Strategiplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategiplan 2 0 2 0"

Transkript

1 Strategiplan 2020

2 2 Indholdsfortegnelse n Forord... 3 Etableringen af Grenaa Lystbådehavn... 3 Grenaa Marina i dag... 3 n Om strategiplanen... 4 n Mission for Grenaa Marina... 5 n Vision for Grenaa Marina... 5 Grenaa Marina frem mod n Målsætning og Strategi... 6 n Handlingsplaner... 7 n Baggrundsoplysninger og analyser Spørgeskemaundersøgelse blandt havnens brugere Hvad mener gæstesejlere er en god havn Økonomiske nøgletal Statistik og takster for udviklingen Kalejdoskop over arbejdsopgaver i perioden SWOT-analyse... 23

3 3 Forord Grenaa Marinas historie Etableringen af Grenaa Lystbådehavn Grenaa Marina i dag I midten af 80 erne besluttede Grenaa byråd, at lystbådene, der var placeret i den nordlige del af trafikhavnen, skulle flyttes, og at der skulle etableres en ny lystbådehavn syd for trafikhavnen. Lystbådehavnen blev etableret ved at forlænge Grenaaen med en mole, der kom til at afgrænse lystbådehavnen mod nord. Herefter blev stenmolerne mod øst og syd etableret, hvorefter sandet blev suget op for at lave de nuværende havnebassiner. Sandet blev anvendt til de landfaste arealer, der nu er på lystbådehavnen. Der blev anvendt fibertex til at holde på sandet, som senere blev holdt på plads af sten. Da de ydre værker var på plads, blev en pontonbro, svarende til den nuværende bro 3, flyttet fra trafikhavnen til lystbådehavnen. Og dermed kom de første lystbåde til den nye havn, hvorefter resten af havnen blev bygget. Grenaa Lystbådehavn, som nu siden navneskiftet i 2010 hedder Grenaa Marina, har igennem de sidste ca. 10 år, brugt mange økonomiske midler for at vedligeholde, forbedre og opgradere Marinaen til at være en af de mest foretrukne på Jyllands Østkyst. Den første sæson (1987) bestod havnen af pontonbroerne, 1 skurvogn til havnefogeden, 2 toiletvogne og sand, sand og atter sand. Byrådet havde også besluttet, at lystbådehavnen skulle ledes og styres af brugerne, og der blev til formålet etableret en fond. I Fondsbestyrelse har repræsentanter for havnes forskellige brugergrupper flertal, mens 3 medlemmer udpeges af byrådet. Det var dengang tanken, at fonden skulle overtage havnen, men da dette ikke var økonomisk forsvarligt, blev der i stedet indgået en lejekontrakt, hvor byrderne knyttet til driften, blev fordelt mellem Grenaa Kommune og Grenaa Lystbådehavns Fond. Som det går mange gange med så stort et byggeri, er der stor forskel på de flotte planer og det endelige resultat. De søværts installationer svarer stort set til planerne, medens de landværts planer ikke kunne opfyldes. På trods af dette mener jeg, at vi har fået en dejlig og funktionsduelig lystbåde havn til glæde for alle fritidssejlere. Erik Degn Tidligere formand for Grenaa Lystbådehavn Der er blandt andet gennemført følgende større investeringer: n Isat nye pæle, pga. pæleorm, samt etableret langt flere store tidsvarende bådpladser n Installeret fjernvarme, med stor besparelse på elforbruget til følge n Nyt betalings- og bom anlæg på Marinaen n Nyetablering af bro med nyt benzin- og dieselanlæg n Kloaksugningssystem til holdingtanke i både n Nye lys og el standere med lovpligtige el udtag n Grill og hyggekroge på havnen n Nye bad- og toiletfaciliteter Vi er desværre ikke i de sidste 10 år kommet længere med vores vinteropbevaringsproblem. Der er stadig pladsmangel til bådvogne og stativer, og i takt med at Skakkesholm er blevet bebygget med redskabsskure og lejligheder, er problemet ikke blevet mindre. Til gengæld har det medført flere andre aktiviteter, så Marinaen i dag ikke kun er for sejlere og deres besøgende, men også for personer som har deres tilgang til Marinaen via hus eller sommerhus. Udover de 7 klubber som vi har på Marinaen, indebærer det, at mange nye brugere kommer og benytter havnens restauranter og isboder. Sidst, men ikke mindst har vi i 2012 indviet en ny legeplads til de mange børn der besøger Marinaen. Vi har heldigvis været i en situation, hvor det er lykkedes at skrabe midler sammen til at få opført en, på alle måder, sikret legeplads med et maritimt islæt. Poul Petersen Formand for Grenaa Marina siden 2002

4 4 Om strategiplanen Bestyrelsen for Grenaa Marina besluttede tilbage i 2009 at udarbejde en strategi for havnens fremtidige udvikling. Arbejdet skulle munde ud i en samlet plan, der med udgangspunkt i havnens nuværende tilstand, brugernes ønsker og behov samt en række analyser, kunne udstikke kursen for havnens udvikling frem mod Nærværende rapport sammenfatter arbejdet og præsenterer havnens vision, konkrete, mål og handlingsplaner. Der er samtidig medtaget et omfattende baggrundsmateriale med diverse analyser og nyttige oplysninger, som strategiplanen samlet set hviler på. SWOTanalyse Interessentanalyse Hvad er en god havn? Hvad efterspørger/ønsker kunder/øvrige interessenter? Havnens tilstand Analyse af anlæg og faciliteter, restlevetid og investeringer Styrker/svagheder Muligheder/trusler Strategisk planlægning Ide/vision/mission: Hvor vil vi hen? Opstille mål: Hvad gør vi? Handlingsplaner og milestones: Hvordan/hvornår Figuren illustrerer hovedelementerne i processen omkring strategiarbejdet for Grenaa Marina

5 5 Mission for Grenaa Marina Missionen beskriver hvorfor Grenaa Marina er sat i verden, og giver et fælles billede af organisationen. I Grenaa Marinas tilfælde er det naturligt at sætte lighedstegn mellem mission og formål. I de reviderede vedtægter i 2010 er fondens formål beskrevet således: Vedtægtens 4. Det er fondens formål at drive Grenaa Marina på almennyttig basis til gavn for områdets søsportsaktiviteter og især til at fremme af ungdomsarbejdet, foreningslivet samt områdets turistmæssige attraktion. Fonden skal gennem etablering og opretholdelse af hensigtsmæssige faciliteter samt forhold i øvrigt tilgodese de beskrevne formål. Det er ved opfyldelsen af fornævnte formål ikke hensigten at drive overskudsgivende virksomhed, udover hvad en konsolidering og fremtidige anlægsopgaver måtte tilsige. Ovennævnte er den mission Grenaa Mariana til alle tider, og uanset udefra kommende påvirkninger, konjunkturændringer m.m., er sat i verden for at forfølge. Vision for Grenaa Marina Med udgangspunkt i missionen og på baggrund af strate giarbejdet i bestyrelsen er der vedtaget en overordnet vision for Grenaa Marina: Grenaa Marina, Østjyllands foretrukne med visioner, atmosfære samt alsidige oplevelser med plads til alle Grenaa Marina frem mod 2020 Grenaa Marina skal være blandt de bedste i Danmark, specielt for fast liggere og brugere af havnen, men også for både for de sejlende gæster og byens turister, beboere og borgere. Dette kan skabes ved flere fastliggere, flere gæstesejlere og en høj vedligeholdelsesstandard, samt konstant fokus på forbedringer og ny investeringer. Vi skal signalere grøn havn. Gerne -stjernet, i superligaen. Vi skal fortsætte arbejdet med at udvide havnen ud i havet, med det formål at skabe plads til udvikling med bådpladserne, vinteropbevaring, boliger, parkering, restauranter, butikker, men også sikre en bedre vanddybde i indsejlingen og i havnen, samt at få ændret det urolige miljø i havnen og dermed også begrænse den konstante tilsanding i havneindløb, og den inderste del af havnen. Vi skal arbejde på forbedringer af butikker/cafemiljø, restaurant og en nybygget stor dagligvarebutik, Filial, der kan være rentabel for indehaveren. Eventuelt eller i separat lokale en bådudstyrsforretning (f.eks. som Gudmand). Der skal arbejdes på at forlænge vore gæstesejleres opholdstid i havnen, ved hjælp af bl.a., Kattegatcentret, Djurs Sommerland, Skandinavisk Dyrepark, Ree Park, Havets Hus, Grenaas fantastiske bymidte, aktiviteter på havnen, stranden, havnefest med videre. Det kunne ske ved at give rabat på overnatninger. F.eks. betal for 3 dage og bliv i 4 dage. Der skal være plads til havnens helårsbeboere, sommerhusbeboere, og brugere med plads til parkering og grønne områder. Frem til 2020 ser vi mulighederne for at lystbådehavnen kobles op på Norddjurs Kommunes planforslag for udvik ling af sydhavnen. I planforslaget påtænktes der en blå byggemodning langs Grenaa Havns sydmole, Havets Hus og Kattegats centeret føres mere mod syd. Det vil åbne op for en udvidelse af lystbådehavnen ud i Kattegat, jfr. ideoplæg fra Grenaa kommune. Senest i 2020 har bestyrelsen grundigt undersøgt mulighederne for en anden kranløsning og standardstativer. Standardstativerne kan udlejes til bådejere, der ønsker båden opbevaret på havnen. Dette vil frigøre meget af pladsen, hvor de nuværende bådvogne og stativer er placeret i sommer halvåret, så pladsen kan bruges til events, grønne oaser m.v. Havnen skal være kendt som stedet hvor ting sker i Grenaa og skal samtidig være en sjov og udfordrende arbejdsplads for de ansatte. Bycykler skal kunne lejes efter indkøbsvognprincippet. Måske er letbanen ført til havnen i 2020.

