Årsrapport Mission...2 Organisation...3 Aktiviteter...5 Netværk...11 Bilag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2008...1 Mission...2 Organisation...3 Aktiviteter...5 Netværk...11 Bilag 1...13"

Transkript

1 Årsrapport 2008 Årsrapport Mission...2 Organisation...3 Organisatorisk tilknytning...3 Styregruppe...3 Lokaler...3 Personale...4 Finansiering...4 Aktiviteter...5 Monitorering...5 Konsulentydelser...7 Undervisning...7 Audit...8 Inspektioner...8 Datamanagement...8 Forskningsprojekt...9 Netværk...11 GCP-Netværket...11 ECRIN...11 Øvrige netværk...12 Bilag Oversigt over forsøg, GCP-enheden har modtaget protokol for i

2 Mission Missionen for Københavns Universitetshospitals GCP-enhed var i 2008: Formålet med Københavns Universitetshospitals GCP-enhed er at hjælpe sundhedsfaglige forskere ved planlægning, udførelse og gennemførelse af forskerinitierede kliniske lægemiddelundersøgelser på de kliniske afdelinger og institutter under Københavns Universitetshospital, således at de gennemføres i overensstemmelse med gældende lovgivning vedrørende Good Clinical Practice (GCP). Udover at overtage opgaver vedr. kvalitetssikring og kvalitetskontrol af undersøgelser, skal Enheden også sikre undervisning og udvikling af kompetence i GCP hos personalet på de forskningsudførende institutter og kliniske afdelinger. Enheden skal i samarbejde med andre enheder og afdelinger, der arbejder for at bedre forskningen generelt, være med til at finde tværgående løsninger, der stimulerer og letter forskernes arbejde. 2

3 Organisation Organisatorisk tilknytning Københavns Universitetshospitals GCP-enhed er organisatorisk placeret under Københavns Universitetshospitals bestyrelse. Enheden er oprettet m.h.p. at servicere forskere, der er tilknyttet Københavns Universitetshospital, dvs. alle forskere ansat i Region Hovedstaden, Region Sjælland eller ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet (SUND). Privatpraktiserende læger indenfor Region Hovedstaden og Region Sjælland er også dækket af GCP-enhedens ydelser. Styregruppe Der er nedsat en styregruppe for GCP-enheden, som har det overordnede ansvar for GCP-enhedens drift og økonomi. Styregruppen har i den første del af 2008 bestået af én repræsentant fra SUND samt tre repræsentanter fra Region Hovedstaden. Fra 1. oktober 2008 har styregruppen bestået af to medlemmer fra SUND, 3 medlemmer fra Region Hovedstaden og 2 medlemmer fra Region Sjælland. Styregruppen har i 2008 holdt 3 møder, hhv. d. 12. februar, d. 3 juni og d. 1. oktober. Referaterne fra disse møder er tilgængelige på Enhedens hjemmeside. Styregruppens medlemmer: Prodekan, SUND, Ole Faber. (Formand) Professor Henrik Enghusen Poulsen, fra 1. okt. Lægelig direktør, Rigshospitalet, Jannik Hilsted Vicedirektør, Gentofte Hospital, Erik Jylling, indtil 12. aug. Lægelig direktør, Bispebjerg Hospital, Steen Werner Hansen, fra 12. aug. Enhedschef Inge Kristensen, Koncern Plan og Udvikling, Region Hovedstaden Forskningsleder Knud Rasmussen, Roskilde Sygehus, fra 1. okt. Konsulent Hans Okkels Birk, Kvalitet og Udvikling, Region Sjælland, fra 1. okt. Lokaler GCP-enheden har indtil 11. august været placeret på Gentofte Hospital, opgang sal. Fra 12. august har GCP-enheden haft adresse på Bispebjerg Hospital, opg. 51, 3. sal 3

4 Personale GCP-enheden havde i 2008 nedenstående personer ansat, svarende til i alt 12,8 årsværk. Ansættelsesgraden for hver enkelt er angivet i parentes. Leder, cand. pharm. Karin Friis Bach (0.86) GCP-koordinator, projektsygeplejerske Anne Mette Budde (0.94) GCP-koordinator, projektsygeplejerske Jeanette Blom (0.81) orlov 26. maj -14. sept. GCP-koordinator, cand.scient Ellen Due Horup (1.0) barselsorlov indtil 1. juli. GCP-koordinator, cand. scient. ph.d. Birgitte Grøn (0.94) barselsorlov fra 25. jan. GCP-koordinator, radiograf Kristian Juul (1.0) GCP-koordinator, projektsygeplejerske Mette Rosenfeldt (0.81) GCP-koordinator, projektsygeplejerske Carsten Nielsen (1.0) GCP-koordinator, cand. pharm. Kristina Devantier (0.86) Barselsorlov fra 17. dec. GCP-koordinator, bioanalytiker Birgitte Vilsbøll Hansen (1.0) GCP-koordinator, cand.pharm. Helle Maach-Møller (1.0) GCP-koordinator, cand.pharm. Louise Berendt (1.0) GCP-koordinator, projektsygeplejerske Lene Palfelt (0.81) Lægesekretær Bente Kjær (0,76) Herudover har datamanager Janus Engstrøm, Copenhagen Trial Unit, fra 1. maj 2008 været tilknyttet som fast konsulent. I forbindelse med arbejdsmarkedskonflikten i foråret 2008 strejkede 4 af GCP-enhedens ansatte i perioden fra 15. april 15. juni. Finansiering GCP-enheden har i 2008 haft et budget på i alt kr Finansieringen af dette har været planlagt at skulle dækkes på følgende måde: Tilskud fra Region Hovedstaden kr Tilskud fra Region Sjælland kr Tilskud fra Københavns Universitet kr Pulje til styrkelse af Infrastruktur for Klinisk Kræftforskning, RIKK kr Indtægter kr Kr Pga. stigende aktivitet blev den reelle udgift til GCP-enhedens drift i 2008 imidlertid på kr Differencen i forhold til budgettet blev dels dækket ved indtægter for monitorering, undervisning og konsulentarbejde, dels ved overførsel af overskud fra

5 Aktiviteter Monitorering I 2008 modtog GCP-enheden 71 nye forsøg, der skulle monitoreres, hvilket er en stigning på 34% i forhold til 2007 (fig. 1). Fire af forsøgene er firma-initierede forsøg, hovedsageligt fra mindre firmaer. Et forsøg er fra FARMA. To forsøg er forsker-initierede, men ikke underlagt GCP-krav. De pågældende forskere har dog haft ønske om at følge GCP alligevel. Af de 71 modtagne forsøg er 5 afsluttet inden initiering, dvs. at forsøget aldrig er gået i gang. Der er blevet afholdt et protokolgennemgangsmøde for 50 af de forsøg, der er modtaget i Dette betyder, at forskeren har modtaget vejledning fra GCP-enheden i bl.a. udformning af protokol og øvrige forsøgsdokumenter, anmeldelse af projektet samt praktiske forhold omkring fx medicinhåndtering og datamanagement. GCP-enheden søger så vidt muligt altid at yde vejledning til forskerne på dette stadie, da en god planlægning mindsker risikoen for efterfølgende fejl. Den væsentligste årsag til de tilfælde, hvor der ikke er blevet givet hjælp i planlægningsfasen, er at GCP-enheden først har modtaget protokollen umiddelbart før forsøgsstart Forsøg modtaget Protokolgennemgang Forsøg der ikke er initieriet Afsluttede forsøg efter monitorering Fig. 1. Oversigt over modtagne forsøg i GCP-enheden I 2008 blev der i alt afsluttet 36 af de igangværende forsøg. GCP-enheden er således stadig i en vækstfase, hvor der modtages flere opgaver end der afsluttes og den samlede opgavemængde er fortsat stigende. Samlet set blev der ved udgangen af

6 monitoreret 152 forsøg mod 134 forsøg ved udgangen af 2007 og 111 forsøg ved udgangen af 2006 (fig. 2). Cirka halvdelen af de forsøg, GCP-enheden monitorerer, er multicenterforsøg, og antallet af centre, der reelt monitoreres, er derfor væsentlig flere end antallet af forsøg - og er ligeledes i fortsat stigning (fig. 2). I 2008 blev der således monitoreret 252 centre. 250 Forsøg modtaget Forsøg der monitoreres 200 Centre der monitoreres Multicenter forsøg der monitoreres Fig. 2. Multicenterforsøg og centre Af fig. 3 fremgår det, hvordan de 252 centre fordeler sig på hospitaler og øvrige institutioner, som GCP-enheden servicerer Amager Bispebjerg Frederiksberg Gentofte Glostrup Herlev Hvidovre Rigshospitalet Frederikssund Roskilde Slagelse Steno Diabetes Center Andre Fig. 3. Antal forsøg på hvert center,

7 Konsulentydelser GCP-enheden har i perioden 1. nov aug 2008 varetaget opgaven som QA manager i fase I enheden PhaseOneTrials. Dette har været udført som en konsulentydelse. I den forbindelse har der bl.a. været ydet støtte ved i alt 5 audits fra andre firmaer, og der har været udført en audit af en ekstern leverandør på vegne af PhaseOneTrials. Undervisning GCP-enheden har i 2008 holdt følgende kurser: Introduktionskursus i klinisk forskning, Et 1-dags kursus for projektsygeplejersker på begynderniveau. Kurset er blevet afholdt 3 gange, hhv. d. 9. april, 14. april og 25. november. Kursus for erfarne projektmedarbejdere, Et 2-dages kursus for erfarne projektmedarbejdere. Kurset blev afholdt 2 gange, hhv. d maj og oktober. GCP and investigator-initiated Clinical Trials. Et 2-dages ph.d. kursus, der udbydes af Københavns Universitet (SUND). Kurset er blevet afholdt 1 gang d nov. Udover GCP-enhedens egne kurser, har personale fra GCP-enheden i 2008 undervist i GCP og GCP-relaterede emner ved følgende kurser/møder: Introduktion til kliniske lægemiddelforsøg. Håndtering af forsøgslægemidler. Nomeco (heldagskursus) 11. jan. Roche kursus for hæmatologiske sygeplejersker, Odense. 16. jan. Forskningsmetodologi: Kliniske forsøg og GCP. 2 semester, Cand. Scient. San. Uddannelsen, KU feb. NOVA Post graduate course for dyrlæger, LIFE. 13. marts Investigatormøde, 6S forsøget. DGI-byen, København. 4. april A-kursus Klinisk Farmakologi: Udvikling og afprøvning af lægemidler samt administrativ farmakologi. Good Clinical Practice. 16. april GCP og forskerinitierede lægemiddelforsøg. Ph.d.kursus, Nyborg. 12. juni Investigatormøde, Curosurf forsøg. 20. aug. Informationsmøde, Gastroenterologisk afd., Hvidovre Hosp. 4. sept. Lif Diplomkursus i GCP for projektsygeplejersker. 13. sept. GCP ved klinisk kræftforskning. SKA kursus. 23. sept. Informationsmøde, Dermatologisk afd., BBH. 25. sept. Lif Introduktionskursus for nyansatte i medicinalindustrien. 28. okt. Introduktionskursus i klinisk forskning for sygeplejersker, Syddansk Universitet, 6. nov. Informationsmøde, Videnskabsetisk Komité, Region Hovedstaden. 8. dec. 7

8 Audit GCP-enheden indgik i 2008 aftale med de to øvrige GCP-enheder ved hhv. Århus og Odense Universitetshospital om gensidig audit af hinanden. Der er derfor blevet uddannet en auditør internt i hver GCP-enhed, og der er derefter blevet udført to audits i 2008 samt planlagt en tredje audit i Alle tre forsøg, der har været underkastet audit, har været enkeltcenterforsøg, som kun er blevet monitoreret af én GCP-enhed. Formålet har været at foretage en systematisk og uafhængig gennemgang af forsøgsaktiviteter for et forsøg, og bl.a. derved vurdere de procedurer, som GCP-enhederne arbejder efter. Auditørerne har selv udvalgt hvilke forsøg, der skulle auditeres ud fra en liste over samtlige muligheder. GCP-enheden i København fik i 2008 auditeret følgende forsøg: Effekt af Insulin Detemir og NPH Insulin på nyrernes natrium reabsorption, væskebalance og vægt hos patienter med type II diabetes., Rigshospitalet d nov. Lead-auditor: Annette Jørgensen, GCP-enheden ved Århus Universitetshospital. Ved denne audit blev udelukkende fundet afvigelser i kategorien minor. Inspektioner Lægemiddelstyrelsen har i 2008 inspiceret ét forsøg, som GCP-enheden har monitoreret: Evaluering af røde morfin dråber til behandling af dyspnø hos lungecancerpatienter. Næstved Sygehus, nov. Inspektionen blev foretaget som en rutine-inspektion som led i myndighedens kontrolvirksomhed. Lægemiddelstyrelsen konkluderede, at det inspicerede forsøg stort set blev gennemført i henhold til den godkendte protokol. Der blev konstateret afvigelser fra GCP ved den praktiske gennemførelse af forsøget, hvoraf noget allerede var fundet ved monitoreringen. Afvigelserne blev ikke vurderet til at have haft væsentlig indflydelse på forsøgspatienternes sikkerhed eller forsøgsresultaternes validitet. De påtalte forhold er efterfølgende blevet bragt i orden. Datamanagement GCP-enheden indgik fra 1. maj en aftale med Copenhagen Trial Unit om ansættelse af en datamanager fra CTU som konsulent i GCP-enheden. GCP-enheden har herefter tilbudt hjælp til datamanagement som en fast del af de ydelser, offentlige forskere fra Københavns Universitetshospital kan få. Tilbuddet består i installering af et datamanagementprogram (Phosco) hos forskeren samt opbygning af indtastningssider i 8

9 dette program, således at der på en sikker og brugervenlig måde kan tastes forsøgsdata ind i forsøgets database enten løbende, eller når forsøget er overstået. Programmet er bygget op, således at der vil kunne monitoreres direkte på de indtastede data, hvilket gør monitoreringen mere meningsfuld, da det dermed bliver de endelige forsøgsdata, der bliver kontrolleret. Phosco kan indtil videre kun anvendes til forsøg, hvor alle data samles til indtastning ét sted (fx enkelt-center forsøg). I 2008 har følgende forsøg fået hjælp til datamanagement fra GCP-enheden Et enkelt center, dobbeltblindt, randomiseret, placebokontrolleret overkrydsningsstudie til vurdering af effekten og tolerancen af tonabersat i den forebyggende behandling af migræne med aura. Effekt af Insulin Detemir og NPH Insulin på nyrernes natrium reabsorption, væskebalance og vægt hos patienter med type II diabetes. Rigshospitalet, Endokrinologisk afd. En randomiseret, placebo-kontrolleret, dobbelt-blind afprøvning af intravenøs immunglobulin til kvinder med uforklarlig sekundær abortus habitualis. Rigshospitalet, Fertilitetsklinikken. Sugetablet. Klinisk forsøg med ny patientvenlig metode til lokalanalgesi af svælget, Hvidovre Hospital, Klinisk forskningscenter. Trichuris suis ægbehandling for attakvis multipel sclerose et sikkerhedsstudie. Rigshospitalet, Scleroseklinikken. Sammenligning af to forskellige bedøvelser af børn til MR-scanning. Glostrup Hospital, Operations- og anæstesiafd. Effekten af Kortvarig Medicinsk Antiarytmisk Behandling på Succesraten og Qol efter Kateterablation for Atrieflimren (AMIO-CAT). Righospitalet, Kardiologisk afd. Det skandinaviske Cystisk Fibrose-Azithomycin-studie. Effekt af supplering med oral azithromycin til inhaleret colistin og oral ciprofloxacin som behandling af inermitterende luftvejsinfektion med Pseudomonas aeruginosa hos patienter med cystisk fibrose. Udskydelse af tidspunktet for næste pseudomonas infektion. Forhindring af udvikling af kronisk infektion. Forskningsprojekt I samarbejde med Lægemiddelstyrelsen og Klinisk Farmakologisk Afd, Q, Rigshospitalet, har GCP-enheden været initiativtager til en undersøgelse af Udviklingen i de forskerinitierede kliniske lægemiddelforsøg i Danmark i perioden Projektet finansieres af Klinisk Farmakologisk afd, Rigshospitalet, og Lægemiddelstyrelsen. Der har været ansat to stud.pharm. er fra 1. februar marts

10 Resultaterne af undersøgelsen har, efter aftale med Danmarks Farmaceutiske Universitet, været anvendt i de to studerendes specialeopgave ved Institut for Samfundsfarmaci. Specialeopgaven blev afsluttet og forsvaret i juni Resultaterne er endvidere blevet publiceret i BMJ (BMJ 2008;336:33-35). På baggrund af resultaterne fra undersøgelsen er der i 2008 blevet udarbejdet endnu en artikel (endnu ikke publiceret) og de samme samarbejdspartnere har arbejdet videre med et oplæg til et ph.d. projekt, der skal udføres i perioden april 2009 marts Ph.d. projektets formål er at undersøge publikationstendenser for offentlige forsøg udført i Danmark, herunder flaskehalse og årsager til ikke-publikation. 10

11 Netværk GCP-Netværket GCP-enheden i København indgår i GCP-Netværket i et formaliseret samarbejde med de to øvrige offentlige GCP-enheder i Danmark ved hhv. Odense og Århus Universitetshospitaler. Til at varetage det løbende samarbejde mellem de tre GCP-enheder er der inden for Netværket nedsat et Forretningsudvalg (FU) bestående af lederne fra hver af de tre enheder. Der har i 2008 været afholdt i alt 5 møder i FU, hvor der blandt andet udveksles ideer og iværksættes fælles projekter. Der samarbejdes omkring monitorering af multicenterforsøg, ensartede kvalitetssikringsprocedurer, herunder enhedernes Standard Operating Procedures (SOP er) samt øvrige tværgående tiltag. De tre GCP-enheder har endvidere i fællesskab inviteret Lægemiddelstyrelsen til en workshop med det formål at diskutere fælles interesseområder og problemstillinger vedr. offentlige forsøg. Workshoppen blev holdt på Hotel Storebælt, Nyborg, d. 28. februar. I workshoppen deltog to medarbejdere fra afdelingen for godkendelse af kliniske forsøg i Lægemiddelstyrelsen samt to GCP-inspektører. Der har i løbet af 2008 været afholdt en fælles workshop for samtlige medarbejdere ved de tre enheder d marts. Herudover har der været afholdt en fælles temadag d. 14. august, med det formål at diskutere en fælles vision for GCP-enhederne, samt starte en proces mhp. at definere nogle fælles værdier. Det sidste mundede ud i fem fælles værdiord, som fremover anvendes aktivt i arbejdet i alle tre enheder. ECRIN GCP-enheden har i løbet af 2008 deltaget i det internationale netværk ECRIN (European Clinical Research Infrastructures Network) et netværk af europæiske kliniske forskningsenheder, der arbejder for at støtte vilkårene for offentlig lægemiddelforskning i Europa samt etablere mulighed for selv at igangsætte større kliniske lægemiddelforsøg på tværs af flere europæiske lande. I denne forbindelse har GCP-enheden været repræsenteret i én af de tværgående arbejdsgrupper inden for ECRIN og har deltaget i ECRINs årsmøde d maj i Bruxelles. 11

12 Øvrige netværk GCP-enheden har i 2008 desuden deltaget i følgende møder og konferencer: Dansk Farmakologi Årsmøde, Odense. 16. jan. Møde i Dansk Selskab for GCP: Quality assurance within the scope of GCP. 25. febr. Møde med Tectra, Region Hovedstadens Teknologioverførselsenhed. 2. apr. Studiebesøg fra Region Skåne Kompetenscenter, Lund. 14. maj. Nordic Research Conference, Bergen maj Møde med Region Hovedstadens Apotek, afdeling for håndtering af medicin til kliniske forsøg. 30. maj Møde mhp. brainstorming vedr. ny uddannelse, FARMA. 18. juni. Studiebesøg fra Klinisk Kontor for Forskning, Radiumhospitalet, Oslo. 12. sept. CVK s årsmøde, 25. sept. Møde i DCRIN (Danish Clinical Research Infrastructure Network) 26. sept. Introduktionsmøde med Klinisk Farmakologisk Enhed, BBH. 29. sept. Møde i Dansk Selskab for GCP: Deltagerinformation og Samtykke. 12. nov. Introduktion, nyansat finansieringskonsulent, Gentofte Hospital. 17. nov. Conference on the Impact on Clinical Research of European Legislation (ICREL). Bruxelles, 2. dec. Møde med Videnskabsetisk Komité, Region Sjælland. 8. dec. 12

13 Bilag 1 Oversigt over forsøg, GCP-enheden har modtaget protokol for i 2008 Hospital Projekt nr Projektets titel (som forsøget udgår fra) Speciale Vaccination med HIV-antigener i adjuvans til behandling af patienter med kronisk HIV-infektion Hvidovre Hospital Infektions Med Behandling af mandibulær osteoradionekrose med Rigshospitalet hyperbar oxygen. Odontologi Kan mineraltilskud med bismuth mindske Herlev Hospital Hæmatologi toksiciteten af kemoterapi og strålebehandling? En klinisk prospektiv, dobbeltblind randomiseret undersøgelse af patienter med hæmatologiske sygdomme som modtager intensiv kemoterapi og/eller strålebehandling Antipsykotikas påvirkning af funktionelle Glostrup Hospital Psykiatri kandidatendofænotyper for skizofreni: En prædiktor for outcome? PGF2α hovedpineudløsende egenskaber og evt. ændringer af kranielle arteriers diameter Glostrup Hospital Neurologi Et randomiseret klinisk forsøg med behandling af Udlandet fluoralcil-resistent fremskreden kolorektal cancer hvor standardbehandling med irinotecan som enkeltstof sammenlignes med irinotecan plus panitumumab og irinotecan plus ciclosporin A randomised trial assessing whether preoperative Udlandet chemotherapy and/or an anti-egfr monoclonal antibody improve outcome in high-risk operable colon cancer Et randomiseret, enkeltblindet, openlabel Rigshospitalet Kardiologi crossover-studie af clarithromycins mulige induktion af oxidativt stress på raske forsøgspersoner A randomized, multicenter study of daylight Bispebjerg Hospital Dermatologi mediated photodynamic therapy with Metvix cream 160 mg/g in patients with multiple actinic keratosis on the face and scalp Sammenligning af to forskellige bedøvelser af børn Glostrup Hospital til MR-scanning Anæstesiologi Forebyggelse af tilbagefald af depression hos Hillerød Psykiatri forsøgsdeltagere behandlet med ECT med brug af forskellige doser escitalopram eller en fast dosis nortriptylin (DUAG-7) A Phase II study of Vorinostat in Patients with Polycythaemia Vera and Essential Thrombocythaemia Herlev Hospital Hæmatologi 13

14 Projekt nr Projektets titel A Phase II Study on Erlotinib in Patients with Polycythaemia Vera and Essential Thrombocythaemia Hospital (som forsøget udgår fra) Speciale Herlev Hospital Hæmatologi Behandling af præmaligne hudlæsioner hos immunsupprimerede organtransplanterede patienter: En randomiseret sammenlignende Bispebjerg Hospital undersøgelse af topikal imiquimod og fotodynamisk terapi Multicenter FASE III undersøgelse af effekten af Rigshospitalet præoperativ(neoadjuverende) kemoterapi inden operation med efterfølgende adjuverende kemoterapi ved operabel NSCLC stadie IB,IIA, IIB, og IIIA/T Hudens barrierefunktion og stratum corneum lipider effekt af lokalbehandling Roskilde Sygehus Proof of concept study 1 (POC1): Evaluering af Udlandet effekten af doxycyclin versus placebo på retinal funktion og bagre afsnit neovaskularisation hos patienter med alvorlig ikke-proliferativ eller tidlig (ikke-høj-risiko) proliferativ diabetisk retinopati Blokering af Carbachols hovedpineudløsende Glostrup Hospital egenskaber og virkning på hjernens hæmodynamik med den muskarine receptorhæmmer glykopyrron Treatment protocol for children and young adults Rigshospitalet with acute lymphoblastic leukemia diagnosed in the Nordic countries Prospektiv randomiseret dobbeltblindt placebokontrolleret Rigshospitalet studie af om calciumkanalblokade påbegyndt inden operation forebygger ciclosporin induceret nefropati efter lungetransplantation Amiodarone som profylakse mod atrieflimren hos Skejby Hospital patienter der opereres for lungekræft: Et kontrolleret, randomiseret, dobbeltblindet studie Et randomiseret, dobbeltblindet, crossover studie Rigshospitalet om metoprolols indflydelse på stressudløst katakolaminrespons hos raske forsøgspersoner Depression in remission study - a cohorte study of Hillerød depressive patients in antidepressive treatment in general practice Klinisk forsøg med ny patientvenlig metode til lokalanalgesi af svælget. Hvidovre Hospital Effekten af PTH(1-34) behandling på knogleheling Glostrup Hospital in vitro Pilot studie projekt: Behandling med N- acetylcystein af patienter med cystisk fibrose Rigshospitalet Et randomiseret, dobbeltblindet, Steno Diabestes Center placebokontrolleret cross-over forsøg med Hexalacton til patienter med type 1 diabetes og mikroalbiminuri Scolioser hos cerebral parese patienter behandlet med Botulinum toxin A injektioner Hvidovre Hospital Dermatologi Dermatologi Øjensygdomme Neurologi, børne- Nefrologi Kardiologi Farmakologi Psykiatri Smertebehandling Osteoporose Cystisk fibrose Diabetes Pædiatri 14

15 Projekt nr Projektets titel Randomized phase III trial in elderly patients with previously untreated symptomatic Multiple Myeloma comparing MP-Thalidomide (MP-Thal) followed by thalidomide maintenance versus MP- Lenalidomide (MP-Len) followed by maintenance with Lenalidomide Trichuris suis ova therapy for relapsing multiple sclerosis Intravesikal instillation af botulinum toxin type A til patienter med urge urininkontinens Randomiseret forsøg der sammenligner 4 og 6 kemoterapicyklusser med CHOP (Cyclofosfamid, Doxyrubicin, Vincristin og Prednisolon) i 21 dages intervaller, både med 6 cyklusser immunoterapi med monoklonalt anit-cd20-antistof-rituximab hos patienter med aggressiv CD20-positiv B-cellelymfom i alderen år uden risikofaktor (aldersjusteret IPI=0) og uden massiv sygdom (diameret < 7.5 cm) Hospital (som forsøget udgår fra) Speciale Udlandet Hæmatologi Rigshospitalet Glostrup Hospital Rigshospitalet Neurologi Gyn.-Obst. Hæmatologi A randomized phase II trial with bevacizumab, Rigshospitalet irinotecan and cerebral radiotherapy versus bevacizumab, temozolomide and cerebral radiotherapy as first line treatment for patients with glioblastoma multiforme A phase II study of temsirolimus and bevacizumab Rigshospitalet in recurrent glioblastoma multiforme! A protocol for non metastatic rhabdomyosarcoma Udlandet, børne Et enkelt-center, randomiseret kontrolleret studie af Rigshospitalet Kardiologi effekten af NOGA-vejledt mesenkymal stromal celle injektionsbehandling på den fysiske præstationsevne hos patieter med koronarsygdom og hjertesvigt Fase II forsøg med cetuximab og irinotecan til patienter med platin-resistent esofagus- eller ventrikel-cancer Odense Universitetshospital Coolaid Øresund Sænkning af legemstemperatur til Bispebjerg Hospital behandling af akut slagtilfælde Tilskud af høj-dosis vitamin D under graviditeten Gentofte Hospital med henblik på forebyggelse af astma hos børn: Randomiseret interventions-studium i ABC (Asthma Begins in Childhood) kohorten Kombineret biologisk behandling og kemoterapi til patienter med inoperabelt cholangiocarcinom Vejle Sygehus Concomitant Tarceva and irradiation in patients in Odense Hospital local-regionally advanced non-small cell lung cancer. A phase II study Induction chemotherapy with carboplatin and Odense Hospital navelbine oral followed by concomitant navelbine oral and irradiation in local-regionally advanced non-small cell lung cancer. Neurologi Pædiatri 15

16 Projekt nr Projektets titel Evalluering af cytotoksicitet og genetiske ændringer ved højdosis Vitamin C infusioner i kastrationsresistent, metastaserende human prostatacancer Effekten af Bezafibrat på muskelmetabolismen under fysisk aktivitet hos patienter med fedtmetaboliske defekter i skeletmuskulaturen Randomiseret fase III-forsøg for at undersøge effekten af tidlig intensivering af rituximab i kombination med CHOP-kemoterapi hver anden uge efterfulgt af vedligeholdelsesbehandling med rituximab hos ældre patienter (66-80 år) med diffust storcellet B-cellelymfom En ny immunterapi baseret på patientens egne Hospital (som forsøget udgår fra) Speciale Herlev Hospital Rigshospitalet Udlandet Privat celler til behandling af patienter med prostatakræft Effekten af Sildenafil på venstre ventrikels Rigshospitalet diastoliske funktion efter akut myokardie infarkt Eliminationshastigheden for JAK2-V617F Mutation Herlev Hospital under behandling af Polycythæmia Vera og Essentiel Trombycytose med humant Leukocytinterferon MLT for træthed og andre symptomer hos patienter Bispebjerg Hospital med fremskreden kræft T-celle baseret immununterapi til patienter med dissemineret malignt melanom: Et pilotstudie Herlev Hospital T-celle baseret immunterapi til patienter med hoved-halscancer: Et pilotstudie Herlev Hospital Fastlæggelse af optimal transfusionsgrænse efter stor ortopædkirurgi Rigshospitalet An EP4 receptor antagonist BGC and Glostrup Hospital prostaglandin E2 (PGE2) in a human model of headache Effekt af erythropoietin på depressive symptomer Rigshospitalet og neurokognitive deficit ved behandlingsresistent depression og ved unipolar eller bipolar lidelse i remitteret fase Immunoglobulinbehandling af patienter med Rigshospitalet inklusionslegememyositis. Hvilke markører forudsiger et behandlingsrespons? Kognitiv funktion hos raske forsøgspersoner udsat Rigshospitalet for akut smerte før og under behandling med remifentanil Supplering med hcg ved kontrolleret ovariel Rigshospitalet stimulering med rekombinant FSH for in vitro fertilisering. Et randomiseret kontrolleret klinisk studie. Kliniske, embryonale, endokrine og genetiske aspekter Profylaktisk fotodynamisk terapi til Bispebjerg Hospital organtransplanterede patienter - et randomiseret, intraindividuelt forsøg med blindet effektvurdering Effekten af Kortvarig Medicinsk Antiarytmisk Rigshospitalet Behandling på Succesraten og Qol efter Kateterablation for Atrieflimren (AMINO-CAT) Muskelsygdomme Hæmatologi Kardiologi Hæmatologi Ortopæd kirurgi Neurologi Psykiatri Neurologi Smertebehandling Fertilitet Dermatologi Kardiologi 16

17 Hospital Projekt nr Projektets titel (som forsøget udgår fra) Speciale Elektrokemoterapi som pallierende behandling til thoraxforfladerecidiv af brystkræft Herlev Hospital,brystkir FLOX + Erbitux. 1. linie behandling til patienter Odense Hospital med metastaserende kolorektalcancer og wild type K-RAS tumor Effekts of hydroxyethyl starch 130/0.4 or crystalloid Rigshospitalet Intensiv afd. solution on mortality and kidney failure in patients with severe sepsis Neurogene mekanismer ved burning mouth Odont. Inst København Odontologi syndrome med fokus på lokalisation og desensibilisering af vanilloid receptor TRPV The Neurapro-E study. A muliticenter RCT of Udlandet Psykiatri Omega-3 fatty Acids and Cognitive-Behavioural Case Management for Symtomatic Patients at Ultra-High Risk for Early Progression to Schizophrenia and other Psychotic Disorders Effekten af behandling af traumatiserede flygtninge Gentofte Hospital Psykiatri med traume-fokuseret kognitiv adfærdsterapi og lægebehandling inklusive antidepressiva et randomiseret kontrolleret klinisk studie NXN-188 Oral Capsules (NXN-188) Glostrup Hospital Neurologi Behandling ved intraventrikulær blødning:et Rigshospitalet Neurologi pilotstudie af virkningen med tidlig intraventrikulær actilysebehandling Afprøvning af plaster til behandling af bi- og hvepsestik Privat Allergi First international Inter-Group Study for classical Hodgkin s Lymphoma in Children and Adolescents, børne Working parties on leukaemia in adults and Udlandet Hæmatologi children. Trial in acute myeloid leucamia or high risk myelodysplastic syndrome Populationsbaseret farmakokinetisk og Danmarks Farmaceutiske Hæmatologi farmakodynamisk doseringsmodel af daunorubicin, Universitet cytarabin og etoposid til akut myeloid leukæmi 17

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Indhold... 2 Organisation... 4 Aktiviteter... 6 Undervisning... 11 Intern Kvalitetssikring... 12 Netværk... 16

Indhold... 2 Organisation... 4 Aktiviteter... 6 Undervisning... 11 Intern Kvalitetssikring... 12 Netværk... 16 Årsrapport 2013 Indhold Indhold... 2 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 5 Aktiviteter... 6 Monitorering... 6 Hjemmeside... 7 Forskningsprojekter...

Læs mere

Indhold... 2 Mission... 3 Organisation... 4 Aktiviteter... 6 Undervisning... 10 Intern Kvalitetssikring... 12 Netværk... 16

Indhold... 2 Mission... 3 Organisation... 4 Aktiviteter... 6 Undervisning... 10 Intern Kvalitetssikring... 12 Netværk... 16 Årsrapport 2011 Indhold Indhold... 2 Mission... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 5 Aktiviteter... 6 Monitorering... 6 Hjemmeside... 8

Læs mere

Deltagerinformation 18-01-2010 INFORMATION TIL DELTAGERE

Deltagerinformation 18-01-2010 INFORMATION TIL DELTAGERE INFORMATION TIL DELTAGERE Tilskud af høj-dosis vitamin D under graviditeten med henblik på forebyggelse af astma hos børn: Delstudium i ABC (Asthma Begins in Childhood) kohorten Vi henvender os til dig

Læs mere

Amendment 1 af 10. juli 2009

Amendment 1 af 10. juli 2009 Amendment 1 af 10. juli 2009 1. Der ønskes oprettelse af to nye centre fra 1. september 2009. Begrundelsen er at man derved opnår større sikkerhed for at nå det i protokollen fastsatte antal patienter.

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

Formandsberetning Fremlagt ved generalforsamlingen den 13. marts 2014

Formandsberetning Fremlagt ved generalforsamlingen den 13. marts 2014 Formandsberetning Fremlagt ved generalforsamlingen den 13. marts 2014 Jeg vil endnu engang starte med at sige tak til bestyrelsen og vores medlemmer for et godt år med velbesøgte kurser og møder. Jeg vil

Læs mere

Amendment 2 af 21. maj 2010

Amendment 2 af 21. maj 2010 Amendment 2 af 21. maj 2010 Vedrørende journal nr. 2612-3884 Eksisterende protokol Final version - Dato 19.12.2008 Protokolnummer: 7001, med Amendment 1 af 10. juli 2009 Nuværende tekst = teksten som den

Læs mere

Senfølger efter kræftbehandling. Mikael Rørth Onkologisk Klinik Rigshospitalet

Senfølger efter kræftbehandling. Mikael Rørth Onkologisk Klinik Rigshospitalet Senfølger efter kræftbehandling Mikael Rørth Onkologisk Klinik Rigshospitalet Mål for kræftbehandling Bedre overlevelse, sygdomsfrihed Mindske symptomer Bedre livskvalitet Mange behandlinger ikke gode

Læs mere

Implementering. En vanskelig affære. Klinikchef Carl-Otto Gøtzsche

Implementering. En vanskelig affære. Klinikchef Carl-Otto Gøtzsche Implementering En vanskelig affære Klinikchef Carl-Otto Gøtzsche Region til sygehuse: Følg vejledning eller betal selv for dyr medicin Sygehuse i Region Midtjylland skal fremover følge anbefalingerne fra

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011 Sag nr. Emne: 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Forsøgets titel: Individuel tværfaglig intervention for børn med cerebral parese Betydningen af tre- dimensionel klinisk ganganalyse

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Kræft. Symptomer Behandling Forløb. Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge

Kræft. Symptomer Behandling Forløb. Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge Kræft Symptomer Behandling Forløb Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge Hvad vil vi Basis Baggrund - Basisviden Opsummering Hudkræft Praksis Kræft - Forløb Bivirkninger Symptomer

Læs mere

INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010. kl. 16.00 18.00 VELKOMMEN

INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010. kl. 16.00 18.00 VELKOMMEN INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010 kl. 16.00 18.00 VELKOMMEN 1 Videncentret i TV2-Nyhederne mandag d. 26.10.2010 2 Program Velkomst v/ forskningsleder Sine Skovbjerg 16.05-16.15: Status for Videncentret

Læs mere

Klinisk farmakologisk afdeling

Klinisk farmakologisk afdeling Klinisk farmakologisk afdeling Bispebjerg Hospital 2010/11 Ledende overlæge, ph.d. Hanne R Christensen Organisering 1 afdeling i Region Hovedstaden på to matrikler BBH og RH 1 leder og 1 afsnitsledelse

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2015 > Sæsonprogram for efterår 2015 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 22. september kl. 20.00: Tirsdag den 6. oktober kl. 20.00:

Læs mere

INTENSIV FORSKNING SEPSISBEHANDLING, (DE 6 S ER), OG HVORDAN ARBEJDER MAN MED DETTE SOM PROJEKTSYGEPLEJERSKE

INTENSIV FORSKNING SEPSISBEHANDLING, (DE 6 S ER), OG HVORDAN ARBEJDER MAN MED DETTE SOM PROJEKTSYGEPLEJERSKE INTENSIV FORSKNING SEPSISBEHANDLING, (DE 6 S ER), OG HVORDAN ARBEJDER MAN MED DETTE SOM PROJEKTSYGEPLEJERSKE FSAIO Landskursus 19. september 2011 PROJEKTSYGEPLEJERSKENS ARBEJDE INDEN FOR SEPSISFORSKNING

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt.

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt. Deltagerinformation Projekttitel: DD2 - Dansk center for strategisk forskning i type 2 diabetes Godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Syddanmark, journal nr. S-201000082. Søger personer med

Læs mere

Information om Multipel Sclerose

Information om Multipel Sclerose Information om Multipel Sclerose - til den praktiserende læge Hvad er Multipel Sclerose Side 2 Sygdomsforløb ved Multipel Sclerose Side 3 Typiske symptomer ved Multipel Sclerose Side 4 Medicinske behandlingsmuligheder

Læs mere

Dødelighed i ét tal giver det mening?

Dødelighed i ét tal giver det mening? Dødelighed i ét tal giver det mening? Jacob Anhøj Diagnostisk Center, Rigshospitalet 2014 Hospitalsstandardiseret mortalitetsrate, HSMR Definition HSMR = antal d/odsfald forventet antal d/odsfald 100 Antal

Læs mere

DLCG/DLCR Årsmøde 2013

DLCG/DLCR Årsmøde 2013 DLCG/DLCR Årsmøde 2013 DLCG/DLCR Årsmøde 2013 Torben Riis Rasmussen Siden sidste Årsmøde DLCG s mangeårige formand, Torben Palshof, måtte fratræde af helbredsmæssige årsager. Siden sidste Årsmøde DLCG

Læs mere

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Mette Søgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: mette.soegaard@ki.au.dk 65+ årige runder 1 million i

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 DPCG Styregruppe Magnus Bergenfeldt Carsten Palnæs Hansen Michael Bau Mortensen (Formand) Frank Viborg Mortensen Mogens Sall Niels

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup 1 Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Stillingens art, organisatoriske indplacering, kompetence og ansvar

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv Mette Nørgaard, Klininisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Email: mn@dce.au.dk DUCGdata DUCGdata DaProCa data DaRenCa

Læs mere

Academy for sygeplejersker

Academy for sygeplejersker Academy for sygeplejersker 5.-6. september 2013 Trinity Hotel & Konference Center Middelfart/Fredericia TEMA Co-morbiditet, behandlingssvigt/-risici og fremtidig patientmonitorering Invitation Det er os

Læs mere

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk Nyhedsbrev fra dchi s. 2 Inflation i interessen for sundhedsøkonomi s. 3 workshop: Public health, healthcare evaluations and labor markets s. 4 DChi s ph.d projekter s. 5 DCHI medsponsor for minikonference

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 23. marts 2010. Sag nr. 4. Emne: Status vedrørende sundhedsaftaler. Bilag 2 (Notat med webadresser)

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 23. marts 2010. Sag nr. 4. Emne: Status vedrørende sundhedsaftaler. Bilag 2 (Notat med webadresser) REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 23. marts 2010 Sag nr. 4 Emne: Status vedrørende sundhedsaftaler Bilag 2 (Notat med webadresser) Fra: Vera Qvistgaard Sendt: 18. marts 2010 12:46 Til: Charlotte

Læs mere

Skriftlig information, når det er bedst. v/ Else Wad Bjørn, kommunikationschef

Skriftlig information, når det er bedst. v/ Else Wad Bjørn, kommunikationschef Skriftlig information, når det er bedst v/ Else Wad Bjørn, kommunikationschef Hvorfor står jeg her? Forskningsprojekt om forståelse af skriftlig patientinformation Inspirator og rådgiver i kommunikation

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Kirurgi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Kirurgi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Kirurgi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. kirurgi 1 1 Generelle overvejelser i forhold til specialet

Læs mere

Birgitte Klindt Poulsen Overlæge Klinisk farmakologisk afdeling Aarhus og Aalborg universitetshospitaler

Birgitte Klindt Poulsen Overlæge Klinisk farmakologisk afdeling Aarhus og Aalborg universitetshospitaler Birgitte Klindt Poulsen Overlæge Klinisk farmakologisk afdeling Aarhus og Aalborg universitetshospitaler Formål med RADS RADS skal sikre bedre kvalitet i behandlingen ved, at patienter overalt i landet

Læs mere

Birgit Schiøtt Professor (MSO), PhD Kemisk institut og inano. Bent Deleuran Professor (MSO), overlæge, dr.med. Århus Universitetshospital

Birgit Schiøtt Professor (MSO), PhD Kemisk institut og inano. Bent Deleuran Professor (MSO), overlæge, dr.med. Århus Universitetshospital Uddannelsesstrategier, -planer og -udbud inden for lægemiddelområdet? Bent Deleuran Professor (MSO), overlæge, dr.med. Århus Universitetshospital Birgit Schiøtt Professor (MSO), PhD Kemisk institut og

Læs mere

Behandling af akne i graviditeten Hedegaard, U., Larsen, J. & Damkier, P. 2008 I : Syddanske Læger. 1, s. 20 1 s.

Behandling af akne i graviditeten Hedegaard, U., Larsen, J. & Damkier, P. 2008 I : Syddanske Læger. 1, s. 20 1 s. Ulla Hedegaard Klinisk farmaceut, Ph.d.-studerende Klinisk Farmakologi Afd. for Klinisk Biokemi og Farmakologi Postaddresse: J. B. Winsløws Vej 19, 2. 5000 Odense C Danmark Postaddresse: J. B. Winsløws

Læs mere

Godkendelse af biomedicinske forskningsprojekter

Godkendelse af biomedicinske forskningsprojekter Godkendelse af biomedicinske forskningsprojekter -regler og egne erfaringer Rikke Lund, lektor cand.med. ph.d. Afdeling for Social Medicin Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet, sept.

Læs mere

Klar tale med patienterne

Klar tale med patienterne Klar tale med patienterne Hvad skal der til for at optimere kommunikationen og patienternes udbytte? Årsmøde for Gastroenterologiske sygeplejersker. Kolding den 21. november 2014 Jette Ammentorp Professor,

Læs mere

Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE

Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE Uddannelse og ansættelser Uddannelse Januar 1990 November 2001 Medicinsk embedseksamen, Københavns Universitet. Specialist i anæstesiologi. Aktuel ansættelse

Læs mere

Der var engang, hvor Danmark havde

Der var engang, hvor Danmark havde Af Kenneth Grothe Toustrup / Foto Ole Ziegler og Michael Bo Rasmussen Danske forsøgspersoner er i verdensklasse Danmark er under pres inden for kliniske lægemiddelforsøg initieret af virksomheder, men

Læs mere

Lifs medlemsvirksomheders donationer og tilskud til hospitaler. 1. september 31. december 2011

Lifs medlemsvirksomheders donationer og tilskud til hospitaler. 1. september 31. december 2011 Lifs medlemsvirksomheders donationer og tilskud til hospitaler 1. september 31. december 2011 Indberettende virksomhed Overskrift på donation eller tilskud Navn(e) på hospital og/eller afdeling(er) Hvad

Læs mere

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie The Research Clinic for Functional Disorders and Psychosomatics En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie Andreas Schröder 1. reservelæge, ph.d. Forskningsklinikken

Læs mere

Specialfunktioner i Danmark et overblik

Specialfunktioner i Danmark et overblik Specialfunktioner i Danmark et overblik Netværk for Forskning og Kvalitetssikring i Psykoterapi 8. april 2011 Vicedirektør Peter Treufeldt, Region Hovedstadens Psykiatri Specialfunktioner den formelle

Læs mere

Journalnotater i kliniske forsøg. Dansk Selskab for GCP, 19. juni 2014 Hanne Storgaard, Clinical Quality Manager, MSD

Journalnotater i kliniske forsøg. Dansk Selskab for GCP, 19. juni 2014 Hanne Storgaard, Clinical Quality Manager, MSD Journalnotater i kliniske forsøg Dansk Selskab for GCP, 19. juni 2014 Hanne Storgaard, Clinical Quality Manager, MSD 1 Kildedata i journaler- og anvendelse i praksis MSDs retningslinjer: Krav til journaler

Læs mere

Hvordan går det danske patienter med testis cancer?

Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Landsdækkende database for patienter med germinalcelle tumorer (GCC) Databasen dækker patienter behandlet i perioden 1984-2007 Mere end 230 variable

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

FSAIO årsmøde. Præsentation af de forskellige intensive afdelinger og deres specialer.

FSAIO årsmøde. Præsentation af de forskellige intensive afdelinger og deres specialer. FSAIO årsmøde Aalborg d.3/6-14 Tilstede: Karina og Inger(Vejle), Lene B, Lene F og Irene(Sjælland), Marie og Iben(Hovedbestyrelsen), Lone(Århus), Ruth, Maria, Sædis og Laila(Region Nord). Referent: Laila

Læs mere

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark Gitte Fangel Vicedirektør Herlev Hospital Styregruppen for Sundhedsplatformen 1 To regioner i samarbejde 17

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i tand-, mund-, og kæbekirurgi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Mediebomber om depression Læger overdiagnosticerer og overbehandler depression!

Læs mere

Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish Colorectal Cancer Group

Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish Colorectal Cancer Group Regionernes nationale databasedag 8. april 2015 Hvad kan databaserne og hvad skal databaserne? Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Formand: Annette Kjærsgaard Kort præsentation Interesse i forhold til dysfagiområdet Vision for EFS for dysfagi

Formand: Annette Kjærsgaard Kort præsentation Interesse i forhold til dysfagiområdet Vision for EFS for dysfagi Formand: Annette Kjærsgaard Ph.d., MScOT, Specialergoterapeut-neurorehabilitering, F.O.T.T. Instruktør 1989 - ergoterapeut fra Ergoterapeutskolen i Holstebro 2002 - F.O.T.T. Instruktør 2006 MScOT fra Lunds

Læs mere

det Virtuelle Hospital Oplæg: Klaus Phanareth

det Virtuelle Hospital Oplæg: Klaus Phanareth det Virtuelle Hospital Oplæg: Klaus Phanareth det Virtuelle Hospital Ansatte i TFE Lone Schou, ph.d. studerende Christina Emme, ph.d. studerende Anna Svarre Jakobsen, ph.d. studerende Steffen Hogg Christensen,

Læs mere

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh. KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.dk Lidt om neurologi Ca. 300 neurologer i Danmark De fleste på sygehuse,

Læs mere

Forebyggelse, formidling og forskning - vidt og bredt

Forebyggelse, formidling og forskning - vidt og bredt Forebyggelse, formidling og forskning - vidt og bredt Forebyggelse de overordnede linjer De overordnede linjer varetages af Torben Jørgensen, fra Forskningscenter for forebyggelse og sundhed og Lene Sillasen,

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Før du beslutter dig Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Den Nationale Videnskabsetiske Komité * Finsensvej 15 * 2000 Frederiksberg * Tlf.: +45 72 26 93 70 * E Mail: dnvk@dvvk.dk *

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

Rapporten udgår fra. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst.

Rapporten udgår fra. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst. 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter for Klinisk Epidemiologi og Biostatistik

Læs mere

FYAM-kampagnen 2014/15 Crescendo Q-valitet. Hvad er Q-cirkler?

FYAM-kampagnen 2014/15 Crescendo Q-valitet. Hvad er Q-cirkler? Hvad er Q-cirkler? Kvalitetscirkler, også kaldet Peer Review Groups, er almindeligt anvendt i primærsektoren i Europa til at reflektere over og forbedre standardpraksis over tid. De repræsenterer en social

Læs mere

Hoveduddannelse i dermato-venerologi

Hoveduddannelse i dermato-venerologi September 2013 Hoveduddannelse i dermato-venerologi Dansk Dermatologisk Selskabs Uddannelsesudvalg Anne Braae Olesen (Formand, Aarhus Universitetshospital) Hanne Fogh (Bispebjerg Hospital) Anne Danielsen

Læs mere

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER...

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER... Portefølje for hoveduddannelsen i Intern Medicin: Nefrologi Udarbejdet af Dansk Nefrologisk Selskab 2013 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI...

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

FAKTA OM LANDSSYGEHUSET

FAKTA OM LANDSSYGEHUSET FAKTA OM LANDSSYGEHUSET Mission Landssygehuset yder sundhedstjeneste på højt fagligt niveau. Vi skal udvikle og uddanne vores medarbejdere og understøtte forskning Vision Patienten er i centrum Medarbejderne

Læs mere

Fald. Faldklinikken, Geriatrisk afdeling, Århus sygehus. Oprindeligt et 3 års projekt mellem Region Midt og Århus Kommune

Fald. Faldklinikken, Geriatrisk afdeling, Århus sygehus. Oprindeligt et 3 års projekt mellem Region Midt og Århus Kommune Fald Faldklinikken, Geriatrisk afdeling, Århus sygehus Oprindeligt et 3 års projekt mellem Region Midt og Århus Kommune Der foretages en tværfaglig udredning og efterfølgende træning ved fysioterapeuter

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Social ulighed i kræftbehandling

Social ulighed i kræftbehandling Social ulighed i kræftbehandling 1 Hvad ved vi om social positions betydning for overlevelse efter en kræftsygdom i Danmark Resultater baseret på data fra kliniske kræftdatabaser Susanne Oksbjerg Dalton

Læs mere

Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige

Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige KURSUSPLAN 2015 Nutricia Academia Kursusplan 2015 1 Nutricia udbyder en række forskellige tilbud om efteruddannelse inden for klinisk ernæring for

Læs mere

Ottiliavej 9 Tlf. +45 36 30 13 11 E-mail information@lundbeck.com DK-2500 Valby, Danmark Fax +45 36 43 82 62 www.lundbeck.com

Ottiliavej 9 Tlf. +45 36 30 13 11 E-mail information@lundbeck.com DK-2500 Valby, Danmark Fax +45 36 43 82 62 www.lundbeck.com H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9 Tlf. +45 36 30 13 11 E-mail information@lundbeck.com DK-2500 Valby, Danmark Fax +45 36 43 82 62 www.lundbeck.com Pressemeddelelse Valby, December 11, 2014 Otsuka og Lundbecks

Læs mere

FORMÅL OG VEDTÆGTER FOR ØSTERBROUNDERSØGELSEN THE COPENHAGEN CITY HEART STUDY

FORMÅL OG VEDTÆGTER FOR ØSTERBROUNDERSØGELSEN THE COPENHAGEN CITY HEART STUDY FORMÅL OG VEDTÆGTER FOR ØSTERBROUNDERSØGELSEN THE COPENHAGEN CITY HEART STUDY 1. Østerbroundersøgelsen er oprettet som en selvstændig forskningsenhed. Stk. 2. Østerbroundersøgelsen drives hovedsagelig

Læs mere

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen.

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen. Aktivitet, projektnavn Fellow/Scolarship program hospital/ Projektansvarlig hospitalsperson Kontoansvarlig hospitalsperson Godkender modtagelse af donation Type af aktivitet/projekt/ udstyr/enhed Tidshorisont

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde for Dansk Melanom gruppe 5. marts 2014, Rigshospitalet, konferencerummet afsnit 2102. Kl 1330-1530.

Referat af repræsentantskabsmøde for Dansk Melanom gruppe 5. marts 2014, Rigshospitalet, konferencerummet afsnit 2102. Kl 1330-1530. Referat af repræsentantskabsmøde for Dansk Melanom gruppe 5. marts 2014, Rigshospitalet, konferencerummet afsnit 2102. Kl 1330-1530. 1. Beretning fra formanden I 2013 har forretningsudvalget afholdt møde

Læs mere

Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d.

Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d. Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d. Denne seance Hvem? Hvad? Hvorfor? Hvem? Hvad skal vi nå? Fakta om kræft Ventetider Symptomer

Læs mere

Standardisering af klinisk/administrativt indhold i Region Sjælland og Region Hovedstaden

Standardisering af klinisk/administrativt indhold i Region Sjælland og Region Hovedstaden Standardisering af klinisk/administrativt indhold i Region Sjælland og Region Hovedstaden en del af Sundhedsplatformen Hvor er klinisk/administrativ praksis beskrevet? Regionale kliniske vejledninger fra

Læs mere

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT EFFEKTER AF D-VITAMIN PÅ NYREFUNKTION OG HJERTEKARSYSTEMET Af Læge Ph.D. Thomas Larsen November 2013 Du modtager dette nyhedsbrev, da du i perioden 2010-2012 deltog

Læs mere

Alle fotos er modelfotos.

Alle fotos er modelfotos. LUNGEKRÆFT Kolofon Lungekræft Udgiver: URL: Redaktion: Kræftens Bekæmpelse, Strandboulevarden 49, 2100 København Ø Sundhedsstyrelsen, Islands Brygge 67, 2300 København S cancer.dk og sst.dk Antropolog,

Læs mere

Faggruppemøde for ergoterapeuter CPOP DAG. Torsdag d. 30. maj 2013. Koordinerende ergoterapeut Susanne Hygum Sørensen, CPOP, Reg. Syd.

Faggruppemøde for ergoterapeuter CPOP DAG. Torsdag d. 30. maj 2013. Koordinerende ergoterapeut Susanne Hygum Sørensen, CPOP, Reg. Syd. Faggruppemøde for ergoterapeuter CPOP DAG Torsdag d. 30. maj 2013 Program Hvor langt er vi med den ergoterapeutiske del af CPOP? Midtvejs-status for implementeringen af den ergoterapeutiske del af CPOP

Læs mere

Forskellige valg i kampen mod prostatakræft

Forskellige valg i kampen mod prostatakræft Forskellige valg i kampen mod prostatakræft Af Henrik Jakobsen, overlæge, Urologisk afdeling, Herlev Hospital og Henriette Lindberg, overlæge, Ph.d., Onkologisk afdeling, Herlev Hospital Prostatakræft

Læs mere

DEN SPECIALERETTEDE UDDANNELSE I ORTOPÆDKIRURGI FOR SYGEPLEJERSKER. F S O S 2 0 1 4.

DEN SPECIALERETTEDE UDDANNELSE I ORTOPÆDKIRURGI FOR SYGEPLEJERSKER. F S O S 2 0 1 4. DEN SPECIALERETTEDE UDDANNELSE I ORTOPÆDKIRURGI FOR SYGEPLEJERSKER. F S O S 2 0 1 4. BAGGRUND Stigende efterspørgsel på uddannelse for at matche de krav, der stilles til os. HVEM ER VI? Louise Bager, klinisk

Læs mere

Det geriatriske landkort

Det geriatriske landkort Nord Ålborg Overlæge Ole B.F. Nielsen Midt Århus Else Marie Damsgaard Randers Ubesat stilling Horsens Overlæge Ishay Barat sengeafdeling (16), ambulatorium, team Antal speciallæger: 3 2 sengeafsnit, udgående

Læs mere

og generalforsamling 2014

og generalforsamling 2014 27. NOVEMBER 2014 DSTH efterårsmøde og generalforsamling 2014 Forskningens hus Søndre Skovvej 15 Aalborg Universitetshospital HER LIGGER FORSKNINGENS HUS HUSK Foredragskonkurrence kl. 10.00 - kl. 11.30

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

HERMES studiet (Herlev Hospital Empowerment of Relatives through More & Earlier Information Supply)

HERMES studiet (Herlev Hospital Empowerment of Relatives through More & Earlier Information Supply) Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Bedre information til kræftpatienters pårørende baseret på systematisk afdækning af behov HERMES studiet (Herlev Hospital Empowerment of Relatives through More &

Læs mere

Generalforsamling. 13. november 2013. Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus

Generalforsamling. 13. november 2013. Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus Generalforsamling 13. november 2013 Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus Den 25. generalforsamling Bestyrelsen Lise Westerlin, Afdelingssygeplejerske, Karkirurgisk Ambulatorium, Rigshospitalet Anita Tracey,

Læs mere

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod Bloddonorer, aids og leverbetændelse 2014 Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod læs dette før du giver blod (se erklæring til underskrift) Du må ikke give blod, hvis du inden for

Læs mere

Socialsygeplejerske på Bispebjerg Hospital Den årlige patientstøttedag 2014

Socialsygeplejerske på Bispebjerg Hospital Den årlige patientstøttedag 2014 Socialsygeplejerske på Bispebjerg Hospital Den årlige patientstøttedag 2014 Disposition: Socialsygeplejersken historie Formål Arbejdsform Netværk Case 1 Case 2 Case 3 Socialsygeplejerskens historie Region

Læs mere

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle?

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Estrid Høgdall Regionernes Biobank Sekretariat Patologiafdelingen, Herlev Hospital Biobank har en rolle

Læs mere

Foreløbige afbud: Økonomi- og planlægningsafdelingen. Planlægningsenheden. Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup

Foreløbige afbud: Økonomi- og planlægningsafdelingen. Planlægningsenheden. Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup Økonomi- og planlægningsafdelingen Planlægningsenheden Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup Møde i: Sundhedsfagligt Råd, Klinisk Biokemi Dato: 26. august 2014 Kl.: 14.00-16.00 Sted: Glostrup

Læs mere

Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL

Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL Birgit Villadsen, ledende oversygeplejerske Palliativ Medicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe Arbejdsgrupperne I alt ca. 74 personer,

Læs mere

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S CURRICULUM VITAE Navn Adresse Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S Telefon +4529884489 E-mail gunvor00@gmail.com Hjemmeside www.gunvor.net KOMPETENCER Personlige Jeg er god

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft information DBCG 2010-neo-b Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling) samt medicinsk behandling.

Læs mere

Knogleskørhed og prostatakræft

Knogleskørhed og prostatakræft Mads Hvid Poulsen, Læge, Ph.d. Knogleskørhed og prostatakræft Urinvejskirurgisk forskningsenhed, Urologisk Afdeling, Odense Universitets Hospital Folderen er udarbejdet på baggrund af eksisterende litteratur

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Gynækologi og Obstetrik 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere