Processen omkring kortlægning af de mest specialiserede tilbud er inddelt i fire faser, som fremgår af nedenstående figur: Fase 4: Beslutning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Processen omkring kortlægning af de mest specialiserede tilbud er inddelt i fire faser, som fremgår af nedenstående figur: Fase 4: Beslutning"

Transkript

1 N O T A T : O P S A M L I N G P Å D R I F T S H E R R E R N E S B E S V A R E R L S E R I F A S E 2 A F K O R T L Æ G N I N G E N A F D E M E S T S P E C I A L I S E R E D E T I L B U D O K T O B E R Embedsmandsudvalget for Social og Uddannelse under har igangsat en proces omkring definition af de mest specialiserede tilbud i hovedstadsregionen. Formålet er at definere, hvilke tilbud i hovedstadsregionen som grundet deres specialiseringsgrad kan vurderes som værende svært erstattelige, samt opstille fælleskommunale procedurer eller tiltag, som kan bidrage til at sikre, at de mest specialiserede kompetencer bevares og udvikles. Processen omkring kortlægning af de mest specialiserede tilbud er inddelt i fire faser, som fremgår af nedenstående figur: Fase 1: Afdækning ud fra myndighedsperspektiv Fase 2: Afdækning ud fra driftsherreperspektiv Fase 3: Faglig ekspertvurdering Fase 4: Beslutning Embedsmandsudvalget har i tredje fase nedsat to paneler af fagpersoner og eksperter på henholdsvis børne- og ungeområdet og voksenområdet. Panelerne skal på baggrund af afdækningerne i fase 1 og 2 opstille kriterier for og udarbejde forslag til udvælgelse af de mest specialiserede tilbud i hovedstadsregionen. Som forberedelse til panelernes arbejde har Fælleskommunalt sekretariat udarbejdet dette notat. Første del af notatet indeholder en opsamling af de begrundelser, som driftsherrerne har angivet i forbindelse med deres indberetning af de mest specialiserede tilbud i kortlægningsens fase 2. Anden del af notatet består af en række oversigter, der i tabelform sammenstiller de indberettede tilbud i fase 2 med resultatet af afdækningen i fase DRIFTSHERRERS BEGRUNDELSER Som led i kortlægningen af de mest specialiserede tilbud i hovedstadsregionen er driftsherrerne for de kommunale og regionale tilbud i Udviklingsstrategi 2013 blevet bedt om at udfylde et spørgeskema for de af deres tilbud, som de vurderer som værende svært erstattelige. Vurderingen skulle ske ud fra en samlet bedømmelse af følgende kriterier: 1

2 Specialiseringsgraden af tilbuddets ydelser (ydelserne er af en sådan specialiseringsgrad eller så unikke, at de ikke kan findes i andre eksisterende tilbud i hovedstadsregionen, og er svære at opbygge og/eller fastholde gennem alternative tilbud eller tiltag). Målgruppe (målgruppen for alle eller dele af tilbuddets ydelser er af en så lille volumen, så målgruppen ikke er omfattet af andre eksisterende tilbud i hovedstadsregionen). Faglige kompetencer (de faglige kompetencer eller den viden, som er knyttet til tilbuddet er af en karakter, så den ikke kan findes i andre eksisterende tilbud i hovedstadsregionnen, og er svær at opbygge og/eller fastholde gennem alternative tilbud eller tiltag). Nærhedsperspektiv (alle eller dele af tilbuddets ydelser og/eller målgruppe er af en karakter, der betyder, at tilbuddets geografiske beliggenhed i hovedstadsregionen er afgørende for et hensigtsmæssigt indsatsforløbet). I alt har 13 ud af 23 adspurgte driftsherrer indsendt spørgeskemaer for sammenlagt 77 tilbud fordelt på 18 tilbud på børne- og ungeområdet og 59 tilbud på voksenområdet. Seks af tilbuddende dækker både børneog voksenområdet. På baggrund af driftsherrenes har Fælleskommunalt sekretariat udarbejdet nedenstående ikke udtømmelige liste over driftsherrernes mest almindelige begrundelser for, at et tilbud er vurderet som værende svært erstatteligt. Listen er opdelt i de fire kriterier samt øvrige bemærkninger. SPECIALISERINGSGRAD Tilbuddet har opbygget og udviklet sin specialviden over mange år. Tilbuddet har en tværfaglig tilgang og består af tværfaglige teams. Helhedstilgang i behandlingen via kombination af forskellige tilgange og metoder (fx terapi, psykologi mv.). Tilbud omfatter både til borgere og pårørende. Tilbuddet tilbyder individuelt tilrettelagte forløb. Tilbuddet arbejder med detaljeret tilrettelagte programmer for den enkelte borger. Der er mange ydelser samlet i tilbuddet, hvilket gør det muligt at designe indsatsen over for den enkelte. Der er tale om et særligt aldersrettet tilbud (fx ung, forældre). Tilbuddet giver mulighed for at bo med alderssvarende beboere inden for samme målgruppe. Tilbuddet er i nogle tilfælde et alternativ til enkeltmandsprojekter. Tilbuddet er et integeret bo- og dagtilbud. Botilbuddet indeholder dagtilbud, som er særligt tilpasset målgruppe. Tilbuddet anvender en særlig metode og indsats. Tilbuddet anvender særlige IT-hjælpemidler. De fysiske rammer i tilbuddet er særligt tilpasset målgruppen. Tilbuddet indeholder fleksible fysiske rammer (med mulighed for fællesskab og afskærming). Aflastningstilbud rummer en bred målgruppe. Tilbuddet omfatter unge mennesker på både både børne- og ungeområdet og på voksenområdet. Tilbuddet anvender måling af effekt og evidens af de anvendte metoder. Tilbuddet er akkrediteret. Tilbuddet har konktrakt med VISO. MÅLGRUPPE Tilbuddet er målrettet lille, særlig målgruppe. Borgere med omfattende funktionsnedsættelser. Borgere med individuelle, komplekse problemstillinger. Borgere med flere diagnoser. 2

3 Kombineret med adfærdsproblemer, misbrug, psykiske lidelser. Borgere med et bredt spektrum af funktionsnedsættelser. Tilbuddet er målrettet de svageste borgere. Tilbuddet omfatter borgere med individuelle solistbehov. Borgere som kræver en målrettet, faglig indsats. Kræver skærmede enheder. Svært anbringelige borgere. Borgere med behov for fuld støtte. Borgere som kræver højere normering. Borgere med behov for 1:1 normering. FAGLIGE KOMPETENCER Tilbuddet består af en tværfaglig personalegruppe. Tværfaglige teams om den enkelte borger. Specialisering inden for særlig tilgang/metode. Stor specialviden og erfaring i forhold til specifikke problemstillinger for målgruppen. Løbende efteruddannelse og undervisning af personale. Personalet modtager særlig uddannelse indenfor målgruppen. Løbende supervision af personale. Tilbuddet/personalet følger udviklingen inden for området/målgruppen tæt. Tilbud deltager i faglige netværk. Tilbud foretager specialiseret udredning og vurdering af borgere for kommuner. Tilbuddet har konsulentvirksomhed ud af huset. Tilbuddet har en lav personalegennemstrømning. Fastholdelse og opbygning af medarbejderstab. Registrering af pædagogiske tilgange. NÆRHEDSPERSPEKTIV Beliggenhed i regionen nødvendig for nærhed til familie og netværk. Behov for tilbud der er regionsdækkende pgra. lille volumen. Særligt samarbejde med nærliggende dag- og skoletilbud. Beliggende nær andre specialiserede tilbud. Beliggenhed nær hospital/psykiatrisk center. Aflastningstilbud kræver nærhed til eget hjem. Ambulante forløb giver behov for nærhed. Dækker mange kommuner, men ikke hele regionen. Tilbuddet er central beliggende i regionen. Efterværn giver behov for central beliggenhed. Dækker også kommuner uden for regionen. Tilbuddet er de facto landsdelsdækkende. Eneste tilbud i Danmark til pågældende målgruppe. ØVRIGT Behov for flere tilbud i regionen af samme slags pgr. Volumen/efterspørgslen. Ingen andre tilbud i regionen kan løse samme opgave. Stigende antal borgere i tilbuddet. Tilknytning til moderinstitution sikrer fastholdelse af personale og større fleksibilitet. Tilbuddet tilbyder både aflastning i tilbud og i eget hjem, under ledsagelse m.v. 3

