Håndbog for etablering af SROanlæg i forbindelse med afværgeforanstaltninger. Teknik & Administration Nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndbog for etablering af SROanlæg i forbindelse med afværgeforanstaltninger. Teknik & Administration Nr. 2 1997"

Transkript

1 Håndbog for etablering af SROanlæg i forbindelse med afværgeforanstaltninger Teknik & Administration Nr

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD BAGGRUND OG FORMÅL Baggrund for rapporten Formål med rapporten Rapportens opbygning FORMÅL MED ETABLERING AF SRO-ANLÆG SRO-BEGREBET OG ANLÆGSTYPER Simpelt niveau Styring/regulering Overvågning/dataopsamling Udvidet/avanceret niveau Styring/regulering Overvågning/dataopsamling AKTIONSPLAN FOR VALG AF SRO-ANLÆG Behovsanalyse Generel behovsvurdering for drift af afværgeforanstaltninger Vurdering af behov for afrapportering og eksport af driftsdata Vurdering af eksisterende afværgeanlæganlæg i drift Vurdering af kommende afværgeanlæg med drift Vurdering af de økonomiske rammer for etablering af SRO-anlæg Konklusion Behovspræcisering Valg af SRO-anlægges opbygning Valg af datastruktur Driftsstruktur Udbygning af eksisterende anlæg Økonomi ved etablering og drift af anlæg med SRO Etablering af SRO-anlæg Udbud Installering og indkøring af SRO-anlægget ORGANISATION Organisatoriske overvejelser i forbindelse med drift af anlæg med SRO Forskellige organisationsmuligheder Amtslig drift Ekstern drift og amtslig regulering

3 6.2.3 Ekstern drift og regulering PARADIGMA FOR PROJEKTERING OG DRIFT Projektering Drift og monitering APPENDIKS: A Styring og overvågning..31 B Anlægstyper med økonomioversigt for etablering af afværgeforanstaltninger med SRO 34 C Omkostninger forbundet med etablering af SRO-anlæg 48 D SRO-projektparadigmaer 52 Københavns Amt Roskilde Amt E Eksempel på tilbudsliste for SRO-anlæg 57 3

4 1. FORORD Indenfor den nærmeste årrække kan det forventes, at der i amternes regi skal etableres en række afværgeforanstaltninger. Afhængig af afværgeforanstaltningernes omfang og antal kan det være hensigtsmæssigt, at der etableres en styring, regulering og overvågning (SRO) af disse anlæg. Amternes Depotenhed har med baggrund i den forventede udvikling, fået udarbejdet denne håndbog for etablering af SRO-anlæg i forbindelse med afværgeforanstaltningerne, Rapporten er udarbejdet af Hedeselskabet, Miljø- og Energidivisionen, afdelingen for Forurenet Jord og Grundvand i Roskilde. Indholdet i Håndbogen er blevet til i samarbejde mellem styregrupppen og Hedeselskabet. I styregruppen for projektet har siddet: I styregruppen for projektet har siddet: Arne Rokkjær Carina Nilsson Bjarne Petersen Jørn Bo Bartelt Lars Radoor Paulsen Amternes Depotenhed Roskilde Amt Københavns Amt Kemp & Lauritzen Vand & Miljø A/S Hedeselskabet Målet med rapporten er at give et konkret værktøj til: Vurdering af behov for etablering af SRO-anlæg. Valg af SRO-strategi. Håndbogen er tænkt som inspiration til de(n) sagsbehandler(e) der ude i amterne skal vurdere behovet for etablering af SRO-anlæg og eventuelt efterfølgende implementere dette. Drift af afværgeanlæg ligger udenfor rapportens formål. Rapporten giver ikke en vejledning i behandling og brug af data, som opsamles og lagres af SRO-anlæg. Rapporten behandler i korte træk muligheder og begrænsninger for eksport af opsamlede data fra SROanlæg. 4

5 2. BAGGRUND OG FORMÅL 2.1 Baggrund for rapporten Driften af afværgeforanstaltninger på affaldsdepoter skal, i henhold til Lov om Affaldsdepoter fra 1990 med seneste revision af 1996, varetages af de respektive amter som har gennemført afværgeforanstaltningerne. Siden lovens ikrafttræden, har amterne ud fra forskellige forhold sat et meget varierende antal afværgeanlæg i drift. Et enkelt amt har over 30 afværgeforanstaltninger i drift, mens andre ingen har eller kun ganske få. På nuværende tidspunkt er det overvejende drift af afværgeoppumpning, som dominerer antalmæssigt hos amterne. Driften kan dog også omfatte afværgeforanstalt-ninger mod udsivende lossepladsgas, indeklimaproblemer og fjernelse af jord- og grundvandsforurening ved hjælp af vakuumventilering og air sparging. Driften af et afværgeanlæg omfatter tilsyn, monitering og prøvetagning, som er nødvendigt for at sikre at afværgeanlægget fungerer. Driften af de igangværende afværgeforanstaltninger fordeler sig over flere forskellige typer af anlæg. Nogle afværgeanlæg er baseret på periodisk tilsyn af driftpersonale, mens andre afværgeanlæg er koblet på SRO-anlæg (Styring, Regulering, Overvågning), hvor tilsynene primært er styret af fejlalarmer, mens den daglige overvågning og eventuel regulering sker via SRO-anlægget. Det skal her præciseres, at termen SRO-anlæg anvendes meget bredt, og i praksis ofte anvendes om anlæg, der reelt ikke er deciderede SRO-anlæg; som f.eks. anlæg, der alene bruges til styring og overvågning eller alene overvågning. 2.2 Formål med rapporten Baggrunden for udarbejdelsen af rapporten er, at der inden for en nær fremtid forventes en stor stigning i antallet af afværgeforanstaltninger med drift. Der er således behov for en aktiv stillingtagen i de enkelte amter til drift af afværgeforanstaltninger. Formålet med denne rapport er at give sagsbehandlere og projektledere i amterne, med ansvar for projektering og drift af afværgeforanstaltninger et værktøj til få: Et indblik i de tekniske parametre som er bestemmende for Styring, Regulering og Overvågning af afværgeforanstaltninger i driftsfasen. En vurdering af behov for etablering af SRO-anlæg. En guide til, på baggrund af tekniske, økonomiske og organisatoriske forhold, at foretage de mest optimale beslutninger i forbindelse med valg af SRO-strategi. En indsigt i kravspecifikation og etablering af SRO-anlæg. Indholdsmæssigt vil rapporten beskrive de overvejelser som bør gøres, når et amt påtænker at benytte SRO som en del af driften af afværgeforanstaltninger. Rapportens indhold har grænseflader til, hvordan selve driften af afværgeforanstaltninger skal foretages, samt hvorledes driftsdata, opsamlet via af SRO-teknikken, skal eksporteres/importeres og behandles, herunder diverse overvejelser vedrørende kompatibilitet, men disse forhold er udenfor denne håndbogs rammer. 5

6 2.3 Rapportens opbygning Håndbogens enkelte afsnit har kort fortalt følgende indhold. I afsnit 3 beskrives de overordnede formål og fordele med at etablere SRO-anlæg. Afsnit 4 omhandler den tekniske beskrivelse af SRO-anlæg. Hovedintentionen med afsnittet er at formidle denne rapports definition af begreberne styring, regulering og overvågning. SRO-anlæg opdeles i henholdsvis en styrings- og reguleringdel samt en overvågnings- og dataopsamlingsdel. I afsnit 5, som er håndbogens hovedafsnit, gennemgås de forskellige trin i valget af et egnet SRO-anlæg, dvs. en behovsanalyse og strategien for indførelse af SRO-anlæg. Dette involverer en række overordnede overvejelser mht. hvilke parametre som skal overvåges, hvilke data som skal opsamles, SRO-anlæggenes kompleksitet, det forventede antal afværgeforanstaltninger i drift, drifttiden og den økonomiske ramme til brug for SRO-anlæg. Det gennemgås hvordan et godt udbudsmateriale kan udarbejdes med fokus på opdeling af de enkelte punkter i enhedspriser. Sidste del af afsnittet omhandler indkøring af SROanlægget og overgangen til den almindelige drift. Afsnit 5 behandler desuden den økonomiske del vedrørende etablering og drift af SROanlæg. Etableringsomkostninger kobles til antallet af hoved- og understationer, og mht. omkostningerne for driften af SRO-anlæg gennemregnes 4 eksempler for henholdsvis simpel og udvidet styring og overvågning af en afværgeforanstaltning. I afsnit 6 omtales de organisatoriske forhold i, som har indflydelse på valg af SROstrategi. I afsnit 7 gennemgås forslag til paradigma for projektering og drift af SRO-anlæg i punktform. I appendiks A uddybes en række tekniske detaljer ved SRO-anlæg. I appendiks B og C er der givet praktiske eksempler på basis-komponenter i SRO-anlæg og disses økonomi ved 4 forskellige typer af afværgeforanstaltninger. I appendiks D er vedlagt eksempler på SRO-projekterings-paradigmaer, og i appendiks E er vedlagt eksempel på tilbudsliste for et SRO-anlæg. 6

