Høring af Region Hovedstadens forslag til revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høring af Region Hovedstadens forslag til revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020"

Transkript

1 Psykiatriforeningernes fællesråd i Region Hovedstaden Formand Kirsten Elise Hove Skovbrynet 7, 2880 Bagsværd Telefon: Hjemmeside: 21. maj 2012 Region Hovedstaden Regionsformand Vibeke Storm Rasmussen Kongens Vænge Hillerød Høring af Region Hovedstadens forslag til revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Psykiatriforeningernes Fællesråd takker for modtagelse af høringsbrev af 11. april 2012 om revision af Hospitals- og Psykiatriplan forslag til faglige tilpasninger og gennemførelse af Hospitals- og Psykiatriplan psykiatri med henblik på at afgive høringssvar. Forslag til ændringer drejer sig om: 1. at behandlingen af spiseforstyrelser for børn, unge og voksne samler på en klinik på Psykiatrisk Center Ballerup. 2. At Psykoterapeutisk Center Stolpegård sammenlægges med Psykiatrisk Center Ballerup 3. at børne- og ungdomspsykiatrien samles ledelsesmæssigt og administrativt og at børne- og ungdomspsykiatrisk ambulatorium Gentofte flyttes til Brøndby og 4. at distriktspsykiatrien i planlægningsområdet Midt samles i to distriktpsykiatriske enheder. Psykiatriforeningernes Fællesråds vurdering af disse forslag generelt er, at det er det er en forkert og ensidig strategi for ændringer udelukkende at arbejde med sammenlægninger og centralisering. Det indebærer for borgerne i regionen i rigtig mange tilfælde meget store transportafstande for at kunne benytte det relevante psykiatriske behandlingstilbud. Desuden er stort ikke altid bare godt. Store enheder kan betyde manglende overskuelighed, (gen)kendskab og tæthed i relationerne mellem medarbejder, leder, patient og pårørende. Store enheder betyder desværre også ofte at kommunikation, arbejdsgange og retningslinier bliver unødigt bureaukratisk i stedet for at blive kommunikeret fra person til person og med det resultat at der ansættes mere personale til at udarbejde retningslinier og standarder - og færre til behandling, terapi og pleje. Til de konkrete områder har Psykiatriforeningernes Fællesråd følgende vurdering: ad 1: Sammenlægning af behandlingen af spiseforstyrelser for børn, unge og voksne: Her henviser vi til det indsendte høringsvar fra PS-Landsforeningen. ad 2: Sammenlægning Psykoterapeutisk Center Stolpegård og Psykiatrisk Center Ballerup: Sammenlægning af Stolpegård med Psykiatrisk Center Ballerup - evt. nedlæggelse af Stolpegård - er en rigtig dårlig ide set fra vores synspunkt. Side 1 ud af 5 sider

