Beretning Valby-ejendommene

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning 2010. Valby-ejendommene"

Transkript

1 Beretning 2010 Valby-ejendommene

2 Bestyrelsen 2010 Villy Sørensen Steffen Morild Anders Brøgger Bilal Turan Ellen Vedelsby Hans Peter Nielsen Iris Gausbo Lars Emanuel Monia Stoltz Susan Sagnsby Axel Spencer Nielsen Martin Baden Henrik Borre Jimmi Jensen Hammelstruphus Jan Kjello Andersen Beretning10 2

3 Indhold 2010 i kort form Vores bygninger...4 Vores fælles liv...4 Vores fremtid...5 Boligaftalen...6 Vores bygninger Næsten 500 nye 3B-boliger på vej...8 Nyt om 3B boliger i B s boliger skal fortsat være attraktive...9 Fremtidssikring...9 Om konceptet AlmenBolig+...9 Bygningseftersyn...9 Bevilget trækningsret...10 Ikke længere plads nok i Kronprinsessegade...10 Byggeprogram for boligforeningen 3B...11 Vores fælles liv Nyt udvalg...12 Styringsreformen og dokumentationspakken...12 Ikke længere nok at være medlem...12 Udlejningsaftale i Københavns Kommune fornyet og forlænget...13 Fredensborg Kommune forlænger aftale...13 Imagekampagne i København...14 Fælleskonferencen Unge i ældreboliger i Tranehavegård...14 Ungdomsboliger lejes ud i Egedalsvænge i samarbejde med DTU...14 Lidt mere af det hele...14 Urbanplanens tilfredse beboere...14 Driftsstrukturen under lup...15 Vores fremtid Gennemsigtighed...17 Politik og procedurer på en del områder...17 Fokus på energi og miljø...18 Strategi Økonomisk beretning Økonomisk beretning...20 Beretning 3B 2010 / Juni 2011 / Foto 3B / Layout rtc / Tryk Formula A/S / Oplag stk. Beretning10 3

4 I beretningen vil vi koncentrere os mest om vores»egen«verden. I 2010 har 3B s organisationsbestyrelse sat fokus på især tre områder, nemlig vores bygninger, vores fælles liv og vores fremtid. Inden for hvert af områderne har vi taget de nødvendige beslutninger, som administrationen så kan føre ud i livet i kort form Én landspolitisk beslutning kommer til at betyde en del for os i de kommende år. Det er boligaftalen, som blev indgået mellem VKO og R i november De vigtigste hovedtræk herfra er, at der er åbnet for at bruge nogle flere af de penge, beboerne har sparet op i Landsbyggefonden. Investeringsrammen er således ekstraordinært forhøjet med 5 mia. kr. frem til 2013 for at afvikle nogle af de mange projekter, der er på venteliste i Landsbyggefonden. Derudover er der sat penge af til at rive boliger ned, ligesom der nu kan søges i en pulje på i alt 150 mio. kr. til at skabe en større sammenhæng mellem ghettoområder og den øvrige by. Se i øvrigt»boligaftalen i hovedtræk«på side 6. Vores bygninger Vi har en masse nye boliger på vej nogle af dem endda i en ny kommune. En masse afdelinger er i gang med renoveringer, og vi har oprettet en lille afdeling i administrationen, som tager sig af bygningseftersyn. Også fremtidssikring er i fokus og så bød 2010 ellers på både 100 års fødselsdag, indvielse af en ny afdeling, nye tagboliger i en eksisterende afdeling samt nye udearealer. Vores fælles liv Vores fælles liv i afdelingerne er afgørende for både vores nuværende og kommende beboere. På fælleskonferencen for alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne satte vi derfor fokus på at finde og bruge de lokale resurser til at skabe et endnu bedre fællesskab. Vi har nedsat et nyt udvalg med navnet trivsels- og demokratiudvalg, som skal have fokus på at udvikle beboerdemokratiet. I forbindelse med styringsreformen skal 3B lave en årlig redegørelse til kommunen med en række nøgletal samt vurderinger af den aktuelle status i de enkelte boligafdelinger. Til det brug har afdelingsbestyrelserne udfyldt et spørgeskema. Materialet har dannet en del af grundlaget for administrationens statusmøder med kommunerne. Referaterne skal nu være offentligt tilgængelige, og det er foreløbig sket på 3B s hjemmeside. En udvikling vi hilser velkommen, fordi det betyder, at alle kan følge med i det beboerpolitiske arbejde. Beboersammensætningen betyder også en del for, hvordan vores fælles liv er. Når vi ser på kommende beboere, er det ikke længere nok at være medlem af foreningen for at bevare sin anciennitet. Nu skal man også stå på ventelisten og det har betydet en del for boligsøgendes placering på ventelisterne. Det har været et stort arbejde at informere alle vores medlemmer om de nye regler, men det har været dejligt at se så mange vælge at skrive sig på vores venteliste. Udlejningsaftalen i København, som BL - Boligselskabernes Landsforenings 1. kreds og Københavns Kommune indgik i 2006, er nu forbedret og forlænget, og organisationsbestyrelsen har i den forbindelse taget stilling til en række spørgsmål. Og så har BL kørt kampagne under mottoet»lidt mere af det hele«, som kulminerede med åbent-hus i en lang række afdelinger landet over, således også i 3B. Som noget nyt har vi lejet ældreboliger ud til unge studerende. Det er primært sket i Tranehavegård, men også i få andre afdelinger, hvor kommunen har svært ved at leje boligerne ud til målgruppen. Det er ikke helt uden problemer, men det må også være svært at vænne sig til at få overboer, når boligen måske har stået tom i flere år. I Urbanplanen har man endnu en gang undersøgt, hvor til- Beretning10 4

5 Leg i Hjortegården Fælleskonference 2010 Arbejderboligerne 100 år fredse beboerne er med deres område. Og det viser helt klart, at udviklingen går den rigtige vej. Endelig har driftsstrukturen været under lup, og det vil give nogle justeringer i Vores fremtid Organisationsbestyrelsen har stort fokus på fremtiden, hvilket også er fremgået af årets to repræsentantskabsmøder. Her blev nye vedtægter besluttet, som blandt andet betyder, at 3B nu kun har én næstformand. Vi ønsker at fremme beboerdemokratiet, og en af vejene er, at det er let at se, hvad man som afdeling kan trække på af ydelser fra administrationen og hvad man eventuelt kan købe til, hvis man ønsker det. Derudover har vi ønsket at give afdelingsbestyrelserne let adgang til oplysninger, og derfor er der blandt andet oprettet et ekstranet, hvor afdelingsbestyrelserne også kan debattere og udveksle viden og erfaring. Organisationsbestyrelsen har vedtaget politikker og procedurer på en række områder. Vi har blandt andet vedtaget en strategi for investeringer samt politik og procedure for husordensager, restancer og inkasso. Arbejdet fortsætter næste år, så vi kan nå vores mål om, at opgaverne løses på samme effektive måde i alle områder. En del af vores nuværende ledelsesprogram er, at vi ønsker at fremme miljøet. Et oplagt område at tage fat på var vand, hvor 3B s beboere dagligt bruger 14 liter mere end gennemsnittet i fx København. Derfor kører der for tiden en vandsparekampagne over for beboerne, ligesom 3B igen i år har uddelt energiog miljøprisen. Årets vindere var Måløv Park, Folehaven og Poppelvænget. Og så har organisationsbestyrelsen taget fat på at udvikle Strategi Strategiarbejdet er startet i organisationsbestyrelsen, hvorefter de enkelte områder kortlægges og analyseres af medarbejdere. Strategiplan 2015 vil være færdig i maj Beretning10 5

6 Boligaftalen 2010 i hovedtræk 1. Udsatte områder Landsbyggefonden skal fortsat bidrage til finansiering af nybyggeri, fysiske forandringer og en boligsocial indsats i de udsatte boligområder. 2. Renovering Landsbyggefondens 4. Der igangsættes en undersøgelse af, om der kan etableres en ordning, der giver Landsbyggefonden mulighed for at yde garanti for energibesparelser uden at ordningen i erhvervsmæssig henseende indebærer konkurrenceforvridende elementer. investeringsramme videreføres med 2,64 millioner kr. årligt i perioden Ekstraordinær renovering Investeringsrammen forhøjes ekstraordinært for at afvikle ventelisten i Landsbyggefonden. Det betyder, at der i 2011 afsættes 2,5 milliarder kr., i 2012 afsættes 1,5 milliarder kr., og i 2013 afsættes 1 milliard kr. 4. Nedrivninger Der afsættes en ramme i Landsbyggefonden på 500 millioner kr. ( ). 5. Infrastruktur En pulje på 150 millioner kr. afsættes årligt ( ) til støtte af infrastrukturændringer i ghettoområderne. 6. Boligsocial indsats Landsbyggefondens ramme til en boligsocial indsats i de udsatte boligområder videreføres med 440 mio. kr. årligt ( ). Der kan anvendes op til 220 mio. kr. årligt til lejenedsættelse i problemramte boligafdelinger. 7. Nybyggeri Landsbyggefonden bidrager med 25 % af den statslige støtte til byggeri af ældre- og plejeboliger ( ). 8. Ny salgsvurdering Der indføres en ny samlet salgsvurdering, hvor udgangspunktet for beslutningen om salg er enighed mellem kommune og boligorganisation, og der gives som udgangspunkt ikke rabat. 9. Salg af blokke og grunde Socialministerens mulighed for at godkende salg af en afdeling eller dele heraf til tredje mand lempes. 10. Udlejningsregler Der kommer forbud mod kommunal Kommuner kan udenom boligorganisationen beslutte, at ledige almene familieboliger i ghettoområderne i en periode på fire år skal lejes ud efter særlige kriterier personen er dømt, eller har over- anvisning til ghettoområder, hvis trådt reglerne om god skik og orden (fleksibel udlejning), så bestemte grupper får fortrinsret til boligerne. i ejendommen og er blevet udsat af sin bolig som følge heraf. Kommunen kan beslutte, at muligheden for at afvise boligsøgende også skal omfatte boligsøgende på førtidspension og længerevarende arbejdsløsheds- eller sygedagpenge, og at muligheden for i tilknytning til kombineret udlejning at lade boliger stå tomme udvides fra seks til 12 måneder. Kommuner skal kunne kræve, at samtlige boligorganisationer anvender de aftalte udlejningsinstrumenter, som sigter på at styrke beboersammensætningen, og at socialministeren kan tillade, at en indgået udlejningsaftale udbredes til alle boligorganisationer i kommunen. 1. Lov om almene boliger ændres, så socialministeren på baggrund af en ansøgning fra boligorganisationer og kommunalbestyrelser kan dispensere fra gældende regler, der udgør en barriere for indsatsen i udsatte boligområder omfattet af en helhedsplan. 2. Lejeloven ændres, så der kan ske en hurtigere udsættelse af beboere, der klart har overtrådt reglerne om god skik og orden i ejendommen. 3. Regeringen igangsætter et udvalgsarbejde med henblik på at harmonisere og modernisere reglerne på ungdomsboligområdet. Fælles venteliste Flere boligorganisationer, som har afdelinger i et bestemt fysisk afgrænset boligområde, får mulighed for at aftale fælles udlejning af familieboligerne i området. Beretning10 6

7 Vinter 2010 i Urbanplanen Beretning10 7

8 Organisationsbestyrelsen lægger vægt på, at vi stiller de rigtige krav til udformning, når vi bygger nye afdelinger. Derfor har byggeudvalget udarbejdet et byggeprogram, som organisationsbestyrelsen efterfølgende har vedtaget. Vores bygninger Næsten 500 nye 3B-boliger på vej Det var på høje tid at beslutte et byggeprogram. Over de næste 2-3 år opfører 3B nemlig næsten 500 nye boliger. De fleste i København og Herlev, men også i Høje-Taastrup bliver 3B nu repræsenteret. 3B bygger en del AlmenBolig+boliger, som vi opfører i partnerskab med KAB og DOMEA. De første boliger hos 3B ligger på Amagerfælledvej, hvor der bliver 53 familieboliger og en institution. Familieboligerne forventes klar i begyndelsen af På Birkedommervej bygger vi 51 AlmenBolig+familieboliger, men her forventer vi først at gå i gang med byggeriet i midten af 2012 og forventet indflytninger i midten af I Sundholm Syd opfører vi 48 boliger. Byggeriet starter i 2011, og forventet indflytning er I Herlev, hvor vi i forvejen er den bedst repræsenterede almene boligorganisation, skal vi bygge på Hørkær på det, der i folkemunde hedder Glødelampegrunden. Her opfører vi ca. 100 familieboliger. Vi startede formelt byggeriet med en underskrift af de tre boligorganisationer, der skal bygge på grunden samt kommune og sælger (Herlev Boligselskab (KAB), Herlevs almennyttige Boligselskab (DAB) og 3B). Det skete den 6. september Men selve byggeriet går først i gang i 2011 med indflytning i I alt bygges ca boliger. Også i Herlev skal vi på Gl. Klausdalsbrovej opføre 60 AlmenBolig+boliger. Her forventer vi byggestart i efteråret 2011 med indflytning i efteråret I en for 3B helt ny kommune, nemlig Høje-Taastrup, har vi hele to byggerier på vej. Mølleholmen med 40 boliger, hvoraf de 30 er ældreboliger, og 10 boliger er til socialpsykiatrien. Indflytning forventes i oktober Og mere beskedent bliver der 16 boliger + 12 plejeboliger i Tåstrup Bycenter. Her forventes indflytning først i slutningen af Nyt om 3B-boliger i 2010 I 2010 inviterede Københavns Kommune til indvielse af botilbuddet Bogfinkevej, der rummer 19 boliger. Det skete den 10. juni, og en af talerne var socialborgmester Mikkel Wamming. Valby-ejendommene Beretning10 8

9 +Om konceptet AlmenBolig+ Almene familieboliger til en rimelig husleje Egen indretning af boligen Godt naboskab Højt engagement Yde en indsats selv Storrumsenhed KAB har udviklet AlmenBolig+ som et forsøgskoncept med almene familieboliger til en rimelig husleje. Den er beregnet til familier, der kan og vil yde en indsats selv. Det gælder blandt andet indretning af boligen, daglig renholdelse og mindre vedligeholdelsesarbejder på ejendommen, det kan fx være at slå græs, klippe hæk, feje og rydde sne, ligesom beslag på vinduer og døre smøres og tagrender renses af beboerne selv. I konceptet ligger også, at kommunikationen foregår elektronisk via internettet. Boligerne er på mellem 80 og 125 m 2, og uanset boligens størrelse er grundindretningen den samme. Store boliger kan dog godt være i tre etager. Boligerne består af en storrumsenhed med et fuldt færdigt badeværelse og et lille basiskøkken. Alle installationer er placeret i ydervæggene og baderumskernens vægge, så beboeren kan indrette sin bolig uden at skulle arbejde med hverken el eller vvs. Beboeren kan anvende råderetsreglerne, når der bruges penge på indretningen til fx at sætte skillevægge op. Vestergården 1 i Herlev indviede deres nyrenoverede udearealer den 28. maj 2010, hvor borgmesteren roste den måde, afdelingen åbner sig mod byens kerne med små butikker med et lille torv. En 100 års fødselsdag skal naturligvis fejres. Det blev Arbejderboligerne også i juni, hvor der blev budt på alt det, der hører en god fest til: kæmpe lagkage, musik og besøg af politiet, fordi musikken var for høj! 3B s boliger skal fortsat være attraktive I bestræbelserne på at sikre attraktive boliger også til kommende beboere er bestyrelsen naturligvis også optaget af at sikre vores eksisterende boliger en god standard. I den forbindelse er det glædeligt, at der med boligaftalen, som blev vedtaget i november 2010, blev givet grønt lys for at bruge nogle flere af de penge, beboerne har sparet op i Landsbyggefonden. Investeringsrammen er som tidligere nævnt ekstraordinært forhøjet med 5 mia. kr. frem til 2013 for at afvikle nogle af de mange projekter, der er på venteliste i Landsbyggefonden. Fremtidssikring I Egedalsvænge har man nu vedtaget og godkendt et projekt om fremtidssikring. Det indebærer renovering af facader og udearealer samt energi- og miljøtiltag. Der arbejdes også på at oprette handicapboliger i to opgange, hvilket kræver, at der etableres elevatorer. Den totale anlægssum forventes at udgøre 320 mio. kr. I Hjortegården, Sangergården 1 og 2 samt Vestergårdsvej er processen omkring fremtidssikring så småt ved at starte op, mens man i Lønstrupgård er på vej med etape 3 af fremtidssikringen. Bygningseftersyn Bygningseftersyn er nu sat på dagsordenen med en hel ny enhed under byggeafdelingen. Her skal to medarbejdere stå for eftersyn af alle afdelingerne, og målet er at bevare eller forøge værdien af 3B s ejendomme. Beretning10 9

10 Organisationsbestyrelsen har bevilget trækningsret til følgende afdelinger Afdeling Ca. beløb Projekt Højstensgård Køkkenudskiftning Toftegård Tagudskiftning Australiensvej Sammenlægning af lejligheder Australiensvej Nedlæggelse af bitrapper Remisevænget Nord Modernisering af køkkener Remisevænget Øst Modernisering af køkkener Højstensgård Renovering af tag Vestergården Køkkenudskiftning Valby Isolering af facader samt ombygning Bærhaven Køkken og bad Folehaven Brusenicher Folehaven Badeværelser Folehaven Køkkenudskiftning I alt Organisationsbestyrelsen har i 2010 bevilget arbejdskapital til mere strategiske projekter: Afdeling Ca. beløb Projekt Hørkær Nyt projekt Søagerpark Utætheder zinkinddækkede karnapper Sejlhuset Forlig vedr. opførelse Hørkær Nyt projekt 1 Selskab Strategiplan 1 Selskab Digitalt beboerdemokrati Til strategiske projekter i boligafdelingerne har organisationsbestyrelsen bevilget følgende beløb fra dispositionsfonden: Afdeling Ca. beløb Projekt Remisevænget Øst Tagboliger + Nord Elmehaven Knirkende gulve Nyt projekt Telemarksgade Gl. Klausdalsbrovej Nyt projekt Sundholm Syd Nyt projekt Hørgården 1 og Udgifter til sløjfning af haver Hørgården Privat fællesvej og parkering Hørgården Skader på adgangsvej Hørgården Skitseprojekt»firkanten«Nyt projekt Søndergård, Ballerup Samtidig skal oplysningerne lægges centralt, så der sikres personuafhængig viden om afdelingernes drift, tilstand og vedligeholdelsestiltag. Det skulle samtidig gøre det lettere at generere tilstandsrapporter, drifts- og styringsplaner, langtidsbudgetter m.v. i en form, der er lettilgængelig og overskuelig for alle både afdelingsbestyrelser, lokalinspektører, varmemestre og beboere. Målet er også at gennemføre årlig gennemgang af afdelingerne og selve opstartsprojektet forventes at løbe frem til Bevilget trækningsret Boligafdelingerne kan søge trækningsretsmidler til renovering og det er organisationsbestyrelsen, der tager stilling til, om de enkelte projekter hører ind under den politik, der er lavet for området. Her er proceduren, at der bevilges op til kr. pr. lejemål pr. sag dog maksimalt 25 % af omkostningerne. I alt er der bevilget knapt 17 mio. kr. i Ikke længere plads nok i Kronprinsessegade Administrationsbygningen i Kronprinsessegade er blevet for lille. Der er simpelthen ikke plads til de medarbejdere, der skal til for at servicere beboere og beboerdemokrati anno Derfor har organisationsbestyrelsen besluttet, at bygningen skal sættes til salg med den begrænsning, at administrationen efterfølgende skal kunne leje lokalerne i op til et par år, indtil man har fundet et nyt sted. Det overvejes for tiden at gå sammen med Boligkontoret Danmark om at finde et egnet sted. Det ville kunne give nogle driftsfordele, men det skal understreges, at der alene er tale om eventuelt bofællesskab og samdrift på udvalgte områder, fx mødelokaler og kantine. Beretning10 10

11 Byggeprogram for Boligforeningen 3B (vedtaget af bestyrelsen den 15. december 2009) Boligforeningen 3B skal være for alle, og æstetikken i byggeriet skal derfor kunne rumme alle typer og kunne accepteres af de fleste. Det er udgangspunktet for 3B s byggeprogram, som stiller krav til den principielle udformning af både nybyggerier og renoveringer. Målet er først og fremmest at skabe rammerne for det gode hverdagsliv i alle dets aspekter. Projekterne skal dermed tilgodese beboernes ønsker til at leve og bo forskelligt og samtidig give besøgende en god oplevelse. Men bebyggelserne skal også både i bygningstype og udformning af bebyggelsesplan tilpasses stedets særlige karakter og placering. Rum til fællesskab og forskellighed Bygningerne og bebyggelsesplanen skal fremme social aktivitet og fællesskab og være den helhed, der sammen med beplantningen indrammer»stedets liv«. Kombinationen af bygninger, bebyggelsesplan, beplantning, belægning og farver skal skabe den ro og orden, der giver rum til forskellighed. Bebyggelsesplanen skal sikre, at beboerne i hverdagen møder hinanden og på den måde får mulighed for kontakt og for at tage hånd om hinanden. Bebyggelsesplanen kan eksempelvis være karrébebyggelse, rækkehuse eller byhuse, hvor grænsefladen mellem ude og inde, privat og fælles er gennemtænkt, så den sociale aktivitet tilgodeses og fremmes. Der skal derfor lægges op til brug af nære friarealer til aktiviteter. Det kan ske ved at skabe oplevelser og samspil mellem bygninger og det grønne samt ved at skabe læ, lys og luft. Der skal derudover være mulighed for fælleshuse, der både kan bruges til fælles aktiviteter og rumme værkstedsrum og lignende. Bygningernes udtryk Bygningernes skulpturelle effekt skal være afdæmpet, og indtrykket skal være venligt, rart og indbydende. Byggeriets kvalitet skal ligge i uderummet, hvor facaden opfat- tes som grænsefladen mellem det private liv i boligerne og det sociale uderum. Facaderne udformes med variation fx med vertikale inddelinger, så byhuse og rækkehuse træder frem, og det enkelte hus kommer til udtryk. Bæredygtighed og alternativ energi tænkes samtidigt ind i facadernes konstruktioner, elementer og materialer. Udformningen af facaden suppleres så vidt muligt med dynamiske elementer, som beboerne efter behov kan variere. Det bidrager både til at udtrykke den enkelte bolig og til at skabe variation og oplevelser. Alle boliger skal have private uderum som fx altaner, franske altaner, terrasser eller småhaver, og muligheden for senere at tilføje fx altaner eller udestuer skal tænkes ind i projektet. Fælles udearealer skal udformes, så de spiller sammen med bygningerne, både funktionelt og æstetisk. Beplantninger skal gennemtænkes, så de kan udvikle sig over tid og tilpasses ændrede krav. Fokus på vedligehold og miljø Bygningerne skal danne de robuste rammer, der kan holde til mange forskellige former for brug i hverdagen. Bygningerne skal være nemme at vedligeholde. De skal baseres på gode danske byggetraditioner, være bæredygtige i drift og give mulighed for ombygning. Bygningernes energiforbrug skal gennem udformning og orientering minimeres, og både drift og vedligehold skal tænkes ind i projekteringen. Der må kun bruges materialer, der er miljø- og indeklimavurderede, og alt udstyr i boligerne skal overholde kravene til lavenergiprodukter. Boligernes kvaliteter I boligen skal der være de rumligheder og basale installationer, der er nødvendige for at leve og bo godt. Badeværelser og køkkener skal være funktionelle, og boligerne skal på en gang være fleksible og lette at bygge om. Byggeprogrammet suppleres i hvert enkelt projekt med specifikation af boligtyper og krav til indretning. Beretning10 11

12 Brohuset Vores fælles liv Brohuset Nyt udvalg Organisationsbestyrelsen ønsker at støtte og udvikle beboerdemokratiet, og for at sætte ekstra fokus på det har et nyt bestyrelsesudvalg afløst det gamle kommunikationsudvalg. Det nye udvalg har titlen»trivsels- og demokratiudvalg«og her forbehandles emner inden for området, inden de kommer til beslutning i organisationsbestyrelsen. Styringsreform og dokumentationspakke I forbindelse med styringsreformen skal 3B årligt aflevere en»dokumentationspakke«. Det er en redegørelse til kommunen over, hvordan det står til i 3B s boligafdelinger. Det sker med en række nøgletal samt mere subjektive vurderinger. Til sidstnævnte har afdelingsbestyrelserne udfyldt et spørgeskema, som trivsels- og demokratiudvalget så har gjort klar til behandling i organisationsbestyrelsen. Materialet har efterfølgende dannet grundlag for administrationens dialogmøde med kommunerne. Den allerførste tilbagemelding er, at møderne forløber i en god og positiv ånd, og at det forarbejde, afdelingsbestyrelserne har gjort, er et godt fundament for møderne. Ikke længere nok at være medlem Nye krav som følge af styringsreformen betød, at det ikke længere var nok at være medlem for at bevare sin anciennitet i en almen boligforening. I stedet skal man stå på boligforeningens venteliste. Det betød, at medlemmer af 3B skulle have besked pr. brev og at vi indrykkede annoncer for at nå de medlemmer, vi ikke havde adresser på. Det gav naturligvis en del spørgsmål, og dem svarede det dertil oprettede call-center sammen med kundeservice på. Som sideeffekt er 3B s ventelister nærmest eksploderet, fordi en masse»gamle«medlemmer har valgt at bevare ancienniteten ved at skrive sig på venteliste. Beretning10 12

13 3B brugte så lige anledningen til at oplyse det brugernavn og kodeord, man skulle bruge til at klare sig via selvbetjening på 3B s hjemmeside. Håbet er, at langt flere vil klare sig selv via nettet. Boligselskabernes Landsforening bakkede i øvrigt op om oplysningskampagnen og fik optaget et OBS-indslag om de nye regler. Optagelsen foregik i 3B s afdeling Folehaven, hvor Jacob Haugaard siddende i et legetøjstelt fortalte om de nye regler og konsekvenserne. Udlejningsaftale i Københavns Kommune fornyet og forlænget Udlejningsaftalen i BL s 1. kreds er blevet fornyet og forlænget til udgangen af Der er ikke så meget nyt i aftalen, men det er bare et bevis på, at den»gamle«aftale virker. Den er blevet fulgt tæt af både kommune, BL s 1. kreds og boligorganisationerne i kommunen og der er ingen tvivl om, at formålet med aftalen stille og roligt er ved at være nået: At skabe en mere sammenhængende by, hvor der er mangfoldighed i alle boligområder og hvor alle er med til at løse de boligsociale opgaver. Nyt i aftalen er blandt andet, at man ligestiller ansøgere med job inden for og uden for Københavns Kommune. Nyt er også, at man ligestiller unge under uddannelse, ligegyldigt hvor de læser. Til gengæld er et par af elementerne i den gamle aftale ikke længere med. De midler, der var sat af til flyttehjælp og imagekampagne, skal fremover i stedet bruges til at opsøgende arbejde og til at forebygge udsættelser. Fredensborg Kommune forlænger aftale I Fredensborg Kommune er udlejningsaftalen om familieboligerne i Egedalsvænge forlænget frem til 31. december Det betyder, at kommunen fortsat har 100 % anvisningsret, men på den måde, at halvdelen af de ledige boliger går til den interne oprykning i afdelingen. Er der ikke interne ansøgere, går anvisningen til kommunen. Beretning10 13

14 Fælleskonferencen 2010 Imagekampagne i København I København har kommune og boligorganisationer siden 2008 kørt en imagekampagne. Det overordnede mål er at øge de fem udsatte boligområders attraktionsværdi. Det sker ved at fremme interessen for fleksibel udlejning og dermed tiltrække resursestærke beboere til områderne. Derudover forventes kampagnen at have en afsmittende effekt på andre almene boligområder i København. Kampagnen er primært netbaseret, men der er også produceret fx gratis postkort til de københavnske cafeer. Deltagerne i udvalget er KAB/AKB, Lejerbo, FSB, Boligkontoret Danmark samt 3B og socialforvaltningen i Københavns Kommune. Kampagnen slutter med udgangen af Fælleskonferencen 2010 Fælleskonferencen 2010 hed»livet mellem husene«og handlede om arbejdet i lokalområdet. Målet var at få værktøjer til at finde de lokale resurser og netværk og det var der mange, der fik. Men deltagerantallet er desværre vigende, og organisationsbestyrelsen ser derfor nu på, hvad man kan gøre for at tiltrække flere medlemmer af afdelingsbestyrelserne. Unge i ældreboliger i Tranehavegård kondomer, gratis postkort, en særlig hjemmeside, annoncer i Berlingske, Jyllands-Posten, Urban og Politiken. Og så lige et indstik i studiehåndbogen, annonce i de unges eget blad Chili og nogle artikler. Det var, hvad der skulle til, for at leje de ca. 90 ledige boliger ud, der var med i en kampagne om at leje ledige ældreboliger ud til unge. Bag stod Københavns Kommune og en del af de almene boligorganisationer i København. Kampagnen var en her-og-nu løsning på det problem, der er i kommunen med mere end ledige ældreboliger. Et udvalg ser nu på en mere langsigtet løsning på problemet. Ungdomsboliger lejes ud i Egedalsvænge i samarbejde med DTU I Egedalsvænge har det været meget svært at leje ungdomsboligerne ud. Det har givet et betydeligt tomgangstab. Derfor har 3B indgået en aftale med Danmarks Tekniske Universitet om at leje boligerne ud til deres unge studerende. Der arbejdes samtidig på at finde anden og mere permanent løsning på problemet, som fx at bygge nogle af boligerne om. Lidt mere af det hele Lidt mere af det hele BL s kampagne, der satte fokus på det liv, der leves i de almene boliger kulminerede med åbent hus landet over i september I 3B åbnedes dørene i Kløvermarken, Brohuset, Søagerpark, Folehaven, Vestergården 1 og Apostelgården. Kommer der en næste gang, vil 3B udnytte muligheden for at markedsføre de afdelinger, hvor der er»tynde«ventelister. Urbanplanens tilfredse beboere Hele 81 % af beboerne i Urbanplanen synes, de bor et godt sted. Der er stadig ikke helt tilfredshed med sammensætningen af beboere, og imaget vurderes heller ikke helt godt. Alligevel er tilfredsheden steget med hele 9 % i forhold til i 2004, hvor en tilsvarende undersøgelse blev gennemført. Topscorerne er lejligheden og dens indretning, beliggenheden og den lette adgang til offentlig transport. Til gengæld mangler der indkøbsmuligheder. Beretning10 14

15 Ikke dansker, ikke tyrker Hele ni ud af 10 beboere i Remisevænget Nord og Remisevænget Vest er tilfredse eller meget tilfredse med deres boligområde. I Dyvekevænget er tallet kun seks ud af 10. Når man spørger, hvad der giver utryghed, er svaret grupper af unge, hærværk samt tyveri og indbrud. På positivlisten er også, at flere beboere taler med hinanden på tværs af etnisk baggrund og ca. en femtedel betegner forholdet mellem kulturerne i området som godt i 2004 var det kun 10 %. Der har været et mindre fald i interessen for generelt at deltage i beboerdemokratiet i afdelingen, men når det handler om helt nære ting, er tendensen modsat. Mange af resultaterne fra Urbanplanen kan bruges i hele boligforeningen, og det bliver spændende at følge udviklingen også fremover. Driftsstrukturen under lup Den nuværende driftsstruktur med 15 lokalinspektører og tre driftschefer i tre geografiske områder blev indført i Da strukturen blev indført, besluttedes det samtidig at gennemføre en evaluering af strukturen efter et par år. Den evaluering blev gennemført i 2010 med et repræsentativt udsnit af beboere samt alle afdelingsformænd, lokalinspektører og varmemestre. Samtidig blev lejligheden benyttet til at undersøge tilfredsheden med forskellige ydelser mv. i driften. Konklusionen var, at både beboere og medlemmerne af afdelingsbestyrelserne generelt er tilfredse med den service, de får af 3B. Driftsstrukturen giver grundlæggende gode vilkår for arbejdet, men særligt lokalinspektørernes svar viste også, at betingelserne for deres arbejde kunne blive bedre. Derfor vil der i 2011 ske en række justeringer, som skal sikre, at lokalinspektørerne får bedre mulighed for at koncentrere sig om deres ledelsesopgave, om tilrettelæggelse af driften og om servicering af beboerdemokratiet. Vi har en ung mand ansat som aktivitetsmedarbejder i drengeklubben. Han er oprindeligt fra Tyrkiet, men er vokset op i Egedalsvænge. Han sagde på et tidspunkt:»jeg er ikke dansker, jeg er ikke tyrker jeg er fra Kokkedal«. Taler integreret I vores pigeklub i Egedalsvænge har vi en pige på 15, som har sit etniske ophav i Marokko. Hun skulle sammen med tre andre unge interviewes til lokalavisen i et setup, som 3B havde sat i gang, og som skulle handle om, hvorfor de unge gerne vil have en klub. De unge er på vej ind for at tale med journalisten, og pigen siger til sin veninde:»når vi bliver interviewet af journalisten, skal du ikke rette på mig, når jeg taler integreret«. Beretning10 15

16 Fælles fastelavn For første gang samledes fire afdelinger i Urbanplanen til fælles fastelavnsgilde i marts Politibetjente, røvere, løver og skildpadder fra både Remisevænget Øst, Remisevænget Vest, Remisevænget Nord og Dyvekevænget i Urbanplanen slog på den samme tønde i år, da Beboerhuset i Øst dannede rammen om årets fastelavnsfest. Tidligere har hver afdeling holdt deres egen fastelavnsfest, men ønsket om at være samlet i stedet for delt op, gav de forskellige afdelinger lyst til at slå pjalterne sammen.»alle afdelinger var efter festen rigtig tilfredse med den beslutning, og vi har aftalt at holde festen sammen igen næste år«siger formand for Remisevænget Øst, Jan Kjello Andersen. Devisen jo flere, jo bedre passer godt til fest og farver, og der var da også kø til tøndeslagningen, hvor de ca. 125 deltagere kæmpede om gaverne til kattekongen og bundkongen. Vores fremtid 3B har to årlige repræsentantskabsmøder, hvor organisationsbestyrelsen fremlægger sit arbejde: I forsommeren, hvor regnskab og valg til organisationsbestyrelsen er på dagsordenen. Og i efteråret, hvor budgettet for 3B skal behandles. På repræsentantskabsmødet i juni var formanden på valg og han blev genvalgt uden modkandidater. Det samme gjorde næstformand Steffen Morild. Men da de fem»menige«medlemmer skulle vælges, måtte stemmesedlerne frem. Resultatet blev genvalg til Ellen Vedelsby, Lars Emanuel, Susan Sagnsby og Bilal Turan, der var trådt ind som suppleant for Bjarne Ejby. Nyvalgt blev Martin Baden. På baggrund af den nye lovgivning for boligorganisationer, der trådte i kraft 1. januar 2010, blev bestyrelsens forslag til ændringer af vedtægterne vedtaget. Repræsentantskabsmødet den 25. november blev kickstartet af en præsentation af den vandsparekampagne, som skal løbe af stablen i Formanden kom i sin beretning ind på boligaftalen, der får relativ stor indflydelse på vores fremtid. Og han påpegede, at de almene lejere igen pålægges en ekstra skat, idet Landsbyggefonden skal bidrage med 25 % af den statslige støtte til byggeri af ældre- og plejeboliger. Derudover fortalte formanden om organisationsbestyrelsens fremadrettede strategiarbejde og om åbenhed og gennemskuelighed, som blandt andet har affødt et administrationskatalog, der er en samlet oversigt over ydelser, betalt af administrationsbidraget. Og et priskatalog, som er en oversigt over de ekstraydelser, afdelingsbestyrelsen kan købe. Budgettet for 2011 for boligforeningen var også på dagsordenen og viste, at administrationsbidraget for 2011 bliver kr. Vedtægterne skulle endnu en gang ændres. Denne gang fordi 2. næstformanden var trådt ud af bestyrelsen, og organisationsbestyrelsen benyttede lejligheden til at tage vedtægterne op til fornyet vurdering. Resultatet blev, at 2. næstformandsposten fremover er ændret til et menigt bestyrelsesmedlem. Som nyt medlem af bestyrelsen blev Aksel Spencer Nielsen valgt for perioden frem til juni Beretning09 16

17 Gennemsigtighed Som led i at øge gennemsigtigheden og dermed styrke beboerdemokratiet har organisationsbestyrelsen besluttet at sætte fokus på, hvilke ydelser der er indeholdt i administrationsbidraget. Resultatet er et administrationskatalog for Samtidig har organisationsbestyrelsen godkendt principperne i et priskatalog også for 2011, hvor det fremgår, hvilke andre ydelser afdelingsbestyrelserne også kan købe. Også som led i gennemsigtigheden har 3B nu fået både et ekstranet og et intranet. Ekstranettet X3B er for alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne. Det kræver et kodeord at få adgang, men så kan man også få en masse oplysninger om både økonomi, forbrug i afdelingen samt mulighed for at udveksle viden og erfaring med andre medlemmer af afdelingsbestyrelserne. 3B s medarbejdere har også fået et lukket net, hvor de kan udveksle viden og information. Intranettet In3B skal således samle alle vigtige dokumenter, så medarbejderne ikke skal bruge tid på at lede efter dem. I 2011 arbejdes på at implementere en ny hjemmeside, hvor hver boligafdeling også får tilbudt at få deres egen side. Målet med hjemmesiden er på længere sigt, at endnu flere ansøgere skal kunne finde svar på egen hånd, ligesom vi i næste fase vil kunne tilbyde beboerne oplysningerne om deres bolig, fx forbrug, indestående på vedligeholdelseskontoen etc. Kursusudvalget vil følge op med kurser for afdelingsbestyrelserne i at udnytte muligheden for egen hjemmeside. Politik og procedurer på en del områder Organisationsbestyrelsen har taget stilling til en række politikker og procedurer på forskellige områder. Det gælder fx en strategi for investeringer, hvor målet er størst mulig sikkerhed kombineret med størst muligt afkast. Bestyrelsen har også godkendt en politik og procedure for husordensager, for restancer og for inkasso. På den måde er målet, at sagerne behandles på samme måde, uanset hvilken afdeling eller beboer det handler om. Organisationsbestyrelsen arbejder videre med at få udarbejdet politikker for en række områder. Et af områderne, der er på dagsordenen i 2011, er fx afdelingsbestyrelsernes brug af rådighedsbeløbet, henlæggelser til vedligeholdelse med mere. Beretning10 17

18 Spar på vandet 3B s energi og miljøpris 2010 Måløv Park vandt kr. Fokus på energi og miljø 3B s beboere bruger 14 liter vand mere end en gennemsnitsdansker i døgnet. Og med de afgifter, der er på vand, koster det mange penge. Derfor var budskabet på repræsentantskabsmødet meget klart: Sæt vandbesparelser på dagsordenen i afdelingen. Kampagnen indbefatter opslag til opgangene, hvor der undervises i bedre vandvaner, installation af individuelle vandmålere, udskiftning af toiletter, opsætning af sparebrusere og vandbegrænsere på vandhanerne. Endelig kan man regne sit eget vandforbrug ud via en vandspareberegner på nettet og meget andet. Prøv vandberegneren på Som en festlig afslutning på repræsentantskabsmødet i november blev hele tre afdelinger tildelt 3B s energi- og miljøpris. De glade vindere blev Måløv Park med kr. samt Folehaven og Poppelvænget med hver kr. Pengene skal bruges til glæde for beboerne i de respektive afdelinger. Folehaven vandt kr. Poppelvænget vandt kr. Strategi 2015 Organisationsbestyrelsen har taget fat på et strategiarbejde på nogle meget intense workshop i efteråret Et af fokusområderne er boligafdelingerne og at skabe gennemsigtighed. Derfor er der sat gang i et arbejde med serviceaftaler, en skriftlig aftale mellem afdelingsbestyrelse og drift om, hvilket arbejde der skal udføres og hvor tit. De områder, organisationsbestyrelsen har sat fokus på i Strategi 2015, kortlægges og analyseres efterfølgende af medarbejdere, og organisationsbestyrelsen tager så stilling til de spørgsmål, det rejser. Ud fra det vil organisationsbestyrelsen præsentere en samlet strategi 2015 på repræsentantskabsmødet i juni. Strategien suppleres med handlingsplaner for, hvordan 3B skal nå de mål, der bliver sat. Beretning09 18

19 På efterårsferie i Kokkedal Adam M. Hansen fra Skovengen havde sammen med sin mor fundet vej til det smukke medborgerhus Egedal i Kokkedal, hvor Kokkedal på Vej og Fritidsbutikken i samarbejde arrangerede aktiviteter for byens børn i efterårsferien.»jeg er god til at tegne, klippe efter streger og flyve med drage«, sagde Adam, mens han samlede sin fine drage i drageværkstedet. I de andre nyrestaurerede lokaler kunne børnene være med til rollespil, tegneværksted og smykkeværksted hver dag i ferien.»i morgen skal jeg være med til at lave smykker, men nu skal jeg ud og flyve med min nye drage«, sagde Adam før han løb ud på Grønningen og fik luft under dragen. I ugens løb var der også ture til svømmehallen, i Humlebio og i Experimentarium, samt streethåndbold sammen med Kokkedal Idrætsklub (KIK) og fodbold efter metoden»joga Bonito«med træner Ahmad El Ali, som tidligere har spillet for Lyngbys superligahold, og som er vokset op og bor i Egedalsvænge. Hvorfor tage til sydens sol, når det syder af aktiviteter i Kokkedal?

20 Økonomisk beretning Resultatopgørelse Årets resultat blev et overskud på t.kr. Ledelsen og bestyrelsen finder årets resultat tilfredsstillende. Af årets resultat udgør andel af nettorenteindtægten 611 t.kr., hvilket svarer til forrentning af arbejdskapitalen. Overskud fra drift udgør altså 416 t.kr. Nettorenteindtægten før fordeling udgør t.kr. i Heraf er fordelt t.kr. til afdelinger og t.kr. til dispositionsfonden. Bruttoadministrationsudgifterne udgør t.kr. i 2010 mod budgetteret t.kr. En afvigelse på t.kr. Afvigelsen skyldes primært merudgifter på særlige aktiviteter (konto 516). Der har været udgifter vedrørende boligsociale aktiviteter og medfinansiering af projekter, der overstiger det budgetterede med ca t.kr. Derudover har der været merudgifter i forhold til budgetteret på personaleudgifter (konto 511) på ca. 326 t.kr. og kontorlokaleudgifter (konto 514) på ca. 199 t.kr. Merudgiften på personaleudgifter modsvares af merindtægter på byggesagshonorarer (konto 605 og 606), i det der i 2010 er sket en opnormering, der er honorardækket. Omvendt er der i regnskabsåret besparelser på især mødeudgifter m.v. (konto 502) og forretningsførelse (konto 512). Indtægten fra administrationsbidrag (konto 601) udgør ca t.kr. Der er budgetteret med bidrag på t.kr. Lovmæssige gebyrer m.v. udgør ca t.kr. i Tilsammen er der opkrævet ca t.kr. mere end budgetteret. Budgetafvigelserne skyldes forbedring af såvel administrationsbidrag som lovmæssige gebyrer m.v. Der har i 2010 været ekstraordinære poster (konto 541 og 611), der netto udgjorde 555 t.kr. Der er budgetteret med 150 t.kr. Dette vedrører især tidligere tilgodehavender, der er afskrevet i året. Der er i 2010 givet tilskud fra dispositionsfond og arbejdskapital på i alt t.kr. Tilskud vedrører hovedsagelig afdelingerne i Ørestad, Elmehaven, Egedalsvænge, tab ved lejeledighed generelt og udgifter vedrørende projekter. Balance Foreningens egenkapital udgør ved udgangen af mio. kr. Heraf udgør dispositionsfonden 229 mio. kr. og arbejdskapitalen efter årets overskud 35 mio. kr. Afdelingernes indestående i boligorganisationen ekskl. afdelinger under opførelse udgør i alt 257 mio. kr. pr. 31. december Tilgodehavende hos afdelinger udgør ca. 26 mio. kr. Udlån til afdelinger fra dispositionsfonden (konto 714) udgør ved årets udgang 66 mio. kr., der især vedrører lån i forbindelse med hjemfaldsaftalen. Udlån fra arbejdskapitalen (konto 719) udgør 13,3 mio. kr. Dette vedrører lån til finansiering af særlige sager i foreningens boligafdelinger. Den disponible del af arbejdskapitalen udgør ca. 17 mio. kr. ultimo Tilsvarende udgør disponibel dispositionsfond ca. 55 mio. kr. Fremtiden Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet væsentlige forhold, der påvirker foreningens eller afdelingernes økonomiske stilling. 3B s bestyrelse har besluttet at sælge nuværende domicil Kronprinsessegade 14. Boligforeningen har modtaget købstilbud på ejendommen og der pågår forhandling om salget. Der er endnu ikke taget endelig stilling til nyt domicil. Salget af domicil skal ses i forhold til boligorganisationens målsætning om tilpasning af de administrative forhold, således at såvel de fysiske som administrative forhold er tilpasset nutidige som fremtidige krav til effektiv administration. Beretning10 20

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-06-2009 Regnskabsperiode til 31-05-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-06-2009 Regnskabsperiode til 31-05-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-06-2009 Regnskabsperiode til 31-05-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Hvidovrebo Afdeling 4 Hvidovrebo Årsregnskab for 2008

Hvidovrebo Afdeling 4 Hvidovrebo Årsregnskab for 2008 Administrator: Hvidovrebo Afdeling 4 Hvidovrebo Årsregnskab for 2008 Tilsynsførende kommune: LBF-nr.: 381 Kommunenr. 167 Boligforeningen Hvidovrebo Hvidovre Kommune Siestavej 7 Hvidovrevej 278 2600 Glostrup

Læs mere

Boligorganisation. Boligselskabet af 1945, Lemvig. Rådhusvænget 4, Lemvig

Boligorganisation. Boligselskabet af 1945, Lemvig. Rådhusvænget 4, Lemvig Boligorganisation Rådhusvænget 4, Lemvig ÅRSREGNSKAB 2014 O P L Y S N I N G E R O M BO L I G S E L S K A B E T A l m e n e b o l i g o r g a n i s a t i o n e r Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisation

Læs mere

Regnskabsperiode: Regnskab for boligorganisationen 1. januar 2010 31. december 2010. Bruttoetageareal i alt (m2) Antal lejemål 26,042,80 1.

Regnskabsperiode: Regnskab for boligorganisationen 1. januar 2010 31. december 2010. Bruttoetageareal i alt (m2) Antal lejemål 26,042,80 1. Regnskabsperiode: 1. januar 2010 31. december 2010 Boligorganisation Lægeforeningens Boliger Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup CVRnr. 15 11 16 15 LBF nr, 820 Forretningsfører Dan Ejendomme as Tuborg Boulevard

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 9 MUNKEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 9 MUNKEGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 61.527. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 17 MINDEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 17 MINDEGADE Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 14.609. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

regnskab 11 fsb årsberetning 2013 regnskab

regnskab 11 fsb årsberetning 2013 regnskab regnskab 11 fsb årsberetning regnskab ledelsesberetning Ledelsesberetning Årets resultat udviser et overskud på 4,6 mio. kr. Egenkapitalen udgør ved årets udgang 415 mio. kr. mod 417 mio. kr. ved udgangen

Læs mere

Regnskab for boligorganisationen

Regnskab for boligorganisationen 1 Regnskab for boligorganisationen Boligselskab Bornholms Boligselskab Regnskabsperiode 01.01.2013-31.12.2013 Tilsynsførende kommune Bornholms Regionskommune LBF-nr. 0784 kommunenr. 400 Navn Navn Bornholms

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 28 Svane Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 28 Svane Kollegiet Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 1.744.581. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-05-2009 Regnskabsperiode til 30-04-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-05-2009 Regnskabsperiode til 30-04-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-05-2009 Regnskabsperiode til 30-04-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 13 NØRREPORT

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 13 NØRREPORT Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 60.235. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2006-31. DECEMBER 2006. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2006 2006 2007 ORDINÆRE UDGIFTER Note

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2006-31. DECEMBER 2006. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2006 2006 2007 ORDINÆRE UDGIFTER Note 1 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2006-31. DECEMBER 2006 Resultat Budget Budget UDGIFTER 2006 2006 2007 ORDINÆRE UDGIFTER Note 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 3.533.043,08 3.516.500 3.598.753 OFFENTLIGE OG ANDRE

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 153.940. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note 1 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004 Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 3.472.423,72 3.460.233 3.500.915 OFFENTLIGE OG ANDRE

Læs mere

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Udsendt #JobInfo revideret Criteria=AKB_Rødovre# den 2. maj 2011 Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Repræsentanter Formand Klaus Lind Bentsen,

Læs mere

Regnskab for boligorganisationen

Regnskab for boligorganisationen 1 Regnskab for boligorganisationen Boligselskab Bornholms Boligselskab Regnskabsperiode 2014 Tilsynsførende kommune Bornholms Regionskommune LBF-nr. 0784 kommunenr. 400 Navn Navn Bornholms Boligselskab

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2012/2013 Regnskabsperiode fra 01-07-2012 Regnskabsperiode til 30-06-2013

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2012/2013 Regnskabsperiode fra 01-07-2012 Regnskabsperiode til 30-06-2013 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-07-2012 Regnskabsperiode til 30-06-2013 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2003-31. DECEMBER 2003. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2003 2003 2004 ORDINÆRE UDGIFTER Note

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2003-31. DECEMBER 2003. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2003 2003 2004 ORDINÆRE UDGIFTER Note 1 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2003-31. DECEMBER 2003 Resultat Budget Budget UDGIFTER 2003 2003 2004 ORDINÆRE UDGIFTER Note 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 3.429.582,65 3.409.184 3.460.233 OFFENTLIGE OG ANDRE

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-06-2009 Regnskabsperiode til 31-05-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-06-2009 Regnskabsperiode til 31-05-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-06-2009 Regnskabsperiode til 31-05-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

miljøberetning Affaldssortering godt for miljø og pengepung Mange ønsker at gøre en indsats for miljøet Mindre forbrug af vand, varme og fælles-el

miljøberetning Affaldssortering godt for miljø og pengepung Mange ønsker at gøre en indsats for miljøet Mindre forbrug af vand, varme og fælles-el fsb regnskab miljøberetning var året, hvor alle talte om klima, miljøtiltag og energiforbedringer. FN s klimakonference i København i december gav ikke den internationale, bindende aftale om at reducere

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009 Regnskabsperiode fra 01-01-2009 Regnskabsperiode til 31-12-2009

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009 Regnskabsperiode fra 01-01-2009 Regnskabsperiode til 31-12-2009 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-01- Regnskabsperiode til 31-12- Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 837

Læs mere

Bestyrelsen 2011. Beretning11 2. Villy Sørensen. Jens W. Andreasen (afløste Aksel Spencer. Steffen Morild. Nielsen, efterår 2011) Iris Gausbo

Bestyrelsen 2011. Beretning11 2. Villy Sørensen. Jens W. Andreasen (afløste Aksel Spencer. Steffen Morild. Nielsen, efterår 2011) Iris Gausbo Beretning 2011 Bestyrelsen 2011 Villy Sørensen Jens W. Andreasen (afløste Aksel Spencer Steffen Morild Iris Gausbo Anders Brøgger Bilal Turan Ellen Vedelsby Hans Peter Nielsen Jan Kjello Andersen Nielsen,

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Boligkontoret Fredericia. Afd. 331 Ullerupdalvej. Regnskab for året 2014

Boligkontoret Fredericia. Afd. 331 Ullerupdalvej. Regnskab for året 2014 331 Boligkontoret Fredericia Afd. 331 Ullerupdalvej Regnskab for året 2014 Indholdsfortegnelse Stamoplysninger 2 Resultatopgørelse 4 Balance 7 Noter 9 Påtegning 12 1 Stamoplysninger Boligorganisation:

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12 Afdeling 1 Højebo Budget for 2011/12 Boligafgiftsforhøjelse 5,21% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 654,13 kr./m² 34,10 kr./m² 688,23 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring

Læs mere

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

antal 1 Erhvervslejemål 14 1.744 1 pr. påbeg. 60 m² 34 Institutioner 2 1.341 1 pr. påbeg. 60 m² 23 Garager/carporte 461 5.700

antal 1 Erhvervslejemål 14 1.744 1 pr. påbeg. 60 m² 34 Institutioner 2 1.341 1 pr. påbeg. 60 m² 23 Garager/carporte 461 5.700 REGNSKAB 2014 Boligorganisation Tilsynsførende kommune BLF-boligorganisationsnr. 0458 Kommunenr. 740 CVR-nr. (SE-nr.) 38204319 Navn AAB Silkeborg Silkeborg Kommune Adresse Estrupsgade 12 Søvej 8600 Silkeborg

Læs mere

REGNSKAB 2014. Skærbæk Boligforening Boligorganisationsnr.: 0023 Storegade 34 6780 Skærbæk Telefonnr.: 74751771

REGNSKAB 2014. Skærbæk Boligforening Boligorganisationsnr.: 0023 Storegade 34 6780 Skærbæk Telefonnr.: 74751771 Side 1 af 16 22-04-2015 REGNSKAB 2014 Periode: 01.01.2014-31.12.2014 Tilsynsførende kommune: Boligorganisationsnr.: 0023 Storegade 34 6780 Skærbæk Telefonnr.: 74751771 Tønder Kommune Rådhuset 6270 Tønder

Læs mere

Boligforeningen 3B - afdelinger Marts 2010 - v.3 Kraks Forlag AS (R/080125/1)

Boligforeningen 3B - afdelinger Marts 2010 - v.3 Kraks Forlag AS (R/080125/1) Udlejningsfolder Boligforeningen 3B - afdelinger Marts 2010 - v.3 Kraks Forlag AS (R/080125/1) Boligforeningen 3B Boligforeningen 3B er en almen boligforening med knap 12.860 boliger i 99 afdelinger i

Læs mere

1-3071 Kløvermarken. Ordinært afdelingsmøde onsdag den 2. september 2009 kl. 19.00 Afdelingens fælleshus, Søndergårds Allé 238

1-3071 Kløvermarken. Ordinært afdelingsmøde onsdag den 2. september 2009 kl. 19.00 Afdelingens fælleshus, Søndergårds Allé 238 1-3071 Kløvermarken Ordinært afdelingsmøde onsdag den 2. september 2009 kl. 19.00 Afdelingens fælleshus, Søndergårds Allé 238 26. august 2009 Velkommen til ordinært afdelingsmøde i Kløvermarken Afdelingsmødet

Læs mere

REGNSKAB 2014. Tønder Andelsboligforening. Boligorganisationsnr.: 0395 Torvet 2 6270 Tønder Telefonnr.: 74723219. Hovedforeningen

REGNSKAB 2014. Tønder Andelsboligforening. Boligorganisationsnr.: 0395 Torvet 2 6270 Tønder Telefonnr.: 74723219. Hovedforeningen Side 1 af 18 21-04-2015 REGNSKAB 2014 Periode: 01.01.2014-31.12.2014 Tilsynsførende kommune: Boligorganisationsnr.: 0395 Torvet 2 6270 Tønder Telefonnr.: 74723219 Tønder Kommune Rådhuset 6270 Tønder Tlf.

Læs mere

Skærbæk Boligforening

Skærbæk Boligforening Skærbæk Boligforening Forslag til budget for 01.01.2016-31.12.2016 Organisationsbestyrelsen har i samarbejde med administrationen udarbejdet dette forslag til budget for næste år. Organisationsbestyrelsen

Læs mere

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligselskabet Hjem Afdeling 2 Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligafgiftsforhøjelse 5,15% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 462,87 kr./m² 23,85 kr./m² 486,72 kr./m² Side

Læs mere

Almene boligorganisationer SPØRGESKEMA Regnskabsperiode 01.01.2014-31.12.2014. for administreret organisation)

Almene boligorganisationer SPØRGESKEMA Regnskabsperiode 01.01.2014-31.12.2014. for administreret organisation) Aarhus Stenvej 21 B, 1. 8270 Højbjerg Almene boligorganisationer SPØRGESKEMA Regnskabsperiode 01.01.2014-31.12.2014 Boligorganisation Administrator (udfyldes for administreret organisation) Tilsynsførende

Læs mere

Møllevænget Boligforeningen Møllevænget Årsregnskab 2010. Regnskab pr. 31/12-2010

Møllevænget Boligforeningen Møllevænget Årsregnskab 2010. Regnskab pr. 31/12-2010 Boligforeningen Møllevænget Afdeling: Møllevænget Regnskab pr. 31/12-2010 Regnskabsår og periode. regnskab 01-01-2010 31-12-2010 Boligorganisation Tilsynskommune BLF nr. 191 Kommune nr. 259 Boligforeningen

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2011-31. december 2011

Regnskab for perioden 1. januar 2011-31. december 2011 Regnskab for perioden 1. januar 2011-31. december 2011 Boligorganisation Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 0715 Kommunenr. 751 ALBOA Aarhus Kommune Vestergårdsvej 15 Rådhuspladsen 2, Postbox

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 68

TIL BEBOERNE I AFDELING 68 TIL BEBOERNE I AFDELING 68 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

3B flytter sammen med Boligkontoret Danmark Af Villy Sørensen, formand for 3B

3B flytter sammen med Boligkontoret Danmark Af Villy Sørensen, formand for 3B kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / Juli 2011 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere 3B flytter sammen med Boligkontoret Danmark Af Villy Sørensen,

Læs mere

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen.

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen. Hagen Ahlgreen Jette Fesner Bettina Foltinger Liselotte Hvidt Ballerup almennyttige Boligselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock, Malene Aagaard Kristensen og Hanne Nygård Jensen Center for By,

Læs mere

BILLUND BOLIGFORENING. Afdeling 12 Plougslundvej 102-116, 128-176, 202-250 og 302-350

BILLUND BOLIGFORENING. Afdeling 12 Plougslundvej 102-116, 128-176, 202-250 og 302-350 Afdeling 12 Plougslundvej 102-116, 128-176, 202-250 og 302-350 Regnskab for året 1. januar 2014-31. december 2014 1 REGNSKAB Regnskabsperiode fra 01-01-2014 Regnskabsperiode til 31-12-2014 Boligorganisation

Læs mere

Regnskab 1/1-31/12 2011 Afdelingerne

Regnskab 1/1-31/12 2011 Afdelingerne Regnskab 1/1-31/12 2011 Afdelingerne Regnskab for afdeling 1 Fra 01.01.2011 Side 1 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 0101 Afdelingsnr. 00100 Kommunenr. 751 Navn -

Læs mere

Regnskab 1/5-31/12 2011 Afdelingerne

Regnskab 1/5-31/12 2011 Afdelingerne Regnskab 1/5-31/12 2011 Afdelingerne Regnskab for afdeling 1/2 Fra 01.05.2011 Side 1 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 0031 Afdelingsnr. 00100 Kommunenr. 751 Navn

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Boligkontoret Fredericia. Afd. 402 Chr. Richardtsvej / Jens Baggesensvej. Regnskab for året 2014

Boligkontoret Fredericia. Afd. 402 Chr. Richardtsvej / Jens Baggesensvej. Regnskab for året 2014 402 Boligkontoret Fredericia Afd. 402 Chr. Richardtsvej / Jens Baggesensvej Regnskab for året 2014 Indholdsfortegnelse Stamoplysninger 2 Resultatopgørelse 4 Balance 7 Noter 9 Påtegning 12 1 Stamoplysninger

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2010/2011 Regnskabsperiode fra 01-10-2010 Regnskabsperiode til 31-12-2011

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2010/2011 Regnskabsperiode fra 01-10-2010 Regnskabsperiode til 31-12-2011 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-10-2010 Regnskabsperiode til 31-12-2011 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Regnskab for afdeling : 2 - Vestervang

Regnskab for afdeling : 2 - Vestervang Boligorgansation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 0404 Afdelingsnr. 2 Kommune nr. 253 Navn Navn Navn Greve Boligselskab Vestervang Greve Kommune Adresse Adresse Adresse Greveager 1

Læs mere

Grundejerforeningen Rønneholtparken. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset

Grundejerforeningen Rønneholtparken. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset Ordinær generalforsamling Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab 2012 4. Valg af kasserer og et bestyrelsesmedlem

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011 Afdeling 19 Springbo BUDGET FOR 2011 0,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 998,85 kr./m² 0,00 kr./m² 998,85 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget for

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013/2014

Bestyrelsens beretning 2013/2014 Bestyrelsens beretning 2013/2014 Indledning Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014 samt enkelte sager efter denne

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2010 Regnskabsperiode fra 01-01-2010 Regnskabsperiode til 31-12-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2010 Regnskabsperiode fra 01-01-2010 Regnskabsperiode til 31-12-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-01- Regnskabsperiode til 31-12- Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 837

Læs mere

Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Bornholms Boligselskab Afdeling 1 Bornholms Regionskommune

Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Bornholms Boligselskab Afdeling 1 Bornholms Regionskommune 1 REGNSKAB FOR 2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Bornholms Boligselskab Afdeling 1 Bornholms Regionskommune LBF-nr. 0784 LBF-nr. 00100 kommunenr. 400 Navn Navn Navn Bornholms Boligselskab

Læs mere

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 Den almene sektor Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 2 Hvad skal vi nå inden kl. 14.15? Det lovmæssige grundlag Hvordan hænger det sammen? Hvem bestemmer hvad? Beboerdemokratiet?

Læs mere

Afdeling 010 - Lykkesholms Allé

Afdeling 010 - Lykkesholms Allé Regnskab for perioden 1. januar 2012-31. december 2012 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-Boligorganisationsnr. 0715 LBF-afdelingsnr. 01001 Kommunenr. 751 ALBOA Aarhus Kommune Vestergårdsvej

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 47

TIL BEBOERNE I AFDELING 47 TIL BEBOERNE I AFDELING 47 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Frederikshavn Boligforening Frederikshavn kommune Harald Lunds Gade 15 Rådhusalle 100

Frederikshavn Boligforening Frederikshavn kommune Harald Lunds Gade 15 Rådhusalle 100 Regnskabsår 2011 Regnskabsperiode 01.01.2011-31.12.2011 Boligorganisation Tilsynsførende kommune BLF-boligorganisationsnr. 0157 Kommunenr. 813 CVR-nr. 44839016 Frederikshavn Boligforening Frederikshavn

Læs mere

Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Bornholms Boligselskab Afdeling 11 Bornholms Regionskommune

Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Bornholms Boligselskab Afdeling 11 Bornholms Regionskommune 1 REGNSKAB FOR 2013 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Bornholms Boligselskab Afdeling 11 Bornholms Regionskommune LBF-nr. 0784 LBF-nr. 01100 kommunenr. 400 Navn Navn Navn Bornholms Boligselskab

Læs mere

Boligkontoret Fredericia. Afd. 219 Vesterbrogade - Ansgarsvej - Calvinsvej - Luthersvej. Regnskab for året 2014

Boligkontoret Fredericia. Afd. 219 Vesterbrogade - Ansgarsvej - Calvinsvej - Luthersvej. Regnskab for året 2014 219 Boligkontoret Fredericia Afd. 219 Vesterbrogade - Ansgarsvej - Calvinsvej - Luthersvej Regnskab for året 2014 Indholdsfortegnelse Stamoplysninger 2 Resultatopgørelse 4 Balance 7 Noter 9 Påtegning 12

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 5. Hvidovrevej BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 5. Hvidovrevej BUDGET FOR 2011 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 5 Hvidovrevej BUDGET FOR 2011 Boligafgiftsforhøjelse 3,25% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 721,88 kr./m² 23,48 kr./m²

Læs mere

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 1031 Taastrup Torv I og II 1032 Taastrup Torv Plejeboliger Opførelsesår: 2014 33 boliger 1029 Møllegården Opførelsesår: 1975 10 boliger 1028 Kongsgården Opførelsesår: 1975

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012 Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012 Deltagere: Mona Bojko, Ballerup Boligselskab Lone Thomsen, Ballerup Boligselskab

Læs mere

REGNSKAB 2014 AABENRAA ANDELSBOLIGFORENING. Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf. 73767676 Kommunenr.: 580 Telefonnr.

REGNSKAB 2014 AABENRAA ANDELSBOLIGFORENING. Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf. 73767676 Kommunenr.: 580 Telefonnr. Side 1 af 23 24-02-2015 REGNSKAB 2014 Periode: 01.01.2014-31.12.2014 Tilsynsførende kommune: Boligorganisationsnr.: 0111 HUMLEHAVEN 4 6200 Aabenraa Telefonnr.: 73456550 Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2011 Regnskabsperiode fra 01-01-2011 Regnskabsperiode til 31-12-2011

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2011 Regnskabsperiode fra 01-01-2011 Regnskabsperiode til 31-12-2011 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-01- Regnskabsperiode til 31-12- Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 38 LBF's

Læs mere

Sakskøbing Boligselskab

Sakskøbing Boligselskab Boligorganisation Administrator Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 906 Kommune nr. 376 Sakskøbing Boligselskab Boligkontoret Danmark Guldborgsund Kommune v/boligkontoret Danmark

Læs mere

IN REVISION STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S. Ejerforeningen Blåbærhaven c/o Kuben Ejendomsadministration Ragnagade 7, 2100 København Ø

IN REVISION STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S. Ejerforeningen Blåbærhaven c/o Kuben Ejendomsadministration Ragnagade 7, 2100 København Ø Ejerforeningen Blåbærhaven c/o Kuben Ejendomsadministration Ragnagade 7, 2100 København Ø Årsrapport for 2006 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2007 dirigent

Læs mere

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed Repræsentantskabet vedtog på mødet den 16. juni 2012 handlingsplanen for Boligkontorets Danmarks indsatsområder i det kommende år. Repræsentantskabet vedtog samtidig Målsætning vedrørende almen social

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2013/2014 Regnskabsperiode fra 01-08-2013 Regnskabsperiode til 31-07-2014

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2013/2014 Regnskabsperiode fra 01-08-2013 Regnskabsperiode til 31-07-2014 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-08-2013 Regnskabsperiode til 31-07-2014 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2011 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2012 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) I medfør af lov om almene boliger

Læs mere

Tillykke med den ny bolig

Tillykke med den ny bolig Tillykke med den ny bolig Vi håber, at du og din eventuelle familie bliver glad for den. Men vi ved, at mange små og store ting skal falde på plads, når man flytter ind i en ny bolig. En flytning er sjældent

Læs mere

Lisbeth oplyste, at der er mange flytninger, særligt mange beboere, der flytter til ejerboliger.

Lisbeth oplyste, at der er mange flytninger, særligt mange beboere, der flytter til ejerboliger. Lisbet Schaltz Claus S. Hansen Helle Juul Lene Terpe Almenbo Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock Malene Aagaard Kristensen Hanne Nygård Jensen Center for By, Kultur og Erhverv Referat af dialogmøde

Læs mere

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36 SE nr. 21 69 82 36 Årsregnskab 2007 Indholdsfortegnelse: Side: Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance - aktiver 6 Balance - passiver 6 Noter 7 og 8 Opgørelse over skattemæssige

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen Ballerup Boligselskab Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 18. august 2011, kl. 18.00 i bestyrelseslokalet i Bispevangen 12, st.th. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Boliqforenin g s+ en \ Loìland

Boliqforenin g s+ en \ Loìland Boliqforenin g s+ en \ Loìland 19. maj 21 Den 19. maj 21, holdt boligforeningen ordinærgeneral forsamling i Bangs Have, i Maribo. Der var mødte 82 beboere fra 63 husstande. Bestyrelsesformand Niels Kruse

Læs mere

anisation forretningsfø~e~... u

anisation forretningsfø~e~... u Almene boligorganisationer Regnskabsperiode: 1. januar 2008 31. december 2008 anisation forretningsfø~e~... u Boliger Tuborg 2900 Hellerup CVRnr, 5 1 16 15 LBF,nr, Dan EjendoITL Tuborg 2900 Hellerup Tlf.

Læs mere

1 Den daglige drift. Dilemma 1. Skal beboerne bestemme serviceniveauet eller skal det fastsættes centralt og skal BL vejlede?

1 Den daglige drift. Dilemma 1. Skal beboerne bestemme serviceniveauet eller skal det fastsættes centralt og skal BL vejlede? BL s 1. kreds - Kredskonference 2014 Workshop Lørdag den 22. marts 1 Den daglige drift. Dilemma 1. Skal beboerne bestemme serviceniveauet eller skal det fastsættes centralt og skal BL vejlede? Gruppe 1A

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 15. april 2014 Referat af Sted og tidspunkt kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

A/B SØNDERPORT. v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS

A/B SØNDERPORT. v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS A/B SØNDERPORT v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS Resultatopgørelse 1. oktober 2002 30. september 2003 Balance pr. 30. september 2003 (6. regnskabsår) Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling,

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-07-2009 Regnskabsperiode til 30-06-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-07-2009 Regnskabsperiode til 30-06-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-07-2009 Regnskabsperiode til 30-06-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Råderet - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Hvad er råderet? Din bolig er dit hjem. Den er din, så længe du bor der, og her er det dig, der bestemmer. Ikke bare med hensyn til hvilke farver,

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012.

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Deltagere: Kurt Rytter, Ballerup Ejendomsselskab Lone Skriver, Ballerup

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGÅRD Dansk Revision Odense registreret revisionsaktieselskab Langelinie 79 DK-5230 Odense M Odense@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 66 13 03 31 Telefax: +45 66 13 92 31 CVR: DK 82 21 89 12

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-07-2009 Regnskabsperiode til 30-06-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-07-2009 Regnskabsperiode til 30-06-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-07-2009 Regnskabsperiode til 30-06-2010 Regnskab for afdeling DER ER EN DIFF I RESULTATOPGØRELSEN. CHECK 0 KONTROL DER ER EN DIFF

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Resultatopgørelse...

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening Afdeling 1 Brøndby Parkvej Årsregnskab for 2008

Brøndbyernes Andelsboligforening Afdeling 1 Brøndby Parkvej Årsregnskab for 2008 Administrator: Brøndbyernes Andelsboligforening Afdeling 1 Brøndby Parkvej Årsregnskab for 2008 Tilsynsførende kommune: LBF-nr.: 214 Kommunenr. 153 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Brøndby Kommune

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-05-2009 Regnskabsperiode til 30-04-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-05-2009 Regnskabsperiode til 30-04-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-05-2009 Regnskabsperiode til 30-04-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 27. oktober 2011 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Sted og tidspunkt Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.13 30.09.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Boligforeningen Give afholdt mandag den 22. juni 2015, kl. 18.00 på Diagonalkroen i Give:

Referat fra ordinær generalforsamling i Boligforeningen Give afholdt mandag den 22. juni 2015, kl. 18.00 på Diagonalkroen i Give: Referat fra ordinær generalforsamling i Boligforeningen Give afholdt mandag den 22. juni 2015, kl. 18.00 på Diagonalkroen i Give: Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent Udpegning af stemmeudvalg.

Læs mere

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget Forstå dit budget Budgettet - det handler om huslejen Et budget indeholder en boligafdelings forventede udgifter og indtægter i det næste år. De to

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2012/2013 Regnskabsperiode fra 01-07-2012 Regnskabsperiode til 30-06-2013

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2012/2013 Regnskabsperiode fra 01-07-2012 Regnskabsperiode til 30-06-2013 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-07-2012 Regnskabsperiode til 30-06-2013 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere