Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)"

Transkript

1 Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 10. juni 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer: Formand: Henning Due Lorentzen (Socialdemokratiet (A)) Næstformand: Bente Ankersen (Socialdemokatiet (A)) Cecilie R. Schultz (Enhedslisten - De Rød-Grønne (Ø)) Frances O Donovan (Venstre (V)) Susanne Eilersen (Dansk Folkeparti (O)) Side 1

2 Indholdsfortegnelse 45 Godkendelse af dagsorden Ansøgning om midler fra akutpuljen - Servicelovens 18 - Fæstningsjournalen Orientering om udbetaling af støtte til godkendte pensionistforeninger Nyt tilsynskoncept - Tilsyn med hjælp leveret i frit valg Opgørelse af antallet af klagesager i Voksenservice i Orientering om anvendelsen af servicelovens Orientering om behov for øget lægebistand på misbrugsområdet Orientering om stigende tilgang af unge på misbrugsområdet Gennemførelse af interview med udvalget Lukket - Orientering...18 Side 2

3 45 Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Sagen afgøres i: Social- og Omsorgsudvalget Sagsbeskrivelse: Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Indstillinger: Fagafdelingen indstiller Godkendt. Side 3

4 46 Ansøgning om midler fra akutpuljen - Servicelovens 18 - Fæstningsjournalen Sagsnr.:15/5041 Sagen afgøres i: Social- og Omsorgsudvalget Sagsbeskrivelse: Lydavisen Fæstningsjournalen har d. 11. maj fremsendt en ansøgning om yderligere midler fra 18 puljen for 2015, da det ikke er muligt for dem at få budgettet for 2015 til at hænge sammen. Lydavisen Fæstningsjournalen oplyser, at de på grund af tildeling af færre midler end ansøgt de 2 sidste år, står med et underskud for 2014 og et forventet underskud for Lydavisen Fæstningsjournalen fremstiller nyheder fra lokalområdet til blinde og svagtseende. Arbejdet med at fremstille Lydavisen udføres af frivillige. Økonomiske konsekvenser: Lydavisen Fæstningsjournalen har fremsendt regnskab for 2014 og budget for Af regnskabet for 2014 fremgår det, at året sluttede med et underskud på godt kr. Der er ingen egenkapital at tage af. Af budgettet for 2015 fremgår det, at det forventes, at året slutter med et underskud på ca kr. Lydavisen Fæstningsjournalen oplyser, at der lige er indkøbt CD er for kr., og at der årligt anvendes kr. på annoncering i Pensionistavisen. Budget og regnskab fremgår af bilag til sagen. Der resterer kr. i pulje 4 akutpuljen for I pulje 2 og 3 resterer kr., som pt. er reserveret med henblik på yderligere oplysninger fra en anden ansøger. Vurdering: Foreningen og dens aktiviteter opfylder kriterierne for at modtage støtte fra 18 puljen. Indstillinger: Pleje og Omsorg indstiller, at Social- og Omsorgsudvalget drøfter om ansøgningen fra Lydavisen Fæstningsjournalen skal imødekommes og i givet fald med hvilket beløb. Åben - Ansøgning, Lydavisen Fæstningsjournalen. Lydavisen Fæstningsjournalen tildeles 4.750,00 kr. Side 4

5 47 Orientering om udbetaling af støtte til godkendte pensionistforeninger Sagsnr.:15/3056 Sagen afgøres i: Social- og Omsorgsudvalget Sagsbeskrivelse: Pleje og Omsorg har i henhold til indsendte ansøgninger og fastlagte retningslinjer for tilskud til pensionistforeninger for ældre borgere i Fredericia Kommune, udbetalt støtte til de godkendte pensionistforeninger. De godkendte pensionistforeninger er Damvejens Ældreklub, Pensionistforeningen for Fredericia og omegn af 1938, Ældreklubben Erritsø samt Pensionistklubben Samvær og Sundhed. Der indsendes ansøgning hvert år til d. 1. april. Med ansøgningen fremsendes regnskab for det forudgående år. Regnskabet skal som minimum være underskrevet af formanden og kassereren. I henhold til Social- og Omsorgsudvalgets beslutning på mødet d. 29. april 2015 under sags nr. 15/3872 er tilskud pr. medlem hævet fra 100 kr. til 150 kr. årligt, mens alle øvrige kriterier og retningslinjer er fastholdt. Økonomiske konsekvenser: Det årlige budget til godkendte pensionistforeninger udgør kr. Der udbetales et årligt foreningstilskud på kr. pr. forening. Foreningstilskud udbetales kun, hvis foreningen har mindst 10 medlemmer. Der udbetales et årligt medlemstilskud på 150 kr. pr. medlem af foreningen, forudsat at hvert medlem betaler minimum 200 kr. årligt i kontingent til foreningen, og foreningen i øvrigt lever op til de fastsatte retningslinjer for godkendte Pensionistforeninger i Fredericia Kommune. Det samlede tilskud pr. forening kan ikke overstige kr. årligt. Der er udbetalt følgende: Foreningens navn Damvejens Ældreklub Ældreklubben Erritsø Pensionistforeningen af 1938 Samvær og Sundhed Antal medlemmer Foreningstilskud og Medlemstilskud Udbetalt Støtte kr kr kr kr kr kr. 581 Max. beløb kr kr kr kr. Alt i alt er der udbetalt kr. Side 5

6 Vurdering: Ingen vurdering. Indstillinger: Pleje og Omsorg indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Åben - tilskud til Damvejens Ældreklub Åben - tilskud til Ældreklubben Erritsø Åben - tilskud til Pensionistforeningen for Fredericia og Omegn af 1938 Åben - tilskud til Samvær og Sundhed Åben - Retningslinjer for tilskud til pensionistforeninger for ældre borgere i Fredericia Kommune 2015.pdf Taget til efterretning. Side 6

7 48 Nyt tilsynskoncept - Tilsyn med hjælp leveret i frit valg Sagsnr.:15/2104 Sagen afgøres i: Social- og Omsorgsudvalget Sagsbeskrivelse: Ifølge Servicelovens 151 stk. 1 har kommunen pligt til at føre tilsyn med, at de kommunale opgaver efter 83, 83 a og 86 løses i overensstemmelse med de afgørelser, kommunalbestyrelsen i praksis Visitationen - har truffet og i henhold til de vedtagne kvalitetsstandarder. Opgaver efter 83 er personlig pleje, praktisk hjælp og madservice. Opgaver jf. 83a omhandler rehabilitering, mens 86 omhandler vedligeholdende indsatser. Tilsynet er rettet mod såvel den kommunale som de private leverandører. Tilsynet foretages af Visitationen for så vidt angår borgere, der bor i eget hjem udenfor Plejecentrene. Plejeboligerne i Fredericia Kommune får uanmeldte tilsyn, som pt. foretages af henholdsvis Embedslægerne og Revas ApS. Tilsyn på plejecentrene er ikke omfattet af nærværende beskrivelse. Formål med tilsyn, vedrørende hjælp bevilget efter 83, 83a og 86 i Fredericia Kommune er: At sikre at borgeren får den bevilgede hjælp. At sikre hjælpen leveres med fokus på den rehabiliterende tilgang. At sikre at borgeren oplever sig inddraget i målsætning for indsatsen. At kontrollere at leverandørerne leverer de ydelser, der er bevilget jf. ovenstående. At kontrollere at ydelserne leveres efter Fredericia Kommunes serviceniveau, som er beskrevet i kvalitetsstandarden. Tilsynet foretages ved hjælp af forskellige redskaber: Samarbejdsrapport. Opfølgning på klagesager. Datakontrol af leverandører, udføres månedligt. Kontrol med leveret praktisk hjælp, udvælges tilfældigt og udføres i forbindelse med visitatorbesøg. Kvalitetsmåling med indsatsen hos borger, udvælges tilfældig og udføres ved besøg hos borger. Brugertilfredshedsundersøgelse (BTU) ca. hvert 3 år. Kvalitetsmåling i fht Madservice hvert 3. år. 1 gang årligt samles resultaterne fra tilsynene og fremlægges for Socialog Omsorgsudvalget og resultaterne lægges på hjemmesiden efter politisk behandling. Side 7

8 Økonomiske konsekvenser: Der anvendes i Visitationen i gennemsnit ca. 2/3 årsværk til at foretage tilsyn af frit-valgsydelser leveret til borgere, der bor i eget hjem. Vurdering: De forskellige redskaber til at føre tilsyn giver mulighed for at skabe et nuanceret billede af, om opgaverne løses til alles tilfredshed. Kvalitetsmålingerne og BTU bidrager til, at der holdes fokus på kvaliteten i indsatsen. Ligeledes at fokus holdes på den rehabiliterende tilgang. Samarbejdsrapporter og opfølgning på klagesager bidrager til læring og god borgerservice, at borger oplever at blive hørt og inddraget. Kontrollerne bidrager til at sikre, at leverandørerne lever op til kravene til dokumentation, serviceniveau, og at afregning for leveret hjælp er korrekt. Visitationsafdelingen vurderer, at denne differentiering af tilsynsopgaven i forhold til frit-valgsområdet betyder, at der både sikres fokus på oplevet kvalitet, leveret kvalitet og kvalitet i dokumentationen og dermed, at der leves op til hensigten med at føre tilsyn. Indstillinger: Pleje og Omsorg indstiller, at tilsynskonceptet godkendes. Åben - Fredericia Kommunes tilsynskoncept på ældreområdet.pdf Godkendt. Side 8

