Strategiplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategiplan 2 0 2 0"

Transkript

1 Strategiplan 2020

2 2 Indholdsfortegnelse n Forord... 3 Etableringen af Grenaa Lystbådehavn... 3 Grenaa Marina i dag... 3 n Om strategiplanen... 4 n Mission for Grenaa Marina... 5 n Vision for Grenaa Marina... 5 Grenaa Marina frem mod n Målsætning og Strategi... 6 n Handlingsplaner... 7 n Baggrundsoplysninger og analyser Spørgeskemaundersøgelse blandt havnens brugere Hvad mener gæstesejlere er en god havn Økonomiske nøgletal Statistik og takster for udviklingen Kalejdoskop over arbejdsopgaver i perioden SWOT-analyse... 23

3 3 Forord Grenaa Marinas historie Etableringen af Grenaa Lystbådehavn Grenaa Marina i dag I midten af 80 erne besluttede Grenaa byråd, at lystbådene, der var placeret i den nordlige del af trafikhavnen, skulle flyttes, og at der skulle etableres en ny lystbådehavn syd for trafikhavnen. Lystbådehavnen blev etableret ved at forlænge Grenaaen med en mole, der kom til at afgrænse lystbådehavnen mod nord. Herefter blev stenmolerne mod øst og syd etableret, hvorefter sandet blev suget op for at lave de nuværende havnebassiner. Sandet blev anvendt til de landfaste arealer, der nu er på lystbådehavnen. Der blev anvendt fibertex til at holde på sandet, som senere blev holdt på plads af sten. Da de ydre værker var på plads, blev en pontonbro, svarende til den nuværende bro 3, flyttet fra trafikhavnen til lystbådehavnen. Og dermed kom de første lystbåde til den nye havn, hvorefter resten af havnen blev bygget. Grenaa Lystbådehavn, som nu siden navneskiftet i 2010 hedder Grenaa Marina, har igennem de sidste ca. 10 år, brugt mange økonomiske midler for at vedligeholde, forbedre og opgradere Marinaen til at være en af de mest foretrukne på Jyllands Østkyst. Den første sæson (1987) bestod havnen af pontonbroerne, 1 skurvogn til havnefogeden, 2 toiletvogne og sand, sand og atter sand. Byrådet havde også besluttet, at lystbådehavnen skulle ledes og styres af brugerne, og der blev til formålet etableret en fond. I Fondsbestyrelse har repræsentanter for havnes forskellige brugergrupper flertal, mens 3 medlemmer udpeges af byrådet. Det var dengang tanken, at fonden skulle overtage havnen, men da dette ikke var økonomisk forsvarligt, blev der i stedet indgået en lejekontrakt, hvor byrderne knyttet til driften, blev fordelt mellem Grenaa Kommune og Grenaa Lystbådehavns Fond. Som det går mange gange med så stort et byggeri, er der stor forskel på de flotte planer og det endelige resultat. De søværts installationer svarer stort set til planerne, medens de landværts planer ikke kunne opfyldes. På trods af dette mener jeg, at vi har fået en dejlig og funktionsduelig lystbåde havn til glæde for alle fritidssejlere. Erik Degn Tidligere formand for Grenaa Lystbådehavn Der er blandt andet gennemført følgende større investeringer: n Isat nye pæle, pga. pæleorm, samt etableret langt flere store tidsvarende bådpladser n Installeret fjernvarme, med stor besparelse på elforbruget til følge n Nyt betalings- og bom anlæg på Marinaen n Nyetablering af bro med nyt benzin- og dieselanlæg n Kloaksugningssystem til holdingtanke i både n Nye lys og el standere med lovpligtige el udtag n Grill og hyggekroge på havnen n Nye bad- og toiletfaciliteter Vi er desværre ikke i de sidste 10 år kommet længere med vores vinteropbevaringsproblem. Der er stadig pladsmangel til bådvogne og stativer, og i takt med at Skakkesholm er blevet bebygget med redskabsskure og lejligheder, er problemet ikke blevet mindre. Til gengæld har det medført flere andre aktiviteter, så Marinaen i dag ikke kun er for sejlere og deres besøgende, men også for personer som har deres tilgang til Marinaen via hus eller sommerhus. Udover de 7 klubber som vi har på Marinaen, indebærer det, at mange nye brugere kommer og benytter havnens restauranter og isboder. Sidst, men ikke mindst har vi i 2012 indviet en ny legeplads til de mange børn der besøger Marinaen. Vi har heldigvis været i en situation, hvor det er lykkedes at skrabe midler sammen til at få opført en, på alle måder, sikret legeplads med et maritimt islæt. Poul Petersen Formand for Grenaa Marina siden 2002

4 4 Om strategiplanen Bestyrelsen for Grenaa Marina besluttede tilbage i 2009 at udarbejde en strategi for havnens fremtidige udvikling. Arbejdet skulle munde ud i en samlet plan, der med udgangspunkt i havnens nuværende tilstand, brugernes ønsker og behov samt en række analyser, kunne udstikke kursen for havnens udvikling frem mod Nærværende rapport sammenfatter arbejdet og præsenterer havnens vision, konkrete, mål og handlingsplaner. Der er samtidig medtaget et omfattende baggrundsmateriale med diverse analyser og nyttige oplysninger, som strategiplanen samlet set hviler på. SWOTanalyse Interessentanalyse Hvad er en god havn? Hvad efterspørger/ønsker kunder/øvrige interessenter? Havnens tilstand Analyse af anlæg og faciliteter, restlevetid og investeringer Styrker/svagheder Muligheder/trusler Strategisk planlægning Ide/vision/mission: Hvor vil vi hen? Opstille mål: Hvad gør vi? Handlingsplaner og milestones: Hvordan/hvornår Figuren illustrerer hovedelementerne i processen omkring strategiarbejdet for Grenaa Marina

5 5 Mission for Grenaa Marina Missionen beskriver hvorfor Grenaa Marina er sat i verden, og giver et fælles billede af organisationen. I Grenaa Marinas tilfælde er det naturligt at sætte lighedstegn mellem mission og formål. I de reviderede vedtægter i 2010 er fondens formål beskrevet således: Vedtægtens 4. Det er fondens formål at drive Grenaa Marina på almennyttig basis til gavn for områdets søsportsaktiviteter og især til at fremme af ungdomsarbejdet, foreningslivet samt områdets turistmæssige attraktion. Fonden skal gennem etablering og opretholdelse af hensigtsmæssige faciliteter samt forhold i øvrigt tilgodese de beskrevne formål. Det er ved opfyldelsen af fornævnte formål ikke hensigten at drive overskudsgivende virksomhed, udover hvad en konsolidering og fremtidige anlægsopgaver måtte tilsige. Ovennævnte er den mission Grenaa Mariana til alle tider, og uanset udefra kommende påvirkninger, konjunkturændringer m.m., er sat i verden for at forfølge. Vision for Grenaa Marina Med udgangspunkt i missionen og på baggrund af strate giarbejdet i bestyrelsen er der vedtaget en overordnet vision for Grenaa Marina: Grenaa Marina, Østjyllands foretrukne med visioner, atmosfære samt alsidige oplevelser med plads til alle Grenaa Marina frem mod 2020 Grenaa Marina skal være blandt de bedste i Danmark, specielt for fast liggere og brugere af havnen, men også for både for de sejlende gæster og byens turister, beboere og borgere. Dette kan skabes ved flere fastliggere, flere gæstesejlere og en høj vedligeholdelsesstandard, samt konstant fokus på forbedringer og ny investeringer. Vi skal signalere grøn havn. Gerne -stjernet, i superligaen. Vi skal fortsætte arbejdet med at udvide havnen ud i havet, med det formål at skabe plads til udvikling med bådpladserne, vinteropbevaring, boliger, parkering, restauranter, butikker, men også sikre en bedre vanddybde i indsejlingen og i havnen, samt at få ændret det urolige miljø i havnen og dermed også begrænse den konstante tilsanding i havneindløb, og den inderste del af havnen. Vi skal arbejde på forbedringer af butikker/cafemiljø, restaurant og en nybygget stor dagligvarebutik, Filial, der kan være rentabel for indehaveren. Eventuelt eller i separat lokale en bådudstyrsforretning (f.eks. som Gudmand). Der skal arbejdes på at forlænge vore gæstesejleres opholdstid i havnen, ved hjælp af bl.a., Kattegatcentret, Djurs Sommerland, Skandinavisk Dyrepark, Ree Park, Havets Hus, Grenaas fantastiske bymidte, aktiviteter på havnen, stranden, havnefest med videre. Det kunne ske ved at give rabat på overnatninger. F.eks. betal for 3 dage og bliv i 4 dage. Der skal være plads til havnens helårsbeboere, sommerhusbeboere, og brugere med plads til parkering og grønne områder. Frem til 2020 ser vi mulighederne for at lystbådehavnen kobles op på Norddjurs Kommunes planforslag for udvik ling af sydhavnen. I planforslaget påtænktes der en blå byggemodning langs Grenaa Havns sydmole, Havets Hus og Kattegats centeret føres mere mod syd. Det vil åbne op for en udvidelse af lystbådehavnen ud i Kattegat, jfr. ideoplæg fra Grenaa kommune. Senest i 2020 har bestyrelsen grundigt undersøgt mulighederne for en anden kranløsning og standardstativer. Standardstativerne kan udlejes til bådejere, der ønsker båden opbevaret på havnen. Dette vil frigøre meget af pladsen, hvor de nuværende bådvogne og stativer er placeret i sommer halvåret, så pladsen kan bruges til events, grønne oaser m.v. Havnen skal være kendt som stedet hvor ting sker i Grenaa og skal samtidig være en sjov og udfordrende arbejdsplads for de ansatte. Bycykler skal kunne lejes efter indkøbsvognprincippet. Måske er letbanen ført til havnen i 2020.

6 6 Målsætning og Strategi For at realisere visionen, er der vedtaget en række mål som mere konkret beskriver, hvordan visionens enkelte dele nås. I nedenstående præsenteres de enkelte mål samt en strategi for hvordan de nås. Vision: Østjyllands foretrukne marina Mål: (Hvad skal være opfyldt?) Hvordan vil vi nå målet? (strategi) 1. Fremme salget af bådpladser. Nettotilgang 5% pr. år. 2. Tiltrække flere gæstesejlere. Øge antallet af gæstesejlere med 5% pr. år i % bedre i udviklingen af gæstesejlere og fastliggere sammenlignet med nabohavnene i Østjylland (For gæstesejlere i forhold til DK-statistik for Østjylland). 3. Fastholde fastliggerne. 1. Markedsføring/synliggørelse. Min. 1 ny aktivitet pr. år Opsamle viden om årsag til at vælge Grenaa Marina. 2. Markedsføring/synliggørelse. Min. 1 ny aktivitet pr. år Markedsføring/synliggørelse. Min. 1 ny aktivitet pr. år. 3. God service og god atmosfære og føle sig velkommen Opsamle viden om årsag til opsigelse af bådplads. 4. Turistvenlig. 5. En havn hvor alle er velkomne (plads til alle). Et bruger tiltag pr. år som minimum (eks. grillplads, legeplads, krabbebane, klap en skrubbe, blomsterkasser. 4. God service, gerne med mulighed for cafemiljø, restaurant m.v. på havnen samt dagligvarebutik i området. Grøntsags - og fiskeudsalg /boder på havnen. Påvirke forretningerne til at sælge markedsføre én unik vare. 5. Klubberne skal have ejerskab. En levende havn for både bådejere og byens folk. Dette kan ske gennem arrangementer og events. Vision: Atmosfære samt alsidige oplevelser Mål: (Hvad skal være opfyldt?) Hvordan vil vi nå målet? (strategi) 1. Ryddeligt og grønt. Adgangsveje og stier til havnen skal slås og være ryddelige. Etablering/opgradering af oaser med grill og læ én pr. år. 2. Mere liv på havnen 3. Havnen skal være kendt for 4. Udstillingsfaciliteter 1. Ved hjælp af checklister, sørger vores venlige og positive personale for at områderne er ryddelige og indbydende. Der tilplantes store krukker med buske og blomster. 2. Klubberne og havnen sørger for mere liv også gerne om vinteren. Klubbernes aktiviteter på havnens hjemmeside/eventkalender. 3. Aktiviteter for børn og voksne, så sejlerne kommer igen år efter år (ting sker i Grenaa). 4. Opstilling af en pavillon til skiftende udstillinger (som vindmølleparken, Havets Hus m.v.), i samarbejde med kommunen og turistforeningen, Blå Flag center

7 7 Handlingsplaner På bestyrelsesmøde 9/ blev der nedsat 2 arbejdsgrupper, som fik til opgave, at udarbejde handlingsplaner for en lang række aktiviteter der alle sigter på at nå de ovenfor beskrevne mål og derigennem være med til at opfylde visionen for Grenaa Marina. Nedenfor er resultatet for det foreløbige arbejde beskrevet. Arbejdsgruppe 1: Opgave Status over opgaven Mangler og opfølgning Navneændring Vedtægtsændringer Revision af regulativ Navnet Grenaa Marina er godkendt af Norddjurs Kommune Ændret og godkendt af NK Ændret og godkendt af NK Skiltning På havnen er det udført Parkering af biler som ikke har ærende på hanen. Se tiden an Ny brochure Er udarbejdet og udleveret Annoncørerne kontaktes og opkrævning udsendes. Lægges ud hvert forår, så længe oplag haves. Nyhedsbrev Det første er udsendt Udsendes 2 gange om året forår og efterår. Hjemmesiden Er opdateret Løbende opfølgning af HF og klubberne. Markedsføring Annoncering er sket og findes på hjemmesiden Lb. opfølgning og evt. ny markedsføring til foråret Check-lister Findes på hjemmesiden under kalender Lb. opfølgning af HF. og bestyrelse. Events og oplevelser Vinteropbevaring Parkeringsbåse til biler med bådtrailer 1. Trompet blæser i samarbejde med FDF 2. Sankt Hans Aften er afholdt 3. Folkefest på havnen blev ikke til noget i års jubilæum i Det undersøges om der skal investeres i et nyt system inden 2020 Opmærkning af et antal pladser foran masteskuret i sommerferieperioden 1. Aftales fremover i ugerne bestyrelsen. 2. Aftales hvert år i februar md. Ansvarlig HF. 3. Arbejdsgruppen arbejder med forslag til 2013 og fremover. 4. Bestyrelsen er tovholder Der foreslås nedsat et udvalg der udarbejder et løsningsforslag, herunder en bedre belægning Forsøges udført fremadrettet fra sæson 2012.

8 8 Arbejdsgruppe 2: Opgave Status over opgaven Mangler og opfølgning Gennemgang af tilstandsrapport udarbejdet af Codan 12/ Sætningsskader på NØ molen 2. Frostsprængning af beton bro 1 3. Tæring af forakningskæder 4. Manglende topbeskyttelse af bropæle 5. Opsætning af redningskranse og stiger 1. Drøftes i forbindelse med ny lejekontrakt 2. Ingen fare- ingen udbedring 3. Udskiftes lb. 4. Alle bropæle skal beskyttes med kobber og udføres lb. 5. Der mangler stiger. Codan kontaktes. 6. Problemer med både der ligger med landstøm. 7. Opbevaring af benzin gas-udluftningtyveri og røgalarm i container bag havnekontoret. 8. Sætningsskader på murværk på havnens bygninger 6. Personalet kontrollere disse både lb. og påtaler. 7. Personale sørger for skiltning og kontrol af opbevaringen. 8. Bestilt til udførelse i Flytning af brandbare væsker væk fra masteskur. 9. Er udført. lb. kontrol af væsker. 10. Begyndende råd på 2 kørebroer og skiltning med akseltryk. 10. Er undersøgt og drøftes i forbindelse med ny lejekontrakt med NK. Mærkning med akseltryk mangler. Udarbejdelse af tilstandsvurdering af havneværker Legeplads Krabbebane Der var enighed om ikke at bruge penge på en tilstandvurdering. NK. legepladskonsulent har kasseret legepladsen, som er fjernet, og der er opsat en skitse over indretning af en ny legeplads i samarbejde med Produktionsskolen. Ved slæbested ved restaurant Skakkesholm Drøftes med NK. i forbindelse med en ny lejekontakt, Der arbejdes på ændring af lokalplanen for byggefelt Skakkesholm nr Indgår i forhandlinger om en ny kontrakt med NK.. Herefter drøftes vilkår for etablering af ny legeplads med NK. Laves i forbindelse med ny legeplads. Nye el-standere Bro 11, 12 og 15 Tavler er hjemkøbt og opsættes. Vindmølle på havnen God signalværdi, kan næppe gennemføres Skupltur/vartegn Indgår i indretning af legepladsen Foreslås finansieret af restaurant Skakkesholm.

