Bestyrelsens skriftlige beretning, Ordinær Generalforsamling 2013.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsens skriftlige beretning, Ordinær Generalforsamling 2013."

Transkript

1 Bestyrelsens skriftlige beretning, Ordinær Generalforsamling Denne beretning indeholder i år kun nyt fra det indeværende år. De almene oplysninger om generelle forhold på ejendommen er tilgængelige på ejendommens hjemmeside: Økonomi De sidste mange år har ejerforeningen kæmpet for at blive helt gældfri efter de store renoveringer omkring årtusindeskiftet: nyt tag, ny facade, nye vinduer, totalrenovering af elevatorer, renovering af havearealer samt bredbånd. Desuden har vi i de sidste år på generalforsamlinger besluttet at installere nye porttelefonanlæg og videoovervågning. I 2012 besluttede vi at udskifte 3 stk. 17 år gamle vaskemaskiner og 2 tørretumblere med nye, idet reparation af de eksisterende maskiner efterhånden var blevet dyrere end nyanskaffelse. Anskaffelsesprisen afskrives over 5 år. År 2013 bliver så endelig året hvor vi bliver helt gældfri. Dette betyder, at vi kan ånde mere frit økonomisk. Vi får i årene fremover knap 1½ million mere til vedligeholdelse, så vi endelig kan begynde at tage hul på nogle af de mange nødvendige vedligeholdelsesopgaver, der trænger sig på. På generalforsamlingen i 2012 blev det besluttet at udskifte samtlige gadedøre. Dette er sket i december 2012/jan 2013, og udgiftsføres i I 2013/ 2014 er det nødvendigt at udskifte 2 stk. varmevekslere til ca. ¼ million. Desuden skal der efter krav fra EU monteres en ny tilslutningskontakt i hver eneste elevatordør, der kan vise sig at være særdeles omkostningstung. Og så har vi stadig den i tidligere beretninger nævnte problem i form af gamle radiatorer, der meget snart skal udskiftes. Det drejer sig om knap 400 radiatorer, så vi er stadig nødt til at være tilbageholdende med at iværksætte nye udgiftskrævende ting. Se i øvrigt afsnittet Generelt på side 4 vedrørende bestyrelsens prioritering af de særligt presserende og udgiftskrævende renoveringer. Metrostation i Aksel Møllers Have Bestyrelsen har i det forløbne år været i clinch med både tilsynsmyndigheden i Frederiksberg Kommune, samt Metroselskabet. Desværre vise det sig, at vores værste bange anelser om støj og miljøproblemer på metroarbejdspladsen blev overgået af virkeligheden. Fra maj til oktober 12 kørte en enkelt borerig med et ekstremt støjniveau uden at Frederiksberg Kommune greb ind. Faktisk blev vi i adskillige måneder holdt hen med snak som vi undersøger sagen og vi har bedt entreprenøren om at udarbejde handleplaner.

2 Først da sagen kom i medierne vågnede tilsynsmyndigheden op og dispenserede fra de gældende støjgrænser på 70 db i dagtimerne. Man tillod et gennemsnitligt støjniveau over 8 timer på 83 db, hvilket indebærer, at støjen i lange perioder kan overstige 90 db uden at grænsen overskrides! På forunderlig vis kunne Metroselskabets støjmåler fra midten af november 12 ikke måle højere niveauer end 83 db også når Godthåb Haves støjmåler målte niveauer på ml. 90 og 99 db. Konfronteret med dette valgte tilsynsmyndigheden i Frederiksberg Kommune ikke at foranstalte en uvildig undersøgelse, men i stedet at sætte spørgsmålstegn ved vores støjmåler. Derfor måtte vi bede et akkrediteret firma gennemmåle vores måler og resultatet er, at den måler fuldstændigt korrekt. Da Frederiksberg Kommune stadig intet har villet foretage sig for at hjælpe beboerne mod støjhelvedet, men derimod dispenserede fra støjgrænserne 3 gange, ligger sagen i skrivende stund hos ombudsmanden. Endvidere har vores advokat skrevet til den ansvarlige chef på Rådhuset. Se meget mere på hjemmesiden. Nedsættelse af Metrogruppe Bestyrelsen foreslår, at der på generalforsamlingen nedsættes en gruppe af beboere, der kan følge metrobyggeriet tæt, gå i dialog med Frederiksberg Kommune og Metroselskabet, samt sammen med Martin og bestyrelsen holde øje med evt. bygningsskader og revnedannelser under udgravningen af gruben samt det videre arbejde. Revneregistrering Bestyrelsen samarbejder med en arkitekt, der har et indgående kendskab til metrobyggeriet fra den første etape. Han advarer mod, at vibrationer fra boremaskinerne og specielt det kommende udgravning/byggeri af boksen kan give store problemer med revnedannelser. Derfor har bestyrelsen foranstaltet en gennemfotografering af samtlige lejligheder i ejendommen og fremsendt den til Metroselskabet der 3 gange har nægtet at modtage den! Metroselskabet har uden bestyrelsens viden for godt et år siden foretaget sin egen revneregistrering, hvor en medarbejder har gennemgået et antal opgange. Desuden har medarbejderen ringet på hos en ca. 15 beboere og fået adgang til deres lejligheder, hvor han har gennemfotograferet lejlighederne. Efterfølgende var bestyrelsen behjælpelig med at finde frem til et tilsvarende antal lejligheder han kunne besøge. Bestyrelsen har derefter bedt om aktindsigt i, hvad Metroselskabet har registreret i de pågældende lejligheder. Det blev vi nægtet, vi skulle stille med en fuldmagt fra ejeren. Da de fleste besøg har fundet sted hos lejere forlangte man, at vi skulle fremskaffe en fuldmagt fra efterkommere af bygherren Harald Simonsen. Dette er imidlertid ikke lovmedholdeligt og efter måneders tovtrækkeri fik vi adgang til materialet til ca. halvdelen af lejlighederne og de gennemgåede opgange. Resultatet viste sig at være en meget omhyggelig registrering af de mindste revner med tilhørende fotos, dertil en meget udførlig skriftlig beskrivelse af hver enkelt revne. I én opgang har man registreret 96 revner. Hensigten har tydeligt været at tegne et meget dystert billede af ejendommens tilstand, så man fra Metroselskabets side ved evt. senere revnedannelser kan fralægge sig ansvaret for opståede skader. Derfor har bestyrelsen efter råd fra føromtalte arkitekt ladet foretage endnu en registrering af revnedannelser. Vi har opsat et antal målepunkter yderligere end de få Metroselskabet har opsat, desuden har Martin på store tegninger over ejendommen indtegnet de revner vi har registreret ved en gennemgang af ejendommen i februar og marts måned Endelig har vi bedt om endnu en aktindsigt i alle Metroselskabets målinger og risikovurderinger, samt om stående aktindsigt i vibrationsmålinger, hvis der pludselig sker nye revnedannelser. Videoovervågning Vi har nu haft videoovervågning i godt et års tid. Foruden at overvågningen formentlig virker forebyggende på evt. indbrudstyve, hærværksmænd mm., har vi i august måned via overvåg- 2

