University College-akkreditering. CVU Syd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "University College-akkreditering. CVU Syd"

Transkript

1 University College-akkreditering CVU Syd

2

3 University College-akkreditering CVU Syd 2006

4 University College-akkreditering 2006 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter komma efter Dansk Sprognævns anbefalinger Publikationen er kun udgivet i elektronisk form på: ISBN (www)

5 Indhold Indstilling 7 1. Indledning Formål Organisering af akkrediteringen Vurderingsgrundlag Krav til dokumentation Vurdering Vægtning af kriterier Vurderingssystem Læsevejledning Vision og Strategier Organisation og ledelse Uddannelse Kvalitetssikring og -udvikling Undervisere og lærerkræfter Forskningstilknytning Fysiske og elektroniske ressourcer Videncenter Samarbejde og partnerskaber Økonomi 47

6 6 University College-akkreditering

7 Indstilling EVA indstiller at CVU Syd bliver godkendt til at få tildelt titlen University College. Indstillingen er baseret på en samlet vurdering i forhold til kriterierne for University College hvor CVU Syd: opfylder 18 ud af 20 af de centrale kriterier opfylder i alt 55 ud af 64 kriterier har 0 kriterier der er ikke opfyldt. Oversigten nedenfor indeholder de kriterier som er vurderet som delvist opfyldt, og som CVU Syd er forpligtet til at følge op på ifølge opfølgningsbekendtgørelsen. Centrale kriterier Kriterier der er delvist opfyldt: 5.4: Dokumentationen viser at grunduddannelserne ved CVU Syd hver især inddrager de studerende i forbindelse med evaluering. Dokumentationen giver også eksempler på dialog med eksterne interessenter om kvalitetsudvikling. Desuden viser dokumentationen at CVU Syd fremover vil inddrage de studerende løbende og systematisk i kvalitetssikringen. Der mangler dog stadig dokumentation for den konkrete anvendelse af det fælles spørgeskema. Desuden mangler der dokumentation for at CVU Syd løbende og systematisk inddrager eksterne og øvrige interne interessenter på alle uddannelsesniveauer som en del af kvalitetssikringssystemet. 9.6: Dokumentationen viser at CVU Syd skaber muligheder for videnudveksling gennem fælles deltagelse i råd, medarbejderudveksling o.l., og at institutionen trækker på viden fra medarbejderne i videncenteraktiviteterne. Dokumentationen giver også eksempler fra ergoterapeutuddannelsen der beskriver hvordan viden fra ph.d.-projekter skal formidles til grunduddannelsen. Derimod mangler der en uddybning af hvordan organiseringen af videncenteraktiviteterne på CVU Syd fremover sikrer videnudvekslingen mellem grunduddannelse og medarbejdere. Desuden mangler der større bredde og tyngde i eksemplerne på at den udviklede eller indhentede viden føres tilbage til uddannelserne. Øvrige kriterier Kriterier der er delvist opfyldt: 4.13: Dokumentationen viser at frafaldet registreres på CVU-niveau, og at der er taget forskellige initiativer som skal modvirke frafald på CVU Syd. Dokumentationen viser et eksempel på at pædagoguddannelsen indsamler oplysninger om årsager til frafald. Der mangler dog dokumentation for systematiske undersøgelser af årsagerne til frafald på CVU Syd der kan kvalificere tiltagene mod frafald, og som udgør en del af kvalitetssikringssystemet. 4.14: Dokumentationen viser beskæftigelsestal for CVU Syds dimittender fra Undervisningsministeriets hjemmeside/danmarks Statistik. Dokumentationen viser et eksempel på en ansøgning om midler til et projekt, der skal belyse beskæftigelsessituationen for nyuddannede lærere. Der mangler dog dokumentation for CVU Syds egne beskæftigelses- eller dimittendundersøgelser. 5.2: Dokumentationen viser at CVU Syd har formuleret operationelle og evaluerbare mål for kvaliteten af undervisningsaktiviteterne. Dokumentationen viser også, at CVU Syd har igangsat selvevalueringsprocesser på tre af de ni hovedområder der indgår i strategien for evaluering og kvalitetssikring, og at institutionen her har formuleret en række spørgsmål med procesorienterede og kvalitative fokuseringer der viser kvalitetsmål. Der mangler dog dokumentation for at CVU Syd systematisk udmønter den samlede strategi i operationelle og evaluerbare University College-akkreditering 7

8 kvalitetsmål der dækker institutionens samlede virksomhed, fx gennem konkrete kvalitetsmål for samtlige af strategiens hovedområder, herunder resultater. 5.3: Dokumentationen viser at CVU Syd fremover vil indsamle data til vurdering af kvalitetsmål for undervisning, og at der er gennemført selvevalueringer i forhold til to af de ni valgte hovedområder. For yderligere et områdes vedkommende skitserer CVU Syd gennem de opstillede selvevalueringsspørgsmål hvordan institutionen vil undersøge målopfyldelsen. Inden for de resterende områder har CVU Syd dog ikke gennemført evalueringer, og der mangler dokumentation for konkrete kvalitetsmål på disse områder. Dermed kan evt. målopfyldelse heller ikke dokumenteres. 5.5: Dokumentationen viser at CVU Syds rådgivende udvalg efter hensigten skal deltage i drøftelser om aktiviteternes kvalitet. Der mangler dog stadig dokumentation for en systematisk tilgang til indsamling af viden og udtalelser til forbedring af kvaliteten på CVU Syd, herunder konkrete eksempler på drøftelser og omsættelse af indhentet viden i udvikling af CVU Syds kvalitet. 5.7: Dokumentationen viser at evaluering og kvalitetssikring som et fælles tema indgår i CVU Syds strategiske handlingsplan, og at det er hensigten at der skal ske en opfølgende vurdering af det valgte koncept for kvalitetssikring og af undervisningsevalueringen. Der mangler dog dokumentation for at CVU foretager en systematisk og løbende vurdering af det samlede kvalitetssikringssystem og for gennemførte vurderinger/revisioner i CVU Syd 9.5: Dokumentationen viser at CVU Syds medarbejdere inddrages i videncenteraktiviteterne, bl.a. gennem deltagelse i udviklingsaktiviteter, fælles deltagelse i udvalg o.l. Dokumentationen viser også at internationalt videncenter ved CVU Syd samarbejder med både medarbejdere og studerende. Dette omfatter dog primært aktiviteter i forhold til CVU Syds internationalisering (fx oplæg fra studerende om udbyttet af internationale ophold), og der er tale om aktiviteter der ofte varetages af et internationalt kontor, snarere end egentlige videncenteraktiviteter. Desuden giver dokumentationen få eksempler på at CVU Syd inddrager de studerende i konkrete udviklings- og forskningsprojekter, men der mangler tilstrækkelig dybde og bredde i eksemplerne på samarbejde med de studerende i videncenteraktiviteterne. Bemærkning til kvaliteten af dokumentationsmaterialet: EVA bemærker at CVU Syds selvevalueringsmateriale i overvejende grad lever op til kravene til dokumentationens karakter: at den skal være skriftlig, gyldig, entydig og præcis. Om dokumentationen er relevant og dækkende, indgår i vurderingen af om kriterierne er opfyldt og fremgår af de enkelte begrundelser. 8 University College-akkreditering

9 1. Indledning Denne indstilling er Danmarks Evalueringsinstituts (EVA s) bidrag til Undervisningsministeriets beslutningsgrundlag for tildelingen af kvalitetsbetegnelsen University College til CVU Syd. CVU Syd ansøgte første gang om titlen som University College i maj EVA indstillede dengang til Undervisningsministeriet at CVU Syd ikke blev godkendt til betegnelsen. Denne indstilling blev fulgt af Undervisningsministeriet i december Denne rapport indeholder en vurdering af om CVU Syd opfylder kriterierne for University Collegebetegnelsen efter at have indsendt ny ansøgning og ny dokumentation i maj I den nye ansøgning blev CVU Syd bedt om at besvare og indsende dokumentation for de kriterier der var vurderet som enten delvist opfyldt eller ikke opfyldt i første ansøgning. Derimod har EVA ikke stillet krav om at CVU Syd indsendte ny dokumentation for de kriterier som blev vurderet opfyldt i første ansøgning. Begrundelsen herfor er at EVA ikke ønsker at ændre vurderingen af de kriterier som allerede i første ansøgning er vurderet opfyldt. I forlængelse heraf har CVU Syd kun indsendt dokumentation i forhold til kriterier, der i første omgang var vurderet som enten delvist opfyldt eller ikke opfyldt. 1.1 Formål Som en del af sin handlingsplan for 2005 gennemfører EVA akkrediteringer af Centre for Videregående Uddannelse (CVU er) med henblik på at Undervisningsministeriet kan tildele institutionerne University College-betegnelsen. Formålet med University College-akkrediteringerne er at vurdere om det enkelte ansøgende CVU lever op til kriterierne for University College inden for de ti kvalitetsfelter som er defineret af Undervisningsministeriet. De ti kvalitetsfelter er: 1. Vision og strategier 2. Organisation og ledelse 3. Uddannelser 4. Kvalitetssikring 5. Undervisere/lærerkræfter 6. Forskningstilknytning 7. Information og faciliteter 8. Videncenter 9. Samarbejde og partnerskaber 10. Økonomi. 1.2 Organisering af akkrediteringen I forbindelse med akkrediteringerne har EVA nedsat et akkrediteringspanel der har ansvaret for det faglige indhold af akkrediteringerne. Akkrediteringspanelets medlemmer er: Formand Christian Nissen, cand.scient.pol., rådgiver Bjarne Lundager Jensen, direktør for Vindmølleindustrien. EVA har nedsat en projektgruppe der har det metodiske og praktiske ansvar for akkrediteringen. Projektgruppens medlemmer er evalueringskonsulent Camilla Bjerre Damgaard (projektleder) og evalueringskonsulent Eva Broegaard. University College-akkreditering 9

10 1.3 Vurderingsgrundlag University College-akkrediteringerne bygger på metodiske elementer som er internationalt anerkendte, og som bruges i akkrediterings- og evalueringsprocedurer af de europæiske evalueringsinstitutter der er medlem af ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education). De metodiske elementer har til formål at tilvejebringe et solidt dokumentationsmateriale som akkrediteringspanelet skal træffe sin afgørelse ud fra. Elementerne er: Selvevaluering og bilag Institutionsbesøg. Selvevaluering De CVU er der har ansøgt om titlen University College, har gennemført en selvevaluering. Hvert CVU har nedsat en selvevalueringsgruppe med ansvar for at udarbejde en selvevalueringsrapport. Rapporterne er udarbejdet på baggrund af en vejledning fra EVA. Gennem selvevalueringsrapporten og de tilhørende bilag har CVU et skullet dokumentere at institutionen opfylder kriterierne i de ti kvalitetsfelter. Undervejs i selvevalueringsprocessen har der været mulighed for at få vejledning fra EVA s projektgruppe om krav til dokumentation mv. Det har været institutionernes eget ansvar at tilvejebringe den fornødne dokumentation som danner grundlag for vurderingen, inden deadline for aflevering af selvevalueringsrapporten 2. maj Institutionsbesøg Efter at have modtaget og behandlet selvevalueringsrapporterne og bilag har akkrediteringspanelet og EVA s projektgruppe besøgt hvert af de ansøgende CVU er. Der er gennemført ét heldagsbesøg på hvert CVU. Formålet med besøget var at afklare gyldigheden af den indsendte dokumentation og give institutionerne mulighed for at komme med supplerende dokumentation. Supplerende dokumentation EVA inden besøget efterspurgt manglende dokumentation som ikke umiddelbart fremgik af institutionens selvevalueringsrapport og bilag, eller hvor der var tvivl om bilagenes status. Institutionerne har på baggrund af en mangelliste udarbejdet af EVA haft mulighed for at frembringe supplerende dokumentation under besøget og to arbejdsdage efter besøget. EVA s mulighed for at udarbejde mangellister inden besøget har været afhængig af den form, systematik og tilgængelighed som selvevalueringsrapporter og bilag blev afleveret i 2. maj Mangellisten kan derfor ikke ses som en fuldstændig liste. 1.4 Krav til dokumentation I vejledningen til selvevaluering og på informationsmødet for ansøgende CVU er 31. januar 2005 blev kravene til dokumentation præciseret. EVA stillede følgende krav til dokumentationen: Skriftlig: Dokumentationsmaterialet skal være skriftligt. Det blev præciseret på informationsmødet at elektronisk materiale skulle ligge i en printet version, fx print af hjemmeside. Gyldig: Dokumentationsmaterialet skal være eksisterende materiale og vedtagne planer som indgår i institutionens daglige virksomhed, i modsætning til materiale produceret til lejligheden. Præcis: Der skal henvises præcist til de steder i dokumentationsmaterialet der er centrale for besvarelsen, ved at angive dokumentnavn, sidetal og eventuelt afsnit. Krydshenvisninger i materialet accepteres. Entydig: Hvis opfyldelsen af et kriterium kan belyses ved blot at vedlægge et dokument, er det ikke nødvendigt at vedlægge samtlige dokumenter som foreslås i vejledningen til selvevaluering. Relevant og dækkende: Disse to kriterier dækker over den egentlige vurdering af om dokumentationsmaterialet i tilstrækkelig grad dokumenterer at kriteriet er opfyldt. 10 University College-akkreditering

11 1.5 Vurdering Rapporten indeholder akkrediteringspanelets vurdering af om institutionerne opfylder kriterierne for at blive tildelt titlen University College. Akkrediteringspanelets indstilling til Undervisningsministeriet opererer med tre kategorier: godkendt godkendt med forbehold ikke godkendt. Godkendt EVA indstiller til Undervisningsministeriet at CVU et kan få tildelt titlen University College. Dette er forudsat at CVU et efterfølgende følger op de få kriterier der er ikke opfyldt eller delvist opfyldt. Godkendt med forbehold EVA indstiller til Undervisningsministeriet at CVU et inden for en nærmere fastsat tidshorisont skal følge op på de kriterier som er ikke opfyldt eller delvist opfyldt. Efter EVA s og UVM s godkendelse af opfølgningen kan CVU et anvende titlen University College. Ikke godkendt EVA indstiller til Undervisningsministeriet at CVU et inden for en nærmere fastsat tidshorisont skal følge op på de kriterier som er ikke opfyldt eller delvist opfyldt, og at det derefter vil få aflagt et supplerende institutionsbesøg. Efter EVA s og UVM s godkendelse af opfølgningen kan CVU et anvende titlen University College. 1.6 Vægtning af kriterier Akkrediteringspanelets indstilling baserer sig på en samlet vurdering i forhold til University College-kriterierne. Det medfører at det ikke er alle kriterier som vejer lige tungt. Som det fremgår af vejledningen til selvevalueringen, er der en række centrale kriterier der vejer tungt i University College-vurderingen. Kriterierne er: fornyelse af eksisterende uddannelser og udvikling af nye uddannelser tilknytning til relevante forskningsmiljøer udvikling af institutionen til et regionalt udviklings- og videncenter. Derudover har akkrediteringspanelet lagt vægt på de kriterier som fokuserer på at fremme den samlede organisatoriske kapacitet. Akkrediteringspanelet har derfor i sin vurdering lagt vægt på at CVU et dokumenterer at indsatsen ikke udelukkende foregår på nogle af partnerinstitutionerne, men at der skabes synergi og resultater gennem samarbejde horisontalt og vertikalt. Endelig er der lagt vægt på de kriterier som tilfører titlen en international troværdighed i forhold til at leve op til de krav der fra europæisk side stilles til videregående institutioners kvalitetssikring. De centrale kriterier er således følgende: Centrale kriterier 2.1 Har I formuleret en vision og en strategi der beskriver organisationens identitet? 2.2 Har I udmøntet jeres vision og strategi i konkrete strategier og politikker? 3.1 Har I sammenhæng i ledelsesindsatsen på tværs af organisationen horisontalt og vertikalt? 3.2 Har I en ledelsesstruktur der understøtter vision og strategi? 3.9 Skaber I sammenhæng, samspil, samdrift og synergi i og mellem de administrative enheders opgaveløsning, og har I en professionel administration? 4.4 Medvirker I til den generelle uddannelsesdækning i regionen? 4.6 Fremmer I samspil og udveksling af viden imellem grund-, efter- og videreuddannelserne? 4.8 Udvikler I eksisterende og nye uddannelser? 5.1 Har I formuleret en strategi for kvalitetssikring og udvikling? 5.4 Understøtter I alle jeres aktiviteters kvalitet med et kvalitetssikringssystem der løbende og systematisk inddrager interne og eksterne interessenter til at udvikle aktiviteternes kvalitet? Fortsættes næste side University College-akkreditering 11

12 fortsat fra forrige side 6.5 Har I formuleret en kendt politik for systematisk udvikling af undervisernes faglige og pædagogiske kompetencer, herunder for opnåelse af en lektorbedømmelse? 6.6 Bruger I aktivt jeres forskningstilknytningsaftaler til at opkvalificere og inddrage jeres undervisere i forsknings- og udviklingsarbejde? 7.1 Har I formuleret en strategi for forskningstilknytning af alle institutionens uddannelses-, udviklings- og videncenteraktiviteter? 7.2 Anvender I forskningstilknytning til at øge institutionens volumen, faglige bredde og/eller faglige tyngde? 9.1 Har I formuleret en strategi for jeres videncenterfunktion, herunder for jeres spydspidskompetence(r) eller udvikling heraf på regionalt eller nationalt niveau? 9.3 Fremmer I videndeling og -spredning (videnomsætning af erfaringer og resultater) i forhold til professioner, erhverv og andre uddannelses- og forskningsinstitutioner? 9.6 Trækker I på og giver viden tilbage til uddannelserne og medarbejderne? 9.7 Fremmer I kompetenceudvikling og udfører udviklingsarbejde i samspil med de lokale og regionale offentlige og private virksomheder? 10.2 Har I identificeret strategiske samarbejdspartnere på regionalt, nationalt og internationalt niveau? 10.5 Har I etableret samarbejdsaftaler med relevante udenlandske uddannelsesinstitutioner med henblik på udveksling af studerende og undervisere? Akkrediteringspanelet har valgt ikke at vurdere kvalitetsfelt 10 (kapitel 11) om økonomi. Det er panelets opfattelse at kriterierne overlapper det tilsyn som Undervisningsministeriet selv foretager af CVU ernes økonomi, og at det vil være uhensigtsmæssigt at underlægge CVU erne to vurderingsprocesser samtidigt. Derudover har akkrediteringspanelet ikke vurderet kriterium 4.3 om udbud af professionsbacheloruddannelser der opfylder kriterierne for akkreditering af professionsbacheloruddannelser. Årsagen er at det er Undervisningsministeriet der skal godkende opfølgningsplaner for de uddannelser der er blevet godkendt med forbehold, og dermed afgøre om institutionerne opfylder kriterium 4.3. Endelig har akkrediteringspanelet valgt ikke at medtage kriterium 4.10 om udvælgelse og udvikling af undervisningsmateriale på baggrund af fælles kriterier for kvalitet og validitet da panelet finder det uhensigtsmæssigt at pålægge CVU erne denne praksis. 1.7 Vurderingssystem Akkrediteringspanelet og projektgruppen har systematisk gennemgået hvert kriterium i alle kvalitetsfelter på tværs af de ti ansøgende institutioner og vurderet om de ti institutioner opfyldte det pågældende kriterium. Den samlede vurdering er baseret på en vægtning af kriterierne og følgende vurderingssystem: Vurderingssystem Opfyldelse af de enkelte Opfyldt kriterier Delvist opfyldt Ikke opfyldt Kategorisering af kriterier Centrale kriterier Kriterier Godkendelseskategorier Godkendt Godkendt med forbehold Ikke godkendt Gærdehøjde for godkendelse Opfylder 17 ud af de 20 centrale kriterier (se uddybning nedenfor) Opfylder 80 procent af alle kriterier (51 ud af 64) Kun 3 kriterier må være ikke opfyldt 12 University College-akkreditering

13 Regler for godkendelse er baseret på følgende tre logikker: 1. At man som University College lever op til et sæt centrale kriterier. Signalværdien i dette er at panelet vurderer at opfyldelsen af netop disse kriterier vejer tungest i vurderingen. En procentgrænse angiver gærdehøjden. 2. At man som University College lever op til størstedelen af alle kriterier. Det er ikke tilstrækkeligt at fokusere indsatsen på de centrale kriterier, der skal også anlægges et helhedsperspektiv i vurderingen. Procentgrænsen angiver gærdehøjden. 3. At der en nedre grænse for hvor mange kriterier der slet ikke er taget initiativer for at imødekomme. En procentgrænse for ikke opfyldte kriterier signalerer at der skelnes mellem igangsatte processer (delvist opfyldt) og om der ikke er igangsat en proces (ikke opfyldt). Gærdehøjden for at blive godkendt, godkendt med forbehold og ikke godkendt til University College-titlen er således: Godkendt: Opfylde 17 ud af 20 (85 %) af alle centrale kriterier Opfylde 51 ud af 64 (80 %) af alle kriterier Kun 3 ud af 64 (maks. 5 %) må være ikke opfyldt af alle kriterier. Godkendt med forbehold: Opfylde 12 ud af 20 (60 %) af alle centrale kriterier Opfylde 32 ud af 64 (50 %) af alle kriterier 12 ud af 64 (maks. 20 %) ikke opfyldt af alle kriterier. Ikke godkendt: Opfylder ikke ovenstående gærdehøjder. 1.8 Læsevejledning For at understøtte den samlede vurdering indeholder indstillingen en systematisk vurdering af de enkelte kriterier der ligger til grund for akkrediteringen. Gennemgangen af det enkelte kriterium indeholder en vurdering af om kriteriet er opfyldt, delvist opfyldt eller ikke opfyldt. Vurderingen fra første ansøgning fremgår af parentesen efter den nuværende vurdering for på den måde at vise CVU Syds udvikling siden den første ansøgning. Af begrundelsen fremgår det hvorfor kriteriet er opfyldt, delvist opfyldt eller ikke opfyldt. Desuden angives den skriftlige dokumentation der ligger til grund for vurderingen. Som hovedregel henvises kun til den eller de dokumentationskilder for hvert kriterium som er vurderet mest relevant for opfyldelsen af kriteriet, også selvom institutionen i selvevalueringen henviser til flere kilder for opfyldelsen af samme kriterium. I de tilfælde hvor kriteriet ikke er opfyldt, fremgår det af begrundelsen hvorfor dokumentationen ikke er tilstrækkelig. Det fremgår også hvad der er ny dokumentation fra denne ansøgning, og hvornår der er tale om dokumentation fra den tidligere ansøgning. University College-akkreditering 13

14 14 University College-akkreditering

15 2. Vision og Strategier Spørgsmål 2.1 Har I formuleret en vision og en strategi 1 der beskriver organisationens identitet? Strategi- og handleplan Strategi- og handleplan Afrapportering af Strategi- og handleplan Begrundelse: Dokumentationen viser at CVU Syd har vedtagne og tilgængelige strategi- og handleplaner fra 2004 til 2006 med visioner og mål der afspejler institutionens identitet som et CVU. Spørgsmål 2.2 Har I udmøntet jeres vision og strategi i konkrete strategier og politikker? Strategi- og handleplan Strategi- og handleplan Strategi for organisering af det internationale arbejde Personalepolitik IT-strategi Handlingsstrategi for PR og information Strategi- og organisationsplan for biblioteksområdet. Begrundelse: Dokumentationen viser at CVU Syds strategi- og handleplanerne indeholder vedtagne og tilgængelige konkrete strategier for hvert strategipunkt. Dokumentationen viser også en række andre konkrete strategier og politikker i forlængelse af den overordnede strategi. Spørgsmål 2.3 Har I implementeret og kommunikeret jeres/institutionens vision, strategier og politikker i organisationen? Print fra hjemmeside Personaleblad Referat af møde i Rektorkollegiet Referat fra HSU. Begrundelse: Dokumentationen viser at CVU Syds vision, strategier og politikker er tilgængelige, og giver eksempler på at de har været behandlet i organisationen og på medarbejderdage med implementering af strategien som fokus. 1 I akkrediteringen forstås begrebet strategi enten som et egentligt strategidokument eller som et dokument der indeholder strategiske overvejelser og er besluttet og kendt i organisationen. University College-akkreditering 15

16 Spørgsmål 2.4 Har I sikret at ansvaret for udmøntning af strategier og politikker er klart defineret og placeret? Organisationsdiagram Kommissorium for rektorkollegiet ved CVU Syd Stillingsbeskrivelse for rektor Stillingsbeskrivelse for administrationschef Stillingsbeskrivelse for uddannelses- og udviklingschef for efter- og videreuddannelsen Opgavefordeling i rektorkollegiet af de fælles, tværgående og kritiske ledelses- og styringsprocesser Kommissorium for studieledelsen Stillingsbeskrivelse for studierektor Stillingsbeskrivelse for studieleder. Begrundelse: Dokumentationen viser at CVU Syd har en klart beskrevet ansvarsfordeling på alle niveauer med tydelig kobling til de strategiske områder. Spørgsmål 2.5 Evaluerer I systematisk og løbende hvorvidt vision og strategier er relevante og hensigtsmæssige? Strategi- og handleplan Strategi- og handleplan Afrapportering af Strategi- og handleplan Begrundelse: Dokumentationen viser at CVU Syd har foretaget en afrapportering af sin strategiog handleplan for 2004 der førte til reformulering af mål/opstilling af nye mål i den seneste strategiplan. 16 University College-akkreditering

17 3. Organisation og ledelse Spørgsmål 3.1 Har I sammenhæng i ledelsesindsatsen på tværs af organisationen horisontalt og vertikalt 2? Organisationsdiagram Kommissorium for rektorkollegiet ved CVU Syd Stillingsbeskrivelse for rektor Stillingsbeskrivelse for administrationschef Stillingsbeskrivelse for uddannelses- og udviklingschef for efter- og videreuddannelsen Opgavefordeling i rektorkollegiet af de fælles, tværgående og kritiske ledelses- og styringsprocesser Kommissorium for studieledelsen Stillingsbeskrivelse for studierektor Stillingsbeskrivelse for studieleder. Begrundelse: Dokumentationen viser sammenhæng i ledelsesindsatsen på CVU Syd; vertikalt gennem de forskellige ledelsesfora og horisontalt gennem en matrix-/projektstruktur mellem uddannelser og videncenter. Spørgsmål 3.2 Har I en ledelsesstruktur der understøtter vision og strategi? Organisationsdiagram Kommissorium for rektorkollegiet ved CVU Syd Stillingsbeskrivelse for rektor Stillingsbeskrivelse for administrationschef Stillingsbeskrivelse for uddannelses- og udviklingschef for efter- og videreuddannelsen Opgavefordeling i rektorkollegiet af de fælles, tværgående og kritiske ledelses- og styringsprocesser Kommissorium for studieledelsen Stillingsbeskrivelse for studierektor Stillingsbeskrivelse for studieleder. Begrundelse: Dokumentationen viser at CVU Syd har et samlet rektorkollegium hvor alle rektorer og chefer er medlemmer. Af kommissoriet for rektorkollegiet fremgår det at ansvaret for udmøntning af strategien, inklusive de tværgående strategiområder, er placeret her. Spørgsmål 3.3 Har I formuleret klare rammer for bestyrelsens(/-ernes) og bestyrelsesformandens (/-mændenes) virke? 2 I henhold til CVU-lovgivningen vil et ubetinget godkendt CVU med partnere kunne have én CVU-bestyrelse og CVU-bestyrelsesformand, en eller flere studiebestyrelser og studiebestyrelsesformænd og én CVU-rektor og en eller flere rektorer for partnerne. University College-akkreditering 17

18 3.3.1 Forretningsorden Vedtægt for CVU Syd Referat fra bestyrelsesmøde februar Forslag til studiebestyrelser med henblik på høring (marts 2005). Begrundelse: Dokumentationen viser at CVU Syd har formuleret klare rammer for CVUbestyrelsens og studiebestyrelsernes virke. Spørgsmål 3.4 Har I klart beskrevet ledelsesgruppens opgave- og ansvarsfordeling? Organisationsdiagram Kommissorium for rektorkollegiet ved CVU Syd Stillingsbeskrivelse for rektor Stillingsbeskrivelse for administrationschef Stillingsbeskrivelse for uddannelses- og udviklingschef for efter- og videreuddannelsen Opgavefordeling i rektorkollegiet af de fælles, tværgående og kritiske ledelses- og styringsprocesser Kommissorium for studieledelsen Stillingsbeskrivelse for studierektor Stillingsbeskrivelse for studieleder. Begrundelse: Dokumentationen viser at der er en klar opgave- og ansvarsfordeling i ledelsen ved CVU Syd. Spørgsmål 3.5 Har I iværksat systematisk ledelsesudvikling? Kriteriet er opfyldt (kriteriet var tidligere ikke opfyldt) Målsætning og plan for systematisk ledelsesudvikling ved CVU Syd Plan for MUS for Rektorkollegiets medlemmer forår Noter fra ledelsesseminar mandag den 29. maj Referat fra HSU-møde den 25. april Opfølgning på fremtidig ledelsesorganisering i CVU Syd I mplementeringsplan vedrørende opfølgning på fremtidig ledelsesorganisering i CVU Syd Aftale om videreuddannelse for studieleder NN. Begrundelse: Dokumentationen viser at CVU Syd har iværksat systematisk ledelsesudvikling. Institutionen har vedtaget en overordnet målsætning og plan for ledelsesudvikling som skitserer den overordnede tilgang til og formål med ledelsesudvikling på CVU Syd, herunder udarbejdelse af kompetenceudviklingsplan for den samlede ledergruppe og individuelle tiltag. Dokumentationen viser også at en række specifikke initiativer er iværksat, herunder konkret planlægning af medarbejderudviklingssamtaler for ledere og afholdelse af et ledelsesseminar. 18 University College-akkreditering

19 Spørgsmål 3.6 Har I kommunikeret ledelsens opgave- og ansvarsfordeling til organisationen? Referat af Lærerrådsmøde 11. februar Begrundelse: Dokumentationen viser at CVU Syds beskrivelser af ledelsens opgave- og ansvarsfordeling er tilgængelige for organisationen og kommunikeres i relevante organer. Spørgsmål 3.7 Har I skabt åbenhed og gennemsigtighed om aktiviteter og resultater internt og eksternt? Årsskrift CVU Syd 2003 og Opfølgning på strategi- og handleplan: Rapport Nyhedsbrev marts PA Consulting Group: Statusrapport, evaluering af den nuværende organisering af ledelsesarbejdet PA s anbefaling til fremtidig ledelsesorganisering i CVU Syd Aktuel udviklingsplan for pædagoguddannelsen Aktuel udviklingsplan for pædagoguddannelsen Begrundelse: Dokumentationen viser at der generelt er åbenhed om og gennemsigtighed i relation til aktiviteter og resultater ved CVU Syd. Spørgsmål 3.8 Samarbejder I med og informerer medarbejdere og studerende? Forretningsorden for HSU Vedtægter for kontaktudvalg Nyhedsbrev for pædagoger Invitation til medarbejderdag 5. august Notater fra møde om studerendes repræsentation i CVU Syds bestyrelse. Begrundelse: Dokumentationen viser at der samarbejdes med medarbejdere og studerende ved CVU Syd gennem diverse formelle organer. Derudover dokumenteres det at medarbejdere og studerende informeres om CVU ets aktiviteter og udvikling. Spørgsmål 3.9 Skaber I sammenhæng, samspil, samdrift og synergi i og mellem de administrative enheders opgaveløsning, og har I en professionel administration? Kriteriet er opfyldt (kriteriet var tidligere delvist opfyldt) Regnskabsinstruksen Baggrund for forslag til handleplan og budget Revisionsprotokollat til årsrapport for CVU Syd Aktivitetskalender 2005/2006 for økonomifunktionen Skærmprint vedr. blanketter på intranettet Oversigt over ændring i årsværk. University College-akkreditering 19

20 3.9.3 Notat om samdrift i CVU Syd (2002) Forslag til ændring af funktionsområdet løn og personale Funktions- og stillingsbeskrivelse controller Principper i forbindelse med stillingsledighed i CVU Syd IT-strategi. Begrundelse: Dokumentationen viser at CVU Syd har skabt synergi og samdrift. En række fælles administrationsopgaver varetages af en fælles administrationsenhed, og CVU et har en professionel administration. Dokumentationen viser også at CVU Syd har foretaget rationaliseringer (itserviceteam og studieledelse), og opnået synergieffekter. 20 University College-akkreditering

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Erhvervsakademi Dania Att.: Anders Graae Rasmussen Sendt pr. e-mail: agr@tradium.dk kontakt@hsminerva.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Akkrediteringsrådet

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Aarhus Universitet i Århus

Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Aarhus Universitet i Århus Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Aarhus Universitet i Århus Akkreditering af ny udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0117 DANMARKS

Læs mere

Akkreditering. Bygningskonstruktøruddannelsen ved Københavns Tekniske Skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Bygningskonstruktøruddannelsen ved Københavns Tekniske Skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Bygningskonstruktøruddannelsen ved Københavns Tekniske Skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Bygningskonstruktøruddannelsen ved Københavns Tekniske Skole 2004 Indstilling i forbindelse

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Københavns Universitet i København

Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Københavns Universitet i København Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Københavns Universitet i København Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0116 DANMARKS

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Capital i Hillerød (Nordsjælland)

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Capital i Hillerød (Nordsjælland) Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Capital i Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2013 Sagsnummer:

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Capital på Frederiksberg (Frøbel) Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Slagelse

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Slagelse Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2013 Sagsnummer:

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved University College Nordjylland

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved University College Nordjylland Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved University College Nordjylland i Aalborg Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Universiteternes kvalitetsarbejde

Universiteternes kvalitetsarbejde Universiteternes kvalitetsarbejde Universiteternes kvalitetsarbejde Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon: 3395 1200 Fax: 3395 1300 November 2009 ISBN: 87-90797-41-8

Læs mere

Akkreditering. Bygningskonstruktøruddannelsen ved Odense Tekniske Skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Bygningskonstruktøruddannelsen ved Odense Tekniske Skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Bygningskonstruktøruddannelsen ved Odense Tekniske Skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Bygningskonstruktøruddannelsen ved Odense Tekniske Skole 2004 Indstilling i forbindelse

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Ole Gram-Olesen Sendt pr. mail: oo@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Akkreditering af eksisterende udbud af uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Professionshøjskolen Metropol Att: Institutchef Thøger Johnsen Viceinstitutchef Anette Hestbæk Sendt pr. e-mail: thjo@phmetropol.dk aehe@phmetropol.dk Akkreditering af eksisterende udbud af uddannelsen

Læs mere

Diplomuddannelserne. Fleksibilitet og gennemsigtighed. Evalueringsrapport DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Diplomuddannelserne. Fleksibilitet og gennemsigtighed. Evalueringsrapport DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelserne Fleksibilitet og gennemsigtighed Evalueringsrapport DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelserne 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for ernærings-, fødevare-, mejeri- og procesteknologi Erhvervsakademiet Lillebælt, Odense

Erhvervsakademiuddannelse inden for ernærings-, fødevare-, mejeri- og procesteknologi Erhvervsakademiet Lillebælt, Odense Erhvervsakademiuddannelse inden for ernærings-, fødevare-, mejeri- og procesteknologi Erhvervsakademiet Lillebælt, Odense Eksisterende udbud, 2014 Erhvervsakademiuddannelsen inden for ernærings-, fødevare-,

Læs mere

Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen UC Nordjylland i Aalborg

Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen UC Nordjylland i Aalborg Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen UC Nordjylland Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2013 Sagsnummer:

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Erhvervsakademiet Lillebælt Att.: Jette Mølholm Sendt pr. e-mail: jemo@tietgen.dk kvu@tietgen.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Akkrediteringsrådet

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

kandi- Sendt pr. e-mail:.dk februar 2011. 19. juni 2013 31. juli 2019 Sprog: ingeniøruddannelsen/ /elektroretning. Udbudssted: Aalborg versiteter.

kandi- Sendt pr. e-mail:.dk februar 2011. 19. juni 2013 31. juli 2019 Sprog: ingeniøruddannelsen/ /elektroretning. Udbudssted: Aalborg versiteter. Aalborg Universitet Rektor Finnn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau..dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandi- datuddannelse

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark Erhvervsakademiet Lillebælt (Vejle) Att.: Akademichef Bruno Lindskjold Sendt pr. e-mail: bl@vejlehs.dk jmp@eal.dk Afslag på akreditering af nyt udbud af profilforløb i human resources Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Akademiuddannelsen i automation og drift, Erhvervsakademi

Læs mere

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE Akkrediteringsrapport 2014 SUPPLERENDE AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDBUDSSTED UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE Uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Danmarks Biblioteksskole Att. Rektor Per Hasle. Sendt pr. e-mail: rektor@db.dk iva@iva.dk

Danmarks Biblioteksskole Att. Rektor Per Hasle. Sendt pr. e-mail: rektor@db.dk iva@iva.dk Danmarks Biblioteksskole Att. Rektor Per Hasle Sendt pr. e-mail: rektor@db.dk iva@iva.dk Akkreditering af eksisterende bacheloruddannelse i biblioteks- og informationsvidenskab Akkrediteringsrådet har

Læs mere

Akademiuddannelse i HR ved Professionshøjskolen UC Nordjylland

Akademiuddannelse i HR ved Professionshøjskolen UC Nordjylland Akademiuddannelse i HR ved Professionshøjskolen UC Nordjylland i Nørresundby Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse. Ansøgt i 2011 og genansøgt (alle kriterier) i december 2012 Indstilling til

Læs mere

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0127 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i ledelse af byggeri

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i ledelse af byggeri Danmarks Tekniske Universitet Rektor Lars Pallesen Lene Kyhse Bisgaard Sendt pr. e-mail: dtu@dtu.dk rektor@adm.dtu.dk lkr@adm.dtu.dk, chtra@adm.dtu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af

Læs mere

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i Lyngby

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i Lyngby Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i Lyngby Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0129

Læs mere

ma- Rektor Jens Oddershedee Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: Akkrediteringsrådet e positivt. udarbejdet. februar 2011. 19.

ma- Rektor Jens Oddershedee Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: Akkrediteringsrådet e positivt. udarbejdet. februar 2011. 19. Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershedee Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk, niha@sdu.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende ma- steruddannelse i projektledelse. Akkrediteringsrådet

Læs mere

Bachelor- og kandidatuddannelsen i design ved Danmarks Designskole

Bachelor- og kandidatuddannelsen i design ved Danmarks Designskole Bachelor- og kandidatuddannelsen i design ved Danmarks Designskole Akkreditering af eksisterende uddannelser på Kulturministeriets område Indstilling til Akkrediteringsrådet Juli 2010 Journalnummer 2009-0189

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (byggekoordinator AK) ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (byggekoordinator AK) ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (byggekoordinator AK) ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet November 2013 Sagsnummer:

Læs mere