Forskningsplan Psykiatrisk Forskningsenhed Vest

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forskningsplan 2011-2015 Psykiatrisk Forskningsenhed Vest"

Transkript

1 Forskningsplan Psykiatrisk Forskningsenhed Vest Revideret maj 2015 Organisation Psykiatrisk Forskningsenhed Vest (PFV) varetager forskningen i Regionspsykiatrien Vest (RV). PFV hører organisatorisk under RV. PFV ledes af en forskningsleder, som refererer til Afdelingsledelsen (AL) i RV. Forskningslederen har ansvaret for: Ledelsesansvar for Psykiatrisk Forskningsenhed Vest (PFV) Personaleansvar for det fastansatte personale i forskningsenheden; og herunder ansvar for ansættelse af personale Budgetansvar for PFVs selvstændige budget Ansvar for forskningsområder Strategisk udvikling af forskningsenheden Ud over ledelse af forskningsenheden har forskningslederen følgende funktioner: Klinisk funktion Klinisk lektor, og herunder ledelse, organisation og undervisning af medicinstuderende under klinisk ophold i RV. Forskningslederen har kompetencen og træffer beslutning vedrørende ansvarsområderne. Varetagelsen af opgaverne sker i samråd med AL i RV. Ved et møde den 6. maj 2013 oprettedes Forskningsudvalg i RV (FURV), hvis formål er at koordinere forskningsaktiviteterne i RV. Forskningslederen, den ledende overlæge og oversygeplejersken er fødte medlemmer af rådet. De fødte medlemmer udpeger rådets øvrige medlemmer, som består af klinisk personale med interesse for forskning samt forskningsmæssigt ansat personale. Rådet består af syv medlemmer, som bredt repræsenterer alle faggrupper i Herning og Holstebro. Medlemmer, der ikke er fødte medlemmer udskiftes hvert andet år. Dog vil det i startfasen blive tilgodeset, at alle medlemmer ikke udskiftes samtidigt. Der afholdes møder fire gange årligt. Forskningssekretæren i PFV varetager sekretærfunktion for FURV. Fysiske rammer Psykiatrisk Forskningsenhed Vest har til huse i nyrenoverede lokaler på Gl. Landevej 49, 1.sal, Herning. Forskningslederens kontor fungerer som konferencelokale. Der findes faciliteter for PowerPointpræsentation og faciliteter til videokonference.

2 Oversigt over forskningsmedarbejdere Medarbejderne i PFV udgør dels ansatte forskere og medarbejdere på fuld tid samt klinisk personale, der arbejder med forskning, og herunder klinisk personale i delestillinger. Forskerne omfatter følgende: Forskningsleder, overlæge, klinisk lektor, ph.d., Hans Jørgen Søgaard, Sygeplejerske, cand. scient. san., ph.d.-studerende Pernille Pedersen Sygeplejerske, Metha Irene Jensen (delestilling) Sygeplejerske, Kirsten Møller Hansen (delestilling) Overlæge, Anne Grethe Viuff Sekretær og administrative medarbejdere: Cand. ling. merc., Berit Rungø (sekretær) Administrativ medarbejder, Kirsten Meldgaard Nuværende projekter Pernille Pedersen: Psykisk egenomsorg hos langtidssygemeldte (ph.d.-projekt) Metha Irene Jensen og Kirsten Møller Hansen Projekttitel endnu ikke fastlagt, men omhandlende fødselsdepression Anne Grethe Viuff: Regionalt 3 årigt projekt: Indsats mod tidlig død af somatiske årsager blandt mennesker med psykisk sygdom. Delprojekt 2, OPUS Vest: Mad, bevægelse og livsstil. Anne Grethe Viuff: ipad projektet i OPUS Vest Oversigt over delestillinger Forskningsleder, overlæge, klinisk lektor, ph.d. Hans Jørgen Søgaard Sygeplejerske, Metha Irene Jensen Sygeplejerske, Kirsten Møller Hansen Afdelingens prioriterede forskningsområder de næste 5 år Strategi De primære strategiske mål for PFV er: Udøve translationel forskning med hovedvægt på temaet: Klinisk forskning med fokus på udvikling af bedre kommunikation og samarbejde mellem psykiatrien, patienter og eksterne samarbejdspartnere

3 Oprettelse af tilknytningsaftale med Aarhus Universitet Oprettelse af professorat i RV Udøvelse af klinisk og translationel forskning Opbygning af klinisk forskningstradition i RV Oprettelse af tilknytningsaftale med Aarhus Universitet og oprettelse af professorat I 2012 var der bestræbelser på, at RV skulle søge om anerkendelse som universitetsklinik. Imidlertid har PFV på nuværende tidspunkt ikke en forskningsmæssig produktion, der berettiger til dette. Endvidere er der på nuværende tidspunkt ikke etableret et forskningsområde i RV med tilhørende klinisk praksis. Der satses på etablering af en tilknytningsaftale, der er mindre omfattende end en universitetsklinik. Den kliniske aktivitet i RV er velkonsolideret. Der findes diagnosespecialiserede sengeafdelinger og ambulant psykiatri. RV har flere regionsfunktioner. Opgaven bliver at afgrænse et område i klinikken, hvor der samtidig kan opbygges en løbende forskningsaktivitet. Strategien i 2012 baserede sig på et hovedområde for forskningen omhandlende liaisonpsykiatri i bred forstand omfattende liaison til somatiske afdelinger og eksterne samarbejdspartnere, såsom kommunale afdelinger (familieafdelinger, jobcentre og socialpsykiatriske enheder) samt almen praksis. Siden 2013 har strategien ændret sig til, at projekter i RV skal satses omfatte forsøgspersoner der er henvist til psykiatrien. Klinisk personale skal i videst muligt omgang inddrages i forskningen. Projekterne kan foregå i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere. Translationel forskning PFV har følgende igangværende projekter : Pernille Pedersen Psykisk egenomsorg hos langtidssygemeldte Undersøgelsen er en randomiseret klinisk afprøvning af psykoedukation for langtidssygemeldte. Der satses på en relativ enkel intervention som psykoedukation over for langtidssygemeldte med nydebuterede psykiske lidelser. Denne gruppe er specielt valgt, fordi internationale undersøgelser viser tvivlsom effekt af interventioner over for personer med mere etablerede psykiske lidelser. Ved afgrænsning af interventionen til personer med nydebuteret psykisk lidelse forventes en betydelig effekt af interventionen. Den valgte målgruppe udgør omkring halvdelen af alle langtidssygemeldte (kontinuerlig sygemelding netop over ca. 5 uger). Der er yderligere igangsat en interviewundersøgelse af deltagernes udbytte af interventionen.

4 Metha Jensen og Kirsten Møller Hansen Projekt Fødselsdepression I Danmark udvikles en depression hos 10-15% af de kvinder, der har født. Depressionen har stor betydning for kvindernes livskvalitet, deres evne til at knytte sig til deres børn og for børnenes udvikling og trivsel. I Psykiatrisk Mobilteam, Regionspsykiatrien Vest har medarbejderne gennem de sidste 12 år arbejdet professionelt med fødselsdepression, og der er i den forbindelse blevet udviklet en behandlingsmetode med hjemmebehandling og en kombination af støttende sygepleje samt interpersonel kortidsterapi. Formålet med projektet er at undersøge, om denne behandlingsmetode er mere effektiv end andre behandlingsmetoder og at skabe evidens for kommende behandlingsmetoder samt at udvikle og forbedre Psykiatrisk Mobilteams nuværende behandling af kvinder med fødselsdepression. Undersøgelsen inkluderer kvinder, der har født i Holstebro eller Herning, og som inden for et år efter fødsel er blevet henvist til behandling for depression i Regionspsykiatrien Vest. Undersøgelsen vedrører perioden fra juni 2011 til juni Anne Grethe Viuff Regionalt 3 årigt projekt: Indsats mod tidlig død af somatiske årsager blandt mennesker med psykisk sygdom. Delprojekt 2, OPUS Vest: Mad, bevægelse og livsstil. Mennesker med længerevarende psykiske sygdomme har en betydelig øget risiko for legemlige sygdomme. Risikoen er størst blandt personer med langvarige psykotiske sygdomme, f.eks. mister personer med skizofreni i gennemsnit leveår. Væsentligst for forebyggelse af for tidlig død er en intensiveret indsats for fremme af positive livsstilsfaktorer såsom kost, motion og begrænset alkoholforbrug, rygning og andet misbrug. Desuden har behandling med antipsykotisk medicin en stor betydning. I projektet fokuseres der på at ændre de uhensigtsmæssige vaner, som patienterne måtte have omkring kost, motion, rygning og misbrug. Der monitoreres løbende på patienternes vægt, taljemål, medicinforbrug, tobaksforbrug, misbrug, indtag af sukkerholdige drikke og blodprøver. Anne Grethe Viuff ipad projektet i OPUS Vest Psykiatri og Social i Region Midtjylland igangsatte i august 2011 et pilotprojekt for at afprøve anvendelsen af ipads i den ambulante behandling af unge med skizofreni og ældre med depression. Vi ville undersøge, om brugen af ipads i behandlingen kunne spare transporttid for behandler og patienter og samtidig udvikle nye behandlingstiltag baseret på telepsykiatri.

5 Der blev udviklet en behandlingsapplikation til ipad, der består af en videodel og en række arbejdsskemaer til bl.a. kognitiv terapi. Der er i løsningen mulighed for en synkron udveksling af data mellem behandler og patient, uanset om de er i gang med en videokonsultation eller ej. Pilotprojekter er evalueret, og der er igangsat videreudvikling af applikationen med henblik på at udbrede anvendelsen af denne. Vi arbejder i 2014 på at komme i gang med et forskningsprojekt, hvor kvaliteten af den terapeutiske alliance, og andelen af frafald og udeblivelser skal undersøges, når psykiatrisk behandling foregår via en IT-platform. Samarbejde med andre instanser Nuværende og tidligere samarbejdspartnere: ADHD-klinikken for voksne, Regionspsykiatrien Vest Psykiatrisk Mobilteam, Herning, Regionspsykiatrien Vest OPUS-afdelinger i Region Midtjylland Forskningsafdelinger på Århus Universitetshospital, Risskov Professor Per Hove Thomsen, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Region Midtjylland Arbejdsmedicinsk Klinik, Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet Herning PET-centret, Århus Sygehus Kommuner: Herning, Viborg, Rebild, Hedensted, Holstebro, Struer, Lemvig, Skive, Randers og Århus Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø MarselisborgCentret, Dansk center for rehabilitering CFK Center for Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Professor Per Bech, Psykiatrisk Forskningsenhed, Clinimetrics Centre in Mental Health CCMH, Hillerød Professor Ellen Aagaard Nøhr, Jordmodervidenskab, Odense Universitetshospital Forskningsleder Chris Jensen, Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsretta rehabilitering, Rehabiliteringssenteret AiR, Rauland, Norge. Lektor Kaj Sparle Christensen, Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus Universitet Lektor Ole Steen Kristensen, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Psykiatrisk Forskningsenhed Vest deltager i Journal Clubs ved MarselisborgCentret, Dansk center for rehabilitering, forskning og udvikling. Desuden holder Psykiatrisk Forskningsenhed Vest og MarselisborgCentret fællesmøder ca. 4 gange årligt. PFVs forskere deltager endvidere i internationale forskningssammenhænge for at bidrage med og tillære ny viden.

6 Samarbejde med andre psykiatriske afdelinger og forskningsbistand PFV vil om muligt indgå i forskningsinitiativer på andre psykiatriske afdelinger i Region Midtjylland. Der ydes ved behov vejledning til ideudvikling af forskningsprojekter. Igangsatte projekter skal ske i regi af RV, hvor der kan stilles forskerplads til rådighed.8 Side 8 Med venlig hilsen Hans Jørgen Søgaard Forskningsleder, klinisk lektor, overlæge, ph.d. Betina Funder Jeppesen Ledende oversygeplejerske Regionspsykiatrien Vest Inge Lund Ledende overlæge Regionspsykiatrien Vest

Strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme

Strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme Strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme for mennesker med en sindslidelse i Region Syddanmark 2013 De 22 kommuner i Region Syddanmark Region Syddanmark Varde Billund Vejle Fredericia

Læs mere

Social Strategi Nødvendig viden målrettet indsats bedre liv til flere

Social Strategi Nødvendig viden målrettet indsats bedre liv til flere Social Strategi Nødvendig viden målrettet indsats bedre liv til flere Udvikling af det specialiserede socialområde i Region Midtjylland Region Midtjylland www.social.rm.dk Social Strategi November 2013

Læs mere

Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde

Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde Vilhelm Borg, Mette Andersen Nexø, Ida Viktoria Kolte og Malene Friis Andersen DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Sammenfatning

Læs mere

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan Maj 2014 Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan 5 Indhold Forord...........................................................................................................................................................................

Læs mere

Statusnotat for 2013. Arbejdsmedicinsk Klinik, Regionshospitalet Herning.

Statusnotat for 2013. Arbejdsmedicinsk Klinik, Regionshospitalet Herning. Statusnotat for 2013. Arbejdsmedicinsk Klinik, Regionshospitalet Herning. Budget, regnskab og personale Budgettet for 2013 var på 10.7 mio. og inkluderede en ny særskilt forskningsbevilling fra hospitalet

Læs mere

KORTLÆGNING AF VIDEN OG METODER I FORHOLD TIL TVÆRSEKTORIELT SAMARBEJDE I PSYKIATRIEN

KORTLÆGNING AF VIDEN OG METODER I FORHOLD TIL TVÆRSEKTORIELT SAMARBEJDE I PSYKIATRIEN HJEM RESUME KONTAKT OM SPIR 01 Den uafhængige samarbejdsmodel 02 Den parallelle samarbejdsmodel 03 Den serielle samarbejdsmodel 04 Gensidigt afhængige samarbejdsmodel 05 Bilag KORTLÆGNING AF VIDEN OG METODER

Læs mere

Alle vinder. Inspiration og læring. Magasin om Psykiatri på tværs. hvis samarbejdet på tværs af fag og sektorer bliver endnu bedre

Alle vinder. Inspiration og læring. Magasin om Psykiatri på tværs. hvis samarbejdet på tværs af fag og sektorer bliver endnu bedre Magasin om Psykiatri på tværs Alle vinder hvis samarbejdet på tværs af fag og sektorer bliver endnu bedre Inspiration og læring fra projekter på tværs af landets regioner og kommuner 1 Forord FOA Fag og

Læs mere

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER 2 INDHOLD & FORORD 3 8 13 18 23 28 Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Hovedstaden Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Sjælland Eksempler på kvalitetsarbejdet

Læs mere

Et sundere Nordjylland. Region Nordjyllands indsats for folkesundheden

Et sundere Nordjylland. Region Nordjyllands indsats for folkesundheden Et sundere Nordjylland Region Nordjyllands indsats for folkesundheden Et sundere Nordjylland Region Nordjyllands indsats for folkesundheden Udgivet i juni 2009 af: Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

Forskningsprofil. Hospitalsenheden Horsens

Forskningsprofil. Hospitalsenheden Horsens Forskningsprofil 2013 Indledning Forskningen på (HEH) er i disse år i en stor udvikling. Der prioriteres midler fra hospitalet, fra regional side og fra Aarhus Universitet til at udvide forskningsaktiviteten

Læs mere

Projektbeskrivelse til Satspuljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Projektbeskrivelse til Satspuljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Psykiatri og Social Administrationen Projektbeskrivelse til Satspuljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Kvalitet Tingvej 11 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk

Læs mere

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C. Tlf.: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Det gør en forskel. Om livsstilsændringer i socialpsykiatrien

Det gør en forskel. Om livsstilsændringer i socialpsykiatrien Det gør en forskel Om livsstilsændringer i socialpsykiatrien Det gør en forskel Om livsstilsændringer i socialpsykiatrien Kolofon Titel: Det gør en forskel Om livsstilsændringer i socialpsykiatrien Copyright

Læs mere

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter God praksis - i indsatsen for medicinske patienter 1 God praksis - i indsatsen for medicinske patienter Danske Regioner 2009 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner ISBN trykt 978-87-7723-618-1

Læs mere

God social misbrugsbehandling

God social misbrugsbehandling God social misbrugsbehandling - hvad virker og hvad kan der gøres Udarbejdet for KL af: Birgitte Thylstrup, psykolog p.hd., Center for Rusmiddelforskning Resume Formålet med rapporten er at give et overblik

Læs mere

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Psykiatrien på vej mod 2020 Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Denne pjece er udarbejdet i anledning af, at regionsrådet i Region Nordjylland har sendt Psykiatriplan 2015-2020 i høring

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

Projekt CHANGE: Det gælder livet

Projekt CHANGE: Det gælder livet En lodtrækningsundersøgelse af systematisk intervention for at bedre psykisk syges helbredstilstand Resume... 1 Formål... 2 1 Baggrund... 3 2 Metode i CHANGE-projektet... 6 3 Projektets forankring og implementering...

Læs mere

Psykisk sygdom og arbejdsmarkedet. debatoplæg DPBO

Psykisk sygdom og arbejdsmarkedet. debatoplæg DPBO Psykisk sygdom og arbejdsmarkedet debatoplæg DPBO 1 Side 1 3 6 8 15 Arbejdsmarkedet lider under psykisk sygdom Flere og flere forlader arbejdsmarkedet på grund af psykiske lidelser Psykisk syge mennesker

Læs mere

Mere sundhed i det nære

Mere sundhed i det nære Mere sundhed i det nære v r s ision un er, dh må ed saf l og tale n 2 018 - på borgerens præmisser 5 1 20 e k s iti r fo l o P die r væ Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner 1. februar 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nye sundhedsopgaver - fokus på kompetenceudvikling

Nye sundhedsopgaver - fokus på kompetenceudvikling Nye sundhedsopgaver - fokus på kompetenceudvikling 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Sundhedsfremme og forebyggelse - nye opgaver og nye kompetencer 7 Genoptræning og rehabilitering - nye opgaver og nye

Læs mere

Sundhedspolitik 2007 2010

Sundhedspolitik 2007 2010 Sundhedspolitik 2007 2010 UDKAST Drøftet i Kommunalbestyrelsen den 16. maj 2007 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den Udarbejdet af tværsektoriel arbejdsgruppe februar - juni 2007 Flemming Lassen, leder af

Læs mere

Evaluering af entreprenøraftaler Alkoholbehandlingen Version VII, 26. marts 2007

Evaluering af entreprenøraftaler Alkoholbehandlingen Version VII, 26. marts 2007 Evaluering af entreprenøraftaler Alkoholbehandlingen Version VII, 26. marts 2007 A. Arbejdsgruppe Følgende personer deltager i arbejdsgruppens arbejde i forbindelse med evaluering af tilbud Anette Søgård

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner Indenrigs- og Sundhedsministeriet Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22

Læs mere

Behandling af mennesker med angst og depression

Behandling af mennesker med angst og depression Behandling af mennesker med angst og depression Kortlægning af behandlingsfeltet og diskussion af perspektiverne ved indførelse af collaborative care Amalie Hauge-Helgestad Katrine Schepelern Johansen

Læs mere

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Patientstøtte & Lokal Indsats, 2014 Forord Kræftens Bekæmpelse ønsker at sætte fokus på en forbedring af indsatsen for de

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere