Politianmeldelser: Overlæge Pernille Helmbæk, Psykiatrisk Center Hillerød en del af Region Hovedstadens Psykiatri

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Politianmeldelser: Overlæge Pernille Helmbæk, Psykiatrisk Center Hillerød en del af Region Hovedstadens Psykiatri"

Transkript

1 Politianmeldelser: Overlæge Pernille Helmbæk, Psykiatrisk Center Hillerød en del af Region Hovedstadens Psykiatri sendt til Perioden lanceres januar 2014 til august [Politiet er så i situationen helt eller delvis uvidende uden efterforskning og juridisk vurdering hele perioden, jf. anklageskriftet i straffesagen SS /2014 om freds- og ærekrænkelser vha. af overlæge og klinikchef, Region Hovedstadens Psykiatri, for perioden november 2012 til nu marts 2015] INDHOLD: af Politianmeldelse ---> Bilag + civil retssag stævning af overlægen af Politianmeldelse af Politianmeldelse Bilag FN s Special Rapporter ang. tortur i tvangspsykiatrien af Politianmeldelse af Partshøring sigtelse for trusler vha. til jurist i Statsforvaltningen af Adviserer klagen online i afmagt af spørgsmål fra borgeren ang. de sande grunde. Politiets frihedsberøvelser af helbredsmæssige grunde, hvor man ikke regnes for farlig for sig selv eller andre. af Politianmeldelse af vanrøgt af børn med det sidste nye fra FN i sagen fra okt Bilag Partshøring sigtelse ---> henviser til gammel sag Partshøring sigtelse for trusler vha. til jurist i Statsforvaltningen og specialist i psykiatriloven.

2 3/3/2015 Webmail (2250) Trussel på livet: Politianmeldelse overlæge Inger Ros Psykiatrisk Center Hillerød og overlæge Pernille Helmbæk Psykiatrisk Center Hillerød og Overlæge Anne Westergaard Hansen Distriktspaykiatri og OP-team Frederikssund 30. jan KB Fra: Til: Som baggrund for min politianmeldelse er vedhæftet (PDF). Det er mit civile søgsmål af overlæge Inger Ros min anklage af overlæge Pernille Helmbæk og overlæge Anne Westergaard Hansen er den samme. Jeg beder politiet i Frederikssund om frihed fra flere tvangsindlæggelser med udsigten til helbredelse populært kaldet den gule tvang. Jeg har fået en advokat beskikket Karen Damgaard Frederikssund Advokaterne og der er om ikke så længe retsmøde i sagen. Advokaten og jeg holder snart møde. BS 11-18/2014 Klage over administrativt frihedsberøvelse af Søren Mikkelsen. Jeg må få lov at forberede mig. Det kan man ikke på den lukkede afdeling. I må kun fjerne mig i nødværge. Overlægerne er selvfølgelig sure på mig. Det er en kort skrevet stævning og tager kun 10 minutter at læse. Overlægerne påstår man kan helbrede mennesker ved at krænke deres menneskerettigheder. Det kan man ikke og på den baggrund udgør de en trussel på mit liv. Hvis jeg har gjort noget forkert, så vil jeg gerne foran én dommer i den konkrete sag og i normalt fængsel ved dom. Det andet er umenneskeligt og urimeligt f.eks. at få 5 års pinsler (behandlingsdom) med dem for noget som normalt koster dages fængsel. Det er min ret i følge menneskerettighederne. Det godtgør vedhæftet (PDF). Citat Institut for Menneskerettigheder: Du kan anlægge en sag ved domstolene, hvis du mener, at myndighederne ikke lever op til FN s Handicapkonvention.. Justitsministeriet bekræfter det faktum. Jeg påråber mig FN s Handicapkonvention! Jeg beder politiet se sin gerning i lyset af menneskerettighederne og beder dem tage kontakt til Frederikssund politi, som ikke ved noget om sagen. Jeg hævder endvidere at alle offentlige myndigheder, herunder Folketing, regering, regioner, kommuner og domstole bør overholde konventionen i alt hvad de gør. Jeg påstår, at det er overlægens pligt at vide besked herom. Overlægen er ekspert i tvangsindlæggelser med udsigten til helbredelse. Overlægen har forsømt denne pligt. Politiet har også en pligt og det er at spørge juristerne i politiet og længere oppe om det passer hvad jeg siger. Mvh. Søren Mikkelsen Bellisvej Frederikssund Vedhæftede filer: PDF Inger Ros.pdf 1/2

3 3/3/2015 Webmail (2250) 584 KB Download Vis 2/2

4 Side 1 af 6 Stævning Om udfyldning af blanketten se vejledningen Stævning skal indleveres med 1 kopi for hver sagsøgt Bilag skal indleveres med et sæt kopier pr. stævning Rubrikker markeret med * skal være udfyldt. Flyt markør til næste felt med F11-tasten eller musen. * Sagsøgeren Rubrik 1 Navn, adresse og eventuelt telefonnummer Søren Mikkelsen Bellisvej Frederikssund Eventuel advokat (navn, adresse, sagsnummer og telefonnummer mv.) Er sagsøgeren momsregistreret Ja: Nej: x anlægger sag mod * Sagsøgte Rubrik 2 Navn, adresse og eventuel opholdsadresse Overlæge Inger Ros Psykiatrisk Center Hillerød Dyrehavevej Hillerød Stævningen bliver indleveret til Eventuel advokat (navn, adresse, sagsnummer og telefonnummer mv.) * Rettens navn Rubrik 3 Retten i Hillerød Søndre Jernbanevej 18B 3400 Hillerød Stævningsblanket Domstolsstyrelsen (www.domstol.dk)

5 Side 2 af 6 * Sagsøgerens påstand Rubrik 4 A Sagsøgte skal betale: Hovedstol: Eventuelt tidligere opgjorte renter: I alt kr. kr. kr. Renter: kun 1 kryds Med procesrente fra sagens anlæg Med rente % pr. år eller fra den Med rente % pr. md Rykkergebyr(er): kr. Eventuelle udenretlige omkostninger: Inkassogebyr: kr. Andre udenretlige omkostninger: B Andre krav: Det hævdes, at det lægefaglige så vel som det juridiske spørgsmål er færdigdebatteret. Den sagsøgte har handlet i strid med menneskeretten. Den sagsøgte har godkendt tvangstilbagehold og tvangsbehandling af sagsøgeren senest Den sagsøgte har brugt som lovgrundlag Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien LBK nr af 02/12/2010, Kapitel 3. Frihedsberøvelse 5. Tvangsindlæggelse 1) udsigten til helbredelse i strid med FN s Handicapkonvention BKI nr. 35 af 15/09/2009 artikel 16 - Frihed for udnyttelse, vold og misbrug fremme fysisk, kognitiv og psykisk helbredelse.. Psykiatrisk tvangsbehandling er den kognitive psykoterapis modstander. Tvang og kognitiv går ikke sammen. Det er en uetisk sammenblanding som i en kontekst af helbredelse ikke kan lade sig gøre i virkeligheden jævnfør konventionens artikel 15 - Frihed for tortur eller grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf. Jævnfør konventionens artikel 14 - Frihed og personlig sikkerhed.. frihedsberøvelse.. eksistensen af et handicap i intet tilfælde kan berettige til frihedsberøvelse. Jævnfør artikel 17 - Beskyttelse af personlig integritet.. Enhver person med handicap har ret til respekt for sin fysiske og psykiske integritet på lige fod med andre. Påstanden er, at den sagsøgte har krænket sagsøgerens menneskerettigheder, artiklerne 14, 15, 16 og 17. Sagen frembyder et særligt spørgsmål, som eksperten kan svare på. Påstanden er, at den sagsøgte er ekspert i sagens spørgsmål og kan svare for sig. Sagsøgeren ønsker æresoprejsning. Sagsøgeren mener den sagsøgtes påstand om helbredelse er falsk. Sagsøgeren har anlagt sagen med henblik på at forhindre fremtidens tvangsindlæggelser af sagsøgeren med udsigten til helbredelse. * Sagsfremstilling Rubrik 5 Sagen anlægges, som en civil retssag. Der er intet i teksten, der foregiver andet. Der er ingen henvisninger til andet. Der er ingen anden påstand. Det hævdes, at teksten er skrevet med én betydning. Teksten har kun én betydning. Betydning er, at dette er en civil retssag. Citat Institut for Menneskerettigheder: Du kan anlægge en sag ved domstolene, hvis du mener, at myndighederne ikke lever op til FN s Handicapkonvention.. Justitsministeriet bekræfter det faktum. Sagsøgeren påråber sig FN s Handicapkonvention. Sagen har aldrig før været vurderet i lyset de nye oplysninger FN s Handicapkonvention artiklerne 14, 15, 16 og 17. Den del af sagen har aldrig før tidligere været berørt i retsmøde mellem sagsøgeren og den sagsøgte. Sagsøgeren hævder endvidere at alle offentlige myndigheder, herunder Folketing, regering, regioner, kommuner og domstole bør overholde konventionen i alt hvad de gør. Sagsøgeren påstår, at det er den sagsøgtes pligt at vide besked herom. Den sagtsøgte er ekspert i tvangsindlæggelser med udsigten til helbredelse. Den sagsøgte har forsømt denne pligt. Sagen kan anlægges af sagsøgeren selv jævnfør LBK nr 1008 af 24/10/2012 Gældende (Retsplejeloven) 349, stk. 1, jf. 348, stk. 2, nr. 3. samt 259. Stk Stk stk Dommer bedes modtage og dømme sagen anlagt korrekt, som en civil retssag. Bemærk LBK nr 1008 af 24/10/2012 Gældende (Retsplejeloven). Kapitel 24 Sagens parter 259. Enhver kan både som sagsøger og som sagvolder gå i rette for sig selv. Stk. 2. Retten kan pålægge en part at lade sagen udføre af en advokat, dersom den ikke finder det muligt at behandle sagen på forsvarlig måde, uden at parten har sådan bistand... Stk stk Hvor særlige hensyn taler derfor, kan retten dog beskikke parten en advokat. Sagen anlægges og bør modtages i lyset af de nye oplysninger. De nye oplysninger, som har været gyldige 4 kr.

6 Side 3 af 6 år, som er, at Danmark har ratificeret FN s Handicapkonvention BKI nr. 35 af 15/09/2009. Selvom om FN s Handicapkonvention ej er inkorporeret i dansk lovgivning, så har Danmarks stat lovet højt og helligt, at overholde den og anerkende krænkelser her af. Sagsøgeren er udmærket godt klar over, at den sagsøgte kan vælge at handle totalitært som i Nordkorea, hvis den sagsøgte vil, men det ændrer ikke på, at den sagsøgte er i strid med FN s konvention ratificeret. Sagsøgeren henviser endvidere igen til BKI nr /09/2009 Artikel 4, stk. 2, som nævner sondringen mellem de forpligtelser, som påhviler staterne i opfyldelsen af økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder på den ene side, og borgerlige og politiske rettigheder på den anden side. Denne sondring er vigtig, idet den afgør, om konventionens forskellige forpligtelser skal opfyldes over tid eller straks. Det følger af bestemmelsen, at staterne skal sikre den fremadskridende fulde virkeliggørelse af de økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder. Det betyder, at økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder skal opfyldes over tid, og at staterne er forpligtede til hele tiden at forbedre gennemførelsen af sådanne rettigheder. Spørgsmålet om, hvor hurtigt et land skal opfylde økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, afhænger af landets ressourcer. Til forskel herfra er de borgerlige og politiske rettigheder umiddelbart gældende. Det vil sige, at borgerlige og politiske rettigheder skal være opfyldt og respekteret fra den dag, konventionen træder i kraft i de forskellige stater. Således er de borgerlige og politiske rettigheder gjort umiddelbart gældende allerede ved ratificering 15/09/2009. Disse borgerlige og politiske rettigheder nedfældet i artiklerne 14, 15, 16 og 17 beskytter borgerne mod tvangsindlæggelser med udsigten til helbredelse. Her mere end 4 år senere er det realistisk at påstå de er gældende. 4 år er immervæk lang tid. Juridisk ekspert fra Etisk Råd udlægger lovteksten fra FN 2012 citat: "FN s handicapkonvention, som Danmark har ratificeret, gør det nødvendigt at diskutere, om den eksisterende danske lovgivning og praksis faktisk er diskriminerende over for personer med psykisk sygdom. Det er blandt andet artiklerne 14, 15 og 17 i konventionen, der kan udlægges på denne måde. Artikel 14 lader således til at skulle fortolkes sådan, at love, som giver adgang til frihedsberøvelse af personer med psykisk sygdom, sætter en lavere standard for, hvornår de må frihedsberøves end, hvis man havde generelle nødværge bestemmelser, som angik alle og ikke bare personer med psykisk sygdom. Tvangsindlæggelser af psykisk syge.. love som hjemler tvangsindlæggelser under henvisning til psykisk sygdom er i strid med Handicapkonventionen.", citat slut, Etisk Råd - Psykiatri i en etisk kontekst (2012). Læs punktet: Litteratur Rubrik 7. Det hævdes, at det lægefaglige så vel som det juridiske spørgsmål er færdigdebatteret jævnfør Handicapkonventionens artikel 16 - Frihed for udnyttelse, vold og misbrug.. 4. Deltagerstaterne skal træffe alle passende foranstaltninger til at fremme fysisk, kognitiv og psykisk helbredelse.. Tvangsbehandling, tvangsmedicinering, som vi kender det i dag, hhv. tvangsindlæggelse på enten et behandlingskriterium eller et farekriterium opstår i Danmark med sindssygeloven af Efter millioner af tvangsbehandlinger i Danmark og i andre vestlige lande når man frem til, en gang for alle i FN, at det virker antiterapeutisk og ej helbreder nogen. Bogen Le livre noir de la psychanalyse: vivre, penser et aller mieux sans Freud - Paris: Arenes (2005) mener mange blev tungen på vægtskålen. Bogen udkom fra et int ernationalt hold af forskere, som har skrevet på fransk om Sigmund Freud ( ) tvangspsykiatriens grundlægger. 100 året for Freudianismen blev også fejret med udgivelsen af psykiatriens sorte bog Le livre noir de la psychanalyse: vivre, penser et aller mieux sans Freud. Læs punktet: Litteratur Rubrik 7. Den sorte bog er en lang liste over de sidste 100 års misforsøg, som vildførte læger, psykologer, og psykiatere har udført pga. af Freuds indflydelse og syn på helbredelse af mennesker i tvang. Patienten udsættes for krænkelser, nedværdigende behandling og straf og til sidst kan patienten ikke mere. Patienten giver op og råber stop! Jeg erkender mig sygdomsbevidst, og lover at tage medicinen frivilligt bare for at slippe ud. Således mangler denne oplysning helt og aldeles, at behandlingen er råddenskab for mennesker. Råddenskab forstås som sygdom, fattigdom og død. Der er ingen terapeutisk grund til at fortsætte, hvorfor FN udvikler FN s Handicapkonvention for at redde menneskeliv. M.a.o. er sagen færdigdebatteret år 2006, hvor konventionen vedtages. Det virker ikke. Det er ikke til diskussion, men juridisk diktat. Når man har den information får man en klar og tydelig forståelse af konventionen udviklet til psykiatrien: Kort uddrag FN s Handicapkonvention BKI nr. 35 af 15/09/2009. Læs punktet: Litteratur Rubrik 7. Artikel 14 - Frihed og personlig sikkerhed.. at enhver frihedsberøvelse følger lovens forskrifter, samt at eksistensen af et handicap i intet tilfælde kan berettige til frihedsberøvelse. Artikel 15 - Frihed for tortur eller grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf. Artikel 16 - Frihed for udnyttelse, vold og misbrug.. 4. Deltagerstaterne skal træffe alle passende foranstaltninger til at fremme fysisk, kognitiv og psykisk helbredelse.. Artikel 17 - Beskyttelse af personlig integritet.. Enhver person med handicap har ret til respekt for sin fysiske

7 Side 4 af 6 og psykiske integritet på lige fod med andre. Artikel 15 - Frihed for tortur eller grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf. FN s eksperter udtaler, at der ingen gode terapeutiske grunde eksisterer, som begrunder psykiatrisk tvangsbehandling af mennesker. FN hævder, at alene det, at du bliver skubbet ind i et rum, bæltefiksering eller ej, med trusler om tvangsmedicinering er en form for psykisk tortur, nedværdigende behandling eller straf. Lægen benægter, at det lægen gør i tvang er dårlig sundhedsbehandling og det selvom FN har dømt lægen ude, allerede ved konventionens tilblivelse år Bemærk Danmark tiltræder år 2007 og ratificerer konventionen år Men det har ingen effekt på overdødeligheden i psykiatrien. FN mener i modsætning til den sagsøgte, at årsagsforklaring er, at den sagsøgte krænker menneskerettighederne. Det medvirker kraftigt. Den sagsøgte giver medicinen og patientens livstil skylden. Det er forkert ifølge FN. Det er behandlingen der skaber problemerne: The UN mandate has previously declared that there can be no therapeutic justification for the use of solitary confinement and prolonged restraint of persons.. in psychiatric institutions; both prolonged seclusion and restraint constitute torture and ill-treatment.. Kilde: UNITED NATIONS 22ND SESSION OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL 4. MARCH 2013 GENEVA UNITED NATIONS SPECIAL RAPPORTEUR ON TORTURE AND OTHER CRUEL, INHUMAN OR DEGRADING TREATMENT OR PUNISHMENT. FN s eksperter i FN s Handicapkonvention udtaler at konventionen vil afskaffe tvang i psykiatrien, fordi den type tvangsbehandling er en form for psykisk tortur og ej helbreder nogen: Despite the significant strides made in the development of norms for the abolition of forced psychiatric interventions.. severe abuses continue to be committed in health-care settings where choices by people with disabilities are often overridden based on their supposed best interests, and where serious violations and discrimination against persons with disabilities may be masked as good intentions of health-care professionals..kilde: UNITED NATIONS 22ND SESSION OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL 4. MARCH 2013 GENEVA UNITED NATIONS SPECIAL RAPPORTEUR ON TORTURE AND OTHER CRUEL, INHUMAN OR DEGRADING TREATMENT OR PUNISHMENT. FN-rapporten læs punktet: Litteratur Rubrik 7. Menneskerettighedsrådgiver og ph.d. Birgitte Kofod Olsen har udtalt: ".. at det ifølge handicapkonventionen og andre konventioner er helt klart, at man ikke må iværksætte noget alene med henvisning til et handicap [psykisk funktionsnedsættelse]. Der skal være noget, der kvalificerer indgrebet. Det der kvalificerer indgrebet med hensyn til tvangsforanstaltninger er hensynet til at vedkommende er til fare for sig selv eller til fare for andre.". Kofod Olsen mener altså, på linje med Etisk Råd, at alle tvangsindlæggelser med udsigten til helbredelse er en krænkelse af FN's Handicapkonvention, og at man kun må frihedsberøve personer sindssyg eller ej i nødværge. Læs punktet: Litteratur Rubrik 7. NB! Overdødeligheden vedlagt bilag læs punktet: Dokumenter i Rubrik 7 Bilaget oplyser, hvad som senest er målt i massiv overvægt af overdødelighed fra Institut fra Menneskerettigheder. Man påstår at det er patienternes livsstil og medicinen som slår dem ihjel, imens sagsøgeren og FN påstår, at det er behandlingen, som skaber yderligere unødvendige problemer for patienterne, som nu dør endnu hurtigere som en følgevirkning. Tvang gør det hele værre og helbreder ingen.

8 Side 5 af 6 Eventuelle forslag til sagens behandling Rubrik 6 Sagsøgerens forslag til sagens behandling: Retsplejelovens 12. I afgørelsen af sager ved byretterne deltager, medmindre andet er bestemt, 1 dommer. Præsidenten træffer efter forhandling med rettens øvrige dommere bestemmelse om sagernes fordeling mellem dommerne og om sagernes administrative behandling. Stk. 3. I borgerlige sager.. kan retten bestemme, at 3 dommere skal deltage i afgørelsen af sagen, hvis 1) sagen er af principiel karakter, 2) sagens udfald kan få væsentlig betydning for andre end parterne, 3) sagen frembyder særlig omfattende eller vanskelige retlige eller bevismæssige spørgsmål eller 4) sagens særlige karakter i øvrigt undtagelsesvis gør kollegial behandling påkrævet. * Dokumenter og andre beviser Rubrik 7 Punktet: Litteratur Kilde: Etisk Råd Magt og Afmagt - Psykiatri i en etisk kontekst (2012) citatet findes siderne 13-14, Link: Kilde: UNITED NATIONS 22ND SESSION OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL 4. MARCH 2013 GENEVA UNITED NATIONS SPECIAL RAPPORTEUR ON TORTURE AND OTHER CRUEL, INHUMAN OR DE- GRADING TREATMENT OR PUNISHMENT. Citaterne er fra rapportens side 4 af 13 sider. Link: Kilde: Le livre noir de la psychanalyse: vivre, penser et aller mieux sans Freud - Paris: Arenes (2005) Kilde: Menneskerettighedsrådgiver og ph.d. Birgitte Kofod Olsen har udtalt til: Det Centrale Handicapråd Referat side 15 Link: Kilde: Kort uddrag FN s Handicapkonvention BKI nr. 35 af 15/09/2009 Artikel 14 - Frihed og personlig sikkerhed.. at enhver frihedsberøvelse følger lovens forskrifter, samt at eksistensen af et handicap i intet tilfælde kan berettige til frihedsberøvelse. Artikel 15 - Frihed for tortur eller grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf. Artikel 16 - Frihed for udnyttelse, vold og misbrug.. 4. Deltagerstaterne skal træffe alle passende foranstaltninger til at fremme fysisk, kognitiv og psykisk helbredelse.. Artikel 17 - Beskyttelse af personlig integritet.. Enhver person med handicap har ret til respekt for sin fysiske og psykiske integritet på lige fod med andre. Punktet: Dokumenter: Vedlagt i bilag er hvad som er målt i massiv overvægt af overdødelighed fra Institut fra Menneskerettigheder. Kapitel 13 Overdødelighed, Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling siderne Man påstår, at det er patienternes livsstil og medicinen som slår dem ihjel, imens sagsøgeren og FN påstår at det er behandlingen, som skaber yderligere unødvendige problemer for patienterne, som nu dør endnu hurtigere som en følgevirkning. Tvang gør det hele værre og helbreder ingen. Ved pengekrav: Har sagsøgeren sendt rykkerbrev i henhold til inkassolovens 10? Rubrik 8 Ja Nej x Retsafgift: Rubrik 9 Indbetalt retsafgift: kr.

9 Side 6 af 6 * Dato og underskrift (sagsøgeren eller sagsøgerens advokat): Rubrik 10

10 BILAG Punktet: Dokumenter: Vedlagt i bilag er hvad som er målt i massiv overvægt af overdødelighed fra Institut fra Menneskerettigheder. Kapitel 13 Overdødelighed, Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling siderne Man påstår, at det er patienternes livsstil og medicinen som slår dem ihjel, imens sagsøgeren og FN påstår at det er menneskeretsstridig behandling, som skaber yderligere unødvendige problemer for patienterne, som nu dør endnu hurtigere som en følgevirkning. Tvang gør det hele værre og helbreder ingen.

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 3/3/2015 Webmail (2250) Der er nye oplysninger. Sagen skal genåbnes Journalnummer feb KB Fra: Til: Cc: Bcc: Jeg beder politiet genåbne sagen om overlæger i psykiatrien i lyset af de nye oplysninger. De nye oplysninger er, at den psykiatriske tvangsbehandling med udsigten til helbredelse, jeg har modtaget, står opført på FN's liste over tortur. Vedhæftet dokument politianmeldelse tortur.pdf indeholder bilaget fra FN om tortur i psykiatrien. Det beviser sagen, kort fortalt. Håbet er, at politiet nu endelige kan indse, hvor alvorligt det er! Jeg, men også alle de andre, er et offer for tortur. Jeg får i dag hjælp af nogle andre i det private. De giver samtaler uden trusler om tortur og tvang. Men overlægerne og Lægehuset Lundevej, Lundevej 12, 3600 Frederikssund, jager mig d.d. De siger jeg truer dem og jeg beder politiet sige til dem at trusler er en opgave for politiet og ikke lægen. Bed dem politianmelde mig i stedet for at tvangsindlægge mig med udsigten til helbredelse. Jeg mener, de søger at lukke munden på mig ved at gøre mig til grøntsag af medicin thi de kan ikke vinde sagen om trusler og/eller injurier. Frederikssund Kommune er CC:. Min socialrådgiver William Skov, Frederikssund Kommune har også lovet d.d. at ringe til Lægehuset Lundevej imorgen, for at sige det samme. Frederikssund Politi er også CC:. Sagen er, at politiet skal rejse en sigtelse. F.eks. forbrydelser imod den personlige frihed Straffelovens 261 for uberettiget frihedsberøvelse for mental retardering. Det uberettiget består i at behandlingen modtaget for helbredelsen skyld i virkeligheden er tortur. Overlægerne ved det godt. De er fanget i et dilemma. De kan afskaffe tvangstortur for at redde menneskeliv med henvisning til FN s Handicapkonvention, men så skal de indrømme deres fejl. Det sætter dem selv i et dårligt lys. Det hensyn vægter tungere, så de fortsætter menneskeretsstridig behandling for egen vindings skyld. Det skærper straffen. De juridiske elementer i menneskeretlige termer fra FN s Højkommissær findes, aktivt link her Rejs en sigtelse ellers kan jeg ikke gøre andet end at gøre verden usikker, at jeg vil forsøge at slå dem med markedsføring for at befri mig selv og de andre ofre for tortur. Øje for øje. Tand for tand. Mennesket er det eneste væsen, som kan slå et andet menneske ihjel med ord, freds- og ærekrænkelser, jf. Straffelovens 269, som siger en sigtelse er straffri når dens sandhed bevises. Sandheden er, at disse menneskeretsforbrydere bevidst medvirker til sygdom, fattigdom og død. Anmelder: Søren Mikkelsen 1/2

23 3/3/2015 Webmail (2250) Bellisvej Frederikssund Cpr Telefon Min advokat: Karen Damgaard Frederikssund Advokaterne Kocksvej 7, Postbox Frederikssund Den civile retssag, hun skal føre for mig, den juridisk tvist med psykiatriloven, findes, aktivt link her Vedhæftede filer: PDF politianmeldelse tortur.pdf 135 KB Download Vis 2/2

24 3/3/2015 Webmail (2250) Politianmeldelse: Tortur 27. feb KB Fra: Til: Cc: Bcc: Navngivne og ansvarlige personer anklages for forbrydelser imod menneskeheden inger.ros Overlæge Inger Ros Psykiatrisk Center Hillerød, lukket afsnit 2121 Dyrehavevej Hillerød Overlæge Bo Bojesen Intensivt døgnafsnit 2713 Esrumvej Helsingør Overlæge Pernille Helmbæk Psykiatrisk Center Hillerød, lukket afsnit 2320 Dyrehavevej Hillerød Klinikchef Henrik Søltoft-Jensen Psykiatrisk Center Hillerød, lukket afsnit 2320 Dyrehavevej Hillerød 1/3

25 3/3/2015 Webmail (2250) Overlæge Anne Westergaard Hansen Distriktspsykiatri og OP-team Frederikssundsvej Frederikssund Tlf Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg København Ø Telefon Begrundelse: Overlægerne har bedømt min sag over lang tid og har været aktivt involveret i sagen, selv Vicedirektøren i Region Hovedstadens Psykiatri har personligt været indover min sag om menneskerettighederne. Det står sort på hvidt i min patientjournal Vicedirektøren i Region Hovedstadens Psykiatri har holdt møde med overlægerne i sagen og besluttet sig for at tvangsindlægge mig i stedet for at politianmelde for injurier. Problemet er, at jeg har sendt truende e- mails til Patientklagenævnet, Region Hovedstadens medarbejdere, læger og overlæger, og alle medlemmerne af Dansk Psykiatrisk Selskab, DPS. De kan ikke forklare de menige medarbejdere sagen. De kan ikke politianmelde mig for at stoppe mine s fordi jeg må gerne true dem med sandheden: Menneskeretsforbrydere medvirker bevidst til sygdom, fattigdom og død. Så i stedet for at politianmelde får Vicedirektøren egen læge til at tvangsforanstalte mig for psykisk sygdom. Overlægerne under anklage regnes desuden for at være blandt landets ypperste eksperter indenfor tvangsindlæggelser med udsigten til helbredelse. Jeg påstår, at det er overlægernes pligt at vide besked om FN s Handicapkonvention. Overlægerne har forsømt den pligt. FN s Handicapkonvention beskytter tidligere og nuværende brugere imod tvangsindlæggelser med udsigten til helbredelse. Psykiatriloven er i strid med FN s Handicapkonvention. Overlægerne lader som den ret ikke eksisterer. Overlægerne benægter at tvangsindlæggelser med udsigten til helbredelse står opført på FN s liste over tortur. Overlægerne er ekspert i tvangsindlæggelse med udsigten til helbredelse. Overlægerne har en særlig ekspertviden og spidskompetence i sagens spørgsmål. Overlægerne kan svare for sig, bedre end nogen anden ekspert eller advokat hyret af virksomheden Region Hovedstadens Psykiatri eller Psykiatrisk Center Nordsjælland. De indklages personligt, fordi de er bange for at blive personligt anklaget, men ikke så bange for at virksomheden Region Hovedstadens Psykiatri eller Psykiatrisk Center Nordsjælland bliver anklaget. Det gælder i sær overlægerne, de har helt glemt deres eget løfte også tæller i sagen. Det løfte er et løfte om helbredelse, som stammer fra deres lægeløfte Retssag om menneskerettighederne Alle strafferetslige anklager, som også tæller diskrimination, injurier og chikane bygger på min sagsfremstilling/stævning af overlægerne i min sag. Der er retsmøde i sagens principielle menneskeretslige spørgsmål mandag 10. marts 2014 ved Retten i Hillerød Men forventningen er altså, at retssystemet vælger at dække over dem. Det må tiden vise. Jeg håber på retssikkerhed. Eksempel på onanere og Scientology taktik 2/3

26 3/3/2015 Webmail (2250) Patientjournal Notat Personalet beskriver, hvordan patienten i forbindelse med fjernsynsudsendelse Kongekabalen bliver tiltagende inddraget i denne med urolig adfærd, storhedsforestillinger, hurtigkørende og endvidere bliver seksuelt grænseoverskridende, idet han vil onanere under udsendelsen. Kan tales til ro, men på denne baggrund synes der endnu utilstrækkelig effekt af given behandling. Litarex er senest øget den Endvidere er der taget kontrol blodprøver i dag. Oprettet af: Afdeling: PCN, PSYK. SENGEAFD. NORDSJÆLL Institution: REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRI Overlæge Pernille Helmbæk Virkeligheden er noget den sagsøgte bestemmer. Det mener den sagsøgte. Den sagsøgte kan ikke få min adfærd til at passe med det den sagsøgte anklager mig for. Beviset ovenfor er taget fra sagsøgeren e-journal cpr XXXX som findes på og fremsendes gerne thi det er ondt skrevet, så skal jeg mistænkes af andre læger i fremtiden for at være seksuelt afvigende. Det er løgn, at sagsøgeren har onanereret, foran de andre, på den måde, og nærmest umuligt at modbevise, og sagsøgerens patientjournal er fuld af den slags løgne. Præcis som Scientology i krig opfinder de gerne onde løgne og trusler. De finder på, for at det skal matche deres sygdomsbillede. De finder på, for at få krammet på dig. Han er ikke sygdomsbevidst. Han mener vi krænker menneskerettighederne. Hver gang jeg hævder, at overlægen krænker mine menneskerettigheder, eller ikke er, som overlægen synes, jeg skal være, (underkastet og helt ydmyg), så skriver overlægen da bare noget, opfinder noget, så det passer bedre på det, overlægen synes. Jeg kommer ikke ud, hvis jeg ikke holder kæft om menneskerettighederne. Det er grove løjer. Det gør Scientology i krig også. I Scientology findes kritik ikke. Mine pårørende har spurgt overlæge Pernille Helmbæk på min opfordring mht. notatet. Mine pårørende, som nævnes igen og igen i patientjournalen, som vildt vigtige for overlægen, har ikke her, flere uger senere, fået svar endnu, og forventning er, at det gør de heller aldrig, fordi sådan er Scientology i krig. De angriber angriberens person i stedet for den konkrete sag. Al kritik afvises. Det samme gør Scientology. Et andet eksempel er med den forkætrede overlæge Anne Westergaard Hansen, som sagsøgeren har lagt for had. Jeg møder op i distriktspsykiatrien efter en ny omgang psykiatrisk tortur hos overlæge Pernille Hembæk, for at sige nu er det nok! Patientjournal citat overlæge Anne Westergaard Hansen, Frederikssund Distriktspsykiatri:.. klage.. han føler sig fuldstændig smadret efter han har været indl. 2,5 md. tvangsindlagt.....han virker glad for at tale med os..tidl. tvangsbehandlet med god effekt.., citat slut. Ingen forlader sekten. Afhopning er ikke mulig. Jeg er overhovedet ikke glad for at tale med psykiatrien. Min kritik er en vrangforestilling. Jeg skal være glad. Kritik er umulig. Kritik findes ikke. Patientjournal overlæge Westergaard Hansen citat om min kritik:.. det er heller ikke nemt at forstå hvad han egentlig vil klage over i psykiatrien. Patienten er ligesom sidst mest optaget af oplysninger på psykiatriske patienter, statistiske oplysninger..". Læs mere om fusk (uden at nævne tortur som medvirkende årsag) med statistiske oplysninger om selvmord på Vedhæftede filer: PDF FNs_torturanklage.pdf 163 KB Download Vis 3/3

RET TIL AT VÆRE FORÆLDRE

RET TIL AT VÆRE FORÆLDRE RET TIL AT VÆRE FORÆLDRE RET TIL AT VÆRE FORÆLDRE RET TIL AT VÆRE FORÆLDRE Ligebehandlingsafdelingen, Institut for Menneskerettigheder Afdelingsleder: Susanne Nour Magnusson (ansvarlig for undersøgelsen)

Læs mere

OTE At sikre beskyttelse - Den Europæiske Unions retningslinjer vedrørende menneskerettighedsforkæmpere

OTE At sikre beskyttelse - Den Europæiske Unions retningslinjer vedrørende menneskerettighedsforkæmpere RÅDET FOR DE EUROPÆISKE U IO Bruxelles, den 10. juni 2009 (30.06) (OR. fr) 16332/2/08 REV 2 PESC 1562 COHOM 138 OTE Vedr.: At sikre beskyttelse - Den Europæiske Unions retningslinjer vedrørende menneskerettighedsforkæmpere

Læs mere

LIGE ADGANG. Forsikrin VVS. Frisør BANK. Professor, dr.jur.

LIGE ADGANG. Forsikrin VVS. Frisør BANK. Professor, dr.jur. Ejendomme LIGE ADGANG juridisk analyse af kvinders og mænds adgang til varer og tjenesteydelser VVS Frisør Forsikrin BANK Professor, dr.jur. Ruth Nielsen, CBS juridisk analyse af kvinders og mænds adgang

Læs mere

Sidste Nyt fra Albanien, Kosóva og

Sidste Nyt fra Albanien, Kosóva og 1 / 43 Sidste Nyt fra Albanien, Kosóva og Makedonien The Latest News from Albania, Kosóva and Macedonia # 309-8' årgang - 30.06.2006 Version 1.1 [FN-link repareret] Næste nr. ventes at udkomme: 04.08.2006

Læs mere

Spillemyndighedens Årsberetning for 2012 The Danish Gambling Authority Annual Report 2012

Spillemyndighedens Årsberetning for 2012 The Danish Gambling Authority Annual Report 2012 Spillemyndighedens Årsberetning for 2012 The Danish Gambling Authority Annual Report 2012 Marts 2013 March 2013 Udgivet af Spillemyndigheden Marts 2013 ISBN 978 87 7121 629 5 Tryk Rosendahls Schults Grafisk

Læs mere

Nr Virksomhed/forening Navn Adresse Post + By

Nr Virksomhed/forening Navn Adresse Post + By Nr Virksomhed/forening Navn Adresse Post + By 1 Halsnæs Kommune v/ Jørgen Krog Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk 2 Lars Vendelbo 3 Mauri Johansson Sportsvej 17 7441 Bording 4 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste

Læs mere

ICOM s etiske regler

ICOM s etiske regler ICOM s etiske regler Indhold Forord til den danske udgave side 3 1. Grundlæggende principper for museernes arbejde med natur- og kulturarven side 5 2. Museernes samlinger side 8 3. Museernes samlinger

Læs mere

Appendix A: Summary... 2. Appendix B: Translation and summary of the 'Danish Public Information Act' (2013)... 4

Appendix A: Summary... 2. Appendix B: Translation and summary of the 'Danish Public Information Act' (2013)... 4 Table of Contents Appendix A: Summary... 2 Appendix B: Translation and summary of the 'Danish Public Information Act' (2013)... 4 Appendix C: Offentlighedsloven (2013)... 8 Appendix D: Email Correspondence

Læs mere

Tricktyveri i beboelse

Tricktyveri i beboelse Tricktyveri i beboelse Annalise Kongstad Peter Kruize Tricktyveri i beboelse Annalise Kongstad og Peter Kruize Maj 2012 ISBN 978-87-92384-06-5 Det er et særkende for vores årgang, at vi stoler på folk,

Læs mere

Sidste Nyt fra Albanien, Kosóva og

Sidste Nyt fra Albanien, Kosóva og 1 / 37 Sidste Nyt fra Albanien, Kosóva og Makedonien The Latest News from Albania, Kosóva and Macedonia # 300-8' årgang - 28.04.2006 Version 1.2 PDF for printing Info om»sidste Nyt«Udgiver: Bjørn Andersen

Læs mere

Kriminalitet i en digitaliseret verden

Kriminalitet i en digitaliseret verden D E T J U R I D I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Kriminalitet i en digitaliseret verden Identitetstyveri og bedrageri på internettet Peter Kruize Maj 2013 Kriminalitet

Læs mere

KONVENTION TIL BESKYTTELSE AF DEN IMMATERIELLE KULTURARV

KONVENTION TIL BESKYTTELSE AF DEN IMMATERIELLE KULTURARV Oversættelse * side 1 af 16 [logo] KONVENTION TIL BESKYTTELSE AF DEN IMMATERIELLE KULTURARV Paris, 17. oktober 2003 MISC/2003/CLT/CH/14 Oversættelse * side 2 af 16 KONVENTION TIL BESKYTTELSE AF DEN IMMATERIELLE

Læs mere

Revision af logningsreglerne

Revision af logningsreglerne 1. Executive summary Siden ikrafttrædelsen af de såkaldte logningsregler i 2007, har det været omdiskuteret, om forpligtelsen til at lagre en række persondata går for vidt i forhold til bl.a. privatlivets

Læs mere

Sådan klager du til FN

Sådan klager du til FN Sådan klager du til FN Klagevejledning til FN s Menneskerettighedskomité, FN s Racediskriminationskomité, FN s Torturkomité, FN s Kvindekomité og FN s Menneskerettighedskommission. Klagevejledningen bygger

Læs mere

Risikohåndtering og risikokommunikation

Risikohåndtering og risikokommunikation Miljøprojekt Nr. 893 2004 Risikohåndtering og risikokommunikation Lis Husmer og Karl Vogt-Nielsen Center for Alternativ Samfundsanalyse Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter

Læs mere

Har revisionen til formål at opdage besvigelser?

Har revisionen til formål at opdage besvigelser? Har revisionen til formål at opdage besvigelser? Peter Havskov Christensen Handelshøjskole Syd Det erhvervsøkonomiske Institut Engstien 1 6000 Kolding E-mail: phc@ko.hhs.dk Homepage: http://www.hhs.dk/~phc/

Læs mere

It-sikkerhed på tværs af grænser

It-sikkerhed på tværs af grænser It-sikkerhed på tværs af grænser Anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Projektledelse i Teknologirådets sekretariat: Bjørn Bedsted, projektleder Jonas Egmose Mortensen, projektmedarbejder

Læs mere

Health Statistics in the Nordic Countries 2007 Helsestatistik for de nordiske lande 2007

Health Statistics in the Nordic Countries 2007 Helsestatistik for de nordiske lande 2007 Health Statistics in the Nordic Countries 2007 Helsestatistik for de nordiske lande 2007 Health Statistics in the Nordic Countries 2007 Helsestatistik for de nordiske lande 2007 Members of the Editorial

Læs mere

Sidste Nyt fra Albanien, Kosóva og

Sidste Nyt fra Albanien, Kosóva og 1 Sidste Nyt fra Albanien, Kosóva og Makedonien The Latest News from Albania, Kosóva and Macedonia # 290-8' årgang - 03.02.2006 Version 1.0 PDF for printing Info om»sidste Nyt«Udgiver: Bjørn Andersen Publisher:

Læs mere

Transportrådet. Kollektiv transport på landet. Juni 2002. Rapport nr. 02-03. - børn, unge og ældres perspektiv - 1 -

Transportrådet. Kollektiv transport på landet. Juni 2002. Rapport nr. 02-03. - børn, unge og ældres perspektiv - 1 - Transportrådet Kollektiv transport på landet - børn, unge og ældres perspektiv Juni 2002 Rapport nr. 02-03 - 1 - - Forord Opretholdelse af offentlig transport i landområder er overvejende begrundet i sociale

Læs mere

#17. S e S I D e 2 11II OUGDK GENERALFORSAMLING 2 NYHEDER 15 HAR DU TIME-ENABLET DIN APPLIKATION? 4 PRAKTISK INDGANG TIL HIGH AVAILABILITY 27 OUGDK 23

#17. S e S I D e 2 11II OUGDK GENERALFORSAMLING 2 NYHEDER 15 HAR DU TIME-ENABLET DIN APPLIKATION? 4 PRAKTISK INDGANG TIL HIGH AVAILABILITY 27 OUGDK 23 April 2003 Nr 17, Årgang 4 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 125,00 ex moms www.oracleekspert.dk #17 NYHEDER 15 Oracle bedst og billigst e-mail Oracle salg i 3. kvartal Oracle får top placeringer ChangeGroup udgiver

Læs mere

Eros bog The book of Eros

Eros bog The book of Eros Eros bog The book of Eros Jeg Eros underviser menneskeheden I Eros teaches mankind Alle tiders seksualitet The Sexuality of all times Seksualitet / Sexuality - - en global tilgang / a global approach Henning@Aaager.dk

Læs mere

Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler

Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler 2008 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2008;

Læs mere

Folkeretlige problemstillinger i forbindelse med konflikten mellem Ukraine og Rusland

Folkeretlige problemstillinger i forbindelse med konflikten mellem Ukraine og Rusland BRIEF Folkeretlige problemstillinger i forbindelse med konflikten mellem Ukraine og Rusland Af Kenneth Øhlenschlæger Buhl, orlagskaptajn, ph.d. Institut for Strategi, Forsvarsakademiet. FORSVARSAKADEMIETS

Læs mere

portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency

portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency D E S I G N + K O M M U N I K A T I O N agency Agency D E S I G N + K O M M U N I K A T I O N MISSION AGENCY ER EN ERFAREN DESIGNVIRKSOMHED PÅ EN SÆRLIG

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side

Indholdsfortegnelse. Side Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Summary... 9 1. Indledning... 15 1.1 Baggrund, sigte og metode... 15 1.2 Surveyen "De billøse"... 16 1.3 Læsevejledning... 17 2. Billøshedens udbredelse... 19 2.1

Læs mere

See page 2 for English version. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C Postboks 2000 2300 København S

See page 2 for English version. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C Postboks 2000 2300 København S Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholdtilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold

Læs mere

University of Westminster & Ministry of Defence Languages Examinations Board

University of Westminster & Ministry of Defence Languages Examinations Board Ministry of Defence Languages Examinations Board Diploma Danish March 2002 Reading Task 1 Task 2 Military Journal Newspaper Article Time allowed 60 minutes Candidates should attempt all the questions.

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 1. juli 2015

Arbejdsrettens dom af 1. juli 2015 Arbejdsrettens dom af 1. juli 2015 I sag nr. AR2015.0083: Landsorganisationen i Danmark for Serviceforbundet (advokat Peter Nisbeth) mod Ryanair Ltd. (advokat Michael Møller Nielsen) Dommere: Poul Dahl

Læs mere

THE DANISH HEALTHCARE SYSTEM Det danske sundhedsvæsen

THE DANISH HEALTHCARE SYSTEM Det danske sundhedsvæsen THE DANISH HEALTHCARE SYSTEM Det danske sundhedsvæsen Engelsk Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet,

Læs mere