Håndbog for etablering af SROanlæg i forbindelse med afværgeforanstaltninger. Teknik & Administration Nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndbog for etablering af SROanlæg i forbindelse med afværgeforanstaltninger. Teknik & Administration Nr. 2 1997"

Transkript

1 Håndbog for etablering af SROanlæg i forbindelse med afværgeforanstaltninger Teknik & Administration Nr

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD BAGGRUND OG FORMÅL Baggrund for rapporten Formål med rapporten Rapportens opbygning FORMÅL MED ETABLERING AF SRO-ANLÆG SRO-BEGREBET OG ANLÆGSTYPER Simpelt niveau Styring/regulering Overvågning/dataopsamling Udvidet/avanceret niveau Styring/regulering Overvågning/dataopsamling AKTIONSPLAN FOR VALG AF SRO-ANLÆG Behovsanalyse Generel behovsvurdering for drift af afværgeforanstaltninger Vurdering af behov for afrapportering og eksport af driftsdata Vurdering af eksisterende afværgeanlæganlæg i drift Vurdering af kommende afværgeanlæg med drift Vurdering af de økonomiske rammer for etablering af SRO-anlæg Konklusion Behovspræcisering Valg af SRO-anlægges opbygning Valg af datastruktur Driftsstruktur Udbygning af eksisterende anlæg Økonomi ved etablering og drift af anlæg med SRO Etablering af SRO-anlæg Udbud Installering og indkøring af SRO-anlægget ORGANISATION Organisatoriske overvejelser i forbindelse med drift af anlæg med SRO Forskellige organisationsmuligheder Amtslig drift Ekstern drift og amtslig regulering

3 6.2.3 Ekstern drift og regulering PARADIGMA FOR PROJEKTERING OG DRIFT Projektering Drift og monitering APPENDIKS: A Styring og overvågning..31 B Anlægstyper med økonomioversigt for etablering af afværgeforanstaltninger med SRO 34 C Omkostninger forbundet med etablering af SRO-anlæg 48 D SRO-projektparadigmaer 52 Københavns Amt Roskilde Amt E Eksempel på tilbudsliste for SRO-anlæg 57 3

4 1. FORORD Indenfor den nærmeste årrække kan det forventes, at der i amternes regi skal etableres en række afværgeforanstaltninger. Afhængig af afværgeforanstaltningernes omfang og antal kan det være hensigtsmæssigt, at der etableres en styring, regulering og overvågning (SRO) af disse anlæg. Amternes Depotenhed har med baggrund i den forventede udvikling, fået udarbejdet denne håndbog for etablering af SRO-anlæg i forbindelse med afværgeforanstaltningerne, Rapporten er udarbejdet af Hedeselskabet, Miljø- og Energidivisionen, afdelingen for Forurenet Jord og Grundvand i Roskilde. Indholdet i Håndbogen er blevet til i samarbejde mellem styregrupppen og Hedeselskabet. I styregruppen for projektet har siddet: I styregruppen for projektet har siddet: Arne Rokkjær Carina Nilsson Bjarne Petersen Jørn Bo Bartelt Lars Radoor Paulsen Amternes Depotenhed Roskilde Amt Københavns Amt Kemp & Lauritzen Vand & Miljø A/S Hedeselskabet Målet med rapporten er at give et konkret værktøj til: Vurdering af behov for etablering af SRO-anlæg. Valg af SRO-strategi. Håndbogen er tænkt som inspiration til de(n) sagsbehandler(e) der ude i amterne skal vurdere behovet for etablering af SRO-anlæg og eventuelt efterfølgende implementere dette. Drift af afværgeanlæg ligger udenfor rapportens formål. Rapporten giver ikke en vejledning i behandling og brug af data, som opsamles og lagres af SRO-anlæg. Rapporten behandler i korte træk muligheder og begrænsninger for eksport af opsamlede data fra SROanlæg. 4

5 2. BAGGRUND OG FORMÅL 2.1 Baggrund for rapporten Driften af afværgeforanstaltninger på affaldsdepoter skal, i henhold til Lov om Affaldsdepoter fra 1990 med seneste revision af 1996, varetages af de respektive amter som har gennemført afværgeforanstaltningerne. Siden lovens ikrafttræden, har amterne ud fra forskellige forhold sat et meget varierende antal afværgeanlæg i drift. Et enkelt amt har over 30 afværgeforanstaltninger i drift, mens andre ingen har eller kun ganske få. På nuværende tidspunkt er det overvejende drift af afværgeoppumpning, som dominerer antalmæssigt hos amterne. Driften kan dog også omfatte afværgeforanstalt-ninger mod udsivende lossepladsgas, indeklimaproblemer og fjernelse af jord- og grundvandsforurening ved hjælp af vakuumventilering og air sparging. Driften af et afværgeanlæg omfatter tilsyn, monitering og prøvetagning, som er nødvendigt for at sikre at afværgeanlægget fungerer. Driften af de igangværende afværgeforanstaltninger fordeler sig over flere forskellige typer af anlæg. Nogle afværgeanlæg er baseret på periodisk tilsyn af driftpersonale, mens andre afværgeanlæg er koblet på SRO-anlæg (Styring, Regulering, Overvågning), hvor tilsynene primært er styret af fejlalarmer, mens den daglige overvågning og eventuel regulering sker via SRO-anlægget. Det skal her præciseres, at termen SRO-anlæg anvendes meget bredt, og i praksis ofte anvendes om anlæg, der reelt ikke er deciderede SRO-anlæg; som f.eks. anlæg, der alene bruges til styring og overvågning eller alene overvågning. 2.2 Formål med rapporten Baggrunden for udarbejdelsen af rapporten er, at der inden for en nær fremtid forventes en stor stigning i antallet af afværgeforanstaltninger med drift. Der er således behov for en aktiv stillingtagen i de enkelte amter til drift af afværgeforanstaltninger. Formålet med denne rapport er at give sagsbehandlere og projektledere i amterne, med ansvar for projektering og drift af afværgeforanstaltninger et værktøj til få: Et indblik i de tekniske parametre som er bestemmende for Styring, Regulering og Overvågning af afværgeforanstaltninger i driftsfasen. En vurdering af behov for etablering af SRO-anlæg. En guide til, på baggrund af tekniske, økonomiske og organisatoriske forhold, at foretage de mest optimale beslutninger i forbindelse med valg af SRO-strategi. En indsigt i kravspecifikation og etablering af SRO-anlæg. Indholdsmæssigt vil rapporten beskrive de overvejelser som bør gøres, når et amt påtænker at benytte SRO som en del af driften af afværgeforanstaltninger. Rapportens indhold har grænseflader til, hvordan selve driften af afværgeforanstaltninger skal foretages, samt hvorledes driftsdata, opsamlet via af SRO-teknikken, skal eksporteres/importeres og behandles, herunder diverse overvejelser vedrørende kompatibilitet, men disse forhold er udenfor denne håndbogs rammer. 5

6 2.3 Rapportens opbygning Håndbogens enkelte afsnit har kort fortalt følgende indhold. I afsnit 3 beskrives de overordnede formål og fordele med at etablere SRO-anlæg. Afsnit 4 omhandler den tekniske beskrivelse af SRO-anlæg. Hovedintentionen med afsnittet er at formidle denne rapports definition af begreberne styring, regulering og overvågning. SRO-anlæg opdeles i henholdsvis en styrings- og reguleringdel samt en overvågnings- og dataopsamlingsdel. I afsnit 5, som er håndbogens hovedafsnit, gennemgås de forskellige trin i valget af et egnet SRO-anlæg, dvs. en behovsanalyse og strategien for indførelse af SRO-anlæg. Dette involverer en række overordnede overvejelser mht. hvilke parametre som skal overvåges, hvilke data som skal opsamles, SRO-anlæggenes kompleksitet, det forventede antal afværgeforanstaltninger i drift, drifttiden og den økonomiske ramme til brug for SRO-anlæg. Det gennemgås hvordan et godt udbudsmateriale kan udarbejdes med fokus på opdeling af de enkelte punkter i enhedspriser. Sidste del af afsnittet omhandler indkøring af SROanlægget og overgangen til den almindelige drift. Afsnit 5 behandler desuden den økonomiske del vedrørende etablering og drift af SROanlæg. Etableringsomkostninger kobles til antallet af hoved- og understationer, og mht. omkostningerne for driften af SRO-anlæg gennemregnes 4 eksempler for henholdsvis simpel og udvidet styring og overvågning af en afværgeforanstaltning. I afsnit 6 omtales de organisatoriske forhold i, som har indflydelse på valg af SROstrategi. I afsnit 7 gennemgås forslag til paradigma for projektering og drift af SRO-anlæg i punktform. I appendiks A uddybes en række tekniske detaljer ved SRO-anlæg. I appendiks B og C er der givet praktiske eksempler på basis-komponenter i SRO-anlæg og disses økonomi ved 4 forskellige typer af afværgeforanstaltninger. I appendiks D er vedlagt eksempler på SRO-projekterings-paradigmaer, og i appendiks E er vedlagt eksempel på tilbudsliste for et SRO-anlæg. 6

7 3. FORMÅL MED ETABLERING AF SRO-ANLÆG Hvorvidt det er aktuelt at anvende SRO-anlæg i forbindelse med drift af afværgeanlæg afhænger af en række forhold som f.eks. antal og type af afværgeanlæg, forventet driftsperiode og behovet for styring og regulering. Det tekniske valg af SRO-anlæg afhænger af de samme forhold, som nævnt ovenfor, og dette vil naturligvis påvirke valget af det SROanlæg, som vil være mest fordelagtigt at etablere. De overordnede formål med etablering af SRO-anlæg er at sikre en effektiv oprensning, at optimere den tekniske drift og at give en forbedret systematik i organisation og databehandling. Disse overordnede formål uddybes i det følgende: At sikre en effektiv oprensning: Sikre en kontinuert drift af afværgeprojekt: Ved anvendelse af SRO sikres, at afværgeanlægget ikke udsættes for udokumenterede driftsstop i en længere periode. I nogle typer af afværgeforanstaltninger, som f.eks. afværgeanlæg mod indsivende lossepladsgas, kan det være af vital interesse at sikre kontinuert drift og hurtige reaktioner ved driftstop. Termen kontinuert drift skal ses i forhold til situation, hvor der eksempelvis føres kvartalsvis tilsyn med en afværgeforanstaltning uden SRO. Her kan der i princippet går 3 måneder før en fejlfunktion opdages. Imødegåelse af driftsstop: Ved nogle typer af afværgeanlæg kan en overvågning af driftdata varsle en regulering af anlægget, og som derved kan forhindre et ellers kommende driftstop. At optimere den tekniske drift Regulering af afværgeanlæg på baggrund af ydre parametre: Nogle typer af afværgeanlæg kan være designet, så regulering er påkrævet ved store nedbørshændelser eller ved variation i tidevand eller barometerstand. Kontinuert at følge udviklingen i relevante parametre: Dette giver grundlag for en bedre dokumentation af driften af afværgeanlægget og de naturlige variationer i de forskellige parametre. Der opnås på den baggrund større sikkerhed for, at et givent stopkriterium er opnået, og at effekten er blivende. Det har eksempelvis betydning, for vurderingen af om en afværgeoppumpning skal stoppes. Her skal naturlige fluktuationer kunne tolkes korrekt, så oppumpningen stoppes på et rigtigt grundlag. Reduktion af driftsomkostninger: En optimering af driften af et afværgeanlæg, kan føre til kortere drifttid og højere oprensningsniveau og derved reducere de samlede driftomkostninger. Hvis drifttiden er af mindre betydning, kan der findes et balancepunkt, hvor driften er mest optimal i forhold til forureningsfjernelsen og udgifterne. Typeeksemplet er en afværgeoppumpning eller et vakuumventilationsanlæg med tilhørende rensning ved hjælp af kulfiltrering. 7

8 Her findes der et givent flow, som er optimalt i forhold til udgifterne til rensningen og afledningsafgiften for vand. At give forbedret systematik i organisation og datahåndtering Øget systematik i driftorganisationen: Drift af afværgeforanstaltning ved anvendelse af SRO-anlæg medfører en mere overskuelig driftsstruktur, som sikrer at ansvaret for såvel den daglige drift som den løbende evaluering bliver nemmere at uddelegere i driftsorganisationen. Tidsplan for tekniske serviceeftersyn af motorer og målekomponenter kan indarbejdes i SRO systemet således at servicetilsynene varsles i god tid. Tilvejebringelse af driftsdata: Systematisk opsamling af driftsdata og afrapportering af disse kan anvendes i forbindelse med evaluering af, dels den enkelte afværgeforanstaltning og dels i forbindelse med evaluering af effekt og omkostninger på forskellige typer afværgeforanstaltninger. Eksport af driftsdata: Yderligere kan automatisk registrede data eksporteres til brug for større samkøring i eksternt regi. 8

9 4. SRO-BEGREBET OG ANLÆGSTYPER I dette afsnit beskrives strukturen for etablering og drift af afværgeanlæg ved anvendelse af SRO-anlæg på forskellige niveauer. Mulighederne for styring, regulering og overvågning af afværgeanlæg spænder fra fuldstændig manuel styring og overvågning til fuldstændig automatiseret drift. SRO-begrebet kan opdeles i 2 hovedområder; styring/regulering og overvågning/dataopsamling. En nærmere beskrivelse af disse 2 hovedområder er givet i appendiks A. Graden af styring og regulering er uafhængig af omfanget af overvågning og dataopsamling, men i takt med stigende styrings- og reguleringsbehov øges ofte behovet for overvågning og dataopsamling med henblik på optimering og evaluering af driften. Forudsætningen for ethvert afværgeanlæg er de installationer, som er nødvendige for at tilfredsstille den valgte strategi for den enkelte oprensning eller afværgeforanstaltning. Det kan være et antal filtersatte boringer, en vakuumblæser og strømforsyning mv. Dertil kan så føjes komponenter, som giver mulighed for henholdsvis styring/-regulering og overvågning/dataopsamling. Det kan være sensorer, motorventiler, regulerbare motorer og understationer mv. Behovet for styringen/regulering af et afværgeanlæg er primært procesbetinget. Nogle processer kan udføres med simpel styring/regulering, andre komplicerede processer skal styres efter mere komplekse signaler fra komponenter såsom elektroniske flowmålere, trykmålere mv. De forskellige SRO-niveauer stiller forskellige krav til udformningen af de tekniske komponenter i afværgeanlæggene og giver forskellige drifts- og moniteringsmuligheder for de enkelte anlæg. I det følgende opdeles styring/regulering samt overvågning/dataopsamling på henholdsvis simpelt og udvidet/avanceret niveau. Opdelingen er foretaget for at gøre gennemgangen af begreberne overskuelig, men i virkeligheden er grænserne flydende og mulighederne for at kombinere SRO-delene ubegrænsede. En nærmere teknisk beskrivelse af forskellige typer af afværgeanlæg med SRO er givet i appendiks B. 9

10 4.1 Simpelt niveau Styring/regulering Afværgeanlæg med simpel styring/regulering defineres som anlæg, hvor der alene udføres styring på afværgeanlægget ved anvendelse af simple signaler. Styring af motorer udføres således typisk som stop/start via relæer. Alarm Vandur Understation Niveauføler Pumpe Fig 1: Anlæg med simpel styring /regulering og overvågning/dataopsamling Overvågning/dataopsamling Anlæg med simpel styring har ikke udvidet ekstern overvågning. Ændringer i styring og regulering af anlægget foregår alene manuelt on-site. Overvågning på simpelt niveau af en afværgeforanstaltning er videregivelse af driftsalarmer for at imødegå lange driftsstop. Der kan sendes alarm via en telefonforbindelse til en Minitekst alarmmodtager med tale, SMS, personsøger, mobiltelefon eller standard PC. Der gives alene alarmer i forbindelse med fejlstatus på anlægget i forhold til fastsatte alarmkriterier. Indhentning af driftsdata foregår ved manuel aflæsning og kontrol. Principopbygning ses på fig

11 4.2 Udvidet/avanceret niveau Formålet med etablering af afværgeanlæg med avanceret styring/regulering og overvågning/dataopsamling, kan dels være procesbetinget, men kan også være betinget af et ønske om at reducere driftsomkostningerne gennem optimering af de anvendte ressourcer, typisk omkostninger til el og vandafledningsafgift Styring/regulering Afværgeanlæg med udvidet styring defineres som anlæg, hvor der kan udføres avanceret styring, og hvor motorer mm. reguleres på baggrund af lokalt opsamlede driftsdata. Der kan udføres reguleringer ved aktivering af stop/startfunktioner, ændring af setpunkter og alarmgrænser samt regulering af f.eks. motorventiler og pumpehastigheder. Afværgeanlægget opkobles til en centralt placeret hovedstation, og har udover alarmfunktionen indbygget muligheder for ændring af styring og regulering af afværgeanlægget, såvel on-site som off-site, men selve programmeringsdelen for styring af afværgeforanstaltningen ligger normalt på understationen. Bærbar PC Standard PC SRO Flowmåler Rapportog Alarmprinter Understation Database Niveauføler Pumpe Fig 2: Anlæg med udvidet styring/regulerin og overvågning/dataopsamling Overvågning/dataopsamling Udvidet overvågning anvendes kun i forbindelse med afværgeanlæg med udvidet styring og regulering. Udover registrering af driftsalarmer kan den udvidede overvågning opsamle driftsdata til brug for dokumentation og efterfølgende justering af anlægget. 11

12 Der indhentes automatisk driftsdata fra understationen på afværgeanlægget til hovedstationen, hvor der kan implementeres alle former for databehandling og afrapportering. 12

13 5. AKTIONSPLAN FOR VALG AF SRO-ANLÆG I forbindelse med overvejelser om indførelse af SRO-anlæg til drift af afværgeforanstaltninger er det vigtigt, at der foretages en grundig analyse af omfanget af nuværende og kommende afværgeforanstaltninger med tilhørende drift. For at sikre den optimale udnyttelse af de samlede ressourcer, som anvendes i forbindelse med indførelse af SRO, samt for at give en ensartet og rationel projektering og drift af afværgeforanstaltningerne, skal der tages stilling til hvilke krav og ønsker der haves til omfanget af data, som ønskes opsamlet og behandlet fra de enkelte typer afværgeanlæg. Det er vigtigt, at SRO-anlægget tilpasses de ønskede krav og ikke omvendt, idet anlægsudgiften til selve SRO-anlægget kun udgør en mindre del af de samlede omkostninger i forbindelse med indførelse af SRO. Fig. 3. Aktionsdiagram for etablering af SRO-anlæg Det anbefales, at der i processen gøres anvendelse af ekstern bistand enten i form af ekstern konsulent eller ved sparring med andre amter, som har erfaringer med anvendelse af SRO i forbindelse med drift af afværgeforanstaltninger. 13

14 I det følgende gennemgås de overvejelser, som kan indgå i proccesen med at få etableret et SRO-anlæg, som lever op til de forventninger og krav, der følger af det valgte ambitionsniveau. 5.1 Behovsanalyse Som det fremgår af figur 3, er det indledende trin i aktionsplanen at analysere behovet for etablering af SRO-anlæg til afværgeforanstaltninger. Behovet for etablering af et SRO-anlæg vurderes udfra en gennemgang af nuværende og forventede afværgesager. Den forventede driftsperiode for de enkelte anlæg, krav til alarmer, styring/regulering, overvågning/dataopsamling samt fastlæggelse af krav til afrapportering af de opsamlede data skal beskrives. I projektgruppen for udarbejdelse af behovsanalysen bør indgå personer med kendskab til de eksisterende afværgeforanstaltninger samt sagbehandlere og projektledere med kendskab til drift og monitering. Der kan ligeledes med fordel inddrages ekstern konsulentbistand med faglig indsigt i opbygning af driftsorganisationer og projektering af SROsystemer. Behovsanalysen bør omhandle: Generel behovsvurdering for drift af afværgeforanstaltninger. -Beskrivelse af krav til alarmer og dataopsamling. -Beskrivelse af krav til styring og regulering. Vurdering af behov for afrapportering og eksport af driftsdata Vurdering af fordele og ulemper ved opkobling til SRO-anlæg for: -Eksisterende afværgeforanstaltninger -Kommende afværgeforanstaltninger Vurdering af de økonomiske rammer for etablering af SRO-anlæg I det følgende gennemgås de enkelte punkter i behovsanalysen Generel behovsvurdering for drift af afværgeforanstaltninger Vurdering af den overordnede driftsstruktur for afværgeforanstaltninger er et af nøglepunkterne i forbindelse med vurdering af behov for etablering af et SRO-anlæg. Der skal fastlægges krav til den tekniske del af driften i form af kravlister for styring og regulering samt kravlister til omfanget og karakteren af driftsdata, som ønskes opsamlet og lagret til brug for dokumentation for anlæggenes drift. Modtagere af data fra SRO-systemet skal defineres, og modtagernes krav til dataformater skal præciseres. Dette gælder for både interne som eksterne modtagere. Ligeledes skal det skitseres, hvorledes driften planlægges organiseret i takt med det forventede øgede antal afværgesager. Det øgede antal sager kan betyde, at der skal opbygges en anden driftsstruktur end den nuværende, både med hensyn til personalesammensætning og til organisationsplan. 14

