun små justeringer hvad angår renovation og forsikring. Afdelingens energiforbrug er ligeledes faldet. Bidrag til boligorganisationen ændres med ,00 kr. Det består af to tal, og alle boliger betaler 3.300,00 kr. i administrationsbidrag til forretningsførelsen - dvs. DAB for udlejning og drift af boligerne, og dertil kommer et mindre beløb til drift af boligselskabets udgifter, som er hovedbestyrelsen det er udgifter til revision evt. advokatomkostninger, som beløber sig til ca. 200,00 kr. Dennis Larsen nævnte en post, som hedder opkrævning af arbejdskapital, som bliver lagt direkte på boligerne med 151,00 kr. pr. bolig, hvilket svarer til ,00 kr. i stigning. Renholdelse ændrer sig med ,00 kr. Yderligere ansættes der en beboerservicemand, hvilket betyder en stigning i lønomkostninger, men til gengæld spares der meget på håndværkerudgifterne, da servicemanden selv vil udføre meget af arbejdet (se konto 116). Konto 118 særlige aktiviteter (beboerhuset, fester og vaskeri) er budgetteret med yderligere ,00 kr. Konto henlæggelser er nedjusteret med kr. Afdelingen har nedjusteret henlæggelserne ved istandsættelse ved fraflytning med ,00 kr., og har nedjusteret henlæggelserne til vedligeholdelse med kr. Udgifterne til henlæggelser er ikke faldet - tværtimod, men pengene er en form for opsparing. Konto afvikling af forbedringsarbejder er steget med ,00 kr., fordi der er optaget nye lån til forskellige forbedringsprojekter, som tidligere er blevet besluttet. Konto 133 afvikling af underskudssaldo på kr. svarer til 1/3 af det underskud fra sidste år, som afvikles jf. reglerne over 3 år. Dennis Larsen nævnte, at der på indtægtssiden er forskellige bevægelser, og de væsentligste er lejetillæg, køkken, bad og facade, som er sat til at stige med kr. Dennis Larsen forklarede, at når vi gennemfører råderetsprojekter, individuelle forbedringsprojekter eller kollektive renoveringsprojekter, besluttet på et afdelingsmøde, stiger huslejen som en følge af dette. Renten er sat til kr., som kun er et lille fald på kr., men det som er ret specielt er, at renten nu er meget lav dvs. 1,2 %. Hvor man tidligere kunne opnå et pænt tilskud til afdelingsøkonomi, som var med til at holde huslejen nede, kan vi ikke regne med indtægten fra renten i dag, da den er så lav. Det er selvfølgelig en fordel, når vi skal optage lån. Alt i alt en stigning i udgifterne på mio. kr. holdt op imod indtægterne, hvilket udmunder sig i huslejestigningen på 6,72 %. Yderligere stiger antennebudgettet med 30 kr. 6

7 Spørgsmål og kommentarer til budgettet: Vagn Kjærgaard KV 50 spurgte, hvorfor man ikke har medregnet ændringen til renovationsordningen. Dennis Larsen svarede, at man ikke opkræver på forhånd (se evt. konto 109). Formanden tilføjede, at der er forskellige muligheder at vælge imellem, og Carlsro har fået en ekstra frist på 1 år, så man sammen med kommunen kan finde den rigtige løsning for Carlsro. Derfor er der på nuværende tidspunkt ikke indregnet omkostninger til ordningen. Leif Clausen LV 357 vil gerne have TV2 Film kanalen tilbage. Formanden svarede, at TV2 og YouSee ikke kan blive enige om betalingen for kanalen. Desuden udløber afdelingens lejeaftale i 2014, og i den forbindelse er der et nyt tilbud på vej fra YouSee samt fra en anden udbyder. Hvis afdelingen tegner en 5-årig aftale med YouSee, vil udbyderen betale hovedparten af et helt nyt anlæg til Carlsro. Preben Sørensen pointerede, at fejlen med lånet går tilbage til 2006, og spurgte hvorfor ingen har opdaget fejlen før. Dennis Larsen svarede, at en DAB-medarbejder har begået en beklagelig administrativ fejl, som sjældent sker, og DAB har som tidligere nævnt indstillet til selskabet at Carlsro bliver eftergivet beløbet. Derudover har Carlsro ikke lidt tab, da der ikke er forsvundet penge ud af systemet. Yderligere de penge, som selskabet i dispositionsfonden ikke har fået indbetalt. Der ligger en manko, i forhold til, hvis de havde ligget i kassen i 5 år og havde givet en renteindtægt, og DAB har valgt at betale denne rentedifference. Pengene går dog til RABs dispositionsfond og ikke direkte til Carlsro. Preben Sørensen ville vide, hvorfor administrationsbidraget er steget med mere end 1 mio. kr. Dennis Larsen svarede, at administrationsbidraget de sidste par år er steget med %, hvilket primært skyldes at almene boligorganisationer er blevet pålagt moms for boligadministration fra den 1. januar Henriette Hvid BV 33 ville gerne stemme ja eller nej om huslejestigningen. Formanden svarede, at det kunne han godt forstå, men at en afstemning ville være overflødig, da Carlsro ikke har noget valg; regningen skal betales. Dennis Larsen spurgte salen, om de ville stemme om budgettet. Preben Sørensen oplyste, at if. vedtægterne skal budgettet godkendes eller forkastes på mødet. Der blev stemt ved håndsoprækning, og et flertal i salen godkendte budgettet. Da der ingen spørgsmål eller yderligere kommentarer var til budgettet, kunne dirigenten konstatere, at budgettet var godkendt med en huslejestigning på 6,72 %. 5. Indkomne forslag Forslag 1 fra Birthe Munthe, Bjødstrupvej 38 om handicapparkering ved Langhuset. Afdelingsbestyrelsen og salen tilsluttede sig forslaget, som blev vedtaget. Forslag 2 fra Marianne Hansen, Lucernevej 465 om dispensation til 2 husdyr. Marianne Hansen præsenterede sit forslag. Afdelingsbestyrelsen tilsluttede sig ikke forslaget. Dirigenten satte forslaget til afstemning, og der blev afgivet 266 stemmer, hvoraf 63 stemte ja, 7

8 7 stemte blankt, 1 ugyldig stemme og 195 stemte nej, og forslaget blev derfor forkastet. Forslag 3 fra Bente Hansen, Rødovreparkvej 306 om indhegnet område til hunde. Bente Hansen præsenterede sit forslag. Afdelingsbestyrelsen tilsluttede sig ikke forslaget, bl.a. fordi området benyttes af en masse børn. Salen debatterede forslaget, og dirigenten satte forslaget til afstemning med stemmesedler, og han kunne konstatere, at forslaget blev forkastet. Forslag 4 fra I. Budnikova, Tårnvej 281, 4. om afdækning eller isolering af loftbeklædningen på svalegangen i Langhuset. Afdelingsbestyrelsen tilsluttede sig ikke forslaget, og formanden kommenterede forslaget og sagde bl.a., at forslaget kostede mange mio. kr., og at brandvæsenet ikke kan godkende løsningen. Salen debatterede forslaget, og dirigenten satte forslaget til afstemning; forslaget blev nedstemt. Underforslaget vedr. gadespejl blev debatteret, og forslaget blev sat til afstemning ved håndsoprækning. Forslaget blev vedtaget, og der arbejdes videre med den endelige placering af gadespejlet. 6. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen og suppleanter Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen og suppleanter. A. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år. På valg er: Tommy Johansen, modtager ikke genvalg Jens Larsen, modtager genvalg Niels-Erik Abcell, modtager genvalg Flemming Holm-Mikkelsen, modtager genvalg Dirigenten spurgte, om der var andre kandidater til afdelingsbestyrelsen. Marianne Hansen LV 465 meldte sig som kandidat. Formanden tog ordet og sagde, at han i dag (9. maj 2012) havde modtaget to kandidater til bestyrelsen: Gert Sager, som var til stede, og Axel Mikkelsen, som ikke var til stede. Peter Lund Sørensen, Lucernevej 369, der tidligere har været suppleant, meldte sig også som kandidat til bestyrelsen. Dirigenten pointerede, at det ikke står i vedtægterne, at man skal være til stede ved valg, men det er forretningsordenen og afdelingens kutyme, som afgør dette. Preben Sørensen sagde, at det ikke er kutyme, at man kan stille op, når man ikke er til stede. Da det ikke er helt klart beskrevet i vedtægterne, og da salen havde forskellige meninger om sagen, lod Dennis Larsen salen stemme om en forretningsorden vedrørende dette emne. Der blev stemt om, om Axel Mikkelsen har lov til at opstille, selvom han ikke er til stede. Udfaldet blev, at Axel Mikkelsen ikke kunne opstille som kandidat. Dennis Larsen lod hver kandidat give en kort præsentation af dem selv startende med Jens Larsen, som dirigenten fik at vide var ude af salen. Præsentationen af kandidaterne forløb i følgende orden: 8

9 Niels-Erik Abcell præsenterede sig, Flemming Holm Mikkelsen præsenterede sig. Dirigenten efterlyste igen Jens Larsen. Marianne Hansen præsenterede sig, Gert Sager præsenterede sig, Peter Lund Sørensen præsenterede sig. Dirigenten efterlyste igen Jens Larsen. Dirigenten oplyste, at der må skrives op til 4 navne på stemmesedlerne, og efter nogen debat i salen vedtoges det at afholde særskilt valg af suppleanter. Overhead vises i salen med navnene, som dirigenten læser op, og stemmerne er listet bag kandidaterne: A. Jens Larsen (126) valgt ind, B. Niels Erik Abcell (126) valgt ind, C. Flemming Holm Mikkelsen (119) valgt ind, D. Gert Sager (111), E. Marianne Hansen (74) og F. Peter Lund Sørensen (143) valgt ind. B. Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år. Salen valgte Gert Sager som 1. suppleant og Marianne Hansen som 2. suppleant. 7. Eventuelt Der var ingen punkter. Da der ikke var flere spørgsmål eller kommentarer fra forsamlingen, gav dirigenten ordet til formanden, der takkede bestyrelsen for et godt samarbejde og dirigenten for at have ledet mødet. Mødet sluttede kl

Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2011

Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2011 CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2011 Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag den 11. maj 2011 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Til stede var ca. 204 beboere ud af i alt 902 lejemål i

Læs mere

TAB Vesterby Afdeling

TAB Vesterby Afdeling TAB Vesterby Afdeling Referat af ordinært afdelingsmøde den 19. januar 2011 Der var 43 lejemål repræsenteret ved mødet, bestyrelsen, ejendomsmester M.H. og forvaltningskonsulent R.S. 1. Velkomst og valg

Læs mere

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard.

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard. Andelsboligforeningen Samvirke Afdelingsmødet - Afdeling 09 Referat af obligatorisk ordinært afdelingsmøde i afdeling 542-009, mandag den 7. september 2015, kl. 17.00 i Fælleshuset, Villestoftehaven 130,

Læs mere

Referat fra Mølleengens afdelingsmøde 20-03-12

Referat fra Mølleengens afdelingsmøde 20-03-12 Referat fra Mølleengens afdelingsmøde 20-03-12 Tilstede: Fra KAB Thomas Blaabjerg Lund TBL Henning Jacobsen HJ Fra Roskilde Nord Boligselskab Leif Tingvad LT Fra afdelingsbestyrelse Grete Andersen GA Connie

Læs mere

Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2009

Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2009 CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2009 Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag den 13. maj 2008 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Til stede var ca. 120 beboere fra 135 lejemål ud af i alt

Læs mere

Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2015. Onsdag den 6. maj 2015 kl. 19.00 i Carlsrohallen

Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2015. Onsdag den 6. maj 2015 kl. 19.00 i Carlsrohallen CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2015 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 6. maj 2015 kl. 19.00 i Carlsrohallen Til stede var i alt 133 husstande ud af i alt 902 lejemål

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 6. september 2010 Sted: Salen på Herlev Skole Deltagere: Iris Gausbo Dato og ansvarlig: 06.09.10 - Poul Erik Ottosen

Læs mere

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af beboermødet 8. oktober 2013 tirsdag den 24. september 2013 kl. 17.00 i Bispebjerghjemmets Café, Tagensvej

Læs mere

AFDELING NØRREBY. Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00

AFDELING NØRREBY. Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bering-Bryld blev valg som dirigent.

