ANÆSTESIUDVALGET ÅRSBERETNING 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANÆSTESIUDVALGET ÅRSBERETNING 2014"

Transkript

1 ANÆSTESIUDVALGET ÅRSBERETNING 2014 I året der er gået har fokus i anæstesiudvalget været at færdiggøre de igangsatte rekommandationer. Således er der i foråret kommet rekommandation for Anlæggelse af centralt venekateter og ESA s Perioperativ faste for voksne og børn er godkendt til danske forhold. Fortsat pågår et omfattende arbejde med rekommandation om Perioperativ væskebehandling og monitorering, Anæstesi og amning samt Shivering. Inspiration og arbejdskraft til nye DASAIM rekommandationer modtages gerne. Planlægning af årsmødet, valg af spændende emner, gode foredragsholdere, fylder ligeledes en del i udvalgets arbejde. Vi bestræber os på at indlæggene er aktuelle og relevante i den daglige kliniske hverdag. Med henblik på årsmødet 2015 modtages gerne forslag til indlæg eller spændende foredragsholdere (gerne inden januar). Mette Hyllested og Jonna Fomsgaard har deltaget i arbejdet med planlægning og igangsættelse af den nye SSAI uddannelse PeriOperative Medicin and Management (POMM). Det er med spænding og store forventninger, at det første kursus afholdes i Stockholm d Nov (se i øvrigt Mette og Jonnas beskrivelse af arbejdet på - nyheder - uddannelse). Sven Felsby og undertegnede er medlemmer af DAD4-styregruppen. Gennem året er der arbejdet intens med udvikling af DAD4. Dette arbejde nærmer sig efterhånden sin afslutning, og styregruppen glæder sig til at præsentere en demo model til årsmødet (se i øvrigt Svens beskrivelse af arbejdet). På generalforsamlingen vil der i år være valg af 4 kandidater til anæstesiudvalget, og alle interesserede opfordres til at opstille. Mette Hyllested, Jens Aage Kølsen Pedersen og Anne Tøttrup Klith genopstiller. Birgitte Ruhnau falder på tidsgrænsen efter 6 år og træder ud af udvalget. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tusind tak for engageret arbejde og hyggeligt samvær. Vi ses til årsmødet. Anne Tøttrup Klith

2 BØRNEANÆSTESIUDVALGETS ÅRSBERETNING 2014 Børneanæstesiudvalgets arbejde har i det forgangne år primært været fokuseret mod revidering af specialevejledning i anæstesiologi. Vores faglige mål har været at fortsætte centralisering af børneanæstesiologi i Danmark. Der har endnu en gang været meget diskussion om diverse volumenangivelser og til tider - trods forsøg på at opnå konsensus - så har fornemmelsen i udvalget været, at der er ligeså mange meninger om den sag, som der er anæstesiologer. I sidste instans er det SST, som beslutter hvilke krav man skal opfylde for at varetage børneanæstesiologi på regionalt og højt specialiseret niveau på landets hospitaler. Som et fagligt selskabs børneanæstesiudvalg kunne man bestemt godt ønske sig skarpere definerede krav til specielt børneanæstesien. Interessant nok og heldigvis er centralisering af børneintensiv foregået uden samme stormvejr. Heldigvis erkender mange kolleger, at en centralisering af de mindste og mest syge børn er en nødvendighed, hvorfor børnene sendes til afdelinger med relevante kompetencer uanset lokalpolitiske ambitioner. På uddannelsesfronten gøres en indsats med uddannelse af børneanæstesiologer og børneanæstesisygeplejersker i nordisk regi. Fremadrettet må en af opgaverne blive en dansk rekommandation for de faglige kompetencer hos anæstesiologer, som skal bedøve børn. Børneanæstesiudvalget vil med en sådan rekommandation medvirke til at højne den faglige kvalitet og derved nuancere det isolerede fokus, som har været på at diskutere kvantitet frem for kvalitet. Dette stiller krav til uddannelse, udvikling og samarbejde. Børneanæstesiudvalget koordinerer udvikling af nye landsdækkende rekommandationer og vil gerne opfordres med ideer til nye rekommandationer. Børneanæstesiudvalget står for følgende indlæg på årsmødet: ULS-vejledte central/regionale blokader til børn Dexdor til børn procedurer og sedation på intensiv Jane Andersen Formand for børneanæstesiudvalget

3 DAOS REPRÆSENTANT FOR DE PRAKTISERENDE SPECIALLÆGER Jeg har med stort udbytte deltaget i DASAIMs bestyrelsesmøder i løbet af året. Det har været givtigt at være godt orienteret om hvad der foregår, specielt på de områder, som også vedrører de praktiserende speciallægers arbejdsområder samt i nogle tilfælde også at bringe klarhed over hvad de praktiserende speciallæger laver og under hvilke konditioner. Der er på bestyrelsesmøde i DASAIM formuleret et forslag til et protokollat vedrørende supplering af bestyrelsen med en repræsentant for de praktiserende speciallæger, udpeget af bestyrelsen i DAO. Forslaget bliver fremlagt ved generalforsamlingen. Jeg har deltaget i diskussionen om Specialeplanen bl.a. vedrørende børneanæstesiområdet. 3 medlemmer af DASAIMs bestyrelse har deltaget i møderne med Sundhedsstyrelsen. Der lader dog beklageligvis ikke til at kunne skelnes mellem forholdene på hospital og i Speciallægepraksis. Speciallægepraksisområdet er i færd med akkreditering via ekvis (DDKM). Speciallægepraksis i anæstesiologi har fået godkendt honorering for ultralydsvejledt blokade og der arbejdes med implementeringen af dette, som forventes at blive inden for det næste års tid. De praktiserende speciallæger har via uddannelsesudvalget ved Karen Skjelsager tilbudt yngre kolleger et frivilligt ophold i speciallægepraksis med henblik på at anvende inhalationsteknik til børn. Der har dog ikke hidtil været interesse eller mulighed for dette. Annette Freudendal-Pedersen

4 ETISK UDVALG ÅRSBERETNING 2014 Formanden for etikudvalget har igennem en årrække repræsenteret DASAIM i Udvalg vedr. kompetenceudvikling inden for klinisk etiske drøftelser om organdonation under Dansk Center for Organdonation. Udvalgets formål har været at udvikle hospitalspersonalets evner til at diskutere etiske aspekter og problemstillinger omkring organdonation. Udvalget færdiggjorde dette vigtige og interessante arbejde i løbet af forsommeren 2014 efter 3 spændende år, som bl.a. resulterede i en række konferencer, anbefalinger og undervisningsmateriale, som kan ses på Dansk Center for Organdonations hjemmeside. Ud over det har udvalget i 2014 afgivet sin indstilling til et høringssvar omkring videnskabelige selskabers bestyrelsesmedlemmers tilknytning til industrien. Af fremtidige projekter er der planlagt en revision og opdatering af Vejledning vedrørende etiske og andre overvejelser i forbindelse med undladelse af eller ophør med livsforlængende behandling. Asger Petersen

5 UDV. FOR INTENSIV MEDICINSK TERAPI - ÅRSBERETNING 2014 Udvalgets kommissorium er revideret. Af ændringer kan nævnes ændrede vilkår for DISIT-medlemmer som er kommet i stand efter et møde mellem DASAIM s bestyrelse og Bjarne Dahler-Eriksen, formand for DSIT. Fremadrettet foreslås at medlemmer af DSIT, som ønsker at deltage i udvalgsarbejdet, sidder på samme vilkår som medlemmer valgt for DASAIM samt, at nye medlemmer udpeget af DSIT godkendes på DASAIM s generalforsamling. På det årlige guidelinemøde blev to nye guidelines godkendt, Guideline for Stress Ulcer Prophylaxis in the Intensive Care Unit samt National behandlingsvejledning for kritisk syge børn. Begge guidelines er at finde på DASAIM s hjemmeside. Det årlige møde mellem ESICM og repræsentanter for de nationale selskaber blev i år afholdt den 14. april i Brussels. Årets emner var for nogle gentagelse af forrige års, men af nye tiltag skal nævnes ESICM NEXT. Et forum for kommende intensivister som blandt andet har til formål at fremme interessen for intensiv terapi hos yngre kolleger. Af aktiviteter kan nævnes Trainee-dag i forbindelse med den årlige kongres, forskningsstøtte og kursus - NEXT Research PG Course 2014 ICM research - Everything you need to crack the start. Den Europæiske specialisteksamen i Intensiv Terapi for læger - EDIC (European Diploma of Intensive Care Medicin) vil fremover blive afholdt 2 gange om året i SIM-Nord på Nordsjællands Hospital i Hillerød. Læger fra hele verden, søger i stigende grad at få EDIC, da det er en krævende eksamen, som er anerkendt i hele verden. EDIC er blandt andet også et krav for at få det Skandinaviske Diplom som speciallæge i Intensiv Terapi. Overlæge Morten Bestle fra Intensiv afd., Nordsjællands Hospital har fået ansvaret for at organisere og afholde denne eksamen 2 gange om året. Læger fra hele verden kommer til Hillerød for at blive eksamineret på engelsk af 18 kvalificerede intensivlæger fra alle de Skandinaviske lande. Første gang var den 7. maj 2014, hvor ca. 30 læger blev eksamineret. Næste eksamen bliver den 5. november Susanne Iversen

6 NEUROANÆSTESIUDVALGET - ÅRSBERETNING 2014 Udvalget har i årets løb afholdt to møder. Ovenpå et stort arbejde for et lille udvalg med udarbejdelse og implementering af to nationale guidelines har aktiviteten ikke været pralende i det forgangne år. Et fælles symposium, på samme dato som neurokirurgernes forårsmøde har været diskuteret. Det har dog endnu ikke udmøntet sig i et konkret møde. Udvalget vil arbejde på det i løbet af det kommende år. På møderne har der dels været diskuteret problemfelter af fælles karakter del har der været diskussioner om divergensen i vores måde at angribe problemer på ud fra manglende international konsensus og lokale traditioner. Udvalget ser frem til et stort besøgstal ved hjernesessionen på årsmødet og arbejder på spændende foredragsholdere til næste års møde. Niels Juul

7 OBSTETRISK ANÆSTESIUDVALG - ÅRSBERETNING 2014 Udvalget fik 2 nye medlemmer ved generalforsamlingen i november Velkommen til Bjørn Mygil, OUH og Kim Lindelof, Roskilde. Tak til Eva Weitling for hendes arbejde som formand. Eva valgte at gå af som formand i november Nuværende og tidligere medlemmer af udvalget har i år arbejdet med at revidere vejledningen Anæstesi til sectio, hvilket har været et stort og tidskrævende arbejde, som næsten er fuldført. Søren Helbo Hansen har påtaget sig opgaven at sammenskrive den reviderede vejledning, som snarest vil være at finde på DASAIMs hjemmeside. Udvalget har i samarbejde med DASAIMs bestyrelse, taget kontakt til Dansk Jordemoderforening og Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi, for at drøfte holdningen til lattergas som fødselsanalgesi. Lattergas fjernes fra flere og flere fødesteder i Danmark, og begrundelsen for dette er uklar. Der er som følge af DASAIMs henvendelse blevet nedsat en arbejdsgruppe, med medlemmer fra alle tre foreninger, der skal belyse anvendelsen af lattergas som fødselsanalgesi. Udvalgets medlemmer deltager alle i afholdelse af 2-dages kurset i hoveduddannelsen Obstetrisk anæstesi og det nyfødte barn. Kurset holdes to gange årligt, skiftevis i øst- og vest-danmark. Charlotte Krebs Albrechtsen Formand for obstetrisk udvalg

8 REDAKTIONSGRUPPEN ÅRSBERETNING 2014 Det sidste DASINFO i papirform udkom i 2013, og 2014 har været præget af implementeringen af DASAIMs nye hjemmeside. En redaktionsgruppe bestående af Tina Calundann, Carsten Tollund, Susanne Wammen og undertegnede har samarbejde med webfirmaet Cabana etableret det nye dasaim.dk, som er tilpasset både PC, tablet og smartphone. Det er vores indtryk, at hjemmesiden er blevet godt modtaget af medlemmerne; i de sidste fire uger har siden således haft over 4000 besøg. Både de, der forfatter indlæg til hjemmesiden, og sidens gæster skal naturligvis vænne sig til det ny format. Fordelene er især, at nyheder, meddelelser og kalenderopdateringer kan bringes langt hurtigere end i det gamle DASINFO, og at en evt. debat også kan blive mere tidstro og dynamisk. Hjemmesiden har samtidig fået en ansigtsløftning, så at det er muligt at betale deltagerafgiften til årsmødet online noget, som især har glædet selskabets sekretariat og årsmødets arrangører meget. Ulempen er væsentligst, at man selv skal huske at bruge siden den dumper ikke bare ind i éns postkasse med jævne mellemrum. Vi har modtaget forslag om, at der automatisk skulle kunne udsendes fællesmails eller reminders om, hvad der sker på hjemmesiden det er desværre ikke praktisk muligt. I redaktionsgruppen mener vi dog heller ikke, at det ville være hensigtsmæssigt, idet sådanne meddelelser ville skulle udsendes i et omfang, der ville tage karakter af spam. DASAIMs bestyrelse ønsker sig en dynamisk hjemmeside, hvor foreningens udvalg, repræsentanter i andre fora og medlemmerne kan mødes, få overblik over vores mange aktiviteter, blive inspireret og også gerne diskutere, i hvilken retning vi skal gå. Alle er velkomne til at deltage. Afslutningsvis vil jeg gerne takke Tina, Carsten og Susanne for deres meget store, målbevidste og entusiastiske indsats med hjemmesiden. Kirsten Møller

9 SMERTEUDVALGET - ÅRSBERETNING 2014 Det har været et travlt år i DASAIMs Smerteudvalg. Udvalget har de sidste to år arbejdet med en strategi, hvor indhentning af data om uddannelse, kompetencer og organisering af smerteområdet prioriteres højt. Udvalget vurderer, at denne indsats er afgørende i forhold til en styrkelse af smertebehandlingen i Danmark. Dette også set i lyset af at fagområdet overordnet er i vækst, men også at der er store regionale forskelle på behandlingstilbud og organisering af smertebehandlingen. På Årsmødet 2013 arrangerede udvalget en session om organisering af den akutte smertebehandling, som tydeligt illustrerede denne pointe. Der blev fremsat en række klare udmeldinger på sessionen, som understøttede selskabets holdning. Ligeledes har smertebehandling af børn og patienter på intensiv afdeling haft udvalgets bevågenhed. Dette vil blive uddybet nedenfor. Udvalget har ændret arbejdsgang i det forløbne år, idet vi overvejende har holdt møder via Skype. Indtil videre har dette fungeret ganske godt. Som bekendt, udsendte DASAIMs Smerteudvalg en spørgeskemaundersøgelse til alle selskabets medlemmer i februar. Formålet var at afdække danske anæstesiologers kompetencer og uddannelse samt organiseringen på smertebehandlingsområdet - både i den kliniske anæstesiologi og på intensivområdet. Svarprocenten var desværre skuffende. Kun 44% besvarede undersøgelsen. Der er dog stadig en stor datamængde at arbejde med. Foreløbigt er dele af datasættet omhandlende efteruddannelse og speciallægernes indsats i den kliniske videreuddannelse på smerteområdet blevet til et abstract, som er indsendt til DASAIMs Årsmøde Målet er en samlet publikation, som vil blive forfattet, når vi har et komplet overblik over data. Udvalget har lavet en ny fagområdebeskrivelse med titlen Fagområdebeskrivelse for smertebehandling under det anæstesiologiske speciale. Væsentlige tilføjelser i dokumentet er en præcisering af anæstesiologiens placering i fagområdet samt en oversigt over organiseringen af smertebehandlingen. Efter høring hos relevante specialister, organisationer og i DASAIMs bestyrelse, er papiret blevet anmeldt til Lægevidenskabelige Selskaber, hvor det snart vil kunne findes på hjemmesiden. Specialeplanlægningen for anæstesiologi er aktuelt under en større revision. Udvalget har prioriteret denne opgave højt. Der har været behov for en præcisering på en lang række områder, herunder kompetencekrav for den tværfaglige smertebehandling. Ligeledes har udvalget tilstræbt at styrke placeringen og organiseringen af den akutte smertebehandling på alle niveauer i hospitalsvæsenet. Der er også et ønske om at placere smertebehandling af børn i den anæstesiologiske specialeplanlægning. Den endelige udgave er endnu ikke færdigredigeret. Følg med på DASAIMs hjemmeside for mere information om specialeplanlægningen. DASAIMs Smertepris, som i en årrække er blevet uddelt til personer som har ydet en særlig indsats på området, er blevet erstattet af en ny pris. Set i lyset af den opstramning industriens uddelinger har været underlagt de seneste år, blev det efter Årsmødet 2013 bestemt at ændre kommissorium for prisen, som fremadrettet vil blive uddelt som DASAIMs Smerteforskningslegat til yngre forskere på området. Beløbsstørrelsen er ændret fra kr til kr , og legatet uddeles på Årsmødet efter vurdering af projektbeskrivelser af et

10 bedømmelsesudvalg, som er nedsat af DASAIMs bestyrelse. Projektbeskrivelser indsendes online via DASAIMs hjemmeside. I martsnummeret af Månedsbladet Rationel Farmakoterapi udsendte IRF og embedslægeinstitutionerne en vejledning om Trafik og lægemidler, som blandt andet omhandlede brug af opioider og bilkørsel. Udvalget og kolleger engageret i smertebehandling fandt, at der var en række uregelmæssigheder i papiret. Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af en repræsentant fra udvalget og to andre specialister. Der blev udarbejdet en skrivelse af udvalget, som påpegede de mangler som findes i lovsættet. Udvalget har modtaget et svar, hvor man anerkender behovet for en revision, og inviterer udvalget og dets repræsentanter til en medvirken. Planlægning af årsmøderne har en betydelig plads i Smerteudvalget. Vi tilstræber at udvalgets indlæg favner bredt, således at emnerne dækker den almindelige kliniske hverdag for danske anæstesiologer, specialiserede emner og organisatoriske aspekter for fagområdet. På Årsmødet 2013 mener udvalget, at dette blev opnået. Som ovenfor nævnt, havde udvalget arrangeret et organisatorisk emne, hvor en efterfølgende paneldebat gav en god pegepind for det fremadrettede arbejdes retning. I år er udvalgets indlæg i programmet ligeledes sat sammen så disse aspekter dækkes. Blandt andet er børnesmertebehandlingen, som har relevans for langt de fleste anæstesiologer, et emne. På DASAIMs hjemmeside kan du læse om de fire sessioner udvalget har arrangeret og sessionernes foredragsholdere. DASAIMs Smerteudvalg håber at se mange af jer på vores sessioner, og vi glæder os til et nyt arbejdsår! Alle anæstesiologer er velkomne til at kontakte udvalget med kommentarer, spørgsmål og emner af relevans. Udvalgets referater og dokumenter kan findes på udvalgets side på Carsten Tollund

11 THORAXANÆSTESIUDVALGET - ÅRSBERETNING 2014 Udvalget har holdt tre fysiske møder, et i forbindelse med årsmødet, et i januar og et i forbindelse med forårssymposiet. Ellers har kommunikationen foregået via mail og skype. Vi har afholdt et thoraxsymposium på hotel Sinatur/Storebælt samtidig med thoraxkirurgernes årsmøde. Emnet i år var kirurgi på aorta, og vi hørte om neuroprotection - komponentterapi - stentbehandling og optimering af væsketerapien. Symposiet var velbesøgt og en stor succes. I år har vi fire sessioner på årsmødet, som dækker moderrne hjertesvigtsbehandling, Low Cardiac Output og hierarki af organperfusion, lungeendothelet og hypoxæmi samt Ny teknologisk kredsløbsstøtte. Vi ser frem til et spændende og udbytterigt årsmøde! Medlemmerne i udvalget er alle på valg; Marianne, Lars og jeg genopstiller, Helle udgår og der skal derfor vælges et nyt medlem fra Ålborg ved generalforsamlingen. /Lisbeth Bredahl

12 UDDANNELSESUDVALGET - ÅRSBERETNING 2014 Udvikling af uddannelse er en opgave, som kontinuerligt kræver bevågenhed og engagement; - dette afspejles i det dynamisk arbejdende videreuddannelsesudvalg (DUU). Uddannelsesudvalget har siden sidste generalforsamling fået godkendt ny revideret målbeskrivelse og portefølje for introduktionsuddannelsen. Den er blevet oversat til engelsk, sådan at danske læger, der ønsker at rejse ud og arbejde i andre lande, kan dokumentere den uddannelse, de har fået. Samtidig har SST fået oversat deres rapport om de syv lægeroller til engelsk. Specialets faglige profil er blevet revideret, sådan at den følger SST s reviderede definition af de syv lægeroller og samtidig er ansøgningsvejledningen til HU-stillinger blevet revideret. Specialet er forsat eftertragtet og antallet af ansøgninger er meget konstant fra gang til gang, der er ca. 2½ gang så mange ansøgere, som der er stillinger til i hver runde. DASAIM s uddannelsesudvalg (DUU) vil gerne takke ansættelsesudvalgene i de tre regioner for det store og meget grundige arbejde, der udføres i forbindelse med hver eneste ansættelsesrunde. På HU-lægernes sidste specialespecifikke kursus evaluerer kursisterne deres 4-årige uddannelse. De er forsat overordnet meget tilfredse med den strukturerede uddannelse som uddannelsesforløbene, målbeskrivelse og portefølje lægger op til. HU-lægerne har påpeget, at der er meget stor forskel på, hvor lang tid de får på især de højt specialiserede afsnit. Med baggrund i denne har DUU udarbejdet anbefalinger til længden på opholdene på bl.a. de højt specialiserede afdelinger. Disse kan læses på DASAIM s hjemmeside. HU-lægerne ønsker, at speciallægerne i dagligdagen ud over daglig opbakning oftere udfordrer deres teoretiske viden. Arbejdet med at revidere de specialespecifikke kurser forsætter. SST har udarbejdet en håndbog til hovedog delkursusledere, som fremadrettet kan blive en god støtte ved beskrivelse af de enkelte kursers mål og delmål. Der er lagt op til bedre sammenhæng mellem kurserne og mellem kurser og kursisternes kliniske hverdag. Den famøse 4-årsregel for KBU er i starten af året efter megen debat blevet til en 5-års frist, som samtidig giver de KBU-læger, der var faldet for 4-årsreglen frist indtil 1. april I skrivende stund vides det ikke, hvilken indflydelse, det evt. vil får på efterårets og forårets ansøgningsrunde. Ansættelsesudvalgene vil vurdere alle ansøgerne ud fra de samme kriterier. Hanne Tanghus (Region Syd) er på valg og har ikke ønsket at genopstille. Stor tak til Hanne for godt og seriøst arbejde i DUU. Nicola Clausen (FYA) udtræder af uddannelsesudvalget stor tak for godt samarbejde og mange referater, hvor essensen af DUU s meget engagerede diskussioner er blevet refereret godt og præcist. Kirsten Bested (PKL, Region Syd) stopper som PKL og dermed også som repræsentant i DUU. Stor tak til Kirsten for mange års engageret arbejde bl.a. et meget stort arbejde som tovholder på målbeskrivelsesrevisionen. Michael Due Nielsen og Vibeke Westphal er nytiltrådte lektorer i Region Syd, som vi byder velkommen i DUU.

13 Tak til alle i DUU for engageret og inspirerende samarbejde i det forløbne år. Karen Skjelsager

Referat, DASAIMs Smerteudvalg, Internatsmøde 2014 28.+29.09.2014

Referat, DASAIMs Smerteudvalg, Internatsmøde 2014 28.+29.09.2014 Referat, DASAIMs Smerteudvalg, Internatsmøde 2014 28.+29.09.2014 Til stede: Ole Mathiesen (OM), Stephan Alpiger (SA), Thomas Enggaard (TE), Carsten Tollund (CT) Fraværende: Eske Aasvang (EA) Søndag d.

Læs mere

Dagsorden. DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 03/12-2014 kl. 15.00 20.00 Sted: RH 4231. Referent: Deltagere: Fraværende: Side 1 RS / TL

Dagsorden. DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 03/12-2014 kl. 15.00 20.00 Sted: RH 4231. Referent: Deltagere: Fraværende: Side 1 RS / TL Side 1 DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 03/12-2014 kl. 15.00 20.00 Sted: RH 4231 Referent: RS / TL Deltagere: Tina Calundann (TC), Rikke Borre Jacobsen (RBJ), Kim Garde (KG), Susanne Wammen (SW),

Læs mere

Formand Susanne Wammen byder velkommen til Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicins 65. ordinære generalforsamling.

Formand Susanne Wammen byder velkommen til Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicins 65. ordinære generalforsamling. DASAIMs 65. ordinære generalforsamling 14. november 2013 Formand Susanne Wammen byder velkommen til Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicins 65. ordinære generalforsamling. Dagsorden 1: Valg

Læs mere

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Til brug ved ansøgning om hoveduddannelse i specialet DASAIM 2013 D A S A I M Specialebeskrivelse for anæstesiologi Anæstesiologi omfatter anæstesi,

Læs mere

DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 21/10-2014 kl. 15.00 20.00 Sted: RH 4231. Referent: Deltagere: Fraværende: Side 1 ØJ / RS

DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 21/10-2014 kl. 15.00 20.00 Sted: RH 4231. Referent: Deltagere: Fraværende: Side 1 ØJ / RS Side 1 DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 21/10-2014 kl. 15.00 20.00 Sted: RH 4231 Referent: ØJ / RS Deltagere: Øivind Jans (ØJ), Tina Calundann (TC), Kirsten Møller (KM), Charlotte Albrechtsen (CA),

Læs mere

Referent: Udfærdiget dato : Mødested. Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud.

Referent: Udfærdiget dato : Mødested. Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud. Referat bestyrelsesmøde i UDDU 06.05.2011 1/6 1.0 Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud. 2.0 Godkendelse af referat fra mødet d. 25.03.2011

Læs mere

Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager

Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager Anæstesiologisk Faglig Profil 7 metakompetencer Niveau for introduktionsstilling Andre kvalifikationer og erfaringer Dokumenterede DASAIM Uddannelsesudvalg,

Læs mere

Dagsorden. DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 23/04-2015 kl. 15.00 19.00 Sted: OUH. Referent: Deltagere: Fraværende: Side 1 TL / RS

Dagsorden. DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 23/04-2015 kl. 15.00 19.00 Sted: OUH. Referent: Deltagere: Fraværende: Side 1 TL / RS Side 1 DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 23/04-2015 kl. 15.00 19.00 Sted: OUH Referent: TL / RS Deltagere: Tobias Lyngeraa (TL), Susanne Iversen (SI), Tina Calundann (TC), Kirsten Møller (KM), Charlotte

Læs mere

Dagsorden. DASAIM Bestyrelsesinternat 2015 referat Dato og Tid: 11/1 kl. 12 12/1 kl. 15.00 Sted: Hotel Hesselet, Nyborg. Referent: Deltagere:

Dagsorden. DASAIM Bestyrelsesinternat 2015 referat Dato og Tid: 11/1 kl. 12 12/1 kl. 15.00 Sted: Hotel Hesselet, Nyborg. Referent: Deltagere: Side 1 DASAIM Bestyrelsesinternat 2015 referat Dato og Tid: 11/1 kl. 12 12/1 kl. 15.00 Sted: Hotel Hesselet, Nyborg Referent: RS / TL Deltagere: Tina Calundann (TC), Rikke Borre Jacobsen (RBJ), Kim Garde

Læs mere

Dagsorden. DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 4/6-2015 kl. 15.00 19.00 Sted: RH. Referent: Deltagere: Fraværende: Side 1 TL / RS

Dagsorden. DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 4/6-2015 kl. 15.00 19.00 Sted: RH. Referent: Deltagere: Fraværende: Side 1 TL / RS Side 1 DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 4/6-2015 kl. 15.00 19.00 Sted: RH Referent: TL / RS Deltagere: Susanne Iversen (SI), Tina Calundann (TC), Kirsten Møller (KM), Charlotte Albrechtsen (CA),

Læs mere

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen VEJ nr 9005 af 01/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Holstebro 24/3 2009 Karriereplanlægning Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Karrierevejledning 4 i bekendtgørelse nr. 1248 af 24. oktober 2007 om speciallæger Regionerne i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning

Læs mere

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Nationale retningslinjer Overordnet skal forskningstræningsprojektet bestå af 20 dage, heraf 10 kursusdage. Projektet skal være påbegyndt senest inden for 2 års

Læs mere

Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro.

Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro. Dansk Neurokirur Dansk Neurokirurgisk Selskab Marts 2015 Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro. Dagsordenen: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse

Læs mere

DASAIMs 66. ordinære generalforsamling 13. november 2014

DASAIMs 66. ordinære generalforsamling 13. november 2014 DASAIMs 66. ordinære generalforsamling 13. november 2014 Formand Susanne Wammen byder velkommen til Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicins 65. ordinære generalforsamling. Dagsorden 1: Valg

Læs mere

Praktisk om specialeplanen og private. Sundhedsstyrelsen, 24. august 2015

Praktisk om specialeplanen og private. Sundhedsstyrelsen, 24. august 2015 Praktisk om specialeplanen og private Sundhedsstyrelsen, 24. august 2015 Hvad er specialeplanlægning? centrale begreber og principper Regelgrundlag for specialeplanlægning Sundhedsloven (2007/10) 207-209

Læs mere

138 har besvaret, 27 har delvis besvaret og 84 har ikke besvaret. Samlet svarprocent 138+27/138+27+84= 66 %

138 har besvaret, 27 har delvis besvaret og 84 har ikke besvaret. Samlet svarprocent 138+27/138+27+84= 66 % Spørgeskemaundersøgelse blandt DSG medlemmer, februar 2015 138 har besvaret, 27 har delvis besvaret og 84 har ikke besvaret. Samlet svarprocent 138+27/138+27+84= 66 % Er du... Hvad bruger du dit DSG medlemsskab

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER...

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER... Portefølje for hoveduddannelsen i Intern Medicin: Nefrologi Udarbejdet af Dansk Nefrologisk Selskab 2013 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI...

Læs mere

Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5. Andreas Balslev-Clausen 3. dec. 2012 Pt.hotel Odense

Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5. Andreas Balslev-Clausen 3. dec. 2012 Pt.hotel Odense Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5 1.0 Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med tilføjelse af punkt om frivillig eksamen i forb. med speciallægeanerkendelse. 2.0 Velkommen til Naja Bjørslev

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Januar 2008 Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation af kompetenceudvikling Læringsstrategi

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER R E F E R A T Emne 1. 2. møde i nationalt udvalg for nationale kliniske retningslinjer Mødedato Onsdag den 30. januar 2012, kl. 13-16 Sted, mødelokale

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET Til medlemmer af URSARN Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 15. december 2014 Stine W. Bukdahl Stine.whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-59-10 Referat fra uddannelsesudvalgsmøde i Anæstesi URSARN Torsdag den

Læs mere

De specialespecifikke kurser i neurokirurgi

De specialespecifikke kurser i neurokirurgi 1 De specialespecifikke kurser i neurokirurgi møde den 24. september 2012 Uddannelsesudvalget under Dansk Neurokirurgisk Selskab afholdte møde om de specialespecifikke kurser med det formål at finde ud

Læs mere

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning v/ Mads Skipper Formand for Lægeforeningens Udvalg for Uddannelse og Forskning (UUF) KU, 26. september 2012 Karriereafklaring - hvorfor Dagens program

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesiologisk afdeling Hillerød Hospital

Introduktionsprogram for Anæstesiologisk afdeling Hillerød Hospital Introduktionsprogram for Anæstesiologisk afdeling Hillerød Hospital Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Præsentation af uddannelsesforløbet 3 Beskrivelse af afdelingen 3 Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR KLINISK MIKROBIOLOGI

DANSK SELSKAB FOR KLINISK MIKROBIOLOGI Referat til bestyrelsesmøde nr. 296, tirsdag d. 10.01.13, kl. 13.30, telefonmøde. Deltagere: Svend Ellermann-Eriksen (SEE), Mette Damkjær Bartels (MDB), Helga Schumacher (HS), Jørgen Engberg (JE), Inge

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE D. 21. JUNI 2011 I ODENSE

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE D. 21. JUNI 2011 I ODENSE REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE D. 21. JUNI 2011 I ODENSE Til stede: T. Agner, R.Gniadecki, M. Heidenheim, Peter H. Andersen, Sanne Buus og observatør for DDO S. Vissing. 1) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde

Læs mere

VEJLEDNING TIL DEN ELEKTRONISKE ANSØGNING

VEJLEDNING TIL DEN ELEKTRONISKE ANSØGNING Vejledning i ansøgning og ansættelsesprocedure til hoveduddannelsesstilling i anæstesiologi DASAIM januar 2012 Denne vejledning er et specialespecifikt supplement for anæstesiologi til vejledningen fra

Læs mere

Efteruddannelse hvad vil Selskaberne???

Efteruddannelse hvad vil Selskaberne??? Efteruddannelse hvad vil erne??? Ulla Breth Knudsen, Ole Weis Bjerrum & Michael Hasenkam for Bestyrelsen, Dansk Medicinsk. De overordnede resultater af Dansk Medicinsk s Spørgeskema om Efteruddannelse

Læs mere

Bestyrelsens medlemmer orienterede om diverse arbejdsgrupper, de har deltaget i.

Bestyrelsens medlemmer orienterede om diverse arbejdsgrupper, de har deltaget i. Referat Referat for møde: Dato for møde: Bestyrelsesmøde i DSF - Skype 25. marts 2014 15-19.30 For referat: Mette Østergaard Sted: IT-møde Deltagere: Martin B. Josefsen Bente Andersen Bjarne Rittig-Rasmussen

Læs mere

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine).

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Love og vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Terapi 1. Navn Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Stk. 2. Sekretariatets adresse angiver

Læs mere

Generalforsamling. 13. november 2013. Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus

Generalforsamling. 13. november 2013. Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus Generalforsamling 13. november 2013 Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus Den 25. generalforsamling Bestyrelsen Lise Westerlin, Afdelingssygeplejerske, Karkirurgisk Ambulatorium, Rigshospitalet Anita Tracey,

Læs mere

Ulla Breth Knudsen. Overlæge, Ph.D., Aarhus Universitetshospital, Skejby. Medlem af Bestyrelsen for LVS

Ulla Breth Knudsen. Overlæge, Ph.D., Aarhus Universitetshospital, Skejby. Medlem af Bestyrelsen for LVS Ulla Breth Knudsen Overlæge, Ph.D., Aarhus Universitetshospital, Skejby Medlem af Bestyrelsen for LVS Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) Tidligere Dansk Medicinsk Selskab (DMS) Paraplyorganisation

Læs mere

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi Marts 2004 Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi 1. Indledning Formand for den landsdækkende karkirurgiske følgegruppe: Overlæge

Læs mere

FORMANDSBERETNING SAKS 2012/ 2013:

FORMANDSBERETNING SAKS 2012/ 2013: FORMANDSBERETNING SAKS 2012/ 2013: Vi er 149 medlemmer i år, igen en stigning på 5 siden sidste generalforsamling Efter generalforsamlingen oktober 2011 konstituerede bestyrelsen sig som følger: Formand:

Læs mere

Introduktionsstilling i almen medicin. i praksis: i Region:

Introduktionsstilling i almen medicin. i praksis: i Region: Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i almen medicin i praksis: i Region: 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 2. Præsentation af uddannelsesforløbet og ansættelsesstedet side 4 3. Præsentation

Læs mere

Generalforsamling i DSMF, Nyborgstrand d. 15. april 2015 kl. 17.30.

Generalforsamling i DSMF, Nyborgstrand d. 15. april 2015 kl. 17.30. Generalforsamling i DSMF, Nyborgstrand d. 15. april 2015 kl. 17.30. 1. Valg af dirigent Søren holm. Referent: Heidi S. Rønde. 2. Godkendelse af dagsordenen Godkendt. Lovligt varslet. 3. Bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Årsplan 2014. Årsplanen beskriver de områder, som DCO ud fra sit arbejdsgrundlag har planlagt at arbejde med i 2014.

Årsplan 2014. Årsplanen beskriver de områder, som DCO ud fra sit arbejdsgrundlag har planlagt at arbejde med i 2014. Årsplan 2014 Indledning Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse nedsatte i foråret 2013 en arbejdsgruppe med det formål at udarbejde en handlingsplan for organdonation. Dels for at styrke den indsats,

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Tirsdag d. 21. oktober 2014, kl. 17.00 21.30 Sted: Radisson Blu Hotel, Amager Boulevard 70, 2300 København S Lokale: Directors Referat Deltagere fra bestyrelsen

Læs mere

2: Niels er ikke tilstede, men Frans mener at der er overskud. (Efterfølgende har Niels oplyst at der er et pænt overskud).

2: Niels er ikke tilstede, men Frans mener at der er overskud. (Efterfølgende har Niels oplyst at der er et pænt overskud). Referat af bestyrelsesmøde den 1. april 2008 hos Ågot 1: Indkomne sager til Selskabet 2: Økonomi 3: Oprettelse af legat/rejsepenge 4: Næste årsmøde 5: Anbefalinger af udredning af recurrensparese 6: Tidligere

Læs mere

Bestyrelsesmøde i FSK

Bestyrelsesmøde i FSK Tirsdag den 6. maj og onsdag 7. maj 2014 Sted: Munkebjerg Hotel, Vejle Afbud: Ditte DAGSORDEN: 1. Valg af ordstyrer og referent ifølge liste 1. Carsten er ordstyrer 2. Birgit er referant 2. Prioritering

Læs mere

YN stiftende bestyrelsesmøde d. 27.februar 2010 fra 13-20

YN stiftende bestyrelsesmøde d. 27.februar 2010 fra 13-20 YN stiftende bestyrelsesmøde d. 27.februar 2010 fra 13-20 Tilstede: Bo, Anne Katrine, Mette, Anette og Anette. Fra kl. 15-17: Anne Mette Hejl Referent: Anette M Pkt. 1: Overdragelse af dokumenter. Anne

Læs mere

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Christian Fynbo Christiansen Læge, lektor, PhD Epidemiolog, Dansk Intensiv Database På vegne af styregruppen DID - styregruppen Ebbe Rønholm, speciallæge, Formand

Læs mere

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument.

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument. Anæstesiologi Spørgeskema til specialespecifikke sundhedsfaglige råd samt hospitalsdirektioner Indgår som en del af plangrundlaget ifm. revision af HOPP 2020, efterår 2014 Besvarelsen af dette skema indgår

Læs mere

D A S A I M. Vejledning i ansøgning og ansættelsesprocedure til hoveduddannelsesstilling i anæstesiologi. DASAIM efterår 2015

D A S A I M. Vejledning i ansøgning og ansættelsesprocedure til hoveduddannelsesstilling i anæstesiologi. DASAIM efterår 2015 Vejledning i ansøgning og ansættelsesprocedure til hoveduddannelsesstilling i anæstesiologi DASAIM efterår 2015 D A S A I M Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Denne vejledning er et specialespecifikt

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Wien (i forbindelse med EFORT) 3. juni 2009 kl. 09.00 13.00. Austrian Congress Center, lokale E 558.

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Wien (i forbindelse med EFORT) 3. juni 2009 kl. 09.00 13.00. Austrian Congress Center, lokale E 558. DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB Danish Orthopaedic Society Secretariat DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Wien (i forbindelse med EFORT) 3 juni 2009 kl 0900 1300 Austrian Congress Center, lokale E 558 Referat

Læs mere

Hoveduddannelse i dermato-venerologi

Hoveduddannelse i dermato-venerologi September 2013 Hoveduddannelse i dermato-venerologi Dansk Dermatologisk Selskabs Uddannelsesudvalg Anne Braae Olesen (Formand, Aarhus Universitetshospital) Hanne Fogh (Bispebjerg Hospital) Anne Danielsen

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 DPCG Styregruppe Magnus Bergenfeldt Carsten Palnæs Hansen Michael Bau Mortensen (Formand) Frank Viborg Mortensen Mogens Sall Niels

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved Anæstesiafdelingen Sygehus Nord Roskilde Region Sjælland Indledning Indholdsfortegnelse: Side Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse

Læs mere

Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL

Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL Birgit Villadsen, ledende oversygeplejerske Palliativ Medicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe Arbejdsgrupperne I alt ca. 74 personer,

Læs mere

De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER

De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER 24. september 2012 SUS møde København Mødet er venligst sponsoreret af Neurokirurgisk Afd. på RH "Specialespecifikke

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus

Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Præsentation af uddannelsesforløb 3 Beskrivelse af afdelingen 3 Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer Patienterne skal sikres den bedst mulige behandling - om

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Kolding Anæstesiologisk afdeling

Læs mere

Klinisk Farmakologisk afd. RM Aarhus Universitetshospital

Klinisk Farmakologisk afd. RM Aarhus Universitetshospital Klinisk Farmakologisk afd. RM Akut Center Klinisk Farmakologisk Afdeling Klinisk Farmakologi - Aarhus Personale 6 overlæger (samlet 4,3 fuldtidsstillinger) 1 afdelingslæge (forventet) Aktuelt 3 I-forløb

Læs mere

SEKRETARIATET FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN

SEKRETARIATET FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN Rådet for Specialpsykologuddannelsen Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 6. marts 2013 Birte Mikkelsen Birte.mikkelsen@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Referat af 5. møde i Rådet for Specialpsykologuddannelsen

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: X

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: X Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: X Dato: X Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning begreber, principper og krav, som er tilgængelig på Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Den kliniske basisuddannelse

Den kliniske basisuddannelse Den kliniske basisuddannelse Med denne pjece får du en kort information om nogle praktiske forhold og rettigheder i forbindelse med din kommende ansættelse i din kliniske basisuddannelse, KBU. Indhold:

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2005 Referat

Ordinær Generalforsamling 2005 Referat Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Ordinær Generalforsamling 2005 Referat Odense, den 19. marts 2005 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning

Læs mere

Kompetencevurderingsmetoder En oversigt Sundhedsstyrelsen 2013

Kompetencevurderingsmetoder En oversigt Sundhedsstyrelsen 2013 Kompetencevurderingsmetoder En oversigt Sundhedsstyrelsen 2013 Gitte Eriksen, Ph.d., MPM, PKL Roar Maagaard, PKL Tak for lån af slides til Doris Østergaard, dr. med, MHPE, PKL Bente Malling, Ph.d., MHPE,

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Elias Pedersen Danske Regioner: Steen Norrit Janne Uth

Læs mere

FYAM-kampagnen 2014/15 Crescendo Q-valitet. Hvad er Q-cirkler?

FYAM-kampagnen 2014/15 Crescendo Q-valitet. Hvad er Q-cirkler? Hvad er Q-cirkler? Kvalitetscirkler, også kaldet Peer Review Groups, er almindeligt anvendt i primærsektoren i Europa til at reflektere over og forbedre standardpraksis over tid. De repræsenterer en social

Læs mere

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Sønderjylland Arbejds- og

Læs mere

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse.

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Rygcenter Fyn, Ringe 11. januar 2008 Med nærværende dokument beskrives visioner for en dansk specialkiropraktor uddannelse. Visionerne for uddannelsens

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Referat godkendt den 10. april 2014

Referat godkendt den 10. april 2014 Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje Uddannelsesregion Øst Hold 16 Referat godkendt den 10. april 2014 Roskilde den 10. april 2014 IR/RDA Referat fra møde i Specialuddannelsesrådet for Specialuddannelsen

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2006

Referat af Generalforsamling 2006 Referat af Generalforsamling 2006 Mødetid: Mandag d. 6. marts 2006 kl. 16:00 18:00 Sted: Tivoli Deltagere: Ca. 35 medlemmer Referent: Helene Harild Generalforsamlingen havde følgende dagsorden: 1. Valg

Læs mere

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP Januar 2014 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 Kommissorium... 3 Vidensdeling... 3 Faglig udvikling... 3 Netværksgruppens medlemmer... 4 Netværksgruppens arbejde i

Læs mere

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige

Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige KURSUSPLAN 2015 Nutricia Academia Kursusplan 2015 1 Nutricia udbyder en række forskellige tilbud om efteruddannelse inden for klinisk ernæring for

Læs mere

Inspektorordningen status og perspektivering. Handlingsplan. Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Inspektorordningen status og perspektivering. Handlingsplan. Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Inspektorordningen status og perspektivering Handlingsplan Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse 11. marts 2015 En proaktiv Inspektorordning Bruge ressourcerne på de uddannelsesafdelinger, som har

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik

Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik REFERAT Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik 26. januar 2015 kl. 14.00-16.00 Slagelse Sygehus, Foredragssalen, indgang 9. Deltagere Kommuner: Susanne Johansen, Vibeke Bastrup, Pia Munk Lundgren,

Læs mere

Bestyrelsesmøde februar 2012 07-11-2011 1/5. Tid Punkt Emne Ansvar

Bestyrelsesmøde februar 2012 07-11-2011 1/5. Tid Punkt Emne Ansvar Bestyrelsesmøde februar 2012 07-11-2011 1/5 17:00 17:15 1.0 Formalia Dirigent: Kristoffer Barfod Referent: Thomas Jensen 17:15 18:45 2.0 Gennemgang af handlingsplan for ansvarområderne 2.1 Handlingsplan

Læs mere

Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje

Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje 1 Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje 2010-2012 Baggrund Med oprettelsen af Center for Kliniske

Læs mere

Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen hvordan skaber vi bedre rammer for de varme hænder

Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen hvordan skaber vi bedre rammer for de varme hænder Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen hvordan skaber vi bedre rammer for de varme hænder Akutafdelingen Oversygeplejerske, MPM Bente Dam Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og

Læs mere

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland (ansøger bedes udfylde alle felter på nær rubrikker forbeholdt den lægefaglige bedømmelse) Stillingen

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden. Regionsbestyrelsesmøde Start: mandag den 19. januar 2009 kl. 14-19.

Læs mere

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-199/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011 Dagsorden 1 Valg af dirigent og referent 2 Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra SHAU 3 Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 4 Behandling af indkomne forslag (der var ved fristens

Læs mere

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE, DECEMBER 2013 HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM SUNDHEDSPERSONER OG LÆGEMIDDEL- OG MEDICOINDUSTRIEN I dag samarbejder mange læger, tandlæger, apotekere

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg Den uddannelsesansvarlige overlæge udpeges af afdelings- eller sygehusledelsen blandt afdelingens overlæger eller ansættes

Læs mere

Søren Jakobsen. ! Formand for Dansk Selskab for Geriatri (DSG) siden marts 2012. ! Speciallæge i Interne Medicin:Geriatri og almen medicin

Søren Jakobsen. ! Formand for Dansk Selskab for Geriatri (DSG) siden marts 2012. ! Speciallæge i Interne Medicin:Geriatri og almen medicin Søren Jakobsen Ledende overlæge, Geriatrisk afd. OUH Svendborg! Formand for Dansk Selskab for Geriatri (DSG) siden marts 2012! Speciallæge i Interne Medicin:Geriatri og almen medicin! Lederuddannelse fra

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Næstformandens beretning på Ejendomsforeningen Danmarks landsmøde 2013. Kun det talte ord gælder

Næstformandens beretning på Ejendomsforeningen Danmarks landsmøde 2013. Kun det talte ord gælder Næstformandens beretning på Ejendomsforeningen Danmarks landsmøde 2013 Indledning Kun det talte ord gælder Ligesom formanden vil jeg også indlede med at sige velkommen til landsmødet. Jeg er meget glad

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Odense, den 24. april 2007 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning fra fonden 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår

Læs mere

Strategisk Ledermøde. Hanne har medarbejdermøde 25.2. Punkter på mødet. 1. Dagsorden Til godkendelse. Til godkendelse

Strategisk Ledermøde. Hanne har medarbejdermøde 25.2. Punkter på mødet. 1. Dagsorden Til godkendelse. Til godkendelse Strategisk Ledermøde Mødedato: D. 24. februar 2015 Starttidspunkt: kl. 12.30 Sluttidspunkt: kl. 15.30 Mødested: Asylgade Mødelokale: Jørgens kontor Journalnummer: 7000-1862-2013 Deltagere: Jørgen Hansen,

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere