Efteruddannelse i Mindfulness Baseret Inkluderende Metode - MBIM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Efteruddannelse i Mindfulness Baseret Inkluderende Metode - MBIM"

Transkript

1 Efteruddannelse i Mindfulness Baseret Inkluderende Metode - MBIM Overblik Dette forløb, over i alt 1 1/2 år, er en mulighed for intensiv undervisning og efteruddannelse for mennesker der ønsker at anvende meditations- samt mindfulness- færdigheder og teknikker, i såvel deres professionelle virke, som personlige liv. Efteruddannelsen er delt i to moduler: Et basis modul på 1 år, og et overbygningsmodul på 1/2 år, der tilsammen kvalificerer deltageren til at blive Mindfulnessformidler på arbejdspladsen - i sit professionelle regi. Basismodulet kan samtidig følges af privatpersoner, der ønsker et mere intensivt, bredere og uddybende mindfulness-meditationsforløb, end et traditionelt 8 ugers MBSR/MBKTprogram kan tilbyde. Målgruppe Efteruddannelsen er åben for alle, der ud fra en personlig interesse og professionel baggrund arbejder inden for feltet - mennesker der arbejder med andre mennesker', det værende inden for såvel det private, som offentlige erhverv, som leder, mellemleder, lærer, pædagog, sygeplejerske, terapeut, psykolog, læge etc. Efteruddannelsen henvender sig til mennesker, med ønske om at inddrage mindfulness- kompetencer og færdigheder i det relationelle arbejde, med ansvar for- og sammen med andre mennesker. Efteruddannelsen inklusiv Overbygnings-modulet, giver endvidere deltageren grundlag for- og kompetencer til, at anvende og i mindre omfang videregive enkelte mindfulnessøvelser og træningsøvelser til andre på arbejdspladsen - altså i forbindelse med sit professionelle virke. Sigtet med Efteruddannelsen Udgangspunktet for denne efteruddannelse er, at meditativ og empatisk kontakt kan være en dør til det fællesmenneskelige. At selve vores dybere nærvær har en kollektiv usproglig kvalitet, der således væver mennesker sammen og bygger bro - via den følelsesmæssige intelligens. Forudsætningen for, at denne indre samhørighed kan opstå i en professionel kontekst er, at læreren, lederen, terapeuten, sygeplejersken etc. har en vis adgang til sin egen væsenskerne hvilket betyder, at han/hun ægte kan hvile og være i sig selv.

2 Der er forskellige metoder til at afdække og realisere en sådan individuationsproces, ind mod det autentiske selv - mod dybere indre kontakt, som vi på efteruddannelsen skal arbejde med og henimod. Sigtet er således i første omgang - på basismodulet - at understøtte en nærværstræning og proces, der faciliterer deltagerens rejse ind mod sit autentiske selv og iboende potentialer. Det er denne indre forankring hos den professionelle, der kan virke forløsende, støttende og helende i den relationelle interaktion, professionelt som privat. Desuden kan denne indre forankring samtidig være en kilde til dybere livskvalitet og livsmestringskompetence, forstået som en parathed til at møde livet - på livets betingelser - Livs-ledelse. Konkret er formålet med efteruddannelsens moduler, at udvikle meditative kompetencer og mindfulnessfærdigheder i arbejdslivet og dagligdagen. Nærværstræningen og kurset er således for dig, der vil: Finde ind til dit autentiske selv og udvikle veje til dybere indre ro og stabilitet i sindet. Styrke din kommunikation, nærværsevne, selvopmærksomhed, effektivitet, beslutningsevne, relationskompetence - mod øget empatisk rummelighed og inklusionsevne. Få redskaber til at arbejde meditativt og bevidsthedsmæssigt med andre, samt indføring i nyere forskning og viden på området. At erhverve sig erfaring med - og viden om - mindfulness og meditative kvaliteter og redskaber, og lære at formidle dele af dette til andre på arbejdspladsen eller hjemme. Nyere forskning har påvist, at evnen til at være mindful - forstået som dét at være bevidst, udømmende opmærksom i nuet - er en potent modgift til mange former for psykofysiologiske lidelser som stress, udbrændthed, følelsesmæssig uligevægt, depression, uro, og kroniske smerter (Astin, 1997). Det har ligeledes vist sig at den professionelles egen meditations- og mindfulnesspraksis, har målbare effekter i arbejdet med andre, eks.vis i skoler (Napoli, 2004), og inden for den kliniske psykologi og terapeutiske sammenhænge (Nickel, 2007). Endelig har en række erfaringsbaserede og neurovidenskabelige undersøgelser af mediterende, påvist positive ændringer af både hjerne- og hjertefunktion, samt immunsystem (Davidson m.fl., 2003). Indhold og selve træningen Med baggrund i den erfaringsbaserede og neurovidenskablige viden om mindfulness og meditation, vil vi træne en gradvis metode, til meditativ klarhed og åbenhed. Gennem en række kontemplative og energetiske øvelser vil vi kunne åbne op til empatiske hjertemæssige ressourcer og iboende potentialer, kreativitet, innovative kilder og ubevidst intelligens. Gennem et opmærksomt tilstedevær i nuet, vil vi øge opmærksomhedsklarheden og fokuseringsevnen til gavn for bæredygtige handlinger og beslutninger i livet. Vi vil også inddrage kroppen og åndedrættet og stimulere veje til dybere kropsbevidsthed og følelsesmæssig balance og kontakt. Vi vil arbejde med polariteter - indre som ydre og derigennem evnen til at rumme modsætninger og modstand. Vi vil arbejde os ind mod mindfulnessindstillingen, som værende en supplerende måde at have sit sind på - og dermed en supplerende måde at træde ud i livet på - mere bevidst og

3 nærværende - mere fri af automatiske tankers tyranni og hæmmende impulser - til bedre livsnavigation - livs-ledelse. Praktisk og Teoretisk Vi vil således arbejde med grundlæggende nærværskompetencer og veje til indre erkendelse: Teoretisk Mindfulness - det bevidste nærvær. (Jon Kabat-Zinn, Lige meget hvor du går hen er du der, Teasdale m.fl. Bevidst nærvær ) Empatisk rummelighed og Inklusion -følelsesmæssig intelligens, integration og resonans. (Richard Davidson Din hjernes følelsesmæssige liv ) Energetisk kontakt - Kropsarbejde og kropsbevidsthed - energi og vitalitet. Skabende nærvær - kreativitet, innovation, ide-flow og intuition. ( Teori U - Otto Sharmer, M. Stubberup S. Hildebrandt - Bæredygtig Ledelse ) Meditativt-nærvær og essens (Jens-Erik Risoms bog Nærværsmeditation, Mindfulness i liv og arbejde ) Individuation - personlig modningsproes fra ego-system til øko-system. Ubevidst Intelligens - Ole Vedfeldt, Kybernetisk Psykologi og Integreret Psykoterapi Helhedsbevidsthed - personlig spirituel essens. (Jes Berthelsen - bl.a. Nuets Himmel ) Praktisk Meditationstræning gennem forskellige fokuseringsøvelser, neutral iagttagelse og åben valgløs- og hvilende opmærksomhed. Brug af indre øvelser til balancering, centrering og gennemstrømning. Udforskning af hjertets intelligens og den meditative kontaktmulighed. Anvendelse af opmærksomhedsteknikker - herunder HeartMath træningssystemet. Kursusformen Formen vil være en blanding af teoretiske oplæg, praktiske anvisninger og instruktion, fælles siddende, liggende og gående meditationer, selvrefleksion, kropsøvelser, interpersonelt arbejde, par-arbejde og kontaktøvelser, udveksling og feedback. Mellem kursusgangene vil der være selvstudier i form af læsning af udvalgt primær obligatorisk og sekundær litteratur, regelmæssig krops- og bevidsthedstræning. På overbygningen vil der også være enkelte møder i studiegrupper. Undervisningen foregår i en afslappet og støttende atmosfære. Efteruddannelsens modulers struktur, forløb, varighed og datoer. Efteruddannelsen forløber i sin helhed fra oktober 2014 til juni 2015 og fra september 2015 til marts I alt 25 dage på 1 1/2 år. Basis-modulet forløber fra oktober 2014 frem til juni 2015, og efter en struktur der hedder Dette betyder 2 dage i oktober, 1 dag i november osv. Datoer: 23+24/10, 21/11, 11+12/12, 9/1-2015, 5+6/2, 6/3, 16+17/4, 8/5, 11+12/6

4 Overbygnings-modulet forløber fra september marts 2016 efter samme struktur Datoer: 3+4/9, 2/10, 5+6/11, 11/12, 7+8/1-2016, 5/2, 3+4/3 Kurset foregår på torsdage og fredage og de enkelte dage, ligger om fredagen. Undervisningen ligger i tidsrummet fra torsdage og om fredagen. Der holdes en kortere formiddagspause fra og længere frokostpause fra til 13.30, samt kaffepause (torsdage) fra Forplejning og øvrige udgifter: Der vil være kaffe, the og snacks til de korte pauser. Frokost medbringes eller købes/nydes i hyggelige omgivelser i Gågaden i Hillerød. Der må påregnes ekstra udgifter til evt. køb af bøger/litteratur. Svarende til ca. kr Sted Undervisningen foregår i MindfulnessCenterets egne lokaler, Helsingørsgade 30, 3400 Hillerød. (Adgang med kørestol). Certificering - Mindfulnessformidler i Professionelt regi - (Overbygnings-modul) Der udstedes kursusbevis efter endt Basis-modul, medmindre man fortsætter på Overbygnings-modulet, der medgiver certificering til Mindfulness-Formidler - i arbejdsrelateret professionelt regi. Det vil sige at man kan anvende og formidle specifikke øvelser til brug på sin arbejdsplads, til kolleger, ansatte og elever på skoler. Hvert år skal den enkelte deltager på 2 kursusdage hos os, for at opretholde/forny certificeringen. Dette kræver bl.a. at have opretholdt en egen-praksis og arbejdsmæssig formidlingspraksis. Nærmere kriterier formidles på selve efteruddannelsen. Pris Basismodulet koster Kr og Overbygningsmodulet koster Kr For fradragsberettigede tillægges moms. Der kan opnås rabatter ved specielle forhold, eks.vis hvis flere medarbejdere fra samme arbejdsplads ønsker at deltage (ikke nødvendigvis på samme hold). Kontakt gerne ut. for nærmere dialog omkring din/jeres situation, ønsker og behov. De 2. årlige Certificeringsdage, koster kr Leder af efteruddannelsen og undervisere Undervisningen varetages af Allan Ulrich Thomsen, der er stifter af CM&L, erfaren og veluddannet underviser og Certificeret Mindfulnessinstruktør & Meditationsformidler fra Skolen For Anvendt Meditation. Desuden certificeret HeartMath Coach. Allan læser endvidere den ny MBSR Instruktørudd. ved Århus Universitetshospital, (Mindfulness Baseret Stress Reduktion), samt til Psykoterapeut på Vedfeldt Instituttet. Der vil muligvis indgå gæsteundervisere i forløbet.

5 Baggrund for efteruddannelsen I en tid, hvor vi oplever globale forandringer, og dermed udfordringer, i en hast og et omfang, der næppe er set hidtil i historien, er det helt oplagt og forventeligt at dele og områder i menneskelivet og de kulturer vi medskaber og omgiver os med, enten må bryde sammen, eller om muligt samles om noget fælles. Mange taler om en uundgåelig cyklus eller paradigmeskifte, men også om nødvendige processer, som følge af vores vestlige livsførelse. Der er mange globale, lokale, sociale og individuelle kriser, der udspiller sig for øjnene af os - og i os, hvilket øger behovet for bevidsthed omkring vores indre bæredygtighed/klima, som forudsætning for at kunne tage vare på vores ydre klima og ophav - kloden. Disse forhold sætter sig også igennem i uddannelsessektoren, sundhedssektoren, i den offentlige sektor samt i erhvervslivet. Der synes at være en virkelighed og oplevelse af nye typer af udfordringer, der ikke hidtil har været muligt at finde langsigtede og bæredygtige løsninger på. De senere års forskningsresultater og deraf målte effekter af en decideret nærværstræning (mindfulness) - og dennes positive indvirken på primært de psykofysiologiske aspekter og belastninger i menneskelivet, såsom stress, angst, kroniske smerter, opmærksomhedsforstyrrelser, meningsløshed og depression, skaber øget interesse for også at integrere mindfulnessfærdigheder og teknikker i skoler samt i øvrige pædagogiske og terapeutiske sammenhænge, hvor læring, udvikling og social dannelse er i fokus. Desuden har forskningen også peget på effekter i relation til arbejdslivets vilkår og kompetenceområder såsom, innovation, kreativitet, fokuseringsevne, kommunikation, relationskompetence, beslutningstagning, præstation, effektivitet og autenticitet. Der peges endvidere på samspil mellem mindfulnesspraksis over tid, og en dybere værdibevidsthed, etik, empatisk rummelighed (inklusivitet), og samhørighedsfølelse. Dette danner således baggrund for denne Efteruddannelse i Mindfulness Baseret Inkluderende Metode - (MBIM-2014) Når jeg på en eller anden måde er i kontakt med det ukendte i mig selv, når jeg måske er i en lidt ændret bevidsthedstilstand, så er lige meget hvad jeg gør, kendetegnet af healing. Så er selve mit nærvær forløsende og hjælpsomt for den anden. Der er intet jeg kan gøre for at tvinge den erfaring frem, men når jeg kan slappe af og være tæt på den transcendentale kerne i mig selv, ser det ud til at min indre bevidsthed har rakt ud og berørt den andens indre bevidsthed. Vores forhold transcenderer sig selv og bliver en del af noget større. En dyberegående vækst og healing og energi er tilstede (Carl Rogers A way of being, 1980). Mindfulness er en universel menneskelig evne - en måde at være opmærksom på - som kan kultiveres, opretholdes og integreres i dagligdagen gennem en dyb undersøgelse, der som brændstof har en regelmæssig meditationspraksis. Dens centrale formål er at afhjælpe lidelse og afdække vores sande natur (Jon Kabat-Zinn, Ph.D. og Saki Santorelli, Ed.D., M.A.) Allan Ulrich Thomsen

Indre styrke - ydre lederskab Få en fordybende træning i indre og ydre lederskab og ledelse

Indre styrke - ydre lederskab Få en fordybende træning i indre og ydre lederskab og ledelse Indre styrke - ydre lederskab Få en fordybende træning i indre og ydre lederskab og ledelse What is pink? Poul Reumerts Vej 41,1 DK-2500 Valby Tel.: +45 28 88 95 20 Mail: niko@whatispink.dk www.whatispink.dk

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

Evaluering af private psykoterapeutuddannelser - Selvevalueringsskabelon

Evaluering af private psykoterapeutuddannelser - Selvevalueringsskabelon Evaluering af private psykoterapeutuddannelser sskabelon 5. udgave 2012 Institutnavn: Dato for fremsendelse: Kære uddannelsesinstitut I gennemfører selvevaluering ved at beskrive, hvordan I lever op til

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk KURSUS KATALOG 2015-2016 www.pcaps.dk PsykologCentret, Skive afdelingen: Ågade 8, 1. sal, 7800 Skive Telefon: 8660 1171 E-mail: info@pcaps.dk Side 1 Indhold Kurser generelt... 4 KRAP Uddannelser... 6 KRAP

Læs mere

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed. Kurser Uddannelsespuljen Efterår 2010 Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.dk Uddannelsespuljen Velkommen til en ny kursussæson! I dette

Læs mere

Master of Business Coaching, MBC

Master of Business Coaching, MBC KONTAKT OS For tilmelding eller yderligere information kontakt os via: E: info@copenhagencoaching.dk T: 8882 5700 Bliv en stærk coach og skab udvikling gennem praktisk filosofi med Danmarks højest certificerede

Læs mere

Master of Business Coaching - EMCC master practitioner

Master of Business Coaching - EMCC master practitioner Master of Business Coaching - EMCC master practitioner Nytænk dig selv! Nytænk fremtiden! Bliv stærk coach og skab udvikling gennem praktisk filosofi med Danmarks højest certificerede uddannelse i coaching.

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (Kbh hold) og

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 Center for Konfliktløsning Dronning Olgas Vej 30 2000 Frederiksberg tlf.: 35 20 05 50 www.konfliktloesning.dk center@konfliktloesning.dk Grafisk design: Michala

Læs mere

DSR-aftale - Esbjerg

DSR-aftale - Esbjerg DSR-aftale - Esbjerg Historie og åbningsforelæsning... 2 SOCIAL MOBILITET...2 Kommunikation og organisation... 2 COACHING (1)... 2 COACHING (2)... 3 COACHING (3)... 4 DET DANSKE SPROG ER MODERSMÅLET I

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (hold i København)

Læs mere

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Uddannelsen Ressourcedetektiv Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Under den overskrift har P-Huset nu fornøjelsen af at

Læs mere

NYHEDSBREV. Team Consult Development

NYHEDSBREV. Team Consult Development NYHEDSBREV 14. JUNI 2010 Du må selv være den forandring, du ønsker at opleve i verden! Citat: M. Gandhi Nogle gange har vi brug for et lille eller et stort skub andre gange klarer vi det selv på arbejdspladsen

Læs mere

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 Velkommen til en ny kursussæson! I dette katalog finder du Center for frivilligt socialt arbejdes åbne kurser og øvrige tilbud for efteråret 2013. Aktiviteterne er

Læs mere

Coach andre i at finde, samt udvikle deres rette Element.

Coach andre i at finde, samt udvikle deres rette Element. Coach andre i at finde, samt udvikle deres rette Element. Træner for Træner koncept. Quantum innovation 1 Træner for Træner Formål Formålet med Træner for Træner projektet, er at træne deltagerne i komplekse

Læs mere

VÆNGE GÅRDEN. Stoffri døgnbehandling et lille sted med stor rummelighed

VÆNGE GÅRDEN. Stoffri døgnbehandling et lille sted med stor rummelighed VÆNGE GÅRDEN Stoffri døgnbehandling et lille sted med stor rummelighed 2 På behandlingscentret Vængegården sætter vi [ mennesket ] i fokus Vængegården er en behandlingsinstitution for stofmisbrugere, fortrinsvis

Læs mere

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere

DSR-aftale Kolding. Åbningsforelæsning... 2. Filosofi, religion og teologi... 2. Historie og samfund... 3

DSR-aftale Kolding. Åbningsforelæsning... 2. Filosofi, religion og teologi... 2. Historie og samfund... 3 DSR-aftale Kolding Åbningsforelæsning... 2 FOLK OG FRIHED - TID TIL 2 STORE TÆNKEPAUSER...2 Filosofi, religion og teologi... 2 TRÆTHED, KEDSOMHED OG LANGSOMHED...2 Historie og samfund... 3 NETVÆRKSSAMFUNDET

Læs mere

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb)

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb) COME ON online genplaceringsforløb De Universelle To Bilag A De Universelle To. Side 1 af sider 40 Indholdsfortegnelse Overblik over arbejdsmarkederne, der bevæger sig... 4 Værdier... 6 Forpligtende engagement...

Læs mere

Supplerende arbejdsmappe

Supplerende arbejdsmappe "Indsigt der forandrer" Supplerende arbejdsmappe til øvelserne på CD'en "Indre Ro & Balance" Guidede Mindfulness øvelser af Martin Kirkevang www.staytrue.dk Dette materiale er en samling af teori og støttemateriale

Læs mere

Ledelse som håndværk

Ledelse som håndværk Ledelse som håndværk Ledelse som håndværk værktøjskassen Hvor er jeg selv i min ledelse det autentiske lederskab Tværorganisatorisk samarbejde nøglen til High Performance Teametablering med samtaleværksted

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet 40144 Udviklet af: Kirsten Sofiendal

Læs mere

Kompetence & Udviklingsteamet. Kursusudbud

Kompetence & Udviklingsteamet. Kursusudbud Kompetence & Udviklingsteamet Kursusudbud Efterår 2009 Handicapafdelingen, Sohngaardsholmsvej 2., 2. sal, 9000 Aalborg 1 Kompetence- og udviklingsteamet Indhold: Faglig udvikling 4-9 Individuel Supervision

Læs mere

kursuskatalog supplement as

kursuskatalog supplement as kursuskatalog supplement as indhold supplement as 04 Organisationsudvikling 08 personlig udviling 12 kommunikation & undervisningsteknik 17 arbejdsmiljø & stress 20 økonomi & regnskab 23 projektarbejde

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE AKTIVITETER PROJEKTLEDERNE. Design by ALMA studio

PROJEKTBESKRIVELSE AKTIVITETER PROJEKTLEDERNE. Design by ALMA studio PROJEKTBESKRIVELSE AKTIVITETER PROJEKTLEDERNE Design by ALMA studio ii PROJEKTBESKRIVELSE Principperne bag projektet bygger på Howard Gardners Teori om de mange intelligenser og Rita Dunns teorier om læringsstile,

Læs mere

Innovativ faglighed. en introduktion til Otto Scharmers Teori U. Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent

Innovativ faglighed. en introduktion til Otto Scharmers Teori U. Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent Innovativ faglighed en introduktion til Otto Scharmers Teori U Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent Hvad er den særlige pædagogiske faglighed man som lærer skal besidde, hvis man vil være en innovativ

Læs mere

Kursus- og uddannelseskatalog 2014

Kursus- og uddannelseskatalog 2014 NYHED: Akademifag der giver ECTS-point Kursus- og uddannelseskatalog 2014 Få et kompetenceløft, der både styrker dit CV og det psykiske og fysiske arbejdsmiljø i organisationen Sundhed og trivsel betaler

Læs mere

Evaluering af. Relations- og Ressourceorienteret Pædagogik (ICDP) i Rudersdal Kommune

Evaluering af. Relations- og Ressourceorienteret Pædagogik (ICDP) i Rudersdal Kommune Evaluering af Relations- og Ressourceorienteret Pædagogik (ICDP) i Rudersdal Kommune Rapporten er udarbejdet af: Helle Højbo Schjoldager, lektor, cand. pæd. pæd. CEPRA, Videncenter for Evaluering i Praksis,

Læs mere