besværlige frivillige?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "besværlige frivillige?"

Transkript

1 Speciale udarbejdet i foråret 2013 under kandidatuddannelsen International Virksomhedskommunikation ved Syddansk Universitet Hvad stiller man op med besværlige frivillige? En undersøgelse af frivilligfyring fra tanke til praksis Forfatter Camilla Steskow Vejleder Flemming Smedegaard

2 How Can You Deal with Challenging Volunteers? - A study of volunteer dismissal from thought to practise Many have an idealistic view on volunteerism. This is for the most part reasonable and beneficial. Nevertheless, organisations sometimes face having volunteers who challenge them. This may for instance be by not showing up at meetings and activities, by being rude and dominant towards the To shed light on the challenges and look at how volunteer leaders can deal with them, this study has looked into When it is better to fire a volunteer, how one fires a volunteer, and - last, but not least - how one can avoid getting to the stage where a dismissal is necessary. What the study has found is that many volunteer organisations face challenges of the sort mentioned above. This became clear through interviews with and a survey filled out by volunteers. The answers have been analysed through an interpretative strategy where theories and pieces of expert advice were also included. The main challenges that keep volunteer leaders from handling situations with challenging volunteers seems to be that they - are unsure about how to act as a leader among friends - do not know how to give feedback without making it seem like a personal attack - struggle to be inclusive and at the same time prioritise the overall need of the organisation - find it difficult to judge when a volunteer has been given enough chances - are afraid of getting a bad organisational reputation if they fire a volunteer - prefer that the volunteer makes the decision and quits - do not have new volunteers to take over if they choose to fire a volunteer The challenges are many and they vary a lot. Some of them are striking, while others seem inevitable. No matter the challenge, it needs to be dealt with. As it is now, many volunteer leaders do not know how to go about it and therefore they ignore the challenges, which give them time to grow even bigger. The study therefore offers a chapter on how volunteer leaders can deal with the

3 challenges and more importantly act to avoid them from occurring in the first place. First of all, organisations may find it valuable to decide on and write down a procedure for exclusion. In the case that the organisation one day comes to face a situation that demands a dismissal, they will then be prepared to handle it. Secondly, organisations can benefit from listing some ground rules that put up a frame for what is accepted and not-accepted behaviour in the organisation. These ground rules help attract the right volunteers and creates a relaxed environment as the volunteers do not have to be unsure of what is expected from them and what they may expect from the others. The ground rules should be mentioned when expectations are harmonised with new volunteers before they become part of the organisation so the basis of the co-orperation is clear. The above mentioned should reduce the chance of ending up with challenging volunteers. Nevertheless those initiatives do not leave out all chances of facing challenges with volunteers. If a challenge therefore arises, the volunteer leader must still be prepared to handle it rather than ignoring it because it seems easier. The challenge can be dealt with through three types of conversations: 1) the considerate conversation that puts forward an observation and asks if everything is okay, 2) the resource based and solution oriented conversation that invites the volunteer to come up with possible solutions to the problem, and 3) the final conversation that considerately lets the volunteer know that he or she can no longer be part of the organisation due to X reason. It should be possible to find a desirable solution to most challenges through the considerate conversation and the resource based and solution oriented conversation. Only if what the volunteer has done is completely unacceptable or if the volunteer keeps refusing that there is a problem that needs to be solved and the volunteer is being more of an expense than an asset, a dismissal might be the better solution. Through networking with other volunteer organisations and participation in competence developing workshops, volunteer leaders can learn how to recognise the challenges and deal with them before they grow too big and cause too much damage.

4 Der skal lyde en stor tak til min familie og mine venner, der har været nysgerrige, ageret gode sparringspartnere og samtidig har været overbærende, når jeg har lukket mig inde i fordybelsen. Også en stor tak til Anders Jacobsen og Louise Rasmussen fra Center for frivilligt socialt arbejde for en imødekommenhed og hjælpsomhed, der har betydet meget for mig og for undersøgelsens empiri. Ligeledes en stor tak til Frederik C. Boll og Marie Baad Holdt fra Ingerfair samt Morten Ejlskov og Dorte Kappelgaard for interessen for projektet og tiden afsat til sparring. Tak til Annette Jørgensen fra Roskilde Festival, Malene Tangbæk fra StudieStuen, Mette Rasmussen fra Ungdommens Røde Kors og til Nicolai for deres bidrag til undersøgelsen gennem mine interview med dem. Slutteligt en stor tak til min vejleder, Flemming Smedegaard, der har givet uvurderlig sparring, og som altid motiverer mig i mit arbejde. Camilla Steskow Odense, juli 2013

5 Indhold 1. Udfordringer med frivillige Problemformulering Afgrænsning Hvordan problemformuleringen søges besvaret Begrebsafklaring Projektets opbygning Undersøgelsens metodiske og teoretiske fundament Ontologi og det anvendte paradigme Epistemologi Undersøgelsens empiriske grundlag Min rolle som frivillig og frivilligforsker Teoripræsentation Præsentation af associerende fortolkningscirkler Analyse af udfordringer med frivilligfyring Analysetemaer Hun er min ven Det virker som et personligt angreb Vi prioriterer mangfoldighed men på hvilken bekostning? Han får lige en chance til Hvad vil folk ikke tænke, hvis vi fyrer en frivillig? Går du selv, eller skal jeg smide dig ud? Stor og stærk eller lille og svag Nogle hovedproblematikker fra fortolkningscirklerne Vi har svært ved at give feedback De frivillige går i forsvarsposition, hvis vi tager problemstillingen op Den frivilliges personlighed er en udfordring... 61

6 3.2.4 Kan lederen være (en del af) problemet? Delkonklusion Oversigt over analysens resultater indtil nu Forebyg mod og tag hånd om udfordringerne Vær pessimist udarbejd en eksklusionsparagraf Forebyg med retningslinjer og forventningsafstemning Hvad kan være grund til at fyre en frivillig? Fang udfordringerne i opløbet gennem en omsorgsfuld samtale Hvordan tager man en styrkebaseret løsningsorienteret samtale? At fyre en frivillig hvordan overleverer man den svære besked? Hvordan bliver frivilligledere klædt på? Delkonklusion Oversigt over analysens samlede resultater Konklusion Bibliografi

7 1

8 Udfordringer med frivillige Frivillighed er en smuk ting. I en verden hvor meget handler om, om man nu også får det, man har krav på, er frivillighed et helle, hvor det handler om at give frem for at få. I hvert fald i princippet. Frivillighed er pakket ind i glanspapir af idealisme. Men af og til når papiret ikke hele vejen rundt om pakken. Jeg er formand for en frivillig organisation og har i lang tid haft pakket vores organisation såvel som frivillighed i det hele taget - ind i glanspapir af idealisme. Men des mere jeg arbejder med frivillighed, desto større indblik får jeg i situationer, hvor papiret ikke når hele vejen rundt om pakken. Situationer, hvor jeg eksempelvis må indse, at ikke alle frivillige er en ressource. Nogle frivillige trækker organisationer ned ved at fylde uden egentlig at udrette noget, hvilket kan være demotiverende for de øvrige i organisationen. Andre er meget aktive måske så aktive, at de gør mere, end de har mandat til, som eksempelvis at træffe beslutninger på organisationens vegne. Nogle har en uacceptabel opførsel over for organisationens brugere, mens andre har en dominerende eller sårende opførsel overfor deres medfrivillige, hvilket igen kan være demotiverende og måske sågar få nogle ellers ressourcestærke og motiverede frivillige til at forlade organisationen. Der findes mange forskellige eksempler, når man dykker ned i frivillige organisationer. Eksempler, der peger på, at ikke al frivillighed er til gavn for de frivillige organisationer. Min klare oplevelse er dog, at langt de fleste frivillige er en ressource for organisationerne, men en hypotese for projektet har været, at frivillige organisationer nogle gange bruger unødigt mange kræfter på de få problematiske frivillige, fordi organisationerne ikke ved, hvordan de skal tackle situationen. Mange frivilligledere ved ikke, hvad de kan tillade sig at kræve af de frivillige. De er i tvivl om, om de skal tage den utilfredsstillende opførsel op med den frivillige - og i så fald hvordan de gør det. Mange føler sig hjælpeløse. Det holder dem tilbage fra at tage udfordringerne op, hvilket som sagt kan ende med at få andre frivillige til at forlade organisationen. Håndtering af sådanne problemer er dog ikke kun en udfordring, hvis man er i tvivl om, hvad man kan stille op. Også i organisationer, hvor der er enighed om, at man tager fat om problemerne,

9 holder mange sig alligevel tilbage. Nogle holder igen, fordi de har en personlig relation til den frivillige, der skaber udfordringer. Andre holder igen, fordi de generelt har svært ved at give feedback af konstruktiv karakter; de ønsker ikke at såre nogen. Nogle afholder sig fra at fyre en frivillig, fordi de er bange for, hvad omverdenen vil tænke om dem. Andre går udenom, fordi de ikke har så mange frivillige, og rekruttering ikke er nemt for dem - ligefrem at smide frivillige ud kan derfor føles som at skyde sig selv i foden. En respondent fra nærværende undersøgelse siger, at der efter hans mening bliver fyret for få frivillige. Min fremlægning af emnet kan hurtigt give det indtryk, at jeg er enig. Jeg vil imidlertid skildre det anderledes. Mit indtryk er, at mange frivillige organisationer lader problemerne vokse sig så store, at en fyring til sidst forekommer at være den eneste mulighed men at organisationerne selv der holder igen med at handle. Denne handlesvaghed er ikke kun kendetegnende for frivilligledere, men i frivillige organisationer kan det at ignorere problemerne hurtigt få andre frivillige til at smutte, da disse ikke har et økonomisk behov for at blive, på samme måde som det ofte er tilfældet på en arbejdsplads. Når jeg har præsenteret mine tanker om emnet for andre frivillige, er det uden undtagelse blevet mødt af interessere. De frivillige kender problemstillingen. Når jeg har præsenteret emnet for ikke-frivillige, har mange spærret øjnene op og givet udtryk for, at det er noget pessimistisk. Mine samtaler med andre frivillige peger dog på, at også de oplever, at glanspapiret ikke altid når hele vejen rundt om pakken, hvorfor emnet indeholder en problemstilling, som mange ikke ved, hvordan de skal gribe an. Derfor har jeg sat mig for at undersøge følgende: Problemformulering Hvornår kan en frivilligfyring være nødvendig, hvordan tackles den, og hvad kan en frivillig organisation gøre for at undgå at nå dertil?

10 Når jeg undersøger frivilligfyring, henviser jeg til fyring af frivillige på alle niveauer i en frivillig organisation; alle, der ikke har en juridisk bindende ansættelseskontrakt. Dog undlader jeg at gå i detaljer med bestyrelsesmedlemmer der er en udfordring, da de fleste frivillige organisationer i deres vedtægter har eller om ikke andet bør have en paragraf for eksklusion af et valgt bestyrelsesmedlem. Problemformuleringens spørgsmål om hvordan en fyring tackles og hvornår den er nødvendig kan således tænkes at være besvaret af de enkelte organisationer, når det kommer til bestyrelsesmedlemmer. Hvordan problemformu Face-to-face interviews, telefoninterviews og en kvalitativt udformet spørgeskemaundersøgelse danner grundlaget for min fortolkende analyse, gennem hvilken jeg sætter perspektiv på frivillige organisationers udfordringer med frivilligfyring og konsulenters anbefalinger hertil. Med inddragelse af hovedsageligt organisationspsykologiske teorier og teori om kommunikation i ledelse drejer jeg udfordringerne over i et udviklingsperspektiv, hvor jeg med analysens konkrete eksempler hjælper besvarelsen af min problemformulering på vej. Begrebsafklaring som dækkende for alle former for frivillige grupper og foreninger. Begrebet virksomhed benyttes om alle profitorganisationer, så der ikke skabes forvirring om hvorvidt organisation henviser til en frivillig- eller en profitorganisation. Når der kun angives ordet organisation, henviser det således til frivillige organisationer. Begrebet frivilligleder benyttes i bred forstand og henviser til den i organisationen, der er nærmest til at tage sig af en problemstilling. Det vil ofte være en teamleder eller en formand.

11 Projektets opbygning Kapitel 1 er nærværende introduktion til afhandlingen. I Kapitel 2 lægger jeg ud med en redegørelse for mine metodiske overvejelser og valg, hvorefter jeg kort præsenterer de teoretikere, jeg har ladet mig inspirere af. Kapitlet rundes af med en introduktion til den analysestrategi, jeg har udarbejdet til arbejdet med min empiri. I Kapitel 3 tager jeg analysestrategien i brug og fortolker med hjælp fra denne på min empiri. Analysen sluttes af med teoriinddragelse i en diskussion af analysens hovedproblematikker. Kapitel 4 tager derefter fat på, hvordan udfordringerne fra analysen kan håndteres på en konstruktiv måde, og hvordan frivilligledere kan blive klædt på til denne opgave. Kapitel 5 indeholder undersøgelsens hovedpointer og præsenterer en opsummering af problemformuleringens besvarelse.

12 2

13 Undersøgelsens metodiske og teoretiske fundament I dette afsnit vil jeg først redegøre for mit ontologiske ståsted og koble det til det paradigme, jeg har valgt at benytte i min forskning. Dernæst beskriver jeg mit epistemologiske ståsted, der giver afsæt til de metodiske valg, jeg har truffet. Den første del har dermed til hensigt at klargøre, hvilke briller jeg har haft på i mit arbejde med projektet, samt hvilken tilgang det har ledt til. Jeg vil derefter redegøre for, hvordan jeg er gået til min dataindsamling. Her kommer jeg ind på, hvilke overvejelser jeg har gjort mig undervejs, hvilke udfordringer jeg har mødt, og hvilke valg jeg er endt med at træffe samt en begrundelse herfor. Jeg beskriver herefter kort den teori, jeg har fundet relevant at støtte projektet op af, men en mere dybdegående redegørelse for teorien vil komme undervejs, som teorien bliver anvendt. Afslutningsvis vil jeg i dette kapitel præsentere den analysemodel, jeg har udarbejdet til undersøgelsens formål, inden jeg i det kommende kapitel benytter den til at få en dybere forståelse af min empiri. Ontologi og det anvendte paradigme Vigtigheden i ontologien er at være bevidst om, hvordan man opfatter virkeligheden og hvilken betydning det har for ens forskning. Overordnet skildret er det et spørgsmål om, hvorvidt virkeligheden er objektiv eller subjektiv (Hatch 2006: 12). Det er min klare opfattelse, at virkeligheden afhænger af øjnene, der ser, og at den dermed er subjektiv. Jeg mener ikke, at vi kan lægge vores rygsække fra os og anskue verden fra en fuldstændig objektiv vinkel. Det vil altid være muligt at stræbe efter objektivitet, og det vil være gavnligt i mange henseender ikke mindst forskning, der søger at frembringe viden, der er gyldig for andre end forskeren selv. Ikke desto mindre vil vi altid bevidst eller ubevidst tolke på det, vi møder; en tolkning, der finder sted på baggrund af vores tidligere oplevelser og den specifikke situation, vi befinder os i. Som Kaufmann og Kaufmann forklarer, har vi automatiserede mekanismer, ved hjælp af hvilke vi tolker på vores egen og andres adfærd. Det foregår uden, at vi er bevidste om det (Kaufmann 2003:27).

14 Et eksempel på, at frivillige anskuer virkeligheden vidt forskelligt ud fra deres individuelle tolkninger, kan findes i et kulturstudie udført i en frivillig organisation, hvor særligt et af de elleve bestyrelsesmedlemmer i organisationen følte, at der på ingen måde var sammenhold mellem bestyrelsesmedlemmerne. De øvrige bestyrelsesmedlemmer oplevede dog i overvejende grad, at der var et udmærket sammenhold (Andersen 2012:17-18). På samme måde blev det i dette kulturstudie tydeligt, at der var en grundlæggende opdeling af medlemmernes opfattelser af organisationens virkelighed, alt efter hvor længe de havde været i organisationen. Jeg forventer, at der ligeledes er vidt forskellige virkelighedsopfattelser bag de udfordringer, man møder i frivillige organisationer generelt ikke mindst de, jeg vil kaste lys på i dette projekt. Det subjektive syn betyder for nærværende projekt, at jeg må gøre mig min subjektivitet bevidst, så at jeg kan bestræbe mig på at søge mod objektivitet, om end det aldrig er muligt at opnå denne. Lader jeg mig forsvinde væk i mine ubevidste, subjektive tolkninger, risikerer jeg at fejltolke i egen ønskede retning, når jeg arbejder med mine data. Måden hvorpå jeg stiller mig kritisk over for mine tolkninger er blandt andet ved at efterprøve dem hos mine respondenter samt hos min vejleder. Et fortolkende socialvidenskabeligt paradigme Som grundlag for besvarelsen af min problemformulering søger jeg en viden om og forståelse for, hvordan de frivillige organisationer handler i forhold til udfordringer med de frivillige. I tråd med det bygger undersøgelsen på et fortolkende socialvidenskabeligt paradigme, hvilket vil sige, at jeg i min undersøgelse er optaget af det, Burrell nce of the 1979:31). Paradigmet giver mig således mulighed for at arbejde fortolkende med undersøgelsen, hvilket bidrager til en dybere forståelse af organisationers virkelighed end den, der kan findes i det eksplicit forekommende i dataindsamlingen. Som Kaufmann og Kaufmann siger: forstå den menneskelige psykologi, kommer man ikke udenom den del, der handler om fortolkning (2008:20). De forklarer, at vi mennesker agerer ud fra vores fortolkning af en situation fremfor ved direkte refleks af en ydre stimulus, og at mennesker i en organisation derfor ikke blot kan antages at reagere på det, de kan se, da de laver deres egen

15 fortolkning af den givne situation, inden de handler. Det kan således siges, at jeg som forsker må tolke på mine respondenters fortolkninger for at nå frem til et muligt svar på min problemformulering. Uden fortolkningen kommer jeg ikke under huden og ned i de ubevidste processer, der styrer vores adfærd. En kritik af dette paradigme er, at subjektiviteten kan komme til at løbe af sted med en. For at undgå dette, må man lave en kritisk vurdering af ens egen fortolkning samt bestræbe sig på ikke at trække det fortolkede i en (bevidst eller ubevidst) ønsket retning. Eftersom fortolkningen foregår såvel når interviewene udføres som i den efterfølgende bearbejdning af empirien, er det oplagt at man også undervejs efterprøver sine fortolkninger hos respondenterne ved at spørge, om de kan genkende det billede, man tegner. Et fortolkende paradigme har desuden ofte fokus på harmoni og konsensus, hvorimod jeg ser en styrke i at inddrage givne modsætninger og udfordringer for derved at (de)konstruere situationen og søge at sammensætte den på en mere hensigtsmæssig måde med anerkendelse af og plads til, at der vil være forskelligheder og dissensus. Epistemologi Med en ontologisk subjektiv overbevisning i bagagen og et fortolkende socialvidenskabeligt paradigme i hånden har jeg i mit arbejde også en subjektiv epistemologisk tilgang. For mit vedkommende betyder det, at mit syn på how we come to know reality lægger sig tæt op ad researchers interact with the subjects of study to obtain data; inquiry changes both reasearcher and subject; and Jeg har som erfaren frivillig nogle meninger om og forventninger til nærværende emne, og til trods for at jeg prøver at gøre mig dem bevidste for dermed at minimere chancen for deres påvirkning, forventer jeg ikke at kunne slippe min bagage fuldkommen, hvilket jeg også var inde på i forrige afsnit. Samtidig er jeg af den klare overbevisning, at min interaktion med konsulenter og organisationsmedlemmer påvirker deres adfærd og meaning making såvel som min egen, idet vi sammen bliver påvirket af hinanden. Således er forståelsen i konstant udvikling, når vi indgår i

16 sociale relationer. Jeg har som nævnt i forrige afsnit min egen rygsæk med erfaringer og oplevelser, og med den har jeg et subjektivt fortolkende syn på verden, da jeg ikke kan slippe mine erfaringer. I og med at fortolkningerne sker på baggrund af mine erfaringer, dannes fortolkningerne også ud fra de erfaringer og oplevelser, jeg får i mødet med mine respondenter. En respondent, der fortæller mig om hans eller hendes virkelighedssyn, får mig muligvis til at ændre mit virkelighedssyn i den ene eller den anden retning, ligesom mine spørgsmål om, hvorfor respondenterne gør, som de gør, kan åbne deres øjne for, at man kan gøre nogle ting anderledes. Således ændres vores virkelighed i interaktionen med andre, men vores virkelighed antager stadig en subjektiv form. I tråd med den ontologiske overbevisning om, at der ikke findes én virkelighed, men mange subjektive virkeligheder og måder at forstå og fortolke virkeligheden på, kan et fortolkende paradigme (Hatch 2006:13). Det fortolkende paradigme er rodfæstet i en kvalitativ tilgang, der giver mulighed for at tilvejebringe the means to seek a deeper understanding and to explore the nuances of experience not available through quantification -Jones 2007:25). Dette er muligt, da den kvalitative metode Til besvarelsen af min problemformulering har jeg således benyttet en kvalitativ tilgang som beskrevet i næste afsnit. empiriske grundlag Til besvarelsen af min problemformulering har jeg valgt at basere min empiri på face-to-face interviews, telefoninterviews og en kvalitativt udformet spørgeskemaundersøgelse. Nedenfor redegør jeg for, hvorfor jeg har valgt de enkelte metoder, hvordan jeg har anvendt dem, hvilke overvejelser jeg har gjort mig undervejs, hvilke udfordringer jeg har mødt, hvilke valg jeg er endt med at træffe, og sidst, men ikke mindst, hvilke overordnede resultater min empiri har givet. Disse får dog først en dybere mening, når jeg dykker ned i analysen og fortolker på det, der ses ved første øjekast. Det sker i Kapitel 3.

17 Face-to-face interviews Som nævnt har jeg valgt at benytte face-to-face interviews i min dataindsamling, da jeg til besvarelsen af min problemformulering er interesseret i at få et indblik i, hvad konsulenter og erfarne frivilligledere mener om og eventuelt har af erfaringer med emnet. Jeg her derfor valgt at stille spørgsmål som disse: Har rekrutteringsstrategien betydning for emnet? Kan man efter din mening fyre frivillige? Er det ligeså naturligt at fyre en frivillig, som det er at fyre en medarbejder i en virksomhed? Har du prøvet at fyre en frivillig? Hvordan fyrer man en frivillig på den mest hensigtsmæssige måde? Overordnet set, fyrer eller beholder man så de frivillige, der vurderes til at gøre mere skade end gavn? Hvornår bør man overveje at fyre en frivillig? Spørgsmålene ovenfor er alle emner fra mine semistrukturerede spørgeguides, men de har naturligvis taget sig forskelligt ud, alt efter om spørgsmålene blev stillet til en konsulent eller en frivilligleder og hvilken baggrund vedkommende havde. Mine spørgeguides har primært været bygget op med nogle få spørgsmål, jeg har spurgt ind til hos alle interviewpersoner, men rækkefølgen har ikke været vigtig for mig. Jeg har vægtet at spørge ind til deres personlige historier og opfordre dem til at fortælle om det, de finder relevant i forhold til emnet. Forud for interviewene studerede jeg interviewpersonernes baggrunde blandt andet gennem deres respektive LinkedIn-profiler - for at få en idé om, hvad jeg kunne spørge ind til på baggrund af deres erfaringer. Det viste sig, at konsulenterne ikke kun har arbejdet med frivillighed som konsulenter, men at de også er (tidligere) frivillige, hvormed jeg både har kunnet spørge ind til deres frivillig-vinkel på emnet samt deres professionelle tilgang til det. Hvem jeg har udvalgt at interviewe, kommer jeg ind på nedenfor. Respondenter Til besvarelsen af min problemformulering har jeg fundet det relevant at interviewe såvel konsulenter, der arbejder med frivillige organisationer, samt organisationsmedlemmer fra frivillige organisationer. Jeg har valgt denne kobling, da jeg formoder, at det kan give en interessant og konstruktiv vinkel på, hvor udfordringerne ligger, hvorfor de opstår, hvordan de frivillige

18 organisationer tackler dem, og hvad der eventuelt kan gøres bedre i fremtiden. Af konsulenter fik jeg hos Center for frivilligt socialt arbejde lov til at interviewe Anders Jacobsen, mens jeg hos Ingerfair mødte Marie Baad Holdt til et interview. Til udvælgelsen af erfarne frivilligledere blev jeg foreslået at tage kontakt til Roskilde Festival, da de har mange års erfaring med arbejdet med frivillige. Jeg fik kontakt til Annette Jørgensen, der arbejder som organisationsudvikler ved Roskilde Festival, hvor hun blandt andet er indover udviklingsarbejdet med deres frivillige. Foruden Annette tog jeg kontakt til en formand for en lokalbestyrelse under en større, landsdækkende organisation. Jeg har tidligere været i kontakt med organisationen og ved derfra, at de har en størrelse og en erfaring, der kunne være interessant for mit projekt. Formanden i organisationen viste interesse for emnet og ville gerne mødes til et interview, men han fortalte efter interviewet, at han ønskede, at han og organisationen ville blive fremlagt anonymt af hensyn til personfølsomme historier, der blev berettet om under interviewet. Af den grund har jeg givet ham et tilfældigt navn - Nicolai - og blot angivet, at han er formand for en lokalbestyrelse under en landsdækkende organisation. Disse har således været mine fire face-to-face respondenter. Nedenfor redegør jeg for, hvordan jeg har grebet interviewene med dem an. Interview setting Med undtagelse af Nicolai interviewede jeg dem alle på deres hjemmebane, så de kunne sørge for en setting, der var behagelig og tryg for dem. Jeg ønskede ikke, at de skulle føle sig på udebane, og de skulle ikke pålægges unødigt besvær ved at sige ja til at lade sig interviewe, såsom hvis jeg havde bedt dem om at møde mig langt fra deres arbejdsplads. Nicolai og jeg aftalte dog at mødes på Syddansk Universitet, da det ikke var muligt at mødes i hans organisations lokaler. På universitetet bookede jeg et kontor, hvor vi kunne sidde i fred.

19 Optagelse og behandling af data Jeg fik lov til at optage interviewene med respondenterne og lavede derefter en meningskondensering af lydfilerne. Meningskondenseringerne har bestået i at notere alt, der var primært i forhold til emnet. De udtalelser, der er særligt stærke, har jeg valgt at notere ordret, mens andre er noteret mere løst med fokus på at få hovedbudskabet frem bag et langt citat. Således kan man sige, at jeg allerede i meningskondenseringen har været i gang med at tolke på mine data, da jeg har vurderet, hvad der var vigtigt, og hvad det overordnede budskab i et længere citat har været. For at undgå, at disse fortolkninger ville ende med en selvopfyldende profeti, sørgede jeg for at være bevidst om og kritisk over for min forudindtagethed. Alt i interviewene, der har været sekundært til emnet, har jeg udeladt fra meningskondenseringen. De sekundære informationer har jeg dog alligevel i de fleste tilfælde givet plads til i interviewsituationen, da interviewpersonerne såvel som jeg selv finder frivillighed generelt interessant. Jeg har derfor vurderet, at så længe det ikke har tog overhånd, ville det være positivt for interviewsituationen at lade respondenterne fortælle om det, de havde på hjerte. Det medvirkede til at gøre samtalerne uformelle og behagelige. Interviewene varede mellem 1 og 1,5 time. En af de medvirkende årsager til den behagelige stemning og opslugtheden af emnet tror jeg kan tilskrives min birolle som frivillig(leder), hvilket jeg vender tilbage til i afsnittet Min rolle som frivillig og frivilligforsker. Inden vi når dertil, vil jeg i det næste afsnit redegøre for valget og brugen af telefoninterviews. Telefoninterviews Telefoninterviewene blev tilvalgt af praktiske årsager; primært fordi disse respondenter forespurgte, om vi kunne tage interviewet over telefonen. Det var mine første telefoninterviews, hvorfor jeg måtte sætte mig ind i metoden til trods for, at den på mange måder er lig arbejdet med face-to-face interviews. Der er dog alligevel nogle vigtige forskelle i udførelsen, som jeg vil komme ind på i dette afsnit. Først vil jeg dog præsentere respondenterne. Respondenter Jeg fik en aftale med Dorte Kappelgaard, der er medforfatter på bogen Ledelse af frivillige en

20 håndbog. En anden respondent, jeg var interesseret i at få ind over projektet, var Morten Ejlskov, der afholder workshops om De svære samtaler ved Roskilde Festival Leadership Lab. Jeg valgte at tage kontakt til Morten, da jeg mente, det kunne være interessant at få hans perspektiv på, hvordan frivilligledere kan arbejde med de svære samtaler. Mine to sidste interviewrespondenter er udvalgt på baggrund af spørgeskemaundersøgelsen, som jeg går i dybden med senere. Den ene er Malene Tangbæk, der blev udvalgt for at få en repræsentant fra en mindre organisation. Desuden er de i Malenes organisation uenige om, hvorvidt man kan fyre en frivillig, hvilket yderligere gjorde et interview med Malene interessant. Den sidste interviewrespondent er Mette Rasmussen, der også blev udvalgt på baggrund af, at hun i spørgeskemaet angiver sig selv for at være frivillig i en lille organisation. Desuden har Mettes lektiecafé for nylig stået med overvejelser om en fyring, hvilket gjorde hendes historie ekstra interessant. Interview setting Jeg sørgede for at aftale et tidspunkt for interviewet med respondenterne på forhånd og lod dem angive, hvornår de havde tid og ro til at snakke, så jeg kunne planlægge mig ind efter det. Inden interviewene sørgede jeg for, at jeg kunne være alene i et rum uden støj under interviewet, og at jeg ikke ville blive forstyrret undervejs. Notering og behandling af data Den første udfordring ved denne form for interview omhandlede, om jeg skulle optage interviewene eller ej. Jeg ønskede at optage dem, da jeg er af den overbevisning, at det giver et bedre grundlag for den efterfølgende analyse at have interviewet i sin fulde længde og med de direkte citater. De teknologiske løsninger, jeg kunne finde til at optage med, gav dog alle en forringet lyd på linjen, når jeg afprøvede dem med venner og familie. Derfor endte jeg med at prioritere god lyd, så interviewet ikke blev forstyrret af skratten. Som resultat af valget forberedte jeg mig på at tage gode noter undervejs og stille flere opklarende spørgsmål, end jeg ellers ville have gjort. Udover ulempen ved ikke at kunne optage interviewet med en god lyd, har telefoninterviewet nemlig også en udfordring i forhold til, at man ikke kan aflæse kropssprog. Ved at stille spørgsmål, at tale klart

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 1 Dagens program Præsentation af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (EEB) Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet Metoder til evaluering Opgave i grupper 2

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

En digital lydtegneserie til unge ordblinde

En digital lydtegneserie til unge ordblinde En digital lydtegneserie til unge ordblinde I det følgende ses resultatet af fire studerendes projektarbejde på efterårssemesteret 2011, 5. semester på Interaktive Digitale Medier på Aalborg Universitet.

Læs mere

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer Signe H. Lund, Stud. Psych, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Indledning Formålet med projektet har været, via semi-strukturerede

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Oversigt Præsentation Innovation i komplekse organisationer Ledelsesformer Præsentation Jakob Lauring, Professor, Forskningsleder Tidligere projekter

Læs mere

ANALYSE AF FRIVILLIGES VÆRTSKAB UNDER EUROVISION SONG CONTEST KØBENHAVN 2014. Mille Marcussen, Senior Advisor, Wonderful Copenhagen.

ANALYSE AF FRIVILLIGES VÆRTSKAB UNDER EUROVISION SONG CONTEST KØBENHAVN 2014. Mille Marcussen, Senior Advisor, Wonderful Copenhagen. ANALYSE AF FRIVILLIGES VÆRTSKAB UNDER EUROVISION SONG CONTEST KØBENHAVN 2014 Mille Marcussen, Senior Advisor, Wonderful Copenhagen Juni 2014 INDHOLD Baggrund og formål... Hvem har vi talt med?... NICE

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om teenagere som pårørende

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om teenagere som pårørende Bilag 6: Sammenfatning af resultater fra spørgeskemaundersøgelse Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om teenagere som pårørende Nedenstående er en sammenfatning af resultater fra en spørgeskemaundersøgelse,

Læs mere

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT VORES MOTIVATION: Navnet Foreningen Nydansker er en forkortelse af det noget længere navn: "Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet". Og det

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling En undersøgelse af Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling Undersøgelsen er foretaget af et uvildigt konsulentfirma LABH Consult I/S, som ikke har nogen tilknytning til Lions Quest Danmark.

Læs mere

IntDesign - Kap 7. Kap 1.6.1 s. 20 - Usability goals

IntDesign - Kap 7. Kap 1.6.1 s. 20 - Usability goals IntDesign - Kap 1 Kap 1.6.1 s. 20 - Usability goals Usability goals are viewed as being concerned with meeting specific usability criteria, e.g. efficiency, whereas user experience goals are largely concerned

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Program 1. Forskningsspørgsmål 2. Kvantitative vs. kvalitative metoder 3. Eksempler på konkrete forskningsmetoder 4. Sampling-begrebet

Læs mere

10 Undersøgelsesdesign

10 Undersøgelsesdesign 10 Undersøgelsesdesign I dette kapitel præsenteres undersøgelsens design og metodiske tilgang i mere uddybet form. Undersøgelsen er designet og gennemført i fire faser, vist i figuren nedenfor: Indholdet

Læs mere

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Mentoring er et unikt værktøj til: * At træffe flere bevidste valg! * Ressource tænkning og vækstbevisthed * Personlig

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken Rapport over afsluttende evaluering 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Spørgeskemaundersøgelsen... 3 3. Opmærksomhedspunkter og eventuelle fejlkilder... 3 4. Præsentation

Læs mere

EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523

EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523 EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523 ALLE BESØGENDE TOTAL : 8.406 4% 3% 13% 38% Økonomi, revision, business & marketing Jura, Politik & Samfund 30% 21% Studerende på 1.

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

SPECIALESKRIVNING PÅ DDK

SPECIALESKRIVNING PÅ DDK SPECIALESKRIVNING PÅ DDK Specialet hvad er det Hjælp til processen Lidt om formalia Lidt om projektbasen Speciale til tiden! Skrive på engelsk? Lidt om studenter vejleder relation Eksempler Spørgsmål og

Læs mere

People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler

People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler People Test 360 - PT360 Performance PT360 måler fokuspersonens performance på fem ledelsesmæssige ansvarsområder. Fokuspersonens

Læs mere

Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk. 12 meter 7 personer. Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk

Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk. 12 meter 7 personer. Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk VELKOMMEN The investment in time and energy creating a network will only be worth while if you are genuinely interested in the people in it sustaining it for purely selfish reasons won t work VELKOMMEN

Læs mere

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet Bilag 2 Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet I de følgende spørgsmål skal I som gruppe reflektere over, hvad I har gjort for at indfri de faglige krav til projektet. Hvordan har husets

Læs mere

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med.

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med. Ansøgning Yderligere bemærkninger til ansøgningen Det var fedt at rammerne var så åbne, som jeg så det var der kun to krav til projektet: Det skulle være open source og det skulle have det offentliges

Læs mere

Anmeldelse: Writing. Tre overordnede anbefalinger til hvordan skrivning kan fremme læsning

Anmeldelse: Writing. Tre overordnede anbefalinger til hvordan skrivning kan fremme læsning Anmeldelse: Writing to Read - Evidence for How Writing Can Improve Reading Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent, Nationalt Videncenter for Læsning - Professionshøjskolerne Steve Graham og Michael

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Formål Scharling.dk Side 1 af 14 Metode

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Sådan skaber du tydelig kommunikation på smart og strategisk vis

Sådan skaber du tydelig kommunikation på smart og strategisk vis Sådan skaber du tydelig kommunikation på smart og strategisk vis Nemt, enkelt og overskueligt med 4 principper 2 Indhold INDHOLD... 3 VELKOMMEN... 5 DE 4 PRINCIPPER... 9 FORMÅL... 13 MOTIVATION... 17 SITUATION...

Læs mere

Kvantitative metoder, teori og praksis

Kvantitative metoder, teori og praksis Kvantitative metoder, teori og praksis Kvantitative metoder Målet med de kvantitative metoder Forskellige typer kvantitative metoder Styrker og svagheder Repræsentativitet og udtræksperioder Det gode spørgeskema

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Stress, vold og trusler: En giftig cocktail

Stress, vold og trusler: En giftig cocktail Stress, vold og trusler: En giftig cocktail v. Kasper Kock Pædagogisk vejleder/ afdelingsleder & Michael Harboe Specialpædagogisk konsulent/ projektleder Begge Atlass & Studio III instruktører Emner Præsentation

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 2. februar 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Validitet og repræsentativitet Stikprøver Dataindsamling Kausalitet Undervejs vil

Læs mere

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Børn og finanskrisen En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010 Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Tekst Trine Krab Nyby, Flemming Schultz, Børnerådets sekretariat

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring Hvad giver dig lyst til at lære? Analyse af danske skolebørns lyst til læring 1. BAGGRUND Vi giver ordet til skolebørnene

Læs mere

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Devoteam Consulting Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Maj 26 Ledelsesresume Side 1 Maj 26 1. INDLEDNING Devoteam bistår Erhvervs-

Læs mere

UNGES FORETRUKNE BIL 2014

UNGES FORETRUKNE BIL 2014 UNGES FORETRUKNE BIL 2014 2014 OM ANALYSEN Kommende rapport er resultatet af en analyse foretaget af CompanYoung, efteråret 2014. CompanYoung er et full-service mediebureau, der specialiserer sig i viden

Læs mere

Sælgeruddannelsen. Den bevidste sælger

Sælgeruddannelsen. Den bevidste sælger Sælgeruddannelsen Den bevidste sælger Vindere i salget har en plan tabere har en undskyldning I arbejdet med salg og forbedring af performance er det vigtigt, at man konstant træner og udfordrer sig selv

Læs mere

Hvad er en fokusgruppe?

Hvad er en fokusgruppe? Hvad er en fokusgruppe? Focused groups, gruppeinterview, gruppe-dybde interview 5-9 personer, der er særligt rekrutterede ud fra nogle fastsatte kriterier, der udveksler erfaringer, holdninger og meninger

Læs mere

Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler

Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler Retsudvalget 2013-14 L 39 Bilag 5 Offentligt Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler Til: Retsudvalget samt ordførere på L39 Fra: Dansk Erhverv Indledning Direktivet

Læs mere

Min drømme chef Ledelse af ledere Af Pia Torreck, UPTION

Min drømme chef Ledelse af ledere Af Pia Torreck, UPTION Min drømme chef Ledelse af ledere Af Pia Torreck, UPTION Alt for mange mål eller mangel på mål Detail styring og kontrol Konstant skiftende fokus Diffuse tiltag eller ingen strategisk højde Mangel på opbakning

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Booking af færge Bookingen af færgen til og fra Bornholm i forbindelse med konkurrencen åbner i morgen den 1. oktober kl. 10.00 Det sker på

Læs mere

Strategi for sociale medier

Strategi for sociale medier Strategi for sociale medier Præsentation og erfaringer Cases: Hvad gør andre? Læg en strategi Dos and don ts Hvad er det værd? 10 trin til at komme i gang sociale medier i praksis Spørgsmål Often those

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

KMD Continuous Improvement

KMD Continuous Improvement 6 December 2013 SLIDE 1 KMD Continuous Improvement Coninuous vs. Continual SLIDE 2 SLIDE 2 Coninuous Improvement Løbende forbedring uden pauser Continual Improvement Løbende forbedring med pauser Kilde:

Læs mere

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden Application Applicants Institution Institution name ViS, Vuxenutbildning i samverkan Institution type Adult Education Association Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

Kommunikation og adfærd

Kommunikation og adfærd Kommunikation og adfærd Indledning I dit arbejde som servicegartner kommer du i kontakt med to grupper: Planter og mennesker. Delkurserne har indtil nu handlet om at hjælpe dig med at blive bedre til at

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune

Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune Møder til glæde og gavn? Møder, møder, møder Du kan sikkert nikke genkendende til, at en betragtelig del af din arbejdstid bruges på forskellige møder.

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

NOTAT: STUDERENDES BOLIGSITUATION

NOTAT: STUDERENDES BOLIGSITUATION NOTAT: STUDERENDES BOLIGSITUATION I foråret 2015 foretog Analyse & Tal en survey blandt landets studerende. 2884 studerende fordelt på alle landets universiteter på nær IT Universitetet besvarede hele

Læs mere

Ledelse af frivillige - introduktion

Ledelse af frivillige - introduktion Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige - introduktion V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Kapitel 14. Selvmordsadfærd

Kapitel 14. Selvmordsadfærd Kapitel 14 Selvmordsadfærd 14. Selvmordsadfærd Selvmordsadfærd er en fælles betegnelse for selvmordstanker, selvmordsforsøg og fuldbyrdede selvmord. Kapitlet omhandler alene forekomsten af selvmordstanker

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Workshop. Ledelse på afstand. Landsforeningens årsmøde 2014

Workshop. Ledelse på afstand. Landsforeningens årsmøde 2014 Workshop Ledelse på afstand Landsforeningens årsmøde 2014 Program den 25. maj 2014 Formål med workshop Vilkår for ledelse på afstand Udfordringer ved ledelse på afstand: Forventningsafstemning Formål og

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Undersøgelsen er lavet af MusikrGodt v/ Peter Lærke-Engelschmidt, Konsulent, Cand.merc.(jur.) Phd. Ingelise Hallengren, forfatter, anmelder og lærer Manuela

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012 Lukkede døre (Det forbydes ved offentlig gengivelse af kendelsen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20.

Læs mere

Klagedrevet brugerkommunikation

Klagedrevet brugerkommunikation Anker Brink Lund CBS International Center for Business and Poltics Klagedrevet brugerkommunikation abl.cbp@cbs.dk International Center for Business and Politics abl.cbp@cbs.dk Privatlivet (u)fred Offentlighed

Læs mere

Spørgeskema omkring Ferm living og sociale medier

Spørgeskema omkring Ferm living og sociale medier Bilag 1. Spørgeskema omkring Ferm living og sociale medier Formålet med spørgeskemaet er at undersøge målgruppens holdning til brandet ferm living og deres produkter. Tilmed søger undersøgelsen at kortlægge

Læs mere