SIKKERHEDSDATABLAD. Mirage 45 EC

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SIKKERHEDSDATABLAD. Mirage 45 EC"

Transkript

1 1. Identifikation af stoffet / præparatet og virksomheden Ref. nr Leverandør Identifikation af produktet Produkttype Anvendelse : DK : Makhteshim-Agan Benelux & Nordic B.V. P.O. Box AK Leusden, The Netherlands Phone: (+31) (0) Fax: (+31) (0) Repræsenteret ved: AAKO Danmark ApS Gammel Holmegårdsvej 79 DK-3400 Hillerød Tlf.: Fax: : Flydende. : (EC) Emulsifiserende koncentrat. : Svampemiddel (Fungicid) Nødtelefon : Nødtelefon: 112 eller Tilkald det lokale giftkontrolcenter for at få assistance. DK : FI : NO : SE : Sammensætning / oplysning om indholdsstoffer Bestanddelens navn Indhold CAS nr / EINECS nr / EC nr Symbol(er) R-Sætninger Prochloraz : 42.8 % / / Xn N 22-50/53 Ethoxylated tallowamine : 4-10 % / / Xn Diethylenglycol : 8-12 % / / Xn 22 Xylene : ca 35 % / / Xn 10-20/21-38 Berol 822 : 2-10 % / / Xn /38-41 Se overskrift 16, hvor den fulde tekst til hver af de R-sætninger, som finder anvendelse, er angivet. 3. Fareidentifikation Dette produkt vurderes at være farligt og at indeholde farlige stoffer. Negative effekter på mennesker : Risiko for alvorlig øjenskade. Irriterer huden. Fare for miljøet : Meget giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede 4. Førstehjælpsforanstaltninger - Indånding : Flyt den tilskadekomne ud i frisk luft. Hold vedkommende varm. Giv ilt eller kunstigt åndedræt efter behov. Søg lægehjælp, hvis der udvikler sig skadelig virkning. - Hudkontakt : Fjern forurenede klæder og vask alle udsatte hudområder med mild sæbe og vand, efterfulgt af skylning med varmt vand. Søg lægehjælp virkning eller irritation. - Øjenkontakt : Bliv ved med at skylle øjet med rent vand i minutter, idet øjenlågene hyppigt trækkes tilbage. Søg omgående øjenlæge. - Indtagelse : FREMKALD IKKE OPKASTNING. Skyl munden. ( vand. ) Forsøg ALDRIG at få en bevidstløs person til at indtage noget. Søg lægehjælp. Note til lægen : Giv symptomatisk behandling. Give støttende terapi. Ikke specifik modgift bekendt. Udgave nr. : 1 Dato : 28/3/2006 Erstatter : 0/0/0 Side : 1

2 4. Førstehjælpsforanstaltninger /... I tilfælde af fortærring foretages tarmskylning eller behandling med IPECAC ( Bruges kun hvis tilskadekomne er ved bevidsthed). 5. Brandbekæmpelse Brandklasse : Brændbart. Brandslukningsmidler - Egnede : Lille brand: pulver, kuldioxyd Stor brand: forstøvet vand skum, vandtåge Særlige farer ved produktet : Ved opvarmning dannes: nitrogenoxider, klorider, kuldioxyd, kvælstofoxider Beskyttelse mod brand : Brug særligt arbejdstøj Bær røgdykkerapparat, gummistøvler og kraftige gummihandsker. Særlige brandprocedurer : Brandbekæmpelsen skal ske fra sikker afstand/beskyttet område. Inddæm eventuelt spild med diger eller absorptionsmidler for at forhindre vandring og indløb i kloakker eller vandløb. 6. Forholdsregler over for udslip ved uheld Beskyttelse af personer Beskyttelse af miljøet Spild/lækage : Brug anbefalet personligt beskyttelsesudstyr. Se kapitel 8. : Forebyg afstrømning til kloakker og vandløb. : Inddæm for genindvinding eller absorber med egnet materiale. Kollekt spildt materiale op i en egnet beholder. 7. Håndtering og opbevaring Håndtering Opbevaring Emballagematerialer : Undgå indånding af gas/ røg/ dampe/ aerosol - tågen. Undgå kontakt med huden og øjnene. : Opbevares under lås. Opbevar i originale beholdere. Opbevares i et tørt, køligt, velventileret område. ( Maximum temperatur: 50ºC) Hold beholderen lukket, når den ikke er i brug. Opbevaringstemperaturen : Minimum temperatur: Maximum temperatur: : COEX polyethylen flasker Trommer med indre polyethylene pose Metaltromler med indre resinpose. 8. Eksponeringskontrol / personlige værnemidler Pers.beskyttelsesforanstaltning - Åndedrætsværn : Egnet udstyr til åndedrætsbeskyttelse. - Håndbeskyttelse : Bær egnede handsker, der er modstandsdygtige mod gennemtrængning af kemikalier. - Hudbeskyttelse : Brug særligt arbejdstøj Støvler, der kan modstå kemikalier - Øjenbeskyttelse : Beskyttelsesbriller mod kemikalier eller sikkerhedsbriller. Arbejdshygiejne : Anlæg til øjenskylning og sikkerhedsbruser bør være tilgængelige i umiddelbar nærhed af ethvert sted, hvor udsættelse kan forekomme. Der kræves god ventilation af arbejdspladsen. Tag brusebad efter arbejdet, brug rigeligt med sæbe og vand. Vask tøjet før det bruges igen. Grænseværdier for omgang med produktet - Danmark : Grænseværdier Xylene : 25 ppm / 109 mg/m3 (H) Diethylene glycol : 2.5 ppm Anmærkninger L : Markerer, at grænseværdien er en loftværdi, som ikke på noget tidspunkt må overskrides. H : Betyder, at stoffet kan optages gennem huden. Udgave nr. : 1 Dato : 28/3/2006 Erstatter : 0/0/0 Side : 2

3 8. Eksponeringskontrol / personlige værnemidler /... K : Betyder, at stoffet er optaget på listen over stoffer, der anses for at være kræftfremkaldende (bilag 3.6). 9. Fysiske og kemiske egenskaber Fysisk tilstand : Flydende. Farve : Klar Ravgul Lugt : Karakteristisk ( Aromatisk. ) Smeltepunkt [ C] : Prochloraz: Vægtfylde [kg/m3] : (20ºC) Damptryk : Procloraz: 4.5x10e-05 Pa (25ºC) Opløselighed i vand : Emulgerbart. Prochloraz : 25 ppm (20ºC) Flammepunkt [ C] : 26 (closed cup) Eksplosionsgrænser Eksplosionsgrænser - Nedre [%] : 1 (Xylene) Eksplosionsgrænser - Øvre [%] : 7 (Xylene) Eksplosive egenskaber : Ikke eksplosiv. Log P octanol / vand ved 20 C : Prochloraz: Stabilitet og reaktivitet Stabilitet Farlige dekomponeringsprodukter Stoffer der bør undgås Forhold der bør undgås : Stabil ved anbefalet opbevarings- og håndteringsforhold. : Ved opvarmning dannes: klorider, nitrogenoxider, kuldioxyd, kvælstofoxider : Grundelementet er stærk syre : Hold produktet borte fra varme, direkte sollys, åben ild ( Dekomponerer ved opvarming. ) 11. Toksikologiske oplysninger Akut toksicitet - Indånding : LC50 ( Rotte ) : > 5.86 mg/l/4h - På huden : LD50 ( Kanin ) : > 2000 mg/kg - Oral : LD50 ( Rotte ) : > 2000 mg/kg Hudirritation (kanin) : Det er påvist, at dette materiale er moderat hudirriterende. Øjenirritation (kanin) : Stærkt irriterende for øjnene. Sensibilisering : Dette aktivstof er fundet ikke sensitiv på forsøgskaniner Carcinogenicitet : Ingen carcinogene virkninger. (Prochloraz technical). Mutagenicitet : Ingen mutagenisk virkning. (Prochloraz technical). Teratogene virkninger : Ingen tilgængelige data. 12. Miljøoplysninger Mobilitet Økotoksicitet Persistens og nedbrydelighed : Nedvaskes ikke til grundvand. : Prochloraz : Fisk LD50 (96h) = 1.43 mg/l Oncorhynchus mykiss Daphnia magna EC50 (48h) = 0.85 mg/l Alger EbC50 (72h) = 0.28 mg/l; ErC50 (72h) = 1.19 mg/l Fugle. LD50 > 2000 mg/kg Bier. : Ikke giftig for bier. : Ved eksponering mht. sollys eller UV lys opstår hurtig nedbrydning. Udgave nr. : 1 Dato : 28/3/2006 Erstatter : 0/0/0 Side : 3

4 13. Bortskaffelse Bortskaffelse Information Kemisk affald. EAK-kode : Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Aflever dette materiale og dets beholder til et indsamlingssted for farligt affald og problemaffald. : Kemikalieaffaldsgruppe: T Affaldsfraktion : : Landbrugskemikalieaffald indeholdende farlige stoffer 14. Transportoplysninger Fareetiket Korrekt afskibningsnavn óp : UN1993 FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (Xylene), 3, III UN No : 1993 H.I. nr : : 30 Landtransport Tremcard nr. : 30GF1-III ADR/RID : Group : III Særlig bestemmelse : 640E Class : 3 Søtransport Klasse : 3 Emballage gruppe : III EmS-N : F-E, S-E IMDG-Marine Pollution : Ja. 15. Oplysninger om regulering EF-mærkning Symbol(er) : Produktet er mærket af leverandøren i henhold til leverandørens forståelse af EU bekendtgørelserne. : Lokalirriterende. Miljøfarlig R-Sætning(er) : R10 : Brandfarlig. R36/38 : Irriterer øjnene og huden. R50/53 : Meget giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede S-Sætning(er) : S2 : Opbevares utilgængeligt for børn. S13 : Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarere og foderstoffer. Danmark : Miljøstyrelsens Reg. nr.: : Indeholder : Prochloraz, harpiks (colofonium) Kan forårsage allergiske reaktioner. 16. Andre oplysninger Den komplette tekst i R-sætningerne i sektion 2: : R10 : Brandfarlig. R20/21 : Farlig ved indånding og ved hudkontakt. R21 : Farlig ved hudkontakt. R22 : Farlig ved indtagelse. R36/38 : Irriterer øjnene og huden. R38 : Irriterer huden. R41 : Risiko for alvorlig øjenskade. Udgave nr. : 1 Dato : 28/3/2006 Erstatter : 0/0/0 Side : 4

5 16. Andre oplysninger /... Litteratur Udarbejdet af R43 : Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. R50/53 : Meget giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede : European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR) International Maritime Dangerous Goods; 2004 edition; IMO EU-direktiv 67/548/EC, inklusive ændringer. European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR) International Maritime Dangerous Goods; 2004 edition; IMO EU-direktiv 67/548/EC, inklusive ændringer. EU-direktiv 91/414/EC, inklusive ændringer og påtænkte anvendelser. Miljøstyrelsens bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter nr. 329/2002. Miljøstyrelsens bekendtgørelse om listen over farlige stoffer nr. 439/2002. Miljøstyrelsens bekendtgørelse om affald nr. 619/2000 samt Kommissionens beslutning 2001/118/EF. Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø nr. 559/2002. Arbejdstilsynets bekendtgørelse om unges arbejde, 516/1996. Miljøstyrelsens bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler, 533/2003 samt ændring af bekendtgørelsen, 558/2003. : HPV Indholdet og udformningen af dette sikkerhedsdatablad efter direktiv 2001/58/EF. ANSVARSFRALÆGGELSE Databladets oplysninger stammer fra kilder der efter vor overbevisning er pålidelige. Vi yder dog ingen garanti, hverken direkte eller indirekte, for at de er nøjagtige. Forholdene hvorunder produktet håndteres, opbevares, anvendes og bortskaffes, samt de hertil benyttede metoder, ligger uden for vor kontrol og muligvis også uden for vort kendskab. Af denne og andre grunde påtager vi os intet ansvar for, men fralægger os udtrykkeligt ethvert ansvar for eventuelle tab, skader eller udgifter i forbindelse med håndtering, opbevaring, anvendelse og bortskaffelse af produktet. Dette datablad er udfædiget til brug udelukkende for dette produkt. Dersom produktet indgår som en bestanddel i et andet produkt, vil oplysningerne heri muligvis ikke være gældende. Slut på dokumentet Udgave nr. : 1 Dato : 28/3/2006 Erstatter : 0/0/0 Side : 5

SIKKERHEDSDATABLAD Udgave nr. : 2. : (EC) Emulsifiserende koncentrat.

SIKKERHEDSDATABLAD Udgave nr. : 2. : (EC) Emulsifiserende koncentrat. Side : 1 / 8 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Identifikation af produktet : Væske. Ref. nr : 15207031 Produkttype : (EC) Emulsifiserende koncentrat.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Udgave nr. : 0

SIKKERHEDSDATABLAD Udgave nr. : 0 Side : 1 / 7 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Identifikation af produktet : Væske. Ref. nr : 1.2. Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

Udgave 1 - Denne version erstatter alle tidligere versioner. Revisionsdato 26.02.2015 Trykdato 26.02.2015

Udgave 1 - Denne version erstatter alle tidligere versioner. Revisionsdato 26.02.2015 Trykdato 26.02.2015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A17600C 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden. Lundtoftevej 150 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Tel.

SIKKERHEDSDATABLAD. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden. Lundtoftevej 150 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Tel. Overholder EU Directive 91/155/EEC, med senere tilpasning af 2001/58/EC - Danmark SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden Produktets navn og/eller nummer HEMPALIN

Læs mere

Nettoindhold: 5 L L1007918 DENM/02T PPE 4049506

Nettoindhold: 5 L L1007918 DENM/02T PPE 4049506 L1007918 DENM/02T PPE 4049506 ADVARSEL EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. H411 Giftig for vandlevende

Læs mere

L140520 DENM/11L. Insektmiddel Må kun anvendes til indendørs bekæmpelse af kakerlakker og andre insekter 1 L

L140520 DENM/11L. Insektmiddel Må kun anvendes til indendørs bekæmpelse af kakerlakker og andre insekter 1 L L140520 DENM/11L Insektmiddel Må kun anvendes til indendørs bekæmpelse af kakerlakker og andre insekter Product names marked or, the SYNGENTA Logo and the CP FRAME are Trademarks of a Syngenta Group Company

Læs mere

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A13219F 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Produktnr. 17A/1710 Juni 2012 Produktnavn Accurate 20WG (METSULFURON-METHYL 20 )WG Erstatter December 2009 SIKKERHEDSDATABLAD ACCURATE 20WG

Produktnr. 17A/1710 Juni 2012 Produktnavn Accurate 20WG (METSULFURON-METHYL 20 )WG Erstatter December 2009 SIKKERHEDSDATABLAD ACCURATE 20WG Erstatter December 2009 Side 1 af 15 SIKKERHEDSDATABLAD ACCURATE 20WG (METSULFURON-METHYL 20 WG) Revideret udgave: Ændrede afsnit er markerede med. PUNKT 1: IDENTIFICATION AF STOFFER/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Bremsevæske DOT 5.1

SIKKERHEDSDATABLAD. Bremsevæske DOT 5.1 SIKKERHEDSDATABLAD Bremsevæske DOT 5.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 1 Udgivet dato 5/19/2014 8:58:55 AM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Bremsevæske

Læs mere

TB-25 TIG BRUSH WELD CLEANING SOLUTION

TB-25 TIG BRUSH WELD CLEANING SOLUTION Udfærdigelsesdato: 14.07.2010 Revisionsdato: 11.01.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: 2265206 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Gleitmo 980 Spray

Sikkerhedsdatablad. Gleitmo 980 Spray 1. Identifikation af stoffet/produktet og fremstiller, leverandør eller importør: Produktets navn og/eller nummer. Pr-nr.: 1181983 Udstedelsesdato: Februar 1998 Revisionsdato: 18.06.2008 Firmanavn, adresse

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: Sprinklervæske Revisionsdato: 18. februar 2011, Erstatter: 1. udgave

SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: Sprinklervæske Revisionsdato: 18. februar 2011, Erstatter: 1. udgave Side 1/4 Produktnavn: Sprinklervæske Sprinklervæske 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Sprinklervæske Varenr.: 5557 PR-nr.: 1145042 Varetype: Sprinklervæske

Læs mere

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A12690P 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Linoliemaling 2,5-25 vikt-%

SIKKERHEDSDATABLAD Linoliemaling 2,5-25 vikt-% Linoliemaling 2,5-25 vikt-% Side 1 af 8 SIKKERHEDSDATABLAD Linoliemaling 2,5-25 vikt-% PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 30.12.2012 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad EL16 - All colour I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010.

Sikkerhedsdatablad EL16 - All colour I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. Sikkerhedsdatablad I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator: POLY GP HARPIKS PRnr.: Relevante identificerede

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktidentifikator: Kaustisk Soda Produkt nr.: 945.005/-025 PR-nr.: 33 77 04 Anvendelse: Til produktioner og produkter,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren Produktets navn Produktkode PR-nr: Varetype Maling Anvendelsesområde Thinner Firmanavn International Farvefabrik A/S Lyskaer 9 1th 2730 Herlev Denmark

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Arsinol EXTRA 0175

SIKKERHEDSDATABLAD. Arsinol EXTRA 0175 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. EL-K80 Kontaktrens

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. EL-K80 Kontaktrens 1.1. Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD Handelsnavn Produkt nr. 11505 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer PRnr: 1159153 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Redex Diesel Engine System Cleaner

SIKKERHEDSDATABLAD Redex Diesel Engine System Cleaner Revision 22/11/2012 Revision 8 Erstatter dato 15/08/2011 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. 73141130004,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. SA-2000 Bremserens

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. SA-2000 Bremserens 1.1. Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD Handelsnavn Produkt nr. 15205+15206 REACH registreringsnummer Andre produktidentifikatorer PRnr: 1038159 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / FORBEREDELSE OG VIRKSOMHED Produktnavn: Røgpatron Vare - nummer.: 1150130, 1150132, 1150134 og, 1150136 Leverandør: Nina Works, Gelderd Road, Leeds LS12 6NA Telf.: + 44 (0)

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cillit Bang Stain & Mildew (trigger)

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cillit Bang Stain & Mildew (trigger) SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Identifikation af stoffet/det kemiske produkt DOKUMENT KODE: D0193169 VERSION: 4 PRODUKTNAVN: PRODUKT- BESKRIVELSE

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Flügger Flurethan Gulvmaling

Sikkerhedsdatablad. Flügger Flurethan Gulvmaling Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 01-07-2012 Version: 10 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Flügger Flurethan Gulvmaling PR-nummer:

Læs mere

Udgave 3 - Denne version erstatter alle tidligere versioner. Revisionsdato 02.07.2015 Trykdato 02.07.2015

Udgave 3 - Denne version erstatter alle tidligere versioner. Revisionsdato 02.07.2015 Trykdato 02.07.2015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A9364J 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED

1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED SIKKERHEDSDATABLAD Side 1 / 6 1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED 1.1 Identifikation af artiklen 1.1.1 Handelsnavn 1.1.2 Produkt kode 114 -serie 1.2 Brug af substans / præparatet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. 11505 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Udarbejdet på baggrund af EU forordningen 1907/2006 (REACH)

SIKKERHEDSDATABLAD. Udarbejdet på baggrund af EU forordningen 1907/2006 (REACH) SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. REACH registreringsnummer Ikke anvendelig 1.2. Relevante

Læs mere