Bekendtgørelse om gymnasial supplering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om gymnasial supplering"

Transkript

1 Bekendtgørelse om gymnasial supplering I medfør af 65, stk. 5, i lov nr af 27. december 2017 om de gymnasiale uddannelser, 8 a, stk. 3, i lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v., jf. lovbekendtgørelse nr af 30. august 2018, og 4, stk. 1 og 2, i lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 810 af 20. juni 2018, fastsættes følgende: Kapitel 1 Oplysning om undervisning og prøver 1. Gymnasial supplering omfatter: 1) Gymnasiale suppleringskurser (GSK), jf. 65, stk. 2, i lov om de gymnasiale uddannelser og 8 i lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v. 2) Supplerende overbygningsforløb, jf. 65, stk. 3, i lov om de gymnasiale uddannelser og 8 a, stk. 1, i lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v. 3) Gymnasiale indslusningskurser for flygtninge og indvandrere (GIF), jf. 65, stk. 4, i lov om de gymnasiale uddannelser. 2. GS-koordinatorerne, jf. 20, udarbejder hvert år materiale om det kommende kursusårs udbud af fag og niveauer som GSK og som led i GIF på institutionen og på GS-koordinators kontrahentinstitutioner, jf. 22, stk. 2, nr. 5. Materialet skal indeholde oplysninger om, efter hvilken læreplan og med hvilken undervisningstid det pågældende fag planlægges læst, og hvilke prøver faget omfatter. Hver GS-koordinator sikrer, at materialet inden den 1. maj er tilgængeligt på hjemmesiden for den gymnasiale institution, som GS-koordinatoren er leder af. Stk. 2. GS-koordinatorerne udarbejder sammen hvert år på baggrund af oplysning herom fra de institutioner, der udbyder hf-enkeltfag eller GSK, en samlet liste over, på hvilke institutioner, der udbyder hf-enkeltfag eller GSK, det i næste kursusår vil være muligt at ansøge om optagelse på supplerende overbygningsforløb. Hver GS-koordinator sikrer, at listen over de institutioner, der tilbyder supplerende overbygningsforløb, inden den 1. maj er tilgængelig på hjemmesiden for den gymnasiale institution, som GS-koordinatoren er leder af. Kapitel 2 Optagelse 3. Ansøgning om optagelse på GSK og på GIF sker igennem den gymnasiale institution, som GS-koordinator er leder af. Stk. 2. Fristerne for ansøgning er 1) den 5. juli for GSK med kursusstart i sommerterminen, 2) den 10. august for GIF, 2) den 20. august for GSK med kursusstart i efterårsterminen og 3) den 15. december for GSK med kursusstart i forårsterminen. Stk. 3. GS-koordinator kan i særlige tilfælde dispensere fra de ansøgningsfrister, der er nævnt i stk. 2.

2 Stk. 4. Ansøgning om optagelse på et supplerende overbygningsforløb sker til en institution på den liste, der er nævnt i 2, stk Følgende personer er optagelsesberettigede til GSK, jf. 1, nr. 1, i det omfang de mangler et eller flere konkrete fag på et niveau (A-, B- eller C-niveau), der er omfattet af de specifikke adgangskrav for den konkrete videregående uddannelse, de ønsker at blive optaget på, eller skal forbedre karakteren i allerede gennemførte fag og niveauer for at opfylde fastsatte karakterkrav for optagelse på uddannelsen: 1) Personer med teknisk studentereksamen (htx), merkantil studentereksamen (hhx), almen studentereksamen (stx), hf-eksamen eller højere forberedelseseksamen med eller uden overbygning, erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) eller anden tilsvarende gymnasial eksamen, herunder udenlandske eksamener vurderet i henhold til reglerne i lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer, eller bevis for eux 1. del, jf. dog 5. Sådanne personer er også optagelsesberettigede, i det omfang de mangler et eller flere fag på et niveau, der er krævet for at kunne søge adgang til de enkelte linjefag i uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen, eller skal forbedre karakteren i et allerede gennemført fag for at opfylde et fagspecifikt minimumskarakterkrav for adgang til et konkret linjefag. 2) Personer med en afsluttet erhvervsuddannelse, som har gennemført mindst ét studierettet enkeltfag på mindst C-niveau som led i uddannelsen eller som enkeltfagsundervisning uden for uddannelsen. Ved studierettede enkeltfag forstås fag fra de gymnasiale uddannelser, grundfag fra erhvervsuddannelsen samt fag udviklet efter 4, stk. 2, og 6 i lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v. Stk. 2. Optagelsesberettigede til supplerende overbygningsforløb, jf. 1, nr. 2, er personer med bevis for en hf-eksamen uden overbygning, for en højere forberedelseseksamen uden overbygning eller for eux 1. del, som ønsker optagelse på en bacheloruddannelse ved et universitet og dermed har behov for at opnå et bevis for overbygning, jf. 18, stk. 4. Stk. 3. Optagelsesberettigede til GIF, jf. 1, nr. 3, er flygtninge og indvandrere, der gennem supplering i fagpakker efter mindst 12 års skolegang ønsker at sidestille en gymnasial eksamen, der er aflagt i udlandet, med en dansk gymnasial adgangsgivende eksamen, og som opfylder følgende betingelser: 1) Ansøgeren har opholdstilladelse i Danmark. 2) Ansøgeren har bestået prøver i dansk eller dansk andetsprog på D- eller højere niveau med mindst karakteren 4 efter 7-trins-skalaen i hver af prøverne. Ansøgere, der ikke opfylder betingelsen i 1. pkt., men som har opnået mindst karakteren 7 efter 7-trinsskalaen for hver af prøverne i Prøve i Dansk 3, kan optages efter en konkret vurdering på grundlag af en samtale og eventuelt en faglig test. 3) Ansøgeren behersker engelsk på G-niveau og har haft mindst fire års formel undervisning i engelsk. 4) Ansøgeren har ved ønske om Mat-GIF, jf. bilag 1, kundskaber i matematik, der svarer til mindst B-niveau. 5. For personer omfattet af 4, stk. 2, forudsætter retten til optagelse på GSK efter 4, stk. 1, nr. 1, med henblik på optagelse på en bacheloruddannelse ved et universitet, at den pågældende forinden kursusstart i kraft af beståede enkeltfag har opnået en overbygning på sit bevis, jf. 18, stk. 4.

3 6. Optagelsesberettigede ansøgere til GSK har ret til optagelse på et hold, der påbegyndes senest tre terminer, efter at ansøgningen er indgivet. Stk. 2. Hvis der på grund af for få ansøgere ikke oprettes hold på den ansøgte institution i et ansøgt fag eller på det ansøgte niveau inden for det første år efter ansøgningens indgivelse, henviser GSkoordinator optagne ansøgere til pladser på et GSK-hold i det ansøgte fag på det ansøgte niveau i rimelig geografisk afstand fra den ansøgte institution. Stk. 3. Hvis der ikke kan skaffes plads ved hjælp af en henvisning, som nævnt i stk. 2, henviser GS-koordinator optagne ansøgere til pladser (tompladser) inden for den almindelige gymnasiale undervisning, så vidt muligt lokalt. Stk. 4. Bortset fra vilkår for betaling, jf. 10, er henviste kursister, jf. stk. 2 og 3, undergivet de vilkår for undervisningens organisering og tilrettelæggelse, herunder som helt eller delvist virtuelle forløb, jf. 15, stk. 3, der gælder for det hold eller den klasse, som de er henvist til. 7. En institution, der efter 3, stk. 4, modtager en ansøgning om optagelse på et supplerende overbygningsforløb, udarbejder til optagelsesberettigede ansøgere et forslag til et konkret forløb med udgangspunkt i oplysninger om, dels hvilke fag og niveauer som ansøgeren allerede har bestået, dels hvilken konkret bacheloruddannelse ved et universitet som ansøgeren ønsker at blive optaget på, når vedkommende har opnået sin overbygning. Institutionen påser, at forløbet som minimum omfatter enkeltfag, der gør det muligt for den pågældende at opnå et bevis for overbygning, jf. 18, stk. 4, pkt., og at forløbet kan gennemføres inden for et halvt år, jf. lovens 65, stk. 3, 2. pkt. Stk. 2. Institutionen påser i sit forslag, at det supplerende overbygningsforløb så vidt muligt omfatter alle de fag og niveauer, som ansøgeren måtte mangle for at opfylde de specifikke adgangskrav for den ønskede bacheloruddannelse. Hvis ansøgeren ikke eller kun delvis har sådanne mangler, skal forslaget til forløb omfatte løft i fag, som efter institutionens vurdering er fagligt relevante i forhold til den ønskede bacheloruddannelse. Stk. 3. I institutionens forslag til det supplerende overbygningsforløb indgår, at undervisningen af ansøgeren foregår på enkeltfagshold fra udbudte hf-enkeltfag eller GSK eller på enkeltfagshold, der særligt er tilrettelagt til formålet. Institutionen kan efter aftale med en anden institution på den liste, der er nævnt i 2, stk. 2, lade undervisning på hold ved den sidstnævnte institution indgå i forslaget. Stk. 4. Institutionens forslag til det supplerende overbygningsforløb skal være modtaget af ansøger senest 20 dage, inklusive dage uden undervisning, efter at ansøger har fremlagt den nødvendige dokumentation for institutionen. Stk. 5. En ansøger, som ikke ønsker at tage imod institutionens forslag til supplerende overbygningsforløb, herunder med eventuelle nærmere aftalte tilpasninger, er ikke afskåret fra at indgive fornyet ansøgning efter 3, stk. 4, til en anden institution. I tilfælde af fornyet ansøgning oplyser ansøgeren den nye institution om indholdet af tidligere modtagne forslag. 8. Optagelsesberettigede ansøgere til GIF har ret til optagelse på et hold, der påbegyndes i dét år, hvor ansøgningen er indgivet, jf. 3, stk. 2, nr En kursist kan som led i gymnasial supplering kun følge samme fag på samme niveau én gang, jf. dog stk. 2. Stk. 2. En kursist kan, hvor der foreligger særlige omstændigheder, fra GS-koordinator opnå tilladelse til på ny at følge undervisningen i det samme fag på det samme niveau som led i gymnasial supplering.

4 Kapitel 3 Betaling 10. For betaling for gymnasial supplering gælder 47 a i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. og 4 i bekendtgørelse om deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og gymnasiale enkeltfag. Stk. 2. Institutionen afholder udgifterne til undervisningsmidler, idet den dog kan opkræve betaling fra kursisten i et tilsvarende omfang, som det er tilfældet i de gymnasiale uddannelser, jf. 46, stk. 8, i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. og regler udstedt i medfør heraf. Kapitel 4 Indhold, tilrettelæggelse og prøver 11. Undervisning, herunder undervisningstid og fordybelsestid, efter denne bekendtgørelse omfatter fag og niveauer efter bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser, jf. dog stk. 2-4 og 12 og 13. Stk. 2. Undervisningen i GSK i fag fra uddannelsen til almen studentereksamen kan tilrettelægges med en undervisningstid for det pågældende fag efter reglerne for enten det treårige eller det toårige forløb. Stk. 3. Undervisning i GIF gives i de fag, der er nævnt i bilag 1. I GIF afsættes 110 timers fordybelsestid til skriftligt arbejde i dansk som andetsprog A. Herudover kan der afsættes op til 25 timers fordybelsestid til skriftligt arbejde i engelsk B og op til 25 timers fordybelsestid til skriftligt arbejde i historie C eller B. Stk. 4. For kursister på et supplerende overbygningsforløb skal der samlet afvikles mindst 100 timers fordybelsestid. Stk. 5. Lærere, der underviser i henhold til denne bekendtgørelse, skal have undervisningskompetence i det pågældende fag efter reglerne for de gymnasiale uddannelser. 12. En kursist i GSK, der skal forbedre sin karakter i et fag på et bestemt niveau, skal have den undervisningstid, der hører til løftet fra det nærmeste underliggende niveau. Stk. 2. En kursist i GSK, der mangler et fag på et bestemt niveau, skal have den undervisningstid, der hører til det pågældende niveau, jf. dog stk. 3. Stk. 3. En kursist, der på tidspunktet for ansøgningen har afsluttet det pågældende fag på gymnasialt niveau, og som skal løfte dette niveau, skal have den undervisningstid, der hører til løftet fra det afsluttede niveau til det ønskede niveau. GS-koordinator kan dog, hvis særlige forhold taler for det, beslutte, at kursisten også skal have den undervisningstid, der hører til det niveau, som kursisten allerede har afsluttet faget på. 13. En kursist kan efter ansøgning ved undervisningens start få merit for dele af undervisningen, jf. reglerne i kapitel 12 i bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser. Stk. 2. I GIF kan der efter ansøgning gives merit for undervisning og prøveaflæggelse i maksimalt to fag, i det omfang kursisten inden optagelse på GIF har afsluttet det eller de pågældende fag på tilsvarende eller højere gymnasialt niveau.

