Høringsnotat. Høringsfristen udløb den 10. december 2007.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringsnotat. Høringsfristen udløb den 10. december 2007."

Transkript

1 Færdselsstyrelsen Tilsynsafdelingen Dato: 9. april 2008 J.nr.: FS Høringsnotat Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport 1. Indledning Færdselsstyrelsen sendte den 15. november 2007 udkast til en ny bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport i høring hos de i bilag 1 nævnte organisationer og offentlige myndigheder. Høringsfristen udløb den 10. december Danske Regioner og Kommunernes Landsforening har ikke haft bemærkninger til bekendtgørelsesudkastet. I det følgende er de øvrige modtagne høringssvar refereret og kommenteret: 2. Definitioner Handel, Transport & Service (HTS) og Danske Busvognmænd foreslår, at der tilføjes en definition af ikke-erhvervsmæssig personbefordring og af avanceret simulator. Færdselsstyrelsen finder ikke grundlag for i bekendtgørelsen at tilføje en definition af ikke-erhvervsmæssig personbefordring, da en sådan definition findes i lov om buskørsel. I vejledningen til bekendtgørelsen vil buslovens definition af ikkeerhvervsmæssig personbefordring blive gengivet. Vejledningen vil kunne findes på Færdselsstyrelsens hjemmeside kort tid efter bekendtgørelsens ikrafttræden. Der vil endvidere i vejledningen være en nærmere beskrivelse af kravene til en avanceret simulator. 3. Anvendelsesområde Dansk Transport og Logistik (DTL) og International Transport Danmark (ITD) finder, at det bør afklares, om kravet til efteruddannelse gælder for en selvkørende vognmand, der på én og samme tid er chauffør og ejer af det pågældende køretøj, og for virksomhedsejere, der kun lejlighedsvis fører et køretøj, der er omfattet af bekendtgørelsen.

2 - 2 - Dansk Erhverv mener ikke, at det er hensigtsmæssigt at udvide anvendelsesområdet, men finder, at man bør holde sig til direktivets definition, som alene angår ansatte i virksomheden. Det fremgår af artikel 1 i Uddannelsesdirektivet, at direktivet finder anvendelse på kørsel med køretøjer, hvortil der kræves kørekort C eller D, udført af statsborgerne i en medlemsstat og af tredjelandsstatsborgere, der er ansat i eller benyttes af en virksomhed, der er etableret i en medlemsstat. Der er således ingen tvivl om, at danske selvkørende vognmænd og virksomhedsejere, der kun lejlighedsvis fører et køretøj, er omfattet af direktivet. Bekendtgørelsens 2 har en ordlyd, der svarer til direktivets artikel 1, og anvendelsesområdet er således ikke udvidet. 4. Alders- og erfaringskrav Transporterhvervets Uddannelsesråd (TUR) foreslår, at der i 11 om erfaringskrav for buschauffører anføres, at kørslen skal have været udført i køretøjer til godstransport, hvis største tilladte totalvægt er over 3,5 tons, eller køretøjer i personbefordring, hvortil der kræves kørekort kategori D. Danske Busvognmænd opfordrer til, at der udformes mere lempelige alderskrav inden for de rammer, der er udstukket i Uddannelsesdirektivet. Det bør tillades, at chauffører, der har gennemført den (lange) grundlæggende kvalifikationsuddannelse, kan udføre indenlandsk rutekørsel under 50 km samt køretøjer af kategori D1 fra det fyldte 18. år, alle former for national buskørsel fra det fyldte 20. år og international buskørsel fra det fyldte 21. år, da det er vitalt for rekrutteringen af fremtidens buschauffører, at personer kan indsluses i erhvervet i en yngre alder. Endvidere anbefaler Danske Busvognmænd, at erfaringskravet opretholdes. Brancheforeningen Dansk Kollektiv Trafik (DKT) finder, at kravet om, at personer mellem 21 og 22 år kun må køre rutekørsel på strækninger under 50 km, er en indskrænkning i forhold til tidligere praksis, og anbefaler, at kravet udgår. Færdselsstyrelsen vil ændre 10 og 11, således at køretøj i godstransport erstattes af lastbil, og køretøj i personbefordring erstattes af bus. Som det fremgår af bemærkningerne til lov om ændring af busloven og godskørselsloven (L 182, folketingsåret 2006/2007), videreføres de eksisterende alders- og erfaringskrav til buschauffører. Det bemærkes, at ifølge kørekortbekendtgørelsen skal en person være fyldt 21 år for at få udstedt kørekort til bus (kategori D).

3 - 3 - Kravet om, at chauffører, der er 21 år eller 22 år, kun må køre rutekørsel på strækninger under 50 km, gælder for dem, der har gennemført den intensive grundlæggende kvalifikationsuddannelse. Chauffører på 21 år eller 22 år, der har gennemført den lange grundlæggende kvalifikationsuddannelse, vil, hvis de opfylder erfaringskravet, kunne udføre alle former for indenlandsk buskørsel. 5. Individuelle køretimer Dansk Kørelærer-Union (DKU) finder, at det er både upædagogisk og indlæringsmæssigt forkert at påbegynde indlæringen af den udvidede sikkerhedskørsel, så længe køreuddannelsen ikke er tilendebragt. Endvidere finder DKU, at antallet af individuelle køretimer i den grundlæggende kvalifikationsuddannelse, der må foregå på en godkendt en godkendt lukket øvelsesplads, et godkendt køreteknisk anlæg eller i en avanceret simulator, bør nedsættes eller udgå. Endelig ønsker DKU, at opbevaringspligten for oversigt over de individuelle køretimer udvides til 2 år, hvilket vil være i overensstemmelse med kørekortsbekendtgørelsen. Bekendtgørelsens 18 er i overensstemmelse med Uddannelsesdirektivets artikel 5, stk. 1, hvorefter det ikke er nødvendigt at være indehaver af det pågældende kørekort for at få adgang til et grundlæggende kvalifikationskursus. Antallet af individuelle køretimer i den grundlæggende kvalifikationsuddannelse, der må foregå på en godkendt lukket øvelsesplads, et godkendt køreteknisk anlæg eller i en avanceret simulator, er fastsat i overensstemmelse med Uddannelsesdirektivets bestemmelser herom. Færdselsstyrelsen vil ændre opbevaringspligten for oversigt over de individuelle køretimer til 2 år. 6. Grund- og efteruddannelse på flere sprog HTS og ITD finder, at muligheden for at gennemføre grund- og efteruddannelsen på andre sprog end dansk bør præciseres enten i eller i tilknytning til bekendtgørelsen. Grunduddannelsen skal ifølge Uddannelsesdirektivet gennemføres i den medlemsstat, hvor chaufføren har sin sædvanlige bopæl. Der synes derfor ikke umiddelbart at være behov for, at grunduddannelsen kan gennemføres på andre sprog end dansk. Det bemærkes i den forbindelse, at den afsluttende skriftlige prøve er på dansk. Efteruddannelsen kan gennemføres i den medlemsstat, hvor chaufføren har sin sædvanlige bopæl, eller i den medlemsstat, hvor den pågældende arbejder. Der vil fra

4 - 4 - Færdselsstyrelsens side intet vil være til hinder for, at et uddannelsescenter kan tilbyde efteruddannelse på et andet sprog end dansk. Dette vil blive præciseret i vejledningen til bekendtgørelsen. 7. Indhold af efteruddannelse HTS lægger vægt på, at den valgfrie undervisning også kommer til at omfatte emner rettet mod persontransport som f.eks. kundeservice og passagervenlig kørsel. ITD og DTL finder, at listen over valgfrie moduler bør være åben, således at der er mulighed for, at nye moduler administrativt kan godkendes. DTL finder endvidere, at der bør tilføjes et kranmodul og et renovationsmodul til listen. Danske Busvognmænd opfordrer til, at Færdselsstyrelsen, de godkendte uddannelsescentre og transporterhvervets organisationer sikrer sig, at der er et bredt og varieret udbud af efteruddannelseskurser, der dækker de forskellige sektorer indenfor erhvervsmæssig buskørsel. Danske Busvognmænd forudsætter desuden, at Færdselsstyrelsens godkendelse af det individuelle efteruddannelseskursus ikke udgør en formel eller praktisk barriere for, at kurset kan tilpasses de individuelle behov hos virksomhederne og chaufførerne. I første omgang vil Færdselsstyrelsen i samarbejde med TUR sikre, at oversigten over godkendte valgfri kurser og brancherettede kurser i efteruddannelsen dækker et bredt udsnit af sektorer indenfor erhvervsmæssig buskørsel og godskørsel. Færdselsstyrelsen vil ikke selv tage initiativ til at få oprettet yderligere kurser, men et uddannelsescenter, der ønsker at udbyde et kursus, der ikke findes på Færdselsstyrelsens oversigt, kan indsende ansøgning om godkendelse af kurset til Færdselsstyrelsen. En ansøgning skal indeholde undervisningsplan for kurset. Det bemærkes, at kun kurser, der har relation til chaufførerhvervet vil kunne godkendes, og at lovpligtige kurser, f.eks. ADR-recertificering, ikke kan indgå i efteruddannelsen. For at sikre en hurtig og smidig måde for at få ajourført oversigten over godkendte valgfri kurser og brancherettede kurser i efteruddannelsen har Færdselsstyrelsen valgt, at oversigten ikke er et bilag til bekendtgørelsen, men offentliggøres på Færdselsstyrelsens hjemmeside, hvor opdatering hurtigt kan finde sted. 8. Handicappede/prøvemateriale Det Centrale Handicapråd og De Samvirkende Invalideorganisationer gør opmærksom på, at det er nødvendigt, at såvel ansøgnings-, uddannelses- og prøvemateriale foreligger i en form, så det ikke udelukker, at personer, der er ordblinde, også kan tage uddannelsen og gå til de afsluttende prøver.

5 - 5 - Uddannelses- og undervisningsmaterialet bliver ikke udarbejdet af Færdselsstyrelsen, men af de enkelte uddannelsescentre. De uddannelsescentre, der er godkendt af Undervisningsministeriet efter lov om erhvervsuddannelser eller lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., har pligt til at sikre, at der tages særligt hensyn f.eks. til ordblinde. Uddannelsescentrene skal ved den afsluttende skriftlige prøve på den grundlæggende kvalifikationsuddannelse anvende opgaver udarbejdet af Færdselsstyrelsen. Prøven aflægges ved hjælp af et elektronisk prøveaflæggelsessystem. Færdselsstyrelsen overvejer muligheden af at få læst spørgsmål og svar op ved hjælp af en talegenerator. Ansøgning om udstedelse af chaufføruddannelsesbevis til chaufføren indsendes elektronisk af uddannelsescentret, hvor chaufføren har afsluttet sin uddannelse. 9. Førstehjælp Dansk Førstehjælpsråd foreslår, at der medtages en mere specifik angivelse i 15 og 16 af, hvilken førstehjælpsuddannelse der skal gennemføres i forbindelse med den grundlæggende kvalifikationsuddannelse og den intensive grundlæggende kvalifikationsuddannelse. Færdselsstyrelsen vil ændre de pågældende bestemmelser, således at det fremgår, at emnet førstehjælp på den grundlæggende kvalifikationsuddannelse og den intensive grundlæggende kvalifikationsuddannelse skal omfatte undervisning i Færdselsrelateret førstehjælp og Hjerte-Lunge-Redning forestået af en instruktør, der er godkendt af Dansk Førstehjælpsråd. 10. Hvidt og blåt kvalifikationsbevis, herunder uddannelse i kørsel i 3-akslede dobbeltdækkerbusser Danske Busvognmænd ønsker præciseret, om og i hvilket omfang de eksisterende krav til hvidt og blåt kvalifikationsbevis vil gælde i perioden fra den 10. september 2008 til 31. december 2013 for chauffører, der endnu ikke har gennemført efteruddannelse. 3F ser med bekymring, at træningen i at føre turistbusser, herunder 3-akslede dobbeltdækkerbusser, som var indeholdt i blåt kvalifikationsbevis, ikke indgår i de fremtidige krav i henhold til direktivet.

6 - 6 - Bekendtgørelse nr af 1. december 2000 om uddannelse af visse førere af køretøjer i vejtransport (hvide og blå kvalifikationsbeviser) hører under Justitsministeriet. Ministeriet har tilkendegivet over for Færdselsstyrelsen, at bekendtgørelsen vil blive ophævet i takt med, at den nye bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport træder i kraft. Dette indebærer, at der fra den 10. september 2008 ikke længere vil blive stillet krav om hvidt og blåt kvalifikationsbevis til chauffører, der udfører erhvervsmæssig buskørsel, og fra den 10. september 2009 vil der ikke længere vil blive stillet krav om hvidt kvalifikationsbevis til førere af lastbiler og vogntog over 7,5 tons tilladt totalvægt, der ikke er fyldt 21 år. Færdselsstyrelsen finder ikke, at der er grundlag for at indføre krav om obligatorisk deltagelse i uddannelse i kørsel i 3-akslede dobbeltdækkerbusser. Styrelsen lægger vægt på, at der på det køretøjstekniske område siden indførelse af det blå kvalifikationsbevis er kommet teknisk krav om automatisk låsning af den tredje aksel og ESP, der modvirker væltning, i nye turistbusser. Endvidere gennemfører nogle uddannelsessteder efter Færdselsstyrelsens oplysninger øvelseskørslen i forbindelse med blåt kvalifikationsbevis efter den oprindelige intention med 3-akslet dobbeltdækkerbus, mens andre uddannelsessteder blot anvender en lang 3-akslet bus. Endelig forventes det, at der vil blive udbudt et 2-dages kursus i køreteknik med 3- akslede dobbeltdækkerbusser, som en buskørselsvirksomhed på frivillig basis kan sende sine chauffører på. Der kan til gengæld være en trafiksikkerhedsmæssig relevans i køretimer i lange busser, da de er sværere at manøvrere henset til deres større pladsbehov med udsving af baghjørne. Det vil derfor blive fastsat i bekendtgørelsen, at mindst 2 individuelle køretimer i den grundlæggende kvalifikationsuddannelse for buschauffører skal omfatte øvelseskørsel på en lukket øvelsesplads eller et godkendt køreteknisk anlæg i lange 3-akslede busser (minimum 13,5 m). 11. Dispensation fra indfasningsordningen for chauffører over 60 år HTS, ITD, DTL, Danske Busvognmænd og DKT og opfordrer til, at der ikke stilles krav om, at chauffører, der er fyldt 60 år senest den 10. september 2008/2009, skal være omfattet af fristerne i indfasningsordningen. Det anføres, at forslaget skal ses i lyset af et ønske om at fastholde flest mulige ældre chauffører i transporterhvervet, ikke mindst i den aktuelle situation, hvor mange virksomheder oplever en markant mangel på arbejdskraft. Kravet om efteruddannelse kan bevirke, at chauffører, som inden for en 5- årig periode ikke længere vil være tilknyttet transporterhvervet, fremrykker tidspunktet for tilbagetrækning for at undgå efteruddannelsen. Derved risikerer både bus- og godstransportvirksomheder at miste en meget betydningsfuld arbejdskraft, der ikke kan erstattes.

7 - 7 - Færdselsstyrelsen vil i bekendtgørelsen fastsætte mulighed for dispensation fra indfasningsordningen for buschauffører født før den 10. september 1948 og for godschauffører født før den 10. september 1949, således at disse skal have gennemført efteruddannelse senest henholdsvis den 31. december 2013 og den 31. december 2014 (datoen for afslutning af indfasningsperioden). 12. Midlertidigt chaufføruddannelsesbevis/originalt kørekort HTS, DKT og DTL finder det usmidigt, at en ansøgning om chaufføruddannelsesbevis først kan indsendes, når det originale kørekort er modtaget, da ventetiden for udstedelse af et originalt kørekort i visse perioder på året er op til 2 måneder. På chaufføruddannelsesbeviset, der er udfærdiget efter en EU-model, skal kørekortnummeret være anført. Færdselsstyrelsen har ændret proceduren, således at ansøgning om udstedelse af chaufføruddannelsesbevis fra en chauffør, der kun har et midlertidigt kørekort, klargøres af uddannelsescentret, så snart chaufføren har gennemført sin uddannelse. Når chaufføren modtager sit endelig kørekort, skal kopi af dette sendes til uddannelsescentret, der herefter indsender ansøgningen til producenten af chaufføruddannelsesbeviser. Chaufføren vil have mulighed for i en periode på 2 måneder - indtil det endelig chaufføruddannelsesbevis er udstedt - at udføre kørsel på grundlag af et kursusbevis udstedt af uddannelsescentret. Færdselsstyrelsen vil ændre bekendtgørelsens 36 og 37, stk. 2, i overensstemmelse hermed. 13. Chaufføruddannelsesbevis og kørekort/førerbevis i ét kort HTS foreslår en forenklet løsning, så fornyelse af kørekort og chaufføruddannelsesbevis lægges på samme tid og forenes i ét kort, som chaufføren skal medbringe under kørslen. DKT anbefaler, at der søges en regelforenkling, f.eks. gennem integration af kørekort og chaufføruddannelsesbevis. Danske Busvognmænd finder, at der arbejdes for, at der skabes mulighed for, at chaufføruddannelsesbeviset på sigt kan slås sammen med førerkortet til den digitale fartskriver.

8 - 8 - Uddannelsesdirektivet giver medlemsstaterne valgfrihed mellem to muligheder for at attestere, at en chauffør er indehaver af et kvalifikationsbevis, nemlig i form af en særlig fællesskabskode i kørekortet eller i et særligt chaufføruddannelsesbevis. Fra dansk side har man valgt muligheden med et særligt chaufføruddannelsesbevis. Da kravene for udstedelse af chaufføruddannelsesbevis og førerkort er vidt forskellige og fastsat i forskellige regelsæt, der administreres af forskellige myndigheder, vil en samlet administration i forbindelse med udstedelse af kort efter Færdselsstyrelsens opfattelse ikke være hensigtsmæssig. 14. Gebyr HTS finder, at lov nr. 553 af 6. juni 2007 kun giver mulighed for at opkræve gebyr for udstedelse af kvalifikationsbeviser, men ikke for fornyelse og erstatning af et chaufføruddannelsesbevis. ITD anmoder om, at chaufføruddannelsesbeviset gøres gratis. Lov nr. 553 af 6. juni 2007 om ændring af busloven og godskørselsloven giver Færdselsstyrelsen mulighed for at opkræve gebyr for udstedelse af kvalifikationsbeviser til chauffører. Ordet udstedelse dækker førstegangsudstedelse, genudstedelse ved bortkomst af bevis samt udstedelse af fornyet bevis efter løbende efteruddannelse. 15. Krav til undervisere ITD finder, at alle undervisere bør have en sådan uddannelsesmæssig og pædagogisk baggrund, at kvalifikationerne altid modsvarer kursisternes forventninger og krav ( 48 og 50). DKU er uforstående overfor, at kun én person på uddannelsesstedet behøver at være i besiddelse af et højt sagligt og fagligt niveau, og ønsker begrebet pædagogisk erfaring uddybet. Færdselsstyrelsen har ved fastsættelsen af kravene til undervisere dels taget hensyn til, at de pågældende skal have den fornødne uddannelsesmæssige og pædagogiske baggrund, dels forsøgt at tage højde for, at kravene til undervisere ikke vanskeliggør anvendelse af undervisere i specialfag.

9 - 9 - Det bemærkes, at de uddannelsescentre, der er godkendt af Undervisningsministeriet efter lov om erhvervsuddannelser eller lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., tillige skal opfylde de krav til undervisere, der er fastsat af Undervisningsministeriet. Færdselsstyrelsen vil ved bedømmelsen af, om en underviser har pædagogisk erfaring, foretage en konkret vurdering. 16. Tilsyn med uddannelsescentre DKU finder, at Færdselsstyrelsen skal besøge godkendte uddannelsescentre mindst hvert andet år. DKT finder, at bestemmelsen om tilsyn bør begrænses til adgang til dokumenter, der vedrører bekendtgørelsens område. Færdselsstyrelsen ønsker ikke at fastsætte faste tidsrammer for tilsyn med uddannelsescentre, men vil løbende vurdere behovet for tilsyn med de enkelte uddannelsescentre. Færdselsstyrelsen vil ændre 52, stk. 2, til: Efter begæring fra Færdselsstyrelsen skal et godkendt uddannelsescenter give adgang til centret med tilhørende lokaler, udlevere dokumenter, som relaterer sig til den godkendte aktivitet, og bistå ved tilsynet. 17. Rødt kvalifikationsbevis DKU finder på baggrund i mange års erfaring på området, at varigheden af uddannelsen bør reduceres til højst 37 timer, og at indholdet af uddannelsen bør gennemgås kritisk og gøres mere forståeligt for målgruppen. Foreningen forventer, at de af foreningens medlemmer, der på nuværende tidspunkt er godkendt af Undervisningsministeriet til at gennemføre hvidt og blåt kvalifikationsbevis, bibeholder denne godkendelse. Danske Busvognmænd finder det ikke hensigtsmæssigt, at chauffører med gamle" kørekort automatisk fritages fra kravet om rødt kvalifikationsbevis. Foreningen finder, at der bør fastsættes krav om mindst 5 individuelle køretimer i uddannelsen, og at det bør overvejes, om tilladelse til at udbyde uddannelsen til rødt kvalifikationsbevis alene skal gives til uddannelsescentre godkendt efter 45. Endvidere savner foreningen en præcisering af erfaringskravet. Danmarks Idræts-Forbund ønsker at få bekræftet, at personer, der allerede har erhvervet hvidt og blåt kvalifikationsbevis, ikke vil skulle opfylde kravet om rødt kvalifikationsbevis. For så vidt angår 55, stk. 3, opfatter Danmarks Idræts-Forbund bestemmelsen således, at kravet om rødt kvalifikationsbevis også gælder ved kørsel på strækninger

10 med en radius på højst 50 km, hvilket vil være skærpelse af uddannelseskravet til frivillige chauffører af busser til højst 17 personer. Færdselsstyrelsen kan bekræfte, at personer, der har erhvervet hvidt og blåt kvalifikationsbevis, ikke skal have rødt kvalifikationsbevis. Som det fremgår af bemærkningerne til lov om ændring af busloven og godskørselsloven (L 182, folketingsåret 2006/2007), videreføres de eksisterende alders- og erfaringskrav til buschauffører samt de nuværende kvalifikationskrav til førere af busser, der anvendes til ikke-erhvervsmæssig kørsel. Uddannelsen til det røde kvalifikationsbevis vil derfor have samme varighed som uddannelsen til det hvide og blå kvalifikationsbevis, og der vil indgå de samme emner i undervisningen som i undervisningen til hvidt og blåt kvalifikationsbevis dog således, at emner vedrørende erhvervsmæssig personbefordring er erstattet af emner af relevans for førere af busser, der anvendes til ikke-erhvervsmæssig kørsel. Endvidere vil de hidtidige undtagelser fra kravet hvidt og blåt kvalifikationsbevis blive videreført. Ved kørsel inden for landets grænser på strækninger, hvis radius er over 50 km fra bussens hjemsted, er der krav om, at føreren af bussen skal have rødt kvalifikationsbevis samt 1 års erfaring i kørsel i lastbil eller bus ( 55, stk. 1). Ved kørsel med en bus med højst 17 siddepladser, førerens medregnet, skal føreren ikke opfylde erfaringskravet ( 55, stk. 3). Alle, der ønskes at udbyde uddannelsen til rødt kvalifikationsbevis, skal ansøge Færdselsstyrelsen herom. Færdselsstyrelsen finder ikke grundlag for at fastsætte krav om, at kun uddannelsescentre, der er godkendt i forbindelse med de grundlæggende kvalifikationsuddannelser og efteruddannelse for erhvervschauffører, skal kunne godkendes til at udbyde uddannelsen til rødt kvalifikationsbevis for førere af ikke-erhvervsmæssige busser. 18. Arbejdsgiveransvar HTS, ITD, DTL, DKT og Danske Busvognmænd finder ikke, at en arbejdsgiver skal kunne ifalde ansvar for, at en chauffør ikke medbringer chaufføruddannelsesbevis eller anden dokumentation efter bekendtgørelsen under kørslen, hvis arbejdsgiveren forud for den påbegyndte kørsel har sikret sig, at chaufføren er i besiddelse af beviset, og at chaufføren har et stående pålæg om at medbringe chaufføruddannelsesbevis mv. i overensstemmelse med bekendtgørelsens forskrifter.

11 Færdselsstyrelsen vil kun pålægge arbejdsgiveransvar, hvis arbejdsgiveren ikke har sikret sig, at chaufføren er i besiddelse af gyldigt chaufføruddannelsesbevis og opfylder alders- og erfaringskravene. Det vil alene være chaufførens ansvar, hvis gyldigt chaufføruddannelsesbevis mv. ikke medbringes under kørslen. Færdselsstyrelsen vil ændre 61 i overensstemmelse hermed.

12 Bilag 1 Arbejdsgiverforeningen for Kollektiv Trafik Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik BAT Centralforeningen af Taxiforeninger i Danmark Dansk Erhverv Dansk Førstehjælpsråd Dansk Idræts-Forbund Dansk Industri Dansk Kollektiv Trafik Dansk Kørelærer-union Dansk Taxi Råd Dansk Transport og Logistik Danske Biludlejere Danske Busvognmænd Danske Kørelæreres Landsforbund Danske Regioner Danske Taxivognmænds Arbejdsgiverforening De Samvirkende Invalideorganisationer Det Centrale Handicapråd Fagligt Fælles Forbund Forenede Danske Motorejere Fynbus HTS Handel, Transport og Service International Transport Danmark Kommunernes Landsforening Midttrafik Nordjyllands Trafikselskab

13 Sydtrafik Trafikfunktionærernes fagforening Trafikselskabet Movia Transporterhvervets Uddannelsesråd Turistvognmændenes Arbejdsgiverforening Ungdomsringen

Høringsnotat. Ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport. 1. Indledning

Høringsnotat. Ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport. 1. Indledning Høringsnotat Edvard Thomsens vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Sagsnr. TS2010000-00031 Dato 8. juli 2015 LC Ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav

Læs mere

TUR CHAUFFØRKONFERENCE 2008 den april Færdselsstyrelsens opgaver i forbindelse med uddannelsesdirektivet

TUR CHAUFFØRKONFERENCE 2008 den april Færdselsstyrelsens opgaver i forbindelse med uddannelsesdirektivet TUR CHAUFFØRKONFERENCE 2008 den 28.-29. april Færdselsstyrelsens opgaver i forbindelse med uddannelsesdirektivet Uddannelsesdirektivet Gennemført i Danmark ved udstedelse af bekendtgørelse nr. 880 af 8.

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 337 af 28. april 2008 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport

Vejledning til bekendtgørelse nr. 337 af 28. april 2008 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport Januar 2011 Vejledning til bekendtgørelse nr. 337 af 28. april 2008 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport Indhold: 0. Indledende bemærkninger 0.1 EU-regler 0.2 Danske regler

Læs mere

På de efterfølgende sider i denne pdf, finder du reglerne, som de foreligger frem til den 31. december 2016.

På de efterfølgende sider i denne pdf, finder du reglerne, som de foreligger frem til den 31. december 2016. Kvalifikationskrav til førere af busser er udsat Som bekendt har Trafik- og Byggestyrelsen udsat de nye regler for ikke-erhvervsmæssige førere af busser. Derfor er siderne 18 til 21 i denne udgave af Personbefordring

Læs mere

Høringsnotat. Følgende myndigheder og organisationer har ikke haft bemærkninger til bekendtgørelsesudkastet:

Høringsnotat. Følgende myndigheder og organisationer har ikke haft bemærkninger til bekendtgørelsesudkastet: Færdselsstyrelsen Juridisk afdeling Dato: J. nr.: 6. marts 2007 FS Høringsnotat Høring vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om buskørsel og lov om godskørsel (Grundlæggende kvalifikations-

Læs mere

3. Bemærkninger: Der skal forevises udfyldte lektionsplaner for holdet, samt kopi af deltagernes kørekort.

3. Bemærkninger: Der skal forevises udfyldte lektionsplaner for holdet, samt kopi af deltagernes kørekort. Bilag B: Tjekliste for tilsyn på godkendt uddannelsescenter på baggrund af bekendtgørelse nr. 877 af 8. juli 2015 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport. Orange punkter skal

Læs mere

Efteruddannelse for. lastbilchauffører. Information om den nye lovpligtige efteruddannelse for alle der erhvervsmæssigt kører lastbil

Efteruddannelse for. lastbilchauffører. Information om den nye lovpligtige efteruddannelse for alle der erhvervsmæssigt kører lastbil Efteruddannelse for lastbilchauffører Information om den nye lovpligtige efteruddannelse for alle der erhvervsmæssigt kører lastbil 3F Tr a n s p o r t g r u p p e n November 2008 2 Bedre grund- og efteruddannelse

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 177 af 25. februar 2013 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport

Vejledning til bekendtgørelse nr. 177 af 25. februar 2013 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport Marts 2013 Vejledning til bekendtgørelse nr. 177 af 25. februar 2013 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport Indhold: 0. Indledende bemærkninger 0.1 EU-regler 0.2 Danske regler

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2002 SEK(2002) 1202 endelig 2001/0033 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til EF-traktatens artikel 251,

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om buskørsel og lov om godskørsel 1) (Grundlæggende kvalifikations- og efteruddannelseskrav til chauffører) til

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om buskørsel og lov om godskørsel 1) (Grundlæggende kvalifikations- og efteruddannelseskrav til chauffører) til 1 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om buskørsel og lov om godskørsel 1) (Grundlæggende kvalifikations- og efteruddannelseskrav til chauffører) 1 I lov om buskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 107

Læs mere

Talepapir til brug for samråd om efteruddannelse for bus- og godschauffører den 7. oktober 2010

Talepapir til brug for samråd om efteruddannelse for bus- og godschauffører den 7. oktober 2010 Trafikudvalget 2010-11 TRU alm. del Svar på Spørgsmål 16 Offentligt Talepapir til brug for samråd om efteruddannelse for bus- og godschauffører den 7. oktober 2010 Samrådsspørgsmål Samrådsspørgsmål AK

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Civilafdelingen Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Dato: 25. november 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-802-0067 Dok.: 1347437 I medfør af 56 a, 66,

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 877 af 8. juli 2015 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport

Vejledning til bekendtgørelse nr. 877 af 8. juli 2015 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport Juli 2015 Vejledning til bekendtgørelse nr. 877 af 8. juli 2015 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport Indhold 0. Indledende bemærkninger... 4 0.1 EU-regler... 4 0.2 Danske

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdselskontoret Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-801-0021 Dok.: 1370852 KOMMENTERET OVERSIGT over høringssvar om

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om buskørsel og lov om godskørsel 1) (Grundlæggende kvalifikations- og efteruddannelseskrav til chauffører)

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om buskørsel og lov om godskørsel 1) (Grundlæggende kvalifikations- og efteruddannelseskrav til chauffører) Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 280 Offentligt 1 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om buskørsel og lov om godskørsel 1) (Grundlæggende kvalifikations- og efteruddannelseskrav til chauffører)

Læs mere

Efteruddannelse for. buschauffører. Information om den nye lovpligtige efteruddannelse for alle der erhvervsmæssigt kører rute- eller turistbus

Efteruddannelse for. buschauffører. Information om den nye lovpligtige efteruddannelse for alle der erhvervsmæssigt kører rute- eller turistbus Efteruddannelse for buschauffører Information om den nye lovpligtige efteruddannelse for alle der erhvervsmæssigt kører rute- eller turistbus 3F Tr a n s p o r t g r u p p e n September 2008 2 Bedre grund-

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Vejledning om tilladelsesfri buskørsel April 2000 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne for kommuners og kommunale institutioners m.v. anvendelse af busser i det daglige. Herudover

Læs mere

Efteruddannelse af kørelærere

Efteruddannelse af kørelærere 2015 Efteruddannelse af kørelærere Rigspolitiet Nationalt Færdselscenter 10-06-2015 Indholdsfortegnelse OBLIGATORISK EFTERUDDANNELSE... 3 FORMÅL... 3 EFTERUDDANNELSESCENTRE... 3 HVEM ER OMFATTET?... 3

Læs mere

Afvikling af køreprøver i perioden op til ikrafttræden af de nye regler om kørekort den 19. januar 2013

Afvikling af køreprøver i perioden op til ikrafttræden af de nye regler om kørekort den 19. januar 2013 Rundskrivelse Til samtlige politikredse 4. december 2012 J.nr. 2012-9040-173 KSM/BAE + bilag NATIONAL BEREDSKABS- CENTER Juridisk Sekretariat Ejby Industrivej 125-135 2600 Glostrup (Kun Polnet) Afvikling

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1) BEK nr 1563 af 20/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 7. juli 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-802-0039 Senere ændringer til forskriften BEK nr 957 af 26/09/2012

Læs mere

2011/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts Forslag. til

2011/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts Forslag. til 2011/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS2030000-00009 Fremsat den 25. januar 2012 af transportministeren

Læs mere

Transportudvalget L 192 Bilag 5 Offentligt

Transportudvalget L 192 Bilag 5 Offentligt Transportudvalget 2014-15 L 192 Bilag 5 Offentligt NOTAT Dato J. nr. 20. maj 2015 2015-1286 Høringsnotat vedrørende ændringsforslag til forslag til lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel

Læs mere

Kommenteret høringsoversigt vedrørende rapport om revision af kørelæreruddannelsen Krav til godkendelse og efteruddannelse som kørelærer

Kommenteret høringsoversigt vedrørende rapport om revision af kørelæreruddannelsen Krav til godkendelse og efteruddannelse som kørelærer Retsudvalget 2013-14 L 85 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: 27. november 2013 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2013-801-0014 Dok.: 965704 Kommenteret høringsoversigt

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100- busser på motorvej

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100- busser på motorvej Høringsnotat Edvard Thomsens vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Sagsnr. TS20000-00062 Dato 7. maj 2015 LIHI Bekendtgørelse om betingelser for

Læs mere

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget 2010-11 L 5 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2010-801-0030 Dok.: KSA40164 Kommenteret høringsoversigt vedrørende udkast til forslag

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport

Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport Udkast 15.11.2007 Bekendtgørelse nr. xx af (dato) 2008 Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport 1 I medfør af 2, stk. 2, 10, stk. 1, 16 c, 16 d, 17, stk. 1, nr.

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

Høringsnotat. Årlig vurdering samt udkast til revidering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier. 1. Indledning

Høringsnotat. Årlig vurdering samt udkast til revidering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier. 1. Indledning Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 Pda@tbst.dk www.tbst.dk Høringsnotat Årlig vurdering samt udkast til revidering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier 1. Indledning

Læs mere

Færdselsstyrelsen Erhvervstransport NOTAT

Færdselsstyrelsen Erhvervstransport NOTAT Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0264 Bilag 2 Offentligt Færdselsstyrelsen Erhvervstransport NOTAT Dato: J. nr.: 4. september 2007 FS720-000007 Grundnotat om Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget L 24 Bilag 9 Offentligt

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget L 24 Bilag 9 Offentligt Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2017-18 L 24 Bilag 9 Offentligt Af transport-, bygnings- og boligministeren, tiltrådt af Ændringsforslag til Forslag til Taxilov (L 24) Til 4 1) I stk. 1, nr. 2,

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelse om kørekort. 1. Indledning

Høringsnotat. Bekendtgørelse om kørekort. 1. Indledning Sorsigvej 35 6760 Ribe Telefon: +45 7221 8899 Mail: info@fstyr.dk www.fstyr.dk Notat Sagsnr.: TS 2100101-0015 Dato: 21-06-2017 Høringsnotat Bekendtgørelse om kørekort 1. Indledning Færdselsstyrelsen har

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr.2. 2009. Ny publikation om seniorbonus og seniorsamtale.

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr.2. 2009. Ny publikation om seniorbonus og seniorsamtale. Nr.2. 2009. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Fokus på sygefraværssamtaler Undersøgelser og erfaringer i både Danmark og andre lande viser, at en tæt kontakt med arbejdspladsen under sygdom

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 485 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 25. marts 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 485 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 25. marts 2008. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 485 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 29. april 2008 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Januar 2005

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Januar 2005 Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Januar 2005 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne for kommuners og kommunale institutioners m.fl. anvendelse af busser i det daglige. Herudover

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 326 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato: 15. juni 2005 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2005-84-0029 Dok.: FRM40383 SAMLETNOTAT

Læs mere

Færdselsstyrelsen Erhvervstransport NOTAT

Færdselsstyrelsen Erhvervstransport NOTAT Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0263 Bilag 2 Offentligt Færdselsstyrelsen Erhvervstransport NOTAT Dato: J. nr.: 4. september 2007 FS720-000007 Grundnotat om Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Europaudvalget 2006 2721 - Transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato 16. marts 2006 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2005-84-0029 Dok.:

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.7.2012 COM(2012) 385 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET om gennemførelsen

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Tlf.: 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk Maj 2011 Vejledning om tilladelsesfri buskørsel 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne

Læs mere

Færdselsstyrelsen Erhvervstransport NOTAT

Færdselsstyrelsen Erhvervstransport NOTAT Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0265 Bilag 2 Offentligt Færdselsstyrelsen Erhvervstransport NOTAT Dato: J. nr.: 4. september 2007 FS720-000007 Grundnotat om Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport 1)

UDKAST. Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport 1) 30. april 2015 UDKAST Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport 1) I medfør af 2, stk. 2, 10, 2. pkt., 15 c, 15 d, 17, stk. 1, nr. 2, og 17, stk. 2, i lov om godskørsel,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. 5. august 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. (Tilladelser til offentlig servicetrafik) l I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1039 af 8. oktober 2009, foretages følgende

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stort påhængskøretøj (kategori E)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stort påhængskøretøj (kategori E) Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stort påhængskøretøj (kategori E) I medfør af 56, stk. 5, 64, stk. 5, og 134a i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 735 af 24. august 1992

Læs mere

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget, Retsudvalget, Retsudvalget 2012-13 L 183 Bilag 1, L 183 A Bilag 1, L 183 B Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: 11. marts 2013 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Stinne Andersen Sagsnr.:

Læs mere

Johnny Bengtson. Ny taxikvalifikationsuddannelse Januar 2018

Johnny Bengtson. Ny taxikvalifikationsuddannelse Januar 2018 Johnny Bengtson Ny taxikvalifikationsuddannelse Januar 2018 Taxi kvalifikationsuddannelse - Regelgrundlag (lov/bekendtgørelse) - Førerkort/chaufførkort - Adgangskrav til uddannelsen - Uddannelsen - Uddannelsens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. Lovforslag nr. L 192 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. Lovforslag nr. L 192 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 192 Folketinget 2014-15 Fremsat den 29. april 2015 af transportministeren (Magnus Heunicke) Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v.

Læs mere

Stilladssektionen Medlemsmøde den 11. marts Hotel Sinatur, Nyborg

Stilladssektionen Medlemsmøde den 11. marts Hotel Sinatur, Nyborg Stilladssektionen Medlemsmøde den 11. marts 2010 Hotel Sinatur, Nyborg Program Kl. 09.30 Ankomst med kaffe/morgenbrød Kl. 10.00 Velkomst og gennemgang af deltagerliste v/bo Jensen Branchevejledning v/henrik

Læs mere

Bekendtgørelse om kørekort 1)

Bekendtgørelse om kørekort 1) Bekendtgørelse om kørekort 1) I medfør af 56-62, 63 a, 64, stk. 5, 88 a, stk. 1, 118, stk. 8, 124 a-c, 124 q, 130, stk. 1 og 134 b i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1079 af 14. november 2005 med

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til udøvelse af virksomhed som farmaceut eller farmakonom på apoteker i Danmark for statsborgere fra EU- og EØS-lande m.v.

Bekendtgørelse om adgang til udøvelse af virksomhed som farmaceut eller farmakonom på apoteker i Danmark for statsborgere fra EU- og EØS-lande m.v. BEK nr 306 af 23/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2018 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1602057 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsmæssig befordring af personer i køretøjer, som de pågældende råder over

Bekendtgørelse om erhvervsmæssig befordring af personer i køretøjer, som de pågældende råder over BEK nr 967 af 12/10/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transportmin., Færdselsstyrelsen, j.nr. FS220-000018 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel Lovforslag nr. L 47 Folketinget 2011-12 Fremsat den 30. november 2011 af transportministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Bødeforhøjelser

Læs mere

Udkast. til. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort

Udkast. til. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort 1 I bekendtgørelse nr. 312 af 25. marts 2015 om kørekort, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1017 af 29. juni 2016 og bekendtgørelse nr.

Læs mere

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget 2012-13 L 62 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: MDT Sagsnr.: 2012-801-0007 Dok.: 559067 Kommenteret høringsoversigt vedrørende udkast til forslag

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 L 52 Bilag 4 Offentligt J.nr. 11-0296400 Dato: 15. November 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

Den nuværende køreuddannelse er fra 1986 Alder: 18 år, uddannelsen kan begyndes 3 måneder før. Krav om lægeerklæring og 8 timers færdselsrelateret

Den nuværende køreuddannelse er fra 1986 Alder: 18 år, uddannelsen kan begyndes 3 måneder før. Krav om lægeerklæring og 8 timers færdselsrelateret Nu og i fremtiden Den nuværende køreuddannelse er fra 1986 Alder: 18 år, uddannelsen kan begyndes 3 måneder før. Krav om lægeerklæring og 8 timers færdselsrelateret førstehjælpskursus Mindst 29 lektioner

Læs mere

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.8.2017 COM(2017) 421 final 2017/0188 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse

Læs mere

KØRSEL MED LASTBIL ELLER BUS HAR DU STYR PÅ DE NYE REGLER?

KØRSEL MED LASTBIL ELLER BUS HAR DU STYR PÅ DE NYE REGLER? GÆLDER FRA 19. JANUAR 2013 KØRSEL MED LASTBIL ELLER BUS HAR DU STYR PÅ DE NYE REGLER? NYE REGLER FOR KØREKORT TIL LASTBIL OG BUS Den 19. januar 2013 træder nye regler om kørekort i kraft. De nye regler

Læs mere

KVIKGUIDE 2. HALVÅR 2017

KVIKGUIDE 2. HALVÅR 2017 KVIKGUIDE 2. HALVÅR 2017 TRANSPORT- OG LAGERKURSER EUC Syd Lundsbjerg Industrivej 0 6200 Aabenraa Telefon 7412 4242 Mere info på www.eucsyd.dk SYD Buschauffør/Rutebil- og turistbuschauffør Kørekort Bus

Læs mere

HVAD SKAL DER OVERVEJES FØR START?

HVAD SKAL DER OVERVEJES FØR START? HVAD SKAL DER OVERVEJES FØR START? 2 Folketinget har vedtaget en lov, der fra den 01. januar 2017, giver 17 årige mulighed for at anskaffe sig et kørekort. Det betyder at flere unge kommer ud i trafikken,

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Januar 2017 Vejledning om tilladelsesfri buskørsel 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne for kommuners og kommunale institutioners m.fl. anvendelse af busser i det daglige. Herudover

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 L 52 Bilag 4 Offentligt J.nr. 11-0296400 Dato: 15. November 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af færdselsloven (Ophævelse af krav om tilstrækkelig hørelse for førere af motorkøretøjer)

Forslag. til. Lov om ændring af færdselsloven (Ophævelse af krav om tilstrækkelig hørelse for førere af motorkøretøjer) Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Ophævelse af krav om tilstrækkelig hørelse for førere af motorkøretøjer) 1. I færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december 2013, som senest

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godskørsel. 1. Indledning

Høringsnotat. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godskørsel. 1. Indledning Høringsnotat Edvard Thomsens vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Sagsnr. TS2010000-00026 Dato 22. maj 2014 LC Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesmål med detaljer. Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne

Uddannelsesmål med detaljer. Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne Side 1 af 3 Udskrevet den 22-04-2015 Uddannelsesmål med detaljer Nummer: 45288 Titel: Billettering og kundeservice Kort titel: Billettering Varighed: 3,0 dage. Godkendelsesperiode: 01-12-2005 og fremefter

Læs mere

Kommenteret høringsnotat

Kommenteret høringsnotat Kommenteret høringsnotat Kommenteret høringsnotat om forslag til bekendtgørelse om tilskud m.v. til folkehøjskoler 23. juni 20145 Kulturministeriet sendte den 20. maj 2014 et forslag til bekendtgørelse

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 16. januar 2013. Bekendtgørelse om kørekort 1) 10. januar 2013. Nr. 12.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 16. januar 2013. Bekendtgørelse om kørekort 1) 10. januar 2013. Nr. 12. Lovtidende A 2013 Udgivet den 16. januar 2013 10. januar 2013. Nr. 12. Bekendtgørelse om kørekort 1) I medfør af 56-63 a, 64, stk. 5, 66, stk. 5, 88 a, stk. 1, 118, stk. 7, 124 a-d, 124 g, 124 h, 124 q,

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 31. marts 2015. Bekendtgørelse om kørekort 1) 25. marts 2015. Nr. 312.

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 31. marts 2015. Bekendtgørelse om kørekort 1) 25. marts 2015. Nr. 312. Lovtidende A 2015 Udgivet den 31. marts 2015 25. marts 2015. Nr. 312. Bekendtgørelse om kørekort 1) I medfør af 56-57, 59-61, 63, stk. 5, 64, stk. 5, 66, stk. 6, 88 a, stk. 1, 118, stk. 8, 124 q, 130,

Læs mere

Uddannelsesordning for personbefordringsuddannelsen

Uddannelsesordning for personbefordringsuddannelsen Uddannelsesordning for personbefordringsuddannelsen Udstedelsesdato: 01/07/2011 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser, det faglige udvalg for Personbefordringsuddannelsen, i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

I medfør af 19 i lov om psykologer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 229 af 8. marts 2012, som ændret ved lov nr. 190 af 27. februar 2017, fastsættes:

I medfør af 19 i lov om psykologer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 229 af 8. marts 2012, som ændret ved lov nr. 190 af 27. februar 2017, fastsættes: BEK nr 568 af 19/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. december 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2016-1465 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 228 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 228 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 228 Offentligt DEPARTEMENTET Til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Transportudvalg 21. december 2015 Dato J. nr. 2015-461 Transport- og Bygningsministeriet

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 2. september 2010

Arbejdsrettens dom af 2. september 2010 Arbejdsrettens dom af 2. september 2010 i sag nr. AR2010.0039: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for DI (advokat Pernille

Læs mere

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat Skatteudvalget, Finansudvalget, Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget, Europaudvalget 2011 KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2 Offentligt Notat

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde

Kapitel 1 Anvendelsesområde Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som psykolog samt til anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer I medfør af 19 i lov om psykologer m.v. som

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1) BEK nr 99 af 29/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-802-0067 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om godkendelse

Læs mere

Hermed sendes udkast til bekendtgørelsen om gebyrer for vejtransportområdet i høring med frist for bemærkninger senest den 25.

Hermed sendes udkast til bekendtgørelsen om gebyrer for vejtransportområdet i høring med frist for bemærkninger senest den 25. Til høringsparterne Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Høring over udkast til bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer for vejtransportområdet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om trafikselskaber

Forslag. Lov om ændring af lov om trafikselskaber Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2017-18 Fremsat den 7. februar 2018 af transportministeren (Ole Birk Olesen) Forslag til Lov om ændring af lov om trafikselskaber (Individuel handicapkørsel for blinde

Læs mere

Bekendtgørelse om kørekort 1

Bekendtgørelse om kørekort 1 Civil- og Politiafdelingen Dato: 27. juni 2012 Kontor: Færdselskontoret Sagsnr.: 2011-802-0004 Dok.: 369754 Bekendtgørelse om kørekort 1 I medfør af 56-63 a, 64, stk. 5, 66, stk. 4, 88 a, stk. 1, 118,

Læs mere

Best practice håndbog til de individuelle køretimer

Best practice håndbog til de individuelle køretimer Best practice håndbog til de individuelle køretimer Undervisningsministeriet 2009. Materialet er udviklet af Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR. Materialet kan frit viderebearbejdes med angivelse af

Læs mere

Spørgsmål 2 Ad spørgsmål 1.: - Vil man herved opfylde mindstekravet i kontraktbilag 1 punkt 1.2 hvis spørgsmål 1 er positivt? Svar: Ja, jf.

Spørgsmål 2 Ad spørgsmål 1.: - Vil man herved opfylde mindstekravet i kontraktbilag 1 punkt 1.2 hvis spørgsmål 1 er positivt? Svar: Ja, jf. Ad Kontraktbilag 1 punkt 1.2.: Der stilles minimumskrav om at Leverandøren skal som minimum havde taxitilladelse i henhold til taxilovgivningen (Erhvervsmæssig personbefordring af højest 9 personer inkl.

Læs mere

Høringsnotat. bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om køre- og hviletidsbestemmelserne

Høringsnotat. bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om køre- og hviletidsbestemmelserne Sorsigvej 35 6760 Ribe Telefon: +45 7221 8899 Mail: info@fstyr.dk www.fstyr.dk Høringsnotat Sagsnr.: TS21101-00003 Dato: 17-03-2016 Sagsbehandler: TRBJ Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om køre-

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget (2. samling) L 29 - Bilag 1 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato: Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsbeh.: Kirstine Feder Christiansen Sagsnr.: 2005-801-0004 Dok.:

Læs mere

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1)

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1) BEK nr 151 af 25/02/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20155000093 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om virksomhedsansat kontrolpersonale på fjerkræslagterier 1)

Bekendtgørelse om virksomhedsansat kontrolpersonale på fjerkræslagterier 1) BEK nr 1261 af 16/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2011-20-2301-00688 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Analyse af de didaktiske muligheder ved brug af handlebane i bus uddannelserne

Analyse af de didaktiske muligheder ved brug af handlebane i bus uddannelserne Analyse af de didaktiske muligheder ved brug af handlebane i bus uddannelserne Anni Paulsen og Jes-Peter Nielsen AMU Syd December 2009 Indholdsfortegnelse Forord / baggrund... 2 Rammer for kørelektionerne...

Læs mere

Forandringer og konsekvenser

Forandringer og konsekvenser Forandringer og konsekvenser Det skal fortsat kræve tilladelse at udføre erhvervsmæssig persontransport. De nuværende fire tilladelser (taxi, limousine, offentlig servicetrafik og sygetransport) erstattes

Læs mere

Bekendtgørelse om kørekort 1)

Bekendtgørelse om kørekort 1) BEK nr 439 af 14/05/2012 Gældende Offentliggørelsesdato: 22-05-2012 Justitsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel

Læs mere

Kørehvile-tid. Regler og vejledning april 2007

Kørehvile-tid. Regler og vejledning april 2007 Kørehvile-tid Regler og vejledning april 2007 Køre-hvile-tid, regler og vejledning. 1. udgave april 2007. International Transport Danmark (ITD). Alle rettigheder forbeholdes. Enhver gengivelse eller kopiering

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1)

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 10. maj 2011 Forslag til Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) (Knallertkørekort

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer på postområdet. 1. Indledning

Høringsnotat. Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer på postområdet. 1. Indledning Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 cabi@tbst.dk www.tbst.dk Notat Høringsnotat Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer på postområdet 1. Indledning Trafik- og Byggestyrelsen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Undervisningsmin. Institutionsstyrelsen, j.nr. 092.923.031 Fremsat den 31. marts 2009 af Bertel Haarder Forslag

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelse om klageadgang og tilsyn med transportører og forvaltningsorganer for busterminaler m.v.

Høringsnotat. Bekendtgørelse om klageadgang og tilsyn med transportører og forvaltningsorganer for busterminaler m.v. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Høringsnotat Bekendtgørelse om klageadgang og tilsyn med transportører og forvaltningsorganer

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0710 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0710 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0710 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 21. december 2011 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Katarina Lundh Sagsnr.: 2011-810-0003 Dok.: 284379 GRUND- OG

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson

Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson BEK nr 599 af 10/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 0909636 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om kørekort 1)

Udkast til bekendtgørelse om kørekort 1) Udkast til bekendtgørelse om kørekort 1) I medfør af 56-57, 59-61, 63, stk. 5, 64, stk. 5, 66, stk. 6, 88 a, stk. 1, 118, stk. 8, 124 q, 130, stk. 1, 134 b og 134 c i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

UDKAST. Kapitel 3 Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

UDKAST. Kapitel 3 Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet vedrørende udøvelse af erhverv i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 I medfør af 4 a, 50, stk.

Læs mere

B-SOSU Bestyrelsesforeningen for Social- og sundhedsskoler

B-SOSU Bestyrelsesforeningen for Social- og sundhedsskoler Høring over AMU-bekendtgørelse kvitterer med dette høringssvar for Børne- og undervisningsministeriets henvendelse vedrørende høring over udkast til ny bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser. Indledningsvist

Læs mere

Nordisk Lastsäkringskonferens Stockholmsmässen 19. okt. 2005. Nordisk Lastsäkringskonferens

Nordisk Lastsäkringskonferens Stockholmsmässen 19. okt. 2005. Nordisk Lastsäkringskonferens Stockholmsmässen 19. okt. 2005 Hans Christiansen hc@tur.dk Seniorkonsulent for Vejgodstransport og Redning Stockholmsmässen 19. okt. 2005 Uddannelse til lastbilchauffører Uddannelse til kranførere Uddannelse

Læs mere

Uddannelse af lokomotivfører til kørelærer

Uddannelse af lokomotivfører til kørelærer DSB Risk Management Uddannelsesstandard Sølvgade 40 Ustd nr. 9-13 1349 Kbh. K Uddannelse af lokomotivfører til kørelærer 1. Indledning Denne standard er udarbejdet som følge af bekendtgørelsen om udstedelse

Læs mere

Udkast. Forslag. til. (Løn- og arbejdsvilkår for chauffører, udvidelse af overenskomstnævnets kompetence)

Udkast. Forslag. til. (Løn- og arbejdsvilkår for chauffører, udvidelse af overenskomstnævnets kompetence) 25. marts 2015 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. (Løn- og arbejdsvilkår for chauffører, udvidelse af overenskomstnævnets kompetence) 1 I

Læs mere

Bekendtgørelse om Tivolitog. Indhold

Bekendtgørelse om Tivolitog. Indhold Bekendtgørelse om Tivolitog Indhold Afsnit 1: Politiets meddelse og tilladelse Side 3 Afsnit 2: Synsvirksomhedens godkendelse. Side 4 Afsnit 3: Tivolitogets anvendelse. Side 5 Afsnit 4 Straf, betaling

Læs mere