6 6 Målsætning og Strategi For at realisere visionen, er der vedtaget en række mål som mere konkret beskriver, hvordan visionens enkelte dele nås. I nedenstående præsenteres de enkelte mål samt en strategi for hvordan de nås. Vision: Østjyllands foretrukne marina Mål: (Hvad skal være opfyldt?) Hvordan vil vi nå målet? (strategi) 1. Fremme salget af bådpladser. Nettotilgang 5% pr. år. 2. Tiltrække flere gæstesejlere. Øge antallet af gæstesejlere med 5% pr. år i % bedre i udviklingen af gæstesejlere og fastliggere sammenlignet med nabohavnene i Østjylland (For gæstesejlere i forhold til DK-statistik for Østjylland). 3. Fastholde fastliggerne. 1. Markedsføring/synliggørelse. Min. 1 ny aktivitet pr. år Opsamle viden om årsag til at vælge Grenaa Marina. 2. Markedsføring/synliggørelse. Min. 1 ny aktivitet pr. år Markedsføring/synliggørelse. Min. 1 ny aktivitet pr. år. 3. God service og god atmosfære og føle sig velkommen Opsamle viden om årsag til opsigelse af bådplads. 4. Turistvenlig. 5. En havn hvor alle er velkomne (plads til alle). Et bruger tiltag pr. år som minimum (eks. grillplads, legeplads, krabbebane, klap en skrubbe, blomsterkasser. 4. God service, gerne med mulighed for cafemiljø, restaurant m.v. på havnen samt dagligvarebutik i området. Grøntsags - og fiskeudsalg /boder på havnen. Påvirke forretningerne til at sælge markedsføre én unik vare. 5. Klubberne skal have ejerskab. En levende havn for både bådejere og byens folk. Dette kan ske gennem arrangementer og events. Vision: Atmosfære samt alsidige oplevelser Mål: (Hvad skal være opfyldt?) Hvordan vil vi nå målet? (strategi) 1. Ryddeligt og grønt. Adgangsveje og stier til havnen skal slås og være ryddelige. Etablering/opgradering af oaser med grill og læ én pr. år. 2. Mere liv på havnen 3. Havnen skal være kendt for 4. Udstillingsfaciliteter 1. Ved hjælp af checklister, sørger vores venlige og positive personale for at områderne er ryddelige og indbydende. Der tilplantes store krukker med buske og blomster. 2. Klubberne og havnen sørger for mere liv også gerne om vinteren. Klubbernes aktiviteter på havnens hjemmeside/eventkalender. 3. Aktiviteter for børn og voksne, så sejlerne kommer igen år efter år (ting sker i Grenaa). 4. Opstilling af en pavillon til skiftende udstillinger (som vindmølleparken, Havets Hus m.v.), i samarbejde med kommunen og turistforeningen, Blå Flag center

7 7 Handlingsplaner På bestyrelsesmøde 9/ blev der nedsat 2 arbejdsgrupper, som fik til opgave, at udarbejde handlingsplaner for en lang række aktiviteter der alle sigter på at nå de ovenfor beskrevne mål og derigennem være med til at opfylde visionen for Grenaa Marina. Nedenfor er resultatet for det foreløbige arbejde beskrevet. Arbejdsgruppe 1: Opgave Status over opgaven Mangler og opfølgning Navneændring Vedtægtsændringer Revision af regulativ Navnet Grenaa Marina er godkendt af Norddjurs Kommune Ændret og godkendt af NK Ændret og godkendt af NK Skiltning På havnen er det udført Parkering af biler som ikke har ærende på hanen. Se tiden an Ny brochure Er udarbejdet og udleveret Annoncørerne kontaktes og opkrævning udsendes. Lægges ud hvert forår, så længe oplag haves. Nyhedsbrev Det første er udsendt Udsendes 2 gange om året forår og efterår. Hjemmesiden Er opdateret Løbende opfølgning af HF og klubberne. Markedsføring Annoncering er sket og findes på hjemmesiden Lb. opfølgning og evt. ny markedsføring til foråret Check-lister Findes på hjemmesiden under kalender Lb. opfølgning af HF. og bestyrelse. Events og oplevelser Vinteropbevaring Parkeringsbåse til biler med bådtrailer 1. Trompet blæser i samarbejde med FDF 2. Sankt Hans Aften er afholdt 3. Folkefest på havnen blev ikke til noget i års jubilæum i Det undersøges om der skal investeres i et nyt system inden 2020 Opmærkning af et antal pladser foran masteskuret i sommerferieperioden 1. Aftales fremover i ugerne bestyrelsen. 2. Aftales hvert år i februar md. Ansvarlig HF. 3. Arbejdsgruppen arbejder med forslag til 2013 og fremover. 4. Bestyrelsen er tovholder Der foreslås nedsat et udvalg der udarbejder et løsningsforslag, herunder en bedre belægning Forsøges udført fremadrettet fra sæson 2012.

8 8 Arbejdsgruppe 2: Opgave Status over opgaven Mangler og opfølgning Gennemgang af tilstandsrapport udarbejdet af Codan 12/ Sætningsskader på NØ molen 2. Frostsprængning af beton bro 1 3. Tæring af forakningskæder 4. Manglende topbeskyttelse af bropæle 5. Opsætning af redningskranse og stiger 1. Drøftes i forbindelse med ny lejekontrakt 2. Ingen fare- ingen udbedring 3. Udskiftes lb. 4. Alle bropæle skal beskyttes med kobber og udføres lb. 5. Der mangler stiger. Codan kontaktes. 6. Problemer med både der ligger med landstøm. 7. Opbevaring af benzin gas-udluftningtyveri og røgalarm i container bag havnekontoret. 8. Sætningsskader på murværk på havnens bygninger 6. Personalet kontrollere disse både lb. og påtaler. 7. Personale sørger for skiltning og kontrol af opbevaringen. 8. Bestilt til udførelse i Flytning af brandbare væsker væk fra masteskur. 9. Er udført. lb. kontrol af væsker. 10. Begyndende råd på 2 kørebroer og skiltning med akseltryk. 10. Er undersøgt og drøftes i forbindelse med ny lejekontrakt med NK. Mærkning med akseltryk mangler. Udarbejdelse af tilstandsvurdering af havneværker Legeplads Krabbebane Der var enighed om ikke at bruge penge på en tilstandvurdering. NK. legepladskonsulent har kasseret legepladsen, som er fjernet, og der er opsat en skitse over indretning af en ny legeplads i samarbejde med Produktionsskolen. Ved slæbested ved restaurant Skakkesholm Drøftes med NK. i forbindelse med en ny lejekontakt, Der arbejdes på ændring af lokalplanen for byggefelt Skakkesholm nr Indgår i forhandlinger om en ny kontrakt med NK.. Herefter drøftes vilkår for etablering af ny legeplads med NK. Laves i forbindelse med ny legeplads. Nye el-standere Bro 11, 12 og 15 Tavler er hjemkøbt og opsættes. Vindmølle på havnen God signalværdi, kan næppe gennemføres Skupltur/vartegn Indgår i indretning af legepladsen Foreslås finansieret af restaurant Skakkesholm.

9 9 Konklusion på bestyrelsens arbejde Det er bestyrelsen ønske, at strategiplanen bliver et strategisk værktøj for bestyrelsen og personalet. På det første bestyrelsesmøde i året gennemgås strategiplanen med henblik på at kontrollere om de opstillede mål er nået. Der udarbejdes tjeklister over årets opgaver og udvalg til at undersøge særlige forhold (f.eks. bådstativer) nedsættes. Strategiplanen er endeligt vedtaget på bestyrelsesmøde 31/ I bestyrelsen: Poul Petersen Formand (valgt af sejlklubben) Bent Hansen (valgt af Jagtforeningen) Steen B. Andersen (valgt af sejlklubben) Jesper Lyngesen (valgt af sejlklubben) Finn Bilde Nielsen (Valgt af Grenaa Bådklub) Bernt Ove Simonsen (Valgt af Grenaa Bådklub) Bent Knudsen (udpeget af husejerne) Marianne Gade (Valgt af Norddjurs komm.) Egil Classen (Valgt af Norddjurs komm.) Frede Frandsen (Valgt af Norddjurs komm.) Strategiplanen fordeles til Marinaens klubber, Norddjurs Kommune og er derudover tilgængelig på Marinaens hjemmeside God læselyst.

10 10 Baggrundsoplysninger og analyser Bilagsoversigt: Interessent analyser: n Spørgeskemaundersøgelse blandt havnens brugere 18. nov n Hvad mener gæstesejlerne er en god havn? Havnens tilstand og økonomi - Grenaa Marinas udvikling i tal n Økonomiske nøgletal n Statistik og takster for udviklingen n Kalejdoskop over arbejdsopgaver i perioden SWOT-analyse

11 11 Spørgeskemaundersøgelse blandt havnens brugere Spørgeskemaundersøgelse om havnens fremtidige udvikling 18. nov Bestyrelsen i Grenaa Lystbådehavn har under overskriften: Hvor ser Du Grenaa Lystbådehavn om 10 år? gennemført en spørgeundersøgelse blandt havnens brugere. Undersøgelsen er gennemført i efteråret 2009 i samarbejde med Foreningen af Lystbådehavne I Danmark som led i udarbejdelsen af en strategiplan for havnen. Planen skal bl.a. indeholde en vision for Grenaa Lystbådehavns udvikling de kommende år og være retningsgivende for hvilke mål og initiativer der skal gennemføres. Formålet undersøgelsen var, at få inputs, ideer, visioner og konkrete forslag fra alle havnens forskellige interessenter og lade disse indgå i bestyrelsens arbejde med strategiplanen. Dette notat indeholder resultatet af undersøgelsen. Hvad blev der spurgt om? Spørgeskemaet som interessenter blev bedt om at svare på findes i bilag A og blev sendt til følgende brugere: De 7 klubber lokaliseret på havnen (bestyrelserne + medlemmerne) Beboerne De forretningsdrivende Ved deadline den 18. november 2009 var der modtaget i alt 61 besvarelser (40 skriftlige + 21 via hjemmesiden), hvilket repræsenterer et rimeligt udsnit af samtlige brugere på havnen. Undersøgelsens interessenter Hovedparten af de der har besvaret undersøgelsen er bådejere, som samtidig har tilknytning til en klub og/eller er beboer. Fordelingen blandt respondenterne er som følger: Beboer: 2 Bådejer + tilknytning til en eller flere klubber og foreninger deriblandt også to beboere: 48 Grenaa Bådklub: 1 Grenaa Sejlklub: 1 Ikke svaret: 2 Andet: 5 Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen Besvarelserne fra de enkelte spørgsmål findes i særskilte bilag, men er ikke medtaget i dette notat af pladshensyn. Til gengæld er svarene fra de forskellige spørgsmål fra spørgeskemaet, i dette notat, forsøgt kategoriseret efter emner. Dette er gjort for at få et overblik over, hvad havnens brugere er mest interesserede i at få udviklet eller forbedret. Der er nemlig mange svar der ligner / minder om hinanden. Emnerne som svarene er grupperet efter er som følger: 1 Overordnede visioner, herunder A. Mere liv, flere aktiviteter og events på havnen B. Havnens udtryk / atmosfære (miljø) 2 udvidelse af havnen, herunder A. Fredet område inddrages 3 Ønsker til havnens faciliteter 4 Vinterpladsen 5 Økonomi 6 Havnens service niveau 7 Informationsniveauet 8 Andet På næste side er besvarelserne gengivet. Visse steder står der et tal foran ønsket. Dette indikerer hvor mange der netop har det pågældende ønske. Men der er derudover alligevel et vist overlap, da det ikke har været muligt, at sortere / tælle de forskellige formuleringer til ønsker fuldstændigt op.

12 12 1. Overordnede visioner Udvikling, større og bedre Grenaa Marina bør være den bedste i Danmark, både for de sejlende og byens turister/borgere Til den største lystbådehavn i Danmark Flere beboelse, ejendomme rundt om lystbådehavnen Flere fastligger, flere gæstesejlere(reklame) med en høj vedligeholdelsesstandard, som i dag Der skal være en konstant udvikling med nye tiltag, forbedringer og meget høj vedligeholdelse frekvens Der skal være plads til udvikling, bl.a. flere bådpladser, flere butikker/cafeer/restauranter, samt plads til parkering for havnen beboere/havnens grundejere/havnens brugere Mere til bådene, mindre beboelse, det skal være en havn og ikke en bydel Det skal være et skønt sted, hvor alle skal føle sig velkommen, ingen skal have mere ret end andre Mere turistvenlig Fra at være et område som er præget af fastbeboelse, til at blive et område som er præget af stor turist gennemstrømning. Det gavner handelen og åbner nye muligheder En lystbådehavn med plads til alt hvad der er brug for, til bådfolket. Status quo Holde kursen som nu og gerne bedre mulighed for ophaling Havnen skal ikke udvides, så forsvinder den gode atmosfære, men blot passes/vedligeholdes den mangler jo ikke noget. Sammenlignet med andre havne Jylland/ Fyn, så mangler der jo ikke noget Fokus på vedligehold, som er det vigtigste, idet havn og om-råde med faciliteter såsom vand-strøm er ok, og det er i øvrigt et dejligt sted at færdes både sommer og vinter som det er nu. Miljø Det skal være en grøn havn Arbejde hen mod at være et sted der tager et socialt ansvar CO 2 neutral havn. Synergi med omverdenen Lystbådehavnen skal kobles direkte på det nuværende (ikke politisk vedtagne) planforslag for udviklingen af sydhavnen. Tanken om en blå byggemodning langs Grenaa Havns sydmole og Kattegatcentret skal føres længere mod syd. De påtænkte halv-øer nord for Kattegatcentret og Havets Hus skal også inkludere en udvidelse af lystbådehavnen Der kan laves kanaler på området, som løber forbi marine hotellet med mulighed for fortøjring ved kystvejen / hotellet. Så er der måske mulighed for at hotellet vil være med til at løfte opgaven. Så kan vi måske få Grenaa Venedig på området. Væk med det maritime og de passive Både, der aldrig bliver brugt til sejle i, bør ikke have en plads i havnen, der ligger nogle, som nærmest ligner slum, kaleschen er flænset osv. Vi synes ikke det skal ligne en fastligger campingplads Flyt alle klubberne væk fra lystbådehavnen. Etabler i stedet udlejningshuse og værelser. Der bliver således basis for forretninger mv. Det handler om at få så stor en gennemstrømning af turister. Det er derfor en fejl at husene anvendes til fastboende og klubber! 1.A. Mere liv, flere aktiviteter og events på havnen Liv på havnen Mere liv på lystbådehavnen året rundt. Flere butikker, spisesteder, for at trække flere lokale til, også for turistsæsonen. Cykeludlejning på lystbådehavnen. Bybus kunne vende ved Kattekatcentret således at sejlere kan få mulighed for, at komme til centrum og forhåbentlig blive i Grenaa længere tid Til et hyggeligt og rart sted for alle, og med som nu gode faciliteter, som selvfølgelig kan videreudvikles Mere liv om aftenen og om vinteren Det skal være en levende havn, hvor alle ønsker at sejle til pga. det som jeg har nævnt også året rundt. Vær utraditionel og kreativ. Vi har jo mulighederne i naturen og det der er - (Skagen om) Området på havnen forskønnes og laves til et sted hvor folk mødes til festlig aktivitet osv. Så kan der blive liv på havnen Til at være et aktivt sted, hvor der altid er liv - og dermed tillokkende får både gæster, bådejere og byens borgere En havn hvor alle samarbejder. En havn med fest og farver. En havn hvor alle vil føle glæde ved at komme Vi skal gøre mere for at gøre havnen levende evt. med flere arrangementer i og omkring havnen hele året. Flere forretninger, være bedre til at formidle. Ellers dør havnen. Hils på hinanden på tværs af: Lystyacht og Plimsoller, høj-lav, fremmed-kendt, vær venlig-positiv. Så kommer ønsker og ideer lettere frem i lyset. Flere event, arrangementer og aktiviteter Der skal etableres en flagstang på en strategisk god plads, her skal samtidig etableres et mindre torn ca. 1 meter med tag. Her skal der hver aften stå en trompetist og spille flaget ned, det er vildt populært blandt gæstesejlere og borgere Der skal laves events på havnen arrangeret af havnen, måske skulle vi ansætte en Event/reklamemedarbejder på deltid, det skal ikke være en kopi af Kulturhuset, eller en ren Tivoli plads, men tæt på. Der skal foregå

13 13 arrangementer der kan tiltrække såvel sejlende, kørende som cyklende gæster. Havnen skal være kendt som stedet hvor ting sker i Grenaa. Det skal samtidig være en sjov og udfordrende arbejdsplads for de ansatte. Der skal søges om spiritus bevilling, så havnen må sælge fadøl, ved disse arrangementer. Havnen kunne starte ud med 3 til 6 arrangementer, nogle af disse kunne så blive en tradition, så som Sct. Hans. aften, eller en Open by Havn Night med musik og dans, En sommerfest med Palles tivoli på pladsen midt om sommeren, det er så vidt jeg ved gratis, de kan lave det, vi har pladsen og vigtigst af alt rigtigt mange mennesker. En havnefest, med de bedste programpunkter fra andre havne, f. eks Bønnerup. Ebeltoft m.v. Vi ser det alle steder når vi kommer sejlende rundt til andre byer om sommeren. Vi kunne lave fiskens dag, hvor der serveres fiskeanretninger m.v. Fiskekonkurrence fra molen med præmier, svømmekonkurrencer i havnen eller lige udenfor samt dykkerkonkurrencer. Havnen bør fortsat arrangere f.eks. Skt. Hansaften m.v. af hensyn til byens kendskab og brug af havnen. Fortsat satsning og udvikling af uddannelsesinitiativerne i havnen, så der tiltrækkes nye brugere Alle sejl sat til Sct. Hans. E.eks stort bål, boder og stort nok højtaleranlæg Det er de forkerte mennesker der har ansvaret for Sankt Hans festen, nedsat et kompetent udvalg, så det igen kan blive en folkefest der huskes Flere aktiviteter skal flyttes til lystbådehavnen, ligesom aktiviteter skal gøre havnen attraktiv for os selv, såvel som fremmede sejlere Flere arrangementer Grenaa Festival a la Thunø Give alle mulighed for en tur på havet Sommerarrangementer på p-pladsen Lave et naturskur, rulleskøjtemulighed, skøjtebane, sejleskole, tilbud til børnefamilier om sommeren, cafe m. musik og brug af scenen ved havnekontoret. Altså gøre opmærksom på de mange muligheder vi har Ture/regattaer med gl. træskibe/tur med undervandsbåd Div. aktivitetsmuligheder fc-petanque Udstilling om datidens/nutidens/fremtidens sejlads Opholdsplads/samlingssted m. børneaktiviteter+voksne (krabbefiskning+vædelæbsbane). Flere forretninger Flere forretninger på havnen, ikke kun spisesteder En dagligvarebutik på havnen Få de forretninger der handler med bådudstyr i Grenå placeret på havnen Udstationeret turistkontor på havnen Mulighed for flydende restaurationer. Bedre adgang og transport God forbindelse med byen i sommerperioden Adgang for småjoller, jetski/scootere via åen Bycykler til låns efter indkøbsvognsprincippet. I samarbejde med resten af byen(som i Århus og KBH). 1.B. Havnens udtryk / atmosfære (miljø) Et ryddeligt, grønt og indbydende område, der huskes for noget specielt (eks. hornblæser, grillplads m. scene/musik), for sejlere, husejere, turister og andre interessenter Hornblæser /FDF der blæser solen ned (Sæby) Udvalgte grillpladser tændes på bestemt tid(anholt) Mere grønt (træer/buske) til at give hygge/læ Fortsat et dejligt sted med god atmosfære Forretninger og restauranter skal være spændende og i en konstant udvikling, så det fortsat er en oplevelse at være gæst på havnen både for gæstesejlere og byens borgere Grønne områder med træer og buske. Små områder med beplantning, evt. ved grillpladserne, måske store krukker i lighed med dem ved sejlklubben, vil gøre det mere hyggeligt Forskønnelse af havneområdet. Mere indbydende med f.eks. blomsterkummer (eks. Nyborg Havn) Hygge og miljø på havnen, der byder vores sejlende gæster velkommen (2) Grønne områder, der også bliver holdt Blomster eller andet for øjnene 2. Udvidelse af havnen: Den skal nok udvides, så der bliver flere flydebroer for de ældre sejlere, som er lidt stivbenet Udbygning af havnen mod øst og syd Udvidelse Flere fastliggere Gør lystbådhavnen større. Flere bådpladser Der skal bygges bro langs den søndre mole, så vi kunne have endnu flere både i havnen om sommeren. Der kunne f.eks. være anvisningsplads til de meget store både/skonnerter/katamaraner m.v. (de har ofte egen tender, så de selv kunne sejle over på øen Bedre brokapacitet på sydsiden For at holde tilstrækkelig vanddybde i indsejlingen, 3,5m skal sydmolen forlænges ud i øst. Dette skal gøres i sammen takt som trafikhavnen forlænger dens øst mole ud til kalkgrunden Få indraget landstykket mellem Kystvejen og Ringvejen til havnen Etablering af nyt baglandsareal ved Ringvejen På sigt bør man gøre bådpladserne bredere, da de udenlandske både ellers skal ligge i inderhavnen p.g.a. størrelsen (svenske-tyske både).

