ANÆSTESIUDVALGET ÅRSBERETNING 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANÆSTESIUDVALGET ÅRSBERETNING 2014"

Transkript

1 ANÆSTESIUDVALGET ÅRSBERETNING 2014 I året der er gået har fokus i anæstesiudvalget været at færdiggøre de igangsatte rekommandationer. Således er der i foråret kommet rekommandation for Anlæggelse af centralt venekateter og ESA s Perioperativ faste for voksne og børn er godkendt til danske forhold. Fortsat pågår et omfattende arbejde med rekommandation om Perioperativ væskebehandling og monitorering, Anæstesi og amning samt Shivering. Inspiration og arbejdskraft til nye DASAIM rekommandationer modtages gerne. Planlægning af årsmødet, valg af spændende emner, gode foredragsholdere, fylder ligeledes en del i udvalgets arbejde. Vi bestræber os på at indlæggene er aktuelle og relevante i den daglige kliniske hverdag. Med henblik på årsmødet 2015 modtages gerne forslag til indlæg eller spændende foredragsholdere (gerne inden januar). Mette Hyllested og Jonna Fomsgaard har deltaget i arbejdet med planlægning og igangsættelse af den nye SSAI uddannelse PeriOperative Medicin and Management (POMM). Det er med spænding og store forventninger, at det første kursus afholdes i Stockholm d Nov (se i øvrigt Mette og Jonnas beskrivelse af arbejdet på - nyheder - uddannelse). Sven Felsby og undertegnede er medlemmer af DAD4-styregruppen. Gennem året er der arbejdet intens med udvikling af DAD4. Dette arbejde nærmer sig efterhånden sin afslutning, og styregruppen glæder sig til at præsentere en demo model til årsmødet (se i øvrigt Svens beskrivelse af arbejdet). På generalforsamlingen vil der i år være valg af 4 kandidater til anæstesiudvalget, og alle interesserede opfordres til at opstille. Mette Hyllested, Jens Aage Kølsen Pedersen og Anne Tøttrup Klith genopstiller. Birgitte Ruhnau falder på tidsgrænsen efter 6 år og træder ud af udvalget. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tusind tak for engageret arbejde og hyggeligt samvær. Vi ses til årsmødet. Anne Tøttrup Klith

2 BØRNEANÆSTESIUDVALGETS ÅRSBERETNING 2014 Børneanæstesiudvalgets arbejde har i det forgangne år primært været fokuseret mod revidering af specialevejledning i anæstesiologi. Vores faglige mål har været at fortsætte centralisering af børneanæstesiologi i Danmark. Der har endnu en gang været meget diskussion om diverse volumenangivelser og til tider - trods forsøg på at opnå konsensus - så har fornemmelsen i udvalget været, at der er ligeså mange meninger om den sag, som der er anæstesiologer. I sidste instans er det SST, som beslutter hvilke krav man skal opfylde for at varetage børneanæstesiologi på regionalt og højt specialiseret niveau på landets hospitaler. Som et fagligt selskabs børneanæstesiudvalg kunne man bestemt godt ønske sig skarpere definerede krav til specielt børneanæstesien. Interessant nok og heldigvis er centralisering af børneintensiv foregået uden samme stormvejr. Heldigvis erkender mange kolleger, at en centralisering af de mindste og mest syge børn er en nødvendighed, hvorfor børnene sendes til afdelinger med relevante kompetencer uanset lokalpolitiske ambitioner. På uddannelsesfronten gøres en indsats med uddannelse af børneanæstesiologer og børneanæstesisygeplejersker i nordisk regi. Fremadrettet må en af opgaverne blive en dansk rekommandation for de faglige kompetencer hos anæstesiologer, som skal bedøve børn. Børneanæstesiudvalget vil med en sådan rekommandation medvirke til at højne den faglige kvalitet og derved nuancere det isolerede fokus, som har været på at diskutere kvantitet frem for kvalitet. Dette stiller krav til uddannelse, udvikling og samarbejde. Børneanæstesiudvalget koordinerer udvikling af nye landsdækkende rekommandationer og vil gerne opfordres med ideer til nye rekommandationer. Børneanæstesiudvalget står for følgende indlæg på årsmødet: ULS-vejledte central/regionale blokader til børn Dexdor til børn procedurer og sedation på intensiv Jane Andersen Formand for børneanæstesiudvalget

