Processen omkring kortlægning af de mest specialiserede tilbud er inddelt i fire faser, som fremgår af nedenstående figur: Fase 4: Beslutning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Processen omkring kortlægning af de mest specialiserede tilbud er inddelt i fire faser, som fremgår af nedenstående figur: Fase 4: Beslutning"

Transkript

1 N O T A T : O P S A M L I N G P Å D R I F T S H E R R E R N E S B E S V A R E R L S E R I F A S E 2 A F K O R T L Æ G N I N G E N A F D E M E S T S P E C I A L I S E R E D E T I L B U D O K T O B E R Embedsmandsudvalget for Social og Uddannelse under har igangsat en proces omkring definition af de mest specialiserede tilbud i hovedstadsregionen. Formålet er at definere, hvilke tilbud i hovedstadsregionen som grundet deres specialiseringsgrad kan vurderes som værende svært erstattelige, samt opstille fælleskommunale procedurer eller tiltag, som kan bidrage til at sikre, at de mest specialiserede kompetencer bevares og udvikles. Processen omkring kortlægning af de mest specialiserede tilbud er inddelt i fire faser, som fremgår af nedenstående figur: Fase 1: Afdækning ud fra myndighedsperspektiv Fase 2: Afdækning ud fra driftsherreperspektiv Fase 3: Faglig ekspertvurdering Fase 4: Beslutning Embedsmandsudvalget har i tredje fase nedsat to paneler af fagpersoner og eksperter på henholdsvis børne- og ungeområdet og voksenområdet. Panelerne skal på baggrund af afdækningerne i fase 1 og 2 opstille kriterier for og udarbejde forslag til udvælgelse af de mest specialiserede tilbud i hovedstadsregionen. Som forberedelse til panelernes arbejde har Fælleskommunalt sekretariat udarbejdet dette notat. Første del af notatet indeholder en opsamling af de begrundelser, som driftsherrerne har angivet i forbindelse med deres indberetning af de mest specialiserede tilbud i kortlægningsens fase 2. Anden del af notatet består af en række oversigter, der i tabelform sammenstiller de indberettede tilbud i fase 2 med resultatet af afdækningen i fase DRIFTSHERRERS BEGRUNDELSER Som led i kortlægningen af de mest specialiserede tilbud i hovedstadsregionen er driftsherrerne for de kommunale og regionale tilbud i Udviklingsstrategi 2013 blevet bedt om at udfylde et spørgeskema for de af deres tilbud, som de vurderer som værende svært erstattelige. Vurderingen skulle ske ud fra en samlet bedømmelse af følgende kriterier: 1

2 Specialiseringsgraden af tilbuddets ydelser (ydelserne er af en sådan specialiseringsgrad eller så unikke, at de ikke kan findes i andre eksisterende tilbud i hovedstadsregionen, og er svære at opbygge og/eller fastholde gennem alternative tilbud eller tiltag). Målgruppe (målgruppen for alle eller dele af tilbuddets ydelser er af en så lille volumen, så målgruppen ikke er omfattet af andre eksisterende tilbud i hovedstadsregionen). Faglige kompetencer (de faglige kompetencer eller den viden, som er knyttet til tilbuddet er af en karakter, så den ikke kan findes i andre eksisterende tilbud i hovedstadsregionnen, og er svær at opbygge og/eller fastholde gennem alternative tilbud eller tiltag). Nærhedsperspektiv (alle eller dele af tilbuddets ydelser og/eller målgruppe er af en karakter, der betyder, at tilbuddets geografiske beliggenhed i hovedstadsregionen er afgørende for et hensigtsmæssigt indsatsforløbet). I alt har 13 ud af 23 adspurgte driftsherrer indsendt spørgeskemaer for sammenlagt 77 tilbud fordelt på 18 tilbud på børne- og ungeområdet og 59 tilbud på voksenområdet. Seks af tilbuddende dækker både børneog voksenområdet. På baggrund af driftsherrenes har Fælleskommunalt sekretariat udarbejdet nedenstående ikke udtømmelige liste over driftsherrernes mest almindelige begrundelser for, at et tilbud er vurderet som værende svært erstatteligt. Listen er opdelt i de fire kriterier samt øvrige bemærkninger. SPECIALISERINGSGRAD Tilbuddet har opbygget og udviklet sin specialviden over mange år. Tilbuddet har en tværfaglig tilgang og består af tværfaglige teams. Helhedstilgang i behandlingen via kombination af forskellige tilgange og metoder (fx terapi, psykologi mv.). Tilbud omfatter både til borgere og pårørende. Tilbuddet tilbyder individuelt tilrettelagte forløb. Tilbuddet arbejder med detaljeret tilrettelagte programmer for den enkelte borger. Der er mange ydelser samlet i tilbuddet, hvilket gør det muligt at designe indsatsen over for den enkelte. Der er tale om et særligt aldersrettet tilbud (fx ung, forældre). Tilbuddet giver mulighed for at bo med alderssvarende beboere inden for samme målgruppe. Tilbuddet er i nogle tilfælde et alternativ til enkeltmandsprojekter. Tilbuddet er et integeret bo- og dagtilbud. Botilbuddet indeholder dagtilbud, som er særligt tilpasset målgruppe. Tilbuddet anvender en særlig metode og indsats. Tilbuddet anvender særlige IT-hjælpemidler. De fysiske rammer i tilbuddet er særligt tilpasset målgruppen. Tilbuddet indeholder fleksible fysiske rammer (med mulighed for fællesskab og afskærming). Aflastningstilbud rummer en bred målgruppe. Tilbuddet omfatter unge mennesker på både både børne- og ungeområdet og på voksenområdet. Tilbuddet anvender måling af effekt og evidens af de anvendte metoder. Tilbuddet er akkrediteret. Tilbuddet har konktrakt med VISO. MÅLGRUPPE Tilbuddet er målrettet lille, særlig målgruppe. Borgere med omfattende funktionsnedsættelser. Borgere med individuelle, komplekse problemstillinger. Borgere med flere diagnoser. 2

3 Kombineret med adfærdsproblemer, misbrug, psykiske lidelser. Borgere med et bredt spektrum af funktionsnedsættelser. Tilbuddet er målrettet de svageste borgere. Tilbuddet omfatter borgere med individuelle solistbehov. Borgere som kræver en målrettet, faglig indsats. Kræver skærmede enheder. Svært anbringelige borgere. Borgere med behov for fuld støtte. Borgere som kræver højere normering. Borgere med behov for 1:1 normering. FAGLIGE KOMPETENCER Tilbuddet består af en tværfaglig personalegruppe. Tværfaglige teams om den enkelte borger. Specialisering inden for særlig tilgang/metode. Stor specialviden og erfaring i forhold til specifikke problemstillinger for målgruppen. Løbende efteruddannelse og undervisning af personale. Personalet modtager særlig uddannelse indenfor målgruppen. Løbende supervision af personale. Tilbuddet/personalet følger udviklingen inden for området/målgruppen tæt. Tilbud deltager i faglige netværk. Tilbud foretager specialiseret udredning og vurdering af borgere for kommuner. Tilbuddet har konsulentvirksomhed ud af huset. Tilbuddet har en lav personalegennemstrømning. Fastholdelse og opbygning af medarbejderstab. Registrering af pædagogiske tilgange. NÆRHEDSPERSPEKTIV Beliggenhed i regionen nødvendig for nærhed til familie og netværk. Behov for tilbud der er regionsdækkende pgra. lille volumen. Særligt samarbejde med nærliggende dag- og skoletilbud. Beliggende nær andre specialiserede tilbud. Beliggenhed nær hospital/psykiatrisk center. Aflastningstilbud kræver nærhed til eget hjem. Ambulante forløb giver behov for nærhed. Dækker mange kommuner, men ikke hele regionen. Tilbuddet er central beliggende i regionen. Efterværn giver behov for central beliggenhed. Dækker også kommuner uden for regionen. Tilbuddet er de facto landsdelsdækkende. Eneste tilbud i Danmark til pågældende målgruppe. ØVRIGT Behov for flere tilbud i regionen af samme slags pgr. Volumen/efterspørgslen. Ingen andre tilbud i regionen kan løse samme opgave. Stigende antal borgere i tilbuddet. Tilknytning til moderinstitution sikrer fastholdelse af personale og større fleksibilitet. Tilbuddet tilbyder både aflastning i tilbud og i eget hjem, under ledsagelse m.v. 3

4 2. OVERSIGTER OVER BESVARELSER I FASE 1 OG 2 På de følgende sider ses følgende oversigter over kommunernes og driftsherrernes indberetninger af tilbud i fase 1 og Oversigt over tilbud på børne- og ungeområdet, som driftsherrerne har indsendt spørgeskemaer for i fase Oversigt over tilbud på voksenmrådet, som driftsherrerne har indsendt spørgeskemaer for i fase Oversigt over kommunernes vurdering af tilbud på børne- og ungeområdet i fase Oversigt over kommunernes vurdering af tilbud på voksenomådet i fase Oversigt over kommunernes vurdering af tilbud på børne- og ungeområdet i fase 1 fordelt på målgrupper 6. Oversigt over kommunernes vurdering af tilbud voksenområdet i fase 1 fordelt på målgrupper 4

5 1. OVERSIGT OVER TILBUD PÅ BØRNE- OG UNGEOMRÅDET, SOM DRIFTSHERRERNE HAR INDSENDT SPØRGESKEMAER FOR I FASE 2 Ud af 19 tilbud på Børne- og Ungeområdet efter paragrafferne i Serviceloven har fem driftsherrer tilsammen indsendt spørgeskemaer for i alt 18 tilbud. De 18 tilbud fordeler sig på 14 fysiske tilbud. Tre tilbud indeholder således flere tilbud efter Serviceloven. Seks af tilbuddene omfatter også tilbud på voksenområdet. Tilbuddene fremgår af nedenstående oversigt. De tilbud som i fase 1 blev vurderet som svært erstattelige af kommunerne som myndighed er markeret med en stjerne. De tilbud, som i fase 1 blev vurderet som svært erstattelige af over halvdelen af kommunerne som myndighed, er markeret med en stjerne (*). Tabel 1: Liste over indberettede tilbud på Børne- og Ungeområdet i fase 2. Driftsherre Tilbud Paragraf Målgruppe Fredensborg *Granbohus Autisme 66 nr. 6 / 107 afl Autisme *Granbohus Udviklingshæmning 66 nr. 6 / 107 afl Udviklingshæmning Specialbørnehaven Karlebo 32 Nedsat fysisk funktionsevne Specialbørnehaven Spiren 32 Nedsat fysisk funktionsevne Gentofte Broen 66 nr. 6 / 107 Udviklingshæmning *Camillehusene 66 nr. 6 Udviklingshæmning *Lundø 66 nr. 6 afl Udviklingshæmning Troldemosen 32 Udviklingshæmning Gladsaxe Sofieskolen 20 stk 2 Autisme Sofieskolen 32 Autisme Sofieskolen 36 Autisme *Sofieskolen 66 nr. 6 Autisme Hillerød *Kommunikationscentret Hillerød 112/113 Kommunikationscenter Ishøj/Vallensbæk Kirkebækskolen Skole og 32 Nedsat fysisk funktionsevne Region Hovedstaden 3-Kløveren 66 nr. 6 / 107 Udviklingshæmning 3-Kløveren 66 nr. 6 afl Udviklingshæmning *Behandlingshjemmet Nødebogård 20 stk 2 Sindslidelse Behandlingshjemmet Nødebogård 36 Ingen specifik målgruppe *Behandlingshjemmet Nødebogård 66 nr. 6 Sindslidelse Behandlingshjemmet Nødebogård 66 nr. 6 afl Sindslidelse Børnecenter for Rehabilitering Nedsat fysisk funktionsevne *Kommunikationscenteret i Region H 112/113 Kommunikationscenter 5

6 2. OVERSIGT OVER TILBUD PÅ VOKSENMRÅDET, SOM DRIFTSHERRERNE HAR INDSENDT SPØRGESKEMAER FOR I FASE 2 Ud af 159 tilbud på Voksenområdet efter paragrafferne i Serviceloven har 13 driftsherrer tilsammen indsendt spørgeskemaer for i alt 59 tilbud. De 59 tilbud fordeler sig på 46 fysiske tilbud, hvilket vil sige, at ti tilbud indeholder flere tilbud efter Serviceloven. Seks af tilbuddene omfatter også tilbud på Børne- og Ungeområdet. Tilbuddene fremgår af nedenstående oversigt. De tilbud, som i fase 1 blev vurderet som svært erstattelige af over halvdelen af kommunerne som myndighed, er markeret med en stjerne (*). Tabel 2: Liste over indberettede tilbud på voksenområdet i fase 2. Driftsherre Tilbud Paragraf Målgruppe Ballerup Basen i Rødbo 104 Nedsat fysisk funktionsevne Måløvgård 107 Sindslidelse Stokholtbuen 108 Autisme Tilbuddet Rødbo 108 Nedsat fysisk funktionsevne Torvevej 107 afl Udviklingshæmning UUC Brøndbyskoven Autisme UUC Maglemosen 104 Udviklingshæmning Fredensborg Granbohus Autisme 66 nr. 6 / 107 afl Autisme Granbohus Udviklingshæmning 66 nr. 6 / 107 afl Udviklingshæmning Frederikssund Gnisten 104 Udviklingshæmning Gentofte *Blindenetværket 104 Udviklingshæmning *Blindenetværket 108 Udviklingshæmning Broen 66 nr. 6 / 107 Udviklingshæmning Job- og Aktivitetscenter Nord 103 Udviklingshæmning Job- og Aktivitetscenter Nord 104 Udviklingshæmning Gladsaxe Kellersvej Udviklingshæmning Sofieskolen 107 Autisme Thornehøjgård 110 Forsorgshjem Glostrup Bakkehuset 108 Autisme KABS 101 Stofmisbrug KABS 142 Stofmisbrug Lænkepensionatet 110 Forsorgshjem Parkvænget 108 Sindslidelse Hillerød Kommunikationscentret Hillerød 112/113 Kommunikationscenter Høje-Taastrup Basen Taxhuset 104 Nedsat fysisk funktionsevne Blå Kors ambulant 141 Alkoholmisbrug Blå Kors dag 141 Alkoholmisbrug Blå Kors døgn 141 Alkoholmisbrug Blå Kors Pensionat 110 Alkoholmisbrug Taxhuset 108 Nedsat fysisk funktionsevne Hørsholm Bolero 108 Sindslidelse Ishøj/Vallensbæk Kløverengen 103 Sindslidelse København Center for Specialundervisning for Voksne (CSV) 112/113 Kommunikationscenter Region Hovedstaden 3-Kløveren 66 nr. 6 / 107 Udviklingshæmning Botilbuddet Lunden 107 Sindslidelse 1 UUC Brøndbyskoven og Maglemosen er primært STU-tilbud med 104 tilknyttet 6

7 Driftsherre Tilbud Paragraf Målgruppe Botilbuddet Lunden 108 Sindslidelse *Bredegård Døv/Blindeafd. 104 Udviklingshæmning *Bredegård Døv/Blindeafd. 108 Udviklingshæmning Jonstrupvang 104 Nedsat fysisk funktionsevne Jonstrupvang 108 Nedsat fysisk funktionsevne *Kommunikationscenteret i Region H 112/113 Kommunikationscenter Krisecentret Svendebjerggård 109 Krisecentre Krisecentret Svendebjerggård 110 Forsorgshjem Orion Flex 108 Sindslidelse Orion - Planetstien lige numre 108 Sindslidelse Orion - Planetstien ulige numre 108 Sindslidelse Orion-Hostel 107 Sindslidelse Rønnegård 103 Udviklingshæmning Rønnegård 104 Udviklingshæmning Rønnegård 108 Udviklingshæmning Rønnegård Projektafdeling 107 Nedsat fysisk funktionsevne Skovvænget 104 Sindslidelse Skovvænget 107 Sindslidelse Skovvænget 108 Sindslidelse Rudersdal Bøgelunden 108 Udviklingshæmning Bøgelunden Bøgen 104 Udviklingshæmning Gefion 104 Autisme Gefion 108 Autisme Piberødhus 108 Udviklingshæmning 7

8 3. OVERSIGT OVER KOMMUNERNES VURDERING AF TILBUD PÅ BØRNE- OG UNGEOMRÅDET I FASE 1 Nedenstående oversigt viser kommunernes vurdering af tilbuddene på børne- og ungeområdet i fase. Tilbud, som driftsherrerne i fase 2 har indsendt spørgeskemaer for, er markeret med stjerne (*). Til sidst fremgår tilbud, som driftsherrerne har indsendt spørgeskemaer for, men som ikke indgik i afdækningen i fase 1. Tabel 3: Oversigt over kommunernes vurdering af tilbud på børne- og ungeområdet i fase 1 (n=26) *Behandlingshjemmet Nødebogård 66 nr. 6 Sindslidelse Region Hovedstaden 62% *Camillehusene 66 nr. 6 Udviklingshæmning Gentofte 62% *Sofieskolen 66 nr. 6 Autisme Gladsaxe 62% *Granbohus - Udviklingshæmning 66 nr. 6 afl Udviklingshæmning Fredensborg 58% *Lundø 66 nr. 6 afl Udviklingshæmning Gentofte 58% *Behandlingshjemmet Nødebogård 20 stk 2 Sindslidelse Region Hovedstaden 54% *Granbohus - Autisme 66 nr. 6 afl Autisme Fredensborg 54% *Kommunikationscentret Hillerød 112/113 Kommunikationscentre Hillerød 50% *Kommunkationscenteret i Region H 112/113 Kommunikationscentre Region Hovedstaden 50% *Sofieskolen 20 stk 2 Autisme Gladsaxe 46% *Troldemosen 32 Udviklingshæmning Gentofte 42% *Sofieskolen 36 Autisme Gladsaxe 38% *Behandlingshjemmet Nødebogård 36 Ingen specifik målgruppe Region Hovedstaden 35% *Behandlingshjemmet Nødebogård 66 nr. 6 afl Sindslidelse Region Hovedstaden 35% *3-Kløveren 66 nr. 6 afl Udviklingshæmning Region Hovedstaden 31% *Sofieskolen 32 Autisme Gladsaxe 31% *3-Kløveren 66 nr. 6 / 107 Udviklingshæmning Region Hovedstaden 27% *Broen 66 nr. 6 / 107 Udviklingshæmning Gentofte 27% Ishøjgård 20 stk 2 afl Autisme Ishøj/Vallensbæk 8% Tabel 4: Øvrige tilbud, som driftsherre har indsendt spørgeskemaer for: *Specialbørnehaven Karlebo 32 Nedsat fysisk funktionsevne Fredensborg *Specialbørnehaven Spiren 32 Nedsat fysisk funktionsevne Fredensborg *Kirkebækskolen Skole og 32 Ishøj/Vallensbæk *Børnecenter for Rehabilitering 11 stk 4 Erhvervet hjerneskade Region Hovedstaden 8

9 4. OVERSIGT OVER KOMMUNERNES VURDERING AF TILBUD PÅ VOKSENOMÅDET I FASE 1 Nedenstående oversigt viser kommunernes vurdering af tilbuddene på voksenområdet i fase. Tilbud, som driftsherrerne i fase 2 har indsendt spørgeskemaer for, er markeret med stjerne (*). Til sidst fremgår tilbud, som driftsherrerne har indsendt spørgeskemaer for, men som ikke indgik i afdækningen i fase 1. Tabel 5: Oversigt over kommunernes vurdering af tilbud på voksenområdet i fase 1 (n=26) *Blindenetværket 108 Udviklingshæmning Gentofte 62% *Blindenetværket 104 Udviklingshæmning Gentofte 58% *Bredegård Døv/Blindeafd. 104 Udviklingshæmning Region Hovedstaden 58% *Bredegård Døv/Blindeafd. 108 Udviklingshæmning Region Hovedstaden 58% *Kommunkationscenteret i Region H 112/113 Kommunikationscentre Region Hovedstaden 50% *Jonstrupvang 108 Nedsat fysisk funktionsevne Region Hovedstaden 46% *Kommunikationscentret Hillerød 112/113 Kommunikationscentre Hillerød 46% Bank-Mikkelsens Vej Udviklingshæmning Gentofte 42% Bank-Mikkelsens Vej Udviklingshæmning Gentofte 42% *Botilbuddet Lunden 108 Sindslidelse Region Hovedstaden 42% Hellerup Krisecenter 109 Krisecentre Gentofte 42% *Krisecentret Svendebjerggård 109 Krisecentre Region Hovedstaden 42% *Krisecentret Svendebjerggård 110 Forsorgshjem Region Hovedstaden 42% Chr. D. X Alle 108 Autisme Lyngby-Taarbæk 38% *Jonstrupvang 104 Nedsat fysisk funktionsevne Region Hovedstaden 38% *Taxhuset 108 Nedsat fysisk funktionsevne Høje-Taastrup 38% Behandlingshjemmet Strandberg 108 Autisme Lyngby-Taarbæk 35% Bredegård 108 Nedsat fysisk funktionsevne Region Hovedstaden 35% *Center for Specialundervisning for Voksne 112/113 Kommunikationscentre København 35% *Gefion 108 Autisme Rudersdal 35% Kvindehuset 109 Krisecentre Lyngby-Taarbæk 35% Lunden 104 Sindslidelse Region Hovedstaden 35% *Orion - Planetstien ulige numre 108 Sindslidelse Region Hovedstaden 35% *Thornehøjgård 110 Forsorgshjem Gladsaxe 35% *UUC Maglemosen 104 Udviklingshæmning Ballerup 35% Behandlingshjemmet Nødebogård 18 år 107 Sindslidelse Region Hovedstaden 31% Blomsterhusene 108 Udviklingshæmning Gentofte 31% Bredegård Værksted 103 Udviklingshæmning Region Hovedstaden 31% *KABS 142 Stofmisbrug Glostrup 31% Kellersvej Udviklingshæmning Gladsaxe 31% Kellersvej Autisme Gladsaxe 31% Klintegården 108 Sindslidelse Region Hovedstaden 31% Nordsjællands Misbrugscenter Boafsnit 110 Forsorgshjem Region Hovedstaden 31% *Orion - Planetstien lige numre 108 Sindslidelse Region Hovedstaden 31% *Rønnegården Projektafdeling 107 Nedsat fysisk funktionsevne Region Hovedstaden 31% *Sofieskolen 107 Autisme Gladsaxe 31% *Stokholtbuen 108 Autisme Ballerup 31% *Tilbuddet Rødbo 108 Nedsat fysisk funktionsevne Ballerup 31% *Blå Kors døgn 141 Alkoholmisbrug Høje-Taastrup 27% Frederiksværk Krisecenter 109 Krisecentre Halsnæs 27% 9

10 *Gefion 104 Autisme Rudersdal 27% Hillerød Kvindekrisecenter 109 Krisecentre Hillerød 27% *Kellersvej Udviklingshæmning Gladsaxe 27% Klintegården 104 Sindslidelse Region Hovedstaden 27% Krisecentret Røntofte 109 Krisecentre Helsingør 27% Nordsjællands Misbrugscenter Pensionat 110 Forsorgshjem Region Hovedstaden 27% *Orion - Flex 108 Sindslidelse Region Hovedstaden 27% Aktivitetscentret Kellersvej 104 Udviklingshæmning Gladsaxe 23% *Basen i Rødbo 104 Nedsat fysisk funktionsevne Ballerup 23% *Basen Taxhuset 104 Nedsat fysisk funktionsevne Høje-Taastrup 23% Behandlingshjemmet Nødebogård Østervang 107 Sindslidelse Region Hovedstaden 23% *Bøgelunden 108 Udviklingshæmning Rudersdal 23% Espevangen 104 Autisme Rødovre 23% Fabianhus 108 Sindslidelse Gribskov 23% Følstruphusene 108 Udviklingshæmning Hillerød 23% Johannes Hages Hus 108 Sindslidelse Fredensborg 23% *KABS 101 Stofmisbrug Glostrup 23% Kellersvej Udviklingshæmning Gladsaxe 23% Kellersvej 6 85 Autisme Gladsaxe 23% Kobbelhusene - Gydevej 108 Udviklingshæmning Gribskov 23% Kobbelhusene - særligt tilrettelagt dagtilbud 104 Udviklingshæmning Gribskov 23% Lindevang 107 Sindslidelse Helsingør 23% Lindevang 108 Sindslidelse Helsingør 23% Lyngdal 108 Udviklingshæmning Region Hovedstaden 23% *Orion-Hostel 107 Sindslidelse Region Hovedstaden 23% Orion-Kulturhuset 104 Sindslidelse Region Hovedstaden 23% *Piberødhus 108 Udviklingshæmning Rudersdal 23% Pilekrogen 108 Sindslidelse Gentofte 23% Røde Kors Natherberg 110 Forsorgshjem Region Hovedstaden 23% *Rønnegården 103 Udviklingshæmning Region Hovedstaden 23% *Rønnegården 108 Udviklingshæmning Region Hovedstaden 23% *Torvevej 107 afl Udviklingshæmning Ballerup 23% *UUC Brøndbyskoven 104 Autisme Ballerup 23% *Bakkehuset 108 Autisme Glostrup 19% JAC Vestegnen 104 Udviklingshæmning Brøndby 19% Kløverengen 107 Sindslidelse Ishøj/Vallensbæk 19% Kronborghus 108 Udviklingshæmning Helsingør 19% Lindegården 108 Nedsat fysisk funktionsevne Fredensborg 19% Lyngdal Lyngen 104 Udviklingshæmning Region Hovedstaden 19% *Lænkepensionatet 110 Forsorgshjem Glostrup 19% Overførstegården 110 Forsorgshjem Gentofte 19% Skibbyhøj 103 Sindslidelse Region Hovedstaden 19% Skibbyhøj 107 Sindslidelse Region Hovedstaden 19% Slotsvænget 108 Sindslidelse Lyngby-Taarbæk 19% Solgaven 108 Nedsat fysisk funktionsevne Region Hovedstaden 19% Solgaven Dagcenter 104 Nedsat fysisk funktionsevne Region Hovedstaden 19% 10

