Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg"

Transkript

1 DBI retningslinje 001, 4. udgave, April 2012 Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Brandsikringsanlæg Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut er et selvejende videns center, der arbejder inden for brand- og sikringsteknologi samt skadeforebyggelse. DBI's serviceydelser inden for områderne omfatter: rådgivning/konsulentbistand prøvning af materialer, produkter, komponenter og udstyr certificering og kontrol brand- og sikkerhedsmæssig inspektion og eftersyn brandefterforskning og skadeundersøgelse uddannelse, kurser og temadage norm- og standardiseringsarbejde udgivelse af tekniske publikationer og informationsmateriale mv. medlemsservice forskning og udvikling. DBI er godkendt som teknologisk servicevirksomhed (GTS) og akkrediteret af DANAK til prøvning, inspektion, brandundersøgelser og certificering. DBI har hovedkontor i Hvidovre samt lokalkontorer i Fredericia, Århus og Frederikshavn. DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Eftertryk kun med tilladelse. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: , Fax:

2 Brandsikringsanlæg Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg Forord Revisionen af DBI Retningslinje 001 Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg er udarbejdet af DBI i samarbejde og konsensus med ordningens referencegruppe, hvis medlemmer er udpeget af certificeringsordningens interessenter. Referencegruppen har følgende sammensætning: Anders Sindal Kristensen Allan Reinert Tine Aabye Kristian Dorf Petersen Per Lyster TEKNIQ, Installatørernes Organisation Sikkerhedsbranchen Forsikring & Pension Foreningen af Kommunale Beredskabschefer DBI- Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut 4. udgave af DBI Retningslinje 001 Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg har inden udgivelsen været sendt til høring hos: Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Forsikring & Pension SikkerhedsBranchen Tekniq, Installatørernes Organisation Foreningen af Rådgivende Ingeniører Arbejdstilsynet Beredskabsstyrelsen Erhvervsstyrelsen Dansk Bygningsinspektør Forening Dansk Byggeri RMG-Inspektion DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Forbruger- og Konkurrencestyrelsen DI- Dansk Industri Modtagne høringssvar har været behandlet af referencegruppen. 2

3 Indholdsfortegnelse Under udarbejdelse 3

4 Definitioner Certificerende organ Organ, der certificerer installationsfirmaer i henhold til kvalitetsledelsessystemer fx SKS-system eller ISO9001 sammenholdt med DBI retningslinje 001. Certificeret person Medarbejder i et godkendt installationsfirma der kan dokumentere certificering fra et certificerende organ indenfor mindst et fagområde, i overensstemmelse med DBI Retningslinje 002 Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg. Certificeret person har tidligere været benævnt kvalificeret person. Driftsansvarlig person Person, der på anlægsejers/-brugers vegne har ansvaret for daglig betjening i overensstemmelse med det godkendte installationsfirmas anvisninger. Der henvises til DBI Retningslinje Døgnvagt Herved forstås en døgnbetjent telefon, f.eks. hos en godkendt kontrolcentral, hvortil en rekvirent kan henvende sig med anmodning om udførelse af reparation. Eksamineret projektansvarlig Medarbejder i et godkendt installationsfirma der kan dokumentere certificering fra et certificerende organ indenfor mindst et fagområde, i overensstemmelse med DBI Retningslinje 002 Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg. Eksamineret projektansvarlig har tidligere været benævnt kvalificeret person. Fagleder. Fagleder (overmontør, montageleder, entrepriseleder, formand mv.) er bindeled mellem den Eksamineret projektansvarlige og selve installations-/montagearbejdet. Faglederen skal, ved sin tilstedeværelse på arbejdsstedet sikre, at det praktiske installations-/montagearbejde udføres i henhold til projekteringsmaterialet og intensionerne i retningslinjen for installation herunder, at udførelsen er faglig korrekt. Fagleder og den Eksamineret projektansvarlige kan være samme person. Fagområde Fagområde, er et område eller felt inden for et fag. Dette fag kunne eksempelvis være et erhverv eller branche. Godkendende organ Organ, der godkender installationsfirmaer i henhold til DBI Retningslinje 001 og forestår certificering af Eksamineret projektansvarlige i henhold til Retningslinje 002. Det samme organ skal offentliggøre lister med aktive godkendte installationsfirmaer og Eksamineret projektansvarlig/andre certificerede personer samt fagledere inden for de enkelte kravdokumenter. Godkendt anlæg 4