3 DAOS REPRÆSENTANT FOR DE PRAKTISERENDE SPECIALLÆGER Jeg har med stort udbytte deltaget i DASAIMs bestyrelsesmøder i løbet af året. Det har været givtigt at være godt orienteret om hvad der foregår, specielt på de områder, som også vedrører de praktiserende speciallægers arbejdsområder samt i nogle tilfælde også at bringe klarhed over hvad de praktiserende speciallæger laver og under hvilke konditioner. Der er på bestyrelsesmøde i DASAIM formuleret et forslag til et protokollat vedrørende supplering af bestyrelsen med en repræsentant for de praktiserende speciallæger, udpeget af bestyrelsen i DAO. Forslaget bliver fremlagt ved generalforsamlingen. Jeg har deltaget i diskussionen om Specialeplanen bl.a. vedrørende børneanæstesiområdet. 3 medlemmer af DASAIMs bestyrelse har deltaget i møderne med Sundhedsstyrelsen. Der lader dog beklageligvis ikke til at kunne skelnes mellem forholdene på hospital og i Speciallægepraksis. Speciallægepraksisområdet er i færd med akkreditering via ekvis (DDKM). Speciallægepraksis i anæstesiologi har fået godkendt honorering for ultralydsvejledt blokade og der arbejdes med implementeringen af dette, som forventes at blive inden for det næste års tid. De praktiserende speciallæger har via uddannelsesudvalget ved Karen Skjelsager tilbudt yngre kolleger et frivilligt ophold i speciallægepraksis med henblik på at anvende inhalationsteknik til børn. Der har dog ikke hidtil været interesse eller mulighed for dette. Annette Freudendal-Pedersen

4 ETISK UDVALG ÅRSBERETNING 2014 Formanden for etikudvalget har igennem en årrække repræsenteret DASAIM i Udvalg vedr. kompetenceudvikling inden for klinisk etiske drøftelser om organdonation under Dansk Center for Organdonation. Udvalgets formål har været at udvikle hospitalspersonalets evner til at diskutere etiske aspekter og problemstillinger omkring organdonation. Udvalget færdiggjorde dette vigtige og interessante arbejde i løbet af forsommeren 2014 efter 3 spændende år, som bl.a. resulterede i en række konferencer, anbefalinger og undervisningsmateriale, som kan ses på Dansk Center for Organdonations hjemmeside. Ud over det har udvalget i 2014 afgivet sin indstilling til et høringssvar omkring videnskabelige selskabers bestyrelsesmedlemmers tilknytning til industrien. Af fremtidige projekter er der planlagt en revision og opdatering af Vejledning vedrørende etiske og andre overvejelser i forbindelse med undladelse af eller ophør med livsforlængende behandling. Asger Petersen

5 UDV. FOR INTENSIV MEDICINSK TERAPI - ÅRSBERETNING 2014 Udvalgets kommissorium er revideret. Af ændringer kan nævnes ændrede vilkår for DISIT-medlemmer som er kommet i stand efter et møde mellem DASAIM s bestyrelse og Bjarne Dahler-Eriksen, formand for DSIT. Fremadrettet foreslås at medlemmer af DSIT, som ønsker at deltage i udvalgsarbejdet, sidder på samme vilkår som medlemmer valgt for DASAIM samt, at nye medlemmer udpeget af DSIT godkendes på DASAIM s generalforsamling. På det årlige guidelinemøde blev to nye guidelines godkendt, Guideline for Stress Ulcer Prophylaxis in the Intensive Care Unit samt National behandlingsvejledning for kritisk syge børn. Begge guidelines er at finde på DASAIM s hjemmeside. Det årlige møde mellem ESICM og repræsentanter for de nationale selskaber blev i år afholdt den 14. april i Brussels. Årets emner var for nogle gentagelse af forrige års, men af nye tiltag skal nævnes ESICM NEXT. Et forum for kommende intensivister som blandt andet har til formål at fremme interessen for intensiv terapi hos yngre kolleger. Af aktiviteter kan nævnes Trainee-dag i forbindelse med den årlige kongres, forskningsstøtte og kursus - NEXT Research PG Course 2014 ICM research - Everything you need to crack the start. Den Europæiske specialisteksamen i Intensiv Terapi for læger - EDIC (European Diploma of Intensive Care Medicin) vil fremover blive afholdt 2 gange om året i SIM-Nord på Nordsjællands Hospital i Hillerød. Læger fra hele verden, søger i stigende grad at få EDIC, da det er en krævende eksamen, som er anerkendt i hele verden. EDIC er blandt andet også et krav for at få det Skandinaviske Diplom som speciallæge i Intensiv Terapi. Overlæge Morten Bestle fra Intensiv afd., Nordsjællands Hospital har fået ansvaret for at organisere og afholde denne eksamen 2 gange om året. Læger fra hele verden kommer til Hillerød for at blive eksamineret på engelsk af 18 kvalificerede intensivlæger fra alle de Skandinaviske lande. Første gang var den 7. maj 2014, hvor ca. 30 læger blev eksamineret. Næste eksamen bliver den 5. november Susanne Iversen

6 NEUROANÆSTESIUDVALGET - ÅRSBERETNING 2014 Udvalget har i årets løb afholdt to møder. Ovenpå et stort arbejde for et lille udvalg med udarbejdelse og implementering af to nationale guidelines har aktiviteten ikke været pralende i det forgangne år. Et fælles symposium, på samme dato som neurokirurgernes forårsmøde har været diskuteret. Det har dog endnu ikke udmøntet sig i et konkret møde. Udvalget vil arbejde på det i løbet af det kommende år. På møderne har der dels været diskuteret problemfelter af fælles karakter del har der været diskussioner om divergensen i vores måde at angribe problemer på ud fra manglende international konsensus og lokale traditioner. Udvalget ser frem til et stort besøgstal ved hjernesessionen på årsmødet og arbejder på spændende foredragsholdere til næste års møde. Niels Juul

7 OBSTETRISK ANÆSTESIUDVALG - ÅRSBERETNING 2014 Udvalget fik 2 nye medlemmer ved generalforsamlingen i november Velkommen til Bjørn Mygil, OUH og Kim Lindelof, Roskilde. Tak til Eva Weitling for hendes arbejde som formand. Eva valgte at gå af som formand i november Nuværende og tidligere medlemmer af udvalget har i år arbejdet med at revidere vejledningen Anæstesi til sectio, hvilket har været et stort og tidskrævende arbejde, som næsten er fuldført. Søren Helbo Hansen har påtaget sig opgaven at sammenskrive den reviderede vejledning, som snarest vil være at finde på DASAIMs hjemmeside. Udvalget har i samarbejde med DASAIMs bestyrelse, taget kontakt til Dansk Jordemoderforening og Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi, for at drøfte holdningen til lattergas som fødselsanalgesi. Lattergas fjernes fra flere og flere fødesteder i Danmark, og begrundelsen for dette er uklar. Der er som følge af DASAIMs henvendelse blevet nedsat en arbejdsgruppe, med medlemmer fra alle tre foreninger, der skal belyse anvendelsen af lattergas som fødselsanalgesi. Udvalgets medlemmer deltager alle i afholdelse af 2-dages kurset i hoveduddannelsen Obstetrisk anæstesi og det nyfødte barn. Kurset holdes to gange årligt, skiftevis i øst- og vest-danmark. Charlotte Krebs Albrechtsen Formand for obstetrisk udvalg

8 REDAKTIONSGRUPPEN ÅRSBERETNING 2014 Det sidste DASINFO i papirform udkom i 2013, og 2014 har været præget af implementeringen af DASAIMs nye hjemmeside. En redaktionsgruppe bestående af Tina Calundann, Carsten Tollund, Susanne Wammen og undertegnede har samarbejde med webfirmaet Cabana etableret det nye dasaim.dk, som er tilpasset både PC, tablet og smartphone. Det er vores indtryk, at hjemmesiden er blevet godt modtaget af medlemmerne; i de sidste fire uger har siden således haft over 4000 besøg. Både de, der forfatter indlæg til hjemmesiden, og sidens gæster skal naturligvis vænne sig til det ny format. Fordelene er især, at nyheder, meddelelser og kalenderopdateringer kan bringes langt hurtigere end i det gamle DASINFO, og at en evt. debat også kan blive mere tidstro og dynamisk. Hjemmesiden har samtidig fået en ansigtsløftning, så at det er muligt at betale deltagerafgiften til årsmødet online noget, som især har glædet selskabets sekretariat og årsmødets arrangører meget. Ulempen er væsentligst, at man selv skal huske at bruge siden den dumper ikke bare ind i éns postkasse med jævne mellemrum. Vi har modtaget forslag om, at der automatisk skulle kunne udsendes fællesmails eller reminders om, hvad der sker på hjemmesiden det er desværre ikke praktisk muligt. I redaktionsgruppen mener vi dog heller ikke, at det ville være hensigtsmæssigt, idet sådanne meddelelser ville skulle udsendes i et omfang, der ville tage karakter af spam. DASAIMs bestyrelse ønsker sig en dynamisk hjemmeside, hvor foreningens udvalg, repræsentanter i andre fora og medlemmerne kan mødes, få overblik over vores mange aktiviteter, blive inspireret og også gerne diskutere, i hvilken retning vi skal gå. Alle er velkomne til at deltage. Afslutningsvis vil jeg gerne takke Tina, Carsten og Susanne for deres meget store, målbevidste og entusiastiske indsats med hjemmesiden. Kirsten Møller

9 SMERTEUDVALGET - ÅRSBERETNING 2014 Det har været et travlt år i DASAIMs Smerteudvalg. Udvalget har de sidste to år arbejdet med en strategi, hvor indhentning af data om uddannelse, kompetencer og organisering af smerteområdet prioriteres højt. Udvalget vurderer, at denne indsats er afgørende i forhold til en styrkelse af smertebehandlingen i Danmark. Dette også set i lyset af at fagområdet overordnet er i vækst, men også at der er store regionale forskelle på behandlingstilbud og organisering af smertebehandlingen. På Årsmødet 2013 arrangerede udvalget en session om organisering af den akutte smertebehandling, som tydeligt illustrerede denne pointe. Der blev fremsat en række klare udmeldinger på sessionen, som understøttede selskabets holdning. Ligeledes har smertebehandling af børn og patienter på intensiv afdeling haft udvalgets bevågenhed. Dette vil blive uddybet nedenfor. Udvalget har ændret arbejdsgang i det forløbne år, idet vi overvejende har holdt møder via Skype. Indtil videre har dette fungeret ganske godt. Som bekendt, udsendte DASAIMs Smerteudvalg en spørgeskemaundersøgelse til alle selskabets medlemmer i februar. Formålet var at afdække danske anæstesiologers kompetencer og uddannelse samt organiseringen på smertebehandlingsområdet - både i den kliniske anæstesiologi og på intensivområdet. Svarprocenten var desværre skuffende. Kun 44% besvarede undersøgelsen. Der er dog stadig en stor datamængde at arbejde med. Foreløbigt er dele af datasættet omhandlende efteruddannelse og speciallægernes indsats i den kliniske videreuddannelse på smerteområdet blevet til et abstract, som er indsendt til DASAIMs Årsmøde Målet er en samlet publikation, som vil blive forfattet, når vi har et komplet overblik over data. Udvalget har lavet en ny fagområdebeskrivelse med titlen Fagområdebeskrivelse for smertebehandling under det anæstesiologiske speciale. Væsentlige tilføjelser i dokumentet er en præcisering af anæstesiologiens placering i fagområdet samt en oversigt over organiseringen af smertebehandlingen. Efter høring hos relevante specialister, organisationer og i DASAIMs bestyrelse, er papiret blevet anmeldt til Lægevidenskabelige Selskaber, hvor det snart vil kunne findes på hjemmesiden. Specialeplanlægningen for anæstesiologi er aktuelt under en større revision. Udvalget har prioriteret denne opgave højt. Der har været behov for en præcisering på en lang række områder, herunder kompetencekrav for den tværfaglige smertebehandling. Ligeledes har udvalget tilstræbt at styrke placeringen og organiseringen af den akutte smertebehandling på alle niveauer i hospitalsvæsenet. Der er også et ønske om at placere smertebehandling af børn i den anæstesiologiske specialeplanlægning. Den endelige udgave er endnu ikke færdigredigeret. Følg med på DASAIMs hjemmeside for mere information om specialeplanlægningen. DASAIMs Smertepris, som i en årrække er blevet uddelt til personer som har ydet en særlig indsats på området, er blevet erstattet af en ny pris. Set i lyset af den opstramning industriens uddelinger har været underlagt de seneste år, blev det efter Årsmødet 2013 bestemt at ændre kommissorium for prisen, som fremadrettet vil blive uddelt som DASAIMs Smerteforskningslegat til yngre forskere på området. Beløbsstørrelsen er ændret fra kr til kr , og legatet uddeles på Årsmødet efter vurdering af projektbeskrivelser af et

10 bedømmelsesudvalg, som er nedsat af DASAIMs bestyrelse. Projektbeskrivelser indsendes online via DASAIMs hjemmeside. I martsnummeret af Månedsbladet Rationel Farmakoterapi udsendte IRF og embedslægeinstitutionerne en vejledning om Trafik og lægemidler, som blandt andet omhandlede brug af opioider og bilkørsel. Udvalget og kolleger engageret i smertebehandling fandt, at der var en række uregelmæssigheder i papiret. Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af en repræsentant fra udvalget og to andre specialister. Der blev udarbejdet en skrivelse af udvalget, som påpegede de mangler som findes i lovsættet. Udvalget har modtaget et svar, hvor man anerkender behovet for en revision, og inviterer udvalget og dets repræsentanter til en medvirken. Planlægning af årsmøderne har en betydelig plads i Smerteudvalget. Vi tilstræber at udvalgets indlæg favner bredt, således at emnerne dækker den almindelige kliniske hverdag for danske anæstesiologer, specialiserede emner og organisatoriske aspekter for fagområdet. På Årsmødet 2013 mener udvalget, at dette blev opnået. Som ovenfor nævnt, havde udvalget arrangeret et organisatorisk emne, hvor en efterfølgende paneldebat gav en god pegepind for det fremadrettede arbejdes retning. I år er udvalgets indlæg i programmet ligeledes sat sammen så disse aspekter dækkes. Blandt andet er børnesmertebehandlingen, som har relevans for langt de fleste anæstesiologer, et emne. På DASAIMs hjemmeside kan du læse om de fire sessioner udvalget har arrangeret og sessionernes foredragsholdere. DASAIMs Smerteudvalg håber at se mange af jer på vores sessioner, og vi glæder os til et nyt arbejdsår! Alle anæstesiologer er velkomne til at kontakte udvalget med kommentarer, spørgsmål og emner af relevans. Udvalgets referater og dokumenter kan findes på udvalgets side på Carsten Tollund

11 THORAXANÆSTESIUDVALGET - ÅRSBERETNING 2014 Udvalget har holdt tre fysiske møder, et i forbindelse med årsmødet, et i januar og et i forbindelse med forårssymposiet. Ellers har kommunikationen foregået via mail og skype. Vi har afholdt et thoraxsymposium på hotel Sinatur/Storebælt samtidig med thoraxkirurgernes årsmøde. Emnet i år var kirurgi på aorta, og vi hørte om neuroprotection - komponentterapi - stentbehandling og optimering af væsketerapien. Symposiet var velbesøgt og en stor succes. I år har vi fire sessioner på årsmødet, som dækker moderrne hjertesvigtsbehandling, Low Cardiac Output og hierarki af organperfusion, lungeendothelet og hypoxæmi samt Ny teknologisk kredsløbsstøtte. Vi ser frem til et spændende og udbytterigt årsmøde! Medlemmerne i udvalget er alle på valg; Marianne, Lars og jeg genopstiller, Helle udgår og der skal derfor vælges et nyt medlem fra Ålborg ved generalforsamlingen. /Lisbeth Bredahl

12 UDDANNELSESUDVALGET - ÅRSBERETNING 2014 Udvikling af uddannelse er en opgave, som kontinuerligt kræver bevågenhed og engagement; - dette afspejles i det dynamisk arbejdende videreuddannelsesudvalg (DUU). Uddannelsesudvalget har siden sidste generalforsamling fået godkendt ny revideret målbeskrivelse og portefølje for introduktionsuddannelsen. Den er blevet oversat til engelsk, sådan at danske læger, der ønsker at rejse ud og arbejde i andre lande, kan dokumentere den uddannelse, de har fået. Samtidig har SST fået oversat deres rapport om de syv lægeroller til engelsk. Specialets faglige profil er blevet revideret, sådan at den følger SST s reviderede definition af de syv lægeroller og samtidig er ansøgningsvejledningen til HU-stillinger blevet revideret. Specialet er forsat eftertragtet og antallet af ansøgninger er meget konstant fra gang til gang, der er ca. 2½ gang så mange ansøgere, som der er stillinger til i hver runde. DASAIM s uddannelsesudvalg (DUU) vil gerne takke ansættelsesudvalgene i de tre regioner for det store og meget grundige arbejde, der udføres i forbindelse med hver eneste ansættelsesrunde. På HU-lægernes sidste specialespecifikke kursus evaluerer kursisterne deres 4-årige uddannelse. De er forsat overordnet meget tilfredse med den strukturerede uddannelse som uddannelsesforløbene, målbeskrivelse og portefølje lægger op til. HU-lægerne har påpeget, at der er meget stor forskel på, hvor lang tid de får på især de højt specialiserede afsnit. Med baggrund i denne har DUU udarbejdet anbefalinger til længden på opholdene på bl.a. de højt specialiserede afdelinger. Disse kan læses på DASAIM s hjemmeside. HU-lægerne ønsker, at speciallægerne i dagligdagen ud over daglig opbakning oftere udfordrer deres teoretiske viden. Arbejdet med at revidere de specialespecifikke kurser forsætter. SST har udarbejdet en håndbog til hovedog delkursusledere, som fremadrettet kan blive en god støtte ved beskrivelse af de enkelte kursers mål og delmål. Der er lagt op til bedre sammenhæng mellem kurserne og mellem kurser og kursisternes kliniske hverdag. Den famøse 4-årsregel for KBU er i starten af året efter megen debat blevet til en 5-års frist, som samtidig giver de KBU-læger, der var faldet for 4-årsreglen frist indtil 1. april I skrivende stund vides det ikke, hvilken indflydelse, det evt. vil får på efterårets og forårets ansøgningsrunde. Ansættelsesudvalgene vil vurdere alle ansøgerne ud fra de samme kriterier. Hanne Tanghus (Region Syd) er på valg og har ikke ønsket at genopstille. Stor tak til Hanne for godt og seriøst arbejde i DUU. Nicola Clausen (FYA) udtræder af uddannelsesudvalget stor tak for godt samarbejde og mange referater, hvor essensen af DUU s meget engagerede diskussioner er blevet refereret godt og præcist. Kirsten Bested (PKL, Region Syd) stopper som PKL og dermed også som repræsentant i DUU. Stor tak til Kirsten for mange års engageret arbejde bl.a. et meget stort arbejde som tovholder på målbeskrivelsesrevisionen. Michael Due Nielsen og Vibeke Westphal er nytiltrådte lektorer i Region Syd, som vi byder velkommen i DUU.

13 Tak til alle i DUU for engageret og inspirerende samarbejde i det forløbne år. Karen Skjelsager

Dagsorden. DASAIM Bestyrelsesinternat 2015 referat Dato og Tid: 11/1 kl. 12 12/1 kl. 15.00 Sted: Hotel Hesselet, Nyborg. Referent: Deltagere:

Dagsorden. DASAIM Bestyrelsesinternat 2015 referat Dato og Tid: 11/1 kl. 12 12/1 kl. 15.00 Sted: Hotel Hesselet, Nyborg. Referent: Deltagere: Side 1 DASAIM Bestyrelsesinternat 2015 referat Dato og Tid: 11/1 kl. 12 12/1 kl. 15.00 Sted: Hotel Hesselet, Nyborg Referent: RS / TL Deltagere: Tina Calundann (TC), Rikke Borre Jacobsen (RBJ), Kim Garde

Læs mere

September 2010 18. Årgang DASINFO. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

September 2010 18. Årgang DASINFO. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin 4 September 2010 18. Årgang DASINFO Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Publicerede arbejder Vurdering af manuskripter Indholdsfortegnelse / kolofon LEDER... 3 FORSKNING Ph.d.-afhandlinger

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Sted Klarskovgård, Comwell, Korsør Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

Årsberetninger 12 Generalforsamling 2002 4 Abstracts til årsmødet 23 Rekommandationer 40 Studierejser til Kina 45 OKTOBER 2002 10.

Årsberetninger 12 Generalforsamling 2002 4 Abstracts til årsmødet 23 Rekommandationer 40 Studierejser til Kina 45 OKTOBER 2002 10. DA Dansk Selskab for INFO Anæstesiologi og Intensiv Medicin Årsberetninger 12 Generalforsamling 2002 4 Abstracts til årsmødet 23 Rekommandationer 40 Studierejser til Kina 45 OKTOBER 2002 10. ÅRGANG 4 DASAIM

Læs mere

DSIM. Nyhedsbrev nr. 42. www.dsim.dk DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN BL.A. I DETTE NUMMER:

DSIM. Nyhedsbrev nr. 42. www.dsim.dk DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN BL.A. I DETTE NUMMER: DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN DSIM BL.A. I DETTE NUMMER: 3 Leder: Vi skal ikke oprette et nyt akut medicinsk speciale 7 Generalforsamling den 16. november 2005 34 Hagedorn-Prisen den 3. marts 2006 36

Læs mere

Oktober 2012 20. Årgang DASINFO. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

Oktober 2012 20. Årgang DASINFO. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin 4 Oktober 2012 20. Årgang DASINFO Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin INDHOLDSFORTEGNELSE / KOLOFON LEDER... 3 DEBAT Kejserens nye klæder eller anden kurs for speciallægeuddannelsen? v/

Læs mere

2.1 Protokollat fra ordinær generalforsamling... 12 2.2 Program for Årsmødet 2012... 17

2.1 Protokollat fra ordinær generalforsamling... 12 2.2 Program for Årsmødet 2012... 17 1 1. FORMANDENS BERETNING... 3 1.1 DPS struktur... 3 1.2 Medlemmer... 3 1.3 Medlemsmøder... 4 1.4 Bestyrelsen pr. 1. januar 2013... 4 1.5 Bestyrelsens arbejde 2012... 4 1.5.1 Bestyrelsesmøder... 4 1.5.2

Læs mere

Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer.

Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer. Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer. Bestyrelsen. Efter sidste generalforsamling bestod bestyrelsen

Læs mere

BILAG - DEL I. SPECIALLÆGEUDDANNELSEN - status og perspektivering: BILAG FRA ARBEJDSGRUPPER

BILAG - DEL I. SPECIALLÆGEUDDANNELSEN - status og perspektivering: BILAG FRA ARBEJDSGRUPPER BILAG - DEL I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN - status og perspektivering: BILAG FRA ARBEJDSGRUPPER 2012 Bilagsfortegnelse Bilag 1. Den nordiske overenskomst og EU-direktiv 2005/36/EF 3 Bilag 2. Udvikling i antal

Læs mere

DOS BULLETIN WWW.ORTOPAEDI.DK

DOS BULLETIN WWW.ORTOPAEDI.DK DOS BULLETIN OKTOBER 2012 41. ÅRGANG FORORD.........................................................3 DOS KONGRESSEN 2012 - OVERSIGT...................................5 LISTE OVER UDSTILLERE.............................................6

Læs mere

VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN

VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN 2007 Vejledning for Inspektorordningen Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Inspektor; Kvalitetssikring; Kvalitetsudvikling;

Læs mere

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen. I Anæstesiologi

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen. I Anæstesiologi Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen I Anæstesiologi Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Januar 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning Marts 2014 til marts 2015 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om

Læs mere

LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014

LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014 Beretning 2013 2014 LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014 Bestyrelsesmøder Ud over det konstituerende bestyrelsesmøde efter landsmødet har bestyrelsen afholdt fire todages møder og ét endagsmøde.

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

SPECIALLÆGEUDDANNELSEN

SPECIALLÆGEUDDANNELSEN SPECIALLÆGEUDDANNELSEN status og perspektivering 2012 Speciallægeuddannelsen - Status og perspektivering Sundhedsstyrelsen, 2012 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om regionsbestyrelsens arbejde i det forløbne år

Læs mere

Ordinær generalforsamling November 2002

Ordinær generalforsamling November 2002 Ordinær generalforsamling November 2002 Indhold Forord 4 Endelig dagsorden 5 Helhed og sammenhæng 6 Den rummelige daginstitution og skole - fokus på udsatte børn og unge 6 Publikationen Hænger det sammen?

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC Uddannelse i bagagen Marts 2008 Uddannelse i bagagen Marts 2008 Indhold 1 Indledning.............................................. 5 2 Resume................................................ 7 2.1 Aktiviteter

Læs mere

DASINFO. 2 Dansk Selskab for. Anæstesiologi og Intensiv Medicin. Tema-nummer: Anæstesiologen som leder. April 2011 19. Årgang

DASINFO. 2 Dansk Selskab for. Anæstesiologi og Intensiv Medicin. Tema-nummer: Anæstesiologen som leder. April 2011 19. Årgang April 2011 19. Årgang DASINFO 2 Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Tema-nummer: Anæstesiologen som leder» Når jeg kommer på arbejdet, går jeg ind i mit lederskab det er som en stor tønde.

Læs mere

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING. Årsberetning 2003-2004

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING. Årsberetning 2003-2004 CENTER FOR KONFLIKTLØSNING Årsberetning 2003-2004 1 Center for konfliktløsnings årsberetning 2003 2004 Redaktør: Malene Alexandersson Ansvarshavende: Annette Whimster Layout: Malene Alexandersson Oplag:

Læs mere

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 0 Indhold Kapitel 1. Indledning... 1 Kapitel 2. Arbejdsgruppens opgaver og sammensætning...

Læs mere

Teamet som uddannelsessted Et uddannelsestilbud til frontpersonale på tværs af sektorer. Uddannelse af fysioterapeuter

Teamet som uddannelsessted Et uddannelsestilbud til frontpersonale på tværs af sektorer. Uddannelse af fysioterapeuter Årsberetning 2006 og 2007 Indholdsfortegnelse: Forord Teamets medarbejdere Patientdata Det regionale samarbejde Palliativ indsats på sygehuset Samtalegruppe for børn Samarbejdet med Odder kommune Teamet

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET HVERDAGEN ER FIN, MEN FREMTIDEN KRÆVER MERE UDVIKLING FLEST BA ERE ER LEDERE ALLE HAR FOKUS PÅ FORRETNINGSSTRATEGI

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Sygeplejestuderende og social- og sundhedselever med anden etnisk baggrund end dansk

Sygeplejestuderende og social- og sundhedselever med anden etnisk baggrund end dansk Sygeplejestuderende og social- og sundhedselever med anden etnisk baggrund end dansk - et aktionsforskningsprojekt på Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup med henblik på udvikling og forbedring af

Læs mere

DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 21/10-2014 kl. 15.00 20.00 Sted: RH 4231. Referent: Deltagere: Fraværende: Side 1 ØJ / RS

DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 21/10-2014 kl. 15.00 20.00 Sted: RH 4231. Referent: Deltagere: Fraværende: Side 1 ØJ / RS Side 1 DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 21/10-2014 kl. 15.00 20.00 Sted: RH 4231 Referent: ØJ / RS Deltagere: Øivind Jans (ØJ), Tina Calundann (TC), Kirsten Møller (KM), Charlotte Albrechtsen (CA),

Læs mere