Præsentation af projekt Rehabilitering i eget hjem, Hørsholm Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Præsentation af projekt Rehabilitering i eget hjem, Hørsholm Kommune"

Transkript

1 Præsentation af projekt Rehabilitering i eget hjem, Hørsholm Kommune Billede af, vores praktiske tilgang til projektet Gennemgang af struktureringen og det arbejdsmønster projektet har givet os Gennemgang af vores proces Gennemgang af vores erfaringer gode som mindre gode Hvorfor kom Hørsholm Kommune med i projektet? Tilbud fra Amtet Under evalueringen af første del af projektet (God praksis) kom Hørsholm Kommune ind i projektet Behovet på afasi-området var dengang lille Valget var min prioritering Jeg sagde ja tak fordi: Spændende projekt Anledning til faglig opdatering Opnåelse af et metodisk grundlag som indgangsvinkel til forskellige behandlingsformer Projektets betingelser 9 kommuner har deltaget Indsatsen lå i genoptræning fra start i hjemmet Ingen plan for forløb Projektet bestod af et driftsniveau og et projektniveau Projektet tog form ud fra erfaringer Heraf blev af amtets opbygget en forløbsbeskrivelse Arrangementer: Temadage Tovholdermøder (Herunder styregruppemøder) Uddannelsesforløb af sundhedsfagligt personale Seminarer Organisatorisk placering af aktører i kommunen Ledende sygeplejerske Praktisk bistand Terapeutteam Afdelingschef Sundhedsafdelingen Ledende Terapeut Sundhedsfagligt personale Direktør for Social og Sundhed Visitation Bistandsgruppen og Sygedagpengeopfølgning Afdelingschef Social- og Arbejdsmarked Gruppeleder (Bistand, Sygedagpenge og handicap) Handicapgruppen Projektet set med Hørsholms øjne Efter opstart steg antallet af borgere med hjerneskader I 2004 havde kommunen 8 nye sager = Mere end samtlige sager inden for de seneste 10 år Sagerne blev opprioriteret i kraft af projektet Fordel i forhold til indsatsen, at området nu var et reelt projekt Uden projektet og amtets ekspertise havde kommunen måske ikke været lige så forberedt Projektet set med Hørsholms øjne - fortsat Fokus betød, at flere fagpersoner var koblet på sagerne, som dermed blev bedre løftet Men de blev også dyrere Projektet gav anledning til ressourcemæssige overvejelser pga. den skærpede indsats Fokus gav anledninger til diskussioner og forslag til alternative løsningsforslag (f.eks. if. Ansættelser) Medfinansieringen fra amtet (grundtakssager) har dog haft stor økonomisk betydning 1

2 Hanne Dengsø Jeanne Bertelsen Marianne Diepeveen Aktører: Aktøroversigt Egen læge Kurhus KC Esbønderup Center for hjerneskade Sikringsgruppen Handicapteam Sygedagpenge/ Kontanthjælp Visitation Egen læge UC Rådgivning Neurop. Bistand Arbejdsfasth. Hillerød Sygehus Neurologisk afdeling Læger Sygeplejersker Socialrådgiver Terapeut Esbønderup Sygehus Læger Terapeuter Sygeplejerske Socialrådgiver KC Hillerød Sygehus Esbønderup Sygehus UC Møde 1. gang pr. md. Trænende terapeut Visitator Familie afdeling Vejle Fjord Amtslige Amtslige konsulenter Sundhedsfagligt personale Medarbejdere fra Social og arbejdsmarked (Handicapkonsulenter og sagsbehandlere) Eksterne Hjælpemidler Plejeenheden /boligændringer Hørsholm Kommune Fase 3 Faglig visitation Grundtakst Kommunikationscentret Kommunale Psykologer Aktører i projektet Aktørerne er ikke involverede i alle sager Antal aktører afhang af planens størrelse Kommunen deltog altid med aktører Terapeuter og neuropsykolog fra hjerneskadecentret deltog altid Planen blev konstant justeret i forhold til behov Dette var muligt, fordi alle aktuelle parter sad med og møderne var ofte Kommunens aktører Fra Social- og Arbejdsmarkedsafdelingen: Gruppeleder Handicapkonsulenter Sagsbehandlere (Bistand/sygedagpengeopfølgning) Fra Sundhedsafdelingen: Ledende terapeut Ledende sygeplejerske Terapeuter Hjemmeplejepersonale Visitation Hjælpemidler Borger og familie havde en aktiv rolle Samarbejdsrelationer i projektet Samarbejdet mellem Sygehus og Hørsholm Kommune Samarbejdet blev i høj grad styrket! Kommunikationen blev omfattende Kommunen blev orienteret om indlæggelser, blev løbende underrettet, blev orienteret om nærværende udskrivelse Resultat: Langt bedre struktur på udskrivningsforløb Automatisk indkaldelse til tværfagligt behandlermøde Ingen tilfældighed hvilke fagpersoner, der kobles på hvilke sager Samarbejdsrelationer i projektet Samarbejde mellem Amt og Hørsholm Kommune Fælles dagsordenspunkter for kommune og amt: 1. Genoptræning skulle fra start foregå i eget hjem 2. Der opprioriteres økonomisk i opstartsfasen, og herefter nedbringes de omkostningerne, så vidt det er muligt Samarbejdet er i høj grad styrket, pga.: Amtets satte ny ekspertise til rådighed, som kommunen kunne drage nytte af Tilbud om efteruddannelse til sundhedsfagligt personale Amtet fik et bedre indblik i den enkelte sag Ulemper: Grundet det projekt- driftsmæssige niveau havde de amtslige konsulenter ved møderne ofte to roller, hvilket til tider kunne forvirrer sagsgangen 2

3 Samarbejdsrelationer i projektet Samarbejdet internt i Hørsholm Kommune Projektet har betydet, en større forståelse af hinandens arbejdsopgaver internt i kommunen Afdelingerne har forskellige journalsystemer, hvilket mindsker indblikket i hinandens arbejde Dette er nu væsentlig forbedret Forbedret indsigt i og brug af hinandens kompetencer Bedre kommunikation og videndeling mellem afdelingerne Bedre samarbejde og løbende opdatering på hver sag Mere helhedsorienteret indsats Det forbedrede samarbejde har gavnet borgerne Positiv effekt på andre samarbejdsområder (andre målgrupper) Den formelle og uformelle kommunikation i processen Udskrivningskonferencer Afholdt af Esbønderup Sygehus, hvor den tidlige koordinering betød, at de rigtige aktører var indkaldt Orientering om borgeren & udarbejdelse af handleplan Nogle gange nødvendigt med et formøde Statusmøder statusmøderne blev holdt samlet for alle aktører både behandler, kontaktteam og borger Samråd Formål: at opnå en helhed i sagen (anderledes fra andre kommuner) Her var den konstante justering af forløbet i højsæde Samrådsmøder med ledelsesrepræsentanter fra projektet Den uformelle kommunikation Vigtigt: Aktører skulle være klædt på til møderne hvad angår økonomisk kompetencer Derfor afholdtes ofte uformelle møder imellem mødeindkaldelserne Målgruppen /borgerne i projektet Hver sag og hvert forløb var vidt forskelligt Fælles for gruppen var, at de var på arbejdsmarkedet inden sygdommen indtraf De sociale og familiemæssige forhold var forskellige Stor forskel i aldersfordelingen Processen omkring genoptræning og den vedligeholdende træning Opfølgningen i genoptræning var mere fokuseret Mere stringente beslutninger omkring sagens status fra genoptræning til vedligeholdende træning Grundet samarbejdet med Sundhedsafdelingen var der en god viden om et realistisk antal timer til praktisk bistand i den vedligeholdende proces Fokus på øvrige indsatsområder, der kunne hjælpe familien Eks. forhold omkring børnene Casebeskrivelse/procesbeskrivelse af en sag 1. Besked fra Esbønderup: Borger indlagt med afasi 2. Intern formidling af info: Besked til sagsbehandler i dagpengeopfølgning/ bistand, Handicapkonsulent, m.v. Undersøgelse af tilbud: ift. Genoptræning, mulighed for yderligere tilbud, muligheder for bredere rådgivning m.v. Løbende informering fra Esbønderup 3. Udskrivningskonference Deltagere: Aktuelle aktører fra amt og kommune, borger samt pårørende Orientering/status fra Esbønderup Aktører holdes i visse tilfælde formøde uden borges deltagelse Handleplanen udarbejdes (ugeplan) Prioritering af tilbudsopstart Herunder tildeling af hjælpemidler Aftale af første statusmøde 3

4 Eksempel på en ugeplan Økonomisk fordeling ud fra paragraffer Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Formiddag Kl Træningscenter Talepædagog træningscenter Talepædagog træningscenter SL 71 Ugentligt 1.420,00 kr. Månedligt 6.153,00 kr. Årligt ,00 kr. SL 73 Hold 724,00 kr ,0 kr ,00 kr. SL 73 Individuel 1.400,00 kr ,00 kr ,00 kr. Eftermiddag Kl. (13.00) (19.00) * Handle ind * Kommunikation * Gøre rent Neuro. pæd. * Stryge * Kend dit køkken * Kommunikation SL 86 I alt Grundta kst 1.180,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr. Ind i mellem opgaver: Træne billedordbog. Cykle. Skriveøvelser. Håndtræningsøvelser. Gå talerunde i hus og have. Læse artikler om afasiramte. Gå til hånde i haven. 4. Genoptræningsprocessen opstartes: Tilbud opstartes efter behov Herunder tilbud til pårørende Vigtigt: Arbejdet med borgers sygdomsindsigt og accept af sygdom (Eksempel: kommunikation) Terapeuter og sagsbehandler/handicapkonsulent sparre løbende - også i forhold til eksterne institutioner Løbende afklaring af realistisk tilbud og økonomisk kompetence Fleksibiliteten i forhold til forløbet er her altafgørende Besværliggøres af, at alle inkl. familien er i krise 5. Statusmøde Afholdes alt efter sagens kompleksitet hver måned hver 3. måned Deltagere: Alle involverede aktører + borger & pårørende Hver aktør orienterer og målevaluerer Amtslige aktører (f.eks. neuropsykologer)= 2 funkt.: Konkret behandling Konsulentbistand Opsamling på indsats Handleplan opdateres Aktører må ved statusmøder være helt klare på hvad de kan tilbyde 6. Fra genoptræning til vedligeholdende træning: Genoptræningsprocessen når et punkt, hvor borgeren ikke kan nå længere Dette diskuteres og besluttes ved statusmøder Social og Arbejdsmarked skal her udfases af sagen Har herefter alene forsørgerpligten Sundhedsafdelingen overtager det fulde ansvar Vedligeholdende træning + praktisk bistand Kunsten ved nedtrapningen: Pårørende har ofte svært ved at forstå, at der ikke kan ske flere forbedringer, og at indsatsen nedtrappes voldsomt 7. I flere tilfælde er evaluering/afrunding tilbudt: Flere borgere har brug for en afrunding på forløb Brug for evaluering på processen, de har været igennem Afhængig af den tidsmæssige prioritering Pointe: forventningsafstemning igennem forløbet Faglig evaluering og erfaringsudveksling: Sker uformelt imellem aktørerne Hver sag har givet viden til det videre forløb, andre sager og andre målgrupper Erkendelsen kommer ofte først på dette stadie 4

5 Resultater for borgerne Borgernes resultater er svære at måle på 14 borgere har været gennem projektet Borgenes livskvalitet er højnet Der er taget hånd om familierne, der har fået bedre vilkår og værktøjer til at tackle situationen Mange af familierne er blevet sammen Projektet har sparet penge rent samfundsøkonomisk I kraft af, at borgerne er blevet mere selvhjulpne Færre ansøgninger om hjælp til medicin og hjælpemidler bl.a. pga. færre tillægsproblemer Besparelse af døgnanbringelse (plejehjemsplads) Ingen er dog tilbage på arbejdsmarkedet Er de opstillede mål nået? 1. Udvikling af lokale modeller for rehabilitering i hjemmet Der er udviklet nogle metoder, der ligeledes er brugbare på andre målgrupper 2. Fleksibel opgaveløsning mellem faggrupper og styrkelse af tværfaglig teamdannelse Er opnået gennem statusmøder og kommunikation 3. At skabe accept hos borgeren omkring de ændrede levevilkår Er opnået på grund af det skærpede fokus og involveringen af borgeren og familien 4. At anvende ICF-statusrapport som info- og kommunikationsredskab Er opnået gennem det fælles sprog og udgangspunkt hos sygehus, kommune og amt Erfaringer vi har gjort os Fordele: Forebyggelse frem for brandslukning Højere kvalitet i og større målretning af indsatsen Rigtig indsats første gang Projektet betød større fokus på dokumentation, redegørelse og beskrivelse af indsats God øvelse! Bedre overblik over økonomien Fokus på handleplaner, som blev bedre og tydeligere Skærpet kommunikation og samarbejde mellem aktørerne Helhedsorienteret sagsbehandling og flydende overgange i borgerens forløb Opbygning af en systematik og en skabelon for indsatsen En metode der også kan bruges på andre målgrupper Erfaringer vi har gjort os Ulemper: Projektet har været enormt ressourcekrævende Ikke mindst på tid! Specielt tidskrævende i overgangsperioden fra sygehus til eget hjem Projektet har ikke givet sig selv, men krævet hårdt arbejde fra alles side Det har til tider været svært at få sagsbehandlere til at tage ejerskab i projektet Ud fra værdien om, at denne målgruppe ikke skal prioriteres højere end andre Optimal behandling kan være svær at planlægge pga. den store omskiftelighed Øget videndeling internt imellem afdelingerne kan fører til splid pga. opgaveglidning Perspektivering og fremtidssyn Erfaringsudveksling/diskussion Samarbejdet med amtet har givet et godt indblik, som kan være brugbar ved overtagelse af amtslige opgaver Her kan den oparbejdede metode benyttes Den nye forhandlingsproces er nemmere pga. faglig ballast grundet projektet og viden om amtslige tilbud og ekspertise Spørgsmål er velkomne Er der nogle af jer, der har andre erfaringer med projektet? Er der noget i forløbet, som I mener vi kunne have løst anderledes og bedre? 5

NOTAT. Evaluering af genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade samt videndeling omkring koordinatorfunktionen

NOTAT. Evaluering af genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade samt videndeling omkring koordinatorfunktionen NOTAT Evaluering af genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade samt videndeling omkring koordinatorfunktionen Titel - Evaluering af genoptræning og rehabilitering af personer

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

Fakta-rapport: Resten af livet

Fakta-rapport: Resten af livet Fakta-rapport Redaktør: Inger Nørreskov Jensen Projektmagere: Vejle amt, Aktivprojektet: Karen Lund og Anne Petersen Bornholms Regionskommun, Ressourcevejen: Hanne Nielsen og Annette Lund Storstrøms Amt,

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade Indhold Forord... 3 1. Indledning... 4 2. Mål for udviklingen på det kommunale hjerneskadeområde... 6 3. Udspillets ti anbefalinger... 7 4. Status for

Læs mere

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats Et idékatalog Juli 2011 3 Indhold 1. INDLEDNING... 6 1.1. FOKUS PÅ TVÆRSEKTORIEL TEAMORGANISERING... 7 1.2. FOKUS PÅ SÆRLIGE MÅLGRUPPER... 7 1.3. FOKUS

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Handleplaner og ledelse. Arbejdet med pædagogiske handleplaner

Handleplaner og ledelse. Arbejdet med pædagogiske handleplaner Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner Kolofon Titel: Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner

Læs mere

Rehabilitering på borgernes præmisser

Rehabilitering på borgernes præmisser Bilag 1: Oplæg til innovationsspor Rehabilitering på borgernes præmisser Oplæg til innovationsspor Resultater fra fase 2: Videnindsamling April 2010 Indhold Side 3 Innovationsspor 1 Redskaber og metoder

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Best practice i ind satsen for langtidsledige

Best practice i ind satsen for langtidsledige Ins p ir atio n s kata lo g December 2012 Best practice i ind satsen for langtidsledige Hedensted Beskæftigelsesregion Midtjylland Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

DEN KOORDINERENDE KONTAKTPERSON KØBENHAVNS KOMMUNE

DEN KOORDINERENDE KONTAKTPERSON KØBENHAVNS KOMMUNE DEN KOORDINERENDE KONTAKTPERSON KØBENHAVNS KOMMUNE AUGUST 2012 Den Koordinerende Kontaktperson Den Koordinerende Kontaktperson er et treårigt udviklingsprojekt med psykisk syge borgere som målgruppe. Projektet

Læs mere

Voksenservice 03-12-2013

Voksenservice 03-12-2013 FREDERICIA KOMMUNE En ny vej 2.0 Handle- og udviklingsplan 2014-2015 Voksenservice 03-12-2013 Handle- og Udviklingsplan 2.0 er en plan, som skal danne grundlag for Voksenservices udvikling i 2014 og 2015

Læs mere

Kom videre med social kapital

Kom videre med social kapital Kom videre med social kapital Udfordringer, erfaringer og praktiske redskaber Indhold Forord... 3 Ledelse med social kapital... 4 UDFORDRING 1: Stil skarpt på kerneopgaven... 6 Case fra Danske Bank: Fælles

Læs mere

Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland

Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland Katrine Schepelern Johansen og Marie Brandhøj Wiuff Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland En evaluering Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland

Læs mere

Projektvedrørendekvalificering af den kommunale indsats iforholdtil småbørnmedmedfødteller erhvervethjerneskade

Projektvedrørendekvalificering af den kommunale indsats iforholdtil småbørnmedmedfødteller erhvervethjerneskade Fyns Amt SpecialrådgivningenforSmåbørn Projektvedrørendekvalificering af den kommunale indsats iforholdtil småbørnmedmedfødteller erhvervethjerneskade SATS-pulje-projekt 2005-2006 Fyns Amts Specialrådgivning

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC Uddannelse i bagagen Marts 2008 Uddannelse i bagagen Marts 2008 Indhold 1 Indledning.............................................. 5 2 Resume................................................ 7 2.1 Aktiviteter

Læs mere

"Flere veje og bedre metoder" Indsatser for socialt dårligt stillede med misbrugsproblemer

Flere veje og bedre metoder Indsatser for socialt dårligt stillede med misbrugsproblemer "Flere veje og bedre metoder" Indsatser for socialt dårligt stillede med misbrugsproblemer Evalueringsrapport Juni 2006 Finn Kenneth Hansen CASA "Flere veje og bedre metoder" Indsatser for socialt dårligt

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Forældreinddragelse og Goal Attainment Scale

Forældreinddragelse og Goal Attainment Scale Forældreinddragelse og Goal Attainment Scale Udviklingsprojekt om forældres inddragelse i målsætning for barnets forløb Tak til forældre for velvillig deltagelse i projektet og vejleder, cand. scient.

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

ORGANISERING OG IMPLEMENTERING AF SUNDHED PÅ TVÆRS

ORGANISERING OG IMPLEMENTERING AF SUNDHED PÅ TVÆRS ORGANISERING OG IMPLEMENTERING AF SUNDHED PÅ TVÆRS SUND BY NETVÆRKET Organisering og implementering af sundhed på tværs Sund By Netværket, 2012 1.udgave, 1.oplag, 2012 ISBN (trykt version): 978-87-92848-02-4

Læs mere

BEDRE KVALITET I ARBEJDET MED HJEMLØSE

BEDRE KVALITET I ARBEJDET MED HJEMLØSE EVALUERINGSRAPPORT Jeg Jeg er kommet rigtig langt. Jeg havde ingenting for et år siden (deltager) Vi lærer at håndtere denne gruppe borgere på en helt anden måde (sagsbehandler) Jeg ser virkelig en lettelse

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

#34 December 2010. Hjemløse og socialt udsatte får ordnet tænderne i bus. Hjemtag borgerne digitalt. bostednyt.dk. Rullende tandklinik i Randers:

#34 December 2010. Hjemløse og socialt udsatte får ordnet tænderne i bus. Hjemtag borgerne digitalt. bostednyt.dk. Rullende tandklinik i Randers: #34 December 2010 Rullende tandklinik i Randers: Hjemløse og socialt udsatte får ordnet tænderne i bus 18 Centerchef i Assens Kommune: Hjemtag borgerne digitalt 6 8 Socialministerens planer for næste år:

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner Indenrigs- og Sundhedsministeriet Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22

Læs mere

Center for Sundhed & Pleje. Godt Liv - Hver Dag. Evaluering. Projekt Hverdagsrehabilitering i Faxe Midt. Februar 2013

Center for Sundhed & Pleje. Godt Liv - Hver Dag. Evaluering. Projekt Hverdagsrehabilitering i Faxe Midt. Februar 2013 Center for Sundhed & Pleje Godt Liv - Hver Dag Evaluering Projekt Hverdagsrehabilitering i Faxe Midt Februar 2013 Forord Dette notat er udarbejdet med henblik på en første evaluering af Faxe Kommunes hverdagsrehabiliteringsprojekt

Læs mere

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere

Handleplan for hverdagsrehabilitering Social og Sundhed Hjælp til selvhjælp mere end vi plejer. juni 2012

Handleplan for hverdagsrehabilitering Social og Sundhed Hjælp til selvhjælp mere end vi plejer. juni 2012 Handleplan for hverdagsrehabilitering Social og Sundhed Hjælp til selvhjælp mere end vi plejer juni 2012 Indhold Baggrund 2 Grundlæggende antagelser, mission og vision 3 Mål, formål og målgruppe 5 Succeskriterier

Læs mere