2 En nedlæggelse af Stolpegård vil ramme patienter med ikke-psykotiske psykiske lidelser, som mister det gode alternativ, centret udgør i forhold til de psykiatriske centre. Man nedlægger et godt fungerende psykoterapeutisk center med en fremragende ekspertise, og man henviser herefter tilsyneladende patienterne til de andre centre eller til Ballerup. Kapaciteten på Ballerup efter en sammenlægning er der i øvrigt ikke nærmere redegjort for. Vi frygter, at det kan betyde en personaleflugt fra området, som vi senest har set det, da man nedlagde rehabiliteringsenhederne på Skt. Hans Hospital. Resultatet medførte dengang, at man skulle oplære en helt ny personalegruppe, hvad der betød en dårligere behandling for patienterne. Der er tilsyneladende mere tale om kassetænkning end at sikre patienterne større kvalitet i behandlingen. For høringsnotatet savner en nærmere redegørelse, hvordan fusionen rent praktisk skal finde sted. Det særlige ved Stolpegård De ikke-psykotiske psykiske lidelser er på ingen måde noget, som der er blevet mindre af i de senere år. Det har også hyppigt været nævnt, at behandlingstilbuddene er for dårlige til denne gruppe. Patienterne bliver typisk sendt til deres praktiserende læge, som kun kan give dem nogle piller, der ofte kun hjælper, hvis de bliver ledsaget af psykoterapi. Psykologer og privatpraktiserende psykiatere yder et stort arbejde men har typisk en lang ventetid, hvad der betyder, at patienter er i risiko for at få et unødvendigt langt behandlingsforløb og måske få et sværere sygdomsforløb. En behandling i tide af en ikke-psykotisk lidelse kan i mange tilfælde forebygge udvikling af en sværere, psykotisk lidelse. Derfor yder Stolpegård et stort arbejde med at samle dem op, som ikke kan vente og som har brug for hjælp her og nu. Dertil kommer de mange patienter, som har en lidelse, der er mere facetteret end den lidelse, en psykolog typisk kan behandle. Mennesker med ikke-psykotiske psykiske lidelser angst, depression, OCD, spiseforstyrrelser, selvskadende adfærd, alvorlige belastnings- og tilpasningsreaktioner samt PTSS (herunder senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen) har gennem snart 50 år kunnet modtage behandling på Psykoterapeutisk Center Stolpegård. Det kan de ikke længere, hvis forslaget bliver gennemført i sin nuværende form. Vi mener i høj grad, at Stolpegårds beskedne størrelse sammenlignet med andre centre og den anderledes behandling er med til at gøre forløbene gode. Derfor er det interessant, at størrelsen er et af argumenterne for at nedlægge centret. Samtidig mener vi, at tabet af patientgruppen med spiseforstyrrelse - jf. det særlige forslag desangående absolut ikke betyder, at centret bliver overflødigt. Det kunne netop være med til at styrke centrets profil i forhold til de andre lidelser, centret tager sig af. Forslaget er ikke til gavn for patienter med ikke-psykotiske psykiske lidelser For den store gruppe, Stolpegårds kernegruppe, er centret det eneste møde med psykiatrien, de oplever, og det sker under nogle rammer, som virker meget tiltalende for mange af de behandlede. Derfor ser mange tilbage på behandlingen som en god tid. Dette kan være svært at forestille sig indenfor psykiatrien, hvor behandlingen undertiden sker under nogle vilkår, som hverken patient eller behandler finder fuldt tilfredsstillende. Det er vigtigt at understrege, at der er stor forskel imellem at behandle psykotiske og ikke-psykotiske tilstande. Ved en fusion og evt. overførsel af patienterne til Ballerup eller andre centre, frygter vi, at man vil blande Stolpegårds kernegruppe sammen med de andre patienter og ikke give dem den behandling, de har behov for, og som Stolpegård hidtil har stået som garant for. I en tid, hvor man taler om øget fokus på bl.a. personlighedsforstyrrelser, som Stolpegård har en lang erfaring med at tilbyde behandling indenfor, virker det uforståeligt, at man så nedlægger netop dette center. Side 2 ud af 5 sider

3 Der er efter vores mening en væsensforskel imellem den sammenlægning af Gentofte og Ballerup, som man har gennemført, da den handlede om to centre med samme behandlingstilbud. Dette kan man ikke sige om Ballerup og Stolpegård. Desuden lægger man et af de mindste centre sammen med et af de største, hvorved der er risiko for, at det mindste centers identitet og ekspertise udvandes eller forsvinder. Vi går fra at man med en fusion ikke mener nedlæggelse eller decentralisering af Stolpegård. Forslaget er kun til gavn for en mindre gruppe blandt Stolpegårds tungere patienter, nemlig de som har brug for og får kontakt med andre dele af hospitalspsykiatrien og på den måde får øget sammenhæng i behandlingen. Konsekvenserne for patientgruppen ved nedlæggelse Hvor patienterne, som i dag henvises til Stolpegård skal få den nødvendige behandling og under hvilke omstændigheder synes uklart, da der som nævnt ikke er redegjort for behandlingskapaciteten på Ballerup ved en sammenlægning. Under alle omstændigheder vil et fagligt miljø blive slået i stykker ved en sammenlægning med Ballerup, hvilket vil betyde en helt anden behandling for den enkelte patient. Der har igennem årene været mange forsøg på nedlæggelse af Psykoterapeutisk Center Stolpegård, der har ført en hård kamp for at overleve. Behandlingstidens længde er således blevet gjort kortere, end den engang var, og de få sengepladser, som eksisterede, er blevet nedlagt. Mange patienter, herunder medlemmer af Fællesrådets bestyrelse, har selv kviet sig ved at opsøge hospitalpsykiatrien med en angsttilstand, selv om den hæmmede rigtigt meget, med en personlighedsforstyrrelse, som måske ikke rigtigt var noget efter andres mening, eller med en depression, som måske kun lige var til at håndtere. Vi har nærmest foretrukket en tilbagetrukket tilværelse fra samfundslivet blot på medicin fremfor at få en terapeutisk vurdering og behandling for det, vi gik rundt med. Vi har imidlertid med kyshånd taget imod et tilbud om at deltage i gruppeterapi eller en anden terapiform på Stolpegård. Den mulighed vil der ikke være, hvis Stolpegård nedlægges. En af Fællesrådets medlemmer er inde på (som også er tidligere patient på Stolpegård), at det er en unikt sted, fordi det er et psykoterapeutisk center og ikke en del af den almene psykiatri. Det gør stedet enestående, og det vil RHP og borgerne miste ved at nedlægge Stolpegård med deres 50 årige ekspertise. Vi tror uanset målgruppe, så er det vigtigt, at der findes steder som er anderledes end den øvrige psykiatri. Vi mener, at det er vigtigt, at der er et sted, hvor der er tid og fokus på relationen mellem patienten og behandleren, som det sker ved den psykoterapeutiske behandling. Stolpegård har ry for at være et rummeligt behandlingstilbud med mindre fokus på medicinsk behandling. Nedlæggelse af Stolpegård kan betyde en stigning i antallet af mennesker med psykiske problemer, der undlader at søge behandling i tide. Dette vil øge presset på psykiatrien samlet set, herunder både i forhold til indlæggelser og på den ambulante behandling. Hertil kommer øgede udgifter til medicin, sygedagpenge og førtidspension. Samlet set øgede udgifter til samfundet og dårligere livskvalitet for dem, det rammer. I et større perspektiv skal det med, at faggruppen på Stolpegård har ydet et stort bidrag til behandlingen på landsplan. Den har med fortsat videreuddannelse og forskning inspireret mange til at få øget fokus på netop gruppen af de ikke-psykotiske tilstande. Faggrupperne foreslår alternativer Hvad der mere præcist vil ske, hvis sammenlægningen bliver en realitet, fremgår af de udtalelser, som overlæge Lars Sachse Mikkelsen fra Stolpegård er fremkommet med: Integrationen med almenpsykiatrien medfører ofte, at der opstår krav om, at det psykoterapeutiske afsnit skal afhjælpe almenpsykiatriens problemer - ved at aftage patienter, der egentlig er for dårlige til at blive behandlet psykoterapeutisk, eller afgive ressourcer til undervisning og supervision af de almenpsykiatriske afsnits personale, eller deltage i vagtberedskab, som almenpsykiatrien har problemer med. Side 3 ud af 5 sider

4 Vi ønsker, at psykoterapien skal tilbydes den gruppe, som har brug for den, og at man ikke skal lappe huller i psykiatrien ved at bruge psykiatere med terapeutisk baggrund som regulære pilletrillere. Vi foreslår i lighed med høringsnotatets eget alternativ også, at Stolpegård udvides og omdannes til også at være et kompetencecenter, der klæder de andre centre bedre på i forhold til den plads, som den psykoterapeutiske behandlingsform er ved at få i forhold til andre og mere biologisk rettede sider af psykiatrien. Vi kan forstå, at psykoterapeutiske enheder på de øvrige centre for tiden er ved at blive etableret rundt omkring. Vi kan også forstå, at denne udvikling følger en udvikling på landsplan. På den baggrund må vi konstatere, at tidspunktet ikke lige nu er det rette. Det er heller ikke billigt at bygge noget nyt, og udgifterne til byggeriet kunne sagtens bruges til en bedre behandling, hvis man ønsker at styrke området. Fællesrådet for Psykiatriforeninger i Region Hovedstaden Høringsnotatets skjulte dagsorden I det udsendte høringsnotat har vi især hæftet os ved, at følgende argumenter benyttes for at sammenlægge Stolpegård med Ballerup: 1. PC Stolpegård er det mindste center i regionen bortset fra Bornholm. 2. Hvis centret for spiseforstyrrelser nedlægges, vil centret blive endnu mindre. 3. Salget af bygningerne vil give en indtægt. Til disse tre ser det ud til, at et fjerde argument også gemmer sig: 4. Der vil næppe være nogen større udgifter ved sammenlægning med Ballerup. I hvert fald er der ikke i notatet redegjort for, hvordan denne sammenlægning personalemæssigt og bygningsmæssigt skal foregå. Vi tvivler på, at der på Ballerup står tomme bygninger, hvor behandlingen blot kan flyttes til. Tværtimod er der som bekendt byggeplaner for Ballerup, så fusionen med Gentofte rent fysisk kan gennemføres. Det ser derfor ud, som om en nedlæggelse af Stolpegård er skabt ud fra en kold, økonomisk tankegang, som mere handler om på kort sigt at få de rigtige tal på bundlinjen for regionen, frem for at få den langsigtede gevinst med en øget kvalitet i behandlingen for de patienter med ikkepsykotiske lidelser, Stolpegård behandler../. Fællesrådet vedlægger et supplerende, konkret vurdering af dette forslag. ad 3: Sammenlægning børne- og ungdomspsykiatrien: Psykiatriforeningerne er yderst bekymret for konsekvenserne af en sådan beslutning både afstandsmæssigt der er langt f.eks. fra Gentofte til Brøndby og ledelses- og kommunikationsmæssigt - der er langt fra leder til medarbejder - og til borger og pårørende, hvilket indebærer en risiko for en overbureaukratiseret arbejdsgange og -måde, hvilket ikke er godt for børn og unge, og deres pårørende. ad 4: Sammenlægning af distriktpsykiatrien til 2 enheder i planlægningsområde Midt: Psykiatriforeningernes Fællesråd er modstander af, at et distriktpsykiatrisk center adressemæssigt set (fortsat) er placeret på et Psykiatrisk Center. Det giver ingen mening, at den distriktspsykiatriske ambulante, opfølgende og forebyggende behandling, der netop skulle foregå inkluderet i lokalsamfundet, placeres på et Psykiatrisk Center, der har overvægt af sengepladser. At blive udskrevet bliver på denne måde ikke reelt. Når borgeren skal besøge et distriktpsykiatrisk center på et Psykiatrisk Center opleves det ikke reelt, at man nu er i gang med næste fase hen mod en normal og almindeligt dagligdag. Vi ved, at en sådan adressemæssig placering på et Psykiatrisk Side 4 ud af 5 sider

5 Center også gør sig gældende for andre distriktpsykiatriske Centre i regionen. I alle tilfælde er det en uhensigtsmæssig placering. At reducere antallet af Distriktpsykiatriske Centre til 2 i planlægningsområdet Midt betyder en uhensigtsmæssig og urimelig lang transportvej for mange brogere i Gentofte og Lyngby kommune, hvilket Fællesrådet ikke kan tilslutte dig. Venlig hilsen På Psykiatriforeningernes Fællesråd vegne Kirsten Elise Hove Fællesrådet for bruger- og pårørendeforeninger på psykiatriområdet i Region Hovedstaden består af: ADHD-foreningen, Storkøbenhavn Angstforeningen Autismeforeningen Storkøbenhavn Autismeforeningen København, Frederiksberg Bedre Psykiatri Pårørende til Sindslidende, København-Frederiksberg Bedre Psykiatri Pårørende til Sindslidende, Hovedstadens Omegns Bedre Psykiatri Pårørende til Sindslidende, Nordsjælland Borderlinenetværket Depressionsforeningen Foreningen OUTsideren HSP Foreningen for Særligt Sensitive Mennesker LAP Landsforeningen Af Psykiatribrugere, København/Frederiksberg LAP Landsforeningen Af Psykiatribrugere, Nordsjælland LAP Landsforeningen Af Psykiatribrugere, Københavns Omegn Landsforeningen for efterladte efter selvmord LMS Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade OCD foreningen PS-Landsforeningen SIND, Bornholms kreds SIND, Frederiksberg kreds SIND, Nordsjællands kreds SIND, Hovedstadens omegnskreds SIND, Københavns kreds Side 5 ud af 5 sider

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Psykiatrien på vej mod 2020 Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Denne pjece er udarbejdet i anledning af, at regionsrådet i Region Nordjylland har sendt Psykiatriplan 2015-2020 i høring

Læs mere

Hvor er det godt du er her!

Hvor er det godt du er her! Hvor er det godt du er her! Notat om sociale og økonomiske konsekvenser af senfølger efter seksuelle overgreb April 2015 Indholdsfortegnelse Notat om sociale og økonomiske konsekvenser af senfølger efter

Læs mere

Genoptræning. - fra problem til princip

Genoptræning. - fra problem til princip Genoptræning - fra problem til princip Genoptræning - fra problem til princip Udgivet af Mandag Morgen Copyright Huset Mandag Morgen A/S, 2004 Tryk: Ekspressen Tryk- og Kopicenter Aps Layout: Qvist & CO

Læs mere

Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri. Charlotte Bredahl Jacobsen Katrine Schepelern Johansen

Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri. Charlotte Bredahl Jacobsen Katrine Schepelern Johansen Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri Charlotte Bredahl Jacobsen Katrine Schepelern Johansen Dansk Sundhedsinstitut Januar 2011 Dansk Sundhedsinstitut Dansk Sundhedsinstitut er en selvejende

Læs mere

Et liv til forskel. bedre social rehabilitering af mennesker med svær spiseforstyrrelse. Klart ansvar for de svageste

Et liv til forskel. bedre social rehabilitering af mennesker med svær spiseforstyrrelse. Klart ansvar for de svageste Klart ansvar for de svageste Høj kvalitet og god økonomi på det specialiserede socialområde Et liv til forskel bedre social rehabilitering af mennesker med svær spiseforstyrrelse Et liv til forskel bedre

Læs mere

Ungdomsliv med behandling Unge med sindslidelse

Ungdomsliv med behandling Unge med sindslidelse 4 4 Unge med sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS Unge med sindslidelse 2 Unge med sindslidelse oplysning og samarbejde Socialt Udviklingscenter SUS, Videnscenter for Socialpsykiatri, PsykiatriFonden

Læs mere

Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats

Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats Januar 2015 Region Hovedstaden Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Til forældre og unge Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er skizofreni? 05 Hvorfor får nogle børn og unge

Læs mere

Pårørende. fra belastning til ressource SAMARBEJDE, TROVÆRDIGHED OG SYNLIGHED - 20 ÅR - I DE PÅRØRENDES TJENESTE BEDRE PSYKIATRI NR.

Pårørende. fra belastning til ressource SAMARBEJDE, TROVÆRDIGHED OG SYNLIGHED - 20 ÅR - I DE PÅRØRENDES TJENESTE BEDRE PSYKIATRI NR. BEDRE PSYKIATRI landsforeningen for pårørende EFTERÅR/VINTER 2012 2013 NR.2-20 ÅR - I DE PÅRØRENDES TJENESTE SAMARBEJDE, TROVÆRDIGHED OG SYNLIGHED Pårørende fra belastning til ressource Ressource magasinets

Læs mere

Behandling af mennesker med angst og depression

Behandling af mennesker med angst og depression Behandling af mennesker med angst og depression Kortlægning af behandlingsfeltet og diskussion af perspektiverne ved indførelse af collaborative care Amalie Hauge-Helgestad Katrine Schepelern Johansen

Læs mere

bedre psykiatri 1 2006 tema RECOVERY NYT: Søskende-netværk Søren Bredkjær og Kristen Kistrup: Konkrete forslag

bedre psykiatri 1 2006 tema RECOVERY NYT: Søskende-netværk Søren Bredkjær og Kristen Kistrup: Konkrete forslag 5 8 16 NYT: Søskende-netværk Har du en søster eller bror, der er sindslidende, kan du måske hjælpe en anden med det svar, han eller hun søger efter Søren Bredkjær og Kristen Kistrup: Patienternes ressourcer

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde i psykiatrien

Tværsektorielt samarbejde i psykiatrien Tværsektorielt samarbejde i psykiatrien Videns- og erfaringsopsamling Notat Katrine Schepelern Johansen Jessica Larsen Ann Nielsen KORA Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning

Læs mere

Vækstfaktorer på 12:10. Steen Bengtsson

Vækstfaktorer på 12:10. Steen Bengtsson Vækstfaktorer på det specialiserede socialområde 12:10 Steen Bengtsson 12:10 VÆKSTFAKTORER PÅ DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE STEEN BENGTSSON KØBENHAVN 2012 SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD

Læs mere

PsykiatriNyt. Indhold. Februar 2014. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. ABONNÉR GRATIS PÅ PSYKIATRINYT klik ind på www.psykiatri-regionh.

PsykiatriNyt. Indhold. Februar 2014. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. ABONNÉR GRATIS PÅ PSYKIATRINYT klik ind på www.psykiatri-regionh. PsykiatriNyt Indhold Leder Arbejdsmiljø er noget, vi taler om...side 2 Fokus TrivselOP hvad er der sket siden sidst?...side 3 Arbejdsmiljø Vejen til et bedre arbejdsmiljø...side 5 Forskning Psykisk syge

Læs mere

Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin

Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin - 1 - Indholdsfortegnelse Til dig som skal skrive opgave om selvmord 3 Det skal du huske, når du skriver opgave om

Læs mere

OmKreds H. Psykiatri i rampelyset TEMA: Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 4 2013 PRIS TIL BØRNESMERTE- SYGEPLEJERSKE

OmKreds H. Psykiatri i rampelyset TEMA: Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 4 2013 PRIS TIL BØRNESMERTE- SYGEPLEJERSKE NR. 4 2013 OMKREDS H 04 13 OmKreds H Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden TEMA: Psykiatri i rampelyset PRIS TIL BØRNESMERTE- SYGEPLEJERSKE GENERALFORSAMLING OG NYVALGT KREDSBESTYRELSE OmKreds H NR. 4/2013

Læs mere

Tanker om fremtiden TEMA 4-13

Tanker om fremtiden TEMA 4-13 DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2013 Alt for mange venter alt for længe med at søge hjælp Vi skal turde tale om det, der er svært. Eva Secher Mathiasen, formand for Dansk Psykolog Forening s.

Læs mere

Giv psykiatrien en stemme

Giv psykiatrien en stemme Regions- og byrådsvalgene Giv psykiatrien en stemme Inspirationshæfte til brug ved valgene i november NOVEMBER Mere end 50 pct. af vælgerne er direkte eller indirekte berørt af psykisk sygdom. Skal vi

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

BUDGET- OG DEBATAVIS FOR BORGERNE I VIBORG AMT DECEMBER 2003

BUDGET- OG DEBATAVIS FOR BORGERNE I VIBORG AMT DECEMBER 2003 REGIONALT BUDGET- OG DEBATAVIS FOR BORGERNE I VIBORG AMT DECEMBER 2003 BJERRINGBRO FJENDS HANSTHOLM HVORSLEV KARUP KJELLERUP MORSØ MØLDRUP SALLINGSUND SKIVE SPØTTRUP SUNDSØRE SYDTHY THISTED TJELE VIBORG

Læs mere

Interview om spiseforstyrrelser med Susanne Lunn

Interview om spiseforstyrrelser med Susanne Lunn NORMALITET OG SELVDESTRUKTIVITET Interview: Liv Johns Interview om spiseforstyrrelser med Susanne Lunn Det er både skræmmende, provokerende og fascinerende at møde personer, der insisterer og kæmper for

Læs mere

Nyhedsbrev. Vidensteam.dk. Linoliumsnit: Ukendt kunstner

Nyhedsbrev. Vidensteam.dk. Linoliumsnit: Ukendt kunstner Nyhedsbrev Linoliumsnit: Ukendt kunstner Vidensteam.dk Nyhedsbrev fra det landsdækkende Vidensteam vedrørende psykisk handicappede og senhjerneskadede med problemskabende adfærd Nr. 4 Forår 2005 3. Årgang

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Veteraner og pårørendes ønsker og behov

Veteraner og pårørendes ønsker og behov Bilag 6 Resultat af fokusgruppeinterview Veteraner og pårørendes ønsker og behov Input til en dansk veteranpolitik 18. juni 2010 FORSVARETS PERSONELTJENESTE Indholdsfortegnelse 1. Indledning og hovedresultater...1

Læs mere

Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland

Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland Katrine Schepelern Johansen og Marie Brandhøj Wiuff Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland En evaluering Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland

Læs mere

PsykiatriNyt. Indhold. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Tilfredse patienter...side 2

PsykiatriNyt. Indhold. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Tilfredse patienter...side 2 PsykiatriNyt Indhold Leder Tilfredse patienter...side 2 Patientombuddet Patienterne får bedre klagemuligheder...side 3 PsykiatriNyt udgives af Region Hovedstadens Psykiatri Ansvarshavende redaktør: direktør

Læs mere