11 Solvang 110 Forsorgshjem Region Hovedstaden 19% Stokholtbuen 104 Autisme Ballerup 19% Ahornparken 108 Udviklingshæmning Gribskov 15% *Blå Kors ambulant 141 Alkoholmisbrug Høje-Taastrup 15% *Blå Kors dag 141 Alkoholmisbrug Høje-Taastrup 15% Boligerne Brøndbyøstervej 108 Udviklingshæmning Brøndby 15% Boligerne Gl. Lyngevej 108 Udviklingshæmning Allerød 15% Boligerne på Skovstien 8-12 aflastning 107 afl Udviklingshæmning Hillerød 15% *Bøgelunden Bøgen 104 Udviklingshæmning Rudersdal 15% Center for Job og Oplevelse 104 Udviklingshæmning Helsingør 15% Frøgård Alle 108 Udviklingshæmning Høje-Taastrup 15% *Gnisten 104 Udviklingshæmning Frederikssund 15% JAC Vestegnen 104 Sindslidelse Brøndby 15% *Job- og Aktivitetscenter Nord 104 Udviklingshæmning Gentofte 15% Kløverengen 108 Sindslidelse Ishøj/Vallensbæk 15% Linden 104 Nedsat fysisk funktionsevne Fredensborg 15% Midgården 104 Udviklingshæmning Halsnæs 15% Midgården 108 Udviklingshæmning Halsnæs 15% *Parkvænget 108 Sindslidelse Glostrup 15% Selmersvej 107 Nedsat fysisk funktionsevne Hillerød 15% Solvang udslusning 110 Forsorgshjem Region Hovedstaden 15% Vega - boliger 108 Autisme Gribskov 15% Vega - dagtilbud 104 Autisme Gribskov 15% Birkegården 104 Udviklingshæmning Gentofte 12% *Bolero 108 Sindslidelse Hørsholm 12% Boligerne på Herlufsdalsvej 107 Udviklingshæmning Hillerød 12% Boligerne på Skovstien Udviklingshæmning Hillerød 12% Boligerne på Skovstien Udviklingshæmning Hillerød 12% Hulegården 107 Udviklingshæmning Region Hovedstaden 12% Hulegården 108 Udviklingshæmning Region Hovedstaden 12% Hørkær (Job- og Aktivitetscenter) 104 Udviklingshæmning Herlev 12% Kamager 108 Udviklingshæmning Region Hovedstaden 12% *Måløvgård 107 Sindslidelse Ballerup 12% Nordsjællands Misbrugscenter 101 Stofmisbrug Region Hovedstaden 12% Nordsjællands Misbrugscenter 141 Alkoholmisbrug Region Hovedstaden 12% Nordsjællands Misbrugscenter 142 Alkoholmisbrug Region Hovedstaden 12% Pensionatet Lionslund 108 Udviklingshæmning Brøndby 12% Pensionistklubben Ebberød 104 Udviklingshæmning Rudersdal 12% Regnbuen 104 Udviklingshæmning Hillerød 12% Rudersdal Dagtilbud Udviklingshæmning Rudersdal 12% Skelhøj, Lillestræde 108 Udviklingshæmning Egedal 12% Søvænge 108 Udviklingshæmning Egedal 12% Anna Anchers Vej 108 Udviklingshæmning Helsingør 8% Daghjemmet 104 Udviklingshæmning Gribskov 8% Herstedøster Sidevej 108 Udviklingshæmning Albertslund 8% Højsletten 108 Udviklingshæmning Herlev 8% 11

12 Kirkeleddet Udviklingshæmning Gribskov 8% Kobbelhusene Kirkeleddet Udviklingshæmning Gribskov 8% Kobbelhusenes dagtilbud på Kirkeleddet 104 Udviklingshæmning Gribskov 8% Længen (Tårnvej 97) 108 Udviklingshæmning Rødovre 8% Rosenfeldthusene 108 Udviklingshæmning Frederikssund 8% Rudersdal Dagtilbud Autisme Rudersdal 8% Skovdiget 108 Autisme Gladsaxe 8% Trekløveret 104 Udviklingshæmning Halsnæs 8% Trekløveret 108 Udviklingshæmning Halsnæs 8% Cathrinegården 85 Udviklingshæmning Gladsaxe 4% Nybrogård 108 Sindslidelse Gladsaxe 4% Skovgården 108 Udviklingshæmning Herlev 4% *Skovvænget 104 Sindslidelse Region Hovedstaden 4% *Skovvænget 108 Sindslidelse Region Hovedstaden 4% Vestfløjen (Slotsherrens Vænge 6) 108 Udviklingshæmning Rødovre 4% Juvelhuset 108 Sindslidelse Herlev 0% Krumtappen 104 Udviklingshæmning Ballerup 0% Skipperstræde 108 Nedsat fysisk funktionsevne Gribskov 0% Tabel 6: Øvrige tilbud som driftsherrer har indsendt spørgeskemaer for *Granbohus Autisme 66 nr. 6 / 107 Autisme Fredensborg *Granbohus - Udviklingshæmning 66 nr. 6 / 107 Udviklingshæmning Fredensborg *Broen 66 nr. 6 / 107 Udviklingshæmning Gentofte *Job- og Aktivitetscenter Nord 103 Udviklingshæmning Gentofte *Blå Kors Pensionat 110 Forsorgshjem Høje-taastrup *Kløverengen 103 Sindslidelse Ishøj/Vallensbæk *3-kløveren 66 nr. 6 / 107 Udviklingshæmning Region Hovedstaden *Botilbuddet Lunden 107 Sindslidelse Region Hovedstaden *Rønnegården 104 Udviklingshæmning Region Hovedstaden *Skovvænget 107 Sindslidelse Region Hovedstaden 12

13 5. OVERSIGT OVER KOMMUNERNES VURDERING AF TILBUD PÅ BØRNE- OG UNGEOMRÅDET I FASE 1 FORDELT PÅ MÅLGRUPPER Nedenstående oversigt viser resultatet er kommunernes som myndighed i fase 1 fordelt på målgrupper. Tilbud, som driftsherrerne i fase 2 har indsendt spørgeskemaer for, er markeret med stjerne (*). Til sidst fremgår tilbud, som driftsherrerne har indsendt spørgeskemaer for, men som ikke indgik i afdækningen i fase 1. Tabel 7: Kommunernes vurdering af, om tilbud på børne- og ungeområdet er uerstattelige fordelt på målgrupper (n=26) Målgruppe Tilbud Paragraf Autisme *Sofieskolen 66 nr. 6 62% *Granbohus - Autisme 66 nr. 6 afl 54% *Sofieskolen 20 stk 2 46% *Sofieskolen 36 38% *Sofieskolen 32 31% Ishøjgård 20 stk 2 afl 8% Udviklingshæmning *Camillehusene 66 nr. 6 62% *Granbohus - Udviklingshæmning 66 nr. 6 afl 58% *Lundø 66 nr. 6 afl 58% *Troldemosen 32 42% *3-Kløveren 66 nr. 6 afl 31% *3-Kløveren 66 nr. 6 / % *Broen 66 nr. 6 / % Sindslidelse *Behandlingshjemmet Nødebogård 66 nr. 6 62% *Behandlingshjemmet Nødebogård 20 stk 2 54% *Behandlingshjemmet Nødebogård 66 nr. 6 afl 35% Ingen specifik målgruppe *Behandlingshjemmet Nødebogård 36 35% Kommunikationscentre *Kommunikationscentret Hillerød 112/113 50% *Kommunikationscenteret i Region Hovedstaden 112/113 50% Tabel 8: Øvrige tilbud, som driftsherre har indsendt spørgeskemaer for: *Specialbørnehaven Karlebo 32 Nedsat fysisk funktionsevne Fredensborg *Specialbørnehaven Spiren 32 Nedsat fysisk funktionsevne Fredensborg *Kirkebækskolen Skole og 32 Ishøj/Vallensbæk *Børnecenter for Rehabilitering 11 stk 4 Erhvervet hjerneskade Region Hovedstaden 13

14 6. OVERSIGT OVER KOMMUNERNES VURDERING AF TILBUD PÅ VOKSENMRÅDET I FASE 1 FORDELT PÅ MÅLGRUPPER Nedenstående oversigt viser resultatet er kommunernes som myndighed i fase 1. Tilbud, som driftsherrerne i fase 2 har indsendt spørgeskemaer for, er markeret med stjerne (*). Til sidst fremgår tilbud, som driftsherrerne har indsendt spørgeskemaer for, men som ikke indgik i afdækningen i fase 1. Tabel 9: Kommunernes vurdering af, om tilbud på voksenområdet er uerstattelige fordelt på målgrupper (n=26) Målgruppe Tilbud Paragraf Autisme Chr. D. X Alle % Behandlingshjemmet Strandberg % *Gefion % Kellersvej % Sofieskolen % *Stokholtbuen % *Gefion % Espevangen % Kellersvej % *UUC Brøndbyskoven % *Bakkehuset % Stokholtbuen % Vega - boliger % Vega - dagtilbud % Rudersdal Dagtilbud % Skovdiget 108 8% Nedsat fysisk funktionsevne *Jonstrupvang % *Jonstrupvang % *Taxhuset % Bredegård % *Rønnegården Projektafdeling % *Tilbuddet Rødbo % *Basen i Rødbo % *Basen Taxhuset % Lindegården % Solgaven % Solgaven Dagcenter % Linden % Selmersvej % Skipperstræde 108 0% Udviklingshæmning *Blindenetværket % *Blindenetværket % *Bredegård Døv/Blindeafd % *Bredegård Døv/Blindeafd % Bank-Mikkelsens Vej % Bank-Mikkelsens Vej % *UUC Maglemosen % 14

15 Målgruppe Tilbud Paragraf Udviklingshæmning Blomsterhusene % Bredegård Værksted % Kellersvej % *Kellersvej % Aktivitetscentret Kellersvej % *Bøgelunden % Følstruphusene % Kellersvej % Kobbelhusene - Gydevej % Kobbelhusene - særligt tilrettelagt dagtilbud % Lyngdal % *Piberødhus % *Rønnegården % *Rønnegården % *Torvevej 107 afl 23% JAC Vestegnen % Kronborghus % Lyngdal Lyngen % Ahornparken % Boligerne Brøndbyøstervej % Boligerne Gl. Lyngevej % Boligerne på Skovstien 8-12 aflastning 107 afl 15% *Bøgelunden Bøgen % Center for Job og Oplevelse % Frøgård Alle % *Gnisten % *Job- og Aktivitetscenter Nord % Midgården % Midgården % Birkegården % Boligerne på Herlufsdalsvej % Boligerne på Skovstien % Boligerne på Skovstien % Hulegården % Hulegården % Hørkær (Job- og Aktivitetscenter) % Kamager % Pensionatet Lionslund % Pensionistklubben Ebberød % Regnbuen % Rudersdal Dagtilbud % Skelhøj, Lillestræde % Søvænge % Anna Anchers Vej 108 8% Daghjemmet 104 8% Herstedøster Sidevej 108 8% 15

16 Målgruppe Tilbud Paragraf Udviklingshæmning Højsletten 108 8% Kirkeleddet % Kobbelhusene Kirkeleddet % Kobbelhusenes dagtilbud på Kirkeleddet 104 8% Længen (Tårnvej 97) 108 8% Rosenfeldthusene 108 8% Trekløveret 108 8% Trekløveret 104 8% Cathrinegården 85 4% Skovgården 108 4% Vestfløjen (Slotsherrens Vænge 6) 108 4% Krumtappen 104 0% Sindslidelse *Botilbuddet Lunden % Lunden % *Orion - Planetstien ulige numre % *Behandlingshjemmet Nødebogård 18 år % Klintegården % *Orion - Planetstien lige numre % Klintegården % *Orion - Flex % Behandlingshjemmet Nødebogård Østervang % Fabianhus % Johannes Hages Hus % Lindevang % Lindevang % *Orion-Hostel % Orion-Kulturhuset % Pilekrogen % Kløverengen % Skibbyhøj % Skibbyhøj % Slotsvænget % JAC Vestegnen (tidl. Vestegnens Erhvervscenter) % Kløverengen % *Parkvænget % *Bolero % *Måløvgård % Nybrogård 108 4% *Skovvænget 108 4% *Skovvænget 104 4% Juvelhuset 108 0% Alkoholmisbrug *Blå Kors døgn % *Blå Kors ambulant % *Blå Kors dag % Nordsjællands Misbrugscenter % Nordsjællands Misbrugscenter % 16

17 Målgruppe Tilbud Paragraf Stofmisbrug *KABS % *KABS % Nordsjællands Misbrugscenter % Krisecentre Hellerup Krisecenter % *Krisecentret Svendebjerggård % Kvindehuset % Frederiksværk Krisecenter % Hillerød Kvindekrisecenter % Krisecentret Røntofte % Forsorgshjem *Krisecentret Svendebjerggård % *Thornehøjgård % Nordsjællands Misbrugscenter Boafsnit % Nordsjællands Misbrugscenter Pensionat % Røde Kors Natherberg % *Lænkepensionatet % Overførstegården % Solvang % Solvang udslusning % Kommunikationscentre *Kommunkationscenteret i Region Hovedstaden 112/113 50% *Kommunikationscentret Hillerød 112/113 46% *Center for Specialundervisning for Voksne (CSV) 112/113 35% Tabel 10: Øvrige tilbud som driftsherrer har indsendt spørgeskemaer for *Granbohus Autisme 66 nr. 6 / 107 Autisme Fredensborg *Granbohus - Udviklingshæmning 66 nr. 6 / 107 Udviklingshæmning Fredensborg *Broen 66 nr. 6 / 107 Udviklingshæmning Gentofte *Job- og Aktivitetscenter Nord 103 Udviklingshæmning Gentofte *Blå Kors Pensionat 110 Forsorgshjem Høje-taastrup *Kløverengen 103 Sindslidelse Ishøj/Vallensbæk *3-kløveren 66 nr. 6 / 107 Udviklingshæmning Region Hovedstaden *Botilbuddet Lunden 107 Sindslidelse Region Hovedstaden *Rønnegården 104 Udviklingshæmning Region Hovedstaden *Skovvænget 107 Sindslidelse Region Hovedstaden 17

Bilag 3 - Udviklingsstrategi 2014

Bilag 3 - Udviklingsstrategi 2014 Bilag 3 - Udviklingsstrategi 2014 Oversigt over tilbud omfattet af Udviklingsstrategi 2014 inklusiv kapacitetstal for 2014-2016 Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2014 1 Tilbudstyper på

Læs mere

Bilag 2 - Udviklingsstrategi 2013

Bilag 2 - Udviklingsstrategi 2013 Bilag 2 - Udviklingsstrategi 2013 Oversigt over omfattet af Rammeaftale 2013 inklusiv kapacitetstal 2013-2015 Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2013 1 Tabel 1: Oversigt over til voksne

Læs mere

Bilag 2 - Udviklingsstrategi 2016

Bilag 2 - Udviklingsstrategi 2016 Bilag 2 - Udviklingsstrategi 2016 Oversigt over tilbud omfattet af Udviklingsstrategi 2016 inklusiv kapacitetstal for 2016-2018 Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2016 1 Afgrænsning af

Læs mere

Samlet oversigt. Region Hovedstaden Enheden for kommunesamarbejde. Tilbud i Rammeaftalen ( ) Side 1 af 6. ambulant. Pladstal.

Samlet oversigt. Region Hovedstaden Enheden for kommunesamarbejde. Tilbud i Rammeaftalen ( ) Side 1 af 6. ambulant. Pladstal. Side 1 af 6. Samlet oversigt Gladsaxe 020 stk 2 Sofieskolen Autisme dag 37 37 37 37 37 37 Ishøj Vallensbæk 020 stk 2 Thorshøjgård Psykisk udviklingshæmning dag 6 6 6 6 6 6 Fredensborg 020 stk 2 Dyssegården

Læs mere

Bilag 3 - Udviklingsstrategi 2015

Bilag 3 - Udviklingsstrategi 2015 Bilag 3 - Udviklingsstrategi 2015 Oversigt over tilbud omfattet af Udviklingsstrategi 2015 inklusiv kapacitetstal for 2015-2017 Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2015 1 Tilbudstyper på

Læs mere

Rammeaftale 2012 for region Hovedstaden Bilag 2: Takster for tilbud i rammeaftalen

Rammeaftale 2012 for region Hovedstaden Bilag 2: Takster for tilbud i rammeaftalen Side 1 af 7 Albertslund 108 Herstedøster Sidevej Botilbud 24 1.174 Allerød 108 Boliger GL. Lyngevej Boliger Gl lyngevej 12 2.357 Ballerup 10-12 & 112 UUC Brøndbyskoven UUC Brøndbyskoven 10 1.371 UUC Maglemosen

Læs mere

Frederikssund Handicap Psykisk udviklingshæmning. Psykisk udviklingshæmning. Psykisk udviklingshæmning

Frederikssund Handicap Psykisk udviklingshæmning. Psykisk udviklingshæmning. Psykisk udviklingshæmning Oversigt over kommns forbrug af pladser inden for rammeaftalens komm 32 36 20 stk 2 67 stk 2 Særlige dagtilbud til børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk Klubtilbud til børn og unge med

Læs mere

Fordeling af Københavns Amts aktiver, passiver, rettigheder, pligter og ansatte pr. 1. januar 2007:

Fordeling af Københavns Amts aktiver, passiver, rettigheder, pligter og ansatte pr. 1. januar 2007: Fordelingsoversigt Indhold: Region Hovedstaden Staten Kommuner - Albertslund Kommune - Ballerup Kommune - Brøndby Kommune - Dragør Kommune - Egedal Kommune - Furesø Kommune - Gentofte Kommune - Gladsaxe

Læs mere

Rammeaftale 2011 for Social- og specialundervisningsområdet

Rammeaftale 2011 for Social- og specialundervisningsområdet Forslag meaftale 2011 for Social- og specialundervisningsområdet Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Dragør Egedal Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Gribskov

Læs mere

Bilag til RAMMEAFTALE 2008

Bilag til RAMMEAFTALE 2008 Koncern Plan og Udvikling Enhed for Kommunesamarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Web www.regionh.dk Bilag til RAMMEAFTALE 2008 FOR SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNINGSOMRÅDET

Læs mere

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Rammeaftalen 2011 Bilag: - Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning på voksen Hørsholm

Læs mere

Bilag til RAMMEAFTALE 2008 FOR SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNINGSOMRÅDET

Bilag til RAMMEAFTALE 2008 FOR SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNINGSOMRÅDET Koncern Plan og Udvikling Enhed for Kommunesamarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Web www.regionh.dk Bilag til RAMMEAFTALE 2008 FOR SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNINGSOMRÅDET

Læs mere

Bilag 4 - Udviklingsstrategi 2014

Bilag 4 - Udviklingsstrategi 2014 Bilag 4 - Udviklingsstrategi 2014 Oversigt over belægning og kapacitet på styper fordelt efter målgruppe og geografisk af dene Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2014 1 af dene Indberetninger

Læs mere

Takster 2007 og 2008 fordelt på børn /voksen tilbud og områder Region Hovedstaden Side 1 af 15.

Takster 2007 og 2008 fordelt på børn /voksen tilbud og områder Region Hovedstaden Side 1 af 15. Takster og fordelt på børn /vo tilbud og områder Region Hovedstaden Side 1 af 15. Børn Handicap 32 Fredensborg Karlebo Børnehave Specialbørnehave 1.303 1.498 15,0% Spiren Specialbørnehave 1.366 1.439 5,3%

Læs mere

Takster for 2009 og 2010 på tilbud i Rammeaftale 2010

Takster for 2009 og 2010 på tilbud i Rammeaftale 2010 Albertslund 36 Klub Vest - feriefridagsklub Klub- ferie fridag årspris 52.039 52.263 0,4% Klub Vest - fritidsklub Klub- fritids årspris 157.239 157.576 0,2% Klub Vest - lørdagsklub Klub- lørdagsklub årspris

Læs mere

Rammeaftale 2011 for Social- og specialundervisningsområdet

Rammeaftale 2011 for Social- og specialundervisningsområdet meaftale 2011 for Social- og specialundervisningsområdet Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Dragør Egedal Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Gribskov Halsnæs

Læs mere

Takster 2008 og 2009 fordelt på kommuner og tilbudstyper - Region Hovedstaden

Takster 2008 og 2009 fordelt på kommuner og tilbudstyper - Region Hovedstaden koune Albertslund Ballerup Bornholm Brøndby sindslidelse Misbrugsbehand ling døgntilbud - aflastning 36 Klub Vest - feriefridagsklub 58.057 52.039-10,4% Klub- ferie fridag årspris Klub Vest - fritidsklub

Læs mere

Skema sæt til brug for belægnings oplysninger Kapacitetsoversigt Side 1 af 1 sider. BELÆGNING. Kommunen som driftsherre for det enkelte tilbud

Skema sæt til brug for belægnings oplysninger Kapacitetsoversigt Side 1 af 1 sider. BELÆGNING. Kommunen som driftsherre for det enkelte tilbud Skema sæt til brug for belægnings oplysninger Kapacitetsoversigt Side 1 af 1 sider. Skema sæt til kommunens oplysninger om belægning Kommune: Kontaktperson: Annette Femerling Kommunen som driftsherre for

Læs mere

Rammeaftale 2010. Forslag. for Social- og specialundervisningsområdet. Del B: Beskrivende del

Rammeaftale 2010. Forslag. for Social- og specialundervisningsområdet. Del B: Beskrivende del Forslag Rammeafe 2010 for Social- og specialundervisningsområdet Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Dragør Egedal Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Gribskov

Læs mere

Bilag 2 Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2018

Bilag 2 Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2018 Bilag 2 sstrategi i Rammeaftale 2018 i kapacitet og belægning i styper fordelt på målgrupper i sstrategien 2018 Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2018 1 Bilag 2 sstrategi i Rammeaftale

Læs mere

Kortlægning af de mest specialiserede tilbud i hovedstadsregionen

Kortlægning af de mest specialiserede tilbud i hovedstadsregionen Kortlægning af de mest specialiserede tilbud i hovedstadsregionen Afrapportering af resultater i fase 1 og model for samarbejde August 2012 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Lyngby-Taarbæk kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Lyngby-Taarbæk kommune Lyngby-Taarbæk kommune Side 1 af 13 sider. Lyngby-Taarbæk kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune Tårnby Dragør kommune Side 1 af 14 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune Kontaktperson Kirsten Bach Tlf. nr. 3247 1448 Mail.: Kbc.sf@taarnby.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til

Læs mere

Kortlægning af de mest specialiserede tilbud i hovedstadsregionen

Kortlægning af de mest specialiserede tilbud i hovedstadsregionen Kortlægning af de mest specialiserede tilbud i hovedstadsregionen Afrapportering på børne- og ungeområdet og voksenområdet nuar 2013 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde INDHOLD

Læs mere

Bilag 4 - Udviklingsstrategi 2015

Bilag 4 - Udviklingsstrategi 2015 Bilag 4 - Udviklingsstrategi 2015 Oversigt over belægning og kapacitet på styper fordelt efter målgruppe og geografisk af dene Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2015 1 af dene Indberetninger

Læs mere

4. Det fremadrettede arbejde.

4. Det fremadrettede arbejde. Til: Den Administrative Koordinationsgruppe vedrørende rammeaftaler på det sociale område Koncern Plan og Udvikling Enhed for Kommunesamarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Herlev kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Herlev kommune Herlev kommune Side 1 af 14 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Herlev kommune Kontaktperson Kenneth Engstrøm Tlf. nr. 44526080 Mail.: kenneth.engstrom@herlev.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Region Hovedstaden - Psykiatri

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Region Hovedstaden - Psykiatri Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:region Hovedstaden - Psykiatri Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Region Hovedstaden - Psykiatri Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved

Læs mere

Analyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde

Analyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde Analyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde Kommuner i hovedstadsregionen 2012 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bilag 5 - Udviklingsstrategi 2014

Bilag 5 - Udviklingsstrategi 2014 Bilag 5 - Udviklingsstrategi 2014 De mest specialiserede tilbud i Udviklingsstrategi 2014 Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2014 1 Bilag 5 Udviklingsstrategi 2014 Indledning Udviklingsstrategi

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Helsingør kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Helsingør kommune Helsingør kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Helsingør kommune Kontaktperson Elsa Undén Hende Tlf. nr. 49283258 Mail.: euh43@helsingor.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Egedal kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Egedal kommune Egedal kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Egedal kommune Kontaktperson Hans Nordskov Hansen Tlf. nr. 72596451 Mail.: hans.hansen@egekom.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Bornholm kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Bornholm kommune Bornholm kommune Side 1 af 15 sider. Bornholm kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen om

Læs mere

K O M M I S S O R I U M F O R K O R T L Æ G N I N G A F S Æ R F O R A N S T A L T N I N G E R T I L B Ø R N O G U N G E

K O M M I S S O R I U M F O R K O R T L Æ G N I N G A F S Æ R F O R A N S T A L T N I N G E R T I L B Ø R N O G U N G E K O M M I S S O R I U M F O R K O R T L Æ G N I N G A F S Æ R F O R A N S T A L T N I N G E R T I L B Ø R N O G U N G E D E C E M B E R 2 0 1 1 Revideret den 20. december 2011 Baggrund Socialministeren

Læs mere

Skema sæt til brug for belægnings oplysninger Indledning Side 1 af 5 sider. BELÆGNING

Skema sæt til brug for belægnings oplysninger Indledning Side 1 af 5 sider. BELÆGNING Skema sæt til brug for belægnings oplysninger Indledning Side 1 af 5 sider. Skema sæt til kommunens oplysninger om belægning Kommune: Kommunen som driftsherre for det enkelte tilbud. Kontaktperson: Karen

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Brøndby kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Brøndby kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:brøndby kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Brøndby kommune Kontaktperson Margarita Christensen Tlf. nr. 43282623 Mail.: mch@brondby.dk Skemaet er tænkt som et værktøj

Læs mere

Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2014

Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2014 Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2014 Dybdegående analyse af behov og udviklingstendenser for 2014 Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 4 Udviklingstendenser

Læs mere

Kommuneprofil for Herlev Kommune. - analyse af det sociale og socialpsykiatriske område

Kommuneprofil for Herlev Kommune. - analyse af det sociale og socialpsykiatriske område - analyse af det sociale og socialpsykiatriske område Juli 2005 Kommuneprofil for Herlev Kommune Indholdsfortegnelse 0. Indledning...3 1. Herlev Kommunes borgeres anvendelse af amtets institutioner...5

Læs mere

Bilag 6 Styringsaftale i Rammeaftale 2018

Bilag 6 Styringsaftale i Rammeaftale 2018 Bilag 6 Styringsaftale i Rammeaftale 2018 Samarbejdsmodel vedrørende de mest specialiserede tilbud Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2018 1 Indhold Indledning... 3 Samarbejdsmodel om

Læs mere

EFTERSPØRGSEL Kontaktperson: Tabita Sonne-Dalsø Tlf. nr

EFTERSPØRGSEL Kontaktperson: Tabita Sonne-Dalsø Tlf. nr Indledning Side 1. Talbilag til kommunens redegørelse til regionen d. 1. maj 2008 Kommune: Kontaktperson: Tabita Sonne-Dalsø Tlf. nr. 4477 2817 Mappen indeholder følgende ark: Paragraf 36 Klub til børn

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Allerød kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Allerød kommune Allerød kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Allerød kommune Kontaktperson Gitte Overgaard Tlf. nr. 4810 0244 Mail.: Giov@alleroed.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved

Læs mere

EFTERSPØRGSEL Kontaktperson:

EFTERSPØRGSEL Kontaktperson: Indledning Side 1. Talbilag til kommunens redegørelse til regionen d. 1. maj 2008 Kommune: Kontaktperson: Michael Mogensen Tlf. nr. Mappen indeholder følgende ark: Paragraf 20 stk 2 Undervisning på døgn

Læs mere

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen.

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen. Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Hillerød Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Hillerød Kommune Kontaktperson Stine Bøgebjerg Hansen Tlf. nr. 7232 3500 Mail.: sbh@hillerod.dk Skemaet er tænkt som et

Læs mere

RAMMEAFTALE FOR SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNINGSOMRÅDET

RAMMEAFTALE FOR SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNINGSOMRÅDET FORBEREDELSESSEKRETARIATET VEDR. RAMMEAFTALER RAMMEAFTALE FOR SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNINGSOMRÅDET Den specialiserede del om de enkelte sociale tilbud og specialundervisningstilbud, der indgår i rammeaftalen

Læs mere

Bilag 6 - Udviklingsstrategi 2013

Bilag 6 - Udviklingsstrategi 2013 Bilag 6 - Udviklingsstrategi 2013 Dybdegående analyse af behov og udviklingstendenser for 2013 Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 UDVIKLINGSTENDENSER

Læs mere

Udbredelse af kommunikation mellem kommuner og private lægepraksis Region Hovedstaden

Udbredelse af kommunikation mellem kommuner og private lægepraksis Region Hovedstaden Udbredelse af kommunikation mellem kommuner og private lægepraksis Region Hovedstaden Opdateret november 2016 Statistikken kommune/læge udbredelse viser, hvor udbredt elektronisk kommunikation er mellem

Læs mere

Det specialiserede socialområde i Københavns Amt - En beskrivelse af de amtslige tilbud til personer med særlige behov

Det specialiserede socialområde i Københavns Amt - En beskrivelse af de amtslige tilbud til personer med særlige behov Det specialiserede socialområde i Københavns Amt - En beskrivelse af de amtslige tilbud til personer med særlige behov Psykiatri- og Socialforvaltningen Københavns Amt September 2005 1. Baggrund for og

Læs mere

Vækstbarometer. Greater Copenhagen. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Greater Copenhagen. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Greater Copenhagen Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne September 2013 Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne i Region Hovedstaden Kun halvdelen af virksomhederne i Region Hovedstaden vil anbefale den kommune, de selv bor i til andre virksomheder.

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Halsnæs kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Halsnæs kommune Halsnæs kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Halsnæs kommune Kontaktperson Stig Hjermind Tlf. nr. 24985493 Mail.: sthj@halsnaes.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens

Læs mere

Bilag 5 - Udviklingsstrategi 2013

Bilag 5 - Udviklingsstrategi 2013 Bilag 5 - Udviklingsstrategi 2013 Dybdegående analyse af behov og udviklingstendenser for 2013 Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 UDVIKLINGSTENDENSER

Læs mere

Kommunens tekst forventes indsat i de hvide felter. Felterne udvides efterhånden som der skrives.

Kommunens tekst forventes indsat i de hvide felter. Felterne udvides efterhånden som der skrives. Side 1 af 13 sider. Gribskov kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen om rammeaftaler m.v.

Læs mere

Kommuneprofil for Ishøj Kommune. - analyse af det sociale og socialpsykiatriske område

Kommuneprofil for Ishøj Kommune. - analyse af det sociale og socialpsykiatriske område - analyse af det sociale og socialpsykiatriske område Juli 2005 Kommuneprofil for Ishøj Kommune Indholdsfortegnelse 0. Indledning...3 1. Ishøj Kommunes borgeres anvendelse af amtets institutioner...5 1.1

Læs mere

Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok

Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok September 2013 Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok Byrådene i hovedstadsregionen har ikke været gode nok til at lytte til erhvervslivet og træffe beslutninger, der fremmer den private beskæftigelse

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Albertslund kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Albertslund kommune Albertslund kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Albertslund kommune Kontaktperson Lisa Overgaard Jesper Bergenholttz 43 68 65 50 Tlf. nr. 43 68 61 06 Mail.: Lisa.Overggard@albrtslund.dk

Læs mere

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte børn og unge og specialundervisning på børneområdet

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte børn og unge og specialundervisning på børneområdet Notat Til: Børne og Sundhedsudvalget Vedrørende: Rammeaftalen 211 Bilag: - Hørsholm s informationer til Rammeaftalen 211 på området for udsatte børn og unge og specialundervisning på børneområdet Hørsholm

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Frederiksberg kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Frederiksberg kommune Frederiksberg kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Frederiksberg kommune Kontaktperson Det sociale voksenområde: Claus Jarset Tlf. nr. 3821 5040 Mail.: clja01@frederiksberg.dk Skemaet

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Glostrup kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Glostrup kommune Glostrup kommune Side 1 af 13 sider. Glostrup kommune Kontaktperson Social Service: Johan Kroesen PPR: Søren Post Mail.: johan.kroesen@glostrup. dk Soren.post@glostrup.dk Tlf. nr. Skemaet er tænkt som

Læs mere

Daghjem 1:3 875 769-12,1% Rosenfelthusene 108 Botilbud 1.664 1.633-1,9% Bank-Mikkelsens Vej 20-

Daghjem 1:3 875 769-12,1% Rosenfelthusene 108 Botilbud 1.664 1.633-1,9% Bank-Mikkelsens Vej 20- Albertslund Herstedøster Sidevej 108 Botilbud 1.180 1.163-1,4% Allerød Boliger GL. Lyngevej 108 Boliger Gl lyngevej 2.276 Ballerup Basen i Rødbo 104 Dagtilbud 650 620-4,6% Måløvgård 107 Botilbud 1.964

Læs mere

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 48 20 50 66 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Glostrup kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Glostrup kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra:glostrup Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Glostrup kommune Kontaktperson Edda Heinskou Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse

Læs mere

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen.

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen. Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra:fredensborg Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Fredensborg Kommune Kontaktperson Martin Kjellberg Ishøy Tlf. nr. 72 56 51 38 Mail.: maki@fredensborg.dk Skemaet er

Læs mere

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 40 13 30 23 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk

Læs mere

Rammeaftale 2010. for Social- og specialundervisningsområdet. Del B: Beskrivende del

Rammeaftale 2010. for Social- og specialundervisningsområdet. Del B: Beskrivende del Rammeaftale 2010 for Socal- og specalundervsnngsområdet Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Dragør Egedal Fredensborg Frederksberg Frederkssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Grbskov Halsnæs

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Side 1 af 11 Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Frederikssund kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Frederikssund kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Frederikssund kommune Frederikssund kommune Side 1 af 15 sider. Frederikssund kommune Kontaktperson Pernille Foged Tlf. nr. 47351407 Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen

Læs mere

Skibbyhøj 01.01.06 01.01.07 01.01.08 01.01.08 sindslidelse Dag 31.12.06 31.12.07 30.06.08 31.12.08

Skibbyhøj 01.01.06 01.01.07 01.01.08 01.01.08 sindslidelse Dag 31.12.06 31.12.07 30.06.08 31.12.08 Indledning Side 1. Skema sæt til oplysninger om belægning Kommune: Kommunen som driftsherre for det enkelte tilbud. Kontaktperson: Katrine Nørtoft Magelund Tlf: 45112081 Mail: katrine.magelund@psv.regionh.dk

Læs mere

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 40 13 30 23 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Hovedstaden

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Hovedstaden Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Hovedstaden Regeringens boligudspil vil have betydning for den bolig, boligejerne i Danmark skal betale. I denne oversigt præsenteres effekterne

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Københavns kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Københavns kommune Københavns kommune Side 1 af 14 sider. Københavns kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen

Læs mere

Takser 2007 og 2008 fordelt på kommuner og tilbudstyper -Region Hovedstaden Side 1 af 16.

Takser 2007 og 2008 fordelt på kommuner og tilbudstyper -Region Hovedstaden Side 1 af 16. Takser 2007 og 2008 fordelt på kommuner og tilbudstyper -Region Hovedstaden Side 1 af 16. Tilbud Takst type Takst kr. 2007 Takst kr. 2008 Albertslund Børn Børn og unge dagtilbud 36 Klub Vest - ferie-fridagsklub

Læs mere

Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse og puljen til uddannelsesløft i kommunerne i RAR- Hovedstadens område

Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse og puljen til uddannelsesløft i kommunerne i RAR- Hovedstadens område Baggrundsmateriale til dialog om strategier og mål for brugen af Den regionale uddannelsespulje Det regionale arbejdsmarkedsråd 1. maj 2017 Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse

Læs mere

Bilag til Rammeaftale 2009

Bilag til Rammeaftale 2009 Bilag til Rammeaftale 2009 for Social- og specialundervisningsområdet Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Dragør Egedal Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Vækstbarometer. Sund, kreativ, grøn og smart vækst. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Sund, kreativ, grøn og smart vækst. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Sund, kreativ, grøn og smart vækst Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region

Læs mere

Rammeaftale 2016 Helsingør Kommune Center for Særlig Social Indsats Om rammeaftalen - møde i Socialudvalget 8. september 2015

Rammeaftale 2016 Helsingør Kommune Center for Særlig Social Indsats Om rammeaftalen - møde i Socialudvalget 8. september 2015 Rammeaftale 2016 Hvilke tilbud i Helsingør Kommune er omfattet af Rammeaftalen? Psykiatri: 107 Lindevang 50 pl. 108 Lindevang 6 pl. (Granstien) Udviklingshæmning: 104 CFJOO 24 pl. 108 Anna Anchers Vej

Læs mere

Region Hovedstadens Vækstbarometer

Region Hovedstadens Vækstbarometer Region Hovedstadens Vækstbarometer Konjunkturer Udsigt 2015 Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

Vækstbarometer. Arbejdskraft. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Arbejdskraft. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Arbejdskraft Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

Kommunen som driftsherre for det enkelte tilbud. Tilbuddets navn: I Helårspladser Belagt me- Målgruppe: Hovedvægt på 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Kommunen som driftsherre for det enkelte tilbud. Tilbuddets navn: I Helårspladser Belagt me- Målgruppe: Hovedvægt på 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Indledning Side 1. Talbilag til kommunens redegørelse til regionen d. 1. maj Kommune: Kontaktperson: Mette Plovsing Tlf. nr. 72562005 Mail: mp@fredensborg.dk Overskrifter på de enkelte ark. Opdeling i

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Ishøj/Vallensbæk kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Ishøj/Vallensbæk kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:ishøj/vallensbæk kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Ishøj/Vallensbæk kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse

Læs mere

Evaluering af klinik på modul 1. Efterår (klinikperiode uge 39-40) DIA studerende

Evaluering af klinik på modul 1. Efterår (klinikperiode uge 39-40) DIA studerende Evaluering af klinik på modul 1 Efterår 2015 (klinikperiode uge 39-40) DIA studerende 1 Indholdsfortegnelse Gennemførelsesoversigt... 3 Gennemførelsesoversigt primær... 3 Gennemførelsesoversigt for psykiatri...

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015 August 2015 Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015 I løbet af 2. kvartal 2015 steg folketallet i København fra 583.349 til 583.525. Der blev i 2. kvartal 2015 født 2.387 børn og der døde

Læs mere

Kontakt til almen praksis eller speciallæge... 3

Kontakt til almen praksis eller speciallæge... 3 F Forbrug af sundhedsydelser Indhold Planlægningsområdetabeller Kontakt til almen praksis eller speciallæge... 3 Hjertesygdom... 3 Apopleksi... 4 Astma... 5 Kræft... 6 Slidgigt... Rygsygdom... Knogleskørhed...

Læs mere

Kommuneprofil for Brøndby Kommune

Kommuneprofil for Brøndby Kommune - analyse af det sociale og socialpsykiatriske område Juli 2005 Kommuneprofil for Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse 0. Indledning... 3 1. Brøndby Kommunes borgeres anvendelse af amtets institutioner...

Læs mere

Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen?

Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen? Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato: 10. september 2010 Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen? Der sættes i notatet fokus på, om manglende rettidighed i de enkelte jobcentre

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N De pårørende har ordet Regionsrapport for Region Hovedstaden Den landsdækkende pårørendeundersøgelse på regionale botilbud for

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Furesø Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Furesø Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Furesø Kommune Kontaktperson Karina Paludan Meyer Mette Hammer Sørensen Tlf. nr. 72 35 5604 72 35 4814 Mail.: kpm@furesoe.dk mhs@furesoe.dk Skemaet er tænkt som et værktøj

Læs mere

Cathrine Juel Lau, Anne Helms Andreasen, Maj Bekker-Jeppesen, Gert Virenfeldt Lone Prip Buhelt, Kirstine Magtengaard Robinson & Charlotte Glümer

Cathrine Juel Lau, Anne Helms Andreasen, Maj Bekker-Jeppesen, Gert Virenfeldt Lone Prip Buhelt, Kirstine Magtengaard Robinson & Charlotte Glümer Forbrug af sundhedsydelser hvor er de store udfordringer i forhold til kroniske sygdomme? Resultater fra Sundhedsprofil 2013 Kronisk Sygdom v/ Maja Lykke Cathrine Juel Lau, Anne Helms Andreasen, Maj Bekker-Jeppesen,

Læs mere

specialundervisning 2014

specialundervisning 2014 Analyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning 2014 Kommunerne i hovedstadsregionen marts 2014 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede

Læs mere

Bilag 2 - Udviklingsstrategi 2014

Bilag 2 - Udviklingsstrategi 2014 Bilag 2 - Udviklingsstrategi 2014 Oversigt over tilbud beliggende i hovedstadsregionen Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2014 1 Bilag Indledning Bilag 2 indeholder en oversigt over tilbud

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Gladsaxe kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Gladsaxe kommune Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Gladsaxe kommune Kontaktpersoner Rikke Bøllingtoft Cruse Majbritt Normann Nielsen Tlf. nr. Tlf. nr. 39 57 53 79 39 57 55 80 Mail: Rikke Bøllingtoft/GLKOM/D K Mail: ph@gladsaxe.dk

Læs mere

Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget.

Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget. Kommunernes fordeling med hensyn til områdetillæg: Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget. Til Gruppe 0 henføres: Kommuner der ikke er henført til Gruppe 1-4. Til Gruppe

Læs mere

Nærværende sæt skemaer er udarbejdet ud fra de oplysninger, der indgik i kommunens redegørelse 2007 pr. 1. maj 2007 og i Rammeaftalen for 2008.

Nærværende sæt skemaer er udarbejdet ud fra de oplysninger, der indgik i kommunens redegørelse 2007 pr. 1. maj 2007 og i Rammeaftalen for 2008. Indledning Side 1. Skema sæt til kommunens oplysninger om belægning Kommune: Kommunen som driftsherre for det enkelte tilbud. Kontaktperson: Randi WestTlf. nr. 44526025 Mail: ssfsocret@herlev.d Overskrifter

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Egedal kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Egedal kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:egedal kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Egedal kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen

Læs mere

Udvikling i takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning

Udvikling i takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning Udvikling i takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning 2014-2015 KKR Hovedstaden Marts 2015 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde INDHOLD 1.

Læs mere

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen.

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen. Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Herlev kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Herlev kommune Kontaktperson Randi Westergaard Tlf. nr. 44526025 Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens

Læs mere

Der forventes kun tekst på de områder hvor der i forhold til sidste år har været ændringer.

Der forventes kun tekst på de områder hvor der i forhold til sidste år har været ændringer. Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Halsnæs kommune Kontaktperson Else Petersen Tlf. nr. 60230709 Mail.: elpe@halsnaes.dk Skemaet er tænkt et værktøj til brug ved udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj,

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Gribskov Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Gribskov Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Gribskov Kommune Kontaktperson Jeanette de Mailly Tlf. nr. 7249 6630 Mail.: jndma@gribskov.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen

Læs mere