Plan for sikkerhed og sundhed Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A Dokumentnr Udg. 1.0

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Plan for sikkerhed og sundhed Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A019647 Dokumentnr. 0.050 Udg. 1.0"

Transkript

1 Plan for sikkerhed og sundhed Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A Dokumentnr Udg. 1.0

2 PROJEKTNR. A DOKUMENTNR PSS VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO UDARBEJDET BLY KONTROLLERET RVAN/SBU GODKENDT JJS

3 PSS - LØGET BY - AFDELING 41 3 INDHOLD 1 Beskrivelse af PSS 5 2 Grundlag Anmeldelse af byggepladsen AABs arbejdsmiljøpolitik Beskrivelse af opgaven 7 3 Risici i projektet Eksisterende forhold Særlige risici og andre særlige forhold 10 4 Byggepladsernes beliggenhed og indhold Andre aktører i forhold til byggepladserne Projektets parter 12 5 Arbejdsmiljøorganisation Organisation Byggepladsens arbejdsmiljøorganisation Opstartsmøder Afholdelse af arbejdsmiljømøder 14 6 Byggepladsens indretning Informationstavle Byggepladsplan Tidsplan 17 7 Sikkerhedsforhold på byggepladsen Generelle sikkerhedsbestemmelser på byggepladsen Udenlandsk arbejdskraft Instruktion af alle på byggepladsen 20

4 4 PSS - LØGET BY - AFDELING Konsekvenser ved overtrædelse Særlige sikkerhedsbestemmelser på byggepladsen 21 8 Sikkerhedsforanstaltninger i fællesområder 24 9 Arbejdsprocedurer, APV og brugsanvisninger Arbejdsprocedurer - Særligt farlige arbejder Sikker Job Analyse Arbejdspladsvurderinger Arbejdspladsbrugsanvisninger Leverandørbrugsanvisninger vedr. tekniske hjælpemidler Andre procedurer for kontrol Instruktion og oplæring Beredskabsplan Generel alarmprocedure ved personulykker Udarbejdelse af beredskabsplan Anmeldelse af ulykker Nærved ulykker Beredskabsøvelser Kontrol og dokumentation Arbejdsmiljørundering - Mønsterarbejdsplads 30 BILAG Bilag A Generel adresseliste Bilag B Byggepladsens arbejdsmiljøorganisation Bilag C Ansvar for fælles sikkerhedsforanstaltninger Bilag D Regelgrundlag Bilag E Arbejdsprocedurer vedr. særligt farligt arbejde Bilag F Alarmprocedure og beredskabsplan Bilag G Nærved hændelser

5 PSS - LØGET BY - AFDELING Beskrivelse af PSS Planen for Sikkerhed og Sundhed (herefter PSS) skal foreligge inden arbejdet sendes i udbud, så den indgår i grundlaget for samarbejdet om sikkerhed og sundhed på byggepladsen. Hovedentreprenøren skal derfor umiddelbart efter kontraktindgåelsen og senest 10 arbejdsdage før byggepladsstart give input til planen, jf. i øvrigt krav i teksten. Bygherrens arbejdsmiljøkoordinator (herefter AMK) færdiggør herefter PSS, og er endvidere ansvarlig for at ajourføre planen. Bygherren har udpeget COWI som AMK. Hovedentreprenøren er forpligtiget til at underrette AMK om kontaktoplysninger på hvilke underentreprenører, der entreres med på sagen, og alle aktører er i hele forpligtiget til løbende at holde bygherrens AMK informeret om alle forhold med betydning for ajourføring og vedligeholdelse af PSS. Bygherrens AMK skal sikre, at der til stadighed er overensstemmelse mellem de faktiske forhold på byggepladsen og beskrivelsen i PSS. Bygherrens AMK sikrer, at PSS fordeles til relevante parter på sagen, herunder bygherren, dennes rådgivere, hovedentreprenøren og dennes underentreprenører. Principper for fordelingen fastlægges af AMK. Hovedentreprenøren er ansvarlig for fordeling inden for egen organisation, herunder fordeling til egne medarbejdere og underentreprenører, samt deres medarbejdere. Den færdige plan og senere revisioner af denne skal godkendes af byggeledelsen.

6 6 PSS - LØGET BY - AFDELING 42 2 Grundlag Plan for Sikkerhed og Sundhed er udarbejdet på grundlag af: Gældende projektmateriale. Udbudstidsplan. Journal for arbejdsmiljøkoordinering i projekteringsfasen. Arbejdstilsynets bekendtgørelse om bygherrens pligter. BEK Kortlægning af bygningsforurening - PCB og Asbest. Tilstandsvurdering - afdeling 42 Forundersøgelse af bygningsmassen udført af Rambøll A/S. Bestemmelser i arbejdsmiljølovgivningen i øvrigt. Det væsentligste regelgrundlag for udarbejdelsen af denne plan findes vedlagt i bilag D, Regelgrundlag. 2.1 Anmeldelse af byggepladsen AMK anmelder på vegne af bygherren arbejdspladsen til Arbejdstilsynet digitalt, når byggeriet påbegyndes. Kopi af anmeldelsen sættes op på informationstavlen på alle byggepladser. 2.2 AABs arbejdsmiljøpolitik AAB er en ansvarlig bygherre med et stærkt engagement i sikkerheden og sundheden for de mennesker, der er beskæftiget ved renovering af området i Løget. Vi ønsker at medvirke i forebyggelse af arbejdsulykker og sundhedsskader. Vi ønsker at opnå et højt niveau for arbejdsmiljøet såvel på byggepladsen som i det færdige byggeri under driften. Med henblik på at efterleve ovenstående arbejdsmiljømålsætninger stilles der krav om, at alle entreprenører og andre aktører i hele forløbet arbejder systematisk med forebyggelse af såvel ulykker som arbejdsskader.

7 PSS - LØGET BY - AFDELING 41 7 Entreprenørerne skal kunne dokumentere, at de gennem planlægning, instruktion, metode- og produktvalg medvirker til, at de generelle forebyggelsesprincipper efterleves, jf. bilag til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr og 115 om bygge- og anlægsarbejde. Alle medarbejdere er introduceret til arbejdet via hovedentreprenørens introduktionsmøder, og alle underentreprenører deltager i opstartsmøder med AMK med arbejdsleder, arbejdsmiljørepræsentant og gerne sjakformænd. Alle særlige arbejder skal risikovurderes med en "Sikker Job Analyse". 2.3 Beskrivelse af opgaven Boligforeningen AAB ønsker at renovere bebyggelsen Løget Høj, afdeling 42. Der gennemføres bygningsrenovering af 11 etageboligblokke i 3 etager med i alt 366 boliger og 1-plans længehuse med i alt 205 boliger. Bebyggelsen er opført i Beboerne i etageboligblokkene skal genhuses under renoveringen, og hovedentreprenøren skal etablere ca. 30 midlertidige genhusningsboliger, mens resten genhuses i AAB's egne ledige lejemål. For beboerne i længehusene skal der opstilles midlertidige bad- og toiletskure samt et mindre antal skure for dagophold. Samtidig med udførelse af hovedentreprisen udføres der i en særskilt totalentreprise etablering af tagboliger på 3 af opgangene i etageboligblokkene. Etageboligblokkene renoveres fortløbende med arbejde på 2 blokke af gangen. Længehusene renoveres etapevis og sideløbende med etageboligblokkene. Beboerne fra de enkelte boligblokke genhuses, når renoveringen påbegyndes. Detaljerne i de enkelte etaper fremgår af nedenstående skema. Skemaet omfatter afdeling 42. Der er udarbejdet en fælles PSS, der er gældende for alle arbejder i projektet. anlægget forventes opført i perioden fra maj 2013 februar Etageboligblokkene De 11 etageboligblokke skal renoveres med genopretning og fornyelse af: Udvendige opholdsarealer, nyisolerede skalmure på indgangsfacader og gavle med påstøbninger langs kældervægge, isolering og facadebeklædning på altanfacader, nye vinduer og døre, ny tagdækning med tagpap på træpladeunderlag, nye indgangspartier, nye tagrender og tagnedløb i zink,

8 8 PSS - LØGET BY - AFDELING 42 renovering af badeværelser i alle boliger med tilhørende installationer, maling af trappeopgange og malerarbejde i boliger i forbindelse med renoveringen. Det forventes, at der skal anvendes murerstilladser til opførelse af skalmurerne, vinduesmonteringen udføres med anvendelse af tekniske hjælpemidler på stilladset. Arbejdet udføres af hovedentreprenøren. Længehuse Længehusene skal renoveres med: ny tagdækning med tagpap på træpladeunderlag, nye tagrender i zink udskiftning af træbeklædning på gavle og udhæng, udskiftning af træbeklædning på facader, udskiftning af vinduer og døre udskiftning af alle vvs installationer samt nye elementbadeværelser, der kranes færdige ind i bygningen. Arbejdet udføres af hovedentreprenøren. Tilgængelige lejligheder 3 opgange skal gennemgå en mere omfattende ombygning for etablering af tilgængelige boliger med ny indretning, hvor der samtidig skal opføres elevatorer. I andre 5 opgange skal der ligeledes ske en omfattende ombygning med sammenlægning og ny indretning af boliger. Arbejdet udføres af hovedentreprenøren. Tagboliger I de tilgængelige boligblokke skal der indrettes tagboliger. Arbejdet udføres af totalentreprenøren.

9 PSS - LØGET BY - AFDELING Risici i projektet 3.1 Eksisterende forhold På arbejdsområdet forekommer nedenstående eksisterende forhold, som kan være til fare for sikkerhed og sundhed, og som der skal tages højde for ved udførelsen af arbejderne. Eksisterende forhold - Løget Bygningerne skal renoveres samtidig med, at beboerne er bosat i området. Materialer og entreprenørmateriel skal sikres mod tyveri ved indhegning af byggepladsen. Der skal tages hensyn til, at beboerne har en normal hverdag i videst muligt omfang i hele renoveringsperioden. Ved renoveringen af de enkelte blokke genhuses beboerne i en genhusningsby, eller i AAB's ledige lejemål. Der er foretaget stikprøvetagninger for bygningsforureninger for både asbest og PCB. Der er asbestholdige eternittage på blokkene, samt på nogle af længehusene. I forbindelse med forundersøgelsen fra tilstandsrapporten er der fundet PCB i meget små koncentrationer i indeluften. Der er foretaget stikprøver for indhold af asbest og PCB i bebyggelsen og der ikke konstateret yderligere bygningsforurenende stoffer ud over, at der er skimmelsvampeskader enkelte steder. Dokumentation kan fremlægges på anmodning. Der er elføring og kloakledninger til de enkelte blokke. Disse skal verificeres ved håndgravning i forbindelse med udgravning til fundament.

10 10 PSS - LØGET BY - AFDELING Særlige risici og andre særlige forhold Der er i projektet forudsat, at der skal udføres de nedenstående særligt risikofyldte arbejder jf. Bekendtgørelsen nr. 117 om bygherrens pligter, bilag 1 og bekendtgørelse nr. 110 om projekterende og rådgiveres pligter, bilag 1. Hovedentreprenøren skal 14 dage inden opstart udarbejde en metodebeskrivelse for de særlige risici og andre særlig forhold, som sikrer, at Arbejdstilsynets regler vedr. nedstyrtningsfare kan overholdes. Metodebeskrivelsen skal godkendes af byggeledelse og AMK. Det skal sikres adgang med tekniske hjælpemidler på alle niveauer i bygningerne. De særlige risici og andre særlige forhold, der er omfattet af dette projekt fremgår af afsnit 8.

11 PSS - LØGET BY - AFDELING Byggepladsernes beliggenhed og indhold Afdeling 42 Placering Etageboliger Løget Høj 4, 6, 8, 10, 12, 14. Etageboliger Løget Center 69, 71, 73, 75 og 77. Længehuse Løget Høj Længehuse Løget Center Længehuse Løget Center Længehuse Løget Dam 1-65 og Adresse Løget By afdeling 42, AAB Vejle Vejle. DANMARK. Hovedentreprise Boligblokke Tilgængelige boligblokke De beskrevne delarbejder skal udføres for hver enkelt blok Byggepladsetablering og -drift Udgravning for fundamenter Støbning af fundamenter Opstilling af stillads Genhusning Skalmur, facader og gavle Indgangspartier og vinduer Facader og vinduer Nedtagning af asbesteternitplader Tagpapdækning Ventilationsanlæg på loft Parterrekarnapper Udskiftning af døre og vinduer i kælder/parterre Nedtagning af stillads Vandinstallation i kælder Renovering af badeværelser Maling Genhusning slut Byggepladsetablering og -drift Udgravning for fundamenter Støbning af fundamenter Opstilling af stillads Genhusning Elevator skakte Nye bærende konstruktioner Sammenlægning af rum Skalmur, facader og gavle Indgangspartier og vinduer Facader og vinduer Nedtagning af asbesteternitplader Tagpapdækning Ventilationsanlæg på loft Parterrekarnapper Udskiftning af døre og vinduer i kælder/parterre Nedtagning af stillads Vandinstallation i kælder Tilgængelige badeværelser

12 12 PSS - LØGET BY - AFDELING 42 Maling Genhusning slut Længehuse Hovedentreprise Bygherreleverance Renoveres med ny tagdækning med tagpap på træpladeunderlag, Nye tagrender i zink. Udskiftning af træbeklædning på gavle og udhæng, Udskiftning af træbeklædning på facader, Udskiftning af vinduer og døre Udskiftning af alle VVS-installationer Nye elementbadeværelser, der kranes færdige ind i bygningen Affaldshåndtering 4.1 Andre aktører i forhold til byggepladserne Beboere og brugere af området, bl.a. bruger skolebørn området som cykelvej. 4.2 Projektets parter Projektets parter og organisation fremgår af bilag A, der også er projektets generelle adresseliste.

13 PSS - LØGET BY - AFDELING Arbejdsmiljøorganisation 5.1 Organisation Den overordnede opbygning af projektet fremgår af nedenstående organisationsdiagram. Bygherre - AAB Vejle COWI - Byggeledelse Pluskontoret - Beboerkoordinator COWI - Arbejdsmiljøkoordinering COWIfagdicipliner Landskab - COWI & bymunch Arkitekt - Pluskontoret Hovedentreprenør 5.2 Byggepladsens arbejdsmiljøorganisation Inden opstart skal navne på firmaer og personer, der er ansvarlige for arbejdsmiljøarbejdet for hovedentreprenøren og underentreprenører, oplyses til bygherrens AMK. Navne på Arbejdsmiljøgrupper, arbejdsledere og arbejdsmiljørepræsentanter oplyses ligeledes, og AMK indarbejder oplysningerne i Bilag B, Byggepladsens Arbejdsmiljøorganisation.

14 14 PSS - LØGET BY - AFDELING 42 Alle medlemmer af arbejdsmiljøgrupperne (AMG) skal have gennemført Arbejdsmiljøuddannelsen eller være tilmeldt senest 2 uger efter valg. Dette skal dokumenteres over for AMK ved først kommende lejlighed. Alle arbejdsgivere, der lader arbejde udføre på byggepladsen, skal medvirke til at sikre, at bygherrens planlægning, afgrænsning og koordinering til fremme af de beskæftigedes sikkerhed og sundhed virker efter hensigten, herunder deltage i arbejdsmiljømøder og sikkerhedsrunderinger. Arbejdsgiverne skal efterkomme anvisninger fra bygherrens byggeledelse, fagtilsyn og AMK herom. 5.3 Opstartsmøder Før opstart af nye delarbejder på byggepladsen afholdes et opstartsmøde med AMK og de enkelte underentreprenører med deltagelse af arbejdsleder, arbejdsmiljørepræsentant og gerne sjakformænd, hvor arbejdsmiljøforholdene i forbindelse med den enkelte opgave gennemgås, og entreprenørens risikovurdering for eget arbejde gennemgås. På mødet drøftes endvidere PSS og herunder byggepladsplanen og beredskabsforhold på pladsen. 5.4 Afholdelse af arbejdsmiljømøder AMK indkalder til koordinerende arbejdsmiljømøder minimum en gang hver 14. dag. Ekstraordinære møder afholdes, hvis der indtræffer alvorlige ulykker, forgiftninger eller andre sundhedsskader eller tilløb hertil, samt når der i øvrigt er behov herfor. AMK indkalder og leder arbejdsmiljømøderne og udarbejder referat af mødet. Alle arbejdsmiljøgrupper har pligt til at deltage i arbejdsmiljømøderne. I de tilfælde, hvor en entreprenør ikke skal oprette en arbejdsmiljøgruppe på byggepladsen (hvis der er mindre end 5 personer tilknyttet pladsen), skal entreprenøren alligevel deltage i arbejdsmiljømødet med mindst én repræsentant, der er bemyndiget til at træffe beslutninger. Referatet fordeles til mødedeltagerne, bygherren og entreprenørerne. Entreprenøren og dennes underentreprenører er ansvarlige for fordeling inden for egen organisation, herunder fordeling til egne medarbejdere. Dagsorden: 1 Mødedeltagere 2 Bemærkning til referat 3 Information fra Bygherren 4 Bemanding

15 PSS - LØGET BY - AFDELING Materiel 6 Ajourføring af Plan for Sikkerhed og Sundhed 7 Ulykker eller sundhedsskader 8 Processer og materialer den kommende periode, der kan være en sikkerhedsrisiko for ansatte på byggepladsen 9 Gennemgang af sidste mønsterrundering 10 Henstillinger fra Arbejdstilsynet 11 Eventuelt 12 Afslutning

16 16 PSS - LØGET BY - AFDELING 42 6 Byggepladsens indretning 6.1 Informationstavle I umiddelbar nærhed af hovedindgangen til byggepladsen opsættes en informationstavle med alle relevante informationer for personer med arbejde på pladsen. Informationstavlen ajourføres af byggeledelsen og indeholder bl.a. byggepladsplanen, telefonnumre og træffetidspunkter for byggeledelsen. Herudover indsættes den ugentlige mønsterarbejdspladsrapport (se afsnit 10.7, Sikkerhedsrundering), anmeldelse af byggepladsen og beredskabsplanen. 6.2 Byggepladsplan AMK udarbejder på baggrund af input fra aktørerne i projektet en detaljeret byggepladsplan i forbindelse med ajourføring af PSS. Efterfølgende revisioner af byggepladsplanen udføres af AMK, alternativt byggeledelsen. Entreprenørerne skal senest 10 arbejdsdage før opstart komme med input til ajourføringen af planen. Byggepladsplanen for projektet fremgår af tegning nr De tilstedeværende entreprenører skal opsætte byggepladsplanen inkl. revisioner i mandskabsskur, så den er tilgængelig og synlig for alle, der arbejder på pladsen. Planen skal som minimum vise, hvor der er: eksisterende risici på arealet og hvilke risici adgangs-, transport- og flugtveje afsat plads til materialedepot og affaldscontainere afsat plads til velfærdsforanstaltninger tilslutning til el, vand og kloak og alarm-, brand-, rednings- og førstehjælpsudstyr.

17 PSS - LØGET BY - AFDELING Tidsplan Der er udarbejdet en overordnet udbudstidsplan samt en rækkefølgetidsplan for de enkelte blokke inkl. de særligt farlige arbejder. Tidsplanerne fremgår af På baggrund af tidsplanen skal hver entreprenør senest 10 dage inden opstart fremsende en detaljeret arbejdstidsplan til byggeledelsen. Hovedentreprenøren skal i hele løbende tilrette arbejdstidsplanen, så den er i overensstemmelse med de faktiske forhold på pladsen. Revisioner fremsendes til byggeledelsen og AMK. Den deltaljerede arbejdstidsplan for entreprisen skal som minimum angive: Hvornår entreprenøren og dennes underentreprenører har arbejdsopgaver på byggepladsen og hvor meget tid, der er afsat til de enkelte arbejder eller arbejdsfaser. Hvilke perioder, der skal foregå særligt farligt arbejde jævnfør afsnit 9, Arbejdsprocedurer, APV og brugsanvisninger. Entreprenøren må ikke påbegynde et særligt farligt arbejde, før der foreligger en Sikker Job Tilladelse (se afsnit 9.2). Ovenstående tidsplan skal ses i sammenhæng med Bilag C, Ansvar for fælles sikkerhedsforanstaltninger, hvori det fastlægges, hvem der til ethvert tidspunkt skal tilvejebringe, vedligeholde og fjerne de planlagte sikkerhedsforanstaltninger i fællesområder og eventuelle fælles velfærdsforanstaltninger samt sørge for orden og ryddelighed og fjernelse af affald. Alle aktører skal naturligvis medvirke til at opretholde en ryddelig og sikker arbejdsplads Hensyntagen til beboerne Når håndværkerne kommer ind i beboernes lejligheder for at udføre omfattende renoveringsarbejder er det vigtigt, at der tages godt hensyn til beboerne. Det gælder også selvom beboerne er genhuset. Følgende skal overholdes: Afdækning af adgangsveje/entréer med plast og masonitplader Daglig rengøring af trappeopgang med støvsugning Affald fra byggearbejder skal fjernes fra lejligheden med det samme. Materialer må kun opbevares i rum, der skal renoveres. Håndværkerrengøring inden aflevering og ibrugtagning af lejlighed

18 18 PSS - LØGET BY - AFDELING 42 Et rent og ryddet arbejdssted er en betingelse for udførelse af godt håndværk og samtidig mindskes risikoen for uheld.

19 PSS - LØGET BY - AFDELING Sikkerhedsforhold på byggepladsen 7.1 Generelle sikkerhedsbestemmelser på byggepladsen Renoveringen opdeles i samtidige etaper, så der vil være arbejde i blokkene og længehusene samtidigt. Derfor er der etableret byggepladser flere steder i området. Placeringen fremgår af byggepladsplanen. Der skal altid benyttes følgende personlige værnemidler på byggepladsen: Sikkerhedshjelm. Sikkerhedsfodtøj. Selvlysende vest eller tilsvarende selvlysende og reflekterende arbejdstøj iht. EN 471. Undtaget er tidspunkter, hvor arbejdet kræver anden beskyttelsesdragt, som umuliggør brug af vest, ved færdsel på byggepladsen. Herudover skal der anvendes personlige værnemidler, jf. gældende lovgivning. På byggepladsen gælder i øvrigt følgende bestemmelser: Byggepladserne er indrettet, så der så vidt muligt kun er ensrettet kørsel. Der må ikke parkeres på byggepladsvejene, da disse er redningsveje for områdets beboere. Byggepladsen skal være fysisk afskærmet i arbejdstiden med hegn, så det sikres at uvedkommende (beboere og brugere af området) ikke har adgang til arbejdsområdet. Alle der arbejder på byggepladsen skal have modtaget information/instruktion vedr. grundlæggende sikkerhedsforhold og bestemmelser på pladsen. Se afsnit 7.3. Alkohol og rusmidler er forbudt på byggepladsen. Påvirkede personer bortvises. Det er ikke tilladt at ryge indendørs i området. Hastighedsbegrænsning på hele byggepladsen er på 15 km/t.

20 20 PSS - LØGET BY - AFDELING 42 Parkering af andre køretøjer end arbejdskøretøjer må kun forekomme på pladser angivet på byggepladsplanen. Parkering af arbejdskøretøjer må ikke forekomme på fælles adgangsveje eller på redningsvejen. Det er ikke tilladt at campere i området. Det er ikke tilladt at urinere andre steder end i de opstillede toiletter/urinaler. Entreprenørerne og deres ansatte skal i øvrigt tage behørigt hensyn til sikkerheden for øvrige aktører på byggepladsen. Besøgende skal være ledsaget af en, der kender pladsen, og som har modtaget information/instruktion om sikkerhedsforhold og -bestemmelser på byggepladsen. Besøgende skal bære påbudte personlige værnemidler. Det påhviler entreprenøren og dennes ansatte at medvirke til orden og ryddelighed på byggepladsen. Byggepladsen skal fremstå som en ordentlig og ryddelig arbejdsplads. Derfor skal oprydning foregå løbende igennem hele arbejdsdagen. Såfremt byggeledelsen/amk vurderer, at manglende oprydning udgør et sikkerhedsmæssigt problem, forbeholder den sig ret til at foretage oprydning på hovedentreprenørens regning. Byggeledelsen forbeholder sig ret til at bortvise medarbejdere fra byggepladsen, hvis de ikke respekterer gældende sikkerhedsbestemmelser. 7.2 Udenlandsk arbejdskraft I henhold til dansk arbejdsmiljølovgivning skal alle udenlandske entreprenører anmelde deres aktiviteter i Danmark til det danske RUT-register. Entreprenøren skal dokumentere anmeldelsen, inden arbejdet påbegyndes. Medarbejdere, der udfører arbejde, hvor der er krævet en lovpligtig uddannelse, skal have deres uddannelse godkendt forud for påbegyndelsen af arbejdet i henhold til pjecen "Want to work in Denmark" (http://arbejdstilsynet.dk/~/media/at/at/15-andre-sprog/arbejde-idanmark/arbejde%20i%20danmark%20ukpdf.ashx Alle informationsmaterialer, herunder introduktionsfolder, Plan for sikkerheds og sundhed, arbejdsinstruktioner, referater fra arbejdsmiljømøderne mm. som beskrevet i kapitel 9, skal være tilgængeligt på et sprog som de udenlandske håndværkere forstår. Arbejdsgiveren afholder udgifterne. 7.3 Instruktion af alle på byggepladsen Alle, der skal arbejde på byggepladsen, skal deltage i en sikkerhedsintroduktion, der afholdes af hovedentreprenøren. Det gælder bygherrerepræsentanter,

21 PSS - LØGET BY - AFDELING fagtilsyn, entreprenører, m.fl. Introduktionen vil som minimum omhandle: Gennemgang af byggepladsplanerne. Gennemgang af beredskabsforhold i tilfælde af ulykker. Retningslinjer i forbindelse med rygning, spisning og værnemidler. Placering af og hovedindhold i PSS. Konsekvenser ved overtrædelse af sikkerhedsreglerne. Alle, der har modtaget introduktion, får et bevis for gennemførelsen f.eks. ved en mærkat på hjelmen. Alle håndværkere komittes til sikkerhedsreglerne på pladsen ved at kvittere for introduktionen og tilkendegive, at de er bekendte med reglerne på byggepladsen og kender konsekvenserne. Hovedentreprenøren udarbejder en generel sikkerhedsfolder til håndværkere, samt udleverer navneskilt til alle håndværkere. 7.4 Konsekvenser ved overtrædelse Hvis de ovennævnte sikkerhedsregler overtrædes vil nedenstående konsekvenser være gældende: 1 Mundtlig advarsel med advisering til arbejdsgiveren. 2 Skriftlig advarsel, næste gang med advisering til arbejdsgiveren bortvisning resten af dagen. 3 Bortvisning fra pladsen. 7.5 Særlige sikkerhedsbestemmelser på byggepladsen Vinterforanstaltninger Da byggeperioden vil strække sig ind i vinterperioden planlægges byggepladsen, så branchearbejdsmiljørådet for bygge- og anlægsvejledning om vinterforanstaltninger skal følges i henhold til beskrivelserne i byggepladsarbejder Udvendig nedtagning af asbestholdig eternit bølgeplader Arbejdet skal foretages i henhold til asbestforeningens grønne vejledning s. 21. Arbejdet skal anmeldes til arbejdstilsynet.

22 22 PSS - LØGET BY - AFDELING 42 Adgangsforhold for øvrige entreprenører i arbejdsområdet, hvor arbejdet foregår, skal begrænses. Hovedentreprenøren skal udarbejde en procedure, der beskriver, hvordan arbejdet udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Procedurebeskrivelsen skal være godkendt af byggeledelsen og AMK senest 10 dage før inden opstart af arbejdet Forurening af luften fra dieseldrevet materiel Tomgangskørsel skal holdes på et minimum. Mobile generatorer skal placeres udendørs. Ved meget stillestående vejrlig, eller hvis der af anden grund er dårlig ventilation i udgravninger og andre lukkede områder, skal brug af dieseldrevet materiel, så vidt det er muligt, erstattes af el-drevet materiel Støj Støjgener skal begrænses ved, at entreprenøren vælger materiel, som giver mindst mulig støjpåvirkning. Planlagte støjende processer skal tilrettelægges, så færrest mulige personer påvirkes af støjen. Ovenstående koordineres på de koordinerende arbejdsmiljømøder. Da der er beboere i området må støjende arbejde kun udføres i perioden fra Støv Støvudviklingen fra køreveje skal minimeres ved vanding i tørre perioder. Tørfejning indendørs må ikke finde sted. Støvudvikling skal bekæmpes ved kilden ved at etablere lokalsug på materiel, hvor det er muligt. Der støvsuges som minimum 1 gang ugentligt Bakkende køretøjer Det skal alle steder på byggepladsen sikres, at bakkende køretøjer ikke forårsager ulykker. Hvis lastbiler ikke er udstyret med bakalarm, skal folk, som opholder sig bag lastbilen varskos på anden måde, f.eks. ved hjælp af flagmand.

23 PSS - LØGET BY - AFDELING Krav i forbindelse med anhugning I forbindelse med anhugning sker der generelt mange alvorlige ulykker. Der stilles derfor krav om, at alle, som anhugger byrder, skal have fornøden uddannelse eller være grundigt instrueret. Fornøden uddannelse eller instruktion skal dokumenteres for byggeledelsen og AMK på forlangende. Ved specielle løfteopgaver skal metoden godkendes af AMK i forbindelse med gennemførelse af Sikker Job Analyse. Før montering og demontering af tunge præfabrikerede elementer skal entreprenøren udarbejde en specifik procedure. Se afsnit Varmt arbejde Varmt arbejde (tagarbejde, vinkelslibning mv.) skal udføres under overholdelse af Brandteknisk Vejledning nr. 10a og 10b af den 10. april 1994 udgivet af Dansk Brandteknisk Institut. Alle entreprenører, der udfører varmt arbejde skal have brandslukningsmidler i nærheden, samt gennemføre en brandkontrol efter arbejdet er udført. Varmt arbejde skal anmeldes til byggeledelsen inden arbejdet sættes iværk. Anmeldelsen sker på DBI's blanket for udførelse af varmt arbejde, og blanketten skal underskrives af både entreprenør og bygherre.

24 24 PSS - LØGET BY - AFDELING 42 8 Sikkerhedsforanstaltninger i fællesområder Ansvarsforhold vedr. etablering, drift, vedligeholdelse og nedtagning af sikkerhedsforanstaltninger i byggepladsens fællesområder er beskrevet i Bilag C. Inden opstart af byggepladsen skal de ansvarlige entreprenører oplyse konkrete navne og telefonnumre på de firmaer og personer, de har udpeget til at varetage de pågældende opgaver. AMK indarbejder oplysningerne.

25 PSS - LØGET BY - AFDELING Arbejdsprocedurer, APV og brugsanvisninger 9.1 Arbejdsprocedurer - Særligt farlige arbejder Ifølge Arbejdstilsynets bekendtgørelse om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder skal entreprenørerne udarbejde specifikke arbejdsprocedurer for særligt farlige arbejder. Særligt farligt arbejde for dette projekt fremgår af den nedenstående tabel. Særlige risici og andre særlige forhold Arbejde omfattet af bilag 1 i bekendtgørelserne om hhv. Bygherrens pligter og rådgiveres og projekterendes pligter Hovedentreprenøren skal 10 dage inden opstart udarbejde en arbejdsprocedure for nedenstående arbejder, som sikrer at Arbejdstilsynets regler kan overholdes. Proceduren skal fremsendes til AMK for accept og kommentering senest 10 dage før det pågældende arbejde planlægges udført. Alle arbejdsprocedurer skal indeholde vurdering af sikkerhedsforhold og angive, hvilke arbejdsmetoder og konkrete sikkerhedsforanstaltninger, der skal benyttes for arbejdets gennemførelse herunder: Brug af tekniske hjælpemidler. Brug af værnemidler. Beskyttende foranstaltninger, herunder inddækninger, overdækninger, støvvægge mm. Krav til uddannelse af udførende arbejdsstyrke. Hvordan arbejdsstyrken instrueres angående sikkerhed og sundhed forud for udførelse af arbejdet.

26 26 PSS - LØGET BY - AFDELING 42 Afdeling 42 - Etageblokkene 1 Arbejde, der indebærer særlig risiko for at styrte ned Montage af tag og facader vil flere steder foregå i højder over 5 m. Taget skal monteres med tagpap, retningslinier vedr. varmt arbejde skal overholdes. 2 Arbejde, som udsætter arbejdstagerne for kemiske eller biologiske stoffer og materialer Taget er med asbestholdig eternit. Demontering skal foretages i henhold til retningslinier i den grønne asbestvejledning s. 21. Arbejdet vurderes at skulle udføres som langvarig udvendig renovering, der skal anmeldes til AT. I forbindelse med renovering af badeværelser vil der ske tilslutning til eksisterende kloak - Det skal iagttages specielle vilkår i henhold til kloakbekendtgørelsen. 4 Montering af tunge præfabrikerede elementer Demontering af eksisterende bærende vægge ved sammenlægning af lejligheder ved tilgængelige boliger. Transport og montering af store vinduer i indgangspartierne. Transport og montering af præfabrikerede betonelementer. Transport og montering af ventilationsudstyr. Transport, præsamling og montering af rørsystemer Transport og montering af pumpeudstyr. Transport og montering af elevatorer 5 Andre særlige forhold Varmt arbejde i forbindelse med renoveringen. Tunge løft i forbindelse med flytning af beboernes møbler i forbindelse med genhusning. Uhensigtsmæssige arbejdsstillinger ved arbejde med udskiftning af el, vand og varmeinstallationer i krybekælder. Uhensigtsmæssige arbejdsstillinger ved arbejde i loftsrum Tunge løft i forbindelse med montering af radiatorer og hovedvarmerør. Tunge træk og skub ved etablering af ny føringsvej for hovedkabler. Længehuse 2 Arbejde, som udsætter arbejdstagerne for kemiske eller biologiske stoffer og materialer I forbindelse med renovering af badeværelser vil der ske tilslutning til eksisterende kloak - Det skal iagttages specielle vilkår i henhold til kloakbekendtgørelsen. 4 Montering af tunge præfabrikerede elementer

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted M52, Esbjergmotorvejen >>> M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted AUGUST 2014 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT...

Læs mere

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

PSS. Til- og ombygning. Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Plan for Sikkerhed og Sundhed. Århus Universitetshospital Skejby

PSS. Til- og ombygning. Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Plan for Sikkerhed og Sundhed. Århus Universitetshospital Skejby PSS Plan for Sikkerhed og Sundhed Århus Universitetshospital Skejby Til- og ombygning Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Revideret af: Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Forord...

Læs mere

Oticon Bygherrens arbejdsmiljøprogram. Juni 2005

Oticon Bygherrens arbejdsmiljøprogram. Juni 2005 Oticon Bygherrens arbejdsmiljøprogram Juni 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 ARBEJDSMILJØMÅL 4 3 BYGGEPLADSPOLITIKKER 5 4 KRAV TIL ENTREPRENØREN 8 5 BYGHERRENS INDSATSER 10 6 KOMMUNIKATION

Læs mere

Plan for Sikkerhed og Sundhed

Plan for Sikkerhed og Sundhed Plan for Sikkerhed og Sundhed Rev. 1. Indledning 1.1 Arbejdspladsens organisation Bygherre Rådgiver Hovedentreprenør Christiansen og Essenbæk A/S Ejby Industrivej 80 2600 Glostrup Tlf. 88 88 82 03 Fax.

Læs mere

Side 1 af 8 Oprettet den 15.11.2013 Rev. dato 29.10.2014 ARBEJDSMILJØHÅNDBOG

Side 1 af 8 Oprettet den 15.11.2013 Rev. dato 29.10.2014 ARBEJDSMILJØHÅNDBOG Side 1 af 8 ARBEJDSMILJØHÅNDBOG Side 2 af 8 Forord Nærværende håndbog er en beskrivelse af NHH A/S s håndtering af firmaets arbejdsmiljø. Virksomheden har adresse på Charlottenlundvej 4, 2900 Hellerup.

Læs mere

BYGHERREnS PLIGTER. Fakta om

BYGHERREnS PLIGTER. Fakta om BYGHERREnS PLIGTER Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 117 af 5. februar 2013 trådte i kraft den 15. februar 2013. Bekendtgørelsen gælder for bygherren, når det må forventes, at der vil blive udført arbejde

Læs mere

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 6 Arbejdsmiljøorganisation: Arbejdsmiljøleder Jan Sørensen

Læs mere

Vejledning til entreprenører. om forholdet til bygherrer og rådgivere

Vejledning til entreprenører. om forholdet til bygherrer og rådgivere Vejledning til entreprenører om forholdet til bygherrer og rådgivere Indhold 3 Intro og læsevejledning 4 Udbud 6 Tilbud 7 Ordre 8 Opstart 9 Udførelse 10 Hvis Arbejdstilsynet kommer på besøg på byggepladsen

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 4 Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 1 Grundlag

Læs mere

ARBEJDSSTED: SCHLEPPEGRELLSGADE - FACADEARBEJDER SAGSNUMMER:

ARBEJDSSTED: SCHLEPPEGRELLSGADE - FACADEARBEJDER SAGSNUMMER: FB-S Fællesbetingelser Side: 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 BYGGERIETS ORGANISATION...2 2.0 BYGGEPLADSTEGNINGER...3 3.0 TIDSPLAN FOR BYGGERIETS FASER...3 4.0 EKSISTERENDE FORHOLD...3 5.0 RISICI SOM FØLGE

Læs mere

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Arbejdsmiljølovens krav til den enkelte virksomhed omfatter ikke kun forholdene på hjemmevirksomheden. Arbejdstilsynet skal også

Læs mere

Velkommen til infomøde 19 03 2013 BLOKKENE AFD.42

Velkommen til infomøde 19 03 2013 BLOKKENE AFD.42 Velkommen til infomøde Velkommen til infomøde Program Velkomst ved formand for afdelingsbestyrelsen Henrik Pedersen Generel information om renoveringen af Løget By; hvad og hvor Forventede tidsplaner Generel

Læs mere

Tjekliste for tidsplan

Tjekliste for tidsplan Tjekliste for tidsplan Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit projekteringsarbejde skal lade

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Disse midlertidige vejledningstekster redegør for, hvilke pligter og opgaver virksomheder og rådgiver har i forhold til følgende typer af rådgivningspåbud:

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00 Velkommen til Informationsmøde for beboerne Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Mogens Tokkesdal 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres 4. Adgangsveje, parkering

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen Velkommen til Informationsmøde for beboerne Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres

Læs mere

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 7 Arbejdsmiljøorganisation: AMO Arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Marts 2015 Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Indhold InDhold 4 Indledning 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes og rådgivers ansvar

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne

Velkommen til Informationsmøde for beboerne Velkommen til Informationsmøde for beboerne Afdeling 10, Grønningen Blok 3, Færøvej 20, 22 og 24 Torsdag den 27.02.2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel

Læs mere

Eksterne håndværkere. Slagelse Forbrændingsanlæg. Alarmering. Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje).

Eksterne håndværkere. Slagelse Forbrændingsanlæg. Alarmering. Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket - Dalsvinget 11, 4200 Slagelse + afdeling/sted Hvem er evt. skadet. Husk At

Læs mere

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7 INDHOLDSFORTEGNELSE: 0.0 Indholdsfortegnelse side 1 0.1 Almindelige oplysninger side 2 0.2 Byggeplads side 4 0.3 Kvalitetssikring side 7 1 0.1 ALMINDELIGE OPLYSNINGER 0.1.1 Adresseliste: Bygherre: Arkitekt

Læs mere

Eksterne håndværkere. Næstved Forbrændingsanlæg og Næstved Forbrændingsanlæg Syd. Alarmering

Eksterne håndværkere. Næstved Forbrændingsanlæg og Næstved Forbrændingsanlæg Syd. Alarmering Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket (adresse + afdeling/sted) Hvem er evt. skadet. Eksterne håndværkere Husk At

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER STYRELSEN FOR SLOTTE OG KULTUREJENDOMME

ARBEJDSMILJØPOLITIK BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER STYRELSEN FOR SLOTTE OG KULTUREJENDOMME ARBEJDSMILJØPOLITIK BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER STYRELSEN FOR SLOTTE OG KULTUREJENDOMME JUNI 2015 1 INDHOLD Indledning / ambition 3 Generelt / Vision 4 Krav til arbejdsmiljøkoordinator under projektering

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE Håndtering af facadeelementer - vinduer og døre. Manuel håndtering af vinduer og døre kan give anledning til unødige ergonomiske belastninger.

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

Velkommen til infomøde 02 04 2013 BLOKKENE & RÆKKEHUSENE AFD.41

Velkommen til infomøde 02 04 2013 BLOKKENE & RÆKKEHUSENE AFD.41 Velkommen til infomøde Velkommen til infomøde Program Velkomst ved formand for afdelingsbestyrelsen Ove Hansen Generel information om renoveringen af Løget By; hvad og hvor Forventede tidsplaner Generel

Læs mere

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen 5 Ugers kursuspakke for byggebranchen Bygge og Anlæg 25 dage HANSENBERGteknia bygge & anlæg 1 Kurser AMU-mål Se noter Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uge 43 Dampspærre, nye bygninger Dampspærre, reno.

Læs mere

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Arbejdsmiljølovens krav til den enkelte virksomhed omfatter ikke kun forholdene på hjemmevirksomheden. Arbejdstilsynet skal også

Læs mere

Oticon høreapparater gennem tiden

Oticon høreapparater gennem tiden Oticon høreapparater gennem tiden 1 Mechanical hearing trumpets Multi Acousticon from 1910 Acousticon model 30 from 1933 Oticon T3 from 1953 Oticons Grundlægger William Demant 1904 Over 2000 højt uddannede

Læs mere

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning Nørrebrogade Nørrebrogade Det skal du vide om Renovering og genhusning Revideret januar 2014 1 Indhold Indhold... 2 Kære beboere... 3 Byggepladskontor og byggeledelse... 4 Arbejdstid... 4 Byggesagens omfang...

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

MINI PSS GAPS PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED DIN INTRODUKTION TIL

MINI PSS GAPS PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED DIN INTRODUKTION TIL MINI PSS DIN INTRODUKTION TIL PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED GAPS FORMÅL Formålet med en Plan for Sikkerhed og Sundhed er: At sikre fokus på de særlige udfordringer i forhold til arbejdsmiljø, der er på

Læs mere

Plan of health and safety

Plan of health and safety Qualitas Architects Plan of health and safety Søndersø Skolen Nordmark Afdeling Steven S Jensen 1/8/2014 Dato : 08-01-2013 0. Indholdsfortegnelse Side : 1/3 Udarbejdet: SSJ Kontrolleret: Godkendt: Kapitel

Læs mere

Sikkerhed & Samarbejde

Sikkerhed & Samarbejde Sikkerhed & Samarbejde Krav til samarbejdspartnere, leverandører og underentreprenører Denne folder er et værktøj til at følge VAM A/S regler for sikkerhed og samarbejde indenfor: Miljø og Arbejdsmiljø

Læs mere

Bella Hotel Afgrænsning af fællesforanstaltninger

Bella Hotel Afgrænsning af fællesforanstaltninger en: Bella Hotel Center Boulevard 5 2300 København = tablerer = edligeholde = jerne A = Aflevere løbende jf. tidsplanen Ydelse Kvalitetskrav Ansvarlig / / / 01. Plan for Sikkerhed og Sundhed Plan for Sikkerhed

Læs mere

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Lovgrundlag Dette regulativ er udarbejdet i henhold til 20 stk. 2 i bekendtgørelse nr.

Læs mere

Indholdsfortegnelse SIDE 01 SIDE 03 SIDE 04 SIDE 05 SIDE 06 SIDE 07 SIDE 09 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 15 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 SIDE 21 SIDE 23

Indholdsfortegnelse SIDE 01 SIDE 03 SIDE 04 SIDE 05 SIDE 06 SIDE 07 SIDE 09 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 15 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 SIDE 21 SIDE 23 Forord Denne branchevejledning henvender sig til Bygherrer, der pålægges at udarbejde en skriftlig plan for byggepladsens sikkerhed og sundhed (PSS), Projekterende/rådgivende virksomheder, der udfører

Læs mere

Risikovurdering ved projektering. Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S 2009

Risikovurdering ved projektering. Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S 2009 Risikovurdering ved projektering Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S Indledning Bekendtgørelsen om projekterende og rådgiveres pligter kræver, at man i forbindelse

Læs mere

DNU Byg: Arbejdsmiljø, Sikkerhed og LEAN Construction. Kurt Egmose Arbejdsmiljø- og Sikkerhedschef Rådgivergruppen DNU

DNU Byg: Arbejdsmiljø, Sikkerhed og LEAN Construction. Kurt Egmose Arbejdsmiljø- og Sikkerhedschef Rådgivergruppen DNU DNU Byg: Arbejdsmiljø, Sikkerhed og LEAN Construction Kurt Egmose Arbejdsmiljø- og Sikkerhedschef Rådgivergruppen DNU Emner 1. DNU-projektet 2. Byggeplads og gennemførelsesstrategi 3. Sikkerhedsarbejdet

Læs mere

Forskrift for FACADEBEHANDLING. i Københavns Kommune

Forskrift for FACADEBEHANDLING. i Københavns Kommune Forskrift for FACADEBEHANDLING i Københavns Kommune 1 2 Forskrift for facadebehandling i københavns kommune Denne forskrift er udstedt i henhold til 18 i bekendtgørelse nr. 944 af 16. september 2004 om

Læs mere

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Antal arbejdsulykker med forventet længerevarende sygefravær anmeldt til Arbejdstilsynet 2007-2012 Antal anmeldte alvorlige ulykker pr. 10.000 beskæftigede 2007 2008

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 2, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2, 20, stk. 2, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268

Læs mere

Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen Bannere til udendørs kulturformidling, 2007-2010 1. Indholdsfortegnelse

Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen Bannere til udendørs kulturformidling, 2007-2010 1. Indholdsfortegnelse Bannere til udendørs kulturformidling, 2007-2010 1 Indholdsfortegnelse 4. Ydelsesbeskrivelse 2 4.1 Omfang 2 4.2 Bookning af bannerpakker 2 4.3 Formidling af tilladelse 3 4.4 Økonomi 4 4.5 Markedsføring

Læs mere

Arbejdsmiljørådgivning og grænsefladerne - eksempler fra store byggeprojekter

Arbejdsmiljørådgivning og grænsefladerne - eksempler fra store byggeprojekter Arbejdsmiljørådgivning og grænsefladerne - eksempler fra store byggeprojekter 5. marts. 2015 Chefrådgiver Charlotte Degn Bygherrerådgivning og sikkerhedsrådgivning omkring arbejdsmiljø BHs rolle vedr.

Læs mere

BS-MÅLING PÅ MINDRE BYGGEPLADSER

BS-MÅLING PÅ MINDRE BYGGEPLADSER Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg Faktablad om BS-måling på mindre byggepladser BS-MÅLING PÅ MINDRE BYGGEPLADSER BS-måling, Byggeriets Sikkerhedsmåling, er en målemetode for sikkerhedsniveauet

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed - PSS

Plan for sikkerhed og sundhed - PSS Plan for sikkerhed og sundhed - PSS Modtagere: Dokument nr: Revision: Revideret: Projektnr: Projektleder: Udarbejdet af: Godkendt af: Indholdsfortegnelse Forord... 3 Beskrivelse af byggeriet... 3 Organisation...

Læs mere

REFERAT AF DEN ÅRLIGE ARBEJDSMILJØDRØFTELSE

REFERAT AF DEN ÅRLIGE ARBEJDSMILJØDRØFTELSE DECEMBER 2014 REFERAT AF DEN ÅRLIGE ARBEJDSMILJØDRØFTELSE Tid og sted Onsdag den 18/12-2014 kl. 13:30-15:30 Ladegårdsvej 16, Vejle Deltagere Henrik Jensen HJ Ejlif Jensen EJ Keld Rasmussen KR Judith Kristensen

Læs mere

Koordinators opgaver når der er flere kulturer og sprog

Koordinators opgaver når der er flere kulturer og sprog Koordinators opgaver når der er flere kulturer og sprog Ester Jensen 1 Ester Jensen Cand. Techn. Soc. fra RUC 1995- COWI a/s. Autoriseret arbejdsmiljørådgiver Sikkerhedskoordinator rådgiver ved byggeopgaver

Læs mere

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed Side 1 af 12 Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1181 af 15. oktober 2010 I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 3, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2,

Læs mere

KONTROLSKEMA FOR BYGGEPLADSEN

KONTROLSKEMA FOR BYGGEPLADSEN Projektnavn: Bella Hotel Udfyldt af: Karina Henrichsen (KHE) Udfyldt dato: Uge 39 2009-09-22 Kontrol er gennemført af: Råhus, Michael Højland, Råhus, Jan Westergaard (JWH) ENCO, Per Eistrup Byggeledelsen,

Læs mere

ikke aktuelt tidspunkt. ikke aktuelt bliver bedre Ingen overdækning affald

ikke aktuelt tidspunkt. ikke aktuelt bliver bedre Ingen overdækning affald Rev. 004--09 af 6 Sagsnavn: Byggeplads MØNSTERARBEJDSPLADS Sagsnummer Registreringsskema Ugenummer 9 Udført af: Aktivitetsområde Grøn Gul Rød Bemærkninger/evt. foto Ansvar/tid FÆLLESOMRÅDER Afgrænsning

Læs mere

UEB Underentreprisebetingelser

UEB Underentreprisebetingelser UEB Underentreprisebetingelser ByggeKompagniet CPH Hørkær 2 2730 HERLEV Målsætning ByggeKompagniet CPH lægger vægt på, at ethvert arbejde afleveres mangelfrit og i en kvalitet, som bygherren kan være tilfreds

Læs mere

På et sygehus skal du huske. Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset

På et sygehus skal du huske. Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset På et sygehus skal du huske Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset 2 NÆSTVED SYGEHUS Velkommen til Næstved Sygehus Når du arbejder og opholder dig på et sygehus, er der nogle enkle

Læs mere

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS STRÆKNING: GROBSHULEVEJ / ODDER OMFARTSVEJ ENTREPRISE 1 20.11.2013 kisi COWI a/s Revision Dato Udarbejdet Bemærkninger PROJEKTNR. A037443 DOKUMENTNR. VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO

Læs mere

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Indledning Her følger opsamling møder om anlægsarbejde, som blev afholdt to steder i landet i maj 2015. Møderne blev afholdt som en del af Handleplanen Knæk

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Arbejdsmiljøkoordinering

Ydelsesbeskrivelse. Arbejdsmiljøkoordinering Ydelsesbeskrivelse Arbejdsmiljøkoordinering 2014 FRI og DANSKE ARK Ydelsesbeskrivelser for Arbejdsmiljøkoordinering August 2014 Denne ydelsesbeskrivelse anvendes som grundlag for aftale om arbejdsmiljøkoordinering

Læs mere

Sag: Dato: 11.10.05 Sagsnr.: Side 1 af 4 Emne: Sikkerhedsmøde nr. Ansvar

Sag: Dato: 11.10.05 Sagsnr.: Side 1 af 4 Emne: Sikkerhedsmøde nr. Ansvar Sagsnr.: Side 1 af 4 1. Tid: 1.1 2. Sted: 2.1 3. Deltagere: 3.1 På et sikkerhedsmøde deltager fra underentreprenøren en arbejdsleder, som kan tage stilling til økonomiske spørgsmål. Derudover deltager,

Læs mere

Forholdsregler for håndværkere, leverandører m.m. der arbejder på FKS

Forholdsregler for håndværkere, leverandører m.m. der arbejder på FKS Sygehus Lillebælt Forholdsregler for håndværkere, leverandører m.m. der arbejder på FKS www.sygehuslillebaelt.dk Generelle forholdsregler 1. Intet arbejde må udføres/ingen ydelser leveres medmindre sygehuset

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX 58 52 01 10. e-mail: 054@dlf.org hjemmeside: www.slagelselærerkreds.dk SiR mappe 2008 Velkommen som sikkerhedsrepræsentant...2

Læs mere

Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere på Regionshospitalet Horsens

Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere på Regionshospitalet Horsens Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere på Regionshospitalet Horsens I denne folder er angivet, hvordan Regionshospitalet Horsens ønsker arbejdet skal foregå i forhold til hospitalets

Læs mere

SIKKERHED PÅ BYGGEPLADSEN

SIKKERHED PÅ BYGGEPLADSEN TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE SIKKERHED PÅ BYGGEPLADSEN Uddannelse: Bygningskonstruktøruddannelsen Navnet på projektet: Sikkerhed på byggepladsen Forfatter: Olivier Grand Vejleder: Sigurður Ólafsson Skole:

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter April 2013 Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Formål Formålet med denne forskrift er at begrænse gener

Læs mere

Vurdering af arbejdsmiljørisici

Vurdering af arbejdsmiljørisici Version: 2 Niveau: 3 Dato 06.07.11 Side 1 af 6 Vurdering af arbejdsmiljørisici Vejledning til udfyldelse af skema Risikoen vurderes ud fra sårbarhedsanalysediagrammet ud fra hvor hyppigt risikoen er til

Læs mere

Brug 5 minutter på at læse denne pjece, der indeholder praktiske oplysninger om forholdende på SSI. Det drejer sig om din og vores sikkerhed.

Brug 5 minutter på at læse denne pjece, der indeholder praktiske oplysninger om forholdende på SSI. Det drejer sig om din og vores sikkerhed. Nr. : 18684 Version : 04 Side 1 af 6 Velkommen til Statens Serum Institut (SSI) Brug 5 minutter på at læse denne pjece, der indeholder praktiske oplysninger om forholdende på SSI. Det drejer sig om din

Læs mere

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Læsevejledning Denne pixi vejledning er lavet for at give et overblik over Aalborg Universitets arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Tjekliste for nedbrydning og statik

Tjekliste for nedbrydning og statik Tjekliste for nedbrydning og statik Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit projekteringsarbejde

Læs mere

1. Kontaktperson Den person, som har rekvireret et eksternt firma til at komme og udføre opgaver på ARC, vil normalt være firmaets kontaktperson.

1. Kontaktperson Den person, som har rekvireret et eksternt firma til at komme og udføre opgaver på ARC, vil normalt være firmaets kontaktperson. De her beskrevne betingelser anvendes, når eksterne firmaer udfører arbejde på I/S Amager Ressourcecenter (ARC), f.eks. i forbindelse med revisioner. Betingelserne skal betragtes som almindelige og er

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune SIDE 2 AF 8 VELKOMMEN SOM HÅNDVÆRKER I HILLERØD KOMMUNE Hillerød Kommune tilstræber et højt niveau for arbejdsmiljø, miljø, risikostyring,

Læs mere

MILJØ- & SIKKERHEDSREGLER

MILJØ- & SIKKERHEDSREGLER OM RANDERS FUGETEKNIK A/S Randers Fugeteknik A/S blev etableret i 1980 og arbejdede fortrinsvis med fuge- og glarmesterarbejde de første 5-6 år. Men interessen og arbejsopgaver med epoxymaterialer blev

Læs mere

Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby

Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby I denne folder er angivet, hvordan Århus Universitetshospital, Skejby, ønsker arbejdet skal foregå i forhold til hospitalets

Læs mere

1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven TOTALENTREPRISE HOVEDENTREPRISE FAGENTREPRISER

1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven TOTALENTREPRISE HOVEDENTREPRISE FAGENTREPRISER BYGGERIETS SERVICEKONCEPT Servicekonceptet beskriver, hvordan vi ønsker at samarbejde med vores kunder. Servicekonceptet indeholder: 1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven 3. Skriftligt

Læs mere

Planlægning, Instruktion og tilsyn. v/ Jan Møller Mikkelsen

Planlægning, Instruktion og tilsyn. v/ Jan Møller Mikkelsen Planlægning, Instruktion og tilsyn v/ Jan Møller Mikkelsen Spørgsm rgsmål l fra jer? TC3 dækker region Syddanmark + Horsensområdet Tilsynscenter I - IV Arbejdstilsynet som virksomhed Budget : 457 mill.

Læs mere

PSS - plan for sikkerhed og sundhed. Belysningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Riis Ølholm. Marts 2012

PSS - plan for sikkerhed og sundhed. Belysningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Riis Ølholm. Marts 2012 PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise 6770.76 Belysningsarbejder Holstebro Vejle N >>> Riis Ølholm Marts 2012 0. Fælles afsnit 1. Bilag 1: Arbejdspladsens sikkerhedsorganisation 2. Bilag 2: Projektets

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

Asbest i ældre huse. Lars Vedsmand, BAT kartellet

Asbest i ældre huse. Lars Vedsmand, BAT kartellet Asbest i ældre huse Lars Vedsmand, BAT kartellet Asbest nu og fremover Fik vi ikke løst problemet i 80 erne? S-tog, skibe ja men størst problemer i bygninger Status regler nu Registrering mm Arbejdsgiverpligt

Læs mere

arbejdsmiljøorganisationen

arbejdsmiljøorganisationen GODE RÅD OM... arbejdsmiljøorganisationen SIDE 1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 3 Virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation 3 Virksomheder med arbejdsmiljøorganisation 3 Hvem betragtes som

Læs mere

Serviceleverandører. Vejledning om arbejdsmiljøforhold når andre firmaer udfører opgaver i industrivirksomheder. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Serviceleverandører. Vejledning om arbejdsmiljøforhold når andre firmaer udfører opgaver i industrivirksomheder. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Serviceleverandører Vejledning om arbejdsmiljøforhold når andre firmaer udfører opgaver i industrivirksomheder Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne vejledning angiver det niveau og den gode praksis

Læs mere

Statisk dokumentation

Statisk dokumentation Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 1-5 Statisk dokumentation 2.060 B1 Statisk projekteringsrapport Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER TEKNIK BYGGEPLADSINDRETNING ARBEJDSPROCESSER VÆRNEMIDLER Håndbogen udgives af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg og kan bestilles via

Læs mere

Renovering af Længehusene LÆNGEHUSENE AFD.42 1

Renovering af Længehusene LÆNGEHUSENE AFD.42 1 Renovering af Længehusene 1 Forberedende arbejder i området Inden renoveringen må forventes følgende arbejder i området og omkring husene: Byggeledelse, entreprenør og AAB vil inspicere om alt er ryddet

Læs mere

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Checkliste til EL-INSTALLATØRER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV

Læs mere

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT Bilag 4.19 ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT ved UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern EN KORT INTRODUKTION Til Arbejdsmiljørepræsentanten Denne pjece vedrører arbejdet som Arbejdsmiljørepræsentant. Tillykke med

Læs mere

Branchevejledning om Arbejde i krybekældre

Branchevejledning om Arbejde i krybekældre Branchevejledning om Arbejde i krybekældre Indhold InDhold 4 Indledning 5 Særlige risici ved arbejdet i krybekældre 7 Generelle krav, når der skal udføres arbejde i krybekældre Nybyggeri... 7 Eksisterende

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Københavns Kommune 1 2 Forskrift for visse miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder i Københavns Kommune Denne forskrift er udarbejdet i

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

SAMHANDEL med CP ApS

SAMHANDEL med CP ApS Blanket AM04 Guide til god SAMHANDEL med CP ApS Medarbejdere, Leverandører og Underleverandører Revideret 01.01.2015 Guide til god SAMHANDEL med CP Aps Medarbejdere, Leverandører og Underleverandører Indhold

Læs mere