Læs mere

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bryld blev valg som dirigent Henning

Læs mere

Arbejdernes Andelsboligforening, Skive Referat fra generalforsamling torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00 på Hotel Strandtangen, Skive

Arbejdernes Andelsboligforening, Skive Referat fra generalforsamling torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00 på Hotel Strandtangen, Skive fra generalforsamling torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00 på Hotel Strandtangen, Skive 1 Valg af dirigent AAB s formand Peter Hadrup startede mødet med at byde alle velkommen, herunder til advokat Anders

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Vægterparken 9.2.2015 1 Der var 59 lejemål repræsenteret på mødet. Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009.

Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009. Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009. Ved mødet start kl. 19.00 var 60 husstande mødt frem. 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. Formanden

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Tirsdag den 12. april 2016 kl Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Tirsdag den 12. april 2016 kl Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby 9. maj 2016 Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Tirsdag den 12. april 2016 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby Der var fremmødt 20 husstande svarende til 40 stemmer. Ad 1 Velkomst

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015

Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015 Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015 Fungerende formand Lars Hansen bød velkommen og konstaterede at vi var 60 husstande til stede. Dette tal steg senere til 62. Dagsordens pkt. 1: Valg

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 63

TIL BEBOERNE I AFDELING 63 TIL BEBOERNE I AFDELING 63 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7, Voldgården

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7, Voldgården Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7, Voldgården Referat af afdelingsmødet Afholdt den 21. august 2014 2 Referat af afdelingsmødet den 21. august 2014 56 husstande svarende til 112 uddelte

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Udsendt #JobInfo revideret Criteria=AKB_Rødovre# den 2. maj 2011 Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Repræsentanter Formand Klaus Lind Bentsen,

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 57

TIL BEBOERNE I AFDELING 57 TIL BEBOERNE I AFDELING 57 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Afdeling 1-3034 Vestergården 1 Vestergården 1

Referat af afdelingsmøde i Afdeling 1-3034 Vestergården 1 Vestergården 1 boligforeningn 3 B Referat af afdelingsmøde i Afdeling 1-3034 Vestergården 1 Vestergården 1 Mødedato: 29. maj 2013, kl. 18.30 Mødet slut ca. kl. 21.30 Sted: Herlev Skole, Festsalen Deltagere: 37 Fremmødte

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmeudvalg 3. Hvad er en helhedsplan? 4. Bygningernes tilstand

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Flyverbo 19.2.2015 1 Der var 38 boliger repræsenteret på mødet. Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 68

TIL BEBOERNE I AFDELING 68 TIL BEBOERNE I AFDELING 68 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Onsdag den 29. maj 2002 Kl. 19.00 i Carlsrohallen. Til stede var ca. 210 beboere fra 155 lejemål ud af i alt 902 lejemål i Carlsro.

Onsdag den 29. maj 2002 Kl. 19.00 i Carlsrohallen. Til stede var ca. 210 beboere fra 155 lejemål ud af i alt 902 lejemål i Carlsro. REFERAT 30. maj 2002 Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag den 29. maj 2002 Kl. 19.00 i Carlsrohallen Til stede var ca. 210 beboere fra 155 lejemål ud af i alt 902 lejemål i Carlsro. 1. Velkomst og

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården Dato 14. juli 2015 kl. 17.00 Sted Selskabslokalerne, Leifsgade 24, 1. sal Deltagere Fra afdelingen: 27 lejemål repræsenteret Fra fsb: Bjarne Jensen,

Læs mere

Information fra Afdelingsbestyrelsen

Information fra Afdelingsbestyrelsen . Administrator: Dansk almennyttigt Boligselskab Finsensvej 33, 2000 Frederiksberg Tlf. 7732 0000. Fax 7732 0001 Information fra Afdelingsbestyrelsen 21-01-2015 Referat af ordinært afdelingsmøde 21. januar

Læs mere

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 16. november 2016, afholdt på Højer Hus

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 16. november 2016, afholdt på Højer Hus Referat fra generalforsamling den 16. november 2016, afholdt på Højer Hus Der deltog 27 beboere fra 20 husstande. Fra revisionsfirma Martinsen deltog revisor Leif Agergaard. Som gæst deltog endvidere formand

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

Onsdag den 7. maj 2003 Kl. 19.00 i Carlsro Hallen

Onsdag den 7. maj 2003 Kl. 19.00 i Carlsro Hallen REFERAT 7. maj 2003 Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag den 7. maj 2003 Kl. 19.00 i Carlsro Hallen Til stede var ca. 200 beboere fra 152 lejemål ud af i alt 902 lejemål i Carlsro. 1. Velkomst og valg

Læs mere

Dagsorden. 7. Valg til afdelingsbestyrelsen. 8. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen. 9. Eventuelt. 45 husstande var repræsenteret kl. 19:00.

