Vedfelt Instituttet Studiebeskrivelse o0o-

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedfelt Instituttet Studiebeskrivelse 2013-2016 -o0o-"

Transkript

1 1 Vedfelt Instituttet Studiebeskrivelse o0o- 1) Vedfelt Instituttets formål, menneskesyn og værdigrundlag 2) Optagelseskriterier 3) Uddannelsens struktur og indhold a) Videnskabeligt udgangspunkt, personlighedsteori og etik 1) Kybernetisk psykoterapi og psykologi 2) Personlighedsmodellen 3) Ressourceorienteret terapi 4) Ubevidst Intelligens 5) Enhedsteori 6) Integration af videnskabeligt begrundede metoder 7) Korte og lange forløb 8) Udvikling af modenhed 9) Etiske regler for udøvelse af psykoterapi b) Studiebeskrivelse c) Uddannelsens normerede varighed d) Forlænget studietid e) Samlet timeplan for uddannelsen f) Uddannelsens komponenter g) Timetal for teoriundervisning h) Indholdet i teoriundervisningen i) Undervisningen i metoder og praksis 1) Metoder og teknikker som faciliterer de terapeutiske anvendelsesområder kurserne dækker 2) Kybernetisk psykoterapis anvendelsesområder 3) Undersøgelsesmetoder mm 4) Indikation, kontraindikation. Diagnose og prognose 5) Undervisning i evaluering og rapportering 6) Etik- og værdibegreber i behandling og i kollegiale forhold j) Antal timer til egenterapi/selvrefleksion k) Antal timer til supervision l) Færdighedstræning i at udøve terapi 4) Underviserne. a) Undervisningsteams b) Faste lærere: Lene Vedfelt, Ole Vedfelt, Torben Hansen c) Gæstelærere: Lars Ryde Pedersen, Kurt Lillør, Misser Berg, Johan Wallin, Lianne Ervolder 5) Undervisningsformer a) Oversigt over undervisningsformer, der anvendes b) Pædagogiske principper c) Mesterlære / kontektsbaseret læring

2 2 d) To eksempler på gennemgående temaer og progression indenfor den pædagogiske model e) Engagerede studerende f) Fordybelser g) Valg af litteratur 6) Eksaminer, prøver evalueringer 7) Eksterne censorer 8) Fysiske faciliteter 9) Intern kvalitetssikring 10) Registrering af de studerende 11) Organisation og ledelse 12) Økonomi og pris på uddannelse 13) Vedfelt Instituttets historie 14) Undervisningsdatoer for samtlige kurser -o0o- (1) Vedfelt Instituttets formål, menneskesyn og værdigrundlag Vi ønsker at fremme personlig udvikling og modenhed hos mennesker, der vil arbejde med sig selv og deres relationer til andre. Vi vil inspirere og kvalificere fagligheden hos mennesker, der arbejder med andre mennesker. I forlængelse af dette tilbyder vi en psykoterapeutisk uddannelse. Vi opfatter mennesket som et grundlæggende socialt individ, hos hvem medmenneskelighed og kærlige egenskaber kan bringes i harmoni med personlighedens velbefindende, egeninteresse og sundhed. Dette menneskesyn underbygger vi med psykoterapiforskning, altruismeforskning og moderne spædbarnsforskning, som ifølge vores opfattelse bekræfter, at mennesket fra fødslen er et selvregulerende og relationelt væsen. Dette danner baggrund for vores faglige etik og en demokratisk undervisning efter moderne pædagogiske principper med engagerede og ansvarlige kursister. Vi ser den enkelte som et kreativt væsen med skjulte, ubevidste ressourcer, der kan opdyrkes og dermed løfte personen op over tilsyneladende uløselige problemer. Vi arbejder med forskningsbaserede sammenhænge mellem krop, psyke og spiritualitet. Ressourceorienteret terapi, anerkendende pædagogik og langsigtet personlig udvikling er kernekvaliteter ved Vedfelt Instituttets kurser og uddannelse. Anerkendelse udstrækker sig også til forståelse for det værdifulde i forskellige psykoterapeutiske hovedskolers metoder og en undersøgende videnskabelig holdning til, hvornår og hvordan disse med fordel kan kombineres og integreres med hinanden. I en bredere forstand bringer det os i samklang med virkeligheden i en postmoderne globaliseret verden. Med ovenstående udgangspunkt mener vi, at uddannelsen har et formål, som rækker ud over den enkelte og kan bidrage til en bedre og mindre konfliktfyldt verden.

3 3 (2) Optagelseskriterier Som led i at sikre en forsvarlig uddannelse vi implementeret kvalitets- og evalueringskriterier for psykoterapeutuddannelser, som anbefalet af Dansk Psykoterapeut Forening. Instituttet er på denne baggrund blevet gennemgået af det uafhængige evalueringsinstitut Reflektor uden anmærkninger. Dette gælder således vores optagelsesprocedure. At deltagerne er kvalificerede til den 1-årige grundtræning sikres ved indledende vurdering af CV og samtale, samt løbende evalueringer af processen modul for modul. For at sikre et højt niveau optager vi på vore kurser personer, som har livs- og erhvervserfaring samt en substantiel baggrund med individuel egenterapi eller gruppeterapi. Grundtræningen på 80 timer kan således følges op af en 3-årig overbygning på 880 timer (incl. individuel egenterapi). På overbygningen udføres de bedømmende funktioner af andre lærere end de procesorienterede terapeuter. For deltagere der har fuldført 80 timer i procesgruppe før 2013 gives dispensation for 80 timer At deltagerne er kvalificerede til deltagelse i overbygningen sikres ved den indledende vurdering af CV og desuden gennemføres en evaluerende dialog. Denne danner baggrund for instituttets vurdering af ansøgerens eventuelle optagelse. Se nærmere i supplement II til studiebeskrivelsen vedrørende optagelseskriterier (3) Uddannelsens struktur og indhold 3a. Videnskabeligt udgangspunkt, personlighedsteori og metoder. Etik 1) Kybernetisk psykoterapi og psykologi. Vores overordnede teori og metode er en kybernetisk psykologi og psykoterapi. Den bygger på en systemisk helhedsfilosofi, et positivt menneskesyn og en integrativ metode. Den psykologiske forståelse tager udgangspunkt i forskning i selvregulerende og selvhelbredende kræfter i personligheden og de helings- og udviklingsmuligheder, der ligger i forholdet mellem mennesker. 2) Personlighedsmodellen er kybernetisk og beskriver menneskets bevidsthed og ubevidsthed som et hensigtsmæssigt og hyperkomplekst informationsnetværk med mange niveauer. De overordnede psykiske niveauer er ofte skjult under den normale bevidstheds overflade, og den kybernetiske psykoterapi anviser veje til at kontakte dem og udnytte deres skjulte potentialer. 3) Ressourceorienteret terapi. Vi opfatter og beskriver terapi som kommunikation og samvær på højt niveau. Det positive menneskesyn præger vores teori og metode i alle facetter. Vi anvender og træner ressourceorienteret psykoterapi, anerkendende pædagogik, ikke-voldelig kommunikation samt indsigts- og mindfulness meditationer, som befordrer nærvær, tolerance og selvaccept. Udvikling og helbredelse tager i den kybernetiske psykologi udgangspunkt i stimulering af ressourcer snarere end i at reparere fejl og mangler. Symptomer og forstyrrelser undersøges primært som mestringsstrategier, bag hvilke der gemmer sig meningsfulde forsøg på at optimere personlighedens udvikling og helhed. Konflikter søges løst på højere og mere komplekse niveauer end det niveau, hvorpå problemet udspiller sig.

4 4 4) Ubevidst Intelligens. Vi forholder os til det ubevidste som et intelligent system, der kan bearbejde langt større informationsmængder end bevidstheden. Den ubevidste intelligens er kreativ, den reagerer konstruktivt på ydre påvirkninger og er aktiv i den psykiske langtidsplanlægning. 5) Enhedsteori. Den kybernetiske psykologi er en enhedsteori, som går på tværs af kulturens traditionelle splittelser mellem følelse og intelligens, krop og sjæl, adfærd og oplevelse, individ og omverden, instinkt og ånd, natur og kultur. Den bygger på vores evne til oplevelsesmæssig helhed og har terapeutiske metoder, som omfatter alle oplevelsesmodaliteter: analyse, forståelse og indsigt, såvel om visualisering, dynamisk tegne/maleterapi, kropsterapi, følelsesbearbejdning, psykodramatekniker, drømme og meditation. 6) Integration af videnskabeligt begrundede metoder. Det er vores opfattelse, at kendskab til et bredt spektrum af terapeutiske og pædagogiske metoder potentielt øger terapeutens mulighed for at leve sig ind kompleksiteten af klienternes ytringer, så klienten føler sig set, mødt og forstået. Anvendt metodisk og teoretiske funderet kan et sådant kendskab bidrage til at facilitere klientens egen selvregulering og støtte løsning af indre og ydre konflikter. I overensstemmelse med dette integrerer undervisningen viden fra 4 evidensbaserede paradigmer, som alle har dokumenteret psykoterapeutisk effekt: Psykodynamisk / psykoanalytisk - eksistentielt humanistisk - kognitiv/adfærdsterapeutisk - systemisk/ strukturelt. Arbejdet med ubevidst materiale er ressourceorienteret og bygger på moderne jungiansk psykodynamisk psykologi samt objektrelationsteori. Mindfulness meditation og teknikker til omstrukturering af drømme og selvdestruktive tanker falder inden for et kognitiv/adfærdsterapeutisk paradigme. Arbejdet med stress og traumatiske oplevelser bygger på moderne stress- og traumeforskning og anvender kontekstbaserede, multimetodiske indfaldsvinkler. De oplevelsesorienterede metoder har primært et eksistentielt humanistisk grundlag. Terapeutiske processer med indsigtsmeditation og fordybet introspektion integrerer østlig filosofi og med en psykodynamisk forståelse. Det relationelle arbejde bygger på psykodynamisk psykoterapi integreret i en systemisk metateori. I uddannelsen er der et stadigt fokus på læring og diskussion af de enkelte metoder og på hvornår, hvordan og hvorfor metoderne kan integreres med hinanden. Videnskabelige beskrivelser af metoderne og deres mulige integration fremgår af litteraturlisten. Det undervisningsmæssige underlag kan ses i kursusplanerne samt af undervisernes faglige kvalifikationer. Forudsætninger for den kybernetiske psykologis integration af teorier og metoder findes i Ole Vedfelts bøger, tidsskriftsartikler, leksikon- og antologibidrag samt i deres mangfoldige referencer til moderne relevant forskning. Endvidere er der i litteraturlisten talrige henvisninger til litteratur, som både teoretisk, praktisk og evidensbaseret tager stilling til integration af psykoterapeutiske metoder. 7) Korte og lange forløb. Den kybernetiske metode arbejder med niveaurelevante redskaber afpasset efter omfanget af de terapeutiske problemer og temaer, som skal bearbejdes. Vi har korttidsterapeutiske teknikker til løsning af specifikke problemer og har samtidig teori og metode til at arbejde med mere omfattende og langsigtet personlighedsudvikling, individuation og spiritualitet. Her arbejder vi med lange ubrudte terapeutiske relationer og overførings-/modoverføringsprocesser, som åbner mulighed for heling af meget tidlige skader.

5 5 8) Udvikling af modenhed. I den kybernetiske terapi er terapeutens personlighed et af terapiens vigtigste redskaber, og vi lægger stor vægt på terapeutens selvoplevelse og egenerfaring med personlighedsudviklende processer. De omfattende forandringer og komplekse udviklinger af personligheden, som fører til menneskelig modenhed, er langstrakte processer, som vi ønsker at give tid til at folde sig naturligt ud i samspil med omgivelserne uden pres. 9) Etiske regler for udøvelse af psykoterapi. Indlæringen af uddannelsens etiske principper indledes på første kursusdag og udvikles gennem hele uddannelsesforløbet i kommunikationsformer, gruppeetik samt overordnede regler for udøvelse af psykoterapi. Se nærmere under undervisningsformer. En formaliseret beskrivelse af etiske regler for udøvelse af psykoterapi findes på Studiebeskrivelsen suppl. III. 3b. Studiebeskrivelse. Uddannelsen har en formaliseret studiebeskrivelse, som er offentlig tilgængelig på og som blandt andet beskriver Instituttets udmøntning af de regler, der er indeholdt i evaluerings og kvalitetskriterier anbefalet af Dansk Psykoterapeut Forening (kriterium 3 pkt. b). 3c. Uddannelsens normerede varighed. Studietiden er normeret til 4 år. 3d. Forlænget studietid. Uddannelsen kan strækkes over 6 år. Orlov på uddannelsen kan kun fås på særlige omstændigheder. Årsagen er, at der kun kører et uddannelseshold ad gangen. Om nødvendigt søger vi at finde en løsning fra sag til sag. Merit. Der gives ikke merit for deltagelse i andre uddannelser. 3e. Samlet timeplan for uddannelsen De faste undervisere og gæstelærere er delt op i teams, hvor der så vidt muligt er en adskillelse mellem de processuelle/terapeutiske funktioner og de bedømmende funktioner, så en anerkendende pædagogik og terapi kan folde sig ud sideløbende med de kvalitetssikrende evalueringer. (Nærmere beskrivelse (5) underviserne og (7) undervisningsformer). PT-team som varetager en kombination af Procesarbejde/selvreflektion/terapi og Teoretisk forståelse/færdighedstræning/terapi TE-team som varetager Teori/Evaluering eksamen mv. Her gennemgås teori og færdighedstræning på avanceret niveau med gruppearbejder og skriftlige opgaver. Gæstelærere supplerer undervisningen med særlig ekspertise inden for områder som psykiatri, grænseflader til almen medicin, jungiansk psykologi, individuation og forskning i tidligt forsvar, kognitiv terapi, traumer og krisehjælp, samt særligt udsatte klientgrupper. SUP-team. Supervisionsteam, som varetager gruppesupervision af studerendes arbejde med studieklienter ud fra anerkendende pædagogik. Opgavevejledning individuelt og i små grupper varetages af TE-team Individuel supervision med evaluerende funktion varetages af TE-team Timetal på Vedfelt uddannelsen en oversigt Timetal pr. år, Vedfelt uddannelsen i alt Teori, metode/færdighed PT-team

6 6 Teori, metode/færdighed TE-team Individuel opgavevejledning TE-team Teori, metode/færdighedstræning i alt (Norm: 450) 489 Egenterapi i gruppe Egenterapi i alt 210 Supervision i gruppe SUP-team Individuel supervision/evaluering TE-team Supervision i alt (Norm:200 ) 255 Samlet timetal på uddannelsen (Norm 800) 954 Timetal fremgår af kursusbeviser, diplomer og eksamensbevis. Dispensation: har man deltaget i årskurser med Lene og Ole Vedfelt i 2009, 2010 eller 2011 kan der gives dispensation for 2 weekends med PT team og 2 øvedage med TE team i f. Uddannelsen indeholder: 1) Teori og metode 2) Egenterapi/selvreflektion 3) Supervision 4) Færdighedstræning i at udøver terapi/praksiserfaring 3g. Timetal for teoriundervisning: 489 timer 3h. Indholdet i teoriundervisningen: Indholdet af den teoretiske undervisning skal ses i sammenhæng med i) undervisningsformer, ii) studieplaner og iii) litteraturliste. Ad. i) De fleste teoretiske fag tages op på flere tidspunkter i vekslende sammenhænge og på forskellige niveauer. Der er fag, som vægtes højere end andre og derfor går gennem hele uddannelsen (fx etik og kommunikation), mens andre introduceres af specialiserede lærere på færre, afgrænsede moduler (fx psykiatriske temaer). Ad ii) Fagenes placering på modulerne fremgår af studiebeskrivelsen suppl. I undervisningsplaner. Ad iii) Litteraturlisten er delt op, så den matcher de nedennævnte fag. (Dette begrundes nærmere under beskrivelsen af undervisningsformer) I undervisningen i teori indgår blandt andet: - Kybernetisk psykoterapis historie og udvikling - Psykoterapibegrebets historie og udvikling. - Kybernetisk psykoterapi og psykologi og dens placering i forhold til andre skoler. - Kybernetisk netværksteori som overordnet paradigme for personlighedsteori og psykoterapeutisk forståelse - Psykoterapeutisk videnskabsteori og forskning i psykoterapieffektivitet. - Metodik og empiri fra psykoterapiforskningen, herunder om evidensbaserede psykoterapimetoder. - Metodelære med særligt henblik på integreret psykoterapi, herunder hovedskoler inden for den dynamiske psykologi. - Bevidst og ubevidst kommunikation

7 7 - Den terapeutiske relation.. - Personlighedens dynamik og udvikling. - Personlighedsforstyrrelser, traumatologi og stresshåndtering. - Psykopatologi: diagnose, prognose, behandling - Kendskab til psykiatriske diagnoser, prognose, behandling - Drømmefortolkning og terapeutisk drømmebearbejdelse. - Dynamisk tegneterapi. - Kroppen i psykoterapi - Psykosomatik. - Psykodrama. - Bevidsthedstilstandenes psykologi, herunder mindfulness, psykodynamiske og spirituelle meditationer,. - Gruppeprocessers dynamik. - Psykologi og spiritualitet - Evaluering af klienter og rapportering. - Psykoterapeutisk etik. 3i. Undervisningen i metoder og praksis 1) På kurserne gennemgås metoder og teknikker og som er relevante de terapeutiske anvendelsesområder, som uddannelsen dækker (se nedenfor samt studiebeskrivelsen suppl. I pkt. 4: oversigt over teknikker og metoder). 2) Kybernetisk psykoterapis anvendelsesområder Kybernetisk psykoterapi har med sit mangesidige og syntetiserende teori- og metodegrundlag et bredspektret anvendelsesområde: Vi arbejder med optimering af uudnyttede ressourcer og kompetencer, med individuation, kreativitet, kærlighed, mandlighed-kvindelighed, relationer, forandring ved aldersbestemte livsvendinger, samt oplevelse af mening og andre eksistentielle temaer. Vi behandler blandt andet arbejdsrelaterede udfordringer, parforholdsproblemer, sorg og kriser, selvværdsproblemer, stress og traumer, smerte og psykosomatik samt lette til middelsvære, depressioner. Vi behandler ikke psykiatriske lidelser, men undervisningen har fokus på kendskab til psykiatriske diagnoser og på at kunne forholde sig til og henvise psykiske grænsetilfælde. Der kan i sådanne tilfælde ydes støtteterapi, forudsat at personen har etableret et forsvarligt lægeligt-psykiatrisk sikkerhedsnet. Bag de umiddelbare gener, som fører mennesker i terapi, ligger efter vor mening ofte en drift imod en mere langsigtet og dybtgående personlighedsudvikling, som gør livet rigere og mere meningsfuldt. En alsidig menneskeforståelse og flerdimensionel metode øger efter vores opfattelse muligheden for, at terapeuten anvender netop den terapi, som passer bedst til den enkelte klients behov. 3) Undersøgelsesmetoder mm: Evaluering af terapeutiske processer ud fra det teoretiske og metodiske grundlag. Metoden er fænomenologisk og inddrager analyse af overføring/modoverføring, kropssprog, klienttegninger; drømmeanalyse, evaluering af klienters subjektive rapporter. Evaluering ud fra Jungiansk typologitest. Assesment i forhold til OCD-10 diagnoser mm. 4) Indikation, kontraindikation. Diagnose og prognose. I bred forstand indebærer enhver terapeutisk intervention en overvejelse om indikation kontraindikation i forhold til klientens situation og omfatter således de ovenfor nævnte undersøgelsesmetoder. I snævrere forstand gennemgås diagnose

8 8 og prognose i relation til typologi, personlighedsforstyrrelser, chok og traumer samt psykiatriske lidelser og ved undervisning i sondring mellem psykosomatik og almen medicinske sygdomme. Disse temaer gennemgås i grundtræning og supervision og udbygges på overbygningen af gæstelærere med særlig ekspertise. (se Studiebeskrivelse Suppl. I: kursusplan) 5)Undervisning i evaluering rapportering. Teoretisk gennemgang vedr. journaloptagelse og kontinuationer sker ved begyndelsen af overbygningen. Praktisk færdighed i dette finder sted i supervisionsgrupperne og i særlig grad i den individuelle supervision med TE-teamet 6)Etik- og værdibegreber i behandling og i kollegiale forhold gennemgås i overensstemmelse med værdigrundlaget og de pædagogiske principper og bliver beskrevet i forbindelse med undervisningsformer samt i Instituttets etikregler studiebeskrivelsen suppl. III. 3j. Antal timer til egenterapi/selvrefleksion. Den studerende har 210 timer til egenterapi/selvrefleksion i gruppe, individuelt eller en kombination heraf under uddannelsen. Timetallet fremgår af årligt kursusbevis for procesgrupper samt af diplom ved afsluttet uddannelse. 3k. Antal timer til supervision: 255 timer. 3l. Færdighedstræning i at udøve terapi foregår med PT-team og TE-team under vejledning af undervisere med uddannelse og praksiserfaring, der som et minimum opfylder socialministeriets kvalitetskrav. Færdighedstræningen foregår efter manualer. Manualerne bliver uddelt på de relevante kursusmoduler i forbindelse med træningen. Der er lærerdemonstration/forklaring af den pågældende øvelse, dens teoretiske grundlag og relevant litteratur. Øvelsen udføres af de studerende under supervision, efterreflekteres af de studerende parvis eller i mindre grupper og drøftes og evalueres i større gruppe med lærerne. Øvelserne udføres på forskellige færdighedsniveauer efter den pædagogiske trinmodel, som er beskrevet under undervisningsformer og indarbejdet i undervisningsplanerne. Der er en løbende kontakt mellem de tre undervisningsteams med udveksling af erfaringer og opsamling af evalueringer. Øvelserne på overbygningen er alle videreudviklinger af øvelserne på grundtræningen. I kursusplanen for overbygningen er færdighedstræning (Tft) markeret ved eksempelvis: Samtalemetoder forsat. Procesorienteret drømmearbejde fortsat. Øvelser med stressbearbejdning fortsat osv. (Se mere under undervisningsformer og supplement I: undervisningsplaner) (4) Underviserne 4a. Instituttet har en lærerstab på 3 faste undervisere samt 5 gæstelærere, som alle både har indgående kendskab til kybernetisk psykoterapi og en specialviden, som kompletterer uddannelsen. Vi prioriterer et menneskeligt samspil, som danner en tryg ramme, indenfor hvilken den enkelte kursist og studerende kan føle sig set og genkendt. Korte forbindelseslinjer gør det muligt hele tiden at koordinere undervisningen i forhold til såvel generelle principper som særlige behov hos den enkelte eller gruppen. Det bidrager endvidere til en fleksibilitet, som gør det muligt at være på forkant med de seneste forskningsresultater og psykoterapeutiske erfaringer, så de løbende kan indføres i undervisningen på en sammenhængende måde. Undervisere er som nævnt delt op i teams med henblik på adskillelse mellem de processuelle/terapeutiske funktioner og de bedømmende funktioner. PT-team: Proces/terapi/Teori /færdighedstræning v. Lene og Ole Vedfelt. TE-team: Teori/Evaluering eksamen. Torben Hansen i samråd med Lene og Ole Vedfelt samt gæsteunderviserer.

9 9 SUP-team: Lene Vedfelt og Ole Vedfelt. Gruppesupervision af studieklienter Gæstelærere med særlig ekspertise: Se nedenfor Opgavevejledning individuelt og i små grupper: Torben Hansen Individuel supervision/ evaluering: Torben Hansen 4b. Faste Lærere Lene Vedfelt. Proces/teori- team og supervision. Lene er uddannet pædagog med praksis som børnehaveleder og første del som talepædagog. Psykoterapeutisk udgangspunkt i kriserådgivning, strukturel familieterapi, psykodrama, bioenergi og helhedsterapi. Jungiansk analyse v. Åse Måløe, tidl. formand for Jung Instituttet København og Hans Dieckmann, formand for International Association f. Analytical Psychology. Efteruddannelse i kropspsykoterapi (Boadella Biosynthese 4 år), meditation (Bob Moore 15 år), objektrelationer, inquiry og meditation (Bente Dessau individuelt og diamond approach træning i grupper 7år) Supervisoruddannelse hos Susanne Bang. Certificeret Imago Relation Therapist. Mangeårig psykoterapeutisk praksis individuelt og med grupper. Gensidig supervisions- og træningsgruppe med bl.a. Susanne Bang, Lis Høhne og Ole Vedfelt. Medlem af Psykoterapeutforeningen og Imago Relationsship Institute New York. Ole Vedfelt. Proces/teoriteam og supervision. Sundhedsvidenskabelig uddannelse: Cand. Odont. Jus. pract. Terapeutisk grunduddannelse som jungiansk psykoanalytiker i København og Zürich (8 år). Omfattende videreuddannelser i bl.a. gestaltterapi (Elise Frigast 2 år), psykodrama (Vogelsang fra Jung Institut Zürich 3år), kropspsykoterapi (David Boadellas Biosynthese 4 år) og meditation (Bob Moore 15 år), samt en lang række andre faglige àjourføringer, herunder supervision af supervison. Gensidig supervisionsog træningsgruppe med bl.a. Susanne Bang, Lis Høhne og Lene Vedfelt. Mangeårig psykoterapeutisk praksis individuelt og med grupper. Kursus- og foredragsvirksomhed i Danmark og udland. Forfatter til internationalt publicerede bøger som Det kvindelige i manden (1985), Drømmenes dimensioner (1989, 2007), Bevidsthed (1996), Ubevidst intelligens (2000, 2002), Manden og hans indre Kvinder, samt talrige videnskabelige artikler, leksikon- og antologibidrag. Medvirket ved opbygning af flere psykoterapeutiske uddannelser, deltaget i styringsgrupper for terapeutiske forskningsprojekter samt Advisory Boards for internationale tidsskrifter. Oversættelser og projekter støttet af humanistisk forskningsråd. Godkendt som supervisor, underviser og terapeut på Dansk Psykologforenings videregående uddannelser i Psykoterapi. Optaget i The international Association for Analytical Psychology: Medlem af Psykoterapeutforeningen. Torben Hansen. Teori og evalueringsteam. Torben har en masteruddannelse i kybernetisk psykoterapi og psykologi fra Vedfelt Instituttet ved Ole og Lene Vedfelt afsluttet i Afsluttende speciale på Vedfelt Instituttet i Stress og Kybernetisk psykologi Godkendt af Psykoterapeutforeningen. Postgraduat supervisionsuddannelse fra Vedfelt Instituttet. Han har en 3-årig mindfulness og meditationsformidleruddannelse fra Skolen for Anvendt Meditation. Desuden har han modtaget undervisning i meditation af dr.phil Jes Bertelsen siden I 2014 er han bogaktuel med antologien: Bevidsthed, læring, relation kybernetisk psykologi i anvendelse, som han redigerer og bidrager til. Har arbejdet praktisk som

10 10 terapeut i mere end 18 år. Er tillige Qi Gong instruktør. Han underviser i mindfulness-meditation og har stor erfaring med voksenundervisning og personaletræning bl.a. på højskoler samt på en lang række virksomheder og institutioner. Kropsterapeutisk uddannelse fra Nordslyscentret, Silkeborg. Supervisionstræning fra Center for Integrativ træning. Desuden formidleruddannelse fra VPC København og linjefag i religion. 4c. Gæstelærere Misser Berg. Underviser i temaer fra Jungiansk psykologi. Arkitekt M.A.A. Jungiansk Analytiker IAAP. Medlem af Selskabet for Analytisk Psykologi, Danmark, samt af Psykoterapeutforeningen og Dansk Selskab for Psykoanalytisk Psykoterapi. Misser har en omfattende uddannelse i analytisk psykogi i ved Jung Instituttet København og London. Terapeutisk praksis med individuel terapi, jungiansk analyse, drømmearbejde, Sandplay. Underviser på Jung Instituttet og i Jungforeningen. Spiller en vigtig rolle for organisering og kvalitetssikring af den jungianske uddannelse i Danmark. Engageret i den internationale organisation af analytisk psykologi og flittig deltager i efterudannelser og internationale kongresser inden for sit fagområde. Forestår IAAP kongressen i Vøbenhavn Videnskabelige artikler og foredrag om bl.a. drømmematrix og kvindelig psykologi. Lars Ryde Pedersen. Undervisning og kvalitetssikring vedrørende personlighedsforstyrrelser og psykiatriske lidelser. Lars er speciallæge i psykiatri og almen medicin. Han er uddannet som gruppeanalytisk psykoterapeut og har uddannelse i kognitiv psykoterapi herunder også som træner i Mindfulness Han har været i uddannelsesforløb gennem flere år i Integreret psykoterapi og kybernetisk psykologi ved Ole og Lene Vedfelt. Derudover har han været i bevidsthedstræning hos Jes Bertelsen og Vækstcenteret siden begyndelsen af firserne. Han er ved at blive godkendt som vejleder i psykoterapi i Dansk Psykiatrisk Selskab. Lars er overlæge på det psykoterapeutiske dagafsnit i Hillerød i Psykiatrisk Sygehus, Frederiksborg Amt. Han arbejder som speciallægekonsulent flere steder herunder gennem mange år i Misbrugscenteret, Frederiksborg Amt. Udover de almen psykiatriske opgaver har Lars gennem mange år arbejdet med både individuel psykoterapi og gruppeterapi samt supervision og undervisning. Lars underviser i psykiatri og i grænselandet mellem psykoterapi og psykiatri. Lianne Ervolder. Lianne er Exam. Pæd. fra Danmarks lærerhøjskole. Eksamen i Pædagogisk forskning og udviklingsarbejde. Pædagogisk teori og pædagogisk praksis i ledelse og samarbejde. Psykoterapeutisk udgangspunkt er en 3½-årig kropsterapeutisk uddannelse i eksistentiel bioenergetik. Masteruddannelse i kybernetisk psykoterapi og psykologi fra Vedfelt Instituttet Postgraduat supervisionuddannelse fra Vedfelt Instituttet. 2-årigt forløb i traumehealing med udgangspunkt i Peter Levines Somatic Experiencing. Kurser i ikke-voldelig kommunikation. Certificeret stresscoach. Privatpraktiserende psykoterapeut gennem mange år. Medlem af Psykoterapeutforeningen Uddannelseskonsulent. Mange års erfaring med kurser i ledelse og konfliktløsning, samt supervision af psykoterapi og af socialpædagogisk arbejde med børn og unge.