9 9 Konklusion på bestyrelsens arbejde Det er bestyrelsen ønske, at strategiplanen bliver et strategisk værktøj for bestyrelsen og personalet. På det første bestyrelsesmøde i året gennemgås strategiplanen med henblik på at kontrollere om de opstillede mål er nået. Der udarbejdes tjeklister over årets opgaver og udvalg til at undersøge særlige forhold (f.eks. bådstativer) nedsættes. Strategiplanen er endeligt vedtaget på bestyrelsesmøde 31/ I bestyrelsen: Poul Petersen Formand (valgt af sejlklubben) Bent Hansen (valgt af Jagtforeningen) Steen B. Andersen (valgt af sejlklubben) Jesper Lyngesen (valgt af sejlklubben) Finn Bilde Nielsen (Valgt af Grenaa Bådklub) Bernt Ove Simonsen (Valgt af Grenaa Bådklub) Bent Knudsen (udpeget af husejerne) Marianne Gade (Valgt af Norddjurs komm.) Egil Classen (Valgt af Norddjurs komm.) Frede Frandsen (Valgt af Norddjurs komm.) Strategiplanen fordeles til Marinaens klubber, Norddjurs Kommune og er derudover tilgængelig på Marinaens hjemmeside God læselyst.

10 10 Baggrundsoplysninger og analyser Bilagsoversigt: Interessent analyser: n Spørgeskemaundersøgelse blandt havnens brugere 18. nov n Hvad mener gæstesejlerne er en god havn? Havnens tilstand og økonomi - Grenaa Marinas udvikling i tal n Økonomiske nøgletal n Statistik og takster for udviklingen n Kalejdoskop over arbejdsopgaver i perioden SWOT-analyse

11 11 Spørgeskemaundersøgelse blandt havnens brugere Spørgeskemaundersøgelse om havnens fremtidige udvikling 18. nov Bestyrelsen i Grenaa Lystbådehavn har under overskriften: Hvor ser Du Grenaa Lystbådehavn om 10 år? gennemført en spørgeundersøgelse blandt havnens brugere. Undersøgelsen er gennemført i efteråret 2009 i samarbejde med Foreningen af Lystbådehavne I Danmark som led i udarbejdelsen af en strategiplan for havnen. Planen skal bl.a. indeholde en vision for Grenaa Lystbådehavns udvikling de kommende år og være retningsgivende for hvilke mål og initiativer der skal gennemføres. Formålet undersøgelsen var, at få inputs, ideer, visioner og konkrete forslag fra alle havnens forskellige interessenter og lade disse indgå i bestyrelsens arbejde med strategiplanen. Dette notat indeholder resultatet af undersøgelsen. Hvad blev der spurgt om? Spørgeskemaet som interessenter blev bedt om at svare på findes i bilag A og blev sendt til følgende brugere: De 7 klubber lokaliseret på havnen (bestyrelserne + medlemmerne) Beboerne De forretningsdrivende Ved deadline den 18. november 2009 var der modtaget i alt 61 besvarelser (40 skriftlige + 21 via hjemmesiden), hvilket repræsenterer et rimeligt udsnit af samtlige brugere på havnen. Undersøgelsens interessenter Hovedparten af de der har besvaret undersøgelsen er bådejere, som samtidig har tilknytning til en klub og/eller er beboer. Fordelingen blandt respondenterne er som følger: Beboer: 2 Bådejer + tilknytning til en eller flere klubber og foreninger deriblandt også to beboere: 48 Grenaa Bådklub: 1 Grenaa Sejlklub: 1 Ikke svaret: 2 Andet: 5 Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen Besvarelserne fra de enkelte spørgsmål findes i særskilte bilag, men er ikke medtaget i dette notat af pladshensyn. Til gengæld er svarene fra de forskellige spørgsmål fra spørgeskemaet, i dette notat, forsøgt kategoriseret efter emner. Dette er gjort for at få et overblik over, hvad havnens brugere er mest interesserede i at få udviklet eller forbedret. Der er nemlig mange svar der ligner / minder om hinanden. Emnerne som svarene er grupperet efter er som følger: 1 Overordnede visioner, herunder A. Mere liv, flere aktiviteter og events på havnen B. Havnens udtryk / atmosfære (miljø) 2 udvidelse af havnen, herunder A. Fredet område inddrages 3 Ønsker til havnens faciliteter 4 Vinterpladsen 5 Økonomi 6 Havnens service niveau 7 Informationsniveauet 8 Andet På næste side er besvarelserne gengivet. Visse steder står der et tal foran ønsket. Dette indikerer hvor mange der netop har det pågældende ønske. Men der er derudover alligevel et vist overlap, da det ikke har været muligt, at sortere / tælle de forskellige formuleringer til ønsker fuldstændigt op.

12 12 1. Overordnede visioner Udvikling, større og bedre Grenaa Marina bør være den bedste i Danmark, både for de sejlende og byens turister/borgere Til den største lystbådehavn i Danmark Flere beboelse, ejendomme rundt om lystbådehavnen Flere fastligger, flere gæstesejlere(reklame) med en høj vedligeholdelsesstandard, som i dag Der skal være en konstant udvikling med nye tiltag, forbedringer og meget høj vedligeholdelse frekvens Der skal være plads til udvikling, bl.a. flere bådpladser, flere butikker/cafeer/restauranter, samt plads til parkering for havnen beboere/havnens grundejere/havnens brugere Mere til bådene, mindre beboelse, det skal være en havn og ikke en bydel Det skal være et skønt sted, hvor alle skal føle sig velkommen, ingen skal have mere ret end andre Mere turistvenlig Fra at være et område som er præget af fastbeboelse, til at blive et område som er præget af stor turist gennemstrømning. Det gavner handelen og åbner nye muligheder En lystbådehavn med plads til alt hvad der er brug for, til bådfolket. Status quo Holde kursen som nu og gerne bedre mulighed for ophaling Havnen skal ikke udvides, så forsvinder den gode atmosfære, men blot passes/vedligeholdes den mangler jo ikke noget. Sammenlignet med andre havne Jylland/ Fyn, så mangler der jo ikke noget Fokus på vedligehold, som er det vigtigste, idet havn og om-råde med faciliteter såsom vand-strøm er ok, og det er i øvrigt et dejligt sted at færdes både sommer og vinter som det er nu. Miljø Det skal være en grøn havn Arbejde hen mod at være et sted der tager et socialt ansvar CO 2 neutral havn. Synergi med omverdenen Lystbådehavnen skal kobles direkte på det nuværende (ikke politisk vedtagne) planforslag for udviklingen af sydhavnen. Tanken om en blå byggemodning langs Grenaa Havns sydmole og Kattegatcentret skal føres længere mod syd. De påtænkte halv-øer nord for Kattegatcentret og Havets Hus skal også inkludere en udvidelse af lystbådehavnen Der kan laves kanaler på området, som løber forbi marine hotellet med mulighed for fortøjring ved kystvejen / hotellet. Så er der måske mulighed for at hotellet vil være med til at løfte opgaven. Så kan vi måske få Grenaa Venedig på området. Væk med det maritime og de passive Både, der aldrig bliver brugt til sejle i, bør ikke have en plads i havnen, der ligger nogle, som nærmest ligner slum, kaleschen er flænset osv. Vi synes ikke det skal ligne en fastligger campingplads Flyt alle klubberne væk fra lystbådehavnen. Etabler i stedet udlejningshuse og værelser. Der bliver således basis for forretninger mv. Det handler om at få så stor en gennemstrømning af turister. Det er derfor en fejl at husene anvendes til fastboende og klubber! 1.A. Mere liv, flere aktiviteter og events på havnen Liv på havnen Mere liv på lystbådehavnen året rundt. Flere butikker, spisesteder, for at trække flere lokale til, også for turistsæsonen. Cykeludlejning på lystbådehavnen. Bybus kunne vende ved Kattekatcentret således at sejlere kan få mulighed for, at komme til centrum og forhåbentlig blive i Grenaa længere tid Til et hyggeligt og rart sted for alle, og med som nu gode faciliteter, som selvfølgelig kan videreudvikles Mere liv om aftenen og om vinteren Det skal være en levende havn, hvor alle ønsker at sejle til pga. det som jeg har nævnt også året rundt. Vær utraditionel og kreativ. Vi har jo mulighederne i naturen og det der er - (Skagen om) Området på havnen forskønnes og laves til et sted hvor folk mødes til festlig aktivitet osv. Så kan der blive liv på havnen Til at være et aktivt sted, hvor der altid er liv - og dermed tillokkende får både gæster, bådejere og byens borgere En havn hvor alle samarbejder. En havn med fest og farver. En havn hvor alle vil føle glæde ved at komme Vi skal gøre mere for at gøre havnen levende evt. med flere arrangementer i og omkring havnen hele året. Flere forretninger, være bedre til at formidle. Ellers dør havnen. Hils på hinanden på tværs af: Lystyacht og Plimsoller, høj-lav, fremmed-kendt, vær venlig-positiv. Så kommer ønsker og ideer lettere frem i lyset. Flere event, arrangementer og aktiviteter Der skal etableres en flagstang på en strategisk god plads, her skal samtidig etableres et mindre torn ca. 1 meter med tag. Her skal der hver aften stå en trompetist og spille flaget ned, det er vildt populært blandt gæstesejlere og borgere Der skal laves events på havnen arrangeret af havnen, måske skulle vi ansætte en Event/reklamemedarbejder på deltid, det skal ikke være en kopi af Kulturhuset, eller en ren Tivoli plads, men tæt på. Der skal foregå

13 13 arrangementer der kan tiltrække såvel sejlende, kørende som cyklende gæster. Havnen skal være kendt som stedet hvor ting sker i Grenaa. Det skal samtidig være en sjov og udfordrende arbejdsplads for de ansatte. Der skal søges om spiritus bevilling, så havnen må sælge fadøl, ved disse arrangementer. Havnen kunne starte ud med 3 til 6 arrangementer, nogle af disse kunne så blive en tradition, så som Sct. Hans. aften, eller en Open by Havn Night med musik og dans, En sommerfest med Palles tivoli på pladsen midt om sommeren, det er så vidt jeg ved gratis, de kan lave det, vi har pladsen og vigtigst af alt rigtigt mange mennesker. En havnefest, med de bedste programpunkter fra andre havne, f. eks Bønnerup. Ebeltoft m.v. Vi ser det alle steder når vi kommer sejlende rundt til andre byer om sommeren. Vi kunne lave fiskens dag, hvor der serveres fiskeanretninger m.v. Fiskekonkurrence fra molen med præmier, svømmekonkurrencer i havnen eller lige udenfor samt dykkerkonkurrencer. Havnen bør fortsat arrangere f.eks. Skt. Hansaften m.v. af hensyn til byens kendskab og brug af havnen. Fortsat satsning og udvikling af uddannelsesinitiativerne i havnen, så der tiltrækkes nye brugere Alle sejl sat til Sct. Hans. E.eks stort bål, boder og stort nok højtaleranlæg Det er de forkerte mennesker der har ansvaret for Sankt Hans festen, nedsat et kompetent udvalg, så det igen kan blive en folkefest der huskes Flere aktiviteter skal flyttes til lystbådehavnen, ligesom aktiviteter skal gøre havnen attraktiv for os selv, såvel som fremmede sejlere Flere arrangementer Grenaa Festival a la Thunø Give alle mulighed for en tur på havet Sommerarrangementer på p-pladsen Lave et naturskur, rulleskøjtemulighed, skøjtebane, sejleskole, tilbud til børnefamilier om sommeren, cafe m. musik og brug af scenen ved havnekontoret. Altså gøre opmærksom på de mange muligheder vi har Ture/regattaer med gl. træskibe/tur med undervandsbåd Div. aktivitetsmuligheder fc-petanque Udstilling om datidens/nutidens/fremtidens sejlads Opholdsplads/samlingssted m. børneaktiviteter+voksne (krabbefiskning+vædelæbsbane). Flere forretninger Flere forretninger på havnen, ikke kun spisesteder En dagligvarebutik på havnen Få de forretninger der handler med bådudstyr i Grenå placeret på havnen Udstationeret turistkontor på havnen Mulighed for flydende restaurationer. Bedre adgang og transport God forbindelse med byen i sommerperioden Adgang for småjoller, jetski/scootere via åen Bycykler til låns efter indkøbsvognsprincippet. I samarbejde med resten af byen(som i Århus og KBH). 1.B. Havnens udtryk / atmosfære (miljø) Et ryddeligt, grønt og indbydende område, der huskes for noget specielt (eks. hornblæser, grillplads m. scene/musik), for sejlere, husejere, turister og andre interessenter Hornblæser /FDF der blæser solen ned (Sæby) Udvalgte grillpladser tændes på bestemt tid(anholt) Mere grønt (træer/buske) til at give hygge/læ Fortsat et dejligt sted med god atmosfære Forretninger og restauranter skal være spændende og i en konstant udvikling, så det fortsat er en oplevelse at være gæst på havnen både for gæstesejlere og byens borgere Grønne områder med træer og buske. Små områder med beplantning, evt. ved grillpladserne, måske store krukker i lighed med dem ved sejlklubben, vil gøre det mere hyggeligt Forskønnelse af havneområdet. Mere indbydende med f.eks. blomsterkummer (eks. Nyborg Havn) Hygge og miljø på havnen, der byder vores sejlende gæster velkommen (2) Grønne områder, der også bliver holdt Blomster eller andet for øjnene 2. Udvidelse af havnen: Den skal nok udvides, så der bliver flere flydebroer for de ældre sejlere, som er lidt stivbenet Udbygning af havnen mod øst og syd Udvidelse Flere fastliggere Gør lystbådhavnen større. Flere bådpladser Der skal bygges bro langs den søndre mole, så vi kunne have endnu flere både i havnen om sommeren. Der kunne f.eks. være anvisningsplads til de meget store både/skonnerter/katamaraner m.v. (de har ofte egen tender, så de selv kunne sejle over på øen Bedre brokapacitet på sydsiden For at holde tilstrækkelig vanddybde i indsejlingen, 3,5m skal sydmolen forlænges ud i øst. Dette skal gøres i sammen takt som trafikhavnen forlænger dens øst mole ud til kalkgrunden Få indraget landstykket mellem Kystvejen og Ringvejen til havnen Etablering af nyt baglandsareal ved Ringvejen På sigt bør man gøre bådpladserne bredere, da de udenlandske både ellers skal ligge i inderhavnen p.g.a. størrelsen (svenske-tyske både).

14 14 2.A. Fredet område inddrages Vi skal have noget af det fredet område ophævet, så kan bådene komme derover. Samt kran Nyt kajanlæg. Redskabskure 2x2,5m der afgrænser bådeoplæg fra klitområde. Bådeoplæg med tilhørende faciliteter, vaskeplads, masteskure, toiletforhold, affaldsplads, container mv. Samme standard som eksisterende havn. Nyt aktivitetsområde At lystsejlere får vinterplads m kran på det fredede areal, hvor man godt må afholde Beach Party, dette vil give adgang til nye bygninger på det nuværende areal. Disse kunne bruges til: udstillinger, aktivitetscenter, motion m.fl. Måske en spunsvæg inde ved stranden, så kan der også være både derinde. Men selvfølgelig skal der uddybes lidt derinde bagefter. Vi ved godt at stranden er fredet, men det er der så meget der er indtil andet er bestemt Både, stativer, masteskur & kran flyttes til arealet vest for havnen. Fredning ophæves delvis imod, at der laves et attraktiv område med beplantning, som skjuler stativer / bådvogne Bolværk med kran på strandarealet ind mod omfartsvejen Plads til vinteropbevaring på strandarealet Evt. inddrage strandkanten på sydsiden Vinterstandpladser til havnens både på strandarealet mellem havnens strand og Ringvejen, syd for åen, med kajplads til optagning af bådene langs en del af stranden. 3. Ønsker til havnens faciliteter (4) Indkøb af større kran til optagning og isætning af både / bedre optagningsficaliteter (3) Grillpladser på broerne langs molen (overdækkede). Børnefaciliteter 2) Legeplads skal sponsoreres af de forretningsdrivende Bedre børnefaciliteter, hoppeborg/legeplads Renovering og fornyelse af legepladsen. Belysning Bedre belysning Mere lys på broerne Lys på enderne af broerne for natlig anduvning Lyscensor ved bådbro. Skiltning Bedre skiltning vedr. faciliteter for gæstesejlere Skilte der viser vej til baderum og toiletter. Hunde skal føres i snor på området Tydelig skiltning af bronummer ved anduvning Opslagstavle med nyttige tlf. nr + køb/salg/bytte Mere brugervenlige fri/optaget skilte. Toilet og bad Modernisering af bad og toiletter, kort-automater m.m. En toilet/bad bygning mere Have køkken med ovn og kogeplader. Flere skure Redskabsskuret til opbevaring af grej, garn, påhængsmoter m.v. Rum til at opbevare garn osv. i(der er mange fritidsfiskere!) Det tiltrækker tillige turister Indretning af indhegnede, evt. grønne hegn, til fritidsfiskernes redskaber og jægernes pramme på en del af den nuværende vinterplads Opførelse af små redskabskure med henblik på lejer/salg til fritidsfiskere, gerne i stil med husene på p-pladsen. S/SV for Bønnerups Lystbådehavn. Kunne evt. opføres med nordsiden af mastehuset som bagvæg og /eller på det smalle stykke mod vest mellem dykkerklubben og de røde fiskerhuse. Affald Affaldscontainere/spand på broerne Affaldsspande på de faste broer i sæsonen. Div. Havnen skal igen have en båd, en gummibåd, til havne personalet, neonrød med stor tekst, Havnemester En bom ifm. broen over åen med ID adgangskort udleveret til lejere af bådpladser og legalt fastboende, vil reducere antallet af uvedkommende biler på hele lystbådehavnens areal Udlån af maskine med opsamling (til undermaling) Udendørs overdækket samlingssted undersejlet Placering af shelter (udsigtstårn) et sted på lystbådehavnen, sådan at der kan blive udsigt over stranden mod havknudsen, op over skoven, heden, åen, byen samt over industrihavnen og kysten til Fornæs Nødvendig uddybning foretages inden sommeren. 4. Vinterpladsen Professionel vinteropbevaring (indendørs) med tilhørende service- og reparationsfunktioner Mulighed for halopbevaring i vinterperioden Vinterplads belægges med fliser eller lignende. Det er træls at slæbe grus og små sten op i båden i vinterperioden Fast terrændække vinterplads/mastehus Fast grund på vinterplads Bedre strøm på vinterpladsen El og vandstandere på vinterpladsen. 2-3 el-standere fra jollehavnen kan evt. anvendes Delvis indhegning af vinteropbevaringsplads Byg små redskabshuse på nuværende opbevaringsplads som dem i Ebeltoft.

15 15 Mere oprydning på bådpladsen Der er alt for rodet på opbevaringspladserne, alle bådvogne burde tildeles en plads hvor de skal holde Oprydning, herunder fjernelse af bådvogne+stativer om sommeren Mere fokus på orden og ryddelighed, det ser rodet ud ved den nye container Retningslinier for bådvogne/stativer; skal kunne klappes sam men og evt. stables i sommerhalvåret. Man kunne grave et hul i klitterne(beach Party Pladsen), hvor sta tiverne kan gemmes Som man har gjort i øer, nord for slusen Vinterstativer opbevares udenfor havnen i sommerperioden Oprydning af bådstativer, flytte dem til nordhavnen eller betale pladsleje (2) Bådvogne og stativer væk fra havnen om sommeren Alle både der står på land skal flyttes Jeg besøgte (Roskilde Lystbådehavn) kran. Bådstativer i 2 størrelser og løftevogn. Så er vi fri for det persiske marked med gamle rustne bådvogne. Parkering Mere p-plads Grønne planter og parkeringspladser på resten af nuværende vinterplads Regulering af P-forholdene i højsæsonen Bedre parkeringsforhold for folk i lystbådehavnen Gæster der blot ønsker at gå en tur eller besøge butiker/ restauranter, behøves ikke at kunne køre helt til dørs. Modsat de reelle og betalende brugere, der har behov for at slæbe diverse fornødenheder, grejer og udstyr mellem bil og båd. Der er næsten altid (dagtimer i højsæson lejlighedsvis undtaget) mange p-pladser ifm. færgeterminalen og Kattegatcentret, som istedet kan benyttes af alle andre end primær-interessanterne Opmærksomhed på parkeringsforhold for havnens grundejere/beboere/brugere. 5. Økonomi Ikke højere havneafgifter, optagning inkluderes i pris Ændring af betalingen for brug af havnefaciliteterne, så man betaler for det man bruger Tilbyde x antal fripladser til foreninger/institutioner der tilgodeser de svage, børn, sociale formål. Etc. Kan gøres i samarbejde med kommunen. GLF kan markedsføre sig som social ansvarlig Fortsat fri afbenyttelse af slæbestederne for havnens faste pladslejere Blive medlem af frihavnsordningen. 6. Havnens service niveau (3) Længere åbningstider (forår/efterår) for bad/toilet (2) Sørge for at toiletterne er OK, det vil sige at fylde sæbebeholder og papir og kun lukke en afdeling ad gangen Havnen skal fortsat udvikle sit serviceniveau, så det imødekommer brugernes ønsker Brugervenlig for alle, ikke mindst gæstesejlere, lad os prøve at slette det dårlige indtryk, som nogle gæste sejlere fik af haven(havnefogeden) før Niels og Erik kom til Det er negativt at finde en lukket forretning, så derfor skal der være krav om bestemte åbningstider fra maj - september Renholdelse af stævneområdet, fjerne affald i bl.a. sten langs træbroerne/molen mod øst Træbroerne er algeglatte i regnvejr Infotavle/infostander med oplysning om aktiviteter på havnen(bl.a. om afspærring i forbindelse med sejlstævne). 7. Informationsniveau 44 besvarede spørgsmålet. 16 heraf finder informationsniveauet tilstrækkeligt, fint, OK. Flere anfører et ønske om trådløst Internet. Nogle stykker kan ikke huske eller mener ikke at de nogens sinde har modtaget information. Derudover er her nævnt vise forslag: Der skal reklameres for, inden du sejler ind i havnen, med vor hjemmeside, således det første en sejler gør efter fortøjningerne er kastet i land, at etablere forbindelse til det gratis netværk, og så gå på vor hjemmeside, med dermed alle nødvendige oplysninger, som kort over havnen, priser for bådpladser, bøder for at glemme selv at betale havnepenge, grillpladser, badefasiliteter, vaskehus,m.v. kort over byen, reklamer fra handlende, priser på havnepenge, reklamer med tilbud fra restauranterne. Tilbud på hvad det koster at få fast plads i Grenaa Lystbådehavn. Billeder af personalet i fuld ornat Links fra lystbådehavnens hjemmeside til samtlige klubber på havnen Fortæl om havnen i dagspressen(reklame for Grenå) En velkomstfolder til nye bådfolk, med regler og nyttige tlf. nr. og oplysninger. Andet Kan dønninger i havnen v/ østlige vinde dæmpes Stramme op omkring sejlads i havnen med gummibåde og holde reparations kajen fri Stop advarslerne, fjern fiskeriet i lystbådehavnen. I er til grin, hvad med konsekvens, statuér et eksempel For mig virker havnen bare OK Grenaa Havn er rigtig god Samarbejde mellem brugere af havnen.

16 16 Opfylder havnen interessenternes behov? Brugerne blev også bedt om at svare på om de som interessent føler, at havnen pt. opfylder deres behov. Hovedparten af interessenterne mener, at havnen pt. opfylder deres behov. Svarende fordelte sig som følger: Ja: 39 Nej: 16 Ja+nej: 1 Ikke besvaret: 5 De der svarede nej, blev bedt om at beskrive hvorfor og svarede som det fremgår herunder: Blandt de havne vi har besøgt i er vores egen hjemhavn den eneste havn der ikke har Internet. Vi bruger det meget til vejrudsigter Kattefodring skal ikke finde sted i masteskuret, kattene skal ud af masteskuret Det roder alt for meget, ingen miljø Der mangler ophalerbedding til lidt større skibe Men der bør strammes op på de eksisterende regler og sørge for fungerende er iorden Mangler redskabsskur til opbevaring af gar, årer, påhængsmortor mv. i vinterhalvåret. Skal være på lejebasis Jeg mener at p-pladsen kan bruges meget bedre om sommeren, hvis den blev ryddet for stativer og vogne Nævnte forhold 1-5. Bådoptagning og bådisætning fungerer OK Niels Riber og Erik Bøgebjerg er bare de dejligste personer man kan finde i en havn(jeg har sejlet til mange andre havne) Der er altid en positiv ånd og de er aldrig bange for at give en hjælpende hånd eller gode råd Det er blevet meget svært at komme ind til min plads, især når det blæser fra vest og lavvande Generelt ja, men som anført ovenfor kunne en kran der kan bære minimum 10 tons hjælpe mange Til vore både er knyttet en del gangbesværede. Ved at have en lift på havnen, vil flere kunne komme ombord og flere vil derfor kunne få glæde af en tur på havet. Ellers godt tilfreds Toiletterne holdes ikke ordentlige rene og sæbeholdere er for det meste tomme. Det er et problem, der bliver omtalt negativt af gæstesejlere. Problemet kan være årsag til, at der ikke har været så mange sejlere i 2009 Havnen bør på sigt investere i en kørekran, så man ikke er afhængig af bestemte datoer Idé: For at forhindre at små både tager pladserne beregnet til større både (12 meter kajen), kunne man på et skilt oplyse, at man minimum betaler for en 12 meter båd, hvis man ligger på disse pladser Savner et mere hyggeligt havne miljø med cafeer osv som f.eks. i Marselisborghavn. Men det er jo ikke nemt at oprette Som ejer af en benzinbåd er det af stor betydning at der kommer et benzinanlæg. Der er også en hvis risiko ved,at der er mange der kommer med benzin i dunke, og nogle pumper og andre hælder det på båden (ups lidt ved siden af ) Det bliver en stor forbedring med et sådan anlæg, også hvad sikkerhed angår Er nævnt i foranstående. Vil dog nævne at jeg er meget tilfreds med ledelsen af havnen Nemmere og bedre parkeringsforhold på havnen, det kan løses ved: Afmærkede båse til trailerer, evt. flytbare hegn, trailer folkets biler skal ikke stå samme sted som trailerene, vogntogene ville så blive for lange Vogn/stativer flyttes væk fra havnen, alternativt stables i et hjørne Både der står på land i sejlersæsonen, skal samles og placeres i midten, så der skabes p-pladser langs vejene En lystbådehavn er en lystbådehavn og børe imødese lystsejleres interesser som første prioritet Det er ikke særlig ideologisk eller hensigtsmæssigt at tinglyse de sparsomme p-pladser til sekundærinteressanter/ejere af redskabshuse (senere er opgraderet til fritidsboliger), som der er sket ved siden af Skakkesholm Stor fejl! Der er stort set intet liv på havnen udenfor juli måned. Det er derfor ikke tillokkende at bruge havnen som mødested - med mindre altså vejret er godt og kalenderen siger juli.

17 17 Hvad mener gæstesejlere er en god havn? Gæstesejlerne er en ikke uvæsentlig indtægtskilde i mange danske lystbådehavne således også i Grenaa. Det er derfor interessant, at se på hvad gæstesejlerne efterspørger og hvad de lægger vægt på bl.a. ved valg af gæstehavne. Visit Denmark og Danmarks Statistik gennemførte i 2006 hhv. en udbuds- og efterspørgselsanalyse samt en større inter viewundersøgelse blandt danske og udenlandske sejlerturister (Tøbbe). Udbuds- og efterspørgselsundersøgelse Undersøgelsen blev gennemført i Danmark i 2006 og havde til formål, at sammenligne, hvad lystsejlerne ligger vægt på i valget af lystbådehavn, med hvad havnene tilbyder. I alt 60 havnefogeder og 189 lystsejlerturister besvarede undersøgelsen. Hovedkonklusionerne er som følger: Undersøgelsen viser, at sejlerturisterne i deres valg af havn særligt (over 70 pct.) vægter atmosfæren i havnen, havnens basisfaciliteter, fred og ro på havnen, at der er nok gæstepladser, at sejlområdet er godt, og at havnen har en god beliggenhed på sejlruten Undersøgelsen viser, at en mindre del (under 20 pct.) af sejlerturisterne vægter en god hjemmeside og personalet på havnens sprogkundskaber højt Undersøgelsen viser, at havnen (efter havnefogdernes vurdering) i vid udstrækning tilbyder hvad sejlerturisterne efterspørger. Endvidere viser undersøgelsen, at de adspurgte havnefogeder har en forholdsvis god fornemmelse af hvad det er sejlerturisterne efterspørger: Havnefogederne tror, at sejlerturisterne ligger vægt på basisfaciliteter, betjening, beliggenhed, atmosfære og nærhed til bymiljø Efterspørgselsanalysen viser, at disse parametre alle vægtes højt af sejlerturisterne, men at havnefogderne ikke tillægger tilstrækkeligt mange gæstepladser og sejlområdet stor betydning. I nedenstående skema ses det samlede resultat af undersøgelsen. De forhold som gæstesejlerne efterspørger, er listet i prioriteret rækkefølge (1. kolonne). 2. kolonne er de forhold som havnefogederne tror gæstesejlerne lægger vægt på og endelig er 3. kolonne de forhold, som havnen rent faktisk udbyder (efter havnefogedens mening). Efterspørgsel - Hvad vægter lystsejlerne i valget af havn? Udbud - Hvad tror havnefogederne, at lystsejlerne vægter i valg af havn?* Udbud - Hvad tilbyder havnene? Atmosfære i havnen 1 (87%) 3 2 Gode basisfaciliteter (toiletter, bad, el, vand, vaskeri osv.) 2 (82%) 1 3 Fred og ro på havnen 3 (81%) 8 10 Tilstrækkelig mange gæstepladser 4 (74%) Godt sejlområde 5 (73%) 11 1 God beliggenhed på sejlruterne 6 (73%) 5 7 God betjening 7 (70%) 2 5 Gode provianteringsmuligheder 8 (64%) Gode ekstrafaciliteter (grillplads, borde, bænke, legeplads osv.) 9 (62%) 6 11 Nærhed til bymiljø 10 (58%) 4 18 God skiltning og information om havnen 11 (58%) - 4 Godt bymiljø 12 (56%) - 15 God information om by/nærområde 13 (54%) - 12 Blå flag 14 (53%) 9 21 Løbende vejrmeldinger 15 (52%) - 6 Mange seværdigheder, attraktioner, naturområder i by/nærområde 16 (49%) 7 9 Tilpas lav havnepris 17 (48%) Markant markedsføring 18 (46%) - 20 Andre erhverv i havnen (fiskeri, værftsarbejde, fiskehandel osv.) 19 (38%) Gode åbningstider for havnekontoret 20 (38%) 15 8 Aktivitetsmuligheder på havnen 21 (34%) - 24 God information om aktivitetsmuligheder i regnvejr 22 (32%) - 25 God adgang til internettet 23 (32%) - 22 God hjemmeside 24 (20%) - 17 Gode sprogkundskaber (engelsk og tysk) 25 (16%) 16 13

18 18 Undersøgelse af turismens økonomiske og beskæftigelsesmæssige betydning Tendenserne bekræftes af en anden stor undersøgelse fra 2006 udført af Danmarks Statistik. Undersøgelsen undersøger sejlerturismens økonomiske og beskæftigelsesmæssige betydning (Tøbbe 2006). Undersøgelsen er en stikprøve af alle gæstesejlere i danske havne i Dvs. at stikprøven repræsenterer det samlede antal gæsteovernatninger i Hovedkonklusionerne Faktorer afgørende for beslutningen om at holde sejlerferie i Danmark Sejlernes tidligere erfaringer med Danmark er meget væsentligt i forhold til beslutningen om at rejse i / til Danmark. For de udenlandske lystsejlere er en relativ stor andel (25 pct.), også påvirket af anbefalinger fra venner og bekendte. Desuden anser ca. 20 pct. af de udenlandske sejlere generel information om Danmark på nettet for afgørende for deres valg af Danmark. Det er altså interessant, at markedsføring fra havnen eller anden markedsføring kun i minimalt omfang påvirker beslutningen om at vælge Danmark som ferieland. Motiver for at holde sejlerferie i Danmark Udover naturligvis muligheden for lystsejlads er de primære motiver for at holde sejlerferie i Danmark er vores natur, at det er trygt at opholde sig i Danmark og at Danmark er et rent land. Derudover lægger de danske lystsejlere vægt på muligheden for at besøge familie/venner og de udenlandske på befolkningen generelt. I nedenstående tabel ses en samlet oversigt over sejlernes motiver Befolkningen generelt Trygt at opholde sig Besøge venner/familie Særlige begivenheder/events Gode/billige transportmuligheder Prisniveauet Få turister Natur Børnevenligt Rent land Attraktioner/forlystelser Shoppingmuligheder Teater/musik/festival Kunstudstilling/kulturhistorisk seværdighed Aktivitetsmuligheder Mulighed for kur- og helseoplevelser Mulighed for at spille golf Danske Udenlandske Mulighed for cykling Mulighed for lystfiskeri Mulighed for lystsejlads Mulighed for at nyde dansk mad Andet

19 19 Tilfredshed med danske lystbådehavne Overordnet set er der en høj tilfredshedsgrad med danske havne, dog er de danske sejlere generelt set mere tilfredse end de udenlandske. Blandt alle respondenter er der størst tilfredshed med havnens beliggenhed og prisen på havnelejen, men tilfredsheden med service, havnens faciliteter, havnens standard samt informationen er også høj. Over en fjerdedel af de danske og knapt en fjerdedel af de udenlandske respondenter svarer ved ikke vedr. deres tilfredshed med aktivitetsudbuddet, hvilket kunne indikere, at de ikke anvender det. Begrundelser for valg af havn Størstedelen af alle lystsejlere har planlagt at besøge specifikke havne på forhånd - Dette gør sig gældende for 74 pct. af de danske og 62 pct. af de udenlandske lystsejlere. Årsagen til valget af den specifikke havn er primært tidligere erfaring med havnen. Dette gør sig gældende for 71 pct. af de danske og 61 pct. af de udenlandske lystsejlere. I nedenstående tabel er sejlerturisternes højst prioriterede bevæggrunde for at besøge en specifik havn listet. % som svarer bekræftende Hvorfor valgte De at besøge netop denne havn? Tidligere erfaring Havnens nærhed til bymiljø Andet Havnens nærhed til natur Anbefaling fra andre Markedføring fra havnen Havnens hjemmeside Havnen har det blå flag Danmark Udlandet Ved ikke Fakta om gæstesejlerne Det gennemsnitlige døgnforbrug er 265 kr. Den gennemsnitlige rejsegruppestørrelse er 2,54 personer Hovedparten af alle lystsejlerne er over 40 år og sejler uden børn, dog har de danske lystsejlere en stor andel af segmentet unge (17-39 år) uden børn (43 pct.) De fleste har 1-3 overnatninger i Danmark. Dette gør sig gældende for 87 pct. af de danske, og 59 pct. af de udenlandske lystsejlere. Opsamling Generelt set er der en høj tilfredshedsgrad med danske lystbådehavne, blandt gæstesejlerne, hvilket sikkert hænger sammen med, at forhold som gæstesejlerne lægger vægt på i havnene rent faktisk også opfyldes. Det drejer sig om atmosfæren i havnen, havnens service/ basisfaciliteter/standard og fred og ro på havnen. Prisen på havnelejen er der også tilfredshed med det er altså ikke for dyrt. Markedsføring, herunder markedsføring fra havnen er ikke afgørende i forhold til sejlerturisternes valg af havn. Derimod er tidligere erfaringer og anbefalinger fra andre afgørende faktorer. Man kunne måske tolke derhen, at det handler om at give sejlerne en rigtig god oplevelse, første gang de besøger en havn. Herved er der stor sandsynlighed for, at de besøger havnen igen på et senere tidspunkt samt anbefaler havnen til andre. Et forhold der også vægtes højt, men som ikke findes i Grenaa, er havnens nærhed til bymiljø.

20 20 Økonomiske nøgletal Statistik: Antal gæstesejlere Bådbesøg opdelt efter nationalitet: Danske Tyske Svenske Norske Hollandske Antal faste bådpladser: Takster: Kategori Bådplads inskud/kr. (o) A B C D E F G H Fastsættes af fonden I Bådplads indskud/kr. (1) A B C D E F G H Fastsættes af Fonden I Gæsteleje/kr./døgn: Under 7 m Under 10 m Mellem 10 og 13 m Under 13m mellem 12 og 15 m Over 13 m Over 15 m Flerskogs under 13 m Flerskrog over 13 m Forbrug af: Vand M El kwh Fjernvarme MVh 36,393 66,176 57,718 Fjernvarme m3 1574, , ,9 Leje til kommunen

Redaktør Bent Kofoed-Hansen Mail: redaktionen@flidhavne.dk Telefon 5149 0542 FLID Idrættens Hus 2605 Brøndby

Redaktør Bent Kofoed-Hansen Mail: redaktionen@flidhavne.dk Telefon 5149 0542 FLID Idrættens Hus 2605 Brøndby FL D & FAKTA MARTS 2013 ÅRGANG 14, NR. 1 MEDLEMSBLAD FOR FORENINGEN AF LYSTBÅDEHAVNE I DANMARK Lav en strategiplan Ministeren ønsker ikke at hjælpe havnene Revision af standardreglement Bedste havnegrill

Læs mere

Side 1. Lundeborg Havn 2015. - en rapport om fremtidige muligheder

Side 1. Lundeborg Havn 2015. - en rapport om fremtidige muligheder Side 1 Lundeborg Havn 2015 - en rapport om fremtidige muligheder udarbejdet af en arbejdsgruppe i foråret 2011 Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Forord...3 2. Lundeborg Havn, før og nu...4 A. Lundeborgs

Læs mere

Fl d & Fakta. Ny redningsstige. Danmarks første officielle autocamperplads. I Sæby har man konstrueret en redningsstige som ikke ridser

Fl d & Fakta. Ny redningsstige. Danmarks første officielle autocamperplads. I Sæby har man konstrueret en redningsstige som ikke ridser Fl d & Fakta marts 2011 Årgang 12, nr. 1 Medlemsblad for Foreningen af Lystbådehavne I Danmark Ny redningsstige I Sæby har man konstrueret en redningsstige som ikke ridser Danmarks første officielle autocamperplads

Læs mere

10 år Særnummer af FLID & FAKTA udgivet af Foreningen af Lystbådehavne i Danmark i anledning af foreningens 10 års jubilæum den 17.

10 år Særnummer af FLID & FAKTA udgivet af Foreningen af Lystbådehavne i Danmark i anledning af foreningens 10 års jubilæum den 17. 10 år Særnummer af FLID & FAKTA udgivet af Foreningen af Lystbådehavne i Danmark i anledning af foreningens 10 års jubilæum den 17. maj 2010 FLID Jubilæumsskrift FLIDs nye formand Dette skrift er et særnummer

Læs mere

Resultater af turistinterview, juli og august 2013. Kystturisters tilfredshed med feriesteder i Danmark

Resultater af turistinterview, juli og august 2013. Kystturisters tilfredshed med feriesteder i Danmark Resultater af turistinterview, juli og august 2013 Kystturisters tilfredshed med feriesteder i Danmark Kystturisters tilfredshed med feriesteder i Danmark - Resultater af turistinterview, juli og august

Læs mere

SKIVE SØSPORTS HAVN. Hvor skal vi hen? / Idèkatalog

SKIVE SØSPORTS HAVN. Hvor skal vi hen? / Idèkatalog SKIVE SØSPORTS HAVN Hvor skal vi hen? / Idèkatalog SKIVE SØSPORTS HAVN - er det godt sted at være som sejler, som bådejer, som medlem, som bestyrelse fordi: Vi har en god beliggendehed Vi har bygning og

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

INDLEDNING... 2 FREMTIDEN ØNSKER, HANDLINGER OG TILTAG... 3

INDLEDNING... 2 FREMTIDEN ØNSKER, HANDLINGER OG TILTAG... 3 INDLEDNING... 2 FREMTIDEN ØNSKER, HANDLINGER OG TILTAG... 3 PROJEKT HANDICAPPEDE OG FRILUFTSLIV... 5 BAGGRUND... 5 FORMÅL... 5 ARBEJDSPROCES OG PROJEKTSTYRING... 6 DET FORELØBIGE RESULTAT AF PROJEKT HANDICAPPEDE

Læs mere

FERIEOPLEVELSER I DANSK KYSTTURISME KVALITATIV AFRAPPORTERING FRA 10 FOKUSGRUPPER

FERIEOPLEVELSER I DANSK KYSTTURISME KVALITATIV AFRAPPORTERING FRA 10 FOKUSGRUPPER FERIEOPLEVELSER I DANSK KYSTTURISME KVALITATIV AFRAPPORTERING FRA 10 FOKUSGRUPPER FERIEOPLEVELSER I DANSK KYSTTURISME KVALITATIV AFRAPPORTERING FRA 10 FOKUSGRUPPER Rapporten er del af projekt Oplevelsesbaseret

Læs mere

andelsboliger og ejerlejligheder 05 Varme sommerråd 08 Fra konsulent til samarbejdspartner 16 Planlægning giver energibesparelser

andelsboliger og ejerlejligheder 05 Varme sommerråd 08 Fra konsulent til samarbejdspartner 16 Planlægning giver energibesparelser andelsboliger og ejerlejligheder 05 Varme sommerråd 08 Fra konsulent til samarbejdspartner 16 Planlægning giver energibesparelser juni 2011 Leder Vi lytter til dig Velkommen til endnu en udgave af beboermagasinet

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01. l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01. l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01 l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6 l Kasko- og ansvarsforsikring... side 10 l Solceller på sejlklubbens klubhus...

Læs mere

Ballerup Kommune. Borgerpanelet om Ballerup Bymidte. september 2009 Udarbejdet af Promonitor Borgerpanel undersøgelse

Ballerup Kommune. Borgerpanelet om Ballerup Bymidte. september 2009 Udarbejdet af Promonitor Borgerpanel undersøgelse Kommune Borgerpanelet om Bymidte september 2009 Udarbejdet af Promonitor Borgerpanel undersøgelse Indholdsfortegnelse Fakta om undersøgelsen... 3 Om indeks... 4 Brug af områder... 5 Formål med brug af

Læs mere

Undersøgelse om projekt Borgernes Hus Udarbejdet for Frederikssund Kommune, maj 2013

Undersøgelse om projekt Borgernes Hus Udarbejdet for Frederikssund Kommune, maj 2013 Undersøgelse om projekt Borgernes Hus Udarbejdet for Frederikssund Kommune, maj 2013 Indhold Fakta om undersøgelsen... 6 Hovedrapportering... 7 Generel mening om projektet er det en god ide?... 7 Generel

Læs mere

Marsejleren. Nyt fra Havnen...side 4 Onsdagsbanen 2014...side 7 Nyt om omdeling af Marsejleren...side 8 På sommertogt i Kroatien...

Marsejleren. Nyt fra Havnen...side 4 Onsdagsbanen 2014...side 7 Nyt om omdeling af Marsejleren...side 8 På sommertogt i Kroatien... Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2014 NR. 01 Nyt fra Havnen...side 4 Onsdagsbanen 2014...side 7 Nyt om omdeling af Marsejleren...side 8 På sommertogt i Kroatien...side 16

Læs mere

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 Indenlandsk Sømandsmission E-mail: info@somandsmissionen.dk Hjemmeside: www.somandsmissionen.dk Hermed udsendes 14. årgang af Indenlandsk Sømandsmissions Årbog.

Læs mere

Indhold. Forord. 1. Baggrund og formål. 2. Metode. 3. Turisme i Midtjylland. 4. Turisme på Samsø. 5. Markedsundersøgelse

Indhold. Forord. 1. Baggrund og formål. 2. Metode. 3. Turisme i Midtjylland. 4. Turisme på Samsø. 5. Markedsundersøgelse Indhold Forord 1. Baggrund og formål 2. Metode 3. Turisme i Midtjylland 4. Turisme på Samsø 5. Markedsundersøgelse 5.1 Interessenters vurdering af potentiale 5.2 Erhvervsturisme 5.3 Ferieturisme 6. Konkurrentanalyse

Læs mere

Vækst. i Gislev. Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv 1. Kirkebladet på midtersiderne KIRKE BLADET. Nr. 4 Maj 2013

Vækst. i Gislev. Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv 1. Kirkebladet på midtersiderne KIRKE BLADET. Nr. 4 Maj 2013 Vækst Nr. 4 Maj 2013 i Gislev Juni - Juli - August Gislev & Ellested Sogne KIRKE BLADET Kirkebladet på midtersiderne Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv 1 Årgang 63 Nr. 3-2013 Velkommen til

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere

Sønderborg Kommune ProjectZero undersøgelse 2012

Sønderborg Kommune ProjectZero undersøgelse 2012 Antal besvarelser: 616 / 554 Svarprocent: 48 / 43 1 Sønderborg Kommune ProjectZero undersøgelse 2012 Anden undersøgelse af borgernes meninger om ProjectZero Gennemført i juli 2012 overfor Sønderborg Kommunes

Læs mere

BAARING BANKE HØJT TIL HIMLEN - KORT TIL ALT ANDET

BAARING BANKE HØJT TIL HIMLEN - KORT TIL ALT ANDET HØJT TIL HIMLEN - KORT TIL ALT ANDET 2013-14 Udviklingsplan for Asperup og Roerslev sogne Asperup og Roerslev sogne ligger naturskønt på og omkring Baaring banke på Nordvestfyn, ud til Båring Vig. Området

Læs mere

Strategirapport 2009

Strategirapport 2009 Strategirapport 2009 15. juni 2009 Strategirapport for Frederiksberg Boligfond Indholdsfortegnelse Indledning 2 Strategiarbejdet 2 Introduktion til Frederiksberg Boligfond 3 Om Frederiksberg Kommune Frederiksberg

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - IDI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 18. juni 2013 U-4-11 Hellers Yachtværft ApS (Advokat Ejnar Bækgaard) mod Konkurrencerådet (Kammeradvokaten v/ advokat Jacob Pinborg) Indledning

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

Høringssvar fra borgere, foreninger, organisationer, firmaer og institutioner i Assens Kommune

Høringssvar fra borgere, foreninger, organisationer, firmaer og institutioner i Assens Kommune Høringssvar fra borgere, foreninger, organisationer, firmaer og institutioner i Assens Kommune Klik på nummer eller navn for at springe ned til høringssvaret 1 Assens På vegne af Bor i området 1.1 Finn

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag om 2 timers parkering omkring Lergravsparkens Metrostation

Høringssvar vedr. forslag om 2 timers parkering omkring Lergravsparkens Metrostation KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT Bilag 3, Hvidbog: Høring vedr. parkeringszone med 2- timersrestriktion ved Lergravsparkens Metrostation Amager Øst Lokaludvalg har

Læs mere

HORSENS SEJLKLUB. Picca Automation Business Cup blev afviklet den 8. juni i delikat vind og her med den senere vinder Jyske Bank i front

HORSENS SEJLKLUB. Picca Automation Business Cup blev afviklet den 8. juni i delikat vind og her med den senere vinder Jyske Bank i front HORSENS SEJLKLUB NR. 2 JUNI 2013 medlemsblad for horsens sejlklub Picca Automation Business Cup blev afviklet den 8. juni i delikat vind og her med den senere vinder Jyske Bank i front INDHOLD 02-2013

Læs mere