5 Automatisk brandsikringsanlæg, som i en akkrediteret inspektionsrapport beskrives som værende installeret i overensstemmelse med kravene til anlægget. Godkendt installationsfirma Virksomhed, der er godkendt i overensstemmelse med denne retningslinje 001. Inspektionsvirksomhed Virksomhed, der er akkrediteret til inspektion i overensstemmelse med DS/EN ISO/IEC Virksomhedens akkrediteringsområde skal omfatte DBI Retningslinje 004, Brandsikringsanlæg, færdigmelding, inspektion og godkendelse, DBI Retningslinje 005, Brandsikringsanlæg, drift og vedligeholdelse, DBI Retningslinje 006, Sammenkoblede brandsikringsanlæg samt tilhørende projekteringsforskrifter. Kravdokument Den forskrift, Retningslinje, standard eller det normative dokument, der angiver krav til projektering, installation, service eller vedligehold af et brandsikringsanlæg. Produktcertificeringsorgan Organ, der er akkrediteret til produktcertificering i overensstemmelse med DS/EN Referencegruppe En gruppe tilknyttet certificerings- og godkendelsesordningen, hvis medlemmer er udpeget af certificeringsordningens interessenter. Gruppen har beføjelser til at udarbejde politikker og principper for ordningen. Gruppen forestår endvidere vedligehold, udvikling og tilsyn med ordningen samt fortolkning af ordningens krav. Rekvirent Herved forstås den, der anmoder inspektionsvirksomheden om gennemførelse af inspektion. Rekvirenten hæfter økonomisk for, med mindre andet er aftalt, de ved inspektionen afholdte udgifter. Ved rekvirent forstås også den, der anmoder installationsfirmaet om udførelse af reparation. Rekvirenten hæfter økonomisk for de ved reparationen afholdte udgifter. SKS-system Herved forstås et Sikkerhedskvalitetsstyringssystem som anført i Retningslinjer vedrørende Sikkerhedskvalitetsstyringssystem fra Sikkerhedsstyrelsen. 5

6 10 Almindelige bestemmelser 11 Anvendelse DBI Retningslinje 001 anvendes som grundlag for godkendelse af firmaer, der projekterer, installerer, servicerer og vedligeholder brandsikringsanlæg. En myndighed eller en anden part kan stille krav om, at udførelsen af anlægget skal ske efter et af de i afsnit 12 nævnte kravdokumenter og af et godkendt installationsfirma. Principperne indeholdt i denne retningslinje vil også kunne anvendes for andre typer brandsikringsanlæg. 12 Gyldighed DBI Retningslinje 001 gælder for godkendelse af og stiller krav til installationsfirmaer, der projekterer, installerer, servicerer og vedligeholder brandsikringsanlæg som nævnt nedenfor, når der er stillet krav om installation efter: Fagområde ABA - Automatiske brandalarmanlæg Forskrift 232, Automatiske brandalarmanlæg - Projektering og installation. DBI Retningslinje 232, Automatiske brandalarmanlæg - Projektering, installation og vedligeholdelse. Fagområde AVS - Automatiske sprinkleranlæg Forskrift 251 Automatiske sprinkleranlæg, afsnit DBI Retningslinje 251/4001 Sprinkleranlæg, Projektering, installation og vedligeholdelse (inkl. danske tillæg). CEA 4001 Sprinkler Systems, Planning and Installation VdS/CEA 4001 VdS CEA - Richtlinien für Sprinkleranlagen, Planung und Einbau. DS/EN Stationære brandslukningssystemer Automatiske sprinkleranlæg - Beregning, installation og vedligeholdelse. NFPA 13 Standard for the Installation of Sprinkler Systems DBI retningslinje 254 Automatisk vandtågeanlæg, Projektering, installation og vedligeholdelse. Fagområde ABV - Brandventilationsanlæg DBI Retningslinje 027, Brandventilationsanlæg - Projektering, installation og vedligeholdelse Fagområde VAR - Varslingsanlæg DBI Retningslinje 024, Varslingsanlæg - Projektering, installation og vedligeholdelse Fagområde ARS - Automatiske rumslukningsanlæg Forskrift 253, Automatisk rumslukningsanlæg med Inert gas 6

7 Fagområde AGA - Automatiske gasalarmanlæg Forskrift 233, Automatiske gasalarmanlæg 13 Referencer Retningslinjerne refererer til: DBI Retningslinje 002, Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg. DBI Retningslinje 003, Certificering af systemer og systemdele til brandsikringsanlæg. DBI Retningslinje 004, Færdigmelding, inspektion og godkendelse af brandsikringsanlæg. DBI Retningslinje 005, Drift og vedligeholdelse. DBI Retningslinje 006, Sammenkoblede brandsikringsanlæg. 14 Ikrafttrædelse Retningslinjerne træder i kraft d. 1. april Retningslinjerne erstatter Retningslinje 001, 3. udgave, juni Godkendelse meddelt efter tidligere forskrifter er gældende indtil godkendelsens udløb. I en overgangsperiode på 6 måneder fra ikrafttrædelsesdato kan bestemmelserne i Retningslinje 001, 3. udgave juni 2009 dog anvendes. 15 Retningslinjernes omfang Retningslinjernes krav er alment gældende i henhold til de i afsnit 12 nævnte kravdokumenter. For opretholdelse af godkendelsen, se afsnit Formål Retningslinjernes formål er, at sikre en ensartet fastholdelse af mindstekrav til kvalitetsniveauet for brandsikringsanlæg, for derigennem at reducere skader og uønskede alarmer. 20 Krav til materiel 21 Generelt Installationsfirmaet må kun anvende materiel for hvilket der foreligger et gyldigt certifikat i henhold til Retningslinje 003 for certificering af systemer og systemdele til brandsikringsanlæg. I enkeltstående tilfælde vil ikke certificerede systemdele kunne anvendes. Det forudsættes, at tilsvarende certificerede systemdele ikke forefindes, og at myndighedens dispensation er vedlagt færdigmeldingen. Installationsfirmaet kan anvende ikke certificeret materiel i forbindelse med reparation, service og vedligeholdelse på følgende betingelser: Forældet/udgået materiel kan anvendes når det tidligere har været godkendt/certificeret sammen med dette system, idet det forudsættes at certifikatet ikke kan fornys efter udløb. 7

8 Erstatningsmateriel kan anvendes når producenten foreskriver dette (producentens ansvar). Materiellet skal være certificeret som systemdel. Kravet om dokumenteret funktionsmæssigt afstemt samvirke anses i denne situation som opfyldt. Installationsfirmaet skal have adgang til reservemateriel, således at bestemmelserne i afsnit 35 kan opfyldes. 30 Krav til installationsfirmaet 31 Etablering og organisation Installationsfirmaet skal have fast driftssted inden for Den Europæiske Union eller inden for Den europæiske Frihandelssammenslutning. Kommunikation mellem installationsfirmaet og anlægsejere, myndigheder, inspektionsorganer, certificeringsorganer mv. skal foregå på dansk. Eksamineret projektansvarlig/ anden certificeret person Der skal i installationsfirmaet være fast ansat personale med de nødvendige kvalifikationer, heraf skal mindst én person være kvalificeret i henhold til Retningslinjer 002 for certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg inden for det, eller de kravdokumenter jf. afsnit 12, der er omfattet af virksomhedens forretningsområde. Eksamineret projektansvarlig/anden certificeret person skal være indplaceret i installationsfirmaet på en sådan måde, at personen udøver tilstrækkelig indflydelse på brandsikringsanlæggenes kvalitet. Ændringer i organisationen, for så vidt angår Eksamineret projektansvarlig/anden certificeret person, skal omgående meddeles det godkendende organ. Installationsfirmaet skal årligt bekræfte organisationsplan og ansættelsesforholdets gyldighed. Mindstekrav til uddannelse, kompetence og erfaring for Eksamineret projektansvarlig/anden certificeret person er beskrevet i Retningslinje 002. Fagleder Der skal i installationsfirmaet være ansat mindst én fagleder inden for det, eller de kravdokumenter jf. afsnit 12, der er omfattet af firmaets forretningsområde. Ved installation af et brandsikringsanlæg, skal der ved hver sag udpeges en kvalificeret fagleder. Faglederen skal være tilknyttet installationsområdet og have det praktisk faglige ansvar. Fagleder og Eksamineret projektansvarlig/anden certificeret person skal have tæt samarbejde, så der sikres en korrekt installation i forhold til projekteringsmaterialet. Ved fagleder forstås en person, som er erfaren med installation af den enkelte type brandsikringsanlæg og som har gennemgået relevant faglederkursus med godkendt kursusbevis. Fagleder skal fremgår af liste over godkendte installationsfirmaer. Udgifter til registrering af fagleder på ovennævnte liste afholdes af installationfirmaet. 8

9 Faglederkursus inden for de forskellige typer brandsikringsanlæg skal minimum indeholde de emner, der fremgår af Appendiks F. Eksamineret projektansvarlig/anden certificeret person og fagleder kan være samme person. Udøver Eksamineret projektansvarlig/anden certificeret person hvervet som fagleder, behøver personen ikke have gennemgået faglederkursus. Kvalificerede montører Installationsfirmaet skal anvende kvalificerede montører. Ved kvalificerede montører forstås montører, der: har bestået relevant faguddannelse, svarende til de kompetencer der er angivet i de danske erhvervsuddannelser og relevante supplerende fagkurser. Relevant faguddannelse og eventuelt supplerende fagkurser indenfor det, eller de kravdokumenter jf. afsnit 12, der er omfattet af firmaets forretningsområde fremgår af appendiks D. inden montage eller installation på byggepladsen skal have gennemgået internt kursus af installationsfirmaets Eksamineret projektansvarlig/anden certificeret person/ fagleder. Kurserne inden for de forskellige typer brandsikringsanlæg skal minimum indeholde de emner, der fremgår af Appendiks E. Der kan anvendes lærlinge til installations/montagearbejdet. Lærlinge er underlagt samme krav om internt kursus før arbejdet påbegyndes. Indlejede montører Installationsfirmaet kan anvende og tage ansvar for indlejede montører, såfremt: a. der udarbejdes en skriftlig aftale om udlejning med den virksomhed, hvor den pågældende normalt er tilknyttet, b. det fremgår af aftalen, at installationsfirmaet, der benytter den lejede arbejdskraft, bærer ansvaret for det arbejde, den pågældende udfører, c. det skal angives, for hvilken periode den pågældende er udlejet, og d. den pågældende er omfattet af installationsfirmaets kvalitetssystem. Anvendelse af underentreprenører Godkendte firmaer efter denne retningslinje kan anvende andre firmaer i underentreprise, såfremt der anvendes underentreprenører der er godkendt efter relevant fagområde i denne retningslinje, jf. afsnit 12. Arbejdet med føring og fastgørelse af elektriske kabler samt rørføring herfor og montering af detektorsokler, tillades udført af personer ansat i firmaer der ikke er godkendt. Krav om kvalificerede montører er stadig gældende. Installationslog Ved hver installationsopgave, skal installationsfirmaet føre en log over de til opgaven tilknyttede personer; Eksamineret projektansvarlig/anden certificeret person, fagleder og montører. 9

10 Loggen skal som minimum indeholde navne, uddannelsesbevis på faguddannelse og dato for afholdt internt kursus, jf. afsnit 31. Loggen skal være en del af installationsfirmaets kvalitetssystem og skal kunne forevises ved 1. inspektion og ekstern audit. 32 Forsikring Installationsfirmaet skal have sædvanlig ansvarsforsikring for skader, for hvilke der er ansvar efter dansk rets almindelige regler. Installationsfirmaet skal på anmodning dokumentere, at forsikringen er i kraft. 33 Kvalitetssystem Installationsfirmaet skal til stadighed kunne dokumentere at være i besiddelse af et kvalitetssystem, enten i form af et ISO 9001 certifikat omfattende denne retningslinje udstedt af et systemcertificeringsorgan, eller ved opfyldelse af kravene i appendiks A. For godkendelse som installationsfirma af sprinkleranlæg skal installationsfirmaet til stadighed kunne dokumentere at være i besiddelse af et kvalitetssystem i form af et ISO 9001 certifikat omfattende denne retningslinje udstedt af et certificerende organ. Ekstern kontrol skal udføres i henhold til appendiks B 34 Idriftsættelse og udvidelser For godkendelse af ny installerede anlæg eller udvidelser på eksisterende anlæg henvises til Retningslinje 004 for færdigmelding, inspektion og godkendelse af brandsikringsanlæg. Ved idriftsættelse af ny installerede anlæg eller udvidelser på eksisterende anlæg skal anlægsejers driftsansvarlige person instrueres i brug af anlægget, jf. Retningslinje 005 om drift og vedligeholdelse 35 Reparation, service og vedligeholdelse For udførelse af service henvises til DBI Retningslinje 005, bilag 1 Mindste omfang af serviceeftersyn. Installationsfirmaet skal besidde de nødvendige forudsætninger for at kunne udføre reparationer, service og vedligeholdelse, herunder adgang til: reservedele uddannelse i specifikke systemer nødvendig software. 10

11 Reparationer, nødvendige for anlæggets drift, skal være påbegyndt senest 24 timer efter anmeldelse fra rekvirent til døgnvagt. Art og omfang af udført service skal fremgå af anlægsejers driftsjournal. I forbindelse med service skal det sikres, at anlægsejer er i besiddelse af en opdateret anlægsinstruks, en driftsjournal og retningslinjer for anlægsejers driftsansvarlige person for brandsikringsanlæg. Udført service skal afsluttes med en rapport til den driftsansvarlige person. Som kvittering for udført reparation, service og vedligeholdelse anvendes et stempel eller selvklæbende label i driftsjournalen, der tydeligt angiver firmanavn og godkendelsesnummer. 36 Udstyr Installationsfirmaet skal råde over det nødvendige udstyr til installation, reparation, service og vedligeholdelse. 37 Særlige betingelser Retningslinjernes krav om erfaring og kompetence kan fraviges, når Eksamineret projektansvarlig/ anden certificeret person mangler erfaring eller er fraværende. Fravigelsesbetingelser ved manglende erfaring Installationsfirmaet skal i en periode på ét år gennemføre to interne audits med speciel fokus på eventuelle afvigelser fra projekteringsforskriften på nye installationer/udvidelser grundet den manglende erfaring, og indsende dokumentation for audits og korrigerende handling til det godkendende organ. Fraværelsesbetingelser ved Eksamineret projektansvarlig/anden certificeret persons fravær Ved fravær under to måneder, er der ingen krav. Ved fravær mellem to og seks måneder, kan godkendelsen opretholdes, såfremt følgende er opfyldt: igangværende installationer, der kræver færdigmelding, afsluttes ved at den person, der tegner firmaet, underskriver færdigmeldingen. andre aktiviteter (service, reparation og installationer, der kræver færdigmelding) videreføres, når den person, der tegner installationsfirmaet, overfor det godkendende organ dokumenterer at retningslinjernes krav om kvalitet i arbejdets udførelse er opfyldt. Såfremt den samlede fraværsperiode overstiger 6 måneder regnet fra fraværets første dag, og såfremt der herefter ikke er en Eksamineret projektansvarlig/anden certificeret person, er det godkendende organ forpligtiget til at inddrage godkendelsen. 40 Krav til det godkendende organ og det certificerende organ 11

12 41 Krav til det godkendende organ Det godkendende organ kan også udføre certificering af Eksamineret projektansvarlig/ anden certificeret persons kompetence efter DBI Retningslinje 002. Organets metodeliste skal omfatte tilhørende kravdokumenter. Det godkendende organ er forpligtet til årlig kontrol, jf. afsnit 70. Det godkendende organ opretholder en liste over godkendte installationsfirmaer, med angivelse af fagområde og kravdokumenter, jf. afsnit 12, inden for hvilke installationsfirmaet er godkendt. Listen skal også omfatte de specifikke systemer, som installationsfirmaet har dokumenteret kompetence i. Udgifter til opdatering af liste afholdes af installationsfirmaet. 42 Krav til det certificerende organ Det certificerende organ skal være akkrediteret til systemcertificering efter ISO 9001 eller SKS for de brancher der auditeres samt opfylde kravene i afsnit Krav til auditorer (Ekstern audit) Auditorer skal opfylde følgende minimumskrav: Eksamineret Lead Auditor Dokumenteret kendskab til retningslinje Alle kurser i overensstemmelse med DBI Retningslinje 002, relevant appendiks. Dokumenteret deltagelse i ERFA-kursus. Kursus må maximalt være 24 +/- 2 måneder gammelt. 50 Ansøgning om godkendelse 51 Generelt Ansøgning om godkendelse som installationsfirma skal fremsendes til det godkendende organ. Kommunikationen mellem ansøgeren og det godkendende organ skal foregå på dansk, med mindre andet er aftalt. Ansøgningen skal oplyse om eventuelle nuværende eller tidligere godkendelser inden for samme kompetenceområde hos andre godkendende organer. 52 Ansøgningens omfang Ansøgningen skal indeholde følgende generelle oplysninger om firmaet: Navn, adresse, post nr., by og telefonnummer Navn på kontaktperson Organisationsdiagram Servicetelefon med døgnvagt Erklæring om reservedelslagerets tilstrækkelige omfang, jf. afsnit 21. Det skal af ansøgningen fremgå hvilket fagområde og kravdokument ansøgningen omfatter, jf. afsnit

13 Oplysninger om firmaets kvalitetssystem i form af: Gyldigt ISO 9001 certifikat eller Erklæring om, at firmaet har oprettet og implementeret et kvalitetssystem efter appendiks A. Kort redegørelse for installationsfirmaets personale med angivelse af Eksamineret projektansvarlig/ anden certificeret persons navn og kopi af gyldigt certifikat samt fagleders navn og kopi af kursusbevis. 60 Godkendelse 61 Generelt Det godkendende organ kan, når forholdene taler herfor, stille krav om supplerende dokumentation eller påføre godkendelsen begrænsninger i anvendelsen. 62 Godkendelseskriterier Godkendelsen er betinget af, at der er overensstemmelse mellem ansøgningen og kravene i denne retningslinje. Godkendelsen er betinget af, at installationsfirmaet kan dokumentere at være i besiddelse af et kvalitetssystem, enten i form af et gyldigt ISO 9001 certifikat udstedt af at systemcertificeringsorgan, eller ved opfyldelse af kravene i appendiks A. 63 Gyldighed Godkendelsen er gyldig i 5 år. Det godkendende organ kan, når forholdene taler herfor, fastsætte en kortere gyldighedsperiode. 70 Godkendelsens opretholdelse 71 Generelt I gyldighedsperioden har det godkendende organ pligt til løbende at overvåge, at det godkendte installationsfirma overholder retningslinjernes bestemmelser. Godkendelsens opretholdelse er betinget af, at installationsfirmaet hvert år, inden d. 1. marts, for det foregående kalenderår fremsender oplysninger til det godkendende organ, jf. afsnit 72 og afsnit Oplysningernes omfang Oplysningerne skal indeholde følgende generelle oplysninger om installationsfirmaets: Navn, adresse, post nr., by og telefonnummer Navn på kontaktperson 13

14 Organisationsdiagram Nummer på døgnbetjent telefon Erklæring om reservedelslagerets tilstrækkelige omfang, jf. afsnit 21 Erfaring og kompetence Dokumentation for opdateret kompetence i de specifikke systemer, fx uddannelsesbeviser eller erklæring fra systemcertifikatindehaver eller dennes repræsentant (gælder ikke AVS) Såfremt installationsfirmaet har valgt et kvalitetssystem certificeret efter ISO 9001vedlægges kopi af gyldigt certifikat. Kort redegørelse for installationsfirmaets personale med angivelse af Eksamineret projektansvarlig/anden certificeret person navn og kopi af gyldigt certifikat(er) samt oplysninger om fagleder. 73 Erfaring og kompetence Installationsfirmaets erfaring anses for tilstrækkelig, såfremt følgende er opfyldt: Fagområde ABA: Gennemført én færdigmelding med tilhørende godkendelse fra akkrediteret inspektionsvirksomhed, eller gennemførte færdigmeldinger med tilhørende godkendelser fra akkrediteret inspektionsvirksomhed på fire udvidelser på eksisterende godkendte anlæg. Fagområde AVS: Gennemført én færdigmelding for nyt anlæg med selvstændig vandforsyning. Det kan dog accepteres, at det ovennævnte anlæg hvert andet år erstattes af samlede udvidelser på mindst sprinklere. Fagområde ABV: Gennemført én færdigmelding med tilhørende godkendelse fra akkrediteret inspektionsvirksomhed, eller gennemførte færdigmeldinger med tilhørende godkendelser fra akkrediteret inspektionsvirksomhed på fire udvidelser på eksisterende godkendte anlæg. Fagområde VAR: Gennemført én færdigmelding med tilhørende godkendelse fra akkrediteret inspektionsvirksomhed, eller gennemførte færdigmeldinger med tilhørende godkendelser fra akkrediteret inspektionsvirksomhed på fire udvidelser på eksisterende godkendte anlæg. Fagområde ARS: Gennemført én færdigmelding med tilhørende godkendelse fra akkrediteret inspektionsvirksomhed, eller gennemførte færdigmeldinger med tilhørende godkendelser fra akkrediteret inspektionsvirksomhed på fire udvidelser på eksisterende godkendte anlæg. 14

15 Fagområde AGA: Gennemført én færdigmelding med tilhørende godkendelse fra akkrediteret inspektionsvirksomhed, eller gennemført service på mindst 2 eksisterende anlæg som opretholder godkendelsen fra et akkrediteret inspektionsorgan. For alle fagområder gælder følgende: Mindst 50 % af samtlige færdigmeldte anlæg skal være godkendt ved den første inspektion og af de resterende skal mindst 95 % godkendes ved inspektion nr. 2. Højst 5 % af anlæggene må miste deres godkendelse som følge af mangelfuld service og vedligeholdelse, udført af installationsfirmaet. Bestemmelserne omhandler ikke anlægsejers mangelfulde egenkontrol. 74 Godkendelseskriterier Godkendelsens opretholdelse er betinget af det godkendende organs samlede vurdering af: installationsfirmaets kvalitetssystem at krav til installationsfirmaets erfaring er opfyldt at krav til installationsfirmaets kompetence er opfyldt tilfredsstillende oplysninger jf. afsnit 72. Det godkendende organ skal ved den samlede vurdering tilgodese installationsfirmaet for så vidt angår beregningen i afsnit 73 således, at antallet af ikke godkendte anlæg, der skyldes mangelfulde grænseflader, ikke medregnes. 75 Intern audit Installationsfirmaet er ansvarlig for, at intern audit tilrettelægges på en sådan måde, at kravene i denne Retningslinje er opfyldt. 76 Anden kontrol Anden kontrol gennemføres én gang årligt hvis installationsfirmaet meddeler ændringer i forudsætningerne for godkendelsen eller der forekommer afvigelser fra denne retningslinjes krav til godkendelsens opretholdelse. Det er det godkendende organs ansvar, at anden kontrol gennemføres i nødvendigt omfang. 77 Sanktioner Såfremt forholdene, jf. afsnit 74 taler herfor, har det godkendende organ pligt til at inddrage godkendelsen. 80 Fornyelse 81 Generelt 15

16 Ved inddragelse af godkendelsen skal ny ansøgning indsendes til det godkendende organ efter afsnit 50. Ved udløb af godkendelsen kan ny godkendelse udstedes såfremt betingelserne for godkendelsen er opretholdt. 90 Tvistigheder 91 Generelt Alle sager, der udspringer af det godkendende organs afgørelser afgøres efter dansk ret ved dansk domstol. 16

17 Appendiks A Sikkerheds Kvalitets Styring system (SKS-system) 10 Indledning 11 Krav til SKS-system Installationsfirmaet skal have et SKS-system med egenkontrol som sikrer, at installationsfirmaet opfylder kravene i gældende retningslinjer. Det vil sige, at nærværende retningslinjers krav skal medinddrages i SKS-systemet overalt, hvor det er relevant. Medinddragelsen skal ske, som en parallel til Sikkerhedsstyrelsens krav og skal kunne genfindes separat i installationsfirmaets SKS-system. SKS-systemet skal være fuldt implementeret i henhold til Sikkerhedsstyrelsens krav herfor. 20 Supplerende krav 21 Fejl og reklamationer Installationsfirmaets kvalitetssystem skal indeholde fortegnelse over eventuelle fejl og reklamationer relateret til installation, installerede produkter og service, der er omfattet af denne retningslinje. Af fortegnelsen skal fremgå tidspunkt, kunde, kontaktperson, fejlenes eller reklamationernes art og korrigerende handlinger. Fortegnelse over fejl og reklamationer skal opbevares i mindst 2 år. 17

18 Appendiks B Kontrol 10 Kontrol Kontrollen omfatter: Intern audit Ekstern audit Anden kontrol. Særlige krav for auditering af ISO 9001 certificerede installationsfirmaer. 20 Intern audit Installationsfirmaet er ansvarlig for, at interne audits tilrettelægges og gennemføres på en sådan måde, at kravene i denne retningslinje er opfyldt. 30 Ekstern audit Installationsfirmaet er ansvarlig for, at eksterne audits tilrettelægges og gennemføres på en sådan måde, at kravene i denne retningslinje er opfyldt. Ved anvendelse af ISO 9001 certificering, skal det certificerende organ anvende en auditor med indblik i de relevante kravdokumenter, jf. afsnit 43 i denne retningslinje. Det er det godkendende organs ansvar, at ekstern audit gennemføres. Minimumskrav til ekstern audit af installatøren for det specifikke kravdokument (ABA/AVS/AGA/ARS/ABV/Varsling): Evaluering af intern audit af de udførte opgaver i henhold til relevant retningslinje Evaluering af ledelsens evaluering med hensyn til effektiviteten af systemet i henhold til relevant retningslinje Eksamineret projektansvarlig/anden certificeret persons placering i organisationen Styring af kompetence, herunder opdateret kompetence i de specifikke systemer Styring af retningslinjer og tolkninger Håndtering af fejl- og reklamationer i relation til relevant retningslinje Styring af indkøb, herunder sikring for anvendelse af certificerede produkter Kontrol af udstyr herunder relevant måleudstyr Kontrol af installation, herunder styring af eksterne partneres/underentreprenørers kompetence Idriftsættelsesdokumentation i henhold til relevante retningslinjer Dokumentation for udført service i henhold til retningslinje 005 Verificering af installationslog herunder dokumentation for relevant uddannelse af montører. 18

19 Det godkendende organ kan selv udføre eller træffe aftale med et certificerende organ om hel eller delvis gennemførelse af audit. Ekstern audit begrænses til alene at omfatte det godkendte område. Audit gennemføres ved ansøgning. Hvis installationsfirmaet udfører opgaverne fra flere forskellige adresser skal alle disse auditeres. Efterfølgende udføres audit én gang årligt således, at det samlede indhold og alle adresser er bedømt over en periode på 3 år. 40 Anden kontrol Anden kontrol gennemføres én gang årligt, hvis installationsfirmaet meddeler ændringer i forudsætningerne for godkendelse, eller der forekommer afvigelser fra krav i afsnit 70 i denne retningslinje. Det er det godkendende organs ansvar, at anden kontrol gennemføres i nødvendigt omfang. Det godkendende organ kan, når forholdende taler herfor, udvide kontrollen til også at omfatte kontrol hos akkrediteret inspektionsvirksomhed af inspektionsresultater i relation til installationsfirmaets årlige oplysninger. 50 Særlige krav for auditering af ISO 9001 certificerede installationsfirmaer Det certificerende organ skal mindst én gang årligt auditere certifikatindehaverens: Procedurer for dokumentstyring Procedurer for indkøbsrutiner og indgangs-/modtagekontrol Procedurer, der sikrer at afvigelser mellem et certificeret produkt og certifikatet rapporteres til certifikatudstederen Fortegnelse over klagesager og de tilhørende procedurer for tilfredsstillende korrigerende handlinger er effektive og efterleves. 19

20 Appendiks C Anvendelse af det godkendende organs logo 10 Anvendelse af det godkendende organs logo Såfremt installationsfirmaet ønsker at gøre brug af det godkendende organs logo på f. eks. eget brevpapir mv. skal det godkendende organs skriftlige accept være indhentet forud. 20

DBI Retningslinje 002. Brandsikringsanlæg. Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

DBI Retningslinje 002. Brandsikringsanlæg. Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI Retningslinje 002 Brandsikringsanlæg Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg 5. udgave 1 Forord Revisionen af DBI Retningslinje 002 Certificering

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med af energirenovering af boliger 1 I medfør af 24 f og 24 g, 24 h, stk. 1 og 2,

Læs mere

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj 16. december 1996 (THP/JK/lm) Opdateret 1. september 1998 (THP/JK/lm) Opdateret 3. juli 2005 (JK/HSO/lm) Opdateret 13. maj 2008 (THP/PFI/OFC/HSO/ilk) Opdateret 1. november 2010 (PFI/THP/OFC/CB/ilk) MILJØSTYRELSENS

Læs mere

Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Energimærkning A/S Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Eksempel på kvalitetshåndbog Side 1 af 31 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DANAK-AKKREDITERINGSBESTEMMELSE

DANAK-AKKREDITERINGSBESTEMMELSE til certificering af arbejdsmiljøledelsessystemer Side : 1/14 1. Anvendelsesområde Akkrediteringsbestemmelsen er gældende for alle organer, som er, eller ansøger om at blive, akkrediteret til certificering

Læs mere

Vejledning til Bekendtgørelse om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller

Vejledning til Bekendtgørelse om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller til Bekendtgørelse om teknisk 5. oktober 2007 Indledning Den tekniske omfatter krav og procedurer for typegodkendelse såvel som for projektgodkendelse samt krav og procedurer for de virksomheder, der kan

Læs mere

Betingelser for Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Aftale om Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Side 1

Betingelser for Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Aftale om Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Side 1 Betingelser for Favrskov s modtagelse af alarmer og Aftale om Favrskov s modtagelse af alarmer Januar 2014 Side 1 Aftalegrundlaget omfatter følgende hoveddokumenter: Generelle betingelser for brandsikringsanlæg

Læs mere

Århus Brandvæsen Tilsyn og Myndighed Århus Kommune . % &%'(& ' !" #+,! ---! #

Århus Brandvæsen Tilsyn og Myndighed Århus Kommune . % &%'(& ' ! #+,! ---! # Århus Brandvæsen Tilsyn og Myndighed Århus Kommune. % $%#!!#&/' ( &%'(& ' )*!" #+,! ---! # Der skal til Århus Brandvæsen, Tilsyn og Myndighed, fremsendes ansøgning om tilladelse (se i øvrigt bilag B) til

Læs mere

Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast

Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast KS håndbog rev. 02 November 2010 Håndbog for Kvalitetsstyringssystem Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast Autoriseret kloakmestervirksomhed, som drives med en ansat teknisk ansvarlig

Læs mere

BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER HØJE-TAASTRUP BRANDVÆSEN Indhold er i overensstemmelse med standardbetingelser udarbejdet i samarbejde mellem Foreningen af KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER og 1. ANLÆGGET

Læs mere

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger og lov om autorisation af

Læs mere

HØRINGSUDKAST. Forslag. til

HØRINGSUDKAST. Forslag. til HØRINGSUDKAST Forslag til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 1 I bekendtgørelse nr. 673 af 25. juni 2012 om energimærkning af bygninger foretages følgende ændringer:

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. september 2014 J.nr. 3009/3027-0063 Ref. ABK/SRO Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C KLS systemet er certificeret af Byggeriets Kvalitetskontrol Håndbog Kvalitetsledelsessystem for autoriseret virksomhed på kloakinstallationsområdet Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C Friis Kloakmester

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Håndbog for kvalitetsstyringssystem. Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg

Håndbog for kvalitetsstyringssystem. Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg Håndbog for kvalitetsstyringssystem Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg KS Håndbog rev. 02 Oktober 2013 Side Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse 1.1. Data... 3 1.2. Gyldighedsområdet for KS

Læs mere

Krav til CA'er, der udsteder OCES-virksomhedscertifikater

Krav til CA'er, der udsteder OCES-virksomhedscertifikater Krav til CA'er, der udsteder -virksomhedscertifikater Certifikatpolitik for -virksomhedscertifikater (Offentlige Certifikater til Elektronisk Service) - 2 - Indholdsfortegnelse Rettigheder...4 Forord...5

Læs mere

Den almene boligsektors egenkontrol. Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol

Den almene boligsektors egenkontrol. Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol Den almene boligsektors egenkontrol Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 2014 Titel: Den almene boligsektors egenkontrol

Læs mere

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber)

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Bilag 1 Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Indholdsfortegnelse Indledning Omfanget af denne standard 1-2 Udvidet gennemgang af årsregnskabet

Læs mere

ENTREPRISE H20.06.80. Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER

ENTREPRISE H20.06.80. Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.80 Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N H20 Vestmotorvejen >>> H20.0.06 Rasteplads ved Kongsted N MARTS 2014 1 af 46 Indhold

Læs mere

Forslag til. Lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne

Forslag til. Lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne Forslag til Lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne Kapitel 1 Formål 1. Loven har til formål at sikre, at installationer på områderne for el, vvs og kloak udføres og serviceres

Læs mere

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Bestemmelser for Automatiske brandbeskyttelsesanlæg Der skal til Aarhus Brandvæsen, Tilsyn og Myndighed, fremsendes ansøgning om tilladelse (se i øvrigt bilag

Læs mere

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Dato: 22. august 2014 Ringsted Kommune Brandvæsen Anlægsejer: Rønnedevej 11 4100 Ringsted CVR-nr.: Installationsadresse: Tel.: +45 57 62 65

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75 Belysningsarbejder H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 1 af 42 Indhold 20.06.75 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM

Læs mere

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen)

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) Bilag 3 Rammeaftale i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) og YY Adresse Postnr, by CVR.nr. (herefter benævnt firma) Side 1 af 12

Læs mere

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarm-, gasalarm-, sprinkleranlæg eller slukningsanlæg, der er udført, kontrolleret og

Læs mere

BETINGELSER FOR AABENRAA BRAND & REDNING MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR AABENRAA BRAND & REDNING MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR AABENRAA BRAND & REDNING MODTAGELSE AF ALARMER Revideret 10. februar 2015 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarm-, gasalarm-, sprinkleranlæg eller slukningsanlæg, der er

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Side 1 af 72 UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Nr. 2007/S 212-257698 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus,, Esbjerg og Grindsted. Udbud af

Læs mere

FMI Standardbetingelser med bod. Tjenesteydelse.

FMI Standardbetingelser med bod. Tjenesteydelse. FMI Standardbetingelser med bod Tjenesteydelser 1. Indledning Betingelserne regulerer Sælgers levering til Køber af de Tjenesteydelser og Reservedele, der fremgår af Indkøbsordren. Sælgers eventuelle betingelser,

Læs mere