Plan for sikkerhed og sundhed Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A Dokumentnr Udg. 1.0

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Plan for sikkerhed og sundhed Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A019647 Dokumentnr. 0.050 Udg. 1.0"

Transkript

1 Plan for sikkerhed og sundhed Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A Dokumentnr Udg. 1.0

2 PROJEKTNR. A DOKUMENTNR PSS VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO UDARBEJDET BLY KONTROLLERET RVAN/SBU GODKENDT JJS

3 PSS - LØGET BY - AFDELING 41 3 INDHOLD 1 Beskrivelse af PSS 5 2 Grundlag Anmeldelse af byggepladsen AABs arbejdsmiljøpolitik Beskrivelse af opgaven 7 3 Risici i projektet Eksisterende forhold Særlige risici og andre særlige forhold 10 4 Byggepladsernes beliggenhed og indhold Andre aktører i forhold til byggepladserne Projektets parter 12 5 Arbejdsmiljøorganisation Organisation Byggepladsens arbejdsmiljøorganisation Opstartsmøder Afholdelse af arbejdsmiljømøder 14 6 Byggepladsens indretning Informationstavle Byggepladsplan Tidsplan 17 7 Sikkerhedsforhold på byggepladsen Generelle sikkerhedsbestemmelser på byggepladsen Udenlandsk arbejdskraft Instruktion af alle på byggepladsen 20

4 4 PSS - LØGET BY - AFDELING Konsekvenser ved overtrædelse Særlige sikkerhedsbestemmelser på byggepladsen 21 8 Sikkerhedsforanstaltninger i fællesområder 24 9 Arbejdsprocedurer, APV og brugsanvisninger Arbejdsprocedurer - Særligt farlige arbejder Sikker Job Analyse Arbejdspladsvurderinger Arbejdspladsbrugsanvisninger Leverandørbrugsanvisninger vedr. tekniske hjælpemidler Andre procedurer for kontrol Instruktion og oplæring Beredskabsplan Generel alarmprocedure ved personulykker Udarbejdelse af beredskabsplan Anmeldelse af ulykker Nærved ulykker Beredskabsøvelser Kontrol og dokumentation Arbejdsmiljørundering - Mønsterarbejdsplads 30 BILAG Bilag A Generel adresseliste Bilag B Byggepladsens arbejdsmiljøorganisation Bilag C Ansvar for fælles sikkerhedsforanstaltninger Bilag D Regelgrundlag Bilag E Arbejdsprocedurer vedr. særligt farligt arbejde Bilag F Alarmprocedure og beredskabsplan Bilag G Nærved hændelser

5 PSS - LØGET BY - AFDELING Beskrivelse af PSS Planen for Sikkerhed og Sundhed (herefter PSS) skal foreligge inden arbejdet sendes i udbud, så den indgår i grundlaget for samarbejdet om sikkerhed og sundhed på byggepladsen. Hovedentreprenøren skal derfor umiddelbart efter kontraktindgåelsen og senest 10 arbejdsdage før byggepladsstart give input til planen, jf. i øvrigt krav i teksten. Bygherrens arbejdsmiljøkoordinator (herefter AMK) færdiggør herefter PSS, og er endvidere ansvarlig for at ajourføre planen. Bygherren har udpeget COWI som AMK. Hovedentreprenøren er forpligtiget til at underrette AMK om kontaktoplysninger på hvilke underentreprenører, der entreres med på sagen, og alle aktører er i hele forpligtiget til løbende at holde bygherrens AMK informeret om alle forhold med betydning for ajourføring og vedligeholdelse af PSS. Bygherrens AMK skal sikre, at der til stadighed er overensstemmelse mellem de faktiske forhold på byggepladsen og beskrivelsen i PSS. Bygherrens AMK sikrer, at PSS fordeles til relevante parter på sagen, herunder bygherren, dennes rådgivere, hovedentreprenøren og dennes underentreprenører. Principper for fordelingen fastlægges af AMK. Hovedentreprenøren er ansvarlig for fordeling inden for egen organisation, herunder fordeling til egne medarbejdere og underentreprenører, samt deres medarbejdere. Den færdige plan og senere revisioner af denne skal godkendes af byggeledelsen.

6 6 PSS - LØGET BY - AFDELING 42 2 Grundlag Plan for Sikkerhed og Sundhed er udarbejdet på grundlag af: Gældende projektmateriale. Udbudstidsplan. Journal for arbejdsmiljøkoordinering i projekteringsfasen. Arbejdstilsynets bekendtgørelse om bygherrens pligter. BEK Kortlægning af bygningsforurening - PCB og Asbest. Tilstandsvurdering - afdeling 42 Forundersøgelse af bygningsmassen udført af Rambøll A/S. Bestemmelser i arbejdsmiljølovgivningen i øvrigt. Det væsentligste regelgrundlag for udarbejdelsen af denne plan findes vedlagt i bilag D, Regelgrundlag. 2.1 Anmeldelse af byggepladsen AMK anmelder på vegne af bygherren arbejdspladsen til Arbejdstilsynet digitalt, når byggeriet påbegyndes. Kopi af anmeldelsen sættes op på informationstavlen på alle byggepladser. 2.2 AABs arbejdsmiljøpolitik AAB er en ansvarlig bygherre med et stærkt engagement i sikkerheden og sundheden for de mennesker, der er beskæftiget ved renovering af området i Løget. Vi ønsker at medvirke i forebyggelse af arbejdsulykker og sundhedsskader. Vi ønsker at opnå et højt niveau for arbejdsmiljøet såvel på byggepladsen som i det færdige byggeri under driften. Med henblik på at efterleve ovenstående arbejdsmiljømålsætninger stilles der krav om, at alle entreprenører og andre aktører i hele forløbet arbejder systematisk med forebyggelse af såvel ulykker som arbejdsskader.

7 PSS - LØGET BY - AFDELING 41 7 Entreprenørerne skal kunne dokumentere, at de gennem planlægning, instruktion, metode- og produktvalg medvirker til, at de generelle forebyggelsesprincipper efterleves, jf. bilag til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr og 115 om bygge- og anlægsarbejde. Alle medarbejdere er introduceret til arbejdet via hovedentreprenørens introduktionsmøder, og alle underentreprenører deltager i opstartsmøder med AMK med arbejdsleder, arbejdsmiljørepræsentant og gerne sjakformænd. Alle særlige arbejder skal risikovurderes med en "Sikker Job Analyse". 2.3 Beskrivelse af opgaven Boligforeningen AAB ønsker at renovere bebyggelsen Løget Høj, afdeling 42. Der gennemføres bygningsrenovering af 11 etageboligblokke i 3 etager med i alt 366 boliger og 1-plans længehuse med i alt 205 boliger. Bebyggelsen er opført i Beboerne i etageboligblokkene skal genhuses under renoveringen, og hovedentreprenøren skal etablere ca. 30 midlertidige genhusningsboliger, mens resten genhuses i AAB's egne ledige lejemål. For beboerne i længehusene skal der opstilles midlertidige bad- og toiletskure samt et mindre antal skure for dagophold. Samtidig med udførelse af hovedentreprisen udføres der i en særskilt totalentreprise etablering af tagboliger på 3 af opgangene i etageboligblokkene. Etageboligblokkene renoveres fortløbende med arbejde på 2 blokke af gangen. Længehusene renoveres etapevis og sideløbende med etageboligblokkene. Beboerne fra de enkelte boligblokke genhuses, når renoveringen påbegyndes. Detaljerne i de enkelte etaper fremgår af nedenstående skema. Skemaet omfatter afdeling 42. Der er udarbejdet en fælles PSS, der er gældende for alle arbejder i projektet. anlægget forventes opført i perioden fra maj 2013 februar Etageboligblokkene De 11 etageboligblokke skal renoveres med genopretning og fornyelse af: Udvendige opholdsarealer, nyisolerede skalmure på indgangsfacader og gavle med påstøbninger langs kældervægge, isolering og facadebeklædning på altanfacader, nye vinduer og døre, ny tagdækning med tagpap på træpladeunderlag, nye indgangspartier, nye tagrender og tagnedløb i zink,

8 8 PSS - LØGET BY - AFDELING 42 renovering af badeværelser i alle boliger med tilhørende installationer, maling af trappeopgange og malerarbejde i boliger i forbindelse med renoveringen. Det forventes, at der skal anvendes murerstilladser til opførelse af skalmurerne, vinduesmonteringen udføres med anvendelse af tekniske hjælpemidler på stilladset. Arbejdet udføres af hovedentreprenøren. Længehuse Længehusene skal renoveres med: ny tagdækning med tagpap på træpladeunderlag, nye tagrender i zink udskiftning af træbeklædning på gavle og udhæng, udskiftning af træbeklædning på facader, udskiftning af vinduer og døre udskiftning af alle vvs installationer samt nye elementbadeværelser, der kranes færdige ind i bygningen. Arbejdet udføres af hovedentreprenøren. Tilgængelige lejligheder 3 opgange skal gennemgå en mere omfattende ombygning for etablering af tilgængelige boliger med ny indretning, hvor der samtidig skal opføres elevatorer. I andre 5 opgange skal der ligeledes ske en omfattende ombygning med sammenlægning og ny indretning af boliger. Arbejdet udføres af hovedentreprenøren. Tagboliger I de tilgængelige boligblokke skal der indrettes tagboliger. Arbejdet udføres af totalentreprenøren.

9 PSS - LØGET BY - AFDELING Risici i projektet 3.1 Eksisterende forhold På arbejdsområdet forekommer nedenstående eksisterende forhold, som kan være til fare for sikkerhed og sundhed, og som der skal tages højde for ved udførelsen af arbejderne. Eksisterende forhold - Løget Bygningerne skal renoveres samtidig med, at beboerne er bosat i området. Materialer og entreprenørmateriel skal sikres mod tyveri ved indhegning af byggepladsen. Der skal tages hensyn til, at beboerne har en normal hverdag i videst muligt omfang i hele renoveringsperioden. Ved renoveringen af de enkelte blokke genhuses beboerne i en genhusningsby, eller i AAB's ledige lejemål. Der er foretaget stikprøvetagninger for bygningsforureninger for både asbest og PCB. Der er asbestholdige eternittage på blokkene, samt på nogle af længehusene. I forbindelse med forundersøgelsen fra tilstandsrapporten er der fundet PCB i meget små koncentrationer i indeluften. Der er foretaget stikprøver for indhold af asbest og PCB i bebyggelsen og der ikke konstateret yderligere bygningsforurenende stoffer ud over, at der er skimmelsvampeskader enkelte steder. Dokumentation kan fremlægges på anmodning. Der er elføring og kloakledninger til de enkelte blokke. Disse skal verificeres ved håndgravning i forbindelse med udgravning til fundament.

10 10 PSS - LØGET BY - AFDELING Særlige risici og andre særlige forhold Der er i projektet forudsat, at der skal udføres de nedenstående særligt risikofyldte arbejder jf. Bekendtgørelsen nr. 117 om bygherrens pligter, bilag 1 og bekendtgørelse nr. 110 om projekterende og rådgiveres pligter, bilag 1. Hovedentreprenøren skal 14 dage inden opstart udarbejde en metodebeskrivelse for de særlige risici og andre særlig forhold, som sikrer, at Arbejdstilsynets regler vedr. nedstyrtningsfare kan overholdes. Metodebeskrivelsen skal godkendes af byggeledelse og AMK. Det skal sikres adgang med tekniske hjælpemidler på alle niveauer i bygningerne. De særlige risici og andre særlige forhold, der er omfattet af dette projekt fremgår af afsnit 8.

11 PSS - LØGET BY - AFDELING Byggepladsernes beliggenhed og indhold Afdeling 42 Placering Etageboliger Løget Høj 4, 6, 8, 10, 12, 14. Etageboliger Løget Center 69, 71, 73, 75 og 77. Længehuse Løget Høj Længehuse Løget Center Længehuse Løget Center Længehuse Løget Dam 1-65 og Adresse Løget By afdeling 42, AAB Vejle Vejle. DANMARK. Hovedentreprise Boligblokke Tilgængelige boligblokke De beskrevne delarbejder skal udføres for hver enkelt blok Byggepladsetablering og -drift Udgravning for fundamenter Støbning af fundamenter Opstilling af stillads Genhusning Skalmur, facader og gavle Indgangspartier og vinduer Facader og vinduer Nedtagning af asbesteternitplader Tagpapdækning Ventilationsanlæg på loft Parterrekarnapper Udskiftning af døre og vinduer i kælder/parterre Nedtagning af stillads Vandinstallation i kælder Renovering af badeværelser Maling Genhusning slut Byggepladsetablering og -drift Udgravning for fundamenter Støbning af fundamenter Opstilling af stillads Genhusning Elevator skakte Nye bærende konstruktioner Sammenlægning af rum Skalmur, facader og gavle Indgangspartier og vinduer Facader og vinduer Nedtagning af asbesteternitplader Tagpapdækning Ventilationsanlæg på loft Parterrekarnapper Udskiftning af døre og vinduer i kælder/parterre Nedtagning af stillads Vandinstallation i kælder Tilgængelige badeværelser

12 12 PSS - LØGET BY - AFDELING 42 Maling Genhusning slut Længehuse Hovedentreprise Bygherreleverance Renoveres med ny tagdækning med tagpap på træpladeunderlag, Nye tagrender i zink. Udskiftning af træbeklædning på gavle og udhæng, Udskiftning af træbeklædning på facader, Udskiftning af vinduer og døre Udskiftning af alle VVS-installationer Nye elementbadeværelser, der kranes færdige ind i bygningen Affaldshåndtering 4.1 Andre aktører i forhold til byggepladserne Beboere og brugere af området, bl.a. bruger skolebørn området som cykelvej. 4.2 Projektets parter Projektets parter og organisation fremgår af bilag A, der også er projektets generelle adresseliste.

13 PSS - LØGET BY - AFDELING Arbejdsmiljøorganisation 5.1 Organisation Den overordnede opbygning af projektet fremgår af nedenstående organisationsdiagram. Bygherre - AAB Vejle COWI - Byggeledelse Pluskontoret - Beboerkoordinator COWI - Arbejdsmiljøkoordinering COWIfagdicipliner Landskab - COWI & bymunch Arkitekt - Pluskontoret Hovedentreprenør 5.2 Byggepladsens arbejdsmiljøorganisation Inden opstart skal navne på firmaer og personer, der er ansvarlige for arbejdsmiljøarbejdet for hovedentreprenøren og underentreprenører, oplyses til bygherrens AMK. Navne på Arbejdsmiljøgrupper, arbejdsledere og arbejdsmiljørepræsentanter oplyses ligeledes, og AMK indarbejder oplysningerne i Bilag B, Byggepladsens Arbejdsmiljøorganisation.

14 14 PSS - LØGET BY - AFDELING 42 Alle medlemmer af arbejdsmiljøgrupperne (AMG) skal have gennemført Arbejdsmiljøuddannelsen eller være tilmeldt senest 2 uger efter valg. Dette skal dokumenteres over for AMK ved først kommende lejlighed. Alle arbejdsgivere, der lader arbejde udføre på byggepladsen, skal medvirke til at sikre, at bygherrens planlægning, afgrænsning og koordinering til fremme af de beskæftigedes sikkerhed og sundhed virker efter hensigten, herunder deltage i arbejdsmiljømøder og sikkerhedsrunderinger. Arbejdsgiverne skal efterkomme anvisninger fra bygherrens byggeledelse, fagtilsyn og AMK herom. 5.3 Opstartsmøder Før opstart af nye delarbejder på byggepladsen afholdes et opstartsmøde med AMK og de enkelte underentreprenører med deltagelse af arbejdsleder, arbejdsmiljørepræsentant og gerne sjakformænd, hvor arbejdsmiljøforholdene i forbindelse med den enkelte opgave gennemgås, og entreprenørens risikovurdering for eget arbejde gennemgås. På mødet drøftes endvidere PSS og herunder byggepladsplanen og beredskabsforhold på pladsen. 5.4 Afholdelse af arbejdsmiljømøder AMK indkalder til koordinerende arbejdsmiljømøder minimum en gang hver 14. dag. Ekstraordinære møder afholdes, hvis der indtræffer alvorlige ulykker, forgiftninger eller andre sundhedsskader eller tilløb hertil, samt når der i øvrigt er behov herfor. AMK indkalder og leder arbejdsmiljømøderne og udarbejder referat af mødet. Alle arbejdsmiljøgrupper har pligt til at deltage i arbejdsmiljømøderne. I de tilfælde, hvor en entreprenør ikke skal oprette en arbejdsmiljøgruppe på byggepladsen (hvis der er mindre end 5 personer tilknyttet pladsen), skal entreprenøren alligevel deltage i arbejdsmiljømødet med mindst én repræsentant, der er bemyndiget til at træffe beslutninger. Referatet fordeles til mødedeltagerne, bygherren og entreprenørerne. Entreprenøren og dennes underentreprenører er ansvarlige for fordeling inden for egen organisation, herunder fordeling til egne medarbejdere. Dagsorden: 1 Mødedeltagere 2 Bemærkning til referat 3 Information fra Bygherren 4 Bemanding

15 PSS - LØGET BY - AFDELING Materiel 6 Ajourføring af Plan for Sikkerhed og Sundhed 7 Ulykker eller sundhedsskader 8 Processer og materialer den kommende periode, der kan være en sikkerhedsrisiko for ansatte på byggepladsen 9 Gennemgang af sidste mønsterrundering 10 Henstillinger fra Arbejdstilsynet 11 Eventuelt 12 Afslutning

16 16 PSS - LØGET BY - AFDELING 42 6 Byggepladsens indretning 6.1 Informationstavle I umiddelbar nærhed af hovedindgangen til byggepladsen opsættes en informationstavle med alle relevante informationer for personer med arbejde på pladsen. Informationstavlen ajourføres af byggeledelsen og indeholder bl.a. byggepladsplanen, telefonnumre og træffetidspunkter for byggeledelsen. Herudover indsættes den ugentlige mønsterarbejdspladsrapport (se afsnit 10.7, Sikkerhedsrundering), anmeldelse af byggepladsen og beredskabsplanen. 6.2 Byggepladsplan AMK udarbejder på baggrund af input fra aktørerne i projektet en detaljeret byggepladsplan i forbindelse med ajourføring af PSS. Efterfølgende revisioner af byggepladsplanen udføres af AMK, alternativt byggeledelsen. Entreprenørerne skal senest 10 arbejdsdage før opstart komme med input til ajourføringen af planen. Byggepladsplanen for projektet fremgår af tegning nr De tilstedeværende entreprenører skal opsætte byggepladsplanen inkl. revisioner i mandskabsskur, så den er tilgængelig og synlig for alle, der arbejder på pladsen. Planen skal som minimum vise, hvor der er: eksisterende risici på arealet og hvilke risici adgangs-, transport- og flugtveje afsat plads til materialedepot og affaldscontainere afsat plads til velfærdsforanstaltninger tilslutning til el, vand og kloak og alarm-, brand-, rednings- og førstehjælpsudstyr.

17 PSS - LØGET BY - AFDELING Tidsplan Der er udarbejdet en overordnet udbudstidsplan samt en rækkefølgetidsplan for de enkelte blokke inkl. de særligt farlige arbejder. Tidsplanerne fremgår af På baggrund af tidsplanen skal hver entreprenør senest 10 dage inden opstart fremsende en detaljeret arbejdstidsplan til byggeledelsen. Hovedentreprenøren skal i hele løbende tilrette arbejdstidsplanen, så den er i overensstemmelse med de faktiske forhold på pladsen. Revisioner fremsendes til byggeledelsen og AMK. Den deltaljerede arbejdstidsplan for entreprisen skal som minimum angive: Hvornår entreprenøren og dennes underentreprenører har arbejdsopgaver på byggepladsen og hvor meget tid, der er afsat til de enkelte arbejder eller arbejdsfaser. Hvilke perioder, der skal foregå særligt farligt arbejde jævnfør afsnit 9, Arbejdsprocedurer, APV og brugsanvisninger. Entreprenøren må ikke påbegynde et særligt farligt arbejde, før der foreligger en Sikker Job Tilladelse (se afsnit 9.2). Ovenstående tidsplan skal ses i sammenhæng med Bilag C, Ansvar for fælles sikkerhedsforanstaltninger, hvori det fastlægges, hvem der til ethvert tidspunkt skal tilvejebringe, vedligeholde og fjerne de planlagte sikkerhedsforanstaltninger i fællesområder og eventuelle fælles velfærdsforanstaltninger samt sørge for orden og ryddelighed og fjernelse af affald. Alle aktører skal naturligvis medvirke til at opretholde en ryddelig og sikker arbejdsplads Hensyntagen til beboerne Når håndværkerne kommer ind i beboernes lejligheder for at udføre omfattende renoveringsarbejder er det vigtigt, at der tages godt hensyn til beboerne. Det gælder også selvom beboerne er genhuset. Følgende skal overholdes: Afdækning af adgangsveje/entréer med plast og masonitplader Daglig rengøring af trappeopgang med støvsugning Affald fra byggearbejder skal fjernes fra lejligheden med det samme. Materialer må kun opbevares i rum, der skal renoveres. Håndværkerrengøring inden aflevering og ibrugtagning af lejlighed

18 18 PSS - LØGET BY - AFDELING 42 Et rent og ryddet arbejdssted er en betingelse for udførelse af godt håndværk og samtidig mindskes risikoen for uheld.

19 PSS - LØGET BY - AFDELING Sikkerhedsforhold på byggepladsen 7.1 Generelle sikkerhedsbestemmelser på byggepladsen Renoveringen opdeles i samtidige etaper, så der vil være arbejde i blokkene og længehusene samtidigt. Derfor er der etableret byggepladser flere steder i området. Placeringen fremgår af byggepladsplanen. Der skal altid benyttes følgende personlige værnemidler på byggepladsen: Sikkerhedshjelm. Sikkerhedsfodtøj. Selvlysende vest eller tilsvarende selvlysende og reflekterende arbejdstøj iht. EN 471. Undtaget er tidspunkter, hvor arbejdet kræver anden beskyttelsesdragt, som umuliggør brug af vest, ved færdsel på byggepladsen. Herudover skal der anvendes personlige værnemidler, jf. gældende lovgivning. På byggepladsen gælder i øvrigt følgende bestemmelser: Byggepladserne er indrettet, så der så vidt muligt kun er ensrettet kørsel. Der må ikke parkeres på byggepladsvejene, da disse er redningsveje for områdets beboere. Byggepladsen skal være fysisk afskærmet i arbejdstiden med hegn, så det sikres at uvedkommende (beboere og brugere af området) ikke har adgang til arbejdsområdet. Alle der arbejder på byggepladsen skal have modtaget information/instruktion vedr. grundlæggende sikkerhedsforhold og bestemmelser på pladsen. Se afsnit 7.3. Alkohol og rusmidler er forbudt på byggepladsen. Påvirkede personer bortvises. Det er ikke tilladt at ryge indendørs i området. Hastighedsbegrænsning på hele byggepladsen er på 15 km/t.

20 20 PSS - LØGET BY - AFDELING 42 Parkering af andre køretøjer end arbejdskøretøjer må kun forekomme på pladser angivet på byggepladsplanen. Parkering af arbejdskøretøjer må ikke forekomme på fælles adgangsveje eller på redningsvejen. Det er ikke tilladt at campere i området. Det er ikke tilladt at urinere andre steder end i de opstillede toiletter/urinaler. Entreprenørerne og deres ansatte skal i øvrigt tage behørigt hensyn til sikkerheden for øvrige aktører på byggepladsen. Besøgende skal være ledsaget af en, der kender pladsen, og som har modtaget information/instruktion om sikkerhedsforhold og -bestemmelser på byggepladsen. Besøgende skal bære påbudte personlige værnemidler. Det påhviler entreprenøren og dennes ansatte at medvirke til orden og ryddelighed på byggepladsen. Byggepladsen skal fremstå som en ordentlig og ryddelig arbejdsplads. Derfor skal oprydning foregå løbende igennem hele arbejdsdagen. Såfremt byggeledelsen/amk vurderer, at manglende oprydning udgør et sikkerhedsmæssigt problem, forbeholder den sig ret til at foretage oprydning på hovedentreprenørens regning. Byggeledelsen forbeholder sig ret til at bortvise medarbejdere fra byggepladsen, hvis de ikke respekterer gældende sikkerhedsbestemmelser. 7.2 Udenlandsk arbejdskraft I henhold til dansk arbejdsmiljølovgivning skal alle udenlandske entreprenører anmelde deres aktiviteter i Danmark til det danske RUT-register. Entreprenøren skal dokumentere anmeldelsen, inden arbejdet påbegyndes. Medarbejdere, der udfører arbejde, hvor der er krævet en lovpligtig uddannelse, skal have deres uddannelse godkendt forud for påbegyndelsen af arbejdet i henhold til pjecen "Want to work in Denmark" (http://arbejdstilsynet.dk/~/media/at/at/15-andre-sprog/arbejde-idanmark/arbejde%20i%20danmark%20ukpdf.ashx Alle informationsmaterialer, herunder introduktionsfolder, Plan for sikkerheds og sundhed, arbejdsinstruktioner, referater fra arbejdsmiljømøderne mm. som beskrevet i kapitel 9, skal være tilgængeligt på et sprog som de udenlandske håndværkere forstår. Arbejdsgiveren afholder udgifterne. 7.3 Instruktion af alle på byggepladsen Alle, der skal arbejde på byggepladsen, skal deltage i en sikkerhedsintroduktion, der afholdes af hovedentreprenøren. Det gælder bygherrerepræsentanter,

21 PSS - LØGET BY - AFDELING fagtilsyn, entreprenører, m.fl. Introduktionen vil som minimum omhandle: Gennemgang af byggepladsplanerne. Gennemgang af beredskabsforhold i tilfælde af ulykker. Retningslinjer i forbindelse med rygning, spisning og værnemidler. Placering af og hovedindhold i PSS. Konsekvenser ved overtrædelse af sikkerhedsreglerne. Alle, der har modtaget introduktion, får et bevis for gennemførelsen f.eks. ved en mærkat på hjelmen. Alle håndværkere komittes til sikkerhedsreglerne på pladsen ved at kvittere for introduktionen og tilkendegive, at de er bekendte med reglerne på byggepladsen og kender konsekvenserne. Hovedentreprenøren udarbejder en generel sikkerhedsfolder til håndværkere, samt udleverer navneskilt til alle håndværkere. 7.4 Konsekvenser ved overtrædelse Hvis de ovennævnte sikkerhedsregler overtrædes vil nedenstående konsekvenser være gældende: 1 Mundtlig advarsel med advisering til arbejdsgiveren. 2 Skriftlig advarsel, næste gang med advisering til arbejdsgiveren bortvisning resten af dagen. 3 Bortvisning fra pladsen. 7.5 Særlige sikkerhedsbestemmelser på byggepladsen Vinterforanstaltninger Da byggeperioden vil strække sig ind i vinterperioden planlægges byggepladsen, så branchearbejdsmiljørådet for bygge- og anlægsvejledning om vinterforanstaltninger skal følges i henhold til beskrivelserne i byggepladsarbejder Udvendig nedtagning af asbestholdig eternit bølgeplader Arbejdet skal foretages i henhold til asbestforeningens grønne vejledning s. 21. Arbejdet skal anmeldes til arbejdstilsynet.

22 22 PSS - LØGET BY - AFDELING 42 Adgangsforhold for øvrige entreprenører i arbejdsområdet, hvor arbejdet foregår, skal begrænses. Hovedentreprenøren skal udarbejde en procedure, der beskriver, hvordan arbejdet udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Procedurebeskrivelsen skal være godkendt af byggeledelsen og AMK senest 10 dage før inden opstart af arbejdet Forurening af luften fra dieseldrevet materiel Tomgangskørsel skal holdes på et minimum. Mobile generatorer skal placeres udendørs. Ved meget stillestående vejrlig, eller hvis der af anden grund er dårlig ventilation i udgravninger og andre lukkede områder, skal brug af dieseldrevet materiel, så vidt det er muligt, erstattes af el-drevet materiel Støj Støjgener skal begrænses ved, at entreprenøren vælger materiel, som giver mindst mulig støjpåvirkning. Planlagte støjende processer skal tilrettelægges, så færrest mulige personer påvirkes af støjen. Ovenstående koordineres på de koordinerende arbejdsmiljømøder. Da der er beboere i området må støjende arbejde kun udføres i perioden fra Støv Støvudviklingen fra køreveje skal minimeres ved vanding i tørre perioder. Tørfejning indendørs må ikke finde sted. Støvudvikling skal bekæmpes ved kilden ved at etablere lokalsug på materiel, hvor det er muligt. Der støvsuges som minimum 1 gang ugentligt Bakkende køretøjer Det skal alle steder på byggepladsen sikres, at bakkende køretøjer ikke forårsager ulykker. Hvis lastbiler ikke er udstyret med bakalarm, skal folk, som opholder sig bag lastbilen varskos på anden måde, f.eks. ved hjælp af flagmand.

23 PSS - LØGET BY - AFDELING Krav i forbindelse med anhugning I forbindelse med anhugning sker der generelt mange alvorlige ulykker. Der stilles derfor krav om, at alle, som anhugger byrder, skal have fornøden uddannelse eller være grundigt instrueret. Fornøden uddannelse eller instruktion skal dokumenteres for byggeledelsen og AMK på forlangende. Ved specielle løfteopgaver skal metoden godkendes af AMK i forbindelse med gennemførelse af Sikker Job Analyse. Før montering og demontering af tunge præfabrikerede elementer skal entreprenøren udarbejde en specifik procedure. Se afsnit Varmt arbejde Varmt arbejde (tagarbejde, vinkelslibning mv.) skal udføres under overholdelse af Brandteknisk Vejledning nr. 10a og 10b af den 10. april 1994 udgivet af Dansk Brandteknisk Institut. Alle entreprenører, der udfører varmt arbejde skal have brandslukningsmidler i nærheden, samt gennemføre en brandkontrol efter arbejdet er udført. Varmt arbejde skal anmeldes til byggeledelsen inden arbejdet sættes iværk. Anmeldelsen sker på DBI's blanket for udførelse af varmt arbejde, og blanketten skal underskrives af både entreprenør og bygherre.

24 24 PSS - LØGET BY - AFDELING 42 8 Sikkerhedsforanstaltninger i fællesområder Ansvarsforhold vedr. etablering, drift, vedligeholdelse og nedtagning af sikkerhedsforanstaltninger i byggepladsens fællesområder er beskrevet i Bilag C. Inden opstart af byggepladsen skal de ansvarlige entreprenører oplyse konkrete navne og telefonnumre på de firmaer og personer, de har udpeget til at varetage de pågældende opgaver. AMK indarbejder oplysningerne.

25 PSS - LØGET BY - AFDELING Arbejdsprocedurer, APV og brugsanvisninger 9.1 Arbejdsprocedurer - Særligt farlige arbejder Ifølge Arbejdstilsynets bekendtgørelse om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder skal entreprenørerne udarbejde specifikke arbejdsprocedurer for særligt farlige arbejder. Særligt farligt arbejde for dette projekt fremgår af den nedenstående tabel. Særlige risici og andre særlige forhold Arbejde omfattet af bilag 1 i bekendtgørelserne om hhv. Bygherrens pligter og rådgiveres og projekterendes pligter Hovedentreprenøren skal 10 dage inden opstart udarbejde en arbejdsprocedure for nedenstående arbejder, som sikrer at Arbejdstilsynets regler kan overholdes. Proceduren skal fremsendes til AMK for accept og kommentering senest 10 dage før det pågældende arbejde planlægges udført. Alle arbejdsprocedurer skal indeholde vurdering af sikkerhedsforhold og angive, hvilke arbejdsmetoder og konkrete sikkerhedsforanstaltninger, der skal benyttes for arbejdets gennemførelse herunder: Brug af tekniske hjælpemidler. Brug af værnemidler. Beskyttende foranstaltninger, herunder inddækninger, overdækninger, støvvægge mm. Krav til uddannelse af udførende arbejdsstyrke. Hvordan arbejdsstyrken instrueres angående sikkerhed og sundhed forud for udførelse af arbejdet.

26 26 PSS - LØGET BY - AFDELING 42 Afdeling 42 - Etageblokkene 1 Arbejde, der indebærer særlig risiko for at styrte ned Montage af tag og facader vil flere steder foregå i højder over 5 m. Taget skal monteres med tagpap, retningslinier vedr. varmt arbejde skal overholdes. 2 Arbejde, som udsætter arbejdstagerne for kemiske eller biologiske stoffer og materialer Taget er med asbestholdig eternit. Demontering skal foretages i henhold til retningslinier i den grønne asbestvejledning s. 21. Arbejdet vurderes at skulle udføres som langvarig udvendig renovering, der skal anmeldes til AT. I forbindelse med renovering af badeværelser vil der ske tilslutning til eksisterende kloak - Det skal iagttages specielle vilkår i henhold til kloakbekendtgørelsen. 4 Montering af tunge præfabrikerede elementer Demontering af eksisterende bærende vægge ved sammenlægning af lejligheder ved tilgængelige boliger. Transport og montering af store vinduer i indgangspartierne. Transport og montering af præfabrikerede betonelementer. Transport og montering af ventilationsudstyr. Transport, præsamling og montering af rørsystemer Transport og montering af pumpeudstyr. Transport og montering af elevatorer 5 Andre særlige forhold Varmt arbejde i forbindelse med renoveringen. Tunge løft i forbindelse med flytning af beboernes møbler i forbindelse med genhusning. Uhensigtsmæssige arbejdsstillinger ved arbejde med udskiftning af el, vand og varmeinstallationer i krybekælder. Uhensigtsmæssige arbejdsstillinger ved arbejde i loftsrum Tunge løft i forbindelse med montering af radiatorer og hovedvarmerør. Tunge træk og skub ved etablering af ny føringsvej for hovedkabler. Længehuse 2 Arbejde, som udsætter arbejdstagerne for kemiske eller biologiske stoffer og materialer I forbindelse med renovering af badeværelser vil der ske tilslutning til eksisterende kloak - Det skal iagttages specielle vilkår i henhold til kloakbekendtgørelsen. 4 Montering af tunge præfabrikerede elementer

PSS 31.01.2013. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning. Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S

PSS 31.01.2013. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning. Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S PSS 31.01.2013 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk Afsnit 1: Kvalitet

Læs mere

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER TEKNIK BYGGEPLADSINDRETNING ARBEJDSPROCESSER VÆRNEMIDLER Håndbogen udgives af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg og kan bestilles via

Læs mere

Dato: Status 6. Godkendt

Dato: Status 6. Godkendt Vers. Udarbejdet af. Dato: Status 6 Tanja Andersen 28-05-2014 Godkendt INDLEDNING Arbejdsmiljøprogrammet er en samlet præsentation af den arbejdsmiljøindsats, som Hospitalsenheden Vest (bygherren) stiller

Læs mere

Sikkerhedspjece. Blik- og Rørarbejderforbundet

Sikkerhedspjece. Blik- og Rørarbejderforbundet Ny version 2012 Sikkerhedspjece Blik- og Rørarbejderforbundet Pas nu på! Det skal ikke være farligt at gå på arbejde. Derfor er der regler for, hvordan arbejdsmiljøet og sikkerheden skal være på arbejdspladserne.

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75 Belysningsarbejder H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 1 af 42 Indhold 20.06.75 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM

Læs mere

Branchevejledning om DIAMANTBORING OG -SKÆRING

Branchevejledning om DIAMANTBORING OG -SKÆRING Branchevejledning om DIAMANTBORING OG -SKÆRING Indhold INDHOLD 4 Indledning 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherren...6 Den projekterende...6 Entreprenøren...6 Arbejdslederen...7 De ansatte...7

Læs mere

BYGGESAGSBESKRIVELSE DOMINIA AS MEDLEM AF FRI. Henrik Jørgensen landskab as KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK

BYGGESAGSBESKRIVELSE DOMINIA AS MEDLEM AF FRI. Henrik Jørgensen landskab as KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK Henrik Jørgensen landskab as VIMMELSKAFTET 42 A DK-1161 KØBENHAVN K T. +45 3332 3104 KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK RYESGADE 19 C, 2. SAL DK-2200 KØBENHAVN N T. +45 77325700 F. +45 77325777 DOMINIA

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Byggeprogram

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Byggeprogram Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Byggeprogram Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 67 Indholdsfortegnelse 1.1 Projektets baggrund... 5 1.2 Projektets indhold... 5 2. BYGGESAGENS

Læs mere

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE Rebild Kommune Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 Beskrivelse af entreprisen AB 92 med tillæg (TAB) Arbejdsbeskrivelse, jordarbejde

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Arbejdsmiljøorganisation... 2 3.

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING. 2008, 2. udgave

BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING. 2008, 2. udgave BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING 2008, 2. udgave Indhold 3 Forord 4 Projektering og planlægning 4 Bygherren 4 Projekterende 5 Entreprenøren 5 Projektgennemgangsmøde 5 Opstartsfasen 6 Sikkerhed i planlægningsfasen

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere

ENTREPRISE H20.06.80. Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER

ENTREPRISE H20.06.80. Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.80 Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N H20 Vestmotorvejen >>> H20.0.06 Rasteplads ved Kongsted N MARTS 2014 1 af 46 Indhold

Læs mere

Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen

Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen Håndbog for bygningsmalere Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen Telefonliste Alarm 112 Politi 114 Arbejdstilsynet 70 12 12 88 ARBEJDSMILJØHUSET 44 85 02 20 Indholdet i denne

Læs mere

Entreprise H714.07.20

Entreprise H714.07.20 særlige betingelser og beskrivelser Entreprise H714.07.20 Jord- og belægningsarbejde H714.07 Cykelsti i Faaborg Maj 2013 2 af 75 Indhold H714.07 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

6/2014. Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER

6/2014. Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER 6/2014 Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER Indhold InDhold Side Indledning... 7 Del 1 Hvor finder du bly... 8 Hvorfor er bly farligt?...10 Hvordan optages bly?...10 Forundersøgelser...

Læs mere

Sikkerhedshåndbog for Skovbruget. Branchearbejdsmiljørådet jord til bord

Sikkerhedshåndbog for Skovbruget. Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for Skovbruget Sikkerhedshåndbog for Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for skovbruget Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af repræsentanter

Læs mere

Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord

Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for skovbruget Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af repræsentanter fra arbejdsmarkedets

Læs mere

- en vejledning om introduktion og instruktion af nye medarbejdere

- en vejledning om introduktion og instruktion af nye medarbejdere Industriens Branchearbejdsmiljøråd Fællessekretariatet Postboks 7777 1790 København V www.i-bar.dk E-mail: ibar@ibar.dk Telefon: 70 23 15 43 Introduktion til støberibranchen - en vejledning om introduktion

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

2. Sikkerhed i byggeriet

2. Sikkerhed i byggeriet Byggepladsens indretning 2. Sikkerhed i byggeriet Byggepladsens indretning Adgang til pladsen En oversigtsplan over pladsen, placeret ved indkørslen, hjælper den nyankomne til at finde vej. Her markeres

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER

Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER Indhold InDhold 4 Indledning... 4 5 Projekterings- og kontraheringsfasen Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes og rådgivendes

Læs mere

Byggeprogram del II. Egedal Kommune Nyt Rådhus og Sundhedscenter. 9. marts 2012

Byggeprogram del II. Egedal Kommune Nyt Rådhus og Sundhedscenter. 9. marts 2012 Byggeprogram del II Egedal Kommune Nyt Rådhus og Sundhedscenter 9. marts 2012 Udarbejdet af: Jan Sørensen, Henning Jørgensen, Jette Zwinge, Poul Rahbek Kontrolleret af: Stine Bjødstrup Jensen Godkendt

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM DIAMANTBORING OG -SKÆRING

BRANCHEVEJLEDNING OM DIAMANTBORING OG -SKÆRING BRANCHEVEJLEDNING OM DIAMANTBORING OG -SKÆRING November 2007, 1. udgave Indhold 5 Indledning 6 Ansvar og pligter for: Bygherren Projekterende Fagentreprenør (bore/skærefirma) Ansatte 8 Før arbejdet går

Læs mere

Fællesbetingelser. Januar 2012

Fællesbetingelser. Januar 2012 Fællesbetingelser Januar 2012 Rev. nr. 2 februar 2012 Fællesbetingelser Forord Nærværende Fællesbetingelser udgør Christiansen og Essenbæk A/S almindelige juridiske vilkår for aftaler med underentreprenører

Læs mere

ENTREPRISE MVT119.07.20

ENTREPRISE MVT119.07.20 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE MVT119.07.20 Jord- og belægningsarbejde H119 Elverdam - Jyderup - Kalundborg MVT119.07 Rute til Kalundborg Havn JULI 2010 MVT119.08 Kryds Asnæsvej/Hareskovvej

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM FUGNING MED EPOXY OG PU-SKUM FRA LUKKEDE EMBALLAGER

BRANCHEVEJLEDNING OM FUGNING MED EPOXY OG PU-SKUM FRA LUKKEDE EMBALLAGER BRANCHEVEJLEDNING OM FUGNING MED EPOXY OG PU-SKUM FRA LUKKEDE EMBALLAGER Indhold 3 Indledning 4 Pligter og ansvar for arbejdsgiver og ansatte Entreprenøren De ansatte 5 Før arbejdet går i gang Projektgennemgangsmøde

Læs mere