Politianmeldelser: Overlæge Pernille Helmbæk, Psykiatrisk Center Hillerød en del af Region Hovedstadens Psykiatri

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Politianmeldelser: Overlæge Pernille Helmbæk, Psykiatrisk Center Hillerød en del af Region Hovedstadens Psykiatri"

Transkript

1 Politianmeldelser: Overlæge Pernille Helmbæk, Psykiatrisk Center Hillerød en del af Region Hovedstadens Psykiatri sendt til Perioden lanceres januar 2014 til august [Politiet er så i situationen helt eller delvis uvidende uden efterforskning og juridisk vurdering hele perioden, jf. anklageskriftet i straffesagen SS /2014 om freds- og ærekrænkelser vha. af overlæge og klinikchef, Region Hovedstadens Psykiatri, for perioden november 2012 til nu marts 2015] INDHOLD: af Politianmeldelse ---> Bilag + civil retssag stævning af overlægen af Politianmeldelse af Politianmeldelse Bilag FN s Special Rapporter ang. tortur i tvangspsykiatrien af Politianmeldelse af Partshøring sigtelse for trusler vha. til jurist i Statsforvaltningen af Adviserer klagen online i afmagt af spørgsmål fra borgeren ang. de sande grunde. Politiets frihedsberøvelser af helbredsmæssige grunde, hvor man ikke regnes for farlig for sig selv eller andre. af Politianmeldelse af vanrøgt af børn med det sidste nye fra FN i sagen fra okt Bilag Partshøring sigtelse ---> henviser til gammel sag Partshøring sigtelse for trusler vha. til jurist i Statsforvaltningen og specialist i psykiatriloven.

2 3/3/2015 Webmail (2250) Trussel på livet: Politianmeldelse overlæge Inger Ros Psykiatrisk Center Hillerød og overlæge Pernille Helmbæk Psykiatrisk Center Hillerød og Overlæge Anne Westergaard Hansen Distriktspaykiatri og OP-team Frederikssund 30. jan KB Fra: Til: Som baggrund for min politianmeldelse er vedhæftet (PDF). Det er mit civile søgsmål af overlæge Inger Ros min anklage af overlæge Pernille Helmbæk og overlæge Anne Westergaard Hansen er den samme. Jeg beder politiet i Frederikssund om frihed fra flere tvangsindlæggelser med udsigten til helbredelse populært kaldet den gule tvang. Jeg har fået en advokat beskikket Karen Damgaard Frederikssund Advokaterne og der er om ikke så længe retsmøde i sagen. Advokaten og jeg holder snart møde. BS 11-18/2014 Klage over administrativt frihedsberøvelse af Søren Mikkelsen. Jeg må få lov at forberede mig. Det kan man ikke på den lukkede afdeling. I må kun fjerne mig i nødværge. Overlægerne er selvfølgelig sure på mig. Det er en kort skrevet stævning og tager kun 10 minutter at læse. Overlægerne påstår man kan helbrede mennesker ved at krænke deres menneskerettigheder. Det kan man ikke og på den baggrund udgør de en trussel på mit liv. Hvis jeg har gjort noget forkert, så vil jeg gerne foran én dommer i den konkrete sag og i normalt fængsel ved dom. Det andet er umenneskeligt og urimeligt f.eks. at få 5 års pinsler (behandlingsdom) med dem for noget som normalt koster dages fængsel. Det er min ret i følge menneskerettighederne. Det godtgør vedhæftet (PDF). Citat Institut for Menneskerettigheder: Du kan anlægge en sag ved domstolene, hvis du mener, at myndighederne ikke lever op til FN s Handicapkonvention.. Justitsministeriet bekræfter det faktum. Jeg påråber mig FN s Handicapkonvention! Jeg beder politiet se sin gerning i lyset af menneskerettighederne og beder dem tage kontakt til Frederikssund politi, som ikke ved noget om sagen. Jeg hævder endvidere at alle offentlige myndigheder, herunder Folketing, regering, regioner, kommuner og domstole bør overholde konventionen i alt hvad de gør. Jeg påstår, at det er overlægens pligt at vide besked herom. Overlægen er ekspert i tvangsindlæggelser med udsigten til helbredelse. Overlægen har forsømt denne pligt. Politiet har også en pligt og det er at spørge juristerne i politiet og længere oppe om det passer hvad jeg siger. Mvh. Søren Mikkelsen Bellisvej Frederikssund Vedhæftede filer: PDF Inger Ros.pdf 1/2

3 3/3/2015 Webmail (2250) 584 KB Download Vis 2/2

4 Side 1 af 6 Stævning Om udfyldning af blanketten se vejledningen Stævning skal indleveres med 1 kopi for hver sagsøgt Bilag skal indleveres med et sæt kopier pr. stævning Rubrikker markeret med * skal være udfyldt. Flyt markør til næste felt med F11-tasten eller musen. * Sagsøgeren Rubrik 1 Navn, adresse og eventuelt telefonnummer Søren Mikkelsen Bellisvej Frederikssund Eventuel advokat (navn, adresse, sagsnummer og telefonnummer mv.) Er sagsøgeren momsregistreret Ja: Nej: x anlægger sag mod * Sagsøgte Rubrik 2 Navn, adresse og eventuel opholdsadresse Overlæge Inger Ros Psykiatrisk Center Hillerød Dyrehavevej Hillerød Stævningen bliver indleveret til Eventuel advokat (navn, adresse, sagsnummer og telefonnummer mv.) * Rettens navn Rubrik 3 Retten i Hillerød Søndre Jernbanevej 18B 3400 Hillerød Stævningsblanket Domstolsstyrelsen (www.domstol.dk)

5 Side 2 af 6 * Sagsøgerens påstand Rubrik 4 A Sagsøgte skal betale: Hovedstol: Eventuelt tidligere opgjorte renter: I alt kr. kr. kr. Renter: kun 1 kryds Med procesrente fra sagens anlæg Med rente % pr. år eller fra den Med rente % pr. md Rykkergebyr(er): kr. Eventuelle udenretlige omkostninger: Inkassogebyr: kr. Andre udenretlige omkostninger: B Andre krav: Det hævdes, at det lægefaglige så vel som det juridiske spørgsmål er færdigdebatteret. Den sagsøgte har handlet i strid med menneskeretten. Den sagsøgte har godkendt tvangstilbagehold og tvangsbehandling af sagsøgeren senest Den sagsøgte har brugt som lovgrundlag Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien LBK nr af 02/12/2010, Kapitel 3. Frihedsberøvelse 5. Tvangsindlæggelse 1) udsigten til helbredelse i strid med FN s Handicapkonvention BKI nr. 35 af 15/09/2009 artikel 16 - Frihed for udnyttelse, vold og misbrug fremme fysisk, kognitiv og psykisk helbredelse.. Psykiatrisk tvangsbehandling er den kognitive psykoterapis modstander. Tvang og kognitiv går ikke sammen. Det er en uetisk sammenblanding som i en kontekst af helbredelse ikke kan lade sig gøre i virkeligheden jævnfør konventionens artikel 15 - Frihed for tortur eller grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf. Jævnfør konventionens artikel 14 - Frihed og personlig sikkerhed.. frihedsberøvelse.. eksistensen af et handicap i intet tilfælde kan berettige til frihedsberøvelse. Jævnfør artikel 17 - Beskyttelse af personlig integritet.. Enhver person med handicap har ret til respekt for sin fysiske og psykiske integritet på lige fod med andre. Påstanden er, at den sagsøgte har krænket sagsøgerens menneskerettigheder, artiklerne 14, 15, 16 og 17. Sagen frembyder et særligt spørgsmål, som eksperten kan svare på. Påstanden er, at den sagsøgte er ekspert i sagens spørgsmål og kan svare for sig. Sagsøgeren ønsker æresoprejsning. Sagsøgeren mener den sagsøgtes påstand om helbredelse er falsk. Sagsøgeren har anlagt sagen med henblik på at forhindre fremtidens tvangsindlæggelser af sagsøgeren med udsigten til helbredelse. * Sagsfremstilling Rubrik 5 Sagen anlægges, som en civil retssag. Der er intet i teksten, der foregiver andet. Der er ingen henvisninger til andet. Der er ingen anden påstand. Det hævdes, at teksten er skrevet med én betydning. Teksten har kun én betydning. Betydning er, at dette er en civil retssag. Citat Institut for Menneskerettigheder: Du kan anlægge en sag ved domstolene, hvis du mener, at myndighederne ikke lever op til FN s Handicapkonvention.. Justitsministeriet bekræfter det faktum. Sagsøgeren påråber sig FN s Handicapkonvention. Sagen har aldrig før været vurderet i lyset de nye oplysninger FN s Handicapkonvention artiklerne 14, 15, 16 og 17. Den del af sagen har aldrig før tidligere været berørt i retsmøde mellem sagsøgeren og den sagsøgte. Sagsøgeren hævder endvidere at alle offentlige myndigheder, herunder Folketing, regering, regioner, kommuner og domstole bør overholde konventionen i alt hvad de gør. Sagsøgeren påstår, at det er den sagsøgtes pligt at vide besked herom. Den sagtsøgte er ekspert i tvangsindlæggelser med udsigten til helbredelse. Den sagsøgte har forsømt denne pligt. Sagen kan anlægges af sagsøgeren selv jævnfør LBK nr 1008 af 24/10/2012 Gældende (Retsplejeloven) 349, stk. 1, jf. 348, stk. 2, nr. 3. samt 259. Stk Stk stk Dommer bedes modtage og dømme sagen anlagt korrekt, som en civil retssag. Bemærk LBK nr 1008 af 24/10/2012 Gældende (Retsplejeloven). Kapitel 24 Sagens parter 259. Enhver kan både som sagsøger og som sagvolder gå i rette for sig selv. Stk. 2. Retten kan pålægge en part at lade sagen udføre af en advokat, dersom den ikke finder det muligt at behandle sagen på forsvarlig måde, uden at parten har sådan bistand... Stk stk Hvor særlige hensyn taler derfor, kan retten dog beskikke parten en advokat. Sagen anlægges og bør modtages i lyset af de nye oplysninger. De nye oplysninger, som har været gyldige 4 kr.

6 Side 3 af 6 år, som er, at Danmark har ratificeret FN s Handicapkonvention BKI nr. 35 af 15/09/2009. Selvom om FN s Handicapkonvention ej er inkorporeret i dansk lovgivning, så har Danmarks stat lovet højt og helligt, at overholde den og anerkende krænkelser her af. Sagsøgeren er udmærket godt klar over, at den sagsøgte kan vælge at handle totalitært som i Nordkorea, hvis den sagsøgte vil, men det ændrer ikke på, at den sagsøgte er i strid med FN s konvention ratificeret. Sagsøgeren henviser endvidere igen til BKI nr /09/2009 Artikel 4, stk. 2, som nævner sondringen mellem de forpligtelser, som påhviler staterne i opfyldelsen af økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder på den ene side, og borgerlige og politiske rettigheder på den anden side. Denne sondring er vigtig, idet den afgør, om konventionens forskellige forpligtelser skal opfyldes over tid eller straks. Det følger af bestemmelsen, at staterne skal sikre den fremadskridende fulde virkeliggørelse af de økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder. Det betyder, at økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder skal opfyldes over tid, og at staterne er forpligtede til hele tiden at forbedre gennemførelsen af sådanne rettigheder. Spørgsmålet om, hvor hurtigt et land skal opfylde økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, afhænger af landets ressourcer. Til forskel herfra er de borgerlige og politiske rettigheder umiddelbart gældende. Det vil sige, at borgerlige og politiske rettigheder skal være opfyldt og respekteret fra den dag, konventionen træder i kraft i de forskellige stater. Således er de borgerlige og politiske rettigheder gjort umiddelbart gældende allerede ved ratificering 15/09/2009. Disse borgerlige og politiske rettigheder nedfældet i artiklerne 14, 15, 16 og 17 beskytter borgerne mod tvangsindlæggelser med udsigten til helbredelse. Her mere end 4 år senere er det realistisk at påstå de er gældende. 4 år er immervæk lang tid. Juridisk ekspert fra Etisk Råd udlægger lovteksten fra FN 2012 citat: "FN s handicapkonvention, som Danmark har ratificeret, gør det nødvendigt at diskutere, om den eksisterende danske lovgivning og praksis faktisk er diskriminerende over for personer med psykisk sygdom. Det er blandt andet artiklerne 14, 15 og 17 i konventionen, der kan udlægges på denne måde. Artikel 14 lader således til at skulle fortolkes sådan, at love, som giver adgang til frihedsberøvelse af personer med psykisk sygdom, sætter en lavere standard for, hvornår de må frihedsberøves end, hvis man havde generelle nødværge bestemmelser, som angik alle og ikke bare personer med psykisk sygdom. Tvangsindlæggelser af psykisk syge.. love som hjemler tvangsindlæggelser under henvisning til psykisk sygdom er i strid med Handicapkonventionen.", citat slut, Etisk Råd - Psykiatri i en etisk kontekst (2012). Læs punktet: Litteratur Rubrik 7. Det hævdes, at det lægefaglige så vel som det juridiske spørgsmål er færdigdebatteret jævnfør Handicapkonventionens artikel 16 - Frihed for udnyttelse, vold og misbrug.. 4. Deltagerstaterne skal træffe alle passende foranstaltninger til at fremme fysisk, kognitiv og psykisk helbredelse.. Tvangsbehandling, tvangsmedicinering, som vi kender det i dag, hhv. tvangsindlæggelse på enten et behandlingskriterium eller et farekriterium opstår i Danmark med sindssygeloven af Efter millioner af tvangsbehandlinger i Danmark og i andre vestlige lande når man frem til, en gang for alle i FN, at det virker antiterapeutisk og ej helbreder nogen. Bogen Le livre noir de la psychanalyse: vivre, penser et aller mieux sans Freud - Paris: Arenes (2005) mener mange blev tungen på vægtskålen. Bogen udkom fra et int ernationalt hold af forskere, som har skrevet på fransk om Sigmund Freud ( ) tvangspsykiatriens grundlægger. 100 året for Freudianismen blev også fejret med udgivelsen af psykiatriens sorte bog Le livre noir de la psychanalyse: vivre, penser et aller mieux sans Freud. Læs punktet: Litteratur Rubrik 7. Den sorte bog er en lang liste over de sidste 100 års misforsøg, som vildførte læger, psykologer, og psykiatere har udført pga. af Freuds indflydelse og syn på helbredelse af mennesker i tvang. Patienten udsættes for krænkelser, nedværdigende behandling og straf og til sidst kan patienten ikke mere. Patienten giver op og råber stop! Jeg erkender mig sygdomsbevidst, og lover at tage medicinen frivilligt bare for at slippe ud. Således mangler denne oplysning helt og aldeles, at behandlingen er råddenskab for mennesker. Råddenskab forstås som sygdom, fattigdom og død. Der er ingen terapeutisk grund til at fortsætte, hvorfor FN udvikler FN s Handicapkonvention for at redde menneskeliv. M.a.o. er sagen færdigdebatteret år 2006, hvor konventionen vedtages. Det virker ikke. Det er ikke til diskussion, men juridisk diktat. Når man har den information får man en klar og tydelig forståelse af konventionen udviklet til psykiatrien: Kort uddrag FN s Handicapkonvention BKI nr. 35 af 15/09/2009. Læs punktet: Litteratur Rubrik 7. Artikel 14 - Frihed og personlig sikkerhed.. at enhver frihedsberøvelse følger lovens forskrifter, samt at eksistensen af et handicap i intet tilfælde kan berettige til frihedsberøvelse. Artikel 15 - Frihed for tortur eller grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf. Artikel 16 - Frihed for udnyttelse, vold og misbrug.. 4. Deltagerstaterne skal træffe alle passende foranstaltninger til at fremme fysisk, kognitiv og psykisk helbredelse.. Artikel 17 - Beskyttelse af personlig integritet.. Enhver person med handicap har ret til respekt for sin fysiske

7 Side 4 af 6 og psykiske integritet på lige fod med andre. Artikel 15 - Frihed for tortur eller grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf. FN s eksperter udtaler, at der ingen gode terapeutiske grunde eksisterer, som begrunder psykiatrisk tvangsbehandling af mennesker. FN hævder, at alene det, at du bliver skubbet ind i et rum, bæltefiksering eller ej, med trusler om tvangsmedicinering er en form for psykisk tortur, nedværdigende behandling eller straf. Lægen benægter, at det lægen gør i tvang er dårlig sundhedsbehandling og det selvom FN har dømt lægen ude, allerede ved konventionens tilblivelse år Bemærk Danmark tiltræder år 2007 og ratificerer konventionen år Men det har ingen effekt på overdødeligheden i psykiatrien. FN mener i modsætning til den sagsøgte, at årsagsforklaring er, at den sagsøgte krænker menneskerettighederne. Det medvirker kraftigt. Den sagsøgte giver medicinen og patientens livstil skylden. Det er forkert ifølge FN. Det er behandlingen der skaber problemerne: The UN mandate has previously declared that there can be no therapeutic justification for the use of solitary confinement and prolonged restraint of persons.. in psychiatric institutions; both prolonged seclusion and restraint constitute torture and ill-treatment.. Kilde: UNITED NATIONS 22ND SESSION OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL 4. MARCH 2013 GENEVA UNITED NATIONS SPECIAL RAPPORTEUR ON TORTURE AND OTHER CRUEL, INHUMAN OR DEGRADING TREATMENT OR PUNISHMENT. FN s eksperter i FN s Handicapkonvention udtaler at konventionen vil afskaffe tvang i psykiatrien, fordi den type tvangsbehandling er en form for psykisk tortur og ej helbreder nogen: Despite the significant strides made in the development of norms for the abolition of forced psychiatric interventions.. severe abuses continue to be committed in health-care settings where choices by people with disabilities are often overridden based on their supposed best interests, and where serious violations and discrimination against persons with disabilities may be masked as good intentions of health-care professionals..kilde: UNITED NATIONS 22ND SESSION OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL 4. MARCH 2013 GENEVA UNITED NATIONS SPECIAL RAPPORTEUR ON TORTURE AND OTHER CRUEL, INHUMAN OR DEGRADING TREATMENT OR PUNISHMENT. FN-rapporten læs punktet: Litteratur Rubrik 7. Menneskerettighedsrådgiver og ph.d. Birgitte Kofod Olsen har udtalt: ".. at det ifølge handicapkonventionen og andre konventioner er helt klart, at man ikke må iværksætte noget alene med henvisning til et handicap [psykisk funktionsnedsættelse]. Der skal være noget, der kvalificerer indgrebet. Det der kvalificerer indgrebet med hensyn til tvangsforanstaltninger er hensynet til at vedkommende er til fare for sig selv eller til fare for andre.". Kofod Olsen mener altså, på linje med Etisk Råd, at alle tvangsindlæggelser med udsigten til helbredelse er en krænkelse af FN's Handicapkonvention, og at man kun må frihedsberøve personer sindssyg eller ej i nødværge. Læs punktet: Litteratur Rubrik 7. NB! Overdødeligheden vedlagt bilag læs punktet: Dokumenter i Rubrik 7 Bilaget oplyser, hvad som senest er målt i massiv overvægt af overdødelighed fra Institut fra Menneskerettigheder. Man påstår at det er patienternes livsstil og medicinen som slår dem ihjel, imens sagsøgeren og FN påstår, at det er behandlingen, som skaber yderligere unødvendige problemer for patienterne, som nu dør endnu hurtigere som en følgevirkning. Tvang gør det hele værre og helbreder ingen.

8 Side 5 af 6 Eventuelle forslag til sagens behandling Rubrik 6 Sagsøgerens forslag til sagens behandling: Retsplejelovens 12. I afgørelsen af sager ved byretterne deltager, medmindre andet er bestemt, 1 dommer. Præsidenten træffer efter forhandling med rettens øvrige dommere bestemmelse om sagernes fordeling mellem dommerne og om sagernes administrative behandling. Stk. 3. I borgerlige sager.. kan retten bestemme, at 3 dommere skal deltage i afgørelsen af sagen, hvis 1) sagen er af principiel karakter, 2) sagens udfald kan få væsentlig betydning for andre end parterne, 3) sagen frembyder særlig omfattende eller vanskelige retlige eller bevismæssige spørgsmål eller 4) sagens særlige karakter i øvrigt undtagelsesvis gør kollegial behandling påkrævet. * Dokumenter og andre beviser Rubrik 7 Punktet: Litteratur Kilde: Etisk Råd Magt og Afmagt - Psykiatri i en etisk kontekst (2012) citatet findes siderne 13-14, Link: Kilde: UNITED NATIONS 22ND SESSION OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL 4. MARCH 2013 GENEVA UNITED NATIONS SPECIAL RAPPORTEUR ON TORTURE AND OTHER CRUEL, INHUMAN OR DE- GRADING TREATMENT OR PUNISHMENT. Citaterne er fra rapportens side 4 af 13 sider. Link: Kilde: Le livre noir de la psychanalyse: vivre, penser et aller mieux sans Freud - Paris: Arenes (2005) Kilde: Menneskerettighedsrådgiver og ph.d. Birgitte Kofod Olsen har udtalt til: Det Centrale Handicapråd Referat side 15 Link: Kilde: Kort uddrag FN s Handicapkonvention BKI nr. 35 af 15/09/2009 Artikel 14 - Frihed og personlig sikkerhed.. at enhver frihedsberøvelse følger lovens forskrifter, samt at eksistensen af et handicap i intet tilfælde kan berettige til frihedsberøvelse. Artikel 15 - Frihed for tortur eller grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf. Artikel 16 - Frihed for udnyttelse, vold og misbrug.. 4. Deltagerstaterne skal træffe alle passende foranstaltninger til at fremme fysisk, kognitiv og psykisk helbredelse.. Artikel 17 - Beskyttelse af personlig integritet.. Enhver person med handicap har ret til respekt for sin fysiske og psykiske integritet på lige fod med andre. Punktet: Dokumenter: Vedlagt i bilag er hvad som er målt i massiv overvægt af overdødelighed fra Institut fra Menneskerettigheder. Kapitel 13 Overdødelighed, Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling siderne Man påstår, at det er patienternes livsstil og medicinen som slår dem ihjel, imens sagsøgeren og FN påstår at det er behandlingen, som skaber yderligere unødvendige problemer for patienterne, som nu dør endnu hurtigere som en følgevirkning. Tvang gør det hele værre og helbreder ingen. Ved pengekrav: Har sagsøgeren sendt rykkerbrev i henhold til inkassolovens 10? Rubrik 8 Ja Nej x Retsafgift: Rubrik 9 Indbetalt retsafgift: kr.

9 Side 6 af 6 * Dato og underskrift (sagsøgeren eller sagsøgerens advokat): Rubrik 10

10 BILAG Punktet: Dokumenter: Vedlagt i bilag er hvad som er målt i massiv overvægt af overdødelighed fra Institut fra Menneskerettigheder. Kapitel 13 Overdødelighed, Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling siderne Man påstår, at det er patienternes livsstil og medicinen som slår dem ihjel, imens sagsøgeren og FN påstår at det er menneskeretsstridig behandling, som skaber yderligere unødvendige problemer for patienterne, som nu dør endnu hurtigere som en følgevirkning. Tvang gør det hele værre og helbreder ingen.

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 3/3/2015 Webmail (2250) Der er nye oplysninger. Sagen skal genåbnes Journalnummer feb KB Fra: Til: Cc: Bcc: Jeg beder politiet genåbne sagen om overlæger i psykiatrien i lyset af de nye oplysninger. De nye oplysninger er, at den psykiatriske tvangsbehandling med udsigten til helbredelse, jeg har modtaget, står opført på FN's liste over tortur. Vedhæftet dokument politianmeldelse tortur.pdf indeholder bilaget fra FN om tortur i psykiatrien. Det beviser sagen, kort fortalt. Håbet er, at politiet nu endelige kan indse, hvor alvorligt det er! Jeg, men også alle de andre, er et offer for tortur. Jeg får i dag hjælp af nogle andre i det private. De giver samtaler uden trusler om tortur og tvang. Men overlægerne og Lægehuset Lundevej, Lundevej 12, 3600 Frederikssund, jager mig d.d. De siger jeg truer dem og jeg beder politiet sige til dem at trusler er en opgave for politiet og ikke lægen. Bed dem politianmelde mig i stedet for at tvangsindlægge mig med udsigten til helbredelse. Jeg mener, de søger at lukke munden på mig ved at gøre mig til grøntsag af medicin thi de kan ikke vinde sagen om trusler og/eller injurier. Frederikssund Kommune er CC:. Min socialrådgiver William Skov, Frederikssund Kommune har også lovet d.d. at ringe til Lægehuset Lundevej imorgen, for at sige det samme. Frederikssund Politi er også CC:. Sagen er, at politiet skal rejse en sigtelse. F.eks. forbrydelser imod den personlige frihed Straffelovens 261 for uberettiget frihedsberøvelse for mental retardering. Det uberettiget består i at behandlingen modtaget for helbredelsen skyld i virkeligheden er tortur. Overlægerne ved det godt. De er fanget i et dilemma. De kan afskaffe tvangstortur for at redde menneskeliv med henvisning til FN s Handicapkonvention, men så skal de indrømme deres fejl. Det sætter dem selv i et dårligt lys. Det hensyn vægter tungere, så de fortsætter menneskeretsstridig behandling for egen vindings skyld. Det skærper straffen. De juridiske elementer i menneskeretlige termer fra FN s Højkommissær findes, aktivt link her Rejs en sigtelse ellers kan jeg ikke gøre andet end at gøre verden usikker, at jeg vil forsøge at slå dem med markedsføring for at befri mig selv og de andre ofre for tortur. Øje for øje. Tand for tand. Mennesket er det eneste væsen, som kan slå et andet menneske ihjel med ord, freds- og ærekrænkelser, jf. Straffelovens 269, som siger en sigtelse er straffri når dens sandhed bevises. Sandheden er, at disse menneskeretsforbrydere bevidst medvirker til sygdom, fattigdom og død. Anmelder: Søren Mikkelsen 1/2

23 3/3/2015 Webmail (2250) Bellisvej Frederikssund Cpr Telefon Min advokat: Karen Damgaard Frederikssund Advokaterne Kocksvej 7, Postbox Frederikssund Den civile retssag, hun skal føre for mig, den juridisk tvist med psykiatriloven, findes, aktivt link her Vedhæftede filer: PDF politianmeldelse tortur.pdf 135 KB Download Vis 2/2

24 3/3/2015 Webmail (2250) Politianmeldelse: Tortur 27. feb KB Fra: Til: Cc: Bcc: Navngivne og ansvarlige personer anklages for forbrydelser imod menneskeheden inger.ros Overlæge Inger Ros Psykiatrisk Center Hillerød, lukket afsnit 2121 Dyrehavevej Hillerød Overlæge Bo Bojesen Intensivt døgnafsnit 2713 Esrumvej Helsingør Overlæge Pernille Helmbæk Psykiatrisk Center Hillerød, lukket afsnit 2320 Dyrehavevej Hillerød Klinikchef Henrik Søltoft-Jensen Psykiatrisk Center Hillerød, lukket afsnit 2320 Dyrehavevej Hillerød 1/3

25 3/3/2015 Webmail (2250) Overlæge Anne Westergaard Hansen Distriktspsykiatri og OP-team Frederikssundsvej Frederikssund Tlf Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg København Ø Telefon Begrundelse: Overlægerne har bedømt min sag over lang tid og har været aktivt involveret i sagen, selv Vicedirektøren i Region Hovedstadens Psykiatri har personligt været indover min sag om menneskerettighederne. Det står sort på hvidt i min patientjournal Vicedirektøren i Region Hovedstadens Psykiatri har holdt møde med overlægerne i sagen og besluttet sig for at tvangsindlægge mig i stedet for at politianmelde for injurier. Problemet er, at jeg har sendt truende e- mails til Patientklagenævnet, Region Hovedstadens medarbejdere, læger og overlæger, og alle medlemmerne af Dansk Psykiatrisk Selskab, DPS. De kan ikke forklare de menige medarbejdere sagen. De kan ikke politianmelde mig for at stoppe mine s fordi jeg må gerne true dem med sandheden: Menneskeretsforbrydere medvirker bevidst til sygdom, fattigdom og død. Så i stedet for at politianmelde får Vicedirektøren egen læge til at tvangsforanstalte mig for psykisk sygdom. Overlægerne under anklage regnes desuden for at være blandt landets ypperste eksperter indenfor tvangsindlæggelser med udsigten til helbredelse. Jeg påstår, at det er overlægernes pligt at vide besked om FN s Handicapkonvention. Overlægerne har forsømt den pligt. FN s Handicapkonvention beskytter tidligere og nuværende brugere imod tvangsindlæggelser med udsigten til helbredelse. Psykiatriloven er i strid med FN s Handicapkonvention. Overlægerne lader som den ret ikke eksisterer. Overlægerne benægter at tvangsindlæggelser med udsigten til helbredelse står opført på FN s liste over tortur. Overlægerne er ekspert i tvangsindlæggelse med udsigten til helbredelse. Overlægerne har en særlig ekspertviden og spidskompetence i sagens spørgsmål. Overlægerne kan svare for sig, bedre end nogen anden ekspert eller advokat hyret af virksomheden Region Hovedstadens Psykiatri eller Psykiatrisk Center Nordsjælland. De indklages personligt, fordi de er bange for at blive personligt anklaget, men ikke så bange for at virksomheden Region Hovedstadens Psykiatri eller Psykiatrisk Center Nordsjælland bliver anklaget. Det gælder i sær overlægerne, de har helt glemt deres eget løfte også tæller i sagen. Det løfte er et løfte om helbredelse, som stammer fra deres lægeløfte Retssag om menneskerettighederne Alle strafferetslige anklager, som også tæller diskrimination, injurier og chikane bygger på min sagsfremstilling/stævning af overlægerne i min sag. Der er retsmøde i sagens principielle menneskeretslige spørgsmål mandag 10. marts 2014 ved Retten i Hillerød Men forventningen er altså, at retssystemet vælger at dække over dem. Det må tiden vise. Jeg håber på retssikkerhed. Eksempel på onanere og Scientology taktik 2/3

26 3/3/2015 Webmail (2250) Patientjournal Notat Personalet beskriver, hvordan patienten i forbindelse med fjernsynsudsendelse Kongekabalen bliver tiltagende inddraget i denne med urolig adfærd, storhedsforestillinger, hurtigkørende og endvidere bliver seksuelt grænseoverskridende, idet han vil onanere under udsendelsen. Kan tales til ro, men på denne baggrund synes der endnu utilstrækkelig effekt af given behandling. Litarex er senest øget den Endvidere er der taget kontrol blodprøver i dag. Oprettet af: Afdeling: PCN, PSYK. SENGEAFD. NORDSJÆLL Institution: REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRI Overlæge Pernille Helmbæk Virkeligheden er noget den sagsøgte bestemmer. Det mener den sagsøgte. Den sagsøgte kan ikke få min adfærd til at passe med det den sagsøgte anklager mig for. Beviset ovenfor er taget fra sagsøgeren e-journal cpr XXXX som findes på og fremsendes gerne thi det er ondt skrevet, så skal jeg mistænkes af andre læger i fremtiden for at være seksuelt afvigende. Det er løgn, at sagsøgeren har onanereret, foran de andre, på den måde, og nærmest umuligt at modbevise, og sagsøgerens patientjournal er fuld af den slags løgne. Præcis som Scientology i krig opfinder de gerne onde løgne og trusler. De finder på, for at det skal matche deres sygdomsbillede. De finder på, for at få krammet på dig. Han er ikke sygdomsbevidst. Han mener vi krænker menneskerettighederne. Hver gang jeg hævder, at overlægen krænker mine menneskerettigheder, eller ikke er, som overlægen synes, jeg skal være, (underkastet og helt ydmyg), så skriver overlægen da bare noget, opfinder noget, så det passer bedre på det, overlægen synes. Jeg kommer ikke ud, hvis jeg ikke holder kæft om menneskerettighederne. Det er grove løjer. Det gør Scientology i krig også. I Scientology findes kritik ikke. Mine pårørende har spurgt overlæge Pernille Helmbæk på min opfordring mht. notatet. Mine pårørende, som nævnes igen og igen i patientjournalen, som vildt vigtige for overlægen, har ikke her, flere uger senere, fået svar endnu, og forventning er, at det gør de heller aldrig, fordi sådan er Scientology i krig. De angriber angriberens person i stedet for den konkrete sag. Al kritik afvises. Det samme gør Scientology. Et andet eksempel er med den forkætrede overlæge Anne Westergaard Hansen, som sagsøgeren har lagt for had. Jeg møder op i distriktspsykiatrien efter en ny omgang psykiatrisk tortur hos overlæge Pernille Hembæk, for at sige nu er det nok! Patientjournal citat overlæge Anne Westergaard Hansen, Frederikssund Distriktspsykiatri:.. klage.. han føler sig fuldstændig smadret efter han har været indl. 2,5 md. tvangsindlagt.....han virker glad for at tale med os..tidl. tvangsbehandlet med god effekt.., citat slut. Ingen forlader sekten. Afhopning er ikke mulig. Jeg er overhovedet ikke glad for at tale med psykiatrien. Min kritik er en vrangforestilling. Jeg skal være glad. Kritik er umulig. Kritik findes ikke. Patientjournal overlæge Westergaard Hansen citat om min kritik:.. det er heller ikke nemt at forstå hvad han egentlig vil klage over i psykiatrien. Patienten er ligesom sidst mest optaget af oplysninger på psykiatriske patienter, statistiske oplysninger..". Læs mere om fusk (uden at nævne tortur som medvirkende årsag) med statistiske oplysninger om selvmord på Vedhæftede filer: PDF FNs_torturanklage.pdf 163 KB Download Vis 3/3

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

LEGO og C-TPAT CUSTOMS-TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM. TØF GODSKONFERENCE 2005 Jørgen Eeg Sørensen

LEGO og C-TPAT CUSTOMS-TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM. TØF GODSKONFERENCE 2005 Jørgen Eeg Sørensen LEGO og C-TPAT CUSTOMS-TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM LEGO og C-TPAT Baggrunden 11. september 2001 Homeland Security US Customs & Border Protection C-TPAT Hvordan vi har gjort i LEGO Gruppen Baggrunden

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

[RETTENS BLANKET TIL SMÅSAGER ]

[RETTENS BLANKET TIL SMÅSAGER ] 2011 Kolonihavernes Fælles Rådgivning FLEBO [RETTENS BLANKET TIL SMÅSAGER ] Jeg skal opfylde de krav som domstolene kræver som det fremgår af denne vejledning som jeg har hentet via internettet på domstole.dk

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

FØLGESKRIVELSE [VEDLAGT] APPENDIX

FØLGESKRIVELSE [VEDLAGT] APPENDIX Dommen 28. oktober SS-8 3625/2014 (som ankes) ingen egentlig juridisk vurdering. Anklager Kenn Jørgensens notits af 1 x A4 side i sagen fra den 15. oktober 2014, højtidligt underskrevet, sammen med ordvalget

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 Microsoft Dynamics C5 Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 INDHOLDSFORTEGNELSE En forløbelig afklaring... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 Rettelser til kommafil... 3 Backup af lønopsætningen...

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

* Sagsøgeren Rubrik 1 Navn og adresse. Eventuel advokat/anden repræsentant (navn, adresse, Kolonihavernes Fælles Rådgivning

* Sagsøgeren Rubrik 1 Navn og adresse. Eventuel advokat/anden repræsentant (navn, adresse, Kolonihavernes Fælles Rådgivning Stævningsblanket - 2008 Domstolsstyrelsen (www.domstol.dk) Side 1 af 5 Retten i Næstved Garderhusarvej 4700 Næstved Stævning til sager om højst 50.000 Småsager Om udfyldning af blanketten se vejledningen

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Opsætning i C5 3 Som sælger: 3 Som køber: 6 OIOUBL

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

Cookie direktivet. Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012

Cookie direktivet. Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012 Cookie direktivet Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012 Af specialkonsulent Karen Gjølbo og fuldmægtig Vibeke Hansen Program Kort status på gennemførelsen

Læs mere

For nogle statuskoder vil der komme en klar tekst besked, mens der for andre vil komme en fire cifret kode, som angivet i afsnit 2

For nogle statuskoder vil der komme en klar tekst besked, mens der for andre vil komme en fire cifret kode, som angivet i afsnit 2 1 Statuskoder i forbindelse med en transaktion I forbindelse med en transaktion, vil Sagem Solo terminalen vise en statuskode/statusbesked i ekspedientterminalens display. Endvidere vil der blive udskrevet

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

POLITIANMELDELSE MORDFORSØG MED MORDMETODE POLYFARMACI

POLITIANMELDELSE MORDFORSØG MED MORDMETODE POLYFARMACI POLITIANMELDELSE MORDFORSØG MED MORDMETODE POLYFARMACI - undervejs rejses der anklager om forsikringssvindel, medvirker til mord, øger risikoen for selvmord, psykisk sygdom, død, forbrydelser mod menneskeheden,

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere

Social- og Integrationsministeriet p-lex@sm.dk

Social- og Integrationsministeriet p-lex@sm.dk Social- og Integrationsministeriet p-lex@sm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 7 6 L O M J @ H U M A N R I G H T S. D K M E N N

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

De øvrige rubrikker kan du udfylde, hvis du mener, det har betydning for sagen.

De øvrige rubrikker kan du udfylde, hvis du mener, det har betydning for sagen. Side 1 af 5 Domstolsstyrelsen Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten Denne blanket kan bruges, hvis du vil anlægge en sag ved byretten eller Sø- og Handelsretten. Rubrik 1-5, og 7 skal udfyldes

Læs mere

Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter 31. marts 2011

Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter 31. marts 2011 pwc.dk Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter V/ Lars Engelund Revisor som indsender Revisors ansvar udvides som udgangspunkt ikke i forbindelse med indførelse af obligatorisk digital

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

www.pwc.com 4 minutter om jagten på den rette medarbejder Global CEO Survey 2012

www.pwc.com 4 minutter om jagten på den rette medarbejder Global CEO Survey 2012 www.pwc.com 4 minutter om jagten på den rette medarbejder Global CEO Survey Agenda Fakta og tal Udfordringer Tal med vores eksperter Mere information jagten på den rette medarbejder Slide 2 Fakta og tal

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 Microsoft Dynamics C5 Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendelse af aktionslister... 3 Kopiering af aktionslister... 4 Aktionsliste oversigt... 4 XML Udbakke... 5 Microsoft

Læs mere

Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager

Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager Side 1 af 6 Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager Du kan bruge denne blanket, hvis du vil anlægge en sag ved byretten, og sagen er omfattet af reglerne om sager om mindre krav (småsager).

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 Marts 2014 Forventningen til renteniveauet om 1

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 12. august 2014. Dealer Pernille Linnerup Kristensen

Læs mere

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness First Horse Nytorv 3 1450 København K Skadeanmeldelse Claims form Hesteforsikring Equine Insurance Accident/Illness Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelse så udførligt som muligt. Er anmeldelsen udfyldt

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet Microsoft Dynamics C5 2010 Web Services Indhold Indledning... 3 Integration til Krak... 4 Krak på debitor og kreditor... 4 Krak på løn...

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION

CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION HEALTH INSURANCE - PSYCHOLOGIST Danica Pension Parallelvej 17 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Telephone +45 70 11 25 25 Policy Name CPR. Address Tel. Mobile To be filled in by the

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet d. 3 marts 2015. Lars Kruse Brixler Indhold Ordforklaring

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Tvang og patientrådgiver

Tvang og patientrådgiver Tvang og patientrådgiver Undervisningsbilag nr. 1 til temaet Loven, dine rettigheder og din e-journal Se også: http://sum.dk/aktuelt/publikationer/publikationer/tvang_i_psykiatrien/2tilpatienter.aspx Til

Læs mere

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed Betjent sendte beredskab ud ved en fejl En betjent fra alarmcentralen fra Aarhus skulle bare øve

Læs mere

nr. 27 5. januar 2010 Undervisningstaxameter sat ned efter omberegning i Undervisningsministeriet

nr. 27 5. januar 2010 Undervisningstaxameter sat ned efter omberegning i Undervisningsministeriet nr. 27 Undervisningstaxameter sat ned efter omberegning i Undervisningsministeriet Lilleskolerne undersøger, hvad der er gået galt. Opdateret tilskudsberegner på hjemmesiden. Finanslov vedtaget 17. december.

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010 ÅRSREGNSKAB 2009 Pressemøde 4. februar 2010 Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Rapportering Rapport udarbejdet den 9. januar 2014 Dealer Pernille Linnerup Kristensen Indhold Ordforklaring side 3 Kommentarer til risiko side 4 Nøgletal til risikostyring side

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Tillæg til YearEnd 2012.

Microsoft Dynamics C5. Tillæg til YearEnd 2012. Microsoft Dynamics C5 Tillæg til YearEnd 2012. TILLÆG TIL ÅRSAFSLUTNING 2012 NY KOMPLET KOMMAFIL Rettelserne til kommafilen vedr. fri telefon der kom i begyndelsen af januar i år, var desværre ikke kommet

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Department meeting, 31 October 2012

Department meeting, 31 October 2012 Department meeting, 31 October 2012 Introduction and presentation of programme (by CT) Presentation and discussion of budget/fc 3 2012 and budget 2013 (by Martha Berdiin, Head of Finance, BSS) Presentation

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde

Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde 10.00-10.10 Velkomst og godkendelse af dagsorden 10.10-11.00 Status for INSPIRE-direktivforslaget og relaterede emner Direktivforslag (status på aktiviteter)

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Momentum Smartphone APP til fælles beslutninger og recovery

Momentum Smartphone APP til fælles beslutninger og recovery Momentum Smartphone APP til fælles beslutninger og recovery Lisa Korsbek, seniorforsker, Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery, Region Hovedstadens Psykiatri Illustration: Eva Christensen, forunderli@gmail.com

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

OFFENTLIG DIGITALISERING NYE DIGITALE SIKKERHEDSMODELLER DANSK IT - ÅRHUS 23. MAJ 2012

OFFENTLIG DIGITALISERING NYE DIGITALE SIKKERHEDSMODELLER DANSK IT - ÅRHUS 23. MAJ 2012 OFFENTLIG DIGITALISERING NYE DIGITALE SIKKERHEDSMODELLER DANSK IT - ÅRHUS 23. MAJ 2012 Birgitte Kofod Olsen Formand Rådet for Digital Sikkerhed, CSR chef Tryg Forsikring Rådet for Digital Sikkerhed Rådet

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter

Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter DS-information DS/CLC Guide 29 1. udgave 2007-07-12 Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter Temperatures of hot

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY:

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: MODELING CONSUMER ADOPTION, CHOICE BEHAVIOR AND CONSUMER SWITCHING By Yingkui Yang THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

Betydningen af de nye aktionærrettigheder

Betydningen af de nye aktionærrettigheder Betydningen af de nye aktionærrettigheder - boosting aktivt ejerskab på tværs af EU - af Caspar Rose EU Parlamentet vedtog 15. februar direktivet om "Shareholders Rights" EU-Kommissær Charlie McCreevy

Læs mere

Kursus-introduktion. IT Sikkerhed Efterår 2012 04/09/2012 ITU 0.1

Kursus-introduktion. IT Sikkerhed Efterår 2012 04/09/2012 ITU 0.1 Kursus-introduktion IT Sikkerhed Efterår 2012 04/09/2012 ITU 0.1 Praktiske bemærkninger Kurset T6 (12 undervisningsuger): Forelæsninger (Lokale 4A22), Tirsdag 8:00 9:50 Øvelser (Lokale 4A54, 4A56), Tirsdag

Læs mere

Nyheder inden for drift og outsourcing

Nyheder inden for drift og outsourcing Nyheder inden for drift og outsourcing Dias 1 Ny ISO standard for sikkerhed ved behandling af personoplysninger i cloudmiljøer Nyt om pligtmæssig udlevering af personoplysninger til udenlandske myndigheder

Læs mere

1.2 VOSA ejer medlems kortet. Bliver medlemskabet annulleret, skal medlems kortet leveres til VOSA med det samme, eller når VOSA kræver dette.

1.2 VOSA ejer medlems kortet. Bliver medlemskabet annulleret, skal medlems kortet leveres til VOSA med det samme, eller når VOSA kræver dette. Medlemsbetingelser Bestemmelser for medlemsskab VOSA. Nævnte regler og betingelser i disse bestemmelser er gældende, da en er oprettet som medlem hos VOSA som nævnt nedenforstående. Medlemmer i VOSA har

Læs mere

Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter.

Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter. Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter. Indholdsfortegnelse: 1. Problemformulering 2 2. Quinuasagen. 2

Læs mere

Persondataretlige aspekter ved cloud computing

Persondataretlige aspekter ved cloud computing Persondataretlige aspekter ved cloud computing Anne Ermose, advokat, Microsoft Danmark Michael Hopp, partner, Plesner Dansk Forum for IT-ret, 28. november 2012 1 28 November 2012 Oversigt 1. Introduktion

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Web Services

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Web Services Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Web Services Indhold Indledning... 3 Integration til Krak... 4 Krak på debitor og kreditor... 4 Krak på løn... 8 Krak Datavask... 9 Integration til KOB... 10

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Professor Janne J. Liburd, Syddansk Universitet Professor Susanne Becken, Griffith University Nationalparker: Beskyttelse & Brug Tourism and recreation

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells

Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells Sundhedsstyrelsen godkender hermed, at: The Danish Health

Læs mere

Use and users of Complementary and Alternative Medicine among people with Multiple Sclerosis in Denmark

Use and users of Complementary and Alternative Medicine among people with Multiple Sclerosis in Denmark F A C U L T Y O F H E A L T H A N D M E D I C A L S C I E N C E S U N I V E R S I T Y O F C O P E N H A G E N PhD thesis Lasse Skovgaard Use and users of Complementary and Alternative Medicine among people

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere