Håndbog for etablering af SROanlæg i forbindelse med afværgeforanstaltninger. Teknik & Administration Nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndbog for etablering af SROanlæg i forbindelse med afværgeforanstaltninger. Teknik & Administration Nr. 2 1997"

Transkript

1 Håndbog for etablering af SROanlæg i forbindelse med afværgeforanstaltninger Teknik & Administration Nr

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD BAGGRUND OG FORMÅL Baggrund for rapporten Formål med rapporten Rapportens opbygning FORMÅL MED ETABLERING AF SRO-ANLÆG SRO-BEGREBET OG ANLÆGSTYPER Simpelt niveau Styring/regulering Overvågning/dataopsamling Udvidet/avanceret niveau Styring/regulering Overvågning/dataopsamling AKTIONSPLAN FOR VALG AF SRO-ANLÆG Behovsanalyse Generel behovsvurdering for drift af afværgeforanstaltninger Vurdering af behov for afrapportering og eksport af driftsdata Vurdering af eksisterende afværgeanlæganlæg i drift Vurdering af kommende afværgeanlæg med drift Vurdering af de økonomiske rammer for etablering af SRO-anlæg Konklusion Behovspræcisering Valg af SRO-anlægges opbygning Valg af datastruktur Driftsstruktur Udbygning af eksisterende anlæg Økonomi ved etablering og drift af anlæg med SRO Etablering af SRO-anlæg Udbud Installering og indkøring af SRO-anlægget ORGANISATION Organisatoriske overvejelser i forbindelse med drift af anlæg med SRO Forskellige organisationsmuligheder Amtslig drift Ekstern drift og amtslig regulering

3 6.2.3 Ekstern drift og regulering PARADIGMA FOR PROJEKTERING OG DRIFT Projektering Drift og monitering APPENDIKS: A Styring og overvågning..31 B Anlægstyper med økonomioversigt for etablering af afværgeforanstaltninger med SRO 34 C Omkostninger forbundet med etablering af SRO-anlæg 48 D SRO-projektparadigmaer 52 Københavns Amt Roskilde Amt E Eksempel på tilbudsliste for SRO-anlæg 57 3

4 1. FORORD Indenfor den nærmeste årrække kan det forventes, at der i amternes regi skal etableres en række afværgeforanstaltninger. Afhængig af afværgeforanstaltningernes omfang og antal kan det være hensigtsmæssigt, at der etableres en styring, regulering og overvågning (SRO) af disse anlæg. Amternes Depotenhed har med baggrund i den forventede udvikling, fået udarbejdet denne håndbog for etablering af SRO-anlæg i forbindelse med afværgeforanstaltningerne, Rapporten er udarbejdet af Hedeselskabet, Miljø- og Energidivisionen, afdelingen for Forurenet Jord og Grundvand i Roskilde. Indholdet i Håndbogen er blevet til i samarbejde mellem styregrupppen og Hedeselskabet. I styregruppen for projektet har siddet: I styregruppen for projektet har siddet: Arne Rokkjær Carina Nilsson Bjarne Petersen Jørn Bo Bartelt Lars Radoor Paulsen Amternes Depotenhed Roskilde Amt Københavns Amt Kemp & Lauritzen Vand & Miljø A/S Hedeselskabet Målet med rapporten er at give et konkret værktøj til: Vurdering af behov for etablering af SRO-anlæg. Valg af SRO-strategi. Håndbogen er tænkt som inspiration til de(n) sagsbehandler(e) der ude i amterne skal vurdere behovet for etablering af SRO-anlæg og eventuelt efterfølgende implementere dette. Drift af afværgeanlæg ligger udenfor rapportens formål. Rapporten giver ikke en vejledning i behandling og brug af data, som opsamles og lagres af SRO-anlæg. Rapporten behandler i korte træk muligheder og begrænsninger for eksport af opsamlede data fra SROanlæg. 4

5 2. BAGGRUND OG FORMÅL 2.1 Baggrund for rapporten Driften af afværgeforanstaltninger på affaldsdepoter skal, i henhold til Lov om Affaldsdepoter fra 1990 med seneste revision af 1996, varetages af de respektive amter som har gennemført afværgeforanstaltningerne. Siden lovens ikrafttræden, har amterne ud fra forskellige forhold sat et meget varierende antal afværgeanlæg i drift. Et enkelt amt har over 30 afværgeforanstaltninger i drift, mens andre ingen har eller kun ganske få. På nuværende tidspunkt er det overvejende drift af afværgeoppumpning, som dominerer antalmæssigt hos amterne. Driften kan dog også omfatte afværgeforanstalt-ninger mod udsivende lossepladsgas, indeklimaproblemer og fjernelse af jord- og grundvandsforurening ved hjælp af vakuumventilering og air sparging. Driften af et afværgeanlæg omfatter tilsyn, monitering og prøvetagning, som er nødvendigt for at sikre at afværgeanlægget fungerer. Driften af de igangværende afværgeforanstaltninger fordeler sig over flere forskellige typer af anlæg. Nogle afværgeanlæg er baseret på periodisk tilsyn af driftpersonale, mens andre afværgeanlæg er koblet på SRO-anlæg (Styring, Regulering, Overvågning), hvor tilsynene primært er styret af fejlalarmer, mens den daglige overvågning og eventuel regulering sker via SRO-anlægget. Det skal her præciseres, at termen SRO-anlæg anvendes meget bredt, og i praksis ofte anvendes om anlæg, der reelt ikke er deciderede SRO-anlæg; som f.eks. anlæg, der alene bruges til styring og overvågning eller alene overvågning. 2.2 Formål med rapporten Baggrunden for udarbejdelsen af rapporten er, at der inden for en nær fremtid forventes en stor stigning i antallet af afværgeforanstaltninger med drift. Der er således behov for en aktiv stillingtagen i de enkelte amter til drift af afværgeforanstaltninger. Formålet med denne rapport er at give sagsbehandlere og projektledere i amterne, med ansvar for projektering og drift af afværgeforanstaltninger et værktøj til få: Et indblik i de tekniske parametre som er bestemmende for Styring, Regulering og Overvågning af afværgeforanstaltninger i driftsfasen. En vurdering af behov for etablering af SRO-anlæg. En guide til, på baggrund af tekniske, økonomiske og organisatoriske forhold, at foretage de mest optimale beslutninger i forbindelse med valg af SRO-strategi. En indsigt i kravspecifikation og etablering af SRO-anlæg. Indholdsmæssigt vil rapporten beskrive de overvejelser som bør gøres, når et amt påtænker at benytte SRO som en del af driften af afværgeforanstaltninger. Rapportens indhold har grænseflader til, hvordan selve driften af afværgeforanstaltninger skal foretages, samt hvorledes driftsdata, opsamlet via af SRO-teknikken, skal eksporteres/importeres og behandles, herunder diverse overvejelser vedrørende kompatibilitet, men disse forhold er udenfor denne håndbogs rammer. 5

6 2.3 Rapportens opbygning Håndbogens enkelte afsnit har kort fortalt følgende indhold. I afsnit 3 beskrives de overordnede formål og fordele med at etablere SRO-anlæg. Afsnit 4 omhandler den tekniske beskrivelse af SRO-anlæg. Hovedintentionen med afsnittet er at formidle denne rapports definition af begreberne styring, regulering og overvågning. SRO-anlæg opdeles i henholdsvis en styrings- og reguleringdel samt en overvågnings- og dataopsamlingsdel. I afsnit 5, som er håndbogens hovedafsnit, gennemgås de forskellige trin i valget af et egnet SRO-anlæg, dvs. en behovsanalyse og strategien for indførelse af SRO-anlæg. Dette involverer en række overordnede overvejelser mht. hvilke parametre som skal overvåges, hvilke data som skal opsamles, SRO-anlæggenes kompleksitet, det forventede antal afværgeforanstaltninger i drift, drifttiden og den økonomiske ramme til brug for SRO-anlæg. Det gennemgås hvordan et godt udbudsmateriale kan udarbejdes med fokus på opdeling af de enkelte punkter i enhedspriser. Sidste del af afsnittet omhandler indkøring af SROanlægget og overgangen til den almindelige drift. Afsnit 5 behandler desuden den økonomiske del vedrørende etablering og drift af SROanlæg. Etableringsomkostninger kobles til antallet af hoved- og understationer, og mht. omkostningerne for driften af SRO-anlæg gennemregnes 4 eksempler for henholdsvis simpel og udvidet styring og overvågning af en afværgeforanstaltning. I afsnit 6 omtales de organisatoriske forhold i, som har indflydelse på valg af SROstrategi. I afsnit 7 gennemgås forslag til paradigma for projektering og drift af SRO-anlæg i punktform. I appendiks A uddybes en række tekniske detaljer ved SRO-anlæg. I appendiks B og C er der givet praktiske eksempler på basis-komponenter i SRO-anlæg og disses økonomi ved 4 forskellige typer af afværgeforanstaltninger. I appendiks D er vedlagt eksempler på SRO-projekterings-paradigmaer, og i appendiks E er vedlagt eksempel på tilbudsliste for et SRO-anlæg. 6

7 3. FORMÅL MED ETABLERING AF SRO-ANLÆG Hvorvidt det er aktuelt at anvende SRO-anlæg i forbindelse med drift af afværgeanlæg afhænger af en række forhold som f.eks. antal og type af afværgeanlæg, forventet driftsperiode og behovet for styring og regulering. Det tekniske valg af SRO-anlæg afhænger af de samme forhold, som nævnt ovenfor, og dette vil naturligvis påvirke valget af det SROanlæg, som vil være mest fordelagtigt at etablere. De overordnede formål med etablering af SRO-anlæg er at sikre en effektiv oprensning, at optimere den tekniske drift og at give en forbedret systematik i organisation og databehandling. Disse overordnede formål uddybes i det følgende: At sikre en effektiv oprensning: Sikre en kontinuert drift af afværgeprojekt: Ved anvendelse af SRO sikres, at afværgeanlægget ikke udsættes for udokumenterede driftsstop i en længere periode. I nogle typer af afværgeforanstaltninger, som f.eks. afværgeanlæg mod indsivende lossepladsgas, kan det være af vital interesse at sikre kontinuert drift og hurtige reaktioner ved driftstop. Termen kontinuert drift skal ses i forhold til situation, hvor der eksempelvis føres kvartalsvis tilsyn med en afværgeforanstaltning uden SRO. Her kan der i princippet går 3 måneder før en fejlfunktion opdages. Imødegåelse af driftsstop: Ved nogle typer af afværgeanlæg kan en overvågning af driftdata varsle en regulering af anlægget, og som derved kan forhindre et ellers kommende driftstop. At optimere den tekniske drift Regulering af afværgeanlæg på baggrund af ydre parametre: Nogle typer af afværgeanlæg kan være designet, så regulering er påkrævet ved store nedbørshændelser eller ved variation i tidevand eller barometerstand. Kontinuert at følge udviklingen i relevante parametre: Dette giver grundlag for en bedre dokumentation af driften af afværgeanlægget og de naturlige variationer i de forskellige parametre. Der opnås på den baggrund større sikkerhed for, at et givent stopkriterium er opnået, og at effekten er blivende. Det har eksempelvis betydning, for vurderingen af om en afværgeoppumpning skal stoppes. Her skal naturlige fluktuationer kunne tolkes korrekt, så oppumpningen stoppes på et rigtigt grundlag. Reduktion af driftsomkostninger: En optimering af driften af et afværgeanlæg, kan føre til kortere drifttid og højere oprensningsniveau og derved reducere de samlede driftomkostninger. Hvis drifttiden er af mindre betydning, kan der findes et balancepunkt, hvor driften er mest optimal i forhold til forureningsfjernelsen og udgifterne. Typeeksemplet er en afværgeoppumpning eller et vakuumventilationsanlæg med tilhørende rensning ved hjælp af kulfiltrering. 7

8 Her findes der et givent flow, som er optimalt i forhold til udgifterne til rensningen og afledningsafgiften for vand. At give forbedret systematik i organisation og datahåndtering Øget systematik i driftorganisationen: Drift af afværgeforanstaltning ved anvendelse af SRO-anlæg medfører en mere overskuelig driftsstruktur, som sikrer at ansvaret for såvel den daglige drift som den løbende evaluering bliver nemmere at uddelegere i driftsorganisationen. Tidsplan for tekniske serviceeftersyn af motorer og målekomponenter kan indarbejdes i SRO systemet således at servicetilsynene varsles i god tid. Tilvejebringelse af driftsdata: Systematisk opsamling af driftsdata og afrapportering af disse kan anvendes i forbindelse med evaluering af, dels den enkelte afværgeforanstaltning og dels i forbindelse med evaluering af effekt og omkostninger på forskellige typer afværgeforanstaltninger. Eksport af driftsdata: Yderligere kan automatisk registrede data eksporteres til brug for større samkøring i eksternt regi. 8

9 4. SRO-BEGREBET OG ANLÆGSTYPER I dette afsnit beskrives strukturen for etablering og drift af afværgeanlæg ved anvendelse af SRO-anlæg på forskellige niveauer. Mulighederne for styring, regulering og overvågning af afværgeanlæg spænder fra fuldstændig manuel styring og overvågning til fuldstændig automatiseret drift. SRO-begrebet kan opdeles i 2 hovedområder; styring/regulering og overvågning/dataopsamling. En nærmere beskrivelse af disse 2 hovedområder er givet i appendiks A. Graden af styring og regulering er uafhængig af omfanget af overvågning og dataopsamling, men i takt med stigende styrings- og reguleringsbehov øges ofte behovet for overvågning og dataopsamling med henblik på optimering og evaluering af driften. Forudsætningen for ethvert afværgeanlæg er de installationer, som er nødvendige for at tilfredsstille den valgte strategi for den enkelte oprensning eller afværgeforanstaltning. Det kan være et antal filtersatte boringer, en vakuumblæser og strømforsyning mv. Dertil kan så føjes komponenter, som giver mulighed for henholdsvis styring/-regulering og overvågning/dataopsamling. Det kan være sensorer, motorventiler, regulerbare motorer og understationer mv. Behovet for styringen/regulering af et afværgeanlæg er primært procesbetinget. Nogle processer kan udføres med simpel styring/regulering, andre komplicerede processer skal styres efter mere komplekse signaler fra komponenter såsom elektroniske flowmålere, trykmålere mv. De forskellige SRO-niveauer stiller forskellige krav til udformningen af de tekniske komponenter i afværgeanlæggene og giver forskellige drifts- og moniteringsmuligheder for de enkelte anlæg. I det følgende opdeles styring/regulering samt overvågning/dataopsamling på henholdsvis simpelt og udvidet/avanceret niveau. Opdelingen er foretaget for at gøre gennemgangen af begreberne overskuelig, men i virkeligheden er grænserne flydende og mulighederne for at kombinere SRO-delene ubegrænsede. En nærmere teknisk beskrivelse af forskellige typer af afværgeanlæg med SRO er givet i appendiks B. 9

10 4.1 Simpelt niveau Styring/regulering Afværgeanlæg med simpel styring/regulering defineres som anlæg, hvor der alene udføres styring på afværgeanlægget ved anvendelse af simple signaler. Styring af motorer udføres således typisk som stop/start via relæer. Alarm Vandur Understation Niveauføler Pumpe Fig 1: Anlæg med simpel styring /regulering og overvågning/dataopsamling Overvågning/dataopsamling Anlæg med simpel styring har ikke udvidet ekstern overvågning. Ændringer i styring og regulering af anlægget foregår alene manuelt on-site. Overvågning på simpelt niveau af en afværgeforanstaltning er videregivelse af driftsalarmer for at imødegå lange driftsstop. Der kan sendes alarm via en telefonforbindelse til en Minitekst alarmmodtager med tale, SMS, personsøger, mobiltelefon eller standard PC. Der gives alene alarmer i forbindelse med fejlstatus på anlægget i forhold til fastsatte alarmkriterier. Indhentning af driftsdata foregår ved manuel aflæsning og kontrol. Principopbygning ses på fig

11 4.2 Udvidet/avanceret niveau Formålet med etablering af afværgeanlæg med avanceret styring/regulering og overvågning/dataopsamling, kan dels være procesbetinget, men kan også være betinget af et ønske om at reducere driftsomkostningerne gennem optimering af de anvendte ressourcer, typisk omkostninger til el og vandafledningsafgift Styring/regulering Afværgeanlæg med udvidet styring defineres som anlæg, hvor der kan udføres avanceret styring, og hvor motorer mm. reguleres på baggrund af lokalt opsamlede driftsdata. Der kan udføres reguleringer ved aktivering af stop/startfunktioner, ændring af setpunkter og alarmgrænser samt regulering af f.eks. motorventiler og pumpehastigheder. Afværgeanlægget opkobles til en centralt placeret hovedstation, og har udover alarmfunktionen indbygget muligheder for ændring af styring og regulering af afværgeanlægget, såvel on-site som off-site, men selve programmeringsdelen for styring af afværgeforanstaltningen ligger normalt på understationen. Bærbar PC Standard PC SRO Flowmåler Rapportog Alarmprinter Understation Database Niveauføler Pumpe Fig 2: Anlæg med udvidet styring/regulerin og overvågning/dataopsamling Overvågning/dataopsamling Udvidet overvågning anvendes kun i forbindelse med afværgeanlæg med udvidet styring og regulering. Udover registrering af driftsalarmer kan den udvidede overvågning opsamle driftsdata til brug for dokumentation og efterfølgende justering af anlægget. 11

12 Der indhentes automatisk driftsdata fra understationen på afværgeanlægget til hovedstationen, hvor der kan implementeres alle former for databehandling og afrapportering. 12

13 5. AKTIONSPLAN FOR VALG AF SRO-ANLÆG I forbindelse med overvejelser om indførelse af SRO-anlæg til drift af afværgeforanstaltninger er det vigtigt, at der foretages en grundig analyse af omfanget af nuværende og kommende afværgeforanstaltninger med tilhørende drift. For at sikre den optimale udnyttelse af de samlede ressourcer, som anvendes i forbindelse med indførelse af SRO, samt for at give en ensartet og rationel projektering og drift af afværgeforanstaltningerne, skal der tages stilling til hvilke krav og ønsker der haves til omfanget af data, som ønskes opsamlet og behandlet fra de enkelte typer afværgeanlæg. Det er vigtigt, at SRO-anlægget tilpasses de ønskede krav og ikke omvendt, idet anlægsudgiften til selve SRO-anlægget kun udgør en mindre del af de samlede omkostninger i forbindelse med indførelse af SRO. Fig. 3. Aktionsdiagram for etablering af SRO-anlæg Det anbefales, at der i processen gøres anvendelse af ekstern bistand enten i form af ekstern konsulent eller ved sparring med andre amter, som har erfaringer med anvendelse af SRO i forbindelse med drift af afværgeforanstaltninger. 13

14 I det følgende gennemgås de overvejelser, som kan indgå i proccesen med at få etableret et SRO-anlæg, som lever op til de forventninger og krav, der følger af det valgte ambitionsniveau. 5.1 Behovsanalyse Som det fremgår af figur 3, er det indledende trin i aktionsplanen at analysere behovet for etablering af SRO-anlæg til afværgeforanstaltninger. Behovet for etablering af et SRO-anlæg vurderes udfra en gennemgang af nuværende og forventede afværgesager. Den forventede driftsperiode for de enkelte anlæg, krav til alarmer, styring/regulering, overvågning/dataopsamling samt fastlæggelse af krav til afrapportering af de opsamlede data skal beskrives. I projektgruppen for udarbejdelse af behovsanalysen bør indgå personer med kendskab til de eksisterende afværgeforanstaltninger samt sagbehandlere og projektledere med kendskab til drift og monitering. Der kan ligeledes med fordel inddrages ekstern konsulentbistand med faglig indsigt i opbygning af driftsorganisationer og projektering af SROsystemer. Behovsanalysen bør omhandle: Generel behovsvurdering for drift af afværgeforanstaltninger. -Beskrivelse af krav til alarmer og dataopsamling. -Beskrivelse af krav til styring og regulering. Vurdering af behov for afrapportering og eksport af driftsdata Vurdering af fordele og ulemper ved opkobling til SRO-anlæg for: -Eksisterende afværgeforanstaltninger -Kommende afværgeforanstaltninger Vurdering af de økonomiske rammer for etablering af SRO-anlæg I det følgende gennemgås de enkelte punkter i behovsanalysen Generel behovsvurdering for drift af afværgeforanstaltninger Vurdering af den overordnede driftsstruktur for afværgeforanstaltninger er et af nøglepunkterne i forbindelse med vurdering af behov for etablering af et SRO-anlæg. Der skal fastlægges krav til den tekniske del af driften i form af kravlister for styring og regulering samt kravlister til omfanget og karakteren af driftsdata, som ønskes opsamlet og lagret til brug for dokumentation for anlæggenes drift. Modtagere af data fra SRO-systemet skal defineres, og modtagernes krav til dataformater skal præciseres. Dette gælder for både interne som eksterne modtagere. Ligeledes skal det skitseres, hvorledes driften planlægges organiseret i takt med det forventede øgede antal afværgesager. Det øgede antal sager kan betyde, at der skal opbygges en anden driftsstruktur end den nuværende, både med hensyn til personalesammensætning og til organisationsplan. 14

15 De data som ønskes opsamlet og lagret, skal forholde sig til antallet af parametre som ønskes opsamlet, gerne med en begrundelse for hver enkelt parameter. Data som typisk opsamles kontinuert er vandflow, luftflow,vandspejlsniveau, ph, ledningsevne, iltindhold og elforbrug. Med SRO gives mulighed for opsamling af data til brug for evaluering af anlæggets drift. Men der gives også mulighed for at opsamle data, som alene optræder som styreparametre, men som ikke er relevante for den videre evaluering af anlæggene. Ligeledes skal der opstilles krav til frekvensen af de lagrede data, således at der ikke opsamles værdier hvert minut, når en gennemsnitsværdi pr. døgn kan tilfredstille kravet til efterbehandlingen af data. Dette er nærmere beskrevet i afsnit Det er begrænsningens kunst at få det fulde udbytte af de opsamlede data. Såfremt der ukritisk opsamles data, risikeres det at rationaliserings- og systematikfordelen drukner på grund af arbejdet med håndtering af de store datamængder. Omvendt kan opsamlede data dog miste meget af deres værdi hvis de data, som de relaterer sig til ikke opsamles samtidigt. Brugere af de opsamlede data og deres krav til dataformater skal klarlægges. Til den tekniske drift kræves ofte udskrifter hver måned med angivelse af samlet køretid for motorer med driftsintervaller som funktion af køretid. Sagsbehandlere kan have krav til en overskuelig grafisk fremstilling af ændring i vandspejlskoter eller sammenhæng mellem samlet flow og tryk for ventilatorer, samt mulighed for levering af data i format som kan behandles i simpelt regneark. Yderligere kan der være behov for at videregive driftsoplysninger i forbindelse med oppumpninger på primære magasiner til andre databaser som GIS eller lignende. For at få etableret et velfungerende SRO-anlæg er det vigtigt på et tidligt tidspunkt i projektfasen at få overblik over modtagere af data og deres krav til disse. Krav til alarmniveau skal defineres. Ønskes on-line alarmer med 24 timers overvågning med overførsel af alarmer til driftspersonale med rådighedsvagt; ønskes alene alarmer som modtages i normal arbejdstid, eller kan behovet dækkes med konstatering af driftsstop i forbindelse med tilsynsbesøg. Driftsorganisationen skal tilpasses således, at de ønskede krav til aktion på alarmer og håndtering og behandling af driftsdata kan varetages. Ønskes 24 timers overvågning på driften, uden at der haves døgnvagt på amtsgården, skal der etableres tilkaldefunktion med bærbar hovedstation med alarmopkald eller entreres med ekstern driftsovervågning, eks. amtets vejafdeling, som ofte har tilknyttet døgnvagt. Der skal i driftsorganisationen forefindes den nødvendige ekspertise til at tilfredstille de stillede krav til behandling af de indkomne data. Ellers skal denne ekspertise tilføres ved efteruddannelse af driftspersonalet eller ved at inddrage eksterne konsulenter, (se afsnit 6). Da den overordnede strategi for drift af afværgeforanstaltninger er et af nøglepunkterne i forbindelse med optimal udnyttelse af en evt. SRO-investering, bør det sikres, at der er politisk opbakning til den valgte strategi forinden den videre sagbehandling. Det er vigtigt at holde sig for øje, at de overordnede strategiske overvejelser vedrørende alarmer, dataopsamling og -behandling er uafhængige af, om der etableres SRO-anlæg 15

16 eller ej. Strategien skal sikre, at de overordnede målsætninger vedrørende drift af afværgeanlæggene samt håndtering af drifts- og moniteringsdata indfries. Etablering af et eventuelt SRO-anlæg er alene et hjælpeværktøj til at nå den aktuelle målsætning Vurdering af behov for afrapportering og eksport af driftsdata Det aktuelle behov for opsamling og lagring af driftsdata skal defineres. I den forbindelse er det vigtig at forholde sig til formålet med opsamling af de respektive driftsdata. Nogle data opsamles alene med henblik på styring og regulering af afværgeanlægget, andre med henblik på tilvejebringelse af dokumentation af afværgeanlæggets funktion og afrapportering, mens andre data opsamles med eksport til andre brugere for øje. Gennemgangen af behovet skal i denne forbindelse især omhandle, hvorledes data ønskes lagret, tilgængelighed af lagrede data og muligheder for eksport af lagrede data. Det er også vigtig at definere behovet for efterbehandling af de opsamlede data, især med hensyn til de data som ønskes eksporteret til ekstern modtager. Disse data skal lagres i det format som modtageren skal bruge, f.eks. Standat. Som minimum skal alle data fra SRO-databasen kunne eksporteres som kommaseparerede filer Vurdering af eksisterende afværgeanlæganlæg i drift Der skal foretages en registrering af antal afværgeanlæg i drift samt den forventede resterende driftstid. For hver enkelt afværgeanlæg afklares, om det skal kobles op på et kommende SRO-anlæg, og om afværgeanlægget i den forbindelse ønskes udbygget således, at der kan håndteres flere signaler. Opkobling af eksisterende afværgeanlæg med tilføjelse af nye styrings og overvågningsparametre indebærer ofte en relativ høj anlægsinvestering, hvorfor det i hvert enkelt tilfælde skal vurderes, om det respektive afværgeanlæg skal medtages i SRO-anlægget, og i hvilken grad det eventuelt skal udbygges styringsmæssigt. En investering i et SRO-anlæg er ikke nødvendigvis ensbetydende med at alle eksisterende afværgeanlæg skal kobles til dette. Der skal udarbejdes et overslag for omkostninger til ombygning af de eksisterende afværgeanlæg, således at de dels tilfredstiller kravene for at kunne blive koblet på SROanlægget, og dels tilfredsstiller de supplerende ønsker, der måtte være i forbindelse med ombygningen. På baggrund af erfaringer med opkobling af eksisterende afværgeanlæg til SRO-anlæg, anbefales det som udgangspunkt at tilslutte afværgeanlæg med en restdrifttid på mere end 3 år eller mere. Ved driftssager med en restdrifttid på mindre end et år er det sjældent økonomisk optimalt at tilslutte anlægget til SRO-anlægget, idet selve driften via SROanlægget også har en hvis indkøringsperiode. Dette må dog vurderes nærmere i de konkrete sager. 16

17 5.1.4 Vurdering af kommende afværgeanlæg med drift For at sikre sig det bedste beslutningsgrundlag i forbindelse med valg af SRO-anlæg, er det vigtigt, at der udarbejdes en prognose for kommende afværgeforanstaltninger med efterfølgende drift. Prognosen skal omfatte dels antallet og dels udbygningstakten inden for den nærmeste årrække, minimum 3 år. Prognosen skal udover at medvirke til at afklare behovet for SRO, danne baggrund for valg af fleksibilitet i udbygningen af SRO-anlæggtes hovedstation. Ofte er det overordnet en politisk afgørelse i hvilken takt afværgeforanstaltninger iværksættes, hvorfor det er vigtigt, at prognosen forholder sig aktivt til den gældende politiske strategi Vurdering af de økonomiske rammer for etablering af SRO-anlæg Behovsanalysen skal munde ud i et oplæg til SRO-struktur med et økonomisk overslag på skitseniveau over omkostningerne forbundet med etablering og drift af SRO-anlæg. Overslaget bør indeholde omkostninger til etablering af understationer, etablering af hovedstation evt. flere, samt omkostninger til opkobling af eksisterende afværgeforanstaltninger. Desuden skal der udarbejdes økonomisk overslag over udgifter til drift af afværgeforanstaltningerne med SRO, samt udgifter forbundet med etablering og uddannelse af driftsfunktionen. De økonomiske overslag skal sikre, at ikke alene de tekniske krav, men også de økonomiske rammer er kendt og indgår i beslutningsgrundlaget for vurdering af behov for SROanlæg. I appendiks B er udarbejdet oversigt over omkostningerne forbundet med etablering af SRO-anlæg på forskellige niveauer. Priserne bør alene anvendes som vejledende omkostninger. Ligeledes er medtaget en oversigt over forventet tidsforbrug i forbindelse med drift af afværgeforanstatninger drevet med SRO. I appendiks C gives nogle vejledende overslagspriser på etablering af et komplet SROanlæg. De angivne omkostninger er givet på baggrund af erfaringer i forbindelse med kendte omkostninger til etablering af SRO-anlæg samt vurdering af tilbud fra anerkendte SRO-leverandører. Der gøres dog opmærksom på, at der er store variationer i omkostningerne dels på de enkelte dele af SRO-anlægget og dels på det samlede anlæg fra de forskellige udbydere Konklusion Såfremt det på baggrund af behovsanalysen vurderes, at der ikke er aktuelt eller fremtidigt behov for etablering af et SRO-anlæg, anbefales det, at der i den overordnede strategi for 17

18 etablering og drift af afværgeforanstaltninger alligevel åbnes mulighed for en eventuel senere implementering af SRO-anlæg. Dette vil være en fordel, såfremt forudsætningerne for den nuværende behovsanalyse ændres væsentligt. Det anbefales rent praktisk, at der i kommende afværgeanlæg under alle omstændigheder bør vælges lokale understationer, således at de senere kan kobles op på SRO-anlæg med central hovedstation, ligesom der i anlægsfasen bør etableres trækrør mellem procesenheder og elskabet for eventuel senere kabling for følere og modulerede motorer. En sådan overordnet strategi vurderes at kunne gennemføres for en beskeden merudgift i forbindelse med etablering af kommende afværgeforanstaltninger. Såfremt det på baggrund af behovsanalysen vurderes, at der er et behov for etablering af SRO-anlæg, og der foreligger et foreløbigt økonomisk tilsagn fra den administrative projektorganisation, jf. fig 3, er næste trin i aktionsplanen at fastlægge funktionskravene til SRO-anlægget. Funktionskravene skal dels anvendes i forbindelse med projektering af den fastlagte strategi, og dels anvendes i forbindelse med udarbejdelse af udbudsmaterialet. Overordnet skal der iværksættes en handlingsplan til sikring af, at der opnås det optimale resultat af SRO-investeringen. Det er i denne forbindelse vigtigt at fastlægge den endelige overordnede amtslige strategi for drift af afværgeanlæg, således at afværgeanlæg etableres og udbygges i henhold til denne strategi. 5.2 Behovspræcisering Næste fase jvf. figur 3, er præcisering af de generelle driftsovervejelser og kravlister udarbejdet i den indledende behovsanalyse. Specielt skal defineres det endelige ambitionsniveau for overvågning og databehandling, om udbygningen af SRO-anlægget ønskes udført etapevis, og om alle kommende afværgeanlæg ønskes forbundet til SRO-anlægget. Teknisk specifikation Dataspecifikation Softwarespecifikation Alm. driftsspecifikation Fig.4 Procesdiagram for behovspræcisering Arbejdet med at præcisere kravene til et SRO-anlæg er, som det fremgår af fig 4, en iterativ proces, som skal gennemløbes flere gange før det endelige resultat nås. Haves der ingen eller kun få anlæg med avanceret styring og overvågning, er det oplagt at starte med kravene til den almindelige driftsspecifikation. Haves der allerede mange anlæg 18