11 11 Publikationer om relationer og andre pædagogisk psykologiske emner. Speciale på masteruddannelsen på Vedfelt Instituttet: Relationens betydning i psykoterapi Kurt Lillør. Supplerende underviser i kognitiv terapi. Kurt er autoriseret psykolog. Fuldtidspraksis i Holstebro med samarbejde med psykiatrien. Arbejder med systemisk og kognitiv terapi, gruppeterapi og supervision, og behandler bl.a. angst, fobi, depression, stress, udbrændthed, sorg, akut krise og eksistentielle kriser. Har været ansat i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Skive under Lars Tolsgaard. Mangeårig træning og supervision af kybernetisk psykoterapi ved Ole Vedfelt. Uddannelser i kognitiv terapi og supervision, mindfuldness baseret kognitiv terapi og traumatologi. Johan Wallin. Opgave- og pensum kvalitetssikring: Lærerundervisning i litteratursøgning, niveaufastlægggelse af opgaver,support ved udarbejdelse af opgavevejledninger, klageinstans i forbindelse med opgaver Johan er uddannet læge og uddannet forskningsbibliotekar. Eksamineret gestaltterapeut med skriftligt speciale fra Gestaltterapeutisk Institut København. 11 års grundtræning og videreuddannelseskurser i integreret psykoterapi og kybernetisk psykologi på Vedfelt Instituttet. Årskursus i bevægelseskommunikation hos Johan Borghäll. Deltagelse i talrige efteruddannelseskurser i kognitiv terapi, symboldrama, klinisk hypnose, psykodrama (ved Serga Moreno m.fl.) samt meditation og personlig udvikling (på vækstcentret i Nørre Snede) m.fl. Deltagelse i 1-årigt postgraduat kursus i lægevidenskabens basale fag afholdt af Københavns Universitets Lægevidenskabelige Fakultet. Endvidere deltagelse i talrige kurser i brug af sundhedsvidenskabelige litteraturdatabaser og - informationssøgning. Omfattende præ- samt postgraduat undervisningserfaring, mangeårig censor på Biblioteksskolen. Tidligere fungeret som censor på Vedfelt Instituttet. Talrige foredrag og undervisningsforløb om sundhedsvidenskabelige og psykoterapeutiske emner. Skrevet guldmedaljeafhandling inden for kirurgi ved Det Lægevidenskabelige F akultet, Odense Universitet. Videnskabelige publikationer inden for trafikmedicin, knogleforskning, og medicinsk informatik, forskningsevaluering og bibliometri samt bevægelseskommnukation og psykoterapi. Leder af ph.d.-uddannelse i litteratursøgning for ph.d. studerende ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Odense (5) Undervisningsformer 5a. Oversigt over undervisningsformer, der anvendes: Forelæsninger - Vejledte gruppearbejder og opgaveskrivning - Individuel opgavevejledning - Gruppeterapi, mesterlære - Individuel terapi, mesterlære - Individuel supervision/evaluering Introspektion og fordybelse - Kropsøvelser - Supralæring - Færdighedstræning - Instruktion af færdighedstræning - Supervision af færdighedstræning - Gruppesupervision af cases - Individuel evaluerende supervision af cases. 5b. Pædagogiske principper. Undervisningen vil engagere de studerende og give dem en oplevelse af at udfolde kreativitet og deltage i udvikling af viden, som er personlig og kollektivt vedkommende.

Værd at huske ved. valg af privatpraktiserende psykoterapeut

Værd at huske ved. valg af privatpraktiserende psykoterapeut Værd at huske ved valg af privatpraktiserende psykoterapeut Socialministeriet Marts 2005 Udgiver: Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 Kbh. K. Udgivelsesår: 2005 Udgave, oplag: 1. udgave, 1. oplag,

Læs mere

Derfor kan professionel hjælp fra fx en psykoterapeut være en mulighed. Og så rejser der sig mange spørgsmål, fx:

Derfor kan professionel hjælp fra fx en psykoterapeut være en mulighed. Og så rejser der sig mange spørgsmål, fx: Værd at huske ved valg af privatpraktiserende psykoterapeut Socialministeriet Marts 2005 Indhold Indledning Afsnit 1 Hvordan finder jeg en god behandler? Afsnit 2 Kontakt til psykoterapeuten Afsnit 3 Under

Læs mere

INSTITUT FOR DYNAMISK LEDERSKAB. Optagelse på uddannelsen. Ansøgning Optagelse Personlig samtale. Grundforløb over et år. Eksamen efter grundforløbet

INSTITUT FOR DYNAMISK LEDERSKAB. Optagelse på uddannelsen. Ansøgning Optagelse Personlig samtale. Grundforløb over et år. Eksamen efter grundforløbet Struktur Optagelse på uddannelsen Ansøgning Optagelse Personlig samtale Vise egnethed Grundforløb over et år Evaluering Skriftlig opgave Eksamen efter grundforløbet Praktisk prøve Eksistentiel Dynamisk

Læs mere

Uddannelse / efteruddannelse - overblik

Uddannelse / efteruddannelse - overblik Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 47 Offentligt BILAG 2 Uddannelse / efteruddannelse - overblik Indholdsoversigt Uddannelse / efteruddannelse - overblik 4-årig uddannelse / efteruddannelse til

Læs mere

Oplæg om. kvalitetskriterier for private uddannelser til psykoterapeut. Socialministeriet Undervisningsministeriet Sundhedsstyrelsen.

Oplæg om. kvalitetskriterier for private uddannelser til psykoterapeut. Socialministeriet Undervisningsministeriet Sundhedsstyrelsen. Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 106 Offentlig Oplæg om kvalitetskriterier for private uddannelser til psykoterapeut Socialministeriet Undervisningsministeriet Sundhedsstyrelsen Juli 2004 Side 1 af

Læs mere

HM Psykoterapeut. Heilesen & Mygind

HM Psykoterapeut. Heilesen & Mygind HM Psykoterapeut Heilesen & Mygind Uddannelsens formål De studerende på Heilesen & Myginds 4-årige psykoterapeutuddannelse HM Psykoterapeut undervises i Transbiologisk Psykoterapi. et med uddannelsen i

Læs mere

PSYKOTERAPEUTISK EFTERUDDANNELSE FOR SEXOLOGER OG PARTERAPEUTER (TES) STUDIEBESKRIVELSE

PSYKOTERAPEUTISK EFTERUDDANNELSE FOR SEXOLOGER OG PARTERAPEUTER (TES) STUDIEBESKRIVELSE PSYKOTERAPEUTISK EFTERUDDANNELSE FOR SEXOLOGER OG PARTERAPEUTER (TES) STUDIEBESKRIVELSE Der tages forbehold for ændringer og tilpasninger. SIPS.DK Syddansk Institut for Psykoterapi og Sexologi Indhold

Læs mere

Uddannelse til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut

Uddannelse til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut Uddannelse til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut Eksistentiel dynamisk psykoterapi bygger på eksistensfilosofien og henter således inspiration hos tænkere som Søren Kierkegaard, Martin Heidegger, Jean-

Læs mere

3- årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP

3- årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP 3- årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP Gestalt terapi er den psykoterapeutiske tilgang, der mest omfattende integrerer aspekter fra andre terapiformer. I gestalt

Læs mere

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter 2014 Side 1 af 7 WATTAR GRUPPEN... 1 KOGNITIVT PSYKOLOGCENTER... 1 1. NAVN... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1 UDDANNELSENS

Læs mere

Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi

Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi AIP udbyder i samarbejde med Århus Universitetshospital, Risskov en 2½-årig videreuddannelse i psykoanalytisk terapi

Læs mere

2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B)

2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B) 2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B) INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE KØBENHAVN Institut for Gruppeanalyse, København (IGA-KBH), er en forening, hvis formål er at udvikle og udbrede kendskabet

Læs mere

3-årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP

3-årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP 3-årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP Psykoterapeutisk efteruddannelse indenfor den eksistentielle/humanistiske referenceramme. Uddannelsen henvender sig primært

Læs mere

Anastasis. 4 årig psykoterapeutuddannelse

Anastasis. 4 årig psykoterapeutuddannelse Anastasis 4 årig psykoterapeutuddannelse ANASTASIS PSYKOTERAPEUTUDDANNELSE Anastasis Psykoterapi bygger på en syntese af elementer fra forskellige selvudviklings-traditioner og terapeutiske retninger,

Læs mere

Relationspsykologisk specialistuddannelse

Relationspsykologisk specialistuddannelse Relationspsykologisk specialistuddannelse Helhedsforståelse, dybde og nærvær i den professionelle relation Institut for Relationspsykologi tilbyder i samarbejde med Vedfelt Instituttet en 2-årig Relationspsykologisk

Læs mere

www.psykologhellejensen.dk Efteruddannelse i psykoterapi for psykologer 2009-2010 Supervisionsgruppe 2009 Egenterapi i grupper 2009

www.psykologhellejensen.dk Efteruddannelse i psykoterapi for psykologer 2009-2010 Supervisionsgruppe 2009 Egenterapi i grupper 2009 www.psykologhellejensen.dk Efteruddannelse i psykoterapi for psykologer 2009-2010 Supervisionsgruppe 2009 Egenterapi i grupper 2009 Elbjerg Kursuscenter Undervisere Helle Jensen Cand.psych. med autorisation

Læs mere

Lær at bruge dig selv på en ny måde

Lær at bruge dig selv på en ny måde Lær at bruge dig selv på en ny måde i din professionelle arbejdsproces Denne uddannelse vil give dig professionelle værktøjer, faglig viden og personlig forankring til at bruge dig selv med større indsigt,

Læs mere

Evaluering af de private psykoterapeutuddannelser - oversigt over evaluerede institutter pr. 15. maj 2010.

Evaluering af de private psykoterapeutuddannelser - oversigt over evaluerede institutter pr. 15. maj 2010. Evaluering af de private psykoterapeutuddannelser - oversigt over evaluerede institutter pr. 15. maj 2010. Baggrund Der blev i januar 2004 nedsat en arbejdsgruppe med det formål, at udarbejde en række

Læs mere

SEXOLOG- OG PSYKOTERAPEUT UDDANNELSEN I SYDDANMARK STUDIEBESKRIVELSE

SEXOLOG- OG PSYKOTERAPEUT UDDANNELSEN I SYDDANMARK STUDIEBESKRIVELSE SEXOLOG- OG PSYKOTERAPEUT UDDANNELSEN I SYDDANMARK STUDIEBESKRIVELSE Der tages forbehold for ændringer og tilpasninger. ANNE LENE LUNDGAARD SIPS.DK Syddansk Institut for Psykoterapi og Sexologi Klientcentreret

Læs mere

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab LEDERSKABETS ESSENS LEDERSKAB MED BEVIDSTHED, EMPATI OG KANT. PERSONLIGT LEDERSKAB 0G UDVIKLING GENNEM FØLELSESMÆSSIG INTELLIGENS & SOCIAL KOMPETENCE For

Læs mere

Evaluering af de private psykoterapeutuddannelser - oversigt over evaluerede institutter pr. 15. august 2012.

Evaluering af de private psykoterapeutuddannelser - oversigt over evaluerede institutter pr. 15. august 2012. Evaluering af de private psykoterapeutuddannelser - oversigt over evaluerede institutter pr. 15. august 2012. Psykoterapeutisk, København Jorcks Passage opgang B, 3. sal, 1159 København K. www.psykoterapeutiskinstitut.dk

Læs mere

STUDIEPLAN Familie- og psykoterapeut

STUDIEPLAN Familie- og psykoterapeut STUDIEPLAN Familie- og psykoterapeut Uddannelsen til familie- og psykoterapeut tager 4 år, bestående af et basisår og et 2. 3. og 4. studieår. Basisåret er en selvstændig enhed, som kan tages uden aktuelt

Læs mere

Årskursus 2009 i personlig udvikling

Årskursus 2009 i personlig udvikling Årskursus 2009 i personlig udvikling 1. modul. 5 dage uge 33 fra onsdag den 12. august til søndag den 16. august 2009 2. modul. 5 dage uge 42 fra onsdag den 14. oktober til søndag den 18. oktober 2009

Læs mere

Januar 2008. Evaluering af private psykoterapeutuddannelser - Vejledning, 2. udgave

Januar 2008. Evaluering af private psykoterapeutuddannelser - Vejledning, 2. udgave Januar 2008 Evaluering af private psykoterapeutuddannelser Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Evaluering af private psykoterapeutuddannelser kort fortalt!... 3 Hvad vil det sige at blive evalueret, og

Læs mere

WIOL s tværfaglige efteruddannelse i Systemisk og Narrativ Teori og Praksis BASISÅRET

WIOL s tværfaglige efteruddannelse i Systemisk og Narrativ Teori og Praksis BASISÅRET WIOL s tværfaglige efteruddannelse i Systemisk og Narrativ Teori og Praksis 31. januar 2009 Denne nye tværfaglige efteruddannelse er bygget op efter Psykoterapeut Foreningens og SPUD s kvalitetskriterier

Læs mere

Indhold. www.essens- uddannelse.dk info@essens- kurser.dk. side 1

Indhold. www.essens- uddannelse.dk info@essens- kurser.dk. side 1 side 1 Indhold Studiebeskrivelse... 2 1. Formål... 2 2. Optagelseskriterier... 4 Dispensation... 5 Orlov og dispensation for et længere studieforløb end 6 år... 5 Merit... 5 3. Uddannelsens struktur og

Læs mere

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER Fælles om færdigheder Fra starten af 2016 udbyder Mindwork & Cektos i fællesskab specialiseringsmodulet i kognitiv adfærdsterapi. Vi forener

Læs mere

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S CURRICULUM VITAE Navn Adresse Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S Telefon +4529884489 E-mail gunvor00@gmail.com Hjemmeside www.gunvor.net KOMPETENCER Personlige Jeg er god

Læs mere

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ LÆR UNGE AT FINDE DEN INDRE RO KURSUSCENTER BROGAARDEN APRIL/MAJ 2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ Lær

Læs mere

Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt

Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt Psykoterapeut Organisationskonsulent Personlig udvikling Intensive kurser Krisehjælp Parkurser Terapi GIS International Gestalt-psykoterapi

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Vedfelt Instituttet. 030314 Suppl. I. Undervisningsplaner mm. Studiebeskrivelse Vedfelt Instituttet 2013-2016 1

Vedfelt Instituttet. 030314 Suppl. I. Undervisningsplaner mm. Studiebeskrivelse Vedfelt Instituttet 2013-2016 1 1 Vedfelt Instituttet Supplement I til studiebeskrivelse 2013-2016: Undervisningsplaner og modulstrukturer -o0o- 1) Teorigrupper/Evalueringsgrupper (TE-team) a) Overordnet om undervisningen b) Strukturen

Læs mere

Institut for Dynamisk Lederskab

Institut for Dynamisk Lederskab Grunduddannelsens formål og værdigrundlag Grundforløbet tager afsæt i humanistisk og eksistentiel psykologi med fokus på det personlige lederskab. Derved lærer du coaching, hvis særkende er anerkendende

Læs mere

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Eksamen ved Københavns Universitet i Klinisk psykologi, seminarhold incl. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 25. oktober 2011 Eksamensnummer: 138 25. oktober 2011 Side 1 af 5 1) Beskriv og diskuter (med

Læs mere

Vedfelt Instituttet. (opd.150927) Suppl. I. Undervisningsplaner mm. Studiebeskrivelse Vedfelt Instituttet 2013-2016 1

Vedfelt Instituttet. (opd.150927) Suppl. I. Undervisningsplaner mm. Studiebeskrivelse Vedfelt Instituttet 2013-2016 1 1 Vedfelt Instituttet Supplement I til studiebeskrivelse 2013-2016: Undervisningsplaner og modulstrukturer -o0o- 1) Teorigrupper/Evalueringsgrupper (TE-team) a) Overordnet om undervisningen b) Strukturen

Læs mere

LÆRETERAPI: GRUPPETERAPI 1, (Training Therapy: Group Therapy 1) 5 ECTS, HIA110004D

LÆRETERAPI: GRUPPETERAPI 1, (Training Therapy: Group Therapy 1) 5 ECTS, HIA110004D LÆRETERAPI: GRUPPETERAPI 1, (Training Therapy: Group Therapy 1) 5 ECTS, HIA110004D SEMESTER: 1. semester BA-SO; 2013 BEKENDTGØRELSEN, 2014-UDGAVE STUDIEORDNINGENS BESKRIVELSE AF MODULET 12 Modulet Læreterapi:

Læs mere

ACT og Unge. 2-dags kursus

ACT og Unge. 2-dags kursus ACT og Unge 2-dags kursus Dato 6.-7. oktober 2015 i Hillerød (Tilmeldingsfrist 6. september 2015) 11.-12. november 2015 i Ryomgård (Tilmeldingsfrist 11. oktober 2015) Pris Kr. 2.950,- ex. moms, inkl. en

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Uddannelsen har fokus på at udvikle relationelle og følelsesmæssige kompetencer

Uddannelsen har fokus på at udvikle relationelle og følelsesmæssige kompetencer Lær at bruge dig selv på en ny måde gennem en efteruddannelse, hvor - metode og teori går hånd i hånd - du får en god værktøjskasse - du udvikler dine relationelle og følelsesmæssige kompetencer. Siden

Læs mere

Velkommen til kurset:

Velkommen til kurset: Kurser - Konferencer - Klientforløb - Mentorer Afd. i: Ryomgård, Aarhus, Randers, Skanderborg, Ringe, Hillerød Velkommen til kurset: ACT og Unge 2-dags kursus Dato 6.-7. oktober 2015 i Hillerød (Tilmeldingsfrist

Læs mere

Face-it terapeut Skolen

Face-it terapeut Skolen F LIVING Bliv certificeret Face-iT-terapist Face-it terapeut Skolen Det seriøse valg for dig der vil videre. - Dette er en holistisk efteruddannelse der gør en forskel. - Ønsker du personlig udvikling

Læs mere

CV for Ulla Høybye 75 17 15 45 / 20 13 19 19

CV for Ulla Høybye 75 17 15 45 / 20 13 19 19 CV for Ulla Høybye Ulla Høybye, Cand. Psych. Autoriseret Specialist i Psykoterapi og klinisk psykologi Ulla har indgående kendskab til målgruppen herunder erfaring med individuelle samtaleforløb med stressrelaterede

Læs mere

Professionsgrundlag for ergoterapi (www.etf.dk).

Professionsgrundlag for ergoterapi (www.etf.dk). lifeframing er opstartet i 2008, med selvstændig klinisk praksis indenfor fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Den kliniske praksis har base i Viborg. Der udøves praksis i overensstemmelse med ergoterapi- fagets

Læs mere

haft en traumatisk barndom og ungdom.

haft en traumatisk barndom og ungdom. 8 si brochureny:layout 1 06/03/14 14.43 Page 2 Helhedsorienteret misbrugsbehandling for psykisk og socialt udsatte mennesker Traumeterapi i KKUC er et ambulant psykodynamisk behandlingstilbud til voksne

Læs mere

Læs også videre, hvis du har lyst til at tage enkelte kurser du behøver ikke at binde dig til hele forløbet.

Læs også videre, hvis du har lyst til at tage enkelte kurser du behøver ikke at binde dig til hele forløbet. Læs også videre, hvis du har lyst til at tage enkelte kurser du behøver ikke at binde dig til hele forløbet. Hvert kursus koster kun kr. 2000,- uanset om det er på to, fire eller seks dage. Der er 21 kurser

Læs mere

Vedfelt Instituttet. 101212 Suppl. I. Undervisningsplaner mm. Studiebeskrivelse Vedfelt Instituttet 2012-2015 1

Vedfelt Instituttet. 101212 Suppl. I. Undervisningsplaner mm. Studiebeskrivelse Vedfelt Instituttet 2012-2015 1 1 Vedfelt Instituttet Supplement I til studiebeskrivelse 2012-2015: Undervisningsplaner og modulstrukturer -o0o- 1) Teorigrupper/Evalueringsgrupper (TE-team) a) Overordnet om undervisningen b) Strukturen

Læs mere

STRESSCOACH BLIV CERTIFICERET STRESSCOACH. Stresscoachuddannelse for professionelle, der arbejder med rådgivning, coaching og behandling af stress.

STRESSCOACH BLIV CERTIFICERET STRESSCOACH. Stresscoachuddannelse for professionelle, der arbejder med rådgivning, coaching og behandling af stress. STRESSCOACH BLIV CERTIFICERET STRESSCOACH Stresscoachuddannelse for professionelle, der arbejder med rådgivning, coaching og behandling af stress. STRESSCOACH APRIL - OKTOBER 2015 For professionelle, der

Læs mere

Vejledning i valg af coachuddannelse

Vejledning i valg af coachuddannelse Vejledning i valg af coachuddannelse Coaching er et gråt marked Vi taler med mange forskellige mennesker, der ønsker en uddannelse som coach. De to hyppigste spørgsmål vi får fra potentielle kunder er:

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

KRAP follow up kursus 8 dage på Brogaarden i Middelfart, efteråret 2015

KRAP follow up kursus 8 dage på Brogaarden i Middelfart, efteråret 2015 KRAP follow up kursus 8 dage på Brogaarden i Middelfart, efteråret 2015 Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik for fagfolk, som arbejder med udsatte børn/unge eller med mennesker med særlige

Læs mere

PSYKOLOGI 2. FORELÆSNING

PSYKOLOGI 2. FORELÆSNING PSYKOLOGI 2. FORELÆSNING Modul 2 Om grupper Milgrams forsøg Lidt om terpiformer 1 SOCIALPSYKOLOGI Handler om psykologiske processer i forhold til andre mennesker f. eks. Grupper Undervisningen skal bruges:

Læs mere

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE PSYKOLOG I PRAKSIS Z SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE BAGGRUND? Ledigheden blandt psykologer har gennem længere tid været høj, og konkurrencen om de få ledige jobs er hård. Som nyuddannet psykolog kan det

Læs mere

4-ÅRIG PSYKOTERAPEUT OG MASTER COACH UDDANNELSE

4-ÅRIG PSYKOTERAPEUT OG MASTER COACH UDDANNELSE 4-ÅRIG PSYKOTERAPEUT OG MASTER COACH UDDANNELSE Coach & Psykoterapeut Skolens tilbyder et tværfagligt studie, som kombinerer de bedste metoder og teknikker indenfor både coaching og psykoterapi, i en kompetent

Læs mere

Integrativ Energi & Power Coach og Terapeut. Integrativ Energi & Power Psykoterapeut

Integrativ Energi & Power Coach og Terapeut. Integrativ Energi & Power Psykoterapeut NAVN ANSØGNINGSSKEMA Integrativ Energi & Power Coach og Terapeut Integrativ Energi & Power Psykoterapeut Ansøgningsskema Ansøgning om optagelse til Integrativ Energi & Power Coach og Terapeut samt Integrativ

Læs mere

Teamkoordinator-uddannelsen

Teamkoordinator-uddannelsen Teamkoordinator-uddannelsen De mange krav, den store kompleksitet og den accelererende udvikling, som opleves overalt i samfundet i dag, er også blevet en naturlig del af skolens virkelighed. For at navigere

Læs mere

Fremtidens Mentor. -den relationskompetente procesarbejder - Kursusplan

Fremtidens Mentor. -den relationskompetente procesarbejder - Kursusplan Fremtidens Mentor -den relationskompetente procesarbejder - Kursusplan Kursusplan - Fremtidens Mentor Kursistmålgruppe Fokus for kurset: Mål: Arbejdsløse lærere, pædagoger, socialrådgivere og jobkonsulenter,

Læs mere

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER BLIV UDDANNET MRT TRÆNER MRT Træneruddannelse for professionelle, som arbejder inden for HR, undervisning, sundhed og stressforebyggelse på arbejdspladsen. MRT TRÆNERUDDANNELSE

Læs mere

RESILIO TRAINER RESILIO RESILIO TRAINER. Undervisningen foregår i Resilio s lokaler i Aarhus C.

RESILIO TRAINER RESILIO RESILIO TRAINER. Undervisningen foregår i Resilio s lokaler i Aarhus C. SIDE 1 AF 5 8000 AARHUS C. RESILIO TRAINER - 100 timers instruktør-uddannelse for professionelle, der arbejder med sundhed, trivsel og psykisk arbejdsmiljø MÅLGRUPPE HR-konsulenter, HR-partnere, arbejdsmiljøkonsulenter,

Læs mere

Person Centered and Experiential Psychotherapy

Person Centered and Experiential Psychotherapy Person Centered and Experiential Psychotherapy Videreuddannelse for psykologer til specialist i psykoterapi 2011-2012 Institut for Personcentreret og Oplevelsesorienteret Psykoterapi (IPCOPT) tilbyder

Læs mere

Spædbarnsterapeut uddannelse Hold 6

Spædbarnsterapeut uddannelse Hold 6 Spædbarnsterapeut uddannelse Hold 6 Spædbarnsterapi kan anvendes både til spædbørn, større børn og voksne med traumer i det før sproglige. Med start den 3. og 4. september 2015 Kolding Vandrerhjem, Ørnsborgvej

Læs mere

Referat fra studierådsmøde på Stenstruplund den 26. november 2013 klokken 19.00

Referat fra studierådsmøde på Stenstruplund den 26. november 2013 klokken 19.00 Referat fra studierådsmøde på Stenstruplund den 26. november 2013 klokken 19.00 Til stede: Karna og Inger, Hans og Hanne C samt Stine og William. Hanne S og Lisa havde meldt afbud 1. Præsentatiosnrunde

Læs mere

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Efterår 2014 Forår 2015 VPC-ERHVERV 2 formål Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik AKADEMIUDDANNELSEN MODUL 1 120

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

Modul 1 - Din håndtering af dine egne processer (4 kursus dage) Fremtidens udfordring: At kunne svømme i en malstrøm af forandringsprocesser

Modul 1 - Din håndtering af dine egne processer (4 kursus dage) Fremtidens udfordring: At kunne svømme i en malstrøm af forandringsprocesser Fremtidens udfordring: At kunne svømme i en malstrøm af forandringsprocesser Modul 1 - Din håndtering af dine egne processer (4 kursus dage) For mange mennesker opleves det som om den ydre verden vi lever

Læs mere

CURRICULUM VITAE. Ameyo Katharina Barfred-Dixon

CURRICULUM VITAE. Ameyo Katharina Barfred-Dixon IN RELATION CURRICULUM VITAE Ameyo Katharina Barfred-Dixon Jungiansk orienteret Psykoterapeut (ReVision- UK) Underviser og kursusleder Certificeret Gruppeterapeut (IGA-UK) Certificeret Supervisor (SAP-

Læs mere

Udviklingsprogrammer for ledere

Udviklingsprogrammer for ledere Udviklingsprogrammer for ledere Organisationsudvikling gennem ledelsesudvikling Fleksible og dynamiske udviklingsprogrammer for ledere Udviklingsprogrammer, hvor organisationen udvikler sig gennem udvikling

Læs mere

Mindjuice Socialfaglige Familie- og Ungecoach Uddannelse

Mindjuice Socialfaglige Familie- og Ungecoach Uddannelse Mindjuice Socialfaglige Familie- og Ungecoach Uddannelse Specialdesignet Mindjuice Uddannelse inden for det socialfaglige og familiemæssige område. Uddannelsen er for dig, der ønsker at arbejde med par,

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Behandling af. spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk

Behandling af. spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk Behandling af spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk 2 Behandling af spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk Behandling af spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk Problemstilling Det er afgørende

Læs mere

Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012

Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012 Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012 En detaljeret beskrivelse af uddannelsen i sundhedspædagogik. Denne beskrivelsen er et supplement til informationsmaterialet om uddannelsen

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015

Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015 Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015 Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik for fagfolk, som arbejder med udsatte børn/unge eller med mennesker med særlige behov

Læs mere

Profilkatalog PROFIL KATALOG. Mads Brandsen; 4158 9483, mb@gorelation.dk WWW.GORELATION.DK. Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation.

Profilkatalog PROFIL KATALOG. Mads Brandsen; 4158 9483, mb@gorelation.dk WWW.GORELATION.DK. Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation. Profilkatalog PROFIL KATALOG Mads Brandsen; 4158 9483, mb@gorelation.dk Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation.dk; Randers KONSULENT-, KURSUS- OG SPARRINGSFIRMA VI TILBYDER Kursusvirksomhed. Hel og halvdagskurser.

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

DIPU dansk institut for psykoterapi og uddannelse

DIPU dansk institut for psykoterapi og uddannelse DIPU s etikregler Som psykoterapeut og psykoterapeutstuderende er vi konstant i berøring med menneskers meget følsomme sider, og det kræver en høj etik. Vi ser det som en vigtig opgave at formidle dette

Læs mere

Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Metropol Efter og Videreuddannelse Side 1 Formålet med sundhedsfaglig diplomuddannelse er at kvalificere den enkelte til selvstændigt at varetage specialiserede funktioner

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier 5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse Underviser: Vibe Strøier Kurset er særligt rettet imod psykologer undervejs i specialistuddannelsen i psykoterapi. Kurset er skræddersyet til

Læs mere

Uddannelse Af Claus Haugaard Jacobsen

Uddannelse Af Claus Haugaard Jacobsen Uddannelse Af Claus Haugaard Jacobsen Det tredje hold stu derende har netop taget hul på professionsprogrammet i klinisk psykologi ved Aalborg Universitet (AAU). Det sker, få måneder efter at de første

Læs mere

COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION. Bliv uddannet i det bedste - af de bedste

COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION. Bliv uddannet i det bedste - af de bedste COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION Bliv uddannet i det bedste - af de bedste EARLY BIRD TILMELDING! Tilmeld dig SENEST d. 31. august og spar kr. 2.500 COACHING DYNAMICS UDDANNELSEN FRA DECISION

Læs mere

Ildsjælecoach. Coachuddannelse for fagfolk, der arbejder med unge. Generator kurser og konferencer. www.kurserogkonferencer.dk

Ildsjælecoach. Coachuddannelse for fagfolk, der arbejder med unge. Generator kurser og konferencer. www.kurserogkonferencer.dk Ildsjælecoach Coachuddannelse for fagfolk, der arbejder med unge Generator kurser og konferencer www.kurserogkonferencer.dk Coachuddannelse for fagfolk På uddannelsen Ildsjælecoach vil du lære dybdegående

Læs mere

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier 5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse Underviser: Vibe Strøier Kurset er særligt rettet imod psykologer undervejs i specialistuddannelsen i psykoterapi. Kurset er skræddersyet til

Læs mere

Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi

Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi Studieordning 1 Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi Indholdsfortegnelse 1. Bekendtgørelsesgrundlag 3 2. Uddannelsesinstitution 3 3. Samarbejde 3 4. Adgangskrav 3 5. Læringsudbytte

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Omfattende sorg- og krisepsykologisk erfaring, både fra praksis og videreuddannelse.

Omfattende sorg- og krisepsykologisk erfaring, både fra praksis og videreuddannelse. Navn: Tlf. nr.: 75 17 15 45 / 20 13 19 19 e-mail: ullalotus@hotmail.com Fødselsdato: 04.06-1970 Spidskompetencer Specialist i psykoterapi Autoriseret klinisk psykolog. Omfattende sorg- og krisepsykologisk

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

Temadag for kliniske undervisere

Temadag for kliniske undervisere Temadag for kliniske undervisere Navn: Hans Henrik Kleinert Uddannet: Psykoterapeut MPF Specialfysioterapeut Faktabox: Født 1953 Fysioterapeut 1977 Psykologistudie 1980-1985 Psykoterapeut 2000 Supervisor

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Kognitiv Adfærdsterapi

Kognitiv Adfærdsterapi Kognitiv Adfærdsterapi 2-årig videreuddannelse for psykologer og læger 2014-2016 Nicole Rosenberg Merete M. Mørch Krista Straarup Sanne Kjær Vandborg Ea Bøhm Jepsen Udenlandske gæsteundervisere: Melanie

Læs mere

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau I forbindelse med udviklingsprogrammet Et godt børneliv et fælles ansvar etablerede Ballerup Kommune i 2006 et uddannelsesforløb for medarbejdere

Læs mere

Basisuddannelse på Fyn

Basisuddannelse på Fyn STOF nr. 2, 2003 TEMA model; Fyns Amt Basisuddannelse på Fyn Det har været en udfordring at udvikle den nye faglige efteruddannelse i Fyns Amts Behandlingscenter. Her præsenteres de overvejelser der ligger

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 Læring kræves i mange sammenhænge. Når arbejdspladser og medarbejdere skal omstille sig, når elever og studerende skal tilegne sig viden,

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

ILDSJÆLECOACH COACHUDDANNELSE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE

ILDSJÆLECOACH COACHUDDANNELSE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE ILDSJÆLECOACH COACHUDDANNELSE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK COACHUDDANNELSE FOR FAGFOLK På uddannelsen Ildsjælecoach vil du lære dybdegående

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8 Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Psykiatriske og somatiske problemstillinger

Læs mere

SPECIALISERET COACHINGUDDANNELSE FOR PROFESSIONELLE, DER ARBEJDER MED RÅDGIVNING, COACHING OG BEHANDLING AF STRESS

SPECIALISERET COACHINGUDDANNELSE FOR PROFESSIONELLE, DER ARBEJDER MED RÅDGIVNING, COACHING OG BEHANDLING AF STRESS SPECIALISERET COACHINGUDDANNELSE FOR PROFESSIONELLE, DER ARBEJDER MED RÅDGIVNING, COACHING OG BEHANDLING AF STRESS SPECIALISERET COACHINGUDDANNELSE FOR PROFESSIONELLE, DER ARBEJDER MED RÅDGIVNING, COACHING

Læs mere