INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College"

Transkript

1 VIA University College Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT Sted: VIA University College Hedeager 2, lokale Aarhus N Mødedato: Den 10. december 2014 kl Deltagere Annette Knudsen, Ingeborg Zachariasen, Lærke Gro Holst, Bente Juulsgaard, Pernille Barbesgaard, Maja Gunhild Joensen, Mette Jespersen, Thomas Borup, Susanne Drost, Helle Winther, Dorte Hartvig Jensen og Torben Dreier Desuden deltager: Helle Brok (uddannelsesleder) og (uddannelseschef) Gæster Karen Frederiksen (VIA) og Tina Kleis Madsen (VIA) (Punkt 5) INDKALDELSE/ REFERAT E: T: Dato: 4. februar /6 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Præsentation af det nye Uddannelsesudvalg for Psykomotorikuddannelsn 3. Gennemgang af forretningsorden og kommissorium for Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen 4. Uddannelsesudvalgets konstituering 5. Strategien for VIA Orientering om ny dimensioneringsmodel i medfør af Regeringens Vækstpakke Undersøgelser 2014 (45 min) 8. Nyt fra de studerende (fast punkt på dagsordenen) 9. Planlægning af næste møde 10. Eventuelt Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) Sagsfremstilling: Godkendelse af dagsorden og afklaring af punkter til eventuelt. Indstilling: Det indstilles, at medlemmerne godkender dagsordenen.

2 Referat: Dagsordenen blev godkendt. 2/6 Punkt 2. Præsentation af det nye Uddannelsesudvalg for Psykomotorikuddannelsen (10 min) Bilag: Oversigt over medlemmerne af Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen. Sagsfremstilling: Præsentationsrunde af det nye Uddannelsesudvalg for Psykomotorikuddannelsen. Medlemmerne vil kort præsentere sig selv og fortælle om deres baggrund. Indstilling: Det indstilles, at der er præsentationsrunde. Referat: Der var præsentationsrunde af deltagerne. Punkt 3. Gennemgang af forretningsorden og kommissorium for Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen (5 min) Bilag: Forretningsorden Sagsfremstilling: Gennemgang af forretningsorden: - Formål - Opgaver - Sammensætning - Mødevirksomhed Indstilling: Det indstilles at medlemmerne tager orienteringen til efterretning. Referat: Uddannelseschef er udpeget til at deltage i møderne for Sundhedsfaglig Højskoles Direktør Aase Lydiksen. Dagsordener og referater udarbejdes i et samarbejde mellem Uddannelseslederen, Uddannelseschefen, formanden for Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen og sekretæren. Medlemmerne kan rejse punkter og temaer til dagsordenerne, og det er vigtigt med aktiv deltagelse. De punkter og temaer der bliver drøftet i Uddannelsesudvalget skal være på et overordnet niveau. Punkt 4. Uddannelsesudvalgets konstituering (10 min)

3 3/6 Sagsfremstilling: Uddannelsesudvalget vælger en formand blandt de udefra kommende medlemmer. Valget sker ved almindeligt stemmeflertal blandt de tilstedeværende medlemmer. Funktionsperioden for formanden er fire år. Indstilling: Det indstilles at medlemmerne vælger en formand ved almindeligt stemmeflertal. Referat: Thomas Borup blev valgt til formand for uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen. Punkt 5. Strategien for VIA (60 min) Karen Frederiksen og Tina Kleis Madsen Bilag: Strategi for VIA (udkast), procesplan Sagsfremstilling: VIAs nuværende strategi udløber med udgangen af 2014, hvorfor der er påbegyndt en ny strategiproces i VIA. Der er formuleret en strategisk retning og tre strategiske udfordringer, som organisationen skal arbejde videre med i den kommende strategiperiode. Disse er blevet behandlet i bestyrelsen ultimo oktober hvorefter der arbejdes videre med disse med henblik på at formulere VIAs strategi for På mødet vil VIAs strategikompleks og -proces samt de tre strategiske udfordringer blive præsenteret. Efterfølgende ønskes en drøftelse af udfordringerne og hvilke initiativer disse giver anledning til. Indstilling: Det indstilles, at udvalget drøfter hvilke udfordringer og initiativer strategien giver anledning til i forhold til Psykomotorikuddannelsen og Sundhedsfaglig Højskole som helhed. Referat: Strategiarbejdet startede i juni 2014, og udkastet har været igennem en række behandlinger i VIA regi. Det blev besluttet, at man i strategiudviklingsprocesserne vil inddrage repræsentanter fra alle uddannelsesenheder og få deres bidrag til initiativer med i udkastet. Udkastet skal være klar i slutningen af februar, og vil blive drøftet med eksterne samarbejdspartner (sygeplejefaglige direktører, ledende terapeuter, KKR og private aktører). I marts offentliggøres resultaterne for VIAs strategi og enhedernes initiativer. I den nye VIA Strategi er der fokus på 4 områder: Nye læringsformer, det private erhvervsliv, en mere smidig organisation og samfundsengagement. Nedenstående er resultater/feed-back fra arbejdergrupperne. Gruppe 1: Læringsformer Der skal mere fokus på koblingen til praksisfeltet, så der kan skabes

4 rollemodeller så tidligt i uddannelsesforløbet som muligt. Samarbejdet skal fokuserer på at skabe bedre forhold i praktikdelen. For at skabe et bedre studiemiljø, så skal der være fokus på de studerende trivsel og på læring på tværs af årgange. De studerende er optaget af at kende fagudtryk for andre sundhedsområder. Man ønsker et tættere fagligt samarbejde med andre bacheloruddannelser, da der er mange opgaver, der skal løses tværfagligt. 4/6 Gruppe 2: det private erhvervsliv Det er vigtigt, at der er fokus på at etablere gode praktikaftaler med det private erhvervsliv. Det kan godt være en udfordring, da uddannelsen på nuværende tidspunkt har flest praktikkontrakter med det offentlige. Der skal skabes viden om hvordan man skal agere ift. det private erhvervsliv. Uddannelserne skal blive skarpe på, hvad der er gevinsten for den private virksomhed ved at tage de studerende. Der er en udvikling, hvor det offentlige også får et større behov for at vide hvad gevinsten er ved at tage studerende, så der skal i det hele taget fokus på salgsmaterialet. Gruppe 3: smidig organisation Der foreslås en platform for matchmaking, så de studerende kan komme til at beskæftige sig med de områder de gerne vil. Det skal være en database, som både indeholder offentlige og private virksomheder. En database vil tilføje energi og være en god tilknytning til arbejdsmarkedet. Det vil være givtigt for uddannelserne, at alle uddannelser laver bachelorprojektet på samme tid. Det vil betyde, at de forskellige studerende kan arbejde på tværs og samarbejde omkring f.eks. bachelorprojekter. Det vil kræve ændringer ift. bekendtgørelser og studieordninger at skabe smidighed på tværs af uddannelserne. Gruppe 4: Samfundsengagement Det er vigtigt, at der skabes et kendskab til jobmarkedet, så de studerende kommer til at arbejde med at løse opgaver der er væsentlige for de enkelte arbejdspladser. Når de studerende vælger retning på deres bachelorprojekt, så kunne det være hensigtsmæssigt, at de ikke alene er optaget af deres egne interesse. De skal ligeledes have fokus på at vælge noget, som har til hensigt at løse opgaver i praksis. Campus skal være et fysisk sted, hvor der foregår aktiviteter på alle niveauer. På den måde vil campus blive mere synligt. Psykomotorikuddannelsen breder sig meget ud, og uddannelsen har lige nu 77 praktikaftaler, men det er vigtigt at der forsat er fokus på at få flere aftaler med private virksomheder. I VIAs brand vil det være hensigtsmæssigt at man forholder sig til aftagerperspektivet, i stedet for kun at have fokus på potentielle studerende. Udkastet til VIA Strategien kommer til kommentering i uddannelsesudvalget i februar Punkt 6. Orientering om ny dimensioneringsmodel i medfør af Regeringens Vækstpakke (10 min) og Helle Brok

5 Sagsfremstilling: VIA modtog den 25. september 2014 mail fra ministeren, hvori det fremgår at regeringen ønsker øget brug af dimensionering for at reducere optaget på uddannelser med høj ledighed for dimittender og øge optaget på uddannelser, der har lav ledighed. Den øgede brug af dimensionering er en del af Aftale om en Vækstpakke 2014, som regeringen i juni indgik med Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti. Psykomotorikuddannelsen er udtaget til dimensionering, med et oplæg til neddimensionering til 40 studiepladser over en årrække. 5/6 Indstilling: Helle Brok vil orientere om forløbet siden september og om den nuværende status på sagen. Referat: Det har været en langtrukket proces at få vedtaget dimensioneringsmodellen. Der har været mange drøftelser, hvor der er blevet arbejdet på at få løsnet op i modellen. Dimensioneringsmodellen vil blive implementeret over 4 år i stedet for 3 år. I VIA har man set på de uddannelser, der har været i spil, hvilket drejer sig om i alt 240 pladser. Modellen åbner op for der er mulighed for at flytte 15 % af uddannelsespladserne fra en uddannelse til en anden. Der er derfor lavet en indstilling til bestyrelsen i VIA, hvor man ønsker at flytte 18 pladser, hvoraf de 9 ønskes flyttet væk fra Psykomotorikuddannelsen. Ministeriet skal godkende denne flytning, men hvis det bliver gennemført, så får uddannelsen 49 pladser i stedet for 40 pladser. Der er mange, der har været engageret i sagen, og det er dejligt at organisationen har lyttet og bakker op om uddannelsen. Psykomotorikuddannelsen i Hillerød skal gennemfører en neddimensionering fra 80 til 58 studerende. NOTE: kort inden jul godkendte ministeriet VIAs indstilling, hvorfor ovenstående er godkendt (Helle Brok, tilføjet referat efterfølgende) Punkt 8. Nyt fra de studerende (fast punkt på dagsordenen) (5 min) De studerende Sagsfremstilling: De studerendes repræsentanter i udvalget orienterer om nyt fra de studerende. Indstilling: Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Referat: Neddimensionering har givet mange diskussioner og samtaler blandt de studerende. De studerende har lavet læserbreve og sendt et brev til VIAs Rektor Harald Mikkelsen. Der har ligeledes været oprettelse af en facebookside og underskriftindsamlinger. De studerende vil gerne have mere information om hvad der sker i forskning, og hvad der sker på de relaterende fag. Der er interesse for hvad der sker på Psykomotorikuddannelsen i Hillerød, og derfor har de studerende startet et samarbejde med dem.

6 Punkt 9. Planlægning af næste møde (5 min) 6/6 Alle Sagsfremstilling: Næste møde afholdes det næste møde 18 marts Indstilling: Det indstilles, at udvalgets medlemmer kommer med forslag til dagsordenen til næste møde. Referat: - Fremsynsrapport - Ny studieordning for Opgaveorienteret i forhold til arbejdsmarkedet. Punkt 10. Eventuelt (5 min) Alle

Med til at lave handlingsplanen har været akademisk medarbejder Stine Rønde

Med til at lave handlingsplanen har været akademisk medarbejder Stine Rønde Intro Kvalitetsafdelingen gennemførte ultimo 2014 en studentertilfredshedsundersøgelse blandt alle VIAs studerende. På Psykomotorikuddannelsen besvarede 71 % af de studerende undersøgelsen. Samarbejds-

Læs mere

Evaluering/Status - projekt Studie til job uden stop VIA UC Psykomotorikuddannelsen

Evaluering/Status - projekt Studie til job uden stop VIA UC Psykomotorikuddannelsen Projektets organisering og baggrund Projektet er ledet af en styregruppe bestående af repræsentanter fra Danske Psykomotoriske Terapeuter, a-kassen FTF-a samt VIA Psykomotorikuddannelsen herunder uddannelsesleder

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer:

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2014 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 08-09-2014 10:00 Sted: Hotel Trinity, Gl. Færgevej 30, 7000 Fredericia Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

Dagsorden 16. december 2014 Klokken 10:30 12:00 Søbysøgaard Fængsel

Dagsorden 16. december 2014 Klokken 10:30 12:00 Søbysøgaard Fængsel Dagsorden 16. december 2014 Klokken 10:30 12:00 Søbysøgaard Fængsel Sekretariat: Fynssekretariatet Jacob Pedersen jacpe@odense.dk tlf. nr. 40290393 1 Dagsorden 1. Godkendelse af referat af mødet 9. september

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård 1 of 18 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen (Ø) Jørgen

Læs mere

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 27. maj 2014 E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 9. maj 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens

Læs mere

Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt. 2014

Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt. 2014 Philip de Langes Allé 10 Tlf. 4170 1500 1435 København K Fax 4170 1515 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 7349 Ledelsessekretariatet UH 25. oktober 2014 Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt.

Læs mere

Inspirationskatalog. Introduktion

Inspirationskatalog. Introduktion Inspirationskatalog Introduktion Inspirations kataloget er udarbejdet på baggrund af de statsfinansierede praksisnære innovationsprojekter. Rammen for de praksisnære innovationsprojekter er sat op omkring,

Læs mere

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet.

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet. Mødeindkaldelse 18. juni 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: Tirsdag den 24. juni Tid: 16.00 18.00 Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale

Læs mere

Implementering af folkeskolereformen

Implementering af folkeskolereformen Drejebog Implementering af folkeskolereformen Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune 18. september 2013 Billeder: Colourbox.dk Indholdsfortegnelse Forord... 2 Tilrettelæggelse af arbejdet med

Læs mere

Forberedelse af Ny Skolereform i Struer Kommune

Forberedelse af Ny Skolereform i Struer Kommune Forberedelse af Ny Skolereform i Struer Kommune 20. august 2013 1. Præsentation af hovedpunkter og forudsætninger for reform... 3 1.1 Den politiske del af skolereformen... 3 1.2 Folkeskolens faglige hovedudfordringer...

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:25. Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side 1. Endelig afrapportering fra den nedsatte

Læs mere

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Mandag den 29. oktober 2012 Tid: Kl. 15.30-18.30 Sted: Mødeleder: Deltagere: Campus Horsens, VBI-park, Chr.

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Fredag den 22. marts 2013 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Campus Roskilde Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde A2.01, 2. sal (udhænget) Journalnummer:

Læs mere

Praktik i læreruddannelse 13

Praktik i læreruddannelse 13 Praktik i læreruddannelse 13 - evaluering og anbefalinger Lærerstuderendes Landskreds www.llnet.dk www.facebook.com/laererstuderende Indholdsfortegnelse Kapitel 1 indledning... 3 Baggrund... 3 Struktur...

Læs mere

UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET. Onsdag den 24. november 2010. Klokken: 17:00 19:00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr.

UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET. Onsdag den 24. november 2010. Klokken: 17:00 19:00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr. K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET Onsdag den 24. november 2010 Klokken: 17:00 19:00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 8 Mødet slut kl. 19.10 Medlemmer:

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Tirsdag den 8. januar 2013 kl. 10.00-12.30 Mødet holdes hos Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 4. sal, 1780 København V Efter mødet

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Notat. Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter. Den 2. december 2013 Aarhus Kommune

Notat. Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter. Den 2. december 2013 Aarhus Kommune Notat Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Til: Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter Den 2. december 2013 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Inddragelse af etniske minoriteter i de

Læs mere

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR INFORMATIONSTEKNOLOGI (DATAMATIKER AK)

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR INFORMATIONSTEKNOLOGI (DATAMATIKER AK) Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDBUD ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR INFORMATIONSTEKNOLOGI (DATAMATIKER AK) COPENHAGEN BUSINESS ACADEMY, LYNGBY Erhvervsakademiuddannelse inden

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen Per Bennetsen- afbud Henrik Dalsgaard

Læs mere

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 81 i BO-VEST Mandag den 15. december 2014 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 15. dec. 2014 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen Fahlgren

Læs mere

RAPPORT. Røde Kors i forandring. - Styrkelse af fællesskabet. - Stærkere social profil. - Fleksibel og dynamisk. organisation.

RAPPORT. Røde Kors i forandring. - Styrkelse af fællesskabet. - Stærkere social profil. - Fleksibel og dynamisk. organisation. RAPPORT 7. JUNI 2011 Røde Kors i forandring - Styrkelse af fællesskabet - Stærkere social profil - Fleksibel og dynamisk organisation - Stærke værdier Styrelsen, juni 2011 RødeKors.dk INDHOLD 1 Strategisk

Læs mere