14 14 2.A. Fredet område inddrages Vi skal have noget af det fredet område ophævet, så kan bådene komme derover. Samt kran Nyt kajanlæg. Redskabskure 2x2,5m der afgrænser bådeoplæg fra klitområde. Bådeoplæg med tilhørende faciliteter, vaskeplads, masteskure, toiletforhold, affaldsplads, container mv. Samme standard som eksisterende havn. Nyt aktivitetsområde At lystsejlere får vinterplads m kran på det fredede areal, hvor man godt må afholde Beach Party, dette vil give adgang til nye bygninger på det nuværende areal. Disse kunne bruges til: udstillinger, aktivitetscenter, motion m.fl. Måske en spunsvæg inde ved stranden, så kan der også være både derinde. Men selvfølgelig skal der uddybes lidt derinde bagefter. Vi ved godt at stranden er fredet, men det er der så meget der er indtil andet er bestemt Både, stativer, masteskur & kran flyttes til arealet vest for havnen. Fredning ophæves delvis imod, at der laves et attraktiv område med beplantning, som skjuler stativer / bådvogne Bolværk med kran på strandarealet ind mod omfartsvejen Plads til vinteropbevaring på strandarealet Evt. inddrage strandkanten på sydsiden Vinterstandpladser til havnens både på strandarealet mellem havnens strand og Ringvejen, syd for åen, med kajplads til optagning af bådene langs en del af stranden. 3. Ønsker til havnens faciliteter (4) Indkøb af større kran til optagning og isætning af både / bedre optagningsficaliteter (3) Grillpladser på broerne langs molen (overdækkede). Børnefaciliteter 2) Legeplads skal sponsoreres af de forretningsdrivende Bedre børnefaciliteter, hoppeborg/legeplads Renovering og fornyelse af legepladsen. Belysning Bedre belysning Mere lys på broerne Lys på enderne af broerne for natlig anduvning Lyscensor ved bådbro. Skiltning Bedre skiltning vedr. faciliteter for gæstesejlere Skilte der viser vej til baderum og toiletter. Hunde skal føres i snor på området Tydelig skiltning af bronummer ved anduvning Opslagstavle med nyttige tlf. nr + køb/salg/bytte Mere brugervenlige fri/optaget skilte. Toilet og bad Modernisering af bad og toiletter, kort-automater m.m. En toilet/bad bygning mere Have køkken med ovn og kogeplader. Flere skure Redskabsskuret til opbevaring af grej, garn, påhængsmoter m.v. Rum til at opbevare garn osv. i(der er mange fritidsfiskere!) Det tiltrækker tillige turister Indretning af indhegnede, evt. grønne hegn, til fritidsfiskernes redskaber og jægernes pramme på en del af den nuværende vinterplads Opførelse af små redskabskure med henblik på lejer/salg til fritidsfiskere, gerne i stil med husene på p-pladsen. S/SV for Bønnerups Lystbådehavn. Kunne evt. opføres med nordsiden af mastehuset som bagvæg og /eller på det smalle stykke mod vest mellem dykkerklubben og de røde fiskerhuse. Affald Affaldscontainere/spand på broerne Affaldsspande på de faste broer i sæsonen. Div. Havnen skal igen have en båd, en gummibåd, til havne personalet, neonrød med stor tekst, Havnemester En bom ifm. broen over åen med ID adgangskort udleveret til lejere af bådpladser og legalt fastboende, vil reducere antallet af uvedkommende biler på hele lystbådehavnens areal Udlån af maskine med opsamling (til undermaling) Udendørs overdækket samlingssted undersejlet Placering af shelter (udsigtstårn) et sted på lystbådehavnen, sådan at der kan blive udsigt over stranden mod havknudsen, op over skoven, heden, åen, byen samt over industrihavnen og kysten til Fornæs Nødvendig uddybning foretages inden sommeren. 4. Vinterpladsen Professionel vinteropbevaring (indendørs) med tilhørende service- og reparationsfunktioner Mulighed for halopbevaring i vinterperioden Vinterplads belægges med fliser eller lignende. Det er træls at slæbe grus og små sten op i båden i vinterperioden Fast terrændække vinterplads/mastehus Fast grund på vinterplads Bedre strøm på vinterpladsen El og vandstandere på vinterpladsen. 2-3 el-standere fra jollehavnen kan evt. anvendes Delvis indhegning af vinteropbevaringsplads Byg små redskabshuse på nuværende opbevaringsplads som dem i Ebeltoft.

15 15 Mere oprydning på bådpladsen Der er alt for rodet på opbevaringspladserne, alle bådvogne burde tildeles en plads hvor de skal holde Oprydning, herunder fjernelse af bådvogne+stativer om sommeren Mere fokus på orden og ryddelighed, det ser rodet ud ved den nye container Retningslinier for bådvogne/stativer; skal kunne klappes sam men og evt. stables i sommerhalvåret. Man kunne grave et hul i klitterne(beach Party Pladsen), hvor sta tiverne kan gemmes Som man har gjort i øer, nord for slusen Vinterstativer opbevares udenfor havnen i sommerperioden Oprydning af bådstativer, flytte dem til nordhavnen eller betale pladsleje (2) Bådvogne og stativer væk fra havnen om sommeren Alle både der står på land skal flyttes Jeg besøgte (Roskilde Lystbådehavn) kran. Bådstativer i 2 størrelser og løftevogn. Så er vi fri for det persiske marked med gamle rustne bådvogne. Parkering Mere p-plads Grønne planter og parkeringspladser på resten af nuværende vinterplads Regulering af P-forholdene i højsæsonen Bedre parkeringsforhold for folk i lystbådehavnen Gæster der blot ønsker at gå en tur eller besøge butiker/ restauranter, behøves ikke at kunne køre helt til dørs. Modsat de reelle og betalende brugere, der har behov for at slæbe diverse fornødenheder, grejer og udstyr mellem bil og båd. Der er næsten altid (dagtimer i højsæson lejlighedsvis undtaget) mange p-pladser ifm. færgeterminalen og Kattegatcentret, som istedet kan benyttes af alle andre end primær-interessanterne Opmærksomhed på parkeringsforhold for havnens grundejere/beboere/brugere. 5. Økonomi Ikke højere havneafgifter, optagning inkluderes i pris Ændring af betalingen for brug af havnefaciliteterne, så man betaler for det man bruger Tilbyde x antal fripladser til foreninger/institutioner der tilgodeser de svage, børn, sociale formål. Etc. Kan gøres i samarbejde med kommunen. GLF kan markedsføre sig som social ansvarlig Fortsat fri afbenyttelse af slæbestederne for havnens faste pladslejere Blive medlem af frihavnsordningen. 6. Havnens service niveau (3) Længere åbningstider (forår/efterår) for bad/toilet (2) Sørge for at toiletterne er OK, det vil sige at fylde sæbebeholder og papir og kun lukke en afdeling ad gangen Havnen skal fortsat udvikle sit serviceniveau, så det imødekommer brugernes ønsker Brugervenlig for alle, ikke mindst gæstesejlere, lad os prøve at slette det dårlige indtryk, som nogle gæste sejlere fik af haven(havnefogeden) før Niels og Erik kom til Det er negativt at finde en lukket forretning, så derfor skal der være krav om bestemte åbningstider fra maj - september Renholdelse af stævneområdet, fjerne affald i bl.a. sten langs træbroerne/molen mod øst Træbroerne er algeglatte i regnvejr Infotavle/infostander med oplysning om aktiviteter på havnen(bl.a. om afspærring i forbindelse med sejlstævne). 7. Informationsniveau 44 besvarede spørgsmålet. 16 heraf finder informationsniveauet tilstrækkeligt, fint, OK. Flere anfører et ønske om trådløst Internet. Nogle stykker kan ikke huske eller mener ikke at de nogens sinde har modtaget information. Derudover er her nævnt vise forslag: Der skal reklameres for, inden du sejler ind i havnen, med vor hjemmeside, således det første en sejler gør efter fortøjningerne er kastet i land, at etablere forbindelse til det gratis netværk, og så gå på vor hjemmeside, med dermed alle nødvendige oplysninger, som kort over havnen, priser for bådpladser, bøder for at glemme selv at betale havnepenge, grillpladser, badefasiliteter, vaskehus,m.v. kort over byen, reklamer fra handlende, priser på havnepenge, reklamer med tilbud fra restauranterne. Tilbud på hvad det koster at få fast plads i Grenaa Lystbådehavn. Billeder af personalet i fuld ornat Links fra lystbådehavnens hjemmeside til samtlige klubber på havnen Fortæl om havnen i dagspressen(reklame for Grenå) En velkomstfolder til nye bådfolk, med regler og nyttige tlf. nr. og oplysninger. Andet Kan dønninger i havnen v/ østlige vinde dæmpes Stramme op omkring sejlads i havnen med gummibåde og holde reparations kajen fri Stop advarslerne, fjern fiskeriet i lystbådehavnen. I er til grin, hvad med konsekvens, statuér et eksempel For mig virker havnen bare OK Grenaa Havn er rigtig god Samarbejde mellem brugere af havnen.

16 16 Opfylder havnen interessenternes behov? Brugerne blev også bedt om at svare på om de som interessent føler, at havnen pt. opfylder deres behov. Hovedparten af interessenterne mener, at havnen pt. opfylder deres behov. Svarende fordelte sig som følger: Ja: 39 Nej: 16 Ja+nej: 1 Ikke besvaret: 5 De der svarede nej, blev bedt om at beskrive hvorfor og svarede som det fremgår herunder: Blandt de havne vi har besøgt i er vores egen hjemhavn den eneste havn der ikke har Internet. Vi bruger det meget til vejrudsigter Kattefodring skal ikke finde sted i masteskuret, kattene skal ud af masteskuret Det roder alt for meget, ingen miljø Der mangler ophalerbedding til lidt større skibe Men der bør strammes op på de eksisterende regler og sørge for fungerende er iorden Mangler redskabsskur til opbevaring af gar, årer, påhængsmortor mv. i vinterhalvåret. Skal være på lejebasis Jeg mener at p-pladsen kan bruges meget bedre om sommeren, hvis den blev ryddet for stativer og vogne Nævnte forhold 1-5. Bådoptagning og bådisætning fungerer OK Niels Riber og Erik Bøgebjerg er bare de dejligste personer man kan finde i en havn(jeg har sejlet til mange andre havne) Der er altid en positiv ånd og de er aldrig bange for at give en hjælpende hånd eller gode råd Det er blevet meget svært at komme ind til min plads, især når det blæser fra vest og lavvande Generelt ja, men som anført ovenfor kunne en kran der kan bære minimum 10 tons hjælpe mange Til vore både er knyttet en del gangbesværede. Ved at have en lift på havnen, vil flere kunne komme ombord og flere vil derfor kunne få glæde af en tur på havet. Ellers godt tilfreds Toiletterne holdes ikke ordentlige rene og sæbeholdere er for det meste tomme. Det er et problem, der bliver omtalt negativt af gæstesejlere. Problemet kan være årsag til, at der ikke har været så mange sejlere i 2009 Havnen bør på sigt investere i en kørekran, så man ikke er afhængig af bestemte datoer Idé: For at forhindre at små både tager pladserne beregnet til større både (12 meter kajen), kunne man på et skilt oplyse, at man minimum betaler for en 12 meter båd, hvis man ligger på disse pladser Savner et mere hyggeligt havne miljø med cafeer osv som f.eks. i Marselisborghavn. Men det er jo ikke nemt at oprette Som ejer af en benzinbåd er det af stor betydning at der kommer et benzinanlæg. Der er også en hvis risiko ved,at der er mange der kommer med benzin i dunke, og nogle pumper og andre hælder det på båden (ups lidt ved siden af ) Det bliver en stor forbedring med et sådan anlæg, også hvad sikkerhed angår Er nævnt i foranstående. Vil dog nævne at jeg er meget tilfreds med ledelsen af havnen Nemmere og bedre parkeringsforhold på havnen, det kan løses ved: Afmærkede båse til trailerer, evt. flytbare hegn, trailer folkets biler skal ikke stå samme sted som trailerene, vogntogene ville så blive for lange Vogn/stativer flyttes væk fra havnen, alternativt stables i et hjørne Både der står på land i sejlersæsonen, skal samles og placeres i midten, så der skabes p-pladser langs vejene En lystbådehavn er en lystbådehavn og børe imødese lystsejleres interesser som første prioritet Det er ikke særlig ideologisk eller hensigtsmæssigt at tinglyse de sparsomme p-pladser til sekundærinteressanter/ejere af redskabshuse (senere er opgraderet til fritidsboliger), som der er sket ved siden af Skakkesholm Stor fejl! Der er stort set intet liv på havnen udenfor juli måned. Det er derfor ikke tillokkende at bruge havnen som mødested - med mindre altså vejret er godt og kalenderen siger juli.

