NOTAT. Integrationsområdet: Strategi og behov for budgetkorrektion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT. Integrationsområdet: Strategi og behov for budgetkorrektion"

Transkript

1 SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Til: Integrationsområdet: Strategi og behov for budgetkorrektion Byrådet Dato: 26. marts 2015 Sagsbeh.: Maibritt Kuszon / Lotte Vandel / Charlotte B. Olsen Sagsnr.: 14/18980 Resume Solrød Kommune har fået tildelt en betydelig større flygtningekvote i henholdsvis 2014 og 2015, end der er forudsat i de oprindelige budgetter for 2014 og Med henblik på overholdelse af lovgivning samt behovet for at gøre integrationsindsatsen endnu bedre grundet kommende refusionsreform indstiller administrationen, at der sker en budgetkorrektion inkl. en opnormering på i alt kr. (netto), fordelt med: 0,9 mio. kr. på servicerammen i 2015 (1,4 mio. kr. fra 2016 og frem) 4,9 mio. kr. på overførselsudgifterne Beløbet er ikke inkl. nyligt udmeldte puljer til finansiering af ekstra udgifter på integrationsområdet eller en eventuel regulering via budgetgarantien (som først sker 2 år efter afholdte udgifter). Men beløbet er inkl. øvrige refusioner, grundtilskud samt resultattilskud. De nyligt udmeldte puljer om særligt tilskud til integrationsområdet forventes at udgøre -1,5 mio. kr. i skønnet indtægt, der udbetales via bloktilskuddet. Der er ikke taget højde for evt. økonomiske konsekvenser af forventet udspil fra regeringen om forbedret integrationsindsats. Baggrund Som forelagt politisk flere gange siden november 2014, har Solrød Kommune gennem de seneste år oplevet en stor og ikke forventet stigning i antallet af flygtninge og familiesammenførte. Dette har medført en stor stigning i udgifterne til kontanthjælp, danskundervisning mv. samt tilsvarende øget mængde opgaver, der derfor kræver flere medarbejdere til sagsbehandling og indsatser i øvrigt for at overholde lovgivningen, samt for at sikre en tilstrækkelig og hurtig integrationsindsats. Forudsætningerne i forhold til budgetprocessen for 2015 har ændret sig markant, og der forelægges derfor en samlet budgetændringssag hvad angår integrationsindsatsen på voksenområdet (dog minus boliger). I budgetlægningen for 2015 blev der regnet med, at Solrød skulle modtage 24 flygtninge i 2014 og 11 flygtninge i De faktiske tal blev 48 flygtninge og voksne familiesammenførte i 2014, med integrationsforløb 3 år frem. Og der er nu en forventning om 50 nye flygtninge i 2015 og et ukendt antal familiesammenførte (estimat er 18 voksne + 25 børn). Herunder vises udviklingen i antallet af fuldtidspersoner og antallet af faktiske personer på kontanthjælp i deres 3 årige integrationsperiode. Det drejer sig om personer, der er registeret som havende fået udbetalt en kontanthjælpsydelse i løbet af et år (og dermed startet både administrative og beskæftigelsesrettede indsatser og foranstaltninger). Der er både tale om flygtninge og familiesammenførte ægtefæller i integrationsperioden. Tallene for 2015 er estimeret med afgang af borgere, når den tre årige integrationsperiode er slut. C:\Temp\Production\47a0d39e-c be5d-ebeb8c55f237.doc

2 (estimat) Fuldtidspersoner Antal personer Kilde: Fuldtidspersoner Jobindsats.dk + Personer fra KMD ydelsessystemet Fuldtidspersoner og antal af personer på kontanthjælp i integrationsperioden Fuldtidspersoner Antallet af personer Strategi Alle undersøgelser og forskning viser, at en intensiv og en individuelt tilrettelagt start på integrationsindsatsen er afgørende for vejen til selvforsørgende og selvhjulpne flygtninge og familiesammenførte, der som aktive medborgere indtager førerpositionen i eget liv. Det gælder både den boligmæssige, den virksomhedsrettede, den sociale, den afklarende og den dansksproglige indsats som alle skal hurtigt og vel fra start med fokus på den enkeltes ressourcer og eventuelle barrierer. Den lovpligtige integrationsperiode varer 3 år, men målet i Solrød bør være, at den enkelte så vidt muligt bliver hurtigere integreret, lærer dansk og kommer i job eller uddannelse. For at sikre at borgerne får tilbudt de rette indsatser både lovgivningsmæssigt og ifht. hvad der virker, er der behov for medarbejderressourcer, der svarer til det stærkt øgede antal nye borgere i Solrød Kommune. På denne vis kan spild af såvel økonomiske som menneskelige ressourcer på sigt minimeres. Integrationsindsatsen i Solrød tilrettelægges ud fra strategien: Tidligt fokus på virksomhedsvendt indsats Hurtigst muligt i gang med og gennemført danskuddannelse Kombinationsforløb med virksomhedsindsats og sprogundervisning Fokus på uddannelsesvejledning og realkompetencevurderinger Individuel ressource- og barriereafklaring Mentorstøtte, særligt i starten af integrationsperioden Tværfagligt samarbejde om helhedsorienteret indsats Inddragelse af civilsamfundet/frivillige i hverdagsintegrationsarbejdet 2

3 Det kan og skal gøres endnu bedre resultattilskud og kommende refusionsreform Resultattilskud: Som forelagt i sag vedr. Udlændige og integrationsøkonomi, senest d. 17. november i Økonomi, teknik og miljøudvalget i november 2014, har Solrød Kommune et potentiale for at gøre indsatsen ift. at gennemføre danskuddannelse og / eller komme i gang med uddannelse eller i Job endnu bedre, dette potentiale er målt på de indhentede resultattilskud. Resultattilskuddet er et engangsbeløb, der skal give kommunerne et incitament til hurtigt at få flygtninge i ordinær uddannelse eller beskæftigelse. Det gives pr. flygtning, der gennemfører eller opnår resultater indenfor integrationsperiodens 3 år og er på kr., hvis der opnås ordinær beskæftigelse. Hvis flygtningen kommer i ordinær uddannelse er tilskuddet på kr., ligeledes ved bestået danskprøve efter forskelige kriterier, i forhold til den enkeltes forudsætninger. Nedenfor er en sammenligning af Solrød kommunens opnåede resultattilskud i forhold til kommuner, der har samme generelle rammevilkår for arbejdsmarked og viser, at det er muligt, at gøre det endnu bedre i Solrød når vi sammenligner os med Roskilde, Hillerød, Furesø og Frederiksberg. For 2015 er der budgetteret med følgende resultattilskud: 2 går i gang med kompetencegivende uddannelse 17 består danskuddannelse 15 kommer i ordinært job. Disse tal skal ikke holdes op imod de 68 flygtninge vi modtager i år inkl. familiesammenføringer, men derimod i højere grad de 22 flygtninge vi modtog tilbage i 2013 som i løbet af 2015 har været i Solrød i 3 år. Der arbejdes på et mål om, at 72% består deres danskuddannelsen inden for en 3 årige integrationsperiode (resultattilskuddet kan indhentes op til 5 år efter ankomst). Landstallet er 57%. Ny refusionsreform pr. 1. januar 2016 Den nye tidsafhængige refusionsreform pr. 1. jan 2016 gælder også for kontanthjælpen for borgere i den 3 årige integrationsperiode. Det betyder, at fra at Kommunen i år og tidligere fik 50 % refusion på kontanthjælpsydelserne i den 3 årige integrationsperiode, vil kommunerne fremover få ca. 25 % (gennemsnit over 3 år), hvis borgeren er på integrationsydelse i alle 3 år. Ny refusionssats som er ens på alle ydelser inkl. kontanthjælp under integrationsperioden Periode 0-4 uger 5-26 uger uger Over 52 uger 3

4 Refusionsprocent 80% 40% 30% 20% Aftalen er, at finansieringen af Kommunerne holdes i et lukket system. Dvs. at vi kompenseres over budgetgarantien på de færre direkte refusioner. Men det betyder, at hvis vi gør det bedre end landsgennemsnittet (dvs. har en mindre andel af vores flygtninge på kontanthjælp) vil vi få en økonomisk gevinst / blive overkompenseret og gør vi det dårligere (dvs. har en højere andel af vores flygtninge på kontanthjælp) vil vi få færre penge / blive underkompenseret. Incitamentet til at få flygtninge i arbejde eller ordinær uddannelse er selvfølgelig større og inkluderet i argumentationen for en opnormering, men det er fortsat ikke nogen ligetil opgave. Det skal bemærkes, at refusionen på aktiviteter så som danskuddannelse, aktive tilbud samt mentorstøtte fortsat er 50% med driftsloft på kr. årligt. Flere nye borgere fører til flere opgaver I sagen af 17. november 2015 stod også, at administrationen arbejdede med kvalificering og vurdering af egne årsværk og indsats modtagelse mv. Det øgede antal flygtninge og familiesammenførte fører til en stigning i antallet af modtagelser og boligplaceringer, som er ressourcekrævende. I 2015 er Solrød Kommunes flygtningekvote på 50 borgere plus estimeret 18 voksne familiesammenføringer og 25 børn. Hertil kommer en omlægning af refusionsreformen, som halverer refusionstilskuddet til kommunerne i den 3-årige integrationsperiode. Disse forhold stiller større krav til en mere målrettet og håndholdt integrationsindsats. Derfor indstiller administrationen til en opnormering med en sagsbehandler, en ydelsessagsbehandler og en integrationsboligmedarbejder. Sagsbehandler Som følge af det stigende antal flygtninge og familiesammenførte sker naturligvis også en stigning i det øvrige lovpligtige arbejde herunder modtagearbejde, udarbejdelse af integrationskontrakter, tværgående integrationsplaner, lovpligtige samtaler, indskrivning og opfølgning på sprogskole, hjælp til at navigere i behandlingssystemet, herunder lovpligtigt tilbud om - og henvisning til generel helbredsundersøgelse, og eventuelle sociale foranstaltninger, samt ikke mindst iværksættelse af uddannelses- og beskæftigelsesrettede tiltag. Generelt kræver myndighedsarbejdet med flygtninge- og familiesammenførte anvendelse af tolk, hvilket gør at sagsbehandling typisk tager væsentlig længere tid. Det skal også nævnes at sagsbehandlingen for en familiesammenført borger er lige så tidskrævende som for en flygtning, da kommunen er forpligtet til at iværksætte integrationsprogram etc. ved begge målgrupper. Til trods for denne opnormering vil sagsstammen primo året (inkl. opnormering) være ca. 43 sager pr. sagsbehandler gående mod 67 sager pr. sagsbehandler sidst på året. Dette er højt sammenlignet med andre Kommuner. Herudover kommer i alt 22 selvforsørgende borgere i danskuddannelse. Ydelsessagsbehandler Der er også arbejdspres på ydelsesafdelingen vedrørende tilkendelse/etablering af forsørgelse samt enkeltydelser ifbm. etablering, indskud, tandbehandling, medicin mv. Der er generelt en større arbejdstynge i flygtninges ydelsesager, da der kræves en større rådgivning og administration omkring den enkelte flygtnings økonomi, herunder hvordan betaler man regninger, aftaler med eksterne, såsom bank, skat, forsikringsselskab etc. Hertil kommer at det tit er nødvendigt at administrer f.eks. husleje for at sikre den bliver betalt og familien ikke sættes på gaden. Ydelsesafdelingen har tillige administration af lejekontrakter for et stigende antal midlertidige flygtningeboliger. Ydelsessagsbehandling af kontanthjælp til flygtninge og andre borgere på kontanthjælp er i samme team (der også håndterer andre typer af ydelser). En specialisering i opgaveløsningen på målgrupper, findes for sårbar ved ferier og sygdom. 4

5 Uden en opnormering (4 ydelsessagsbehandlere) vil antallet af sager stige fra 167 primo 2014 til 204 pr. sagsbehandler ultimo Ved en opnormering med en ydelsessagsbehandler vil antallet af sager være 164 sager pr. sagsbehandler ultimo antal sager antal sager antal sager antal sager antal sager Alle sager i team kontanthjælp pr. ultimo feb Ultimo 2015 Sociale formål som f.eks. enkeltudgifter, tandpleje mv Passiv kontanthjælp Aktiv kontanthjælp (uddannelsesydelse) Arbejdsmarkedsydelse * først aktuel april Revalideringsydelse Ledighedsydelse Ressourceforløbsydelse* Først aktuel i Total antal sager ultimo februar Antal sager ved 4 sagsbehandlere som nu Boligmedarbejder Sidst men ikke mindst har der været behov for en kraftig stigning i antal midlertidige boliger fra 6 adresser med i alt 22 værelser medio 2014 til pt. 11 adresser og 42 værelser med forventning om flere i løbet af 2015, herunder bl.a. Jersie SFO og Den Gamle Skole. Kommunen ejer selv de midlertidige boliger og der er derfor ikke en vicevært eller anden boligmedarbejder til rådighed, som det ville være tilfældet, hvis der blev anvendt lejeboliger. Dette betyder behov for en boligmedarbejder til at varetage opgaver i boligerne omkring: Modtagelse og etablering i bolig Konkret vejledning og rådgivning i forhold til de konkrete boligmiljøer og naboskab Afholdelse af husmøder på hver matrikel og eventuelt ved behov nabomøder Praktisk råd og vejledning, såsom vejledning i affaldssortering, varmeregulering etc. Omrokering/flytninger mellem boliger (f.eks. ved familiesammenføringer) Indkøb af basale nødvendigheder til boligerne ved nyetablering eller slitage, f.eks. seng, støvsuger, lamper, startpakker (service) etc. Koordination af boligindsatserne i kommunen, da flere afdelinger har kompetencer i forhold til vedligeholdelse af og indkøb til boligerne Planlægning og koordinering af boligplaceringer hele tiden at have overblikket over hvem der bor hvor, hvor der er plads, hvor mange pladser der mangler / er i overskud. Sikring af at boligerne holdes i forsvarlig stand. Herudover arbejdes der med forbedringsmuligheder i den beskæftigelses- og virksomhedsrettede indsats ved at hjemtage. Hjemtaget vil betyde opnormering med 2 medarbejdere og behov for lokaler, men vil blive holdt inden for eksisterende budgetramme. Jf. gældende styringsvedtægter ved normeringsudvidelse vil der skulle ske forelæggelse for Byrådet. Økonomi Administrationen indstiller til en budgetkorrektion i 2015 på: I mio. kr. Bemærkning Servicerammen Udgifter 0,9 1,4 mio. kr. i 2016, da normeringerne så har fuldtidsvirkning 5

6 Indtægter 0 Netto 0,9 Overførselsudgifter Udgifter 11,6 Indtægter -6,7 Inkl. merindtægt på grundtilskud til administration på 1,2 mio. kr. Netto 4,9 Servicerammen: Udgifterne på serviceramme omfatter opnormering af medarbejdere. Den nødvendige opnormering for, at kunne overholde betingelserne og rammerne i Integrationsloven samt sikre en målrettet indsats betyder en merudgift i 2015 på 0,9 mio. kr., og en årsvirkning på t.kr., udgiften dækker løn til en integrationssagsbehandler, en ydelsesrådgiver, integrationsboligmedarbejder, samt udgifter til 2 pc arbejdspladser. Paradokset er, at Solrød Kommune har en merindtægt fra grundtilskud på t. kr. som vedrører merudgifter til administration, men bogføres som en overførselsindtægt. Ofte er det sådan på beskæftigelsesområdet, at indsatser der kan medvirke til at nedbringe overførselsudgifterne kræver udgifter på administrationen dvs. inden for servicerammen, mens udgifterne reduceres på overførselsudgifterne. Overførselsudgifter: Solrød kommune benytter certificerede tolke fra tolkebureauer, både for at sikre en fleksibilitet samt ikke mindst en professionel sagsbehandling. Budgettet dækker tolkeudgifter i alle områder af Kommunen. Fleksibilitet er en nødvendighed i forhold til flygtninge, da kulturelle og religiøse betingede årsager, gør at det er nødvendigt med tolke af begge køn, samt et behov for en palet af flere sprog. Brugen af certificerede tolke fra et tolkebureau, sikre også til stor del, at sagsbehandlingen holdes på et sagligt og professionelt niveau. Den øgede tilgang af flygtninge og familiesammenførte i 2015, betyder en forventet merudgift i 2015 på t. kr. Dette skyldes, at budgettet ikke tidligere har været retvisende. I 2015 er der kun afsat 0,181 t.kr. Specifikation over tildelte kvoter og tilgang udover udmeldte kvote, ses i tabel Oprindelig kvote (ift. budgetforudsætningerne) Kvote (på nuværende tidspunkt) Familiesammenførte ud af totale kvote(forventet estimat voksen +25 børn for 2015) I alt modtaget / forventet modtaget (voksne) Voksne modtaget i forhold til oprindelig kvote 100% 618% Tabel 1 Denne øgede tilgang udover forventet, har sat budgettet for overførselsudgifterne under pres, særligt på områderne for kontanthjælp, danskundervisning samt udgifter til beskæftigelsesrettet aktiviteter og etableringsudgifter for ny ankomne flygtning. Der forventes i 2015 en merudgift t. kr. og en merindtægt fra statsrefusioner på t. kr. Hertil kommer en merindtægt fra grundtilskud på t. kr. Grundtilskud udgør pr kr. mdl. pr. flygtning. Grundtilskuddet vedrører merudgifter til administration, lægeerklæringer, tolkeudgifter og boligplaceringer, og skal bogføres som en overførselsudgift. Der forventes ligeledes en merindtægt på -277 t. kr. fra resultattilskud for flygtninge der har opnået ordinær beskæftigelse eller uddannelse, samt de der har bestået danskprøven. Resultattilskuddet for 6

7 2015 er beregnet ud fra en forventning om 15 i beskæftigelse, 2 i uddannelse og 17 som består sin danskprøve i løbet af Specificering af forventet merforbrug på overførselsudgifter fremgår af nedenstående: Udgifter ydelser helårs personer vedtaget budget 15 Forventet regnskab 15 Budget korrektioner Kontanthjælp Hjælp i særlige tilfælde Statsrefusion kontanthjælp Statsrefusion Hjælp i særlige tilfælde Kontanthjælp netto merudgift Udgifter aktiviteter helårs personer vedtaget budget 15 Forventet regnskab 15 Budget korrektioner Vejledning og opkvalificering 48, Danskunddannelse Tolkeudgifter Statsrefusion Grundtilskud Resultattilskud 34 personer , , Aktiviteter netto merudgift Yderligere finansiering af integrationsområdet: Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold, har 6. februar 2015, udsendt informationsbrev til kommunerne om øget finansiering af integrationsområdet. Der vil i 2015 blive udmøntet 2 tilskud på henholdsvis 125 mio. kr. og 200 mio. kr. 125 mio.kr. til de ekstraordinære udgifter der opstår grundet det høje antal flygtninge og rettet mod udvidelse af boligkapaciteten og retter sig mod at kompensere kommunens anlægsudgifter. Tilskuddet vil blive fordelt efter det antal flygtninge, som ligger udover Udlændingestyrelsens udmeldte kommunekvoter på 11 flygtninge. Solrød vil modtage kr. pr flygtninge udover den udmeldte kvote, svarende til ekstra tilskud for 39 personer i mio. kr. i integrationstilskud til håndtering af de ekstraordinært høje antal flygtninge. Tilskuddet vil blive fordelt efter kommunens oplysninger om grundtilskud i regnskab 2014, samt den kvote, inklusive familiesammenføringer, Solrød kommune er tildelt i Tilskuddet forventes at udgøre kr. pr helårsperson (under forudsætning af helårspersoner i hele landet. hvis antallet er lavere bliver tilsku pr. helårsperson mindre og hvis antallet er mindre bliver tilskud pr helårsperson større). Solrød kommune hjemtog i 2014 grundtilskud for 102 helårspersoner, den tildelte kvote inklusiv familiesammenføringer i 2015 er beregnet til 6 helårsperson. Solrød kommune vil kunne forvente, at modtage det ekstraordinære integrationstilskud for 108 helårspersoner i Beregning af tilskud ses i tabel 4. Yderligere finansering - tilskud 2015 Antal personer Antal helårspersoner Tilskud Tilskud i 2015 Investeringstilskuddet 125 mio. kr Ekstra ordinære integrationstilskud 200 mio. kr Total yderligere finansering - tilskud 2015 Tabel Fordelingen af begge tilskud vil blive udmeldt til kommunerne efter 1. april Og vil blive modtaget som særlig tilskud under tilskud og udligning ligesom også de særlige tilskud til ældreområdet, dagtilbud og folkeskoler. Herudover er udgifterne til overførselsudgifterne på integrationsområdet dækket af budgetgarantien som allerede nævnt under afsnittet refusionsreformen. Dvs. at hvis Kommunernes samlede udgifter til området stiger, bliver vi kompenseret via bloktilskuddet. Stiger vores udgifter mere end 7

8 landsgennemsnittet bliver vi underkompenseret og stiger de mindre end landsgennemsnittet bliver vi overkompenseret. Der kan derfor være økonomisk gevinst, ved at være bedre i indsatsen end gennemsnittet. 8

Integration (flygtninge) - udgifter (netto) til varetagelse af opgaven vedr. flygtninge

Integration (flygtninge) - udgifter (netto) til varetagelse af opgaven vedr. flygtninge Til: Økonomiudvalget Fra: Center for Økonomi- og Administration Integration (flygtninge) - udgifter (netto) til varetagelse af opgaven vedr. flygtninge Baggrund De internationale konflikter betyder, at

Læs mere

Allerød Kommune NOTAT. Allerød Kommune udgifter vedr. flygtninge:

Allerød Kommune NOTAT. Allerød Kommune udgifter vedr. flygtninge: NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 11. august 2016 Sagsnr. 16/1541 Allerød Kommune udgifter vedr. flygtninge:

Læs mere

Indhold: 1. Indledning

Indhold: 1. Indledning Vedrørende: Konsekvenser af det større antal flygtninge i Randers Kommune Sagsnavn: Udfordringer på integrationsområdet 20142015 Sagsnummer: 15.00.00G0113114 Skrevet af: Troels Rasmussen Email: troels.rasmussen@randers.dk

Læs mere

Notat. Dato: 4. august Kopi til: Budgetudfordringer budget : Merudgifter til flygtninge

Notat. Dato: 4. august Kopi til: Budgetudfordringer budget : Merudgifter til flygtninge Erhverv og Udvikling Dato: 4. august 2016 Sagsbehandler: jote/bjha Notat Dato: 4. august 2016 Kopi til: Emne: Budgetudfordringer budget 2017-2020: Merudgifter til flygtninge Merudgifter på flygtningeområdet

Læs mere

Allerød Kommune har ligesom resten af landet oplevet en kraftig vækst i modtagelsen af flygtninge.

Allerød Kommune har ligesom resten af landet oplevet en kraftig vækst i modtagelsen af flygtninge. Bilag 8 NOTAT Flygtninge Allerød Kommune har ligesom resten af landet oplevet en kraftig vækst i modtagelsen af flygtninge. Skemaet nedenfor angiver flygtningekvoterne i 2015 og 2016 i forhold til det

Læs mere

16 Øget sagsbehandling i Integrationsteamet

16 Øget sagsbehandling i Integrationsteamet 16 Øget sagsbehandling i Integrationsteamet 16.1 - Bilag: Økonomiske konsekvenser ved øget flygtningekvote DokumentID: 4078135 18. februar 2015 Økonomiske konsekvenser ved øget flygtningekvote Opsummering

Læs mere

BI_3b2: F1a - Flygtninge 2018: Job, uddannelse og integration

BI_3b2: F1a - Flygtninge 2018: Job, uddannelse og integration Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BI_3b2: F1a - Flygtninge 2018: Job, uddannelse og integration i samfundet BUDGETNOTAT Baggrund Med refusionsreformen

Læs mere

Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune

Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune - Opfølgningsnotat 1. kvartal 2017 Allerød Kommunes strategi for modtagelse og integration af flygtninge er under implementering og

Læs mere

Analyse af udgifter til flygtninge i 2015 og 2016

Analyse af udgifter til flygtninge i 2015 og 2016 Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 3. februar 2016 Analyse af udgifter til flygtninge i 2015 og 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Opsummering... 1 Forudsætninger i analysen... 2 Flygtningeudgifter

Læs mere

Generelt omkring finansieringen af integrationsområdet.

Generelt omkring finansieringen af integrationsområdet. Generelt omkring finansieringen af integrationsområdet. Finansiering efter integrationsloven: Finansieringen af kommunens integrationsindsats består af: - Grund- og resultattilskud - Refusionsordninger

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

Sag 12-5236. Dok.nr. 142923-14 Udviklingskonsulent for Integration og Sundhed Pia Maria Kirkgaard Nielsen 30-10-2014

Sag 12-5236. Dok.nr. 142923-14 Udviklingskonsulent for Integration og Sundhed Pia Maria Kirkgaard Nielsen 30-10-2014 Notat vedr. kommunekvoter for flygtninge Baggrund Udlændingestyrelsen udmelder hvert år landstal for flygtninge. Landstallene er et skøn over det antal flygtninge, som vil få opholdstilladelse i Danmark

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Beløb i hele kr. + = udgifter/merudgift - = indtægter/mindreudgift Budget. Forventet

NOTAT. Allerød Kommune. Beløb i hele kr. + = udgifter/merudgift - = indtægter/mindreudgift Budget. Forventet NOTAT Allerød Kommune Forvaltningen Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Merudgifter flygtningeområdet På flygtningekvoten for 2014 modtog Allerød

Læs mere

Strategi for modtagelse og integration

Strategi for modtagelse og integration Strategi for modtagelse og integration - Opfølgningsnotat september 2016 Dette notat er et oplæg til form og indhold i den planlagde kvartalsvise opfølgning på implementeringen af Strategi for modtagelsen

Læs mere

Den aktuelle flygtningesituation - udfordringer og muligheder

Den aktuelle flygtningesituation - udfordringer og muligheder Den aktuelle flygtningesituation - udfordringer og muligheder Årsmøde i socialrådgivernes integrationsfaggruppe 12. marts 2015 Chefkonsulent Birger Mortensen, KL bir@kl.dk 27-04-2015 1 Optakt: 2. halvdel

Læs mere

Afrapportering på integrationsområdet

Afrapportering på integrationsområdet Afrapportering på integrationsområdet November 2017 Indhold 1. Baggrund og opsamling...1 2. Udvikling i antal flygtninge og familiesammenførte...2 3. Samlet økonomi vedr. flygtninge og familiesammenførte...4

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2015

Budgetopfølgning pr. 30.4.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2015 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Mio. kr. Forbrug 30.4.2015 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 603.081

Læs mere

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget Regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...3 16.558 Revalidering - drift...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Flygtningesituationen Udfordringer og løsninger

Flygtningesituationen Udfordringer og løsninger Flygtningesituationen Udfordringer og løsninger v./ Leif Sønderup Silkeborg Kommune 10. Juni 2016 Agenda 1. Integrationsstrategien 2016-2018 - En god start på et aktivt og indholdsrigt liv 2. Den aktuelle

Læs mere

Orientering om visitering af kvoteflygtninge til Horsens Kommune i 2015

Orientering om visitering af kvoteflygtninge til Horsens Kommune i 2015 Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 00.10.00-P00-1-15 Dato: 30.1.2015 Orientering om visitering af kvoteflygtninge til Horsens Kommune i 2015 På grund af det ekstraordinære

Læs mere

1 Strategi Integration Job & Uddannelse. Mål og fokuspunkter i den beskæftigelsesrettede integrationsindsats i Faaborg- Midtfyn Jobcenter.

1 Strategi Integration Job & Uddannelse. Mål og fokuspunkter i den beskæftigelsesrettede integrationsindsats i Faaborg- Midtfyn Jobcenter. 1 Mål og fokuspunkter i den beskæftigelsesrettede integrationsindsats i Faaborg- Midtfyn Jobcenter. At den enkelte udlænding hurtigst muligt opnår varig tilknytning til arbejdsmarkedet på ordinære vilkår,

Læs mere

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Status på integrationsindsatsen i Assens kommune I indeværende notat gives en status på integrationsindsatsen i Assens kommune

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget Beslutningsprotokol

Arbejdsmarkedsudvalget Beslutningsprotokol Arbejdsmarkedsudvalget Beslutningsprotokol 18-02-2015 Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden3

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Finansiering af udgifter til flygtninge, indvandrere mv. Finansieringen

Læs mere

Notat. For Skanderborg Kommune betyder dette, at den udmeldte kvote for 2015 stiger fra de oprindeligt udmeldte 77 flygtninge til 231 flygtninge.

Notat. For Skanderborg Kommune betyder dette, at den udmeldte kvote for 2015 stiger fra de oprindeligt udmeldte 77 flygtninge til 231 flygtninge. Notat Notat til sagen: Integration - nye flygtninge Beskæftigelse og Sundhed Udlændingestyrelsen orienterer i brev af 4. december 2014: Den 30. marts 2014 meldte Udlændingestyrelsen ud, at styrelsen forventede,

Læs mere

Jobcenteret - Aktivteam

Jobcenteret - Aktivteam Jobcenteret 1. s primære aktiviteter Ansvarlig for den beskæftigelsesrettede indsats efter Integrationsloven og Lov om en aktiv beskæftigelsesindsatsen. Primære opgaver Udarbejdelse af integrationskontrakter/jobplaner/uddannelsesplaner,

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. okt Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Budgetkontrol pr. 1. okt Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Sagsnr.: 00.15.00-A00-9-17 Dato: 04.10. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. okt. Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens

Læs mere

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014 Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afv. ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Arbejdsmarked 140,8 138,6 137,8 136,7-4,1 UU-vejledning

Læs mere

Budgetforslag Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger

Budgetforslag Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger Budgetforslag 2018 - Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger Udvalg Beskæftigelsesudvalget 1.314.493.202 kr. Hele kroner, Budgetårets priser Politikområde Integration, forsørgelse 26.993.611 kr.

Læs mere

Udarbejdelse af business cases vedr. investering i integrationsområdet

Udarbejdelse af business cases vedr. investering i integrationsområdet Den 25. august 2016 Notat Udarbejdelse af business cases vedr. investering i integrationsområdet Information til SIRIs Kommunegruppe 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. INDHOLD I BUSINESS CASENE...

Læs mere

Kapacitetsvurdering på integrationsområdet i Halsnæs Kommune

Kapacitetsvurdering på integrationsområdet i Halsnæs Kommune Notat Sagsnr.: 2015/0004938 Dato: 30. oktober 2015 Titel: Kapacitetsvurdering på integrationsområdet i Halsnæs Kommune Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Udviklingskonsulent Når strategi for

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets NOTAT ØDC Økonomistyring 15-10- 1. bemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets - 20 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015

Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015 Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August Holbæk Kommune Det forventede resultat Pr. august forventer vi at kassetrækket bliver på 199,3 mio. kr. i år. Det er 124,7 mio.kr. mere

Læs mere

i mio. kr Merudgifter i alt 6,7 8,3 Merindtægter i alt -3,2-3,2 Nettomerudgifter i alt 3,5 5,1

i mio. kr Merudgifter i alt 6,7 8,3 Merindtægter i alt -3,2-3,2 Nettomerudgifter i alt 3,5 5,1 NOTAT Flygtningeanalyse 2016-2017 3. udkast Dato: 18. august 2016 1. Resultat af analysen Analysen har til formål at afdække kommunens nettomerudgifter som følge af den aktuelle flygtningesituation. Som

Læs mere

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 4.

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 4. Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 4. maj 2016 Flygtninge i Herning Kommune Disposition: 1. Status og viden 1.

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Modtagelse og integration af flygtninge beskrivelse af opgaver og økonomiske udfordringer 2015. Dato: Opgaven vedrørende modtagelse og integration af flygtninge er forankret

Læs mere

Budgetforslag Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger

Budgetforslag Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Caroline Grønheden Sagsnr. 15.00.00-Ø00-4-16 Dato:31.3.2016 Budgetforslag 2017- Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger Hovedoversigt Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Såfremt Helsingør Kommune har udgifter som gennemsnitskommunen i 2016, bliver udgifterne på det budgetgaranterede område dækket fuldt ud.

Såfremt Helsingør Kommune har udgifter som gennemsnitskommunen i 2016, bliver udgifterne på det budgetgaranterede område dækket fuldt ud. Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282302 Mob. 25312302 jkn11@helsingor.dk Dato 09.11.2015 Sagsbeh. Jakob Kirkegaard Nielsen Indledning I dette notat

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram mv. for udlændinge... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere...

Læs mere

Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet

Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet Til: Økonomiudvalget Fra: Center for Økonomi- og Administration Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet Baggrund: De foreløbige beregninger,

Læs mere

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i integrationslovens finansieringsregler.

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i integrationslovens finansieringsregler. N OTAT Vejledning om finansiering på integration s- området Notatet omhandler finansieringsordninger for 1) flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, indvandrere og danskere, der er omfattet af

Læs mere

Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats

Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats Den samlede budgetramme 2017 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Funktion Hovedområde Netto udgifter i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 Beskæftigelsesindsats

Læs mere

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 20.

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 20. Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 20. Januar 2016 Flygtninge i Herning Kommune Disposition: 1. Status og viden

Læs mere

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 28.

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 28. Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 28. Oktober 2015 Flygtninge i Herning Kommune Disposition: 1. Status og viden

Læs mere

Vejledning om finansiering på integrationsområdet 2016

Vejledning om finansiering på integrationsområdet 2016 Vejledning om finansiering på integrationsområdet 2016 Notatet omhandler finansieringsordninger for 1) flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, indvandrere og danskere, der er omfattet af integrationsloven

Læs mere

Status på flygtningeområdet

Status på flygtningeområdet Status på flygtningeområdet Oversigt over visiterede flygtninge for og 6 fordelt pr. måned Der er sammenlagt visiteret 6 mænd for 6 Der er sammenlagt visiteret 8 kvinder for 6 Der er sammenlagt visiteret

Læs mere

Budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger

Budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-17 Dato: 08-08-2017 Sagsbehandler: Carina Andersen Budgetforslag 2018-2021 på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Budgetlægningen på arbejdsmarkedsområdet er underlagt særlige vilkår,

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 31.8.2015

Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 31.8.2015 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Mio. kr. Forbrug 31.8.2015 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 603,5

Læs mere

Økonomiske perspektiver ved investering i integrationsomra det

Økonomiske perspektiver ved investering i integrationsomra det Maj 2017 Økonomiske perspektiver ved investering i integrationsomra det Beregningseksempler for Bornholm Kommune 0 Business cases vedr. investering i integrationsindsatsen Styrelsen for International Rekruttering

Læs mere

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02 Bevillingsområde 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger 1. Beskrivelse af opgaver Beskæftigelsesområdet har til opgave at motivere og kvalificere ledige til hurtigst muligt at kunne få job eller

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. april 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Budgetkontrol pr. 1. april 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Sagsnr.: 00.15.00-A00-5-17 Dato: 19.04. Sagsbehandler: Stig Møller (CAM) og Carina Andersen (COA) Budgetkontrol pr. 1. april Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens samlede resultat Resultatet

Læs mere

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i integrationslovens finansieringsregler.

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i integrationslovens finansieringsregler. N OTAT Vejledning om finansiering på integration s- området Notatet omhandler finansieringsordninger for 1) flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, indvandrere og danskere, der er omfattet af

Læs mere

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr.

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr. Notat om: pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 20. april Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo marts Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 15. maj 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Bemærkninger bevillingsområde 3.1 - Beskæftigelsesindsats og kontante ydelser for alle målgrupper Servicerammen Mio. kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab

Læs mere

Budgetforslag 2016-2019 på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger

Budgetforslag 2016-2019 på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Sagsnr.: 00.30.10-S00-1-15 Dato: 11-08-2015 Sagsbehandler: Carina Andersen Budgetforslag 2016-2019 på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Budgetlægningen på arbejdsmarkedsområdet er underlagt særlige vilkår,

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

I forhold til ØKUs rammeudmelding pr. 10/8, er der nogle udfordringer i det nærværende budgetforslag:

I forhold til ØKUs rammeudmelding pr. 10/8, er der nogle udfordringer i det nærværende budgetforslag: Hjørring Kommune Internt notat Administration og Service, Arbejdsmarkedsområdet Sag nr. 00.30.10-S00-3-15 09-08-2016 Side 1. Budgetforslag 2017-2020 Økonomiudvalget har på møde d. 10. august fastlagt opdaterede

Læs mere

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2 Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2016 version 2 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget

Læs mere

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 26. juni -026793-8 3. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune

Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge Der er i forbindelse med prognosen for antal flygtninge og familiesammenførte i Aarhus Kommune i et tværmagistratligt

Læs mere

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område BUDGET 2014-2017 1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område Udvalgets ansvarsområde og opgaver Arbejdsmarkedsudvalget har ansvaret for beskæftigelsesindsatsen overfor borgere, der står uden

Læs mere

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud,

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud, Økonomi- og indkøb Marts 2013 Statens finansiering af udgifter på arbejdsmarkedsområdet Den aktive beskæftigelsesindsats finansieres delvist af staten og delvist af kommunerne. Statens finansiering sker

Læs mere

5. Forslag til optimering af den beskæftigelsesrettede indsats på integrationsområdet

5. Forslag til optimering af den beskæftigelsesrettede indsats på integrationsområdet Ringkøbing-Skjern Kommune Beskæftigelsesudvalget 18. maj 2015 5. Forslag til optimering af den beskæftigelsesrettede indsats på integrationsområdet 15-006528 Sagsfremstilling Administrationen fremlægger

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

SKØNSKONTI BUDGET

SKØNSKONTI BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering

NOTAT: Konjunkturvurdering Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler

Læs mere

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag 1 Ansættelse af borgere på ledighedsydelse... 2 Forslag 2 Intensiveret indsats for sygedagpengemodtagere... 5 Forslag 3 Intensiveret indsats

Læs mere

Principper for boligplacering af flygtninge i Horsens Kommune 2015

Principper for boligplacering af flygtninge i Horsens Kommune 2015 Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 00.10.00-P21-1-15 Dato: 23.3.2015 Principper for boligplacering af flygtninge i Horsens Kommune 2015 På grund af det ekstraordinære store

Læs mere

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt 8.696

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt 8.696 1 BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: 0 0 alt 0 0 Overførsler: Introduktionsprogram mv.

Læs mere

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor.

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor. Bilag 2: Oversigt - Frihedsgrader og bindinger på udvalgets område Beskæftigelsesudvalget Politikområdet 06 Arbejdsmarked består af følgende delområder: Midlertidig boligplacering/lejetab fraflytning mv.

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Kontante ydelser...2 16.558 Revalidering...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...7 1 2 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 19,44 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.12. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Budgetforslag 2015-18 Jobcenter 5. Jobcenter

Budgetforslag 2015-18 Jobcenter 5. Jobcenter 5. Præsentation Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har svært

Læs mere

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag 2013 2014 2015 2016 2017

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag 2013 2014 2015 2016 2017 Præsentation Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har svært ved

Læs mere

FLYGTNINGEVENNER FREDENSBORG Frivilligcenter Fredensborg Teglgårdsvej 423 A 3050 Humlebæk

FLYGTNINGEVENNER FREDENSBORG Frivilligcenter Fredensborg Teglgårdsvej 423 A 3050 Humlebæk Referat af møde med kommunen. Til stede: Birgit Bagge, Chalotte Høgh, Kirsten B, Niels Erik. FLYGTNINGEVENNER FREDENSBORG Frivilligcenter Fredensborg Teglgårdsvej 423 A 3050 Humlebæk Dagsorden se nedenfor.

Læs mere

Status på flygtningeområdet merudgifter til boligplacering m.v. og fremtidige handlinger

Status på flygtningeområdet merudgifter til boligplacering m.v. og fremtidige handlinger Til: Økonomiudvalget Fra: Forvaltningen Status på flygtningeområdet merudgifter til boligplacering m.v. og fremtidige handlinger 13. november 2014 Furesø Kommune modtager 31 flygtninge i 2014. Oprindelig

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 29. februar 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab

Læs mere

NOTAT: Budgetnotat på Beskæftigelses- og Socialudvalgets område - august

NOTAT: Budgetnotat på Beskæftigelses- og Socialudvalgets område - august Beskæftigelse, Social og Økonomi Sekretariat og Integration Sagsnr. 258707 Brevid. 1949143 Ref. ABOM Dir. tlf. 4631 3096 andreasbm@roskilde.dk NOTAT: Budgetnotat på Beskæftigelses- og Socialudvalgets område

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

Opgørelsen viser i korte træk, at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 15,45 mio. kr. netto.

Opgørelsen viser i korte træk, at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 15,45 mio. kr. netto. Notat om: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 2. august Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

1 of 7. Indholdsfortegnelse

1 of 7. Indholdsfortegnelse 1 of 7 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...2 16.558 Revalidering - drift...4 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Budgetområde: 722-Beskæftigelse

Budgetområde: 722-Beskæftigelse Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

3. forventet regnskab - Serviceudgifter 3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl.

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 Gammel refusionsordning

Læs mere

Modtagelse af nye flygtninge i Aalborg Kommune.

Modtagelse af nye flygtninge i Aalborg Kommune. Punkt 15. Modtagelse af nye flygtninge i Aalborg Kommune. 2014-33610. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune selv varetager opgaven, til trods for

Læs mere

Inden en måned efter, at kommunen har overtaget ansvaret for en udlænding, tilbydes et integrationsprogram og udarbejdes en integrationskontrakt

Inden en måned efter, at kommunen har overtaget ansvaret for en udlænding, tilbydes et integrationsprogram og udarbejdes en integrationskontrakt Integrationsprogramg p g Integrationskontrakt Inden en måned efter, at kommunen har overtaget ansvaret for en udlænding, tilbydes et integrationsprogram og udarbejdes en integrationskontrakt Mål: sikre

Læs mere

En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL

En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL Danmark modtager i disse år historisk mange flygtninge. Kommunerne forventes alene i år at modtage op mod 17.000 flygtninge, ligesom der også

Læs mere

Notat om økonomien vedrørende flygtninge

Notat om økonomien vedrørende flygtninge NOTAT Center for Økonomi og Styring Notat om økonomien vedrørende flygtninge Flygtningedebatten fylder meget i medierne i øjeblikket. Med denne debat følger også spørgsmålet om, hvad det kommer til at

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 3 I 1.000 kr. - 2017-priser Korrigeret Budget 2017 Forventet regnskab 2017

Læs mere

Opgørelsen viser i korte træk, at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 33,7 mio. kr. netto.

Opgørelsen viser i korte træk, at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 33,7 mio. kr. netto. Notat om: regnskab pr. ultimo december - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 20. januar 2017 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo december - Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Notat om overførselsudgifter Basisbudget

Notat om overførselsudgifter Basisbudget Notat om overførselsudgifter Basisbudget 2017-2020 Resumé I henhold til procesplanen for Budget 2017-2020 besluttet af Økonomi- og Erhvervsudvalget, budgetlægges overførselsområdet ud fra nyeste viden,

Læs mere

Budgetseminar den 26. april 2016

Budgetseminar den 26. april 2016 Budgetseminar den 26. april 2016 Byrådet og HovedMed Flygtning og integration v/lotte Nielsen, Arbejdsmarkedschef Maria Hurup Sigurdson, Afdelingsleder, Integrationsafdelingen Jens G. Møller, Teamleder,

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.10-S00-3-16 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Budgetforslag Korrigeret Budget 2) 2014

Budgetforslag Korrigeret Budget 2) 2014 Præsentation Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har svært ved

Læs mere