4 2. OVERSIGTER OVER BESVARELSER I FASE 1 OG 2 På de følgende sider ses følgende oversigter over kommunernes og driftsherrernes indberetninger af tilbud i fase 1 og Oversigt over tilbud på børne- og ungeområdet, som driftsherrerne har indsendt spørgeskemaer for i fase Oversigt over tilbud på voksenmrådet, som driftsherrerne har indsendt spørgeskemaer for i fase Oversigt over kommunernes vurdering af tilbud på børne- og ungeområdet i fase Oversigt over kommunernes vurdering af tilbud på voksenomådet i fase Oversigt over kommunernes vurdering af tilbud på børne- og ungeområdet i fase 1 fordelt på målgrupper 6. Oversigt over kommunernes vurdering af tilbud voksenområdet i fase 1 fordelt på målgrupper 4

5 1. OVERSIGT OVER TILBUD PÅ BØRNE- OG UNGEOMRÅDET, SOM DRIFTSHERRERNE HAR INDSENDT SPØRGESKEMAER FOR I FASE 2 Ud af 19 tilbud på Børne- og Ungeområdet efter paragrafferne i Serviceloven har fem driftsherrer tilsammen indsendt spørgeskemaer for i alt 18 tilbud. De 18 tilbud fordeler sig på 14 fysiske tilbud. Tre tilbud indeholder således flere tilbud efter Serviceloven. Seks af tilbuddene omfatter også tilbud på voksenområdet. Tilbuddene fremgår af nedenstående oversigt. De tilbud som i fase 1 blev vurderet som svært erstattelige af kommunerne som myndighed er markeret med en stjerne. De tilbud, som i fase 1 blev vurderet som svært erstattelige af over halvdelen af kommunerne som myndighed, er markeret med en stjerne (*). Tabel 1: Liste over indberettede tilbud på Børne- og Ungeområdet i fase 2. Driftsherre Tilbud Paragraf Målgruppe Fredensborg *Granbohus Autisme 66 nr. 6 / 107 afl Autisme *Granbohus Udviklingshæmning 66 nr. 6 / 107 afl Udviklingshæmning Specialbørnehaven Karlebo 32 Nedsat fysisk funktionsevne Specialbørnehaven Spiren 32 Nedsat fysisk funktionsevne Gentofte Broen 66 nr. 6 / 107 Udviklingshæmning *Camillehusene 66 nr. 6 Udviklingshæmning *Lundø 66 nr. 6 afl Udviklingshæmning Troldemosen 32 Udviklingshæmning Gladsaxe Sofieskolen 20 stk 2 Autisme Sofieskolen 32 Autisme Sofieskolen 36 Autisme *Sofieskolen 66 nr. 6 Autisme Hillerød *Kommunikationscentret Hillerød 112/113 Kommunikationscenter Ishøj/Vallensbæk Kirkebækskolen Skole og 32 Nedsat fysisk funktionsevne Region Hovedstaden 3-Kløveren 66 nr. 6 / 107 Udviklingshæmning 3-Kløveren 66 nr. 6 afl Udviklingshæmning *Behandlingshjemmet Nødebogård 20 stk 2 Sindslidelse Behandlingshjemmet Nødebogård 36 Ingen specifik målgruppe *Behandlingshjemmet Nødebogård 66 nr. 6 Sindslidelse Behandlingshjemmet Nødebogård 66 nr. 6 afl Sindslidelse Børnecenter for Rehabilitering Nedsat fysisk funktionsevne *Kommunikationscenteret i Region H 112/113 Kommunikationscenter 5

6 2. OVERSIGT OVER TILBUD PÅ VOKSENMRÅDET, SOM DRIFTSHERRERNE HAR INDSENDT SPØRGESKEMAER FOR I FASE 2 Ud af 159 tilbud på Voksenområdet efter paragrafferne i Serviceloven har 13 driftsherrer tilsammen indsendt spørgeskemaer for i alt 59 tilbud. De 59 tilbud fordeler sig på 46 fysiske tilbud, hvilket vil sige, at ti tilbud indeholder flere tilbud efter Serviceloven. Seks af tilbuddene omfatter også tilbud på Børne- og Ungeområdet. Tilbuddene fremgår af nedenstående oversigt. De tilbud, som i fase 1 blev vurderet som svært erstattelige af over halvdelen af kommunerne som myndighed, er markeret med en stjerne (*). Tabel 2: Liste over indberettede tilbud på voksenområdet i fase 2. Driftsherre Tilbud Paragraf Målgruppe Ballerup Basen i Rødbo 104 Nedsat fysisk funktionsevne Måløvgård 107 Sindslidelse Stokholtbuen 108 Autisme Tilbuddet Rødbo 108 Nedsat fysisk funktionsevne Torvevej 107 afl Udviklingshæmning UUC Brøndbyskoven Autisme UUC Maglemosen 104 Udviklingshæmning Fredensborg Granbohus Autisme 66 nr. 6 / 107 afl Autisme Granbohus Udviklingshæmning 66 nr. 6 / 107 afl Udviklingshæmning Frederikssund Gnisten 104 Udviklingshæmning Gentofte *Blindenetværket 104 Udviklingshæmning *Blindenetværket 108 Udviklingshæmning Broen 66 nr. 6 / 107 Udviklingshæmning Job- og Aktivitetscenter Nord 103 Udviklingshæmning Job- og Aktivitetscenter Nord 104 Udviklingshæmning Gladsaxe Kellersvej Udviklingshæmning Sofieskolen 107 Autisme Thornehøjgård 110 Forsorgshjem Glostrup Bakkehuset 108 Autisme KABS 101 Stofmisbrug KABS 142 Stofmisbrug Lænkepensionatet 110 Forsorgshjem Parkvænget 108 Sindslidelse Hillerød Kommunikationscentret Hillerød 112/113 Kommunikationscenter Høje-Taastrup Basen Taxhuset 104 Nedsat fysisk funktionsevne Blå Kors ambulant 141 Alkoholmisbrug Blå Kors dag 141 Alkoholmisbrug Blå Kors døgn 141 Alkoholmisbrug Blå Kors Pensionat 110 Alkoholmisbrug Taxhuset 108 Nedsat fysisk funktionsevne Hørsholm Bolero 108 Sindslidelse Ishøj/Vallensbæk Kløverengen 103 Sindslidelse København Center for Specialundervisning for Voksne (CSV) 112/113 Kommunikationscenter Region Hovedstaden 3-Kløveren 66 nr. 6 / 107 Udviklingshæmning Botilbuddet Lunden 107 Sindslidelse 1 UUC Brøndbyskoven og Maglemosen er primært STU-tilbud med 104 tilknyttet 6

7 Driftsherre Tilbud Paragraf Målgruppe Botilbuddet Lunden 108 Sindslidelse *Bredegård Døv/Blindeafd. 104 Udviklingshæmning *Bredegård Døv/Blindeafd. 108 Udviklingshæmning Jonstrupvang 104 Nedsat fysisk funktionsevne Jonstrupvang 108 Nedsat fysisk funktionsevne *Kommunikationscenteret i Region H 112/113 Kommunikationscenter Krisecentret Svendebjerggård 109 Krisecentre Krisecentret Svendebjerggård 110 Forsorgshjem Orion Flex 108 Sindslidelse Orion - Planetstien lige numre 108 Sindslidelse Orion - Planetstien ulige numre 108 Sindslidelse Orion-Hostel 107 Sindslidelse Rønnegård 103 Udviklingshæmning Rønnegård 104 Udviklingshæmning Rønnegård 108 Udviklingshæmning Rønnegård Projektafdeling 107 Nedsat fysisk funktionsevne Skovvænget 104 Sindslidelse Skovvænget 107 Sindslidelse Skovvænget 108 Sindslidelse Rudersdal Bøgelunden 108 Udviklingshæmning Bøgelunden Bøgen 104 Udviklingshæmning Gefion 104 Autisme Gefion 108 Autisme Piberødhus 108 Udviklingshæmning 7

8 3. OVERSIGT OVER KOMMUNERNES VURDERING AF TILBUD PÅ BØRNE- OG UNGEOMRÅDET I FASE 1 Nedenstående oversigt viser kommunernes vurdering af tilbuddene på børne- og ungeområdet i fase. Tilbud, som driftsherrerne i fase 2 har indsendt spørgeskemaer for, er markeret med stjerne (*). Til sidst fremgår tilbud, som driftsherrerne har indsendt spørgeskemaer for, men som ikke indgik i afdækningen i fase 1. Tabel 3: Oversigt over kommunernes vurdering af tilbud på børne- og ungeområdet i fase 1 (n=26) *Behandlingshjemmet Nødebogård 66 nr. 6 Sindslidelse Region Hovedstaden 62% *Camillehusene 66 nr. 6 Udviklingshæmning Gentofte 62% *Sofieskolen 66 nr. 6 Autisme Gladsaxe 62% *Granbohus - Udviklingshæmning 66 nr. 6 afl Udviklingshæmning Fredensborg 58% *Lundø 66 nr. 6 afl Udviklingshæmning Gentofte 58% *Behandlingshjemmet Nødebogård 20 stk 2 Sindslidelse Region Hovedstaden 54% *Granbohus - Autisme 66 nr. 6 afl Autisme Fredensborg 54% *Kommunikationscentret Hillerød 112/113 Kommunikationscentre Hillerød 50% *Kommunkationscenteret i Region H 112/113 Kommunikationscentre Region Hovedstaden 50% *Sofieskolen 20 stk 2 Autisme Gladsaxe 46% *Troldemosen 32 Udviklingshæmning Gentofte 42% *Sofieskolen 36 Autisme Gladsaxe 38% *Behandlingshjemmet Nødebogård 36 Ingen specifik målgruppe Region Hovedstaden 35% *Behandlingshjemmet Nødebogård 66 nr. 6 afl Sindslidelse Region Hovedstaden 35% *3-Kløveren 66 nr. 6 afl Udviklingshæmning Region Hovedstaden 31% *Sofieskolen 32 Autisme Gladsaxe 31% *3-Kløveren 66 nr. 6 / 107 Udviklingshæmning Region Hovedstaden 27% *Broen 66 nr. 6 / 107 Udviklingshæmning Gentofte 27% Ishøjgård 20 stk 2 afl Autisme Ishøj/Vallensbæk 8% Tabel 4: Øvrige tilbud, som driftsherre har indsendt spørgeskemaer for: *Specialbørnehaven Karlebo 32 Nedsat fysisk funktionsevne Fredensborg *Specialbørnehaven Spiren 32 Nedsat fysisk funktionsevne Fredensborg *Kirkebækskolen Skole og 32 Ishøj/Vallensbæk *Børnecenter for Rehabilitering 11 stk 4 Erhvervet hjerneskade Region Hovedstaden 8

9 4. OVERSIGT OVER KOMMUNERNES VURDERING AF TILBUD PÅ VOKSENOMÅDET I FASE 1 Nedenstående oversigt viser kommunernes vurdering af tilbuddene på voksenområdet i fase. Tilbud, som driftsherrerne i fase 2 har indsendt spørgeskemaer for, er markeret med stjerne (*). Til sidst fremgår tilbud, som driftsherrerne har indsendt spørgeskemaer for, men som ikke indgik i afdækningen i fase 1. Tabel 5: Oversigt over kommunernes vurdering af tilbud på voksenområdet i fase 1 (n=26) *Blindenetværket 108 Udviklingshæmning Gentofte 62% *Blindenetværket 104 Udviklingshæmning Gentofte 58% *Bredegård Døv/Blindeafd. 104 Udviklingshæmning Region Hovedstaden 58% *Bredegård Døv/Blindeafd. 108 Udviklingshæmning Region Hovedstaden 58% *Kommunkationscenteret i Region H 112/113 Kommunikationscentre Region Hovedstaden 50% *Jonstrupvang 108 Nedsat fysisk funktionsevne Region Hovedstaden 46% *Kommunikationscentret Hillerød 112/113 Kommunikationscentre Hillerød 46% Bank-Mikkelsens Vej Udviklingshæmning Gentofte 42% Bank-Mikkelsens Vej Udviklingshæmning Gentofte 42% *Botilbuddet Lunden 108 Sindslidelse Region Hovedstaden 42% Hellerup Krisecenter 109 Krisecentre Gentofte 42% *Krisecentret Svendebjerggård 109 Krisecentre Region Hovedstaden 42% *Krisecentret Svendebjerggård 110 Forsorgshjem Region Hovedstaden 42% Chr. D. X Alle 108 Autisme Lyngby-Taarbæk 38% *Jonstrupvang 104 Nedsat fysisk funktionsevne Region Hovedstaden 38% *Taxhuset 108 Nedsat fysisk funktionsevne Høje-Taastrup 38% Behandlingshjemmet Strandberg 108 Autisme Lyngby-Taarbæk 35% Bredegård 108 Nedsat fysisk funktionsevne Region Hovedstaden 35% *Center for Specialundervisning for Voksne 112/113 Kommunikationscentre København 35% *Gefion 108 Autisme Rudersdal 35% Kvindehuset 109 Krisecentre Lyngby-Taarbæk 35% Lunden 104 Sindslidelse Region Hovedstaden 35% *Orion - Planetstien ulige numre 108 Sindslidelse Region Hovedstaden 35% *Thornehøjgård 110 Forsorgshjem Gladsaxe 35% *UUC Maglemosen 104 Udviklingshæmning Ballerup 35% Behandlingshjemmet Nødebogård 18 år 107 Sindslidelse Region Hovedstaden 31% Blomsterhusene 108 Udviklingshæmning Gentofte 31% Bredegård Værksted 103 Udviklingshæmning Region Hovedstaden 31% *KABS 142 Stofmisbrug Glostrup 31% Kellersvej Udviklingshæmning Gladsaxe 31% Kellersvej Autisme Gladsaxe 31% Klintegården 108 Sindslidelse Region Hovedstaden 31% Nordsjællands Misbrugscenter Boafsnit 110 Forsorgshjem Region Hovedstaden 31% *Orion - Planetstien lige numre 108 Sindslidelse Region Hovedstaden 31% *Rønnegården Projektafdeling 107 Nedsat fysisk funktionsevne Region Hovedstaden 31% *Sofieskolen 107 Autisme Gladsaxe 31% *Stokholtbuen 108 Autisme Ballerup 31% *Tilbuddet Rødbo 108 Nedsat fysisk funktionsevne Ballerup 31% *Blå Kors døgn 141 Alkoholmisbrug Høje-Taastrup 27% Frederiksværk Krisecenter 109 Krisecentre Halsnæs 27% 9

