Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune"

Transkript

1 Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune

2 1. Indledning Beskæftigelsesplanen er Ballerup Kommunes plan for, hvordan kommunen vil arbejde med indsatsen for de ledige og for virksomhederne. Bag Beskæftigelsesplanen ligger de mål, som beskæftigelsesministeren har udmeldt. Ballerup Kommune tilslutter sig disse mål, og en række af kommunens prioriterede indsatsområder understøtter opfyldelsen heraf. Ballerup Kommune arbejder desuden med selvstændige mål, som er prioriterede i kommunen både politisk og administrativt, for at sikre den bedst mulige tværgående indsats og service for borgerne i kommunen. Det drejer sig fx om intensiv indsats for de unge med forskellige uddannelsesmæssige barrierer. Tillige udarbejdes en ny samtænkt beskæftigelses- og uddannelsesrettet indsats mellem Jobcenter og Kompetencecenter, der også indeholder en opkvalificerende social- og sundhedsrettet del. Samtidig er den erhvervspolitiske dagsorden prioriteret i Ballerup. En række initiativer på tværs af Beskæftigelse og Erhverv skal medvirke til beskæftigelsen fastholdes, og at virksomhedernes grundvilkår styrkes. Ballerup Kommunes ambitiøse mål i beskæftigelsesplan 2015 følges løbende, og der er opstillet måltal for de ønskede resultater, som behandles politisk. Beskæftigelsesplanen er et politisk dokument, hvorunder der udarbejdes en detaljeret handlingsplan-15 for Jobcentret for, hvordan de enkelte mål nås. Side 2

3 pct. af arbejdsstyrken 2. De primære beskæftigelsespolitiske udfordringer 2.1 Konjunkturudviklingen samt Ballerups ledighedsudvikling Siden 1990 og til 2013 har Ballerups ledighed været lavere end ledigheden i resten af landet, fulgt af samme konjunkturmæssige udsving. Siden 2013 har ledigheden i Ballerup været højere end i resten af landet. Figur 1. Ledighedsudviklingen i Ballerup i langt perspektiv Ledige i pct. af arbejdsstyrken Hele landet Ballerup 2 0 Ledighedsudviklingen i Ballerup ligner i store træk fulgt ledighedsudviklingen i klyngen og på landsplan. Den generelle ledighed er faldende i Ballerup, men er stadigvæk højere end ledigheden på landsplan, og falder lidt langsommere. Ledigheden i Ballerup er faldet med 0,5 pct. pt. sammenlignet med samme periode året før. Ungeledigheden er ligeledes faldende. Dette gælder især årige mænd. Den samlede ungeledighed, for de årige, er faldet fra 12 pct. til 9,9 pct. i Ballerup i det seneste år. Det svarer til 33 borgere. Side 3

4 jan mar maj jul sep nov jan mar maj jul sep nov jan mar maj Figur 2. Ledighedsudviklingen i Ballerup fordelt på alder. Ledige i pct. af arbejdsstyrken Hele landet (alder i alt) Hele landet (16-24 år) Hele landet (25-29 år) Ballerup (alder i alt) Ballerup (16-24 år) Ballerup (25-29 år) Borgerinddragelse og aktivt medborgerskab Ballerup Kommune har fokus på aktivt medborgerskab. Jobcentret har som opgave at arbejde med borgertilfredshed, og ledige skal have mulighed at spille en central rolle i løsningen af egen ledighedssituation. Indsatsen skal bygge på empowerment, hvor respekt, inddragelse og progression mod målet er vigtigt. Jobcentret har under disse overskrifter iværksat et projekt om den gode samtale, hvori indgår nye metoder, og Jobcenteret vil gennemføre brugerundersøgelser blandt de forskellige målgrupper om samarbejdet med jobcentret. 3. Beskæftigelsesministerens mål for 2015 Beskæftigelsesministeren udmelder hvert år nationale mål for beskæftigelsesindsatsen. Målene er retningsgivende for Jobcentrets planlægning af indsatsen. Der er mulighed for at udforme de nationale mål, så de passer til den lokale indsats. Dokumentation for hvordan mål og indsats er sket i 2015, redegøres der for løbende. De fire nationale mål er følgende: 3.1 Mål 1. Flere unge skal have en uddannelse Unge der søger om forsørgelse som følge af ledighed er delt i tre grupper: Åbenlyst uddannelsesparate, uddannelsesparate og aktivitetsparate. Side 4

5 Ministermål 1: Flere unge skal have en uddannelse Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse eller bliver uddannelsesparate Ballerup Kommunes konkrete mål: - Længden af ledigheden for de åbenlyst uddannelsesparate: Maksimalt 4 måneder. - Længden af ledigheden for uddannelsesparate: Maksimalt 13 måneder. - Udviklingen for aktivitetsparate, der bliver uddannelsesparate skal som minimum følge udviklingen i klyngen ( kommuner med samme rammevilkår som Ballerup): Aktuelt er det 20 pct. af gruppen, der bliver uddannelsesparate. 5,4 pct. af unge i aldersgruppen år er ledige i Ballerup. Det svarer til 170 borgere. For de årige er ledigheden 10,5pct., svarende til 153 borgere. Ledighedsprocenten for begge aldersgrupper er faldende, men fra et højt niveau, så der er fortsat behov for fokus på gruppen. Fokus vil være på at fortsætte den positive udvikling. Ca. 85 pct. af unge under 30 år, som har været på kontanthjælp inden reformen, er overgået til uddannelseshjælp, da de ikke har en uddannelse. År til dato udgøres målgruppen af ca. 460 borgere. Indsatsen: Jobcentret vil i arbejdet med de unge ledige borgere sikre: At indsatsen har et stærkt fokus på svage, ikke-uddannelsesparate unge. At indsatsen så vidt muligt tilrettelægges ud fra borgerens eget perspektiv for at øge borgerens engagement og eget ansvar, samt forbedre deres motivation til at tage hånd om egen situation. Der arbejdes med den enkelte borgers progression. Dette er især relevant for aktivitetsparate unge, som arbejder med at blive uddannelsesparate. Der arbejdes sammen med uddannelsesinstitutionerne om etablering af mentorforløb og efterværn med henblik på at fastholde den unge i uddannelse. For at imødekomme ministermålet om flere i uddannelse tilrettelægges indsatsen og samarbejdet om borgerne med aktører og uddannelsesinstitutioner, der har en dokumenteret positiv effekt for den enkelte borgers uddannelsesmæssige muligheder. Det er erfaringen, at de unge udvikles i retning af uddannelsesområdet i et miljø, hvor erhvervsrettet uddannelse er i centrum. Side 5

6 Det er baggrunden for Jobcentrets fokus på at få unge over i det ordinære uddannelsessystem og generelt tilbyde uddannelse, der er både erhvervskompetencegivende og jobrettede, til alle ledige uden uddannelse. For at opfylde ministermålene og Ballerups egne mål for hver målgruppe vil indsatsen som hovedregel indeholde følgende: De åbenlyst uddannelsesparate får nytteindsats, men kan også tilbydes en afklarende indsats, i tæt relation til uddannelsesinstitutionerne. Ballerup vil vælge det tilbud, der anses for mest relevant for den enkle ledige også her, idet nyttejob anses som et middel og ikke et mål i sig selv. De uddannelsesparate tilbydes indsatser med afklarende forløb, sideløbende støtte og et egentlig studieafklarende forløb med praktikker på forskellige uddannelsesinstitutioner. De aktivitetsparate tilbydes en tværfaglig indsats, hvor tilbud fra forskellige centre kobles, samt mentorforløb. Kompetencecentret gennemfører nytilrettelagte forløb for målgruppen. De aktivitetsparate, der ikke er i stand til at følge et sammensat forløb modtager hjælp fra en mentor. Yderligere anvendes mentorindsats bredt til målgruppen både i form af efterværn, fastholdelse og udviklende aktivitet. Ud over ovenstående er en ny, tidlig og tværgående indsats nødvendig. Unge årige har ofte så sammensatte udfordringer, at det er vanskeligt at sikre overgang til uddannelse, hvis de kommer på kontanthjælp som 18-årig. Der skal sættes ind tidligere med en tværgående indsats. Unge under 18 år er ikke en hovedmålgruppe for Jobcentret, men det prioriteres, at Jobcentrets indsats, redskaber og initiativer skal kunne bruges af unge under 18 år. Deltagelse i AUDI-udvalget i 2015 skal medvirke til nye indsatser, der forbedrer overgangen fra ung til voksen, så flere unge får en tidlig uddannelsesrettet indsats. 3.2 Mål 2. Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet. Dette ministermål vedrører primært ikke-jobparate ledige, og den indsats, der skal sikre bedre muligheder for beskæftigelse eller uddannelse. For de borgere, der har komplicerede sammensatte udfordringer ud over ledighed, vil Ballerup Kommune prioritere en forebyggende, tværfaglig og sammenhængende indsats. Målet sætter ligeledes fokus på vigtigheden af, at der gøres en tidligere og bedre indsats for at bringe langtidssygemeldte tilbage i job. Side 6

