Regnskab 2015/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskab 2015/"

Transkript

1 215/ Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-boligorganisationsnr. 173 LBF-afdelingsnr Kommunenr. 45 Fyns Almennyttige Boligselskab 1-48 Egevang - Ullerslev Nyborg Kommune Vestre Stationsvej 5 Egevangsvej 1 Torvet 1 51 Odense C 554 Ullerslev 58 Nyborg Tlf.nr.: Tlf.nr.: Fax nr.: Fax nr.: CVR-nr Hjemmeside: Lejemål Bruttoetageareal i alt m 2 Antal lejemål á lejemålsenhed Antal lejemålsenheder Almene familieboliger Almene ungdomsboliger Almene ældreboliger Boligoplysning i alt Boliger fordelt på antal rum Antal rum Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) Heraf enkeltværelser, uden selvstændig køkken Heraf bofællesskaber (individuel/kollektiv) Erhvervslejemål 1 pr påbeg. 6 m2 Institutioner 1 pr påbeg. 6 m2 Garager/Carporte 1/5 Lejemålsoplysninger i alt Matrikel: 29 fy,13 Ullerslev By, Ullerslev BBR-ejendomsnr.:

2 215/ Afdeling 1-48 Egevang - Ullerslev Støtteart: Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m 2 Tilsagns-dato for offentlig støtte Skæringsdato byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller lov om almene boliger Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Byggeart Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m 2 Boliger i etagebyggeri - - Boliger i tæt/lavt byggeri Beboerfaciliter og installationer Beboerfaciliter: Affald: Varmeforsyning Beboerhus Nej Kildesort. af affald - indenfor boligen Nej Fjernvarme Ja Særskilte selskabs- og mødelokaler Kildesort. af affald - udenfor boligen Nej Centralvarme eget anlæg, Nej fast brændsel eller olie Nej Tekniske installationer m.v.: Forbrugsmåling: Centralvarme fra eget anlæg, naturgas Nej Vaskeinstallation - fælles Nej Vandmåling - individuel Nej Ovne Nej Vaskemaskine i boliger Nej Vandmåling - kollektiv Ja Elpaneler Nej Tostrenget vandsystem Nej Varmemåling - individuel Ja Solvarmeanlæg Nej Regnvand, nedsivn.anlæg Nej Varmemåling - kollektiv Nej Varmepumpeanlæg Nej Regnvand, genanvendelse Nej Elmåling - individuel Ja Biogasanlæg Nej Spildevand, rodzoneanlæg Nej Elmåling - kollektiv Nej Spildevand, bioværk Nej Lejemålsoplysninger for boligen Leje pr. m2 bruttoetageareal på balancetidspunktet: 929,84 Lejeforhøjelse i årets løb: Ja Dato for forhøjelse: Forhøjelse pr. m2 i kr.: 13,19 Årsbasis Forhøjelse pr. m2 i %: 1,44

3 Resultatopgørelse for perioden 1. juli juni 216 Udgifter Ikke revideret Ikke revideret Konto Note Specifikation budget budget 215/16 215/16 216/17 Ordinære udgifter 15.9 * Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Offentlige og andre faste udgifter 16 Ejendomsskatter * Vandafgift * Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer Målerpasning mv Bidrag til boligorganisationen: * Administrationsbidrag Offentlige og andre faste udgifter i alt Variable udgifter 114 * Renholdelse * Almindelig vedligeholdelse * Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser: Afholdte udgifter Heraf dækkes af tidligere henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning): 1. Afholdte udgifter Heraf dækkes af henlæggelser * Særlige aktiviteter: 2. Andel i fællesfaciliteters drift * Diverse udgifter Variable udgifter i alt Henlæggelser 12 * Planl. og periodisk vedligelseholdelse og fornyelser (konto 41) Istandsættelse ved fraflytning A-ordning kr. 17,53 pr. kvm. (konto 42) Tab ved fraflytninger m.v. (konto 45) Henlæggelser i alt Samlede udgifter i alt

4 Resultatopgørelse for perioden 1. juli juni 216 Udgifter Ikke revideret Ikke revideret Konto Note Specifikation budget budget 215/16 215/16 216/17 Ekstraordinære udgifter 129 Tab ved lejeledighed: 1.Tab ved lejeledighed mv Dækket af dispositionsfonden Tab ved fraflytninger: 1. Tab ved fraflytninger Dækket at tidligere henlæggelser Dækket af Dispositionsfonden * Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære udgifter i alt Udgifter i alt Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat Udgifter og evt. overskud i alt Resultatopgørelse for perioden 1. juli juni 216 Indtægter Ikke revideret Ikke revideret Konto Note Specifikation budget budget 215/16 215/16 216/17 Ordinære indtægter 21 Boligafgifter og lejer: 1. Almene familieboliger * Renter Andre ordinære indtægter: 6. Overført fra opsamlet resultat Ordinære indtægter i alt Ekstraordinære indtægter 26 * Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære indtægter i alt Indtægter i alt Indtægter og evt. underskud i alt

5 Balance pr. 3. juni 216 Aktiver Konto Note Specifikation 215/16 214/15 Anlægsaktiver 31 * Ejendommens anskaffelsessum Kontantværdi pr kr Heraf grundværdi kr Indeksregulering vedr. prioritetsgæld Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver 35 Tilgodehavender: 2. Beboerindskud * 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber * 4. Fraflytninger * 5. Afsluttede forbrugsregnskaber Andre debitorer Forudbetalte udgifter Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt

6 Balance pr. 3. juni 216 Passiver Konto Note Specifikation 215/16 214/15 Henlæggelser (afdelingens opsparing) 41 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) * Tab ved fraflytning m.v Henlæggelser i alt * Opsamlet resultat Henlæggelser +/- opsamlet resultat Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessum: 48 Oprindelig prioritetsgæld: Nykredit Nykredit Landsbyggefonden Beboerindskud Afskrivningskonto for ejendommen Finansiering for anskaffelsessum Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld 419 * Uafsluttede forbrugsregnskaber * Skyldige omkostninger * Deposita og forudbetalt leje m.v Anden kortfristet gæld: 3. Afsluttede forbrugsregnskaber Kortfristet gæld i alt Passiver i alt

7 Faste noter Ikke revideret budget Konto Specifikation 215/16 215/16 Nettokapitaludgifter, beboerbetaling Prioritering ved nominallån 11.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (411) Prioritetsrenter (inkl. reservefondsbidrag mv. og evt. periodiseringsudgift o.lign., men ekskl. morarenter) Administrationsbidrag Rentesikring fra staten Ydelsesstøtte fra staten Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter mv Andel til boligorganisationens dispositionsfond Andel til Landsbyggefonden Nettokapitaludgift (beboerbetaling) Prioritering ved indekslån 11.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (411) Prioritetsrenter (inkl. reservefondsbidrag mv. og evt. periodiseringsudgift o.lign., men ekskl. morarenter) Administrationsbidrag Rentebidrag Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter mv Andel til boligorganisationens dispositionsfond Andel til Landsbyggefonden Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Nettokapitaludgifter i alt Vandafgift Vandudgifter I alt Renovation Faste renovationsudgifter Variable renovationsudgifter - 8 Andet, renovation I alt Administrationsbidrag 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, kr , i alt Renholdelse Ejendomsfunktionærløn mv AMP og andre bidrag Kurser, forsikringer mv Trappevask og anden renholdelse I alt

8 Faste noter Ikke revideret budget Konto Specifikation 215/16 215/ Almindelig vedligeholdelse Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhverv Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel I alt Planlagt og periodisk vedligeholdelse Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhverv Bygning, Fælles, indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel I alt Særlige aktiviteter Andel i fællesfaciliteters drift Andel i drift af ejendomsmesterkontor, servicebygning Ejendomsmesterkontor, servicebygning - netto Andel i fællesfaciliteters drift - netto Særlige aktiviteter i alt Diverse udgifter Kontingent BL Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb Andre udgifter I alt Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser Samlet henlæggelse, beløb pr. kvm. kr. 218, Korrektion vedr. tidligere år Korrektion prioriteter I alt Renter Renter af tilgodehavende i boligorganisationen, 1,82% I alt Korrektion vedr. tidligere år Korrektion afsatte rekvisitioner I alt

9 Faste noter Konto Specifikation 215/16 31 Ejendommens anskaffelsessum Saldo primo Saldo ultimo Uafsluttede forbrugsregnskaber Antenneregnskab Varmeregnskab Elregnskab I alt Fraflytninger Fraflytninger Fraflytninger afskrevne I alt Afsluttede forbrugsregnskaber Varmeregnskab 723 Elregnskab 1. Emo-mærket (forbrugsregnskab) 8.17 I alt Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Saldo primo Forbrugt i året (konto 116) Årets henlæggelser (konto 12) Saldo ultimo Tab ved fraflytning m.v. Saldo primo Forbrugt i året (konto 13.2) Årets henlæggelser (konto 123) -1. Saldo ultimo Opsamlet resultat Saldo primo Årets overskud (konto 14) Overført til drift (konto 23.6) Saldo ultimo Uafsluttede forbrugsregnskaber Varmeregnskab Elregnskab Antenneregnskab I alt Skyldige omkostninger Kreditorer Diverse omkostninger Feriepengeforpligtelse Skyldige forbrugsafgifter I alt

10 Administrationens påtegning Odense, den 24. november 216 Bent Bøllingtoft direktør Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til afdelingen og øverste myndighed i Fyns Almennyttige Boligselskab Vi har revideret årsregnskabet for ovennævnte afdeling for regnskabsåret 1. juli juni 216 der omfatter resultatopgørelse, balance, og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt god offentlig revisionsskik jf. instruks om revision af almene boligorganisationer. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 3 juni 216 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. juli juni 216 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget godkendte budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Odense, den 24. november 216 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr Line Hedam Statsautoriseret revisor Mette Holy Jørgensen Statsautoriseret revisor

11 Afdelingsmødets/afdelingsbestyrelsens påtegning Foranstående årsregnskab for perioden 1. juli juni 216 har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse. Afdelingsbestyrelsens underskrifter: Bestyrelsens påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. (Der henvises til en samlet regnskabspåtegning) Øverste myndigheds påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. (Der henvises til en samlet regnskabspåtegning) Mette Holy Jørgensen Statsautoriseret revisor