Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg"

Transkript

1 DBI retningslinje 001, 4. udgave, marts 2013 Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Brandsikringsanlæg Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut er et selvejende videnscenter, der arbejder inden for brand- og sikringsteknologi samt skadeforebyggelse. DBI's serviceydelser inden for områderne omfatter: rådgivning/konsulentbistand prøvning af materialer, produkter, komponenter og udstyr certificering og kontrol brand- og sikkerhedsmæssig inspektion og eftersyn brandefterforskning og skadeundersøgelse uddannelse, kurser og temadage norm- og standardiseringsarbejde udgivelse af tekniske publikationer og informationsmateriale mv. medlemsservice forskning og udvikling. DBI er godkendt som teknologisk servicevirksomhed (GTS) og akkrediteret af DANAK til prøvning, inspektion, brandundersøgelser og certificering. DBI har hovedkontor i Hvidovre samt lokalkontorer i Fredericia, Århus og Frederikshavn. DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Eftertryk kun med tilladelse. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: , Fax:

2 Brandsikringsanlæg Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg Forord Revisionen af DBI Retningslinje 001 Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg er udarbejdet af DBI i samarbejde og konsensus med en arbejdsgruppe, hvis medlemmer er udpeget af certificeringsordningens interessenter. Arbejdsgruppen havde følgende sammensætning: Anders Sindal Kjøge Mads Risgaard Knudsen John Sejrskild Kasper Skov-Mikkelsen Christina Christensen Kristian Dorf Petersen Per Lyster Anders Frost-Jensen TEKNIQ, Installatørernes Organisation TEKNIQ, Installatørernes Organisation Sikkerhedsbranchen Sikkerhedsbranchen Forsikring & Pension Foreningen af Kommunale Beredskabschefer DBI- Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut DBI- Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut 4. udgave af DBI Retningslinje 001 Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg har inden udgivelsen været sendt til høring hos: Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Forsikring & Pension Sikkerhedsbranchen Tekniq, Installatørernes Organisation Foreningen af Rådgivende Ingeniører Arbejdstilsynet Beredskabsstyrelsen Energistyrelsen Dansk Bygningsinspektør Forening Dansk Byggeri RMG-Inspektion DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut DI- Dansk Industri Modtagne høringssvar har været behandlet af arbejdsgruppen. 2

3 Indholdsfortegnelse Udarbejdes efter høring Definitioner Akkrediteret inspektion Inspektion udført af en akkrediteret inspektionsvirksomhed. Se Inspektions-virksomhed Certificerende organ Organ, der certificerer installationsfirmaer i henhold til kvalitetsledelsessystemer, fx KS/SKS-system eller ISO9001 sammenholdt med DBI retningslinje 001. Certificeret person Medarbejder i et godkendt installationsfirma, der kan dokumentere certificering fra et certificerende organ indenfor mindst ét fagområde, i overensstemmelse med DBI Retningslinje 002 Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg. Certificeret person har tidligere været benævnt kvalificeret person. Driftsansvarlig person Person, der på anlægsejers/-brugers vegne har ansvaret for daglig betjening i overensstemmelse med det godkendte installationsfirmas anvisninger. Der henvises til DBI Retningslinje 005. Døgnvagt Herved forstås en døgnbetjent telefon, fx hos en godkendt kontrolcentral, hvortil en rekvirent kan henvende sig med anmodning om udførelse af reparation. Fagleder Faglederen (overmontør, montageleder, entrepriseleder, formand mv.) er bindeled mellem den certificerede person og selve installations-/montagearbejdets udførende personer. Faglederen skal ved sin tilstedeværelse på arbejdsstedet sikre, at det praktiske installations-/montagearbejde udføres i henhold til projekteringsmaterialet og intentionerne i retningslinjen for installation, herunder at udførelsen er fagligt korrekt. Den certificerede person og faglederen kan være den samme person. Fagområde Fagområdet er defineret under anlægstyper i punkt 12. Registrerende organ Organ, der godkender installationsfirmaer i henhold til DBI Retningslinje 001 og forestår certificering af den certificerede person i henhold til Retningslinje 002. Det samme organ skal offentliggøre lister med aktive godkendte installationsfirmaer og certificerede personer inden for de enkelte fagområder. 3

4 Godkendt anlæg Automatisk brandsikringsanlæg, der i en akkrediteret inspektionsrapport beskrives som værende installeret i overensstemmelse med kravene til anlægget. Godkendt installationsfirma Virksomhed, der er godkendt i overensstemmelse med DBI retningslinje 001. Inspektionsvirksomhed Virksomhed, der er akkrediteret til inspektion i overensstemmelse med DS/EN ISO/IEC Virksomhedens akkrediteringsområde skal omfatte DBI Retningslinje 004, Brandsikringsanlæg, færdigmelding, inspektion og godkendelse, DBI Retningslinje 005, Brandsikringsanlæg, drift og vedligeholdelse, DBI Retningslinje 006, Sammenkoblede brandsikringsanlæg samt tilhørende projekteringsforskrifter. Kravdokument Den forskrift, Retningslinje, standard eller det normative dokument, der angiver krav til projektering, installation, service eller vedligehold af et brandsikringsanlæg. Produktcertificeringsorgan Organ, der er akkrediteret til produktcertificering i overensstemmelse med DS/EN Referencegruppe En gruppe tilknyttet certificerings- og godkendelsesordningen, hvis medlemmer er udpeget af certificeringsordningens interessenter. Gruppen har beføjelser til at udarbejde politikker og principper for ordningen. Gruppen forestår endvidere vedligehold, udvikling og tilsyn med ordningen samt fortolkning af ordningens krav. Rekvirent Herved forstås den, der anmoder inspektionsvirksomheden om gennemførelse af inspektion. Rekvirenten hæfter økonomisk, medmindre andet er aftalt, for de ved inspektionen afholdte udgifter. Ved rekvirent forstås også den, der anmoder installationsfirmaet om udførelse af reparation. Rekvirenten hæfter økonomisk for de ved reparationen afholdte udgifter. SKS-system Herved forstås et Sikkerhedskvalitetsstyringssystem, som anført i gældende Retningslinjer vedrørende Sikkerhedskvalitetsstyringssystem fra Sikkerhedsstyrelsen. KS-system Herved forstås et kvalitetsstyringssystem, som anført i gældende Retningslinjer vedrørende kvalitetsstyringssystem fra Sikkerhedsstyrelsen. 4

5 10 Almindelige bestemmelser 11 Anvendelse DBI Retningslinje 001 anvendes som grundlag for godkendelse af firmaer, der projekterer, installerer, servicerer og vedligeholder brandsikringsanlæg. En myndighed eller en anden part kan stille krav om, at udførelsen af anlægget skal ske efter et af de, i afsnit 12, nævnte kravdokumenter og af et godkendt installationsfirma. 12 Gyldighed DBI Retningslinje 001 gælder for godkendelse af og stiller krav til installationsfirmaer, der projekterer, installerer, servicerer og vedligeholder brandsikringsanlæg som nævnt nedenfor, når der er stillet krav om installation efter: Fagområde ABA - Automatiske brandalarmanlæg Forskrift 232, Automatiske brandalarmanlæg - Projektering og installation. DBI Retningslinje 232, Automatiske brandalarmanlæg - Projektering, installation og vedligeholdelse. Fagområde AVS - Automatiske sprinkleranlæg Forskrift 251, Automatiske sprinkleranlæg - afsnit DBI Retningslinje 251/4001, Sprinkleranlæg - Projektering, installation og vedligeholdelse (inkl. danske tillæg). CEA 4001 Sprinkler Systems, Planning and Installation VdS/CEA 4001 VdS CEA - Richtlinien für Sprinkleranlagen, Planung und Einbau. DS/EN Stationære brandslukningssystemer Automatiske sprinkleranlæg - Beregning, installation og vedligeholdelse. NFPA 13 Standard for the Installation of Sprinkler Systems DBI retningslinje 254, Automatisk vandtågeanlæg - Projektering, installation og vedligeholdelse. Fagområde ABV - Brandventilationsanlæg DBI Retningslinje 027, Brandventilationsanlæg - Projektering, installation og vedligeholdelse. Fagområde VAR - Varslingsanlæg DBI Retningslinje 024, Varslingsanlæg - Projektering, installation og vedligeholdelse. Fagområde ARS - Automatiske rumslukningsanlæg Forskrift 253, Automatisk rumslukningsanlæg med Inert gas. Fagområde AGA - Automatiske gasalarmanlæg Forskrift 233, Automatiske gasalarmanlæg. 5

6 13 Referencer Retningslinjen refererer til: DBI Retningslinje 002, Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg. DBI Retningslinje 003, Certificering af systemer og systemdele til brandsikringsanlæg. DBI Retningslinje 004, Færdigmelding, inspektion og godkendelse af brandsikringsanlæg. DBI Retningslinje 005, Drift og vedligeholdelse. DBI Retningslinje 006, Sammenkoblede brandsikringsanlæg. 14 Ikrafttrædelse Retningslinjen træder i kraft 1. marts Retningslinjen erstatter Retningslinie 001, 3. udgave, juni Godkendelse meddelt efter tidligere forskrifter er gældende indtil godkendelsens udløb. I en overgangsperiode på 6 måneder fra ikrafttrædelsesdato kan bestemmelserne i Retningslinie 001, 3. udgave juni 2009 dog anvendes. Certificering til varsling og brandventilation efter denne retningslinje træder i kraft et år senere end denne retningslinje. 15 Retningslinjens omfang Retningslinjens krav er alment gældende i henhold til de i afsnit 12 nævnte kravdokumenter. For opretholdelse af godkendelsen, se afsnit Formål Retningslinjens formål er at sikre en ensartet fastholdelse af mindstekrav til kvalitetsniveauet for brandsikringsanlæg, for derigennem at reducere skader og uønskede alarmer. 20 Krav til materiel 21 Generelt Installationsfirmaet skal anvende materiel, for hvilket der foreligger et gyldigt certifikat i henhold til Retningslinje 003 for certificering af systemer og systemdele til brandsikringsanlæg. I enkeltstående tilfælde vil ikke-certificerede systemdele kunne anvendes. Det forudsættes, at tilsvarende certificerede systemdele ikke forefindes, og at myndighedens dispensation er vedlagt færdigmeldingen. Installationsfirmaet kan anvende ikke-certificeret materiel i forbindelse med reparation, service og vedligeholdelse på følgende betingelser: Forældet/udgået materiel kan anvendes, når det tidligere har været godkendt/certificeret sammen med dette system, idet det forudsættes, at certifikatet ikke kan fornys efter udløb. 6

7 Erstatningsmateriel kan anvendes, når producenten foreskriver dette (producentens ansvar). Materiellet skal være certificeret som systemdel. Kravet om dokumenteret funktionsmæssigt afstemt samvirke anses i denne situation som opfyldt. Installationsfirmaet skal have adgang til reservemateriel, således at bestemmelserne i afsnit 35 kan opfyldes. 30 Krav til installationsfirmaet 31 Etablering og organisation Installationsfirmaet skal have fast driftssted inden for Den Europæiske Union eller inden for Den Europæiske Frihandelssammenslutning. Installationsfirmaet skal til stadighed have en opdateret organisationsplan. Kommunikation mellem installationsfirmaet og anlægsejere, myndigheder, inspektionsorganer, certificeringsorganer mv. skal foregå på dansk. Certificeret person Der skal i installationsfirmaet være fast ansat personale med de nødvendige kvalifikationer, heraf skal mindst én person være kvalificeret i henhold til Retningslinje 002 for certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg inden for det eller de fagområder, jf. afsnit 12, der er omfattet af virksomhedens forretningsområde. Den certificerede person skal være indplaceret i installationsfirmaet på en sådan måde, at personen har det tekniske ansvar for projektering, installation, vedligehold og service i installationsfirmaet. En certificeret person kan kun være ansat som certificeret person i ét installationsfirma. Ændringer i organisationen eller ved fravær efter punkt 37, for så vidt angår den certificerede person, skal omgående meddeles det Registrerende organ. Mindstekrav til uddannelse, kompetence og erfaring for den certificerede person er beskrevet i Retningslinje 002. Fagleder Der skal i installationsfirmaet være ansat mindst én fagleder inden for det eller de fagområder, jf. afsnit 12, der er omfattet af firmaets forretningsområde. Ved installation af et brandsikringsanlæg skal der ved hver sag udpeges en fagleder fra installationsvirksomheden. Faglederen skal være tilknyttet installationsstedet og have det praktisk faglige ansvar for udførelsen. Faglederen skal være til stede ved opstart af arbejdet, ved idriftsættelse samt minimum én gang i løbet af arbejdets udførelse. Faglederen og den certificerede person skal have et tæt samarbejde, så der sikres en korrekt installation i forhold til projekteringsmaterialet. Ved fagleder forstås en person, som har erfaring med installation af den enkelte type brandsikringsanlæg og som har gennemgået relevant faglederkursus med godkendt kursusbevis. Faglederen skal fremgå af installationsfirmaets kvalitetssystem. Krav til fagleder og faglederkursus 7

8 inden for de forskellige typer brandsikringsanlæg skal som minimum indeholde de emner, der fremgår af Appendiks F. Den certificerede person og faglederen kan være samme person. Udøver den certificerede person hvervet som fagleder, behøver personen ikke at have gennemgået faglederkursus. Kvalificerede montører Installationsfirmaet skal anvende kvalificerede montører. Ved kvalificerede montører forstås montører, der: har bestået en relevant faguddannelse svarende til de kompetencer, der er angivet i de danske erhvervsuddannelser og relevante supplerende fagkurser. Relevant faguddannelse og eventuelt supplerende fagkurser indenfor det eller de kravdokumenter, jf. afsnit 12, der er omfattet af firmaets forretningsområde fremgår af appendiks D. inden montage eller installation på arbejdsstedet skal have gennemgået dokumenteret instruktion af installationsfirmaets certificerede person/fagleder. Instruktionen inden for de forskellige fagområder skal som minimum indeholde de emner, der fremgår af Appendiks E. Der kan anvendes lærlinge til installations-/montagearbejdet. Lærlinge er underlagt de samme krav om dokumenteret instruktion, før arbejdet påbegyndes. Indlejede kvalificerede montører Installationsfirmaet kan anvende og tage ansvar for indlejede kvalificerede montører, såfremt: a. der udarbejdes en skriftlig aftale om udlejning med den virksomhed, hvor den pågældende normalt er tilknyttet b. det fremgår af aftalen, at installationsfirmaet, der benytter den lejede arbejdskraft, bærer ansvaret for det arbejde, den pågældende udfører c. Det skal angives, for hvilken periode den pågældende er udlejet d. Den pågældende er omfattet af installationsfirmaets kvalitetssystem e. Den indlejede montørs dokumenterede kvalifikationer skal forefindes i installationsfirmaet Anvendelse af underentreprenører Godkendte firmaer efter denne retningslinje kan anvende andre firmaer i underentreprise, såfremt der anvendes underentreprenører, der er godkendt efter relevant fagområde i denne retningslinje, jf. afsnit 12. Arbejdet,med føring og fastgørelse af elektriske kabler samt rørføring herfor og montering af detektorsokler, tillades udført af personer ansat i firmaer, der ikke er godkendt. Krav om kvalificerede montører er stadig gældende. Bemandingsplan Ved hver installationsopgave, der kræver færdigmelding, skal installationsfirmaet føre en bemandingsplan over de til opgaven tilknyttede personer; certificeret person, fagleder og montører. 8

9 Bemandingsplanen skal som minimum indeholde navne, faguddannelse og dato for afholdt instruktion, jf. afsnit 31. Bemandingsplanen skal være en del af installationsfirmaets kvalitetssystem og skal kunne forevises ved 1. inspektion og på virksomhedens adresse ved ekstern audit. 32 Forsikring Installationsfirmaet skal have sædvanlig ansvarsforsikring for skader, for hvilke der er ansvar efter dansk rets almindelige regler. Installationsfirmaet skal på anmodning dokumentere, at forsikringen er i kraft. 33 Kvalitetssystem Installationsfirmaet skal til stadighed kunne dokumentere at være i besiddelse af et kvalitetssystem, enten i form af et ISO 9001 certifikat, omfattende denne retningslinje, udstedt af et certificeringsorgan, som beskrevet i afsnit 41, eller ved opfyldelse af kravene i appendiks A. For godkendelse som installationsfirma af sprinkleranlæg skal installationsfirmaet til stadighed kunne dokumentere at være i besiddelse af et kvalitetssystem i form af et ISO 9001-certifikat omfattende denne retningslinje, udstedt af et certificerende organ. Hvor et ISO 9001-kvalitetsledelsessystem er et krav for at kunne blive godkendt installationsfirma, skal det certificerende organ kræve, at der ved førstegangs-certificering skal installeres ét anlæg i forbindelse med ISO 9001-certificeringen. For AVS-anlæg gælder, at der kun kan gives en førstegangsgodkendelse til anlæg med højst én alarmventil. Trappesprinkler alene kan ikke godkendes. Installationsfirmaet skal indsende oplysninger til det registrerende organ om - hvor det pågældende anlæg vil blive installeret, - hvornår det pågældende anlæg forventes færdigt, - hvornår den endelige ISO 9001-certificering forventes at være gennemført samt - dokumentation fra et akkrediteret certificeringsorgan om at virksomhedens kvalitetsledelsessystem er implementeret. Det registrerende organ vil, såfremt de øvrige betingelser for at kunne ansøge om godkendelse som installationsfirma er til stede, kunne give en forhåndsgodkendelse til projektering og installation af dette ene anlæg. Forhåndsgodkendelsen vil være gældende i maksimalt 6 måneder. Det registrerende organ vil samtidig give de akkrediterede inspektionsselskaber besked om, hvilket anlæg det pågældende installationsfirma er blevet forhåndsgodkendt til. Relevant kontrol udføres i henhold til appendiks B. 9

10 34 Idriftsættelse og udvidelser For godkendelse af nyinstallerede anlæg eller udvidelser på eksisterende anlæg henvises til Retningslinje 004 for færdigmelding, inspektion og godkendelse af brandsikringsanlæg. Ved idriftsættelse af nyinstallerede anlæg eller udvidelser på eksisterende anlæg skal anlægsejers driftsansvarlige person instrueres i brugen af anlægget samt informeres om krav om brugerkursus, jf. Retningslinje 005 om drift og vedligeholdelse. 35 Reparation, service og vedligeholdelse For udførelse af service henvises til DBI Retningslinje 005, bilag 1 Mindste omfang af serviceeftersyn. Installationsfirmaet skal besidde de nødvendige forudsætninger for at kunne udføre reparationer, service og vedligeholdelse, herunder adgang til: reservedele uddannelse og teknisk bistand i specifikke systemer nødvendig software. Reparationer, der er nødvendige for anlæggets drift, skal være påbegyndt senest 24 timer efter anmeldelse fra rekvirenten til døgnvagten. Art og omfang af udført service skal fremgå af anlægsejers driftsjournal. I forbindelse med service skal det sikres, at anlægsejer er i besiddelse af en opdateret anlægsinstruks, en driftsjournal og retningslinjer for anlægsejers driftsansvarlige person for brandsikringsanlæg. Udført service skal afsluttes med en servicerapport til den driftsansvarlige person. Kopi af servicerapporten og anden dokumentation for service skal opbevares i virksomheden. Som kvittering for udført reparation, service og vedligeholdelse anvendes et stempel eller en selvklæbende label i driftsjournalen, der tydeligt angiver firmanavn og godkendelsesnummer. 36 Udstyr Installationsfirmaet skal råde over det nødvendige udstyr til installation, reparation, service og vedligeholdelse. Det nødvendige udstyr skal være dokumenteret vedligeholdt efter leverandørens anvisninger. 37 Særlige betingelser Retningslinjernes krav om erfaring og kompetence kan fraviges, når den certificerede person mangler erfaring eller er fraværende. Fravigelsesbetingelser ved manglende erfaring Installationsfirmaet skal i en periode på et år gennemføre to interne audits med speciel fokus på eventuelle afvigelser fra projekteringsforskriften på nye installationer/udvidelser, grundet den 10

11 manglende erfaring, og indsende dokumentation for interne audits og evt. korrigerende handlinger til det registrerende organ. Fraværelsesbetingelser ved den certificerede persons fravær Ved fravær under to måneder, er der ingen krav. Ved fravær mellem to og seks måneder, kan godkendelsen opretholdes, såfremt følgende er opfyldt: igangværende installationer, der kræver færdigmelding, afsluttes ved, at den person, der tegner firmaet, underskriver færdigmeldingen andre aktiviteter (service, reparation og installationer, der kræver færdigmelding) videreføres, når den person, der tegner installationsfirmaet, overfor det registrerende organ dokumenterer, at retningslinjernes krav om kvalitet i arbejdets udførelse er opfyldt nye installationer ikke påbegyndes Såfremt den samlede fraværsperiode overstiger 6 måneder regnet fra fraværets første dag, og såfremt der herefter ikke er en certificeret person, er det registrerende organ forpligtiget til at inddrage godkendelsen. 40 Krav til det registrerende organ og det certificerende organ 41 Krav til det certificerende organ Det certificerende organ skal være akkrediteret til systemcertificering efter ISO eller godkendt af Sikkerhedsstyrelsen til kontrol af KS/SKS for de brancher, der auditeres samt opfylde kravene i afsnit 43. Det registrerende organ kan også være certificerende organ, men det udsteder ikke separat certifikat. Ophør eller tilbagekaldelse af certifikat vedrørende certificering efter Retningslinje 001 skal meddeles det Registrerende organ. Det certificerende organ skal have en skriftlig aftale om udførelse af ekstern audit med det registrerende organ. 42 Krav til det registrerende organ Det registrerende organ kan også udføre certificering af den certificerede persons kompetence efter DBI Retningslinje 002. Det registrerende organ er forpligtet til årlig kontrol, jf. afsnit 70. Det registrerende organ opretholder en liste over godkendte installationsfirmaer, med angivelse af fagområde og kravdokumenter, jf. afsnit 12, inden for hvilke installationsfirmaet er godkendt. Listen skal også omfatte de specifikke systemer, som installationsfirmaet har dokumenteret kompetence i. Udgifter til opdatering af liste afholdes af installationsfirmaet, hvor der er krav om systemsamvirke. 11

12 43 Supplerende Krav til auditorer fra det certificerende organ (Ekstern audit) Auditteam skal samlet opfylde følgende minimumskrav: Eksamineret Lead Auditor. Dokumenteret kendskab til retningslinje Dokumenteret kendskab til relevante fagområder, jf. 12, opnået ved kurser i overensstemmelse med DBI Retningslinje 002, relevante appendiks. Der skal ikke aflægges prøve. Dokumenteret deltagelse i ERFA kursus i overensstemmelse med relevant område i Retningslinje 002, punkt 55. Der skal ikke aflægges prøve. Kurset må maksimalt være 24 +/- 2 måneder gammelt. 50 Ansøgning om godkendelse 51 Generelt Ansøgning om godkendelse som installationsfirma skal fremsendes til det registrerende organ. Kommunikationen mellem ansøgeren og det registrerende organ skal foregå på dansk, medmindre andet er aftalt. Ansøgningen skal oplyse om eventuelle nuværende eller tidligere godkendelser inden for samme kompetenceområde hos andre registrerende organer. 52 Ansøgningens omfang Ansøgningen skal indeholde følgende generelle oplysninger om firmaet: Navn, adresse, postnummer, by og telefonnummer. Navn på kontaktperson. Organisationsdiagram, jf. Afsnit 31, og kort redegørelse for installationsfirmaets personale, med angivelse af den certificerede persons navn og kopi af gyldigt certifikat samt fagleders navn og kopi af kursusbevis. Servicetelefon med døgnvagt. Erklæring om reservedelslagerets tilstrækkelige omfang, jf. afsnit 21. Det skal af ansøgningen fremgå, hvilket fagområde og kravdokument, ansøgningen omfatter, jf. afsnit 12. Oplysninger om firmaets kvalitetssystem i form af: gyldigt ISO 9001 certifikat eller gyldigt certifikat efter appendiks A fra uvildig tredjepart eller erklæring fra uvildig tredjepart om, at firmaet har oprettet og implementeret et ISO 9001, KS-/SKS kvalitetssystem. 12

13 60 Godkendelse 61 Generelt Det registrerende organ kan, når forholdene taler herfor, stille krav om supplerende dokumentation eller påføre godkendelsen begrænsninger i anvendelsen. 62 Godkendelseskriterier Godkendelsen er betinget af, at der er overensstemmelse mellem ansøgningen og kravene i denne retningslinje. 63 Gyldighed Godkendelsen er gyldig i 5 år. Det registrerende organ kan, når forholdene taler herfor, fastsætte en kortere gyldighedsperiode. 70 Godkendelsens opretholdelse 71 Generelt I gyldighedsperioden har det registrerende organ pligt til løbende at overvåge, at det godkendte installationsfirma overholder retningslinjernes bestemmelser. Godkendelsens opretholdelse er betinget af at installationsfirmaet hvert år, inden 1. marts, for det foregående kalenderår fremsender oplysninger til det registrerende organ, jf. afsnit 72 og afsnit Oplysningernes omfang Skal indeholde følgende generelle oplysninger om installationsfirmaet: Navn, adresse, postnummer, by og telefonnummer. Navn på kontaktperson. Organisationsdiagram, jf. afsnit 31, og kort redegørelse for installationsfirmaets personale med angivelse af den certificerede persons navn og kopi af gyldigt certifikat samt fagleders navn og kopi af kursusbevis. Nummer på døgnbetjent telefon. Erklæring om reservedelslagerets tilstrækkelige omfang, jf. afsnit 21. Erfaring og kompetence. Hvor der er krav om systemsamvirke; dokumentation for opdateret kompetence i de specifikke systemer, fx uddannelsesbeviser eller erklæring fra systemcertifikatindehaver. Kopi af gyldigt certifikat for kvalitetssystemet, medmindre kvalitetssystemet er godkendt af det registrerende organ. 73 Erfaring og kompetence Installationsfirmaets erfaring anses for tilstrækkelig, såfremt følgende er opfyldt: 13

14 Fagområde ABA: Gennemført én færdigmelding med tilhørende godkendelse fra akkrediteret inspektionsvirksomhed, eller gennemførte færdigmeldinger med tilhørende godkendelser fra akkrediteret inspektionsvirksomhed på fire udvidelser på eksisterende godkendte anlæg. Fagområde AVS: Gennemført én færdigmelding for nyt anlæg med selvstændig vandforsyning eller gennemførte færdigmeldinger med tilhørende godkendelser fra akkrediteret inspektionsvirksomhed på fire udvidelser på eksisterende godkendte anlæg. Fagområde ABV: Gennemført én færdigmelding med tilhørende godkendelse fra akkrediteret inspektionsvirksomhed, eller gennemførte færdigmeldinger med tilhørende godkendelser fra akkrediteret inspektionsvirksomhed på fire udvidelser på eksisterende godkendte anlæg. Fagområde VAR: Gennemført én færdigmelding med tilhørende godkendelse fra akkrediteret inspektionsvirksomhed, eller gennemførte færdigmeldinger med tilhørende godkendelser fra akkrediteret inspektionsvirksomhed på fire udvidelser på eksisterende godkendte anlæg. Fagområde ARS: Gennemført én færdigmelding med tilhørende godkendelse fra akkrediteret inspektionsvirksomhed, eller gennemførte færdigmeldinger med tilhørende godkendelser fra akkrediteret inspektionsvirksomhed på fire udvidelser på eksisterende godkendte anlæg. Fagområde AGA: Gennemført én færdigmelding med tilhørende godkendelse fra akkrediteret inspektionsvirksomhed, eller gennemført service på mindst 2 eksisterende anlæg, som opretholder godkendelsen fra et akkrediteret inspektionsorgan. For alle fagområder gælder følgende: Mindst 50 % af samtlige færdigmeldte anlæg skal være godkendt ved den første inspektion, og af de resterende skal mindst 95 % godkendes ved inspektion nr. 2. Højst 5 % af anlæggene må miste deres godkendelse som følge af mangelfuld service og vedligeholdelse udført af installationsfirmaet. Bestemmelserne omhandler ikke anlægsejers mangelfulde egenkontrol. 74 Godkendelseskriterier Godkendelsens opretholdelse er betinget af det registrerende organs samlede vurdering af: 14

15 installationsfirmaets kvalitetssystem eller fremsendte certifikat, at krav til installationsfirmaets erfaring er opfyldt, at krav til installationsfirmaets kompetence er opfyldt, tilfredsstillende oplysninger, jf. afsnit 72. Det registrerende organ skal ved den samlede vurdering tilgodese installationsfirmaet for så vidt angår beregningen i afsnit 73, således at antallet af ikke-godkendte anlæg, der skyldes mangelfulde grænseflader, ikke medregnes. 75 Intern audit Installationsfirmaet er ansvarlig for, at intern audit tilrettelægges på en sådan måde, at kravene i denne Retningslinje er opfyldt. 76 Anden kontrol Anden kontrol gennemføres, hvis installationsfirmaet meddeler ændringer i forudsætningerne for godkendelsen eller, der forekommer afvigelser fra denne retningslinjes krav til godkendelsens opretholdelse. Det er det registrerende organs ansvar, at anden kontrol gennemføres i nødvendigt omfang. 77 Sanktioner Såfremt forholdene, jf. afsnit 74, taler herfor, har det registrerende organ pligt til at inddrage godkendelsen. 80 Fornyelse 81 Generelt Ved inddragelse af godkendelsen skal ny ansøgning indsendes til det registrerende organ efter afsnit 50. Ved udløb af godkendelsen kan ny godkendelse udstedes, såfremt betingelserne for godkendelsen er opretholdt. 90 Tvistigheder 91 Generelt Alle sager, der udspringer af det registrerende organs afgørelser, afgøres efter dansk ret ved dansk domstol. 15

16 Appendiks A SikkerhedsKvalitetsStyrings-system (SKS-system) ved elektriske installationer KvalitetsStyrings-system (KS-system) ved mekaniske installationer 10 Indledning 11 Krav til SKS-/KS-system Installationsfirmaet skal have et godkendt SKS-/KS-system med egenkontrol som sikrer, at installationsfirmaet opfylder kravene i gældende retningslinjer. Det kræver, at nærværende retningslinjers kravelementer er implementeret i relevant omfang i SKS-/KS-systemet. Implementeringen skal ske som en parallel til Sikkerhedsstyrelsens krav, og samtlige relevante kravelementer skal nemt kunne genfindes i installationsfirmaets SKS-/KS-system. 20 Supplerende krav 21 Fejl og reklamationer Installationsfirmaets kvalitetssystem skal indeholde en fortegnelse over eventuelle fejl og reklamationer relateret til installation, installerede produkter og service, der er omfattet af denne retningslinje. Af fortegnelsen skal fremgå tidspunkt, kunde, kontaktperson, fejlenes eller reklamationernes art og korrigerende handlinger. Fortegnelse over fejl og reklamationer skal opbevares i mindst 10 år. 16

17 Appendiks B Kontrol 10 Kontrol Kontrollen omfatter: Intern audit. Ekstern audit. Anden kontrol. 20 Intern audit Installationsfirmaet er ansvarlig for, at interne audits tilrettelægges og gennemføres på en sådan måde, at kravene i denne retningslinje er opfyldt. 30 Ekstern audit Installationsfirmaet er ansvarlig for, at eksterne audits tilrettelægges og gennemføres på en sådan måde, at kravene i denne retningslinje er opfyldt. Ved anvendelse af ISO 9001-certificering, SKS eller KS, skal det certificerende organ anvende et audit team, jf. afsnit 43 i denne retningslinje. Minimumskrav til 1. eksterne audit af installatøren for det specifikke kravdokument (ABA/AVS/AGA/ARS/ABV/Varsling): Almindelige bestemmelser: gyldighed, Retningslinje kendskab og anvendelse, formål. Krav til materiel: Adgang til certificeret/godkendt materiel, evt. dispensationer for udgået materiel, erstatningsmateriel og træning i anvendelse, teknisk bistand og software fra systemcertifikatejer. Krav til installationsfirmaet: Organisation, certificeret person, fagleder, kvalificerede montører, indlejede kvalificerede montører og bemandingsplan. Forsikring. Enten ISO 9001 eller kvalitetsstyringssystem efter appendiks A. Idriftsættelse og udvidelser, herunder rapport vedrørende eftersyn og afprøvning inden idriftsættelse og overdragelse til kunden. Krav til reparation og service samt servicerapport. Krav til udstyr. Manglende erfaring og fravær af certificeret person, herunder krav til 24 timers service. 24 timers vagttelefon. Godkendelsens opretholdelse: Årlige oplysninger, erfaring og kompetence herunder krav til procentvise godkendelser ved færdigmelding og service. Godkendelseskriterier: intern audit, anden kontrol og sanktioner. Fornyelse af certifikat. Appendiks A: Relevante krav implementeret i kvalitetsstyringssystem og registrering af fejl og reklamationer. Appendiks B: Intern audit, anden kontrol. Appendiks C: anvendelse af det registrerende organs logo. Appendiks D: Relevant faguddannelse. Appendiks E Instruktion, omfang og dokumentation. 17

18 Minimumskrav til de årlige eksterne audits af installatøren for det specifikke kravdokument (ABA/AVS/AGA/ARS/ABV/Varsling): Evaluering af intern audit af de udførte opgaver i henhold til relevant retningslinje. Evaluering af ledelsens evaluering med hensyn til effektiviteten af systemet i henhold til relevant retningslinje. Den certificerede persons placering i organisationen, jf. afsnit 31. Styring af kompetence, herunder opdateret kompetence i de specifikke systemer. Styring af retningslinjer og tolkninger. Håndtering af fejl og reklamationer i relation til relevant retningslinje. Styring af indkøb, herunder sikring for anvendelse af certificerede produkter. Kontrol af udstyr, herunder relevant måleudstyr. Kontrol af installation, herunder styring af eksterne partneres/underentreprenørers kompetence. Idriftsættelsesdokumentation i henhold til relevante retningslinjer. Dokumentation for udført service i henhold til retningslinje 005. Verificering af bemandingsplan, herunder dokumentation for relevant uddannelse af montører samt instruktion før installation. Det certificerende organ skal indgå en aftale med det registrerende organ om hel eller delvis udførelse af audit af det godkendte område. Audit gennemføres ved ansøgning. Hvis installationsfirmaet udfører opgaverne fra flere forskellige adresser, skal alle disse auditeres. Efterfølgende udføres audit én gang årligt, således at det samlede indhold og alle adresser er bedømt over en periode på 3 år. 40 Anden kontrol Anden kontrol gennemføres, hvis installationsfirmaet meddeler ændringer i forudsætningerne for godkendelse, eller der forekommer afvigelser fra krav i afsnit 70 i denne retningslinje. Det er det registrerende organs ansvar, at anden kontrol gennemføres i nødvendigt omfang. Det registrerende organ kan, når vægtige grunde taler herfor, udvide kontrollen til også at omfatte indhentning af dokumentation hos akkrediteret inspektionsvirksomhed af inspektionsresultater i relation til installationsfirmaets årlige oplysninger. 18

19 Appendiks C Anvendelse af det registrerende organs logo 10 Anvendelse af det registrerende organs logo Såfremt installationsfirmaet ønsker at gøre brug af det registrerende organs logo, f.eks. på eget brevpapir mv., skal det registrerende organs skriftlige accept være indhentet forud. 19

20 Appendiks D Relevant faguddannelse 1. Relevant faguddannelse Installation af brandsikringsanlæg må kun udføres af montører med relevant faguddannelse. Følgende faguddannelser eller uddannelser med tilsvarende kompetencer kan accepteres. Ved tvivlsspørgsmål skal der rettes henvendelse på dansk til det registrerende organ. Montører, der i 10 år har været ansat i en installatørvirksomhed med ansatte faguddannede montører, og som efter punkt 30 løbende har været dokumenteret beskæftiget med installation af relevante brandsikringsanlæg, sidestilles med faguddannede. Krav om supplerende kurser er fortsat gældende. 2. Omfang Brandsikringsanlæg Faguddannelse Supplerende kursus Elektrikeruddannelse eller Brand 1 og 2 ABA Data- og Kommunikationsuddannelse VVS-uddannelse eller AVS Smede-/svejseuddannelse Elektrikeruddannelse (el-delen) eller ABV (termisk) Træfagenes byggeuddannelse (montagedelen) eller Tagdækkeruddannelse (montage-delen) ABV (mekanisk) VVS-uddannelse eller Smede-/svejseuddannelse eller Elektrikeruddannelse (el-delen) eller Træfagenes byggeuddannelse (montagedelen) eller VVS og smede, brandtætning 1 dag Elektriker, Brand 1 og 2 Tagdækkeruddannelse (montage-delen) Elektrikeruddannelse Brand 1 og 2 VAR ARS Elektrikeruddannelse (el-delen) eller VVS-uddannelse (for rør-del) eller Brand 1 og 2 (el-delen) 20

DBI Retningslinje 002. Brandsikringsanlæg. Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

DBI Retningslinje 002. Brandsikringsanlæg. Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI Retningslinje 002 Brandsikringsanlæg Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg 5. udgave 1 Forord Revisionen af DBI Retningslinje 002 Certificering

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med af energirenovering af boliger 1 I medfør af 24 f og 24 g, 24 h, stk. 1 og 2,

Læs mere

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj 16. december 1996 (THP/JK/lm) Opdateret 1. september 1998 (THP/JK/lm) Opdateret 3. juli 2005 (JK/HSO/lm) Opdateret 13. maj 2008 (THP/PFI/OFC/HSO/ilk) Opdateret 1. november 2010 (PFI/THP/OFC/CB/ilk) MILJØSTYRELSENS

Læs mere

Vejledning til Bekendtgørelse om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller

Vejledning til Bekendtgørelse om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller til Bekendtgørelse om teknisk 5. oktober 2007 Indledning Den tekniske omfatter krav og procedurer for typegodkendelse såvel som for projektgodkendelse samt krav og procedurer for de virksomheder, der kan

Læs mere

Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Energimærkning A/S Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Eksempel på kvalitetshåndbog Side 1 af 31 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DANAK-AKKREDITERINGSBESTEMMELSE

DANAK-AKKREDITERINGSBESTEMMELSE til certificering af arbejdsmiljøledelsessystemer Side : 1/14 1. Anvendelsesområde Akkrediteringsbestemmelsen er gældende for alle organer, som er, eller ansøger om at blive, akkrediteret til certificering

Læs mere

Århus Brandvæsen Tilsyn og Myndighed Århus Kommune . % &%'(& ' !" #+,! ---! #

Århus Brandvæsen Tilsyn og Myndighed Århus Kommune . % &%'(& ' ! #+,! ---! # Århus Brandvæsen Tilsyn og Myndighed Århus Kommune. % $%#!!#&/' ( &%'(& ' )*!" #+,! ---! # Der skal til Århus Brandvæsen, Tilsyn og Myndighed, fremsendes ansøgning om tilladelse (se i øvrigt bilag B) til

Læs mere

Betingelser for Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Aftale om Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Side 1

Betingelser for Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Aftale om Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Side 1 Betingelser for Favrskov s modtagelse af alarmer og Aftale om Favrskov s modtagelse af alarmer Januar 2014 Side 1 Aftalegrundlaget omfatter følgende hoveddokumenter: Generelle betingelser for brandsikringsanlæg

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. september 2014 J.nr. 3009/3027-0063 Ref. ABK/SRO Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

HØRINGSUDKAST. Forslag. til

HØRINGSUDKAST. Forslag. til HØRINGSUDKAST Forslag til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 1 I bekendtgørelse nr. 673 af 25. juni 2012 om energimærkning af bygninger foretages følgende ændringer:

Læs mere

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger og lov om autorisation af

Læs mere

BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER HØJE-TAASTRUP BRANDVÆSEN Indhold er i overensstemmelse med standardbetingelser udarbejdet i samarbejde mellem Foreningen af KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER og 1. ANLÆGGET

Læs mere

Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast

Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast KS håndbog rev. 02 November 2010 Håndbog for Kvalitetsstyringssystem Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast Autoriseret kloakmestervirksomhed, som drives med en ansat teknisk ansvarlig

Læs mere

Forslag til. Lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne

Forslag til. Lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne Forslag til Lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne Kapitel 1 Formål 1. Loven har til formål at sikre, at installationer på områderne for el, vvs og kloak udføres og serviceres

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C KLS systemet er certificeret af Byggeriets Kvalitetskontrol Håndbog Kvalitetsledelsessystem for autoriseret virksomhed på kloakinstallationsområdet Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C Friis Kloakmester

Læs mere

Håndbog for kvalitetsstyringssystem. Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg

Håndbog for kvalitetsstyringssystem. Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg Håndbog for kvalitetsstyringssystem Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg KS Håndbog rev. 02 Oktober 2013 Side Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse 1.1. Data... 3 1.2. Gyldighedsområdet for KS

Læs mere

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Dato: 22. august 2014 Ringsted Kommune Brandvæsen Anlægsejer: Rønnedevej 11 4100 Ringsted CVR-nr.: Installationsadresse: Tel.: +45 57 62 65

Læs mere

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Bestemmelser for Automatiske brandbeskyttelsesanlæg Der skal til Aarhus Brandvæsen, Tilsyn og Myndighed, fremsendes ansøgning om tilladelse (se i øvrigt bilag

Læs mere

Aftale om Bornholms Brandvæsens modtagelse af alarmer fra automatiske brandalarmeringsanlæg.

Aftale om Bornholms Brandvæsens modtagelse af alarmer fra automatiske brandalarmeringsanlæg. TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 Tejn 3770 Allinge Tlf.: 56 92 00 00 Fax: 56 92 58 16 E-mail: TeknikogMiljoe@brk.dk CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk Aftale om Bornholms Brandvæsens modtagelse af alarmer fra automatiske

Læs mere

FMI Standardbetingelser med bod. Tjenesteydelse.

FMI Standardbetingelser med bod. Tjenesteydelse. FMI Standardbetingelser med bod Tjenesteydelser 1. Indledning Betingelserne regulerer Sælgers levering til Køber af de Tjenesteydelser og Reservedele, der fremgår af Indkøbsordren. Sælgers eventuelle betingelser,

Læs mere

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarm-, gasalarm-, sprinkleranlæg eller slukningsanlæg, der er udført, kontrolleret og

Læs mere

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber)

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Bilag 1 Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Indholdsfortegnelse Indledning Omfanget af denne standard 1-2 Udvidet gennemgang af årsregnskabet

Læs mere

ENTREPRISE H20.06.80. Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER

ENTREPRISE H20.06.80. Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.80 Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N H20 Vestmotorvejen >>> H20.0.06 Rasteplads ved Kongsted N MARTS 2014 1 af 46 Indhold

Læs mere

1. Formål, opgaver og organisering.

1. Formål, opgaver og organisering. 1 Samarbejdsaftale om udbud af kombineret ungdomsuddannelse mellem CPH WEST, tovholderinstitution, og Social og sundhedsuddannelsescenteret i Brøndby Vestegnens HF og VUC Produktionshøjskolen i Brøndby

Læs mere

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Side 1 af 72 UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Nr. 2007/S 212-257698 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus,, Esbjerg og Grindsted. Udbud af

Læs mere

BETINGELSER FOR AABENRAA BRAND & REDNING MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR AABENRAA BRAND & REDNING MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR AABENRAA BRAND & REDNING MODTAGELSE AF ALARMER Revideret 10. februar 2015 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarm-, gasalarm-, sprinkleranlæg eller slukningsanlæg, der er

Læs mere

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen)

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) Bilag 3 Rammeaftale i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) og YY Adresse Postnr, by CVR.nr. (herefter benævnt firma) Side 1 af 12

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

Den almene boligsektors egenkontrol. Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol

Den almene boligsektors egenkontrol. Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol Den almene boligsektors egenkontrol Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 2014 Titel: Den almene boligsektors egenkontrol

Læs mere