17 17 Hvad mener gæstesejlere er en god havn? Gæstesejlerne er en ikke uvæsentlig indtægtskilde i mange danske lystbådehavne således også i Grenaa. Det er derfor interessant, at se på hvad gæstesejlerne efterspørger og hvad de lægger vægt på bl.a. ved valg af gæstehavne. Visit Denmark og Danmarks Statistik gennemførte i 2006 hhv. en udbuds- og efterspørgselsanalyse samt en større inter viewundersøgelse blandt danske og udenlandske sejlerturister (Tøbbe). Udbuds- og efterspørgselsundersøgelse Undersøgelsen blev gennemført i Danmark i 2006 og havde til formål, at sammenligne, hvad lystsejlerne ligger vægt på i valget af lystbådehavn, med hvad havnene tilbyder. I alt 60 havnefogeder og 189 lystsejlerturister besvarede undersøgelsen. Hovedkonklusionerne er som følger: Undersøgelsen viser, at sejlerturisterne i deres valg af havn særligt (over 70 pct.) vægter atmosfæren i havnen, havnens basisfaciliteter, fred og ro på havnen, at der er nok gæstepladser, at sejlområdet er godt, og at havnen har en god beliggenhed på sejlruten Undersøgelsen viser, at en mindre del (under 20 pct.) af sejlerturisterne vægter en god hjemmeside og personalet på havnens sprogkundskaber højt Undersøgelsen viser, at havnen (efter havnefogdernes vurdering) i vid udstrækning tilbyder hvad sejlerturisterne efterspørger. Endvidere viser undersøgelsen, at de adspurgte havnefogeder har en forholdsvis god fornemmelse af hvad det er sejlerturisterne efterspørger: Havnefogederne tror, at sejlerturisterne ligger vægt på basisfaciliteter, betjening, beliggenhed, atmosfære og nærhed til bymiljø Efterspørgselsanalysen viser, at disse parametre alle vægtes højt af sejlerturisterne, men at havnefogderne ikke tillægger tilstrækkeligt mange gæstepladser og sejlområdet stor betydning. I nedenstående skema ses det samlede resultat af undersøgelsen. De forhold som gæstesejlerne efterspørger, er listet i prioriteret rækkefølge (1. kolonne). 2. kolonne er de forhold som havnefogederne tror gæstesejlerne lægger vægt på og endelig er 3. kolonne de forhold, som havnen rent faktisk udbyder (efter havnefogedens mening). Efterspørgsel - Hvad vægter lystsejlerne i valget af havn? Udbud - Hvad tror havnefogederne, at lystsejlerne vægter i valg af havn?* Udbud - Hvad tilbyder havnene? Atmosfære i havnen 1 (87%) 3 2 Gode basisfaciliteter (toiletter, bad, el, vand, vaskeri osv.) 2 (82%) 1 3 Fred og ro på havnen 3 (81%) 8 10 Tilstrækkelig mange gæstepladser 4 (74%) Godt sejlområde 5 (73%) 11 1 God beliggenhed på sejlruterne 6 (73%) 5 7 God betjening 7 (70%) 2 5 Gode provianteringsmuligheder 8 (64%) Gode ekstrafaciliteter (grillplads, borde, bænke, legeplads osv.) 9 (62%) 6 11 Nærhed til bymiljø 10 (58%) 4 18 God skiltning og information om havnen 11 (58%) - 4 Godt bymiljø 12 (56%) - 15 God information om by/nærområde 13 (54%) - 12 Blå flag 14 (53%) 9 21 Løbende vejrmeldinger 15 (52%) - 6 Mange seværdigheder, attraktioner, naturområder i by/nærområde 16 (49%) 7 9 Tilpas lav havnepris 17 (48%) Markant markedsføring 18 (46%) - 20 Andre erhverv i havnen (fiskeri, værftsarbejde, fiskehandel osv.) 19 (38%) Gode åbningstider for havnekontoret 20 (38%) 15 8 Aktivitetsmuligheder på havnen 21 (34%) - 24 God information om aktivitetsmuligheder i regnvejr 22 (32%) - 25 God adgang til internettet 23 (32%) - 22 God hjemmeside 24 (20%) - 17 Gode sprogkundskaber (engelsk og tysk) 25 (16%) 16 13

18 18 Undersøgelse af turismens økonomiske og beskæftigelsesmæssige betydning Tendenserne bekræftes af en anden stor undersøgelse fra 2006 udført af Danmarks Statistik. Undersøgelsen undersøger sejlerturismens økonomiske og beskæftigelsesmæssige betydning (Tøbbe 2006). Undersøgelsen er en stikprøve af alle gæstesejlere i danske havne i Dvs. at stikprøven repræsenterer det samlede antal gæsteovernatninger i Hovedkonklusionerne Faktorer afgørende for beslutningen om at holde sejlerferie i Danmark Sejlernes tidligere erfaringer med Danmark er meget væsentligt i forhold til beslutningen om at rejse i / til Danmark. For de udenlandske lystsejlere er en relativ stor andel (25 pct.), også påvirket af anbefalinger fra venner og bekendte. Desuden anser ca. 20 pct. af de udenlandske sejlere generel information om Danmark på nettet for afgørende for deres valg af Danmark. Det er altså interessant, at markedsføring fra havnen eller anden markedsføring kun i minimalt omfang påvirker beslutningen om at vælge Danmark som ferieland. Motiver for at holde sejlerferie i Danmark Udover naturligvis muligheden for lystsejlads er de primære motiver for at holde sejlerferie i Danmark er vores natur, at det er trygt at opholde sig i Danmark og at Danmark er et rent land. Derudover lægger de danske lystsejlere vægt på muligheden for at besøge familie/venner og de udenlandske på befolkningen generelt. I nedenstående tabel ses en samlet oversigt over sejlernes motiver Befolkningen generelt Trygt at opholde sig Besøge venner/familie Særlige begivenheder/events Gode/billige transportmuligheder Prisniveauet Få turister Natur Børnevenligt Rent land Attraktioner/forlystelser Shoppingmuligheder Teater/musik/festival Kunstudstilling/kulturhistorisk seværdighed Aktivitetsmuligheder Mulighed for kur- og helseoplevelser Mulighed for at spille golf Danske Udenlandske Mulighed for cykling Mulighed for lystfiskeri Mulighed for lystsejlads Mulighed for at nyde dansk mad Andet

19 19 Tilfredshed med danske lystbådehavne Overordnet set er der en høj tilfredshedsgrad med danske havne, dog er de danske sejlere generelt set mere tilfredse end de udenlandske. Blandt alle respondenter er der størst tilfredshed med havnens beliggenhed og prisen på havnelejen, men tilfredsheden med service, havnens faciliteter, havnens standard samt informationen er også høj. Over en fjerdedel af de danske og knapt en fjerdedel af de udenlandske respondenter svarer ved ikke vedr. deres tilfredshed med aktivitetsudbuddet, hvilket kunne indikere, at de ikke anvender det. Begrundelser for valg af havn Størstedelen af alle lystsejlere har planlagt at besøge specifikke havne på forhånd - Dette gør sig gældende for 74 pct. af de danske og 62 pct. af de udenlandske lystsejlere. Årsagen til valget af den specifikke havn er primært tidligere erfaring med havnen. Dette gør sig gældende for 71 pct. af de danske og 61 pct. af de udenlandske lystsejlere. I nedenstående tabel er sejlerturisternes højst prioriterede bevæggrunde for at besøge en specifik havn listet. % som svarer bekræftende Hvorfor valgte De at besøge netop denne havn? Tidligere erfaring Havnens nærhed til bymiljø Andet Havnens nærhed til natur Anbefaling fra andre Markedføring fra havnen Havnens hjemmeside Havnen har det blå flag Danmark Udlandet Ved ikke Fakta om gæstesejlerne Det gennemsnitlige døgnforbrug er 265 kr. Den gennemsnitlige rejsegruppestørrelse er 2,54 personer Hovedparten af alle lystsejlerne er over 40 år og sejler uden børn, dog har de danske lystsejlere en stor andel af segmentet unge (17-39 år) uden børn (43 pct.) De fleste har 1-3 overnatninger i Danmark. Dette gør sig gældende for 87 pct. af de danske, og 59 pct. af de udenlandske lystsejlere. Opsamling Generelt set er der en høj tilfredshedsgrad med danske lystbådehavne, blandt gæstesejlerne, hvilket sikkert hænger sammen med, at forhold som gæstesejlerne lægger vægt på i havnene rent faktisk også opfyldes. Det drejer sig om atmosfæren i havnen, havnens service/ basisfaciliteter/standard og fred og ro på havnen. Prisen på havnelejen er der også tilfredshed med det er altså ikke for dyrt. Markedsføring, herunder markedsføring fra havnen er ikke afgørende i forhold til sejlerturisternes valg af havn. Derimod er tidligere erfaringer og anbefalinger fra andre afgørende faktorer. Man kunne måske tolke derhen, at det handler om at give sejlerne en rigtig god oplevelse, første gang de besøger en havn. Herved er der stor sandsynlighed for, at de besøger havnen igen på et senere tidspunkt samt anbefaler havnen til andre. Et forhold der også vægtes højt, men som ikke findes i Grenaa, er havnens nærhed til bymiljø.

20 20 Økonomiske nøgletal Statistik: Antal gæstesejlere Bådbesøg opdelt efter nationalitet: Danske Tyske Svenske Norske Hollandske Antal faste bådpladser: Takster: Kategori Bådplads inskud/kr. (o) A B C D E F G H Fastsættes af fonden I Bådplads indskud/kr. (1) A B C D E F G H Fastsættes af Fonden I Gæsteleje/kr./døgn: Under 7 m Under 10 m Mellem 10 og 13 m Under 13m mellem 12 og 15 m Over 13 m Over 15 m Flerskogs under 13 m Flerskrog over 13 m Forbrug af: Vand M El kwh Fjernvarme MVh 36,393 66,176 57,718 Fjernvarme m3 1574, , ,9 Leje til kommunen

Overblik over lystsejlerturismen i Danmark TØBBE 2006

Overblik over lystsejlerturismen i Danmark TØBBE 2006 Overblik over lystsejlerturismen i Danmark TØBBE 26 Lystsejlerundersøgelse 26 Undersøgelsen er en stikprøve af alle gæstesejlere i danske havne i 26 Dvs. stikprøven repræsenterer det samlede antal gæsteovernatninger

Læs mere

REGULATIV FOR GRENAA MARINA

REGULATIV FOR GRENAA MARINA ~ 1 ~ 06.12. 2010 REGULATIV FOR GRENAA MARINA 1.Generelt Grenaa Marina drives af den selvejende institution Grenaa Lystbådehavns Fond i overensstemmelse med fondens vedtægter. Brugere af Grenaa Marina

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Velkomst ved Johnny Jensen, der bød alle velkommen og foreslog Jørgen

Læs mere

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281 18.12.2012 Spørgeskemaopsamling Antal registrerede besvarelser: 281 Spørgsmål Antal svar Svar % Køn? 269 96 Alder? 266 95 Hvor bor du? 265 94 Nævn 3 gode ting ved Hedensted bymidte og beskriv hvorfor 231

Læs mere

Udvidelse af Svendborg Lystbådehavn. Praksis Arkitekter - 30.05.12

Udvidelse af Svendborg Lystbådehavn. Praksis Arkitekter - 30.05.12 Udvidelse af Svendborg Lystbådehavn Praksis Arkitekter - 30.05.12 HOVEDGREB Hovedgrebet tager afsæt i den eksisterende runde havn fra 1930erne. Omkring denne etableres en ellipseformet ydermole der lægger

Læs mere

DAGSORDEN. Det Maritime Råd. Møde nr. 4

DAGSORDEN. Det Maritime Råd. Møde nr. 4 DAGSORDEN Det Maritime Råd Møde nr. 4 Mandag den 27 august 2012 kl. 17.00 Sted: Sejlklubbens lokaler på Bogense Havn Deltagere: Dagsorden Referat Formand for Teknik og Miljøudvalget, Kim Johansen (KJ)

Læs mere

2012 var igen et både godt og travlt år for Hou Lystbådehavn.

2012 var igen et både godt og travlt år for Hou Lystbådehavn. Beretning 2013 2012 var igen et både godt og travlt år for Hou Lystbådehavn. Vi kom ud af 2012 med et lille overskud, alle bådpladser var besatte, og vi nåede ca. samme antal af gæstesejlere som de sidste

Læs mere

SKIVE SØSPORTS HAVN. Hvor skal vi hen? / Idèkatalog

SKIVE SØSPORTS HAVN. Hvor skal vi hen? / Idèkatalog SKIVE SØSPORTS HAVN Hvor skal vi hen? / Idèkatalog SKIVE SØSPORTS HAVN - er det godt sted at være som sejler, som bådejer, som medlem, som bestyrelse fordi: Vi har en god beliggendehed Vi har bygning og

Læs mere

Udbudsmateriale Vejers Strand Camping 2014

Udbudsmateriale Vejers Strand Camping 2014 Udbudsmateriale Vejers Strand Camping 2014 Til rekvirenter af udbudsmateriale vedrørende forpagtning af Vejers Strand Camping Præsentation af Vejers Strand Camping. De fysiske rammer Vejers Strand Camping

Læs mere

HAVNENYT FORÅRET 2013

HAVNENYT FORÅRET 2013 HAVNENYT FORÅRET 2013 Foråret er så småt på vej. Vedligehold på havnen: Ja sådan indledte vi også forårets udgave af Havnenyt i 2011. Men det er jo fortsat uhyre aktuelt, da vi jo heldigvis befinder os

Læs mere

Takstblad Vinterpladsleje Efter aftale med havnemyndigheden kan både anbringes til vinteropbevaring på havnens areal.

Takstblad Vinterpladsleje Efter aftale med havnemyndigheden kan både anbringes til vinteropbevaring på havnens areal. Takstblad 2017 Alle priser er inklusiv moms med mindre andet er nævnt. 1.0 Fastliggere 1.1 Generelt Pladslejen beregnes på grundlag af et rektangel med sidelængder lig med bådens største længde hhv. største

Læs mere

Velkommen til Nykøbing Sj. Havn

Velkommen til Nykøbing Sj. Havn Velkommen til Nykøbing Sj. Havn www.odsherredhavne.dk Gæstesejler i Nykøbing Sj. Havn Nykøbing Sj. Havn er et dejligt sted at overnatte. Havnen ligger tæt på byens gågade med mange restauranter og butikker.

Læs mere

Ribe Sejlklub. Kammerslusen; et stykke maritimt kulturhistorie. - det maritime Ribe. ved

Ribe Sejlklub. Kammerslusen; et stykke maritimt kulturhistorie. - det maritime Ribe. ved ved Ribe Sejlklub - det maritime Ribe Kammerslusen; et stykke maritimt kulturhistorie Indledning Området indenfor Ribe Kammersluse har sit eget helt unikke miljø med små hytter på den nordlige kanalvold

Læs mere

Velkommen til Nykøbing Sj. Havn

Velkommen til Nykøbing Sj. Havn Velkommen til Nykøbing Sj. Havn Det ny havnekontor www.odsherredhavne.dk Gæstesejler i Nykøbing Sj. Havn Nykøbing Sj. Havn er et dejligt sted at overnatte. Havnen ligger tæt på byens gågade med mange restauranter

Læs mere

DAGSORDEN WORKSHOP D. 7. APRIL 2014:

DAGSORDEN WORKSHOP D. 7. APRIL 2014: DAGSORDEN WORKSHOP D. 7. APRIL 2014: 1. Velkomst og formål med mødet ved Birger Jensen, Formand - Miljø, Klima og Trafi k 2. Præsentationsrunde 3. Oplæg v. Hasløv og Kjærsgaard. 4. Emner til debat v. Haslev

Læs mere

Ombygning og udvidelse af Lohals Havn på Nordlangeland. Projektbeskrivelse 2016

Ombygning og udvidelse af Lohals Havn på Nordlangeland. Projektbeskrivelse 2016 Ombygning og udvidelse af Lohals Havn på Nordlangeland. Projektbeskrivelse 2016 1 Indholdsfortegnelse Præsentation og historie... 3 Banjen... 4 Lohals / Hou... 5 Lohals Havn i dag... 6 Projektet... 7 Fremtidsønsker...

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011

FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011 FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011 ISBN 978-87-92689-33-7 Københavns Kommune Marts 2011 Center for Ressourcer Teknik-

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Onsevig Havn et øje til fremtiden

Onsevig Havn et øje til fremtiden Onsevig Havn et øje til fremtiden Onsevig Havn er en privat havn ejet af de der har fast plads i havnen. Onsevig Havn bruges af et utal af mennesker, der bruger havnen på forskellig måde. kr. 1000 900

Læs mere

Læring. - Målgruppeprofil 2012

Læring. - Målgruppeprofil 2012 Sjov, Leg og Læring - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Børnene i familien Side 15 Overnatninger

Læs mere

TAKSTER. For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen gælder følgende takster: (regnskabsåret er kalenderåret)

TAKSTER. For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen gælder følgende takster: (regnskabsåret er kalenderåret) TAKSTER for Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune (Vordingborg Nordhavn, Masnedsund Havn, Kalvehave Havn, Stege havn, Bogø havn, Skåninge Bro og Klintholm Havn). 2014 For afgifter opkrævet

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

Rungsted Havn Efterår 2005 55 53,2N 12 33,2E. Optagning og søsætning

Rungsted Havn Efterår 2005 55 53,2N 12 33,2E. Optagning og søsætning Rungsted Havn Efterår 2005 Optagning og søsætning 55 53,2N 12 33,2E 1 Bådoptagning 2005 og Søsætning 2006 På tegningen kan det ses hvilke områder af p-pladserne der fyldes op i de angivne tidsperioder,

Læs mere

TAKSTBLAD. Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune

TAKSTBLAD. Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune TAKSTBLAD 2015 Illustration René Lundby For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen 2015 gældende takster. Fastliggere 1 Pladser Pladslejen bliver beregnet efter største længde og bredde af

Læs mere

RUNGSTED HAVN. Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N

RUNGSTED HAVN. Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N RUNGSTED HAVN Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N Råd og vejledning for både i havnens faste stativer og private stativer på land Vi håber at alle, der i år ønsker at deres båd skal stå i havnens stativ på

Læs mere

Dansk Sejlunion - Klubkonference. 21. november 2015

Dansk Sejlunion - Klubkonference. 21. november 2015 Dansk Sejlunion - Klubkonference 21. november 2015 Vi vil fortælle om Baggrunden for projekt Vild med Vand Status for projektet Hvad består projektet af Hvad leverer projektsekretariatet Hvordan kommer

Læs mere

HAVNENYT FORÅRET 2014

HAVNENYT FORÅRET 2014 HAVNENYT FORÅRET 2014 En forårsmorgen i Dragør Status på havnen I løbet at denne korte vinter er der igen foretaget en hel del vedligeholdelsesarbejde på havnen. Vores dygtige medarbejdere har udskiftet

Læs mere

Havneregulativ 6255 1385

Havneregulativ 6255 1385 Havneregulativ for Lohals Havn. Regulativet er gældende for hele havnens land- og søområde, som mod vandet er afgrænset af molerne, (herunder linien mellem moleenderne i lystbådehavnen og linien mellem

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN TORSTED VEST - SLARISDAL 2A - 8700 HORSENS MØDEREFERAT

ANDELSBOLIGFORENINGEN TORSTED VEST - SLARISDAL 2A - 8700 HORSENS MØDEREFERAT MØDE ANDELSBOLIGFORENINGEN TORSTED VEST - SLARISDAL 2A - 8700 HORSENS Bestyrelsesmøde DATO 18. juni 2011 DELTAGERE FRAVÆRENDE REFERENT Majbrit nr. 16C Paw nr. 14D Maria nr. 14D Gitte nr. 14B Louise nr.

Læs mere

Affaldsplan for Sæby Havn Maj 2014

Affaldsplan for Sæby Havn Maj 2014 Affaldsplan for Sæby Havn Maj 2014 Affaldsplan for Sæby Havn Indhold 1. Beskrivelse af havnens modtageordning. 2. Vurdering af behov for ændringer af havnens modtagefaciliteters type og kapacitet. 3. Beskrivelse

Læs mere

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn 1. Generelt Disse regler er vedtaget af bestyrelsen for fonden Marselisborg Havn S/I ( i det følgende kaldet Havnen) og godkendt

Læs mere

Turistmæssigt grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus

Turistmæssigt grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus Turistmæssigt grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus Syddjurs Kommune, Region Midtjylland, Århus Kommune, Visit Århus og Århus Cityforening Rapport Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse:

Læs mere

TAKSTER. for Stege, Klintholm og Bogø havne samt Skåninge bro 2010

TAKSTER. for Stege, Klintholm og Bogø havne samt Skåninge bro 2010 dokumentoplysninger nr. 94810: Takstregulativ TAKSTER for Stege, Klintholm og Bogø havne samt Skåninge bro For de af havnefogederne (eller via kommunekontoret) opkrævede afgifter gælder følgende takster:

Læs mere

P r æ s e n t a t i o n a f l y s t b å d e h a v n s p r o j e k t e t

P r æ s e n t a t i o n a f l y s t b å d e h a v n s p r o j e k t e t L o k a l p l a n o m r å d e t M a s t e r p l a n m a r t s 2 0 0 9 M a s t e r p l a n m a r t s 2 0 0 9 M a s t e r p l a n m a r t s 2 0 0 9 H a v n e p r o j e k t e t H a v n e p r o j e k t e t

Læs mere

Lynæs Havn Spørgeskema Undersøgelse 2008

Lynæs Havn Spørgeskema Undersøgelse 2008 27-1-9 Lynæs Havn Spørgeskema Undersøgelse 8 Svar Pct per bro 9 8 7 6 4 B1 B2 B3 B4 B B6 B7 B8 B9 B B11 B12 B13 B14 B1 B16 B18 Konklusion : Rimeligt fordelt intet brokup 1 27-1-9 Svar pct for postnummer-intervaller

Læs mere

Vedbæk Havn 11. november 2010 Udbygning af havnen og tilhørende faciliteter på land

Vedbæk Havn 11. november 2010 Udbygning af havnen og tilhørende faciliteter på land Vedbæk Havn 11. november 2010 Udbygning af havnen og tilhørende faciliteter på land - Kort beskrivelse af omfanget af udbygningsplanerne Udvidelsen af Vedbæk Havn omfatter fl ere elementer: En havneudvidelse.

Læs mere

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere

Den nye lystbådehavn i Fredericia

Den nye lystbådehavn i Fredericia Den nye lystbådehavn i Fredericia Dette er den tredie informationsskrivelse fra ungdomsafdelingen i Fredericia Sejlklub om den nye lystbådehavn. Planerne for den ungdomsafdelingen i den nye havn er nu

Læs mere

Vestre Baadelaug Mødereferat

Vestre Baadelaug Mødereferat Vestre Baadelaug Mødereferat Emne: Bestyrelsesmøde Dato: 01. juni, 2015 Deltagere: Hans R. Petersen (HRP), formand Ole Espensen (OE), næstformand Johnny Iversen (JI), kasserer Henrik Kam Kristensen (HKK),

Læs mere

Danboat. 27. november 2015

Danboat. 27. november 2015 Danboat 27. november 2015 Hvorfor projekt Vild med Vand? Dansk Sejlunion Færre og ældre medlemmer 1/3-del af klubberne mister medlemmer 1/3-del har status quo Foreningen af Lystbådehavne i Danmark (FLID)

Læs mere

Havneregulativ for Korsør Lystbådehavn.

Havneregulativ for Korsør Lystbådehavn. Havneregulativ for Korsør Lystbådehavn. Korsør Lystbådehavn er ejet af selskabet Korsør Lystbådehavn A.m.b.a. Arealet er begrænset af molerne imod Storebælt, Flådestationen og Sylowsvej. 1. Generelle bestemmelser.

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

TÆTTERE PÅ VANDET vordingborg.dk. Nyhedsbrev Juli 2017 LYSTBÅDEHAVNE

TÆTTERE PÅ VANDET vordingborg.dk. Nyhedsbrev Juli 2017 LYSTBÅDEHAVNE TÆTTERE PÅ VANDET vordingborg.dk Nyhedsbrev Juli 2017 LYSTBÅDEHAVNE Havneadministrationen er blevet opfordret til, at kommunikere bedre til havnebestyrelserne. Dette har vi lyttet til, og derfor vil vi

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

Mou Bro`s fremtidsudvalg

Mou Bro`s fremtidsudvalg Mou Bro`s fremtidsudvalg Hvem sidder i fremtidsudvalget? Bo Mardell Lars Petersen Preben Jensen Lena Søndergaard Jan Bælum Ulrik Nørgaard Fremtidsudvalgets formål Udvalget er nedsat på generalforsamlingen

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

Den nye lystbådehavn i Fredericia

Den nye lystbådehavn i Fredericia Den nye lystbådehavn i Fredericia Dette er den fjerde informationsskrivelse fra ungdomsafdelingenn i Fredericia Sejlklub om den nye lystbådehavn. Den næste store udgravning er startet op, og lige nu ligner

Læs mere

Vilkår for leje af bådplads i Udbyhøj Lystbådehavn

Vilkår for leje af bådplads i Udbyhøj Lystbådehavn Vilkår for leje af bådplads i Udbyhøj Lystbådehavn 1. Ventelisten. Alle ikke juridiske personer kan optages på havnens venteliste til en bådplads. Bådpladserne udlejes efter havnemyndighedens anvisning

Læs mere

Gode råd og krav for både i Ry Marina. Havnens Emma Gad

Gode råd og krav for både i Ry Marina. Havnens Emma Gad Gode råd og krav for både i Ry Marina Havnens Emma Gad Fortøjning til bro og pæle I Danmark blæser det en hel del. Det gør det også i Ry Marina. Derfor er det nødvendigt at vi fortøjer korrekt, naturligvis

Læs mere

VEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNES LYSTBÅDEHAVNE, SKOVSHOVED HAVN OG HELLERUP LYSTBÅDEHAVN

VEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNES LYSTBÅDEHAVNE, SKOVSHOVED HAVN OG HELLERUP LYSTBÅDEHAVN VEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNES LYSTBÅDEHAVNE, SKOVSHOVED HAVN OG HELLERUP LYSTBÅDEHAVN november 2003 1. Formål. Stk. 1. Vedtægtens formål er at sikre, at der er en bestyrelse, der ved selvforvaltning har

Læs mere

Blomstrende landsby, Bøjden gruppen

Blomstrende landsby, Bøjden gruppen Blomstrende landsby, Bøjden gruppen Rapport/konklusion fra gruppemøder, sommeren 2012. Førstehåndsindtryk Fra Siversbjerg : Flot udsigt! En fin og fartdæmpende chikane af den lange, lige, landevej. Derefter

Læs mere

Sejlklubben Sundet. Ordensreglement og Information. for. Landpladsen

Sejlklubben Sundet. Ordensreglement og Information. for. Landpladsen Sejlklubben Sundet Ordensreglement og Information for Landpladsen Version 1.1 1. juli 2008 Indhold 1. Indledning.... 4 2. Generelt... 4 Vedligeholdelse af din båd.... 4 2.1. Slibning og skrabning.... 4

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for. Strandby Lystbådehavn. Maj 2011 Strandby Lystbådehavn Aps.

ORDENSREGLEMENT. for. Strandby Lystbådehavn. Maj 2011 Strandby Lystbådehavn Aps. 1 ORDENSREGLEMENT for Strandby Lystbådehavn Maj 2011 Strandby Lystbådehavn Aps. Administration: Aktionskaj 5, 9970 Strandby Tlf. 98 48 22 59 E-mail: mail@strandbyhavn.dk Havnekontor: Rødspættevej 5, 9970

Læs mere

Bestyrelsemøde d: 08-09-14 Deltager: Gabriele Lars Palle Niels Ingolf Fravær: Mie har meldt fra.

Bestyrelsemøde d: 08-09-14 Deltager: Gabriele Lars Palle Niels Ingolf Fravær: Mie har meldt fra. Bestyrelsemøde d: 08-09-14 Deltager: Gabriele Lars Palle Niels Ingolf Fravær: Mie har meldt fra. 1: Post. Gabriele har søgt øl- og vin bevilling til Tall Ships Race 2015, har fået godkendelsen. 2: Referat

Læs mere

Rungsted Havn Forår 2005 55 53,2N 12 33,2E

Rungsted Havn Forår 2005 55 53,2N 12 33,2E Rungsted Havn Forår 2005 55 53,2N 12 33,2E 1 Havnens vedligehold og pladsleje 2005/2006 Der er i vinterens løb udarbejdet en tilstandsrapport for havnen af Cowi a/s, med henblik på at kunne langtids-planlægge

Læs mere

Præstø Havn AFFALDSPLAN 2012-2015

Præstø Havn AFFALDSPLAN 2012-2015 Juli 212 Side 1 Relevant lovgivning Lov nr. 476 af 3.6.1993 om beskyttelse af havmiljøet. Bekendtgørelse nr. 13 af 1.12.22 om modtagefaciliteter for affald fra skibe, om skibes aflevering af affald og

Læs mere

Potentialer i Bork 11. august et bidrag til udvikling af Bork Havn

Potentialer i Bork 11. august et bidrag til udvikling af Bork Havn otentialer i Bork 11. august 2016 otentialeplan - Bork Havn Bork Havn i billeder Adgangsvej til Bryggen Surferstranden syd for havnen Lystbådehavnen Bryggen Fiskehuset Legeplads ved Bryggen Det gule hus

Læs mere

SAS. Havne-, Ordens- og pladsreglement

SAS. Havne-, Ordens- og pladsreglement SAS Havne-, Ordens- og pladsreglement Gældende fra 19. august 2013 Havne- og ordensreglement Bådejere med bådplads ved klubbens anlæg er, i lighed med gæstesejlere og andre der opholder sig, eller færdes

Læs mere

UDENLANDSKE BØRNEFAMILIER PÅ DANSK KYSTFERIE - OPLEVELSER OG TILFREDSHED HOS FØRSTEGANGSBESØGENDE

UDENLANDSKE BØRNEFAMILIER PÅ DANSK KYSTFERIE - OPLEVELSER OG TILFREDSHED HOS FØRSTEGANGSBESØGENDE UDENLANDSKE BØRNEFAMILIER PÅ DANSK KYSTFERIE - OPLEVELSER OG TILFREDSHED HOS FØRSTEGANGSBESØGENDE INDLEDNING Videncenter for Kystturisme (CKT) har i 2013 gennemført en analyse omkring turisternes oplevelse

Læs mere

RUNGSTED HAVN. Forår 2011 12 33,2E 55 53,2N

RUNGSTED HAVN. Forår 2011 12 33,2E 55 53,2N RUNGSTED HAVN Forår 2011 12 33,2E 55 53,2N Pladspriser 2011/2012 På trods af megen skriveri i aviserne om muligheden for store prisstigninger på pladslejerne, vil priserne for den kommende sæson kun stige

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

Luksus Sommerhuse Udlejes

Luksus Sommerhuse Udlejes Luksus Sommerhuse Udlejes Udbyhøj Syd Djursland Booking. Benny Vittrup Tlf. 0045 40812270 www. Luksussommerhuse.com E.mail. bennyvittrup1@gmail.com Eller på www.djurspakken.dk og få hele ferien som pakkeløsning

Læs mere

Ejerforeningen Birkeparken

Ejerforeningen Birkeparken Ejerforeningen Birkeparken 4. marts 2015 Pejling 2015 Status Vi har udleveret 78 spørgeskemaer. Og modtaget 45 spørgeskemaer modtaget retur. Enkelte spørgsmål er ikke besvaret af alle derfor summere antallet

Læs mere

Hvordan undersøger man sine kunder og måler sæsonforskelle på destinationsniveau? - Eksempler og anbefalinger

Hvordan undersøger man sine kunder og måler sæsonforskelle på destinationsniveau? - Eksempler og anbefalinger Hvordan undersøger man sine kunder og måler sæsonforskelle på destinationsniveau? - Eksempler og anbefalinger Seminar for helårsdestinationer 28. august 2007 Claudia R. Andersen og Jacob S. Mikkelsen,

Læs mere

Kertemindelisten afgiver hermed høringssvar til den fremlagte Byomdannelsesplan for Kerteminde Havn 2016.

Kertemindelisten afgiver hermed høringssvar til den fremlagte Byomdannelsesplan for Kerteminde Havn 2016. Kerteminde, den 2. november 2016 Kertemindelisten afgiver hermed høringssvar til den fremlagte Byomdannelsesplan for Kerteminde Havn 2016. Faseopdeling. Kertemindelisten foreslår, at udmøntningen af byomdannelsesplanen

Læs mere

Hjemmeside. Spørgeskemaundersøgelse December 2008 I alt 61 svar.

Hjemmeside. Spørgeskemaundersøgelse December 2008 I alt 61 svar. 1 Hjemmeside 4 3 3 2 2 1 Hvor mange gange pr måned har du været inde på havnens hjemmeside? aldrig 2 Spørgeskemaundersøgelse December 28 I alt 61 svar. Mere end 8 % svarer, at de er

Læs mere

Baggrund for Town Center Management TCM Hillerød Realisering af visionen fra Købstad til Mødestad

Baggrund for Town Center Management TCM Hillerød Realisering af visionen fra Købstad til Mødestad Baggrund for Town Center Management TCM Hillerød Realisering af visionen fra Købstad til Mødestad Baggrund Ifm. budgetaftale 2014 besluttede Byrådet, at der skulle udarbejdes en vision for Bykernen Det

Læs mere

Skælskør Amatør Sejlklub. Oplæg til projekter for Skælskør Amatør Sejlklub i forbindelse med MKS

Skælskør Amatør Sejlklub. Oplæg til projekter for Skælskør Amatør Sejlklub i forbindelse med MKS Oplæg til projekter for i forbindelse med MKS SAS i fremtiden hvor er vi nu 325 medlemmer Ca. 350 overnatninger Godt klubliv Godt ry hos gæster Attraktiv stævnearrangør Voksende juniorafdeling Flere danske

Læs mere

REFERAT. Det Maritime Råd. Møde nr. 5

REFERAT. Det Maritime Råd. Møde nr. 5 REFERAT Det Maritime Råd Møde nr. 5 Tirsdag den 23. oktober 2012 kl. 18.30 Sted: Sejlklubbens lokaler på Bogense Havn Deltagere: Dagsorden Referat Formand for Teknik og Miljøudvalget, Kim Johansen (KJ)

Læs mere

SJÆLLANDS ODDE HAVNEBY

SJÆLLANDS ODDE HAVNEBY SJÆLLANDS ODDE HAVNEBY HAVNEHALLEN - den gode maritime oplevelse i et lokalt miljø Projektplan - Bilag til Ansøgningsskema Stedet Tæller 4.11.2015 HASLØV & KJÆRSGAARD I 1 Havnehallen Odden Havneby - den

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO

HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO BORGERPANELUNDERSØGELSE HIGH LIGHTS JANUAR 2017 Indhold Rapporten er inddelt i: Om undersøgelsen.. Side 2 Om resultat og rapport Side 3 Sammenfatning. Side 4 Holbæk by som

Læs mere

Filnavn: Plan-4-juni.pdf Side 1 af 20. Holbæk Havn. Visionsplan

Filnavn: Plan-4-juni.pdf Side 1 af 20. Holbæk Havn. Visionsplan Filnavn: Plan-4-juni.pdf Side 1 af 20 Holbæk Havn Visionsplan Kontaktgruppen for havnens beboere Visioner, idéer og forslag. Juni 2013 Filnavn: Plan-4-juni.pdf Side 2 af 20 Krags Brygge bør føres igennem.

Læs mere

Nyhedsbrev Forår 2016. Hjemmeside: www.helsingor-havne.helsingor.dk. Vedtægter og Ordensregler for Helsingør Nordhavn

Nyhedsbrev Forår 2016. Hjemmeside: www.helsingor-havne.helsingor.dk. Vedtægter og Ordensregler for Helsingør Nordhavn HELSINGØR HAVNE Nyhedsbrev Forår 2016 Hjemmeside: www.helsingor-havne.helsingor.dk Vedtægter og Ordensregler for Helsingør Nordhavn Gratis WI-FI på Havnen Der skal ikke bruges kode. Foråret er godt i gang

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

HAVNENYT EFTERÅRET 2015

HAVNENYT EFTERÅRET 2015 HAVNENYT EFTERÅRET 2015 En ægte 12 meter afgår Dragør havn Sæsonen 2015 Igen i år har vi kunnet holde skindet på næsen, når man taler om antal af gæstende både i havnen. Vi har i år haft en fremgang på

Læs mere

Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen

Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen 204 af borgerpanelets medlemmer har svaret på det elektronisk udsendte spørgeskema. Af dem, er 65% fra Odder by, 67% er mænd og 60% er mellem

Læs mere

Vedr. planen for området Kastrup Strandpark og Den Blå Planet

Vedr. planen for området Kastrup Strandpark og Den Blå Planet SamKas Sammenslutningen af Motorbåds- og sejlklubber i Kastrup Lystbådehavne Koordinator Samkas Tårnby kommune Att. Tine Schmidt Amager Landevej 76 KOPI Til orientering SAMKAS/Klubberne d. 15/12 2008 Vedr.

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde mandag d. 29. april 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5. Dagsorden

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde mandag d. 29. april 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5. Dagsorden Lejerbo afd. 204 d. 10. april 2013 Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde mandag d. 29. april 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5 Dagsorden 1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg

Læs mere

Nørresundby Sejlklub

Nørresundby Sejlklub Nørresundby Sejlklub Deltager: Per Palle Niels Ingolf Steen Lars. Bestyrelsesmøde d: 11-04-2016 1/Godkendelse af referat fra d: 07-03-16 = Godkendt Godkendelse af referat fra generalforsamlingen 17-03-16

Læs mere

Brugerrådet for Rørvig havn

Brugerrådet for Rørvig havn Brugerrådet for Rørvig havn Mandag den 7. december 2015 kl. 16-20 Hos Sejlklubben Dagsorden: Referat: Deltagere Rørvig Sejlklub Otto Graham, formand Rørvig Fisk Henrik Nielsen, næstformand, afbud Bådebygger

Læs mere

Gæsteundersøgelse. Rapport 1: En undersøgelse af forskelle og ligheder i højsæsonturisme og ydersæsonturisme i Toppen af Danmark.

Gæsteundersøgelse. Rapport 1: En undersøgelse af forskelle og ligheder i højsæsonturisme og ydersæsonturisme i Toppen af Danmark. Gæsteundersøgelse 2 0 0 7 2 0 0 8 Rapport 1: En undersøgelse af forskelle og ligheder i højsæsonturisme og ydersæsonturisme i Toppen af Danmark. Indledning Fra efteråret 2007 til efteråret 2008 gennemførte

Læs mere

SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT

SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT Udarbejdet af Absolut Landskab i samarbejde med Mist+grassat. Projektet er udarbejdet i forbindelse med Turismepotentialeplaner i Søndervig og, Erhvervsmæssig

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

Bilag 1 Driftsmål 2010 Havnen

Bilag 1 Driftsmål 2010 Havnen Bilag 1 Driftsmål 2010 Havnen Driftsresultaterne er opdelt i forskellige typer af resultater: Bruger- og borgerresultater Medarbejderresultater Samfundsresultater Resultater i forhold til produktivitet

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 4 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste måneder

Læs mere

Råd og vejledning for både i havnens faste stativer og private stativer på land

Råd og vejledning for både i havnens faste stativer og private stativer på land 12 33,2E 55 53,2N Råd og vejledning for både i havnens faste stativer og private stativer på land Vi håber at alle, der i år ønsker at stå i havnens stativer på land, nu har bestilt som vi bad jer om i

Læs mere

Projekt status. Udvikling af Svendborg Havn. 15. April Udbud af Opgaver / Leverandører...1 Entreprise på el...1

Projekt status. Udvikling af Svendborg Havn. 15. April Udbud af Opgaver / Leverandører...1 Entreprise på el...1 Projekt status Udvikling af Svendborg Havn 15. April 2008 Udbud af Opgaver / Leverandører...1 Entreprise på el...1 Del projekter - Opdatering...1 1. Slæbested i Frihavnen...1 2. Omlægning af eksisterende

Læs mere

Opsamlingen herpå er sammenfattet for hvert af de tre temaer. Der vil derfor kunne være input og synspunkter, som går igen i de tre temaer.

Opsamlingen herpå er sammenfattet for hvert af de tre temaer. Der vil derfor kunne være input og synspunkter, som går igen i de tre temaer. Opsamling på byrådets temamødedrøftelse af midtbyplanen for Horsens by Mandag den 23. februar 2009 Temamødet om midtbyplanen tog udgangspunkt i Gehl-arkitekternes byrumsrapport, som bl.a. indeholder seks

Læs mere

Fra foreningen. Vi byder velkommen til sæson 2014

Fra foreningen. Vi byder velkommen til sæson 2014 Fra foreningen Vi byder velkommen til sæson Hvert år besøger rigtig mange turister Marielyst på ferier, vennebesøg eller via konferencer. Din virksomhed har mulighed for at komme i kontakt med de besøgende

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Analyse af handicappedes anvendelse af naturen

Analyse af handicappedes anvendelse af naturen Analyse af handicappedes anvendelse af naturen Støttet med tilskud fra Tips- og Lottomidler til friluftslivet. Indhold 1 Indledning... 1 2 Sammenfatning... 2 2.1 Adgang til naturområder... 2 2.2 Information

Læs mere

HILLERØD BYKERNE - FRA KØBSTAD TIL MØDESTAD

HILLERØD BYKERNE - FRA KØBSTAD TIL MØDESTAD HILLERØD BYKERNE - FRA KØBSTAD TIL MØDESTAD 28-07-2016 BYKERNE- UNDERSØGELSEN Bykerneundersøgelsen tager udgangspunkt i de fire pejlemærker for visionen for Hillerøds bykernen, som skal være levende, tilgængelig,

Læs mere

Referat af havnebestyrelsesmøde nr. 372 Mandag d. 26 maj 2014 kl. 19.00 på havnekontoret

Referat af havnebestyrelsesmøde nr. 372 Mandag d. 26 maj 2014 kl. 19.00 på havnekontoret Referat af havnebestyrelsesmøde nr. 372 Mandag d. 26 maj 2014 kl. 19.00 på havnekontoret Indkaldte: Erik Skov Rasmussen (ESR), Michael Roed (MR), Kurt Sjøgreen (KS), Benny Stisen (BS), Preben Bjørn Madsen

Læs mere

Danmarks dejligste naturhavn!

Danmarks dejligste naturhavn! Velkommen til Egensedybet Danmarks dejligste naturhavn! 55º 31,7 N - 10º 28,5 E Indhold: 1. Lidt historie 2. Praktiske oplysninger 3. Indkøbsmuligheder mv. 4. Værd at se/ opleve i nærmiljøet 1. Lidt historie

Læs mere

SERVICE OG KVALITET HVAD SIGER ANALYSERNE

SERVICE OG KVALITET HVAD SIGER ANALYSERNE SERVICE OG KVALITET HVAD SIGER ANALYSERNE KYSTBYKONFERENCEN 27. november 2014 Claudia Rota Andersen Videncenter for Kystturisme SFI Survey for Videncenter for Kystturisme, 2014. N: 10.279 TILFREDSHEDSANALYSEN

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2012. Afdeling 16. april 2013

AAB Afdeling 16. Beretning 2012. Afdeling 16. april 2013 AAB Afdeling 16 april 2013 Beretning 2012 Afdeling 16 Almene boliger Almene boliger har på det sidste været drøftet i dagspressen og det forlyder, at der er afsat 4,1 milliarder til ekstra renovering af

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015 AAB Afdeling 16 april 2015 Beretning 2014 Afdeling 16 Almene boliger Det bliver stadig mere kompliceret at administrere vores afdeling. Administration udsender mange cirkulærer som afdelingsbestyrelserne

Læs mere