Dagsorden. 7. Valg til afdelingsbestyrelsen. 8. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen. 9. Eventuelt. 45 husstande var repræsenteret kl. 19:00. År 2009, den 23. september kl. 19:00, afholdtes ordinært afdelingsmøde i Boligselskabet af 1961 i Greve (BS61), afdeling Grønlykkeparken. Mødet afholdtes i beboerlokalerne, Grønlykkeparken 25, 2670 Greve,

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Mosegårdsparken den 22. maj 2014

Referat af afdelingsmøde i Mosegårdsparken den 22. maj 2014 Referat af afdelingsmøde i Mosegårdsparken den 22. maj 2014 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg og referent 4. Godkendelse af forretningsorden for afdelingsmødet. 5. Fremlæggelse

Læs mere

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær.

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær. Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca. 19.30 i selskabslokalet beliggende Højkær. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, afholdt torsdag, den 30. juni 2016, kl på Hotel HCA i Odense.

Referat af ordinær generalforsamling, afholdt torsdag, den 30. juni 2016, kl på Hotel HCA i Odense. ANDELSBOLIGFORENINGEN SAMVIRKE Generalforsamlingen Referat af ordinær generalforsamling, afholdt torsdag, den 30. juni 2016, kl. 19.00 på Hotel HCA i Odense. Tilstede : Bestyrelsen: Afbud: Beboere: Administrationen

Læs mere

Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 16-47 Lundebjerg onsdag den 12. september 2012 kl. 17.00 i beboerhuset, Lundebjerggårdsvej 262

Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 16-47 Lundebjerg onsdag den 12. september 2012 kl. 17.00 i beboerhuset, Lundebjerggårdsvej 262 Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 16-47 Lundebjerg onsdag den 12. september 2012 kl. 17.00 i beboerhuset, Lundebjerggårdsvej 262 19. september 2012 Deltagere: Afdelingsbestyrelsen v/ Mogens

Læs mere

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Referat fra ordinært afdelingsmøde onsdag den 20. februar 2013 kl. 19.00 i Prøvehallen v/spinderiet. Til stede var: 50 husstande repræsenteret Endvidere

Læs mere

Boligselskabet Domea Horsens Afdeling 60-03

Boligselskabet Domea Horsens Afdeling 60-03 Boligselskabet Domea Horsens Afdeling 60-03 Referat af afdelingsmøde afholdt den 10. oktober 2017 Så mange beboere deltog: 67 beboere fordelt på 41 husstande Fra administrationen deltog: Kundechef Lars

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby 4. maj 2015 40 husstande var mødt op - svarende til 80 stemmer. 1. Velkomst

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 38

TIL BEBOERNE I AFDELING 38 TIL BEBOERNE I AFDELING 38 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget Skema planlagt vedligeholdelse Årsregnskab Indkomne forslag

Læs mere

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63.

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Afdelingsbestyrelsen Afdeling 218-0 Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Formanden bød velkommen til de tilstedeværende beboere. Der var mødt

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 11, afholdt den 19. august 2015.

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 11, afholdt den 19. august 2015. Ekstraordinært afdelingsmøde 2015 afdeling 11 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 11, afholdt den 19. august 2015. Deltagere: 31 husstande var til stede Hovedbestyrelsen: Max Rasmussen,

Læs mere

Til boligtagerne. Den 23. april 2012. Ordinært afdelingsmøde afholdt mandag den 16. april 2012 kl. 19.00 i Beboerhuset.

Til boligtagerne. Den 23. april 2012. Ordinært afdelingsmøde afholdt mandag den 16. april 2012 kl. 19.00 i Beboerhuset. Til boligtagerne. Den 23. april 2012 Afd. 12 Søjlegården. Ordinært afdelingsmøde afholdt mandag den 16. april 2012 kl. 19.00 i Beboerhuset. Referat: 0. Afdelingsbestyrelsesformand Torben Olsen bød velkommen

Læs mere

Til boligtagerne Den 14. maj 2014 Afdeling 9 - Eghøj. Referat af ordinært afdelingsmøde 23. april 2014 i beboerhuset.