7 Figur 3. Varighed af ledighed for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Aktivitetsparate fordelt på varighed på ydelsen 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 25,2% 31,2% 20,5% 14,2% 22,3% 20,6% 15,0% 15,3% 17,0% 18,6% Ballerup Hele landet Over 3 år 2-3 år 1-2 år uger 0-26 uger 32pct. af de ledige aktivitetsparate borgere har været ledige i under 1 år. 25,2 pct. har været ledige i over 3 år. Overordnet set har Ballerup dermed en udfordring omkring langtidsledighed blandt aktivitetsparate, som svarer til landsplan. Mange borgere har andre problemer end ledighed. Mange kontanthjælpsmodtagere har problemer af sundhedsmæssig, psykisk eller social karakter. Jobcentrets indsats skal sikre langvarige modtagere af offentlig forsørgelse en tværgående og sammenhængende indsats, og som minimum skal alle i målgruppen have en mentor. Ministermål 2: Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet. Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse får en tværgående indsats. Ballerup Kommunes konkrete mål: - 40 pct. af de aktivitetsparate borgere, som har været ledige i 80 pct. af tiden i 1 år skal have et sammensat, tværgående tilbud. Dette svarer til ca. 200 borgere pct. af de borgere, som får et tilbud, skal komme i job, uddannelse eller blive jobparate/uddannelsesparate. Indsatsen: Erfaringer viser, at jobcentret bedst kan hjælpe borgere med sammensatte problemer i job og uddannelse, hvis der samarbejdes med de andre fagområder. Der er derfor iværksat forskellige projekter i samarbejde med bl.a. Center for Social og Sundhed. Side 7

8 Der satses på forløb, der er sammensat af virksomhedsrettede eller lignende aktiviteter parallelt med sociale og sundhedsrelaterede aktiviteter, der sigter på at udvikle borgers uddannelses- og/eller jobparathed. 3.3 Mål 3. Langtidsledigheden skal bekæmpes I Ballerup er 26,3pct. af de jobparate langtidsledige, og der er en lidt lavere langtidsledighedsgrad blandt kontanthjælpsmodtagere end i resten af landet og i klyngen. Derimod er langtidsledigheden blandt forsikrede ledige højere end i landet som gennemsnit. Figur 4. Langtidsledighed for de forskellige grupper Antal langtidsledige personer ift. bruttoledige personer (langtidsledighedsgrad) ,6 49,7 47,3 A-dagpenge Kontanthjælp (jobklar) 10 26,3 22,6 23,4 0 Ballerup Hele landet Klynge For de forsikrede ledige er der indgået en aftale imellem regeringen og et flertal blandt partierne i Folketinget om en ny Beskæftigelsesreform. Lovgivningen bag denne reform ventes vedtaget i slutningen af 2014 og vil medføre en række betydelige ændringer af indsatsen for forsikrede ledige. Udover implementering af disse initiativer i 2015, vil Jobcenter Ballerup have fokus på en tidlig og forebyggende indsats til de ledige, der er i risiko for at blive langtidsledige. Ministermål 3: Langtidsledigheden 1 skal begrænses Ballerup Kommunes konkrete mål: For at reducere langtidsledigheden skal der gives et tidligt tilbud til personer med risiko for langtidsledighed pct. af de nyledige arbejdsmarkedsparate og forsikrede ledige skal tilbydes en tidlig indsats. 1 Ved langtidsledighed forstås ledighed i 80 pct. af tiden i et år. Side 8

9 - Udviklingen i andelen, som de langtidsledige jobparate udgør af arbejdsstyrken i Ballerup, skal være på niveau med klyngen. Indsatsen: Virksomhedsrettede indsatser, så tilbud på en rigtig arbejdsplads prioriteres højt for alle målgrupper, herunder brugen af virksomhedspraktik Binde opkvalificeringsindsatsen direkte sammen med et virksomhedsrettet tilbud eller et ordinært job, og knytte opkvalificering tæt til efterspørgslen efter kompetencer fra arbejdsgiverne. Tidlige og forebyggende intensive jobsøgningsforløb i tæt kontakt til den ledige, for at identificere og give særlig støtte til personer i risiko for langtidsledighed. For at opfylde ministermålet om bekæmpelse af langtidsledigheden tilrettelægges indsatsen og samarbejdet om borgerne med aktører og virksomheder, der har fokus på den enkelte borgers erhvervsmæssige potentialer. For at nå målene vil indsatsen rette sig mod: De jobklare skal kunne modtage intensive forløb rettet imod jobsøgning, samt virksomhedsrettet og jobnær opkvalificering. De aktivitetsparate tilbydes en tværgående og opkvalificerende indsats for at udbygge deres potentiale på arbejdsmarkedet. De virksomhedsrettede forløb skal udgøre en stor del af denne indsats. Reformen af beskæftigelsesindsatsen lægger op til samtaler mellem den ledige, jobcentret og A-kassen, hvor en personlig plan udarbejdes. Målet hermed er at sikre øget koordination og sammenhæng i indsatsen. 3.4 Mål 4. En tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne En tæt kontakt og dialog med virksomhederne om behov for arbejdskraft, er en forudsætning for at målrette den aktive indsats. Med reformen af beskæftigelsesindsatsen skal den opsøgende virksomhedskontakt og jobformidling fremover ses som en kerneopgave for jobcentret, tillige med jobcenterstøtte til virksomheder i forhold til opkvalificering af medarbejdere og fastholdelse af sygemeldte medarbejdere. Loven forventes at træde i kraft pr. 1. januar Jobcentret vurderer, at EBU s Indsatsplan for erhvervsrettede initiativer på Beskæftigelsesområdet, fuldt ud vil sikre, at Ballerup Kommune kan leve op til den prioriterede virksomhedsservice. Figur 5. Samarbejdsgrad i forhold til virksomhederne. Side 9

10 Samarbejdsgraden mellem jobcentre og virksomheder i kommune ,9 37,3 33,4 17,7 18,1 16,6 Jan-dec 11 Jan-dec 12 Jan-dec 13 Det lokale jobcenters samarbejdsgrad med virksomheder i kommunen, pct. Samarbejdsgrad i alt - Andel af virksomhedskontakter i kommunen, pct. (Ministermålet) Jobcentrets samarbejdsgrad med virksomheder i kommunen var på 16,6 pct. i 2013, mens de lokale virksomheders samarbejdsgrad (ministermål) med jobcentre var på 33,4 pct. Dvs. at knapt halvdelen af virksomhedernes kontakter var med Jobcenter Ballerup. Ministermål 4: En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder. Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen Ballerup Kommunes konkrete mål: - Samarbejdsgraden mellem Jobcenter Ballerup og virksomheder i kommunen skal minimum være på 20 pct. Indsatsen: Jobcentret vil i det virksomhedsrettede arbejde sikre: Velfungerende direkte samarbejde med virksomheder der ønsker det. Arbejdet er besluttet inden for rammen af indsatsplanen for erhvervsrettede initiativer på beskæftigelsesområdet. At virksomhederne oplever et kvalificeret samarbejde og Jobcenter Ballerup er samarbejdspartnernes foretrukne Jobcenter. Dette evalueres gennem måling. At indsatsen understøtter kommunens erhvervspolitik, og at beskæftigelsesområdets aktiviteter sker i samspil med aktiviteter på erhvervsområdet. Jobcentret arbejder ud fra konceptet: én kontaktperson i Jobcentret, så hver virksomhed har en fast kontaktperson i jobcentret med kendskab til branche og virksomheden. Side 10

