Ændret faggruppesammensætning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ændret faggruppesammensætning"

Transkript

1 Ændret faggruppesammensætning Et forsøg på optimering af patientforløb i et sengeafsnit af Udv. fysioterapeut M Sc Annette Winkel Chefsygeplejerske Bente Ourø Rørth Udviklingssygeplejerske Lene Lykke Jensen Udviklingssygeplejerske Anne Pontoppidan Hillerød sygehus Frederiksborg amt

2 Forord I forbindelse med udgivelse af rapport vedrørende projektet Ændret Faggruppesammensætning - Et forsøg på optimering af patientforløb i en sengeafdeling vil vi rette en stor tak til ledelse og personale i den centrale terapiafdeling, apopleksiafsnittet og ortopædkirurgiske afsnit, Hillerød sygehus. Projektet har mødt opbakning og entusiasme fra alle personalegrupper. Uden denne velvillighed havde det været vanskeligt at gennemføre projektet. Der skal rettes en særlig tak til medlemmerne af arbejdsgruppen, som med deres samarbejde i projektets indledende fast på tværs af faggrupperne dannede en vigtig basis for opgavevaretagelsen. Tak til medlemmerne af styregruppen, som igennem hele processen har sikret projektet. Projektet dokumenterer for første gang, at fysio-og ergoterapeuter i samarbejde med plejepersonale på et sengeafsnit kan højne den faglige kvalitet i det akutte patientforløb hos patienter med apopleksi og ortopædkirurgiske sygdomme. Dette mener vi er et væsentligt bidrag til den løbende diskussion i Frederiksborg Amt om optimering af patientforløb, opgavevaretagelse samt planlægning af arbejdsgange. Udviklingsfysioterapeut M Sc Annette Winkel Fysioterapien afd Y0721 Hillerød sygehus og Esbønderup sygehus Chefsygeplejerske Bente Ourø Rørth Sygehusledelsen Hillerød sygehus 1

3 Resume Introduktion. På Hillerød sygehus i Frederiksborg Amt har man ønsket at afprøve en samarbejdsmodel hvor flere sundhedsfaglige faggrupper i fællesskab skulle varetage patienternes behov for pleje og genoptræning. Formål. Formålet med projektet var at beskrive hvordan fysio-og ergoterapeuter i samarbejde med plejepersonalet kunne varetage den enkelte patients behov for pleje og genoptræning samt at vurdere om en ændret faggruppesammensætning kan medvirke til at udvikle og forbedre kvaliteten af det enkelte patientforløb. Materiale og metode. To fysioterapeuter og to ergoterapeuter (alle kaldet projektterapeuter) blev i perioden til ansat som ekstra personale med ledelsesmæssig reference til sygehusledelsen og med funktion på henholdsvis et apopleksiafsnit og et ortopædkirurgisk afsnit. Projektterapeuterne skulle med en terapeutisk indgangsvinkel træne patienterne i forbindelse med de patientrelaterede opgaver på afsnittet. Til evaluering af den patientoplevede kvalitet på apopleksiafsnittet indgik 4 semistrukturerede patientinterviews. Til evaluering af den faglige kvalitet indgik dokumenter på 5 ortopædkirurgiske patienter i en tværfaglig klinisk audit og 7 apopleksipatienter i en retrospektiv dokumentanalyse. Til evaluering af den organisatoriske kvalitet blev der på begge afsnit gennemført semistrukturerede interviews med projektterapeuter og med fokusgrupper. Resultat. Den patientoplevede kvalitet var tilfredsstillende. Patienterne blev motiverede til at selvtræne og var tilfredse med at kunne intensivere træningen til om dagen at blive trænet både i den centrale terapi og på afdelingen samt om aftenen og i weekends på afdelingen. Den faglige kvalitet var afhængig af i hvor høj grad projektterapeuternes patienter havde brug for genoptræning og i hvor høj grad for pleje. Den faglige kvalitet var tilfredsstillende hos 10 patienter og ikke tilfredsstillende hos 2 patienter. Disse 2 patienter havde begge brug for mere pleje end genoptræning. Den organisatoriske kvalitet var tilfredsstillende med hensyn til projektterapeuternes varetagelse af de patientrelaterede opgaver med en terapeutisk indfaldsvinkel, vidensdelingen mellem det faglige personale på afdelingen, og projektterapeuternes aften-og weekendarbejde. Den organisatoriske kvalitet var ikke tilfredsstillende m.h.t. dokumentation af sygeplejens kerneområder, den sygeplejefaglige sparing for projektterapeuterne samt tilstrækkelig udnyttelse af projektterapeuternes terapeutfaglige kompetencer. Projektterapeuterne havde herudover problemer med at bevare deres fagidentitet. Konklusion. Det har især på apopleksiafsnittet været et kvalitetsløft at have projektterapeuter. På det ortopædkirurgiske afsnit var kvalitetsforbedringen ikke så tydelig. Fysio-og ergoterapeuter bør i højere grad end det nu er tilfældet være på weekend-og aftenarbejde på akutte apopleksi-og ortopædkirurgiske afsnit. Der bør være nogle fysio-og ergoterapeuter som uanset organisatoriske tilhørsforhold lægger hovedvægten af deres arbejde i akutte sengeafsnit med apopleksipatienter og med nyopererede patienter med hoftenære frakturer. Fysio-og ergoterapeuter bør ikke have eneansvar for sygeplejeopgaver, og bør have organisatorisk mulighed for at udføre tilstrækkelig og relevant terapi i forbindelse med de patientrelaterede opgaver. Man skal sikre sig at de fysio-og ergoterapeuter som arbejder på sengeafsnittene har den fornødne monofaglige tilknytning m.h.p. at bevare og styrke terapeutfaglig identitet, fagsprog og kompetence. 2

4 Indholdsfortegnelse Side 1.Introduktion 4 2.Formål 4 3.Definitioner og begrebsafklaring Fysio-ergoterapi Sygepleje Leavitt s organisationsteori Kvalitet Audit Hermeneutik og fænomenologi 7 4.Projektorganisation Styregruppe Projektdeltagere Afdelinger Projektterapeuter 10 5.Design Undersøgelse på et apopleksiafsnit Materiale og metode Materiale Patientoplevet kvalitet Faglig kvalitet Organisatorisk kvalitet Resultater Patientoplevet kvalitet Delkonklusion Faglig kvalitet Delkonklusion Organisatorisk kvalitet Delkonklusion Undersøgelse på et ortopædkirurgisk afsnit Materiale og metode Materiale Patientoplevet kvalitet Faglig kvalitet Organisatorisk kvalitet Resultater Patientoplevet kvalitet Faglig kvalitet Delkonklusion Organisatorisk kvalitet Delkonklusion Diskussion Konklusion Litteratur 68 3

5 1. Introduktion Følgerne af den sundhedsvidenskabelige og teknologiske udvikling indenfor de senere år er en markant øgning af behandlingsmuligheder og behandlingstilbud til befolkningen. Sideløbende med denne udvikling er befolkningens opmærksomhed, forventninger og krav til kvaliteten af ydelser og service fra sundhedsvæsenet blevet skærpet. Der er således et stigende krav til kompetencer hos sundhedsvæsenets faggrupper, til sammenhæng og koordinering af patientforløbene samt til samarbejdet mellem faggrupper, institutioner og sektorer. De øgede krav til sundhedsvæsenets ydelser forventes opfyldt på trods af mangel på sygeplejersker og social-og sundhedsassistenter og vigende ansøgerantal til sundhedsuddannelserne. Der er en forventning om en større tværfaglig integration af sundhedsuddannelserne og der er etableret centre for videregående uddannelser. En af de sundhedsuddannelser hvor der ikke er vigende arbejdskraft er uddannelserne til fysio-og ergoterapeuter. Der har herudover indenfor de sidste par år været flere og flere arbejdsledige fysio-og ergoterapeuter. I Frederiksborg amts sundhedsvæsen har man bestræbt sig på at imødekomme denne udvikling gennem mål og strategi for Det samarbejdende sundhedsvæsen. Hertil kommer en lang række tiltag som sikrer et godt patientforløb, samt kvalitets-og kompetenceudvikling. På Hillerød sygehus er der er udbredt ønske om på tværs af og i samarbejde mellem de sundhedsfaglige faggrupper, i fællesskab at afprøve nye og utraditionelle metoder til at varetage patienternes behov for pleje og genoptræning. Dette vil kunne medføre bedre udnyttelse af kompetencer, formidling af værdifulde kundskaber og kompetencer mellem faggrupper, forbedring af arbejdsmiljøet, reduktion af vikarforbrug samt bedre kvalitet og større kontinuitet i indlæggelsesforløb. Faktorer som alle vil være til udvikle og højne kvaliteten af de ydelser, som sygehuset patienter modtager. 2. Formål Formålet med projektet er at beskrive hvordan fysio-og ergoterapeuter i samarbejde med plejepersonalet kan varetage den enkelte patients behov for pleje og genoptræning. at vurdere om en ændret faggruppesammensætning kan medvirke til at udvikle og forbedre kvaliteten af den enkelte patientforløb. 3. Definitioner og begrebsafklaring 3.1 Fysio-og ergoterapi (1) Fysio-og ergoterapeuter arbejder på sygehuse med vurdering, forebyggelse, genoptræning og behandling af akutte og kroniske lidelser indenfor alle kliniske specialer på sygehusene, både for indlagte og ambulante patienter. De to faggrupper varetager forskellige arbejdsopgaver og benytter sig af forskellige metoder, der supplerer hinanden. Fysioterapi tager udgangspunkt i 4

6 menneskets brug af krop og bevægelse, hvor kerneområderne er undersøgelse, genoptræning og behandling af patienter med lidelser, som har medført en nedsættelse af det fysiske, psykiske og sociale funktionsniveau. Ergoterapi tager udgangspunkt i menneskets mulighed for at klare hverdagsaktiviteter, aktiviteter i det nære miljø og arbejdslivet. Et af kerneområderne er vurdering af patienternes evne til at klare daglige færdigheder (ADL). Herudover vurderer og træner de patienternes mentale færdigheder. Fysio-og ergoterapeuter giver vejledning i brug af hjælpemidler og foretager ergonomiske vurderinger og instruerer patienterne. De er nøglepersoner i forhold til hjemmebesøg i forbindelse med patienternes udskrivelse til eget hjem. I denne rapport ses der på fysio-ergoterapi til indlagte patienter i den akutte/subakutte del af patientforløbet. 3.2 Sygepleje Sygepleje er i den sygeplejefaglige ordbog defineret som arbejde ved sygesengen og arbejde tæt ved patienten International Council of Nurses har en bredere definition. I denne hedder det bl a sygepleje omfatter fremme af sundhed, forebyggelse af sygdom og pleje af fysisk og psykisk syge samt handicappede i alle aldre og i alle dele af sundhedssektoren. I fagbladet klinisk sygepleje (2) gives en præcisering af den kliniske sygepleje på en sengeafdeling: Klinisk sygepleje beskæftiger sig med den direkte kontakt mellem patient og sygeplejerske. Netop den direkte kontakt sætter sygeplejersken i stand til, via samtale, at høre og erfare patientens egen opfattelse og fortælling af det konkrete problem eller af situationen som sådan. Herved er sygeplejersken selv i stand til at danne sig et indtryk af patientens situation og problemer via sine egne iagttagelser, observationer og intuition. På baggrund heraf kan hun udøve sygdomsintervenerende pleje-og omsorgsmæssige handlinger i forhold til den enkelte patients unikke livssituation. I denne rapport ses der på sygepleje til indlagte patienter i den akutte/subakutte del af patientforløbet. 3.3 Leavitt s organisationsteori Til beskrivelse af organisationer, afdelinger eller grupper, diagnosticering af eventuelle organisationsproblemer samt tilrettelæggelse af ændringer kan man med fordel anvende en model udarbejdet af Harold J Leavitt (3). Modellen består af fire komponenter: a) opgaver, b) struktur, c) teknologi og d) aktører, som alle er indbyrdes og dynamisk afhængige af hinanden. Leavitt ser på organisationer som komplekse og dynamiske enheder med en indbyggede muligheder for udvikling, tilpasning og omstilling. Ingen af de enkelte komponenter kan ændres uden at det har indvirkning på de andre komponenter. Herudover påvirker omverdenen og kulturen de processer der foregår i organisationen. a) Opgaver defineres i følge Leavitt som opgaver som skal udføres i organisationen. Dette er eksistensgrundlaget for organisationen som f.eks. kan være produktion af varer og tjenesteydelser. I dette projekt beskrives de patientrelaterede opgaver. Mere specifikt er dette opgaver der løses ved at anvende fysio-og ergoterapi og sygepleje. b) Leavitt definerer strukturen som de stabile elementer i organisationen. Dette kan være det eksisterende hierarki, kommunikationsmønstre og arbejdsfordeling. Det kan således også 5

7 handle om rollemønstre og interaktioner mellem medarbejderne. I dette projekt vurderes samarbejdet mellem fysio-og ergoterapeuter i den centrale terapi, projektterapeuterne og plejepersonalet på afdelingen. Plejegruppens, terapeutgruppens og projektterapeuternes roller og forventninger til samarbejdet, og organisering af arbejdet analyseres. c) Teknologien defineres som maskiner, metoder og programmer. Dette kan være praktiske midler der tages i brug for at løse en opgave, så som arbejdsprocedurer, møder og lokaler. I dette projekt ses der på lokaler, træningsudstyr og hjælpemidler. Der vurderes også hvilken dokumentation af de terapeutfaglige vurderinger og ydelser og de sygeplejefaglige observationer og handlinger der gennemføres. d) Aktørerne er de mennesker der er ansat i organisationen. De udfører handlinger og løser organisationens opgaver i forhold til deres viden, færdigheder, motivation og holdninger. I dette projekt beskrives dette hos projektterapeuterne og plejepersonalet på 2 sengeafsnit og på fysio-og ergoterapeuterne i den centrale terapi. 3.4 Kvalitet Kvalitet er defineret som de samlede egenskaber ved en genstand eller handling der betegner dens evne til at opfylde behov. Kvalitet er udtryk for, i hvilken grad resultatet imødekommer de specificerede behov (4). Kvalitetsudvikling er et overordnet begreb for de aktiviteter og metoder der har til formål systematisk og målrettet at fremme kvaliteten af sundhedsvæsenets indsats inden for de eksisterende rammer af den etablerede viden. Kvalitetsudvikling er således en fortløbende dynamisk proces som vedvarende skal vurdere og justere kvaliteten som altid kan blive bedre. I følge den nationale strategi for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet (5) som er inspireret af WHO s kvalitetsmål fra 1998 er en høj professionel standard, effektiv ressourceudnyttelse, minimal patientrisiko, høj patienttilfredshed og helhed i patientforløbet forudsætninger for en høj kvalitet af sundhedsvæsenets kvalitet. Kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet omfatter både a) patientoplevet b) faglig og c) organisatorisk kvalitet a) Patientoplevet kvalitet er patientens egen oplevelse af kvalitet af behandlingen. Den er udtryk for hvilke ønsker og forventninger patienten har til de sundhedsfaglige og organisatoriske ydelser og i hvilken grad patienten oplever at de er nået. (4). Dette kan være vurdering af udførelse og resultat af den sundhedsfaglige ydelse, oplevelse af personalets kommunikation og information af patienten og dennes pårørende og kontinuitet i undersøgelse, pleje og genoptræning. I denne sammenhæng ses der på den patientoplevede kvalitet af de sundhedsfaglige ydelser på et sengeafsnit. b) Faglig kvalitet er kvaliteten af de ydelser og handlinger som det sundhedsfaglige team udfører og som ændrer patientens helbredstilstand (4) Den enkelte fagperson oplever og vurderer den enkelte patients sygdomsforløb udfra et fagligt og etisk perspektiv. Ved sundhedsfaglige ydelser forstås ydelser og handlinger rettet mod den enkelte patient. Dette kan f. eks være undersøgelse, behandling, genoptræning, pleje, forebyggelse og kommunikation med patienten og dennes pårørende. I dette projekt beskrives og vurderes den terapeutfaglige og den sygeplejefaglige kvalitet af de ydelser og handlinger som fysioterapeuter, ergoterapeuter og plejepersonale udfører. c) Organisatorisk kvalitet er kvaliteten af samarbejdet mellem faggrupper, 6

8 afdelinger og sektorer. Den organisatoriske kvalitet er kvaliteten af det koordinerende arbejde i forbindelse med patientforløbet. Dette kan f. eks være rationel udnyttelse af eksisterende ressourcer og personalets kompetencer, tilrettelæggelse og planlægning. I dette projekt vurderes den organisatoriske kvalitet i forhold til de områder som beskrives i Leavitt s åbne systemmodel: opgaver, struktur, teknologi og aktører, deres indbyrdes sammenhænge og omgivelsernes indflydelse. 3.5 Audit Audit er metode til systematisk vurdering af patientforløb m.h.p. at afdække tilfredsstillende eller ikke tilfredsstillende forhold på grundlag af definerede kvalitetsmål (4). Audit går ud på at vurdere om patienten har eller ikke har fået den anbefalede behandling. Audit kan være kvalitativ eller kvantitativ. En kvalitativ audit metode har sin specielle styrke i at kunne vurdere meget komplekse situationer. Audit kan gennemføres på grundlag af veldefinerede kriterier der beskriver den bedste kliniske praksis (eksplicitte kriterier) eller implicitte kriterier. De eksplicitte kriterier fastsættes før de konkrete ydelser vurderes og i videst mulige omfang på baggrund af videnskabelig evidens. Hvis denne ikke findes fastsættes disse alene på baggrund af konsensus. I dette projekt anvendes en regulær tværfaglig klinisk audit og en retrospektiv dokumentanalyse som i princippet er en klinisk audit, men hvor kun få personer udfører denne til bedømmelse af den faglige kvalitet på to sengeafdelinger 3.6 Hermeneutik og fænomenologi (6) I projekter med kvalitative metoder gør forskeren både brug af beskrivelser og tolkninger. Dette kan være en hermeneutisk erkendelsestradition som handler om tolkning af meninger i menneskelige udtryk. Fænomenologi er derimod et område indenfor en filosofisk teori, som repræsenterer en forståelsesform hvor menneskets subjektive erfaringer regnes som gyldig kundskab. Den fænomenologiske filosofi drøfter betingelserne for dette. Til analyse af kvalitative data beskriver Kirsti Malterud (6) en model til en bearbejdning af interviews. Denne har en beskrivende tilgang med henblik på at give en forståelse for de vigtigste områder i materialet. Dette er en pragmatisk model modificeret efter Giorgi som med basis i fænomenologisk tænkning ønsker at udvikle kundskab om informantens erfaringer og livsverden indenfor et bestemt felt. Modellen lægger sig op af princippet om Editing Analysis Style (datastyrt analyse). I dette projekt anvendes Malteruds model til at analysere den patientoplevede og den organisatoriske kvalitet Analysen foregår i 4 trin: Trin 1: Skabe sig et overblik og et helhedsindtryk ved intuitivt at identificere temaer i teksten. Dette gøres ved at gennemlæse interviewene flere gange og inkludere de temaer som man umiddelbart mener beskriver fokus for undersøgelsen Trin 2: Identificere meningsbærende enheder (tekststykker) ved at kode disse i de fundne temaer. Teksten gennemgås m.h.p. at finde tekstdele som kan sige noget om de valgte temaer. Mening og indhold i de enkelte tekstdele vurderes og kodes til det tema som det kan sige noget om. Temaerne bliver under denne kodningsproces hele tiden 7

9 vurderet. Dette mht. om de er rigtigt valgt eller om de skal omdøbes. Trin 3: Abstrahere indholdet i hver enkelt tema ved at reorganisere og tolke teksten. Ved at følge vedtagne kriterier for inklusion og tydeliggøre undersøgerens forforståelse ved tolkning af indholdet i de meningsbærende enheder gennemgås de fundne temaer systematisk. Ved denne gennemgang leder man efter nuancer og fælles mønstre i teksten. Fælles mønstre som relaterer sig til hovedteamet arrangeres i undertemaer. Meningsbærende enheder som falder udenfor hovedtemaet fjernes fra analysen, flyttes til andre temaer eller danner nye hovedtemaer. Hvert enkelt undertema omskrives derefter i en abstrakt beskrivelse i et almindeligt skriftsprog så det fremstår som en helhed. Der medtages citater til illustration af beskrivelsen. Trin 4. Meningsindholdet i hvert tema med tilhørende undertemaer sammenfattes til en samlet beskrivelse. Citater som illustrerer eller underbygger problemstillingen hentes ud af de meningsbærende enheder. Interviewene gennemlæses igen for at sikre at der er overensstemmelse mellem beskrivelserne og den sammenhæng som de stammer fra. Dette gøres på tværs af materialet og på langs for hver enkelt informant. 4. Projektorganisation 4.1 Styregruppe Projektet blev forankret i en styregruppe. Denne afholdt møder ca. 1 gang om måneden, hvor man fulgte projektets gang og løste eventuelle problemer der var opstået. I løbet af projektperioden blev nogle af styregruppens medlemmer udskiftet. Medlemmer af styregruppen se bilag Projektdeltagere Projektet havde i løbet af projektperioden 3 projektledere og en ekstra person til databearbejdningen. Udviklings-og forskningssygeplejerske Arne Kolsum planlagde projektet og udformede projektbeskrivelsen. Udviklings-og forskningssygeplejerske Marianne Nord Hansen påbegyndte projektet og gennemførte det meste af dataindsamlingen Chefsygeplejerske Bente Ourø Rørth fungerede som overordnet projektleder i den sidste del af projektperioden. Udviklingsfysioterapeut Annette Winkel afsluttede dataindsamlingen samt udførte databearbejdningen og rapporten over det samlede projekt. I projektets indledende fase udarbejdede en arbejdsgruppe et udkast til en funktionsbeskrivelse for de fysio-og ergoterapeuter som skulle ansættes på sengeafsnittene. I denne funktionsbeskrivelse blev der præciseret hvilke patientrelaterede opgaver, som kun disse fysio-og ergoterapeuter skulle varetage. Gruppen blev opløst samtidig med at man ansatte fysio-og ergoterapeuter til projektet og med at projektet begyndte. Medlemmerne i arbejdsgruppen se bilag Afdelinger og afsnit 8

10 To sengeafsnit deltog i projektet. Den var et akut neurologisk afsnit med 18 senge. Den sygeplejefaglige ledelse i afsnittet bestod af en afdelingssygeplejerske og en sygeplejerske med souschef funktion. Der var ansat 7 sygeplejersker hvoraf en var på barselsorlov og 12 social-og sundhedsassistenter. Plejen i afsnittet var tildelt patientpleje, udfra kompleksiteten. Afdelingsledelsen bestod af en oversygeplejerske og en administrerende overlæge. Til lægestaben hørte en afsnitsansvarlig overlæge og ca. 5 læger. Alle gik stuegang på skift. Der blev afholdt tavlemøde på alle hverdage, hvor patienterne blev præsenteret og hvor der blev lagt planer for patienterne. Her deltog alle på afsnittet samt fysio-og ergoterapeuter fra den centrale terapi. Der blev afholdt personalemøde ca. 1 gang om måneden og tværfagligt personalemøde 3-4 gange årligt. På afsnittet blev indlagt ca. 900 patienter om året med apopleksia cerebri og apopleksia cerebri obs. pro. Den gennemsnitlige indlæggelsestid var 5 dage. Dette afsnit bliver i rapporten kaldt et apopleksiafsnit. Det andet sengeafsnit var et ortopædkirurgisk sengeafsnit med plads til 22 patienter. Sengeafsnittet blev sammen med et helt tilsvarende sengeafsnit, et ambulatorium og skadestue/modtagelse ledet af en oversygeplejerske og en administrerende overlæge. Plejegruppen på det ortopædkirurgiske sengeafsnit var i dagvagten organiseret i 2 plejeteams, hvert team med ca. 3 plejepersonaler (1 sygeplejerske og 2 social-og sundhedsassistenter) og med ansvar for 11 patienter. I teamet gennemgik man hver morgen patienterne og fordelte ansvaret for hver enkelt patient imellem sig. Patientens kontaktperson varetog alle funktioner i forbindelse med patientens pleje. Der blev dagligt afholdt middagskonference med ajourføring af eventuelle problemområder omkring patienterne. I aftenvagten havde 1 sygeplejerske og 4 social-og sundhedsassistenter ansvar for alle 22 patienter. I weekenden havde 5 plejepersonaler i dagvagt og 2 i aftenvagt ansvar for alle 22 patienter i afsnittet. Plejen i sengeafsnittet var lagt til rette efter at patientens problemområder var afdækkede og plan for indlæggelsesforløbet blev lagt i dagvagten. Dette fordi aften- og nattevagten ikke har mulighed for at komme til at kende hver patient så indgående og fordi de tværfaglige samarbejdspartnere er tilstede i dagvagten. Der indlægges næsten udelukkende akut indlagte ortopædkirurgiske patienter døgnet rundt. Det drejer sig typisk om patienter med knoglebrud, hovedlæsioner, store bløddelslæsioner eller patienter der skal amputeres efter at karkirurgi må opgives. Patienterne er oftest ældre med mange konkurrerende medicinske lidelser. Den gennemsnitlige indlæggelsestid for en patient med hoftenær fraktur er 12 dage. Fysio-og ergoterapien på Hillerød sygehus er en selvstændig tværgående afdeling med egen afdelingsledelse. Da projektet startede var afdelingen bygget op på følgende måde. En afdelingsledelse bestående af en overfysioterapeut og en ledelsesgruppe bestående af en overfysioterapeut og den ledende ergoterapeut. Afdelingens 28 fysioterapeuter og 7 ergoterapeuter var organiseret i specialeopdelte grupper. Fysioterapeuterne var delt i 4 grupper hver med en afdelingsfysioterapeut. Fysioterapeuterne dækkede alle sygehusets sengeafdelinger heriblandt det ortopædkirurgiske afsnit og apopleksiafsnittet som indgik i projektet. Ergoterapeuterne var delt i 2 9

11 grupper, den ene med en afdelingsergoterapeut. Ergoterapeuterne dækkede i begrænset omfang sygehusets afdelinger heriblandt apopleksiafsnittet. På de ortopædkirurgiske afsnit var der udelukkende ergoterapeutisk undersøgelse og behandling til patienter med specifikke diagnoser. Fysioterapeuterne havde vagtordning bestående af tilkaldevagt alle ugens 7 dage fra , samt weekendvagtordning med 2 fysioterapeuter både lørdag og søndag i normal arbejdstid. Fysioterapeuterne arbejdede på det ortopædkirurgiske afsnit i weekenden for at mobilisere patienterne og et give lungefysioterapi. På apopleksiafsnittet var der ingen terapeuter som genoptrænede patienterne i weekenden. Enkelte patienter som fik dog lungefysioterapi og eller mundstimulation. Hver 14.dag blev der holdt fællesmøder med gensidig orientering mellem ledere og medarbejdere og gruppemøder med drøftelse af faglige og praktiske emner i relation til den enkelte gruppe. Herudover var der undervisning med henblik på faglig opkvalificering med interne og eksterne undervisere ca. 12 gange i løbet af året (faglige eftermiddage) a 1-3 timers varighed. Fysio-og ergoterapiafdelingen var initiativtager til projektet og deltog som samarbejdspartner til de to sengeafdelinger og til projektterapeuterne. Afdelingen bliver i denne rapport kaldt den centrale terapi 4.4 Projektterapeuter I projektet blev der i et helt kalenderår ansat to ergoterapeuter og to fysioterapeuter (projektterapeuter) med ledelsesmæssig reference til sygehusledelsen og med funktion på de to sengeafsnit. Ingen af projektterapeuterne havde erfaring fra akutområdet. Der arbejdede en fysioterapeut og en ergoterapeut på hvert afsnit. Projektterapeuterne skulle være i stand til i forbindelse med opståede behov hos patienterne i forbindelse med udførelse af pleje at træne patienterne i de daglige færdigheder. Dette krævede at de havde den fornødne tid til rådighed. For at sikre at de ikke blev anvendt til andre formål og for at kunne vurdere deres terapeutiske indsats vurderede styregruppen, at de ikke skulle være en del af den eksisterende plejenormering, men skulle ansættes som en ekstra normering. Projektterapeuterne skulle sikre at patientens daglige gøremål på afdelingen blev en del af patientens genoptræning og skulle med en terapeutisk indgangsvinkel træne patienten i forbindelse med de patientrelaterede opgaver. I den funktionsbeskrivelse som arbejdsgruppen udarbejdede blev mål, ansvar og arbejdsområder defineret. Projektterapeuterne skulle indgå som en del af den samlede teamfunktion på afdelingen og bidrage med deres terapeutfaglige kompetencer til en tværfaglig god kvalitet af patientbehandlingen. De patienter som blev vurderet i den centrale terapi og som der påbegyndte en genoptræning skulle følges op med yderligere træning på afdelingen. Arbejdsgruppens funktionsbeskrivelse, hvor de patientrelaterede opgaver som projektterapeuterne skulle varetage se bilag 3. Projektterapeuterne skulle indgå i aften-og weekendvagtordningen, men ikke deltage i nattevagter, ophælde medicin, udøve sårpleje, selvstændigt udføre sengebadning samt passe og pleje bevidstløse og terminale patienter. For at sikre et godt og frugtbart samarbejde med personalet på afsnittet blev det besluttet at terapeuterne skulle deltage i alle møder og konferencer på 10

12 sengeafsnittet på lige fod med det øvrige personale. De skulle også fremlægge relevante oplysninger på de patienter som de havde kontakt med. For også at sikre et samarbejde med den centrale terapi og for at sørge for at der fandt en terapeutfaglig sparing sted mellem fysio-og ergoterapeuterne i den centrale terapi og projektterapeuterne blev det besluttet at projektterapeuterne skulle deltage i relevant undervisning i den centrale terapi og at de skulle deltage i de koordinerende fællesmøder i terapien. Herudover skulle de deltage i gruppemøder i den centrale terapi 2 gange om måneden. Projektterapeuterne blev på de 2 sengeafsnit undervist i at foretage sygeplejefaglige observationer omkring forbinding, væske-og kostindtag, vandladning og afføring. Handlingerne på disse observationer skulle udføres efter sparing med en plejeperson i gruppen. De blev også introduceret til arbejdet i den centrale terapi og til det planlagte samarbejde med de 2 sengeafsnit. Funktionsbeskrivelsen blev gennemgået og man udarbejde aftaler omkring projektterapeuternes dokumentation af terapiydelser og sygeplejeobservationer og handlinger. Udviklingssygeplejerskerne på henholdsvis apopleksiafsnittet og det ortopædkirurgiske afsnit blev kontaktpersoner for projektterapeuterne. 5. Design Projektet blev udført som en ikke-kontrolleret kvasieksperimentel undersøgelse på to sengeafsnit på Hillerød sygehus. 6. Undersøgelse på et apopleksiafsnit 6.1 Materiale og metode Materiale I projektet indgik kun de patienter, som man vurderede havde et genoptræningspotentiale og hvor projektterapeuterne varetog de patientrelaterede opgaver. Der indgik 19 patienter med apopleksi indlagt på en mandag i perioden 1 november 2002 til 1 april Patienterne skulle være modtaget i afsnittet inden kl og være indlagt i 5 dage. Heraf udgik patienter hvor symptomerne remitterede helt indenfor de først 3 dage eller som var fejldiagnosticerede. Hos en patient måtte man indstille genoptræningen pga. roskildesyge. Denne patient udgik også af analysen. Endelig inkluderet blev 7 patienter. Til beskrivelse og vurdering af den patientoplevede kvalitet blev 4 af de 7 patienter interviewet. De 3 man ikke interviewede havde im-eller ekspressiv afasi. Til beskrivelse og vurdering af den faglige kvalitet benyttede man en retrospektiv dokumentanalyse af dokumenter på alle 7 patienter. Der indgik desuden ansat personale i forbindelse med 2 interviews. Dette var de 2 projektterapeuter og 6 strategisk udvalgte repræsentanter fra apopleksiafsnittet og fra den centrale terapi. Dette var læger, sygeplejersker, social-og sundhedsassistenter, fysioterapeuter og ergoterapeuter. Herudover var der en ligelig fordeling af ledere og medarbejdere. Til beskrivelse og 11

Ergoterapeutens arbejde på en Fælles Akut Modtagelse. En kvalitativ undersøgelse om ergoterapeuter på Fælles Akut Modtagelse

Ergoterapeutens arbejde på en Fælles Akut Modtagelse. En kvalitativ undersøgelse om ergoterapeuter på Fælles Akut Modtagelse Ergoterapeutens arbejde på en Fælles Akut Modtagelse. En kvalitativ undersøgelse om ergoterapeuter på Fælles Akut Modtagelse Billedgengivelse med tilladelse fra Regionshospitalet Randers Bachelor udarbejdet

Læs mere

Sundhedsprofessionelles forståelser

Sundhedsprofessionelles forståelser Sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse En kvalitativ undersøgelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Sundhedsprofessionelles

Læs mere

Motor Assessment Scale i det akutte apopleksiforløb?

Motor Assessment Scale i det akutte apopleksiforløb? Motor Assessment Scale at the acute stage of stroke? Qualitative research on physiotherapists about assessment and accreditation Motor Assessment Scale i det akutte apopleksiforløb? Kvalitative interviews

Læs mere

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere

Projektrapport. Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen.

Projektrapport. Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen. Projektrapport for Sundhedspædagogik- og supervisions- delen af projektet: Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen. Udarbejdet

Læs mere

Forældreinddragelse og Goal Attainment Scale

Forældreinddragelse og Goal Attainment Scale Forældreinddragelse og Goal Attainment Scale Udviklingsprojekt om forældres inddragelse i målsætning for barnets forløb Tak til forældre for velvillig deltagelse i projektet og vejleder, cand. scient.

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri I N S T I T U T F O R I D R Æ T O G E R N Æ R I N G K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Kandidatafhandling Christine Marie Topp Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri Et fokus på

Læs mere

Gør borgeren til mester i Esbjerg Kommune

Gør borgeren til mester i Esbjerg Kommune Marie Henriette Madsen, Iben Emilie Christensen, Pia Kürstein Kjellberg, Jakob Kjellberg og Rikke Ibsen Gør borgeren til mester i Esbjerg Kommune Organisations- og økonomianalyse Gør borgeren til mester

Læs mere

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Enheden for Brugerundersøgelser Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet

Læs mere

1. Delkonklusion... 24. 2. Delkonklusion... 27

1. Delkonklusion... 24. 2. Delkonklusion... 27 0 1 Indholdsfortegnelse. INDHOLDSFORTEGNELSE.... 1 INDLEDENDE RESUME... 3 KAPITEL 1 INDLEDNING... 3 INDLEDNING... 3 DEFINITION AF SOCIALT PROBLEM... 5 REDEGØRELSE PÅ 4 NIVEAUER... 5 Mikroniveau:... 5 Mesoniveau:...

Læs mere

Projekt og evaluering

Projekt og evaluering Projekt og evaluering Udarbejdet af: Inger Kruse Andersen, sundhedskoordinator, Randers Sundhedscenter Ulla Skov Aldahl, projektkoordinator, Randers gymnastiske Forening April 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

Sygeplejerskens rolle i den tværfaglige konference

Sygeplejerskens rolle i den tværfaglige konference Sygeplejerskens rolle i den tværfaglige konference * The nurse s role in the interdisciplinary conference Anslag: 65.803 Udarbejdet af: Henriette Clemencia Kuijt Victor Studienr.: syk10301 Modul 14 F2008B

Læs mere

Udvikling mod mere brugerinddragelse. En procesevaluering af et udviklingsprojekt på Glostrup Hospital

Udvikling mod mere brugerinddragelse. En procesevaluering af et udviklingsprojekt på Glostrup Hospital Charlotte Bredahl Jacobsen og Stine Louring Nielsen Udvikling mod mere brugerinddragelse En procesevaluering af et udviklingsprojekt på Glostrup Hospital Publikationen Udvikling mod mere brugerinddragelse

Læs mere

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Det nye i praktikken Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Forord Fra januar 2013 følger nye elever på socialog sundhedsuddannelsen en ny uddannelsesordning.

Læs mere

Fysioterapeuter stiller diagnosen Men hvilke kompetencer forudsættes der?

Fysioterapeuter stiller diagnosen Men hvilke kompetencer forudsættes der? Fysioterapeuter stiller diagnosen Men hvilke kompetencer forudsættes der? Et kvalitativt casestudie om fysioterapeuter i diagnostiske funktioner på ortopædkirurgiske afdelinger Fysioterapeuter stiller

Læs mere

Færre ledere til flere medarbejdere

Færre ledere til flere medarbejdere Bilag til rapporten: Færre ledere til flere medarbejdere - Ledelsesspænd på store hospitalsafsnit Christina Holm-Petersen Annette Tolsgaard Mette Bødiker Vestergaard Susanne Østergaard November 2011 Dansk

Læs mere

August G. Wang. Psykiatrisk Afdeling H:S Amager Hospital Digevej 110, 2300 København S

August G. Wang. Psykiatrisk Afdeling H:S Amager Hospital Digevej 110, 2300 København S Kildeangivelse: Marianne Hvid, August G. Wang. Modelprojekt nr. 48 er finansieret af Socialministeriet, efter indstilling fra Referencegruppen til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Kontakt:

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland

Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland Katrine Schepelern Johansen og Marie Brandhøj Wiuff Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland En evaluering Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland

Læs mere

Sammenhæng i tværsektorielle KOL-forløb

Sammenhæng i tværsektorielle KOL-forløb Helle Max Martin og Louise Borst Sammenhæng i tværsektorielle KOL-forløb En undersøgelse af patienter og pårørendes oplevelser Sammenhæng i tværsektorielle KOL-forløb kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Samarbejde om den palliative indsats i det samlede sundhedsvæsen

Samarbejde om den palliative indsats i det samlede sundhedsvæsen Palliativt Videncenter Samarbejde om den palliative indsats i det samlede sundhedsvæsen Et kortlægningsprojekt om samarbejdet mellem Hillerød Hospital, Palliativ Enhed, Hillerød Hospital, Arresødal Hospice,

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Forvent det utænkelige

Forvent det utænkelige Forvent det utænkelige en fortælling om Jonstrupvangs værdiproces Forvent det utænkelige er blevet til på baggrund af kvalitative fokusgruppeinterview med tre medarbejdere, seks gruppe- og afdelings ledere

Læs mere

Udviklingsprojekt Tværfaglig Vejledning Retspsykiatrisk Center Glostrup

Udviklingsprojekt Tværfaglig Vejledning Retspsykiatrisk Center Glostrup Udviklingsprojekt Tværfaglig Vejledning Retspsykiatrisk Center Glostrup Udviklingssygeplejerske Lisbeth H. Retsbo november, 7 Indholdsfortegnelse Forord s. 3 Resumé s. 4 1. Baggrund s. 7 2. Formål s. 8

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT PALLIATION I ODSHERRED KOMMUNE (PPO) En samarbejdsmodel mellem det basale og specialiserede palliative niveau.

EVALUERING AF PROJEKT PALLIATION I ODSHERRED KOMMUNE (PPO) En samarbejdsmodel mellem det basale og specialiserede palliative niveau. EVALUERING AF PROJEKT PALLIATION I ODSHERRED KOMMUNE (PPO) En samarbejdsmodel mellem det basale og specialiserede palliative niveau Mette Raunkiær Evaluering af Projekt Palliation i Odsherred Kommune

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET

KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET Udarbejdet for

Læs mere

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats Et idékatalog Juli 2011 3 Indhold 1. INDLEDNING... 6 1.1. FOKUS PÅ TVÆRSEKTORIEL TEAMORGANISERING... 7 1.2. FOKUS PÅ SÆRLIGE MÅLGRUPPER... 7 1.3. FOKUS

Læs mere

Alt det jeg gør, bærer jo præg af ergoterapi

Alt det jeg gør, bærer jo præg af ergoterapi Alt det jeg gør, bærer jo præg af ergoterapi En kvalitativ undersøgelse af det ergoterapeutiske bidrag i rehabiliteringen af unge med en spiseforstyrrelse Via University College Ergoterapeutuddannelsen

Læs mere

Sygeplejestuderende og social- og sundhedselever med anden etnisk baggrund end dansk

Sygeplejestuderende og social- og sundhedselever med anden etnisk baggrund end dansk Sygeplejestuderende og social- og sundhedselever med anden etnisk baggrund end dansk - et aktionsforskningsprojekt på Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup med henblik på udvikling og forbedring af

Læs mere

Evaluering af en geriatrisk funktion på et mellemstort dansk hospital

Evaluering af en geriatrisk funktion på et mellemstort dansk hospital Evaluering af en geriatrisk funktion på et mellemstort dansk hospital Marianne Jensen Master of Public Health MPH 2007:16 Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Evaluering af en geriatrisk funktion

Læs mere