7 3. FORMÅL MED ETABLERING AF SRO-ANLÆG Hvorvidt det er aktuelt at anvende SRO-anlæg i forbindelse med drift af afværgeanlæg afhænger af en række forhold som f.eks. antal og type af afværgeanlæg, forventet driftsperiode og behovet for styring og regulering. Det tekniske valg af SRO-anlæg afhænger af de samme forhold, som nævnt ovenfor, og dette vil naturligvis påvirke valget af det SROanlæg, som vil være mest fordelagtigt at etablere. De overordnede formål med etablering af SRO-anlæg er at sikre en effektiv oprensning, at optimere den tekniske drift og at give en forbedret systematik i organisation og databehandling. Disse overordnede formål uddybes i det følgende: At sikre en effektiv oprensning: Sikre en kontinuert drift af afværgeprojekt: Ved anvendelse af SRO sikres, at afværgeanlægget ikke udsættes for udokumenterede driftsstop i en længere periode. I nogle typer af afværgeforanstaltninger, som f.eks. afværgeanlæg mod indsivende lossepladsgas, kan det være af vital interesse at sikre kontinuert drift og hurtige reaktioner ved driftstop. Termen kontinuert drift skal ses i forhold til situation, hvor der eksempelvis føres kvartalsvis tilsyn med en afværgeforanstaltning uden SRO. Her kan der i princippet går 3 måneder før en fejlfunktion opdages. Imødegåelse af driftsstop: Ved nogle typer af afværgeanlæg kan en overvågning af driftdata varsle en regulering af anlægget, og som derved kan forhindre et ellers kommende driftstop. At optimere den tekniske drift Regulering af afværgeanlæg på baggrund af ydre parametre: Nogle typer af afværgeanlæg kan være designet, så regulering er påkrævet ved store nedbørshændelser eller ved variation i tidevand eller barometerstand. Kontinuert at følge udviklingen i relevante parametre: Dette giver grundlag for en bedre dokumentation af driften af afværgeanlægget og de naturlige variationer i de forskellige parametre. Der opnås på den baggrund større sikkerhed for, at et givent stopkriterium er opnået, og at effekten er blivende. Det har eksempelvis betydning, for vurderingen af om en afværgeoppumpning skal stoppes. Her skal naturlige fluktuationer kunne tolkes korrekt, så oppumpningen stoppes på et rigtigt grundlag. Reduktion af driftsomkostninger: En optimering af driften af et afværgeanlæg, kan føre til kortere drifttid og højere oprensningsniveau og derved reducere de samlede driftomkostninger. Hvis drifttiden er af mindre betydning, kan der findes et balancepunkt, hvor driften er mest optimal i forhold til forureningsfjernelsen og udgifterne. Typeeksemplet er en afværgeoppumpning eller et vakuumventilationsanlæg med tilhørende rensning ved hjælp af kulfiltrering. 7

8 Her findes der et givent flow, som er optimalt i forhold til udgifterne til rensningen og afledningsafgiften for vand. At give forbedret systematik i organisation og datahåndtering Øget systematik i driftorganisationen: Drift af afværgeforanstaltning ved anvendelse af SRO-anlæg medfører en mere overskuelig driftsstruktur, som sikrer at ansvaret for såvel den daglige drift som den løbende evaluering bliver nemmere at uddelegere i driftsorganisationen. Tidsplan for tekniske serviceeftersyn af motorer og målekomponenter kan indarbejdes i SRO systemet således at servicetilsynene varsles i god tid. Tilvejebringelse af driftsdata: Systematisk opsamling af driftsdata og afrapportering af disse kan anvendes i forbindelse med evaluering af, dels den enkelte afværgeforanstaltning og dels i forbindelse med evaluering af effekt og omkostninger på forskellige typer afværgeforanstaltninger. Eksport af driftsdata: Yderligere kan automatisk registrede data eksporteres til brug for større samkøring i eksternt regi. 8

9 4. SRO-BEGREBET OG ANLÆGSTYPER I dette afsnit beskrives strukturen for etablering og drift af afværgeanlæg ved anvendelse af SRO-anlæg på forskellige niveauer. Mulighederne for styring, regulering og overvågning af afværgeanlæg spænder fra fuldstændig manuel styring og overvågning til fuldstændig automatiseret drift. SRO-begrebet kan opdeles i 2 hovedområder; styring/regulering og overvågning/dataopsamling. En nærmere beskrivelse af disse 2 hovedområder er givet i appendiks A. Graden af styring og regulering er uafhængig af omfanget af overvågning og dataopsamling, men i takt med stigende styrings- og reguleringsbehov øges ofte behovet for overvågning og dataopsamling med henblik på optimering og evaluering af driften. Forudsætningen for ethvert afværgeanlæg er de installationer, som er nødvendige for at tilfredsstille den valgte strategi for den enkelte oprensning eller afværgeforanstaltning. Det kan være et antal filtersatte boringer, en vakuumblæser og strømforsyning mv. Dertil kan så føjes komponenter, som giver mulighed for henholdsvis styring/-regulering og overvågning/dataopsamling. Det kan være sensorer, motorventiler, regulerbare motorer og understationer mv. Behovet for styringen/regulering af et afværgeanlæg er primært procesbetinget. Nogle processer kan udføres med simpel styring/regulering, andre komplicerede processer skal styres efter mere komplekse signaler fra komponenter såsom elektroniske flowmålere, trykmålere mv. De forskellige SRO-niveauer stiller forskellige krav til udformningen af de tekniske komponenter i afværgeanlæggene og giver forskellige drifts- og moniteringsmuligheder for de enkelte anlæg. I det følgende opdeles styring/regulering samt overvågning/dataopsamling på henholdsvis simpelt og udvidet/avanceret niveau. Opdelingen er foretaget for at gøre gennemgangen af begreberne overskuelig, men i virkeligheden er grænserne flydende og mulighederne for at kombinere SRO-delene ubegrænsede. En nærmere teknisk beskrivelse af forskellige typer af afværgeanlæg med SRO er givet i appendiks B. 9

10 4.1 Simpelt niveau Styring/regulering Afværgeanlæg med simpel styring/regulering defineres som anlæg, hvor der alene udføres styring på afværgeanlægget ved anvendelse af simple signaler. Styring af motorer udføres således typisk som stop/start via relæer. Alarm Vandur Understation Niveauføler Pumpe Fig 1: Anlæg med simpel styring /regulering og overvågning/dataopsamling Overvågning/dataopsamling Anlæg med simpel styring har ikke udvidet ekstern overvågning. Ændringer i styring og regulering af anlægget foregår alene manuelt on-site. Overvågning på simpelt niveau af en afværgeforanstaltning er videregivelse af driftsalarmer for at imødegå lange driftsstop. Der kan sendes alarm via en telefonforbindelse til en Minitekst alarmmodtager med tale, SMS, personsøger, mobiltelefon eller standard PC. Der gives alene alarmer i forbindelse med fejlstatus på anlægget i forhold til fastsatte alarmkriterier. Indhentning af driftsdata foregår ved manuel aflæsning og kontrol. Principopbygning ses på fig

11 4.2 Udvidet/avanceret niveau Formålet med etablering af afværgeanlæg med avanceret styring/regulering og overvågning/dataopsamling, kan dels være procesbetinget, men kan også være betinget af et ønske om at reducere driftsomkostningerne gennem optimering af de anvendte ressourcer, typisk omkostninger til el og vandafledningsafgift Styring/regulering Afværgeanlæg med udvidet styring defineres som anlæg, hvor der kan udføres avanceret styring, og hvor motorer mm. reguleres på baggrund af lokalt opsamlede driftsdata. Der kan udføres reguleringer ved aktivering af stop/startfunktioner, ændring af setpunkter og alarmgrænser samt regulering af f.eks. motorventiler og pumpehastigheder. Afværgeanlægget opkobles til en centralt placeret hovedstation, og har udover alarmfunktionen indbygget muligheder for ændring af styring og regulering af afværgeanlægget, såvel on-site som off-site, men selve programmeringsdelen for styring af afværgeforanstaltningen ligger normalt på understationen. Bærbar PC Standard PC SRO Flowmåler Rapportog Alarmprinter Understation Database Niveauføler Pumpe Fig 2: Anlæg med udvidet styring/regulerin og overvågning/dataopsamling Overvågning/dataopsamling Udvidet overvågning anvendes kun i forbindelse med afværgeanlæg med udvidet styring og regulering. Udover registrering af driftsalarmer kan den udvidede overvågning opsamle driftsdata til brug for dokumentation og efterfølgende justering af anlægget. 11

12 Der indhentes automatisk driftsdata fra understationen på afværgeanlægget til hovedstationen, hvor der kan implementeres alle former for databehandling og afrapportering. 12

13 5. AKTIONSPLAN FOR VALG AF SRO-ANLÆG I forbindelse med overvejelser om indførelse af SRO-anlæg til drift af afværgeforanstaltninger er det vigtigt, at der foretages en grundig analyse af omfanget af nuværende og kommende afværgeforanstaltninger med tilhørende drift. For at sikre den optimale udnyttelse af de samlede ressourcer, som anvendes i forbindelse med indførelse af SRO, samt for at give en ensartet og rationel projektering og drift af afværgeforanstaltningerne, skal der tages stilling til hvilke krav og ønsker der haves til omfanget af data, som ønskes opsamlet og behandlet fra de enkelte typer afværgeanlæg. Det er vigtigt, at SRO-anlægget tilpasses de ønskede krav og ikke omvendt, idet anlægsudgiften til selve SRO-anlægget kun udgør en mindre del af de samlede omkostninger i forbindelse med indførelse af SRO. Fig. 3. Aktionsdiagram for etablering af SRO-anlæg Det anbefales, at der i processen gøres anvendelse af ekstern bistand enten i form af ekstern konsulent eller ved sparring med andre amter, som har erfaringer med anvendelse af SRO i forbindelse med drift af afværgeforanstaltninger. 13

14 I det følgende gennemgås de overvejelser, som kan indgå i proccesen med at få etableret et SRO-anlæg, som lever op til de forventninger og krav, der følger af det valgte ambitionsniveau. 5.1 Behovsanalyse Som det fremgår af figur 3, er det indledende trin i aktionsplanen at analysere behovet for etablering af SRO-anlæg til afværgeforanstaltninger. Behovet for etablering af et SRO-anlæg vurderes udfra en gennemgang af nuværende og forventede afværgesager. Den forventede driftsperiode for de enkelte anlæg, krav til alarmer, styring/regulering, overvågning/dataopsamling samt fastlæggelse af krav til afrapportering af de opsamlede data skal beskrives. I projektgruppen for udarbejdelse af behovsanalysen bør indgå personer med kendskab til de eksisterende afværgeforanstaltninger samt sagbehandlere og projektledere med kendskab til drift og monitering. Der kan ligeledes med fordel inddrages ekstern konsulentbistand med faglig indsigt i opbygning af driftsorganisationer og projektering af SROsystemer. Behovsanalysen bør omhandle: Generel behovsvurdering for drift af afværgeforanstaltninger. -Beskrivelse af krav til alarmer og dataopsamling. -Beskrivelse af krav til styring og regulering. Vurdering af behov for afrapportering og eksport af driftsdata Vurdering af fordele og ulemper ved opkobling til SRO-anlæg for: -Eksisterende afværgeforanstaltninger -Kommende afværgeforanstaltninger Vurdering af de økonomiske rammer for etablering af SRO-anlæg I det følgende gennemgås de enkelte punkter i behovsanalysen Generel behovsvurdering for drift af afværgeforanstaltninger Vurdering af den overordnede driftsstruktur for afværgeforanstaltninger er et af nøglepunkterne i forbindelse med vurdering af behov for etablering af et SRO-anlæg. Der skal fastlægges krav til den tekniske del af driften i form af kravlister for styring og regulering samt kravlister til omfanget og karakteren af driftsdata, som ønskes opsamlet og lagret til brug for dokumentation for anlæggenes drift. Modtagere af data fra SRO-systemet skal defineres, og modtagernes krav til dataformater skal præciseres. Dette gælder for både interne som eksterne modtagere. Ligeledes skal det skitseres, hvorledes driften planlægges organiseret i takt med det forventede øgede antal afværgesager. Det øgede antal sager kan betyde, at der skal opbygges en anden driftsstruktur end den nuværende, både med hensyn til personalesammensætning og til organisationsplan. 14

15 De data som ønskes opsamlet og lagret, skal forholde sig til antallet af parametre som ønskes opsamlet, gerne med en begrundelse for hver enkelt parameter. Data som typisk opsamles kontinuert er vandflow, luftflow,vandspejlsniveau, ph, ledningsevne, iltindhold og elforbrug. Med SRO gives mulighed for opsamling af data til brug for evaluering af anlæggets drift. Men der gives også mulighed for at opsamle data, som alene optræder som styreparametre, men som ikke er relevante for den videre evaluering af anlæggene. Ligeledes skal der opstilles krav til frekvensen af de lagrede data, således at der ikke opsamles værdier hvert minut, når en gennemsnitsværdi pr. døgn kan tilfredstille kravet til efterbehandlingen af data. Dette er nærmere beskrevet i afsnit Det er begrænsningens kunst at få det fulde udbytte af de opsamlede data. Såfremt der ukritisk opsamles data, risikeres det at rationaliserings- og systematikfordelen drukner på grund af arbejdet med håndtering af de store datamængder. Omvendt kan opsamlede data dog miste meget af deres værdi hvis de data, som de relaterer sig til ikke opsamles samtidigt. Brugere af de opsamlede data og deres krav til dataformater skal klarlægges. Til den tekniske drift kræves ofte udskrifter hver måned med angivelse af samlet køretid for motorer med driftsintervaller som funktion af køretid. Sagsbehandlere kan have krav til en overskuelig grafisk fremstilling af ændring i vandspejlskoter eller sammenhæng mellem samlet flow og tryk for ventilatorer, samt mulighed for levering af data i format som kan behandles i simpelt regneark. Yderligere kan der være behov for at videregive driftsoplysninger i forbindelse med oppumpninger på primære magasiner til andre databaser som GIS eller lignende. For at få etableret et velfungerende SRO-anlæg er det vigtigt på et tidligt tidspunkt i projektfasen at få overblik over modtagere af data og deres krav til disse. Krav til alarmniveau skal defineres. Ønskes on-line alarmer med 24 timers overvågning med overførsel af alarmer til driftspersonale med rådighedsvagt; ønskes alene alarmer som modtages i normal arbejdstid, eller kan behovet dækkes med konstatering af driftsstop i forbindelse med tilsynsbesøg. Driftsorganisationen skal tilpasses således, at de ønskede krav til aktion på alarmer og håndtering og behandling af driftsdata kan varetages. Ønskes 24 timers overvågning på driften, uden at der haves døgnvagt på amtsgården, skal der etableres tilkaldefunktion med bærbar hovedstation med alarmopkald eller entreres med ekstern driftsovervågning, eks. amtets vejafdeling, som ofte har tilknyttet døgnvagt. Der skal i driftsorganisationen forefindes den nødvendige ekspertise til at tilfredstille de stillede krav til behandling af de indkomne data. Ellers skal denne ekspertise tilføres ved efteruddannelse af driftspersonalet eller ved at inddrage eksterne konsulenter, (se afsnit 6). Da den overordnede strategi for drift af afværgeforanstaltninger er et af nøglepunkterne i forbindelse med optimal udnyttelse af en evt. SRO-investering, bør det sikres, at der er politisk opbakning til den valgte strategi forinden den videre sagbehandling. Det er vigtigt at holde sig for øje, at de overordnede strategiske overvejelser vedrørende alarmer, dataopsamling og -behandling er uafhængige af, om der etableres SRO-anlæg 15

16 eller ej. Strategien skal sikre, at de overordnede målsætninger vedrørende drift af afværgeanlæggene samt håndtering af drifts- og moniteringsdata indfries. Etablering af et eventuelt SRO-anlæg er alene et hjælpeværktøj til at nå den aktuelle målsætning Vurdering af behov for afrapportering og eksport af driftsdata Det aktuelle behov for opsamling og lagring af driftsdata skal defineres. I den forbindelse er det vigtig at forholde sig til formålet med opsamling af de respektive driftsdata. Nogle data opsamles alene med henblik på styring og regulering af afværgeanlægget, andre med henblik på tilvejebringelse af dokumentation af afværgeanlæggets funktion og afrapportering, mens andre data opsamles med eksport til andre brugere for øje. Gennemgangen af behovet skal i denne forbindelse især omhandle, hvorledes data ønskes lagret, tilgængelighed af lagrede data og muligheder for eksport af lagrede data. Det er også vigtig at definere behovet for efterbehandling af de opsamlede data, især med hensyn til de data som ønskes eksporteret til ekstern modtager. Disse data skal lagres i det format som modtageren skal bruge, f.eks. Standat. Som minimum skal alle data fra SRO-databasen kunne eksporteres som kommaseparerede filer Vurdering af eksisterende afværgeanlæganlæg i drift Der skal foretages en registrering af antal afværgeanlæg i drift samt den forventede resterende driftstid. For hver enkelt afværgeanlæg afklares, om det skal kobles op på et kommende SRO-anlæg, og om afværgeanlægget i den forbindelse ønskes udbygget således, at der kan håndteres flere signaler. Opkobling af eksisterende afværgeanlæg med tilføjelse af nye styrings og overvågningsparametre indebærer ofte en relativ høj anlægsinvestering, hvorfor det i hvert enkelt tilfælde skal vurderes, om det respektive afværgeanlæg skal medtages i SRO-anlægget, og i hvilken grad det eventuelt skal udbygges styringsmæssigt. En investering i et SRO-anlæg er ikke nødvendigvis ensbetydende med at alle eksisterende afværgeanlæg skal kobles til dette. Der skal udarbejdes et overslag for omkostninger til ombygning af de eksisterende afværgeanlæg, således at de dels tilfredstiller kravene for at kunne blive koblet på SROanlægget, og dels tilfredsstiller de supplerende ønsker, der måtte være i forbindelse med ombygningen. På baggrund af erfaringer med opkobling af eksisterende afværgeanlæg til SRO-anlæg, anbefales det som udgangspunkt at tilslutte afværgeanlæg med en restdrifttid på mere end 3 år eller mere. Ved driftssager med en restdrifttid på mindre end et år er det sjældent økonomisk optimalt at tilslutte anlægget til SRO-anlægget, idet selve driften via SROanlægget også har en hvis indkøringsperiode. Dette må dog vurderes nærmere i de konkrete sager. 16

17 5.1.4 Vurdering af kommende afværgeanlæg med drift For at sikre sig det bedste beslutningsgrundlag i forbindelse med valg af SRO-anlæg, er det vigtigt, at der udarbejdes en prognose for kommende afværgeforanstaltninger med efterfølgende drift. Prognosen skal omfatte dels antallet og dels udbygningstakten inden for den nærmeste årrække, minimum 3 år. Prognosen skal udover at medvirke til at afklare behovet for SRO, danne baggrund for valg af fleksibilitet i udbygningen af SRO-anlæggtes hovedstation. Ofte er det overordnet en politisk afgørelse i hvilken takt afværgeforanstaltninger iværksættes, hvorfor det er vigtigt, at prognosen forholder sig aktivt til den gældende politiske strategi Vurdering af de økonomiske rammer for etablering af SRO-anlæg Behovsanalysen skal munde ud i et oplæg til SRO-struktur med et økonomisk overslag på skitseniveau over omkostningerne forbundet med etablering og drift af SRO-anlæg. Overslaget bør indeholde omkostninger til etablering af understationer, etablering af hovedstation evt. flere, samt omkostninger til opkobling af eksisterende afværgeforanstaltninger. Desuden skal der udarbejdes økonomisk overslag over udgifter til drift af afværgeforanstaltningerne med SRO, samt udgifter forbundet med etablering og uddannelse af driftsfunktionen. De økonomiske overslag skal sikre, at ikke alene de tekniske krav, men også de økonomiske rammer er kendt og indgår i beslutningsgrundlaget for vurdering af behov for SROanlæg. I appendiks B er udarbejdet oversigt over omkostningerne forbundet med etablering af SRO-anlæg på forskellige niveauer. Priserne bør alene anvendes som vejledende omkostninger. Ligeledes er medtaget en oversigt over forventet tidsforbrug i forbindelse med drift af afværgeforanstatninger drevet med SRO. I appendiks C gives nogle vejledende overslagspriser på etablering af et komplet SROanlæg. De angivne omkostninger er givet på baggrund af erfaringer i forbindelse med kendte omkostninger til etablering af SRO-anlæg samt vurdering af tilbud fra anerkendte SRO-leverandører. Der gøres dog opmærksom på, at der er store variationer i omkostningerne dels på de enkelte dele af SRO-anlægget og dels på det samlede anlæg fra de forskellige udbydere Konklusion Såfremt det på baggrund af behovsanalysen vurderes, at der ikke er aktuelt eller fremtidigt behov for etablering af et SRO-anlæg, anbefales det, at der i den overordnede strategi for 17

18 etablering og drift af afværgeforanstaltninger alligevel åbnes mulighed for en eventuel senere implementering af SRO-anlæg. Dette vil være en fordel, såfremt forudsætningerne for den nuværende behovsanalyse ændres væsentligt. Det anbefales rent praktisk, at der i kommende afværgeanlæg under alle omstændigheder bør vælges lokale understationer, således at de senere kan kobles op på SRO-anlæg med central hovedstation, ligesom der i anlægsfasen bør etableres trækrør mellem procesenheder og elskabet for eventuel senere kabling for følere og modulerede motorer. En sådan overordnet strategi vurderes at kunne gennemføres for en beskeden merudgift i forbindelse med etablering af kommende afværgeforanstaltninger. Såfremt det på baggrund af behovsanalysen vurderes, at der er et behov for etablering af SRO-anlæg, og der foreligger et foreløbigt økonomisk tilsagn fra den administrative projektorganisation, jf. fig 3, er næste trin i aktionsplanen at fastlægge funktionskravene til SRO-anlægget. Funktionskravene skal dels anvendes i forbindelse med projektering af den fastlagte strategi, og dels anvendes i forbindelse med udarbejdelse af udbudsmaterialet. Overordnet skal der iværksættes en handlingsplan til sikring af, at der opnås det optimale resultat af SRO-investeringen. Det er i denne forbindelse vigtigt at fastlægge den endelige overordnede amtslige strategi for drift af afværgeanlæg, således at afværgeanlæg etableres og udbygges i henhold til denne strategi. 5.2 Behovspræcisering Næste fase jvf. figur 3, er præcisering af de generelle driftsovervejelser og kravlister udarbejdet i den indledende behovsanalyse. Specielt skal defineres det endelige ambitionsniveau for overvågning og databehandling, om udbygningen af SRO-anlægget ønskes udført etapevis, og om alle kommende afværgeanlæg ønskes forbundet til SRO-anlægget. Teknisk specifikation Dataspecifikation Softwarespecifikation Alm. driftsspecifikation Fig.4 Procesdiagram for behovspræcisering Arbejdet med at præcisere kravene til et SRO-anlæg er, som det fremgår af fig 4, en iterativ proces, som skal gennemløbes flere gange før det endelige resultat nås. Haves der ingen eller kun få anlæg med avanceret styring og overvågning, er det oplagt at starte med kravene til den almindelige driftsspecifikation. Haves der allerede mange anlæg 18

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011

Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011 Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Forudsætninger...

Læs mere

Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme

Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Februar 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Vedligeholdelse

Læs mere

Afværgehåndbog om chlorerede stoffer i jord og grundvand. Teknik og Administration

Afværgehåndbog om chlorerede stoffer i jord og grundvand. Teknik og Administration Afværgehåndbog om chlorerede stoffer i jord og grundvand Teknik og Administration Nr. 4 2003 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD... 1 2. INDLEDNING... 3 2.1 Baggrund og formål... 3 2.2 Læsevejledning... 4

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser Grønlands IKT-strategi 2011-2015 Del 2 Informations- og Kommunikationsteknologi bidrager til at binde landet sammen og er grundlaget for en globalt orienteret samfundsudvikling,

Læs mere

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID)

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID) Vejledning Projektinitieringsdokumentet (PID) August 2013 INDHOLD 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 PROJEKTINITIERINGSDOKUMENT (PID)... 1 1.3 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL.

Læs mere

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT Dokumenttype Foranalyse Dato 2. februar 2015 Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune, Odsherred Kommune, Ringsted

Læs mere

Funktionspraksis for afløbssystemer under regn

Funktionspraksis for afløbssystemer under regn Skrift nr. 27 Funktionspraksis for afløbssystemer under regn 2005 IDA Spildevandskomiteen Ingeniørforeningen i Danmark - IDA Spildevandskomiteen Skrift nr. 27 Funktionspraksis for afløbssystemer under

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver December 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Opbygning... 5 2 Særlige forhold

Læs mere

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko?

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko? Deloitte IT Solutions Marts 2013 Nyt it-system Succes eller fiasko? Indholdsfortegnelse 3 4 8 14 19 20 24 26 27 29 30 34 1. Forord 2. Generelt om it-projekter 3. Business case 4. Fremgangsmåde for valg

Læs mere

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Det almene byggeri Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Anbefalinger til brug for bygherre og bygherrerådgiver Byggeskadefonden Maj 2014 Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen IKT: Forkortelse for

Læs mere

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Om den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FEM PRINCIPPER FOR IT-PROJEKTER I STATEN... 7 3 DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 9 4 FASER... 12 5 LEDELSESPRODUKTER...

Læs mere

Vejledning. Værktøj til funktionsudbud på vejområdet

Vejledning. Værktøj til funktionsudbud på vejområdet Vejledning Værktøj til funktionsudbud på vejområdet 2012 Titel: Værktøj til funktionsudbud på vejområdet Hele vejledningen, svarende til kapitel 1-9 er udarbejdet af Ernst & Young for Udbudsrådets sekretariat.

Læs mere

Projektmodel Værktøjer Skabeloner

Projektmodel Værktøjer Skabeloner Region Hovedstaden Koncernstabene Projektmodel Værktøjer Skabeloner Version 1.0 Fælles projekthåndbog for koncernstabene December 2012 Koncernstabene Region Hovedstaden INDLEDNING 1 Velkommen til koncernstabenes

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Udarbejdet af Devoteam for Kulturstyrelsen 8. maj 2012 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ERM Whitepaper-v1 Devoteam. Kopiering og

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Baseline-analyse Servicestyrelsen 9. juni 2010 Udkast Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 10 3. Arbejdsgange...

Læs mere

Projektlederhåndbog 4. udgave 2007

Projektlederhåndbog 4. udgave 2007 Projektlederhåndbog 4. udgave 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...1-1 1.1 Læsevejledning...1-1 2. Organisation, styring og lovgrundlag...2-1 2.1 Organisation...2-1 2.1.1 Projektets parter...2-1 2.1.2

Læs mere

OPP i statsligt bestillerperspektiv: med Projekt Rigsarkiv

OPP i statsligt bestillerperspektiv: med Projekt Rigsarkiv 55 KAPITEL 3 OPP i statsligt bestillerperspektiv: Erfaringerne med Projekt Rigsarkiv Carsten Jarlov, Bo Kobber Petersen, Bente Andersen og Pernille Bastrup Henriksen Frem mod 2008 skal staten etablere

Læs mere

Formål. Anvendelsesområde

Formål. Anvendelsesområde Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner (til samtlige ministerier med tilhørende institutioner m.v.) I medfør af 13, stk. 2 og 3, 14, stk. 3, og 19, stk. 1, i lov nr. 450 af 31. maj

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

BYGINORD. Leveranceteam (Entreprenører, arkitekter, rådgivere, håndværkere mv.) Bygherre/ Boligorganisation. Brugere. Kommune TEMAGRUPPER

BYGINORD. Leveranceteam (Entreprenører, arkitekter, rådgivere, håndværkere mv.) Bygherre/ Boligorganisation. Brugere. Kommune TEMAGRUPPER BYGINORD TEMAGRUPPER Leveranceteam (Entreprenører, arkitekter, rådgivere, håndværkere mv.) Bygherre/ Boligorganisation Brugere Kommune BYGINORD TEMAGRUPPER BYGiNORD - 3 BYGiNORD - 4 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24 Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009 Side 1 af 24 Forord Dette dokument er en guideline til kvalitetscertificering. Det indeholder nogle af DNV s tolkninger af DS/ISO 9001: 2008. Tolkningsnotatet

Læs mere

PROJEKTHÅNDBOG. En håndbog for projektledere og projektmedarbejdere i Miljø og Teknik. Randers Kommune NATUR OG VAND MILJØ OG VIRKSOMHED

PROJEKTHÅNDBOG. En håndbog for projektledere og projektmedarbejdere i Miljø og Teknik. Randers Kommune NATUR OG VAND MILJØ OG VIRKSOMHED PROJEKTHÅNDBOG En håndbog for projektledere og projektmedarbejdere i Miljø og Teknik MILJØ OG VIRKSOMHED NATUR OG VAND BYGGE- OG BYGNINGSSERVICE SEKRETARIAT VEJ OG TRAFIK DRIFTSAFDELINGEN STADSARKITEKTENS

Læs mere