9 49 Opgørelse af antallet af klagesager i Voksenservice i 2014 Sagsnr.:15/4386 Sagen afgøres i: Social- og Omsorgsudvalget Sagsbeskrivelse: Voksenservice opgør én gang årligt klager over Myndighedsafdelingens afgørelser i personsager. Hvis en borger er utilfreds med den afgørelse der er truffet i hans eller hendes sag, kan afgørelsen indbringes for Ankestyrelsen. Sagen vil blive revurderet af kommunen, hvis der er grundlag for helt eller delvist medhold i klagen. Hvis der ikke er medhold i klagen, sendes den videre til Ankestyrelsen med begrundelse for afgørelsen og genvurderingen. Det samlede antal klager i Voksenservice (dog undtaget misbrugsområdet) 2014 fremgår af nedenstående tabel: Antal klager i alt Afventer Fastholdt Fastholdt delvist Omgjort Hjemvist For så vidt angår klager over afgørelser truffet af Myndighedsafdelingen er der i 2014 behandlet i alt 27 sager i Ankestyrelsen. Antallet af ankesager kan ses i forhold til, at der i Voksenservice i 2014 (dog undtaget misbrugsområdet) cirka aktive foranstaltninger. Det er på den baggrund Myndighedsafdelingens vurdering, at der relativt set har været få ankesager på området. Af disse 27 afgørelser er 13 stadfæstet, 4 er omgjort, 5 er hjemvist til fornyet behandling i kommunen, og 1 er delvist stadfæstet. De omgjorte sager, er sager, hvor vi har udfordret visitationsretten til forsorgshjem, uenighed om en borgers udviklingspotentiale, og om refusionsforpligtelse. At sagen hjemvises betyder, at Myndighedsafdelingens behandling af sagen ikke har levet op til sagsbehandlingskravene f.eks. at sagen er utilstrækkelig belyst. Typisk har der været tale om manglende dokumentation i merudgiftsagerne og i et enkelt tilfælde var der tale om en hjemvisning, da vi i en sag havde indskrevet at en 85 bevilling havde automatisk stopdato, og ikke rettelig en opfølgningsdato. Ingen af de hjemviste sager har betydet, at vi har ændret vores oprindelige afgørelse. Myndighedsafdelingens tilgang til klagerne, er at de er en god anledning til en konstruktiv dialog med borgere og pårørende omkring de konkrete forhold, som klagen vedrører, og at de samtidig kan være af værdi som inspiration til såvel ydelsernes indhold og tilrettelæggelse som den måde, hvorpå de formidles til borgerne. Side 9

10 Klagerne indgår derfor i den løbende læringsproces og i den kvalitets- og kompetenceudvikling, der finder sted i forhold til de forskellige ydelser og tilbud. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Ingen. Indstillinger: Voksenservice indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Taget til efterretning. Side 10

11 50 Orientering om anvendelsen af servicelovens Sagsnr.:15/3798 Sagen afgøres i: Social- og Omsorgsudvalget Sagsbeskrivelse: Servicelovens omhandler 5 områder, hvor personalet lovligt kan anvende magt overfor personer med en betydelig og varig nedsat funktionsevne. Alle indberetninger fra Voksenserviceområdet indsendes til sekretariatet, hvor bemyndigede personer behandler indberetningerne. Derudover følges der op i personalegrupperne, for derigennem at informere om loven og anvendelse af pædagogiske muligheder. Opgørelsen omfatter både opgørelse af magtanvendelser i forhold til borgere på egne tilbud, men også i forhold til Fredericia-borgere på tilbud uden for kommunen. Oversigt samlet antal for borgere i egne tilbud og tilbud i andre kommuner: 125 Personlig alarm og pejlesystem 126 Fastholdelse af borger 127 Tilbageholdelse i bolig 128 Personlige beskyttelsesmidler f.eks. bløde seler 129 Flytning af borger fra en bolig til en anden De 7 flytninger i 2014 på 129 er borgere som er anbragt i Vejle Kommune. Man har flyttet tilbuddet til nye og tidssvarende bygninger, og der skal indsendes magtindberetninger, når borgerne ikke utvetydigt kan give samtygge til flytningen. I Voksenservice arbejdes meget fokuseret med forebyggelse anvendelsen af magt ved at undgå de situationer, som borgerne har svært ved at håndterer. 12 af de 17 indgreb i 2014 foregik på Kobbelgården, og er på den samme borger. Ud af de 12 blev 5 indgreb efterfølgende vurderet til ikke at være omfattet af Servicelovens , idet der ved en indgriben skal være nærliggende risiko for væsentlig personskade, så som brækkede lemmer, hjernerystelse, snitsår, bid og andet lignende. I nærværende situationer var der tale om, at borgeren har spyttet efter andre, sparket ud efter andre borgere og været højtråbende og aggressiv. Side 11

12 En flytning har påvirket denne borger meget, og der er siden blevet arbejdet målrettet med metoder til foregribelse af magtanvendelse og vurdering af magtanvendelser i forhold til denne borger. Der har ikke været indberetninger på borgeren siden september Tallene er derudover forventelige og acceptable, da de er udtryk for en borgergruppe med svære problemstillinger. Der arbejdes dog til stadighed på fortsat at nedbringe antallet. Ved en sammenligning med Middelfart Kommune fremgår det, at tallene for Fredericia Kommune ligger under tallene fra Middelfart. Udover det målrettede arbejde på det enkelte tilbud var omkring 200 medarbejdere i Voksenservice i starten af 2015 til tema-arrangement der netop havde fokus på, hvordan medarbejderne kan bidrage til at imødegå udadreagerende adfærd hos borgerne. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Se sagsbeskrivelse. Indstillinger: Voksenservice indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Taget til efterretning. Side 12

13 51 Orientering om behov for øget lægebistand på misbrugsområdet Sagsnr.:15/5262 Sagen afgøres i: Social- og Omsorgsudvalget Sagsbeskrivelse: Jævnfør sundhedsloven samt Sundhedsstyrelsens vejledning til Autorisationsloven, skal lægen have tilstrækkelig hyppig kontakt med stofmisbrugeren, for at kunne varetage ordination, regulering samt evt. nedtrapning af substitutionsmedicin. Grundet stigende lovningsmæssige krav er de nuværende lægeressourcer i Misbrugscenteret ikke længere tilstrækkelige. Opgavernes omfang og tyngde er således i dag af et omfang, hvor lovens intentioner ikke lader sig opfylde inden for den ressourcemæssige ramme. Borgerne har i dag krav på en samtale inden 14 dage, ligesom lægen har til opgave at foretage løbende vurdering af behandlingseffekten, harm reduction, konvertering af medicin samt nedtrapning. Lægekonsulenten varetager desuden enkelte opfølgende samtaler for borgere, som er nyopstartet i medicinsk behandling. Lægen er endvidere forpligtet til, at udføre dokumentation samt samarbejdsmæssige opgaver i forhold til blandt andet indberetninger til Sundhedsstyrelsen og samarbejdet med praktiserende læger og sygehuse. Misbrugscenteret har på nuværende tidspunkt en lægekonsulent ansat fire timer om ugen. I samarbejde med stofbehandlingens sygeplejerske varetager konsulenten ordination af substitutionsmedicin. Udlevering af medicin og opfølgning er primært uddelegeret til centerets sygeplejerske. Udover stofmisbrugsbehandlingen varetager lægekonsulenten også opgaver i relation til alkoholbehandlingen ex. ordination af antabus. Ved ordination i forbindelse med abstinensbehandling og afrusning skal borgeren tilses af læge snarest og senest den følgende dag. Det betyder, at der også her er opstået et behov for yderligere lægekonsulenttimer. Ud fra en sammenligning med nabokommunerne forventes det fremtidige ugentlige behov for lægetimer at være 16 timer i stedet for de nuværende 4 timer, hvilket svare til en årlig merudgift om cirka 0,6 mio. kr. Økonomiske konsekvenser: De budgetmæssige udfordringer ved det stigende behov for lægekonsulenttimer vil fremgå af Voksenservices input til budgettet for Vurdering: Vurdering på stofområdet: Når vi skal løfte de opgaver vi er forpligtede til i følge gældende lovgivning er fire lægekonsulent timer om ugen helt utilstrækkelige. Et Side 13

14 aktuelt estimat vil være, at der er behov for 16 lægekonsulent timer pr uge. Vurdering på alkoholområdet: Denne nye praksis fordrer, at der er lægekonsulent tilknyttet alkoholbehandlingen. Vi estimerer, at der er behov for fire lægekonsulenttimer om ugen. Indstillinger: Voksenservice indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Taget til efterretning. Side 14

15 52 Orientering om stigende tilgang af unge på misbrugsområdet Sagsnr.:15/5261 Sagen afgøres i: Social- og Omsorgsudvalget Sagsbeskrivelse: Der opleves en betydelig stigning i antallet af unge misbrugere. Den største stigning sker blandt unge mennesker der misbruger morfinpræparater, en gruppe af misbrugere, som bare for et par år siden ikke eksisterede. For blot to år siden var der ingen unge under 25 år i substitutionsmedicinsk behandling i Fredericia Misbrugscenter. Ud af de i alt 44 unge mellem 19 og 25 år der i dag er tilknyttet Misbrugscenteret, så er 12 på substitutionsmedicin, og der er en tilgang af op til tre nye unge hver uge. De unges misbrug er generelt forskelligartet, men omfatter som oftest misbrug af enten hash eller opiater (fællesbetegnelse for opiumpræparater). Der er enkelte undtagelser, hvis primære misbrug er alkoholmisbrug. Langt de fleste misbruger af og til andre stoffer udover deres primære stof - eksempelvis Amfetamin, Kokain, Fantasy, Ketamin, svampe, diverse medicin, alkohol med mere. Misbrugsmønsteret blandt unge misbrugere har generelt ændret sig til i stigende grad at omfatte misbrug af hårde stoffer og morfinpræparater. 2/3 af ungegruppen har dog stadig et misbrug af primært hash. Det særligt problematiske ved de unges misbrug af morfinpræparater er, at disse stoffer giver abstinenser, hvorfor der til forskel fra mange andre stoffer er behov for substitutionsmedicin. De unge sniffer således dampen fra smertestillende plastre og sniffer lægeordineret medicin. Der er en bekymrende udvikling, idet både misbrug af morfinpræparater og hårde stoffer generelt kan have vidtrækkende konsekvenser for de unges videre liv. Sådanne typer misbrug afføder således ofte dårlig økonomi, dårlig sundhed, kriminalitet, hjemløshed og afbrydelse af uddannelse, hvor de unge anvender S.U. midler til at finansiere deres misbrug, og dermed mister muligheden for videre økonomisk støtte til gennemførelse af en ungdomsuddannelse m.v. Den andel af de unge som misbrugscenteret har kontakt til, der i dag er tilknyttet uddannelsessystemet, er typisk indskrevet på studieforberedende forløb, eller grundforløb på teknisk skole. Via samarbejdet med blandt andet ungdomsuddannelserne tegner der sig dog et billede af, at det i de kommende år må forventes, at den negative udvikling i misbrugsmønsteret ligeledes vil kunne findes på de gymnasiale uddannelser. Denne ændrede misbrugsadfærd og øget kompleksitet samt det vilkår at der er tale om en ustabil gruppe, der tit dropper ud igen betyder, at der er behov fra at ændre indsatsen overfor de unge. Hvor der tidligere var et Side 15

16 socialt/pædagogisk fokus på indsatsen, så er der i dag også behov for at tænke medicinsk behandling ind. Ungebehandlingen på misbrugscenteret består i dag af to medarbejdere, hvilket ikke er tilstrækkeligt til at håndtere både et stigende antal unge, samt det vilkår at flere unge i dag både har brug for både en pædagogisk indsats samt egentlig medicinsk behandling. Medarbejderne i ungeindsatsen forestår i dag behandlingen i form af udredning, afklaring og behandling. Da målgruppen er unge ligger der ligeledes en stor opgave i koordination med uddannelsesinstitutioner, jobcenter, familieafdeling, ungdomspsykiatrien med flere. Der er således behov for yderligere prioritering af indsatser overfor unge, der er i den første del af deres misbrugskarriere. Konkret er der behov for yderligere behandlingsressourcer, hvilket årligt beløber sig til 0,440 mio. kr. De yderligere ressourcer skal udover indgå i selve behandlingen ligeledes bistå ungdomsuddannelserne, der efterspørger Misbrugscenterets kompetencer i den samlede indsats i forhold til både de unges misbrug, og de problemer der typisk har affødt misbruget. Økonomiske konsekvenser: De budgetmæssige udfordringer ved det stigende antal unge vil fremgå af Voksenservices input til budgettet for Vurdering: Ingen. Indstillinger: Voksenservice indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Taget til efterretning. Side 16

17 53 Gennemførelse af interview med udvalget Sagsnr.:14/13433 Sagen afgøres i: Udvikling af den politiske struktur Sagsbeskrivelse: 17, stk. 4 udvalget til udvikling af den politiske struktur er i gang med en evaluering af den politiske struktur. I den anledning har udvalget besluttet at der også gennemføres interviews i de stående udvalg om deres tilfredshed med udvalgenes opgaveportefølje, udvalgenes udfordringer, samarbejde med øvrige udvalg, snitflader til andre områder mv. Udvalget vil blive interviewet samlet på mødet. Økonomiske konsekvenser: Ingen Vurdering: Ingen Indstillinger: Byråds- og Ledelsessekretariatet indstiller at interviewet gennemføres. Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Interview gennemført. Fraværende: Frances O Donovan-Sadat, Pernelle Jensen Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den : Interview gennemført. Fraværende: Kurt Halling, Bente Ankersen Beslutning i Erhvervskontaktudvalget den : Udgår. Interview gennemført. Side 17

18 54 Lukket - Orientering Sagsnr.:15/989 Sagen afgøres i: Social- og Omsorgsudvalget Orientering foretaget. Side 18

19 Underskriftsside Henning Due Lorentzen Bente Ankersen Frances O Donovan Susanne Eilersen Cecilie R. Schultz

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 9. maj 2016 Mødested: Meldahls Rådhus Byrådssalen Mødetidspunkt: Kl. 19:30-21:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 16. december 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Side 1 af 10 Indhold Borgerstyret Personlig Assistance 96 3 Borgerstyret Personlig Assistance 95 7 Side 2 af 10 Kvalitetsstandard

Læs mere

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard. Socialpædagogisk bistand Særlige sociale problemer. Lov om social service 85

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard. Socialpædagogisk bistand Særlige sociale problemer. Lov om social service 85 Socialafdelingen Kvalitetsstandard Socialpædagogisk bistand Særlige sociale problemer Lov om social service 85 Marts 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Bostøtte på misbrugsområdet.3 Visitationsprocedure.5

Læs mere

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen?

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? 95 Lov om social service om borgerstyret personlig assistance (BPA) At borgere med et omfattende og ganske særligt

Læs mere

Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Torsdag den 30. april 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 11:30-13:30

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. februar 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune

Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune Baggrund Frederikssund Kommune ønsker at udgiften til misbrugsbehandling

Læs mere

Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Udvikling af den politiske struktur, 16-03-2015 Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 16. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus

Læs mere

Tilsyn med kvalitetsmåling, læring og udvikling Startdato 01.01.2012 Slutdato 01.01.2015

Tilsyn med kvalitetsmåling, læring og udvikling Startdato 01.01.2012 Slutdato 01.01.2015 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson Dato for ansøgning 29. juni 2011 Vejle Tilsyn med kvalitetsmåling, læring og udvikling Startdato 01.01.2012 Slutdato 01.01.2015

Læs mere

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne Vejledning Magtanvendelse Dokumenttype: Regional vejledning Anvendelsesområde: Alle sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri. Målgruppe: Ledelse og medarbejdere på sociale tilbud i Region Hovedstadens

Læs mere

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Instruktion om anvendelse af fysisk magt overfor voksne med handicap samt psykiatriske lidelser og udsatte voksne... 2 Administrationsgrundlag... 2 Målgruppe... 2 Bestemmelserne om magtanvendelse.... 3

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 31. januar 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:30 Medlemmer:

Læs mere

Tilsynspolitik 2013 Personlig hjælp og pleje, hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet og madservice efter Servicelovens 83

Tilsynspolitik 2013 Personlig hjælp og pleje, hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet og madservice efter Servicelovens 83 GLADSAXE KOMMUNE Trænings- og Plejeafdelingen Den 14. november 2012 Lisbeth Rygaard Duedahl Tilsynspolitik 2013 Personlig hjælp og pleje, hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet og

Læs mere

NOTAT. Uanmeldt kommunalt tilsyn. Din Fleksible Service 1. december 2014. Tilsynsrapport Endelig version. Sag nr. 13/25329 Dok.nr.

NOTAT. Uanmeldt kommunalt tilsyn. Din Fleksible Service 1. december 2014. Tilsynsrapport Endelig version. Sag nr. 13/25329 Dok.nr. NOTAT SUOC - Team Udvikling 17. marts 2015 Uanmeldt kommunalt tilsyn Din Fleksible Service 1. december 2014 Tilsynsrapport Endelig version Indledning Kommunerne har efter Lov om Social Service (SEL) 151

Læs mere

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard. Psykiatrisk bostøtte. Lov om social service 85

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard. Psykiatrisk bostøtte. Lov om social service 85 Socialafdelingen Kvalitetsstandard Psykiatrisk bostøtte Lov om social service 85 Oktober 2007 Indholdsfortegnelse Socialpsykiatrisk bostøtte...1 Ydelsens omfang...1 Hvordan træffes afgørelsen om hjælpen...2

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 11. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:00-10:00 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Misbrugscentret, Alkoholbehandlingen, Fynsgade 10B

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Misbrugscentret, Alkoholbehandlingen, Fynsgade 10B Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødested: Misbrugscentret, Alkoholbehandlingen, Fynsgade 10B Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden 2

1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat Ældrerådet Mødedato: 20. oktober 2015 Mødetid: 13:30 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Godkendelse af dagsorden 2 2 Høring - Kvalitetsstandarder - Genoptræning, vedligeholdelsestræning

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 8. januar 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/30939 Overordnet introduktion til

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kerteminde Kommunes indsats på beskæftigelsesområdet. Serviceinformation

Myndighedsafdelingen. Kerteminde Kommunes indsats på beskæftigelsesområdet. Serviceinformation Myndighedsafdelingen Kerteminde Kommunes indsats på beskæftigelsesområdet Serviceinformation Vedtaget december 2013 Gyldighedsperiode 2014 til 2015 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 3 2.

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 5 TORSDAG DEN 26. APRIL 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 26. april 2007 Side: 31 Fraværende:

Læs mere

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Forebyggelse og Rådgivning i 2014

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Forebyggelse og Rådgivning i 2014 Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Forebyggelse og Rådgivning i 2014 Indhold Indledning... 3 1. Regler vedrørende behandling af klagesager... 3 2. Klager over afgørelser truffet i

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Bilag 1 - Kvalitetsstandard Generel Information 2015

Bilag 1 - Kvalitetsstandard Generel Information 2015 Kære borger Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder for personlig pleje, praktisk hjælp og madservice. De giver dig information om den hjælp, du kan få og beskriver det politisk fastsatte serviceniveau,

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 14. december 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 9:00-13:00 Medlemmer:

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune skal tilbyde gratis alkoholbehandling til alle greveborgere

Læs mere

Kvalitetsstandard for GPS Alarm- og pejlesystemer Lov om social service 124 og 125

Kvalitetsstandard for GPS Alarm- og pejlesystemer Lov om social service 124 og 125 Kvalitetsstandard for GPS Alarm- og pejlesystemer Lov om social service 124 og 125 1 Hvem kan få et alarm- eller pejlesystem? Målgruppe Du kan bevilges et alarm- eller pejlesystem i en tidsbegrænset periode,

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Referat fra mødet i Miljø- og Teknikudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Miljø- og Teknikudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Miljø- og Teknikudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 15. maj 2017 Mødested: Mødelokale 620 Mødetidspunkt: Kl. 17:00-18:00 Medlemmer: Fraværende: Formand:

Læs mere

Lov om social service 107

Lov om social service 107 Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Serviceloven 107 Midlertidigt botilbud Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk fastsatte

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. februar 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

96 Lov om social service

96 Lov om social service Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker 96 Lov om social service At borgere med et omfattende og ganske særligt behov for pleje, omsorg, overvågning og ledsagelse får

Læs mere

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. april 2008 Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8.30-13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/166 Orientering

Læs mere

Gladsaxe kommune. Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Den 10. september Indhold

Gladsaxe kommune. Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Den 10. september Indhold Gladsaxe kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Den 10. september 2015 Tilsynspolitik 2016 Personlig hjælp og pleje, hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i

Læs mere

KVALITETSSTANDARD Plejeboliger og plejehjemspladser Servicelovens 192 samt Lov om almene boliger 5, stk. 2

KVALITETSSTANDARD Plejeboliger og plejehjemspladser Servicelovens 192 samt Lov om almene boliger 5, stk. 2 KVALITETSSTANDARD Plejeboliger og plejehjemspladser Servicelovens 192 samt Lov om almene boliger 5, stk. 2 LOVGRUNDLAG Serviceloven: 192. Regionsrådet og kommunalbestyrelsen driver de bestående plejehjem

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 09-02-2010 Dato: 22-01-2010 Sag nr.: KB 35 Sagsbehandler: Jens Damsø Pedersen Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Kvalitetsstandard for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85.

Kvalitetsstandard for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85. Kvalitetsstandard for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85. Individuel socialpædagogisk støtte ydes til borgere over 18 år, der bor i selvstændig bolig og har betydelig nedsat fysisk

Læs mere

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale.

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale. Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune gældende i 2015 Baggrund og formål Frederikssund Kommune

Læs mere

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen?

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker 96 Lov om social service Borgerstyret personlig assistance (BPA) At borgere med et omfattende og ganske særligt behov for pleje,

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen Sundhedsloven:

Læs mere

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Indholdsfortegnelse Overordnet formål med servicelovens magtanvendelsesregler... 2 Formål med indberetningssystemet... 2 Redegørelsens

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune tilbyder behandling til borgere med et alkohol og/eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 6 Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for

Læs mere

TILSYNSPOLITIK. Tilsynspolitik for tilbud efter 83, som er omfattet af frit valg

TILSYNSPOLITIK. Tilsynspolitik for tilbud efter 83, som er omfattet af frit valg TILSYNSPOLITIK Tilsynspolitik for tilbud efter 83, som er omfattet af frit valg Tilsynspolitik for tilbud efter 83, som er omfattet af frit valg Baggrund og lovgrundlag I henhold til 151 c i Lov om Social

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2012 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Nummer Beskrivelse SER/OVF SER -1,2-1,2-1,2-1,2 misbrugsbehandling med fokus på effekt Socialudvalget i alt SER -1,2-1,2-1,2-1,2

Nummer Beskrivelse SER/OVF SER -1,2-1,2-1,2-1,2 misbrugsbehandling med fokus på effekt Socialudvalget i alt SER -1,2-1,2-1,2-1,2 Socialudvalget Effektiviseringsforslag, Socialudvalget Nummer Beskrivelse SER/OVF 2016 2017 2018 2019 SU01 Omlægning af ydelser i SER -1,2-1,2-1,2-1,2 misbrugsbehandling med fokus på effekt Socialudvalget

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge i Allerød Kommune Råd og vejledning, undersøgelse og behandling

Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge i Allerød Kommune Råd og vejledning, undersøgelse og behandling Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge i Allerød Kommune Råd og vejledning, undersøgelse og behandling Vedtaget af Børneudvalget den 11. januar 2011 Allerød Kommune Familier

Læs mere

Årlig redegørelse for tilsyn med tilbud efter Servicelovens 83 for udeboende 2016

Årlig redegørelse for tilsyn med tilbud efter Servicelovens 83 for udeboende 2016 Årlig redegørelse for tilsyn med tilbud efter Servicelovens 83 for udeboende 2016 Center for Sundhed og Velfærd, 12.08.2016 1 Indhold Indledning... 3 Formål... 3 Resultater fra de udførte tilsyn... 4 Samlet

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse.

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Det generelle lovgrundlag. Reglerne om magtanvendelse fremgår af Lov om Social Service kap. 24. Samt Bekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006.

Læs mere

Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Udvikling af den politiske struktur, 09-02-2015 Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 9. februar 2015 Mødested: Meldahls Rådhus

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Notat. Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet. Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet Bilag: -

Notat. Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet. Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet Bilag: - Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet Bilag: - Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet Udgifterne på misbrugsområdet er stærkt stigende. I forbindelse

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 3. marts 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Til Godkendt i Byrådet april 2015 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Torsdag den 6. oktober 2016 Start kl.: 14:30 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Peter Hjulmand Winnie

Læs mere

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Servicelovens 83,stk. 1, 83a, stk. 4 eller Sundhedsloven 138

Servicelovens 83,stk. 1, 83a, stk. 4 eller Sundhedsloven 138 Kvalitetsstandard Nødkald Servicelovens 83,stk. 1, 83a, stk. 4 eller Sundhedsloven 138 Lovgrundlag SEL 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje, 2) hjælp eller støtte til nødvendige

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune

Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune Baggrund og formål Frederikssund Kommune ønsker at misbrugsbehandlingen,

Læs mere

KVALITETSSTANDARD VISITATION I HENHOLD TIL LOV OM SOCIAL SERVICE 88

KVALITETSSTANDARD VISITATION I HENHOLD TIL LOV OM SOCIAL SERVICE 88 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD VISITATION I HENHOLD TIL LOV OM SOCIAL SERVICE 88 1 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. Indledning... 3 2. Forudsætning

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2014 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Regler vedrørende behandling af klagesager... 3 3. Klager over afgørelser truffet i 2013...

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 21/8-2013 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig hjælp og pleje og

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 9. oktober 2014 Plejecenter Christians Have, Kommunal del

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 9. oktober 2014 Plejecenter Christians Have, Kommunal del SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn den 9. oktober 2014 Plejecenter Christians Have, Kommunal del Solrød kommune aflagde den 9. oktober 2014, uanmeldt tilsyn

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Målgruppe Målgruppen for stofmisbrugsbehandling er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af euforiserende og afhængighedsskabende

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 16. januar 2012. Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 16. januar 2012. Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 16. januar 2012 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Kvalitetsstandard for pejling og GPS

Læs mere

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2015 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2015 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2015 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Indholdsfortegnelse Overordnet formål med servicelovens magtanvendelsesregler...2 Formål med indberetningssystemet...2 Lovgrundlag...2

Læs mere

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne.

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. 1 Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne Område Randers Kommune

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Medlemmer Inger Glerup Jørgen Larsen Inge Jørgensen Niels P. Nielsen Benny Dyhr Jens Chr. Nielsen John Rasmussen

Referat. Ældrerådet. Medlemmer Inger Glerup Jørgen Larsen Inge Jørgensen Niels P. Nielsen Benny Dyhr Jens Chr. Nielsen John Rasmussen Referat Ældrerådet Møde nr.: 4/2014 Dannet den: Mandag den 28-04-2014 Mødedato: Torsdag den 24-04-2014 Mødetidspunkt: 09:00-11:00 Mødested: Grønt mødelokale Amtstue Allé 71 Medlemmer Inger Glerup Jørgen

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 13. april 2015 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 18:30-19:00 Medlemmer: Formand: Jacob Bjerregaard

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris Solrød kommune aflagde den 16. august 2011, uanmeldt tilsyn på

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat Mødedato: 15. september 2015 Mødelokale: Mødelokale 1, Løgumkloster Rådhus, Rådhusstræde 2, 6240 Løgumkloster Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 15. september 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Plejeafdelingen Norddjurs Kommune. Årsrapport indberetninger magtanvendelse

Plejeafdelingen Norddjurs Kommune. Årsrapport indberetninger magtanvendelse Plejeafdelingen Norddjurs Kommune Årsrapport indberetninger magtanvendelse 2009 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER... 3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 27 Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100 2016 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER.3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...3

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter Faxe Midt den 4. oktober 2013 Privat leverandør af hjemmepleje Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel 2014

Kvalitetsstandard Generel 2014 Kvalitetsstandard Generel 2014 Lovgrundlag: Servicelovens 83 og 84 Mål Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves som en helhed, og som tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. At

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 21.02.2008 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Arne Krydsfeldt mødte kl. 16.40 og deltog derfor ikke fuldt ud i behandlingen

Læs mere

Sundheds- og omsorgsområdet. De kommunale tilsyn i plejeboliger

Sundheds- og omsorgsområdet. De kommunale tilsyn i plejeboliger Sundheds- og omsorgsområdet De kommunale tilsyn i plejeboliger Årsrapport 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Det overordnede formål med de kommunale tilsyn...3 3. Gennemførelse af det kommunale

Læs mere

Udtalelse om kvalitetsstandarder vedr. hjælp efter servicelovens 83

Udtalelse om kvalitetsstandarder vedr. hjælp efter servicelovens 83 Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Ankestyrelsen Att.: Ann-Britt Møller ast@ast.dk abmm@ast.dk Dato: 04-07-2017 Enhed: AELSAM Sagsbeh.: DEPIVR Sagsnr.:

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71 Referat Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Kirsten Bandholtz Birgit Thomsen Jørgen

Læs mere

Årsrapport Kommunalt Tilsyn Sundhed og Ældre

Årsrapport Kommunalt Tilsyn Sundhed og Ældre Årsrapport Kommunalt Tilsyn 2014 Sundhed og Ældre Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Sagsnr.

Læs mere