Til boligtagerne Den 14. maj 2014 Afdeling 9 - Eghøj. Referat af ordinært afdelingsmøde 23. april 2014 i beboerhuset. Til boligtagerne Den 14. maj 2014 Afdeling 9 - Eghøj Referat af ordinært afdelingsmøde 23. april 2014 i beboerhuset. Dagsorden: 0. Velkomst Afdelingsbestyrelsesformand Torben Sandgreen bød velkommen til

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 1 Torsdag den 15. september 2016

REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 1 Torsdag den 15. september 2016 REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 1 Torsdag Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referenter og stemmetællere. 2. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Der deltog 16 beboere fra 13 husstande. Fra revisionsfirma Martinsen deltog revisor Leif Agergaard. Som gæst deltog endvidere tidligere

Læs mere

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent referat Emne Afdelingsmøde i Bellahøj Dato 27. september 2011 00:00 Sted Restaurant Bellahøj, Bellahøj 20 Deltagere Fra Bellahøj: 40 lejemål var til stede Fra fsb: Formand for organisationsbestyrelsen

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Saltværkshuse 23.2.2016 1 2 Der var 64 boliger repræsenteret på mødet, hvilket svarer til 37,9 % Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Nordmarksgården 30.3.2016 1 2 Der var 30 boliger repræsenteret på mødet, hvilket svarer til 27,8 % Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse

Læs mere

Beboermøde. Afdeling 24

Beboermøde. Afdeling 24 Beboermøde Afdeling 24 Dagsorden beboermøde afdeling 24 Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet 2011/2012

Læs mere

AAB Silkeborg Afdeling 7

AAB Silkeborg Afdeling 7 AAB Silkeborg Afdeling 7 Referat af ordinært afdelingsmøde afholdt den 12 september 2016 Deltagere: Organisationsbestyrelse: Driftskontor: Administration: Teddy Pedersen Poul Rosenkvist Flemming Jensen

Læs mere

Referat af afdelingsmøde den 12. september 2011

Referat af afdelingsmøde den 12. september 2011 Referat af afdelingsmøde den 12. september 2011 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsen årsberetning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

Afdeling Friheden I, Friheden VI og Lille Friheden Onsdag den 11. november 2015 kl. 19.00 I Medborgersalen, Hvidovrevej 280

Afdeling Friheden I, Friheden VI og Lille Friheden Onsdag den 11. november 2015 kl. 19.00 I Medborgersalen, Hvidovrevej 280 Referat af ordinært afdelingsmøde (regnskabsmøde) i Boligselskabet Friheden Afdeling Friheden I, Friheden VI og Lille Friheden Onsdag den 11. november 2015 kl. 19.00 I Medborgersalen, Hvidovrevej 280 Dagsorden:

Læs mere

DVB Fyn-Langeland Fælles afdelingsmøde 2014

DVB Fyn-Langeland Fælles afdelingsmøde 2014 DVB Fyn-Langeland Fælles afdelingsmøde 2014 Referat fra ordinært fælles afdelingsmøde med afdelingerne 01, 02, 03, 04 og 05, mandag den 22. september 2014 kl. 18.00, hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget

Læs mere

Vridsløselille Andelsboligforening Banehegnet

Vridsløselille Andelsboligforening Banehegnet Vridsløselille Andelsboligforening Banehegnet Referat af beboermøde mandag den 14. marts 2016 kl. 19.00 15. marts 2016 Deltagere: 57 husstande, 114 stemmer. Formand Lena Toftlund bød velkommen til mødet

Læs mere

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev Deltagere: Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev 18 lejemål repræsenteret ved 20 beboere Formand Jim Nielsen Næstformand Kurt

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Antal fremmødte beboere: 23 1. Valg af dirigent: Nina Frederiksen, Sekretariatsleder Søbo 2. Stemmeudvalg: Karsten Bjerre Gerlevsen, inspektørassistent Søbo

Læs mere

Beboermøde Afdeling 4

Beboermøde Afdeling 4 Beboermøde Afdeling 4 Dagsorden beboermøde afdeling 4 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om Helhedsplanen 7. Valg af styregruppe

