Notat om specialøkonomi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat om specialøkonomi"

Transkript

1 Notat om specialøkonomi Baggrund På baggrund af BDO-rapport omkring ændring af de budgetmæssige, styringsmæssige og organisatoriske rammer for et fremtidigt Center for Skoler og Institutioner (C-SI) og Center for Børne- og Ungerådgivning (C-BUR), er der opstillet et behov for at udarbejde en ny budgetmodel for rammerne Øvrige Folkeskolevirksomhed og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. En arbejdsgruppe under ledelse af C-SI og med deltagelse af C-BUR og Center for Økonomi og Personale (C-ØP) har haft til opgave at komme med bud på en ny økonomimodel, der i højere grad end nu giver mulighed for at styre en økonomi på baggrund af et forventeligt udgiftsniveau. Dette notat indeholder a) en redegørelse for den aktuelle fordeling af udgifter og indtægter på ramme og b) forslag til en ny økonomimodel c) forslag om central pulje til betaling af både vidtgående specialiserede tilbud og Ballerup kommunes egne specialtilbud d) et forslag om omflytning af økonomi på funktion og rammer e) en redegørelse for forudsætninger klar og stram visitation f) samlet overblik over økonomien A) Redegørelse for aktuel fordeling Den økonomiske ramme for dette notat Udgangspunktet for det samlede arbejde med specialøkonomien er Kommunalbestyrelsens beslutning den 15. december 2014 om afrapportering om analyse af ressourceanvendelsen på det specialiserede område, herunder beslutningen om at flytte ansvaret for dele af midlerne på ramme Rammen finansierer primært specialundervisning for børn i folkeskole, og dermed børn i alderen 6-16 år. De midler, som dette notat omhandler på ramme udgør 156,6 mio.kr. Midlerne bruges til køb af specialundervisningspladser i Ballerup Kommunes egne specialundervisningstilbud og specialfritidstilbud, til køb af pladser udenbys, til inklusionsstøtte og til diverse strategiske tiltag. Enkelte steder i notatet henvises til ramme Rammen administreres af C-BUR og anvendes til betaling af fx specialklubtilbud og kørsel af elever. Denne ramme er ikke omfattet af et ændret ansvar, hvilket betyder, at der henvises til eksisterende anvendelse. 1

2 Nuværende tilbud i Ballerup Kommune - Specialklasser På fire skoler 1 i Ballerup findes der i dag specialklasser. Der gives specialundervisning i specialklasserne. Barnet visiteres til en plads efter indstilling fra skoleleder. Barnets distriktsskole betaler til en af de fire skoler for en plads i en specialklasse. Det betyder, at en skole køber en plads, og på denne måde overdrager opgaven til andre. Eleverne fra disse fire tilbud kommer fra alle skolerne i Ballerup, og kun ganske få tilbud er solgt til udenbys børn. Der gives økonomi ud fra forskellige kriterier, hvoraf nogle er kendte, andre ukendte. Arbejdsgruppen har valgt ikke at efterforske fortiden, og i stedet fokusere på den nuværende økonomi og de fremtidige muligheder. Det tildelte budget til specialklasser ser således ud: Budget 2015 Børn Ballerup Ordblindeklasser / BOK Hedegårdsskolen Lundebjergskolen Taleklasserne Total Kilde børn: Udtræk fra EKJ (Elektronisk Klient Journal) den 3. marts 2015 Nuværende tilbud i Ballerup Kommune - Gruppeordninger og specialskoler I kommunen findes der fire gruppeordninger og to specialskoler. Fire 2 af tilbuddene er beliggende på folkeskoler. Ordblindeinstituttet(OI) og Kasperskolen ligger i samme selvstændige bygning. Der gives specialundervisning i disse tilbud. I de fire gruppeordninger og to specialskoler går både Ballerup børn og børn fra andre kommuner. Når et barn fra Ballerup Kommune visiteres til et af de seks tilbud, betales det fra en central konto. Det betyder, at det er gratis for skolerne at henvise et barn til disse tilbud. Salg af pladser til børn fra andre kommuner giver indtægter til Ballerup kommune. Indtægterne kommer centralt og følger ikke skolen. Der gives økonomi ud fra forskellige kriterier, hvoraf nogle er kendte, andre ukendte. Arbejdsgruppen har valgt ikke at efterforske fortiden, og i stedet fokusere på den nuværende økonomi og de fremtidige muligheder. 1 Hedegårdsskolen, Lundebjergskolen og Egebjergskolen (BOK), Rugvængetsskole (taleklasser) 2 Egebjerg (ADHD), Grantoften (grp.), Østerhøj (grp.), Rugvænget (høreklasser) 2

3 Det tildelte budget til gruppeordninger ser således ud: Budget 2015 Børn ADHD Egebjerg Grp. Grantoften Høreklasse Grp. Østerhøj OI Kasperskolen Kilde børn: Budgetlægning oktober 2014 Køb af pladser udenbys Derudover køber Ballerup kommune pladser i andre kommuner, når der ikke er tilbud i kommunen, der imødekommer børnenes behov. Der er tale om stærkt specialiserede tilbud og tilhører kategorien: Vidtgående specialundervisning. Indkøb af pladser administreres af C-BUR. Budgettet er på ca. 34,5 mio. kr. som pt. omfatter 99 børn 3. I dag anvendes midlerne som vist nedenfor Antal elever mio. kr. Fonden Grantoftegaard 0,4 Objektiv finansiering 0,7 Kommunikationscentret 16 0,4 Udenbys specialskoler 58 20,9 Udenbys specialfritidshjem 40 6,7 Plejebørn i andre kommuners specialtilbud 21 4,2 STU-forløb 7 1,2 I alt ,5 Fritidstilbud Fritidstilbud består af BFO og klub afhængigt af børnenes alder. På Østerhøjskolen er der for de yngste børn mulighed for special-bfo 5 dage om ugen, og for de ældre special-klub 2 dage om ugen. Tilbuddet er takstfinansieret, og visiteres sammen med pladsen i gruppeordningen. På Rugvængets skole har børn fra høre- og taleklasserne mulighed for at gå på skolens BFO. BFO til børn i høreklasser er tildelt en ekstra pædagogressource. Tilbuddet er takstfinansieret, og der visiteres sammen med pladsen i gruppeordningen. 3 Derudover er der 16 børn som modtager yderligere undervisning på kommunikationscentret. 3

4 Børn i gruppeordningen på Grantofteskolen har et fritidstilbud på Uddannelsescenter Maglemosen. Tilbuddet er takstfinansieret, og det er visiteret sammen med pladsen i gruppeordningen. Børn i taleklasserne kan på samme måde som skolens øvrige elever gøre brug af skolens BFO. Forældre betaler almindelig BFO-takst. Børnene fra specialklasser på Hedegårdsskolen, Lundebjergskolen og gruppeordningen på Egebjergskolen har mulighed for at gå i den BFO, der er en del af skolerne. Skolernes BFOer får tildelt midler i deres budget til ekstra ressourcer, som således gives ud over den almindelige normering. Der visiteres ikke til BFO, og forældre betaler almindelig BFO takst. Økonomi til BFO ligger på ramme 30.34, som ikke er en del af denne analyse. Når de specialiserede tilbud samles 1. august 2015, vil tildelingen til BFOér kunne løses via interne omflytninger fra en skole til en anden. Det har derfor ingen betydning for den nye fordeling, hvorfor BFO ikke fremadrettet indgår i dette notat. Økonomi til køb af pladser i specialklubber ligger på ramme 30.46, og dermed indgår den ikke i denne analyse, hvorfor specialklub ikke fremadrettet indgår i dette notat. Indtægter Som nævnt er børn i kommunens specialklasser hovedsagelig Ballerup børn. Skolerne betaler en takst for disse pladser. I 2014 var der i alt indtægter for 14,7 mio. kr. Skolerne betaler til en central konto. Indtægter 2014 Ballerup Ordblindeklasser / BOK Hedegårdsskolen Lundebjergskolen Taleklasserne Total Indtægterne for pladser i gruppeordningerne var i 2014 på 116,9 mio. kr. Fordelt på 51,8 mio. kr. for børn fra Ballerup Kommune, og 65,2 mio. kr. for udenbys børn. 4

5 Indtægter Indtægter Ballerup Børn Udenbys børn I alt Grp. Grantoften Høreklasse Grp. Østerhøj OI Kasperskolen ADHD Egebjergskolen I alt Det sociale indeks I dag fordeles midlerne i den decentrale pulje mellem skolerne efter et socialt indeks, der korrigerer for sociale forskelle mellem skoledistrikterne. Formålet er at tilstræbe et ensartet serviceniveau på trods af relativt store forskelle mellem kommunens distrikter. Modellen blev i sin tid til på baggrund af en række kompromiser, der bl.a. betyder, at det sociale indeks slår igennem med hhv. 100, 90 og 80% i forhold til det samlede antal 6-16 årige i det enkelte distrikt, og det faktiske elevtal slår igennem med 0, 10 og 20% i det enkelte distrikt. Modellen er ikke løbende opdateret. Fordeling af midlerne i 2014/15 efter det nuværende sociale indeks så således ud: Social index 2009 Elevtal normalkl. 5/ delt Andel elevtal 6-16 årige pr. 1/ delt Socialt korrigere t andel af 6-16 årige Sum (korriger etandel af 6-16 årige + andel af faktiske elevtal) Fordeling af rammen Beløb pr korrigeret 6-16 årige + 0%, 10% og 20% af faktiske elevtal Andel i forhold til antal elever på skolen EG 76, % % GR 116, % % HE 137, % % HØ 96, % % LU 111, % % MÅ 71, % % RO 69, % % RU 137, % % ØS 84, % % I alt 100, Hvis den nye skolestruktur var trådt i kraft, ville midlerne have været fordelt som følger: 5

6 Fordeling af rammen Skolen i Måløv Skolen i Skovlunde Skolen i Ballerup Midt Skolen i Ballerup Nord Hedegårdsskolen Total Fordeling af midlerne i dag I dag anvendes midlerne til specialundervisning som vist nedenfor. Midlerne fordeles i en central pulje, en decentral pulje og en strategisk pulje. Central pulje køb af pladser i Ballerup Kommunes egne gruppeordninger, specialskoler og specialfritidstilbud, køb af pladser udenbys og vidtgående inklusionsstøtte. Decentral pulje køb af pladser i Ballerup Kommunes specialklasser og til almindelig specialundervisning på skolerne. Strategisk pulje særlig inklusionsstøtte til skoler, køb af hjælp ved kompetencecentret, ekstra støtte til 10. Klasse, diverse strategiske tiltag mm. Fordeling af midlerne i skoleåret 2014/15 Strategisk pulje 17,2 mio. kr. Central pulje 91,1 mio. kr. Decentral pulje 47,7 mio. kr. I alt 156 mio. kr. 6

7 Opsamling og oplistning af muligheder og udfordringer ved den eksisterende måde at fordele og styre økonomi på: Begreber som specialklasser og gruppeordninger er fastholdt, trods lovændring 2013 Køb og salg af pladser (bestiller/udfører model), hvor skolerne køber nogle tilbud, mens andre betales centralt Ikke opdateret socialt indeks med kriterier, som ikke er ændret de seneste år og som ikke har børnenes cpr.numre som grundlag. B) Nye forslag et bud på, hvordan en budgetmodel kan se ud fremadrettet 1. maj 2013 vedtog Folketinget en ændring af Folkeskoleloven. Ændringen betød, at specialundervisningsbegrebet ændredes. I daglig tale kaldes ændringen Inklusionsloven. Ændringen betød, at specialundervisning er defineret som undervisning over 11 ugentlige timer i et segregeret tilbud, og et barn/ung alene kan modtage specialundervisning efter en forudgående visitation. For elever, der modtager under 11 timers støtte eller hjælp gælder, at der ikke er tale om specialundervisning. Her er støtten fx holddannelse og undervisningsdifferentiering eller kortvarige særlige indsatser ud fra en inkluderende tankegang, men kendetegnet ved, at det er indsatser, som skolerne iværksætter og gør til en del af den almindelige undervisning uden forudgående visitation. Lovændringen tilbage fra 2013 betyder, at vi også i Ballerup kommune skal lære, at der alene er tale om specialundervisning, hvis eleven er visiteret til et segregeret tilbud eller til en særlig indsats i mere end 11 ugentlige timer. Styring af økonomi handler om overblik. Skolerne køber pladser hos hinanden, mens andre pladser betales central. Skolelederne fortæller, at de betaler for børn, de måske aldrig møder i skolen. Økonomien er forskellig afhængigt af det segregerede tilbuds art og svært gennemskueligt for en skoleleder, der ikke kan have en indgående viden om de mange muligheder. Samtidig er det udfordrende at skabe et samlet overblik over antallet af pladser og dermed økonomien i specialiserede tilbud, fordi skolelederne måske/måske ikke køber tilbud. En arbejdsgruppe har set på muligheder og udfordringer, og den har følgende anbefalinger: 1. At der som hidtil bevares en pulje centralt til finansiering af diverse vidtgående specialtilbudspladser, der købes i andre kommuner eller i dagbehandlingstilbud og på opholdssteder svarende til 34,5 mio. kr. 7

8 2. At alle pladser Ballerup kommunes egne tilbud oprettes og betales af C-SI. I praksis betyder det, at BUM ( bestiller-udfører modellen ) fjernes. De midler, som skolerne tidligere fik ud til køb af pladser i specialklasser, samles og forvaltes centralt. Det er et beløb svarende til 14,7 mio. kr. for Derudover er der fra centralt hold blevet købt pladser i gruppeordninger og specialskoler svarende til 51,7 mio. kr. Disse midler foreslås ligeledes forvaltet centralt. Opgaven fremadrettet vil være, at der skal arbejdes intensivt og opmærksomt med at skabe et overblik over fremtidige behov. Målet vil være, at der bliver budgetlagt realistisk 4 år frem i tiden. Strategisk pulje 15,5 mio. kr. incl. SI midler 100,9 mio. kr. Specialundervisning køb af pladser Midler til skolernes forebyggende og understøttende indsatser 39,6 mio. kr. I alt 156,0 mio. kr. (incl. strategisk pulje) C) Fordeling til skolerne efter socioøkonomisk indeks Det nuværende sociale indeks er som tidligere omtalt forældet. Det er muligt med nyere beregningsmetoder at få et overblik over de faktuelle elever, der går på en skole. 8

9 Danmarks Statistik har udarbejdet et værktøj, som kan anvendes til at få et detaljeret overblik over eleverne på skolernes sociale baggrund. Ud fra elevernes cpr. nr. registreres barnets herkomst, familietype, familiens tilknytning til arbejdsmarkedet, familiens uddannelsesniveau, familiens samlede indkomst og familiens indkomstrelaterede ydelser. Slår barnet ud på tre eller flere af de nævnte kriterier, anses barnet for i denne forbindelse at have statistisk større behov for foranstaltninger. På baggrund af informationerne om de konkrete elever på skolerne, er det muligt at skabe en ny fordelingsnøgle et nyt socioøkonomisk indeks. Fordelingsnøglen kan anvendes til at fordele midler, når der er beregnet en standardtakst, som en socialt udfordret elev (efter de nævnte kriterier) udløser. Tildelingen kan således justeres årligt ud fra det faktuelle antal af elever. MEN.. Det er ikke anbefalingen, at det nye socioøkonomiske indeks anvendes allerede nu. Det nye indeks formodes at ville fordele midlerne markant anderledes end nu. Der er væsentlige forandringer i skolerne lige nu, så derfor er anbefalingen, at det eksisterende socioøkonomiske indeks fastholdes i endnu en periode, men at udviklingen på skolerne følges nøje. Derfor er forslaget, at midlerne fordeles således: Fordeling af rammen Skolen i Måløv Skolen i Skovlunde Skolen i Ballerup Midt Skolen i Ballerup Nord Hedegårdsskolen Total D) Forudsætningen er en enstrenget visitationsmodel Forudsætningen for, at denne model kan gennemføres er, at der arbejdes med en stram visitation. Det skal være en stram og klar visitation med ét visitationsudvalg og en ny procedure, hvor de pædagogiske skoleledere får en afgørende rolle. En fælles arbejdsgruppe bestående af ledere og medarbejdere fra C-BUR og C-SI har kortlagt den nuværende praksis og udformet en ny enstrenget model, der træder i kraft Et samlet visitationsudvalg får til opgave at visitere. På den måde sikres overblik og sikker anvendelse af de afsatte midler. 9

10 E) Anbefaling om omflytning af økonomi på rammer og funktioner I dag er økonomien til det specialiserede område lagt på forskellige rammer og forskellige funktioner. Specialklasser er i dag en del af folkeskolernes økonomi, hvilket betyder, at midlerne findes på den ramme, der indeholder alle midler til hele grundskoleområdet. Det giver et billede af, at vi i Ballerup Kommune bruger forholdsvis mange midler på folkeskoleområdet. Når vi skal sammenligne os med andre kommuner, ligger vi således højt på fx KLs nøgletal. Forslaget er at flytte de midler, som reelt anvendes til specialiserede tilbud over til den ramme, hvor de øvrige specialiserede tilbud ligger ( kommunale specialskoler ). På den måde synliggøres de midler, som anvendes til specialiserede tilbud, og det vil være muligt at sammenligne os mere retvisende med andre kommuner på begge områder. Det vil samtidig betyde, at Ballerup Kommune fremadrettet følger Økonomi og Indenrigsministeriets konteringsvejledning. I praksis vil det betyde, at der omflyttes 16,4 mio. kr. fra folkeskolerammen til specialundervisningsrammen Flytningen kan dog betyde, at kritiske røster uden kendskab til flytningen, vil kunne fremføre, at Ballerup Kommune har sparet på folkeskoleundervisningen. Det er ingenlunde tilfældet, da de fire specialklasser reelt i dag står på den forkerte funktion. Budget 2015 Ballerup Ordblindeklasser / BOK Hedegårdsskolen Lundebjergskolen Taleklasserne Total Der anbefales følgende: At der flyttes 16,4 mio. kr. fra ramme til ramme 30.32, så alle de kommunale specialtilbud ligger på samme ramme. Derved er områdes økonomi mere gennemsigtbart. 10

11 F. Samlet overblik over økonomien: For at kunne danne et samlet overblik over økonomien, savnes kun de forventede indtægter fra salg af pladser til børn udenfor Ballerup kommune. I nedenstående tabel ses de forventede indtægter for 2015, som kommer fra salg af pladser til andre kommuner. Forventede udenbys børn 1/8-15 Forventede indtægter 2015 udenbys børn OI Kasperskolerne Rugvænget Høreklasser Lundebjergskolen BOK Egebjerskolen ADHD Østerhøjskolen I alt Hvis disse indtægter realiseres, vil der være yderligere 1,9 mio. kr., der kan fordeles til skolerne. Udfordringen er, at vi i Ballerup kommune sælger pladser, men vi kan ikke være sikre på, at andre kommuner ønsker at købe vores pladser. Derfor er den forventede indtægt et estimat, hvortil der knytter sig en usikkerhed. Forventet indtægter er dannet marts 2015 på baggrund af kendte visiterede udenbys børn pr. 1. august Et samlet overblik Ramme Centrale midler til specialundervisning Midler fordelt til skolernes egne indsatser Restpulje I alt Ramme Ramme Omflytning af drift midler fra ramme Folkeskolen til ramme Øvrig folkeskolevirksomhed 100,9 mio.kr 39,6 mio. kr. 15,5 mio. kr. 156,0 mio.kr. 16,4 mio. kr. Når der afsættes midler centralt til betaling af specialundervisning svarende til ca. 100,9 mio. kr. og midler fordelt til skolernes egne indsatser svarende til 39,6 mio. kr., betyder det, at der vil være 15,5 mio. kr. tilbage til finansiering af andre kompetenceudviklende eller understøttende indsatser fx et Kompetencecenter og/eller en fælles inklusionsmodel. Børne og Skoleudvalget vil kunne tage stilling til anvendelsen af disse midler på et senere møde. 11

12 Omflytning af drift midlerne på 16,4 mio. kr. er alene en regnskabsteknisk flytning, fra den almene folkeskole ramme til øvrige folkeskolevirksomhed, hvor specialundervisning indgår og er derfor ikke en del af de 156,0 mio. kr. Opsamling og oplistning af anbefalinger Der anbefales følgende: At man fjerner internt køb og salg af pladser i specialiserede tilbud, og fremadrettet kalder samtlige tilbud for grupper. At en central pulje finansierer samtlige specialundervisningstilbud. Puljen vil indeholde 100,9 mio. kr. At et beløb på 39 mio. kr. fordeles til skolerne Det nuværende sociale indeks fordeler midler til skoleåret At der flyttes 16,4 mio. kr. fra ramme til ramme 30.32, så alle de kommunale specialtilbud ligger på samme ramme. 12

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen supplerer den almindelige folkeskoledrift. Bevillingen har til formål at understøtte og udvikle undervisningen

Læs mere

Notat Om den økonomiske udfordring i 2016 for den specialiserede

Notat Om den økonomiske udfordring i 2016 for den specialiserede SKOLER, INSTITUTIONER OG KULTUR Dato: 30. august 2016 Tlf. dir.: 2325 7928 E-mail: cvk@balk.dk Kontakt: Henrik Thorning Notat Om den økonomiske udfordring i 2016 for den specialiserede undervisning samt

Læs mere

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

Udvalg Børne- og Skoleudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Notat. I dette notat redegøres for valg af skole for skoleåret 2014/15.

Notat. I dette notat redegøres for valg af skole for skoleåret 2014/15. SKOLER OG INSTITUTIONER Dato: 6. februar 2015 Tlf. dir.: 4477 3021 Fax. dir.: E-mail: mhar@balk.dk Kontakt: Mads Harbo Sagsid: 17.01.00-P10-1-15 Notat I dette notat redegøres for valg af skole for skoleåret

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE. Casebeskrivelse

KERTEMINDE KOMMUNE. Casebeskrivelse KERTEMINDE KOMMUNE Casebeskrivelse 58 Overblik Region: Region Syddanmark Kommunestørrelse: 23.787 Socioøkonomisk indeks: Mellem Antal folkeskoler: 7 (inkl. et 10. klassecenter) Antal elever: Total:3146

Læs mere

Tildeling af budget til differentieret undervisning til folkeskoler i Middelfart Kommune.

Tildeling af budget til differentieret undervisning til folkeskoler i Middelfart Kommune. Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Fax +45 8888 5501 Dato: 25. marts 2011 Sagsnr.: 201008118-150 Tildeling af budget til differentieret undervisning

Læs mere

03.22.02 Serviceforanstaltninger (Drift af kolonier, Pædagogisk Center)

03.22.02 Serviceforanstaltninger (Drift af kolonier, Pædagogisk Center) REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.32. Øvrig folkeskolevirksomhed Udvalgets sammenfatning og vurdering Da pædagogisk Center servicerer folkeskolerammen (ramme 30.30) og gruppeordningerne

Læs mere

Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og driftsindtægter som Kommunalbestyrelsen

Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og driftsindtægter som Kommunalbestyrelsen Udvalg MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Skole- og uddannelsesudvalget Bevillingsområde 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget i februar, marts og april 2014

Børne- og Skoleudvalget i februar, marts og april 2014 SKOLER OG INSTITUTIONER Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 4. april 2014 Tlf. dir.: 4477 2892 E-mail: mtk@balk.dk Kontakt: Mette Kristensen Sagsid: 17.01.04-A21-1-12

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen supplerer den almindelige folkeskoledrift. Bevillingen har til formål at understøtte og udvikle undervisningen

Læs mere

Formålet med en decentral visitation er at øge den lokale handlekompetence i det pædagogiske arbejde.

Formålet med en decentral visitation er at øge den lokale handlekompetence i det pædagogiske arbejde. 1 NOTAT om Decentral visitation Af Anbefaling 10 fremgår, at Familie- og Kulturudvalget forelægger model/modeller for, hvordan en decentral visitationsmodel til særlige ydelser og tilbud med lokal visitation

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning for budgetramme Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning for budgetramme Pædagogisk Psykologisk Rådgivning BØRNE- OG UNGERÅDGIVNING Dato: 20. februar 2015 Tlf. dir.: 4477 1705 E-mail: Tel@balk.dk Kontakt: Christell Erichsen Notat Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning for budgetramme 30.33 Pædagogisk Psykologisk

Læs mere

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154.

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154. Bilag 1 til Masterplan for specialundervisningen i 2015-2018: Økonomisk redegørelse Denne masterplan vedrører kun den del af det indsatsstyrede område for specialundervisning. Den økonomiske masterplan

Læs mere

Indhold 1. Indledning... 2

Indhold 1. Indledning... 2 Notat Sagsnr.: 2012/0000931 Dato: 26. februar 2013 Titel: Udlægningsmodel for midler til specialtilbud Sagsbehandler: Claus-Uno Hauritz Skolekonsulent Indhold 1. Indledning... 2 2. Udlægning af midler

Læs mere

Forslag til ny skolestruktur Ballerup Kommune

Forslag til ny skolestruktur Ballerup Kommune Forslag til ny skolestruktur Ballerup Kommune 29. april 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Baggrund... 3 Forslag: Fem distriktsskoler i Ballerup Kommune på ni matrikler... 5 Forslag til

Læs mere

Skoleudvalget har tidligere har besluttet, at der skal igangsættes en ny visitationsmodel med ikrafttrædelse august Kommissoriet indeholder to

Skoleudvalget har tidligere har besluttet, at der skal igangsættes en ny visitationsmodel med ikrafttrædelse august Kommissoriet indeholder to Visitationsmodel Skoleudvalget har tidligere har besluttet, at der skal igangsættes en ny visitationsmodel med ikrafttrædelse august 2017. Kommissoriet indeholder to faser: Fase 1: udarbejdelse af en ny

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed 1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter aktiviteter i tilknytning til den almindelige folkeskoledrift som fastsat i folkeskolelovgivningen. Den økonomiske

Læs mere

CO2 styret på enkeltlokaler. Lokale nr. for CO2 måling. Logninger CO2

CO2 styret på enkeltlokaler. Lokale nr. for CO2 måling. Logninger CO2 Skoleventilation Områdeopdelt Dato: 21-05-2015 Udsugnings Indblæsnings på Anslået Bemærkninger Egebjergskolen EG01 3 Ja Ja Nej 5 15 get ombygges og udbygges i forbindelse med skolestruktur projektet 2015.

Læs mere

Formålet med notatet er at give foreningens forskellige led et politisk redskab til at komme i offensiven i debatten om specialundervisningen.

Formålet med notatet er at give foreningens forskellige led et politisk redskab til at komme i offensiven i debatten om specialundervisningen. E.1 Kvaliteten af specialundervisningen efter kommunalreformen Den 17. september 2009 Emne: Kvalitet i specialundervisningen Notatet Kvalitet i specialundervisningen er et baggrundspapir til hovedstyrelsens

Læs mere

Indhold 1. Indledning... 2

Indhold 1. Indledning... 2 Notat Sagsnr.: 2012/0000931 Dato: 17. maj 2013 Titel: Udlægning af midler til specialtilbud på skoleområdet Sagsbehandler: Claus-Uno Hauritz Skolekonsulent Indhold 1. Indledning... 2 2. Udlægning af midler

Læs mere

Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole

Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole Børn, unge og læring oktober 2015 1 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Tidsplan 3 2. Forslag til nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole

Læs mere

Tabel 1 Samlede nettodriftsudgifter på skoleområdet i Helsingør Kommune (kr.) Regnskab 2016 Budget Folkeskoler

Tabel 1 Samlede nettodriftsudgifter på skoleområdet i Helsingør Kommune (kr.) Regnskab 2016 Budget Folkeskoler NOTAT Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Cvr nr. 64 50 20 18 Dato 17.08.2017 Faktanotat om skolernes økonomi, september 2017. Notatet indeholder en status på skolernes

Læs mere

Skoleåret 2015/16 tildeles ressourcer efter samme principper, som var gældende for skoleåret 2014/15.

Skoleåret 2015/16 tildeles ressourcer efter samme principper, som var gældende for skoleåret 2014/15. Skolernes ressourcefordeling for skoleåret 2015/16 Skoleåret 2015/16 tildeles ressourcer efter samme principper, som var gældende for skoleåret 2014/15. Der er dog indarbejdet en enkelt ændring i forhold

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver indenfor folkeskolen

1. Beskrivelse af opgaver indenfor folkeskolen Bevillingsområde 30.30 Folkeskole Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver indenfor folkeskolen Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med undervisning af børn i skolealderen

Læs mere

Afdækning af reduktionspotentialer

Afdækning af reduktionspotentialer Afdækning af reduktionspotentialer Byrådet Syddjurs 20.maj 2015 Peter Bogh, Claus Herbert, Morten H. Vestergaard, KLK 1 Hvad skal vi igennem? Hvad viser nøgletal Sektoranalysen Hvor ligger potentialerne?

Læs mere

Andel elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning, 2015/16

Andel elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning, 2015/16 Andel elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning, 2015/16 Dette notat giver overblik over andelen af elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad.

Læs mere

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME 30.33

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME 30.33 Bevillingsramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter aktiviteter omkring indsatser på almenområdet i skoler,

Læs mere

Notat: Kommunernes organisering og styring på specialundervisningsområdet

Notat: Kommunernes organisering og styring på specialundervisningsområdet Notat: Kommunernes organisering og styring på specialundervisningsområdet Maj 2012 Fra politisk side er der et stort fokus på øget inklusion i folkeskolen - både nationalt og lokalt. Resultaterne af denne

Læs mere

Kolding Kommune Uddannelsesudvalget Sidenr. 1

Kolding Kommune Uddannelsesudvalget Sidenr. 1 Sidenr. 1 Organisering og økonomisk styring af særligt tilrettelagt specialundervisning J.nr.: 17.03.00.A00 Sagsid.: 10/2629 SAGSFREMSTILLING: Børne- og uddannelsesdirektøren fremsender forslag til organisering

Læs mere

Elever i specialpædagogiske tilbud i alt Antal elever i specialklasse Andel elever i specialpædagogiske tilbud i alt

Elever i specialpædagogiske tilbud i alt Antal elever i specialklasse Andel elever i specialpædagogiske tilbud i alt Emne: Til Kopi til Budgetudfordringer på det specialpædagogiske område Børn og Unge-udvalget Side 1 af 5 Indledning Formålet med dette notat er at lave en kort sammenfatning af de budgetudfordringer, som

Læs mere

IKAST-BRANDE KOMMUNE. Casebeskrivelse

IKAST-BRANDE KOMMUNE. Casebeskrivelse IKAST-BRANDE KOMMUNE Casebeskrivelse 52 Overblik Region: Midtjylland Kommunestørrelse: 40.468 Socioøkonomisk indeks: Middel Antal folkeskoler: 13 Antal elever: Total: 5683 Heraf kommunale folkeskoler:

Læs mere

Specialundervisning og segregering, 2012/2013

Specialundervisning og segregering, 2012/2013 Specialundervisning og segregering, 2012/2013 Skolerne nærmer sig målet om, at andelen af elever i den almindelige folkeskole skal øges til 96 procent af eleverne. I 2012/2013 var 5,2 procent af eleverne

Læs mere

Skole- og Uddannelsesudvalget tirsdag den 5. oktober 2010, kl. 8:00 på Grantofteskolen i mødelokale 1

Skole- og Uddannelsesudvalget tirsdag den 5. oktober 2010, kl. 8:00 på Grantofteskolen i mødelokale 1 Skole- og Uddannelsesudvalget tirsdag den 5. oktober 2010, kl. 8:00 på Grantofteskolen i mødelokale 1 Åbent møde Tilstede Michael Krautwald-Rasmussen (A) - formand Heidi S. Kristensen (A) - næstformand

Læs mere

Visitationsprocedure på skoleområdet. Vejledning Januar 2016

Visitationsprocedure på skoleområdet. Vejledning Januar 2016 Visitationsprocedure på skoleområdet Vejledning Januar 2016 1 Indledning Dette er en vejledning i, hvordan proceduren omkring en til specialundervisning skal foregå. Hvad er specialpædagogisk bistand?

Læs mere

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

Specialundervisning og inklusion, 2014/15

Specialundervisning og inklusion, 2014/15 Ligestillingsudvalget 2014-15 (2. samling) LIU Alm.del Bilag 3 Offentligt Specialundervisning og inklusion, 2014/15 Efter aftalen om kommunernes økonomi for 2013 er målet, at andelen af elever inkluderet

Læs mere

Analyse af visiteringen til specialundervisning i ekskluderende undervisningstilbud på skoleområdet

Analyse af visiteringen til specialundervisning i ekskluderende undervisningstilbud på skoleområdet Analyse af visiteringen til specialundervisning i ekskluderende undervisningstilbud på skoleområdet Maj 2016 Indledning Børne-, Unge- og Familieudvalget har i forbindelse med behandlingen af en samlet

Læs mere

KOLDING KOMMUNE. Casebeskrivelse

KOLDING KOMMUNE. Casebeskrivelse KOLDING KOMMUNE Casebeskrivelse 64 Overblik Region: Syddanmark Overblik over styrings- og budgetmodellen Kommunestørrelse: 89.556 Special- og almenundervisningen indgår ikke i den samme delramme Socioøkonomisk

Læs mere

Visitationsprocedure på skoleområdet

Visitationsprocedure på skoleområdet Visitationsprocedure på skoleområdet Juni 2015 Visitationsprocedure på skoleområdet Notatet indeholder en procedure for, hvordan den fremtidige visitationsprocedure på skoleområdet i Ballerup Kommune tilrettelægges.

Læs mere

NOTAT. Forslag til økonomimodel, der understøtter øget inklusion på skolerne

NOTAT. Forslag til økonomimodel, der understøtter øget inklusion på skolerne NOTAT 2. januar 2013 Sagsbehandler: ANGU Dok.nr.: 2012/0062501-6 Skoleafdelingen Forslag til økonomimodel, der understøtter øget inklusion på skolerne Kommunernes Landsforening og regeringen har aftalt,

Læs mere

VI mener at de sociale kriterier bør tælle 100%, men vi kan godt forestille os en overgangsordning som vægte 80-20 det første år.

VI mener at de sociale kriterier bør tælle 100%, men vi kan godt forestille os en overgangsordning som vægte 80-20 det første år. 1 - Bilag 1 Rugvængets Skole MED-udvalg Til Center for økonomi og personale RUGVÆNGETS SKOLE Rugvænget 10 2750 Ballerup Tlf: 4477 3277 www.rugvaengetsskole.dk Dato: 17. april 2015 Tlf. dir.: 4477 3277

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

Udfordringer til alle og uddannelse til flere

Udfordringer til alle og uddannelse til flere Udfordringer til alle og uddannelse til flere Byrådets plankonference Resurse tildeling 28. marts 2017 Almen-området Før og nu Nuværende model (budget 2017) Grundtildeling 2,3 mio.kr. til skoler/matrikler

Læs mere

10 vigtigste ting at vide

10 vigtigste ting at vide Vejledning til nye administrative procedurer i forbindelse med specialpædagogisk bistand Greve Byråd besluttede den 26. april 2011 at udlægge ressourcer til specialundervisningen jf. notatet Oplæg til

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse NÆSTVED KOMMUNE Casebeskrivelse 70 Overblik Region: Sjælland Kommunestørrelse: 81.163 Socioøkonomisk indeks: Middel Antal folkeskoler: 17 Antal elever: Total: 10505 Heraf kommunale folkeskoler: 8858 Gennemsnitlig

Læs mere

Hovedpunkter fra temaanalysen

Hovedpunkter fra temaanalysen Hovedpunkter fra temaanalysen Faaborg-Midtfyn Kommune er den landkommune, der har det næsthøjeste udgiftsniveau til folkeskolen pr. elev. Udgiftsniveauet pr. elev er 12,4 pct. højere end gennemsnittet

Læs mere

Notat Anlægsinvesteringer og investeringskalkule i skolekvalitetsanalysen Dato 29. januar Af Mads Harbo Til Kommunalbestyrelsen

Notat Anlægsinvesteringer og investeringskalkule i skolekvalitetsanalysen Dato 29. januar Af Mads Harbo Til Kommunalbestyrelsen Notat Anlægsinvesteringer og investeringskalkule i skolekvalitetsanalysen Dato 29. januar Af Mads Harbo Til Kommunalbestyrelsen I det nedenstående gennemgås anlægsinvesteringer og de tilhørende besparelser

Læs mere

Demografiregulering af budget for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og ressourcepædagoger

Demografiregulering af budget for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og ressourcepædagoger Demografiregulering af budget for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og ressourcepædagoger 1. Baggrund og indhold I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2013-16 vedtog direktionen, at der skulle

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Dato 31-07-2013 j./sagsnr. Notat vedrørende ny skolestruktur Notat udarbejdet af: Lars Sørensen I forbindelse med 1. temadag i juni har medlemmer af byrådet ønsket en uddybning

Læs mere

Formål med guiden Organisering Visitationsudvalgenes rolle Visitation af supplerende undervisning på skolen (under 9 timer)...

Formål med guiden Organisering Visitationsudvalgenes rolle Visitation af supplerende undervisning på skolen (under 9 timer)... august 2013 sguide Vedr. visitation til supplerende undervisning og specialpædagogisk bistand på skoleområdet Indhold Formål med guiden... 2 Organisering... 2 sudvalgenes rolle... 2 af supplerende undervisning

Læs mere

TIL SPECIALUNDERVISNING OG ANDEN SPECIALPÆDA- GOGISK BISTAND, SAMT DAGBEHANDLINGSTILBUD

TIL SPECIALUNDERVISNING OG ANDEN SPECIALPÆDA- GOGISK BISTAND, SAMT DAGBEHANDLINGSTILBUD VISITATION TIL SPECIALUNDERVISNING OG ANDEN SPECIALPÆDA- GOGISK BISTAND, SAMT DAGBEHANDLINGSTILBUD Pædagogisk Udvikling & Inklusion Center for Uddannelse Center for Børn og Familie Slagelse Kommune August

Læs mere

BUDGET 2008-11 Afsnit: 5 BØRN OG UNGE UDVALG Side: 41. 1.000 kr. 2008 2009 2010 2011 27 Heldagsskoler -520-520 -520-520 I alt -520-520 -520-520

BUDGET 2008-11 Afsnit: 5 BØRN OG UNGE UDVALG Side: 41. 1.000 kr. 2008 2009 2010 2011 27 Heldagsskoler -520-520 -520-520 I alt -520-520 -520-520 BØRN OG UNGE UDVALG Side: 41 Familieafdelingen 27 Heldagsskoler -520-520 -520-520 I alt -520-520 -520-520 27: Heldagsskoler Svendborg Kommune driver heldagsskolerne Gl. Nyby og Juulgaarden, samt har ca.

Læs mere

Fordeling af midler til specialundervisning

Fordeling af midler til specialundervisning NOTAT Fordeling af midler til specialundervisning Model for Norddjurs Kommune Søren Teglgaard Jakobsen December 2012 Købmagergade 22. 1150 København K. tlf. 444 555 00. kora@kora.dk. www.kora.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Undersøgelse om specialundervisning i folkeskolen

Undersøgelse om specialundervisning i folkeskolen Danmarks Lærerforening 28. september 2009 Undersøgelse om specialundervisning i folkeskolen Danmarks Lærerforening har sammen med Megafon gennemført en undersøgelse om specialundervisning i perioden 25.-31.

Læs mere

Fordeling af midler til specialundervisning på baggrund af skoledistrikter

Fordeling af midler til specialundervisning på baggrund af skoledistrikter NOTAT Fordeling af midler til specialundervisning på baggrund af skoledistrikter Model for Norddjurs Kommune Søren Teglgaard Jakobsen Maj 2013 Indholdsfortegnelse FORMÅL... 1 METODE... 1 POPULATION...

Læs mere

Notat. Vedrørende udfordringer på specialundervisningsområdet

Notat. Vedrørende udfordringer på specialundervisningsområdet Vedrørende udfordringer på specialundervisningsområdet Dato: 06.12.2017 Center for Børn og Voksne Team Stab horsholm.dk Der er et merforbrug på Børn- og Skoleudvalgets budgetområde til specialundervisning

Læs mere

Kommissorium vedrørende reducering af Specialskoleområdet. Indhold. Udmøntning af budget 2017 D

Kommissorium vedrørende reducering af Specialskoleområdet. Indhold. Udmøntning af budget 2017 D Udmøntning af budget 2017 D. 23.01.2017 Kommissorium vedrørende reducering af Specialskoleområdet Indhold Indledning og baggrund...2 Formål...2 Mål...3 Projektets fire spor...3 Øvrige centrale milepæle...5

Læs mere

Ballerup Kommune. Andre kommuners modeller for udvikling, visitation og økonomi. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Ballerup Kommune. Andre kommuners modeller for udvikling, visitation og økonomi. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ballerup Andre kommuners modeller for udvikling, visitation og økonomi. Udvikling Herning Der arbejdes med fireårige politikker og målspor, som nedbrydes i års- og delmål. Skolerne kan selv beslutte hvordan

Læs mere

Udvikling af inkluderende læringsmiljøer og Visitationsprocedure af specialundervisning

Udvikling af inkluderende læringsmiljøer og Visitationsprocedure af specialundervisning Udvikling af inkluderende læringsmiljøer og Visitationsprocedure af specialundervisning Møde i Handicaprådet den 18. september 2017 Gældende fra 1. maj 2017 Formål Udarbejdet til ansatte i Lejre Kommune,

Læs mere

2: Foreslår at udvide antallet af medarbejderrepræsentanter til 3 på skoler med flere matrikler.

2: Foreslår at udvide antallet af medarbejderrepræsentanter til 3 på skoler med flere matrikler. Oversigt over høringssvar vedrørende styrelsesvedtægt for Ballerup Kommunes skoler Høringspart: Faglige organisationer Bilag: Styrelsesvedtægt 1 Mangler at nævne de pædagogiske ledere i BFO-afdelingerne

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE Politiske målsætninger for skolernes specialundervisning og specialpædagogisk bistand i det almindelige undervisningsmiljø Forord

Læs mere

Visitationsudvalget har den 9. august 2017 truffet afgørelse om skoletilbud for.

Visitationsudvalget har den 9. august 2017 truffet afgørelse om skoletilbud for. Unge- og Skoleafdelingen Iværksættelse af skoletilbud for dit barn. 23. august 2017 Visitationsudvalget har den 9. august 2017 truffet afgørelse om skoletilbud for. Afgørelse På baggrund af Psykologisk

Læs mere

Budget for Højvangskolen 2014

Budget for Højvangskolen 2014 Budget for Højvangskolen 2014 Skolens samlede økonomiske situation er som bekendt udfordret af tidligere års merforbrug i forhold til det udmeldte budget. Derfor blev der i januar nedsat en økonomisk taskforce

Læs mere

Der er i beregningerne ikke taget højde for afvikling af oparbejdet gæld.

Der er i beregningerne ikke taget højde for afvikling af oparbejdet gæld. Økonomi Elevtal Afgangsprøver NOTAT Baggrund Byrådet tiltrådte 8. februar 2011 - under punktet Struktur for dagtilbud og skoler - indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget om at: 1. at distriktsmodellen

Læs mere

Forslag til ændring af kommunale fokusområder i kvalitetsrapporten

Forslag til ændring af kommunale fokusområder i kvalitetsrapporten Notat Vedrørende: Forslag til ændring af kommunale fokusområder i kvalitetsrapporten Sagsnavn: Ændring af kommunale fokusområder i kvalitetsrapporten Sagsnummer: 17.01.10-P00-1-16 Skrevet af: Louise Bisgaard

Læs mere

Notat. 4. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. september. Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-010830-1

Notat. 4. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. september. Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-010830-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-010830-1

Læs mere

Anbefaling, at antal af forældrerepræsentanter nedsættes til 7, for at skolebestyrelsen ikke bliver for stor

Anbefaling, at antal af forældrerepræsentanter nedsættes til 7, for at skolebestyrelsen ikke bliver for stor Oversigt over høringssvar vedrørende styrelsesvedtægt for Ballerup Kommunes skoler Høringspart: MED-udvalg og sektorudvalg BILAG: Styrelsesvedtægt = besvaret i sagsfremstilling 1: Administrativ leder pr.

Læs mere

OPLÆG NYE BUDGETMODELLER PÅ SKOLE- OG BFO OMRÅDET INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

OPLÆG NYE BUDGETMODELLER PÅ SKOLE- OG BFO OMRÅDET INDLEVELSE SKABER UDVIKLING OPLÆG NYE BUDGETMODELLER PÅ SKOLE- OG BFO OMRÅDET SKOLEMODEL: MODELOPBYGNING SKOLERAMMEN: HVAD FORDELER VI? Udgangspunktet er det korrigerede budget pr. 30/6 2016 og samme budgetramme som før. Der tildeles

Læs mere

Specialpædagogisk bistand. Odder Kommune.

Specialpædagogisk bistand. Odder Kommune. Specialpædagogisk bistand I Odder Kommune. Formål, ansvar, kompetence, visitation og tilbud. Dato: 25.10.11 Doc: 2011-152077 Den specialpædagogiske bistands formål. I henhold til bekendtgørelse om folkeskolens

Læs mere

Beskrivelse af ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet

Beskrivelse af ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet Beskrivelse af ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet Med udgangspunkt i det budgetforlig, der blev indgået den 02-09-2016, er der nedsat en arbejdsgruppe, som har udarbejdet et forslag til en ny

Læs mere

Regeringen og KL kommer med den første status for kommunernes omstilling til øget inklusion

Regeringen og KL kommer med den første status for kommunernes omstilling til øget inklusion Regeringen og kommer med den første status for kommunernes omstilling til øget inklusion Regeringen og har i Aftalen om kommunernes økonomi for 2013 aftalt, at der skal ske en årlig afrapportering af status

Læs mere

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER 1. Indledning Jeg er af kommunaludvalget blevet bedt om at svare på tre spørgsmål: Spørgsmål W om, hvorvidt der set i lyset af oplysninger fra EVA s seneste rapport om kommunernes

Læs mere

Forslag til ændringer i tildelings- og betalingsmodellen i Udviklingsplan for specialundervisningsområdet

Forslag til ændringer i tildelings- og betalingsmodellen i Udviklingsplan for specialundervisningsområdet Notat Postadresse: Favrskov Kommune Børn og Skole Sekretariatet Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk 27. januar 2016 Forslag til ændringer i tildelings- og betalingsmodellen

Læs mere

NOTAT. Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde - yderligere udredning

NOTAT. Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde - yderligere udredning SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Til: Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde - yderligere udredning Byrådet Dato: 2. maj 2014 Sagsbeh.: Vinnie Lundsgaard / Maibritt Kuszon

Læs mere

Bilagsfortegnelse til Skolestyrelsesvedtægten:

Bilagsfortegnelse til Skolestyrelsesvedtægten: 1 - Bilag 0 - indholdsfortegnelse over bilag Bilagsfortegnelse til Skolestyrelsesvedtægten: Skole med Vilje Bilag 1 (Kvalitetsmål - under udarbejdelse Bilag 2) Skolestruktur Bilag 3 Oversigt over skoletilbud

Læs mere

HØRINGSSVAR, BU SAG 283 SPECIALUNDERVISNING

HØRINGSSVAR, BU SAG 283 SPECIALUNDERVISNING HØRINGSSVAR, BU SAG 283 SPECIALUNDERVISNING Erikstrupskolens skolebestyrelse har nøje gransket Endelig rapport angående rationalisering på specialundervisningsområdet marts 2009. Rapporten beskriver udførligt

Læs mere

NOTAT 2 Bornholms Regionskommune Kultur, Fritid, Styring og koordinering Helsevej 4, 1 3700 Rønne CVR: 26 69 63 48

NOTAT 2 Bornholms Regionskommune Kultur, Fritid, Styring og koordinering Helsevej 4, 1 3700 Rønne CVR: 26 69 63 48 NOTAT 2 Bornholms Regionskommune Kultur, Fritid, Styring og koordinering Helsevej 4, 1 3700 Rønne CVR: 26 69 63 48 6. oktober 2014 Sammenligning af nøgletal på skole- og ældreområdet i 6 kommuner. Som

Læs mere

Notat om socioøkonomi og tildelingsmodellen på skoleområdet

Notat om socioøkonomi og tildelingsmodellen på skoleområdet Til: Skole og dagtilbud Notat om socioøkonomi og tildelingsmodellen på skoleområdet 24. februar 2017 Kontaktperson: Claus Humlum Gudiksen 87535549 chg@syddjurs.dk Kort om statens socioøkonomiske reference

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for Børne- og Skoleudvalget

Notat. Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for Børne- og Skoleudvalget SKOLER OG INSTITUTIONER Dato:14. oktober 2014 Tlf. dir.: 4477 3021 E-mail: mhar@balk.dk Kontakt: Mads Harbo Sagsid: 00.30.00-Ø00-3-14 Notat Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for Børne- og

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune Bilag til Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Middelfart Kommune (Revideret september 2015) Indhold Bilag 1: Skolestruktur... 3 Bilag 2: Undervisningens ordning... 8 Bilag 3: Skoledistrikter...10 Side

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 28. februar. Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1

Notat. 1. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 28. februar. Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Hermed fremsættes forslag til en budgetmodel for en decentralisering af ressourcerne til specialundervisning.

Hermed fremsættes forslag til en budgetmodel for en decentralisering af ressourcerne til specialundervisning. Børn og Kultur Børne- og Kultursekretariat Sagsnr. 189730 Brevid. 1138377 Ref. CKL Dir. tlf. 46 31 41 13 conniek@roskilde.dk NOTAT: Decentralisering af specialundervisningen - forslag til budgetmodel 22.

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. marts 2008 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 8.00-8.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/154

Læs mere

Nedenfor sammenholdes de opnåede resultater med de opstillede mål.

Nedenfor sammenholdes de opnåede resultater med de opstillede mål. REGNSKAB 2004 Bevillingsområde 3.32. Øvrig folkeskolevirksomhed Udvalg Skole- og Uddannelsesudvalget Udvalgets sammenfatning og vurdering Det samlede regnskabsresultat udgør netto 63,2 mio. kr. Nettobevilling

Læs mere

Evaluering af de økonomiske kriterier for budgettildelingsmodellen for inklusion på skoleområdet

Evaluering af de økonomiske kriterier for budgettildelingsmodellen for inklusion på skoleområdet Evaluering af de økonomiske kriterier for budgettildelingsmodellen for inklusion på skoleområdet J.nr.: 17.01.10 A00 Sagsnr.: 15/24431 BESLUTNINGSTEMA I 2013 besluttedes en budgettildelingsmodel vedrørende

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales

Læs mere

Supplerende oplysninger om servicestandarder for PPR og Familieafdelingen

Supplerende oplysninger om servicestandarder for PPR og Familieafdelingen Supplerende oplysninger om servicestandarder for PPR og Familieafdelingen PPR - = mindreudgifter / merindtægter 1 Taleklasse. Børn er tidligere visiteret til Ordblindeinstituttet og Kompetencecentret i

Læs mere

Temadrøftelse af ny visitationsmodel. Skoleudvalget d. 19. april 2016

Temadrøftelse af ny visitationsmodel. Skoleudvalget d. 19. april 2016 Temadrøftelse af ny visitationsmodel Skoleudvalget d. 19. april 2016 Processen indtil nu Politisk behandling: Skoleudvalget besluttede den 17. november 2015 følgende i forhold til visitation: Skoleudvalget

Læs mere

Notatet er udarbejdet på baggrund af drøftelser på kommunalbestyrelsens budgetseminar august 2015.

Notatet er udarbejdet på baggrund af drøftelser på kommunalbestyrelsens budgetseminar august 2015. Notat vedr. Heldagsklassetilbud i Faaborg-Midtfyn Kommune Notatet er udarbejdet på baggrund af drøftelser på kommunalbestyrelsens budgetseminar august 2015. Notatet indeholder en beskrivelse af en ændring

Læs mere

Tildelingsmodel for specialundervisningsressourcerne til skolerne.

Tildelingsmodel for specialundervisningsressourcerne til skolerne. Tildelingsmodel for specialundervisningsressourcerne til skolerne. Dato: 25.10.11 Doc. 2011-144612 1 Baggrund. Med hensyn til baggrund for forslag om ny tildelingsmodel, processen i forbindelse med udarbejdelse

Læs mere

Budget 2017 Kommissorium vedr. mulighederne for en mere stabil klassedannelse

Budget 2017 Kommissorium vedr. mulighederne for en mere stabil klassedannelse Budget 2017 Kommissorium vedr. mulighederne for en mere stabil klassedannelse Sagsnr. 16/17444 Resumé Børne- og Skoleudvalget principgodkendte den 14.09.2016 to modeller til ændring af styrelsesvedtægten

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

Bilag 2: Ny visitationsmodel for specialundervisning

Bilag 2: Ny visitationsmodel for specialundervisning Bilag 2: Ny visitationsmodel for specialundervisning Sikring af fagligt velkvalificeret og relevante undervisningstilbud Igennem de senere år har en lang række kommuner gennemført udlægning af midler og

Læs mere

Oplæg til ny tildelingsmodel 1. december 2015. 1 Indledning... 2. 2 Det politiske udgangspunkt... 3. 3 Tidsplan for arbejdet... 4

Oplæg til ny tildelingsmodel 1. december 2015. 1 Indledning... 2. 2 Det politiske udgangspunkt... 3. 3 Tidsplan for arbejdet... 4 Indhold 1 Indledning... 2 2 Det politiske udgangspunkt... 3 3 Tidsplan for arbejdet... 4 4 Rammerne for arbejdet... 5 4.1 Skolerne... 5 4.2 Skoleområdets økonomi 2016-2019... 6 5 Økonomi i ny model...

Læs mere