11 4. Øvrige mål og indsatser De 4 ministermål dækker en stor del af Jobcentrets samlede indsats, som indsatsen i den resterende del af 2014 og 2015 bliver tilrettelagt efter. Ballerup prioriterer herudover en række øvrige mål og indsatser og redskaber. 4.1 Aktiveringsstrategi I den nuværende aktiveringsstrategi fra 2013 lægges vægt på, at alle tilbud skal være tilpasset den enkelte ledige, og at der ønskes så høj effekt af tilbuddet som muligt. Derfor skal Jobcentret bruge de leverandører, der har bedst effekt i form af beskæftigelse, uddannelse og/eller progression. Jobcentret skal samarbejde med alle benyttede leverandører om kvalitet og indhold, således at de ledige har størst mulig gavn af tilbuddene. I 2014 og 2015 har jobcentret en særlig indsats rettet mod at eksperimentere med nye tilbud til særlige målgrupper. Desuden deltager jobcentret i udviklingssamarbejdet med Kompetencecentret og Grantoftegaard om nye og prioriterede tilbud. Den nye Beskæftigelsesreform lægger op til en række ændringer i beskæftigelsesindsatsen fra Denne reform er blot en af de seneste års store lovgivningsmæssige ændringer på beskæftigelsesområdet. Derfor er det nødvendigt at gennemgå og ny-vurdere den vedtagne aktiveringsstrategi (ØKU juni 2013) for samlet set at tage højde for de mange lovgivningsmæssige ændringer som følge af Beskæftigelsesreformen, Sygedagpengereformen og Kontanthjælpsreformen. 4.2 En meningsfuld og respektfuld indsats Det er et afgørende kriterium for en effektiv indsats, at borgerne oplever, at indsatsen er respektfuld og meningsfuld i forhold til at bringe dem i job eller uddannelse. Jobcentret vil derfor lade sig måle på, hvorvidt borgerne har denne oplevelse, når de er i berøring med jobcentret. I 1 kvartal 2015 fortages en opfølgning på den bundmåling, som Jobcenteret fortager i 2. halvår af Fortsat prioritering af sygedagpengeområdet Første del af sygedagpengereformen trådte i kraft i sommeren 2014, og medførte omfattende ændringer i sagsbehandlingen af især længerevarende sygemeldte. Anden del træder først i kraft 1. januar Helt konkret forventes, at 70 pct. af borgerne fastholdes til ordinært job efter et lukket sygedagpengeforløb. Dette er en stigning på 5 procentpoint i forhold til ultimo 2013, hvilket svarer til en stigning på 105 borgere, som fastholdes til ordinært job. Indsatsen: Jobcenteret arbejder med udfordringer på området på følgende måde: Side 11

12 Flere borgere skal komme eller fastholdes i job efter afsluttet sygedagpengeforløb. Målsætningen med sygedagpengeindsatsen er, at borgerne bevarer eller vender tilbage til beskæftigelse. Implementeringen af reformen prioriteres, med henblik på etablering af sikker drift og etablering af jobafklaringsforløb, herunder følges resultaterne af indsatsen i den første tid fra dens indfasning i juli frem til årsskiftet Det endelige måltal for 2015 vil blive fastsat på grundlag af disse resultater. Der vil være særlig fokus på borgere med et sygedagpengeforløb på over 52 uger, hvor målet er, at få disse borgere videre i jobafklaringsforløb eller på en anden måde hjælpe dem på vej til arbejde eller en anden ydelse. Bilag: Aktiveringsstrategien Indsatsplanen for erhvervsrettede initiativer på beskæftigelsesområdet Handlingsplan 2015 for Jobcenter Ballerup under udarbejdelse Beskrivelse af sammensatte tværgående indsatser Side 12

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune 1. Indledning Beskæftigelsesplanen er Ballerup Kommunes plan for, hvordan kommunen vil arbejde med indsatsen for de ledige, og for virksomhederne. Bag Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1 Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn Bilag til pkt. 6.1 Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2016

Status på mål i beskæftigelsesplan 2016 Status på mål i beskæftigelsesplan 2016 I beskæftigelsesplan 2016 er der opstillet 16 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2016. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste 12 mål er udmeldt

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 I beskæftigelsesplan 2017 til 2020 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2018. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 I beskæftigelsesplan 2017 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2017. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste 8 mål er udmeldt

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 13.08.2016 1 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 I beskæftigelsesplan 2017 til 2020 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2018. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver. hos private aktører, grantoftegård m.v. også mentor, særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse

1. Beskrivelse af opgaver. hos private aktører, grantoftegård m.v. også mentor, særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse Bevillingsområde 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger Udvalg Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget 1. Beskrivelse af opgaver Beskæftigelsesområdet har til opgave at motivere og kvalificere ledige

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 I beskæftigelsesplan 2017 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2017. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste 8 mål er udmeldt

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 I beskæftigelsesplan 2017 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2017. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste 8 mål er udmeldt

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Herning

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Herning Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Herning Januar 2016 1 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nedenfor gennemgås målene og resultaterne et ad gangen.

Indholdsfortegnelse. Nedenfor gennemgås målene og resultaterne et ad gangen. Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2. kvartal Beskæftigelsesplan indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og fire mål, der er specifikke for Hvidovre Kommune.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp

Unge på uddannelseshjælp Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015 Fastsættelse af kvantitative mål og tværgående indsatser Beskæftigelsesplan 2015 har hovedsageligt koncentreret sig om udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet. Sagsnr. 2014-2531

Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet. Sagsnr. 2014-2531 Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet Sagsnr. 2014-2531 Tema: Beskæftigelsesområdet overordnet Indhold Vi kommer kort rundt om: Formål, lovgivning og reformer på beskæftigelsesområdet

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre Kommune.

Læs mere

Beskæftigelsesplan Læsø

Beskæftigelsesplan Læsø Beskæftigelsesplan Læsø 2017 Indhold Om Beskæftigelsesplan 2017... 2 Processen omkring beskæftigelsesplan 2017... 3 De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer... 3 Læsø Kommunes samlede strategi

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 3. kvartal Beskæftigelsesplan 2015 indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

Skitse for: BESKÆFTIGELSESPLAN 2019

Skitse for: BESKÆFTIGELSESPLAN 2019 Skitse for: BESKÆFTIGELSESPLAN 2019 JOB OG UDDANNELSE EN FÆLLES OPGAVE Den overordnede og langsigtede målsætning i Halsnæs Kommune er, at flere borgere kommer i job eller uddannelse. Kommunens udgifter

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. 20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. 20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. 20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Bevillingsområde 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger

Læs mere

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Februar 2019 I dette notat gives et overblik over udviklingen på beskæftigelsesområdet og en status for målopfyldelsen for målene i Jobcenter Aalborgs beskæftigelsesplan

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nedenfor gennemgås målene og resultaterne et ad gangen.

Indholdsfortegnelse. Nedenfor gennemgås målene og resultaterne et ad gangen. Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 3. kvartal Beskæftigelsesplan indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og fire mål, der er specifikke for Hvidovre Kommune.

Læs mere

Varde Kommunes aktiveringsstrategi.

Varde Kommunes aktiveringsstrategi. Varde Kommunes aktiveringsstrategi. Baggrund og formål. Den nye refusionsreform som træder i kraft 1. januar 2016, samt det fælles fokus på varighed, der har været gennem de seneste 4 reformer på diverse

Læs mere

Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget. Evaluering af Udviklingsmål 2018

Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget. Evaluering af Udviklingsmål 2018 Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget Evaluering af Udviklingsmål 2018 januar 2019 Indhold Arbejdsmarkedsudvalget...3 AMU 1 Jobcentret har en tættere kontakt og en styrket dialog med virksomhederne...3

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2019

BESKÆFTIGELSESPLAN 2019 BESKÆFTIGELSESPLAN 2019 JOB OG UDDANNELSE EN FÆLLES OPGAVE Den overordnede og langsigtede målsætning i Halsnæs Kommune er, at flere borgere kommer i job eller uddannelse. Kommunens udgifter til forsørgelse

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg- Midtfyn Kommune

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg November 2018 I dette notat gives et overblik over udviklingen på beskæftigelsesområdet og en status for målopfyldelsen for målene i Jobcenter Aalborgs beskæftigelsesplan

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Social og Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 2. kvartal 2013

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 2. kvartal 2013 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 2. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fanø Kommune I denne rapport sættes der fokus på to væsentlige udfordringer for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland

Status på reformer og indsats RAR Sjælland Status på reformer og indsats RAR Sjælland August 2015 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på, at ledige hurtigere

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

Lokale mål: 1. Ungeledigheden skal bekæmpes 2. Der skal skabes flere fleksjob 3. Arbejdsstyrken skal øges

Lokale mål: 1. Ungeledigheden skal bekæmpes 2. Der skal skabes flere fleksjob 3. Arbejdsstyrken skal øges Notat om målfastsættelse i BP2015 Dette notat beskriver hvordan administrationen beregner og giver forslag til konkrete måltal for de politiske mål i beskæftigelsesplanen. Der tages udgangspunkt i tal

Læs mere

Arbejdsmarkedspolitisk handlingsplan Opfølgning - september

Arbejdsmarkedspolitisk handlingsplan Opfølgning - september Arbejdsmarkedspolitisk handlingsplan 2016 - september 1 Politik og handlingsplan Køge Kommunes arbejdsmarkedspolitiske handlingsplan udmønter kommunens fireårige arbejdsmarkedspolitik, som Køge Byråd godkendte

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Indledning Gladsaxe Kommune vil medvirke til, at borgere nu og i fremtiden kan leve et selvstændigt, aktivt, sundt og ansvarligt liv til glæde for den enkelte og til gavn for samfundet. For at bidrage

Læs mere

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02 Bevillingsområde 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger 1. Beskrivelse af opgaver Beskæftigelsesområdet har til opgave at motivere og kvalificere ledige til hurtigst muligt at kunne få job eller

Læs mere

#split# 2. Beskæftigelsesministerens mål for 2014 Beskæftigelsesplanen er bygget op omkring ministerens fire mål, disse er:

#split# 2. Beskæftigelsesministerens mål for 2014 Beskæftigelsesplanen er bygget op omkring ministerens fire mål, disse er: #split# Notat Jobcentret Dato: 23-08-2014 Sags. nr.: 15.20.00-P22-3822-13 Sagsbeh.: Thomas Holland Krogh Lokaltlf.: +4599455821 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Telefon 9945 4545 Fax 9945 4500 raadhus@99454545.dk

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg November 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs andel

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn Mødet den 22. november 2016 Pkt. 4.2: Status på reformer og indsats THN/hfp/uch Anledning Til hvert møde i Rådet udarbejdes en status på reformer og indsats

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør

Læs mere

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 24. maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Maj 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

(Synopsis for) Beskæftigelsesplan. Om Hørsholm Kommunes beskæftigelsesindsats

(Synopsis for) Beskæftigelsesplan. Om Hørsholm Kommunes beskæftigelsesindsats (Synopsis for) Beskæftigelsesplan 2019 Om Hørsholm Kommunes beskæftigelsesindsats Udarbejdet af: Center for Arbejdsmarked Udgivelsesdato: 15.12.2018 Indhold 1. Indledning...3 1.1 Det formelle grundlag...3

Læs mere

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg September 2018 I dette notat gives et overblik over udviklingen på beskæftigelsesområdet og en status for målopfyldelsen for målene i Jobcenter Aalborgs beskæftigelsesplan

Læs mere

AMK-Midt-Nord Maj Status på reformer og indsats RAR Østjylland

AMK-Midt-Nord Maj Status på reformer og indsats RAR Østjylland AMK-Midt-Nord Maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Østjylland Maj 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i I denne kvartalsrapport beskrives den aktuelle

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået %

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået % Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 26. januar 2014 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt

Læs mere

Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2014

Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2014 Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 214 Fastsættelse af kvantitative mål og tværgående indsatser Beskæftigelsesplan 214 har hovedsageligt koncentreret sig om udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Sagsnr.: 2015/ Dato: 4. september 2015

Sagsnr.: 2015/ Dato: 4. september 2015 Notat Sagsnr.: 2015/0000535 Dato: 4. september 2015 Titel: Beskæftigelsesplan 2016 Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Uddannelseskonsulent Byrådet skal hvert år vedtage en beskæftigelsesplan,

Læs mere

AMK-Midt-Nord Maj Status på reformer og indsats RAR Vestjylland

AMK-Midt-Nord Maj Status på reformer og indsats RAR Vestjylland AMK-Midt-Nord Maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Maj 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Januar 2016 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget. Evaluering af pejlemærker 2017

Arbejdsmarkedsudvalget. Evaluering af pejlemærker 2017 Evaluering af pejlemærker 2017 Februar 2018 Indhold Arbejdsmarkedsudvalgt...3 AMU 1 Jobcentret har en tættere kontakt og en styrket dialog med virksomhederne...3 AMU 2 Flere unge har en ordinær uddannelse...4

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Gladsaxe Kommune Beskæftigelsesplan 2017 - vejen til uddannelse, job og vækst www.gladsaxe.dk Vision og mission Gladsaxe Byråd har i Kommunestrategi 2014-2018 formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe

Læs mere

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Borgere på offentlig forsørgelse 21% af borgerne i Esbjerg/Fanø er på offentlig forsørgelse. Det svarer til gennemsnittet i Syddanmark. Der har været et

Læs mere

Arbejdsmarkedspolitisk handlingsplan Opfølgning - November

Arbejdsmarkedspolitisk handlingsplan Opfølgning - November Arbejdsmarkedspolitisk handlingsplan 2017 Opfølgning - November 1 Politik og handlingsplan Køge Kommunes arbejdsmarkedspolitiske handlingsplan udmønter kommunens fireårige arbejdsmarkedspolitik, som Køge

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg November 2017, data fra jobindsats.dk Målene i beskæftigelsesplanen for 2017 er opstillet ud fra budgettallene fra økonomisystemet for derved at koble beskæftigelsesplanens

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 21 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

Resultatrevision 2014

Resultatrevision 2014 Resultatrevision Beskæftigelsesplan indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og fire mål, der er specifikke for Hvidovre Kommune. Tallene er som udgangspunkt hentet i jobindsats.dk,

Læs mere

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst August 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft henholdsvis 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Juni 2018 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til EBU og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 09-03-2016 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2017, data fra jobindsats.dk Målene i beskæftigelsesplanen for 2017 er opstillet ud fra budgettallene fra økonomisystemet for derved at koble beskæftigelsesplanens

Læs mere

Status på indsats RAR Sjælland

Status på indsats RAR Sjælland Status på indsats RAR Sjælland Marts 2018 Forord Dette notat skal sammen med hjemmesiderne rar-bm.dk og jobindsats.dk bidrage til at skabe et fælles vidensgrundlag for RAR-medlemmerne. Notatet kan med

Læs mere

AMK-Øst 26. april Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 26. april Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 26. april 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland April 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 BESKÆFTIGELSE- OG BORGERSERVICE Dato: 20. oktober 2016 Sags.nr.: 15.00.00-A00-4-16 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 er en plan for, hvordan Ballerup Kommune vil arbejde med indsatsen for

Læs mere

Økonomi, tal og styring på beskæftigelsesområdet

Økonomi, tal og styring på beskæftigelsesområdet Økonomi, tal og styring på beskæftigelsesområdet Præsentation for Karsten Fey Kristiansen d. 24. januar 2019 www.ballerup.dk Baggrund På Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde i oktober 2018 blev der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere