ANÆSTESIUDVALGET ÅRSBERETNING 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANÆSTESIUDVALGET ÅRSBERETNING 2014"

Transkript

1 ANÆSTESIUDVALGET ÅRSBERETNING 2014 I året der er gået har fokus i anæstesiudvalget været at færdiggøre de igangsatte rekommandationer. Således er der i foråret kommet rekommandation for Anlæggelse af centralt venekateter og ESA s Perioperativ faste for voksne og børn er godkendt til danske forhold. Fortsat pågår et omfattende arbejde med rekommandation om Perioperativ væskebehandling og monitorering, Anæstesi og amning samt Shivering. Inspiration og arbejdskraft til nye DASAIM rekommandationer modtages gerne. Planlægning af årsmødet, valg af spændende emner, gode foredragsholdere, fylder ligeledes en del i udvalgets arbejde. Vi bestræber os på at indlæggene er aktuelle og relevante i den daglige kliniske hverdag. Med henblik på årsmødet 2015 modtages gerne forslag til indlæg eller spændende foredragsholdere (gerne inden januar). Mette Hyllested og Jonna Fomsgaard har deltaget i arbejdet med planlægning og igangsættelse af den nye SSAI uddannelse PeriOperative Medicin and Management (POMM). Det er med spænding og store forventninger, at det første kursus afholdes i Stockholm d Nov (se i øvrigt Mette og Jonnas beskrivelse af arbejdet på - nyheder - uddannelse). Sven Felsby og undertegnede er medlemmer af DAD4-styregruppen. Gennem året er der arbejdet intens med udvikling af DAD4. Dette arbejde nærmer sig efterhånden sin afslutning, og styregruppen glæder sig til at præsentere en demo model til årsmødet (se i øvrigt Svens beskrivelse af arbejdet). På generalforsamlingen vil der i år være valg af 4 kandidater til anæstesiudvalget, og alle interesserede opfordres til at opstille. Mette Hyllested, Jens Aage Kølsen Pedersen og Anne Tøttrup Klith genopstiller. Birgitte Ruhnau falder på tidsgrænsen efter 6 år og træder ud af udvalget. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tusind tak for engageret arbejde og hyggeligt samvær. Vi ses til årsmødet. Anne Tøttrup Klith

2 BØRNEANÆSTESIUDVALGETS ÅRSBERETNING 2014 Børneanæstesiudvalgets arbejde har i det forgangne år primært været fokuseret mod revidering af specialevejledning i anæstesiologi. Vores faglige mål har været at fortsætte centralisering af børneanæstesiologi i Danmark. Der har endnu en gang været meget diskussion om diverse volumenangivelser og til tider - trods forsøg på at opnå konsensus - så har fornemmelsen i udvalget været, at der er ligeså mange meninger om den sag, som der er anæstesiologer. I sidste instans er det SST, som beslutter hvilke krav man skal opfylde for at varetage børneanæstesiologi på regionalt og højt specialiseret niveau på landets hospitaler. Som et fagligt selskabs børneanæstesiudvalg kunne man bestemt godt ønske sig skarpere definerede krav til specielt børneanæstesien. Interessant nok og heldigvis er centralisering af børneintensiv foregået uden samme stormvejr. Heldigvis erkender mange kolleger, at en centralisering af de mindste og mest syge børn er en nødvendighed, hvorfor børnene sendes til afdelinger med relevante kompetencer uanset lokalpolitiske ambitioner. På uddannelsesfronten gøres en indsats med uddannelse af børneanæstesiologer og børneanæstesisygeplejersker i nordisk regi. Fremadrettet må en af opgaverne blive en dansk rekommandation for de faglige kompetencer hos anæstesiologer, som skal bedøve børn. Børneanæstesiudvalget vil med en sådan rekommandation medvirke til at højne den faglige kvalitet og derved nuancere det isolerede fokus, som har været på at diskutere kvantitet frem for kvalitet. Dette stiller krav til uddannelse, udvikling og samarbejde. Børneanæstesiudvalget koordinerer udvikling af nye landsdækkende rekommandationer og vil gerne opfordres med ideer til nye rekommandationer. Børneanæstesiudvalget står for følgende indlæg på årsmødet: ULS-vejledte central/regionale blokader til børn Dexdor til børn procedurer og sedation på intensiv Jane Andersen Formand for børneanæstesiudvalget

3 DAOS REPRÆSENTANT FOR DE PRAKTISERENDE SPECIALLÆGER Jeg har med stort udbytte deltaget i DASAIMs bestyrelsesmøder i løbet af året. Det har været givtigt at være godt orienteret om hvad der foregår, specielt på de områder, som også vedrører de praktiserende speciallægers arbejdsområder samt i nogle tilfælde også at bringe klarhed over hvad de praktiserende speciallæger laver og under hvilke konditioner. Der er på bestyrelsesmøde i DASAIM formuleret et forslag til et protokollat vedrørende supplering af bestyrelsen med en repræsentant for de praktiserende speciallæger, udpeget af bestyrelsen i DAO. Forslaget bliver fremlagt ved generalforsamlingen. Jeg har deltaget i diskussionen om Specialeplanen bl.a. vedrørende børneanæstesiområdet. 3 medlemmer af DASAIMs bestyrelse har deltaget i møderne med Sundhedsstyrelsen. Der lader dog beklageligvis ikke til at kunne skelnes mellem forholdene på hospital og i Speciallægepraksis. Speciallægepraksisområdet er i færd med akkreditering via ekvis (DDKM). Speciallægepraksis i anæstesiologi har fået godkendt honorering for ultralydsvejledt blokade og der arbejdes med implementeringen af dette, som forventes at blive inden for det næste års tid. De praktiserende speciallæger har via uddannelsesudvalget ved Karen Skjelsager tilbudt yngre kolleger et frivilligt ophold i speciallægepraksis med henblik på at anvende inhalationsteknik til børn. Der har dog ikke hidtil været interesse eller mulighed for dette. Annette Freudendal-Pedersen

4 ETISK UDVALG ÅRSBERETNING 2014 Formanden for etikudvalget har igennem en årrække repræsenteret DASAIM i Udvalg vedr. kompetenceudvikling inden for klinisk etiske drøftelser om organdonation under Dansk Center for Organdonation. Udvalgets formål har været at udvikle hospitalspersonalets evner til at diskutere etiske aspekter og problemstillinger omkring organdonation. Udvalget færdiggjorde dette vigtige og interessante arbejde i løbet af forsommeren 2014 efter 3 spændende år, som bl.a. resulterede i en række konferencer, anbefalinger og undervisningsmateriale, som kan ses på Dansk Center for Organdonations hjemmeside. Ud over det har udvalget i 2014 afgivet sin indstilling til et høringssvar omkring videnskabelige selskabers bestyrelsesmedlemmers tilknytning til industrien. Af fremtidige projekter er der planlagt en revision og opdatering af Vejledning vedrørende etiske og andre overvejelser i forbindelse med undladelse af eller ophør med livsforlængende behandling. Asger Petersen

5 UDV. FOR INTENSIV MEDICINSK TERAPI - ÅRSBERETNING 2014 Udvalgets kommissorium er revideret. Af ændringer kan nævnes ændrede vilkår for DISIT-medlemmer som er kommet i stand efter et møde mellem DASAIM s bestyrelse og Bjarne Dahler-Eriksen, formand for DSIT. Fremadrettet foreslås at medlemmer af DSIT, som ønsker at deltage i udvalgsarbejdet, sidder på samme vilkår som medlemmer valgt for DASAIM samt, at nye medlemmer udpeget af DSIT godkendes på DASAIM s generalforsamling. På det årlige guidelinemøde blev to nye guidelines godkendt, Guideline for Stress Ulcer Prophylaxis in the Intensive Care Unit samt National behandlingsvejledning for kritisk syge børn. Begge guidelines er at finde på DASAIM s hjemmeside. Det årlige møde mellem ESICM og repræsentanter for de nationale selskaber blev i år afholdt den 14. april i Brussels. Årets emner var for nogle gentagelse af forrige års, men af nye tiltag skal nævnes ESICM NEXT. Et forum for kommende intensivister som blandt andet har til formål at fremme interessen for intensiv terapi hos yngre kolleger. Af aktiviteter kan nævnes Trainee-dag i forbindelse med den årlige kongres, forskningsstøtte og kursus - NEXT Research PG Course 2014 ICM research - Everything you need to crack the start. Den Europæiske specialisteksamen i Intensiv Terapi for læger - EDIC (European Diploma of Intensive Care Medicin) vil fremover blive afholdt 2 gange om året i SIM-Nord på Nordsjællands Hospital i Hillerød. Læger fra hele verden, søger i stigende grad at få EDIC, da det er en krævende eksamen, som er anerkendt i hele verden. EDIC er blandt andet også et krav for at få det Skandinaviske Diplom som speciallæge i Intensiv Terapi. Overlæge Morten Bestle fra Intensiv afd., Nordsjællands Hospital har fået ansvaret for at organisere og afholde denne eksamen 2 gange om året. Læger fra hele verden kommer til Hillerød for at blive eksamineret på engelsk af 18 kvalificerede intensivlæger fra alle de Skandinaviske lande. Første gang var den 7. maj 2014, hvor ca. 30 læger blev eksamineret. Næste eksamen bliver den 5. november Susanne Iversen

6 NEUROANÆSTESIUDVALGET - ÅRSBERETNING 2014 Udvalget har i årets løb afholdt to møder. Ovenpå et stort arbejde for et lille udvalg med udarbejdelse og implementering af to nationale guidelines har aktiviteten ikke været pralende i det forgangne år. Et fælles symposium, på samme dato som neurokirurgernes forårsmøde har været diskuteret. Det har dog endnu ikke udmøntet sig i et konkret møde. Udvalget vil arbejde på det i løbet af det kommende år. På møderne har der dels været diskuteret problemfelter af fælles karakter del har der været diskussioner om divergensen i vores måde at angribe problemer på ud fra manglende international konsensus og lokale traditioner. Udvalget ser frem til et stort besøgstal ved hjernesessionen på årsmødet og arbejder på spændende foredragsholdere til næste års møde. Niels Juul

7 OBSTETRISK ANÆSTESIUDVALG - ÅRSBERETNING 2014 Udvalget fik 2 nye medlemmer ved generalforsamlingen i november Velkommen til Bjørn Mygil, OUH og Kim Lindelof, Roskilde. Tak til Eva Weitling for hendes arbejde som formand. Eva valgte at gå af som formand i november Nuværende og tidligere medlemmer af udvalget har i år arbejdet med at revidere vejledningen Anæstesi til sectio, hvilket har været et stort og tidskrævende arbejde, som næsten er fuldført. Søren Helbo Hansen har påtaget sig opgaven at sammenskrive den reviderede vejledning, som snarest vil være at finde på DASAIMs hjemmeside. Udvalget har i samarbejde med DASAIMs bestyrelse, taget kontakt til Dansk Jordemoderforening og Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi, for at drøfte holdningen til lattergas som fødselsanalgesi. Lattergas fjernes fra flere og flere fødesteder i Danmark, og begrundelsen for dette er uklar. Der er som følge af DASAIMs henvendelse blevet nedsat en arbejdsgruppe, med medlemmer fra alle tre foreninger, der skal belyse anvendelsen af lattergas som fødselsanalgesi. Udvalgets medlemmer deltager alle i afholdelse af 2-dages kurset i hoveduddannelsen Obstetrisk anæstesi og det nyfødte barn. Kurset holdes to gange årligt, skiftevis i øst- og vest-danmark. Charlotte Krebs Albrechtsen Formand for obstetrisk udvalg

8 REDAKTIONSGRUPPEN ÅRSBERETNING 2014 Det sidste DASINFO i papirform udkom i 2013, og 2014 har været præget af implementeringen af DASAIMs nye hjemmeside. En redaktionsgruppe bestående af Tina Calundann, Carsten Tollund, Susanne Wammen og undertegnede har samarbejde med webfirmaet Cabana etableret det nye dasaim.dk, som er tilpasset både PC, tablet og smartphone. Det er vores indtryk, at hjemmesiden er blevet godt modtaget af medlemmerne; i de sidste fire uger har siden således haft over 4000 besøg. Både de, der forfatter indlæg til hjemmesiden, og sidens gæster skal naturligvis vænne sig til det ny format. Fordelene er især, at nyheder, meddelelser og kalenderopdateringer kan bringes langt hurtigere end i det gamle DASINFO, og at en evt. debat også kan blive mere tidstro og dynamisk. Hjemmesiden har samtidig fået en ansigtsløftning, så at det er muligt at betale deltagerafgiften til årsmødet online noget, som især har glædet selskabets sekretariat og årsmødets arrangører meget. Ulempen er væsentligst, at man selv skal huske at bruge siden den dumper ikke bare ind i éns postkasse med jævne mellemrum. Vi har modtaget forslag om, at der automatisk skulle kunne udsendes fællesmails eller reminders om, hvad der sker på hjemmesiden det er desværre ikke praktisk muligt. I redaktionsgruppen mener vi dog heller ikke, at det ville være hensigtsmæssigt, idet sådanne meddelelser ville skulle udsendes i et omfang, der ville tage karakter af spam. DASAIMs bestyrelse ønsker sig en dynamisk hjemmeside, hvor foreningens udvalg, repræsentanter i andre fora og medlemmerne kan mødes, få overblik over vores mange aktiviteter, blive inspireret og også gerne diskutere, i hvilken retning vi skal gå. Alle er velkomne til at deltage. Afslutningsvis vil jeg gerne takke Tina, Carsten og Susanne for deres meget store, målbevidste og entusiastiske indsats med hjemmesiden. Kirsten Møller

9 SMERTEUDVALGET - ÅRSBERETNING 2014 Det har været et travlt år i DASAIMs Smerteudvalg. Udvalget har de sidste to år arbejdet med en strategi, hvor indhentning af data om uddannelse, kompetencer og organisering af smerteområdet prioriteres højt. Udvalget vurderer, at denne indsats er afgørende i forhold til en styrkelse af smertebehandlingen i Danmark. Dette også set i lyset af at fagområdet overordnet er i vækst, men også at der er store regionale forskelle på behandlingstilbud og organisering af smertebehandlingen. På Årsmødet 2013 arrangerede udvalget en session om organisering af den akutte smertebehandling, som tydeligt illustrerede denne pointe. Der blev fremsat en række klare udmeldinger på sessionen, som understøttede selskabets holdning. Ligeledes har smertebehandling af børn og patienter på intensiv afdeling haft udvalgets bevågenhed. Dette vil blive uddybet nedenfor. Udvalget har ændret arbejdsgang i det forløbne år, idet vi overvejende har holdt møder via Skype. Indtil videre har dette fungeret ganske godt. Som bekendt, udsendte DASAIMs Smerteudvalg en spørgeskemaundersøgelse til alle selskabets medlemmer i februar. Formålet var at afdække danske anæstesiologers kompetencer og uddannelse samt organiseringen på smertebehandlingsområdet - både i den kliniske anæstesiologi og på intensivområdet. Svarprocenten var desværre skuffende. Kun 44% besvarede undersøgelsen. Der er dog stadig en stor datamængde at arbejde med. Foreløbigt er dele af datasættet omhandlende efteruddannelse og speciallægernes indsats i den kliniske videreuddannelse på smerteområdet blevet til et abstract, som er indsendt til DASAIMs Årsmøde Målet er en samlet publikation, som vil blive forfattet, når vi har et komplet overblik over data. Udvalget har lavet en ny fagområdebeskrivelse med titlen Fagområdebeskrivelse for smertebehandling under det anæstesiologiske speciale. Væsentlige tilføjelser i dokumentet er en præcisering af anæstesiologiens placering i fagområdet samt en oversigt over organiseringen af smertebehandlingen. Efter høring hos relevante specialister, organisationer og i DASAIMs bestyrelse, er papiret blevet anmeldt til Lægevidenskabelige Selskaber, hvor det snart vil kunne findes på hjemmesiden. Specialeplanlægningen for anæstesiologi er aktuelt under en større revision. Udvalget har prioriteret denne opgave højt. Der har været behov for en præcisering på en lang række områder, herunder kompetencekrav for den tværfaglige smertebehandling. Ligeledes har udvalget tilstræbt at styrke placeringen og organiseringen af den akutte smertebehandling på alle niveauer i hospitalsvæsenet. Der er også et ønske om at placere smertebehandling af børn i den anæstesiologiske specialeplanlægning. Den endelige udgave er endnu ikke færdigredigeret. Følg med på DASAIMs hjemmeside for mere information om specialeplanlægningen. DASAIMs Smertepris, som i en årrække er blevet uddelt til personer som har ydet en særlig indsats på området, er blevet erstattet af en ny pris. Set i lyset af den opstramning industriens uddelinger har været underlagt de seneste år, blev det efter Årsmødet 2013 bestemt at ændre kommissorium for prisen, som fremadrettet vil blive uddelt som DASAIMs Smerteforskningslegat til yngre forskere på området. Beløbsstørrelsen er ændret fra kr til kr , og legatet uddeles på Årsmødet efter vurdering af projektbeskrivelser af et

10 bedømmelsesudvalg, som er nedsat af DASAIMs bestyrelse. Projektbeskrivelser indsendes online via DASAIMs hjemmeside. I martsnummeret af Månedsbladet Rationel Farmakoterapi udsendte IRF og embedslægeinstitutionerne en vejledning om Trafik og lægemidler, som blandt andet omhandlede brug af opioider og bilkørsel. Udvalget og kolleger engageret i smertebehandling fandt, at der var en række uregelmæssigheder i papiret. Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af en repræsentant fra udvalget og to andre specialister. Der blev udarbejdet en skrivelse af udvalget, som påpegede de mangler som findes i lovsættet. Udvalget har modtaget et svar, hvor man anerkender behovet for en revision, og inviterer udvalget og dets repræsentanter til en medvirken. Planlægning af årsmøderne har en betydelig plads i Smerteudvalget. Vi tilstræber at udvalgets indlæg favner bredt, således at emnerne dækker den almindelige kliniske hverdag for danske anæstesiologer, specialiserede emner og organisatoriske aspekter for fagområdet. På Årsmødet 2013 mener udvalget, at dette blev opnået. Som ovenfor nævnt, havde udvalget arrangeret et organisatorisk emne, hvor en efterfølgende paneldebat gav en god pegepind for det fremadrettede arbejdes retning. I år er udvalgets indlæg i programmet ligeledes sat sammen så disse aspekter dækkes. Blandt andet er børnesmertebehandlingen, som har relevans for langt de fleste anæstesiologer, et emne. På DASAIMs hjemmeside kan du læse om de fire sessioner udvalget har arrangeret og sessionernes foredragsholdere. DASAIMs Smerteudvalg håber at se mange af jer på vores sessioner, og vi glæder os til et nyt arbejdsår! Alle anæstesiologer er velkomne til at kontakte udvalget med kommentarer, spørgsmål og emner af relevans. Udvalgets referater og dokumenter kan findes på udvalgets side på Carsten Tollund

11 THORAXANÆSTESIUDVALGET - ÅRSBERETNING 2014 Udvalget har holdt tre fysiske møder, et i forbindelse med årsmødet, et i januar og et i forbindelse med forårssymposiet. Ellers har kommunikationen foregået via mail og skype. Vi har afholdt et thoraxsymposium på hotel Sinatur/Storebælt samtidig med thoraxkirurgernes årsmøde. Emnet i år var kirurgi på aorta, og vi hørte om neuroprotection - komponentterapi - stentbehandling og optimering af væsketerapien. Symposiet var velbesøgt og en stor succes. I år har vi fire sessioner på årsmødet, som dækker moderrne hjertesvigtsbehandling, Low Cardiac Output og hierarki af organperfusion, lungeendothelet og hypoxæmi samt Ny teknologisk kredsløbsstøtte. Vi ser frem til et spændende og udbytterigt årsmøde! Medlemmerne i udvalget er alle på valg; Marianne, Lars og jeg genopstiller, Helle udgår og der skal derfor vælges et nyt medlem fra Ålborg ved generalforsamlingen. /Lisbeth Bredahl

12 UDDANNELSESUDVALGET - ÅRSBERETNING 2014 Udvikling af uddannelse er en opgave, som kontinuerligt kræver bevågenhed og engagement; - dette afspejles i det dynamisk arbejdende videreuddannelsesudvalg (DUU). Uddannelsesudvalget har siden sidste generalforsamling fået godkendt ny revideret målbeskrivelse og portefølje for introduktionsuddannelsen. Den er blevet oversat til engelsk, sådan at danske læger, der ønsker at rejse ud og arbejde i andre lande, kan dokumentere den uddannelse, de har fået. Samtidig har SST fået oversat deres rapport om de syv lægeroller til engelsk. Specialets faglige profil er blevet revideret, sådan at den følger SST s reviderede definition af de syv lægeroller og samtidig er ansøgningsvejledningen til HU-stillinger blevet revideret. Specialet er forsat eftertragtet og antallet af ansøgninger er meget konstant fra gang til gang, der er ca. 2½ gang så mange ansøgere, som der er stillinger til i hver runde. DASAIM s uddannelsesudvalg (DUU) vil gerne takke ansættelsesudvalgene i de tre regioner for det store og meget grundige arbejde, der udføres i forbindelse med hver eneste ansættelsesrunde. På HU-lægernes sidste specialespecifikke kursus evaluerer kursisterne deres 4-årige uddannelse. De er forsat overordnet meget tilfredse med den strukturerede uddannelse som uddannelsesforløbene, målbeskrivelse og portefølje lægger op til. HU-lægerne har påpeget, at der er meget stor forskel på, hvor lang tid de får på især de højt specialiserede afsnit. Med baggrund i denne har DUU udarbejdet anbefalinger til længden på opholdene på bl.a. de højt specialiserede afdelinger. Disse kan læses på DASAIM s hjemmeside. HU-lægerne ønsker, at speciallægerne i dagligdagen ud over daglig opbakning oftere udfordrer deres teoretiske viden. Arbejdet med at revidere de specialespecifikke kurser forsætter. SST har udarbejdet en håndbog til hovedog delkursusledere, som fremadrettet kan blive en god støtte ved beskrivelse af de enkelte kursers mål og delmål. Der er lagt op til bedre sammenhæng mellem kurserne og mellem kurser og kursisternes kliniske hverdag. Den famøse 4-årsregel for KBU er i starten af året efter megen debat blevet til en 5-års frist, som samtidig giver de KBU-læger, der var faldet for 4-årsreglen frist indtil 1. april I skrivende stund vides det ikke, hvilken indflydelse, det evt. vil får på efterårets og forårets ansøgningsrunde. Ansættelsesudvalgene vil vurdere alle ansøgerne ud fra de samme kriterier. Hanne Tanghus (Region Syd) er på valg og har ikke ønsket at genopstille. Stor tak til Hanne for godt og seriøst arbejde i DUU. Nicola Clausen (FYA) udtræder af uddannelsesudvalget stor tak for godt samarbejde og mange referater, hvor essensen af DUU s meget engagerede diskussioner er blevet refereret godt og præcist. Kirsten Bested (PKL, Region Syd) stopper som PKL og dermed også som repræsentant i DUU. Stor tak til Kirsten for mange års engageret arbejde bl.a. et meget stort arbejde som tovholder på målbeskrivelsesrevisionen. Michael Due Nielsen og Vibeke Westphal er nytiltrådte lektorer i Region Syd, som vi byder velkommen i DUU.

13 Tak til alle i DUU for engageret og inspirerende samarbejde i det forløbne år. Karen Skjelsager

Referat, DASAIMs Smerteudvalg, Internatsmøde 2014 28.+29.09.2014

Referat, DASAIMs Smerteudvalg, Internatsmøde 2014 28.+29.09.2014 Referat, DASAIMs Smerteudvalg, Internatsmøde 2014 28.+29.09.2014 Til stede: Ole Mathiesen (OM), Stephan Alpiger (SA), Thomas Enggaard (TE), Carsten Tollund (CT) Fraværende: Eske Aasvang (EA) Søndag d.

Læs mere

DASAIMS UDDANNELSES UDVALG. MØDE VEJLE SYGEHUS 12. Januar 2011 REFERAT

DASAIMS UDDANNELSES UDVALG. MØDE VEJLE SYGEHUS 12. Januar 2011 REFERAT DASAIMS UDDANNELSES UDVALG MØDE VEJLE SYGEHUS 12. Januar 2011 REFERAT Tilstede: Helle Thy Østergaard, Dorte Keld, Karen Skjelsager(formand), Hanne Tanghus Olsen, Kirsten Bested, Nicola G. Clausen (Referent),

Læs mere

DASAIM Bestyrelsesinternat Dato og Tid: 13/1-2013 kl. 12-14/1 kl. 15 Sted: Hindsgavl. Referent: ØJ / JP

DASAIM Bestyrelsesinternat Dato og Tid: 13/1-2013 kl. 12-14/1 kl. 15 Sted: Hindsgavl. Referent: ØJ / JP Side 1 DASAIM Bestyrelsesinternat Dato og Tid: 13/1-2013 kl. 12-14/1 kl. 15 Sted: Hindsgavl Referent: Deltagere: ØJ / JP Susanne Wammen (SW), Øivind Jans (ØJ), Jesper Brøndum Poulsen (JP), Tina Calundann

Læs mere

Dagsorden. DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 04/09-2014 kl. 15.00 20.00 Sted: RH 4231 ØJ / RS. Referent:

Dagsorden. DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 04/09-2014 kl. 15.00 20.00 Sted: RH 4231 ØJ / RS. Referent: Side 1 DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 04/09-2014 kl. 15.00 20.00 Sted: RH 4231 Referent: Deltagere: Fraværende: ØJ / RS Øivind Jans (ØJ), Susanne Iversen (SI), Tina Calundann (TC), Kirsten Møller

Læs mere

Dagsorden. DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 03/12-2014 kl. 15.00 20.00 Sted: RH 4231. Referent: Deltagere: Fraværende: Side 1 RS / TL

Dagsorden. DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 03/12-2014 kl. 15.00 20.00 Sted: RH 4231. Referent: Deltagere: Fraværende: Side 1 RS / TL Side 1 DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 03/12-2014 kl. 15.00 20.00 Sted: RH 4231 Referent: RS / TL Deltagere: Tina Calundann (TC), Rikke Borre Jacobsen (RBJ), Kim Garde (KG), Susanne Wammen (SW),

Læs mere

Andreas Balslev-Clausen. 1.0 Formalia Dagsorden kunne godkendes uden yderligere kommentarer. NWP blev valgt som mødeleder.

Andreas Balslev-Clausen. 1.0 Formalia Dagsorden kunne godkendes uden yderligere kommentarer. NWP blev valgt som mødeleder. Referat af møde i UDDU 1/5 1.0 Formalia Dagsorden kunne godkendes uden yderligere kommentarer. NWP blev valgt som mødeleder. 2.0 Godkendelse af referat. Referatet godkendes uden yderligere kommentarer.

Læs mere

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Til brug ved ansøgning om hoveduddannelse i specialet DASAIM 2013 D A S A I M Specialebeskrivelse for anæstesiologi Anæstesiologi omfatter anæstesi,

Læs mere

Årsberetninger 2015 DASAIMs udvalg

Årsberetninger 2015 DASAIMs udvalg Årsberetninger 2015 DASAIMs udvalg Anæstesiudvalget I 2015 har vi påbegyndt arbejdet med at revidere rekommandation for udskrivningskriterier fra anæstesiafdeling til kirurgisk stamafsnit ; i daglig tale

Læs mere

Formand Susanne Wammen byder velkommen til Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicins 65. ordinære generalforsamling.

Formand Susanne Wammen byder velkommen til Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicins 65. ordinære generalforsamling. DASAIMs 65. ordinære generalforsamling 14. november 2013 Formand Susanne Wammen byder velkommen til Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicins 65. ordinære generalforsamling. Dagsorden 1: Valg

Læs mere

Dagsorden. DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 30.04.2014 kl. 15-20 Sted: Rigshospitalet, 4231. Referent:

Dagsorden. DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 30.04.2014 kl. 15-20 Sted: Rigshospitalet, 4231. Referent: Side 1 DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 30.04.2014 kl. 15-20 Sted: Rigshospitalet, 4231 Referent: Deltagere: Fraværende: RS Rune Sort (RS), Tina Calundann (TC), Kirsten Møller (KM), Charlotte Albrechtsen

Læs mere

DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 21/10-2014 kl. 15.00 20.00 Sted: RH 4231. Referent: Deltagere: Fraværende: Side 1 ØJ / RS

DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 21/10-2014 kl. 15.00 20.00 Sted: RH 4231. Referent: Deltagere: Fraværende: Side 1 ØJ / RS Side 1 DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 21/10-2014 kl. 15.00 20.00 Sted: RH 4231 Referent: ØJ / RS Deltagere: Øivind Jans (ØJ), Tina Calundann (TC), Kirsten Møller (KM), Charlotte Albrechtsen (CA),

Læs mere

Dagsorden. DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 08/ kl Sted: RH. Referent: Deltagere: Fraværende: Side 1 RS+TL

Dagsorden. DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 08/ kl Sted: RH. Referent: Deltagere: Fraværende: Side 1 RS+TL Side 1 DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 08/03-2016 kl. 15.00 18.45 Sted: RH Referent: RS+TL Deltagere: Fraværende: Tina Calundann (TC), Susanne Wammen (SW), Lisbeth Bredahl (LB), Tobias Lyngeraa

Læs mere

Referent: Udfærdiget dato : Mødested. Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud.

Referent: Udfærdiget dato : Mødested. Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud. Referat bestyrelsesmøde i UDDU 06.05.2011 1/6 1.0 Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud. 2.0 Godkendelse af referat fra mødet d. 25.03.2011

Læs mere

Beretning fra FYGO, bestyrelsesår 2015/2016

Beretning fra FYGO, bestyrelsesår 2015/2016 Beretning fra FYGO, bestyrelsesår 2015/2016 Formandens beretning 2015/2016 Ved Camilla Mandrup I bestyrelsen har vi i det forgangne år dels haft fokus på vores grundarbejde - dvs. vores kursusaktivitet,

Læs mere

Dagsorden. DASAIM Bestyrelsesmøde Dato og Tid: 04/ kl Sted: RH. Referent: ØJ / RS

Dagsorden. DASAIM Bestyrelsesmøde Dato og Tid: 04/ kl Sted: RH. Referent: ØJ / RS Side 1 DASAIM Bestyrelsesmøde Dato og Tid: 04/12-2013 kl. 14-19 Sted: RH Referent: Deltagere: Fraværende: ØJ / RS Øivind Jans (ØJ), Rune Sort (RS), Susanne Iversen (SI), Tina Calundann (TC), Kirsten Møller

Læs mere

Lægefaglig indstilling for forskningstræningsmodulet for specialet Anæstesiologi Region Nord

Lægefaglig indstilling for forskningstræningsmodulet for specialet Anæstesiologi Region Nord Lægefaglig indstilling for forskningstræningsmodulet for specialet Anæstesiologi Region Nord Vedlagte bilag: Bilag 1: Grundkursus i videnskabelige metoder Bilag 2: Målbeskrivelsen for Hoveduddannelsen

Læs mere

SAMMENSÆTNING AF BESTYRELSE, UDVALG MV. før GF 2015. Bestyrelsen Susanne Wammen, formand (2012) Carsten Tollund, næstformand (smerteudv.

SAMMENSÆTNING AF BESTYRELSE, UDVALG MV. før GF 2015. Bestyrelsen Susanne Wammen, formand (2012) Carsten Tollund, næstformand (smerteudv. SAMMENSÆTNING AF BESTYRELSE, UDVALG MV. før GF 2015 Bestyrelsen Susanne Wammen, formand (2012) Carsten Tollund, næstformand (smerteudv.)(2012) Annette G. Ulrich, kasserer (2009) Kirsten Møller, redaktør

Læs mere

Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager

Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager Anæstesiologisk Faglig Profil 7 metakompetencer Niveau for introduktionsstilling Andre kvalifikationer og erfaringer Dokumenterede DASAIM Uddannelsesudvalg,

Læs mere

anæstesi intensiv medicin smertediagnostik og smertebehandling akutbehandling, traumebehandling og præhospitalbehandling samt katastrofemedicin.

anæstesi intensiv medicin smertediagnostik og smertebehandling akutbehandling, traumebehandling og præhospitalbehandling samt katastrofemedicin. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin - Vedtægter 1. Navn og formål Selskabets navn er Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin. Navnet forkortes DASAIM og vil herefter i vedtægterne

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 22. januar 2009 i Domus Medica

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 22. januar 2009 i Domus Medica Dato: 30. januar 2009 J.nr. 2007-12842/115764 Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 22. januar 2009 i Domus Medica Tilstede: Afbud: J. Michael Hasenkam, Hans Kirkegaard, Ulla Breth Knudsen, Niels Qvist,

Læs mere

Dagsorden. DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: internat januar 2016 Sted: Hindsgavl. Referent: Deltagere: Fraværende: Side 1 RS+TL

Dagsorden. DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: internat januar 2016 Sted: Hindsgavl. Referent: Deltagere: Fraværende: Side 1 RS+TL Side 1 DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: internat 10.-11. januar 2016 Sted: Hindsgavl Referent: RS+TL Deltagere: Fraværende: Tina Calundann (TC), Susanne Wammen (SW), Lisbeth Bredahl (LB), Annette

Læs mere

Punkter til beslutning REFERAT

Punkter til beslutning REFERAT Økonomi- og planlægningsafdelingen REFERAT Møde i: SFR Anæstesiologi Dato: 19. november 2012 Kl.: 14-16 Sted: Rigshospitalet, Auditoriet Afsnit 4031 (opgang 4, 3 sal) Deltagere: Vicedirektør Per Jørgensen

Læs mere

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Til brug ved ansøgning om hoveduddannelse i specialet DASAIM 2012 D A S A I M Specialebeskrivelse for anæstesiologi Anæstesiologi omfatter anæstesi,

Læs mere

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse REFERAT FU 08/10 Emne Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag den 10. november kl. 13.30-16.00 Sted Deltagere Ikke til stede, lokale B Cheflæge, dr.med.

Læs mere

anæstesi intensiv medicin smertediagnostik og smertebehandling akutbehandling, traumebehandling og præhospitalbehandling samt katastrofemedicin.

anæstesi intensiv medicin smertediagnostik og smertebehandling akutbehandling, traumebehandling og præhospitalbehandling samt katastrofemedicin. DAGSORDEN DASAIMs ordinære generalforsamling 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Beretning fra udvalg og arbejdsgrupper 4. Beretning og regnskab fra DASAIMs Fond 5. Indkomne forslag 6. Regnskab

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 26. februar 2009 i Domus Medica

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 26. februar 2009 i Domus Medica Dato: 3. marts 2009 J.nr. 2007-12842/115764 Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 26. februar 2009 i Domus Medica Tilstede: Afbud: J. Michael Hasenkam, Ida E. Holm, Niels Qvist, Niels Holm, Henrik Steen

Læs mere

Afbud: Carsten Tollund (CT), Jesper Dirks (JD), Jacob Madsen (JM), Thomas Strøm (TS)

Afbud: Carsten Tollund (CT), Jesper Dirks (JD), Jacob Madsen (JM), Thomas Strøm (TS) REFERAT DASAIM bestyrelsesmøde 1/12-16 kl. 15-19 på RH D A S A I M Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Deltagere: Sven Felsby (SF), Tina Calundann (TC), Rikke Borre Jacobsen (RBJ), Anne

Læs mere

DASAIM Bestyrelsesmøde Dato og Tid: 04/ kl Sted: RH Referent: ØJ / JP

DASAIM Bestyrelsesmøde Dato og Tid: 04/ kl Sted: RH Referent: ØJ / JP Side 1 DASAIM Bestyrelsesmøde Dato og Tid: 04/03-2013 kl. 15-19 Sted: RH 4031 Referent: Deltagere: ØJ / JP Susanne Wammen (SW), Øivind Jans (ØJ), Jesper Brøndum Poulsen (JP), Tina Calundann (TC), Kirsten

Læs mere

Dagsorden. DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 23/04-2015 kl. 15.00 19.00 Sted: OUH. Referent: Deltagere: Fraværende: Side 1 TL / RS

Dagsorden. DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 23/04-2015 kl. 15.00 19.00 Sted: OUH. Referent: Deltagere: Fraværende: Side 1 TL / RS Side 1 DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 23/04-2015 kl. 15.00 19.00 Sted: OUH Referent: TL / RS Deltagere: Tobias Lyngeraa (TL), Susanne Iversen (SI), Tina Calundann (TC), Kirsten Møller (KM), Charlotte

Læs mere

Dagsorden. DASAIM Internat 2014 Dato og Tid: 12/1 kl /1 kl Sted: Hindsgavl. Referent: ØJ / RS

Dagsorden. DASAIM Internat 2014 Dato og Tid: 12/1 kl /1 kl Sted: Hindsgavl. Referent: ØJ / RS Side 1 DASAIM Internat 2014 Dato og Tid: 12/1 kl 12.00 13/1 kl. 15.00 Sted: Hindsgavl Referent: Deltagere: Fraværende: ØJ / RS Øivind Jans (ØJ), Rune Sort (RS), Susanne Iversen (SI), Tina Calundann (TC),

Læs mere

Repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabsmøde Repræsentantskabsmøde 25. november 2015 Beretning Margit Roed dasys@dasys.dk dasys.dk 2015 et år med sygeplejefaglighed Stabilt og godt grundlag administrativt og økonomisk De planlagte 4 bestyrelsesmøder

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002322 Afdelingsnavn Akutafdelingen Hospitalsnavn Køge Sygehus Besøgsdato 27-10-2014 Temaer Introduktion

Læs mere

Dansk Neurokirurgisk Selskab

Dansk Neurokirurgisk Selskab Dansk Neurokirurgisk Selskab Marts 2016 Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 11. marts 2016 i Charlottehaven på Østerbro. Dagsordenen: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af referatet

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Dato og tid: Tirsdag d 23. oktober 2012 kl. 17.00

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Dato og tid: Tirsdag d 23. oktober 2012 kl. 17.00 DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Dato og tid: Tirsdag d 23. oktober 2012 kl. 17.00 Radisson Blu Hotel, mødelokale Directors Referat Deltagere fra bestyrelsen samt sekretariatet: Benn Duus (BD),

Læs mere

Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro.

Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro. Dansk Neurokirur Dansk Neurokirurgisk Selskab Marts 2015 Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro. Dagsordenen: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Temaopdelt handlingsplan

Temaopdelt handlingsplan NR 9-12 Temaopdelt handlingsplan En opfølgning på anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens rapport: Speciallægeuddannelsen. Status og perspektivering. 2012 Sundhedsstyrelsen februar 2012 Indhold 1 Organisation

Læs mere

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen VEJ nr 9005 af 01/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Andreas Balslev-Clausen Patienthotellet Odense

Andreas Balslev-Clausen Patienthotellet Odense Referat af møde i UDDU 09.09.11 1/5 Dagsorden 1. Computer simulation i den ortopædkirurgiske uddannelse. Oplæg ved Claus Ol Hansen, SAKS 2. Diskussion om anvendelse af computer simulation 3. Godkendelse

Læs mere

Dagsorden. DASAIM Bestyrelsesinternat 2015 referat Dato og Tid: 11/1 kl. 12 12/1 kl. 15.00 Sted: Hotel Hesselet, Nyborg. Referent: Deltagere:

Dagsorden. DASAIM Bestyrelsesinternat 2015 referat Dato og Tid: 11/1 kl. 12 12/1 kl. 15.00 Sted: Hotel Hesselet, Nyborg. Referent: Deltagere: Side 1 DASAIM Bestyrelsesinternat 2015 referat Dato og Tid: 11/1 kl. 12 12/1 kl. 15.00 Sted: Hotel Hesselet, Nyborg Referent: RS / TL Deltagere: Tina Calundann (TC), Rikke Borre Jacobsen (RBJ), Kim Garde

Læs mere

Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø. Årsrapport

Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø. Årsrapport Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation

Læs mere

Dagsorden. DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 4/6-2015 kl. 15.00 19.00 Sted: RH. Referent: Deltagere: Fraværende: Side 1 TL / RS

Dagsorden. DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 4/6-2015 kl. 15.00 19.00 Sted: RH. Referent: Deltagere: Fraværende: Side 1 TL / RS Side 1 DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 4/6-2015 kl. 15.00 19.00 Sted: RH Referent: TL / RS Deltagere: Susanne Iversen (SI), Tina Calundann (TC), Kirsten Møller (KM), Charlotte Albrechtsen (CA),

Læs mere

Statutter for DCCGs onkologi-arbejdsgruppe Godkendt ved generalforsamling 20. maj 2015

Statutter for DCCGs onkologi-arbejdsgruppe Godkendt ved generalforsamling 20. maj 2015 Statutter for DCCGs onkologi-arbejdsgruppe Godkendt ved generalforsamling 20. maj 2015 Definition Onkologi-arbejdsgruppen er en lægefaglig, videnskabeligt understøttende arbejdsgruppe med reference til

Læs mere

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag den 7. september kl

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag den 7. september kl REFERAT FU 12/11 Emne Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag den 7. september kl. 13.30-16.00 Sted Deltagere Ikke til stede, lokale C Cheflæge, dr.med.

Læs mere

Ved ansøgning om hoveduddannelsesstilling skal ansøgeren for at komme i betragtning til ansættelsesinterview have indsendt:

Ved ansøgning om hoveduddannelsesstilling skal ansøgeren for at komme i betragtning til ansættelsesinterview have indsendt: Vejledning i ansøgning og ansættelsesprocedure til hoveduddannelsesstilling i anæstesiologi DASAIM Juni 2010 D A S A I M Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Ved ansøgning om hoveduddannelsesstilling

Læs mere

SAMMENSÆTNING AF BESTYRELSE, UDVALG MV. før GF 2016

SAMMENSÆTNING AF BESTYRELSE, UDVALG MV. før GF 2016 SAMMENSÆTNING AF BESTYRELSE, UDVALG MV. før GF 2016 Bestyrelsen Susanne Wammen, formand (2012) Carsten Tollund, næstformand (smerteudv.)(2012) Jesper Dirks, kasserer (2015) Kirsten Møller, redaktør (2011)

Læs mere

Referat DSIM bestyrelsesmøde 17. juni 2015

Referat DSIM bestyrelsesmøde 17. juni 2015 Referat DSIM bestyrelsesmøde 17. juni 2015 Til stede: Britt Falskov, Pia Nimann Kannegaard, Susanne Bro, Ingrid Titlestad, Anders Rinnov, Rikke Krogh-Madsen 1) Konstituering af bestyrelsen: Pia Nimann

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Dansk Nefrologisk Selskab

Referat fra bestyrelsesmøde i Dansk Nefrologisk Selskab Referat fra bestyrelsesmøde i Dansk Nefrologisk Selskab 5. marts 2009 Århus Universitetshospital, Skejby Deltagere Anne-Lise Kamper; Thomas Elung-Jensen (sekretær), Per Ivarsen, Claus Bistrup, Lena Helbo

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

Referat. af møde afholdt den 6. september 2010 i Det Regionale Uddannelsesudvalg for specialet Urologi

Referat. af møde afholdt den 6. september 2010 i Det Regionale Uddannelsesudvalg for specialet Urologi Referat af møde afholdt den 6. september 2010 i Det Regionale Uddannelsesudvalg for specialet Urologi I mødet deltog: Poul Christian Frimodt-Møller (formand) Steen Walter Stefan Tiessen Jesper Merrild

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde. Tirsdag den 2. december 2008 kl i Lægeforeningen

Referat af bestyrelsesmøde. Tirsdag den 2. december 2008 kl i Lægeforeningen Godkendt 11. marts 2009 J.nr. 2007-14719/212292 Referat af bestyrelsesmøde Tirsdag den 2. december 2008 kl. 16.00 i Lægeforeningen Tilstede: Thomas Gjørup (TG), Hanne Jørsboe (HJ), Jørn Starklint (JS),

Læs mere

Lægefaglig indstilling for introduktions- og hoveduddannelsesforløb i Neurologi i Videreuddannelsesregion Nord

Lægefaglig indstilling for introduktions- og hoveduddannelsesforløb i Neurologi i Videreuddannelsesregion Nord Bilag 4.2 Lægefaglig indstilling for introduktions- og hoveduddannelsesforløb i Neurologi i Videreuddannelsesregion Nord 1. Indledning Indstillingen er udfærdiget af Postgraduat klinisk lektor Michael

Læs mere

Generalforsamling i DSMF, Nyborgstrand d. 15. april 2015 kl. 17.30.

Generalforsamling i DSMF, Nyborgstrand d. 15. april 2015 kl. 17.30. Generalforsamling i DSMF, Nyborgstrand d. 15. april 2015 kl. 17.30. 1. Valg af dirigent Søren holm. Referent: Heidi S. Rønde. 2. Godkendelse af dagsordenen Godkendt. Lovligt varslet. 3. Bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Holstebro 24/3 2009 Karriereplanlægning Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Karrierevejledning 4 i bekendtgørelse nr. 1248 af 24. oktober 2007 om speciallæger Regionerne i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning

Læs mere

Procedure ved afgivelse af høringssvar

Procedure ved afgivelse af høringssvar Procedure ved afgivelse af høringssvar (DSF) bliver inviteret til at deltage i høringer vedr. relevant fysioterapi-fagligt materiale. Ofte vil invitationerne komme fra myndigheder som f.eks. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

a. Valg af dirigent: Søren Kold Valg af referent: Maj Haubuf Godkendelse af dagsordenen b. Godkendelse af referat fra UDDU møde juni 2016 Godkendt.

a. Valg af dirigent: Søren Kold Valg af referent: Maj Haubuf Godkendelse af dagsordenen b. Godkendelse af referat fra UDDU møde juni 2016 Godkendt. 1 1. Formalia a. Valg af dirigent: Søren Kold Valg af referent: Maj Haubuf Godkendelse af dagsordenen b. Godkendelse af referat fra UDDU møde juni 2016 Godkendt. 2: Velkommen til Jan Duedal Rölfing(JDR)

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI ETARIATET 17-04-2015 1-30-72-26-15

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI ETARIATET 17-04-2015 1-30-72-26-15 SREGI IDEREUDDANNELSESSEKR Uddannelsesudvalg i Klinisk Biokemi Dato Sagsnummer 17-04-2015 1-30-72-26-15 Referat Uddannelsesudvalgsmøde i Klinisk Biokemi Onsdag den 16. april 2015, kl. 13.00-15.00 Det gamle

Læs mere

DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER

DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER Indstilling vedrørende forskningstræningsmodulet i Intern Medicin: Geriatri. Dato Journalnr. Sagsbehandler e-mail Tlf.nr. 20. maj 2006 Marianne Metz Mørch Ovl13mmm@as.aaa.dk mmorch@stofanet.dk 89491925

Læs mere

1 Utilstrækkelig, 2 Behov for forbedringer, 3 Tilstrækkelig, 4 Særdeles god

1 Utilstrækkelig, 2 Behov for forbedringer, 3 Tilstrækkelig, 4 Særdeles god Inspektorrapport SST-Id INSPBES-00002159 Afdelingsnavn Anæstesiologisk-Intensiv afd. I - afsnit T-anæstesi Hospitalsnavn Aarhus Universitetshospital Temaer 1 Utilstrækkelig, 2 Behov for forbedringer, 3

Læs mere

Specialisering i fysioterapi

Specialisering i fysioterapi Dato: 28. september 2016 E-mail: moe@dsfys.dk NOTAT Specialisering i fysioterapi Model for godkendelse af specialisering Indledning Nærværende notat beskriver model for godkendelse af specialisering i

Læs mere

Implementering af NKR. Claus Munk Jensen Ledende overlæge Ortopædkirurgisk afdeling Gentofte Hospital

Implementering af NKR. Claus Munk Jensen Ledende overlæge Ortopædkirurgisk afdeling Gentofte Hospital Implementering af NKR Claus Munk Jensen Ledende overlæge Ortopædkirurgisk afdeling Gentofte Hospital Formål At give den enkelte patient den rette behandling - på rette tid. Hvordan? Kliniske vejledninger

Læs mere

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Nationale retningslinjer Overordnet skal forskningstræningsprojektet bestå af 20 dage, heraf 10 kursusdage. Projektet skal være påbegyndt senest inden for 2 års

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

SAMMENSÆTNING AF BESTYRELSE, UDVALG MV. før GF Bestyrelsen. Carsten Tollund, næstformand (smerteudv.)(2012) Jesper Dirks, kasserer (2015)

SAMMENSÆTNING AF BESTYRELSE, UDVALG MV. før GF Bestyrelsen. Carsten Tollund, næstformand (smerteudv.)(2012) Jesper Dirks, kasserer (2015) SAMMENSÆTNING AF BESTYRELSE, UDVALG MV. før GF 2016 Bestyrelsen Susanne Wammen, formand (2012) Carsten Tollund, næstformand (smerteudv.)(2012) Jesper Dirks, kasserer (2015) Kirsten Møller, redaktør (2011)

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Odense Universitets Hospital Neurologisk

Læs mere

Tina Povlsen Henrik Hansen Mette Østergaard

Tina Povlsen Henrik Hansen Mette Østergaard BESTYRELSESSEMINAR Referat for møde i: Bestyrelsesseminar i Dansk Selskab for Fysioterapi For referat: Tina Povlsen/Mette Østergaard Dato for møde: Fra torsdag den 12. februar kl. 17.30 til lørdag den

Læs mere

Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5. Andreas Balslev-Clausen 3. dec. 2012 Pt.hotel Odense

Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5. Andreas Balslev-Clausen 3. dec. 2012 Pt.hotel Odense Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5 1.0 Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med tilføjelse af punkt om frivillig eksamen i forb. med speciallægeanerkendelse. 2.0 Velkommen til Naja Bjørslev

Læs mere

FYPAs Årsberetning for 2012

FYPAs Årsberetning for 2012 FYPAs Årsberetning for 2012 FYPAs medlemstal Foreningen af Yngre Patologer (FYPA) havde pr. 31.12.2012 i alt 115 medlemmer. Siden sidste årsberetning har der været 18 indmeldelser, og 5 udmeldelser af

Læs mere

Uddannelsesprogram for. Speciallægeuddannelsen i. Intern medicin: reumatologi

Uddannelsesprogram for. Speciallægeuddannelsen i. Intern medicin: reumatologi Uddannelsesprogram for Speciallægeuddannelsen i Intern medicin: reumatologi Kong Chr. X s gigthospital, Gråsten /Medicinsk afdeling, Sygehus Sønderjylland, Sønderborg Reumatologisk afdeling OUH i Odense

Læs mere

Referat 25. August Velkomst og godkendelse af referat samt dagsorden for General Forsamling.

Referat 25. August Velkomst og godkendelse af referat samt dagsorden for General Forsamling. Til stede: Inge Nordgaard-Lassen (IN) Ole Hamberg (OH) Birgit Lassen (BL) Per Ejstrud (PE) Torben Nathan (TN) Erika Bélard (EB) Niels Kristian Muff Aagaard (NK) Referat 25. August 2016 1. Velkomst og godkendelse

Læs mere

Dansk Selskab for Hofte- og Knæalloplastik Kirurgi. Referat fra 35. bestyrelsesmøde.

Dansk Selskab for Hofte- og Knæalloplastik Kirurgi. Referat fra 35. bestyrelsesmøde. Dansk Selskab for Hofte- og Knæalloplastik Kirurgi. Referat fra 35. bestyrelsesmøde. Afholdt den 1. september kl. 10.00 13.00 I IDA Mødecenter, København. Deltagere: Søren Solgaard, Jens Retpen, Henrik

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Tirsdag d. 25. oktober 2011 kl. 09.00 11.30 og 13.00 14.00

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Tirsdag d. 25. oktober 2011 kl. 09.00 11.30 og 13.00 14.00 DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Tirsdag d. 25. oktober 2011 kl. 09.00 11.30 og 13.00 14.00 Hotel Radisson Blu Scandinavia, mødelokale Directors Referat final Deltagere fra bestyrelsen samt sekretariatet:

Læs mere

Kliniske retningslinjer i 2014

Kliniske retningslinjer i 2014 - Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats Kære kolleger i det palliative fagfelt Kliniske i Der skal nu indmeldes nye medlemmer til de kliniske, der sættes i gang i med opstartsseminar

Læs mere

Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds

Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds Indholdsfortegnelse Indledning... 2 LL-klubben... 2 Årsmødet... 3 Bestyrelsen... 4 Forretningsudvalget... 4 Sekretariatspersonale... 5 Principprogrammet...

Læs mere

SAMMENSÆTNING AF BESTYRELSE, UDVALG MV. efter GF 2016

SAMMENSÆTNING AF BESTYRELSE, UDVALG MV. efter GF 2016 SAMMENSÆTNING AF BESTYRELSE, UDVALG MV. efter GF 2016 Bestyrelsen Sven Felsby, formand (2016) Carsten Tollund, næstformand (smerteudv.)(2012) Jesper Dirks, kasserer (2015) Martin Kryspin Sørensen, redaktør

Læs mere

Bestyrelsesmøde februar 2012 07-11-2011 1/5. Tid Punkt Emne Ansvar

Bestyrelsesmøde februar 2012 07-11-2011 1/5. Tid Punkt Emne Ansvar Bestyrelsesmøde februar 2012 07-11-2011 1/5 17:00 17:15 1.0 Formalia Dirigent: Kristoffer Barfod Referent: Thomas Jensen 17:15 18:45 2.0 Gennemgang af handlingsplan for ansvarområderne 2.1 Handlingsplan

Læs mere

Referat. Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest

Referat. Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest Hospitalsenheden Vest Staben - HR Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 9912 5000 Fax. +45 9912 5090 post@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Referat

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 18/08/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 18/08/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 16. september 2015, kl. 13.45-16.00. For referat: Janus Pill Christensen Sted: Videokonference via LifeSize. Deltagere: Martin B. Josefsen, Bente Andersen,

Læs mere

Dagsordenspunkt til møde i. Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

Dagsordenspunkt til møde i. Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse : 1 Dato: 11. marts 2010 Dagsordenstekst: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra møde i Rådet den 10. december 2009 3. Tema: Forskningstræning projektdelen Forskningstræning

Læs mere

Anæstesiologisk speciallægeuddannelse i Indien.

Anæstesiologisk speciallægeuddannelse i Indien. Anæstesiologisk speciallægeuddannelse i Indien. Efter erhvervelse af bachelorgrad i medicin og kirurgi gennemføres et 1-årigt Internship med sædvanligvis 3-måneders rotationer i kirurgi, obstetrik/gynækologi,

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Forskningstræning i speciallægeuddannelsen i Neurologi i Region Syd

Forskningstræning i speciallægeuddannelsen i Neurologi i Region Syd Forskningstræning i speciallægeuddannelsen i Neurologi i Region Syd Formål: Forskningstræningen skal bidrage til at opbygge og styrke kompetencer til, at speciallægen selvstændigt kan opsøge, vurdere og

Læs mere

Formandens beretning fra marts 2013 til marts 2014

Formandens beretning fra marts 2013 til marts 2014 Formandens beretning fra marts 2013 til marts 2014 1 Formandens beretning fra marts 2013 til marts 2014 ved Ingrid Lysholdt Den nuværende bestyrelse består ud over undertegnede Ingrid Lysholdt, af Næstformand

Læs mere

Specialevejledning for klinisk farmakologi

Specialevejledning for klinisk farmakologi U j.nr. 7-203-01-90/19 Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 19 E-post info@sst.dk Specialevejledning for klinisk farmakologi Specialebeskrivelse Klinisk

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Specialevejledning for klinisk farmakologi

Specialevejledning for klinisk farmakologi U j.nr. 7-203-01-90/9 Specialevejledning for klinisk farmakologi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af

Læs mere

FYPA BESTYRELSESMØDE Referat

FYPA BESTYRELSESMØDE Referat FYPA BESTYRELSESMØDE Referat Dato: 31.maj 2012 kl. 10-13 Sted: RH Tilstede: Trine Tramm, Anja Brügmann, Benedikte Richter, Søren Dalager, Mie Kristensen, Louise Kristensen Afbud: Rikke Karlin Jepsen 1.

Læs mere

Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende gigtsygdomme

Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende gigtsygdomme Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende gigtsygdomme 1. Baggrund for fagudvalget 1.1 På baggrund af erfaringerne med RADS og KRIS oprettede Danske Regioner den 15. december 2016 Medicinrådet

Læs mere

Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige

Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige KURSUSPLAN 2015 Nutricia Academia Kursusplan 2015 1 Nutricia udbyder en række forskellige tilbud om efteruddannelse inden for klinisk ernæring for

Læs mere

Viborg 21. maj 2015. Handlingsplan for Inspektorordning Status

Viborg 21. maj 2015. Handlingsplan for Inspektorordning Status Viborg 21. maj 2015 Handlingsplan for Inspektorordning Status Flowdiagram for inspektorbesøg baseret på SST s risikovurdering Inspektorbesøg Kritisk rapport Handlingsplan sendes til SST Utilfredsstillend

Læs mere

Andreas Balslev-Clausen 07.06. 2011 Hotel Ascot København. Michael Brix kom senere, da han havde undervist i Århus.

Andreas Balslev-Clausen 07.06. 2011 Hotel Ascot København. Michael Brix kom senere, da han havde undervist i Århus. Referat af møde i UDDU 01.06.2011 1/5 07.06. 2011 Hotel Ascot København 1.0 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendes. Michael Brix kom senere, da han havde undervist i Århus. 2.0 Godkendelse af referat

Læs mere

SEKRETARIATET FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN

SEKRETARIATET FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN Til medlemmerne af Rådet for Specialpsykologuddannelsen Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 23. april 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Referat fra 3. møde i Rådet for Specialpsykologuddannelsen

Læs mere

ANSØGNING TIL HOVEDUDDANNELSESFORLØB 2009 OLE NØRREGAARD

ANSØGNING TIL HOVEDUDDANNELSESFORLØB 2009 OLE NØRREGAARD ANSØGNING TIL HOVEDUDDANNELSESFORLØB 2009 OLE NØRREGAARD tidligere Struktureret ansøgningsskema Baseret på de 7 lægeroller + CV Veldefineret pointtildeling Skriftlig begrundet motivation for ansøgningen

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi Dagsorden Der afholdes ordinær generalforsamling Torsdag den 20. april 2017 kl. 17.00 på Hotel Nyborg

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen Dato 13. februar 2014 SVN Sagsnr. 2-1410-146/1 7222 7562 Revision af vejledning om den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen fra 2005 - UDKAST Vejledning for den obligatoriske forskningstræning

Læs mere

Inge Prip på vegne af det tidligere formandskab

Inge Prip på vegne af det tidligere formandskab BESTYRELSESPROTOKOL Bestyrelsesmøde nr. 1 22.maj 2014 Kl. 17.00-19.00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af det tidligere formandskab Sted: Milnersvej 48, Hillerød, Mødelokale 1 Afbud: Kirsten Jensen

Læs mere

Praktisk om specialeplanen og private. Sundhedsstyrelsen, 24. august 2015

Praktisk om specialeplanen og private. Sundhedsstyrelsen, 24. august 2015 Praktisk om specialeplanen og private Sundhedsstyrelsen, 24. august 2015 Hvad er specialeplanlægning? centrale begreber og principper Regelgrundlag for specialeplanlægning Sundhedsloven (2007/10) 207-209

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 13. maj 2015 Berit Bjerre Handberg Karen Norberg Karen.norberg@stab.rm.dk 1-30-72-155-07 Notat

Læs mere