15 De data som ønskes opsamlet og lagret, skal forholde sig til antallet af parametre som ønskes opsamlet, gerne med en begrundelse for hver enkelt parameter. Data som typisk opsamles kontinuert er vandflow, luftflow,vandspejlsniveau, ph, ledningsevne, iltindhold og elforbrug. Med SRO gives mulighed for opsamling af data til brug for evaluering af anlæggets drift. Men der gives også mulighed for at opsamle data, som alene optræder som styreparametre, men som ikke er relevante for den videre evaluering af anlæggene. Ligeledes skal der opstilles krav til frekvensen af de lagrede data, således at der ikke opsamles værdier hvert minut, når en gennemsnitsværdi pr. døgn kan tilfredstille kravet til efterbehandlingen af data. Dette er nærmere beskrevet i afsnit Det er begrænsningens kunst at få det fulde udbytte af de opsamlede data. Såfremt der ukritisk opsamles data, risikeres det at rationaliserings- og systematikfordelen drukner på grund af arbejdet med håndtering af de store datamængder. Omvendt kan opsamlede data dog miste meget af deres værdi hvis de data, som de relaterer sig til ikke opsamles samtidigt. Brugere af de opsamlede data og deres krav til dataformater skal klarlægges. Til den tekniske drift kræves ofte udskrifter hver måned med angivelse af samlet køretid for motorer med driftsintervaller som funktion af køretid. Sagsbehandlere kan have krav til en overskuelig grafisk fremstilling af ændring i vandspejlskoter eller sammenhæng mellem samlet flow og tryk for ventilatorer, samt mulighed for levering af data i format som kan behandles i simpelt regneark. Yderligere kan der være behov for at videregive driftsoplysninger i forbindelse med oppumpninger på primære magasiner til andre databaser som GIS eller lignende. For at få etableret et velfungerende SRO-anlæg er det vigtigt på et tidligt tidspunkt i projektfasen at få overblik over modtagere af data og deres krav til disse. Krav til alarmniveau skal defineres. Ønskes on-line alarmer med 24 timers overvågning med overførsel af alarmer til driftspersonale med rådighedsvagt; ønskes alene alarmer som modtages i normal arbejdstid, eller kan behovet dækkes med konstatering af driftsstop i forbindelse med tilsynsbesøg. Driftsorganisationen skal tilpasses således, at de ønskede krav til aktion på alarmer og håndtering og behandling af driftsdata kan varetages. Ønskes 24 timers overvågning på driften, uden at der haves døgnvagt på amtsgården, skal der etableres tilkaldefunktion med bærbar hovedstation med alarmopkald eller entreres med ekstern driftsovervågning, eks. amtets vejafdeling, som ofte har tilknyttet døgnvagt. Der skal i driftsorganisationen forefindes den nødvendige ekspertise til at tilfredstille de stillede krav til behandling af de indkomne data. Ellers skal denne ekspertise tilføres ved efteruddannelse af driftspersonalet eller ved at inddrage eksterne konsulenter, (se afsnit 6). Da den overordnede strategi for drift af afværgeforanstaltninger er et af nøglepunkterne i forbindelse med optimal udnyttelse af en evt. SRO-investering, bør det sikres, at der er politisk opbakning til den valgte strategi forinden den videre sagbehandling. Det er vigtigt at holde sig for øje, at de overordnede strategiske overvejelser vedrørende alarmer, dataopsamling og -behandling er uafhængige af, om der etableres SRO-anlæg 15

16 eller ej. Strategien skal sikre, at de overordnede målsætninger vedrørende drift af afværgeanlæggene samt håndtering af drifts- og moniteringsdata indfries. Etablering af et eventuelt SRO-anlæg er alene et hjælpeværktøj til at nå den aktuelle målsætning Vurdering af behov for afrapportering og eksport af driftsdata Det aktuelle behov for opsamling og lagring af driftsdata skal defineres. I den forbindelse er det vigtig at forholde sig til formålet med opsamling af de respektive driftsdata. Nogle data opsamles alene med henblik på styring og regulering af afværgeanlægget, andre med henblik på tilvejebringelse af dokumentation af afværgeanlæggets funktion og afrapportering, mens andre data opsamles med eksport til andre brugere for øje. Gennemgangen af behovet skal i denne forbindelse især omhandle, hvorledes data ønskes lagret, tilgængelighed af lagrede data og muligheder for eksport af lagrede data. Det er også vigtig at definere behovet for efterbehandling af de opsamlede data, især med hensyn til de data som ønskes eksporteret til ekstern modtager. Disse data skal lagres i det format som modtageren skal bruge, f.eks. Standat. Som minimum skal alle data fra SRO-databasen kunne eksporteres som kommaseparerede filer Vurdering af eksisterende afværgeanlæganlæg i drift Der skal foretages en registrering af antal afværgeanlæg i drift samt den forventede resterende driftstid. For hver enkelt afværgeanlæg afklares, om det skal kobles op på et kommende SRO-anlæg, og om afværgeanlægget i den forbindelse ønskes udbygget således, at der kan håndteres flere signaler. Opkobling af eksisterende afværgeanlæg med tilføjelse af nye styrings og overvågningsparametre indebærer ofte en relativ høj anlægsinvestering, hvorfor det i hvert enkelt tilfælde skal vurderes, om det respektive afværgeanlæg skal medtages i SRO-anlægget, og i hvilken grad det eventuelt skal udbygges styringsmæssigt. En investering i et SRO-anlæg er ikke nødvendigvis ensbetydende med at alle eksisterende afværgeanlæg skal kobles til dette. Der skal udarbejdes et overslag for omkostninger til ombygning af de eksisterende afværgeanlæg, således at de dels tilfredstiller kravene for at kunne blive koblet på SROanlægget, og dels tilfredsstiller de supplerende ønsker, der måtte være i forbindelse med ombygningen. På baggrund af erfaringer med opkobling af eksisterende afværgeanlæg til SRO-anlæg, anbefales det som udgangspunkt at tilslutte afværgeanlæg med en restdrifttid på mere end 3 år eller mere. Ved driftssager med en restdrifttid på mindre end et år er det sjældent økonomisk optimalt at tilslutte anlægget til SRO-anlægget, idet selve driften via SROanlægget også har en hvis indkøringsperiode. Dette må dog vurderes nærmere i de konkrete sager. 16

17 5.1.4 Vurdering af kommende afværgeanlæg med drift For at sikre sig det bedste beslutningsgrundlag i forbindelse med valg af SRO-anlæg, er det vigtigt, at der udarbejdes en prognose for kommende afværgeforanstaltninger med efterfølgende drift. Prognosen skal omfatte dels antallet og dels udbygningstakten inden for den nærmeste årrække, minimum 3 år. Prognosen skal udover at medvirke til at afklare behovet for SRO, danne baggrund for valg af fleksibilitet i udbygningen af SRO-anlæggtes hovedstation. Ofte er det overordnet en politisk afgørelse i hvilken takt afværgeforanstaltninger iværksættes, hvorfor det er vigtigt, at prognosen forholder sig aktivt til den gældende politiske strategi Vurdering af de økonomiske rammer for etablering af SRO-anlæg Behovsanalysen skal munde ud i et oplæg til SRO-struktur med et økonomisk overslag på skitseniveau over omkostningerne forbundet med etablering og drift af SRO-anlæg. Overslaget bør indeholde omkostninger til etablering af understationer, etablering af hovedstation evt. flere, samt omkostninger til opkobling af eksisterende afværgeforanstaltninger. Desuden skal der udarbejdes økonomisk overslag over udgifter til drift af afværgeforanstaltningerne med SRO, samt udgifter forbundet med etablering og uddannelse af driftsfunktionen. De økonomiske overslag skal sikre, at ikke alene de tekniske krav, men også de økonomiske rammer er kendt og indgår i beslutningsgrundlaget for vurdering af behov for SROanlæg. I appendiks B er udarbejdet oversigt over omkostningerne forbundet med etablering af SRO-anlæg på forskellige niveauer. Priserne bør alene anvendes som vejledende omkostninger. Ligeledes er medtaget en oversigt over forventet tidsforbrug i forbindelse med drift af afværgeforanstatninger drevet med SRO. I appendiks C gives nogle vejledende overslagspriser på etablering af et komplet SROanlæg. De angivne omkostninger er givet på baggrund af erfaringer i forbindelse med kendte omkostninger til etablering af SRO-anlæg samt vurdering af tilbud fra anerkendte SRO-leverandører. Der gøres dog opmærksom på, at der er store variationer i omkostningerne dels på de enkelte dele af SRO-anlægget og dels på det samlede anlæg fra de forskellige udbydere Konklusion Såfremt det på baggrund af behovsanalysen vurderes, at der ikke er aktuelt eller fremtidigt behov for etablering af et SRO-anlæg, anbefales det, at der i den overordnede strategi for 17

18 etablering og drift af afværgeforanstaltninger alligevel åbnes mulighed for en eventuel senere implementering af SRO-anlæg. Dette vil være en fordel, såfremt forudsætningerne for den nuværende behovsanalyse ændres væsentligt. Det anbefales rent praktisk, at der i kommende afværgeanlæg under alle omstændigheder bør vælges lokale understationer, således at de senere kan kobles op på SRO-anlæg med central hovedstation, ligesom der i anlægsfasen bør etableres trækrør mellem procesenheder og elskabet for eventuel senere kabling for følere og modulerede motorer. En sådan overordnet strategi vurderes at kunne gennemføres for en beskeden merudgift i forbindelse med etablering af kommende afværgeforanstaltninger. Såfremt det på baggrund af behovsanalysen vurderes, at der er et behov for etablering af SRO-anlæg, og der foreligger et foreløbigt økonomisk tilsagn fra den administrative projektorganisation, jf. fig 3, er næste trin i aktionsplanen at fastlægge funktionskravene til SRO-anlægget. Funktionskravene skal dels anvendes i forbindelse med projektering af den fastlagte strategi, og dels anvendes i forbindelse med udarbejdelse af udbudsmaterialet. Overordnet skal der iværksættes en handlingsplan til sikring af, at der opnås det optimale resultat af SRO-investeringen. Det er i denne forbindelse vigtigt at fastlægge den endelige overordnede amtslige strategi for drift af afværgeanlæg, således at afværgeanlæg etableres og udbygges i henhold til denne strategi. 5.2 Behovspræcisering Næste fase jvf. figur 3, er præcisering af de generelle driftsovervejelser og kravlister udarbejdet i den indledende behovsanalyse. Specielt skal defineres det endelige ambitionsniveau for overvågning og databehandling, om udbygningen af SRO-anlægget ønskes udført etapevis, og om alle kommende afværgeanlæg ønskes forbundet til SRO-anlægget. Teknisk specifikation Dataspecifikation Softwarespecifikation Alm. driftsspecifikation Fig.4 Procesdiagram for behovspræcisering Arbejdet med at præcisere kravene til et SRO-anlæg er, som det fremgår af fig 4, en iterativ proces, som skal gennemløbes flere gange før det endelige resultat nås. Haves der ingen eller kun få anlæg med avanceret styring og overvågning, er det oplagt at starte med kravene til den almindelige driftsspecifikation. Haves der allerede mange anlæg 18

19 med avanceret styring og overvågning, som ønskes implementeret i det nye SRO-anlæg, er det hensigtsmæssigt at undersøge de tekniske specifikationer på de bestående anlæg, for at vurdere om de eventuelt kan danne baggrund for udbygningen af SRO-anlægget. Såfremt der etableres et SRO-anlæg, anbefales det som udgangspunkt, at tilslutte alle kommende afværgeforanstaltninger til hovedstationen. Dette gælder også for de mindre anlæg. Derved sikres en kontinuitet og sikkerhed i drift og overvågning af afværgeforanstaltningerne, som kan være vanskelig at tilvejebringe, hvis de enkelte anlæg overvåges og drives via forskellige driftsstrukturer. 19

20 5.2.1 Valg af SRO-anlæggets opbygning På baggrund af oplægget i behovsanalysen, skal SRO-anlæggets opbygning endeligt fastlægges, samt om det i givet fald skal omfatte alle amtets kommende afværgeforanstaltninger med drift. Figur 5 kan give en vejledning til valg af SRO-anlæggets opbygning. Antal anlæg Mange Simpel styring Simpel overvågning Med alarmopkald for driftsalarmer Udvidet styring Udvidet overvågning Med dataopsamling og database Få Simpel styring Ingen overvågning Manuel overvågning Ingen alarmopkald Lille Udvidet styring Simpel overvågning Med alarmopkald for driftsalarmer Stor Komplexitet og krav til driftsikkerhed Fig.5. Vejledende forslag til valg af SRO-niveau Såfremt der ønskes et fuldt udbygget SRO-anlæg, er mange af de teknisk baserede valg på afværgeanlæggene givet på forhånd. Der skal således altid på afværgeanlæggene etableres en understation med modem forbindelse til en hovedstation og følere og målere skal etableres med signaludgang. Det anbefales, at der ved valg af system lægges vægt på, at der vælges en af de betydende operatører på markedet, eller som minimum at en mindre leverandør anvender komponenter og programmeringsværktøj af et anerkendt og udbredt fabrikat. Dette for at sikre de bedste muligheder for at anlægget kan serviceres og vedligholdes i den nærmeste fremtid. Det anbefales på nuværende tidspunkt, at programmeringsplatformen for SRO-anlægget skal være baseret på Windows 95, idet dette er den mest udbredte platform, og det styresystem som forventes at være det mest udbredte inden for en årrække. Dette sikrer, at en kommende udvikling af supplerende programværktøjer vil være kompatible med det etablerede SRO-anlæg. Det er vigtigt at holde sig for øje, at et givent SRO-anlæg relativt hurtigt bliver forældet set i forhold til kommende udgaver af tilsvarende anlæg, idet udviklingen hurtigt overhaler selv nye og i dag avancerede anlæg. 20

Komplette SRO-løsninger til vandværker

Komplette SRO-løsninger til vandværker Vandværker Komplette SRO-løsninger til vandværker optimer driften gennem styring, regulering og overvågning B.v. electronic a/s Automation med ansvar Den stærke partner i Vandværksbranchen Gennem mange

Læs mere

ADAP-KOOL kompressorstyring. Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING

ADAP-KOOL kompressorstyring. Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING ADAP-KOOL kompressorstyring Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING ADAP-KOOL Solutions you can grow with Kompressorstyring og optimering ADAP-KOOL kølestyringer giver stor fleksibilitet

Læs mere

Aquis. Optimering af vandforsyninger

Aquis. Optimering af vandforsyninger Aquis Optimering af vandforsyninger 80 % af forsyningens investering ligger i distributionsnettet Aquis giver dig fuld kontrol 2 Fremtidens udfordringer Uden realtidsinformationer om driften, netværkets

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA.

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA. Dato: 9. maj 2011 Bilag til Fælles regional-kommunal ansøgning om ELENAstøtte til at forberede investeringer i energibesparelser Forkortet dansk version af ELENA-ansøgningen ELENA-ordningen i korte træk

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

Valg af BMS/CTS-system. - fra planlægning og projektering til drift

Valg af BMS/CTS-system. - fra planlægning og projektering til drift Valg af BMS/CTS-system - fra planlægning og projektering til drift Overvejelser og betragtninger ved valg af CTS Ved Henrik Schledermann Chefrådgiver og fagleder for Bygningsautomation, Alectia A/S Alectia

Læs mere

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse Vejledning til Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse 1 Forord Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for drift af elforsyningsanlæg (SKS-driftsledelse) indeholder anvisninger på kvalitetsstyringsaktiviteter

Læs mere

REEFTlink Et banebrydende produkt til on-line overvågning af jeres produktionsapparat

REEFTlink Et banebrydende produkt til on-line overvågning af jeres produktionsapparat Rikard Karlsson, produktionschef hos Elektrolux, Ljungby, Sverige: REEFTlink er en komplet, dynamisk og fremtidssikret løsning, der dækker hele vores behov for Lean og Takt-baseret produktionsstyring.

Læs mere

FH Automations A/S pumpestyringskontroller konfigurerebar op til 4 pumper.

FH Automations A/S pumpestyringskontroller konfigurerebar op til 4 pumper. FH Automations A/S pumpestyringskontroller konfigurerebar op til 4 pumper. FH Automations S7-1200 Standard Pumpestyringen, er en fleksibel PLC-styring til pumpestationer med forskellig hardware-konfiguration.

Læs mere

Overvejelser og betragtninger ved valg af CTS

Overvejelser og betragtninger ved valg af CTS Overvejelser og betragtninger ved valg af CTS Overvejelser og betragtninger ved valg af CTS Ved Henrik Schledermann Fag-ansvarlig for Bygningsautomatik Overvejelser og betragtninger ved valg af CTS Indholdsfortegnelse.

Læs mere

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Januar 2015 Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Effektiv drift og vedligeholdes af kulturejendomme Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) blev oprettet i oktober

Læs mere

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark 1 De telepolitiske aftaler Den 8. september 1999 blev der med udgangspunkt i markedssituationen indgået en politisk aftale, der fastlagde

Læs mere

Model for nyt bibliotekssystem?

Model for nyt bibliotekssystem? Model for nyt bibliotekssystem? Oplæg til følgegruppemødet den 2. april 2008 projektgruppen/ln, 31.3.08 I projektgruppen indledte vi arbejdet med at skrive de første udkast til kravspecifikation for de

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi R A P P O R T Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017 Viden & Strategi Juni 2014 S i d e 2 1. Baggrund og formål med strategien for konkurrenceudsættelse

Læs mere

Mx-5000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk

Mx-5000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk Mx-5000 Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk Sikkerhed sat i system Mx-5000 Brugervenlig og pålidelig ABA-central. Mx-5000 serien er bygget

Læs mere

Introduktion. IQ3xCite systemet

Introduktion. IQ3xCite systemet IQ3xcite systemet Introduktion til IQ3xcite systemet Moderne bygninger bliver mere og mere komplicerede, og det stiller store krav til styring af, og kontrol med, driften. En bygnings CTS-anlæg (CTS =

Læs mere

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST It-sikkerhedspolitikken tilstræber at understøtte Odsherred Kommunes overordnede vision. It- og øvrig teknologianvendelse, er et af direktionens redskaber til at realisere kommunens

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Indstilling. Udbud af Boligadministration og bygningsdrift. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Århus Kommune. Den 15.

Indstilling. Udbud af Boligadministration og bygningsdrift. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Århus Kommune. Den 15. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 15. august 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Udbud af Boligadministration og bygningsdrift. 1. Resume På baggrund

Læs mere

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt A. EJERSEN Udkast til Rådgivningskontrakt Indholdsfortegnelse 1. Parterne 1 2. Opgaven 1 3. Aftalegrundlag 2 4. B. RÅDGIVERSENS ydelser 2 5. A. EJERSENS ydelser 2 6. Tidsfrister 3 7. Økonomisk grundlag

Læs mere

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

SupplyVagten. -højteknologisk, gennemprøvet og driftsikker. ubemandetvagtcentral

SupplyVagten. -højteknologisk, gennemprøvet og driftsikker. ubemandetvagtcentral SupplyVagten -højteknologisk, gennemprøvet og driftsikker ubemandetvagtcentral Forberedt til den kommende Kommune sammenlægning SupplyVagten CareSupply s højteknologiske gennemprøvede og driftsikre vagtcentral

Læs mere

Arla Tankvagt. Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt

Arla Tankvagt. Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt Tankvagt Formål Formålet med installation af en tankvagt er, at overvåge mælkens køling og opbevaring til gavn for både mælkeproducenten og mejeriet. Tankvagten

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

IKT programmer for Facilities Management. Vejledning for førstegangskøbere: Præsentation & debat

IKT programmer for Facilities Management. Vejledning for førstegangskøbere: Præsentation & debat DFM Workshop 05.10.09 09 IKT programmer for Facilities Management Vejledning for førstegangskøbere: Præsentation & debat Vejledning til systemkøberen Hvorfor en vejledning? Opbygning, highlights og vigtige

Læs mere

Kvalitetssikring i BBR-arbejdet

Kvalitetssikring i BBR-arbejdet Kvalitetssikring i BBR-arbejdet En sammenfattende vejledning om hvordan datakvaliteten i BBR kan forbedres Maj 2006 I medfør af lov om bygnings- og boligregistrering påhviler det kommunalbestyrelsen at

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne Sammenfattende definitioner Definition og beskrivelse Vision En portefølje er en samling af projekter/mer, som vurderes samlet med henblik på at optimere sammensætning og prioritering af strategiske indsatser

Læs mere

CTS fra strategi til praksis

CTS fra strategi til praksis CTS fra strategi til praksis Om CTS fra strategi til praksis Processen Tekniske løsninger Projektmæssige løsninger Opvarmning af brugsvand i to trin Kontakter Udrulning af CTS i Brøndby Kommune er baseret

Læs mere

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn:

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn: IT STRATEGI for Kalundborg Gymnasium og HF 1. Indledning Der er ikke siden statusrapporten fra år 2000 udarbejdet en egentlig IT-strategi for Kalundborg Gymnasium og HF, men på baggrund af en række eksterne

Læs mere

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites (RTS) Formål Optimere energiforsyningen til Remote Telecom

Læs mere

ProMark workforce management ProJob

ProMark workforce management ProJob ProMark workforce management er løsningen til optimering af virksomhedens produktionsprocesser og -omkostninger gennem oversigter, indsamling af produktionskritiske jobdata, effektiv rapportering og integration

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud. Projekt Transparense. www.transparense.eu

Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud. Projekt Transparense. www.transparense.eu Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud Projekt Transparense EPC processen Overblik over hovedfaser Klient Beslutning om EPC Kontrakt Implementering af andre foranstaltninger

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi...

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi... Pixibog business casen kort fortalt... 2 1: Projektbasis... 3 1.1: Projektidentifikation...3 1.2: Projektansvarlige...3 2: Leverancen... 4 2.1: Mål og rammer...4 2.2: Fremgangsmåde...5 2.3: Risikoanalyse

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

Karen Dilling, Helsingør Kommune

Karen Dilling, Helsingør Kommune IKT - så let lever du op til kravene med Byggeweb! Byggeweb har hjulpet os med at gøre IKT-kravene mere operationelle og med at lave en standard for, hvordan vi i Helsingør Kommune nu er i stand til at

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Vejledning i anvendelsen af skabeloner til brug for udvælgelse, herunder prækvalifikation i byggeriet Marts 2013 Byggeriets Evaluerings Center SOLIDARISK

Læs mere

uddybende beskrivelse af processen i forbindelse med fremsøgning af sagsakter?

uddybende beskrivelse af processen i forbindelse med fremsøgning af sagsakter? UDBUD AF BYGGESAGSSYSTEM OFFENTLIGT UDBUD, OFFENTLIGGJORT DEN 3. JULI 2015. SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1 (17/08/2015) NR. 1. 2. REFERENCE SPØRGSMÅL SVAR Bilag 1. Krav 9 Bilag 1. Krav 17 Er det muligt at få

Læs mere

DVT. - det sikre valg. DVT Hybrid IP Overvågning Kombinerer op til 64 IP og Analoge kameraer

DVT. - det sikre valg. DVT Hybrid IP Overvågning Kombinerer op til 64 IP og Analoge kameraer DVT - det sikre valg DVT Hybrid IP Overvågning Kombinerer op til 64 IP og Analoge kameraer INTELLIGENT TV OVERVÅGNING - INTRODUKTION DVT lancerer en ny serie af revolutionerende TV Overvågning, der især

Læs mere

Udbudsbeskrivelse. Prækvalifikation. GEV A/S Maj 12014. Forsyning Helsingør A/S

Udbudsbeskrivelse. Prækvalifikation. GEV A/S Maj 12014. Forsyning Helsingør A/S Udbudsbeskrivelse Orientering Montage af om fjernaflæste målerudbud elmålere Prækvalifikation GEV A/S Maj 12014 Forsyning Helsingør A/S Juli 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien Udbudsstrategi for Region Sjælland 2010-2013 1. Indledning I henhold til bestemmelserne i Regionslovens 33 skal Regionsrådet udarbejde en udbudsstrategi. Formålet med udbudsstrategien er at vurdere, på

Læs mere

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Overvejer I at oursource hele eller dele af jeres økonomifunktion? Dette whitepaper er udarbejdet, så I har et bedre beslutningsgrundlag at handle ud fra.

Læs mere

Erfaringer med brugen af funktionsaftaler

Erfaringer med brugen af funktionsaftaler Erfaringer med brugen af funktionsaftaler 2011-09-21 Verner Bentzen Vice President KEENAN HENDRICKSE South Africa Keenan has type 1 diabetes DFM / E&Y - Funktionsaftaler 2011-09-21 Slide no 2 Funktionsaftale

Læs mere

Enkelt Nemt Effektivt Skalérbart

Enkelt Nemt Effektivt Skalérbart Enkelt Nemt Effektivt Skalérbart Overvåg hele din IT infrastruktur med ét værktøj Som IT ansvarlig er din infrastruktur lig med dit image over for interne som eksterne kunder. Din mulighed for at reagere

Læs mere

En 100% bærbar løsning! altid i front!

En 100% bærbar løsning! altid i front! En 100% bærbar løsning! Alle funktioner samlet i et system: Klientkartotek Journaler Debitorstyring Dataoverførsel bærbar/stationær Afregning / Fakturering Tidsbestilling PBS Præparat- og ydelsestabeller

Læs mere

Forretningsgang for rådgivning

Forretningsgang for rådgivning FinansSparring er uvildig økonomisk rådgivning til private - til dig der har brug for et godt råd til at få råd. FinansSparring ApS Kragelundvænget 135 7080 Børkop Din vej til større overblik og mere overskud

Læs mere

Hvorfor intranet Alfresco?

Hvorfor intranet Alfresco? Hvorfor intranet Alfresco? - en gennemtænkt tilfældighed Dagsorden Baggrund for oplæget Hensigt med oplæg: Dele vores erfaringer vedr. valg af open source og Alfresco Dele vores erfaringer vedr. udbudsproces

Læs mere

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013 Indsatsområde: IT-udvikling opfølgning og tilføjelser med rødt, den 29.juni 2013 It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det effektiv del af det udviklingsarbejde 2012-15 arbejde således

Læs mere

A k v a r i e T e k n i k. c o n t r o l - r e g u l a t i o n - s u p e r v i s i o n. w w w. c o w e x. c o m

A k v a r i e T e k n i k. c o n t r o l - r e g u l a t i o n - s u p e r v i s i o n. w w w. c o w e x. c o m - Miljøvenligt Akvarium - Vandet renses og recirkuleres - Reducering af driftsomkostninger - Aqua Control System - Alarm system Cowex AkvarieTeknik Cowex AkvarieTeknik Ved anvendelse af den nyeste teknologi

Læs mere

Dvs. konklusionen er, at A får tildelt Vejle Fjord og B får tildelt Vestfyn, da denne kombination giver den højeste, vægtede sum af pointtal.

Dvs. konklusionen er, at A får tildelt Vejle Fjord og B får tildelt Vestfyn, da denne kombination giver den højeste, vægtede sum af pointtal. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 12. august 2014 14/08340-9 Leif Hald Pedersen lhp@vd.dk 7244 3606 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud PLA-PA.R001 og PLA-PA.R002 Ny bane

Læs mere

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms. Forudsætninger til foreløbigt langtidsbudget januar 2015 Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet Varmestyringsmodulet, der kontrolleres fra EG Brandsoft kalenderen,

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 Den fællesstatslige it-projektmodel, Digitaliseringsstyrelsen Produkt: Projektgrundlag, ver. 27/8-2013 1 Stamdata Stamdata

Læs mere

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder!

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Disposition 1. Hvorfor sætte kvalitetsstandarder? Udviklingstendenser og udfordringer i den midtjyske. 2. Fælles målsætninger for

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Spørgsmål og svar 1 18. februar 2013 Udbud på Danskuddannelse til voksne udlændinge

Spørgsmål og svar 1 18. februar 2013 Udbud på Danskuddannelse til voksne udlændinge Spørgsmål og svar 1 18. februar 2013 Udbud på Danskuddannelse til voksne udlændinge Nedenfor kan læses indkomne spørgsmål og svar: Spørgsmål er besvaret med orange skrift Spørgsmål til udbudsmaterialet:

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

TRANSMISSIONSSYSTEMER

TRANSMISSIONSSYSTEMER FANE 160 10 Forord 20 Definitioner 30 Generelt 40 Alarmtransmissionssystemer i henhold til EN 50131 og EN 50136 50 Forklaring til kravene jf. EN 50131 og EN 50136 Forsikring & Pension Amaliegade 10 1256

Læs mere

Viden der bringer mennesker videre--- nordfyns kommune. Spildevandsplan. Opgaveoplæg - Tilbud

Viden der bringer mennesker videre--- nordfyns kommune. Spildevandsplan. Opgaveoplæg - Tilbud Viden der bringer mennesker videre--- nordfyns kommune Spildevandsplan Opgaveoplæg - Tilbud April 2007 nordfyns kommune Spildevandsplan Opgaveoplæg - Tilbud April 2007 Ref 07akk629 F00029-1-MLN(1) Version

Læs mere

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator Kolofon 2015-05-08 < Forrige side IKT-projektroller Vejledning 2 bips Lyskær 1 2730

Læs mere

IT og økonomi. Organisering af IT. Strategi og planlægning. Systemudvikling 3 Systemudvikling og systemanskaffelse. Hovedopgaver

IT og økonomi. Organisering af IT. Strategi og planlægning. Systemudvikling 3 Systemudvikling og systemanskaffelse. Hovedopgaver IT og økonomi Systemudvikling 3 Systemudvikling og systemanskaffelse Organisering af IT Hovedopgaver Strategi og planlægning Udvikling og anskaffelse Drift Brugersupport Strategi og planlægning Topledelsen

Læs mere

FarmOnline EPM. Enterprise Performance Management. Teknisk info

FarmOnline EPM. Enterprise Performance Management. Teknisk info Enterprise Performance Management Teknisk info 3 Teknisk info PRODUKTBESKRIVELSE Opdræt af slagtekyllinger er en produktionsform, som kræver omhyggelig styring og tæt opfølgning. Kyllingerne er meget

Læs mere

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned 14-06-2011 prisliste v. 1.0.1 Priser er vejl. DKK og ekskl. moms. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer. Der henvises til Generelle Bestemmelser og betingelser Gældende 30 dage fra dato Mainpoint

Læs mere

Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England.

Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England. Cookievejledningens Tekniske Guide Den tekniske guide beskriver fem skridt til overholdelse af cookiereglerne: 1. Fastlæggelse af webejendom 2. Undersøgelse af om der sættes cookies på hjemmesiden 3. Afgivelse

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Din partner i udvikling

Din partner i udvikling Din partner i udvikling Få overblik over dine opgaver Opnå konkurrence fordele Skab merværdi for dine kunder Spar tid gennem effektivisering Overblik gennem indsigt NOVAQ as er et udviklingshus, der bygger

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål om GovCERT s serviceydelser og sensornetværk

Ofte stillede spørgsmål om GovCERT s serviceydelser og sensornetværk 9. april 2013 Dokumentnr.: CKG Ofte stillede spørgsmål om GovCERT s serviceydelser og sensornetværk Indhold: 1. Organisation...2 2. Serviceydelser...3 3. Teknik...6 4. Gældende regler...9 1/9 1. Organisation

Læs mere

Mini vejledning til. LIMAks LandInspektørens Matrikulære Administrations og KvalitetsStyringssystem

Mini vejledning til. LIMAks LandInspektørens Matrikulære Administrations og KvalitetsStyringssystem Mini vejledning til LIMAks LandInspektørens Matrikulære Administrations og KvalitetsStyringssystem Indledning LIMAks er efterfølgeren til LIMA som er tilpasset den ændrede datastruktur i MIA3 og minimaks.

Læs mere

KONE Care TM Individuel Vedligeholdelse fordi forebyggelse er bedre end reparation. Dedicated to People Flow

KONE Care TM Individuel Vedligeholdelse fordi forebyggelse er bedre end reparation. Dedicated to People Flow fordi forebyggelse er bedre end reparation Dedicated to People Flow KONE CareTM Begrænset udgift Individuelt tilpasset vedligeholdelse for din KONE elevator Ubegrænset værdi og frihed... Kunder har forskellige

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Ledelsessystemer med fokus på drikkevandssikkerhed v. Dorte Skræm, ALECTIA A/S

Ledelsessystemer med fokus på drikkevandssikkerhed v. Dorte Skræm, ALECTIA A/S Ledelsessystemer med fokus på drikkevandssikkerhed v. Dorte Skræm, ALECTIA A/S Indførelse af ledelsessystemer på vandforsyninger Rapport udgivet af BLST i 2009. ALECTIA A/S ENVIRON Management&Audit Kulegravningsudvalgets

Læs mere

PROFORT. Fjernkontrolleret styring og måling. Overvåg dine installationer med GSM uafhængigt af internet og telefonlinier. multiguard-produktserien

PROFORT. Fjernkontrolleret styring og måling. Overvåg dine installationer med GSM uafhængigt af internet og telefonlinier. multiguard-produktserien -produktserien Fjernkontrolleret styring og måling Overvåg dine installationer med GSM uafhængigt af internet og telefonlinier 100% dansk udviklet og produceret Serien af -produkter er tilpasset ethvert

Læs mere

Helsinge Vandværk s.m.b.a.

Helsinge Vandværk s.m.b.a. Helsinge Vandværk s.m.b.a. Årsberetning 1. juli 31. december af 12. april 2011 Intern overvågning af indgåelse af aftaler 1 I overensstemmelse med bestemmelserne i Vejledning olm internt overvågningsprogram

Læs mere

Samrådsspørgsmål. Akt 186

Samrådsspørgsmål. Akt 186 Samrådsspørgsmål Akt 186 Der ønskes en uddybende redegørelse for og en drøftelse af årsagerne til og konsekvenserne af den forventede meget betydelige fordyrelse og forsinkelse af projektet. Svar: Indledning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde initierede temaer Eget mål Klima og miljø Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde Direktionen sikrer, at de politisk vedtagne handleplaner iværksættes.

Læs mere

Nye elementer i dagrenovationsordningen - procesplan

Nye elementer i dagrenovationsordningen - procesplan Notat Dato: 8. marts 2012 Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Nye elementer i dagrenovationsordningen - procesplan Indledning Såfremt der træffes principbeslutning om at arbejde videre mod indførelse

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 5 Kloakfornyelse Indhold 1 Kloakfornyelse... 2 1.1 Plan... 2 1.2 Kloakfornyelse... 2 1.3 Pumpestationer... 3 2 Oplæg til kloakfornyelsesplanlægning...

Læs mere

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune Udkast til printstrategi for Faxe Kommune 1 Formål Faxe Kommune er klimakommune og sætter derfor fokus på kommunens energiforbrug og arbejder til stadighed på at udnytte energien bedre og reducere CO2

Læs mere

Anleggs- og funktionsbeskrivelse. Klekke-anlegg

Anleggs- og funktionsbeskrivelse. Klekke-anlegg Side 1 af 17 Anleggs- og funktionsbeskrivelse Klekke-anlegg Side 2 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Vandets vej gennem anleggget... 3 2. Kar (punkt 1)... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3. Mekanisk rensning

Læs mere

Kort om mig. - Egen Tegnestue siden 1988, Glindvad & Jeppesen. - Nyt navn og nye ejere i 2008, Arkikon. - Egen tegnestue i 2010, ZYX arkitekter

Kort om mig. - Egen Tegnestue siden 1988, Glindvad & Jeppesen. - Nyt navn og nye ejere i 2008, Arkikon. - Egen tegnestue i 2010, ZYX arkitekter Kort om mig - Egen Tegnestue siden 1988, Glindvad & Jeppesen - Nyt navn og nye ejere i 2008, Arkikon - Egen tegnestue i 2010, ZYX arkitekter - Siden 2003, 35 Boligsager efter 116. - Geografi: Region Midtjylland

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

Hydrus Smart Start Elite. Brugermanual

Hydrus Smart Start Elite. Brugermanual 1 15 Udgave: Juli 2012 Indhold 1. Generelt... 3 1.1 en... 3 1.2 Teknologisk baggrund... 4 1.3 Garanti... 5 1.4 Advarsler... 6 1.4.1 Generelt... 6 1.4.2 Montering & igangsætning... 6 1.4.3 Strøm... 6 2.

Læs mere

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE 30. juni 2015 Hermed fremsender jeg min redegørelse til

Læs mere

OPFØLGNING PÅ VIRKSOMHEDERS KLIMAHANDLINGSPLANER

OPFØLGNING PÅ VIRKSOMHEDERS KLIMAHANDLINGSPLANER Vejledning: OPFØLGNING PÅ VIRKSOMHEDERS KLIMAHANDLINGSPLANER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion 2. Formål med opfølgning på virksomhedernes klimahandlingsplaner 3. Centrale problemstillinger i opfølgningen

Læs mere

Overvejelser ved valg af smart meters set fra en forsynings virksomhed.

Overvejelser ved valg af smart meters set fra en forsynings virksomhed. Overvejelser ved valg af smart meters set fra en forsynings virksomhed. Præsentation Flemming B Møller Udannelse - Maskinmester - Teknologisk Diplom i vedligehold Erfaring - Driftsleder ved Aarhusvand

Læs mere