Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg"

Transkript

1 DBI retningslinje 001, 4. udgave, April 2012 Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Brandsikringsanlæg Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut er et selvejende videns center, der arbejder inden for brand- og sikringsteknologi samt skadeforebyggelse. DBI's serviceydelser inden for områderne omfatter: rådgivning/konsulentbistand prøvning af materialer, produkter, komponenter og udstyr certificering og kontrol brand- og sikkerhedsmæssig inspektion og eftersyn brandefterforskning og skadeundersøgelse uddannelse, kurser og temadage norm- og standardiseringsarbejde udgivelse af tekniske publikationer og informationsmateriale mv. medlemsservice forskning og udvikling. DBI er godkendt som teknologisk servicevirksomhed (GTS) og akkrediteret af DANAK til prøvning, inspektion, brandundersøgelser og certificering. DBI har hovedkontor i Hvidovre samt lokalkontorer i Fredericia, Århus og Frederikshavn. DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Eftertryk kun med tilladelse. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: , Fax:

2 Brandsikringsanlæg Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg Forord Revisionen af DBI Retningslinje 001 Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg er udarbejdet af DBI i samarbejde og konsensus med ordningens referencegruppe, hvis medlemmer er udpeget af certificeringsordningens interessenter. Referencegruppen har følgende sammensætning: Anders Sindal Kristensen Allan Reinert Tine Aabye Kristian Dorf Petersen Per Lyster TEKNIQ, Installatørernes Organisation Sikkerhedsbranchen Forsikring & Pension Foreningen af Kommunale Beredskabschefer DBI- Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut 4. udgave af DBI Retningslinje 001 Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg har inden udgivelsen været sendt til høring hos: Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Forsikring & Pension SikkerhedsBranchen Tekniq, Installatørernes Organisation Foreningen af Rådgivende Ingeniører Arbejdstilsynet Beredskabsstyrelsen Erhvervsstyrelsen Dansk Bygningsinspektør Forening Dansk Byggeri RMG-Inspektion DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Forbruger- og Konkurrencestyrelsen DI- Dansk Industri Modtagne høringssvar har været behandlet af referencegruppen. 2

3 Indholdsfortegnelse Under udarbejdelse 3

4 Definitioner Certificerende organ Organ, der certificerer installationsfirmaer i henhold til kvalitetsledelsessystemer fx SKS-system eller ISO9001 sammenholdt med DBI retningslinje 001. Certificeret person Medarbejder i et godkendt installationsfirma der kan dokumentere certificering fra et certificerende organ indenfor mindst et fagområde, i overensstemmelse med DBI Retningslinje 002 Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg. Certificeret person har tidligere været benævnt kvalificeret person. Driftsansvarlig person Person, der på anlægsejers/-brugers vegne har ansvaret for daglig betjening i overensstemmelse med det godkendte installationsfirmas anvisninger. Der henvises til DBI Retningslinje Døgnvagt Herved forstås en døgnbetjent telefon, f.eks. hos en godkendt kontrolcentral, hvortil en rekvirent kan henvende sig med anmodning om udførelse af reparation. Eksamineret projektansvarlig Medarbejder i et godkendt installationsfirma der kan dokumentere certificering fra et certificerende organ indenfor mindst et fagområde, i overensstemmelse med DBI Retningslinje 002 Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg. Eksamineret projektansvarlig har tidligere været benævnt kvalificeret person. Fagleder. Fagleder (overmontør, montageleder, entrepriseleder, formand mv.) er bindeled mellem den Eksamineret projektansvarlige og selve installations-/montagearbejdet. Faglederen skal, ved sin tilstedeværelse på arbejdsstedet sikre, at det praktiske installations-/montagearbejde udføres i henhold til projekteringsmaterialet og intensionerne i retningslinjen for installation herunder, at udførelsen er faglig korrekt. Fagleder og den Eksamineret projektansvarlige kan være samme person. Fagområde Fagområde, er et område eller felt inden for et fag. Dette fag kunne eksempelvis være et erhverv eller branche. Godkendende organ Organ, der godkender installationsfirmaer i henhold til DBI Retningslinje 001 og forestår certificering af Eksamineret projektansvarlige i henhold til Retningslinje 002. Det samme organ skal offentliggøre lister med aktive godkendte installationsfirmaer og Eksamineret projektansvarlig/andre certificerede personer samt fagledere inden for de enkelte kravdokumenter. Godkendt anlæg 4

5 Automatisk brandsikringsanlæg, som i en akkrediteret inspektionsrapport beskrives som værende installeret i overensstemmelse med kravene til anlægget. Godkendt installationsfirma Virksomhed, der er godkendt i overensstemmelse med denne retningslinje 001. Inspektionsvirksomhed Virksomhed, der er akkrediteret til inspektion i overensstemmelse med DS/EN ISO/IEC Virksomhedens akkrediteringsområde skal omfatte DBI Retningslinje 004, Brandsikringsanlæg, færdigmelding, inspektion og godkendelse, DBI Retningslinje 005, Brandsikringsanlæg, drift og vedligeholdelse, DBI Retningslinje 006, Sammenkoblede brandsikringsanlæg samt tilhørende projekteringsforskrifter. Kravdokument Den forskrift, Retningslinje, standard eller det normative dokument, der angiver krav til projektering, installation, service eller vedligehold af et brandsikringsanlæg. Produktcertificeringsorgan Organ, der er akkrediteret til produktcertificering i overensstemmelse med DS/EN Referencegruppe En gruppe tilknyttet certificerings- og godkendelsesordningen, hvis medlemmer er udpeget af certificeringsordningens interessenter. Gruppen har beføjelser til at udarbejde politikker og principper for ordningen. Gruppen forestår endvidere vedligehold, udvikling og tilsyn med ordningen samt fortolkning af ordningens krav. Rekvirent Herved forstås den, der anmoder inspektionsvirksomheden om gennemførelse af inspektion. Rekvirenten hæfter økonomisk for, med mindre andet er aftalt, de ved inspektionen afholdte udgifter. Ved rekvirent forstås også den, der anmoder installationsfirmaet om udførelse af reparation. Rekvirenten hæfter økonomisk for de ved reparationen afholdte udgifter. SKS-system Herved forstås et Sikkerhedskvalitetsstyringssystem som anført i Retningslinjer vedrørende Sikkerhedskvalitetsstyringssystem fra Sikkerhedsstyrelsen. 5

6 10 Almindelige bestemmelser 11 Anvendelse DBI Retningslinje 001 anvendes som grundlag for godkendelse af firmaer, der projekterer, installerer, servicerer og vedligeholder brandsikringsanlæg. En myndighed eller en anden part kan stille krav om, at udførelsen af anlægget skal ske efter et af de i afsnit 12 nævnte kravdokumenter og af et godkendt installationsfirma. Principperne indeholdt i denne retningslinje vil også kunne anvendes for andre typer brandsikringsanlæg. 12 Gyldighed DBI Retningslinje 001 gælder for godkendelse af og stiller krav til installationsfirmaer, der projekterer, installerer, servicerer og vedligeholder brandsikringsanlæg som nævnt nedenfor, når der er stillet krav om installation efter: Fagområde ABA - Automatiske brandalarmanlæg Forskrift 232, Automatiske brandalarmanlæg - Projektering og installation. DBI Retningslinje 232, Automatiske brandalarmanlæg - Projektering, installation og vedligeholdelse. Fagområde AVS - Automatiske sprinkleranlæg Forskrift 251 Automatiske sprinkleranlæg, afsnit DBI Retningslinje 251/4001 Sprinkleranlæg, Projektering, installation og vedligeholdelse (inkl. danske tillæg). CEA 4001 Sprinkler Systems, Planning and Installation VdS/CEA 4001 VdS CEA - Richtlinien für Sprinkleranlagen, Planung und Einbau. DS/EN Stationære brandslukningssystemer Automatiske sprinkleranlæg - Beregning, installation og vedligeholdelse. NFPA 13 Standard for the Installation of Sprinkler Systems DBI retningslinje 254 Automatisk vandtågeanlæg, Projektering, installation og vedligeholdelse. Fagområde ABV - Brandventilationsanlæg DBI Retningslinje 027, Brandventilationsanlæg - Projektering, installation og vedligeholdelse Fagområde VAR - Varslingsanlæg DBI Retningslinje 024, Varslingsanlæg - Projektering, installation og vedligeholdelse Fagområde ARS - Automatiske rumslukningsanlæg Forskrift 253, Automatisk rumslukningsanlæg med Inert gas 6

7 Fagområde AGA - Automatiske gasalarmanlæg Forskrift 233, Automatiske gasalarmanlæg 13 Referencer Retningslinjerne refererer til: DBI Retningslinje 002, Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg. DBI Retningslinje 003, Certificering af systemer og systemdele til brandsikringsanlæg. DBI Retningslinje 004, Færdigmelding, inspektion og godkendelse af brandsikringsanlæg. DBI Retningslinje 005, Drift og vedligeholdelse. DBI Retningslinje 006, Sammenkoblede brandsikringsanlæg. 14 Ikrafttrædelse Retningslinjerne træder i kraft d. 1. april Retningslinjerne erstatter Retningslinje 001, 3. udgave, juni Godkendelse meddelt efter tidligere forskrifter er gældende indtil godkendelsens udløb. I en overgangsperiode på 6 måneder fra ikrafttrædelsesdato kan bestemmelserne i Retningslinje 001, 3. udgave juni 2009 dog anvendes. 15 Retningslinjernes omfang Retningslinjernes krav er alment gældende i henhold til de i afsnit 12 nævnte kravdokumenter. For opretholdelse af godkendelsen, se afsnit Formål Retningslinjernes formål er, at sikre en ensartet fastholdelse af mindstekrav til kvalitetsniveauet for brandsikringsanlæg, for derigennem at reducere skader og uønskede alarmer. 20 Krav til materiel 21 Generelt Installationsfirmaet må kun anvende materiel for hvilket der foreligger et gyldigt certifikat i henhold til Retningslinje 003 for certificering af systemer og systemdele til brandsikringsanlæg. I enkeltstående tilfælde vil ikke certificerede systemdele kunne anvendes. Det forudsættes, at tilsvarende certificerede systemdele ikke forefindes, og at myndighedens dispensation er vedlagt færdigmeldingen. Installationsfirmaet kan anvende ikke certificeret materiel i forbindelse med reparation, service og vedligeholdelse på følgende betingelser: Forældet/udgået materiel kan anvendes når det tidligere har været godkendt/certificeret sammen med dette system, idet det forudsættes at certifikatet ikke kan fornys efter udløb. 7

8 Erstatningsmateriel kan anvendes når producenten foreskriver dette (producentens ansvar). Materiellet skal være certificeret som systemdel. Kravet om dokumenteret funktionsmæssigt afstemt samvirke anses i denne situation som opfyldt. Installationsfirmaet skal have adgang til reservemateriel, således at bestemmelserne i afsnit 35 kan opfyldes. 30 Krav til installationsfirmaet 31 Etablering og organisation Installationsfirmaet skal have fast driftssted inden for Den Europæiske Union eller inden for Den europæiske Frihandelssammenslutning. Kommunikation mellem installationsfirmaet og anlægsejere, myndigheder, inspektionsorganer, certificeringsorganer mv. skal foregå på dansk. Eksamineret projektansvarlig/ anden certificeret person Der skal i installationsfirmaet være fast ansat personale med de nødvendige kvalifikationer, heraf skal mindst én person være kvalificeret i henhold til Retningslinjer 002 for certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg inden for det, eller de kravdokumenter jf. afsnit 12, der er omfattet af virksomhedens forretningsområde. Eksamineret projektansvarlig/anden certificeret person skal være indplaceret i installationsfirmaet på en sådan måde, at personen udøver tilstrækkelig indflydelse på brandsikringsanlæggenes kvalitet. Ændringer i organisationen, for så vidt angår Eksamineret projektansvarlig/anden certificeret person, skal omgående meddeles det godkendende organ. Installationsfirmaet skal årligt bekræfte organisationsplan og ansættelsesforholdets gyldighed. Mindstekrav til uddannelse, kompetence og erfaring for Eksamineret projektansvarlig/anden certificeret person er beskrevet i Retningslinje 002. Fagleder Der skal i installationsfirmaet være ansat mindst én fagleder inden for det, eller de kravdokumenter jf. afsnit 12, der er omfattet af firmaets forretningsområde. Ved installation af et brandsikringsanlæg, skal der ved hver sag udpeges en kvalificeret fagleder. Faglederen skal være tilknyttet installationsområdet og have det praktisk faglige ansvar. Fagleder og Eksamineret projektansvarlig/anden certificeret person skal have tæt samarbejde, så der sikres en korrekt installation i forhold til projekteringsmaterialet. Ved fagleder forstås en person, som er erfaren med installation af den enkelte type brandsikringsanlæg og som har gennemgået relevant faglederkursus med godkendt kursusbevis. Fagleder skal fremgår af liste over godkendte installationsfirmaer. Udgifter til registrering af fagleder på ovennævnte liste afholdes af installationfirmaet. 8

9 Faglederkursus inden for de forskellige typer brandsikringsanlæg skal minimum indeholde de emner, der fremgår af Appendiks F. Eksamineret projektansvarlig/anden certificeret person og fagleder kan være samme person. Udøver Eksamineret projektansvarlig/anden certificeret person hvervet som fagleder, behøver personen ikke have gennemgået faglederkursus. Kvalificerede montører Installationsfirmaet skal anvende kvalificerede montører. Ved kvalificerede montører forstås montører, der: har bestået relevant faguddannelse, svarende til de kompetencer der er angivet i de danske erhvervsuddannelser og relevante supplerende fagkurser. Relevant faguddannelse og eventuelt supplerende fagkurser indenfor det, eller de kravdokumenter jf. afsnit 12, der er omfattet af firmaets forretningsområde fremgår af appendiks D. inden montage eller installation på byggepladsen skal have gennemgået internt kursus af installationsfirmaets Eksamineret projektansvarlig/anden certificeret person/ fagleder. Kurserne inden for de forskellige typer brandsikringsanlæg skal minimum indeholde de emner, der fremgår af Appendiks E. Der kan anvendes lærlinge til installations/montagearbejdet. Lærlinge er underlagt samme krav om internt kursus før arbejdet påbegyndes. Indlejede montører Installationsfirmaet kan anvende og tage ansvar for indlejede montører, såfremt: a. der udarbejdes en skriftlig aftale om udlejning med den virksomhed, hvor den pågældende normalt er tilknyttet, b. det fremgår af aftalen, at installationsfirmaet, der benytter den lejede arbejdskraft, bærer ansvaret for det arbejde, den pågældende udfører, c. det skal angives, for hvilken periode den pågældende er udlejet, og d. den pågældende er omfattet af installationsfirmaets kvalitetssystem. Anvendelse af underentreprenører Godkendte firmaer efter denne retningslinje kan anvende andre firmaer i underentreprise, såfremt der anvendes underentreprenører der er godkendt efter relevant fagområde i denne retningslinje, jf. afsnit 12. Arbejdet med føring og fastgørelse af elektriske kabler samt rørføring herfor og montering af detektorsokler, tillades udført af personer ansat i firmaer der ikke er godkendt. Krav om kvalificerede montører er stadig gældende. Installationslog Ved hver installationsopgave, skal installationsfirmaet føre en log over de til opgaven tilknyttede personer; Eksamineret projektansvarlig/anden certificeret person, fagleder og montører. 9

10 Loggen skal som minimum indeholde navne, uddannelsesbevis på faguddannelse og dato for afholdt internt kursus, jf. afsnit 31. Loggen skal være en del af installationsfirmaets kvalitetssystem og skal kunne forevises ved 1. inspektion og ekstern audit. 32 Forsikring Installationsfirmaet skal have sædvanlig ansvarsforsikring for skader, for hvilke der er ansvar efter dansk rets almindelige regler. Installationsfirmaet skal på anmodning dokumentere, at forsikringen er i kraft. 33 Kvalitetssystem Installationsfirmaet skal til stadighed kunne dokumentere at være i besiddelse af et kvalitetssystem, enten i form af et ISO 9001 certifikat omfattende denne retningslinje udstedt af et systemcertificeringsorgan, eller ved opfyldelse af kravene i appendiks A. For godkendelse som installationsfirma af sprinkleranlæg skal installationsfirmaet til stadighed kunne dokumentere at være i besiddelse af et kvalitetssystem i form af et ISO 9001 certifikat omfattende denne retningslinje udstedt af et certificerende organ. Ekstern kontrol skal udføres i henhold til appendiks B 34 Idriftsættelse og udvidelser For godkendelse af ny installerede anlæg eller udvidelser på eksisterende anlæg henvises til Retningslinje 004 for færdigmelding, inspektion og godkendelse af brandsikringsanlæg. Ved idriftsættelse af ny installerede anlæg eller udvidelser på eksisterende anlæg skal anlægsejers driftsansvarlige person instrueres i brug af anlægget, jf. Retningslinje 005 om drift og vedligeholdelse 35 Reparation, service og vedligeholdelse For udførelse af service henvises til DBI Retningslinje 005, bilag 1 Mindste omfang af serviceeftersyn. Installationsfirmaet skal besidde de nødvendige forudsætninger for at kunne udføre reparationer, service og vedligeholdelse, herunder adgang til: reservedele uddannelse i specifikke systemer nødvendig software. 10

11 Reparationer, nødvendige for anlæggets drift, skal være påbegyndt senest 24 timer efter anmeldelse fra rekvirent til døgnvagt. Art og omfang af udført service skal fremgå af anlægsejers driftsjournal. I forbindelse med service skal det sikres, at anlægsejer er i besiddelse af en opdateret anlægsinstruks, en driftsjournal og retningslinjer for anlægsejers driftsansvarlige person for brandsikringsanlæg. Udført service skal afsluttes med en rapport til den driftsansvarlige person. Som kvittering for udført reparation, service og vedligeholdelse anvendes et stempel eller selvklæbende label i driftsjournalen, der tydeligt angiver firmanavn og godkendelsesnummer. 36 Udstyr Installationsfirmaet skal råde over det nødvendige udstyr til installation, reparation, service og vedligeholdelse. 37 Særlige betingelser Retningslinjernes krav om erfaring og kompetence kan fraviges, når Eksamineret projektansvarlig/ anden certificeret person mangler erfaring eller er fraværende. Fravigelsesbetingelser ved manglende erfaring Installationsfirmaet skal i en periode på ét år gennemføre to interne audits med speciel fokus på eventuelle afvigelser fra projekteringsforskriften på nye installationer/udvidelser grundet den manglende erfaring, og indsende dokumentation for audits og korrigerende handling til det godkendende organ. Fraværelsesbetingelser ved Eksamineret projektansvarlig/anden certificeret persons fravær Ved fravær under to måneder, er der ingen krav. Ved fravær mellem to og seks måneder, kan godkendelsen opretholdes, såfremt følgende er opfyldt: igangværende installationer, der kræver færdigmelding, afsluttes ved at den person, der tegner firmaet, underskriver færdigmeldingen. andre aktiviteter (service, reparation og installationer, der kræver færdigmelding) videreføres, når den person, der tegner installationsfirmaet, overfor det godkendende organ dokumenterer at retningslinjernes krav om kvalitet i arbejdets udførelse er opfyldt. Såfremt den samlede fraværsperiode overstiger 6 måneder regnet fra fraværets første dag, og såfremt der herefter ikke er en Eksamineret projektansvarlig/anden certificeret person, er det godkendende organ forpligtiget til at inddrage godkendelsen. 40 Krav til det godkendende organ og det certificerende organ 11

12 41 Krav til det godkendende organ Det godkendende organ kan også udføre certificering af Eksamineret projektansvarlig/ anden certificeret persons kompetence efter DBI Retningslinje 002. Organets metodeliste skal omfatte tilhørende kravdokumenter. Det godkendende organ er forpligtet til årlig kontrol, jf. afsnit 70. Det godkendende organ opretholder en liste over godkendte installationsfirmaer, med angivelse af fagområde og kravdokumenter, jf. afsnit 12, inden for hvilke installationsfirmaet er godkendt. Listen skal også omfatte de specifikke systemer, som installationsfirmaet har dokumenteret kompetence i. Udgifter til opdatering af liste afholdes af installationsfirmaet. 42 Krav til det certificerende organ Det certificerende organ skal være akkrediteret til systemcertificering efter ISO 9001 eller SKS for de brancher der auditeres samt opfylde kravene i afsnit Krav til auditorer (Ekstern audit) Auditorer skal opfylde følgende minimumskrav: Eksamineret Lead Auditor Dokumenteret kendskab til retningslinje Alle kurser i overensstemmelse med DBI Retningslinje 002, relevant appendiks. Dokumenteret deltagelse i ERFA-kursus. Kursus må maximalt være 24 +/- 2 måneder gammelt. 50 Ansøgning om godkendelse 51 Generelt Ansøgning om godkendelse som installationsfirma skal fremsendes til det godkendende organ. Kommunikationen mellem ansøgeren og det godkendende organ skal foregå på dansk, med mindre andet er aftalt. Ansøgningen skal oplyse om eventuelle nuværende eller tidligere godkendelser inden for samme kompetenceområde hos andre godkendende organer. 52 Ansøgningens omfang Ansøgningen skal indeholde følgende generelle oplysninger om firmaet: Navn, adresse, post nr., by og telefonnummer Navn på kontaktperson Organisationsdiagram Servicetelefon med døgnvagt Erklæring om reservedelslagerets tilstrækkelige omfang, jf. afsnit 21. Det skal af ansøgningen fremgå hvilket fagområde og kravdokument ansøgningen omfatter, jf. afsnit

13 Oplysninger om firmaets kvalitetssystem i form af: Gyldigt ISO 9001 certifikat eller Erklæring om, at firmaet har oprettet og implementeret et kvalitetssystem efter appendiks A. Kort redegørelse for installationsfirmaets personale med angivelse af Eksamineret projektansvarlig/ anden certificeret persons navn og kopi af gyldigt certifikat samt fagleders navn og kopi af kursusbevis. 60 Godkendelse 61 Generelt Det godkendende organ kan, når forholdene taler herfor, stille krav om supplerende dokumentation eller påføre godkendelsen begrænsninger i anvendelsen. 62 Godkendelseskriterier Godkendelsen er betinget af, at der er overensstemmelse mellem ansøgningen og kravene i denne retningslinje. Godkendelsen er betinget af, at installationsfirmaet kan dokumentere at være i besiddelse af et kvalitetssystem, enten i form af et gyldigt ISO 9001 certifikat udstedt af at systemcertificeringsorgan, eller ved opfyldelse af kravene i appendiks A. 63 Gyldighed Godkendelsen er gyldig i 5 år. Det godkendende organ kan, når forholdene taler herfor, fastsætte en kortere gyldighedsperiode. 70 Godkendelsens opretholdelse 71 Generelt I gyldighedsperioden har det godkendende organ pligt til løbende at overvåge, at det godkendte installationsfirma overholder retningslinjernes bestemmelser. Godkendelsens opretholdelse er betinget af, at installationsfirmaet hvert år, inden d. 1. marts, for det foregående kalenderår fremsender oplysninger til det godkendende organ, jf. afsnit 72 og afsnit Oplysningernes omfang Oplysningerne skal indeholde følgende generelle oplysninger om installationsfirmaets: Navn, adresse, post nr., by og telefonnummer Navn på kontaktperson 13

14 Organisationsdiagram Nummer på døgnbetjent telefon Erklæring om reservedelslagerets tilstrækkelige omfang, jf. afsnit 21 Erfaring og kompetence Dokumentation for opdateret kompetence i de specifikke systemer, fx uddannelsesbeviser eller erklæring fra systemcertifikatindehaver eller dennes repræsentant (gælder ikke AVS) Såfremt installationsfirmaet har valgt et kvalitetssystem certificeret efter ISO 9001vedlægges kopi af gyldigt certifikat. Kort redegørelse for installationsfirmaets personale med angivelse af Eksamineret projektansvarlig/anden certificeret person navn og kopi af gyldigt certifikat(er) samt oplysninger om fagleder. 73 Erfaring og kompetence Installationsfirmaets erfaring anses for tilstrækkelig, såfremt følgende er opfyldt: Fagområde ABA: Gennemført én færdigmelding med tilhørende godkendelse fra akkrediteret inspektionsvirksomhed, eller gennemførte færdigmeldinger med tilhørende godkendelser fra akkrediteret inspektionsvirksomhed på fire udvidelser på eksisterende godkendte anlæg. Fagområde AVS: Gennemført én færdigmelding for nyt anlæg med selvstændig vandforsyning. Det kan dog accepteres, at det ovennævnte anlæg hvert andet år erstattes af samlede udvidelser på mindst sprinklere. Fagområde ABV: Gennemført én færdigmelding med tilhørende godkendelse fra akkrediteret inspektionsvirksomhed, eller gennemførte færdigmeldinger med tilhørende godkendelser fra akkrediteret inspektionsvirksomhed på fire udvidelser på eksisterende godkendte anlæg. Fagområde VAR: Gennemført én færdigmelding med tilhørende godkendelse fra akkrediteret inspektionsvirksomhed, eller gennemførte færdigmeldinger med tilhørende godkendelser fra akkrediteret inspektionsvirksomhed på fire udvidelser på eksisterende godkendte anlæg. Fagområde ARS: Gennemført én færdigmelding med tilhørende godkendelse fra akkrediteret inspektionsvirksomhed, eller gennemførte færdigmeldinger med tilhørende godkendelser fra akkrediteret inspektionsvirksomhed på fire udvidelser på eksisterende godkendte anlæg. 14

15 Fagområde AGA: Gennemført én færdigmelding med tilhørende godkendelse fra akkrediteret inspektionsvirksomhed, eller gennemført service på mindst 2 eksisterende anlæg som opretholder godkendelsen fra et akkrediteret inspektionsorgan. For alle fagområder gælder følgende: Mindst 50 % af samtlige færdigmeldte anlæg skal være godkendt ved den første inspektion og af de resterende skal mindst 95 % godkendes ved inspektion nr. 2. Højst 5 % af anlæggene må miste deres godkendelse som følge af mangelfuld service og vedligeholdelse, udført af installationsfirmaet. Bestemmelserne omhandler ikke anlægsejers mangelfulde egenkontrol. 74 Godkendelseskriterier Godkendelsens opretholdelse er betinget af det godkendende organs samlede vurdering af: installationsfirmaets kvalitetssystem at krav til installationsfirmaets erfaring er opfyldt at krav til installationsfirmaets kompetence er opfyldt tilfredsstillende oplysninger jf. afsnit 72. Det godkendende organ skal ved den samlede vurdering tilgodese installationsfirmaet for så vidt angår beregningen i afsnit 73 således, at antallet af ikke godkendte anlæg, der skyldes mangelfulde grænseflader, ikke medregnes. 75 Intern audit Installationsfirmaet er ansvarlig for, at intern audit tilrettelægges på en sådan måde, at kravene i denne Retningslinje er opfyldt. 76 Anden kontrol Anden kontrol gennemføres én gang årligt hvis installationsfirmaet meddeler ændringer i forudsætningerne for godkendelsen eller der forekommer afvigelser fra denne retningslinjes krav til godkendelsens opretholdelse. Det er det godkendende organs ansvar, at anden kontrol gennemføres i nødvendigt omfang. 77 Sanktioner Såfremt forholdene, jf. afsnit 74 taler herfor, har det godkendende organ pligt til at inddrage godkendelsen. 80 Fornyelse 81 Generelt 15

16 Ved inddragelse af godkendelsen skal ny ansøgning indsendes til det godkendende organ efter afsnit 50. Ved udløb af godkendelsen kan ny godkendelse udstedes såfremt betingelserne for godkendelsen er opretholdt. 90 Tvistigheder 91 Generelt Alle sager, der udspringer af det godkendende organs afgørelser afgøres efter dansk ret ved dansk domstol. 16

17 Appendiks A Sikkerheds Kvalitets Styring system (SKS-system) 10 Indledning 11 Krav til SKS-system Installationsfirmaet skal have et SKS-system med egenkontrol som sikrer, at installationsfirmaet opfylder kravene i gældende retningslinjer. Det vil sige, at nærværende retningslinjers krav skal medinddrages i SKS-systemet overalt, hvor det er relevant. Medinddragelsen skal ske, som en parallel til Sikkerhedsstyrelsens krav og skal kunne genfindes separat i installationsfirmaets SKS-system. SKS-systemet skal være fuldt implementeret i henhold til Sikkerhedsstyrelsens krav herfor. 20 Supplerende krav 21 Fejl og reklamationer Installationsfirmaets kvalitetssystem skal indeholde fortegnelse over eventuelle fejl og reklamationer relateret til installation, installerede produkter og service, der er omfattet af denne retningslinje. Af fortegnelsen skal fremgå tidspunkt, kunde, kontaktperson, fejlenes eller reklamationernes art og korrigerende handlinger. Fortegnelse over fejl og reklamationer skal opbevares i mindst 2 år. 17

18 Appendiks B Kontrol 10 Kontrol Kontrollen omfatter: Intern audit Ekstern audit Anden kontrol. Særlige krav for auditering af ISO 9001 certificerede installationsfirmaer. 20 Intern audit Installationsfirmaet er ansvarlig for, at interne audits tilrettelægges og gennemføres på en sådan måde, at kravene i denne retningslinje er opfyldt. 30 Ekstern audit Installationsfirmaet er ansvarlig for, at eksterne audits tilrettelægges og gennemføres på en sådan måde, at kravene i denne retningslinje er opfyldt. Ved anvendelse af ISO 9001 certificering, skal det certificerende organ anvende en auditor med indblik i de relevante kravdokumenter, jf. afsnit 43 i denne retningslinje. Det er det godkendende organs ansvar, at ekstern audit gennemføres. Minimumskrav til ekstern audit af installatøren for det specifikke kravdokument (ABA/AVS/AGA/ARS/ABV/Varsling): Evaluering af intern audit af de udførte opgaver i henhold til relevant retningslinje Evaluering af ledelsens evaluering med hensyn til effektiviteten af systemet i henhold til relevant retningslinje Eksamineret projektansvarlig/anden certificeret persons placering i organisationen Styring af kompetence, herunder opdateret kompetence i de specifikke systemer Styring af retningslinjer og tolkninger Håndtering af fejl- og reklamationer i relation til relevant retningslinje Styring af indkøb, herunder sikring for anvendelse af certificerede produkter Kontrol af udstyr herunder relevant måleudstyr Kontrol af installation, herunder styring af eksterne partneres/underentreprenørers kompetence Idriftsættelsesdokumentation i henhold til relevante retningslinjer Dokumentation for udført service i henhold til retningslinje 005 Verificering af installationslog herunder dokumentation for relevant uddannelse af montører. 18

19 Det godkendende organ kan selv udføre eller træffe aftale med et certificerende organ om hel eller delvis gennemførelse af audit. Ekstern audit begrænses til alene at omfatte det godkendte område. Audit gennemføres ved ansøgning. Hvis installationsfirmaet udfører opgaverne fra flere forskellige adresser skal alle disse auditeres. Efterfølgende udføres audit én gang årligt således, at det samlede indhold og alle adresser er bedømt over en periode på 3 år. 40 Anden kontrol Anden kontrol gennemføres én gang årligt, hvis installationsfirmaet meddeler ændringer i forudsætningerne for godkendelse, eller der forekommer afvigelser fra krav i afsnit 70 i denne retningslinje. Det er det godkendende organs ansvar, at anden kontrol gennemføres i nødvendigt omfang. Det godkendende organ kan, når forholdende taler herfor, udvide kontrollen til også at omfatte kontrol hos akkrediteret inspektionsvirksomhed af inspektionsresultater i relation til installationsfirmaets årlige oplysninger. 50 Særlige krav for auditering af ISO 9001 certificerede installationsfirmaer Det certificerende organ skal mindst én gang årligt auditere certifikatindehaverens: Procedurer for dokumentstyring Procedurer for indkøbsrutiner og indgangs-/modtagekontrol Procedurer, der sikrer at afvigelser mellem et certificeret produkt og certifikatet rapporteres til certifikatudstederen Fortegnelse over klagesager og de tilhørende procedurer for tilfredsstillende korrigerende handlinger er effektive og efterleves. 19

20 Appendiks C Anvendelse af det godkendende organs logo 10 Anvendelse af det godkendende organs logo Såfremt installationsfirmaet ønsker at gøre brug af det godkendende organs logo på f. eks. eget brevpapir mv. skal det godkendende organs skriftlige accept være indhentet forud. 20

DBI retningslinie 003

DBI retningslinie 003 3. udgave Juli 2009 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg DBI retningslinie 003 Certificering af systemer og systemdele til automatiske brandsikringsanlæg DBI

Læs mere

Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI retningslinje 001, 4. udgave, marts 2013 Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Brandsikringsanlæg Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Læs mere

DBI retningslinje 001

DBI retningslinje 001 4. udgave August 2013 Udgivet af DBI Byggedata, opdateret 7. april 2014 Brandsikringsanlæg DBI retningslinje 001 Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Læs mere

DBI retningslinje 001

DBI retningslinje 001 DBI retningslinje 001 4. udgave August 2013 Udgivet af DBI Brandsikringsanlæg Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI. Eftertryk kun med

Læs mere

DBI retningslinje 010-2. El-termografering. Virksomhedsgodkendelse. 1. udgave

DBI retningslinje 010-2. El-termografering. Virksomhedsgodkendelse. 1. udgave Dato: 10.01.2013 Sign.: MEP/- Sag: FURA023 DBI retningslinje 010-2 El-termografering Virksomhedsgodkendelse 1. udgave Side 1 af 12 Forord Revisionen af DBI retningslinje 010-2 El-termografering, Virksomhedsgodkendelse

Læs mere

DBI Retningslinje 002. Brandsikringsanlæg. Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

DBI Retningslinje 002. Brandsikringsanlæg. Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI Retningslinje 002 Brandsikringsanlæg Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg 5. udgave 1 Forord Revisionen af DBI Retningslinje 002 Certificering

Læs mere

DBI retningslinje 002

DBI retningslinje 002 DBI retningslinje 002 5. udgave August 2013 Udgivet af DBI Brandsikringsanlæg Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI. Eftertryk kun med

Læs mere

3. udgave Maj 2008 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Automatiske brandsikringsanlæg. Drift og vedligeholdelse. DBI retningslinie 005

3. udgave Maj 2008 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Automatiske brandsikringsanlæg. Drift og vedligeholdelse. DBI retningslinie 005 3. udgave Maj 2008 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg Drift og vedligeholdelse DBI retningslinie 005 Indholdsfortegnelse Definitioner...4 10 Almindelige bestemmelser...6

Læs mere

SKS system, Kvalitetsledelsessystemer. Brandsikringsanlæg. Mads Risgaard Knudsen

SKS system, Kvalitetsledelsessystemer. Brandsikringsanlæg. Mads Risgaard Knudsen SKS system, Kvalitetsledelsessystemer og Brandsikringsanlæg Mads Risgaard Knudsen Den gode idé og de gode viljers magt i forbindelse med Stik og hugfaste krav Sikkerhedsstyrelsens (SIK) retningslinjer

Læs mere

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S Intern auditrapport for Auditor: Auditdato: Deltagere: Peter W. Steffensen, Ledende auditor, Lekon Johnny Andersen, auditor, Lekon 26. august 2010 Jan B. Petersen, SKS- og personaleansvarlig, DI-Teknik

Læs mere

Tv-overvågning (TVO)

Tv-overvågning (TVO) Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installationsvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Krav til installationsvirksomheden

Læs mere

Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation

Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installatørvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Certificeringens gyldighedsområde side

Læs mere

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Dato: 22. august 2014 Ringsted Kommune Brandvæsen Anlægsejer: Rønnedevej 11 4100 Ringsted CVR-nr.: Installationsadresse: Tel.: +45 57 62 65

Læs mere

Inspektionsrapport. Brandalarmanlæg. Plejehjemmet Kløvervangen Kløvervangen 31 8541 Skødstrup. Sag: IB03530

Inspektionsrapport. Brandalarmanlæg. Plejehjemmet Kløvervangen Kløvervangen 31 8541 Skødstrup. Sag: IB03530 INSP Reg. nr. 9019 Inspektionsrapport Brandalarmanlæg Plejehjemmet Kløvervangen Kløvervangen 31 8541 Skødstrup Inspektion udført: 2013-12-12 Rapport udstedt: 2013-12-19 Inspektør: Benny Henningsen Inspektionsafdelingen

Læs mere

Banenorm BN1-173-1. Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum

Banenorm BN1-173-1. Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum Udgivet 18.09.2009 Overordnet ansvar: Steen P. Kristensen Ansvar for indhold: Karsten Dupont Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum Banenorm BN1-173-1

Læs mere

BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER HØJE-TAASTRUP BRANDVÆSEN Indhold er i overensstemmelse med standardbetingelser udarbejdet i samarbejde mellem Foreningen af KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER og 1. ANLÆGGET

Læs mere

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3 Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: 1. Definitioner Dancerts bestemmelser for certificering af ledelsessystemer omfatter: - Alm. vilkår for certificerings,

Læs mere

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg #BREVFLE Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarms-, gasalarms, sprinkler- eller slukningsanlæg, der er udført,

Læs mere

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarm-, gasalarm-, sprinkleranlæg eller slukningsanlæg, der er udført, kontrolleret og

Læs mere

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk Oktober 2007 Mekanisk indbrudssikring kravspecifikationer til brug for certificering af virksomheder Indholdsfortegnelse (klikbar)

Læs mere

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C KLS systemet er certificeret af Byggeriets Kvalitetskontrol Håndbog Kvalitetsledelsessystem for autoriseret virksomhed på kloakinstallationsområdet Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C Friis Kloakmester

Læs mere

Mekanisk indbrudssikring

Mekanisk indbrudssikring August 2010 Mekanisk indbrudssikring Kravspecifikationer til brug for certificering af virksomheder Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10

Læs mere

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk. Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk. Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk Juli 2006 Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord 2 20 Det certificerende

Læs mere

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse CFPA Brandteknisk diplomuddannelse CFPA Brandteknisk diplomuddannelse Virksomhedens brandsikkerhed fra A til Z Har du som sikkerheds- eller arbejdsleder ansvar for, at brandsikkerheden altid er i orden?

Læs mere

skal du være opmærksom på følgende:

skal du være opmærksom på følgende: Såfremt du ønsker at blive certificeret skal du være opmærksom på følgende: I henhold til DBI retningslinje 002 (2009) punkt 41, skal ansøgning om certificering fremsendes til det certificerende organ

Læs mere

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse Brandteknisk diplomuddannelse Brandteknisk diplomuddannelse Virksomhedens brandsikkerhed fra A til Z Har du som sikkerheds- eller arbejdsleder ansvar for, at brandsikkerheden altid er i orden? Arbejder

Læs mere

DANSK BRAND- OG SIKRINGSTEKNISK INSTITUTS RETNINGSLINIE 001

DANSK BRAND- OG SIKRINGSTEKNISK INSTITUTS RETNINGSLINIE 001 26-10 2011 4/0120-0100-0689 /GRH, ASJ PUNKT 2: RÅDSMØDE 26. OKTOBER 2011 DANSK BRAND- OG SIKRINGSTEKNISK INSTITUTS RETNINGSLINIE 001 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

dokumentation. Det har medført, at der installeres flere aktive brandsikringsanlæg. flere anlæg i hver bygning, og anlæggene

dokumentation. Det har medført, at der installeres flere aktive brandsikringsanlæg. flere anlæg i hver bygning, og anlæggene oktober 213 FOREBYGGELSESSTAFET BRANDVÆSEN Oktober 213 Master-projekt Af Erik Weinreich DTU-projekt med fokus på samspillet mellem forskellige sikringsanlæg Funktionalitetsundersøgelse af sammenkoblede

Læs mere

Aftale om redningsberedskabets modtagelse af alarmer - i Norddjurs og Syddjurs Kommune.

Aftale om redningsberedskabets modtagelse af alarmer - i Norddjurs og Syddjurs Kommune. BRAND OG REDNING DJURSLAND Aftale om redningsberedskabets modtagelse af alarmer - i Norddjurs og Syddjurs Kommune. Gældende for alle offentlige og private ABA anlægsejere 01-08 08-2015 Generelt Brand og

Læs mere

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse Vejledning til Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse 1 Forord Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for drift af elforsyningsanlæg (SKS-driftsledelse) indeholder anvisninger på kvalitetsstyringsaktiviteter

Læs mere

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Nordisk Guideline Certificering af personer, der udfører el-termografering Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Side 1 af 8 BF 1020:1 Forord De nordiske brandforsvarsforeninger er blevet enige om at

Læs mere

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Bestemmelser for Automatiske brandbeskyttelsesanlæg Der skal til Aarhus Brandvæsen, Tilsyn og Myndighed, fremsendes ansøgning om tilladelse (se i øvrigt bilag

Læs mere

Betingelser for Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Aftale om Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Side 1

Betingelser for Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Aftale om Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Side 1 Betingelser for Favrskov s modtagelse af alarmer og Aftale om Favrskov s modtagelse af alarmer Januar 2014 Side 1 Aftalegrundlaget omfatter følgende hoveddokumenter: Generelle betingelser for brandsikringsanlæg

Læs mere

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT KSO ordningen 2012 Leon Buhl Teknologisk institut Energi & klima KSO-ordningen 2012 Status for ordningen Aktiviteter inden for ordningen VE direktivet Godkendte solvarmeanlæg

Læs mere

Århus Brandvæsen Tilsyn og Myndighed Århus Kommune . % &%'(& ' !" #+,! ---! #

Århus Brandvæsen Tilsyn og Myndighed Århus Kommune . % &%'(& ' ! #+,! ---! # Århus Brandvæsen Tilsyn og Myndighed Århus Kommune. % $%#!!#&/' ( &%'(& ' )*!" #+,! ---! # Der skal til Århus Brandvæsen, Tilsyn og Myndighed, fremsendes ansøgning om tilladelse (se i øvrigt bilag B) til

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Krav til kvalitetsstyringssystemet...2 Etablering

Læs mere

Pålidelighed af automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg)

Pålidelighed af automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg) Pålidelighed af automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg) DBI Report 2012 Version: 01 Statistisk analyse af ABA-anlæg inspiceret 2011 Rolf Knudsen 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Baggrund...

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

certificering af StilladSSektionen dansk byggeri tjekliste for evaluering og audit

certificering af StilladSSektionen dansk byggeri tjekliste for evaluering og audit certificering af StilladSSektionen dansk byggeri tjekliste for evaluering og audit en CeRTIfICeRInG GøR DIn virksomhed I stand TIl AT dokumentere, AT DeT, I siger, er DeT, I GøR. Målet med en certificering

Læs mere

Arbejdsmiljø Nr. : RL 18 Kompetencekrav ved inspektion og certificering Dato : 2009.03.26 Side : 1/6

Arbejdsmiljø Nr. : RL 18 Kompetencekrav ved inspektion og certificering Dato : 2009.03.26 Side : 1/6 Side : 1/6 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE Retningslinjen er gældende for alle organer, som er eller ansøger om at blive akkrediteret til inspektion af arbejdsmiljø og/eller certificering af arbejdsmiljøledelsessystemer.

Læs mere

PEFC Danmarks. Krav til gruppecertificering af bæredygtig skovdrift. PEFC Danmark standard PEFC DK 003-4

PEFC Danmarks. Krav til gruppecertificering af bæredygtig skovdrift. PEFC Danmark standard PEFC DK 003-4 PEFC Danmark standard PEFC DK 003-4 PEFC Danmarks Krav til gruppecertificering af bæredygtig skovdrift Udkast til revideret standard marts 2012, med tilføjelser oktober 2012 PEFC Danmark Amalievej 20 DK-1875

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Version 12 180411. Kravspecifikation. Certificering af virksomheder der yder uvildig sikringsrådgivning. Side 1 af 8

Version 12 180411. Kravspecifikation. Certificering af virksomheder der yder uvildig sikringsrådgivning. Side 1 af 8 Version 12 180411 Kravspecifikation Certificering af virksomheder der yder uvildig sikringsrådgivning Side 1 af 8 Indledning Rådgivning er et vigtigt element i enhver sikringsopgave. Denne Kravspecifikation

Læs mere

DBI vejledning 10, del 1

DBI vejledning 10, del 1 2. udgave November 2008 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Varmt arbejde DBI vejledning 10, del 1 Brandsikringsforanstaltninger Planlægning og gennemførelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning..................................

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Varmepumpefabrikantforeningen

Varmepumpefabrikantforeningen Varmepumpefabrikantforeningen Sekretariat Åboulevard 7, 1. tv. 1635 København V Telefon: 3539 4344 Telefax: 3535 4344 VPF@varmepumpefabrikantene.dk www.varmepumpefabrikanterne.dk Fælles betingelser 1 for

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Vejledning til kvalitetshåndbog 100408 Side 1 af 20 Introduktion I henhold

Læs mere

DBI retningslinie 251/4001. Sprinkleranlæg. Projektering, installation og vedligeholdelse

DBI retningslinie 251/4001. Sprinkleranlæg. Projektering, installation og vedligeholdelse 1. udgave April 2009 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Byggedata, opdateret 21. maj 2014 Sprinkleranlæg Projektering, installation og vedligeholdelse DBI retningslinie 251/4001 DBI - Dansk

Læs mere

Dancert 4. BYGGESTEN AF BETON OG POREBETON 5. BYGNINGSKALK 6. DELMATERIALER TIL BETON. Udg. 9

Dancert 4. BYGGESTEN AF BETON OG POREBETON 5. BYGNINGSKALK 6. DELMATERIALER TIL BETON. Udg. 9 Supplerende bestemmelser for produktcertificering Dato 2015-06-16 Sign: Side 1 af 8 0. GENERELT Nærværende supplerende bestemmelser for produktcertificering gælder som tillæg til Dancerts Almindelige vilkår

Læs mere

Kølemontørcertifikat. Indholdsfortegnelse

Kølemontørcertifikat. Indholdsfortegnelse Kølemontørcertifikat Vejledning ved udstedelse af certifikat til montører ved udførelse af visse arbejdsopgaver på Køleanlæg. SBC/ Særlige Bestemmelser for Certificering ved udstedelse af Kølemontørcertifikat

Læs mere

DVC Produktcertificering tilknyttet Teknologisk Institut

DVC Produktcertificering tilknyttet Teknologisk Institut PROD Reg. nr. 7002 DVC Produktcertificering DVC Produktcertificering tilknyttet Teknologisk Institut Bestemmelser vedrørende certificering af produkters overensstemmelse op imod certificeringsgrundlaget

Læs mere

Udgave af den 2007-02-01 KSO

Udgave af den 2007-02-01 KSO af den 2007-02-01 KSO INDHOLDSFORTEGNELSE... Side 2 0. GENERELT...3 1. KOORDINERINGSGRUPPE...3 2. FORMÅL...3 3. PRØVEAFLÆGGELSE OG UDDANNELSE...6 4. TILDELING AF CERTIFIKAT...6 5. TILDELING AF KSO-NUMMER...7

Læs mere

Dansk Erhverv Josefine Thrane Sletten Slotsholmsgade 1 1217 København K. Dato: 30-04-2013 Ref.: AHU. Kære Josefine Thrane Sletten

Dansk Erhverv Josefine Thrane Sletten Slotsholmsgade 1 1217 København K. Dato: 30-04-2013 Ref.: AHU. Kære Josefine Thrane Sletten Dansk Erhverv Josefine Thrane Sletten Slotsholmsgade 1 1217 København K Dato: 30-04-2013 Ref.: AHU Kære Josefine Thrane Sletten Det er med fornøjelse, jeg sender vores rammeaftale vedr. certificering /

Læs mere

April 2003 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Automatiske rumslukningsanlæg med inertgas. Forskrift 253

April 2003 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Automatiske rumslukningsanlæg med inertgas. Forskrift 253 April 2003 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Automatiske rumslukningsanlæg med inertgas Forskrift 253 Indholdsfortegnelse Forord 6 Udvalgets sammensætning 7 000 Almindelige bestemmelser 8 010 Gyldighed

Læs mere

DBI vejledning 10, del 3

DBI vejledning 10, del 3 1. udgave November 2008 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Varmt arbejde DBI vejledning 10, del 3 Brandsikringsforanstaltninger Indendørs Indholdsfortegnelse 1 Indledning...7 1.1 Anvendelsesdiagram...10

Læs mere

Sag: IO99999. Inspektionssted: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen. Kontaktperson:

Sag: IO99999. Inspektionssted: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen. Kontaktperson: Sag: Inspektionssted: Kontaktperson: IO99999 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen Inspektør: Deltog ved besøget: Telefon: Besøg aflagt den: Rapportdato: Jesper

Læs mere

INDLEDNING... 2 DEFINITIONER... 3

INDLEDNING... 2 DEFINITIONER... 3 INDLEDNING... 2 DEFINITIONER... 3 1 KVALITET OG SERVICE... 4 1.1 Aftalevilkår... 4 1.2 Kundetilfredshed... 4 1.3 Kvalitetsmål... 4 1.4 Responstider ved akutte kundehenvendelser... 4 1.5 Forsikring... 4

Læs mere

Bilag til afgivelse af tilbud

Bilag til afgivelse af tilbud Bilag til afgivelse af tilbud Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af tilbud på den udbudte opgave, da disse bilag

Læs mere

Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009

Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009 Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009 Følgende rettelser blev vedtaget på mødet i det tekniske udvalg den 16. april 2013: Side 22 punkt 1.2.1 tilføjes: Alarmtilstand skal medføre at

Læs mere

BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE

BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE Sagsnr: BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE Begrænset udbud af terminalanlæg SKABELON 1 Generelle oplysninger Evt. angivelse

Læs mere

Akkreditering til certificering Nr. : AMC 15 samt til verifikation Dato : 2015.05.08 - Omfang af DANAK s bedømmelsesaktiviteter (Markbesøg) Side : 1/6

Akkreditering til certificering Nr. : AMC 15 samt til verifikation Dato : 2015.05.08 - Omfang af DANAK s bedømmelsesaktiviteter (Markbesøg) Side : 1/6 - Omfang af DANAK s bedømmelsesaktiviteter (Markbesøg) Side : 1/6 Indledning Akkreditering til certificering samt til verifikation omfatter, at DANAK udfører bedømmelse/overvågning af certificeringsorganers/verifikatorers

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

Spidsbjerg El-Teknik ApS Sjølund Gade 12 6093 Sjølund

Spidsbjerg El-Teknik ApS Sjølund Gade 12 6093 Sjølund Januar 2012-10. udgave SKS System håndbog Sikkerheds Kvalitets Styring system Spidsbjerg El-Teknik ApS Sjølund Gade 12 6093 Sjølund SKS er udarbejdet i reference til Sikkerheds styrelsens krav Autoriseret

Læs mere

Paradigme for PROJEKTHÅNDBOG. (virksomhed) (projektnavn) (version) (dato) Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Navn Navn Navn Dato Dato Dato

Paradigme for PROJEKTHÅNDBOG. (virksomhed) (projektnavn) (version) (dato) Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Navn Navn Navn Dato Dato Dato Paradigme for PROJEKTHÅNDBOG Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Navn Navn Navn Dato Dato Dato Indholdsfortegnelse 0 Introduktion 1 Projekthåndbog 2 Projektbeskrivelse 3 Organisation 4 Månedsrapportering

Læs mere

Gasreglementets afsnit C-10. Bestemmelser om gasleverandører

Gasreglementets afsnit C-10. Bestemmelser om gasleverandører Gasreglementets afsnit C-10 Bestemmelser om gasleverandører Januar 1994 Forord Forord Gasreglementets afsnit C-10 er fortsat i henhold til 15, 17 og 19 stk. 2 i lov nr. 250 af 8. juni 1978 om gasinstallationer

Læs mere

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS REGELSÆT ID-KORT og BILPAS Regelsæt for ID-kort til Roskilde lufthavn Lufthavnens område er stort og vanskeligt og indeholder meget store menneskelige og materielle værdier. Enhver overtrædelse af bestemmelser

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. januar 2015 J.nr. 3009/3027-0079 Ref. ABK/ Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Navit sp/f. Del A Gennemførelse

Navit sp/f. Del A Gennemførelse Den Internationale Kode for Sikker Drift af Skibe og Forebyggelse af Forurening (International Safety Management-koden (ISM-koden)) Med rettelser gældende pr. 1. juli 2010 Del A Gennemførelse 1. Generelt

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

Vejledning til ansøgere om permanent virke som anerkendt statiker Bilag 3C til Håndbog for anerkendelsesudvalget

Vejledning til ansøgere om permanent virke som anerkendt statiker Bilag 3C til Håndbog for anerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen i Danmark Anerkendelsesordning for Statikere Vejledning til ansøgere om permanent virke som anerkendt statiker Bilag 3C til Håndbog for anerkendelsesudvalget Indledning Denne vejledning

Læs mere

Obligatorisk byggeskadeforsikring

Obligatorisk byggeskadeforsikring 17. april 2008 Sag 07/05004 /anl Obligatorisk byggeskadeforsikring Fra den 1. april 2008 har professionelle bygherrer pligt til at tegne og betale for en byggeskadeforsikring, når de opfører nybyggeri

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. september 2014 J.nr. 3009/3027-0063 Ref. ABK/SRO Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

B o l i g f o r e n i n g e n V I B O

B o l i g f o r e n i n g e n V I B O B o l i g f o r e n i n g e n V I B O, Nivå Anlægsentreprenør Januar 2013 R a m b ø l l H a n n e m a n n s A l l é 5 3 DK- 2 3 0 0 K ø b e n h a v n S T l f. 5 1 6 1 1 0 0 0 B o l i g f o r e n i n g

Læs mere

Ansøgning om godkendelse som BedreBolig-rådgiver

Ansøgning om godkendelse som BedreBolig-rådgiver Ansøgning om godkendelse som BedreBolig-rådgiver Virksomhed, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med energirenovering af boliger: (for korrekt udfyldelse, se også vejledning på

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

Netplan A/S. Periodisk audit, P1. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2008. 2013-aug-30 til 2013-aug-30. Certificeringens dækningsområde

Netplan A/S. Periodisk audit, P1. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2008. 2013-aug-30 til 2013-aug-30. Certificeringens dækningsområde Ledelsessystemcertificering 2013-aug-30 til 2013-aug-30 Certificeringens dækningsområde DNV teamleader: Auditteam: Rådgivning indenfor IT- og telenetværk Jesper Halmind Jesper Halmind Projektnr.:PRJC-300259-2011-MSC-DNK

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Godkendelsesordningen. TOR Godkendt. 22. april 2014

VEDTÆGTER FOR. Godkendelsesordningen. TOR Godkendt. 22. april 2014 VEDTÆGTER FOR Godkendelsesordningen TOR Godkendt 22. april 2014 1. Foreningens navn og hjemsted Godkendelsesordningens navn er TOR Godkendt. Godkendelsesordningen har hjemsted i Rudersdal Kommune og er

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov.

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov. Side 1 af 8 Indledning Triolab er et firma, der forhandler kvalitetsløsninger til laboratorier i flere segmenter. Triolab er et firma, der forestår totalløsninger. Der tilbydes support på højt fagligt

Læs mere

VERSION 2 RETNINGSLINJER VEDRØRENDE SIKKERHEDSKVALITETSSTYRINGSSYSTEM

VERSION 2 RETNINGSLINJER VEDRØRENDE SIKKERHEDSKVALITETSSTYRINGSSYSTEM VERSION 2 RETNINGSLINJER VEDRØRENDE SIKKERHEDSKVALITETSSTYRINGSSYSTEM For virksomheder, der udfører autorisationskrævende elinstallationsarbejde Sikkerhedsstyrelsen 2005 OBS! Du kan downloade eksempelskemaerne

Læs mere

Bestemmelser. for. automatiske brandsikringsanlæg

Bestemmelser. for. automatiske brandsikringsanlæg Beredskabsmyndighederne i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre & Rødovre Kommuner Bestemmelser for automatiske brandsikringsanlæg Februar 2014 (O) Bestemmelser for automatiske brandsikringsanlæg Side

Læs mere

Vejledning til kvalitetshåndbog for firmaer, der ønsker at blive akkrediterede til at udføre lovpligtige eftersyn af ventilations- og klimaanlæg

Vejledning til kvalitetshåndbog for firmaer, der ønsker at blive akkrediterede til at udføre lovpligtige eftersyn af ventilations- og klimaanlæg Vejledning til kvalitetshåndbog for firmaer, der ønsker at blive akkrediterede til at udføre lovpligtige eftersyn af ventilations- og klimaanlæg Version 3 Dato: 8. september 2008 V Vejledning til kvalitetshåndbog

Læs mere

Vedtægt for VENT-ordningen September 2009

Vedtægt for VENT-ordningen September 2009 Vedtægt for VENT-ordningen September 2009 Vedtægt for VENT-ordningen september 2009 Indholdsfortegnelse Side 1. Område og formål... 3 1.1. Registreringsordningens område... 3 1.2. Formål... 3 2. Registreringsordningens

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere

DBI PRØVNING OG CERTIFICERING. Branddøre Nuværende og kommende regler. Christina Hald Jonny Christensen

DBI PRØVNING OG CERTIFICERING. Branddøre Nuværende og kommende regler. Christina Hald Jonny Christensen DBI PRØVNING OG CERTIFICERING Branddøre Nuværende og kommende regler Christina Hald Jonny Christensen Fakta om DBI Uafhængig non-profit virksomhed, der arbejder på kommercielle vilkår inden for brand og

Læs mere

ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2014. Program for intern overvågning. NGF Nature Energy Distribution A/S

ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2014. Program for intern overvågning. NGF Nature Energy Distribution A/S ÅRSBERETNING 2014 Program for intern overvågning NGF Nature Energy Distribution A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Beskrivelse af NGFNE-Ds Program for intern overvågning... 3 2.1 Programmets tiltag...

Læs mere

Spillemyndighedens certificeringsprogram Program for styring af systemændringer

Spillemyndighedens certificeringsprogram Program for styring af systemændringer SCP.06.00.DK.1.0 Indhold Indhold... 2 1 Formålet med program for styring af systemændringer... 3 1.1 Overblik over dette dokument... 3 1.2 Version... 3 2 Certificering... 4 2.1 Certificeringsfrekvens...

Læs mere

Nye håndbøger fra DBI

Nye håndbøger fra DBI Nye håndbøger fra DBI Torsdag d. 3. november 2011 Brian V. Jensen bvj@dbi-net.dk Tlf. 61201663 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 1 / 2011 / Passiv Brandsikring Ny håndbog om småhuse Behov,

Læs mere

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S DATO Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S 16. juli 2013 VERSION 1.0 Betingelser for optagelse i kvalifikationsordningen KONTAKT

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo...

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo... Side 1 af 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Organisation og administration Kapitel 2 Rapportering Kapitel 3 Planlægning Kapitel 4 Årsberetning Bilag CIR1H nr 9499 af 04/08/2010 Gældende Offentliggørelsesdato:

Læs mere

Sådan vælges tilsyn på frie grundskoler

Sådan vælges tilsyn på frie grundskoler Sådan vælges tilsyn på frie grundskoler Valg af tilsynsmodel Valg af Offentliggøre liste over Valg af én flere Underrette og Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen om Offentliggøre Valg af tilsyn Anmode kommune

Læs mere

AMU-kurser Alarm- og sikringsteknik

AMU-kurser Alarm- og sikringsteknik AMU-kurser Alarm- og sikringsteknik AIA-AUTOMATISKE INDBRUDSALARMANLÆG sikringsanlæg 1 & 2 10 dage Installation adressérbare sikringsanlæg 5 dage 44038 5 dage Design af anlæg 44039 5 dage Sikringsanlæg

Læs mere

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2 Indholdsfortegnelse Navn: Procedure for Intern Audit 1. Formål 2 2. Gyldighedsområde 2 3. Definitioner 2 4. Grundlag 4.1 Grundlag 2 5. Ansvar 2 6. Fremgangsmåde 6.1 Auditplan 3 6.2 Planlægning af SKS-Audit

Læs mere

Lovgivning omkring varmepumper. v/ Nils Lygaard

Lovgivning omkring varmepumper. v/ Nils Lygaard Lovgivning omkring varmepumper v/ Nils Lygaard 1 Lovgivning Erhvervs- og Byggestyrelsen BR 10 Miljøstyrelsen Bekendtgørelser - certificeringsorgan KMO Arbejdstilsynet - Bekendtgørelser - Vejledninger -

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere