Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101"

Transkript

1 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service

2 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere under 18 år i Fredensborg kommune Juni 2014 I Kvalitetsstandard for social behandling af misbrugere under 18 år i Fredensborg Kommune fremgår hvilke tilbud og ydelser, Fredensborg Kommune kan tilbyde borgere, der ønsker social behandling for stofmisbrug. I henhold til Velfærdsministeriets bekendtgørelse nr. 622 af 15. juni 2006 skal Kommunalbestyrelsen fastsætte en kvalitetsstandard for kommunens tilbud om social behandling for misbrug efter 101 i Lov om Social Service. Kvalitetsstandarden skal omfatte en beskrivelse af områder: 1. De opgaver der udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet 2. Målgruppen for tilbuddene om stofmisbrugsbehandling 3. Det overordnede mål for indsatsen, herunder de værdier og normer, som indsatsen bygger på 4. Den organisatoriske struktur i forhold til behandlingstilbuddene, herunder en beskrivelse af de konkrete typer af behandlingstilbud, der tilbydes 5. Visitationsproceduren 6. Behandlingsgaranti 7. Muligheden for frit valg 8. Opfølgning på borgerens behandlingsplan. Jf. stk Hvilken målsætning der er for udarbejdelse, koordinering og opfølgning på handleplaner 10. Hvordan brugerinddragelsen sikres 11. Reglerne for betaling af kost og logi m.v. 12. Information om sagsbehandling og klageadgang 13. Personalets faglige kvalifikationer og kompetenceudvikling 14. Monitorering af indsatsen. Kvalitetsstandarden har virkning fra og vil herefter blive revideret hvert 2. år. Indledning Kvalitetsstandarden indeholder samlet information til borgerne om de tilbud og ydelser, der tilbydes, hvis en ung under 18 år ønsker social behandling for stofmisbrug. For Fredensborg Kommunes borgere behandles myndighedsdelen i Center for Familie og Unge / UngeTeam, Rådhuset, Egevangen 3B, 2980 Kokkedal, tlf. nr Behandlingsarbejdet tager udgangspunkt i følgende værdier: at give tilbud, som er tilpasset til den enkelte borgers behov at behandlingen er baseret på frivillighed fra borgerens side at tilbuddet er tilgængeligt i forhold til synlighed og gives uden unødig ventetid at tilbuddet gives med respekt for den enkelte borger herunder inddragelse af borgeren i beslutninger om indsatser og mål i behandlingen 2

3 Unge borgere under 18 år har samme rettigheder som de borgere over 18 år til at komme i behandling og få hjælp. Senest 14 dage efter henvendelse skal kommunen tilbyde et behandlingsforløb med en behandlingsplan. Borgeren kan vælge at være anonym de første par gange hvis borgeren ønsker det. Skal der ske en indskrivning og borgeren er under 18 år, kræver loven at kommunen får forældrenes samtykke. Behandlingsforløbet tager udgangspunkt i den unges behov og bliver individuelt tilrettelagt således det passer til den enkelte unge. Behandlingen kan indeholde afgiftning, individuelle samtaler og gruppesamtaler. De forskellige tilbud vil fremgå af behandlingsplanen. Lovgrundlag I medfør af 139 i Lov om Social Service er det fastsat, at kommunalbestyrelsen skal fastsætte en Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i serviceloven. Kvalitetsstandardens formål er at skabe synlighed og sammenlignelighed for de borgere der søger offentlig stofmisbrugsbehandling. Samtidig skal kvalitetsstandarden også beskrive det serviceniveau, kommunen har på stofmisbrugsområdet Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelse til kommunen. Stk. 3. Socialministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om behandling efter stk. 1 og 2 af stofmisbrugere under 18 år i særlige tilfælde. Stk. 4. En person, der er visiteret til behandling, kan vælge at blive behandlet i et andet offentligt behandlingstilbud eller godkendt privat behandlingstilbud af tilsvarende karakter som det, der er visiteret til efter stk. 1. Stk. 5. Fristen efter stk. 2 kan fraviges, hvis personen vælger at blive behandlet i et andet offentligt eller godkendt privat behandlingstilbud end det, kommunalbestyrelsen har visiteret til efter stk. 1. Stk. 6. Retten til at vælge efter stk. 4 kan begrænses, hvis hensynet til stofmisbrugeren taler for det. Visitation Det er kommunerne, der har ansvaret for stofmisbrugsbehandlingen. Fredensborg Kommune har lagt visitationen af unge under 18 år i Center for Familie og Unge / UngeTeam, Rådhuset, Egevangen 3B, 2980 Kokkedal, Tlf. nr , hvor der er mulighed for at henvende sig. Derudover har den unge også mulighed for at henvende sig direkte til Misbrugscenteret i Hillerød, Skansevej 2C, 3400 Hillerød. Visitation til ambulant stofmisbrugsbehandling i Fredensborg Kommune kan således foregå på 2 måder: Borgeren kan henvende sig til sin sagsbehandler i kommunen, der herefter vil tage kontakt til UngeTeam, der så formidle en kortlæggende samtale med borgeren. Borgeren kan henvende sig direkte på et af Misbrugscenterets ambulatorier uden forudgående visitation. I begge tilfælde udarbejdes der et behandlingstilbud senest 14 dage efter første henvendelse. I forhold til døgnbehandling er visitationen lidt anderledes, da det her er Fredensborg Kommune, der visiterer. Derfor skal Fredensborg Kommune give økonomisk tilsagn til behandlingen, hvis borgeren ønsker døgnbehandling. Den unge kan indstilles til døgnbehandling efter indledende samtaler på et af Misbrugscentrets ambulatorier, eller via en visitations samtale i UngeTeam. Behandlingsstedet vælges således ud fra den unges behov og situation. 3