3 ningen fået stoppet én indbrudstyv, der blev genkendt af politiets indbruds task force. Hvis du får stjålet en cykel eller andet, skal du henvende dig til Martin, der kan gemme det tidspunkt cyklen er stjålet, og sende videoen til politiet. 3 Vaskerier / Vaskereservationer mv. Som tidligere nævnt besluttede vi i 2012 at udskifte 3 stk. 17 år gamle vaskemaskiner og 2 tørretumblere med nye. I den forbindelse skal du være opmærksom på, at de nye vaskemaskiner er længere om at vaske end de gamle. Dette skyldes krav fra myndighederne om lavt vandog elforbrug. Se opslag i vaskeriet. Bestyrelsen modtager jævnligt klager over, at beboerne ikke overholder vasketiderne og glemmer at aflevere tørrenøgler til tiden. Bestyrelsen opfordrer beboerne til at overholde vaskereservationerne. Dukker man ikke op til en reserveret tid, blokerer man samtidig for andre beboere, der kunne have brugt tiden. Der er opslået vaskeorden i alle vaskerum, hvor forhold omkring reservationer og maskinbetjening er beskrevet. Vaskemaskiner i lejlighederne I 1998 besluttede bestyrelsen, at vaskemaskiner i lejligheden ikke er tilladt. Beslutningen har baggrund i underdimensionerede faldstammer fra krigens tid og støjmæssige problemer. Se mere på hjemmesiden. Bestyrelsen modtager årligt et antal anmodninger om at dispensere fra forbuddet. Vi må desværre skuffe disse beboere, idet forbuddet sikrer, at vi kan holde antallet af vandskader væsentligt nede, samt begrænse støjen i lejlighederne. Med baggrund i flere alvorlige vandskader forårsaget af private vaskemaskiner har bestyrelsen besluttet at alle private vaskemaskiner også de fredede fra før 1999 pålægges en kvartårlig afgift på 250 kr. indtil maskinen fjernes. Vigtigt ang. akut opstået skade, sprængt vandrør mv. Fremgangsmåde ved skader. På baggrund af flere alvorlige vandskade forårsaget af en privat vaskemaskine, skal bestyrelsen hermed præcisere, at i tilfælde af akut opstået skade sker al henvendelse til funktionærerne på ejendommens telefon (døgnvagt). Du skal altså IKKE selv ringe til håndværkere eller administrator. Lukning af porten ved nr. 28 kl Bestyrelsen har fået en del klager over, at "det bilende folk" - og andre - ofte ikke lukker porten efter kl. 20, når der køres ind eller ud. Således stod porten f.eks. åben kl Nytårsaften! Alle beboere opfordres til af sikkerhedsmæssige grunde at lukke porten efter kl. 20. Parkering i gården Vi minder om, at der er totalt parkeringsforbud i gården uden for de afmærkede båse. De to store, med gult afmærkede, parkeringsbåse ved varmecentralen og nr. 24, er afmærket af brandvæsenet og beregnet til redningskøretøjer. Der udføres parkeringskontrol af firmaet City Parkering døgnet rundt. Læs mere om parkering i gården under "Parkering" i menuen til venstre. Cykelparkering Der er ny cykelkælder under garagerne, således at der nu er 3 cykelkældre under garagerne. Den ene kræver specialnøgle, som kan købes hos funktionærerne. Desuden er der cykelparkering under halvtag ved nr. 30. Cykelparkering foran fordørene er ikke tilladt. Cykler bedes anbragt i de nye cykelstativer i gården. Cykler, der henstår tydeligt ubenyttede (= uden luft i dækkene, hjul exede m.v.) i ugevis i cykelstativerne, vil af funktionærerne blive flyttet ned i den sydligste cykelkælder.

4 4 Anbringelse af glas og tomme flasker Beboernes opmærksomhed henledes på, at glas og flasker IKKE må smides i skakten, de smadrer og ødelægger poserne i kælderen, og funktionærerne risikerer at skære sig alvorligt Efter at kommunen har fjernet de to flaskecontainere ved nr. 35/ 2 er der beboere, der er begyndt at smide glas og flasker i skakten. Flaskecontainerne ved nr. 2 er blevet flyttet til Sindshvilevej, og vi får ikke foreløbigt flaskecontainere nærmere end denne og de to containere ved Svømmehallen/ nr. 24. Generelt Efter gennemførelse af de gennemgribende renoveringer i begyndelsen af årtusindet af ejendommens udvendige klimaskærm, herunder udskiftning af tag og vinduer samt renovering af facader og altaner, har det pga. store afdrag på lån og renteudgifter være nødvendigt at være meget tilbageholdende med afholdelse af væsentlige vedligeholdelsesarbejder. I oktober 2010 var alle vores lån tilbagebetalte, og vi kan derfor begynde overvejelserne over, hvilke af de mange udgiftskrævende arbejder, der resterer på ejendommen, der skal igangsættes og i hvilken rækkefølge. Særligt kan der indenfor en 10-årig periode nævnes følgende forhold: Løbende: 1. Løbende udskiftning af de resterende ca. 400 radiatorer andragende ca. kr. 2 mill. kr. idet det bemærkes, at radiatorer normalt kun udskiftes, når de er utætte. 2. Løbende partiel udskiftning af faldstammer, når de er utætte eller ved isætning af nyt køkken 3. Løbende udskiftning af forsyningsledninger, herunder stigstrenge til koldt og varmt vand, idet det bemærkes, at disse tillige kan medføre omkostningskrævende murreparationer i de tilfælde, hvor rørene skal frilægges. 4. Gradvis renovering af vaskerierne. Maskinerne udskiftes, når de er udslidte Efter generalforsamlingsbeslutning 1. Ændring af de resterende låse til elektroniske nøgler 2. Malermæssig hovedistandsættelse af hoved- og køkkentrapper, samt reparation af trappetrin på køkkentrapper. I øvrigt arbejder bestyrelsen løbende på at prisfastsætte turnusarbejder i en 5-års plan. ---&--- Værd at vide fra tidligere beretninger: Praktiske oplysninger om parkering: Der må kun parkeres i gården i afmærket parkeringsbås med gyldigt parkeringskort. De to store, med gult afmærkede, parkeringsbåse ved varmecentralen og nr. 24, er afmærket af brandvæsenet og beregnet til redningskøretøjer. I dagtimerne kan de bruges til parkering for ejendommens håndværkere og funktionær og kun af disse. Parkeringskontrollen vil foregå døgnet rundt samtlige ugens dage. I tilfælde af ulovligt parkerede biler er det aftalt, at parkeringsvagten skal holde en observationstid på 5 minutter, inden der bliver udskrevet en p-afgift. Af- og pålæsning er tilladt i max. 15 minutter. Parkeringsskive skal anvendes, og bilen skal straks fjernes efter endt af/pålæsning Alle beboere med parkeringsplads i gården skal henvende sig til funktionærerne for at få udleveret et parkeringskort, der skal opsættes i forruden. Kortet koster 100 kr. i depositum, som tilbagebetales når pladsen opsiges. Parkeringskortet skal anbringes synligt i forruden for at undgå parkeringsafgift på 650 kr.

5 Ved flytning: Henvend dig på forhånd til funktionærerne og få et midlertidigt parkeringskort. Du betaler et depositum på 500 kr. som tilbagebetales, når kortet afleveres. Du kan blive skrevet op til en parkeringsplads i gården hos: Qvortrup Administration: og til en garage hos: Levring & Levring Energimærkning 2010 Det er lovpligtigt, at beboelsesejendomme skal energimærkes hvert 5 år. Du kan se den nyeste energimærkning på vores hjemmeside. Rist i vandlåsen/afløbet Hvert år har vi et antal oversvømmelser på badeværelser, fordi vandlåsen i gulvet er tilstoppet. Det påhviler den enkelte ejer selv at sørge for, at vandlåsen er renset og fri for hår m.v. I den forbindelse er det vigtigt at du sørger for, at der er en rist øverst i vandlåsen, som du kan tage op og rense med en stålbørste eller lign. Er der ikke en rist, skal du købe en hos funktionærerne. Afløbet bør desuden renses ugentlig, f.eks. med en svupper. Afløbsrens bør kun benyttes undtagelsesvist. Funktionærerne kan også hjælpe dig med en motorsplit. Altanbunde Enkelte beboere har rapporteret om, at deres altanbund trænger til en ny overfladebelægning på grund af afskalling/revner. Da der skal lægges en speciel epoxy belægning på der kun må udføres af fagfolk, skal du kontakte funktionærerne der vil formidle kontakt til et firma, der kan udføre arbejdet. Sålbænke (udvendig vindueskarm ) Det er vigtigt at du straks henvender dig til funktionærerne, hvis du bemærker, at din sålbænk er begyndt at revne. Retningslinjer ved renoveringer ombygning af badeværelse m.v.: Bestyrelsen modtager jævnligt klager over svineri og støj fra renoveringer. Vær derfor opmærksom på de nye retningslinjer, som du kan finde på hjemmesiden. Cykeloprydning Da der hele tiden konstateres cykler, der henstår tydeligt uden at blive brugt, f.eks. uden luft, uden kæde eller lignende, har bestyrelsen aftalt med funktionærerne, at de løbende rydder op i cyklerne i ejendommens gård, cykelskure og cykelkældre. Cyklerne bliver forsynet med et stykke gaffatape og efter en tid bortfjernet til ejendommens cykelkælder. Savner du din cykel, så henvend dig til funktionærerne. Tricktyveri Der er jævnligt tricktyverier i ejendommen. Bestyrelsen skal derfor opfordre til at man ikke lukker folk man ikke kender ind i opgangen. Heller ikke når der bliver sagt "reklamer," uden at man har sikret sig, at dette er tilfældet. Det er den bedste beskyttelse mod indbrudstyve og andre uvedkommende. Stigende affaldsmængde Som oplyst på de sidste års generalforsamlinger, oplever funktionærerne en stigning i affaldsmængden. Ligeledes er der stadig mange beboere, der ikke altid anbringer affaldet de rigtige steder. Vi skal derfor igen opfordre til, at alle beboere følger ejendommes regler for affaldshåndtering, som beskrevet på hjemmesiden 5 Venlig hilsen, På bestyrelsens vegne, Ole Møller

6 6 PRAKTISKE OPLYSNINGER TIL EJENDOMMENS BEBOERE På foreningens hjemmeside - kan du løbende følge nyt om ejendommen. Funktionærer: John Jensen, Martin Pedersen Funktionærernes træffetid: Alle hverdage på kontoret i varmekælderen , , samt 1. torsdag i måneden mellem og Telefonisk henvendelse i samme tidsrum på telefon Ved behov for akut tilkaldelse - f.eks. sprængt vandrør, elevatorstop eller lignende - uden for funktionærernes træffetid: Ring til ejendommens telefon Dit opkald vil herefter automatisk blive viderestillet til den vagthavende funktionærs mobiltelefon. Bestyrelsen Formanden eller dennes stedfortræder træffes hver den 1. torsdag i måneden på kontoret ved varmekælderen mellem og eller på telefon i samme tidsrum. Du kan skrive til bestyrelsen på Vi forsøger at svare inden for 2-3 dage. Administration: Qvortrup Administration, Sortedam Dossering 43, 2200 Kbh. N, Tlf.: Administrationen modtager henvendelser vedr. ejendommens fællesudgifter, varmeregnskab m. v. Elevator: Ved evt. elevatorstop: Forsøg først at trykke nogle etager op eller ned. Hvis dette ikke virker holdes alarmknappen inde i mindst 5 sekunder, hvorefter der gennem mikrofon og højttaler i loftet kan tales med elevatorfirmaets alarmcentral. Overbelastes en elevator ved uhensigtsmæssig brug - f.eks. ved transport af for tunge ting - sker genopretning af elevatoren for beboerens regning. De indvendige foldedøre må ikke berøres under kørslen, da dette kan medføre elevatorstop. Brandsikkerhed Brandvæsenet påbyder: Der må ikke stilles barnevogne, cykler, planter, flasker, møbler etc. på hovedtrapperne, køkkentrapperne eller i kældergangene, da disse er flugtveje. I øvrigt henvises til ejendommens meddelelse om brandsikkerhed. Parkering i gården Brandvæsenet påbyder: parkering uden for de med gult afmærkede betalingsbåse er ikke tilladt af sikkerhedsmæssige årsager. Af- og pålæsning er tilladt i max. 15 min. Parkeringsskive skal anvendes. Der udføres parkeringskontrol af City Parkering flere gange i døgnet. Vaskeorden er opslået i alle vaskerum. Ejendommens vaskeorden skal overholdes, og det understreges, at vaskerierne kun er til brug for ejendommens beboere. Vaskemaskiner i lejlighederne er ikke tilladt uden bestyrelsens skriftlige tilladelse. Bestyrelsen henviser beboere til at benytte ejendommens 4 moderne vaskerier med alle vaske- og tørrefaciliteter. Afspilning fra musikanlæg eller lign. skal ske med størst mulig hensyntagen til andre beboere. Husdyrhold i begrænset omfang er tilladt forudsat det sker uden gene for de øvrige beboere. Hunde og katte må ikke luftes i gården eller kælderen. Fodring af fugle, katte og andre dyr må ikke finde sted fra ejendommens altaner eller på fællesarealerne. Tilkaldte håndværkere må ikke udføre arbejde, der griber ind i ejendommens fællesinstallationer, uden at funktionærerne er orienteret. Ejendommens faste håndværkere: VVS: IBJ v. John Rosenstrøm tlf Murer: Bo Nielsen tlf Maler: A. Rosenfeldt tlf Snedker: M. Windtberg tlf El: Poul Klingsey tlf Venlig hilsen, Ole Møller

Bestyrelsens skriftlige beretning, Ordinær Generalforsamling 2011.

Bestyrelsens skriftlige beretning, Ordinær Generalforsamling 2011. www.godthaabshave.dk Bestyrelsens skriftlige beretning, Ordinær Generalforsamling 2011. Denne beretning indeholder i år kun nyt fra det indeværende år. De almene oplysninger om generelle forhold på ejendommen

Læs mere

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel nyindflyttede som gamle andelshavere om forskellige forhold

Læs mere

HUSORDEN OG INFORMATION

HUSORDEN OG INFORMATION HUSORDEN OG INFORMATION A/B Ny Haraldsgade Haraldsgade 90-110 2100 København Ø www.nyharaldsgade.dk Find svar på det meste i din husorden læs den derfor inden du kontakter bestyrelsen eller viceværten

Læs mere

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til:

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til: Velkommen til: ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG Indhold. Lidt om ejendommen Hvem sidder i bestyrelsen Viceværten Ejendomsadministrationen Andelsboligforeningen Kabel - tv Fjernvarmeanlæg

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Version 6 2014 014 F Ejerforeningen kelund styrelsen E/F Ejerforeningen Birkelund Bestyrelsen HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Gældende regler og betingelser for ejere i Topperne RDEN OG PRAKTISKE SNINGER

Læs mere

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Dette velkomstbrev er ment som en orientering til nye ejere i vores ejerforening, så ejerskabet forhåbentligt får den bedst mulige start. Nedenfor følger

Læs mere

Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19. ABC for andelshavere

Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19. ABC for andelshavere Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19 ABC for andelshavere Opdateret februar 2013 Hvad betyder det at bo i en andelsboligforening? Først vil vi gerne byde dig velkommen til vor andelsboligforening,

Læs mere

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Velkommen i Jagtparken. Jagtparken byder blandt andet på En forening med styr på økonomien. Solrige græsarealer. En dejlig

Læs mere

Kastanjebos Beboermappe. Revideret dec. 2009

Kastanjebos Beboermappe. Revideret dec. 2009 Kastanjebos Beboermappe Revideret dec. 2009 Indholdsfortegnelse: A. Indledning B. Bestyrelsen b1: Navne og adresser b2: Bestyrelsesmøder b3: Nyhedsbreve b4: Kontakt til bestyrelsen b5: Klagesager C. Vicevært

Læs mere

Administration Affald Intet andet må fyldes i disse containere! Afløb Altaner 54.250 kr 110.695 kr

Administration Affald Intet andet må fyldes i disse containere! Afløb Altaner 54.250 kr 110.695 kr Administration Andelsboligforeningen har valgt Andelsbo, Dronning Olgas Vej 37, 2000 Frederiksberg (telefon 38 16 11 25), som administrator. Udover huslejeopkrævning forestår Andelsbo alle juridiske forhold

Læs mere

Husorden og beboerinformation. Skodsborg Solgård. Marts 2013 ver. 2.2

Husorden og beboerinformation. Skodsborg Solgård. Marts 2013 ver. 2.2 Husorden og beboerinformation Skodsborg Solgård Marts 2013 ver. 2.2 Administrationsselskab Boligexperten Administration A/S Vesterbrogade 12 1620 København V Tlf.: 33 22 99 41 E-mail: adm@boligexperten.dk

Læs mere

Håndbog for andelshavere i AST

Håndbog for andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus, Sandbygård og Torbenfeldthus. Stiftet 19/4 1967 Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 2720 Vanløse e-mail: ast@mail.tele.dk www.abast.dk Telefon: 38 60 04 04

Læs mere

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården Formand Næstformand Sekretær Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Carsten Frederiksen Bremensgade 37, st. tv. Tlf.: 32 96 10 28 Erling Rasmussen Bremensgade 25, 1. tv. Tlf.: 32 95 46 97 Ilona Hansson Bremensgade

Læs mere

Ejerforeningen Fjordstokkene

Ejerforeningen Fjordstokkene Ejerforeningen Fjordstokkene Beboerhåndbog og husorden Indholdsfortegnelse Indledning... side 3 Bestyrelse... side 3 Fjordstokkene... side 3 Fjordstokkenes vicevært... side 3 Husorden... side 3 Ansvar...

Læs mere

Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171

Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171 Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171 1 Indholdsfortegnelse: Velkommen....... 3 Bestyrelse 3 Vores hus. 4 Husorden Ejendommens fællesfaciliteter....4 Beplantning... 4 Brandfare....4 Børn og leg...

Læs mere

BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD

BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD Ejendomskontor Damgården 10 2620 Albertslund Administration Kanalens Kvarter 66 2620 Albertslund Telefon: 43 64 56 86 nord@alb-bolig.dk www.alb-bolig.dk

Læs mere

A/B Hedebygade 16-18 December 2009

A/B Hedebygade 16-18 December 2009 A/B Hedebygade 16-18 December 2009 1 Indhold Om AB... 4 Ansvarlighed... 4 ADSL... 4 Altan... 4 Altan beklædning... 5 Arbejdsdage... 5 Bagtrappe... 5 Det er et gammelt hus... 5 Ekstern venteliste... 5 Farvekoder...

Læs mere

Velkommen til. Egevang Syd. Ejerlejlighedsforeningen Egevang Syd. Langebjerg 8 38 2850 Nærum

Velkommen til. Egevang Syd. Ejerlejlighedsforeningen Egevang Syd. Langebjerg 8 38 2850 Nærum Velkommen til Egevang Syd Ejerlejlighedsforeningen Egevang Syd Langebjerg 8 38 2850 Nærum 2 Velkommen til Egevang Syd Bestyrelsen for Ejerlejlighedsforeningen Egevang Syd byder dig hermed velkommen til

Læs mere

Abz. Trigeparken. Afd. 20. Abz - marts 2008 - side 1

Abz. Trigeparken. Afd. 20. Abz - marts 2008 - side 1 Abz Trigeparken Afd. 20 Abz - marts 2008 - side 1 Abz - Indholdsfortegnelse Side Afdelingsbestyrelse.. 3+34 Side Haver / Haveråd..... 11+12+31 Side Skader / skadedyr... 5+13+17 Affald... 5+11 Husdyr...

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

2) Bestyrelsens forelæggelse af årsregnskab og status med revisors påtegning til godkendelse.

2) Bestyrelsens forelæggelse af årsregnskab og status med revisors påtegning til godkendelse. E/F Godthåbs Have GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2011 År 2011, tirsdag d. 26. april, kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Godthåbs Have i mødelokalet hos Cirkelordenen, Falkoner Allé 96, over

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN Forord til husorden 3 Affald 4 Altaner 5 Antenner & paraboler 6 Bad & toilet 6 Barnevogne 6 Bilvask 6 Branddøre 7 Cykling og cykler på stier 7 Døre 7 Dørskilte 7 Forsikring 7 Elevatorer

Læs mere

Tema: Lejertilfredshed side 6-16

Tema: Lejertilfredshed side 6-16 LEJEPLADSEN Tema: Lejertilfredshed side 6-16 nr. 14 juni/juli 2006 2 LEJEPLADSEN Ejendommens og boligens vedligeholdelse Et af de områder, der betyder en del for lejerens oplevelse og tilfredshed, er vedligeholdelsen

Læs mere

Andelshaver i A/B Blåmejsegården. 2. udgave 2013

Andelshaver i A/B Blåmejsegården. 2. udgave 2013 Andelshaver i A/B Blåmejsegården 2. udgave 2013 I Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Håndbogens formål... 3 2 Foreningens historie... 3 3 Grøn andelsdrift... 4 3.1 Vandopsamling... 4 3.2 Solvarmeanlæg... 4

Læs mere

Vi håber, du fik svar på dine spørgsmål, ellers kontakt bestyrelsen eller varmemesteren. Med venlig hilsen Bestyrelsen vinteren 2011

Vi håber, du fik svar på dine spørgsmål, ellers kontakt bestyrelsen eller varmemesteren. Med venlig hilsen Bestyrelsen vinteren 2011 Velkommen til Ejerforeningen Holmbladsgade 22 og Ålandsgade 1-17, og tillykke med din nye lejlighed! Denne pjece er tænkt som et supplement til vedtægterne, og den bør kunne hjælpe dig med diverse småproblemer,

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Omlægning af lån Bestyrelsen gennemførte i efteråret en refinansiering af foreningens lån i forbindelse med rentetilpasningen af foreningens store rentetilpasningslån(f4).

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Velkommen Til Vallensbækhus

Velkommen Til Vallensbækhus Velkommen Til Vallensbækhus Indeholder vores husorden plus nogle praktiske oplysninger. Læs den! Brug den! Så vi alle kan færdes og bo i et godt boligmiljø. Indhold AFFALD...2 ALTANER...2 BADEVÆRELSER...3

Læs mere

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen udgives af: Rådskontoret Rasmus Raskkollegiet Elmelundsvej 4, 2020 5200 Odense V 66 16 91 62 14. reviderede udgave, november 2010

Læs mere