5 14. GSK tilrettelægges som holdundervisning i enkelte fag eller i grupper af fag, fortrinsvis i koncentrerede forløb og over højst et år. Stk. 2. GIF tilrettelægges som holdundervisning over ét år, jf. bilag Læreplanerne og reglerne for undervisning i de enkelte fag, jf. 11, stk. 1, gælder med de tilpasninger, der følger af denne bekendtgørelse. For fagene dansk som andetsprog A, engelsk B, historie C og historie B i GIF, jf. bilag 1, tilrettelægger institutionen undervisningen i overensstemmelse med læreplaner med blandt andet mål og indhold, som er fastsat og offentliggjort samtidigt med denne bekendtgørelse på ministeriets hjemmeside jf. 28, stk. 3. Stk. 2. Den enkelte lærer i et fag skal udarbejde en undervisningsbeskrivelse efter reglerne i bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser. Stk. 3. I GSK kan undervisningstiden i et fag anvendes helt eller delvist til undervisning, der ikke forudsætter samtidig tilstedeværelse af lærer og kursist (virtuel undervisning), i den udstrækning dette kan ske i overensstemmelse med stk. 1, 1. pkt. Hvis omfanget af undervisningen i væsentlig grad er baseret på virtuel undervisning, skal det fremgå af udbuddet. I GIF kan omfanget af virtuel undervisning ikke overstige 20 pct. i det enkelte fag. 16. Kursister, der på grund af handicap eller sygdom har behov for særlig støtte, skal have tilbud herom efter reglerne i kapitel 7 og 8 i bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser med de tilpasninger, der følger af deres særlige forhold som kursister i gymnasial supplering. 17. Alle fag i gymnasial supplering afsluttes med prøve. Prøverne følger reglerne i den almene eksamensbekendtgørelse, bekendtgørelse om visse regler om prøver og eksamen i de gymnasiale uddannelser samt reglerne om prøver i de enkelte læreplaner. Stk. 2. Prøverne afholdes i forbindelse med de prøveterminer, der fastsættes af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. 18. For beviser for aflagte prøver gælder 49, stk. 3 og 5, og 50, stk. 1 og 3, i lov om de gymnasiale uddannelser. Stk. 2. En kursist, der ikke har aflagt alle de krævede prøver i GIF, kan få udfærdiget enkeltfagsbevis for de aflagte prøver. Stk. 3. Kursister, der afbryder undervisningen, kan efter anmodning få attestation fra institutionen for gennemført undervisning. Stk. 4. En person omfattet af 4, stk. 2, kan efter anmodning og ved henvisning til tilstrækkelige beviser for enkeltfag få udfærdiget et bevis for overbygning på sin hf-eksamen, på sin højere forberedelseseksamen eller på sit bevis for eux 1. del af en institution på den liste, der er nævnt i 2, stk. 2. En overbygning omfatter to efterfølgende løft af niveauet i et eller flere konkrete fag til mindst B- niveau, jf. dog 4. pkt. Mindst ét af løftene skal være til A-niveau, medmindre der i den pågældendes bevis for eux 1. del eller bevis for højere forberedelseseksamen indgår andre gymnasiale fag på A- niveau end dansk. En overbygning, der omfatter et løft af historie fra B- til A-niveau, skal herudover omfatte enten to andre løft af niveauet i fag til mindst B-niveau eller ét nyt fag på mindst B- niveau. Kapitel 5 Vejledning 19. Kursister skal i relevant omfang tilbydes faglig og metodisk vejledning.

6 Kapitel 6 Placering og administration 20. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet udpeger blandt lederne af institutioner, der er godkendt til at udbyde gymnasial uddannelse, en eller flere personer som GS-koordinator i hvert af byområderne København, Odense, Ålborg og Århus. Stk. 2. En GS-koordinator udpeges for en periode på tre finansår. Styrelsen kan forlænge perioden for en GS-koordinator med et, to eller tre finansår ad gangen. Stk. 3. En GS-koordinator aflønnes med et særligt honorar. 21. GS-koordinatorerne afgør, hvilke institutioner godkendt til at udbyde gymnasial uddannelse der udbyder GSK og GIF, og kontraherer med disse om de konkrete udbud. 22. GS-koordinatorerne har i fællesskab ansvaret for følgende opgaver vedrørende gymnasial supplering: 1) Samarbejde med Undervisningsministeriet om information om gymnasial supplering på UddannelsesGuiden. 2) Planlægning og koordination af det samlede udbud af GSK og GIF og den samlede holdoprettelse på landsplan for disse tilbud. 3) Udarbejdelse af den liste, der er nævnt i 2, stk. 2. 4) Udarbejdelse af landsstatistik vedrørende adgangsgrundlag, holddannelse, gennemførelse, prøvekarakterer m.v. efter aftale med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Stk. 2. Hver GS-koordinator har ansvaret for administration af gymnasial supplering på lokalt plan, herunder: 1) Sikring af, at information om gymnasial supplering, som findes på hjemmesiden for den gymnasiale institution, som GS-koordinatoren er leder af, og på kontrahentinstitutionernes hjemmesider, er i overensstemmelse med informationen om gymnasial supplering på UddannelsesGuiden, jf. stk. 1, nr. 1. 2) Sikring af, at optagelsesbetingelserne til GSK og GIF er opfyldt, og indledende vejledning af ansøgere. 3) Oprettelse af hold for GSK og GIF samt fordeling af kursister. 4) Planlægning af det lokale undervisningstilbud på GSK og GIF. 5) Kontrahering med institutioner om placering af hold for GSK og GIF og placering af enkeltkursister på disse hold samt placering af hold og enkeltkursister på den gymnasiale institution, som GSkoordinatoren er leder af. 6) Sikring af, at der i relevant omfang tilbydes vejledning i henhold til 19. 7) Alle andre beslutninger i henhold til denne bekendtgørelse, der ikke er henlagt til andre institutioner eller myndigheder. Stk. 3. GS-koordinatorne træffer afgørelser om optagelse af den enkelte ansøger på GSK eller GIF, jf. 4, stk. 1 og 3, og 5, om tilladelse til fornyet optagelse på samme fag på samme niveau, jf. 9, stk. 2, om merit, jf. 13, og om særlig støtte, jf. 16. Stk. 4. For supplerende overbygningsforløb træffes de i stk. 3 nævnte afgørelser af institutionen omfattet af 3, stk Den institution, der varetager den konkrete undervisning og prøve efter bekendtgørelsen, er ansvarlig for, at undervisningen og prøven gennemføres efter de gældende regler for det pågælden-

7 de fag, den almene eksamensbekendtgørelse, bekendtgørelse om visse regler om prøver og eksamen i de gymnasiale uddannelser og bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse, og for at kursisten følger de lokale studie- og ordensregler. Stk. 2. Når undervisningen på et hold fordeles på flere lærere, beslutter institutionen, jf. stk. 1, hvilken lærer der er ansvarlig for undervisning og prøve. 24. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet yder tilskud til undervisning efter denne bekendtgørelse efter de på finansloven angivne retningslinjer. Kapitel 7 Klage 25. En kursist kan klage til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet over afgørelser, som en GSkoordinator træffer efter 22, stk. 3, jf. dog 26. Klagen sendes til GS-koordinatoren og skal være modtaget af institutionen senest 10 dage, inklusive dage uden undervisning, efter at kursisten har modtaget afgørelsen. Stk. 2. Hvis GS-koordinatoren ikke imødekommer klagen fuldt ud, og kursisten ikke har trukket sin klage tilbage, udarbejder GS-koordinatoren sine eventuelle bemærkninger til klagen. GSkoordinatoren sender disse bemærkninger til kursisten, så de er modtaget af kursisten senest syv dage, inklusive dage uden undervisning, efter at GS-koordinatoren har modtaget klagen. Kursisten skal herefter have lejlighed til med en frist på fem dage, inklusive dage uden undervisning, at fremkomme med sine eventuelle bemærkninger til GS-koordinatorens bemærkninger til klagen. Sammen med klagen og sine bemærkninger sender GS-koordinator kursistens eventuelle bemærkninger til styrelsen hurtigst muligt og senest fire dage, inklusive dage uden undervisning, efter at GSkoordinatoren har modtaget dem eller efter udløbet af kursistens frist for at fremkomme med sine eventuelle bemærkninger. Stk. 3. Stk. 1-2 gælder tilsvarende for klager over afgørelser, som en institution træffer efter 22, stk. 4, idet institutionen så varetager de funktioner, der er henført til GS-koordinator. 26. Klager over indholdsmæssige afgørelser om merit indgives efter 5 a i lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v. 27. En kursists adgang til at klage over øvrige afgørelser i forbindelse med undervisning og prøver, som træffes af den konkrete institution, følger klagereglerne i de bekendtgørelser, som den pågældende afgørelse i henhold til denne bekendtgørelse er omfattet af. Kapitel 8 Ikrafttræden 28. Bekendtgørelsen træder i kraft den [ ] 2019, jf. dog stk. 3. Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 914 af 7. juli 2010 om gymnasial supplering (GS-bekendtgørelsen) ophæves. Stk. 3. De læreplaner, der er nævnt i 15, stk. 1, 2. pkt., tages i brug for GIF, der afvikles i og frem.

8 Undervisningsministeriet, den

9 Bilag 1 Gymnasiale indslusningskurser for flygtninge og indvandrere (GIF) Struktur, varighed og organisering Undervisningen tilrettelægges i to fagpakker, som betegnes Mat-GIF og Hum-GIF. Ansøgeren skal vælge en af de to fagpakker. Indholdet i de to fagpakker er angivet nedenfor. Mat-GIF Niveau Undervisningstid Læreplan Dansk som andetsprog A 240 Særlig GIF-læreplan Engelsk B 135 Særlig GIF-læreplan Historie C 60 Særlig GIF-læreplan Matematik A 125* Koordinator oplyser, efter Fysik B 125 Kemi B 125 Samlet undervisningstid 810 * Timetallet kan efter institutionens leders afgørelse forhøjes til 175 timer. hvilken læreplan der undervises. Hum-GIF Niveau Undervisningstid Læreplan Dansk som andetsprog A 240 Særlig GIF-læreplan Engelsk B 135 Særlig GIF-læreplan Historie B 135 Særlig GIF-læreplan Matematik C 125 Koordinator oplyser, efter Biologi C C 75 Samlet undervisningstid 710 hvilken læreplan der undervises.

Til institutioner med gymnasial uddannelse samt høringsparterne i nyligt gennemført høring

Til institutioner med gymnasial uddannelse samt høringsparterne i nyligt gennemført høring Til institutioner med gymnasial uddannelse samt høringsparterne i nyligt gennemført høring Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v.

Bekendtgørelse af lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v. LBK nr 1086 af 30/08/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2019 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 18/11147 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1746

Læs mere

Bekendtgørelse om deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og gymnasiale enkeltfag

Bekendtgørelse om deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og gymnasiale enkeltfag BEK nr 1064 af 11/09/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 25. december 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 17/11451 Senere

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om den almindelige og forhøjede deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser

Lovtidende A. Bekendtgørelse om den almindelige og forhøjede deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser Lovtidende A Bekendtgørelse om den almindelige og forhøjede ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser I medfør af 47, stk. 1 og 4, 48, stk. 1, 2, 4 og 5, 49 a, stk. 1, og 55 i lov om institutioner

Læs mere

Bekendtgørelse om den almindelige og forhøjede deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser

Bekendtgørelse om den almindelige og forhøjede deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser BEK nr 216 af 10/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v.

Bekendtgørelse af lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v. LBK nr 927 af 03/07/2017 Udskriftsdato: 9. april 2019 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/09245 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1746 af 27/12/2016 LOV

Læs mere

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2011 / 2012 GYMNASIAL SUPPLERING Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2011 / 2012 GYMNASIAL SUPPLERING Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk GYMNASIAL SUPPLERING Vejledning og optagelse GS-koordinatorer www.gsdanmark.dk Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk www.gsdanmark.dk Nørresundby Gymnasium og HF Studievej 14, 9400 Nørresundby

Læs mere

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering Gymnasial Supplering Mangler du ét eller flere fag på bestemte niveauer for at komme ind på ønskestudiet, eller skal du have forbedret karakteren i et

Læs mere

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2010 / 2011 GYMNASIAL SUPPLERING Vejledning og optagelse GS-koordinatorer www.gsdanmark.dk

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2010 / 2011 GYMNASIAL SUPPLERING Vejledning og optagelse GS-koordinatorer www.gsdanmark.dk GYMNASIAL SUPPLERING Vejledning og optagelse GS-koordinatorer www.gsdanmark.dk Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk www.gsdanmark.dk Nørresundby Gymnasium og HF Studievej 14, 9400 Nørresundby

Læs mere

skal fremgå af uddannelsens studieordning. Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen fastsætter adgangskrav til den enkelte kandidatuddannelse.

skal fremgå af uddannelsens studieordning. Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen fastsætter adgangskrav til den enkelte kandidatuddannelse. BEK nr 254 af 13/03/2015 Udskriftsdato: 23. september 2019 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser, j.nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) J.nr.: 11-111205 Dok.nr.: 2101728 Udkast til Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1 i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) Version / dato: 9. oktober 2013 Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1, stk. 1, i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Lovtidende A. Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner Lovtidende A Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner I medfør af 1, stk. 1 og 4, i lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af

Bekendtgørelse af lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af LBK nr 1073 af 04/09/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 056.63P.391 Senere ændringer

Læs mere

Høringsnotat over udkast til bekendtgørelse om gymnasial supplering samt fire nye læreplaner

Høringsnotat over udkast til bekendtgørelse om gymnasial supplering samt fire nye læreplaner Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Afdelingen for Almen Uddannelse og Tilsyn Høringsnotat over udkast til bekendtgørelse om gymnasial supplering samt fire nye læreplaner Frederiksholms Kanal 26 1220

Læs mere

Bekendtgørelse om individuel kompetencevurdering i relation til fag i almen voksenuddannelse og i de almengymnasiale uddannelser (IKVbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om individuel kompetencevurdering i relation til fag i almen voksenuddannelse og i de almengymnasiale uddannelser (IKVbekendtgørelsen) BEK nr 453 af 10/06/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Underviningsmin., j.nr. 141.924.021 Senere ændringer til

Læs mere

UDKAST 050115. Bekendtgørelse om optagelse på de gymnasiale uddannelser

UDKAST 050115. Bekendtgørelse om optagelse på de gymnasiale uddannelser UDKAST 050115 (Ændringer i forhold til gældende tekst er fremhævet med korrektur) Bekendtgørelse om optagelse på de gymnasiale uddannelser I medfør af 6, stk. 2 og 4, 7, stk. 2, og 8, stk. 2, i lov om

Læs mere

Dansk Eksamen Skriftlig Hhx

Dansk Eksamen Skriftlig Hhx Dansk Eksamen Skriftlig Hhx 1 / 6 2 / 6 3 / 6 Dansk Eksamen Skriftlig Hhx Få hjælp til eksamen på STX, HHX, HF og HTX. Studienet hjælper dig med din forberedelse til eksamen. I vores målrettede vejledninger

Læs mere

Bekendtgørelse om optagelse i de gymnasiale uddannelser

Bekendtgørelse om optagelse i de gymnasiale uddannelser Side 1 af 13 Bekendtgørelse om optagelse i de gymnasiale uddannelser (Optagelsesbekendtgørelsen) BEK nr 1341 af 08/12/2006 (Gældende) LOV Nr. 575 af 09/06/2006 LBK Nr. 444 af 08/05/2007 LBK Nr. 445 af

Læs mere

Bekendtgørelse om gymnasial supplering (GS-bekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om gymnasial supplering (GS-bekendtgørelsen) BEK nr 914 af 07/07/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 098.44D.251 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning om beviser inden for erhvervsuddannelserne

Vejledning om beviser inden for erhvervsuddannelserne Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kontor for Prøver, Eksamen og Test Vejledning om beviser inden for erhvervsuddannelserne Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om optagelse på de gymnasiale uddannelser

Bekendtgørelse om optagelse på de gymnasiale uddannelser BEK nr 108 af 04/02/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om deltidsuddannelse ved universiteterne (deltidsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om deltidsuddannelse ved universiteterne (deltidsbekendtgørelsen) Bekendtgørelse nr. 1188 af 7. 12. 2009 som ændret ved bekendtgørelse nr. 1533 af 16. 12. 2013 og bekendtgørelse nr. 260 af 18. marts 2015 Bekendtgørelse om deltidsuddannelse ved universiteterne (deltidsbekendtgørelsen)

Læs mere

A N S Ø G N I N G S S K E M A / 1 9

A N S Ø G N I N G S S K E M A / 1 9 A N S Ø G N I N G S S K E M A 2 0 1 8 / 1 9 1. NAVN, ADRESSE M.V. ALLE FELTER SKAL UDFYLDES EFTERNAVN FORNAVN CPR. NR. ADRESSE TLF. POSTNR. BY E-MAIL 2. ADGANGSGIVENDE GYMNASIAL EKSAMEN UDENLANDSK EKSAMEN

Læs mere

Den ændring, der følger af 10, nr. 2, i lov nr af 27. december 2016 om ændring af lov om institutioner

Den ændring, der følger af 10, nr. 2, i lov nr af 27. december 2016 om ændring af lov om institutioner LBK nr 926 af 03/07/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 11. april 2019 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/09245 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1746 af

Læs mere

Bekendtgørelse om den almindelige og forhøjede deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser

Bekendtgørelse om den almindelige og forhøjede deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser BEK nr 510 af 22/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 039.43N.391 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1492 af

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 31. januar Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Lovtidende A Udgivet den 31. januar Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) Lovtidende A 2017 Udgivet den 31. januar 2017 30. januar 2017. Nr. 111. Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1, stk. 1 og 4,

Læs mere

Nærmere adgangsregler for uddannelsen

Nærmere adgangsregler for uddannelsen Børne- og Undervisningsudvalget, Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2012-13 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 143, FIV Alm.del endeligt svar på spørgsmål 143 Offentligt

Læs mere

Råd og vink om beviser inden for erhvervsuddannelserne

Råd og vink om beviser inden for erhvervsuddannelserne Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kontor for Prøver, Eksamen og Test September 2015 Råd og vink om beviser inden for erhvervsuddannelserne Denne

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser

Bekendtgørelse af lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser LBK nr 786 af 21/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/07586 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til. ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til. ungdomsuddannelserne Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om gymnasial supplering (GS-bekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om gymnasial supplering (GS-bekendtgørelsen) BEK nr 1493 af 12/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 28. september 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., Afdelingen for gymnasiale uddannelser,

Læs mere

skal fremgå af uddannelsens studieordning. Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen fastsætter adgangskrav til den enkelte kandidatuddannelse.

skal fremgå af uddannelsens studieordning. Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen fastsætter adgangskrav til den enkelte kandidatuddannelse. BEK nr 1497 af 12/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 24. januar 2018 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen) Version / dato: 3. oktober 2013 Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1 i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering ved

Læs mere

Optagelse af IB-elever og supplering af Diploma Programme (DP) Course Results

Optagelse af IB-elever og supplering af Diploma Programme (DP) Course Results Optagelse af I-elever og supplering af Diploma Programme (DP) Course Results Fra 2018 har I-elever uden I-diploma, men med mindst 18 point (Diploma Programme (DP) Course Results), adgang til videregående

Læs mere

Bekendtgørelse om optagelse på de gymnasiale uddannelser

Bekendtgørelse om optagelse på de gymnasiale uddannelser BEK nr 128 af 06/02/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 072.81S.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 108 af

Læs mere

Skriftlig dansk på GIF vejledning for lærere og censorer

Skriftlig dansk på GIF vejledning for lærere og censorer Skriftlig dansk på GIF vejledning for lærere og censorer GIF... 2 GIF- kursisterne... 2 Opgavesættet... 2 Delprøve 1... 2 Delprøve 2... 3 Bedømmelsen... 3 Bilag 1: Karakterer... 5 Bilag 2: Eksempler...

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hfloven)

Bekendtgørelse af lov om uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hfloven) LBK nr 767 af 09/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 152.68M.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Hjemmesidevejledning for udbud af gymnasiale uddannelser (stx, htx, hhx, hf)

Hjemmesidevejledning for udbud af gymnasiale uddannelser (stx, htx, hhx, hf) Hjemmesidevejledning for udbud af gymnasiale uddannelser (stx, htx, hhx, hf) Undervisningsministeriets krav til informationer på uddannelsesinstitutionernes hjemmesider Hjemmesidevejledning 1 Udbud af

Læs mere

Eksamensbevis hørende til gymnasiereformen af 2017

Eksamensbevis hørende til gymnasiereformen af 2017 August 208 Eksamensbevis hørende til gymnasiereformen af 207 Eksempel på Bevis for hfeksamen (2årig hf) side 4 Eksempel på Bevis for hfeksamen (2årig hf) med overbygning side 5 Eksempel på Bevis for almen

Læs mere

Forslag. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22. april til

Forslag. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22. april til 2007/2 LSV 56 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Undervisningsmin., Afdelingen for gymnasiale uddannelser, j.nr. 044.142.021 Vedtaget af Folketinget ved 3.

Læs mere

selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 14. april 2015 om merit og anden fritagelse for undervisningen i den gymnasiale uddannelse. I medfør af 40, stk. 5 i Inatsisartutlov nr. 13 af 22. november 2011 om den

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse) Bekendtgørelse om adgang ved Det Kgl. Danske Kunstakademis Arkitektskole og Arkitektskolen Aarhus BEK nr 159 af 21/02/2007 (Gældende) LOV Nr. 319 af 16/05/1990 LBK Nr. 889 af 21/09/2000 Lovgivning som

Læs mere

Forslag. Lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser

Forslag. Lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser 2007/2 LSV 143 (Gældende) Udskriftsdato: 12. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 052.017.021 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2008 Forslag

Læs mere

Optagelse af IB-elever 09 supplering af Diploma Programme (DP) Course Results

Optagelse af IB-elever 09 supplering af Diploma Programme (DP) Course Results Uddannelses- og Forskningsministeriet Optagelse af IB-elever 09 supplering af Diploma Programme (DP) Course Results Fra 2018 har IS-elever uden 18-diploma, men med mindst 18 point (Diploma Programme (DP)

Læs mere

BEK nr 988 af 03/10/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 17. februar Senere ændringer til forskriften BEK nr 874 af 07/07/2010

BEK nr 988 af 03/10/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 17. februar Senere ændringer til forskriften BEK nr 874 af 07/07/2010 BEK nr 988 af 03/10/2008 Udskriftsdato: 17. februar 2019 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 068.373.021 Senere ændringer til forskriften BEK nr 874 af 07/07/2010

Læs mere

Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015

Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015 Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015 Det skal indledningsvist præciseres, at når en euv gennemføres med eux, så vil skoleundervisningen i hovedforløbet ikke være et afkortet for

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) 5. februar 2015 Styrelsen for Videregående Uddannelser, j. 14/023209 Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1, stk. 1 og 4, i

Læs mere

Ved mundtlig eksamen skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål.

Ved mundtlig eksamen skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål. Eksamensregler Regler vedrørende EKSAMEN Mød altid i god tid til en eksamen. Ved skriftlig eksamen skal man sidde på sin plads og være klar senest 10 minutter før prøvens start. Man skal altså møde senest

Læs mere

Bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige

Bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige BEK nr 631 af 26/06/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2008-0002486 Senere ændringer til

Læs mere

Ændringer i deltagerbetaling for gymnasiale enkeltfag pr. 1. januar 2011

Ændringer i deltagerbetaling for gymnasiale enkeltfag pr. 1. januar 2011 Til private gymnasieskoler m.v. Institutionsafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Ændringer i deltagerbetaling

Læs mere

Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2015 1

Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2015 1 Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Regler for optagelse på de videregående uddannelser... 3 3. Nye uddannelser... 4 4. Særlige karakterkrav

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Udkast Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22, stk. 1 og 2, og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven)

Bekendtgørelse af lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven) LBK nr 766 af 09/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 152.68M.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af x. xx om enkeltfag, suppleringskurser og selvstuderende på det gymnasiale område

Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af x. xx om enkeltfag, suppleringskurser og selvstuderende på det gymnasiale område Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af x. xx. 2016 om enkeltfag, suppleringskurser og selvstuderende på det gymnasiale område I medfør af 1, stk. 4 og 6, 1a, stk. 2 og 54, stk. 2 i Inatsisartutlov nr. 13

Læs mere

Lovforslag om de gymnasiale uddannelser er nu fremsat

Lovforslag om de gymnasiale uddannelser er nu fremsat Lovforslag om de gymnasiale uddannelser er nu fremsat Ministeren for Børn, Undervisning og Ligestilling har nu fremsat lovforslag om de gymnasiale uddannelser med forventet vedtagelse ultimo december 2016.

Læs mere

VEJLEDNING OM TILSYN MED INSTITUTIONERNES ADMINISTRATION AF DET FLEKSIBLE KLASSELOFT FOR SKOLEÅRET

VEJLEDNING OM TILSYN MED INSTITUTIONERNES ADMINISTRATION AF DET FLEKSIBLE KLASSELOFT FOR SKOLEÅRET SEPTEMBER 2019 Til institutioner for almen voksenuddannelse Samt institutioner for erhvervsrettet uddannelse, som udbyder almengymnasial uddannelse VEJLEDNING OM TILSYN MED INSTITUTIONERNES ADMINISTRATION

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Bekendtgørelse om krav til udformning af eux-forløb

Bekendtgørelse om krav til udformning af eux-forløb BEK nr 1279 af 03/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 064.47S.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1228 af

Læs mere

Bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v. Bekendtgørelse nr. 1543 af 27. 12. 2009 som ændret ved bekendtgørelse nr. 1592 af 21. 12. 2010, bekendtgørelse nr. 502 af 26. 5. 2011 og bekendtgørelse nr. 595 af 8. 3. 2015 Bekendtgørelse om åben uddannelse

Læs mere

Bekendtgørelsen kan findes via dette link:

Bekendtgørelsen kan findes via dette link: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR-nr.: 29634750 Optagelse af ansøgere på de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Regler om adgang til. kandidatuddannelsen i revision. cand.merc.aud.

Regler om adgang til. kandidatuddannelsen i revision. cand.merc.aud. Regler om adgang til kandidatuddannelsen i revision, cand.merc.aud. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i revision 1. sep. 2018 1 af 10 Dette dokument er et bilag tilknyttet studieordningen

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22 og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om talentinitiativer på de videregående uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (talentbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om talentinitiativer på de videregående uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (talentbekendtgørelsen) BEK nr 597 af 08/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser

Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser BEK nr 930 af 03/07/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 14. april 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, j.nr.060.13n.271

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

Lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven)

Lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven) 1 af 6 28-12-2009 12:52 LOV nr 95 af 18/02/2004 Historisk Offentliggørelsesdato: 19-02-2004 Undervisningsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 590 af 24/06/2005 2 LOV nr 573 af 09/06/2006

Læs mere

område (talentbekendtgørelsen).

område (talentbekendtgørelsen). BEK nr 1605 af 19/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2018 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

Læs mere

Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner

Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner Formålet med vejledningen er at beskrive de vilkår og muligheder, der er for samarbejde mellem folkehøjskoler og uddannelsesinstitutioner. 1. Generelle

Læs mere

Kandidatspeciale 2016 Jura - AAU Priyanka Chandiran. Ansøgere, som er født her i landet, og som har fået dansk indfødsret ved fødslen, men som senere

Kandidatspeciale 2016 Jura - AAU Priyanka Chandiran. Ansøgere, som er født her i landet, og som har fået dansk indfødsret ved fødslen, men som senere Bilag Bilag 1 Særlige retningslinjer vedrørende ophold 1. Danskfødte ansøgere Ansøgere, som er født her i landet, og som har fået dansk indfødsret ved fødslen, men som senere har mistet denne, kan optages

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser- Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Forslag til lov om de gymnasiale uddannelser. Kapitel 1. Uddannelsernes formål

Forslag til lov om de gymnasiale uddannelser. Kapitel 1. Uddannelsernes formål Forslag til lov om de gymnasiale uddannelser Kapitel 1 Uddannelsernes formål 1. Formålet med uddannelserne omfattet af denne lov er at forberede eleverne til videregående uddannelse, herunder at de tilegner

Læs mere

Bekendtgørelse om merit i de gymnasiale uddannelser (meritbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om merit i de gymnasiale uddannelser (meritbekendtgørelsen) BEK nr 130 af 21/02/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 044.73G.251 Senere ændringer til forskriften BEK nr 787 af

Læs mere

Ved mundtlig eksamen/prøve skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål.

Ved mundtlig eksamen/prøve skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål. Eksamensregler Regler vedrørende eksamen og prøver. Mød altid i god tid til en eksamen/prøve. Ved skriftlig eksamen/prøve skal man sidde på sin plads og være klar senest 10 minutter før prøvens start.

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på SOSU-hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

UDKAST 220113. Forslag

UDKAST 220113. Forslag Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) UDKAST 220113 Forslag til Lov om ændring af lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven), lov om uddannelsen

Læs mere

Adgangskrav. Adgangskrav til de videregående uddannelser i 2016 og varslede ændringer i adgangskrav for 2017 og 2018.

Adgangskrav. Adgangskrav til de videregående uddannelser i 2016 og varslede ændringer i adgangskrav for 2017 og 2018. Adgangskrav Adgangskrav til de videregående uddannelser i 2016 og varslede ændringer i adgangskrav for 2017 og 2018. Indhold 1. Indledning 3 2. Regler for optagelse på de videregående uddannelser 4 3.

Læs mere

Optagelsesprøve og vurdering af uddannelsesparathed

Optagelsesprøve og vurdering af uddannelsesparathed Optagelsesprøve og vurdering af uddannelsesparathed Region Hovedstaden optageområde Nordsjælland INDHOLD Den obligatoriske optagelsesprøve... 1 Uddannelsesparathedsvurdering (UPV)... 1 Forløb af obligatorisk

Læs mere

Ramme for grundforløbsprøve. PAU, SSH, SSA og SSA EUX August 2018

Ramme for grundforløbsprøve. PAU, SSH, SSA og SSA EUX August 2018 Ramme for grundforløbsprøve GF2 PAU, SSH, SSA og SSA EUX August 2018 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 286 af 18/04/2018 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 448 af 07/05/2018

Læs mere

Hvad kræves der for at undervise på EUX?

Hvad kræves der for at undervise på EUX? 27. marts 2014 Hvad kræves der for at undervise på EUX? Først til efteråret kender vi det præcise indhold af den nye EUX og hvilke krav, der stilles til at undervise på den. Derfor er det vanskeligt for

Læs mere

Ændringer i deltagerbetaling for avu, gymnasiale enkeltfag, arbejdsmarkedsuddannelser

Ændringer i deltagerbetaling for avu, gymnasiale enkeltfag, arbejdsmarkedsuddannelser Til institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse og institutioner for erhvervsrettet uddannelse og professionshøjskoler samt private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser Institutionsafdelingen

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx.xx 2012 om optagelse på den gymnasiale uddannelse

Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx.xx 2012 om optagelse på den gymnasiale uddannelse Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx.xx 2012 om optagelse på den gymnasiale uddannelse I medfør af 5, stk. 2, 6, stk. 2, 8, stk. 3 og 4, 11, stk. 3 og 4 og 14 i Inatsisartutlov nr. 13 af 22. november

Læs mere

Råd og vink. til bekendtgørelse nr. 292 af 1. april 2009 om almen voksenuddannelse (avubekendtgørelsen)

Råd og vink. til bekendtgørelse nr. 292 af 1. april 2009 om almen voksenuddannelse (avubekendtgørelsen) Ministeriet for Børn og Undervisning Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser 10.01.2012 Råd og vink til bekendtgørelse nr. 292 af 1. april 2009 om almen voksenuddannelse (avubekendtgørelsen) Institutionens

Læs mere

Konkrete bemærkninger:

Konkrete bemærkninger: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Departementet Vedrørende sags.nr.: 16/09939 Den 23. september 2016 Høring over udkast til lov om de gymnasiale uddannelser Ministeriet har med brev af

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx)

Bekendtgørelse af lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx) LBK nr 1074 af 04/09/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 12. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 092.72L.391 Senere ændringer til forskriften LOV nr 630

Læs mere

Ved mundtlig eksamen/prøve skal man være tilstede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål.

Ved mundtlig eksamen/prøve skal man være tilstede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål. Eksamensregler Regler vedrørende eksamen og prøver. Mød altid i god tid til en eksamen/prøve. Ved skriftlig eksamen/prøve skal man sidde på sin plads og være klar senest 10 minutter før prøvens start,

Læs mere

Bekendtgørelse om optagelse på de gymnasiale uddannelser og om kapacitetsfastsættelse på institutioner for almengymnasiale uddannelser

Bekendtgørelse om optagelse på de gymnasiale uddannelser og om kapacitetsfastsættelse på institutioner for almengymnasiale uddannelser Udkast, den 10. september 2018 Bekendtgørelse om optagelse på de gymnasiale uddannelser og om kapacitetsfastsættelse på institutioner for almengymnasiale uddannelser I medfør af 7, stk. 2, 8, stk. 2, 9,

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 31. januar 2013 om optagelse på den gymnasiale uddannelse

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 31. januar 2013 om optagelse på den gymnasiale uddannelse Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 31. januar 2013 om optagelse på den gymnasiale uddannelse I medfør af 5, stk. 2, 6, stk. 2, 8, stk. 3 og 4, 11, stk. 3 og 4 og 14 i Inatsisartutlov nr. 13 af 22. november

Læs mere

Generel information om optagelse ved de videregående uddannelser

Generel information om optagelse ved de videregående uddannelser Generel information om optagelse ved de videregående uddannelser 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Særligt om krav til ansøgernes kundskaber i dansk og i engelsk... 2 Regler

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer. Bekendtgørelse nr.

UDKAST. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer. Bekendtgørelse nr. UDKAST Bekendtgørelse nr. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer I medfør af 3a, stk. 2 og 33, stk. 6, i revisorloven, lov nr. 468 af 17. juni 2008, som ændret ved 1, nr. 4 og

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse

Læs mere

Ændringsforslag. til

Ændringsforslag. til Uddannelsesudvalget 2010-11 L 33 Bilag 11 Offentligt Til lovforslag nr. L 33 Folketinget 2010-11 Ændringsforslag til Forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og

Læs mere

UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole

UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole I medfør af 10, stk. 1 og 5, og 15, stk. 2, i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner,

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse I medfør af 2 c, stk. 7, 2 d, stk. 3, 2 i, 14, stk. 1, 2. pkt., i lov om vejledning om uddannelse

Læs mere

Myndighedskrav til opgørelse og indberetning af aktivitet på HFE, AVU, FVU, OBU og GSK

Myndighedskrav til opgørelse og indberetning af aktivitet på HFE, AVU, FVU, OBU og GSK Myndighedskrav til opgørelse og indberetning af aktivitet på HFE, AVU, FVU, OBU og GSK Dato 04-04-2014 Version Status 1.0 Gældende Ansvarlig Lars Andersen Side 2 af 24 Ændringshistorik Version Kapitel/afsnit

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til eventkoordinator

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til eventkoordinator BEK nr 350 af 02/04/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 12. juni 2019 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 18/15214 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud m.v. til private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (PG-tilskudsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om tilskud m.v. til private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (PG-tilskudsbekendtgørelsen) BEK nr 731 af 29/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, j.nr. 225.80H.271

Læs mere

BEK nr 253 af 13/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017

BEK nr 253 af 13/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 BEK nr 253 af 13/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Bilag 2 BScE studieordning 2004

Bilag 2 BScE studieordning 2004 2004/2005 DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Bilag 2 BScE studieordning 2004 Studieordningen for BScE studiet er DTU's overordnede beskrivelse af, hvordan bachelordelen af civilingeniøruddannelsen er sammensat.

Læs mere

Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2014 1

Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2014 1 Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Regler for optagelse på de videregående uddannelser... 3 3. Nye uddannelser... 4 4. Særlige karakterkrav

Læs mere