Læs mere

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af beboermødet 17. oktober 2012 torsdag den 27. september 2012 kl. 17.00 i Bispebjerghjemmets Café, Tagensvej

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Beboermøde Afdeling 8

Beboermøde Afdeling 8 Beboermøde Afdeling 8 Dagsorden beboermøde afdeling 8 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet 2013 7. Afdelingens

Læs mere

Afdeling 18 og 25 Gundorfslund

Afdeling 18 og 25 Gundorfslund Afdeling 18 og 25 Gundorfslund 1 Dagsorden beboermøde afdeling 18 og 25 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet

Læs mere

Referat af Budget Beboermøde. 1. Velkomst. 2. Formalia

Referat af Budget Beboermøde. 1. Velkomst. 2. Formalia Referat af Budget Beboermøde. Afholdt den 30. oktober 2006 kl. 19.00 i Mosegårdshallen, Spindestræde 82. 1. Velkomst Henning Bjerre bød velkommen. 2. Formalia Valg af dirigent: Valg af referent: Fra VA

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde. 26. februar 2014 kl. 19:00. i Beboerhuset, Ligustervænget 6 A

Ordinært afdelingsmøde. 26. februar 2014 kl. 19:00. i Beboerhuset, Ligustervænget 6 A den 19. februar 2014 Side 1 af 5 1705 BIG 1705 / Lejer 26-02-2014 19:00 26-02-2014 22:00 Til beboerne Hermed fremsendes endelig dagsorden for med følgende dagsorden: Ordinært afdelingsmøde 26. februar

Læs mere

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 ALMENBO AFDELING 14 Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 Benny bød velkommen 1. Valg af dirigent og referent Flemming blev valgt til dirigent. Hanne referat 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2010

Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2010 CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2010 Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag den 19. maj 2010 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Til stede var ca. 105 beboere ud af i alt 902 lejemål i

Læs mere

Beboermøde Afdeling 22

Beboermøde Afdeling 22 Beboermøde Afdeling 22 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet 2013 7. Afdelingens driftsbudget 2015

Læs mere

Dirigenten udpegede et stemmeudvalg bestående af: Flemming Rasmussen(afd.16), Britt Nielsen(afd.8) og Erling Weber Jensen Adm.

Dirigenten udpegede et stemmeudvalg bestående af: Flemming Rasmussen(afd.16), Britt Nielsen(afd.8) og Erling Weber Jensen Adm. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE FREDAG DEN 24. maj 2013 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 47

TIL BEBOERNE I AFDELING 47 TIL BEBOERNE I AFDELING 47 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2006

Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2006 CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2006 Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag den 17. maj 2006 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Til stede var ca. 147 beboere fra 123 lejemål ud af i alt

Læs mere

Gæst: Kurt Sander fra arkitekt og ingeniørfirmaet Kærsgård & Andersen (KAAI).

Gæst: Kurt Sander fra arkitekt og ingeniørfirmaet Kærsgård & Andersen (KAAI). Side 1/8 Afdeling 21. Referat fra afdelingsmøde den 8. september 2016, kl. 18,30. I mødet deltog: Beboere: 22 incl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Dorthe Kirch Michael Jensen Niels Nielsen

Læs mere

Til boligtagerne Den 2. maj 2016 Afdeling 9 - Eghøj. Referat af ordinært afdelingsmøde 20. april 2016 i beboerhuset.

Til boligtagerne Den 2. maj 2016 Afdeling 9 - Eghøj. Referat af ordinært afdelingsmøde 20. april 2016 i beboerhuset. Til boligtagerne Den 2. maj 2016 Afdeling 9 - Eghøj Referat af ordinært afdelingsmøde 20. april 2016 i beboerhuset. Dagsorden: 0. Velkomst. Afdelingsbestyrelsesformand Torben Sandgreen bød velkommen til

Læs mere

Velkommen til Beboermøde afd. 3

Velkommen til Beboermøde afd. 3 Velkommen til Beboermøde afd. 3 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af dagsorden 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning ved formand Pia Hornbæk 6. Orientering fra aktivitetsudvalget

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2013. Onsdag den 15. maj 2013 kl. 19.00 i Carlsro Hallen

