KommunePlanstrategi 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KommunePlanstrategi 2007"

Transkript

1 KommunePlanstrategi 2007 Nordfyns Kommune - 1 -

2 Indholdsfortegnelse Forord 3 Baggrund 4 +1: Lokal Agenda 21 4 Kommuneplanen 5 Revisionsform af kommuneplanen 5 Tidsplan i forhold til KP 6 Status, planlægning siden sidst 7 Kort 8 Kortenes optik 9 Kortenes systematik 9 Hvordan skal kortene brug 9 Oversigt over kortenes indbyrdes sammenhæng 10 Fokusområde B 11 Fokusområde D 25 Fokusområde E 31 Fokusområde I 39 Fokusområde L 43 Fokusområde S 45 Fokusområde T 49 Fokusområde U 52 Fokusområde V 54 Fokusområde A 56 Høring

3 Forord v. Borgmester Bent Dyssemark Du sidder med kommunalbestyrelsens overordnede vision og strategi for Nordfyns Kommunes udvikling de kommende år. Kommunens første KommunePlanstrategi bygger videre på de visioner, som sammenlægningsudvalget for Nordfyns Kommune udarbejdede i 2005; Vision ny kommune på Nordfyn. Ved debatmødet om KommunePlanstrategien den 9. januar 2008 valgte næsten 100 borgere at møde op og deltage i debatten. Jeg var positivt overrasket over, at så mange valgte at bruge en aften på at deltage i debatten om kommunens fremtid. Og de fremmødte kom med mange gode input, som er blevet bearbejdet og taget med i kommunalbestyrelsens arbejde med KommunePlanstrategien. Kommunalbestyrelsen har valgt at præsentere KommunePlanstrategien på en ny og anderledes måde for at sikre, at vores vision og strategi bliver forståelig og mere kontant. Kortene, som indeholder visionerne og strategierne, kan revideres i takt med den rivende udvikling, som vores kommune er i gang med, og den nye måde, vi præsenterer KommunePlanstrategien på, underbygger også den åbenhed og dynamik, som vi politikere ønsker i Nordfyns Kommune. KommunePlanstrategien skal derfor ikke ses som kommunalbestyrelsens endelige liste over kommunalbestyrelsens indsatsområder. Den er et dynamisk værktøj, som kommunalbestyrelsen kan udvikle og ændre. Med vedtagelsen af denne KommunePlanstrategi har kommunalbestyrelsen også sat arbejdet med den nye kommuneplan i gang. Det er et stort arbejde, som venter borgere, administration og politikere. Den helt store opgave i processen bliver at få nedbrudt de gamle kommunegrænser, så de 3 gamle kommuner bindes sammen til Nordfyns Kommune. Med kommuneplanarbejdet går vi også i gang med en mere detaljeret planlægning af kommunens udvikling. Derfor vil kommuneplanen for mange af jer blive mere nærværende, end en KommunePlanstrategi er. Derfor ser kommunalbestyrelsen og jeg frem til, at endnu flere vil møde op til de kommende debatmøder om den første kommuneplan for Nordfyns Kommune. Med venlig hilsen Bent Dyssemark Borgmester - 3 -

4 Baggrund Arbejdet med den nye Kommuneplan starter med udarbejdelsen af KommunePlanstrategien, en strategi der danner baggrund for indholdet i kommuneplanen. Der er stor frihed til udarbejdelsen af KommunePlanstrategien, som skal tilpasses de lokale forhold og de aktuelle lokalpolitiske problemstillinger. Det nye Danmarkskort stiller Nordfyns Kommune, i lighed med mange andre kommuner, overfor vigtige politiske beslutninger om kommunens fremtidige udvikling. Derfor er der behov for en overordnet ramme, en KommunePlanstrategi som politikker, planer, handlingsplaner og ressourceindsatser tager afsæt i. KommunePlanstrategien muliggør realisering af langsigtede strategiske mål gennem identifikation, målrettet arbejde, udvikling og udnyttelse af områdets potentialer. Som led i kommunalreformen har Nordfyns Kommune fået flere og større opgaver som skal koordineres og bearbejdes. Disse opgaver bør på sigt udvikle Nordfyns Kommune til at være en kommune blandt landets bedste. Med KommunePlanstrategien ligger Kommunalbestyrelsen op til en langsigtet planlægning af udviklingen i Nordfyns Kommune. Det er et område som Kommunalbestyrelsen vægter højt, og som i de kommende år vil have en særlig opmærksomhed. KommunePlanstrategien fastlægger visionerne for kommunens udvikling og sætter særlig fokus på 9+1 hovedområder. Fokusområderne er af vidt forskellige karakter, men er alle væsentlige at have fokus på i forhold til kommunens fremtidige udvikling. +1: Lokal agenda 21 Agenda 21 og arbejdet med bæredygtig udvikling startede oprindeligt i 1992 under FN s konference omhandlende miljø og udvikling. Det er nu blevet et krav, at alle kommuner i Danmark skal udarbejde lokale Agenda 21-strategier hvert fjerde år. Fakta ifølge Planloven 33 a. Amtsråd og kommunalbestyrelser skal inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode offentliggøre en redegørelse for deres strategi for amtskommunens henholdsvis kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede med oplysninger om, hvordan der skal arbejdes helhedsorienteret, tværfagligt og langsigtet og hvordan befolkningen, virksomheder, organisationer og foreninger vil blive inddraget i arbejdet (lokal Agenda 21). LA21 Strategien skal indeholde amtsrådets henholdsvis kommunalbestyrelsens politiske målsætninger for det fremtidige arbejde inden for følgende indsatsområder: 1) Mindskelse af miljøbelastningen 2) Fremme af bæredygtig byudvikling og byomdannelse 3) Fremme af biologisk mangfoldighed 4) Inddragelse af befolkningen og erhvervslivet i det lokale Agenda 21-arbejde 5) Fremme af et samspil mellem beslutningerne vedrørende miljømæssige, sociale sundhedsmæssige, kulturelle og økonomiske forhold. Nordfyns Kommune skal i forbindelse med drift og vedligehold være på forkant med udviklingen indenfor energi og indeklima herunder skole og institutionsstruktur. Med fokus på det lokale Agenda 21 arbejde, reduceres miljøbelastningen og ressourceforbruget i kommunen. Heriblandt reduceres el, varme- og vandforbruget i kommunens bygninger med 10 % i løbet af de næste 4 år. En del af LA21 strategien for Nordfyns Kommune er, at samarbejde mellem politikere og fagsektorerne sikrer, at vedligeholdelse fokuseres på ejendomme, som indgår i den fremtidige - 4 -

5 institutionsstruktur. Kommunens nye energioffensiv skal resultere i færre kommunale udgifter til energi samt en mindre udledning af kommunens CO 2. At inddrage medarbejdere i Nordfyns Kommune fra top til bund og gøre dem medansvarlige. Der skal indføres incitamenter til brugerne af de kommunale ejendomme, så brugerne bevarer fokus på energiforbruget. Kommunens politikere har besluttet, at der skal iværksættes et projekt med henblik på at reducere energiforbruget i kommunens bygninger betydeligt. Projektet udfører kommunen i samarbejde med et privat firma. Der udarbejdes retningslinier for de krav og forventninger, som Nordfyns Kommune ønsker at stille til energi og indeklima for vedligeholdelsesarbejder på de kommunale ejendomme. Udarbejdelse af frivilligt grønt regnskab for Nordfyns Kommune. Der følges op på det grønne regnskab en gang om året i forbindelse med, at der udarbejdes et nyt regnskab. Der skal ligeledes laves en opfølgning på øvrige tiltag. En anden målsætning i Nordfyns kommune er at inddrage borgere og erhvervsliv med henblik på at få aktive medspillere på bl.a. miljø- og energiområdet. Det er endnu ikke besluttet, hvordan inddragelsen skal foregå, men det kan evt. blive i form af café-møder med deltagelse af borgere og erhvervsliv. I forbindelse med miljøtilsyn på virksomheder og landbrug, er der ligeledes fokus på bæredygtighed. På den måde kan både industrivirksomheder og landbrug bidrage til en positiv udvikling i kommunen. Her vil kommunen søge at påvirke til, at der opnås mest mulig miljø for pengene. Der er endnu ikke udarbejdet en konkret strategi, som loven foreskriver. Når den endelige strategi er fastlagt, vil offentligheden få mulighed for at få indsigt i, hvordan Nordfyns Kommune vil inddrage bl.a. kommunens borgere og virksomheder. Det er vigtigt, at den Agenda 21 strategi, der bliver besluttet bliver en integreret del i alle kommunens afdelinger, og at Agenda 21 således vil komme i fokus og blive en del af de politikker, der fx udarbejdes overfor børn og unge med hensyn til sundhed og reduceret miljøbelastning. Et andet eksempel er i Teknik og Miljø hvor det jo netop er besluttet af kommunens politikker, at der skal være en særlig fokus på energiforbrug og energibesparelser. Ved at Nordfyns Kommune bidrager lokalt med at reducere energiforbrug og miljøbelastning, yder kommunen en indsats for at forbedre det globale miljø. Kommuneplanen Revisionsform af kommuneplanen Med udgangspunkt i KommunePlanstrategien og på baggrund af kommunalreformen krav om en samlet kommuneplan fra de tre sammenlægningskommuner, har Kommunalbestyrelsen besluttet, at der med KommunePlanstrategi 2007 udarbejdes en ny samlet kommuneplan, som danner grundlaget for den fremtidige planlægning i Nordfynskommune. Kommunalreformen har givet kommunen et nyt råderum og nye planlægningsopgaver. Kommunen er ikke kun blevet større, men Kommunalbestyrelsen har fået langt større indflydelse og selvbestemmelse på områder som tidligere var reguleret af amterne, ikke mindst på natur- og miljøområderne. Som følge heraf kan kommunen nu planlægge for hele kommunen, både byer og det åben land. Dette bevirker at kommunen nu i højere grad end tidligere har ansvaret for at prioritere mellem de mange og ofte modsatrettede interesser, og fastsætte mål og retningsliner for, hvad der kan ske hvor. Kommuneplanen bliver nu den - 5 -

6 bærende plan, hvor borger, virksomheder og organisation kan hente informationer om mål og regler for arealanvendelsen overalt i kommunen. Kommunalbestyrelsen er derfor af den opfattelse, at det er vigtigt, at der foretages en fuld revision af kommuneplanen. Det betyder ikke, at alle eksisterende planer skal revideres. Der vil være en lang række områder, hvor det eksisterende plangrundlag fra de tre gamle kommuner og regionplanen kan indarbejde i kommuneplanen for Nordfyns kommune. Kommunalbestyrelsen lægger vægt på, at Kommuneplanen kommer til at indeholde tydelige mål og regler for arealanvendelsen i kommune. Der arbejdes med perspektiv på 12 år. Emner der jf. Planloven skal behandles i Kommuneplanen. 1. Byzoner og sommerhusområder fx stillingtagen til nye arealer til Byzoner og sommerhusområder, rollefordeling mellem byerne, landsbyer i landzone osv. 2. Forskellige byformål fx stillingtagen til, hvordan de enkelte byers funktioner skal spille sammen, hvor skal der være boliger, erhverv, offentlige institutioner osv. 3. Detailhandel fx fastlæggelse af detailhandelsstrukturen i kommunens byer 4. Trafikanlæg fx planlægge for kommunens trafik og veje. Det kan være at den nye kommune skaber mere trafik på specielle strækninger. Det har tidligere været amtet som planlage beliggenhed af større veje. 5. Tekniske anlæg fx energiforsyning, kommunikation det handler om at tekniske anlæg udbygges under størst mulig hensyn til landskabet og omgivelserne. 6. Virksomheder med særlige beliggenhedskrav - Fx olieraffinaderier, asfaltfabrikker, fyrværkerifabrikker, motorbaner osv. 7. VVM-anlæg 8. Støjforebyggelse fx sikre at støjfølsom bebyggelse ikke placeres tæt på fx støjende virksomheder og veje osv. 9. Fritidsformål mål og rammer for friluftsliv i det åbne land fx turistfaciliteter, idrætsanlæg og stier i rekreative områder oplevelsesøkonomi. 10. Jordbrug fx udpegning af de bedst egnede steder til landbrugsjorder. 11. Skovrejsning fx udpegning af områder til skovrejsning 12. Lavbundsarealer fx genopretning af vådområder. 13. Naturbeskyttelse fx sikring af sammenhængende naturområder o.s.v. 14. Kulturarv fx udarbejdelse af retningslinjer på området. 15. Landskaber fx at udpege værdifulde landskaber og sikre at landskabernes kvalitet bevares/styrkes 16. Geologi fx udpege landskaber med geologiske bevaringsværdier. 17. Vandløb, søer og kystvande samt grundvand. 18. Kystnærhedszonen fx retningslinjer for hvordan arealerne i kystnærhedszonen må anvendes. 19. Realisering af landsplandirektiver. Den nye Kommuneplan skal afløse Kommuneplanerne fra de tre sammenlægningskommuner, der har gennemført revision af deres kommuneplaner med følgende vedtagelsestidspunkter: Otterup Kommuneplan d. 15. juni 1994 Søndersø Kommuneplan d. 1. april 2004 Bogense Kommuneplan d. 15. november 2001 Tidsplan i forhold til KP Tidsplan for det videre arbejde hen imod en kommuneplan for Nordfyns kommune Kommunalbestyrelsen vedtager Planstrategien til offentliggørelse April ugers offentlig høring Maj 2008 Behandling af indkommende forslag Juni 2008 Udarbejdelse, høring samt vedtagelse af kommuneplanen Ultimo

7 Status, planlægning siden sidst Sammenlægningskommunerne har håndteret den løbende revision af kommuneplanerne meget forskelligt, specielt op til kommunalreformen. Gl. Otterup Kommune har den ældste kommuneplan, hvor grundlaget for den gældende kommuneplan er udarbejdet i Nyest er gl. Søndersø Kommunes, som er vedtaget i Sammenlagt i de tre gamle kommuner er der blevet udarbejdet 69 lokalplaner og 39 kommuneplantillæg siden de respektive kommuneplaner er blevet udarbejdet. Fordelingen mellem kommunerne er, at man i Otterup har udarbejdet 41 lokalplaner, i Bogense 12 lokalplaner, i Søndersø 8 lokalplaner og i den nye Nordfyns kommune 8 lokalplaner. Kommuneplantillæggene fordeler sig på 26 til Otterups kommuneplan, 10 til Bogenses kommuneplan og 3 til Søndersøs kommuneplan

8 - 8 -

9 Kortenes optik Kommunernes/byernes konstante foranderlighed har bevirket, at planlægningen i den brede forstand i dag, har bevæget sig væk fra de kendte kognitive metoder som førhen var grundlaget, til en mere pragmatisk metode. Baggrunden for de pragmatiske metoder, skal findes i at den kognitive metode ikke tager udgangspunkt i Kommunens/byernes faktiske vilkår, men ser dem som et stabilt territorium med faste funktioner og forudsigelige handlinger. Samtidig er der kommet et krav om, at planlægningen skal kunne forholde sig til en foranderlig fremtid, der ikke foregriber sig på, eller stiller faste forventninger til hvordan fremtiden udvikler sig. Indenfor denne planlægning arbejdes der med tre redskaber, diagnosen, strategien og modellen. Diagnosen prøver at visualisere de eksisterende forhold ved at indsamle data, som derigennem gøres anvendelig i forhold til kommunens/byernes karakterer. Strategien arbejder med fokusområder og scenarier, der diagnosticer databehandlingen. Strategien kommer heraf til at danne kernematerialet hvor det repræsenteres i form af tekst og diagrammer, der hermed kan beskrive en lang række kendsgerninger, som ikke kan udtrykkes ved traditionelle virkemidler. Modellen er redskabet, hvorigennem diagnosen og strategien formidles. Kortenes systematik Kortene bygger på en ottetrins systematik, hvor hvert trin i kortene har deres individuelle betydning og derfor derigennem et sammenligningsparameter kortene imellem. Nedenfor beskrives betydningen af de enkelte trin. : Unikt nummer der bruges til identifikation af de enkelte kort. Scenariet: Hvad er det kortet beskriver. Hvilket af de 9+1 fokusområde kortet tilhører. Hvad er det for en vision der ligger til grund for scenariet. Beskriver de hovedlinjer der skal til for at opnå kortets vision Konkrete tiltag og handlinger for derigennem at opnå kortets vision. En evt. tilknytning til andre dokumenter, lovtekst mv. Kortets sammenhæng med andre kort. Hvordan skal kortene bruges Kortene kan som udgangspunkt bruges på to måder. Den første og enkleste måde er en sammenholdelse af kortene fra et og samme fokusområde, for derigennem at få en forståelse for hvilken parameter der gør sig gældende fra dette fokusområde. Den anden og mest konstruktive måde er, at sammenholde det/de enkelte korts link, for derigennem at få en forståelse for helheden og de parametre der påvirker den helhedsorienterede planlægning. Den helhedsorienterede planlægning tvinger brugeren til at se og forstå at alle scenarier påvirker andre scenarier på et vis niveau, nogen mere end andre

10 Oversigt over kortenes indbyrdes sammenhæng

11 B Identifikationsbogstav fokusområde Glæden og styrken ved at bo i et lokalmiljø Målet er at der opleves gode livsvilkår Et godt sted at bo og leve Kommunal service, der understøtter at hverdagen fungerer En aktiv indsats for bosætning Tag ansvar for dig selv tag hånd om andre Livskvalitet i nærmiljøet En aktiv miljøindsats for at sikre gode livsvilkår og en rig natur

12 B 1 scenariet Bynære rekreative områder Glæden og styrken ved at bo i et lokalmiljø Til styrkelsen af urbaniteten og dens muligheder ses de bynære rekreative områder, som et vigtigt element for muliggørelse af mangfoldigheden af de enkelte byrum og byområder. At skabe nye bynære rekreative områder, samt skabe forbindelse mellem eksisterende og kommende områder. De bynære rekreative områder bør indgå som en del af den større planlægning og være med til at højne kvaliteten af de enkelte byrum og byområder. Udarbejdelse af handlingsplaner og retningsliner der fremmer de bynære rekreative områder, specielt i nye og nyere områder. Endvidere fokusering på hvordan den eksisterende urbanitet kan indgå som aktiv del for derigennem at sikre linket mellem det gamle og det nye. B4, I3, S1, A3, A4-12 -

13 B 2 scenariet Naturlige og bæredygtige fiskebestand i de nordfynske vandløb Glæden og styrken ved at bo i et lokalmiljø For at opnå naturlige og bæredygtige fiskebestande af f.eks. ørreder på nordfyn er det afgørende at få fjernet/skabt passage ved de spærringer/fysiske barrierer, der hindrer fiskenes fri passage. Spærringsfjernelsen vil desuden have positiv indvirkning på biodiversitet og dermed kommunens Countdown 2010 aftale. Endvidere kan det være en væsentlig faktor i opfyldelse af vandløbenes miljømålsætning og tiltrække lystfiskere både lokale samt danske og udenlandske turister. Nordfyns kommune er en aktiv del af det fælles kommunale projekt HavørredFyn. Som følge af projekts forankring og virke i Fyns Amt, tiltrækker Fyn i dag lystfiskerturister fra hele Europa men også uden for Europas grænser. Et af projektets formål er netop at tiltrække lystfiskerturister til Fyn. HavørredFyn ønsker derfor også bedre forhold for de fynske havørreder for dermed at forbedre det grundlag som hele markedsføringen hviler på, nemlig at der er havørreder som turisterne kan fiske efter. HavørredFyn kan bidrage med økonomiske midler til f.eks. fjernelse af spærringer i vandløb, men det er den enkelte kommune som har myndigheden til at gennemføre projekterne. For at Nordfyns Kommune fortsat er en attraktiv lokalitet for lystfiskerturisterne, er det derfor nødvendigt at der arbejdes for at skabe bedre forhold i de nordfynske vandløb, og her er det afgørende at der fjernes så mange spærringer i vandløbene som muligt. I de nordfynske vandløb er der omtrent 150 spærringer/fysiske barrierer. I dag opretholdes fiskebestandene kunstigt ved hjælp af udsatte fisk. En prioriteret indsats for fjernelse af spærringer. I prioriteringen vægtes følgende: Hvor mange kilometer vandløb der åbnes op for. Kvaliteten af den vandløbsstrækning som der skabes adgang til. Om der allerede er en fiskebestand i en den åbne del af vandløbet. Prisen for projektet. Muligheden for finansiering vha. støttemidler. Spærringerne fjernes eller gøres passable således at der åbnes op for så mange kilometer vandløb som muligt. B4, T1, A4-13 -

14 B 3 scenariet Spildevand Glæden og styrken ved at bo i et lokalmiljø Overordnet at sikre at borgerne oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning. Der ud over at håndter og behandle spildevand og regnvand i kommunen på en stabil, effektiv og miljømæssig forsvarlig måde samt forbedre spildevandsrensningen i det åbne land. Desuden skal det sikres, at regionplanens målsætning for recipient tilstanden og badevandskvaliteten overholdes samt at grundvandet beskyttes mod forurening med spildevand. Endelig skal vi sikre et godt arbejdsmiljø for de ansatte i kloakforsyningen. Der skal udarbejdes en dynamisk og langsigtet spildevandsplan, der tilgodeser kommunens visioner mht. det åbne land, udbygning af nye kloakoplande, renovering af eks. kloakker samt drift og vedligeholdelse af kloak og renseanlæg. Strategien i spildevandsplanen sikres løbende mht. udbygning af separatsystemerne i størst mulig omfang og indførelse af lokal afledning af regnvand (LAR). Der skal endvidere udstedes påbud om forbedret spildevandsrensning i det åbne land, og styringen og overvågningen af kloak- og renseanlæg skal udbygges for derved at skabe et bedre grundlag for håndtering at spildevand og sikre minimale gener for borgere og miljø. B13, E1-14 -

15 B 4 scenariet Natur Glæden og styrken ved at bo i et lokalmiljø Det er kommunalbestyrelsens mål at fastholde og styrke naturindholdet i kommunen således, at tilbagegangen i biodiversiteten ændres til en fremgang. Der sikres et sammenhængende netværk af naturområder således, at der er mulighed for, at de enkelte dyre- og plantearter kan spredes. Der sikres samtidigt befolkningen muligheder for alsidige naturoplevelser nu og i fremtiden. Det sikres, at udbygning af de rekreative interesser og turismen sker på et bæredygtigt grundlag. Kommunen sikrer gennem sin administration af plan- og miljølovgivningen, at naturinteresserne kun tilsidesættes, såfremt væsentlige samfundsinteresser taler herfor. Der udarbejdes plejeplaner for de fredede arealer i kommunen, samt for de naturarealer som ligger i de internationale beskyttelsesområder. Kommunens egne naturarealer gennemgås, og der udarbejdes om nødvendigt plejeplaner, som sikrer en gunstig bevaringsstatus. Befolkningens adgang til naturen sikres gennem en aktiv stiplanlægning. Lov om planlægning 33a B1, B2, B6, E1, L1, A4-15 -

16 B 5 scenariet Veje og trafik Glæden og styrken ved at bo i et lokalmiljø Kommunen ønsker at fremme en udvikling, der understøtter en god infrastruktur. Kommunen ønsker at sætte fokus på trafikplanlægning med øget opmærksomhed på trafiksikkerhed, især på problematikken Unge og Fart. I den forbindelse sættes fokus på vej- og stivedligeholdelse. Kommunen ønsker ligeledes at fremme og udvikle den kollektive trafik til styrkelse af den frie bevægelighed og for i videst muligt omfang at opfylde borgernes transportbehov. Udarbejdelse af trafikplan, trafiksikkerhedsplan og vedligeholdelsesplan. Sikring af direkte busforbindelser imellem kommunens største byer, herunder udbygning og udvikling kommunens telebusordning og lokalruter. Trafikselskabet FynBus B12, B

17 B 6 scenariet Kulturarv Glæden og styrken ved at bo i et lokalmiljø Bevare det eksisterende af Nordfyns kulturarv og reetablere ødelagte historiske værdier med fokus på købstadsmiljøet i Bogense, bygninger i kommunen, landsbymiljøer og fortidsminder. Kulturarven i landskabet udgør summen af alle spor af menneskelig aktivitet gennem tiderne. Den nordfynske kulturarv skal være et aktiv og bruges fremadrettet, lige fra branding til sundhed/velvære og videre til fysisk planlægning. Bevarende planlægning skal i højere grad anvendes. Kulturarven skal sikres gennem sagsbehandlingen. Udarbejdelsen at et kulturarvs atlas for Nordfyns Kommune, hvor bl.a. bevaringsværdige bygninger, landsbyer med bevaringsværdige miljøer, fortidsminder og tilsvarende registreres. Atlasset indgår som en naturlig del af kommunens planlægning og sagsbehandling. Der udarbejdes lokalplaner for landsbyer og miljøer i øvrigt, som har en bevaringsværdig karakter. B4, L1-17 -

18 B 7 scenariet Plejeboliger Glæden og styrken ved at bo i et lokalmiljø Kommunen tilbyder borger med plejebehov forskellige typer plejeboliger i forskellige områder i kommunen. Plejeboliger etableres efter Leve bo-miljø princippet i bynære områder, som er lokalt placeret i kommunen. Der skal sikres en høj faglig kvalitet i tilbuddene og der er mulighed for aflastning, hvis behovet er tilstede. Der etableres 30 boliger i Søndersø og 40 i Bogense. Lov om almene boliger ( 54a) B13, D3, S2-18 -

19 B 8 scenariet Ældreboliger Glæden og styrken ved at bo i et lokalmiljø Kommunen tilbyder handicapvenlige ældreboliger til afhjælpning af fysisk, psykisk og social funktionsnedsættelse. Ældreboligerne etableres i bynære områder lokalt i kommunen. Ældreboligkapaciteten udnyttes i de områder, de er placeret i eller anvendes til andre formål. At sikre så høj udnyttelsesgrad så muligt også i ydreområderne. Analyse af de ældres behov for boliger, samt fremtidssikre tilbuddene. Kvalitetsstandarder. B13, D3, S2-19 -

20 B 9 scenariet Helhed Glæden og styrken ved at bo i et lokalmiljø Kvalitetssikring og sammenhæng i dagtilbud for de 0-6 årige i kommunen. Der skal være sammenhæng i indsatser og tilbud, så børn og unge oplever en koordineret og tværfaglig indsats med fælles mål. En forudsætning for dette er, at der er et udvidet samarbejde med forældre og de relevante voksne, som er omkring barnet og den unge. Undersøgelse af behov og ønsker til alternativ pasning i form af vuggestuer. Stillingtagen til behovet for legestuelokaler i skoledistrikterne for at skabe fællesskaber for dagplejerne. Analyse af behovet for børnehavepladser i skoledistrikterne. Nødvendig efter- og videreuddannelse af personale. Institutionerne indfører oplysningsblad el.lign. mellem afgivende og modtagende institution, således at overgangen opleves harmonisk. Desuden indføres trekantsamtaler mellem institutionerne og forældrene til børn, der har særlige behov. Institutionerne afklarer og aftaler gensidige forventninger samt beskriver fælles forløb, der styrker den røde tråd. Den røde tråd skal medtænkes ved etablering af nye rammer for pasningstilbuddene, således at der er sammenhæng med skolen. Dagtilbudsloven. B

21 B 10 scenariet Sundhed og trivsel Glæden og styrken ved at bo i et lokalmiljø Fremme og forebyggelse af børns sundhedstilstand. Børn og unge skal i deres dagligdag møde positive og tydelige voksne, som har fokus på børns og unges trivsel herunder kost og motion. Børn og unge skal bevæge sig i sunde og indbydende miljøer. Sundhedspersonalet anvendes som sparringspartnere for familierne. Kommunens bygninger skal gennemgås, og der udarbejdes tilstandsrapporter og prioriteringsplaner, så der er et højt fysisk, psykisk og æstetisk pasnings- og undervisningsmiljø for børn og voksne. Institutionerne udarbejder strategier og politikker, som sætter fokus på kost, motion og sundhed. Sundhedsplejerskerne skal have tæt kontakt med familierne og institutionerne i området (dagpleje, børnehaver, skoler, læger, tandpleje) og derved sikre trivsel for børn og familier. Der gennemføres særlige projekter for fremme af sund kost, forebyggelse af overvægt og forbedring af livsstil. Sundhedsplejerskerne rådgiver skolerne i sundhedsmæssige spørgsmål. Der gennemføres to sundhedsundersøgelser af alle skolebørn. Der tilbydes i samarbejde med Familiehusene rådgivning til vordende forældre. Sundhedsloven. B9, B11, D2, D5, A3-21 -

22 B 11 scenariet Fællesskaber Glæden og styrken ved at bo i et lokalmiljø Skolefritidsordninger og klubber. Børn og unge medinddrages, så de får ansvar og indflydelse ud fra egne ressourcer. Børn og unge skal lære at kunne indgå i sociale relationer, få prøvet egne holdninger af i trygge fællesskaber og opleve værdien af at have tilknytning til andre og få venskaber. Tilbyde gode fritidstilbud SFO og klubber i alle lokalområder, herunder klub under serviceloven i de tre største byområder. Samarbejde mellem det kommunale fritidstilbud og skolerne samt de frivillige foreninger. Skolefritidsordningerne med tilhørende klubber integreres fysisk og pædagogisk i skolerne. De fysiske rammer omkring både skoler og selvstændige klubber vedligeholdes løbende og udbygges efter behov. Samarbejdet mellem selvstændige klubber, skoler og skolefritidsordninger samt de frivillige foreninger udvikles løbende. Personalet tilbydes relevant efteruddannelse. Gode ledere og medarbejdere tiltrækkes via en aktiv rekrutteringspolitik. Folkeskoleloven og dagtilbudsloven. B10, B11, B13, S2-22 -

23 B 12 scenariet Tilgængelighed Glæden og styrken ved at bo i et lokalmiljø Mobilitet. Infrastrukturen er vigtig for børns og unges mobilitet. Børn og unge skal have mulighed for under trygge forhold at kunne bevæge sig rundt i Nordfyns Kommune. Infrastrukturen skal styrke børns og unges mobilitet. Børn og unge skal lære at begå sig sikkert i trafikken. For at fremme børns og unges mobilitet, skal der etableres flere cykelstier og ruter, og desuden skal kommunen bindes sammen af en velfungerende busordning. Trafik- og færdselstræning skal sikres og være en naturlig del af hverdagen. B5, B11, S1, S2, S3, A3-23 -

24 B 13 scenariet Grønnere bosætning og boligudvikling Glæden og styrken ved at bo i et lokalmiljø I 2015 opfatter danskerne Nordfyn som Fyns mest attraktive bosætningskommune, og en nuværende vækst på 2,8 % om året skal fastholdes, så vi er i Kommunen skal fremme en grønnere bosættelse, og kommunens byudvikling skal indpasses i de lokale forhold og styrke de lokale kvaliteter på miljø- og naturområdet. Kommunen skal altid kunne tilbyde et bredt udvalg af attraktive udstykninger med hovedvægt på de 3 hovedbyer. Nordfyns Kommune skal være katalysator for udviklingen inden for energi- og miljørigtig byggeri. Bosætning og boligudvikling skal gennemtænkes i forhold til infra-, institutions- og servicestruktur ved at styrke sammenspillet mellem planlægning og bosætning. Fokus er på fortætning, så det åbne land forbliver åbent. Udstykninger skal rumme plads til eksempelbyggeri, fx særligt energi- og miljørigtigt byggeri, og der skal sikres gode friarealer. Det accepteres, at grunde kan ligge til salg i en længere periode, frem for at udstykningerne kun følger efterspørgslen og hermed udføres Der skal laves scenarier for, hvilke byer og boligområder, der skal vokse, hvorfor, hvem der skal bo der mm. Der skal foretages en afdækning af kommunens eksisterende boligmasse med segmentering i udviklings- og afviklingsejendomme. Identifikation og sikring af små samfund. Der formuleres målsætninger og lægges en strategi for salg af grunde og ejendomme. Planlægning og projektering skal udføres sideløbende. Det skal udpeges områder til fremtidige udstykninger i en tidshorisont på 12 år. I udstykninger udlægges arealer til særligt eksempelbyggeri indenfor energi- og miljørigtigt byggeri. B3, B5, B6, B7, B11, E1, E4, E5, I1, I2, S2, S3, T1, A2, A3, A4-24 -

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21

Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21 Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21 2 På vej I de kommende år vil en række vilkår ændre sig for Rebild Kommune. Det drejer sig både om erhvervsudviklingen, økonomien

Læs mere

Forslag Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Redegørelse Den 17.6 2009

Forslag Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Redegørelse Den 17.6 2009 Forslag Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Redegørelse Den 17.6 2009 REDEGØRELSE 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 4 Kommuneplanen...4 Nærdemokrati...5 2. OFFENTLIG SERVICE... 6 Indbyggere...6 Børn og unge...6 Handlinger

Læs mere

Plan- og bæredygtighedsstrategi

Plan- og bæredygtighedsstrategi Plan- og bæredygtighedsstrategi 2007 Indhold 4 På vej mod en fælles plan! 8 Børn og unge 14 Fremtidens landkort 20 Livskvalitet 26 Erhverv og turisme 32 Agenda 21 - Bæredygtig udvikling Titel: Plan- og

Læs mere

P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i

P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i k v a l i t e t i b y u d v i k l i n g e n i n f r a s t r u k t u r o g b y m ø n s t e r d e t å b n e l a n d d e m o k r a t i p r o c e s s e r P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i Odder

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark GENTOFTE-PLAN 213 Titel: Gentofte-Plan 213 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 212 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2014 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2013 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 150 stk

Titel: Gentofte-Plan 2014 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2013 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 150 stk GENTOFTE-PLAN 214 Titel: Gentofte-Plan 214 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 213 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 15 stk I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summerer til totalen.

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for sundhed - samt deltemaplaner for kost og rusmidler Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune 2008 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Udarbejdelse:

Læs mere

Forslag til Gentofte-Plan 2015. 1. behandling KB 15. september

Forslag til Gentofte-Plan 2015. 1. behandling KB 15. september Forslag til Gentofte-Plan 2015 1. behandling KB 15. september Indledning 3 Vision, tværgående politikker og strategier 8 Generelle forudsætninger og rammer 28 Kommunens økonomi, 30 Budgetforudsætninger,

Læs mere

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur www.skive.dk Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune er opdelt i 5 hæfter og 1 bilagshæfte: Hæfte 1: Hovedstruktur Hæfte 2: Skive

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2015. Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 2015 Foto: Gentofte Sportspark

Titel: Gentofte-Plan 2015. Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 2015 Foto: Gentofte Sportspark GENTOFTE-PLAN 215 Titel: Gentofte-Plan 215 Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 215 Foto: Gentofte Sportspark Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 214 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag:

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne.

Læs mere

VISION OG PLANSTRATEGI 2018

VISION OG PLANSTRATEGI 2018 VISION OG PLANSTRATEGI 2018 Forord Hermed foreligger Vision og Planstrategi 2018 for Sorø Kommune. Strategien indeholder Byrådets visioner og målsætninger for kommunens udvikling de kommende 4 år. Vision

Læs mere

FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4

FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4 FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4 Forord Hermed foreligger forslag til Udviklings- og Planstrategi 2014 for Sorø Kommune. Strategiforslaget indeholder Byrådets visioner

Læs mere

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud Ny strategi for visitation til sociale tilbud Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Indholdsfortegnelse: Rammer for ny strategi for visitation til sociale tilbud side 3 Bilag 1. Målgruppeafgrænsning

Læs mere

HOLMEGAARD KOMMUNE HOVEDSTRUKTUR 2000 KOMMUNEPLAN 2012 VÆKST TRYGHED

HOLMEGAARD KOMMUNE HOVEDSTRUKTUR 2000 KOMMUNEPLAN 2012 VÆKST TRYGHED HOLMEGAARD KOMMUNE 2000 KOMMUNEPLAN 2012 HOVEDSTRUKTUR TRYGHED VÆKST Vedtaget den 28. marts 2001 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord side 3 Teknisk område Børn og unge Fritid og kultur Trafik side 3 Behov for nye

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 1 Forord Der søges om tilskud fra Landsbyggefondens pulje til en social- og forebyggende indsats i boligområdet Tingbjerg, der omfatter

Læs mere

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset:

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset: Budget 2011 Indholdsfortegnelse Sidetal Odder Kommunes budget 2011 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-16 Politikker Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik

Læs mere

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 FORORD Aalborg Kommune vil i hele sin virksomhed arbejde for at give alle børn og unge lige mulighed for at udvikle sig til ansvarlige, sociale og selvstændige

Læs mere

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby PLANSTRATEGI 2015 Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby Planstrategi 2015 sætter den overordnede ramme for Odenses udvikling og for revision af kommuneplanen Planstrategien er i høring fra 20.

Læs mere

Emne: Den regionale udviklingsplan for Region Hovedstaden udfordringer og tids- og procesplan

Emne: Den regionale udviklingsplan for Region Hovedstaden udfordringer og tids- og procesplan REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 6. februar 2007 Sag nr. 3 Emne: Den regionale udviklingsplan for Region Hovedstaden udfordringer og tids- og procesplan Bilag: 1 og 2 Bilag 2 er tilrettet hhv.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2010 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-4 Politikker: Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik for fritid og kultur

Læs mere

Strategi for lokal Agenda 21

Strategi for lokal Agenda 21 LANDSPLANAFDELINGEN Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning 1 Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning Udarbejdet af Miljøministeriet Landsplanafdelingen

Læs mere

Det er bl.a. dét den kommende kommuneplanlægning kommer til at handle om.

Det er bl.a. dét den kommende kommuneplanlægning kommer til at handle om. Planstrategi 2013 Forord Hermed præsenteres Skive Kommunes Planstrategi 2013. Byrådet har vedtaget at denne første behandling af den samlede kommuneplan efter kommunalreformen skal have fokus på helheder

Læs mere

Landdistriktspolitik 2014-2018

Landdistriktspolitik 2014-2018 Landdistriktspolitik 2014-2018 1 Indhold Politikkens interesseområde 4 Indsatsområder Mennesker der vil noget 8 Udvikling af byerne 10 Aktiviteter og oplevelser 12 Adgang til naturen 14 Erhvervsudvikling

Læs mere

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 INDHOLD 0. Indledning 3 0.1 Hvorfor skal vi have en sundhedspolitik i Stevns Kommune 3 0.2 Opbygning af sundhedspolitikken 4 1.

Læs mere