4 Hvem kan modtage ydelsen og hvilke behov dækker den? Målgruppen er unge under 18 år med et stofmisbrug i Fredensborg Kommune. Hvad er formålet med ydelsen? Formålet er at stoffrihed og på sigt, at forebygge at misbrug opstår og udvikler sig. Det overordnede mål for indsatsen med unge under 18 år er, at de unge hjælpes og støttes i det omfang, det er nødvendigt for at kunne fungere i samfundet. F.eks. med henblik på at komme i gang med uddannelse eller job og med at få etableret et bæredygtigt netværk. Alle unge skal vide, hvor de kan henvende sig, hvis de har et misbrugsproblem, eller hvis de kender andre, der har et misbrugsproblem. Den enkelte unge skal have mulighed for hurtig og let adgang til hjælp, så snart motivationen viser sig. Målsætning for udarbejdelse, koordinering og opfølgning på handleplaner Servicelovens 141 foreskriver, at der skal tilbydes udarbejdelse af handleplan for indsatsen. Det er målsætningen, at indsatsen i stofmisbrugsbehandlingen koordineres i et tæt samarbejde med den enkelte unges sagsbehandler i kommunen. Der skal være tale om en samlet og helhedsorienteret indsats, hvor den unge og sagsbehandleren i kommunen samarbejder ud fra en aftalt opgave- og ansvarsfordeling og med det fokus at tilpasse indsatsen ud fra den unges ønsker og behov, så den unge hjælpes bedst mulig. Omfanget af samarbejdet og indsatsen afhænger af den unges behov. Det tilstræbes, at handleplanen og opgave-/ansvarsfordelingen aftales og formuleres så konkret så muligt. Visitation/Afklaring Visitering til behandling foregår i UngeTeam, ved hjælp af et afdækningsskema. Således at den unges misbrug afdækkes og problemets karakter og omfang bliver klart. På denne baggrund, vurderes hvilket type behandlingstilbud, der kan være behov for. Visiteringen skal pege på, om der er grundlag for et decideret behandlings tilbud (om der er tale om et reelt misbrug), eller om der kan være behov for et forebyggende tilbud (hvis der er tale om begrundet bekymring for et begyndende misbrug), og får dette sat i gang med det samme. Der stiles efter, at en handleplan og tilbud om behandling, foreligger så hurtigt som muligt og senest inden for en 2 ugers periode. Visitationen koordineres evt. også med Behandlerteamets faglige koordinator og såfremt Behandlerteamet kender den unge eller dennes familie, og der ses et generelt misbrugsmønster, vurderes det, om en koordineret handleplan for hele familien giver mening. Så vidt muligt, vil en person fra UngeTeams kontaktpersonskorps allerede her blive tilbudt tilknyttes den unge. Dette skal sikre støtte, motivation samt opfølgning gennem hele processen og de efterfølgende faser og sikre hurtig reaktion, hvis det på et tidspunkt kører skævt. Behandling Behandling planlægges ud fra misbrugets karakter og omfang, eventuelt i samarbejde med en vifte af eksterne samarbejdspartnere. Herunder eksempelvis misbrugsgrupper hos privat praktiserende psykolog mf. Såfremt behandling kan løses internt i kommunen, eksempelvis gennem koordination med Fredensborgs kommunes eget Familiehus eller ved tilbud om ungebolig med tilknyttet kontaktperson og behandlingstilbud, vil det gøres. 4

5 Udslusning Ved langvarige døgnbehandlingsforløb, vil det blive vurderet, hvorvidt en udslusning efter afsluttet behandlingsforløb, via kommunens ungeboliger og værelserne, kan benyttes som en slags halfway-house, suppleret af kontaktperson og efterbehandling, eventuelt også terapi/gruppeterapi. Dette kan sikre, at borgeren får den støtte og hjælp, der er behov for, for gradvist at kunne klare sig selv. Behandlingsgaranti Unge under 18 år med stofmisbrugsproblemer har, ifølge lov om social service, ret til at modtage et behandlingstilbud senest 14 dage efter henvendelsen. Denne frist kan dog fraviges, hvis borgeren vælger at blive behandlet i et andet offentligt eller godkendt privat behandlingstilbud end det der tilbydes efter visitationssamtalen I UngeTeam. Fristen kan også fraviges, hvis borgeren ikke ønsker at gøre brug af behandlingsgarantien, hvis borgeren udebliver fra behandlingsaftaler, eller hvis borgeren ikke samarbejder omkring indhentning af de oplysninger, der er relevante for at få lavet en behandlingsplan. Brugerinddragelse Ydelserne bygger på et kontraktligt samarbejde, det vil sige en høj grad af involvering og ansvarliggørelse af borgeren i løsningen af problemerne. Kvalifikationskrav I Fredensborg Kommune er sagsbehandlerne samlet i teams og der er således også et team, der tager sig af borgere med misbrug. Alle medarbejderne har en relevant uddannelse og opdateres løbende med efteruddannelse etc. Gruppen i UngeTeam består af 2 medarbejder, som henholdsvis har mange års erfaring inden for sagsbehandling, samt en socionom med 30 års erfaring inden for området, hovedsagligt arbejdet med børn og unge, herunder også misbrugsbehandling. Al individ relateret behandling foregår på relevante behandlingssteder, hvor behandlingen forestås af fagligt kvalificerede personaler, med den relevante uddannelsesmæssige baggrund. Der sker løbende en evaluering på organisationsniveau. Alle medarbejdere skal være imødekommende, fleksible og have et godt kendskab til kommunens serviceniveau. Alle medarbejdere skal kunne forstå, tale, læse og skrive dansk. Alle medarbejdere skal overholde tavshedspligten. Frit valg En ung under 18 år, der er visiteret til behandling, kan vælge at blive behandlet i et andet behandlings tilbud af tilsvarende karakter (døgnbehandling eller ambulant behandling), som den behandling der blev visiteret til i første omgang. Borgerens valgfrihed omfatter kun andre tilsvarende tilbud. Eksempelvis har den unge ret til at vælge en anden døgnbehandlingsinstitution end den tilbudte. Det betyder, at der ikke er frit valg mellem ambulant behandling og døgnbehandling. Retten til frit valg kan begrænses, hvis hensynet til stofmisbrugeren taler for det. Er der andre valgmuligheder? 5

6 Der er behandlingstilbud til stofmisbrugere i andre kommuner og regioner. Der henvises til Tilbudsportalen, Hvad koster ydelsen for borgeren? Stofmisbrugsbehandlingen for unge borgere under 18 år, finansieres af Fredensborg Kommune og er således gratis for den unge. Forebyggelses- og undervisningsopgaver Forebyggelsesopgaverne på misbrugsområdet varetages af opsøgende team og kan bl.a. består af rådgivning / undervisning i skole regi. Monitorering af indsatsen Misbrugsafsnittet indberetter løbende data til Sundhedsstyrelsens landsdækkende register over stofmisbrugere i behandling. Der indberettes desuden oplysninger om stofmisbrugere i døgnbehandling til Dansk Registrerings og Informationssystem (DANRIS). Yderligere oplysninger om og fra de to registre kan findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside eller på Klageadgang Borgeren kan klages over afgørelsen indenfor fire uger fra modtagelsen. Klagen sendes til: Center for Familie og Unge, Egevangen 3B, 2980 Kokkedal, som skal have modtaget klagen inden kontortids ophør på fristens sidste dag. Når klagen er modtaget, bliver afgørelsen genvurderet internt i kommunen. Får klager ikke medhold, videresendes den således til afgørelse i Det Sociale Nævn. 6

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Indledning. I henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard Skanderborg Rusmiddelcenter Kvalitetsstandard For behandling af alkoholog stofmisbrug Godkendt af Byrådet den XX. XX 2014 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Kvalitetsstandardens formål og indhold s. 3

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune.

101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune. 101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune. Formål Denne kvalitetsstandard beskriver Nordfyns Kommunes tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social

Læs mere

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan...

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan... Kvalitetsstandard Misbrugsbehandling 2014 Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Misbrugscentrets ydelser...3 Overordnende mål, værdier og normer for misbrugsbehandlingen...4 Behandlingstilbuddene...4

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101)

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101) Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens

Læs mere

Social behandling af stofmisbrug

Social behandling af stofmisbrug September 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes Kvalitetsstandard for Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141-142 Helsingør Rusmiddelcenter Godkendt af Socialudvalget 30. september

Læs mere

Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012

Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012 J. nr. 29.09.00P22 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Organisering

Læs mere

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 1 Kvalitetsstandard Misbrugscenter Djursland Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 2 Indledning Kontaktinformation Hvis du har behov

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning NOTAT Den 16. september 2010 Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning På grundlag af en Partnerskabsaftale har

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Vedtaget af Silkeborg Kommunes Sundheds- & forebyggelsesudvalg 11.11.2014 i henhold til Bekendtgørelse nr. 430 af 30.4.2014 fra Ministeriet

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 KVALITETSSTANDARD FOR SOCIAL BEHANDLING AF STOFMISBRUG JF. SERVICELOVEN SAMT ALKOHOLBEHANDLING I FLG. SUNDHEDSLOVEN I MIDDELFART KOMMUNES RUSMIDDELCENTER Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 Rusmiddelcenter

Læs mere

Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos Misbrugscenter Djursland.

Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos Misbrugscenter Djursland. Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug Indledning Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos. Hovedgaden 61-63 8410 Rønde Tlf. 8791 0220 Mail: dm@syddjurs.dk

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Kvalitetsstandarder i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen 2015

TÅRNBY KOMMUNE. Kvalitetsstandarder i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen 2015 Kvalitetsstandarder i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen 2015 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Tandplejen... 5 Børne- og Unge tandpleje... 5 Sundhedscenter... 9 Hverdagsrehabilitering... 9 Ambulant

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 21.11.2012 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Kvalitetsstandarden Nedenstående indeholder en samlet information til borgerne om de ydelser, der tilbydes, hvis de ønsker behandling

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Godkendt i Byrådet 29. august 2013 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune kvalitetsstandarder for misbrugsområdet

Lyngby-Taarbæk Kommune kvalitetsstandarder for misbrugsområdet Lyngby-Taarbæk Kommune kvalitetsstandarder for misbrugsområdet Baggrund Lyngby-Taarbæk Kommune har siden den 1.1.2007 haft myndighedsopgaven på misbrugsområdet. Nedenstående kvalitetsstandarder er udarbejdet

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen Sundhedsloven:

Læs mere

SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS

SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS Samarbejdsaftale om voksne mennesker med sindslidelse mellem Psykiatrisk Center Frederiksberg og Frederiksberg Kommune ET SAMARBEJDE MED MENNESKET I CENTRUM

Læs mere