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2013. Onsdag den 15. maj 2013 kl. 19.00 i Carlsro Hallen CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2013 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 15. maj 2013 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Omdelt 6. juni 2013. Til stede var husstandene fordelt

Læs mere

Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III

Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III Antal lejemål: 43 lejemål Antal beboere: 49 beboere Fremmødte fra bestyrelsen: Hedvig Repstock, Solveig Nielsen, Finn Harder, Henning

Læs mere

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 30. juni 2015, kl. 18.00 hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5260 Odense S. Tilstede: Bestyrelsen: Afdelingerne:

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 58

TIL BEBOERNE I AFDELING 58 TIL BEBOERNE I AFDELING 58 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i afdeling 89 Kildebjerg onsdag den 10. september 2014

Referat af afdelingsmøde i afdeling 89 Kildebjerg onsdag den 10. september 2014 Referat af afdelingsmøde i afdeling 89 Kildebjerg onsdag den 10. september 2014 Tilstede: 23 husstande Afdelingsbestyrelsen: Anne Marie Bornholdt Nils Randlev Hundebøl Mariann Nørhede Niels Kjær Elsebeth

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Fruehøj

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Fruehøj Til beboere i Afdeling Fruehøj Brorsonsvej 13-63, Herning Grundtvigsvej 22-74, Herning Fruehøjvej 14-38, Herning Herning, den 28/8 215 Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Fruehøj Til brug ved det ordinære

Læs mere

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014 Der var mødt repræsentanter for 38 lejemål / 47 beboere. Som gæster deltog Jan Thietje ( Deloitte ) Organisationsbestyrelsen tilstede: Tove Christensen afbud. Salus Boligadministration samt foreningens

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet Med

Læs mere

Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 16-47 Lundebjerg onsdag den 11. september 2013 kl. 17.00 i beboerhuset, Lundebjerggårdsvej 262

Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 16-47 Lundebjerg onsdag den 11. september 2013 kl. 17.00 i beboerhuset, Lundebjerggårdsvej 262 Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 16-47 Lundebjerg onsdag den 11. september 2013 kl. 17.00 i beboerhuset, Lundebjerggårdsvej 262 18. september 2013 Deltagere: Afdelingsbestyrelsen v/ Mogens

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kr. Hyllinge. Antal fremmødte: 45 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby Til beboerne Side 1 af 6 4304 LZS 4304 / Lejer 04-03-2014 19:00 04-03-2014 22:00 Referat af ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 4 tirsdag den 10. september 2013

REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 4 tirsdag den 10. september 2013 REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 4 tirsdag Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referenter og stemmetællere. 2. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

Flemming Sørensen, Steffen Beck og Bo Mølgaard Espenhain blev valgt til stemmeudvalg. Charlotte Konstantin-Hansen blev valgt til referent.

Flemming Sørensen, Steffen Beck og Bo Mølgaard Espenhain blev valgt til stemmeudvalg. Charlotte Konstantin-Hansen blev valgt til referent. Ordinært afdelingsmøde i afd. 6, Boelholm II 28. september 2016 Afholdt den: 30. august 2016 Til stede: 20 husstande ved 27 beboere Fra SØB: Torben Tingstrup og Bo Mølgaard Espenhain Fra KAB: Christian

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Mariagervej 2 A-F afdeling 13. Mandag, den 7. september 2015 kl. 16.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP), og Jette

Læs mere

Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård III den 25. januar 2011, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10

Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård III den 25. januar 2011, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10 Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård III den 25. januar 2011, kl. 19.00 på administrationskontoret, Sportsvej 10 Til stede: 23 beboere samt repræsentanter fra bestyrelsen Fra administrationen: Michael

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf Fax

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf Fax Beboere i afdeling 42, Hærtoften Referat fra ordinært afdelingsmøde tirsdag den 25. september 2012, kl. 16.30. Mødet blev afholdt på Rødekro Kro. Deltagere: Der deltog 16 beboere fra 13 husstande. Fra

Læs mere

Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016

Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016 Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016 Deltagere: 15 beboere fra 15 husstande. Fra boligforeningens organisationsbestyrelse deltog: Formand Hans Chr. Nielsen (HCN) Susanne Bergstedt Kjeld

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen. Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset.

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen. Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset. Der var 50 fremmødte husstande repræsenteret. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Valg af

Læs mere