Katalog over studieelementer Kandidatuddannelsen 1998-ordningen Sidefagselementerne udgør kun ESK 311, 312, 313 og 314.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Katalog over studieelementer Kandidatuddannelsen 1998-ordningen Sidefagselementerne udgør kun ESK 311, 312, 313 og 314."

Transkript

1 Studieelement nr. 302: Katalog over studieelementer Kandidatuddannelsen 1998-ordningen Sidefagselementerne udgør kun ESK 311, 312, 313 og 314. Oversættelse fra Vestgrønlandsk til Dansk (ESK 301) 1/4 årsværk. Oversættelse fra Dansk til Vestgrønlandsk (ESK 302) 1/4 årsværk. Mundtlig vestgrønlandsk (EKS 303) 1/4 årsværk. Særligt studeret regionalt område (ESK 304) 1/4 årsværk. Speciale (ESK 305) 2/4 årsværk. Vestgrønlandsk grammatik (ESK 306) 1/4 årsværk. Historisk / komparativ dialektologi (ESK 307) 1/4 årsværk. Kultur- og samfundsforhold: Særligt studeret grønlandsk eller teoretisk emne (ESK 308) 1/4 årsværk. Komparativt emne inden for inuit kultur- og samfundsforhold (ESK 309) 1/4 årsværk. Feltarbejde med rapport (ESK 310) 1/4 årsværk. Lokale og globale systemer (ESK 311) 1/8 årsværk. Inuit historie (ESK 312) 1/8 årsværk. Kultur- og samfundsteori (ESK 313) 1/8 årsværk. Særligt studeret regionalt område (ESK 314) 1/8 årsværk. Studieelement nr. 301: Oversættelse fra Vestgrønlandsk til Dansk (ESK 301) (1/4 årsværk) Fordringer: Eksaminanden skal kunne oversætte litterær normalprosa fra grønlandsk til flydende dansk. Pensum: Ingen krav. Prøveform: Skriftlig, bunden prøve. Censur: Prøven er med intern censur. Bedømmelsesform: Prøven bedømmes med bestået/ikke bestået. Skriftlig, bunden prøve: Prøven består i en oversættelse til dansk af en af eksaminator valgt vestgrønlandsk normalprosatekst fra det 20. århundrede på ca typeenheder. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve. Omfang: Prøven varer 4 timer. Hjælpemidler: Eksaminanden kan medbringe ordbøger, grammatikker og lister over tilhæng (affikser).

2 Oversættelse fra Dansk til Vestgrønlandsk (ESK 302) (1/4 årsværk) Fordringer: Eksaminanden skal vise et indgående kendskab til den grønlandske grammatik ved at gengive tekstens indhold på grønlandsk i en akceptabel sproglig form. Pensum: Ingen krav. Prøveform: Skriftlig, bunden prøve. Censur: Prøven er med intern censur. Bedømmelsesform: Prøven bedømmes med bestået/ikke bestået. Skriftlig, bunden prøve: Prøven består i en oversættelse til grønlandsk af en af eksaminator valgt dansk normalprosatekst fra det 20. århundrede på ca typeenheder. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve. Omfang: Prøven varer 4 timer. Hjælpemidler: Eksaminanden kan medbringe ordbøger, grammatikker og lister over tilhæng (affikser). Studieelement nr. 303: Mundtlig vestgrønlandsk (EKS 303) (1/4) årsværk) Fordringer: Eksaminanden skal kunne oplæse vestgrønlandsk normalprosa fra det 20. århundrede med korrekt udtale, oversætte samme prosa til dansk, grammatisk analysere og lingvistisk kommentere den, og placere den i en litteraturhistorisk sammenhæng. Desuden skal eksaminanden kunne formulere sig mundligt på vestgrønlandsk i samtaleform. Pensum: Til eksamen opgives 200 normalsider vestgrønlandske tekster af forskellige forfattere. Nedskrevne mundtlige traditioner, romaner (noveller) og sagprosa skal være repræsenteret. Prøveform: Mundtlig, bunden prøve med forberedelse. Mundtlig, bunden prøve med forberedelse: Prøven består i mundtlige besvarelser af de spørgsmål, som eksaminator stiller under selve eksaminationen til to tekster, en fra det opgivne pensum på ca typeenheder, og en ikke opgiven tekst på ca. 600

3 typeenheder. Disse tekster udleveres til eksaminandens forberedelse, 30 minutter før eksaminationen. Under eksaminationen høres eksaminanden i oplæsning, oversættelse, grammatisk analyse, lingvistiske spørgsmål, og den opgivne teksts litteraturhistoriske placering. Til slut prøves eksaminandens udtryksfærdighed i en samtale på vestgrønlandsk, der ledes af eksaminator. Fordringer: Eksaminanden skal dokumentere færdighed i at anvende videnskabelige Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges som en individuel prøve. Omfang: Prøven varer 30 minutter inklusive votering, og der gives 30 minutters forberedelsestid. Hjælpemidler: Eksaminanden kan medbringe ordbøger, grammatikker og lister over tilhæng (affikser). Særlige bestemmelser: Der gives én samlet karakter til hvilken udtryksfærdighed med udtale, oversættelse og grammatisk kommentar tæller lige, idet hver af de tre dele skal være bestået, ellers skal hele prøven tages om. Studieelement nr. 304: Særligt studeret regionalt område (ESK 304) (1/4 årsværk) Fordringer: Eksaminanden skal dokumentere indgående kendskab til kultur- og samfundsforhold i en udvalgt region, som fx N.V. Grønland, S. Baffinland, Central Yup'ik Alaska, Chukotka. Eksaminanden skal desuden udvise sikkerhed i at behandle udvalgte aspekter af disse forhold i en teoretisk sammenhæng. Pensum: Der opgives 2600 normalsider. Opgivelserne skal bl.a. omfatte værker, der behandler regionens kulturelle og sociale aspekter i teoretisk sammenhæng. Anden relevant teoretisk litteratur kan i begrænset omfang indgå i opgivelserne. Prøveform: Skriftlig, bunden prøve. Censur: Prøven bedømmes med ekstern censur. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve. Omfang: Prøven varer 6 timer. Hjælpemidler: Ingen. Særlige bestemmelser: Den regionale afgrænsning aftales med faglæreren før godkendelse af pensum. Studieelement nr. 305: Speciale (ESK 305) (2/4 årsværk)

4 metoder og teorier under arbejdet med et afgrænset fagligt emne, samt færdighed i klart at formidle arbejdet og dets resultater. Specialet skal normalt ligge inden for det faglige område, som dækkes af studieordningen. Specialeemnet aftales mellem eksaminanden og specialevejlederen. Aftalen om afgrænsning og godkendelse indgås efter nærmere drøftelse mellem eksaminand og specialevejleder. Det aftalte specialeemne skal godkendes af Studienævnet. Pensum: Der stilles ikke krav til eksaminanden om at læse et bestemt antal sider, men det forudsættes, at eksaminanden har gennemarbejdet den for det omhandlede specialeemne relevante litteratur. Prøveform: Fri skriftlig hjemmeopgave. Censur: Prøven bedømmes med ekstern censur. Ved bedømmelsen udarbejder eksaminator og censor i fællesskab en skriftlig udtalelse om specialeafhandlingen. Denne udtalelse forelægges eksaminanden inden fastsættelsen af karakteren og senest 3 måneder efter eksaminandens indlevering af specialeafhandlingen. Derefter kan eksaminanden inden 14 dage afgive en skriftlig kommentar til udtalelsen; denne kommentar fremsendes til eksaminator. Snarest og senest 14 dage efter en eventuel indlevering af en skriftlig kommentar, og efter at have forholdt sig til denne, fastsætter eksaminator og censor karakteren. Gruppeprøve: Prøven kan efter eksaminandens valg aflægges som individuel eller som gruppeprøve. Omfang: Specialeafhandlingen skal have et omfang på ca. 80 normalsider. Ved gruppespeciale med 2 deltagere skal omfanget være 160% dvs. ca. 145 sider, og ved 3 deltagere skal omfanget være ca. 200% dvs. ca. 160 sider. Hjælpemidler: Ubegrænset brug af hjælpemidler. Særlige bestemmelser: Regler vedr. tildeling af vejleder: Eksaminanden skal ved arbejdets begyndelse rette henvendelse til eksamenslederen. Denne vil, såfremt det af eksaminanden ønskede emneområde falder inden for fagets område, anvise en specialevejleder med kompetence inden for det ønskede emneområde. Vejledningens omfang og art: I den periode, hvor eksaminanden arbejder med sin specialeopgave, har eksaminanden ret til 30 timers vejledning fra vejleder, efter nærmere aftale mellem eksaminanden og vejleder. Frist for færdiggørelse af specialeafhandlingen: Samtidigt med Studienævnets godkendelse af specialeemnet fastsættes en frist på mindst 6 måneder for eksaminandens indlevering af specialeafhandlingen, (således at fristen udløber efter slutningen af den første eksamenstermin efter de nævnte 6 måneder; dvs. 31. januar hhv. 1. juni under anvendelse af den sædvanlige procedure for afmelding. Prisopgave: En afhandling, der som prisopgave er bedømt med guldmedalje og ligger inden for studieordningens faglige område, kan administrativt overføres som specialeprøve med karakteren 13. En afhandling, der som prisopgave er bedømt med sølvmedalje, og ligger inden for studieordningens faglige område, kan indgives til bedømmelse som almindelig specialeopgave.

5 Studieelement nr. 306: Vestgrønlandsk grammatik (ESK 306) (1/4 årsværk) Fordringer: Eksaminanden skal vise færdighed i at anvende deskriptive lingvistiske metoder inden for det vestgrønlandske sprog og vise indsigt i den grønlandske lingvistiks historie og forskningsresultater. Pensum: Eksaminanden skal opgive ca. 500 normalsider fra værker om eskimoisk lingvistik inklusive grammatikker, monografier og specialartikler. Prøveform: Skriftlig, bunden prøve. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve. Omfang: Prøven varer 6 timer. Hjælpemidler: Eksaminanden kan frit medbringe hjælpemidler efter eget valg. Særlige bestemmelser: Eksaminanden skal besvare 2 ud af 3 stillede spørgsmål inden for vestgrønlandsk sprogbeskrivelse, dens begrebsapparat og historik. Studieelement nr. 307: Historisk / komparativ dialektologi (ESK 307) (1/4 årsværk) Fordringer: Eksaminanden skal have kendskab til de træk, der er karakteristiske for de forskellige eskimoiske hoveddialekter, såvel inden for som uden for Grønland. Eksaminanden skal kunne sammenligne materiale fra disse både synkront og diakront. Pensum: Vil variere kraftigt afhængigt af det valgte emne. Men maksimum 250 normalsider. Den nærmere fastsættelse af omfanget aftales med faglæreren i forhold til det valgte emne. Prøveform. Skriftlig, fri hjemmeopgave. Gruppeprøve: Prøven kan aflægges som kollektiv prøve, gruppeprøve, eller som individuel prøve, jvf. fagets generelle eksamensbestemmelser. Omfang: Hjemmeopgaven skal have et omfang af ca. 20 normalsider og rumme 1-2 siders oversættelse til dansk (eget arbejde) af en tekst på den/de pågældende dialekt(er) som

6 grundlag for illustrative kommentarer. Ved gruppeprøve eller kollektiv prøve med 2 deltagere er kravene hhv. ca. 32 sider og 3-4 siders oversættelse til dansk, og ved 3 deltagere hhv. ca. 40 sider og 4-5 siders oversættelse til dansk. Hjælpemidler: Ubegrænset brug af hjælpemidler. Studieelement nr. 308: Kultur- og samfundsforhold: Særligt studeret grønlandsk eller teoretisk emne (ESK 308) (1/4 årsværk) Fordringer: Hvis det valgte emne er grønlandsk skal eksaminanden kunne behandle et varieret materiale (f. eks. arkivmateriale, aviser, rapporter m.v.) til et grønlandsk emne - historisk og/eller nutidigt. Er det valgte emne teoretisk, skal eksaminanden have kendskab til og kunne anvende teorier med særlig relevans for inuit kulturer og inuit samfund. Pensum: Under hensyntagen til karakteren af det valgte emne skal pensum udgøre max normalsider. Den nærmere fastsættelse af omfanget aftales med faglæreren i forhold til det valgte emne. Prøveform: Skriftlig, fri hjemmeopgave. Gruppeprøve: Prøven kan aflægges som kollektiv prøve, gruppeprøve, eller individuel prøve, jvf. fagets generelle eksamensbestemmelser. Omfang: Hjemmeopgaven skal have et omfang af ca. 20 normalsider. Aflægges prøven som gruppeprøve eller kollektiv prøve med to deltagere er kravet ca. 32 sider. og med tre deltagere ca. 40 sider. Hjælpemidler: Der er ingen begrænsninger på brug af hjælpemidler. Studieelement nr. 309: Komparativt emne inden for inuit kultur- og samfundsforhold (ESK 309) (1/4 årsværk) Fordringer: Eksaminanden skal vise færdighed i at behandle det valgte emne komparativt, såvel metodisk som teoretisk. Pensum: Eksaminanden skal opgive ca normalsider, der angår det valgte emnes kulturelle og sociale aspekter i teoretisk sammenhæng. Anden relevant teoretisk litteratur kan i begrænset omfang indgå i opgivelserne. Prøveform: Skriftlig, bunden prøve.

7 Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt. Omfang: Prøven varer 6 timer. Hjælpemidler: Ingen. Studieelement nr. 310: Feltarbejde med rapport (ESK 310) (1/4 årsværk) Fordringer: Eksaminanden skal kunne dokumentere et førstehåndskendskab til sprogog/eller samfundsforhold i et inuit samfund på grundlag af et feltarbejde af mindst 2 måneders varighed i Grønland eller i et andet inuit område. Rapporten bygger primært på den studerendes egne iagttagelser og erfaringer med sprogindlæring og/eller samfundsforhold, og den studerende kan vælge at fokusere på en række emner indenfor disse områder. Pensum: Ingen krav, men i det omfang perspektiverende faglitteratur inddrages, må det ikke overstige 500 normalsider. Prøveform: Skriftlig, fri hjemmeopgave. Censur: Prøven er med intern censur. Bedømmelsesform: Prøven bedømmes med bestået/ikke bestået. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt. Omfang: Hjemmeopgaven skal have et omfang på ca. 20 normalsider. Hjælpemidler: Ubegrænset brug af eventuelle hjælpemidler. Særlige bestemmelser: Feltarbejdets form og varighed skal godkendes af studienævnet. Studieelement nr. 311: Lokale og globale systemer (ESK 311) 1/8 årsværk. Fordringer: Eksaminanden skal vise en sikker færdighed i at analysere temaer (som fx sælfangstkrisen, læreprocesser, kønsrelationer, social organisation) fra grønlandsk kultur eller grønlandske samfundsforhold i lokalt og globalt perspektiv. Eksaminanden skal relatere de berørte problemstillinger til andre inuit kulturer og inuit samfund, og i denne sammenhæng demonstrere et grundigt kendskab til variationer mellem de valgte kulturer og samfundsforhold. Pensum: Der opgives 800 normalsider. Såvel teoretisk som empirisk litteratur skal være repræsenteret. Størstedelen af den teoretiske litteratur vil normalt angå globale

8 systemer. Prøveform: Prøven kan aflægges som: A. Skriftlig bunden prøve. B. Fri skriftlig hjemmeopgave. A. Skriftlig, bunden prøve på universitetet under tilsyn. Prøven består i et af eksaminator formuleret spørgsmål, der udleveres til eksaminanden ved prøvens begyndelse. Gruppebestennelser: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve. Omfang: 6 timer. Hjælpemidler: Ingen. B. Fri skriftlig hjemmeopgave. Gruppebestemmelser: Prøven kan aflægges som individuel, gruppeprøve eller kollektiv prøve, jvf. fagets generelle eksamensbestemmelser. Omfang: Opgaven skal have et omfang af ca. 15 normalsider. Ved gruppeprøve eller kollektiv prøve med 2 deltagere fordobles sideantallet, og ved 3 deltagere øges det med yderligere ca. 5 sider. Hjælpemidler: Ubegrænset brug af hjælpemidler. Særlige bestemmelser: Opgaven aftales med faglæreren. Der gives 14 dage til den skriftlige besvarelse. Inuit historie (ESK 312) 1/8 årsværk. Fordringer: Den studerende skal udvise et sikkert kendskab til hovedtrækkene i den grønlandske historie inklusive forhistorien og den nyeste tid, og et oversigtligt kendskab til de øvrige inuits historie, ligeledes fra forhistorisk til nyeste tid. Der forudsættes et mere detaljeret kendskab til et eller to temaer fra den grønlandske eller fra en anden inuit kultur. Pensum: Ca. 900 normalsider. Prøveform: Skriftlig bunden prøve på universitetet under tilsyn. Censur: Prøven bedømmes med ekstern censur.

9 Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve. Omfang: 6 timer. Hjælpemidler: Ingen. Særlige bestemmelser: Spørgsmålet afgrænses efter aftale med faglæreren i forbindelse med pensumopgivelsernes godkendelsesprocedure. Studieelement nr. 313: Kultur- og samfundsteori (ESK 313) (1/8 årsværk) Fordringer: Eksaminanden skal demonstrere et grundigt kendskab til antropologiske teorier om overordnede emner af særlig relevans for inuits kulturer og samfundsforhold, som fx inuitkulturens oprindelse, inuits religion, økologisk bæredygtighed, nutidige politiske forhold. Eksaminanden skal kunne diskutere de valgte teorier i forhold til teoriudviklingen inden for det overordnede emne. Pensum: Der opgives ca. 800 normalsider, hvoraf mindst 250 sider skal være teoretisk litteratur. Prøveform: Skriftlig, fri hjemmeopgave. Gruppeprøve: Prøven kan aflægges som kollektiv prøve, gruppeprøve, eller individuel prøve, jvf. fagets generelle eksamensbestemmelser. Omfang: Hjemmeopgaven skal fylde ca. 20 sider (jvf. pkt i Studieordningen for kandidatuddannelsen). Aflægges prøven som gruppeprøve eller kollektiv prøve med to deltagere er kravet ca. 32 sider. og med tre deltagere ca. 40 sider. Hjælpemidler: Der er ingen begrænsninger på brug af hjælpemidler. Særlige bestemmelser: Emnet aftales med faglæreren senest 20. maj / 5. december, og opgaven afleveres senest 20. juni / 20. januar. Studieelement nr. 314: Særligt studeret regionalt område (ESK 314) (1/8 årsværk) Fordringer: Eksaminanden skal kunne dokumentere et grundigt kendskab til inuits traditionelle og nutidige kultur- og samfundsforhold i en udvalgt region og kunne behandle kulturelle og sociale aspekter i en teoretisk sammenhæng.

10 Pensum: Ca normalsider. Opgivelserne skal blandt andet omfatte værker, der handler regionens kulturelle og sociale aspekter i en teoretisk sammenhæng. Prøveform: Bunden skriftlig prøve på universitetet under tilsyn. Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges individuelt. Omfang: 6 timer. Hjælpemidler: Ingen Særlige bestemmelser: Spørgsmålet afgrrænses efter aftale med faglæreren i forbindelse med pensumopgivelsernes godkendelsesprocedure. home

Det ½ årige sidefagsstudium i Grønlandsk sprog, kultur og samfund ordningen

Det ½ årige sidefagsstudium i Grønlandsk sprog, kultur og samfund ordningen Det ½ årige sidefagsstudium i Grønlandsk sprog, kultur og samfund 1. Indledning: 1998-ordningen 1.1. Uddannelsesdel, fag og år 1.2. Indholds- og målbeskrivelse 1.3. Tilhørsforhold 1.4. Ikrafttræden og

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Lingvistik 2001-ordningen

Studieordning for kandidatuddannelsen i Lingvistik 2001-ordningen Studieordning for kandidatuddannelsen i Lingvistik 2001-ordningen Revideret februar 2004 (oktober 2006) 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indledning... 4 1.1. Uddannelsesdel, fag og år... 4 1.2. Indholds- og målbeskrivelse...

Læs mere

Studieordning for tværfag udbudt på KA-studieordningerne ved. Institut for Engelsk, Germansk og Romansk

Studieordning for tværfag udbudt på KA-studieordningerne ved. Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Foreløbig version Studieordning for tværfag udbudt på KA-studieordningerne ved Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Formulering af studieelement til indsættelse i de respektive KA-studieordninger

Læs mere

STUDIEORDNING. for. TILVALGSSTUDIET i HISTORIE

STUDIEORDNING. for. TILVALGSSTUDIET i HISTORIE STUDIEORDNING for TILVALGSSTUDIET i HISTORIE 1999-ordningen Ikrafttræden september 1999 INSTITUT FOR HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET 1. Indledning: 1.1. Uddannelsesdel, fag og

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Datalingvistik 2000-ordningen

Studieordning for kandidatuddannelsen i Datalingvistik 2000-ordningen 1.9. Studieelementer: Kandidatuddannelsen i Datalingvistik består af følgende studieelementer: Grammatisk teori (1/4 årsværk) Studieordning for kandidatuddannelsen i Datalingvistik 2000-ordningen 1. Indledning

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R September 1998 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I J A P A N S K. September 2001

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I J A P A N S K. September 2001 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I J A P A N S K September 2001 Senest revideret maj 2007 2 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1. Suppleringsuddannelsen

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E September 1999 Senest revideret maj 2007 2 1-årig suppleringsuddannelse i Historie ved Aarhus

Læs mere

Tilvalg i Polsk for begyndere

Tilvalg i Polsk for begyndere STUDIEORDNING 2005 Tilvalg i Polsk for begyndere ÅBEN UDDANNELSE UDDANNELSEN ER UDBUDT AF SLAVISK STUDIENÆVN, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Gælder for studerende indskrevet pr. september 2010 og senere

Gælder for studerende indskrevet pr. september 2010 og senere Rettelsesblad til Studieordning for BA i Tysk - Odense Centralt fag og Tilvalg 2010 Gælder for studerende indskrevet pr. september 2010 og senere I. Bestemmelser for bacheloruddannelsen med centralt fag

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N E D E R L A N D S K. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N E D E R L A N D S K. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N E D E R L A N D S K September 1998 Senest revideret juli 2007 Indholdsfortegnelse 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet

AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet 1 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I J A P A N S K September 1996 Senest revideret januar 2005 2 Kapitel 1: Formål 1. Kandidatuddannelsen i japansk ved

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I S P R O G L I G K O M M U N I K A T I O N O G F O R M I D L I N G. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I S P R O G L I G K O M M U N I K A T I O N O G F O R M I D L I N G. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I S P R O G L I G K O M M U N I K A T I O N O G F O R M I D L I N G September 1999 Senest revideret september

Læs mere

STUDIEORDNING Græsk og Latin. Propædeutisk sprogundervisning

STUDIEORDNING Græsk og Latin. Propædeutisk sprogundervisning STUDIEORDNING 2014 Græsk og Latin Propædeutisk sprogundervisning UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR HISTORIE, KLASSISKE STUDIER OG MARINARKÆOLOGI, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet

AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I U N G A R S K Februar 2001 Senest revideret maj 2007 1 Kapitel 1: Formål 1. Kandidatuddannelsen i Ungarsk ved Aarhus

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I September 1999 Senest revideret august 2007 Studieordning for 1-årig

Læs mere

Polsk for begyndere. Indholdsfortegnelse. Indledning...2

Polsk for begyndere. Indholdsfortegnelse. Indledning...2 Polsk for begyndere Indholdsfortegnelse Indledning...2 I Bestemmelser for Polsk for begyndere under Åben Uddannelse med oversigtsnøgle A.1. Mål og forudsætninger...3 A.2. Studiets struktur...3 B.1. Forløbsmodel...4

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1. Suppleringsuddannelsen

Læs mere

Studieordning for MAGISTERKONFERENS I R O M A N I S T I K. September 1998

Studieordning for MAGISTERKONFERENS I R O M A N I S T I K. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for MAGISTERKONFERENS I R O M A N I S T I K September 1998 Senest revideret juni 2007 Studieordning for Magisterkonferens i romanistik ved Aarhus

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R R Ø N F I L O L O G I. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R R Ø N F I L O L O G I. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R R Ø N F I L O L O G I September 1999 Senest revideret marts 2007 1 Indhold Kapitel 1: Formål og fagbeskrivelse

Læs mere

Studieordning for arabiskdelen af Bacherloruddannelsen i arabisk og kommunikation ved BSS og ARTS.

Studieordning for arabiskdelen af Bacherloruddannelsen i arabisk og kommunikation ved BSS og ARTS. Studieordning for arabiskdelen af Bacherloruddannelsen i arabisk og kommunikation ved BSS og ARTS. 1. Studieordningens rammebestemmelser Studieordning for arabiskdelen af Bacherloruddannelsen i arabisk

Læs mere

Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I. September 2001

Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I. September 2001 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I September 2001 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik I medfør af 18 og 19, nr. 3, i landstingslov nr. 16 af 31. oktober 1996

Læs mere

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 586 af 9. juli 1999 om åben uddannelse og nr. 679 16 om uddannelsen til Master

Læs mere

Studieordning for MAGISTERKONFERENS F I L O S O F I. Februar 1998

Studieordning for MAGISTERKONFERENS F I L O S O F I. Februar 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for MAGISTERKONFERENS F I L O S O F I Februar 1998 Senest revideret marts 2007 1 Kapitel 1: Formål 1. Magisterkonferensuddannelsen i filosofi

Læs mere

DANSENS ÆSTETIK OG HISTORIE

DANSENS ÆSTETIK OG HISTORIE DANSENS ÆSTETIK OG HISTORIE Studieordning for Det 1-årige Tilvalgsfagsstudium (BA) Justeret 2002 Det 1/2-årige Sidefagsstudium 2002-ordning Katalog over Studieelementer 1998-ordning og 2002-ordning DANSENS

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-904 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Det Humanistiske Fakultets Bacheloruddannelser: Studieordning for Grundfagsstudiet af BA uddannelsen i. INDISK 2000-ordningen

Det Humanistiske Fakultets Bacheloruddannelser: Studieordning for Grundfagsstudiet af BA uddannelsen i. INDISK 2000-ordningen Det Humanistiske Fakultets Bacheloruddannelser: Studieordning for Grundfagsstudiet af BA uddannelsen i INDISK 2000-ordningen ASIEN-INSTITUTTET Det humanistiske Fakultet Københavns Universitet 16. februar

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Filosofi og Videnskabsteori Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-906 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Russisk for begyndere. Indholdsfortegnelse. Indledning...2

Russisk for begyndere. Indholdsfortegnelse. Indledning...2 Russisk for begyndere Indholdsfortegnelse Indledning...2 I Bestemmelser for Russisk for begyndere under Åben Uddannelse med oversigtsnøgle A.1. Mål og forudsætninger...3 A.2. Studiets struktur...3 B.1.

Læs mere

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-904 Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017

Læs mere

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Mellemøstens litteraturer i oversættelse 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål 1. Bacheloruddannelsen i kinesisk ved Aarhus

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet

AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I N O R D I S K S P R O G O G L I T T E R A T U R September 1997 Senest revideret marts 2007 Kapitel 1: Formål 2 1. Kandidatuddannelsen

Læs mere

Fagmodul i Journalistik

Fagmodul i Journalistik ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kommunikationsfagene Fagmodul i Journalistik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 213 med ændringer af 1. februar 2016 2012-1166 Ændringerne af 1. februar 2016

Læs mere

Det Humanistiske Fakultets Uddannelser: STUDIEORDNING for. Det 1/2-årige Kandidatstudium i Kvinde- og Kønsstudier ordningen

Det Humanistiske Fakultets Uddannelser: STUDIEORDNING for. Det 1/2-årige Kandidatstudium i Kvinde- og Kønsstudier ordningen Det Humanistiske Fakultets Uddannelser: STUDIEORDNING for Det 1/2-årige Kandidatstudium i Kvinde- og Kønsstudier 2004-ordningen under Bekendtgørelsen om humanistiske uddannelser på universiteterne Nr.

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for SIDEFAGSUDDANNELSE I J A P A N S K

Studieordning for SIDEFAGSUDDANNELSE I J A P A N S K AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for SIDEFAGSUDDANNELSE I J A P A N S K Marts 2003 Senest revideret maj 2007 Sidefagsuddannelsen i japansk ved Aarhus Universitet. 2 Kapitel 1:

Læs mere

Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I F I N S K

Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I F I N S K AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I F I N S K September 1995 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål 1. Bacheloruddannelsen i Finsk ved Aarhus Universitet

Læs mere

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Art History. The 2007 Curriculum. Justeret 2009

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Art History. The 2007 Curriculum. Justeret 2009 Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for enkeltstående tilvalgsmoduler på BA-niveau i Kunsthistorie 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities Curriculum

Læs mere

Det Humanistiske Fakultets Uddannelser: Studieordning for Det ¼-årige tilvalgsstudium i Praktisk og Teoretisk Museumskendskab 2005-ordningen

Det Humanistiske Fakultets Uddannelser: Studieordning for Det ¼-årige tilvalgsstudium i Praktisk og Teoretisk Museumskendskab 2005-ordningen Det Humanistiske Fakultets Uddannelser: Studieordning for Det ¼-årige tilvalgsstudium i Praktisk og Teoretisk Museumskendskab 2005-ordningen Curriculum for the elective studies in Practical and Theoretical

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I INFORMATIK FOR KULTURHISTORIKERE. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I INFORMATIK FOR KULTURHISTORIKERE. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I INFORMATIK FOR KULTURHISTORIKERE September 1999 Senest revideret august 2007 1. Suppleringsuddannelsen i informatik

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015 Skabelon for Studieordning for enkeltstående tilvalgsmoduler på BA-niveau i Film- og Medievidenskab 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Film and

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet

AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I I D É H I S T O R I E September 1996 Senest revideret marts 2007 Kapitel 1: Formål 1. Kandidatuddannelsen i Idéhistorie

Læs mere

Studieordning for arabiskdelen af Bacherloruddannelsen i arabisk og kommunikation ved Handelshøjskolen og Det Teologiske Fakultet.

Studieordning for arabiskdelen af Bacherloruddannelsen i arabisk og kommunikation ved Handelshøjskolen og Det Teologiske Fakultet. Studieordning for arabiskdelen af Bacherloruddannelsen i arabisk og kommunikation ved Handelshøjskolen og Det Teologiske Fakultet. 1. Studieordningens rammebestemmelser Studieordning for arabiskdelen af

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I A M E R I K A N S K E S T U D I E R. September 1997

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I A M E R I K A N S K E S T U D I E R. September 1997 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I A M E R I K A N S K E S T U D I E R September 1997 Senest revideret september 1997 Studieordning for Suppleringsuddannelse

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Tyrkisk, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for sidefagsuddannelsen i historie ved Afdeling for kultur- og samfundshistorie ILISIMATUSARFIK

Studieordning for sidefagsuddannelsen i historie ved Afdeling for kultur- og samfundshistorie ILISIMATUSARFIK Studieordning for sidefagsuddannelsen i historie ved Afdeling for kultur- og samfundshistorie ILISIMATUSARFIK Godkendt af studienævnet den 26. maj 2008 Godkendt af Akademisk Råd den 3. juni 2008 (1. behandling);

Læs mere

Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin

Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin STUDIEORDNING 2011 Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIE NÆVN FOR HISTORIE, KLASSISKE STUDIER OG OMRÅDESTUDIER SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Centralasien- og Afghanistanstudier,

Centralasien- og Afghanistanstudier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Centralasien- og Afghanistanstudier, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I EUROPASTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I EUROPASTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I EUROPASTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2005 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1. Suppleringsuddannelsen

Læs mere

STUDIEORDNING 2009 Elementarkurser i Græsk og Latin ODENSE SUPPLERING AF STUDENTEREKSAMEN

STUDIEORDNING 2009 Elementarkurser i Græsk og Latin ODENSE  SUPPLERING AF STUDENTEREKSAMEN STUDIEORDNING 2009 Elementarkurser i Græsk og Latin SUPPLERING AF STUDENTEREKSAMEN UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR KLASSISKE STUDIER, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet

AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I F I L O S O F I September 1996 Senest revideret august 2004 Kapitel 1: Formål 1. Kandidatuddannelsen i filosofi ved Aarhus

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I G R Æ S K A R K Æ O L O G I. September 2002

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I G R Æ S K A R K Æ O L O G I. September 2002 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I G R Æ S K A R K Æ O L O G I September 2002 Senest revideret august 2007 Studieordning for 1-årig suppleringsuddannelse

Læs mere

Udfyldende regler på matematik

Udfyldende regler på matematik Studienævnet for matematik 4. september 2008 Udfyldende regler på matematik Studienævnet udarbejder en række udfyldende regler der uddyber og supplerer studieordningens bestemmelser. De udfyldende regler

Læs mere

kandidatuddannelsen i Kunsthistorie 1998-ordningen

kandidatuddannelsen i Kunsthistorie 1998-ordningen Studieordning for kandidatuddannelsen i Kunsthistorie 1998-ordningen Justeret 2008 Rettet 2009 Studienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet The Study Committee

Læs mere

STUDIEORDNING 2005 Polsk for fortsættere ODENSE ÅBEN UDDANNELSE REVIDERET 2008

STUDIEORDNING 2005 Polsk for fortsættere ODENSE  ÅBEN UDDANNELSE REVIDERET 2008 STUDIEORDNING 2005 Polsk for fortsættere ÅBEN UDDANNELSE REVIDERET 2008 UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR fremmedsprog, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studerende, der indskrives på et tilvalg i Kønsstudier pr. 1. september 2007 eller senere, skal studere efter denne ordning.

Studerende, der indskrives på et tilvalg i Kønsstudier pr. 1. september 2007 eller senere, skal studere efter denne ordning. 'HW+XPDQLVWLVNH)DNXOWHWV8GGDQQHOVHU 6WXGLHRUGQLQJIRUWLOYDOJVVWXGLHWSn%$QLYHDX L. QVVWXGLHU RUGQLQJHQ 8QGHU8GGDQQHOVHVEHNHQGWJ UHOVHQDI )DFXOW\RI+XPDQLWLHV &XUULFXOXPIRUWKH(OHFWLYH6WXGLHV LQ*HQGHU6WXGLHV

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter Marts 2016 1 Indholdsfortegnelse BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN 3 BESTEMMELSER

Læs mere

Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I S L A V I S K. Februar 1997

Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I S L A V I S K. Februar 1997 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I S L A V I S K Februar 1997 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål 1. Kandidatuddannelsen i et slavisk sprog ved

Læs mere

Interim-studieordning for SUPPLERINGSUDDANNELSE I FINSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Interim-studieordning for SUPPLERINGSUDDANNELSE I FINSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Interim-studieordning for SUPPLERINGSUDDANNELSE I FINSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2005 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1. Suppleringsuddannelsen

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-906 Ændringer af 1. september 2015, 1. februar 2016

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret september 2006 Kapitel 1: Formål 1. Suppleringsfaget indenfor Antropologi

Læs mere

Fagmodul i Psykologi

Fagmodul i Psykologi ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Psykologi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 4. november 2015 2012-900 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B. November 2002

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B. November 2002 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B November 2002 Senest revideret november 2002 Faglig supplering i Musikvidenskab Kapitel 1:

Læs mere

Studieordning, Kandidatuddannelsen Oqaasilerineq, atuakkialerineq tusagassiuutilerinerlu Sprog, Litteratur og Medier

Studieordning, Kandidatuddannelsen Oqaasilerineq, atuakkialerineq tusagassiuutilerinerlu Sprog, Litteratur og Medier Studieordning, Kandidatuddannelsen Oqaasilerineq, atuakkialerineq tusagassiuutilerinerlu Sprog, Litteratur og Medier Kulturimik, Oqaatsinik Oqaluttuarisaanermillu Ilisimatusarfik Institut for Kultur, Sprog

Læs mere

Studieordning for arabiskdelen af Bacherloruddannelsen i arabisk og kommunikation ved Handelshøjskolen og Det Teologiske Fakultet.

Studieordning for arabiskdelen af Bacherloruddannelsen i arabisk og kommunikation ved Handelshøjskolen og Det Teologiske Fakultet. Studieordning for arabiskdelen af Bacherloruddannelsen i arabisk og kommunikation ved Handelshøjskolen og Det Teologiske Fakultet. 1. Studieordningens rammebestemmelser Studieordning for arabiskdelen af

Læs mere

Studieordning for den 2-årige kandidatuddannelse i Klassisk Latin. 1998-ordningen

Studieordning for den 2-årige kandidatuddannelse i Klassisk Latin. 1998-ordningen Studieordning for den 2-årige kandidatuddannelse i Klassisk Latin 1998-ordningen under 1995-bekendtgørelsen Inkl. katalog over studieelementer Justeret 2008 SAXO-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i historie 2010 Rettelserne træder i kraft pr. 1. februar 2014

Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i historie 2010 Rettelserne træder i kraft pr. 1. februar 2014 Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i historie 20 Rettelserne træder i kraft pr. 1. februar 2014 Rettelserne er markeret med understregning. 14. Historisk formidling f. ksamen ændres

Læs mere

Studieordning for SIDEFAG I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SIDEFAG I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SIDEFAG I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål 1. Sidefaget i historie ved Aarhus Universitet er et humanistisk

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Rettelsesblad til studieordning for bacheloruddannelsen i tysk 2012 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2012 og senere

Rettelsesblad til studieordning for bacheloruddannelsen i tysk 2012 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2012 og senere Rettelsesblad til studieordning for bacheloruddannelsen i tysk 2012 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2012 og senere Ændringerne er understreget: 20. Version oversættelse fra tysk til dansk

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I S C A N D I N A V I A N C U L T U R A L S T U D I E S. September 2001

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I S C A N D I N A V I A N C U L T U R A L S T U D I E S. September 2001 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I S C A N D I N A V I A N C U L T U R A L S T U D I E S September 2001 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet

AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I F I L O S O F I September 1996 Senest revideret marts 2007 Kapitel 1: Formål 1. Kandidatuddannelsen i filosofi ved Aarhus

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen Studieordning for bachelortilvalget i Renæssancekundskab, 2013-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I BRASILIANSKE STUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I BRASILIANSKE STUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I BRASILIANSKE STUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret juli 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1. Suppleringsuddannelsen

Læs mere

Skabelon for. Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Hebrew The 2007 Curriculum

Skabelon for. Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Hebrew The 2007 Curriculum Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Hebraisk 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities Curriculum for

Læs mere

Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I F R A N S K. September 2002

Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I F R A N S K. September 2002 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I F R A N S K September 2002 Senest revideret juni 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE KANDIDATUDDANNELSE I FRANSK 1 Kandidatuddannelsens

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. finsk, 2017-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. finsk, 2017-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i finsk, 2017-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG.

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG. STUDIEORDNING FOR CAND.PHIL. OG CAND.MAG. I SAMFUNDSFAG VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. september 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning... 3 1. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold... 3 2. Adgangskrav

Læs mere

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1.

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1. Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2016 For studerende indskrevet 2016 ændres studieordning fra 1. september

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

Studieordning for MAGISTERKONFERENS N O R D I S K. September 1999

Studieordning for MAGISTERKONFERENS N O R D I S K. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for MAGISTERKONFERENS N O R D I S K September 1999 Senest revideret marts 2007 1 Kapitel 1: Formål 1. Magisterkonferensuddannelsen i Nordisk Sprog

Læs mere

Regler for kandidatspecialer ved Det Humanistiske Fakultet, AAU pr. 1. februar

Regler for kandidatspecialer ved Det Humanistiske Fakultet, AAU pr. 1. februar Det Humanistiske Fakultetskontor Kroghstræde 3 Postboks 159 9100 Aalborg Tlf. 9940 9591 Fax 9815 6864 humfak@adm.aau.dk Sagsbehandler: Janus Skjoldborg Tlf. 9940 9602 jms@adm.aau.dk 29. marts 2014 Ref.:

Læs mere

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål 1. Bacheloruddannelsen i

Læs mere

Studieordning for SIDEFAG I RUSSISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SIDEFAG I RUSSISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SIDEFAG I RUSSISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1. Sidefagsuddannelsen i russisk ved Aarhus

Læs mere

Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen

Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen Justeret 2014 Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering og indskrivning...

Læs mere

Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I K O G N I T I V S E M I O T I K. Februar 2001

Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I K O G N I T I V S E M I O T I K. Februar 2001 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I K O G N I T I V S E M I O T I K Februar 2001 Senest revideret marts 2007 Studieordning for kandidatuddannelsen i Kognitiv

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I A L M E N S E M I O T I K. August 1997

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I A L M E N S E M I O T I K. August 1997 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I A L M E N S E M I O T I K August 1997 Senest revideret marts 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret april 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Studieplan for RUC studerende: 1½ årigt sidefag i Oldtidskundskab på Saxo Instituttets Afdeling for Græsk & Latin 1

Studieplan for RUC studerende: 1½ årigt sidefag i Oldtidskundskab på Saxo Instituttets Afdeling for Græsk & Latin 1 Studieplan for RUC studerende: 1½ årigt sidefag i Oldtidskundskab på Saxo Instituttets Afdeling for Græsk & Latin 1. Indledende bemærkninger 1. Det faglige opsyn med denne studieplan udøves af Studienævnet

Læs mere

Indstillet til godkendelse af Studienævn for Fremmedsprog den 2. november 2009.

Indstillet til godkendelse af Studienævn for Fremmedsprog den 2. november 2009. Indstillet til godkendelse af Studienævn for Fremmedsprog den 2. november 2009. Dekanen har den 3. november 2009 godkendt rettelsesark for BA 2009 i Engelsk. Rettelserne træder i kraft per 1. februar 2010

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i kemi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige Fakultets

Læs mere