10 *Gefion 104 Autisme Rudersdal 27% Hillerød Kvindekrisecenter 109 Krisecentre Hillerød 27% *Kellersvej Udviklingshæmning Gladsaxe 27% Klintegården 104 Sindslidelse Region Hovedstaden 27% Krisecentret Røntofte 109 Krisecentre Helsingør 27% Nordsjællands Misbrugscenter Pensionat 110 Forsorgshjem Region Hovedstaden 27% *Orion - Flex 108 Sindslidelse Region Hovedstaden 27% Aktivitetscentret Kellersvej 104 Udviklingshæmning Gladsaxe 23% *Basen i Rødbo 104 Nedsat fysisk funktionsevne Ballerup 23% *Basen Taxhuset 104 Nedsat fysisk funktionsevne Høje-Taastrup 23% Behandlingshjemmet Nødebogård Østervang 107 Sindslidelse Region Hovedstaden 23% *Bøgelunden 108 Udviklingshæmning Rudersdal 23% Espevangen 104 Autisme Rødovre 23% Fabianhus 108 Sindslidelse Gribskov 23% Følstruphusene 108 Udviklingshæmning Hillerød 23% Johannes Hages Hus 108 Sindslidelse Fredensborg 23% *KABS 101 Stofmisbrug Glostrup 23% Kellersvej Udviklingshæmning Gladsaxe 23% Kellersvej 6 85 Autisme Gladsaxe 23% Kobbelhusene - Gydevej 108 Udviklingshæmning Gribskov 23% Kobbelhusene - særligt tilrettelagt dagtilbud 104 Udviklingshæmning Gribskov 23% Lindevang 107 Sindslidelse Helsingør 23% Lindevang 108 Sindslidelse Helsingør 23% Lyngdal 108 Udviklingshæmning Region Hovedstaden 23% *Orion-Hostel 107 Sindslidelse Region Hovedstaden 23% Orion-Kulturhuset 104 Sindslidelse Region Hovedstaden 23% *Piberødhus 108 Udviklingshæmning Rudersdal 23% Pilekrogen 108 Sindslidelse Gentofte 23% Røde Kors Natherberg 110 Forsorgshjem Region Hovedstaden 23% *Rønnegården 103 Udviklingshæmning Region Hovedstaden 23% *Rønnegården 108 Udviklingshæmning Region Hovedstaden 23% *Torvevej 107 afl Udviklingshæmning Ballerup 23% *UUC Brøndbyskoven 104 Autisme Ballerup 23% *Bakkehuset 108 Autisme Glostrup 19% JAC Vestegnen 104 Udviklingshæmning Brøndby 19% Kløverengen 107 Sindslidelse Ishøj/Vallensbæk 19% Kronborghus 108 Udviklingshæmning Helsingør 19% Lindegården 108 Nedsat fysisk funktionsevne Fredensborg 19% Lyngdal Lyngen 104 Udviklingshæmning Region Hovedstaden 19% *Lænkepensionatet 110 Forsorgshjem Glostrup 19% Overførstegården 110 Forsorgshjem Gentofte 19% Skibbyhøj 103 Sindslidelse Region Hovedstaden 19% Skibbyhøj 107 Sindslidelse Region Hovedstaden 19% Slotsvænget 108 Sindslidelse Lyngby-Taarbæk 19% Solgaven 108 Nedsat fysisk funktionsevne Region Hovedstaden 19% Solgaven Dagcenter 104 Nedsat fysisk funktionsevne Region Hovedstaden 19% 10

11 Solvang 110 Forsorgshjem Region Hovedstaden 19% Stokholtbuen 104 Autisme Ballerup 19% Ahornparken 108 Udviklingshæmning Gribskov 15% *Blå Kors ambulant 141 Alkoholmisbrug Høje-Taastrup 15% *Blå Kors dag 141 Alkoholmisbrug Høje-Taastrup 15% Boligerne Brøndbyøstervej 108 Udviklingshæmning Brøndby 15% Boligerne Gl. Lyngevej 108 Udviklingshæmning Allerød 15% Boligerne på Skovstien 8-12 aflastning 107 afl Udviklingshæmning Hillerød 15% *Bøgelunden Bøgen 104 Udviklingshæmning Rudersdal 15% Center for Job og Oplevelse 104 Udviklingshæmning Helsingør 15% Frøgård Alle 108 Udviklingshæmning Høje-Taastrup 15% *Gnisten 104 Udviklingshæmning Frederikssund 15% JAC Vestegnen 104 Sindslidelse Brøndby 15% *Job- og Aktivitetscenter Nord 104 Udviklingshæmning Gentofte 15% Kløverengen 108 Sindslidelse Ishøj/Vallensbæk 15% Linden 104 Nedsat fysisk funktionsevne Fredensborg 15% Midgården 104 Udviklingshæmning Halsnæs 15% Midgården 108 Udviklingshæmning Halsnæs 15% *Parkvænget 108 Sindslidelse Glostrup 15% Selmersvej 107 Nedsat fysisk funktionsevne Hillerød 15% Solvang udslusning 110 Forsorgshjem Region Hovedstaden 15% Vega - boliger 108 Autisme Gribskov 15% Vega - dagtilbud 104 Autisme Gribskov 15% Birkegården 104 Udviklingshæmning Gentofte 12% *Bolero 108 Sindslidelse Hørsholm 12% Boligerne på Herlufsdalsvej 107 Udviklingshæmning Hillerød 12% Boligerne på Skovstien Udviklingshæmning Hillerød 12% Boligerne på Skovstien Udviklingshæmning Hillerød 12% Hulegården 107 Udviklingshæmning Region Hovedstaden 12% Hulegården 108 Udviklingshæmning Region Hovedstaden 12% Hørkær (Job- og Aktivitetscenter) 104 Udviklingshæmning Herlev 12% Kamager 108 Udviklingshæmning Region Hovedstaden 12% *Måløvgård 107 Sindslidelse Ballerup 12% Nordsjællands Misbrugscenter 101 Stofmisbrug Region Hovedstaden 12% Nordsjællands Misbrugscenter 141 Alkoholmisbrug Region Hovedstaden 12% Nordsjællands Misbrugscenter 142 Alkoholmisbrug Region Hovedstaden 12% Pensionatet Lionslund 108 Udviklingshæmning Brøndby 12% Pensionistklubben Ebberød 104 Udviklingshæmning Rudersdal 12% Regnbuen 104 Udviklingshæmning Hillerød 12% Rudersdal Dagtilbud Udviklingshæmning Rudersdal 12% Skelhøj, Lillestræde 108 Udviklingshæmning Egedal 12% Søvænge 108 Udviklingshæmning Egedal 12% Anna Anchers Vej 108 Udviklingshæmning Helsingør 8% Daghjemmet 104 Udviklingshæmning Gribskov 8% Herstedøster Sidevej 108 Udviklingshæmning Albertslund 8% Højsletten 108 Udviklingshæmning Herlev 8% 11

12 Kirkeleddet Udviklingshæmning Gribskov 8% Kobbelhusene Kirkeleddet Udviklingshæmning Gribskov 8% Kobbelhusenes dagtilbud på Kirkeleddet 104 Udviklingshæmning Gribskov 8% Længen (Tårnvej 97) 108 Udviklingshæmning Rødovre 8% Rosenfeldthusene 108 Udviklingshæmning Frederikssund 8% Rudersdal Dagtilbud Autisme Rudersdal 8% Skovdiget 108 Autisme Gladsaxe 8% Trekløveret 104 Udviklingshæmning Halsnæs 8% Trekløveret 108 Udviklingshæmning Halsnæs 8% Cathrinegården 85 Udviklingshæmning Gladsaxe 4% Nybrogård 108 Sindslidelse Gladsaxe 4% Skovgården 108 Udviklingshæmning Herlev 4% *Skovvænget 104 Sindslidelse Region Hovedstaden 4% *Skovvænget 108 Sindslidelse Region Hovedstaden 4% Vestfløjen (Slotsherrens Vænge 6) 108 Udviklingshæmning Rødovre 4% Juvelhuset 108 Sindslidelse Herlev 0% Krumtappen 104 Udviklingshæmning Ballerup 0% Skipperstræde 108 Nedsat fysisk funktionsevne Gribskov 0% Tabel 6: Øvrige tilbud som driftsherrer har indsendt spørgeskemaer for *Granbohus Autisme 66 nr. 6 / 107 Autisme Fredensborg *Granbohus - Udviklingshæmning 66 nr. 6 / 107 Udviklingshæmning Fredensborg *Broen 66 nr. 6 / 107 Udviklingshæmning Gentofte *Job- og Aktivitetscenter Nord 103 Udviklingshæmning Gentofte *Blå Kors Pensionat 110 Forsorgshjem Høje-taastrup *Kløverengen 103 Sindslidelse Ishøj/Vallensbæk *3-kløveren 66 nr. 6 / 107 Udviklingshæmning Region Hovedstaden *Botilbuddet Lunden 107 Sindslidelse Region Hovedstaden *Rønnegården 104 Udviklingshæmning Region Hovedstaden *Skovvænget 107 Sindslidelse Region Hovedstaden 12

13 5. OVERSIGT OVER KOMMUNERNES VURDERING AF TILBUD PÅ BØRNE- OG UNGEOMRÅDET I FASE 1 FORDELT PÅ MÅLGRUPPER Nedenstående oversigt viser resultatet er kommunernes som myndighed i fase 1 fordelt på målgrupper. Tilbud, som driftsherrerne i fase 2 har indsendt spørgeskemaer for, er markeret med stjerne (*). Til sidst fremgår tilbud, som driftsherrerne har indsendt spørgeskemaer for, men som ikke indgik i afdækningen i fase 1. Tabel 7: Kommunernes vurdering af, om tilbud på børne- og ungeområdet er uerstattelige fordelt på målgrupper (n=26) Målgruppe Tilbud Paragraf Autisme *Sofieskolen 66 nr. 6 62% *Granbohus - Autisme 66 nr. 6 afl 54% *Sofieskolen 20 stk 2 46% *Sofieskolen 36 38% *Sofieskolen 32 31% Ishøjgård 20 stk 2 afl 8% Udviklingshæmning *Camillehusene 66 nr. 6 62% *Granbohus - Udviklingshæmning 66 nr. 6 afl 58% *Lundø 66 nr. 6 afl 58% *Troldemosen 32 42% *3-Kløveren 66 nr. 6 afl 31% *3-Kløveren 66 nr. 6 / % *Broen 66 nr. 6 / % Sindslidelse *Behandlingshjemmet Nødebogård 66 nr. 6 62% *Behandlingshjemmet Nødebogård 20 stk 2 54% *Behandlingshjemmet Nødebogård 66 nr. 6 afl 35% Ingen specifik målgruppe *Behandlingshjemmet Nødebogård 36 35% Kommunikationscentre *Kommunikationscentret Hillerød 112/113 50% *Kommunikationscenteret i Region Hovedstaden 112/113 50% Tabel 8: Øvrige tilbud, som driftsherre har indsendt spørgeskemaer for: *Specialbørnehaven Karlebo 32 Nedsat fysisk funktionsevne Fredensborg *Specialbørnehaven Spiren 32 Nedsat fysisk funktionsevne Fredensborg *Kirkebækskolen Skole og 32 Ishøj/Vallensbæk *Børnecenter for Rehabilitering 11 stk 4 Erhvervet hjerneskade Region Hovedstaden 13

14 6. OVERSIGT OVER KOMMUNERNES VURDERING AF TILBUD PÅ VOKSENMRÅDET I FASE 1 FORDELT PÅ MÅLGRUPPER Nedenstående oversigt viser resultatet er kommunernes som myndighed i fase 1. Tilbud, som driftsherrerne i fase 2 har indsendt spørgeskemaer for, er markeret med stjerne (*). Til sidst fremgår tilbud, som driftsherrerne har indsendt spørgeskemaer for, men som ikke indgik i afdækningen i fase 1. Tabel 9: Kommunernes vurdering af, om tilbud på voksenområdet er uerstattelige fordelt på målgrupper (n=26) Målgruppe Tilbud Paragraf Autisme Chr. D. X Alle % Behandlingshjemmet Strandberg % *Gefion % Kellersvej % Sofieskolen % *Stokholtbuen % *Gefion % Espevangen % Kellersvej % *UUC Brøndbyskoven % *Bakkehuset % Stokholtbuen % Vega - boliger % Vega - dagtilbud % Rudersdal Dagtilbud % Skovdiget 108 8% Nedsat fysisk funktionsevne *Jonstrupvang % *Jonstrupvang % *Taxhuset % Bredegård % *Rønnegården Projektafdeling % *Tilbuddet Rødbo % *Basen i Rødbo % *Basen Taxhuset % Lindegården % Solgaven % Solgaven Dagcenter % Linden % Selmersvej % Skipperstræde 108 0% Udviklingshæmning *Blindenetværket % *Blindenetværket % *Bredegård Døv/Blindeafd % *Bredegård Døv/Blindeafd % Bank-Mikkelsens Vej % Bank-Mikkelsens Vej % *UUC Maglemosen % 14

15 Målgruppe Tilbud Paragraf Udviklingshæmning Blomsterhusene % Bredegård Værksted % Kellersvej % *Kellersvej % Aktivitetscentret Kellersvej % *Bøgelunden % Følstruphusene % Kellersvej % Kobbelhusene - Gydevej % Kobbelhusene - særligt tilrettelagt dagtilbud % Lyngdal % *Piberødhus % *Rønnegården % *Rønnegården % *Torvevej 107 afl 23% JAC Vestegnen % Kronborghus % Lyngdal Lyngen % Ahornparken % Boligerne Brøndbyøstervej % Boligerne Gl. Lyngevej % Boligerne på Skovstien 8-12 aflastning 107 afl 15% *Bøgelunden Bøgen % Center for Job og Oplevelse % Frøgård Alle % *Gnisten % *Job- og Aktivitetscenter Nord % Midgården % Midgården % Birkegården % Boligerne på Herlufsdalsvej % Boligerne på Skovstien % Boligerne på Skovstien % Hulegården % Hulegården % Hørkær (Job- og Aktivitetscenter) % Kamager % Pensionatet Lionslund % Pensionistklubben Ebberød % Regnbuen % Rudersdal Dagtilbud % Skelhøj, Lillestræde % Søvænge % Anna Anchers Vej 108 8% Daghjemmet 104 8% Herstedøster Sidevej 108 8% 15

16 Målgruppe Tilbud Paragraf Udviklingshæmning Højsletten 108 8% Kirkeleddet % Kobbelhusene Kirkeleddet % Kobbelhusenes dagtilbud på Kirkeleddet 104 8% Længen (Tårnvej 97) 108 8% Rosenfeldthusene 108 8% Trekløveret 108 8% Trekløveret 104 8% Cathrinegården 85 4% Skovgården 108 4% Vestfløjen (Slotsherrens Vænge 6) 108 4% Krumtappen 104 0% Sindslidelse *Botilbuddet Lunden % Lunden % *Orion - Planetstien ulige numre % *Behandlingshjemmet Nødebogård 18 år % Klintegården % *Orion - Planetstien lige numre % Klintegården % *Orion - Flex % Behandlingshjemmet Nødebogård Østervang % Fabianhus % Johannes Hages Hus % Lindevang % Lindevang % *Orion-Hostel % Orion-Kulturhuset % Pilekrogen % Kløverengen % Skibbyhøj % Skibbyhøj % Slotsvænget % JAC Vestegnen (tidl. Vestegnens Erhvervscenter) % Kløverengen % *Parkvænget % *Bolero % *Måløvgård % Nybrogård 108 4% *Skovvænget 108 4% *Skovvænget 104 4% Juvelhuset 108 0% Alkoholmisbrug *Blå Kors døgn % *Blå Kors ambulant % *Blå Kors dag % Nordsjællands Misbrugscenter % Nordsjællands Misbrugscenter % 16

17 Målgruppe Tilbud Paragraf Stofmisbrug *KABS % *KABS % Nordsjællands Misbrugscenter % Krisecentre Hellerup Krisecenter % *Krisecentret Svendebjerggård % Kvindehuset % Frederiksværk Krisecenter % Hillerød Kvindekrisecenter % Krisecentret Røntofte % Forsorgshjem *Krisecentret Svendebjerggård % *Thornehøjgård % Nordsjællands Misbrugscenter Boafsnit % Nordsjællands Misbrugscenter Pensionat % Røde Kors Natherberg % *Lænkepensionatet % Overførstegården % Solvang % Solvang udslusning % Kommunikationscentre *Kommunkationscenteret i Region Hovedstaden 112/113 50% *Kommunikationscentret Hillerød 112/113 46% *Center for Specialundervisning for Voksne (CSV) 112/113 35% Tabel 10: Øvrige tilbud som driftsherrer har indsendt spørgeskemaer for *Granbohus Autisme 66 nr. 6 / 107 Autisme Fredensborg *Granbohus - Udviklingshæmning 66 nr. 6 / 107 Udviklingshæmning Fredensborg *Broen 66 nr. 6 / 107 Udviklingshæmning Gentofte *Job- og Aktivitetscenter Nord 103 Udviklingshæmning Gentofte *Blå Kors Pensionat 110 Forsorgshjem Høje-taastrup *Kløverengen 103 Sindslidelse Ishøj/Vallensbæk *3-kløveren 66 nr. 6 / 107 Udviklingshæmning Region Hovedstaden *Botilbuddet Lunden 107 Sindslidelse Region Hovedstaden *Rønnegården 104 Udviklingshæmning Region Hovedstaden *Skovvænget 107 Sindslidelse Region Hovedstaden 17

Rammeaftale 2011 for Social- og specialundervisningsområdet

Rammeaftale 2011 for Social- og specialundervisningsområdet Forslag meaftale 2011 for Social- og specialundervisningsområdet Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Dragør Egedal Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Gribskov

Læs mere

Fordeling af Københavns Amts aktiver, passiver, rettigheder, pligter og ansatte pr. 1. januar 2007:

Fordeling af Københavns Amts aktiver, passiver, rettigheder, pligter og ansatte pr. 1. januar 2007: Fordelingsoversigt Indhold: Region Hovedstaden Staten Kommuner - Albertslund Kommune - Ballerup Kommune - Brøndby Kommune - Dragør Kommune - Egedal Kommune - Furesø Kommune - Gentofte Kommune - Gladsaxe

Læs mere

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Rammeaftalen 2011 Bilag: - Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning på voksen Hørsholm

Læs mere

Bilag til RAMMEAFTALE 2008 FOR SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNINGSOMRÅDET

Bilag til RAMMEAFTALE 2008 FOR SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNINGSOMRÅDET Koncern Plan og Udvikling Enhed for Kommunesamarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Web www.regionh.dk Bilag til RAMMEAFTALE 2008 FOR SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNINGSOMRÅDET

Læs mere

Kortlægning af de mest specialiserede tilbud i hovedstadsregionen

Kortlægning af de mest specialiserede tilbud i hovedstadsregionen Kortlægning af de mest specialiserede tilbud i hovedstadsregionen Afrapportering af resultater i fase 1 og model for samarbejde August 2012 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde

Læs mere

Kortlægning af de mest specialiserede tilbud i hovedstadsregionen

Kortlægning af de mest specialiserede tilbud i hovedstadsregionen Kortlægning af de mest specialiserede tilbud i hovedstadsregionen Afrapportering på børne- og ungeområdet og voksenområdet nuar 2013 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde INDHOLD

Læs mere

Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2014

Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2014 Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2014 Dybdegående analyse af behov og udviklingstendenser for 2014 Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 4 Udviklingstendenser

Læs mere

Bilag 5 - Udviklingsstrategi 2013

Bilag 5 - Udviklingsstrategi 2013 Bilag 5 - Udviklingsstrategi 2013 Dybdegående analyse af behov og udviklingstendenser for 2013 Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 UDVIKLINGSTENDENSER

Læs mere

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne September 2013 Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne i Region Hovedstaden Kun halvdelen af virksomhederne i Region Hovedstaden vil anbefale den kommune, de selv bor i til andre virksomheder.

Læs mere

Rammeaftale 2010. for Social- og specialundervisningsområdet. Del B: Beskrivende del

Rammeaftale 2010. for Social- og specialundervisningsområdet. Del B: Beskrivende del Rammeaftale 2010 for Socal- og specalundervsnngsområdet Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Dragør Egedal Fredensborg Frederksberg Frederkssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Grbskov Halsnæs

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

specialundervisning 2014

specialundervisning 2014 Analyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning 2014 Kommunerne i hovedstadsregionen marts 2014 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede

Læs mere

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen.

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen. Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Herlev kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Herlev kommune Kontaktperson Randi Westergaard Tlf. nr. 44526025 Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens

Læs mere

Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2016

Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2016 Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2016 Oversigt over tilbud beliggende i hovedstadsregionen Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2016 1 Bilag Indledning Bilag 1 indeholder en oversigt over tilbud

Læs mere

Rammeaftale 2014. Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

Rammeaftale 2014. Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Rammeaftale 2014 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2014 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede

Læs mere

Borgere med mere end én kronisk sygdom

Borgere med mere end én kronisk sygdom Borgere med mere end én kronisk sygdom Resultater fra Sundhedsprofil 2013 Kronisk Sygdom v/ Maj Bekker-Jeppesen Cathrine Juel Lau, Maja Lykke, Anne Helms Andreasen, Gert Virenfeldt Lone Prip Buhelt, Kirstine

Læs mere

Kommunen som driftsherre for det enkelte tilbud.

Kommunen som driftsherre for det enkelte tilbud. Indledning Side 1. Talbilag til kommunens redegørelse til regionen d. 1. maj 2008 Kommune: Kontaktperson: Camilla Bruun Overskrifter på de enkelte ark. Opdeling i Kommunen som driftsherre for det enkelte

Læs mere

Bilag 1 (Forslag til rammeaftale 2009 - revideret efter forretningsudvalgets møde den 14. august 2008)

Bilag 1 (Forslag til rammeaftale 2009 - revideret efter forretningsudvalgets møde den 14. august 2008) REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 19. august 2008 Sag nr. 3 Emne: Rammeaftale 2009 mellem kommunerne og Region Hovedstaden for sociale og socialpsykiatriske tilbud samt specialundervisningstilbud

Læs mere

Hvad er regionernes rolle?

Hvad er regionernes rolle? Hvad er regionernes rolle? Behovet for dataudveksling mellem Staten, kommunerne og Regionerne Jordforureningsindsats og grundvandsbeskyttelse Natur & Miljø 22. maj 2012 Fagleder Carsten Bagge Jensen, Region

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund

Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund Møde i Psykiatri- og Handicapudvalget den 13. december 2010 Organisationen afspejler den fysiske struktur Direktion Stabe Psykiatri Børne- og

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE

ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE OM ANALYSEN Fokus på de unge mellem 15-17 år, som ikke er i gang med en uddannelse baseret på kvantitativ data Hvad er sandsynligheden for at de ender i jobcentret

Læs mere

Rammeaftale 2015. Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

Rammeaftale 2015. Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Rammeaftale 2015 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2015 Version 1.0 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede

Læs mere

SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE

SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE JUNI 2011 DEL 1: Oplysninger om antal voksne handicappede og sindslidende I denne del af spørgeskemaet beder vi om oplysninger

Læs mere

Institutionsprofil for Rødovre Ungdomspension

Institutionsprofil for Rødovre Ungdomspension Institutionsprofil for Rødovre Ungdomspension September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Rødovre Ungdomspension...4 2. Kapacitet og belægning...5 3. Personale og økonomi...6

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

PSYKIATRIEN I KØBENHAVNS AMT

PSYKIATRIEN I KØBENHAVNS AMT PSYKIATRIEN I KØBENHAVNS AMT Udgiver: Københavns Amt, Psykiatrisekretariatet Stationsparken 27, 2600 Glostrup Tlf.: 4322 2222 Fax: 4322 2479 Hjemmeside: www.kbhamt.dk Udgivet april 2001 2. oplag: maj 2.001

Læs mere

Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-19 (version 8.1.2015)

Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-19 (version 8.1.2015) Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden Praksisplan 2015-19 (version 8.1.2015) 1 Ordforklaringsliste I grundbeskrivelsen anvendes forskellige fagtermer og udtryk, som uddybes nærmere nedenfor:

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013

Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013 Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013 INTRODUKTION TIL SPØRGESKEMA Skemaet er udarbejdet med henblik på at få belyst hvilke planer og forventninger kommunerne har til afvigelser i udbud og efterspørgsel

Læs mere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 13. maj 2011 J.nr. : Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Afkortningen af dagpengepengeperioden

Læs mere

Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011. Opbygning

Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011. Opbygning Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011 I denne del skal der svares på: Overordnede spørgsmål vedr. kommunens rolle som efterspørger af tilbud set i forhold til foregående år (2009/2010)

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 3.2 Udviklingen af det nære sundhedsvæsen opfølgning og revision af fælles rammepapir for somatik...2 Bilag 1: Notat Opfølgning på rammepapir

Læs mere

Institutionsprofil for Jonstrupvang Bebyggelsen

Institutionsprofil for Jonstrupvang Bebyggelsen Institutionsprofil for Jonstrupvang Bebyggelsen September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Jonstrupvang-Bebyggelsen...4 2. Kapacitet og belægning...5 3. Personale og økonomi...6

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN OPSAMLING. DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE

KKR HOVEDSTADEN OPSAMLING. DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OPSAMLING DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE DEN 5. FEBRUAR 2015 INDHOLD Baggrund Program for dialogmødet Opsamling fra paneldebatten Opsamling fra workshoppen Deltagerliste

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Behandlingssteder i Region Hovedstaden for alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Behandlingssteder i Region Hovedstaden for alkohol- og stofmisbrugsbehandling Behandlingssteder i Region Hovedstaden for alkohol- og stofmisbrugsbehandling Region Hovedstadens Kommuner Albertslund Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Tlf. 43 68 68 68 albertslund@albertslund.dk

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2013 Marts 2014 Beskæftigelsesrådet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED

Læs mere

1. Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat

1. Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat Dato: 15. maj 2014 Forfatter DSt: Michael Berg Rasmussen 1. Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat Geografisk afgrænsning af Øresundsregionen Øresundsregionen er i Ørestat

Læs mere

Takstoversigt for den mellemkommunale specialundervisning i Hovedstadsregionens kommuner 2012

Takstoversigt for den mellemkommunale specialundervisning i Hovedstadsregionens kommuner 2012 Netværk 1 Fredensborg Ullerødskolen, autisme 308.789 Ullerødskolen SFO 183.184 Specialbørnehaven i Karlebo 511.389 Specialbørnehaven Spiren 530.071 Helsingør Grydemoseskolen Team V 302.000 Team V, SFO,Trygkogeren

Læs mere

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. Oversigt over de fem udviklingsstrategier for social- og specialundervisningsområdet Overordnede tendenser/visioner Der vurderes ikke aktuelt at være behov for i 2015 at indgå tværkommunale aftaler og/eller

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

BILAG Samspil og styring på det specialiserede socialområde Rapport

BILAG Samspil og styring på det specialiserede socialområde Rapport BILAG Samspil og styring på det specialiserede socialområde Rapport Dato: 07.05.2014 Kontaktperson: Camilla Fyhn Milland Telefon.: 21339184 E-mail: cfm@vejenkom.dk Kommissorium for arbejdsgruppen vedr.

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014.

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014. SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Takstoversigt for den mellemkommunale specialundervisning i Hovedstadsregionens kommuner 2015

Takstoversigt for den mellemkommunale specialundervisning i Hovedstadsregionens kommuner 2015 Takstoversigt for den mellemkommunale specialundervisning i Hovedstadsregionens kommuner 2015 Kilde: www.kfs-hovedstadsregionen.dk Kommune Skole (undervisning) Fritid (SFO/klub) Dagtilbud Netværk 1 17-3-2015

Læs mere

Nordsjælland lytter mindst til erhvervslivet

Nordsjælland lytter mindst til erhvervslivet Oktober 2013 Nordsjælland lytter mindst til erhvervslivet Tre ud af ti virksomheder i det gamle Frederiksborg Amt mener, at byrådene i kommunerne har været gode eller meget gode til at lytte til erhvervslivet.

Læs mere

BESVARELSEN ER FORETAGET AF:

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: S K E M A T I L I N D B E R E T N I N G A F F R E M T I D I G E B E H O V O G U D V I K L I N G S T E N D E N S E R I M Å L G R U P P E R O G T I L B U D F O R 2 0 1 5 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE:

Læs mere

Regionens og kommunernes opgaver på uddannelsesområdet

Regionens og kommunernes opgaver på uddannelsesområdet Halsnæ Regional Udviklingsplan 2012 Uddannelse Regionens og kommunernes opgaver på uddannelsesområdet Regionen har en rolle i forhold til at facilitere et bredt samarbejde regionalt mellem kommuner og

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Svesken på disken NNS-ledelsesbootcamp, efteråret 2013. Trine Ladekarl Nellemann rektor hhx, htx, stx Ishøj, CPH WEST

Svesken på disken NNS-ledelsesbootcamp, efteråret 2013. Trine Ladekarl Nellemann rektor hhx, htx, stx Ishøj, CPH WEST Svesken på disken NNS-ledelsesbootcamp, efteråret 2013 Trine Ladekarl Nellemann rektor hhx, htx, stx Ishøj, CPH WEST Hvorfor leder? Vi gør en forskel! Vi har stort ansvar og indflydelse! Vi kan blive ved

Læs mere

Udførelse af uanmeldte tilsyn med plejehjem og sociale tilbud i Helsingør Kommune

Udførelse af uanmeldte tilsyn med plejehjem og sociale tilbud i Helsingør Kommune Bilag Udførelse af uanmeldte tilsyn med plejehjem og sociale i Helsingør Kommune Oversigt over plejehjem, permanente ældreboliger og sociale A. Plejehjem og permanente ældreboliger Navn Ældreområdet Plejehjemmet

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Frederikshavn Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på

Læs mere

Institutionsprofil for Parkvænget

Institutionsprofil for Parkvænget Institutionsprofil for Parkvænget September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. De socialpsykiatriske botilbuds opgaver i psykiatrien...4 2. Beskrivelse af Parkvænget...4 3. Kapacitet og belægning...6

Læs mere

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007 Region Hovedstaden Vækstforum 23. oktober 2007 Hvem er vi? 5 væksthuse et i hver region Etableret som erhvervsdrivende fonde og ejet af kommunerne Har professionel bestyrelse (2 medlemmer udpeget af Vækstforum)

Læs mere

Cykelregnskab for Region Hovedstaden

Cykelregnskab for Region Hovedstaden Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Indhold. Forord 2. 1. Introduktion 3. 2. Fakta om Københavns Amt 4

Indhold. Forord 2. 1. Introduktion 3. 2. Fakta om Københavns Amt 4 Grønt regnskab 2001 KØBENHAVNS AMT Indhold Forord 2 1. Introduktion 3 2. Fakta om Københavns Amt 4 3. Miljø- og energikortlægning 5 Energi- og emissionsdata 5 Varme 5 El 6 Vand 6 Nøgletal 6 Energiforbrugets

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Institutionsprofil for Job- og aktivitetscenter Sydvest

Institutionsprofil for Job- og aktivitetscenter Sydvest Institutionsprofil for Job- og aktivitetscenter Sydvest Værkstedet Hesselager 11 (Administration) Værkstedet Biblioteksvej Aktivitetscentret Ishøj Værkstedet Hulegården Brøndbyskovens Værkstedcenter Daghjemmet

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille!

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille! Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Rigtig mange i hovedstadsregionen bruger allerede cyklen til den daglige transport mellem bolig og job med store gevinster for

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne Til Regionsrådet i Region Hovedstaden Kommunalbestyrelserne i Albertslund Kommune, Allerød Kommune, Ballerup Kommune, Bornholms Regionskommune, Brøndby Kommune, Dragør Kommune, Egedal Kommune, Fredensborg

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel Region Hovedstaden Graviditet og fødsel Indledning Tillykke med din graviditet. Vi glæder os til at se dig på et af Region Hovedstadens fem fødesteder. 1/3 af alle kvinder føder i Hovedstaden - svarende

Læs mere

1. Indledning... 2. 2. Lovgivning og generelle principper... 2. 3. Socialtilsyn Hovedstadens budget 2015... 3

1. Indledning... 2. 2. Lovgivning og generelle principper... 2. 3. Socialtilsyn Hovedstadens budget 2015... 3 NOTAT 14. oktober 2014 Sagsbehandler: agma Notat om beregning af takster og budget for Socialtilsyn Hovedstaden 2015 Socialtilsyn Hovedstaden Indhold 1. Indledning... 2 2. Lovgivning og generelle principper...

Læs mere

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Januar 2014 Indhold Indledning... 3 Samlet kapacitet og belægning på de lands- og

Læs mere

Bilag 5 - Styringsaftale 2014

Bilag 5 - Styringsaftale 2014 Bilag 5 - Styringsaftale 2014 Kommissorium for task force vedrørende de mest specialiserede tilbud Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2014 1 BAGGRUND Som en delmængde af de højt specialiserede

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2014 Juli 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE

Læs mere

BILAG Udviklingsstrategi 2013

BILAG Udviklingsstrategi 2013 BILAG Udviklingsstrategi 2013 Bilag...2 Bilag 1: Tilbud omfattet af Udviklingsstrategien...2 Bilag 2: Særlige forhold...3 Bilag 3: Tendenser og behov...6 Bilag 4: Procedurer for koordinering af lands og

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

NOTAT: Bilag: Valg af sammenligningskommuner til benchmark

NOTAT: Bilag: Valg af sammenligningskommuner til benchmark Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 82794 Brevid. 1633292 Ref. MARTINFE Dir. tlf. 46 31 31 52 martinfe@roskilde.dk 7. marts 2013 NOTAT: Bilag: Valg af sammenligningskommuner til benchmark

Læs mere

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger I forbindelse med fase 1 i projektet Deltidsstillinger til fuldtidsstillinger for pædagoger

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Implementering af familierådgivningsordningen 109 stk. 4 i kommunerne

Implementering af familierådgivningsordningen 109 stk. 4 i kommunerne Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 80 Offentligt Implementering af familierådgivningsordningen 109 stk. 4 i kommunerne Opfølgning på 24 kommuner Status november 2013 Socialstyrelsen Edisonsvej 18,

Læs mere

Punkt nr. 15 - Donation af genanvendeligt udstyr Bilag 1 - Side -1 af 50

Punkt nr. 15 - Donation af genanvendeligt udstyr Bilag 1 - Side -1 af 50 Bilag 1 - Side -1 af 50 Bilag 1 - Side -2 af 50 Bilag 1 - Side -3 af 50 Bilag 1 - Side -4 af 50 Bilag 1 - Side -5 af 50 Bilag 1 - Side -6 af 50 Bilag 1 - Side -7 af 50 Bilag 1 - Side -8 af 50 Bilag 1 -

Læs mere

Kommune og Region Aktivitetscentret

Kommune og Region Aktivitetscentret 26 Metal Hovedstaden, Det offentlige sekretariat Oktober kvartal 28 Timeløn Kommune og Region Aktivitetscentret Maskinarbejder 2 98,37 86,65,68,99 23,35 2,97-2,76 Aktivitetscentret total 3 94,46,45 22,89,57

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for gruppe 6 Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Østdanmark Vordingborg Vordingborg Østdanmark

Læs mere

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug STOFMISBRUG 2020 KABS KONFERENCE 19-20 MARTS 2013. Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug Konst. Klinikchef Mette Brandt-

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

& $ & ' $ ( ( 6 +!! $! +! &..5$!

& $ & ' $ ( ( 6 +!! $! +! &..5$! !""#$ %"" !"#!!$ % $$! & & $ & ' $ ( )!$*$+!$$$,)-.+!+$+/#+!$ & &.+!+$+ +0! 1 ' +!$+!$+2! 3 3 4+25++$2 ( ( 6 +!! $! +! & 7++$ # $$ % 7++$ +#$ & 7++$ #+!# $$ + &# 8$)..5$! 7 2+8 2 ' &()$* $ $ 1&"0$$$ $

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere