Processen omkring kortlægning af de mest specialiserede tilbud er inddelt i fire faser, som fremgår af nedenstående figur: Fase 4: Beslutning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Processen omkring kortlægning af de mest specialiserede tilbud er inddelt i fire faser, som fremgår af nedenstående figur: Fase 4: Beslutning"

Transkript

1 N O T A T : O P S A M L I N G P Å D R I F T S H E R R E R N E S B E S V A R E R L S E R I F A S E 2 A F K O R T L Æ G N I N G E N A F D E M E S T S P E C I A L I S E R E D E T I L B U D O K T O B E R Embedsmandsudvalget for Social og Uddannelse under har igangsat en proces omkring definition af de mest specialiserede tilbud i hovedstadsregionen. Formålet er at definere, hvilke tilbud i hovedstadsregionen som grundet deres specialiseringsgrad kan vurderes som værende svært erstattelige, samt opstille fælleskommunale procedurer eller tiltag, som kan bidrage til at sikre, at de mest specialiserede kompetencer bevares og udvikles. Processen omkring kortlægning af de mest specialiserede tilbud er inddelt i fire faser, som fremgår af nedenstående figur: Fase 1: Afdækning ud fra myndighedsperspektiv Fase 2: Afdækning ud fra driftsherreperspektiv Fase 3: Faglig ekspertvurdering Fase 4: Beslutning Embedsmandsudvalget har i tredje fase nedsat to paneler af fagpersoner og eksperter på henholdsvis børne- og ungeområdet og voksenområdet. Panelerne skal på baggrund af afdækningerne i fase 1 og 2 opstille kriterier for og udarbejde forslag til udvælgelse af de mest specialiserede tilbud i hovedstadsregionen. Som forberedelse til panelernes arbejde har Fælleskommunalt sekretariat udarbejdet dette notat. Første del af notatet indeholder en opsamling af de begrundelser, som driftsherrerne har angivet i forbindelse med deres indberetning af de mest specialiserede tilbud i kortlægningsens fase 2. Anden del af notatet består af en række oversigter, der i tabelform sammenstiller de indberettede tilbud i fase 2 med resultatet af afdækningen i fase DRIFTSHERRERS BEGRUNDELSER Som led i kortlægningen af de mest specialiserede tilbud i hovedstadsregionen er driftsherrerne for de kommunale og regionale tilbud i Udviklingsstrategi 2013 blevet bedt om at udfylde et spørgeskema for de af deres tilbud, som de vurderer som værende svært erstattelige. Vurderingen skulle ske ud fra en samlet bedømmelse af følgende kriterier: 1

2 Specialiseringsgraden af tilbuddets ydelser (ydelserne er af en sådan specialiseringsgrad eller så unikke, at de ikke kan findes i andre eksisterende tilbud i hovedstadsregionen, og er svære at opbygge og/eller fastholde gennem alternative tilbud eller tiltag). Målgruppe (målgruppen for alle eller dele af tilbuddets ydelser er af en så lille volumen, så målgruppen ikke er omfattet af andre eksisterende tilbud i hovedstadsregionen). Faglige kompetencer (de faglige kompetencer eller den viden, som er knyttet til tilbuddet er af en karakter, så den ikke kan findes i andre eksisterende tilbud i hovedstadsregionnen, og er svær at opbygge og/eller fastholde gennem alternative tilbud eller tiltag). Nærhedsperspektiv (alle eller dele af tilbuddets ydelser og/eller målgruppe er af en karakter, der betyder, at tilbuddets geografiske beliggenhed i hovedstadsregionen er afgørende for et hensigtsmæssigt indsatsforløbet). I alt har 13 ud af 23 adspurgte driftsherrer indsendt spørgeskemaer for sammenlagt 77 tilbud fordelt på 18 tilbud på børne- og ungeområdet og 59 tilbud på voksenområdet. Seks af tilbuddende dækker både børneog voksenområdet. På baggrund af driftsherrenes har Fælleskommunalt sekretariat udarbejdet nedenstående ikke udtømmelige liste over driftsherrernes mest almindelige begrundelser for, at et tilbud er vurderet som værende svært erstatteligt. Listen er opdelt i de fire kriterier samt øvrige bemærkninger. SPECIALISERINGSGRAD Tilbuddet har opbygget og udviklet sin specialviden over mange år. Tilbuddet har en tværfaglig tilgang og består af tværfaglige teams. Helhedstilgang i behandlingen via kombination af forskellige tilgange og metoder (fx terapi, psykologi mv.). Tilbud omfatter både til borgere og pårørende. Tilbuddet tilbyder individuelt tilrettelagte forløb. Tilbuddet arbejder med detaljeret tilrettelagte programmer for den enkelte borger. Der er mange ydelser samlet i tilbuddet, hvilket gør det muligt at designe indsatsen over for den enkelte. Der er tale om et særligt aldersrettet tilbud (fx ung, forældre). Tilbuddet giver mulighed for at bo med alderssvarende beboere inden for samme målgruppe. Tilbuddet er i nogle tilfælde et alternativ til enkeltmandsprojekter. Tilbuddet er et integeret bo- og dagtilbud. Botilbuddet indeholder dagtilbud, som er særligt tilpasset målgruppe. Tilbuddet anvender en særlig metode og indsats. Tilbuddet anvender særlige IT-hjælpemidler. De fysiske rammer i tilbuddet er særligt tilpasset målgruppen. Tilbuddet indeholder fleksible fysiske rammer (med mulighed for fællesskab og afskærming). Aflastningstilbud rummer en bred målgruppe. Tilbuddet omfatter unge mennesker på både både børne- og ungeområdet og på voksenområdet. Tilbuddet anvender måling af effekt og evidens af de anvendte metoder. Tilbuddet er akkrediteret. Tilbuddet har konktrakt med VISO. MÅLGRUPPE Tilbuddet er målrettet lille, særlig målgruppe. Borgere med omfattende funktionsnedsættelser. Borgere med individuelle, komplekse problemstillinger. Borgere med flere diagnoser. 2

3 Kombineret med adfærdsproblemer, misbrug, psykiske lidelser. Borgere med et bredt spektrum af funktionsnedsættelser. Tilbuddet er målrettet de svageste borgere. Tilbuddet omfatter borgere med individuelle solistbehov. Borgere som kræver en målrettet, faglig indsats. Kræver skærmede enheder. Svært anbringelige borgere. Borgere med behov for fuld støtte. Borgere som kræver højere normering. Borgere med behov for 1:1 normering. FAGLIGE KOMPETENCER Tilbuddet består af en tværfaglig personalegruppe. Tværfaglige teams om den enkelte borger. Specialisering inden for særlig tilgang/metode. Stor specialviden og erfaring i forhold til specifikke problemstillinger for målgruppen. Løbende efteruddannelse og undervisning af personale. Personalet modtager særlig uddannelse indenfor målgruppen. Løbende supervision af personale. Tilbuddet/personalet følger udviklingen inden for området/målgruppen tæt. Tilbud deltager i faglige netværk. Tilbud foretager specialiseret udredning og vurdering af borgere for kommuner. Tilbuddet har konsulentvirksomhed ud af huset. Tilbuddet har en lav personalegennemstrømning. Fastholdelse og opbygning af medarbejderstab. Registrering af pædagogiske tilgange. NÆRHEDSPERSPEKTIV Beliggenhed i regionen nødvendig for nærhed til familie og netværk. Behov for tilbud der er regionsdækkende pgra. lille volumen. Særligt samarbejde med nærliggende dag- og skoletilbud. Beliggende nær andre specialiserede tilbud. Beliggenhed nær hospital/psykiatrisk center. Aflastningstilbud kræver nærhed til eget hjem. Ambulante forløb giver behov for nærhed. Dækker mange kommuner, men ikke hele regionen. Tilbuddet er central beliggende i regionen. Efterværn giver behov for central beliggenhed. Dækker også kommuner uden for regionen. Tilbuddet er de facto landsdelsdækkende. Eneste tilbud i Danmark til pågældende målgruppe. ØVRIGT Behov for flere tilbud i regionen af samme slags pgr. Volumen/efterspørgslen. Ingen andre tilbud i regionen kan løse samme opgave. Stigende antal borgere i tilbuddet. Tilknytning til moderinstitution sikrer fastholdelse af personale og større fleksibilitet. Tilbuddet tilbyder både aflastning i tilbud og i eget hjem, under ledsagelse m.v. 3

4 2. OVERSIGTER OVER BESVARELSER I FASE 1 OG 2 På de følgende sider ses følgende oversigter over kommunernes og driftsherrernes indberetninger af tilbud i fase 1 og Oversigt over tilbud på børne- og ungeområdet, som driftsherrerne har indsendt spørgeskemaer for i fase Oversigt over tilbud på voksenmrådet, som driftsherrerne har indsendt spørgeskemaer for i fase Oversigt over kommunernes vurdering af tilbud på børne- og ungeområdet i fase Oversigt over kommunernes vurdering af tilbud på voksenomådet i fase Oversigt over kommunernes vurdering af tilbud på børne- og ungeområdet i fase 1 fordelt på målgrupper 6. Oversigt over kommunernes vurdering af tilbud voksenområdet i fase 1 fordelt på målgrupper 4

5 1. OVERSIGT OVER TILBUD PÅ BØRNE- OG UNGEOMRÅDET, SOM DRIFTSHERRERNE HAR INDSENDT SPØRGESKEMAER FOR I FASE 2 Ud af 19 tilbud på Børne- og Ungeområdet efter paragrafferne i Serviceloven har fem driftsherrer tilsammen indsendt spørgeskemaer for i alt 18 tilbud. De 18 tilbud fordeler sig på 14 fysiske tilbud. Tre tilbud indeholder således flere tilbud efter Serviceloven. Seks af tilbuddene omfatter også tilbud på voksenområdet. Tilbuddene fremgår af nedenstående oversigt. De tilbud som i fase 1 blev vurderet som svært erstattelige af kommunerne som myndighed er markeret med en stjerne. De tilbud, som i fase 1 blev vurderet som svært erstattelige af over halvdelen af kommunerne som myndighed, er markeret med en stjerne (*). Tabel 1: Liste over indberettede tilbud på Børne- og Ungeområdet i fase 2. Driftsherre Tilbud Paragraf Målgruppe Fredensborg *Granbohus Autisme 66 nr. 6 / 107 afl Autisme *Granbohus Udviklingshæmning 66 nr. 6 / 107 afl Udviklingshæmning Specialbørnehaven Karlebo 32 Nedsat fysisk funktionsevne Specialbørnehaven Spiren 32 Nedsat fysisk funktionsevne Gentofte Broen 66 nr. 6 / 107 Udviklingshæmning *Camillehusene 66 nr. 6 Udviklingshæmning *Lundø 66 nr. 6 afl Udviklingshæmning Troldemosen 32 Udviklingshæmning Gladsaxe Sofieskolen 20 stk 2 Autisme Sofieskolen 32 Autisme Sofieskolen 36 Autisme *Sofieskolen 66 nr. 6 Autisme Hillerød *Kommunikationscentret Hillerød 112/113 Kommunikationscenter Ishøj/Vallensbæk Kirkebækskolen Skole og 32 Nedsat fysisk funktionsevne Region Hovedstaden 3-Kløveren 66 nr. 6 / 107 Udviklingshæmning 3-Kløveren 66 nr. 6 afl Udviklingshæmning *Behandlingshjemmet Nødebogård 20 stk 2 Sindslidelse Behandlingshjemmet Nødebogård 36 Ingen specifik målgruppe *Behandlingshjemmet Nødebogård 66 nr. 6 Sindslidelse Behandlingshjemmet Nødebogård 66 nr. 6 afl Sindslidelse Børnecenter for Rehabilitering Nedsat fysisk funktionsevne *Kommunikationscenteret i Region H 112/113 Kommunikationscenter 5

6 2. OVERSIGT OVER TILBUD PÅ VOKSENMRÅDET, SOM DRIFTSHERRERNE HAR INDSENDT SPØRGESKEMAER FOR I FASE 2 Ud af 159 tilbud på Voksenområdet efter paragrafferne i Serviceloven har 13 driftsherrer tilsammen indsendt spørgeskemaer for i alt 59 tilbud. De 59 tilbud fordeler sig på 46 fysiske tilbud, hvilket vil sige, at ti tilbud indeholder flere tilbud efter Serviceloven. Seks af tilbuddene omfatter også tilbud på Børne- og Ungeområdet. Tilbuddene fremgår af nedenstående oversigt. De tilbud, som i fase 1 blev vurderet som svært erstattelige af over halvdelen af kommunerne som myndighed, er markeret med en stjerne (*). Tabel 2: Liste over indberettede tilbud på voksenområdet i fase 2. Driftsherre Tilbud Paragraf Målgruppe Ballerup Basen i Rødbo 104 Nedsat fysisk funktionsevne Måløvgård 107 Sindslidelse Stokholtbuen 108 Autisme Tilbuddet Rødbo 108 Nedsat fysisk funktionsevne Torvevej 107 afl Udviklingshæmning UUC Brøndbyskoven Autisme UUC Maglemosen 104 Udviklingshæmning Fredensborg Granbohus Autisme 66 nr. 6 / 107 afl Autisme Granbohus Udviklingshæmning 66 nr. 6 / 107 afl Udviklingshæmning Frederikssund Gnisten 104 Udviklingshæmning Gentofte *Blindenetværket 104 Udviklingshæmning *Blindenetværket 108 Udviklingshæmning Broen 66 nr. 6 / 107 Udviklingshæmning Job- og Aktivitetscenter Nord 103 Udviklingshæmning Job- og Aktivitetscenter Nord 104 Udviklingshæmning Gladsaxe Kellersvej Udviklingshæmning Sofieskolen 107 Autisme Thornehøjgård 110 Forsorgshjem Glostrup Bakkehuset 108 Autisme KABS 101 Stofmisbrug KABS 142 Stofmisbrug Lænkepensionatet 110 Forsorgshjem Parkvænget 108 Sindslidelse Hillerød Kommunikationscentret Hillerød 112/113 Kommunikationscenter Høje-Taastrup Basen Taxhuset 104 Nedsat fysisk funktionsevne Blå Kors ambulant 141 Alkoholmisbrug Blå Kors dag 141 Alkoholmisbrug Blå Kors døgn 141 Alkoholmisbrug Blå Kors Pensionat 110 Alkoholmisbrug Taxhuset 108 Nedsat fysisk funktionsevne Hørsholm Bolero 108 Sindslidelse Ishøj/Vallensbæk Kløverengen 103 Sindslidelse København Center for Specialundervisning for Voksne (CSV) 112/113 Kommunikationscenter Region Hovedstaden 3-Kløveren 66 nr. 6 / 107 Udviklingshæmning Botilbuddet Lunden 107 Sindslidelse 1 UUC Brøndbyskoven og Maglemosen er primært STU-tilbud med 104 tilknyttet 6

7 Driftsherre Tilbud Paragraf Målgruppe Botilbuddet Lunden 108 Sindslidelse *Bredegård Døv/Blindeafd. 104 Udviklingshæmning *Bredegård Døv/Blindeafd. 108 Udviklingshæmning Jonstrupvang 104 Nedsat fysisk funktionsevne Jonstrupvang 108 Nedsat fysisk funktionsevne *Kommunikationscenteret i Region H 112/113 Kommunikationscenter Krisecentret Svendebjerggård 109 Krisecentre Krisecentret Svendebjerggård 110 Forsorgshjem Orion Flex 108 Sindslidelse Orion - Planetstien lige numre 108 Sindslidelse Orion - Planetstien ulige numre 108 Sindslidelse Orion-Hostel 107 Sindslidelse Rønnegård 103 Udviklingshæmning Rønnegård 104 Udviklingshæmning Rønnegård 108 Udviklingshæmning Rønnegård Projektafdeling 107 Nedsat fysisk funktionsevne Skovvænget 104 Sindslidelse Skovvænget 107 Sindslidelse Skovvænget 108 Sindslidelse Rudersdal Bøgelunden 108 Udviklingshæmning Bøgelunden Bøgen 104 Udviklingshæmning Gefion 104 Autisme Gefion 108 Autisme Piberødhus 108 Udviklingshæmning 7

8 3. OVERSIGT OVER KOMMUNERNES VURDERING AF TILBUD PÅ BØRNE- OG UNGEOMRÅDET I FASE 1 Nedenstående oversigt viser kommunernes vurdering af tilbuddene på børne- og ungeområdet i fase. Tilbud, som driftsherrerne i fase 2 har indsendt spørgeskemaer for, er markeret med stjerne (*). Til sidst fremgår tilbud, som driftsherrerne har indsendt spørgeskemaer for, men som ikke indgik i afdækningen i fase 1. Tabel 3: Oversigt over kommunernes vurdering af tilbud på børne- og ungeområdet i fase 1 (n=26) *Behandlingshjemmet Nødebogård 66 nr. 6 Sindslidelse Region Hovedstaden 62% *Camillehusene 66 nr. 6 Udviklingshæmning Gentofte 62% *Sofieskolen 66 nr. 6 Autisme Gladsaxe 62% *Granbohus - Udviklingshæmning 66 nr. 6 afl Udviklingshæmning Fredensborg 58% *Lundø 66 nr. 6 afl Udviklingshæmning Gentofte 58% *Behandlingshjemmet Nødebogård 20 stk 2 Sindslidelse Region Hovedstaden 54% *Granbohus - Autisme 66 nr. 6 afl Autisme Fredensborg 54% *Kommunikationscentret Hillerød 112/113 Kommunikationscentre Hillerød 50% *Kommunkationscenteret i Region H 112/113 Kommunikationscentre Region Hovedstaden 50% *Sofieskolen 20 stk 2 Autisme Gladsaxe 46% *Troldemosen 32 Udviklingshæmning Gentofte 42% *Sofieskolen 36 Autisme Gladsaxe 38% *Behandlingshjemmet Nødebogård 36 Ingen specifik målgruppe Region Hovedstaden 35% *Behandlingshjemmet Nødebogård 66 nr. 6 afl Sindslidelse Region Hovedstaden 35% *3-Kløveren 66 nr. 6 afl Udviklingshæmning Region Hovedstaden 31% *Sofieskolen 32 Autisme Gladsaxe 31% *3-Kløveren 66 nr. 6 / 107 Udviklingshæmning Region Hovedstaden 27% *Broen 66 nr. 6 / 107 Udviklingshæmning Gentofte 27% Ishøjgård 20 stk 2 afl Autisme Ishøj/Vallensbæk 8% Tabel 4: Øvrige tilbud, som driftsherre har indsendt spørgeskemaer for: *Specialbørnehaven Karlebo 32 Nedsat fysisk funktionsevne Fredensborg *Specialbørnehaven Spiren 32 Nedsat fysisk funktionsevne Fredensborg *Kirkebækskolen Skole og 32 Ishøj/Vallensbæk *Børnecenter for Rehabilitering 11 stk 4 Erhvervet hjerneskade Region Hovedstaden 8

9 4. OVERSIGT OVER KOMMUNERNES VURDERING AF TILBUD PÅ VOKSENOMÅDET I FASE 1 Nedenstående oversigt viser kommunernes vurdering af tilbuddene på voksenområdet i fase. Tilbud, som driftsherrerne i fase 2 har indsendt spørgeskemaer for, er markeret med stjerne (*). Til sidst fremgår tilbud, som driftsherrerne har indsendt spørgeskemaer for, men som ikke indgik i afdækningen i fase 1. Tabel 5: Oversigt over kommunernes vurdering af tilbud på voksenområdet i fase 1 (n=26) *Blindenetværket 108 Udviklingshæmning Gentofte 62% *Blindenetværket 104 Udviklingshæmning Gentofte 58% *Bredegård Døv/Blindeafd. 104 Udviklingshæmning Region Hovedstaden 58% *Bredegård Døv/Blindeafd. 108 Udviklingshæmning Region Hovedstaden 58% *Kommunkationscenteret i Region H 112/113 Kommunikationscentre Region Hovedstaden 50% *Jonstrupvang 108 Nedsat fysisk funktionsevne Region Hovedstaden 46% *Kommunikationscentret Hillerød 112/113 Kommunikationscentre Hillerød 46% Bank-Mikkelsens Vej Udviklingshæmning Gentofte 42% Bank-Mikkelsens Vej Udviklingshæmning Gentofte 42% *Botilbuddet Lunden 108 Sindslidelse Region Hovedstaden 42% Hellerup Krisecenter 109 Krisecentre Gentofte 42% *Krisecentret Svendebjerggård 109 Krisecentre Region Hovedstaden 42% *Krisecentret Svendebjerggård 110 Forsorgshjem Region Hovedstaden 42% Chr. D. X Alle 108 Autisme Lyngby-Taarbæk 38% *Jonstrupvang 104 Nedsat fysisk funktionsevne Region Hovedstaden 38% *Taxhuset 108 Nedsat fysisk funktionsevne Høje-Taastrup 38% Behandlingshjemmet Strandberg 108 Autisme Lyngby-Taarbæk 35% Bredegård 108 Nedsat fysisk funktionsevne Region Hovedstaden 35% *Center for Specialundervisning for Voksne 112/113 Kommunikationscentre København 35% *Gefion 108 Autisme Rudersdal 35% Kvindehuset 109 Krisecentre Lyngby-Taarbæk 35% Lunden 104 Sindslidelse Region Hovedstaden 35% *Orion - Planetstien ulige numre 108 Sindslidelse Region Hovedstaden 35% *Thornehøjgård 110 Forsorgshjem Gladsaxe 35% *UUC Maglemosen 104 Udviklingshæmning Ballerup 35% Behandlingshjemmet Nødebogård 18 år 107 Sindslidelse Region Hovedstaden 31% Blomsterhusene 108 Udviklingshæmning Gentofte 31% Bredegård Værksted 103 Udviklingshæmning Region Hovedstaden 31% *KABS 142 Stofmisbrug Glostrup 31% Kellersvej Udviklingshæmning Gladsaxe 31% Kellersvej Autisme Gladsaxe 31% Klintegården 108 Sindslidelse Region Hovedstaden 31% Nordsjællands Misbrugscenter Boafsnit 110 Forsorgshjem Region Hovedstaden 31% *Orion - Planetstien lige numre 108 Sindslidelse Region Hovedstaden 31% *Rønnegården Projektafdeling 107 Nedsat fysisk funktionsevne Region Hovedstaden 31% *Sofieskolen 107 Autisme Gladsaxe 31% *Stokholtbuen 108 Autisme Ballerup 31% *Tilbuddet Rødbo 108 Nedsat fysisk funktionsevne Ballerup 31% *Blå Kors døgn 141 Alkoholmisbrug Høje-Taastrup 27% Frederiksværk Krisecenter 109 Krisecentre Halsnæs 27% 9

10 *Gefion 104 Autisme Rudersdal 27% Hillerød Kvindekrisecenter 109 Krisecentre Hillerød 27% *Kellersvej Udviklingshæmning Gladsaxe 27% Klintegården 104 Sindslidelse Region Hovedstaden 27% Krisecentret Røntofte 109 Krisecentre Helsingør 27% Nordsjællands Misbrugscenter Pensionat 110 Forsorgshjem Region Hovedstaden 27% *Orion - Flex 108 Sindslidelse Region Hovedstaden 27% Aktivitetscentret Kellersvej 104 Udviklingshæmning Gladsaxe 23% *Basen i Rødbo 104 Nedsat fysisk funktionsevne Ballerup 23% *Basen Taxhuset 104 Nedsat fysisk funktionsevne Høje-Taastrup 23% Behandlingshjemmet Nødebogård Østervang 107 Sindslidelse Region Hovedstaden 23% *Bøgelunden 108 Udviklingshæmning Rudersdal 23% Espevangen 104 Autisme Rødovre 23% Fabianhus 108 Sindslidelse Gribskov 23% Følstruphusene 108 Udviklingshæmning Hillerød 23% Johannes Hages Hus 108 Sindslidelse Fredensborg 23% *KABS 101 Stofmisbrug Glostrup 23% Kellersvej Udviklingshæmning Gladsaxe 23% Kellersvej 6 85 Autisme Gladsaxe 23% Kobbelhusene - Gydevej 108 Udviklingshæmning Gribskov 23% Kobbelhusene - særligt tilrettelagt dagtilbud 104 Udviklingshæmning Gribskov 23% Lindevang 107 Sindslidelse Helsingør 23% Lindevang 108 Sindslidelse Helsingør 23% Lyngdal 108 Udviklingshæmning Region Hovedstaden 23% *Orion-Hostel 107 Sindslidelse Region Hovedstaden 23% Orion-Kulturhuset 104 Sindslidelse Region Hovedstaden 23% *Piberødhus 108 Udviklingshæmning Rudersdal 23% Pilekrogen 108 Sindslidelse Gentofte 23% Røde Kors Natherberg 110 Forsorgshjem Region Hovedstaden 23% *Rønnegården 103 Udviklingshæmning Region Hovedstaden 23% *Rønnegården 108 Udviklingshæmning Region Hovedstaden 23% *Torvevej 107 afl Udviklingshæmning Ballerup 23% *UUC Brøndbyskoven 104 Autisme Ballerup 23% *Bakkehuset 108 Autisme Glostrup 19% JAC Vestegnen 104 Udviklingshæmning Brøndby 19% Kløverengen 107 Sindslidelse Ishøj/Vallensbæk 19% Kronborghus 108 Udviklingshæmning Helsingør 19% Lindegården 108 Nedsat fysisk funktionsevne Fredensborg 19% Lyngdal Lyngen 104 Udviklingshæmning Region Hovedstaden 19% *Lænkepensionatet 110 Forsorgshjem Glostrup 19% Overførstegården 110 Forsorgshjem Gentofte 19% Skibbyhøj 103 Sindslidelse Region Hovedstaden 19% Skibbyhøj 107 Sindslidelse Region Hovedstaden 19% Slotsvænget 108 Sindslidelse Lyngby-Taarbæk 19% Solgaven 108 Nedsat fysisk funktionsevne Region Hovedstaden 19% Solgaven Dagcenter 104 Nedsat fysisk funktionsevne Region Hovedstaden 19% 10

11 Solvang 110 Forsorgshjem Region Hovedstaden 19% Stokholtbuen 104 Autisme Ballerup 19% Ahornparken 108 Udviklingshæmning Gribskov 15% *Blå Kors ambulant 141 Alkoholmisbrug Høje-Taastrup 15% *Blå Kors dag 141 Alkoholmisbrug Høje-Taastrup 15% Boligerne Brøndbyøstervej 108 Udviklingshæmning Brøndby 15% Boligerne Gl. Lyngevej 108 Udviklingshæmning Allerød 15% Boligerne på Skovstien 8-12 aflastning 107 afl Udviklingshæmning Hillerød 15% *Bøgelunden Bøgen 104 Udviklingshæmning Rudersdal 15% Center for Job og Oplevelse 104 Udviklingshæmning Helsingør 15% Frøgård Alle 108 Udviklingshæmning Høje-Taastrup 15% *Gnisten 104 Udviklingshæmning Frederikssund 15% JAC Vestegnen 104 Sindslidelse Brøndby 15% *Job- og Aktivitetscenter Nord 104 Udviklingshæmning Gentofte 15% Kløverengen 108 Sindslidelse Ishøj/Vallensbæk 15% Linden 104 Nedsat fysisk funktionsevne Fredensborg 15% Midgården 104 Udviklingshæmning Halsnæs 15% Midgården 108 Udviklingshæmning Halsnæs 15% *Parkvænget 108 Sindslidelse Glostrup 15% Selmersvej 107 Nedsat fysisk funktionsevne Hillerød 15% Solvang udslusning 110 Forsorgshjem Region Hovedstaden 15% Vega - boliger 108 Autisme Gribskov 15% Vega - dagtilbud 104 Autisme Gribskov 15% Birkegården 104 Udviklingshæmning Gentofte 12% *Bolero 108 Sindslidelse Hørsholm 12% Boligerne på Herlufsdalsvej 107 Udviklingshæmning Hillerød 12% Boligerne på Skovstien Udviklingshæmning Hillerød 12% Boligerne på Skovstien Udviklingshæmning Hillerød 12% Hulegården 107 Udviklingshæmning Region Hovedstaden 12% Hulegården 108 Udviklingshæmning Region Hovedstaden 12% Hørkær (Job- og Aktivitetscenter) 104 Udviklingshæmning Herlev 12% Kamager 108 Udviklingshæmning Region Hovedstaden 12% *Måløvgård 107 Sindslidelse Ballerup 12% Nordsjællands Misbrugscenter 101 Stofmisbrug Region Hovedstaden 12% Nordsjællands Misbrugscenter 141 Alkoholmisbrug Region Hovedstaden 12% Nordsjællands Misbrugscenter 142 Alkoholmisbrug Region Hovedstaden 12% Pensionatet Lionslund 108 Udviklingshæmning Brøndby 12% Pensionistklubben Ebberød 104 Udviklingshæmning Rudersdal 12% Regnbuen 104 Udviklingshæmning Hillerød 12% Rudersdal Dagtilbud Udviklingshæmning Rudersdal 12% Skelhøj, Lillestræde 108 Udviklingshæmning Egedal 12% Søvænge 108 Udviklingshæmning Egedal 12% Anna Anchers Vej 108 Udviklingshæmning Helsingør 8% Daghjemmet 104 Udviklingshæmning Gribskov 8% Herstedøster Sidevej 108 Udviklingshæmning Albertslund 8% Højsletten 108 Udviklingshæmning Herlev 8% 11

12 Kirkeleddet Udviklingshæmning Gribskov 8% Kobbelhusene Kirkeleddet Udviklingshæmning Gribskov 8% Kobbelhusenes dagtilbud på Kirkeleddet 104 Udviklingshæmning Gribskov 8% Længen (Tårnvej 97) 108 Udviklingshæmning Rødovre 8% Rosenfeldthusene 108 Udviklingshæmning Frederikssund 8% Rudersdal Dagtilbud Autisme Rudersdal 8% Skovdiget 108 Autisme Gladsaxe 8% Trekløveret 104 Udviklingshæmning Halsnæs 8% Trekløveret 108 Udviklingshæmning Halsnæs 8% Cathrinegården 85 Udviklingshæmning Gladsaxe 4% Nybrogård 108 Sindslidelse Gladsaxe 4% Skovgården 108 Udviklingshæmning Herlev 4% *Skovvænget 104 Sindslidelse Region Hovedstaden 4% *Skovvænget 108 Sindslidelse Region Hovedstaden 4% Vestfløjen (Slotsherrens Vænge 6) 108 Udviklingshæmning Rødovre 4% Juvelhuset 108 Sindslidelse Herlev 0% Krumtappen 104 Udviklingshæmning Ballerup 0% Skipperstræde 108 Nedsat fysisk funktionsevne Gribskov 0% Tabel 6: Øvrige tilbud som driftsherrer har indsendt spørgeskemaer for *Granbohus Autisme 66 nr. 6 / 107 Autisme Fredensborg *Granbohus - Udviklingshæmning 66 nr. 6 / 107 Udviklingshæmning Fredensborg *Broen 66 nr. 6 / 107 Udviklingshæmning Gentofte *Job- og Aktivitetscenter Nord 103 Udviklingshæmning Gentofte *Blå Kors Pensionat 110 Forsorgshjem Høje-taastrup *Kløverengen 103 Sindslidelse Ishøj/Vallensbæk *3-kløveren 66 nr. 6 / 107 Udviklingshæmning Region Hovedstaden *Botilbuddet Lunden 107 Sindslidelse Region Hovedstaden *Rønnegården 104 Udviklingshæmning Region Hovedstaden *Skovvænget 107 Sindslidelse Region Hovedstaden 12

13 5. OVERSIGT OVER KOMMUNERNES VURDERING AF TILBUD PÅ BØRNE- OG UNGEOMRÅDET I FASE 1 FORDELT PÅ MÅLGRUPPER Nedenstående oversigt viser resultatet er kommunernes som myndighed i fase 1 fordelt på målgrupper. Tilbud, som driftsherrerne i fase 2 har indsendt spørgeskemaer for, er markeret med stjerne (*). Til sidst fremgår tilbud, som driftsherrerne har indsendt spørgeskemaer for, men som ikke indgik i afdækningen i fase 1. Tabel 7: Kommunernes vurdering af, om tilbud på børne- og ungeområdet er uerstattelige fordelt på målgrupper (n=26) Målgruppe Tilbud Paragraf Autisme *Sofieskolen 66 nr. 6 62% *Granbohus - Autisme 66 nr. 6 afl 54% *Sofieskolen 20 stk 2 46% *Sofieskolen 36 38% *Sofieskolen 32 31% Ishøjgård 20 stk 2 afl 8% Udviklingshæmning *Camillehusene 66 nr. 6 62% *Granbohus - Udviklingshæmning 66 nr. 6 afl 58% *Lundø 66 nr. 6 afl 58% *Troldemosen 32 42% *3-Kløveren 66 nr. 6 afl 31% *3-Kløveren 66 nr. 6 / % *Broen 66 nr. 6 / % Sindslidelse *Behandlingshjemmet Nødebogård 66 nr. 6 62% *Behandlingshjemmet Nødebogård 20 stk 2 54% *Behandlingshjemmet Nødebogård 66 nr. 6 afl 35% Ingen specifik målgruppe *Behandlingshjemmet Nødebogård 36 35% Kommunikationscentre *Kommunikationscentret Hillerød 112/113 50% *Kommunikationscenteret i Region Hovedstaden 112/113 50% Tabel 8: Øvrige tilbud, som driftsherre har indsendt spørgeskemaer for: *Specialbørnehaven Karlebo 32 Nedsat fysisk funktionsevne Fredensborg *Specialbørnehaven Spiren 32 Nedsat fysisk funktionsevne Fredensborg *Kirkebækskolen Skole og 32 Ishøj/Vallensbæk *Børnecenter for Rehabilitering 11 stk 4 Erhvervet hjerneskade Region Hovedstaden 13

14 6. OVERSIGT OVER KOMMUNERNES VURDERING AF TILBUD PÅ VOKSENMRÅDET I FASE 1 FORDELT PÅ MÅLGRUPPER Nedenstående oversigt viser resultatet er kommunernes som myndighed i fase 1. Tilbud, som driftsherrerne i fase 2 har indsendt spørgeskemaer for, er markeret med stjerne (*). Til sidst fremgår tilbud, som driftsherrerne har indsendt spørgeskemaer for, men som ikke indgik i afdækningen i fase 1. Tabel 9: Kommunernes vurdering af, om tilbud på voksenområdet er uerstattelige fordelt på målgrupper (n=26) Målgruppe Tilbud Paragraf Autisme Chr. D. X Alle % Behandlingshjemmet Strandberg % *Gefion % Kellersvej % Sofieskolen % *Stokholtbuen % *Gefion % Espevangen % Kellersvej % *UUC Brøndbyskoven % *Bakkehuset % Stokholtbuen % Vega - boliger % Vega - dagtilbud % Rudersdal Dagtilbud % Skovdiget 108 8% Nedsat fysisk funktionsevne *Jonstrupvang % *Jonstrupvang % *Taxhuset % Bredegård % *Rønnegården Projektafdeling % *Tilbuddet Rødbo % *Basen i Rødbo % *Basen Taxhuset % Lindegården % Solgaven % Solgaven Dagcenter % Linden % Selmersvej % Skipperstræde 108 0% Udviklingshæmning *Blindenetværket % *Blindenetværket % *Bredegård Døv/Blindeafd % *Bredegård Døv/Blindeafd % Bank-Mikkelsens Vej % Bank-Mikkelsens Vej % *UUC Maglemosen % 14

15 Målgruppe Tilbud Paragraf Udviklingshæmning Blomsterhusene % Bredegård Værksted % Kellersvej % *Kellersvej % Aktivitetscentret Kellersvej % *Bøgelunden % Følstruphusene % Kellersvej % Kobbelhusene - Gydevej % Kobbelhusene - særligt tilrettelagt dagtilbud % Lyngdal % *Piberødhus % *Rønnegården % *Rønnegården % *Torvevej 107 afl 23% JAC Vestegnen % Kronborghus % Lyngdal Lyngen % Ahornparken % Boligerne Brøndbyøstervej % Boligerne Gl. Lyngevej % Boligerne på Skovstien 8-12 aflastning 107 afl 15% *Bøgelunden Bøgen % Center for Job og Oplevelse % Frøgård Alle % *Gnisten % *Job- og Aktivitetscenter Nord % Midgården % Midgården % Birkegården % Boligerne på Herlufsdalsvej % Boligerne på Skovstien % Boligerne på Skovstien % Hulegården % Hulegården % Hørkær (Job- og Aktivitetscenter) % Kamager % Pensionatet Lionslund % Pensionistklubben Ebberød % Regnbuen % Rudersdal Dagtilbud % Skelhøj, Lillestræde % Søvænge % Anna Anchers Vej 108 8% Daghjemmet 104 8% Herstedøster Sidevej 108 8% 15

16 Målgruppe Tilbud Paragraf Udviklingshæmning Højsletten 108 8% Kirkeleddet % Kobbelhusene Kirkeleddet % Kobbelhusenes dagtilbud på Kirkeleddet 104 8% Længen (Tårnvej 97) 108 8% Rosenfeldthusene 108 8% Trekløveret 108 8% Trekløveret 104 8% Cathrinegården 85 4% Skovgården 108 4% Vestfløjen (Slotsherrens Vænge 6) 108 4% Krumtappen 104 0% Sindslidelse *Botilbuddet Lunden % Lunden % *Orion - Planetstien ulige numre % *Behandlingshjemmet Nødebogård 18 år % Klintegården % *Orion - Planetstien lige numre % Klintegården % *Orion - Flex % Behandlingshjemmet Nødebogård Østervang % Fabianhus % Johannes Hages Hus % Lindevang % Lindevang % *Orion-Hostel % Orion-Kulturhuset % Pilekrogen % Kløverengen % Skibbyhøj % Skibbyhøj % Slotsvænget % JAC Vestegnen (tidl. Vestegnens Erhvervscenter) % Kløverengen % *Parkvænget % *Bolero % *Måløvgård % Nybrogård 108 4% *Skovvænget 108 4% *Skovvænget 104 4% Juvelhuset 108 0% Alkoholmisbrug *Blå Kors døgn % *Blå Kors ambulant % *Blå Kors dag % Nordsjællands Misbrugscenter % Nordsjællands Misbrugscenter % 16

17 Målgruppe Tilbud Paragraf Stofmisbrug *KABS % *KABS % Nordsjællands Misbrugscenter % Krisecentre Hellerup Krisecenter % *Krisecentret Svendebjerggård % Kvindehuset % Frederiksværk Krisecenter % Hillerød Kvindekrisecenter % Krisecentret Røntofte % Forsorgshjem *Krisecentret Svendebjerggård % *Thornehøjgård % Nordsjællands Misbrugscenter Boafsnit % Nordsjællands Misbrugscenter Pensionat % Røde Kors Natherberg % *Lænkepensionatet % Overførstegården % Solvang % Solvang udslusning % Kommunikationscentre *Kommunkationscenteret i Region Hovedstaden 112/113 50% *Kommunikationscentret Hillerød 112/113 46% *Center for Specialundervisning for Voksne (CSV) 112/113 35% Tabel 10: Øvrige tilbud som driftsherrer har indsendt spørgeskemaer for *Granbohus Autisme 66 nr. 6 / 107 Autisme Fredensborg *Granbohus - Udviklingshæmning 66 nr. 6 / 107 Udviklingshæmning Fredensborg *Broen 66 nr. 6 / 107 Udviklingshæmning Gentofte *Job- og Aktivitetscenter Nord 103 Udviklingshæmning Gentofte *Blå Kors Pensionat 110 Forsorgshjem Høje-taastrup *Kløverengen 103 Sindslidelse Ishøj/Vallensbæk *3-kløveren 66 nr. 6 / 107 Udviklingshæmning Region Hovedstaden *Botilbuddet Lunden 107 Sindslidelse Region Hovedstaden *Rønnegården 104 Udviklingshæmning Region Hovedstaden *Skovvænget 107 Sindslidelse Region Hovedstaden 17

Bilag til RAMMEAFTALE 2008 FOR SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNINGSOMRÅDET

Bilag til RAMMEAFTALE 2008 FOR SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNINGSOMRÅDET Koncern Plan og Udvikling Enhed for Kommunesamarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Web www.regionh.dk Bilag til RAMMEAFTALE 2008 FOR SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNINGSOMRÅDET

Læs mere

Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2014

Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2014 Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2014 Dybdegående analyse af behov og udviklingstendenser for 2014 Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 4 Udviklingstendenser

Læs mere

Bilag 5 - Udviklingsstrategi 2013

Bilag 5 - Udviklingsstrategi 2013 Bilag 5 - Udviklingsstrategi 2013 Dybdegående analyse af behov og udviklingstendenser for 2013 Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 UDVIKLINGSTENDENSER

Læs mere

Bilag til møde i DAS 1. marts 2012

Bilag til møde i DAS 1. marts 2012 Bilag til møde i DAS 1. marts 2012 Bilag 1. pkt. 3: Udkast til Udviklingsstrategien, 2013 s. 2 Bilag 2. pkt. 3: BILAG A til Udviklingsstrategien: Opsummering af kommunernes indmeldinger til Udviklingsstrategien

Læs mere

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade Indhold Forord... 3 1. Indledning... 4 2. Mål for udviklingen på det kommunale hjerneskadeområde... 6 3. Udspillets ti anbefalinger... 7 4. Status for

Læs mere

Udviklingsstrategi KKR. 1. januar. Udviklingsstrategi Rammeaftale 2014 Nordjylland

Udviklingsstrategi KKR. 1. januar. Udviklingsstrategi Rammeaftale 2014 Nordjylland KKR NORDJYLLAND 1. januar Udviklingsstrategi 2014 Udviklingsstrategien er en del af den samlede rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Rammeaftalen omfatter de nordjyske

Læs mere

Kvalitet og bæredygtighed i den højt specialiserede indsats til mennesker med kommunikationshandicap

Kvalitet og bæredygtighed i den højt specialiserede indsats til mennesker med kommunikationshandicap N O T A T Kvalitet og bæredygtighed i den højt specialiserede indsats til mennesker med kommunikationshandicap 1. Indledning Knap fem år efter strukturreformen er det relevant at se på, hvordan delområder

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

Rammeaftale på det sociale område, det almene boligområde og dele af specialundervisningen. mellem

Rammeaftale på det sociale område, det almene boligområde og dele af specialundervisningen. mellem Rammeaftale på det sociale område, det almene boligområde og dele af specialundervisningen mellem regionsrådet i og kommunalbestyrelserne i regionen BIND II DEL 3 6. Rammeaftalens konkrete omfang 6.1 Socialområdet

Læs mere

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3.

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3. Rammeaftale Brev ID 1477576 Det specialiserede socialområde mellem Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland 2012 3. Udkast 1 Indhold 1. Forord... 4 2. Rammeaftalens parter...

Læs mere

6. Center for Social Service

6. Center for Social Service 6. 6. Præsentation af centeret Den lovmæssige ramme for Centerets indsats er forankret i Lov om Social Service. Centeret betjener to politiske udvalg; Familieudvalget og Social- og Sundhedsudvalget. Centerets

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE SAMARBEJDET MELLEM PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side

INDHOLDSFORTEGNELSE SAMARBEJDET MELLEM PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side Ankestyrelsens undersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Delundersøgelse 4: Kortlægning af antal plejefamilier i Danmark september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Opsummering

Læs mere

De Sociale Indikatorprogrammer for unge

De Sociale Indikatorprogrammer for unge De Sociale Indikatorprogrammer for unge De Sociale Indkatorprogrammer for unge Udarbejdet af Center for Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland. Konsulent Lise Marie Udsen - lise.udsen@stab.rm.dk eller

Læs mere

Udvikling af døgntilbud til sindslidende med misbrug

Udvikling af døgntilbud til sindslidende med misbrug Udvikling af døgntilbud til sindslidende med misbrug Januar 2006 Marianne Malmgren, Linda Kjær Minke og Finn Kenneth Hansen CASA Udvikling af døgntilbud til sindslidende med misbrug Januar 2006 Marianne

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema omfatter alle målgrupper

Læs mere

Klart ansvar for de svageste

Klart ansvar for de svageste Klart ansvar for de svageste Høj kvalitet og god økonomi på det specialiserede socialområde Klart ansvar for de svageste Oplæg om det højt specialiserede social- og specialundervisningsområde Klart ansvar

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse. August 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse. August 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse August 2014 BERETNING OM INDSATSEN OVER FOR HJEMLØSE Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og hovedkonklusion...

Læs mere

Selvhjulpenhed, recovery og aktiv deltagelse understøttet af velfærdsteknologi

Selvhjulpenhed, recovery og aktiv deltagelse understøttet af velfærdsteknologi Selvhjulpenhed, recovery og aktiv deltagelse understøttet af velfærdsteknologi Plan 2016-2019 på det voksenspecialiserede socialområde 2. årlige udgave, april 2015 Indhold 1 Formålet med planen...2 1.1

Læs mere

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud Ny strategi for visitation til sociale tilbud Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Indholdsfortegnelse: Rammer for ny strategi for visitation til sociale tilbud side 3 Bilag 1. Målgruppeafgrænsning

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde RAMMEAFTALE FORELØBIG UDGAVE. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde RAMMEAFTALE FORELØBIG UDGAVE. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland 2011 Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde RAMMEAFTALE FORELØBIG UDGAVE Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Rammeaftale 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

KORTLÆGNING AF VIDEN OG METODER I FORHOLD TIL TVÆRSEKTORIELT SAMARBEJDE I PSYKIATRIEN

KORTLÆGNING AF VIDEN OG METODER I FORHOLD TIL TVÆRSEKTORIELT SAMARBEJDE I PSYKIATRIEN HJEM RESUME KONTAKT OM SPIR 01 Den uafhængige samarbejdsmodel 02 Den parallelle samarbejdsmodel 03 Den serielle samarbejdsmodel 04 Gensidigt afhængige samarbejdsmodel 05 Bilag KORTLÆGNING AF VIDEN OG METODER

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

En tværfaglig udfordring. Undersøgelse af kommunernes indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug

En tværfaglig udfordring. Undersøgelse af kommunernes indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug En tværfaglig udfordring Undersøgelse af kommunernes indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug Socialt Udviklingscenter SUS 2011 En tværfaglig udfordring - Undersøgelse af kommunernes indsats for

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

Behandling af alkohol- og stofmisbrug

Behandling af alkohol- og stofmisbrug Konkurrenceudsættelse af Behandling af alkohol- og stofmisbrug Potentialeafklaring - Tårnby Kommune Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat Handicaprådet : Mandag den 19. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard (O) Haldis Glerfoss

Læs mere

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud Bilag b) Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud December 2012 Evaluering af kommunalreformen 1 AFRAPORTERING

Læs mere

Kortlægning af. Krisecentrene i Grønland

Kortlægning af. Krisecentrene i Grønland Kortlægning af Krisecentrene i Grønland Rapporten er udarbejdet af Mælkebøttecentret 07/2013 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Resumé... 3 Definition og fakta om vold... 4 Krisecentres

Læs mere