Plan for sikkerhed og sundhed Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A Dokumentnr Udg. 1.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Plan for sikkerhed og sundhed Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A019647 Dokumentnr. 0.050 Udg. 1.0"

Transkript

1 Plan for sikkerhed og sundhed Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A Dokumentnr Udg. 1.0

2 PROJEKTNR. A DOKUMENTNR PSS VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO UDARBEJDET BLY KONTROLLERET RVAN/SBU GODKENDT JJS

3 PSS - LØGET BY - AFDELING 41 3 INDHOLD 1 Beskrivelse af PSS 5 2 Grundlag Anmeldelse af byggepladsen AABs arbejdsmiljøpolitik Beskrivelse af opgaven 7 3 Risici i projektet Eksisterende forhold Særlige risici og andre særlige forhold 10 4 Byggepladsernes beliggenhed og indhold Andre aktører i forhold til byggepladserne Projektets parter 12 5 Arbejdsmiljøorganisation Organisation Byggepladsens arbejdsmiljøorganisation Opstartsmøder Afholdelse af arbejdsmiljømøder 14 6 Byggepladsens indretning Informationstavle Byggepladsplan Tidsplan 17 7 Sikkerhedsforhold på byggepladsen Generelle sikkerhedsbestemmelser på byggepladsen Udenlandsk arbejdskraft Instruktion af alle på byggepladsen 20

4 4 PSS - LØGET BY - AFDELING Konsekvenser ved overtrædelse Særlige sikkerhedsbestemmelser på byggepladsen 21 8 Sikkerhedsforanstaltninger i fællesområder 24 9 Arbejdsprocedurer, APV og brugsanvisninger Arbejdsprocedurer - Særligt farlige arbejder Sikker Job Analyse Arbejdspladsvurderinger Arbejdspladsbrugsanvisninger Leverandørbrugsanvisninger vedr. tekniske hjælpemidler Andre procedurer for kontrol Instruktion og oplæring Beredskabsplan Generel alarmprocedure ved personulykker Udarbejdelse af beredskabsplan Anmeldelse af ulykker Nærved ulykker Beredskabsøvelser Kontrol og dokumentation Arbejdsmiljørundering - Mønsterarbejdsplads 30 BILAG Bilag A Generel adresseliste Bilag B Byggepladsens arbejdsmiljøorganisation Bilag C Ansvar for fælles sikkerhedsforanstaltninger Bilag D Regelgrundlag Bilag E Arbejdsprocedurer vedr. særligt farligt arbejde Bilag F Alarmprocedure og beredskabsplan Bilag G Nærved hændelser

5 PSS - LØGET BY - AFDELING Beskrivelse af PSS Planen for Sikkerhed og Sundhed (herefter PSS) skal foreligge inden arbejdet sendes i udbud, så den indgår i grundlaget for samarbejdet om sikkerhed og sundhed på byggepladsen. Hovedentreprenøren skal derfor umiddelbart efter kontraktindgåelsen og senest 10 arbejdsdage før byggepladsstart give input til planen, jf. i øvrigt krav i teksten. Bygherrens arbejdsmiljøkoordinator (herefter AMK) færdiggør herefter PSS, og er endvidere ansvarlig for at ajourføre planen. Bygherren har udpeget COWI som AMK. Hovedentreprenøren er forpligtiget til at underrette AMK om kontaktoplysninger på hvilke underentreprenører, der entreres med på sagen, og alle aktører er i hele forpligtiget til løbende at holde bygherrens AMK informeret om alle forhold med betydning for ajourføring og vedligeholdelse af PSS. Bygherrens AMK skal sikre, at der til stadighed er overensstemmelse mellem de faktiske forhold på byggepladsen og beskrivelsen i PSS. Bygherrens AMK sikrer, at PSS fordeles til relevante parter på sagen, herunder bygherren, dennes rådgivere, hovedentreprenøren og dennes underentreprenører. Principper for fordelingen fastlægges af AMK. Hovedentreprenøren er ansvarlig for fordeling inden for egen organisation, herunder fordeling til egne medarbejdere og underentreprenører, samt deres medarbejdere. Den færdige plan og senere revisioner af denne skal godkendes af byggeledelsen.

6 6 PSS - LØGET BY - AFDELING 42 2 Grundlag Plan for Sikkerhed og Sundhed er udarbejdet på grundlag af: Gældende projektmateriale. Udbudstidsplan. Journal for arbejdsmiljøkoordinering i projekteringsfasen. Arbejdstilsynets bekendtgørelse om bygherrens pligter. BEK Kortlægning af bygningsforurening - PCB og Asbest. Tilstandsvurdering - afdeling 42 Forundersøgelse af bygningsmassen udført af Rambøll A/S. Bestemmelser i arbejdsmiljølovgivningen i øvrigt. Det væsentligste regelgrundlag for udarbejdelsen af denne plan findes vedlagt i bilag D, Regelgrundlag. 2.1 Anmeldelse af byggepladsen AMK anmelder på vegne af bygherren arbejdspladsen til Arbejdstilsynet digitalt, når byggeriet påbegyndes. Kopi af anmeldelsen sættes op på informationstavlen på alle byggepladser. 2.2 AABs arbejdsmiljøpolitik AAB er en ansvarlig bygherre med et stærkt engagement i sikkerheden og sundheden for de mennesker, der er beskæftiget ved renovering af området i Løget. Vi ønsker at medvirke i forebyggelse af arbejdsulykker og sundhedsskader. Vi ønsker at opnå et højt niveau for arbejdsmiljøet såvel på byggepladsen som i det færdige byggeri under driften. Med henblik på at efterleve ovenstående arbejdsmiljømålsætninger stilles der krav om, at alle entreprenører og andre aktører i hele forløbet arbejder systematisk med forebyggelse af såvel ulykker som arbejdsskader.

7 PSS - LØGET BY - AFDELING 41 7 Entreprenørerne skal kunne dokumentere, at de gennem planlægning, instruktion, metode- og produktvalg medvirker til, at de generelle forebyggelsesprincipper efterleves, jf. bilag til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr og 115 om bygge- og anlægsarbejde. Alle medarbejdere er introduceret til arbejdet via hovedentreprenørens introduktionsmøder, og alle underentreprenører deltager i opstartsmøder med AMK med arbejdsleder, arbejdsmiljørepræsentant og gerne sjakformænd. Alle særlige arbejder skal risikovurderes med en "Sikker Job Analyse". 2.3 Beskrivelse af opgaven Boligforeningen AAB ønsker at renovere bebyggelsen Løget Høj, afdeling 42. Der gennemføres bygningsrenovering af 11 etageboligblokke i 3 etager med i alt 366 boliger og 1-plans længehuse med i alt 205 boliger. Bebyggelsen er opført i Beboerne i etageboligblokkene skal genhuses under renoveringen, og hovedentreprenøren skal etablere ca. 30 midlertidige genhusningsboliger, mens resten genhuses i AAB's egne ledige lejemål. For beboerne i længehusene skal der opstilles midlertidige bad- og toiletskure samt et mindre antal skure for dagophold. Samtidig med udførelse af hovedentreprisen udføres der i en særskilt totalentreprise etablering af tagboliger på 3 af opgangene i etageboligblokkene. Etageboligblokkene renoveres fortløbende med arbejde på 2 blokke af gangen. Længehusene renoveres etapevis og sideløbende med etageboligblokkene. Beboerne fra de enkelte boligblokke genhuses, når renoveringen påbegyndes. Detaljerne i de enkelte etaper fremgår af nedenstående skema. Skemaet omfatter afdeling 42. Der er udarbejdet en fælles PSS, der er gældende for alle arbejder i projektet. anlægget forventes opført i perioden fra maj 2013 februar Etageboligblokkene De 11 etageboligblokke skal renoveres med genopretning og fornyelse af: Udvendige opholdsarealer, nyisolerede skalmure på indgangsfacader og gavle med påstøbninger langs kældervægge, isolering og facadebeklædning på altanfacader, nye vinduer og døre, ny tagdækning med tagpap på træpladeunderlag, nye indgangspartier, nye tagrender og tagnedløb i zink,

8 8 PSS - LØGET BY - AFDELING 42 renovering af badeværelser i alle boliger med tilhørende installationer, maling af trappeopgange og malerarbejde i boliger i forbindelse med renoveringen. Det forventes, at der skal anvendes murerstilladser til opførelse af skalmurerne, vinduesmonteringen udføres med anvendelse af tekniske hjælpemidler på stilladset. Arbejdet udføres af hovedentreprenøren. Længehuse Længehusene skal renoveres med: ny tagdækning med tagpap på træpladeunderlag, nye tagrender i zink udskiftning af træbeklædning på gavle og udhæng, udskiftning af træbeklædning på facader, udskiftning af vinduer og døre udskiftning af alle vvs installationer samt nye elementbadeværelser, der kranes færdige ind i bygningen. Arbejdet udføres af hovedentreprenøren. Tilgængelige lejligheder 3 opgange skal gennemgå en mere omfattende ombygning for etablering af tilgængelige boliger med ny indretning, hvor der samtidig skal opføres elevatorer. I andre 5 opgange skal der ligeledes ske en omfattende ombygning med sammenlægning og ny indretning af boliger. Arbejdet udføres af hovedentreprenøren. Tagboliger I de tilgængelige boligblokke skal der indrettes tagboliger. Arbejdet udføres af totalentreprenøren.

9 PSS - LØGET BY - AFDELING Risici i projektet 3.1 Eksisterende forhold På arbejdsområdet forekommer nedenstående eksisterende forhold, som kan være til fare for sikkerhed og sundhed, og som der skal tages højde for ved udførelsen af arbejderne. Eksisterende forhold - Løget Bygningerne skal renoveres samtidig med, at beboerne er bosat i området. Materialer og entreprenørmateriel skal sikres mod tyveri ved indhegning af byggepladsen. Der skal tages hensyn til, at beboerne har en normal hverdag i videst muligt omfang i hele renoveringsperioden. Ved renoveringen af de enkelte blokke genhuses beboerne i en genhusningsby, eller i AAB's ledige lejemål. Der er foretaget stikprøvetagninger for bygningsforureninger for både asbest og PCB. Der er asbestholdige eternittage på blokkene, samt på nogle af længehusene. I forbindelse med forundersøgelsen fra tilstandsrapporten er der fundet PCB i meget små koncentrationer i indeluften. Der er foretaget stikprøver for indhold af asbest og PCB i bebyggelsen og der ikke konstateret yderligere bygningsforurenende stoffer ud over, at der er skimmelsvampeskader enkelte steder. Dokumentation kan fremlægges på anmodning. Der er elføring og kloakledninger til de enkelte blokke. Disse skal verificeres ved håndgravning i forbindelse med udgravning til fundament.

10 10 PSS - LØGET BY - AFDELING Særlige risici og andre særlige forhold Der er i projektet forudsat, at der skal udføres de nedenstående særligt risikofyldte arbejder jf. Bekendtgørelsen nr. 117 om bygherrens pligter, bilag 1 og bekendtgørelse nr. 110 om projekterende og rådgiveres pligter, bilag 1. Hovedentreprenøren skal 14 dage inden opstart udarbejde en metodebeskrivelse for de særlige risici og andre særlig forhold, som sikrer, at Arbejdstilsynets regler vedr. nedstyrtningsfare kan overholdes. Metodebeskrivelsen skal godkendes af byggeledelse og AMK. Det skal sikres adgang med tekniske hjælpemidler på alle niveauer i bygningerne. De særlige risici og andre særlige forhold, der er omfattet af dette projekt fremgår af afsnit 8.

11 PSS - LØGET BY - AFDELING Byggepladsernes beliggenhed og indhold Afdeling 42 Placering Etageboliger Løget Høj 4, 6, 8, 10, 12, 14. Etageboliger Løget Center 69, 71, 73, 75 og 77. Længehuse Løget Høj Længehuse Løget Center Længehuse Løget Center Længehuse Løget Dam 1-65 og Adresse Løget By afdeling 42, AAB Vejle Vejle. DANMARK. Hovedentreprise Boligblokke Tilgængelige boligblokke De beskrevne delarbejder skal udføres for hver enkelt blok Byggepladsetablering og -drift Udgravning for fundamenter Støbning af fundamenter Opstilling af stillads Genhusning Skalmur, facader og gavle Indgangspartier og vinduer Facader og vinduer Nedtagning af asbesteternitplader Tagpapdækning Ventilationsanlæg på loft Parterrekarnapper Udskiftning af døre og vinduer i kælder/parterre Nedtagning af stillads Vandinstallation i kælder Renovering af badeværelser Maling Genhusning slut Byggepladsetablering og -drift Udgravning for fundamenter Støbning af fundamenter Opstilling af stillads Genhusning Elevator skakte Nye bærende konstruktioner Sammenlægning af rum Skalmur, facader og gavle Indgangspartier og vinduer Facader og vinduer Nedtagning af asbesteternitplader Tagpapdækning Ventilationsanlæg på loft Parterrekarnapper Udskiftning af døre og vinduer i kælder/parterre Nedtagning af stillads Vandinstallation i kælder Tilgængelige badeværelser

12 12 PSS - LØGET BY - AFDELING 42 Maling Genhusning slut Længehuse Hovedentreprise Bygherreleverance Renoveres med ny tagdækning med tagpap på træpladeunderlag, Nye tagrender i zink. Udskiftning af træbeklædning på gavle og udhæng, Udskiftning af træbeklædning på facader, Udskiftning af vinduer og døre Udskiftning af alle VVS-installationer Nye elementbadeværelser, der kranes færdige ind i bygningen Affaldshåndtering 4.1 Andre aktører i forhold til byggepladserne Beboere og brugere af området, bl.a. bruger skolebørn området som cykelvej. 4.2 Projektets parter Projektets parter og organisation fremgår af bilag A, der også er projektets generelle adresseliste.

13 PSS - LØGET BY - AFDELING Arbejdsmiljøorganisation 5.1 Organisation Den overordnede opbygning af projektet fremgår af nedenstående organisationsdiagram. Bygherre - AAB Vejle COWI - Byggeledelse Pluskontoret - Beboerkoordinator COWI - Arbejdsmiljøkoordinering COWIfagdicipliner Landskab - COWI & bymunch Arkitekt - Pluskontoret Hovedentreprenør 5.2 Byggepladsens arbejdsmiljøorganisation Inden opstart skal navne på firmaer og personer, der er ansvarlige for arbejdsmiljøarbejdet for hovedentreprenøren og underentreprenører, oplyses til bygherrens AMK. Navne på Arbejdsmiljøgrupper, arbejdsledere og arbejdsmiljørepræsentanter oplyses ligeledes, og AMK indarbejder oplysningerne i Bilag B, Byggepladsens Arbejdsmiljøorganisation.

14 14 PSS - LØGET BY - AFDELING 42 Alle medlemmer af arbejdsmiljøgrupperne (AMG) skal have gennemført Arbejdsmiljøuddannelsen eller være tilmeldt senest 2 uger efter valg. Dette skal dokumenteres over for AMK ved først kommende lejlighed. Alle arbejdsgivere, der lader arbejde udføre på byggepladsen, skal medvirke til at sikre, at bygherrens planlægning, afgrænsning og koordinering til fremme af de beskæftigedes sikkerhed og sundhed virker efter hensigten, herunder deltage i arbejdsmiljømøder og sikkerhedsrunderinger. Arbejdsgiverne skal efterkomme anvisninger fra bygherrens byggeledelse, fagtilsyn og AMK herom. 5.3 Opstartsmøder Før opstart af nye delarbejder på byggepladsen afholdes et opstartsmøde med AMK og de enkelte underentreprenører med deltagelse af arbejdsleder, arbejdsmiljørepræsentant og gerne sjakformænd, hvor arbejdsmiljøforholdene i forbindelse med den enkelte opgave gennemgås, og entreprenørens risikovurdering for eget arbejde gennemgås. På mødet drøftes endvidere PSS og herunder byggepladsplanen og beredskabsforhold på pladsen. 5.4 Afholdelse af arbejdsmiljømøder AMK indkalder til koordinerende arbejdsmiljømøder minimum en gang hver 14. dag. Ekstraordinære møder afholdes, hvis der indtræffer alvorlige ulykker, forgiftninger eller andre sundhedsskader eller tilløb hertil, samt når der i øvrigt er behov herfor. AMK indkalder og leder arbejdsmiljømøderne og udarbejder referat af mødet. Alle arbejdsmiljøgrupper har pligt til at deltage i arbejdsmiljømøderne. I de tilfælde, hvor en entreprenør ikke skal oprette en arbejdsmiljøgruppe på byggepladsen (hvis der er mindre end 5 personer tilknyttet pladsen), skal entreprenøren alligevel deltage i arbejdsmiljømødet med mindst én repræsentant, der er bemyndiget til at træffe beslutninger. Referatet fordeles til mødedeltagerne, bygherren og entreprenørerne. Entreprenøren og dennes underentreprenører er ansvarlige for fordeling inden for egen organisation, herunder fordeling til egne medarbejdere. Dagsorden: 1 Mødedeltagere 2 Bemærkning til referat 3 Information fra Bygherren 4 Bemanding

15 PSS - LØGET BY - AFDELING Materiel 6 Ajourføring af Plan for Sikkerhed og Sundhed 7 Ulykker eller sundhedsskader 8 Processer og materialer den kommende periode, der kan være en sikkerhedsrisiko for ansatte på byggepladsen 9 Gennemgang af sidste mønsterrundering 10 Henstillinger fra Arbejdstilsynet 11 Eventuelt 12 Afslutning

16 16 PSS - LØGET BY - AFDELING 42 6 Byggepladsens indretning 6.1 Informationstavle I umiddelbar nærhed af hovedindgangen til byggepladsen opsættes en informationstavle med alle relevante informationer for personer med arbejde på pladsen. Informationstavlen ajourføres af byggeledelsen og indeholder bl.a. byggepladsplanen, telefonnumre og træffetidspunkter for byggeledelsen. Herudover indsættes den ugentlige mønsterarbejdspladsrapport (se afsnit 10.7, Sikkerhedsrundering), anmeldelse af byggepladsen og beredskabsplanen. 6.2 Byggepladsplan AMK udarbejder på baggrund af input fra aktørerne i projektet en detaljeret byggepladsplan i forbindelse med ajourføring af PSS. Efterfølgende revisioner af byggepladsplanen udføres af AMK, alternativt byggeledelsen. Entreprenørerne skal senest 10 arbejdsdage før opstart komme med input til ajourføringen af planen. Byggepladsplanen for projektet fremgår af tegning nr De tilstedeværende entreprenører skal opsætte byggepladsplanen inkl. revisioner i mandskabsskur, så den er tilgængelig og synlig for alle, der arbejder på pladsen. Planen skal som minimum vise, hvor der er: eksisterende risici på arealet og hvilke risici adgangs-, transport- og flugtveje afsat plads til materialedepot og affaldscontainere afsat plads til velfærdsforanstaltninger tilslutning til el, vand og kloak og alarm-, brand-, rednings- og førstehjælpsudstyr.

17 PSS - LØGET BY - AFDELING Tidsplan Der er udarbejdet en overordnet udbudstidsplan samt en rækkefølgetidsplan for de enkelte blokke inkl. de særligt farlige arbejder. Tidsplanerne fremgår af På baggrund af tidsplanen skal hver entreprenør senest 10 dage inden opstart fremsende en detaljeret arbejdstidsplan til byggeledelsen. Hovedentreprenøren skal i hele løbende tilrette arbejdstidsplanen, så den er i overensstemmelse med de faktiske forhold på pladsen. Revisioner fremsendes til byggeledelsen og AMK. Den deltaljerede arbejdstidsplan for entreprisen skal som minimum angive: Hvornår entreprenøren og dennes underentreprenører har arbejdsopgaver på byggepladsen og hvor meget tid, der er afsat til de enkelte arbejder eller arbejdsfaser. Hvilke perioder, der skal foregå særligt farligt arbejde jævnfør afsnit 9, Arbejdsprocedurer, APV og brugsanvisninger. Entreprenøren må ikke påbegynde et særligt farligt arbejde, før der foreligger en Sikker Job Tilladelse (se afsnit 9.2). Ovenstående tidsplan skal ses i sammenhæng med Bilag C, Ansvar for fælles sikkerhedsforanstaltninger, hvori det fastlægges, hvem der til ethvert tidspunkt skal tilvejebringe, vedligeholde og fjerne de planlagte sikkerhedsforanstaltninger i fællesområder og eventuelle fælles velfærdsforanstaltninger samt sørge for orden og ryddelighed og fjernelse af affald. Alle aktører skal naturligvis medvirke til at opretholde en ryddelig og sikker arbejdsplads Hensyntagen til beboerne Når håndværkerne kommer ind i beboernes lejligheder for at udføre omfattende renoveringsarbejder er det vigtigt, at der tages godt hensyn til beboerne. Det gælder også selvom beboerne er genhuset. Følgende skal overholdes: Afdækning af adgangsveje/entréer med plast og masonitplader Daglig rengøring af trappeopgang med støvsugning Affald fra byggearbejder skal fjernes fra lejligheden med det samme. Materialer må kun opbevares i rum, der skal renoveres. Håndværkerrengøring inden aflevering og ibrugtagning af lejlighed

18 18 PSS - LØGET BY - AFDELING 42 Et rent og ryddet arbejdssted er en betingelse for udførelse af godt håndværk og samtidig mindskes risikoen for uheld.

19 PSS - LØGET BY - AFDELING Sikkerhedsforhold på byggepladsen 7.1 Generelle sikkerhedsbestemmelser på byggepladsen Renoveringen opdeles i samtidige etaper, så der vil være arbejde i blokkene og længehusene samtidigt. Derfor er der etableret byggepladser flere steder i området. Placeringen fremgår af byggepladsplanen. Der skal altid benyttes følgende personlige værnemidler på byggepladsen: Sikkerhedshjelm. Sikkerhedsfodtøj. Selvlysende vest eller tilsvarende selvlysende og reflekterende arbejdstøj iht. EN 471. Undtaget er tidspunkter, hvor arbejdet kræver anden beskyttelsesdragt, som umuliggør brug af vest, ved færdsel på byggepladsen. Herudover skal der anvendes personlige værnemidler, jf. gældende lovgivning. På byggepladsen gælder i øvrigt følgende bestemmelser: Byggepladserne er indrettet, så der så vidt muligt kun er ensrettet kørsel. Der må ikke parkeres på byggepladsvejene, da disse er redningsveje for områdets beboere. Byggepladsen skal være fysisk afskærmet i arbejdstiden med hegn, så det sikres at uvedkommende (beboere og brugere af området) ikke har adgang til arbejdsområdet. Alle der arbejder på byggepladsen skal have modtaget information/instruktion vedr. grundlæggende sikkerhedsforhold og bestemmelser på pladsen. Se afsnit 7.3. Alkohol og rusmidler er forbudt på byggepladsen. Påvirkede personer bortvises. Det er ikke tilladt at ryge indendørs i området. Hastighedsbegrænsning på hele byggepladsen er på 15 km/t.

20 20 PSS - LØGET BY - AFDELING 42 Parkering af andre køretøjer end arbejdskøretøjer må kun forekomme på pladser angivet på byggepladsplanen. Parkering af arbejdskøretøjer må ikke forekomme på fælles adgangsveje eller på redningsvejen. Det er ikke tilladt at campere i området. Det er ikke tilladt at urinere andre steder end i de opstillede toiletter/urinaler. Entreprenørerne og deres ansatte skal i øvrigt tage behørigt hensyn til sikkerheden for øvrige aktører på byggepladsen. Besøgende skal være ledsaget af en, der kender pladsen, og som har modtaget information/instruktion om sikkerhedsforhold og -bestemmelser på byggepladsen. Besøgende skal bære påbudte personlige værnemidler. Det påhviler entreprenøren og dennes ansatte at medvirke til orden og ryddelighed på byggepladsen. Byggepladsen skal fremstå som en ordentlig og ryddelig arbejdsplads. Derfor skal oprydning foregå løbende igennem hele arbejdsdagen. Såfremt byggeledelsen/amk vurderer, at manglende oprydning udgør et sikkerhedsmæssigt problem, forbeholder den sig ret til at foretage oprydning på hovedentreprenørens regning. Byggeledelsen forbeholder sig ret til at bortvise medarbejdere fra byggepladsen, hvis de ikke respekterer gældende sikkerhedsbestemmelser. 7.2 Udenlandsk arbejdskraft I henhold til dansk arbejdsmiljølovgivning skal alle udenlandske entreprenører anmelde deres aktiviteter i Danmark til det danske RUT-register. Entreprenøren skal dokumentere anmeldelsen, inden arbejdet påbegyndes. Medarbejdere, der udfører arbejde, hvor der er krævet en lovpligtig uddannelse, skal have deres uddannelse godkendt forud for påbegyndelsen af arbejdet i henhold til pjecen "Want to work in Denmark" (http://arbejdstilsynet.dk/~/media/at/at/15-andre-sprog/arbejde-idanmark/arbejde%20i%20danmark%20ukpdf.ashx Alle informationsmaterialer, herunder introduktionsfolder, Plan for sikkerheds og sundhed, arbejdsinstruktioner, referater fra arbejdsmiljømøderne mm. som beskrevet i kapitel 9, skal være tilgængeligt på et sprog som de udenlandske håndværkere forstår. Arbejdsgiveren afholder udgifterne. 7.3 Instruktion af alle på byggepladsen Alle, der skal arbejde på byggepladsen, skal deltage i en sikkerhedsintroduktion, der afholdes af hovedentreprenøren. Det gælder bygherrerepræsentanter,

21 PSS - LØGET BY - AFDELING fagtilsyn, entreprenører, m.fl. Introduktionen vil som minimum omhandle: Gennemgang af byggepladsplanerne. Gennemgang af beredskabsforhold i tilfælde af ulykker. Retningslinjer i forbindelse med rygning, spisning og værnemidler. Placering af og hovedindhold i PSS. Konsekvenser ved overtrædelse af sikkerhedsreglerne. Alle, der har modtaget introduktion, får et bevis for gennemførelsen f.eks. ved en mærkat på hjelmen. Alle håndværkere komittes til sikkerhedsreglerne på pladsen ved at kvittere for introduktionen og tilkendegive, at de er bekendte med reglerne på byggepladsen og kender konsekvenserne. Hovedentreprenøren udarbejder en generel sikkerhedsfolder til håndværkere, samt udleverer navneskilt til alle håndværkere. 7.4 Konsekvenser ved overtrædelse Hvis de ovennævnte sikkerhedsregler overtrædes vil nedenstående konsekvenser være gældende: 1 Mundtlig advarsel med advisering til arbejdsgiveren. 2 Skriftlig advarsel, næste gang med advisering til arbejdsgiveren bortvisning resten af dagen. 3 Bortvisning fra pladsen. 7.5 Særlige sikkerhedsbestemmelser på byggepladsen Vinterforanstaltninger Da byggeperioden vil strække sig ind i vinterperioden planlægges byggepladsen, så branchearbejdsmiljørådet for bygge- og anlægsvejledning om vinterforanstaltninger skal følges i henhold til beskrivelserne i byggepladsarbejder Udvendig nedtagning af asbestholdig eternit bølgeplader Arbejdet skal foretages i henhold til asbestforeningens grønne vejledning s. 21. Arbejdet skal anmeldes til arbejdstilsynet.

22 22 PSS - LØGET BY - AFDELING 42 Adgangsforhold for øvrige entreprenører i arbejdsområdet, hvor arbejdet foregår, skal begrænses. Hovedentreprenøren skal udarbejde en procedure, der beskriver, hvordan arbejdet udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Procedurebeskrivelsen skal være godkendt af byggeledelsen og AMK senest 10 dage før inden opstart af arbejdet Forurening af luften fra dieseldrevet materiel Tomgangskørsel skal holdes på et minimum. Mobile generatorer skal placeres udendørs. Ved meget stillestående vejrlig, eller hvis der af anden grund er dårlig ventilation i udgravninger og andre lukkede områder, skal brug af dieseldrevet materiel, så vidt det er muligt, erstattes af el-drevet materiel Støj Støjgener skal begrænses ved, at entreprenøren vælger materiel, som giver mindst mulig støjpåvirkning. Planlagte støjende processer skal tilrettelægges, så færrest mulige personer påvirkes af støjen. Ovenstående koordineres på de koordinerende arbejdsmiljømøder. Da der er beboere i området må støjende arbejde kun udføres i perioden fra Støv Støvudviklingen fra køreveje skal minimeres ved vanding i tørre perioder. Tørfejning indendørs må ikke finde sted. Støvudvikling skal bekæmpes ved kilden ved at etablere lokalsug på materiel, hvor det er muligt. Der støvsuges som minimum 1 gang ugentligt Bakkende køretøjer Det skal alle steder på byggepladsen sikres, at bakkende køretøjer ikke forårsager ulykker. Hvis lastbiler ikke er udstyret med bakalarm, skal folk, som opholder sig bag lastbilen varskos på anden måde, f.eks. ved hjælp af flagmand.

23 PSS - LØGET BY - AFDELING Krav i forbindelse med anhugning I forbindelse med anhugning sker der generelt mange alvorlige ulykker. Der stilles derfor krav om, at alle, som anhugger byrder, skal have fornøden uddannelse eller være grundigt instrueret. Fornøden uddannelse eller instruktion skal dokumenteres for byggeledelsen og AMK på forlangende. Ved specielle løfteopgaver skal metoden godkendes af AMK i forbindelse med gennemførelse af Sikker Job Analyse. Før montering og demontering af tunge præfabrikerede elementer skal entreprenøren udarbejde en specifik procedure. Se afsnit Varmt arbejde Varmt arbejde (tagarbejde, vinkelslibning mv.) skal udføres under overholdelse af Brandteknisk Vejledning nr. 10a og 10b af den 10. april 1994 udgivet af Dansk Brandteknisk Institut. Alle entreprenører, der udfører varmt arbejde skal have brandslukningsmidler i nærheden, samt gennemføre en brandkontrol efter arbejdet er udført. Varmt arbejde skal anmeldes til byggeledelsen inden arbejdet sættes iværk. Anmeldelsen sker på DBI's blanket for udførelse af varmt arbejde, og blanketten skal underskrives af både entreprenør og bygherre.

24 24 PSS - LØGET BY - AFDELING 42 8 Sikkerhedsforanstaltninger i fællesområder Ansvarsforhold vedr. etablering, drift, vedligeholdelse og nedtagning af sikkerhedsforanstaltninger i byggepladsens fællesområder er beskrevet i Bilag C. Inden opstart af byggepladsen skal de ansvarlige entreprenører oplyse konkrete navne og telefonnumre på de firmaer og personer, de har udpeget til at varetage de pågældende opgaver. AMK indarbejder oplysningerne.

25 PSS - LØGET BY - AFDELING Arbejdsprocedurer, APV og brugsanvisninger 9.1 Arbejdsprocedurer - Særligt farlige arbejder Ifølge Arbejdstilsynets bekendtgørelse om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder skal entreprenørerne udarbejde specifikke arbejdsprocedurer for særligt farlige arbejder. Særligt farligt arbejde for dette projekt fremgår af den nedenstående tabel. Særlige risici og andre særlige forhold Arbejde omfattet af bilag 1 i bekendtgørelserne om hhv. Bygherrens pligter og rådgiveres og projekterendes pligter Hovedentreprenøren skal 10 dage inden opstart udarbejde en arbejdsprocedure for nedenstående arbejder, som sikrer at Arbejdstilsynets regler kan overholdes. Proceduren skal fremsendes til AMK for accept og kommentering senest 10 dage før det pågældende arbejde planlægges udført. Alle arbejdsprocedurer skal indeholde vurdering af sikkerhedsforhold og angive, hvilke arbejdsmetoder og konkrete sikkerhedsforanstaltninger, der skal benyttes for arbejdets gennemførelse herunder: Brug af tekniske hjælpemidler. Brug af værnemidler. Beskyttende foranstaltninger, herunder inddækninger, overdækninger, støvvægge mm. Krav til uddannelse af udførende arbejdsstyrke. Hvordan arbejdsstyrken instrueres angående sikkerhed og sundhed forud for udførelse af arbejdet.

26 26 PSS - LØGET BY - AFDELING 42 Afdeling 42 - Etageblokkene 1 Arbejde, der indebærer særlig risiko for at styrte ned Montage af tag og facader vil flere steder foregå i højder over 5 m. Taget skal monteres med tagpap, retningslinier vedr. varmt arbejde skal overholdes. 2 Arbejde, som udsætter arbejdstagerne for kemiske eller biologiske stoffer og materialer Taget er med asbestholdig eternit. Demontering skal foretages i henhold til retningslinier i den grønne asbestvejledning s. 21. Arbejdet vurderes at skulle udføres som langvarig udvendig renovering, der skal anmeldes til AT. I forbindelse med renovering af badeværelser vil der ske tilslutning til eksisterende kloak - Det skal iagttages specielle vilkår i henhold til kloakbekendtgørelsen. 4 Montering af tunge præfabrikerede elementer Demontering af eksisterende bærende vægge ved sammenlægning af lejligheder ved tilgængelige boliger. Transport og montering af store vinduer i indgangspartierne. Transport og montering af præfabrikerede betonelementer. Transport og montering af ventilationsudstyr. Transport, præsamling og montering af rørsystemer Transport og montering af pumpeudstyr. Transport og montering af elevatorer 5 Andre særlige forhold Varmt arbejde i forbindelse med renoveringen. Tunge løft i forbindelse med flytning af beboernes møbler i forbindelse med genhusning. Uhensigtsmæssige arbejdsstillinger ved arbejde med udskiftning af el, vand og varmeinstallationer i krybekælder. Uhensigtsmæssige arbejdsstillinger ved arbejde i loftsrum Tunge løft i forbindelse med montering af radiatorer og hovedvarmerør. Tunge træk og skub ved etablering af ny føringsvej for hovedkabler. Længehuse 2 Arbejde, som udsætter arbejdstagerne for kemiske eller biologiske stoffer og materialer I forbindelse med renovering af badeværelser vil der ske tilslutning til eksisterende kloak - Det skal iagttages specielle vilkår i henhold til kloakbekendtgørelsen. 4 Montering af tunge præfabrikerede elementer

Foreløbig plan for sikkerhed og sundhed

Foreløbig plan for sikkerhed og sundhed Boligforeningen AAB afdeling 33 Renoveringsarbejder Gaihede a/s Trekronergade 126 H, 2. 2500 Valby tlf: 70 22 11 41 cvr: 21 53 47 49 info@gaihede.dk www.gaihede.dk 14. december 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

2.12 Bilag 12 Bygherre s Audit-tjekliste til PSS og andre bygherrepligter

2.12 Bilag 12 Bygherre s Audit-tjekliste til PSS og andre bygherrepligter Bygherre s tjekliste til PSS og andre bygherrepligter* 2 Organisationsplan Organisationsplanens indhold: Bygherrens navn, adresse, telefonnummer, kontaktperson mv. Koordinators navn(e) og telefonnummer.

Læs mere

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted M52, Esbjergmotorvejen >>> M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted AUGUST 2014 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT...

Læs mere

Vejledning til Plan for sikkerhed og sundhed (PSS)

Vejledning til Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) Firma navn og CVR. Nr. Vejledning til Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) PSS for (byggeriets navn og adresse) Navn arbejdsmiljøkoordinator 2.25 Bilag 25 Skabelon for PSS BYGHERRENAVN 1 Indhold 2 Formål...

Læs mere

Dette checkskema vedr. projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af:

Dette checkskema vedr. projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af: Dette checkskema vedr projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af: Kontaktperson: Henrik Dahl COWI A/S Afd 1312 Natur, miljø, sikkerhed og sundhed Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed. Arbejdstilsynet, maj/juni 2013

Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed. Arbejdstilsynet, maj/juni 2013 Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed Arbejdstilsynet, maj/juni 2013 Fra: Til: Alle er enige! Der skal tænkes og forberedes arbejdsmiljøforhold i hele processen - og derefter! Sund fornuft!!

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed PSS

Plan for sikkerhed og sundhed PSS Plan for sikkerhed og sundhed PSS GAPS Støjskærm H20 Køge - Korsør Støjskærm E20, Slagelse November 2014 Plan for sikkerhed og sundhed - små byggepladser September 2014 REGION HOVEDSTADEN GAPS ETABLERING

Læs mere

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

Arbejdsmiljø. - tillæg til standardbetingelser

Arbejdsmiljø. - tillæg til standardbetingelser Arbejdsmiljø - tillæg til standardbetingelser Gældende for leverandører og underentreprenører November 2013 Generelt Nisgaard + Christoffersen A/S (N+C) vil have et sikkert og sundt arbejdsmiljø for alle

Læs mere

Opstartsfase. 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen

Opstartsfase. 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen Opstartsfasen Det er i denne fase, at sikkerhedsarbejdet på byggepladsen bliver planlagt.

Læs mere

Plan for Sikkerhed og Sundhed Kidholm, Langholt byggemodning Etape 3

Plan for Sikkerhed og Sundhed Kidholm, Langholt byggemodning Etape 3 1.1 Fælles regler på pladsen Planen for byggepladsens Sikkerhed og Sundhed skal sammen med den enkelte entreprenørs arbejdspladsvurdering (APV) sikre, at alle, der er beskæftiget på byggepladsen, har et

Læs mere

PSS. Plan for sikkerhed og sundhed. Opsætning af ny N-5 og N-16 i Narsaq. Bilag 1

PSS. Plan for sikkerhed og sundhed. Opsætning af ny N-5 og N-16 i Narsaq. Bilag 1 PSS Plan for sikkerhed og sundhed Bilag 1 A Udbud dd.mm.20åå GERS HNP ELO Udg. Betegnelse/revision Dato Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Denne plan er udarbejdet for at sikre en godt og systematisk samarbejde

Læs mere

Bekendtgørelse om bygherrens pligter

Bekendtgørelse om bygherrens pligter Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om bygherrens pligter I medfør af 31, stk. 3 og 4, 56, 67 i, lovbekendtgørelse nr. xxx af xxx om arbejdsmiljø i Grønland fastsættes: Kapitel 1 Område og definitioner

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 1416 - Bygherrens pligter

Bekendtgørelse nr. 1416 - Bygherrens pligter Page 1 of 4 Bekendtgørelse om bygherrens pligter *) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1416 af 27. december 2008 I medfør af 37, stk. 2, 3, 5 og 6, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED Vesterport, AAB afd. 6 Realisering af fysisk helhedsplan - Renovering og modernisering \\cher\sagarkiv\2011\1100017931\dok\ld00821-1-kegh.xlsx Paradigme 2016-03-18 Pladsens

Læs mere

Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS)

Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) (opgave) Indsæt billede Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Arbejdspladsens organisation... 3 2. Arbejdsmiljøorganisation... 6 3. Afgrænsning... 6 4. Tidsplan

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

Bilag 3 Om at afgive påbud

Bilag 3 Om at afgive påbud Bilag 3 Om at afgive påbud Der er udarbejdet kvalitetssikrede skabeloner og generelle skabeloner i ATIS, der skal anvendes ved reaktionsafgivelse til bygherrer eller til arbejdsgivere. Instruksens område

Læs mere

Arbejdsmiljøopgaver ved bygge og anlægsprojekter

Arbejdsmiljøopgaver ved bygge og anlægsprojekter DANSK VAND KONFERENCE 2010 Jan Nygaard Hansen, arbejdsmiljørådgiver 1 Baggrund 1975: Arbejdsmiljøloven ( 33) 1978: BK 501 om projekterende og rådgiveres pligter (Hensyn til arbejdsmiljøet) 1990: AT-anvisning

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed

Plan for sikkerhed og sundhed 1 Plan for sikkerhed og sundhed Formålet med Byggepladsens Plan for Sikkerhed og Sundhed PSS er at sikre, at alle, der arbejder på pladsen, har et godt arbejdsmiljø. Planen kan samtidigt være et godt styringsredskab

Læs mere

Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter

Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter De vigtigste regler om, hvordan bygherren kan leve op til sit ansvar for at planlægge og koordinere sikkerhed og sundhed ved projektering og udførelse af

Læs mere

Dokumenttype Plan for Sikkerheds og Sundhed. Dato Februar 2011 ØSTLIG FORDELINGSVEJ NÆSTVED KOMMUNE PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

Dokumenttype Plan for Sikkerheds og Sundhed. Dato Februar 2011 ØSTLIG FORDELINGSVEJ NÆSTVED KOMMUNE PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED Dokumenttype Plan for Sikkerheds og Sundhed Dato Februar 2011 ØSTLIG FORDELINGSVEJ NÆSTVED KOMMUNE PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED Revision Dato 2011-02-16 Udarbejdet af SYJ

Læs mere

Her hjælper vi og passer på hinanden

Her hjælper vi og passer på hinanden Velkommen Til Biomassefyret kraftvarmeværk i Lisbjerg Her hjælper vi og passer på hinanden AVA's Arbejdsmiljø Politik AffaldVarme Aarhus anser sikkerheden på arbejdspladsen af væsentlig betydning og prioriterer

Læs mere

Velkommen Til Biomassefyret kraftvarmeværk i Lisbjerg. Her hjælper vi og passer på hinanden

Velkommen Til Biomassefyret kraftvarmeværk i Lisbjerg. Her hjælper vi og passer på hinanden Velkommen Til Biomassefyret kraftvarmeværk i Lisbjerg Her hjælper vi og passer på hinanden AVA's Arbejdsmiljø Politik AffaldVarme Aarhus anser sikkerheden på arbejdspladsen af væsentlig betydning og prioriterer

Læs mere

Bilag 2, Plan for sikkerhed og sundhed

Bilag 2, Plan for sikkerhed og sundhed ENTREPRISE: Cykelsti, Tønder Daler Bilag 2, Plan for sikkerhed og sundhed Revision 0 Dato 2016-07-27 Udarbejdet af CSYJ Kontrolleret af MAW Godkendt af CSYJ Beskrivelse Cykelsti, Tønder - Daler Plan for

Læs mere

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED Af 11. marts 2016 for udførelsen af Renovering af Nalunnguarfiup Atuarfia - Udvendig malerarbejde del 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 01. DE GRUNDLÆGGENDE REGLER... 2 02. BESKRIVELSE

Læs mere

GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING

GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING 2014-2017 FEBRUAR 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. februar 2014 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PSS) Udarbejdet

Læs mere

PSS. Til- og ombygning. Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Plan for Sikkerhed og Sundhed. Århus Universitetshospital Skejby

PSS. Til- og ombygning. Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Plan for Sikkerhed og Sundhed. Århus Universitetshospital Skejby PSS Plan for Sikkerhed og Sundhed Århus Universitetshospital Skejby Til- og ombygning Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Revideret af: Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Forord...

Læs mere

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Indhold InDhold Indledning 3 Transport og montage 4 Brug af tekniske hjælpemidler... 4 Manuel håndtering af standardplader... 6 Pladetyper og vægt... 7 Ansvar

Læs mere

Af 24. februar 2016 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. for udførelsen af. Nedrivning af Minngortuunnguup Atuarfia Etape 2

Af 24. februar 2016 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. for udførelsen af. Nedrivning af Minngortuunnguup Atuarfia Etape 2 PSS Af 24. februar 2016 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED for udførelsen af Nedrivning af Minngortuunnguup Atuarfia Etape 2 Nedrivning af bygningerne: B-115a, 115b, 115c, 115d, 115e og 115f undtaget fyrrum

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed

Plan for sikkerhed og sundhed Plan for sikkerhed og sundhed Sikkerhed og sundhed på byggepladsen: Ombygning af Herlev Rådhus Dato 17. oktober 2014 Side 1 af 10 Indhold Plan for sikkerhed og sundhed... 1 Navne & adresseliste... 3 Beskrivelse

Læs mere

Information til eksterne leverandører og håndværkere på Kolding Sygehus

Information til eksterne leverandører og håndværkere på Kolding Sygehus Information til eksterne leverandører og håndværkere på Kolding Sygehus Retningslinjer Krav for arbejdets udførelse Der må ikke udføres arbejde / leveres ydelser med mindre sygehuset har rekvireret dette.

Læs mere

Arbejdsmiljø Ydelsesspecifikation

Arbejdsmiljø Ydelsesspecifikation BILAG 7 Den 8.12.2016 Arbejdsmiljø Ydelsesspecifikation Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 117 af 5. februar 2013, "Bekendtgørelse om bygherrens pligter", pålægger Slots- og Kulturstyrelsen (herefter

Læs mere

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko 4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko Arbejdsgiveren har en særlig oplærings- og instruktionsforpligtelse ved arbejde, der indebærer en risiko af alvorlig

Læs mere

Temadag om bygherreansvaret. Gentofte Kommune Merete Valbjørn og Signe Mehlsen 11. September 2013

Temadag om bygherreansvaret. Gentofte Kommune Merete Valbjørn og Signe Mehlsen 11. September 2013 Temadag om bygherreansvaret 1 Gentofte Kommune Merete Valbjørn og Signe Mehlsen 11. September 2013 Copyright Copyright 2013 2013 Grontmij Grontmij A/S A/S CVR CVR 48233511 48233511 Program 2 Program 8.30

Læs mere

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 B1. STATISK PROJEKTERINGSRAPPORT ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2013 AAB VEJLE

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Det Nye Universitetshospital

Arbejdsmiljøpolitik for Det Nye Universitetshospital Arbejdsmiljøpolitik for Det Nye Universitetshospital Overordnede målsætninger Vi vil planlægge, projektere og opføre Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU) under hensyntagen til hvad der er bæredygtigt,

Læs mere

Bekendtgørelse om bygherrens pligter 1)

Bekendtgørelse om bygherrens pligter 1) Page 1 of 6 BEK nr 1416 af 27/12/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-12-2008 Beskæftigelsesministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Område og definitioner Kapitel 2 Udpegning af koordinatorer

Læs mere

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 6 Arbejdsmiljøorganisation: Arbejdsmiljøleder Jan Sørensen

Læs mere

NCC Construction Danmark A/S Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) i udførelsesfasen.

NCC Construction Danmark A/S Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) i udførelsesfasen. Opdateret 21. April 2010 NCC Construction Danmark A/S Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) i udførelsesfasen. PSS skal udarbejdes hvis der er 10 eller flere ansatte på pladsen samtidigt, eller pladsen falder

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 21.08.2014, kl. 16.00 Blok 1.

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 21.08.2014, kl. 16.00 Blok 1. Velkommen til Informationsmøde for beboerne Torsdag den 21.08.2014, kl. 16.00 Blok 1. Dagsorden: 1. Præsentation af byggeledelsen 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres 4. Adgangsveje, parkering og

Læs mere

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros en nem og direkte vej til et bedre arbejdsmiljø Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Sådan etablerer I en arbejdsmiljøorganisation Er I 10 eller

Læs mere

BYGHERREnS PLIGTER. Fakta om

BYGHERREnS PLIGTER. Fakta om BYGHERREnS PLIGTER Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 117 af 5. februar 2013 trådte i kraft den 15. februar 2013. Bekendtgørelsen gælder for bygherren, når det må forventes, at der vil blive udført arbejde

Læs mere

Arbejdsmiljøkoordinatorens udfordringer

Arbejdsmiljøkoordinatorens udfordringer Oplæg 9. juni 2016 Arbejdsmiljøkoordinatorens udfordringer v/ Ulrik Houlby Holm 17. juni 2016 1 Orbicon Arbejdsmiljø Kernekompetencer: Autoriseret arbejdsmiljørådgivning Arbejdsmiljø i forbindelse bygge-

Læs mere

Pligtsubjekter og fokus på den enkeltes ansvar

Pligtsubjekter og fokus på den enkeltes ansvar Pligtsubjekter og fokus på den enkeltes ansvar Pligtsubjekter Fokus på den enkeltes ansvar Lever bygherrer og projekterende op til deres ansvar? Kim Borch Konsulent i Dansk Byggeri Arbejdsgiverens ansvar

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 4 Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 1 Grundlag

Læs mere

F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste

F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste At-VEJLEDNING F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges til at

Læs mere

22. september Plan for sikkerhed og sundhed. ATP Ejendomme A/S. Dato: Byggesag: Ryesgade 45, kælder Ansvarlig: JLG.

22. september Plan for sikkerhed og sundhed. ATP Ejendomme A/S. Dato: Byggesag: Ryesgade 45, kælder Ansvarlig: JLG. Plan for sikkerhed og sundhed ATP Ejendomme A/S Dato: 21-09-2011 Byggesag: Ryesgade 45, kælder Ansvarlig: JLG Side 1 af 9 1. Generelle forhold 1.1. Generel projektbeskrivelse Entrepriseform: Hovedentreprise

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Mandag den 10.03.2014, kl. 17.00 Blok 3.

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Mandag den 10.03.2014, kl. 17.00 Blok 3. Velkommen til Informationsmøde for beboerne Mandag den 10.03.2014, kl. 17.00 Blok 3. Dagsorden: 1. Præsentation af byggeledelsen 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres 4. Adgangsveje, parkering og

Læs mere

Oticon Bygherrens arbejdsmiljøprogram. Juni 2005

Oticon Bygherrens arbejdsmiljøprogram. Juni 2005 Oticon Bygherrens arbejdsmiljøprogram Juni 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 ARBEJDSMILJØMÅL 4 3 BYGGEPLADSPOLITIKKER 5 4 KRAV TIL ENTREPRENØREN 8 5 BYGHERRENS INDSATSER 10 6 KOMMUNIKATION

Læs mere

Side 1 af 8 Oprettet den 15.11.2013 Rev. dato 29.10.2014 ARBEJDSMILJØHÅNDBOG

Side 1 af 8 Oprettet den 15.11.2013 Rev. dato 29.10.2014 ARBEJDSMILJØHÅNDBOG Side 1 af 8 ARBEJDSMILJØHÅNDBOG Side 2 af 8 Forord Nærværende håndbog er en beskrivelse af NHH A/S s håndtering af firmaets arbejdsmiljø. Virksomheden har adresse på Charlottenlundvej 4, 2900 Hellerup.

Læs mere

THORUP PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. Ringkøbing-Skjern Kommune, RKSK Ejendomme. Tagrenovering, funktionærbyging, Kirkegade 3, Tarm

THORUP PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. Ringkøbing-Skjern Kommune, RKSK Ejendomme. Tagrenovering, funktionærbyging, Kirkegade 3, Tarm GRUPPEN THORUP ARKITEKT & INGENIØR PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED BYGHERRE: Ringkøbing-Skjern Kommune, RKSK Ejendomme BYGGESAG: Tagrenovering, funktionærbyging, Kirkegade 3, Tarm SAGSNR.: 4057 DATO: 07.08.2013

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

Entreprenører skal sikre, at alle nødvendige myndighedsforskrifter i forhold til nedrivning, deponering samt nye byggearbejder følges.

Entreprenører skal sikre, at alle nødvendige myndighedsforskrifter i forhold til nedrivning, deponering samt nye byggearbejder følges. Arbejdsbeskrivelse Side : 1/6 Dato : 11.12.2015 FÆLLESBETINGELSER BYGGEPLADS Generelt Samtlige ydelser i forbindelse med indretning, drift og afvikling af byggeplads skal være indeholdt i entreprisen,

Læs mere

Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere

Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere Hospitalsenheden Horsens Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere Velkommen Velkommen til Hospitalsenheden Horsens. Vi vil med denne information sikre et godt samarbejde ved at oplyse dig

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Vinterforanstaltninger

Vinterforanstaltninger Vinterforanstaltninger Flere tilgange Arbejdstilsynet Vinterbekendtgørelsen Overenskomsterne Arbejdstilsynet Periode 1.10-31.3 Stationært arbejde under halvtag mm Inddækning af stilladser og råhuse Undgå

Læs mere

Projekterende/rådgiverens pligter

Projekterende/rådgiverens pligter Projekterende/rådgiverens pligter Preben Boock, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI marts april 2011 13. april 2011 1 Projekterende Bygherre Entreprenør Leverandør Aktører i byggefasen Rådgiver: Ingeniør,

Læs mere

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 7 Arbejdsmiljøorganisation: AMO Arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse Store Kongensgade 14

Byggesagsbeskrivelse Store Kongensgade 14 Byggesagsbeskrivelse Store Kongensgade 14 Ombygning og etablering af baderum i kælder 29. April 2013 Indholdsfortegnelse 1 ORIENTERING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Projektbeskrivelse... 3 1.3 Projektmaterialet...

Læs mere

Velkommen til infomøde 19 03 2013 BLOKKENE AFD.42

Velkommen til infomøde 19 03 2013 BLOKKENE AFD.42 Velkommen til infomøde Velkommen til infomøde Program Velkomst ved formand for afdelingsbestyrelsen Henrik Pedersen Generel information om renoveringen af Løget By; hvad og hvor Forventede tidsplaner Generel

Læs mere

Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø 1)

Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø 1) BEK nr 110 af 05/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20120218273 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning til entreprenører. om forholdet til bygherrer og rådgivere

Vejledning til entreprenører. om forholdet til bygherrer og rådgivere Vejledning til entreprenører om forholdet til bygherrer og rådgivere Indhold 3 Intro og læsevejledning 4 Udbud 6 Tilbud 7 Ordre 8 Opstart 9 Udførelse 10 Hvis Arbejdstilsynet kommer på besøg på byggepladsen

Læs mere

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant TJEKLISTE Arbejdssted Adresse Arbejdsleder/kontaktperson Evt. arbejdsmiljørepræsentant Øvrige deltagere/ansatte Dato Sammenfatning af gennemgangen (beskriv selv hovedtrækkene) Årshjul Har I udarbejdet

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00 Velkommen til Informationsmøde for beboerne Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Mogens Tokkesdal 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres 4. Adgangsveje, parkering

Læs mere

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Aftale mellem Producentforeningen, Dansk Skuespillerforbund og Danske Filminstruktører (Organisationerne). Organisationerne har fokus på arbejdsmiljø, og er

Læs mere

Mikaellauridsen.dk - Entreprise Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) i udførelsesfasen.

Mikaellauridsen.dk - Entreprise Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) i udførelsesfasen. Mikaellauridsen.dk - Entreprise Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) i udførelsesfasen. Revisionsnummer 01 Dato: 30.04.2015 Udarb. af: Mikael D. Lauridsen MDL Byggeplads: Location Adresse Bygherre Århus

Læs mere

Eksterne håndværkere. Slagelse Forbrændingsanlæg. Alarmering. Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje).

Eksterne håndværkere. Slagelse Forbrændingsanlæg. Alarmering. Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket - Dalsvinget 11, 4200 Slagelse + afdeling/sted Hvem er evt. skadet. Husk At

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D Nedrivning

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D Nedrivning At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.15 Nedrivning Februar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges

Læs mere

Boligselskabet Strandparken, Dragør Dato: 22. juni 2012 Udskiftning af vinduer mv. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PSS) Sags nr.

Boligselskabet Strandparken, Dragør Dato: 22. juni 2012 Udskiftning af vinduer mv. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PSS) Sags nr. INDHOLDSFORTEGNELSE 9. SIKKERHEDS- OG SUNDHEDSPLAN 2 9.1 BYGGEPLADS... 2 9.2 BYGHERRE... 2 9.3 PROJEKTERENDE... 2 9.4 ARBEJDSTILSYNET... 2 9.5 BYGGELEDELSE... 2 9.6 ENTREPRENØRER... 2 10. SIKKERHEDSORGANISATION...

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen Velkommen til Informationsmøde for beboerne Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres

Læs mere

Tjekliste for tidsplan

Tjekliste for tidsplan Tjekliste for tidsplan Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit projekteringsarbejde skal lade

Læs mere

Plan for Sikkerhed og Sundhed

Plan for Sikkerhed og Sundhed Plan for Sikkerhed og Sundhed Rev. 1. Indledning 1.1 Arbejdspladsens organisation Bygherre Rådgiver Hovedentreprenør Christiansen og Essenbæk A/S Ejby Industrivej 80 2600 Glostrup Tlf. 88 88 82 03 Fax.

Læs mere

Bygherre udpeger arbejdsmiljøkoordinator. Særlig arbejdsmiljøuddannelse, B/A. Projektfasen = P-koordinator. Byggefasen = B-koordinator

Bygherre udpeger arbejdsmiljøkoordinator. Særlig arbejdsmiljøuddannelse, B/A. Projektfasen = P-koordinator. Byggefasen = B-koordinator Arbejdsmiljøkoordinator for bygge- og anlæg Bygherre udpeger arbejdsmiljøkoordinator Særlig arbejdsmiljøuddannelse, B/A Projektfasen = P-koordinator Byggefasen = B-koordinator Ikke kun PCB men alle farlige

Læs mere

Bygherrenetværk. Nye Hospital i Vest

Bygherrenetværk. Nye Hospital i Vest Bygherrenetværk DNV-Gødstrup 2. februar 2017 Det Nye Hospital i Vest Projektbeskrivelse Somatisk - Kvalitetsfondsprojekt Grundareal 375.000 m² Etageareal ca. 130.000 m² Anlægsøkonomi kr. 3.30 mia. (2012)

Læs mere

THORUP PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole, om- og tilbygning elevværelser mv. 2013

THORUP PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole, om- og tilbygning elevværelser mv. 2013 GRUPPEN THORUP ARKITEKT & INGENIØR PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED BYGHERRE: Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole BYGGESAG: Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole, om- og tilbygning elevværelser mv. 2013

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

BRO 000-0040-0-087.50 NY LILLEBÆLTSBRO

BRO 000-0040-0-087.50 NY LILLEBÆLTSBRO 5 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON 5. september 2013 A036018 SUL BRO 000-0040-0-087.50 NY LILLEBÆLTSBRO Erosionsbeskyttelse omkring strømpiller ÅR 2016 Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) Thomas

Læs mere

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede.

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede. HH, d. 21. juli 2010 Den nye bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed. Udvalgte paragraffer med 3F s kommentarer. Hvor bestemmelserne i den nye bekendtgørelse er en videreførelse fra den tidligere

Læs mere

Underleverandører til

Underleverandører til Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket - Dalsvinget 11, 4200 Slagelse + afdeling/sted Hvem er evt. skadet. Husk At

Læs mere

GENERELT OM SIKKERHED I FORSYNINGEN. Instruktion til medarbejdere, håndværkere, konsulenter m.fl., som arbejder for Forsyningen

GENERELT OM SIKKERHED I FORSYNINGEN. Instruktion til medarbejdere, håndværkere, konsulenter m.fl., som arbejder for Forsyningen GENERELT OM SIKKERHED I FORSYNINGEN Instruktion til medarbejdere, håndværkere, konsulenter m.fl., som arbejder for Forsyningen 1 VELKOMMEN I Forsyningen står et sundt og sikkert arbejdsmiljø højt på dagsordenen.

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

Sikkerheds- og Sundhedsplan.

Sikkerheds- og Sundhedsplan. Dato: 12.09.2012 Nyt læringscenter ved Tønder Grundskole. Sikkerheds- og Sundhedsplan., Kilen 6, 1. sal, 6200 Aabenraa, tlf. 74 62 48 88. Nyt læringscenter ved Tønder Grundskole side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Arbejdsmiljølovens krav til den enkelte virksomhed omfatter ikke kun forholdene på hjemmevirksomheden. Arbejdstilsynet skal også

Læs mere

Interessegruppe for koordinatorer

Interessegruppe for koordinatorer BAR Bygge & Anlæg Interessegruppe for koordinatorer Signe Mehlsen Møde J-5 23/11 2015 Program 9.00 Velkomst ved Sweco 9.05 Navnerunde, bordet rundt 9.15 Oplæg om dialogmøder med projekterende og rådgivere

Læs mere

Arbejdsmiljøkoordinering i Københavns Lufthavne A/S Arbejdsmiljøkoordinator Kaj Birkkjær Larsen TB

Arbejdsmiljøkoordinering i Københavns Lufthavne A/S Arbejdsmiljøkoordinator Kaj Birkkjær Larsen TB Arbejdsmiljøkoordinering i Københavns Lufthavne A/S Arbejdsmiljøkoordinator Kaj Birkkjær Larsen 1 Emner i oplægget Hvad er Københavns Lufthavne A/S (CPH) for en størrelse Film om arbejdsmiljø i CPH, herunder

Læs mere

ARBEJDSSTED: SCHLEPPEGRELLSGADE - FACADEARBEJDER SAGSNUMMER:

ARBEJDSSTED: SCHLEPPEGRELLSGADE - FACADEARBEJDER SAGSNUMMER: FB-S Fællesbetingelser Side: 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 BYGGERIETS ORGANISATION...2 2.0 BYGGEPLADSTEGNINGER...3 3.0 TIDSPLAN FOR BYGGERIETS FASER...3 4.0 EKSISTERENDE FORHOLD...3 5.0 RISICI SOM FØLGE

Læs mere

Bygherrens ansvar ved ombygning, renovering, nybygning mv.

Bygherrens ansvar ved ombygning, renovering, nybygning mv. Bygherrens ansvar ved ombygning, renovering, nybygning mv. Arbejdsmiljøregler for de kommunale institutionsledere Revision 0 Sikkerhedsloven Denne pjece er et uddrag af lov nr. 1395 af 27 december 2008

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Arbejde i højden fra reb

Arbejde i højden fra reb Arbejde i højden fra reb De vigtigste regler om, hvornår arbejdsgiveren må lade arbejde i højden udføre fra reb (rope access) samt om, hvordan arbejde fra reb skal tilrettelægges og udføres sikkerheds-

Læs mere

Eksterne håndværkere. Næstved Forbrændingsanlæg og Næstved Forbrændingsanlæg Syd. Alarmering

Eksterne håndværkere. Næstved Forbrændingsanlæg og Næstved Forbrændingsanlæg Syd. Alarmering Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket (adresse + afdeling/sted) Hvem er evt. skadet. Eksterne håndværkere Husk At

Læs mere

Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere på Regionshospitalet Horsens

Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere på Regionshospitalet Horsens Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere på Regionshospitalet Horsens I denne retningslinje er angivet, hvordan Regionshospitalet Horsens ønsker arbejdet skal foregå i forhold til hospitalets

Læs mere

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Til nyansatte indenfor brand- og redningsområdet Som nyansat i brand- og redningsbranchen er det vigtigt,

Læs mere

DNU. Arbejdsmiljø- og Sikkerhedskrav. Arbejdsmiljø- og Sikkerhedschef Kurt Egmose Rådgivergruppen DNU I/S. Det Nye Universitetshospital.

DNU. Arbejdsmiljø- og Sikkerhedskrav. Arbejdsmiljø- og Sikkerhedschef Kurt Egmose Rådgivergruppen DNU I/S. Det Nye Universitetshospital. DNU Arbejdsmiljø- og Sikkerhedskrav Arbejdsmiljø- og Sikkerhedschef Kurt Egmose Rådgivergruppen DNU I/S Det Nye Universitetshospital Det Nye i Aarhus Universitetshospital i Århus En stor byggeplads Byggeområdet

Læs mere

TJEKLISTE FOR BYGGEPLADSVEJE

TJEKLISTE FOR BYGGEPLADSVEJE Fakta om TJEKLISTE FOR BYGGEPLADSVEJE I forbindelse med udbud, projektering, planlægning og udførelse har vi i vejledningen om byggepladsveje beskrevet, hvem som har ansvaret for, at byggepladsveje og

Læs mere

Information til eksterne leverandører og håndværkere på Vejle, Middelfart og Give Sygehuse

Information til eksterne leverandører og håndværkere på Vejle, Middelfart og Give Sygehuse Information til eksterne leverandører og håndværkere på Vejle, Middelfart og Give Sygehuse Retningslinjer Krav for arbejdets udførelse Intet arbejde må udføres og ingen ydelser leveres med mindre sygehuset

Læs mere

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Marts 2015 Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Indhold InDhold 4 Indledning 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes og rådgivers ansvar

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne

Velkommen til Informationsmøde for beboerne Velkommen til Informationsmøde for beboerne Afdeling 10, Grønningen Blok 3, Færøvej 20, 22 og 24 Torsdag den 27.02.2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på mobile offshoreanlæg 1)

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på mobile offshoreanlæg 1) Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på mobile offshoreanlæg 1) I medfør af 49, 72, stk. 1, og 73 i lov nr. 1424 af 21. december 2005 om sikkerhed m.v. for offshoreanlæg til efterforskning,

Læs mere