Til de nye Beboere i Lindevænget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til de nye Beboere i Lindevænget"

Transkript

1 Til de nye Beboere i Lindevænget Med dette lille hæfte byder vi jer velkommen og informerer bl.a. om husordenen og praktiske ting i Lindevænget. Vi håber, at I kommer til at befinde jer godt i jeres nye bolig. Lindevænget er Silkeborg Boligselskabs afdeling 9. Bebyggelsen omfatter 129 gårdhavehuse, som er opført i første halvdel af 1970 erne. Det første afsnit (nr ) blev taget i brug i perioden juli 1973 august 1974 og andet afsnit (nr ) i perioden november 1975 april Silkeborg Boligselskab er et almen selskab, hvor du som beboer kan være medbestemmende om afdelingens og selskabets forhold. Denne medbestemmelse udøves gennem de demokratiske valgte repræsentanter. Hvert forår holdes et afdelingsmøde, hvor beboerne vælger afdelingsbestyrelsen, der består af 5 medlemmer samt 2 suppleanter. Medlemmerne vælges for 2 år af gangen, suppleanter dog for 1 år. Afdelingsbestyrelsens medlemmer per marts 2011: Johnny Løyche John Henriksen Erik Thestrup Peter Storgaard Poul Anker Sørensen Flemming Sørensen Pernille Lavrsen nr. 207 nr. 141 nr. 247 nr. 165 nr. 233 nr. 121 nr. 237 tlf tlf tlf tlf tlf tlf tlf. formand næstformand økonomi sekretær medlem suppleant suppleant Afdelingens viceværter Viceværterne varetager det daglige arbejde med drift og vedligeholdelse af afdelingen. De træffes i dagtimerne i området. Hvis du ikke kan finde dem, kan du evt. lægge en besked i brevkassen i viceværtens garage eller ringe på viceværtens mobiltelefon. Bemærker du noget, som ikke er i orden, det være sig fejl ved maskinerne i vaskeriet, manglende pærer i udendørslamperne eller mangler ved huset, så meld det straks (helst først på dagen) til viceværten, så tingene kan blive bragt i orden hurtigst muligt. Steve Sommer tlf Børge V Jensen tlf Afdelingens døgnvagt - fejl på el- og vvs-installationer. Vedr. weekend- og aftenudkald. Såfremt der sker uopsættelig fejl på el- eller vvs-installationer uden for arbejdstid og du ikke kan træffe vicevært eller inspektører på disse personers privattelefonnumre kan du ved fejl på: el-installationer kontakt Lindpro s vagtcentral på tlf vvs-installationer kan du ringe til VVS-firmaet Bent E. Andersen på døgnvagt tlf evt. på et af følgende mobiltelefonnumre: Preben Johansson: mobil eller Peder Sørensen: mobil Hvis du får brug for ovenstående, bedes du kontakte boligselskabets kontor førstkommende hverdag og orientere om udkaldet. N.B.: har du kontrolleret sikringerne i bryggerset?? 1

2 Afdelingsbestyrelsen Afdelingsbestyrelsen vælges af beboerne på det årlige afdelingsmøde. Afdelingsbestyrelsen varetager beboernes interesser overfor boligselskabet, og på beboernes vegne træffes beslutninger om afdelingens drift. Du er altid velkommen til at henvende dig til de enkelte medlemmer af afdelingsbestyrelsen med forslag, ris og ros, eller hvis du har et eller andet, du ønsker at få afklaret. Afdelingsmøder Udover at vælge medlemmerne til afdelingsbestyrelsen skal beboerne på afdelingsmøderne godkende afdelingens regnskab for det foregående år og budget for det kommende. På mødet behandles indkomne forslag hvor de vedtages/forkastes. Større beslutninger kan evt. forelægges alle beboere ved en urafstemning. Vil du have indflydelse og være med til at bestemme - så mød op. Affald Vi skal alle sortere vort affald ved kilden og selv aflevere dette i de forskellige containere i miljøstationerne, der er placeret rundt omkring i bebyggelsen. Respektér venligst skiltningen, det er med til at spare viceværternes tid og dermed afdelingens omkostninger til renovation. Hver miljøstation er forsynet med containere beregnet til: REST-affald: er affald, som skal forbrændes, og skal lægges i plastik eller papirsposer inden det afleveres i container. PAPIR: aviser, papir, ugeblade, reklamer m.v. GLAS: flasker og glas, skal være uden metal låg, korkpropper og kapsler PAP: pap og papkasser, emballage m.v. SKAL klappes sammen og eventuelt adskilles inden aflevering i container. Husk at folde kartoner! Miljøfarligt affald Rester af olie, maling og alle former for elektronik kan leveres tilbage til forhandlerne af de forskellige produkter eller på kommunens containerplads på Tietgensvej i Høje Kejlstrup. Batterier I hver af miljøstationerne er der en beholder, hvor du kan aflevere dine brugte batterier. Af hensyn til miljøet må de ikke afleveres som almindeligt husholdningsaffald. De indeholder tungmetaller! Sparepærer og lysstofrør skal afleveres til viceværterne, fordi de indeholder kviksølv, der er særdeles miljøskadeligt. Affaldscontainer til storskrald For at give mulighed for at komme af med storskrald, vil der 4 gange om året være en stor container placeret i afdelingen i en uge. Nærmere om tidspunkter vil blive meddelt fra administrationen. Affald i forbindelse med oprydning og istandsættelse af fraflyttede lejligheder, vil blive afleveret på lossepladsen af afdelingen og skal betales af den fraflyttede lejer. Udendørsbelysning Vi henstiller til, at udendørsbelysning ved boligen monteres og afskærmes således, at belysningen ikke har en generende effekt på naboer og omgivelserne i øvrigt. 2

3 Antenneforhold Der er fællesantenneanlæg for TV og Radio (FM). I hvert hus er der 2 antennestikdåser i stuen. Det er ikke tilladt at foretage indgreb i den faste antenneinstallation. Afdelingen er tilsluttet Tele Danmarks hybridnet YouSee og har adgang til et stort antal danske og udenlandske TV og Radioprogrammer. Udvalget afhænger af den valgte programpakke. Vi henviser til den udleverede programoversigt. Private udendørs antenner, herunder paraboler eller privatradio antenner må ikke fastgøres eller forankres til træ eller murværk og skal have antennens overkant maksimalt 10 cm over hegnets overkant. Alt andet, der monteres på hegnet, må ikke stikke op over hegnets overkant, hverken lamper eller de såkaldte kattehegn! Opsætning er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra boligselskabet. Bilvask Der er afmærket vaskepladser på parkeringspladsen ved nr. 37, 143, og 239. I et skab på husgavlen findes en koldtvandshane påmonteret vandslange. Skabet er aflåst og kan åbnes med den gamle vaskehusnøglen. Hvis du vil støvsuge bilen, er der en stikkontakt på muren mellem portene på viceværtens garage ved støjvolden til din rådighed. Fjernvarmeinstallation En skitse over varmeanlæg med rør og haner er vist herunder. Vi anbefaler, at du aflæser dit fjernevarme/forbrug en gang om ugen. Hvis der sker store udsving i forbruget fra den ene uge til den næste, bør du undersøge om en radiatorventil evt. er løbet løbsk. Forklaringen kan naturligvis også være, at der har været store udsving i udendørstemperaturen. De termostatventiler returventiler, som er monteret på husets radiatorer, sørger for at vandet ikke forlader radiatoren, før det er kølet ned til en bestemt temperatur. Det kan derfor være nødvendigt at regulere termostatventilernes indstilling under hensyntagen til vejr og vind. Erfaringen vil hurtigt lære dig, hvordan indstillingen skal være. Husk blot, at det gælder om at stille ventilerne så lavt som muligt. Skematisk oversigt over varmeanlæg i bryggers 1: Hovedhane fjernvarme fremløb 2: Hovedhane fjernvarme retur 3: Lukkeventil fjernvarme fremløb 4: Lukkeventil fjernvarme retur 5: Lukkeventil koldt vand til vandvarmer 6: Lukkeventil fjernvarme fremløb til vandvarmer 7: Lukkeventil fjernvarme retur fra vandvarmer 8: Hovedhane koldt vand 9: Vandhane koldt vand A: Filter fjernvarme B: Måler fjernvarme C: Aftapning varmeanlæg D: Aftapning koldt vand E: Vandmåler Hvis uheldet er ude: måleren løber løbsk, når alle radiatorer er lukkede: luk ventil nr. 6 og 7. radiatorsprængning: luk ventil nr. 3 og 4. utæt vandrør: luk ventil nr.8. 3

4 Måleren (B) viser: Ved tryk på trekantknappen skiftes mellem: Energiforbrug i kwh timer Kontrol tal til brug for målerfirmaet Forbrug af fjernvarme i kubikmeter Målerens drift timer Aktuelt forbrug i kubikmeter pr. time Fremløb og retur i kubikmeter pr. time Afkøling Campingvogne m.m. Langtidsparkering af campingvogne på afdelingens område er ikke tilladt. Når man skal på ferie, og når man kommer hjem, må man have campingvognen stående på parkeringspladsen, i højest 8 dage, mens man klargør denne. Gælder ikke for weekendture eller andre korte ture. Vær opmærksom på, at ingen del af campingvognen må rage ud på kørefladen/vejen og spærre eller reducere passagen. Trailere må ikke parkeres eller henstilles i afdelingen. Det er tilladt at losse/læsse trailere, men ikke opbevaring under nogen form. Garager/Carport Kan lejes såfremt der er nogen ledige, ellers kan man skrives op på venteliste, ved henvendelse til administrationen. Handicap P-plads Hvis du har behov for en parkeringsplads tæt på din bolig og har et autoriseret blåt handicapskilt, kan du ansøge administrationen om dette, som derefter tager stilling til om det kan imødekommes. Haveanlæg i bed I dit lejemål indgår den del af udearealerne, der er afgrænset af havehegnet. Hvis du har et ønske om at ændre noget i bedet, der er mellem hegnet og flisearealet, kan du ansøge administrationen om tilladelse til at udføre dette arbejde. Hvis ansøgningen imødekommes, skal du indbetale kr ,- til administration. Beløbet indeholder kun udgiften til en reetablering af arealet, f.eks. med nye planter. Denne ordning er indført for nogle år siden efter flere tilfælde, hvor bedet enten ikke blev passet af beboeren, og viceværterne derfor har måttet overtage pasningen, eller at en ny beboer ved indflytning har frasagt sig denne forpligtigelse, og afdelingen så har været nødt til at afholde udgiften til nye planter. En anden løsning kan være at du blot ønsker at beskære bevoksningen i bedet, så skal du rette henvendelse til viceværterne for at aftale omfanget af arbejdet og ikke mindst hvórdag det skal udføres. Vær opmærksom på, at du ikke må opgrave planternes rødder. Husdyr Det er pt. tilladt at holde op til 2 stk. husdyr per familie (hund og/eller kat) i Lindevænget. Betingelser og husdyrskontrakt får du ved at henvende dig til administrationen. Med mellemrum indfanges løse/strejfende katte og afleveres hos dyrlæge bl.a. for at finde ud af ejerforhold. Husdyr skal føres i snor uden for egen bolig. Altså er det ikke tilladt at lade hverken hund eller kat går løs rundt i afdelingen, heller ikke under opsyn. 4

5 For at undgå rotter forventer vi, at beboerne respektere forbuddet mod at lægge foder ud til katte. Foder til fugle bør placeres således, at rotter ikke kan få kontakt til foderet. Afhentes katten IKKE, vil aflivning finde sted. Klager Desværre kan det jo ske, at man føler sig generet af andre beboeres adfærd. Hvis man ikke kan ordne sagen indbyrdes, kan man indgive en klage der skal afgives skriftligt til administrationen, og den vil naturligvis blive behandlet fortroligt. Den skal være underskrevet af mindst 2 lejemål for at blive behandlet. Afdelingsbestyrelsen kan evt. beslutte, at et par medlemmer skal opsøge den familie, der er klaget over og ved samtale prøve at få problemerne bragt ud af verden. Hvis det skulle blive jer selv, der får besøg i den anledning, beder vi jer vise forståelse for den opgave, der er pålagt medlemmerne af afdelingsbestyrelsen, og ikke lade jeres eventuelle vrede gå ud over disse mennesker. Afdelingsbestyrelsen har tavshedspligt som alle ansatte i boligselskabet. Legepladser/Grønne områder Legepladserne mellem husrækkerne er først og fremmest beregnet som opholdssted for de mindre børn, Fodboldspil og anden voldsom og støjende leg skal foregå på den store legeplads mellem Lindevænget og boligblokkene i Lindeparken. Hvis en gruppe beboere ønsker at gøre noget ved deres gård, skal man ansøge afdelingen om tiltaget Overdækket Terrasse Hvis du ønsker at overdække terrassen, opføre redskabs eller cykelskur, drivhus eller lignende, skal du have skriftlig tilladelse fra boligselskabet. Kommunens tekniske afdeling har i foråret 2010 udarbejdet et sæt retningslinjer for opførelse af både skur såvel som overdækning med angivelse af farver. Se evt. hjemmeside. Parkering Afdelingens parkeringspladser må kun benyttes til indregistrerede motorkøretøjer med totalvægt op til 3500 kg. Parkering på boligvejene uden for parkeringsarealerne er ikke tilladt. Dette gælder også stisystemet, der ikke må benyttes til kørsel med motorkøretøjer, biler, knallerter eller motorcykel. Vær opmærksom på, at ingen del af køretøjet må rage ud på kørefladen og spærre eller reducere passagen. Trailere, lastbiler og busser over totalvægt, ikke indregistrerede biler og andet uvedkommende må ikke parkeres på afdelingens område. Respekter venligst det skiltede parkeringsforbud på vejen langs med støjvolden og parallel med ringvejen. Referater Referaterne fra afdelingsbestyrelsens møder kan du finde på afdelingens site: Sanitetsforsikring Afdelingens kollektive forsikring dækker skader på WC og vaskekummer, når det ikke skyldes hærværk eller misbrug. Sne og vintervejr Af økonomiske grunde vil rydning og grusning af stierne i almindelighed kun ske inden for viceværternes almindelige arbejdstid. Lørdag og søndag vil der kun blive ryddet, hvis der falder usædvanligt meget sne. 5

6 Vejen der er markeret med parkering forbudt frem til nr. 257, er af kommunen kategoriseret som den laveste type asfaltvej, og det betyder, at den kun bliver ryddet af kommunen, hvis det kan nås, og når de andre mere betydende veje er ryddet. Ved snefygning kan der komme sne ind på loftet, du skal selv sørge for at få sneen fjernet, før det bliver tøvejr. Forsikringen dækker IKKE evt. fugtskader på lofter og vægge. Udluftningen af boligen Allergi, luftvejslidelser og andre sygdomme forårsaget af husstøvmider er udbredt som aldrig før derfor er det vigtigt at sørge for god ventilation af din bolig. Et fugtigt indeklima skader både boligen og menneskene der opholder sig i den. I boligen kan fugten give grobund for svamp og råd, der er meget kostbare at udbedre. Sørg derfor for, at der er gennemtræk i 5 10 minutter 2-3 gange i døgnet husk at skrue ned for radiatorerne imens. Vaskeriet Afdelingens fællesvaskeri ligger i en særskilt bygning imellem nr. 115 og 123. Vaskeriet er udstyret med 3 vaskemaskiner, 1 centrifuge, 2 tørretumblere og 1 strygerulle. Vasketur kan reserveres enten online via internettet eller via systemet i vaskeriet. Reservation af maskiner, se opslag i vaskeriet En reserveret maskine skal benyttes senest et kvarter efter turens starttidspunkt ellers kan maskinerne frit benyttes af andre. Fjern venligst din reservation, hvis du alligevel ikke får brug for den reserverede vasketur. Vaskeriet er tilgængeligt på alle tider af døgnet, dog med undtagelse af et par timer af hensyn til rengøring. Desuden er vaskeriet lukket fra kl nytårsaftensdag til kl nytårsdag. Betaling for brug af vaskeriet sker via huslejen da vaskeriet er pengeløst, og man vasker via det udleverede personlige vaskekort, som også låser op i vaskeriet. BEMÆRK venligst: Vi gør opmærksom på, at det ifølge arbejdstilsynets regler ikke er tilladt, at børn under 16 år betjener maskiner eller opholder sig alene i vaskeriet Hvis du konstaterer fejl eller mangler ved maskiner, beder vi dig om at meddele dette til viceværten eller administrationen så hurtigt som muligt, så fejlen kan blive rettet. Døren til vaskeriet SKAL ALTID være lukket og låst, så uvedkommende ikke har adgang. Hvis der uden for viceværtens arbejdstid opstår fejl med el (overbrændte sikringer eller relæ afbryder m.m.) rettes henvendelse til et af afdelingsbestyrelsens medlemmer, som har nøgle til elskabene. Sluk altid lyset, når du forlader vaskeriet sørg ligeledes for, at vinduerne er lukkede og døren er låst. Det er ikke tilladt at tage husdyr med i vaskeriet (blandt andet af hensyn til de mennesker, der har allergi.). Vinduer Der er nye vinduer i boligerne, og det er derfor ikke tilladt at male selv, hverken ud- eller indvendigt. Ligeledes er det ikke tilladt at sætte skruer i fra ydersiden. Ændringer/råderet Rådfør dig med afdelingens råderetskatalog, der er godkendt på afdelingsmødet 2013 og efterfølggende godkendt af hovedbestyrelsen i Silkeborg Boligselskab. 6

7 Du skal have skriftlig tilladelse fra boligselskabet, hvis du ønsker at foretage ændringer i boligens indretning f. eks. nedbryde skillerum eller isætte vinduer eller lignende. Vedrørende overdækkede terrasse, udestue/huse skal der indhentes godkendelse fra administrationen, inden et byggeri må påbegyndes. I nogle tilfælde vil tilladelsen kun blive givet på den betingelse, at du ved fraflytning bringer boligen tilbage til den oprindelige indretning. Der kan evt. blive stillet krav om et depositum, som dækker udgifterne til genetablering. Silkeborg Boligselskab Vestergade 91 B 8600 Silkeborg Telefontider: mandag kl. 9:00-13:00 og 14:00-17:00 tirsdag kl. 9:00-13:00 og 14:00-15:00 onsdag kl. 9:00-13:00 og 14:00-15:00 torsdag kl. 9:00-13:00 og 14:00-15:00 fredag kl. 9:00-13:00 med fed skrift ekspeditionstider Telefon

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN Forord til husorden 3 Affald 4 Altaner 5 Antenner & paraboler 6 Bad & toilet 6 Barnevogne 6 Bilvask 6 Branddøre 7 Cykling og cykler på stier 7 Døre 7 Dørskilte 7 Forsikring 7 Elevatorer

Læs mere

BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD

BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD Ejendomskontor Damgården 10 2620 Albertslund Administration Kanalens Kvarter 66 2620 Albertslund Telefon: 43 64 56 86 nord@alb-bolig.dk www.alb-bolig.dk

Læs mere

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården Formand Næstformand Sekretær Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Carsten Frederiksen Bremensgade 37, st. tv. Tlf.: 32 96 10 28 Erling Rasmussen Bremensgade 25, 1. tv. Tlf.: 32 95 46 97 Ilona Hansson Bremensgade

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til:

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til: Velkommen til: ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG Indhold. Lidt om ejendommen Hvem sidder i bestyrelsen Viceværten Ejendomsadministrationen Andelsboligforeningen Kabel - tv Fjernvarmeanlæg

Læs mere

Abz. Trigeparken. Afd. 20. Abz - marts 2008 - side 1

Abz. Trigeparken. Afd. 20. Abz - marts 2008 - side 1 Abz Trigeparken Afd. 20 Abz - marts 2008 - side 1 Abz - Indholdsfortegnelse Side Afdelingsbestyrelse.. 3+34 Side Haver / Haveråd..... 11+12+31 Side Skader / skadedyr... 5+13+17 Affald... 5+11 Husdyr...

Læs mere

HAUNSTRUPGÅRD Beboerhæfte

HAUNSTRUPGÅRD Beboerhæfte HAUNSTRUPGÅRD Beboerhæfte Dette hæfte indeholder mange af de oplysninger, man kan have brug for som beboer i Haunstrupgård. Det gælder både, hvis man er ny-indflyttet, eller har boet her i mange år. Praktiske

Læs mere

Information om Copyright 2005 2015 Ejerforeningen Frugtvangen og Bolignet Frugtvangen. Revision Februar 2015

Information om Copyright 2005 2015 Ejerforeningen Frugtvangen og Bolignet Frugtvangen. Revision Februar 2015 Information om Indhold Side 2 Indhold Velkommen 3 Adresser 4 Ejerforeningen Ejerforeningens bestyrelse Bolignettet Bolignettets bestyrelse Administrator Elektricitet Vand Varme Telefoner, internet mv.

Læs mere

HUSORDEN. Ved bytning af lejlighed gælder samme regler som ved fraflytning. Der skal dog anvendes en særlig formular.

HUSORDEN. Ved bytning af lejlighed gælder samme regler som ved fraflytning. Der skal dog anvendes en særlig formular. HUSORDEN 1. ÆNDRING AF BOLIGEN Lejligheden og dens installationer skal bibeholdes i sin oprindelige form. Afvigelser herfra må kun finde sted med skriftlig tilladelse fra afdelingsbestyrelsen. Arbejdet

Læs mere

HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN.

HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN. HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN. Indholdsfortegnelse over emner. A... Affald, Altaner, Antenner B... Bad og toilet, Barnevogne, Beplantning, Boldspil, Boremaskiner C... Campingvogne, Containere store, Cykler D...

Læs mere

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening for Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 14 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk 1/12 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller

Læs mere

Beboermappe. Postfunktionærernes Andelsboligforening Afdeling 6 - Vinkelhuse Vinkelhuse 45 2770 Kastrup

Beboermappe. Postfunktionærernes Andelsboligforening Afdeling 6 - Vinkelhuse Vinkelhuse 45 2770 Kastrup Beboermappe PAB Afdeling 6 - Vinkelhuse 2015 En boligforening med mange beboere er ligesom et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting - og derfor

Læs mere

LmenBo. Ekstraordinært afdelingsmøde. Torsdag den 11. april 2013 kl. 19.00 i fælleshuset. Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938 2000. 4.

LmenBo. Ekstraordinært afdelingsmøde. Torsdag den 11. april 2013 kl. 19.00 i fælleshuset. Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938 2000. 4. Dagsorden 4. april 2013 Boligorganisationen AlmenBo Aarhus CVR 59645013 LmenBo Afdelingsbestyrelsen Med venlig hilsen Frydenlunds Allé 8 Postboks 1243 8210 Aarhus V Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938

Læs mere

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Velkommen i Jagtparken. Jagtparken byder blandt andet på En forening med styr på økonomien. Solrige græsarealer. En dejlig

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber

Læs mere

ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A.

ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A. ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A. Dette ordensreglement er udarbejdet på baggrund af retningslinier fra Boligselskabernes Landsforening. Vi har dog fundet

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Ordensregler for afdeling 42 er godkendt på afdelingsmødet den 14. januar 2009. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man er mere

Læs mere

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu Lejer-info Afdeling sp 23 Taulov Bystræde boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu 1 Indhold Min bolig... 3 Velkommen i boli.nu... 3 Nye udlejningsregler 2010 i boli.nu...

Læs mere

Håndbog for andelshavere i AST

Håndbog for andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus, Sandbygård og Torbenfeldthus. Stiftet 19/4 1967 Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 2720 Vanløse e-mail: ast@mail.tele.dk www.abast.dk Telefon: 38 60 04 04

Læs mere

Afdelinger. Båstrupvej Rosenvænget

Afdelinger. Båstrupvej Rosenvænget Indholdsfortegnelse BOLIGSELSKABET... 2 BEBOERKLAGENÆVNET... 3 AFDELINGSBESTYRELSEN... 4 BEBOERINDSKUD, BOLIGSTØTTE og BOLIGSIKRING... 5 RÅDERET... 6 HUSORDEN... 7 TILBYGNINGER... 9 VEDLIGEHOLD... 10 HAVER,

Læs mere

PAB Holdkærs Ager BEBOERMAPPE. Indhold. Afdelingsbestyrelsen Administration/Hovedbestyrelse. Generelle ordensregler

PAB Holdkærs Ager BEBOERMAPPE. Indhold. Afdelingsbestyrelsen Administration/Hovedbestyrelse. Generelle ordensregler PAB Holdkærs Ager BEBOERMAPPE Indhold Afsnit 1 Afsnit 2 Afsnit 3 Afsnit 4 Afsnit 5 Afsnit 6 Afsnit 7 Afsnit 8 Afsnit 9 Afsnit 10 Afsnit 11 Afsnit 12 Afsnit 13 Afsnit 14 Afsnit 15 Afsnit 16 Rettelsesblade

Læs mere

Ejerforeningen Bakkebo Nord www.bakkebonord.dk

Ejerforeningen Bakkebo Nord www.bakkebonord.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Bakkebo Nord... 1 Bestyrelsen... 2 Bygninger og lejligheder i Bakkebo Nord... 3 Lejlighedstyper... 4 Låsesystem... 5 Festlokale... 6 Ordensregler for festlokale... 7 Gæsteværelser...

Læs mere

Husorden 1-3040 Remisevænget Vest

Husorden 1-3040 Remisevænget Vest Husorden 1-3040 Remisevænget Vest Vedtaget på budgetafdelingsmødet den 18. september 2014 Det er godt at bo godt i et levende byggeri Omkring 1966 kunne de første beboere flytte ind i de første huse på

Læs mere

A/B Hedebygade 16-18 December 2009

A/B Hedebygade 16-18 December 2009 A/B Hedebygade 16-18 December 2009 1 Indhold Om AB... 4 Ansvarlighed... 4 ADSL... 4 Altan... 4 Altan beklædning... 5 Arbejdsdage... 5 Bagtrappe... 5 Det er et gammelt hus... 5 Ekstern venteliste... 5 Farvekoder...

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 14

VELKOMMEN TIL AFDELING 14 «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 14 GOLFPARKEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen udgives af: Rådskontoret Rasmus Raskkollegiet Elmelundsvej 4, 2020 5200 Odense V 66 16 91 62 14. reviderede udgave, november 2010

Læs mere

CARLSRO Rødovre almennyttige Boligselskab. Ordensreglement

CARLSRO Rødovre almennyttige Boligselskab. Ordensreglement CARLSRO Rødovre almennyttige Boligselskab Ordensreglement Vedtaget på afdelingsmødet den 3. maj 2000 Vedtaget på afdelingsmødet den 17. maj 2006 Vedtaget på afdelingsmødet den 14. maj 2014 1 Carlsro en

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i

Læs mere

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel nyindflyttede som gamle andelshavere om forskellige forhold

Læs mere