19 med avanceret styring og overvågning, som ønskes implementeret i det nye SRO-anlæg, er det hensigtsmæssigt at undersøge de tekniske specifikationer på de bestående anlæg, for at vurdere om de eventuelt kan danne baggrund for udbygningen af SRO-anlægget. Såfremt der etableres et SRO-anlæg, anbefales det som udgangspunkt, at tilslutte alle kommende afværgeforanstaltninger til hovedstationen. Dette gælder også for de mindre anlæg. Derved sikres en kontinuitet og sikkerhed i drift og overvågning af afværgeforanstaltningerne, som kan være vanskelig at tilvejebringe, hvis de enkelte anlæg overvåges og drives via forskellige driftsstrukturer. 19

20 5.2.1 Valg af SRO-anlæggets opbygning På baggrund af oplægget i behovsanalysen, skal SRO-anlæggets opbygning endeligt fastlægges, samt om det i givet fald skal omfatte alle amtets kommende afværgeforanstaltninger med drift. Figur 5 kan give en vejledning til valg af SRO-anlæggets opbygning. Antal anlæg Mange Simpel styring Simpel overvågning Med alarmopkald for driftsalarmer Udvidet styring Udvidet overvågning Med dataopsamling og database Få Simpel styring Ingen overvågning Manuel overvågning Ingen alarmopkald Lille Udvidet styring Simpel overvågning Med alarmopkald for driftsalarmer Stor Komplexitet og krav til driftsikkerhed Fig.5. Vejledende forslag til valg af SRO-niveau Såfremt der ønskes et fuldt udbygget SRO-anlæg, er mange af de teknisk baserede valg på afværgeanlæggene givet på forhånd. Der skal således altid på afværgeanlæggene etableres en understation med modem forbindelse til en hovedstation og følere og målere skal etableres med signaludgang. Det anbefales, at der ved valg af system lægges vægt på, at der vælges en af de betydende operatører på markedet, eller som minimum at en mindre leverandør anvender komponenter og programmeringsværktøj af et anerkendt og udbredt fabrikat. Dette for at sikre de bedste muligheder for at anlægget kan serviceres og vedligholdes i den nærmeste fremtid. Det anbefales på nuværende tidspunkt, at programmeringsplatformen for SRO-anlægget skal være baseret på Windows 95, idet dette er den mest udbredte platform, og det styresystem som forventes at være det mest udbredte inden for en årrække. Dette sikrer, at en kommende udvikling af supplerende programværktøjer vil være kompatible med det etablerede SRO-anlæg. Det er vigtigt at holde sig for øje, at et givent SRO-anlæg relativt hurtigt bliver forældet set i forhold til kommende udgaver af tilsvarende anlæg, idet udviklingen hurtigt overhaler selv nye og i dag avancerede anlæg. 20

Fakta om V1-kortlægning

Fakta om V1-kortlægning Fakta om V1-kortlægning Hvad er kortlægning på vidensniveau 1? Kortlægning på vidensniveau 1 (V1) er en registrering af arealer, hvor der er eller har været aktiviteter, der kan have forurenet jorden.

Læs mere

Udviklingen fra 1945 til 2011

Udviklingen fra 1945 til 2011 Udviklingen fra 1945 til 2011 Hvorfor fokuser på pumpers energiforbrug? Energi forbrug (El) Hvor meget af Danmarks elforbrug bruges af pumper? Ca. 20 % til pumpedrift Vandværkernes energiforbrug Hvor meget

Læs mere

Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1

Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1 Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1 INDLEDNING Det statslige indkøb af konsulentydelser har flere gange været

Læs mere

Komplette SRO-løsninger til vandværker

Komplette SRO-løsninger til vandværker Vandværker Komplette SRO-løsninger til vandværker optimer driften gennem styring, regulering og overvågning B.v. electronic a/s Automation med ansvar Den stærke partner i Vandværksbranchen Gennem mange

Læs mere

Se nogle flere oversrifter med funktioner på de efterfølgende sider og læs videre på

Se nogle flere oversrifter med funktioner på de efterfølgende sider og læs videre på Alarms Manager er et system der overvåger, styrer og alarmerer fra alle tænkelige hændelser og fra et utal af forskellige systemer. Alarms Manager kan erstatte, eller supplere alle typer systemer og tekniske

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere

Vidensdeling og kontinuert uddannelse er nøglebegreber hos FH Automation A/S.

Vidensdeling og kontinuert uddannelse er nøglebegreber hos FH Automation A/S. FH Automation A/S Rådgivning og Automa-tion indenfor: Scada PLC Drives & Motion Robotteknologi El-Tavler Elektrisk & Mekanisk Service Hos FH Automation har vi mange års erfaring med automatisering, og

Læs mere

MES Industriel IT SCADA Automation. AnaMo. Fremtidens ledelsesværktøj. (+45)

MES Industriel IT SCADA Automation. AnaMo. Fremtidens ledelsesværktøj. (+45) MES Industriel IT SCADA Automation Fremtidens ledelsesværktøj (+45) 97 52 50 22 info@frontmatec.com www.frontmatec.com Fremtidens ledelsesværktøj til forsyningsbranchen fra 3. parts systemer som f.eks.

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi R A P P O R T Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017 Viden & Strategi Juni 2014 S i d e 2 1. Baggrund og formål med strategien for konkurrenceudsættelse

Læs mere

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse Vejledning til Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse 1 Forord Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for drift af elforsyningsanlæg (SKS-driftsledelse) indeholder anvisninger på kvalitetsstyringsaktiviteter

Læs mere

CPU, 702 702 702 15 6.22 MJK

CPU, 702 702 702 15 6.22 MJK ComTroller 702 er udviklet til styring og overvågning af mindre pumpestationer og boringer til vandforsyning. ComTroller 702 er en komplet enhed med ind- og udgange, CPU, datalogger, og kommunikationsporte

Læs mere

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Januar 2015 Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Effektiv drift og vedligeholdes af kulturejendomme Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) blev oprettet i oktober

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Overvejelser og betragtninger ved valg af CTS

Overvejelser og betragtninger ved valg af CTS Overvejelser og betragtninger ved valg af CTS Overvejelser og betragtninger ved valg af CTS Ved Henrik Schledermann Fag-ansvarlig for Bygningsautomatik Overvejelser og betragtninger ved valg af CTS Indholdsfortegnelse.

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Udvikling af en fælles PLC og SRO standard i forsyningsvirksomhed. Morten C. Jørgensen

Udvikling af en fælles PLC og SRO standard i forsyningsvirksomhed. Morten C. Jørgensen Udvikling af en fælles PLC og SRO standard i forsyningsvirksomhed Morten C. Jørgensen Agenda Præsentation Proces ny standard Teknisk løsning Udvikling og vedligeholdelse Programmeringseksempler Hvem er

Læs mere

Afklaringsrapport vedr. styring af varmecentraler A/B Skydebanen

Afklaringsrapport vedr. styring af varmecentraler A/B Skydebanen Afklaringsrapport vedr. styring af varmecentraler A/B Skydebanen......... Dato: 19-08-2016 Indhold 1 Omfang og formål 3 2 Anlæggets opbygning 3 3 Overordnet vurdering af varmecentralens tilstand 3 3.1

Læs mere

ADAP-KOOL kompressorstyring. Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING

ADAP-KOOL kompressorstyring. Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING ADAP-KOOL kompressorstyring Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING ADAP-KOOL Solutions you can grow with Kompressorstyring og optimering ADAP-KOOL kølestyringer giver stor fleksibilitet

Læs mere

Auditbeskrivelser for TPM

Auditbeskrivelser for TPM 2-5-3 V01 Udføres vedligeholdelse: Forebyggende på udstyr? Punktet er opfyldt, hvis det kan verificeres, at der udføres forebyggende vedligeholdelse på udstyr. Verifikationen kan opfyldes ved, at der er

Læs mere

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt A. EJERSEN Udkast til Rådgivningskontrakt Indholdsfortegnelse 1. Parterne 1 2. Opgaven 1 3. Aftalegrundlag 2 4. B. RÅDGIVERSENS ydelser 2 5. A. EJERSENS ydelser 2 6. Tidsfrister 3 7. Økonomisk grundlag

Læs mere

InfoPro 2i. Profil Softwarefirmaet MaCom A/S blev etableret i 1992. Vi udvikler og markedsfører dokumenthåndteringssystemet InfoPro.

InfoPro 2i. Profil Softwarefirmaet MaCom A/S blev etableret i 1992. Vi udvikler og markedsfører dokumenthåndteringssystemet InfoPro. InfoPro 2i Profil Softwarefirmaet MaCom A/S blev etableret i 1992. Vi udvikler og markedsfører dokumenthåndteringssystemet InfoPro. Mission MaCom's mission er at sikre og skabe struktur i vores kunders

Læs mere

Energibevidst indkøb af større anlæg Beskrivelse af sagsforløb

Energibevidst indkøb af større anlæg Beskrivelse af sagsforløb Energibevidst indkøb af større anlæg Beskrivelse af sagsforløb Indholdsfortegnelse Beskrivelse af sagsforløb... 2 Fra idé til forslag... 3 Opstilling af krav... 4 et... 5 n... 6... 7 Januar 2001 Beskrivelse

Læs mere

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation FORSLAG TIL DRØFTELSE I MED-HOVEDUDVALGET Dato: 5. november 2013 Brevid: 2190067 Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation Indledning og baggrund I januar

Læs mere

OPFØLGNING PÅ VIRKSOMHEDERS KLIMAHANDLINGSPLANER

OPFØLGNING PÅ VIRKSOMHEDERS KLIMAHANDLINGSPLANER Vejledning: OPFØLGNING PÅ VIRKSOMHEDERS KLIMAHANDLINGSPLANER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion 2. Formål med opfølgning på virksomhedernes klimahandlingsplaner 3. Centrale problemstillinger i opfølgningen

Læs mere

Mx-5000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk

Mx-5000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk Mx-5000 Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk Sikkerhed sat i system Mx-5000 Brugervenlig og pålidelig ABA-central. Mx-5000 serien er bygget

Læs mere

Parathedsmåling. Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation

Parathedsmåling. Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling Parathedsmåling Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Parathedsmålingen er et redskab, der

Læs mere

Bilag 2: Uddybning af temaer

Bilag 2: Uddybning af temaer Bilag 2: Uddybning af temaer Indhold Bilag 2: Uddybning af temaer... 1 1. Temaer i den tekniske dialog... 3 2. Leverancemodeller... 3 3. Vederlagsmodeller... 5 4. Dokumentation og transition... 5 5. Serviceniveauer,

Læs mere

Aftale om deltagelse og samarbejde i DONG Energys Power Hub Pilotprojekt

Aftale om deltagelse og samarbejde i DONG Energys Power Hub Pilotprojekt Aftale om deltagelse og samarbejde i DONG Energys Power Hub Pilotprojekt Mellem parterne Hørsholm kommune, Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm, cvr-nr. 70960516, herefter kaldet Hørsholm kommune DONG Energy

Læs mere

Registrering og styring af driftssager Webbaseret database SMART Afværge

Registrering og styring af driftssager Webbaseret database SMART Afværge Registrering og styring af driftssager Webbaseret database SMART Afværge Else Kathrine Friis, Procesingeniør Region Sjælland Mads Georg Møller, Chefkonsulent Rambøll Danmark Udgangspunktet Hvad gør vi!

Læs mere

Greve Kommune Hjælpemidler. 26. marts 2009

Greve Kommune Hjælpemidler. 26. marts 2009 Greve Kommune Hjælpemidler 26. marts 2009 1. Baggrund og formål Greve Kommune har henvendt sig til KLs Konsulentvirksomhed (KLK) med henblik på bistand til en afklaring af de muligheder, kommunen kan anvende

Læs mere

FH Automations A/S pumpestyringskontroller konfigurerebar op til 4 pumper.

FH Automations A/S pumpestyringskontroller konfigurerebar op til 4 pumper. FH Automations A/S pumpestyringskontroller konfigurerebar op til 4 pumper. FH Automations S7-1200 Standard Pumpestyringen, er en fleksibel PLC-styring til pumpestationer med forskellig hardware-konfiguration.

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE AUTOMATIK

FUNKTIONSBESKRIVELSE AUTOMATIK FUNKTIONSBESKRIVELSE AUTOMATIK Randers Lille Skole - udvidelse Udg. dato: 20.10.2015 Side : 2/ 7 1. Generelt Alle ydelser inden for CTS og automatik beskrevet i nærværende dokument indgår i automatikarbejdet.

Læs mere

(Bilaget ligger på i pdfformat og word-format.)

(Bilaget ligger på  i pdfformat og word-format.) BILAG 7 DEN AGILE METODE OG SAMARBEJDSORGANISATION (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skemaer udfyldes af Tilbudsgiver. Besvarelsen

Læs mere

SAS Standardarbejde i Administration og Service

SAS Standardarbejde i Administration og Service DI-version 2014-12-17 SAS Standardarbejde i Administration og Service Alle rettigheder tilhører DI 2-5-4 - SAS - Ledelsens Vejledning - 2014-12-17 side 1 af 8 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

Aquis. Optimering af vandforsyninger

Aquis. Optimering af vandforsyninger Aquis Optimering af vandforsyninger 80 % af forsyningens investering ligger i distributionsnettet Aquis giver dig fuld kontrol 2 Fremtidens udfordringer Uden realtidsinformationer om driften, netværkets

Læs mere

FÆLLES UDBUD AF ØKONOMI- OG LØNSYSTEM UDBUDSSTRATEGISK AFKLARING

FÆLLES UDBUD AF ØKONOMI- OG LØNSYSTEM UDBUDSSTRATEGISK AFKLARING FÆLLES UDBUD AF ØKONOMI- OG LØNSYSTEM UDBUDSSTRATEGISK AFKLARING ØKONOMI- OG LØNSYSTEM UDBUDSSTRATEGISK AFKLARING Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 5161 1000 F +45 5161 1001 www.ramboll.dk

Læs mere

Introduktion til redskaber

Introduktion til redskaber December 2007 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Projekt "Sammenhængende Børnepolitik"...1 Lovgrundlag...2 Vejledning til redskabssamlingen...3 Hvordan bruges redskabssamlingen?...3 Læsevejledning...4

Læs mere

Vandforsyning. Trendsættende SRO-systemer siden (+45)

Vandforsyning. Trendsættende SRO-systemer siden (+45) Vandforsyning Trendsættende SRO-systemer siden 1983 (+45) 97 52 50 22 info@frontmatec.com www.frontmatec.com Tillad os at præsentere Frontmatec SRO-løsninger til vandforsyningsbranchen Vandforsyningernes

Læs mere

Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1

Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1 Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1 1. Baggrund for den eksterne kvalitetssikring Som led i at sikre det bedst mulige beslutningsgrundlag for Folketingets vedtagelse af store anlægsprojekter

Læs mere

Handlingsanvisning. Indskriv i kontrakterne at der forventes brug af Ajour, samt i hvilket omfang.

Handlingsanvisning. Indskriv i kontrakterne at der forventes brug af Ajour, samt i hvilket omfang. Bygherre Kontrakter Projektgennemgang Er bygherre interesseret i digital aflevering? Få afklaret hvad forventningerne er til omfanget af kvalitetssikringen. Det kan være en fordel at aflevere digitalt

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE UDKAST December 2010 Sagsnr. 10/9903 2 Udbudsstrategi I henhold til Styrelsesloven skal Byrådet inden udgang af funktionsperiodens første år i en udbudsstrategi vurdere,

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK

FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK INDHOLD 1. De grundlæggende regler. 3 1.1. Baggrund for udbudspolitikken.. 3 1.1.2. Målsætning 3 1.2. Afgrænsning.. 3 2. Politisk ansvar og beslutning. 3 2.1. Leverandørvalg,

Læs mere

Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk. MENTOR company September 2010

Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk. MENTOR company September 2010 Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk MENTOR company September 2010 Indhold Sammendrag af projektet Forudsætning for fortsat drift Elementer i fremadrettet strategi og handlingsplan

Læs mere

Indkøbspolitik for Gentofte Kommune

Indkøbspolitik for Gentofte Kommune for Gentofte Kommune DE TVÆRGÅENDE FUMKTIONER 1. Forord...1 2. kens overordnede formål...1 3. kens indhold...1 4. kens anvendelse og virkeområde...2 5. Organisering af indkøb...2 6. Indkøbsaftaler...4

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013 Indsatsområde: IT-udvikling opfølgning og tilføjelser med rødt, den 29.juni 2013 It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det effektiv del af det udviklingsarbejde 2012-15 arbejde således

Læs mere

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet Varmestyringsmodulet, der kontrolleres fra EG Brandsoft kalenderen,

Læs mere

Funktionskontrakter for ITS

Funktionskontrakter for ITS Funktionskontrakter for ITS Jørgen Birk, jbi@cowi.dk COWI A/S Abstrakt Midttrafik har med assistance fra COWI gennemført udbud og indgået kontrakt med en leverandør for tælling af passagerer i Aarhus bybusser

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så ligger det færdige udkast klar til den kommende version af ISO 9001:2015. Standarden er planlagt til at blive implementeret medio september 2015. Herefter har virksomhederne

Læs mere

BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL TOVHOLDER- FUNKTION. Socialt Udviklingscenter SUS

BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL TOVHOLDER- FUNKTION. Socialt Udviklingscenter SUS BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL TOVHOLDER- FUNKTION Socialt Udviklingscenter SUS TOVHOLDERFUNKTION (ET BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL) Socialt Udviklingscenter SUS, 2014 Udarbejdet for Socialstyrelsen www.sus.dk

Læs mere

Køreplan for projekter Øvrige anlæg, IT og teknologiprojekter og. udviklingsprojekter m.v. Retningslinier og tjeklister.

Køreplan for projekter Øvrige anlæg, IT og teknologiprojekter og. udviklingsprojekter m.v. Retningslinier og tjeklister. Køreplan for projekter Øvrige anlæg, IT og teknologiprojekter og udviklingsprojekter m.v. Retningslinier og tjeklister Udarbejdet af: Torben Gregersen Dato: 25-08-2010 Sagsnummer.: 85.00.00-A00-1-10 Version

Læs mere

Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College

Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 Statens Indkøbspolitik...3 Samarbejde på tværs af Danmark...4 Lokale

Læs mere

Tilbudsmateriale: Udvidelse af eksisterende serverplatform.

Tilbudsmateriale: Udvidelse af eksisterende serverplatform. 2. januar 2012 Tilbudsmateriale: Udvidelse af eksisterende serverplatform. 1. Introduktion Dette tilbudsmateriale er annonceret på Syddjurs Kommunes hjemmeside iht. Bekendtgørelsen af lov om indhentning

Læs mere

Høring af den reviderede fælleskommunale dokumentationsmetode

Høring af den reviderede fælleskommunale dokumentationsmetode Høring af den reviderede fælleskommunale dokumentationsmetode 26. maj 2011 [Resultatet af høringen] Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Status på besvarelser... 3 Gennemgang af høringssvarene... 4 Værdien

Læs mere

Visionskommune. Introduktion til arbejdet med visionskommuner.

Visionskommune. Introduktion til arbejdet med visionskommuner. Visionskommune Introduktion til arbejdet med visionskommuner. VISIONSKOMMUNE Målsætninger En visionskommune er en kommune, der bevidst i hele kommunens virke arbejder for at få flest mulige borgere til

Læs mere

Automatiseret Alarmbaseret Prøvetagning. Afrapportering for projekt støttet af VTU-Fonden

Automatiseret Alarmbaseret Prøvetagning. Afrapportering for projekt støttet af VTU-Fonden Automatiseret Alarmbaseret Prøvetagning Afrapportering for projekt støttet af VTU-Fonden 28-6-2015 1 Projekt 7640.2013: Projekt-titel: Automatiseret alarmbaseret prøvetagning (AAP) Hovedansøger: Amphi-Bac

Læs mere

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik)

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik) Politik for konkurrenceudsættelse (Indkøbs- og Udbudspolitik) Økonomisk Forvaltning April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 1 POLITIKKENS DÆKNINGSOMRÅDE... 3 1.1 Hvad dækker politikken... 3 1.2 Hvem

Læs mere

En 100% bærbar løsning! altid i front!

En 100% bærbar løsning! altid i front! En 100% bærbar løsning! Alle funktioner samlet i et system: Klientkartotek Journaler Debitorstyring Dataoverførsel bærbar/stationær Afregning / Fakturering Tidsbestilling PBS Præparat- og ydelsestabeller

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST8

It-sikkerhedstekst ST8 It-sikkerhedstekst ST8 Logning til brug ved efterforskning af autoriserede brugeres anvendelser af data Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST8 Version 1 Maj 2015 Logning

Læs mere

Sociale partnerskaber

Sociale partnerskaber Sociale partnerskaber Projektbeskrivelse Projektleder: Ejnar Tang Senest revideret: 5/12/2016 Baggrund Børne- og Familieudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget igangsatte i august

Læs mere

Kvalitetssikring i BBR-arbejdet

Kvalitetssikring i BBR-arbejdet Kvalitetssikring i BBR-arbejdet En sammenfattende vejledning om hvordan datakvaliteten i BBR kan forbedres Maj 2006 I medfør af lov om bygnings- og boligregistrering påhviler det kommunalbestyrelsen at

Læs mere

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

ProMark workforce management ProJob

ProMark workforce management ProJob ProMark workforce management er løsningen til optimering af virksomhedens produktionsprocesser og -omkostninger gennem oversigter, indsamling af produktionskritiske jobdata, effektiv rapportering og integration

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

IT og økonomi. Organisering af IT. Strategi og planlægning. Systemudvikling 3 Systemudvikling og systemanskaffelse. Hovedopgaver

IT og økonomi. Organisering af IT. Strategi og planlægning. Systemudvikling 3 Systemudvikling og systemanskaffelse. Hovedopgaver IT og økonomi Systemudvikling 3 Systemudvikling og systemanskaffelse Organisering af IT Hovedopgaver Strategi og planlægning Udvikling og anskaffelse Drift Brugersupport Strategi og planlægning Topledelsen

Læs mere

Den bedste løsning. er den som bliver anvendt. RISMAexecution

Den bedste løsning. er den som bliver anvendt. RISMAexecution Den bedste løsning er den som bliver anvendt RISMAexecution RISMA Vi er dedikeret til din succes Pålidelig rettidig information spiller en nøglerolle for succes i dagens omskiftelige forretningsverden.

Læs mere

KULTURELT UDBUD AF INDVENDIG DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF CLUB DANMARK HALLEN

KULTURELT UDBUD AF INDVENDIG DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF CLUB DANMARK HALLEN Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen EVALUERINGSRAPPORT KULTURELT UDBUD AF INDVENDIG DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF CLUB DANMARK HALLEN DATO: 28.10.2016 Sags nr. 2016-0083970 Evalueringsrapport

Læs mere

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE 2 Udbudspolitik Med henvisning til Bekendtgørelse om servicestrategi og opfølgningsredegørelse jf. lovbekendtgørelse nr. 1060 af 24. oktober 2006 om kommunernes styrelse

Læs mere

DVT. - det sikre valg. DVT Hybrid IP Overvågning Kombinerer op til 64 IP og Analoge kameraer

DVT. - det sikre valg. DVT Hybrid IP Overvågning Kombinerer op til 64 IP og Analoge kameraer DVT - det sikre valg DVT Hybrid IP Overvågning Kombinerer op til 64 IP og Analoge kameraer INTELLIGENT TV OVERVÅGNING - INTRODUKTION DVT lancerer en ny serie af revolutionerende TV Overvågning, der især

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

Retningslinjer for det personrettede tilsyn

Retningslinjer for det personrettede tilsyn September 2013 Retningslinjer for det personrettede tilsyn 2. udgave Indledning og formål Jf. Lov om Social Service, 148, skal Frederikssund Kommune føre løbende tilsyn med barnets eller den unges forhold

Læs mere

Paradigme for. PROJEKTPLAN (nr) (virksomhed) (projekt/delprojekt navn) (fase) (måned år)

Paradigme for. PROJEKTPLAN (nr) (virksomhed) (projekt/delprojekt navn) (fase) (måned år) Paradigme for PROJEKTPLAN (nr) (projekt/delprojekt navn) (måned år) Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Navn Navn Navn Dato Dato Dato Indholdsfortegnelse 0. INTRODUKTION... 3 1. PROJEKTPLAN... 4 2. PROJEKTBESKRIVELSE...

Læs mere

ERFARINGER FRA REVURDERING AF AFVÆRGEANLÆG -PROBLEMER, TIPS OG TRICKS

ERFARINGER FRA REVURDERING AF AFVÆRGEANLÆG -PROBLEMER, TIPS OG TRICKS ERFARINGER FRA REVURDERING AF AFVÆRGEANLÆG -PROBLEMER, TIPS OG TRICKS DISPOSITION 1. Revurderingsrapport forslag til indhold 2. Hvilke data genereres i driften 3. Teknisk gennemgang af installationer 4.

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

Vejledning om risikovurdering af IT-projekter

Vejledning om risikovurdering af IT-projekter Vejledning om risikovurdering af IT-projekter 1. Indledning Gennemførelsen af IT-projekter er forbundet med risiko. Nogle risici har institutionerne selv indflydelse på. Andre risici er det ikke muligt

Læs mere

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog.

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog. Styring af anlægsprojekter Tillæg til projekthåndbog. Styringsvejledning til anlægsinvesteringen Indholdsfortegnelse Indledning -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Administrativ Styregruppe. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Administrativ Styregruppe. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Administrativ Styregruppe Referat Dato: 30. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 9,00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Projektgruppe

Læs mere

6 Familieplejen Bornholm

6 Familieplejen Bornholm Åbent punkt 6 Familieplejen Bornholm 27.18.00A00-0003 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Kommunalbestyrelsen 25-06-2015 6 Hvem beslutter Kommunalbestyrelsen beslutter Resumé Kommunalbestyrelsen

Læs mere

REEFTlink Et banebrydende produkt til on-line overvågning af jeres produktionsapparat

REEFTlink Et banebrydende produkt til on-line overvågning af jeres produktionsapparat Rikard Karlsson, produktionschef hos Elektrolux, Ljungby, Sverige: REEFTlink er en komplet, dynamisk og fremtidssikret løsning, der dækker hele vores behov for Lean og Takt-baseret produktionsstyring.

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 65.2 Patientkaldeanlæg. Revision: 2014.07.01

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 65.2 Patientkaldeanlæg. Revision: 2014.07.01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Revision: 2014.07.01 Indholdsfortegnelse 65.21 Patientkaldeanlæg... 3 65.21.1 Indledning... 3 65.21.2 Generelle principper... 3 65.21.3 Installation/udførelse... 3

Læs mere

Bilag 4: Status på handleplan for en styrket kvalitetssikring af aktiveringstilbud

Bilag 4: Status på handleplan for en styrket kvalitetssikring af aktiveringstilbud Bilag 4: Status på handleplan for en styrket kvalitetssikring af aktiveringstilbud Nr. Handlinger Tema 1: Systematisk kvalitetstjek af tilbudsviften Forventet afslutningstidspunkt Status efterår 2011 Status

Læs mere

Webstech trådløs overvågning af din Biomasse

Webstech trådløs overvågning af din Biomasse Diameter 91 mm Ekst. antenne længde 2,77 m Kabinet: Interval Frekvens Rækkevidde op til 50 m (placeret i fri luft, foroven på biomassen) TEMPERATUR Målingsskala - 20 til 80 C Nøjagtighed +/ - 0,4 C (mellem

Læs mere

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort)

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) Håndbogen for Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) 80% af alle projekter, hvor der er uigennemskuelighed fejler Lange projekter er mere risikofyldte end korte Transparente projekter har oftere

Læs mere

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 156 Offentligt Notat Skatteministeren Hovedcentret Strategi og Udvikling Projektkontoret Dato 25. maj J. nr. 07-061430 Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering

Læs mere

Informationssikkerhedspolitik for

Informationssikkerhedspolitik for <organisation> 1 Informationssikkerhedspolitik for 1. Formål informationssikkerhedspolitik beskriver vigtigheden af arbejdet med informationssikkerhed i og fastlægger

Læs mere

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien ROBOTOOL // velkommen til robotool Velkommen til Robotool RoboTool har siden 1997 beskæftiget sig med udvikling og

Læs mere

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Procesvejledningen har til formål, at skabe overblik over app-udviklingsprocessen, og skal sikre kvalitet og genkendelighed blandt apps ene

Læs mere

Valg af BMS/CTS-system. - fra planlægning og projektering til drift

Valg af BMS/CTS-system. - fra planlægning og projektering til drift Valg af BMS/CTS-system - fra planlægning og projektering til drift Overvejelser og betragtninger ved valg af CTS Ved Henrik Schledermann Chefrådgiver og fagleder for Bygningsautomation, Alectia A/S Alectia

Læs mere

A k v a r i e T e k n i k. c o n t r o l - r e g u l a t i o n - s u p e r v i s i o n. w w w. c o w e x. c o m

A k v a r i e T e k n i k. c o n t r o l - r e g u l a t i o n - s u p e r v i s i o n. w w w. c o w e x. c o m - Miljøvenligt Akvarium - Vandet renses og recirkuleres - Reducering af driftsomkostninger - Aqua Control System - Alarm system Cowex AkvarieTeknik Cowex AkvarieTeknik Ved anvendelse af den nyeste teknologi

Læs mere

Bilag 2: Kravspecifikation - Side 1

Bilag 2: Kravspecifikation - Side 1 Bilag 2: Kravspecifikation - Side 1 Use-Cases Syddjurs Kommune betragter den tværgående sundhedsplatform som en del af en større infrastruktur, hvor data flyder mellem forskellige elementer. Dette dokument

Læs mere

TRANSMISSIONSSYSTEMER

TRANSMISSIONSSYSTEMER FANE 160 10 Forord 20 Definitioner 30 Generelt 40 Alarmtransmissionssystemer i henhold til EN 50131 og EN 50136 50 Forklaring til kravene jf. EN 50131 og EN 50136 Forsikring & Pension Amaliegade 10 1256

Læs mere

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne)

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) 25. april 2013 Klik her for at angive tekst. NOTAT Bilag 14: Anvenderkrav til Støttesystemet Organisation (Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) kombit@kombit.dk CVR

Læs mere

Bilag 1: Kravspecifikation

Bilag 1: Kravspecifikation Bilag 1: Kravspecifikation 1. Baggrund Som led i satspuljeaftalen for 2012 på beskæftigelsesområdet, blev der afsat midler til socialøkonomiske virksomheder. Midlerne skal udmøntes i årene 2012-2015. Dette

Læs mere

DI version 2015-01-13. 5S og Flow. Ledelsens vejledning. 2-3-1-5S Og Flow - Ledelsens Vejledning - 2015-01-13 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6

DI version 2015-01-13. 5S og Flow. Ledelsens vejledning. 2-3-1-5S Og Flow - Ledelsens Vejledning - 2015-01-13 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6 DI version 2015-01-13 5S og Flow 2-3-1-5S Og Flow - Ledelsens Vejledning - 2015-01-13 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6 Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne instruktion. For filer i formatet

Læs mere

Automatisk nødopkald Ofte stillede spørgsmål

Automatisk nødopkald Ofte stillede spørgsmål Her giver vi en gennemgang af nogle af de oftest stillede spørgsmål om Automatisk nødopkald og svarene på dem. De er baseret på erfaringer fra opkald til nødtjenester og deres besvarelser. De indeholder

Læs mere

BILAG 7 SAMARBEJDSORGANISATION

BILAG 7 SAMARBEJDSORGANISATION BILAG 7 SAMARBEJDSORGANISATION INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 5 2. Kontraktansvarlig... 5 3. Styregruppe... 5 3.1 Styregruppens etablering... 5 3.2 Styregruppens ansvar... 5 3.3 Møder i styregruppen...

Læs mere