Aarhus Kommune. Regnskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aarhus Kommune. Regnskab"

Transkript

1 Aarhus Kommune Regnskab for 2014

2 Aarhus Kommune Regnskab for 2014

3 Indholdsfortegnelse Resultatopgørelse... 4 Balance (hovedfunktionsniveau)... 6 Ledelsespåtegning... 7 Revisionspåtegning... 8 Forord Resumé af regnskabspraksis Aarhusmålene GENERELLE BEMÆRKNINGER: Side 1. Forudsætningerne for regnskabet Beskrivelse af regnskabsresultatet Den finansielle Balance Den udvidede balance Garantier, forpligtelser og eventualrettigheder o.l Afrapporteringer i regnskabet Generelle redegørelser i regnskabet Supplerende redegørelser og rapporteringer vedrørende regnskabet Nøgletal BILAG 1 - REGNSKABSPRAKSIS BILAG 2 - OVERSIGTER TIL REGNSKABET: Hovedoversigt Tværgående artsoversigt Sammendrag Anlægsoversigt BILAG 3 - REGNSKABSOVERSIGTER AUTO- RISERET AF ØKONOMI OG INDENRIGSMI- NISTERIET: Side Regnskabsopgørelse Balance REGNSKABSOVERSIGT - SEKTOR: Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse: Sektor 1.00 Familieområdet Sektor 1.40 Beskæftigelsesområdet Sektor 1.70 Administration Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø: Sektor 2.00 Administration Sektor 2.10 Arealudvikling Sektor 2.20 Planlægning og Byggeri Sektor 2.30 Trafik og Veje Sektor 2.40 Natur og Miljø Sektor 2.50 Ejendomsforvaltning Sektor 2.60 Brandvæsen Sektor 2.70 Natur og Vej Service Sektor 2.90 Affald og Varme Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg: Sektor 3.30 Sundhed og Omsorg Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice: Sektor 4.70 Kultur og Borgerservice Magistratsafdelingen for Børn og Unge: Sektor 5.50 Børn og Ungeområdet Borgmesterens afdeling: Sektor 9.20 Budgetreserver Sektor 9.30 Borgmesterens Afdeling Hovedkonto 7: Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.: Konto 7 Renter Hovedkonto 8: Balanceforskydninger: Konto 8 Balanceforskydninger PERSONALEOVERSIGT AFSKRIVNING AF UERHOLDELIGE TILGOD- EHAVENDER OG KASSEDIFFERENCER... 83

4 Resultatopgørelse Resultatopgørelsen opsummerer regnskabsresultatet i en overskuelig oversigt. Udgifter, indtægter og finansieringen heraf specificeres på de væsentligste hovedposter. Af resultatopgørelsen fremgår de væsentligste regnskabsmæssige nøgletal: Overskud på de skattefinansierede områder. Forbrug af kassebeholdning. I resultatopgørelsen er endvidere anført udviklingen i det væsentligste nøgletal vedrørende den finansielle status: Finansiel egenkapital. Korrigeret finansiel egenkapital

5 - 4 - Generelle Bemærkninger Aarhus Kommune Resultatopgørelse 2014 Regnskab Budget Afvigelse (1) (2) (3)=(1)-(2) kr. Skattefinansierede nettoudgifter: Drift ekskl. de takstfinansierede områder Renter Finansielle tilskud (1) Skattefinansierede udgifter i alt Nettoindtægter: Tilskud og udligning Skatter (2) Indtægter i alt (2) - (1) Resultat (overskud) vedrørende de skattefinansierede driftsområder i alt Skattefinansierede nettoanlægsudgifter: Anlæg ekskl. de takstfinansierede områder ) De skattefinansierede anlægsområder i alt (2) - (1) - (3) Resultat (overskud) vedrørende de skattefinansierede områder i alt Finansiering *): Ændring i mellemværender med de takstfinansierede områder Nettodriftsoverskud vedrørende ældreboliger Anlægsudgifter til ældreboliger Ændring i beholdningen af pantebreve Ændring i den langfristede gæld Ændring i den kortfristede nettogæld Ændring i kassebeholdningen Nettoændring (forøgelse) af de kommunale nettoaktiver i alt Balance Finansiel egenkapital **) ***) Korrektion for udskudt forbrug Finansiel egenkapital i alt korrigeret for udskudt forbrug *) "Finansiering" angiver den måde et overskud disponeres (et underskud finansieres) ved en nettoforøgelse (-reduktion) af kommunens samlede aktiver og passiver. En nettoforøgelse af kommunens aktiver angives med positivt fortegn (+) og en nettoforøgelse af kommunens passiver angives med negativt fortegn (-). **) Den budgetterede finansielle egenkapital er opgjort som den finansielle egenkapital ultimo 2013 korrigeret for den budgetterede ændring i den finansielle egenkapital i ***) Forskellen på ændringen i de kommunale nettoaktiver og ændringen i den finansielle egenkapital på -45,7 mio. kr. skyldes nettoreguleringer af Aarhus kommunes finansielle aktiver i form af regulering af tilgodehavender, kursreguleringer m.v. jf. de generelle bemærkninger side 32 f. og de specielle bemærkninger for hovedkonto 9.

6 Den finansielle balance Den finansielle balance viser en oversigt over Aarhus Kommunes finansielle aktiver. For en samlet balance for Aarhus Kommune, som også omfatter de fysiske aktiver og en række forpligtelser henvises til side 39 ff.

7 - 6 - Generelle Bemærkninger Aarhus Kommune Finansiel balance 2014 Primo Ultimo kr. Aktiver: 9.22 Likvide aktiver Tilgodehavender hos staten Kortfristede tilgodehavender i øvrigt Langfristede tilgodehavender Udlæg vedrørende jordforsyning og forsyningsvirksomheder Aktiver vedrørende beløb til opkrævning/udbetaling for andre Aktiver tilhørende fonds og legater m.v Aktiver i alt Passiver: 9.45 Passiver tilhørende fonds og legater m.v Passiver vedrørende beløb til opkrævning/udbetaling for andre Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter Kortfristet gæld til staten Kortfristet gæld i øvrigt Langfristet gæld Balancekonto Passiver i alt Finansiel balance 0 0

8 - 7 - Generelle Bemærkninger Magistraten har d. 20. april 2015 aflagt årsregnskab for 2014 for Aarhus Kommune til byrådet. Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner samt på byrådsvedtagelser om afrapporteringer i regnskabet og lignende. Magistraten anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat. I henhold til Styrelseslovens 45 overgiver kommunalbestyrelsen/byrådet hermed regnskabet til revision. Aarhus Kommune, Borgmesterens Afdeling, april 2015 Økonomidirektør Peter Pedersen Aarhus Kommunes Magistrat, april 2015 Borgmester Jacob Bundsgaard Rådmand Thomas Medom Rådmand Kristian Würtz Rådmand Jette Skive Rådmand Rabih Azad-Ahmad Rådmand Bünyamin Simsek Magistratsmedlem Camilla Fabricius Magistratsmedlem Marc Perera Christensen Magistratsmedlem Jette Jensen Stadsdirektør Niels Højberg

9 - 8 - Generelle Bemærkninger Revisionspåtegningen indsættes her, når den foreligger pr. 15. juni 2015

10 - 9 - Generelle Bemærkninger Revisionspåtegningen indsættes her, når den foreligger pr. 15. juni 2015

11 Forord

12 Forord til regnskabet for 2014 Aarhus Kommunes finansielle regnskab for 2014 består af selve regnskabet, et bind med oversigter og opgørelser til regnskabet, et bind regnskabsbemærkninger og en økonomisk redegørelse vedrørende regnskabet. Regnskabet består indledningsvis af en række generelle bemærkninger, som omhandler forudsætningerne for regnskabet, en beskrivelse af regnskabsresultatet, en beskrivelse af Aarhus Kommunes status samt en række særlige redegørelser og resumerende oversigter. Herudover indeholder regnskabet bl. a. et resume af sektorernes regnskabsresultater, personaleoversigten og oversigten over afskrevne uerholdelige tilgodehavender. Oversigterne til regnskabet indeholder herudover følgende oversigter og opgørelser: Regnskabsoversigt. Balance. Oversigt over kautions- og garantiforpligtelser. Oversigt over eventualrettigheder. Oversigt over anlægsregnskaber. Regnskabsoversigt i strukturorden (bilag på hjemmesiden). Ejendomsfortegnelse (bilag på hjemmesiden). Specifikation af anlægsregnskaber (bilag på hjemmesiden). Regnskabsbemærkningerne indeholder regnskabets specielle bemærkninger, som sektorvis omhandler: Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser. Mål for effekter og ydelser. Særlige indsatsområder. Supplerende nøgletal. Ressourcer. Øvrige forhold. Regnskabsredegørelsen indeholder en overordnet beskrivelse af regnskabet for 2014 samt en beskrivelse af de seneste 6 års regnskabsmæssige udvikling indenfor en række områder. Regnskabsredegørelsens indhold varierer fra år til år. Indenfor de seneste år har følgende emner været belyst i regnskabsredegørelsen: En sammenfatning af regnskabet. En beskrivelse af de skattefinansierede driftsudgifter. En beskrivelse af finansieringen via generelle tilskud og skatter. En beskrivelse af den langsigtede finansiering. En beskrivelse af likviditetsforskydningerne. En beskrivelse af Aarhus Kommunes finansielle balance. En status for decentraliserede skattefinansierede områder. En beskrivelse af anlægsudgifterne. En oversigt over væsentlige kommunaløkonomiske begreber.

13 Resumé af regnskabspraksis

14 Resumé af regnskabspraksis Aarhus Kommunes regnskab er generelt udarbejdet på grundlag af reglerne herfor fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, ligesom den bagvedliggende registrering er foretaget i kommunens økonomisystem på grundlag af reglerne om god bogføringsskik. I relation til udarbejdelsen og opstillingen af Aarhus Kommunes udgiftsregnskab er der ikke afvigelser fra normal praksis vedrørende udarbejdelsen af sådanne regnskaber. Som konsekvens af de ændrede regler i Budget- og Regnskabssystemer vedr. det omkostningsbaserede driftsregnskab, har Aarhus Kommune fra regnskab 2011 valgt ikke at udarbejde en resultatopgørelse, en pengestrømsopgørelse og en omregningstabel, der har til formål at forklare forskellen mellem det omkostningsbaserede og udgiftsbaserede resultat. Ligeledes har Aarhus Kommune fra regnskab 2011 valgt, at registrere ændringen i arbejdsskade, tjenestemandspensionen samt gæld vedrørende finansielt leasede aktiver som en korrektion direkte på balancen. I forhold til regnskabet for 2013 er der følgende mindre ændringer i regnskabspraksis: Bogføringsperioden vedrørende regnskab 2014 er afsluttet tidligere end hidtil. Den tidligere afslutning af bogføringsperioden har i enkelte tilfælde medført ændringer i regnskabets periodisering i forhold til Aarhus Kommune har, som følge af den kortede supplementsperiode, fra regnskab 2014 optaget momsrefusionstilgodehavender fra staten på status i udgiftsregnskabet. Fra regnskab 2014 er periodiseringspraksis ændret for registrering af kortfristet gæld og tilgodehavender. Det er udelukkende udgifter og indtægter, der afholdes i gammelt regnskabsår, men vedrører nyt regnskabsår, der registreres på mellemregningen mellem årene. Regnskabspraksis er nærmere beskrevet i bilag I

15 Aarhusmålene

16 Aarhusmålene Fortællingen om Aarhus Aarhus har en fantastisk placering ved havet og skoven. Et levende pulserende bymiljø og den smukkeste natur beliggende helt tæt på hinanden. Aarhus er en rummelig by med plads til at udfolde sig, uanset om man er ung, gammel eller børnefamilie, studerende, kunstner, etableret erhvervsvirksomhed eller iværksætter. Man kan føle sig hjemme i Aarhus. Aarhus er "Smilets By" uhøjtidelig og tilbagelænet, ung, optimistisk, ambitiøs og summende af liv. I begyndelse af det nye årtusinde satte vi en vision for Aarhus, som vi stadig har som pejlemærke: Aarhus en god by for alle og en by i bevægelse. Visionen udtrykker det, vi sætter pris på, det vi gerne vil bevare, og det vi gerne vil udvikle. Byen udvikler sig hurtigere og hurtigere. Vi bliver mange flere aarhusianere, vi får nye bydele, en ny skyline, nye virksomheder, nye uddannelsesinstitutioner, nye kulturinstitutioner, et supersygehus, en letbane - byen ændrer karakter. Vi bevarer de grønne åndehuller, og vi fylder dem og byrummet med liv. Aarhus er i stigende grad primus motor for væksten i hele landsdelen - Aarhus er det kulturelle og erhvervsmæssige kraftcenter i Vestdanmark. Vi samarbejder med vores nabokommuner om erhvervsudvikling, kultur og infrastruktur. Vi skaber i fællesskab de betingelser, der tiltrækker attraktive jobs og kvalificerede medarbejdere. Vi er en by, hvor uddannelser og virksomheder skaber viden og internationalt udsyn. Vi har et universitet i verdensklasse. Vi er en by i vækst, men vi vil bevare det gode bymiljø og den sociale sammenhængskraft i vores by. Vi vil stadig være en god by for alle med plads til forskellighed, rum til udfoldelse og åbenhed overfor omverdenen. Vi kan have brug for omsorg og en hjælpende hånd, men vi har alle noget at bidrage med. Vi vil skabe rammer for mobilitet i bredeste forstand og have en by, hvor der er plads til alle og brug for alle. Det kan vi kun gøre sammen - alle, der føler sig hjemme i Aarhus. Udviklingen kræver noget nyt af os. Det giver en helt ny dimension i vores vision: Aarhus - en god by for alle En by med plads til at udfolde sig, hvor alle har mulighed for at tage ansvar for eget liv og udnytte egne evner. En by, hvor vi i fællesskab hjælper dem, der har brug for det. En by, hvor der er plads til forskellighed og mangfoldighed. Aarhus - en by i bevægelse En by med et stærkt og nyskabende erhvervs-, kultur- og uddannelsesliv. En by, hvor nye idéer dyrkes og prøves af i utraditionelle samarbejdsformer, og hvor ny teknologi udvikles og tages i anvendelse. Aarhus - en by med handlekraft og fællesskab En by i rivende udvikling, som vokser i størrelse og i betydning. En by, hvor vi tager medan-svaret for hele regionens udvikling på os. En by, hvor der er udsyn og skabes relationer både nationalt og internationalt. En by med ambitioner om både vækst, bæredygtighed og sammenhængskraft. En by fuld af vilje til fornyelse. En by, hvor medborgerskab er en værdi, og hvor vi hele tiden gentænker mulighederne for at leve i og udvikle vores by i fællesskab. En by, hvor vi sammen skaber rammerne for det gode liv.

17 Mål for Aarhus Fortællingen om Aarhus fortæller, hvad vi drømmer om for vores by. For at vi kan bringe Aarhus videre i den retning, har vi syv mål for Aarhus, der udspringer af fortællingen. De måler på, om vi er på vej i den retning, som vi gerne vil. Aarhusmålene er besluttet af byrådet, og byrådet sørger for at sætte initiativer i gang, så vi kan nå dem. Aarhusmålene omsættes blandt andet i de mål og indsatser, der er beskrevet i budgettet for kommunens forskellige arbejdsområder. Men kommunen kan ikke gøre det alene målene skal nås i samarbejde med alle i byen. Vi lægger vægt på at være en handlekraftig by med grøn og bæredygtig vækst, der i stigende grad er primus motor for vækst og erhvervsudvikling i hele landsdelen. Det afspejler sig i mål om flere arbejdspladser årligt i Aarhus frem til 2030, en BNP-vækst i Business Region Aarhus / Østjylland over landsgennemsnittet, og at Aarhus skal være CO2-neutral i Der skal i Aarhus skabes flere arbejdspladser årligt frem til 2030 Antal arbejdspladser ,5 2 1,5 1 0,5 0 0,5 1 I alt Ændring ,5 Opgjort i arbejdspladser primo året i det efterfølgende år ,7 176,4 175,5 176,1 178,1 180,1 182,1 184,1 186,1 188,1 190,1 1,7-0,9 0, Det bemærkes, at tal for 2014 ikke er tilgængelige før omkring april

18 BNP-vækst i Business Region Aarhus / Østjylland skal ligge over landsgennemsnittet Årlig realvækst (%) BR Aarhus 2,00% 0,10% 0,60% DK hele landet 1,20% 0,70% 0,50% Indeks (2010= indeks 100,0) BR Aarhus ,1 101,6 DK hele landet ,2 100,5 100 Det bemærkes, at tal for 2014 ikke er tilgængelige pt. Aarhus skal være CO2-neutral i 2030

19 Tons CO2 pr. indbygger udgangspunkt er 7,6 i ,6 6,5 6,1 5 Næste måling er i 2015 Vi lægger vægt på at være en by, der har et stærkt uddannelsesliv og kvalificerede medarbejdere, attraktive jobs, og hvor der er plads til alle og brug for alle. Det afspejler sig i mål om, at 95 % af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse, og at andelen af selvforsørgende borgere skal op på landsgennemsnittet. 95% af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse 95% af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse Profilmodellen: Andelen af elever, der inden for 25 år efter afsluttet 9. klasse forventes af have gennemført mindst en ungdomsuddannelse. Målsætningen gælder for årgang Tal for denne årgang foreliggern i sommeren ,2 90,2 90, Det bemærkes, at tal for 2014 ikke er tilgængelige pt.

20 Andelen af selvforsørgende borgere skal op på landsgennemsnittet Andel af selvforsørgende borgere % A n d e l ,8 0,6 0,4 0,2 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 F o r s k e l Andel i Aarhus Landsplan Forskel ml. Aarhus og landsplan Opgjort i procentandel fuldtidspersoner af befolkningen i alderen år ekskl. borgere på SU, modtagere af barselsdagpenge, efterløn, fleksydelse og pensionister Andel i Aarhus 80,5 80,1 79,8 79,8 Landsplan 80,7 80,5 80,4 80,6 Forskel ml. Aarhus og landsplan -0,3-0,4-0,7-0,8-0,65-0,5-0,35-0,2-0,1 0 Det bemærkes, at tal for 2014 ikke er tilgængelige pt. Vi lægger vægt på stadig at være en god by for alle uanset alder eller livssituation, en by med sammenhængskraft, en by der værdsætter og bygger på medborgerskab - kort sagt en by, hvor alle kan føle sig hjemme. Det afspejler sig i Aarhusmål om en høj grad af medborgerskab og Aarhus som en god by for alle. I Aarhus har vi en høj grad af medborgerskab Hvert eller hvert andet år vil et repræsentativt udsnit af borgere i Aarhus svare på en undersøgelse af, om de oplever en høj grad af medborgerskab i Aarhus. Undersøgelsen og dens indhold afvikles sammen med et eksternt analyseinstitut. Magistraten forelægges analysedesign forud herfor. Andel i % Der arbejdes pt. med et eksternt analyseinstitut på et analysedesign til forelæggelse hos magistraten.

21 Aarhus er en god by for alle Hvert eller hvert andet år vil et repræsentativt udsnit af borgere i Aarhus svare på en undersøgelse af, om de oplever Aarhus som en god by for alle. Undersøgelsen og dens indhold afvikles sammen med et eksternt analyseinstitut. Magistraten forelægges analysedesign forud herfor. Andel i % Der arbejdes pt. med et eksternt analyseinstitut på et analysedesign til forelæggelse hos magistraten.

22 De generelle bemærkninger har til formål at give et overordnet billede af, hvorledes den faktiske udvikling i regnskabsåret relaterer sig til det forventede ved budgettets vedtagelse. Herudover har de til formål at redegøre for en række tværgående forhold, som har betydning for forståelsen af regnskabsresultatet. Afvigelserne under de enkelte sektorer er nærmere beskrevet i de specielle bemærkninger til regnskabet.

23 Årsregnskabet for 2014 viser sammenhængen mellem det planlagte forbrug (budget) og det realiserede forbrug (regnskab) til de af byrådet vedtagne aktiviteter. Regnskabet muliggør derfor en vurdering af, i hvilket omfang byrådets intentioner på det økonomiske område er blevet fulgt. Herudover viser årsregnskabet, på hvilken måde regnskabsresultatet har påvirket Aarhus Kommunes finansielle situation. I regnskabets specielle bemærkninger kommenteres regnskabsresultatet på sektorniveau i relation til økonomi og målopfyldelse indenfor drifts- og anlægsvirksomheden, finansieringen og balanceforskydningerne. I de følgende afsnit vil regnskabsresultatet blive kommenteret på overordnet niveau med hensyn til forudsætninger og det generelle regnskabsresultat. Herudover er der redegjort for en række tværgående forhold med betydning for forståelsen af regnskabet for Forudsætningerne for regnskabet for 2014 Befolkningsudviklingen fra 2013 til 2014 I forbindelse med budgetlægningen for 2014 blev der som udgangspunkt forudsat en befolkning pr. 1. juli 2014 på indbyggere. Det faktiske indbyggertal pr. 1. juli 2014 blev på eller 423 flere end forventet. Ændringerne i forhold til det forventede udgangspunkt fordeler sig på følgende måde: I aldersgruppen 0-5 årige var der -320 personer færre end forventet (svarende til -1,5 % af antallet i aldersgruppen pr. 1. juli 2014). I aldersgruppen 6-15 årige var der 144 personer flere end forventet (svarende til 0,4 % af antallet i aldersgruppen pr. 1. juli 2014). I aldersgruppen årige var der -346 personer færre end forventet (svarende til -0,6 % af antallet i aldersgruppen pr. 1. juli 2014). I aldersgruppen årige var der 891 personer flere end forventet (svarende til 0,5 % af antallet i aldersgruppen pr. 1. juli 2014). I aldersgruppen årige var der 148 personer flere end forventet (svarende til 0,4 % af antallet i aldersgruppen pr. 1. juli 2014). I aldersgruppen 80 årige og derover var der -94 personer færre end forventet (svarende til -0,9 % af antallet i aldersgruppen pr. 1. juli 2014). Sammenlignet med befolkningstallet 1. juli 2013 på er der tale om en vækst på personer, svarende til 1,2 %. Ændringerne i befolkningsudviklingen i forhold til det forventede ved budgetlægningen for 2014 har generelt ikke haft væsentlige finansielle konsekvenser i forhold til det vedtagne budget. Som følge af et lavere antal 0 15 årige end forventet ved budgetlægningen, er der dog realiseret mindreudgifter på børn- og ungeområdet.

24 Pris- og lønudviklingen i 2014 Budgettet for 2014 er baseret på en gennemsnitlig generel pris- og lønstigning på 1,3 % fra budget 2013 til budget Baggrunden herfor er Kommunernes Landsforenings udmelding i juni 2013 om den forventede pris- og lønstigning fra 2013 til Den faktiske pris- og lønstigning på det kommunale område fra 2013 til 2014 er foreløbigt (marts 2015) opgjort til i gennemsnit 1,1 %. Som følge af den lavere udvikling i løn og priser end forudsat ved budgetlægningen for 2014 er der indregnet en negativ efterregulering på de decentraliserede områder på 8 mio. kr. 2. Regnskabsresultatet Overskudsbegrebet Regnskabsresultatet kan opgøres på flere måder. I Aarhus Kommune fokuseres primært på følgende opgørelser: Resultat (overskud) vedrørende de skattefinansierede driftsområder i alt: Opgjort som forskellen mellem de skattefinansierede driftsudgifter (driftsvirksomhed ekskl. de takstfinansierede områder og de beboerfinansierede udgifter vedrørende ældreboliger og nettoudgifterne til renter og finansielle tilskud) og de skattefinansierede indtægter (generelle tilskud og skatter) ((2) (1)). Resultat (overskud) vedrørende de skattefinansierede områder i alt: Opgjort som forskellen mellem de skattefinansierede udgifter (drifts- og anlægsvirksomhed ekskl. de takstfinansierede områder og de beboerfinansierede udgifter vedrørende ældreboliger og nettoudgifterne til renter og finansielle tilskud) og de skattefinansierede indtægter (generelle tilskud og skatter) ((2) (1) (3)). Det skal bemærkes, at resultatopgørelsen er opstillet efter den i Aarhus Kommune traditionelt anvendte model. For en resultatopgørelse opstillet efter Økonomi- og Indenrigsministeriets model henvises til bilag 3. Regnskabsresultatet for 2014 er resumeret i resultatopgørelsen nedenfor. Regnskabet er endvidere sammenholdt med det oprindelige budget. Aarhus Kommune Resultatopgørelse 2014 Regnskab Budget Afvigelse (1) (2) (3)=(1)-(2) kr. Skattefinansierede nettoudgifter: Drift ekskl. de takstfinansierede områder Renter Finansielle tilskud (1) Skattefinansierede udgifter i alt Nettoindtægter: Tilskud og udligning Skatter (2) Indtægter i alt (2) - (1) Resultat (overskud) vedrørende de skattefinansierede driftsområder i alt

25 Aarhus Kommune Resultatopgørelse 2014 Regnskab Budget Afvigelse (1) (2) (3)=(1)-(2) kr. Skattefinansierede nettoanlægsudgifter: Anlæg ekskl. de takstfinansierede områder ) De skattefinansierede anlægsområder i alt (2) - (1) - (3) Resultat (overskud) vedrørende de skattefinansierede områder i alt Beskrivelse af regnskabsresultatet Aarhus kommunes regnskab for 2014 viser et overskud på 157 mio. kr. Overskuddet afviger ikke væsentligt fra det budgetterede overskud på 164 mio. kr. Bagved det næsten uændrede overskud ligger væsentlige bruttoforskydninger i form af mindreudgifter vedrørende drift på 407 mio. kr. og nettomerudgifter vedrørende anlæg på 403 mio. kr. Hertil kommer nettomindreindtægter vedrørende renter, generelle tilskud og skatter set under et på 12 mio. kr. Mindreudgifterne vedrørende drift kan specificeres i følgende hovedposter: Der har ikke været behov for anvendelse af en reserve afsat vedrørende et evt. merforbrug af serviceudgifter på 104 mio. kr. Udskydelse af planlagt forbrug af opsparing på de decentraliserede områder til forbrug i efterfølgende år med 137 mio. kr. Yderligere opsparing af overskud på de decentraliserede områder på 4 mio. kr. Mindreudgifter på de ikke-decentraliserede serviceområder på 102 mio. kr. inkl. en rækker reserver, som udmøntes til de decentraliserede områder. Mindreudgifter på de ikke-decentraliserede overførselsområder på 60 mio. kr. Baggrunden for mindreudgifterne til drift er for en væsentlig dels vedkommende udskydelse af udgifter på de decentraliserede områder til afholdelse i 2015 og efterfølgende år. Hertil kommer mindreudgifter på de ikke-decentraliserede områder. Sidstnævnte mindreudgifter indgår for en dels vedkommende som en konsolidering af Aarhus Kommunes økonomi. De områder, hvor der er udskudt udgifter i væsentligt omfang til afholdelse på et senere tidspunkt kan beskrives i følgende hovedpunkter: Udskydelse af planlagt forbrug af opsparing på de decentraliserede områder til forbrug i 2015 eller efterfølgende primært på børn- og ungeområdet. Opsparing af overskud på de forskellige decentraliserede områder til forbrug i 2015 og efterfølgende år på 4 mio. kr. Indtægter vedrørende overtagelse af tjenestemandspensionsforpligtelser fra AffaldVarme. Nettomerudgifterne vedrørende anlæg kan specificeres i følgende hovedposter: Merudgifter vedrørende finansielle tilskud på 133 mio. kr. primært som følge af et kapitalindskud i Letbaneselskabet. Nulstilling af reserve vedrørende anlægsudgifter på -271 mio. kr. Mindreudgifter vedrørende anlæg på 437 mio. kr. som følge af udskydelse af planlagte anlægsudgifter til afholdelse i 2015 og efterfølgende år. Mindreindtægter vedrørende anlæg på 436 mio. kr. som følge af udskydelse af forventede indtægter bl. a. vedrørende jordsalg til 2015 og efterfølgende år.

26 Nettomindreindtægterne vedrørende renter, generelle tilskud og skatter kan specificeres i følgende hovedposter: Nettorenteindtægterne blev 20 mio. kr. mindre end budgetteret som følge af et faldende renteniveau. Nettoindtægterne vedrørende tilskud og udligning blev 7 mio. kr. lavere end forventet ved budgetlægningen som følge af efterregulering heraf. Nettoindtægterne vedrørende skatter blev 15 mio. kr. højere end budgetteret bl. a. som følge af efterregulering af bruttoskat efter 48 og af ejendomsskatterne. For at sikre en effektiv økonomistyring, hvor bevillinger både på driftsområdet og på anlægsområdet anvendes på det mest hensigtsmæssige tidspunkt, anvender Aarhus Kommune den praksis, at mindreforbrug på de decentraliserede områder og på anlægsområdet kan overføres til anvendelse i de efterfølgende år. Forudsætningen herfor er, at overførslen er i overensstemmelse med de vedtagne mål for området. For at forstå bruttoforskydningerne i regnskabet for 2014 er det derfor væsentligt at være opmærksom på, at det budgetterede overskud indeholder betydelige ønsker om forbrug af bevillinger overført fra tidligere år indenfor de decentraliserede områder og på anlægsområdet. Tilsvarende dækker det realiserede overskud over, at forventningerne om forbrug af bevillinger overført fra tidligere år ikke blev realiseret. Disse bevillinger er i stedet overført til forbrug i 2015 og efterfølgende år. På driftsområdet er der som nævnt realiseret mindreudgifter på 407 mio. kr. i Ud over mindreforbrug af driftsbevillinger på de decentraliserede områder, som overføres til anvendelse i 2015 og efterfølgende år, har der været nettomindreudgifter på de ikke-decentraliserede udgiftsområder set under et i Disse mindreudgifter kan specificeres i følgende hovedposter, som ikke er/skal overføres til anden anvendelse eller til efterfølgende år: På de ikke-decentraliserede serviceområder har der været nettomindreudgifter på 25 mio. kr. inkl. mindreudgifter vedrørende ikke-decentraliserede reserver. På de ikke-decentraliserede overførselsområder har der været mindreudgifter på 60 mio. kr. I relation hertil skal bemærkes, at de reelle mindreudgifter skønnes at være ca. 24 mio. kr. Forskellen til regnskabsresultatet skyldes primært forventninger til fremtidige efterreguleringer på området. I resultatet på 24 mio. kr. indgår et skønnet tab på 145 mio. kr. i relation til de forsikrede ledige som følge af systemfejl ved beskæftigelsestilskuddet, der ellers i udgangspunktet burde dække udgifterne til forsikrede ledige. Dette tab er dog dækket af mindreudgifter på de øvrige ikkedecentraliserede overførselsområder. En del af besparelserne på driften medfører efterreguleringer på de decentraliserede områders opsparing bl. a. som følge af afvigelser mellem de faktisk aftalte lønstigninger og de budgetterede lønstigninger og for den konstaterede udvikling i befolkningen. Som følge af opgørelsen af de faktiske lønstigninger fra 2013 til 2014 udmøntes en efterregulering af rammerne i forbindelse med regnskab 2014, som kan opgøres til en mindreudgift på 8 mio. kr. Hertil kommer en efterregulering vedrørende befolkningsudviklingen i form af mindreudgifter på 35 mio. kr. primært på børne- og ungeområdet Disse mindreudgifter indgår i vurderingen af konsekvenserne af regnskabet for 2014 for Aarhus Kommunes samlede økonomi. på rente- og finansieringsområdet er der modsvarende nettomindreindtægter på 12 mio. kr. Samlet set skønnes det, at regnskab 2014 medfører en vis konsolidering af Aarhus Kommunes økonomi på i størrelsesordenen 80 mio. kr.

27 Hertil skal bemærkes, at regnskabsresultatet skal ses i lyset af, at der forventes et tab som følge af selvbudgettering af skatterne for 2014, samt at den kommende omlægning af statsrefusionerne ligeledes forventes at medføre et tab for Aarhus Kommune. Selvom regnskabsresultatet isoleret set indebærer en konsolidering af økonomien, er der andre forhold, der trækker den anden vej. Samlet set er vurderingen at økonomien er nogenlunde uændret i forhold til det forventede ved budgetvedtagelsen. Lønudviklingen i 2014 Udgifterne til løn inklusive refusioner udgjorde mio. kr. i 2014, hvilket er en stigning ca. 2,0 procent i forhold til Den primære forklaring på de stigende udgifter til løn inklusiv refusioner er de aftalte overenskomstmæssige lønstigninger. Disse udgjorde gennemsnitligt 1,18 procent for kommunerne fra Lærerlockouten i foråret 2013 påvirker ligeledes udviklingen i lønforbruget fra 2013 til Hertil kommer effekten af en marginal stigning i antallet af fuldtidsansatte. Finansiering/Disponering af årets resultat Regnskabsresultatet (overskud i 2014), der benævnes "Resultat vedrørende de skattefinansierede områder i alt", finansieres ved en nettoforøgelse af Aarhus Kommunes aktiver jf. den efterfølgende finansieringsoversigt. Aarhus Kommune Resultatopgørelse 2014 Regnskab Budget Afvigelse (1) (2) (3)=(1)-(2) kr. Finansiering *): Ændring i mellemværender med de takstfinansierede områder Nettodriftsoverskud vedrørende ældreboliger Anlægsudgifter til ældreboliger Ændring i beholdningen af pantebreve Ændring i den langfristede gæld Ændring i den kortfristede nettogæld Ændring i kassebeholdningen Nettoændring (forøgelse) af de kommunale nettoaktiver i alt Balance Finansiel egenkapital **) ***) Korrektion for udskudt forbrug Finansiel egenkapital i alt korrigeret for udskudt forbrug *) "Finansiering" angiver den måde et overskud disponeres (et underskud finansieres) ved en nettoforøgelse (-reduktion) af kommunens samlede aktiver og passiver. En nettoforøgelse af kommunens aktiver angives med positivt fortegn (+) og en nettoforøgelse af kommunens passiver angives med negativt fortegn (-). **) Den budgetterede finansielle egenkapital er opgjort som den finansielle egenkapital ultimo 2013 korrigeret for den budgetterede ændring i den finansielle egenkapital i ***) Forskellen på ændringen i de kommunale nettoaktiver og ændringen i den finansielle egenkapital på -45,7 mio. kr. skyldes nettoreguleringer af Aarhus kommunes finansielle aktiver i form af regulering af tilgodehavender, kursreguleringer m.v. jf. de generelle bemærkninger side XXVII f. og de specielle bemærkninger for hovedkonto 9. Budgettet for 2014 blev vedtaget med et overskud på 164 mio. kr. Det budgetterede overskud indgik sammen med optagelse af lån og forbrug af likviditet i en planlagt finansiering af de

28 tastfinansierede områders investeringer. Af de takstfinansierede områders finansieringsbehov blev 483 mio. kr. dækket af et forventet likviditetsforbrug. Regnskabet for 2014 viser et overskud, som stort set svarer til det budgetterede. Der har dog været et væsentligt mindre finansieringsbehov på de takstfinansierede områder end forventet. Det betyder, at likviditeten er blevet styrket med 281 mio. kr. i 2014 i forhold til budgettet. Den finansielle egenkapital Regnskabsresultatet (overskud i 2014) viser resultatet af regnskabsårets økonomiske aktiviteter isoleret set. Aarhus Kommunes samlede økonomiske situation har gennem en årrække været vurderet ved størrelsen af den finansielle egenkapital jf. definition og opgørelse heraf side 33 f. Den finansielle egenkapital er ultimo 2014 forbedret med 46 mio. kr. mindre end planlagt ved budgetlægningen. Det er 53 mio. kr. mindre end regnskabsresultatet. Denne afvigelse skyldes nettoreguleringer af Aarhus kommunes finansielle aktiver i form af regulering af tilgodehavender, kursreguleringer m.v. jf. afsnittet om statusreguleringer side 32 f. og de generelle bemærkninger vedrørende hovedkonto 9. I relation hertil skal bemærkes, at i nogle år reduceres den finansielle egenkapital som følge af kursreguleringer, afskrivninger m.v., mens den i andre år forbedres som følge heraf. Ser man de seneste regnskabsår under et, er der ikke tale om nogen nævneværdig nettopåvirkning af den finansielle egenkapital som følge af kursreguleringer og afskrivninger. Overførsel af ikke-forbrugte bevillinger til 2015 og efterfølgende år I Aarhus Kommune har Byrådet generelt godkendt den praksis, at mindreudgifter i forhold til budgettet (for decentraliserede områders vedkommende rammen) kan overføres til forbrug i de efterfølgende år indenfor langt de fleste decentraliserede udgiftsområder. Niveauet for nettoudgifterne i regnskabet for 2014 skal ses i sammenhæng med muligheden for overførsler af bevilgede men ikke-forbrugte udgifter mellem årene. Behovet for overførsler af ikke-forbrugte bevillinger mellem årene medfører, at regnskabsresultatet kan svinge markant alt efter behovet for overførsler. I år med mindreforbrug i forhold til det bevilgede vil der typisk være overskud eller mindre underskud end forventet, mens der i år med merforbrug i forhold til det forventede typisk vil være underskud eller mindre overskud end forventet. I figur 1 vises de seneste års udvikling i overskuddet. En væsentlig årsag til udsvingene fra år til år er de nævnte overførsler mellem årene. På drifts- og anlægsområdet er i lighed med tidligere år overført ikke forbrugte bevillinger til forbrug i 2014 i betydeligt omfang. Regnskabet for 2014 viser dog, at det ikke er alle de overførte bevillinger fra tidligere år, det har været muligt at anvende i 2014.

29 Figur 1. Regnskabsresultat Faktisk/forventet overskud Overskud B-2015 Som følge heraf er der - ligeledes i lighed med tidligere år - behov for overførsel af ikkeforbrugte bevillinger fra 2014 til perioden 2015 til 2018 i betydeligt omfang jf. opgørelserne på side 50 og opgørelsen af de decentraliserede områders opsparing side 29 ff. Sådanne overførsler er en konsekvens af de bevillingsprincipper Aarhus Kommune anvender. Opgjort medio marts 2015 forventes på det skattefinansierede område overført tidligere bevilgede nettoudgifter på mio. kr. til anvendelse i 2015 og efterfølgende år. Heraf er 916 mio. kr. allerede indregnet i det ajourførte budget for 2015 til Overførslerne kan overordnet specificeres i følgende kategorier: Der overføres opsparing vedrørende de decentraliserede områder på 598 mio. kr. Dette beløb er stort set indregnet i det ajourførte budget for 2015 til 2018 i forbindelse med tillægsbevillinger på et tidligere tidspunkt og i forbindelse med budgetlægningen for 2015 til Der overføres/modregnes diverse drifts- og anlægsudgifter på netto 487 mio. kr. til 2015 og efterfølgende år. Heraf er 317 mio. kr. indregnet i forbindelse med tillægsbevillinger på et tidligere tidspunkt. På ældreboligområdet overføres tidligere bevillinger på 77 mio. kr. til 2015 og efterfølgende år. Heraf er 96 mio. kr. indregnet i forbindelse med tillægsbevillinger på et tidligere tidspunkt. På det takstfinansierede området overføres tidligere bevillinger på 498 mio. kr. til 2015 og efterfølgende år. De økonomiske konsekvenser af regnskabsresultatet for 2014 En vurdering af regnskabet for 2014 viser, at samlet set skønnes det, at regnskabet medfører en vis konsolidering af Aarhus Kommunes økonomi på i størrelsesordenen 80 mio. kr. mio. kr., når der ses bort fra forventede efterreguleringer vedrørende overførselsudgifterne.

30 Hertil skal bemærkes, at regnskabsresultatet skal ses i lyset af, at der forventes et tab som følge af selvbudgettering af skatter og generelle tilskud for 2014, samt at den kommende omlægning af statsrefusionerne og justeringen af udligningen ligeledes forventes at medføre et tab for Aarhus Kommune. Disse forhold påvirker dog først kommunens økonomi i henholdsvis 2017 og Som nævnt har der været nettomindreudgifter vedrørende de ikke-decentraliserede udgifter. Ifølge Aarhus Kommunes økonomiske styringsprincipper kan mindreudgifter på de ikkedecentraliserede områder anvendes til finansiering af merudgifter indenfor andre udgiftsområder. Tilsvarende skal merudgifter på de ikke-decentraliserede områder finansieres af mindreudgifter indenfor de andre udgiftsområder. På de ikke-decentraliserede serviceområder har der været nettomindreudgifter på 25 mio. kr. inkl. mindreudgifter vedrørende ikke-decentraliserede reserver. På de ikke-decentraliserede overførselsområder har der været mindreudgifter på 60 mio. kr. I relation hertil skal bemærkes, at de reelle mindreudgifter skønnes at være ca. 24 mio. kr. Forskellen til regnskabsresultatet skyldes primært forventninger til fremtidige efterreguleringer på området. I resultatet på 24 mio. kr. indgår et skønnet tab på 145 mio. kr. i relation til de forsikrede ledige som følge af systemfejl ved beskæftigelsestilskuddet, der ellers i udgangspunktet burde dække udgifterne til forsikrede ledige. Dette tab er dog dækket af mindreudgifter på de øvrige ikke-decentraliserede overførselsområder. Overførselsområdet, herunder også de forsikrede ledige, kan først endeligt gøres op, når regnskabet på landsplan er gjort endeligt op. Det skal bemærkes, at vurderinger af regnskabsresultatet er baseret på følgende forudsætninger: At nettomindreudgifterne vedrørende budgetreserverne modsvares af de opgjorte efterreguleringer indenfor de decentraliserede områder og de ikke-decentraliserede service- og overførselsområder bl. a. vedrørende barsel, befolkningsudviklingen, beskæftigelsesområdet, sundhedsområdet m.v. At der ikke kommer forringelser på overførselsområderne ud over hvad der allerede er kendskab til/taget højde for. Holder disse forudsætninger ikke, vil der ske en tilsvarende ændring af overskuddet og den finansielle egenkapital. De decentraliserede områders opsparing For en lang række institutioner/forvaltninger indenfor Aarhus Kommune har Byrådet vedtaget en decentraliseringsordning. Disse ordninger indebærer, at de pågældende institutioner/forvaltninger har rammestyring på det økonomiske område med mulighed for opsparing/låntagning indenfor visse udsvingsgrænser. Dette indebærer, at der forbrugsmæssigt kan ske betydelige forskydninger mellem årene i form af opsparing af overskud eller forbrug af opsparet overskud. Opgjort april 2015 har de decentraliserede områder opsparet 598 mio. kr. ultimo 2014, som indgår i kommunens kassebeholdning. Opsparingen er netto formindsket med 63 mio. kr. i regnskabsåret Opgjort brutto har der været et samlet overskud på 4 mio. kr. samt saldokorrektioner på -67 mio. kr. Denne opsparing har medført en tilsvarende forbedring af den finansielle egenkapital ultimo Da de opsparede beløb må forventes anvendt på et senere tidspunkt vil forbedringen af den finansielle egenkapital udlignes som følge heraf. Der opgøres en korrigeret finansiel egenkapital, som taget højde herfor jf. definitionen af den korrigerede finansielle egenkapital side 34.

31 Det opsparede beløb ultimo 2014 fordelt på sektorer opgjort april 2015 er resumeret i efterfølgende oversigt: Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2014 Status Primo *) Overskud i inkl. forrentning Statuskorrektioner m.v. #) kr. Status ultimo 1.02 Socialforvaltningen, tilbud til familier og handicappede Familieområdet - overførsler, decentraliseret område Beskæftigelsesområdet, adm Beskæftigelsesområdet, budgetgaranteret Decentraliserede udgifter danskundervisning Administration, Sociale Forhold og Beskæftigelse Administration, Teknik og Miljø Arealudvikling Planlægning og byggeri Trafik og veje, vejvæsen Trafik og veje, kollektiv trafik Trafik og veje, P-kontrol Natur og miljø, grønne områder Ejendomsforvaltning Redningsberedskab Natur og vej service, drift Sundhed og Omsorg Kultur og Borgerservice Børn og ungeområdet Adm. m.v., Borgmesterens Afdeling Personalegoder Seniorjob - Decentraliseret område I alt *) I forhold til regnskabet for 2013 er primosaldoen korrigeret for diverse overførsler til bl.a. anlæg. #) Statuskorrektionerne vedrører bl. a. korrektion for barsel, tilpasninger til befolkningsudviklingen, efterregulering til den faktiske lønudvikling, overførsler til bl. a. anlæg og overførsler til efterfølgende år. Det er ikke alle statuskorrektioner, som kan opgøres i forbindelsen med regnskabsaflæggelsen. Sådanne korrektioner opgøres efterfølgende og indregnes i 2015 eller efterfølgende år. Statuskorrektionerne i 2014 vedrører primært korrektioner for befolkningsudviklingen og korrektion vedrørende underskud på sektor 1.45 Danskundervisning. Hertil kommer, at overskuddet og statuskorrektionerne indeholder konsekvenserne af en lang række rammeændringer og saldokorrektioner, som enten er en direkte konsekvens af byrådsbeslutninger eller er en følge af diverse byrådsvedtagne efterreguleringsordninger. Fordi de typisk først kan gøres op i forbindelse med regnskabsafslutningen indgår disse rammeændringer og statusreguleringer ikke i budgettet. Såfremt de ikke er finansieret af afsatte reserver vil de derfor alt andet lige medføre en påvirkning af den finansielle egenkapital, som er afhængig af størrelse og typen, ved udgangen af budgetperioden 2015 til 2018.

32 En væsentlig kilde til statuskorrektioner er generelt korrektioner som følge af, at befolkningsudviklingen eller lønudviklingen har været afvigende i forhold til det forudsatte ved budgetlægningen. Selvom befolkningsudviklingen i regnskab 2014 har ligget tæt på det forventede ved budgetlægningen, har den realiserede udvikling dog medført mindre udgiftsbesparelser, som er indregnet i den opgjorte opsparing. Lønudviklingen i 2014 har været lavere end forventet ved budgetlægningen. Besparelsen som følge heraf er indregnet i den opgjorte opsparing. Udviklingen i de decentraliserede områders opsparing er vist i figur 2: Figur 2. Akkumuleret nettoopsparing 10,0% lt i a r e m m f ra a t n c e ro P 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% r e ris p e d n e b lø r, e n ro. k io M ,0% I pct af ramme Akkumuleret nettooverskud 3. Den finansielle balance Finansiel balance Aarhus kommunes finansielle balance vurderes dels ved en finansiel balancekonto (finansielt egenkapitalbegreb defineret af Økonomi- og Indenrigsministeriet) og ved den finansielle egenkapital jf. definitionen heraf 33 f. Den finansielle balance er en oversigt over kommunens finansielle aktiver og passiver. Når ændringen af balancekontoen og den finansielle egenkapital i den finansielle balance ikke nøjagtigt svarer til kommunens overskud skyldes det, at den finansielle balance herudover reguleres for kursændringer på obligationsbeholdninger, valutakursændringer vedrørende udlandsgælden, afskrivning af uerholdelige tilgodehavender m.v. jf. beskrivelsen af statusreguleringer side 32 f.

33 Det skal bemærkes, at værdien af kommunens grunde og ejendomme, lagerbeholdninger, garantiforpligtelser, finansielle risici, eventualrettigheder samt kommunens pensionsforpligtigelse m.v. ikke indgår i den finansielle balanceopgørelse jf. bl. a. afsnittet om den udvidede balance side 39 ff. I oversigten er den finansielle balance (balancekontoen) resumeret. Det fremgår heraf, at den finansielle balance i 2014 er forbedret med 230 mio. kr. til i alt mio. kr. Forbedringen i balancekontoen skyldes bl. a. det realiserede/budgetterede overskud. Det skal bemærkes, at balancekontoen ud over årets regnskabsresultat er påvirket af en lang række op- og nedskrivninger af Aarhus Kommunes aktiver og passiver. Det fremgår ligeledes, at den finansielle egenkapital, er forbedret med 111 mio. kr. til i alt mio. kr. Forbedringen af balancekontoen er fremkommet via en forværring i likviditeten på 167 mio. kr. (A1 + A2), en formindskelse af de langfristede tilgodehavender med 39 mio. kr. (B), ved en reduktion af den skattefinansierede langfristede gæld med 428 mio. kr. (C1) samt ved en formindskelse af gælden vedrørende ældreboliger m.v. med 8 mio. kr. (C2-C4). Aarhus Kommune Finansiel balance 2014 Ultimo 2013 Ultimo 2014 Ændring (1) (2) (3)=(2)-(1) kr. Kassebeholdning (A1) Kortfristet nettoformue *) (A2) Likviditet (A) Finansielle tilskud (B1) Pantebreve m.v. (B2) Langfristede tilgodehavender (B) Skattefinansieret langfristet gæld (C1) Langfristet gæld vedrørende ældreboliger (C2) Langfristet gæld vedrørende de takstfinansierede områder (C3) Øvrige langfristede udlæg (C4) Langfristet gæld i alt (C) Balancekonto (finansiel formue) (A+B-C1- C2+C4) Finansiel egenkapital (A1+A2+B2-C1) #) Korrektion for udskudt forbrug ##) Finansiel egenkapital i alt korrigeret for udskudt forbrug *) Den kortfristede nettoformue indeholder et udlæg vedrørende ældreboliger i form af afholdte men ikkelånefinansierede anlægsudgifter og beboerindskud vedrørende ældreboliger. I den langfristede gæld vedrørende ældreboliger er udlægget og beboerindskuddet indregnet som en del af gælden. #) Når ændringen af balancekontoen på den finansielle status normalt ikke nøjagtigt svarer til regnskabsresultatets over- /underskud skyldes det, at den finansielle status herudover reguleres for kursændringer på obligationsbeholdningen, valutakursændringer vedrørende udlandsgælden, afskrivning af uerholdelige tilgodehavender m.v. jf. de efterfølgende bemærkninger vedrørende statusreguleringer og de specielle bemærkninger vedrørende hovedkonto 9. ##) Der henvises til de efterfølgende bemærkninger vedrørende opgørelsen af den finansielle egenkapital. I løbet af regnskabsåret indeholder den finansielle balance Aarhus Kommunes indskud i Landsbyggefonden. Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriets konteringsregler skal dette aktiv nulstilles ultimo regnskabsåret og tilbageføres igen primo næste regnskabsår. Baggrunden herfor er, at det skønnes, at kursværdien af indskuddet i Landsbyggefonden, som følge af de mulig-

Aarhus er "Smilets By" uhøjtidelig og tilbagelænet, ung, optimistisk, ambitiøs og summende af liv.

Aarhus er Smilets By uhøjtidelig og tilbagelænet, ung, optimistisk, ambitiøs og summende af liv. 1 Fortællingen om Aarhus Aarhus har en fantastisk placering ved havet og skoven. Et levende pulserende bymiljø og den smukkeste natur beliggende helt tæt på hinanden. Aarhus er en rummelig by med plads

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance 340 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 311-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Aarhus Kommunes regnskab for 2018

Aarhus Kommunes regnskab for 2018 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. april 2019 Aarhus Kommunes regnskab for 2018 1. Resume Driftsresultatet for 2018 viser en forbedring på 326 mio. kr. i forhold

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012 Bilag til indstilling Bilag 4: Beskrivelse af regnskabsresultatet B4.1 De decentraliserede områder Regnskabsresultatet for de decentraliserede skattefinansierede områder Tabellen Opsparingsopgørelse 2012

Læs mere

Aarhus Kommune. Regnskab

Aarhus Kommune. Regnskab Aarhus Kommune for 2013 Aarhus Kommune for 2013 Indholdsfortegnelse RESULTATOPGØRELSE... BALANCE (hovedfunktionsniveau)... LEDELSESPÅTEGNING... REVISIONSPÅTEGNING... VII XI XII XIII FORORD... XIX GENERELLE

Læs mere

Aarhus Kommune. Regnskab. for 2016

Aarhus Kommune. Regnskab. for 2016 Aarhus Kommune Regnskab for 2016 Regnskab 2016 Aarhus Kommune Regnskab for 2016 Regnskab 2016 Indholdsfortegnelse Side Side Resultatopgørelse... 4 Balance (hovedfunktionsniveau)... 6 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Aarhus Kommune. Regnskab. for 2018

Aarhus Kommune. Regnskab. for 2018 Aarhus Kommune Regnskab for 2018 Aarhus Kommune Regnskab for 2018 Indholdsfortegnelse Side Side Resultatopgørelse... 4 Balance (hovedfunktionsniveau)... 6 Ledelsespåtegning... 7 Revisionshonorar og Revisionspåtegning...

Læs mere

Aarhus Kommune. Regnskab. for 2017

Aarhus Kommune. Regnskab. for 2017 Aarhus Kommune Regnskab for 2017 Regnskab 2017 Aarhus Kommune Regnskab for 2017 Regnskab 2017 Indholdsfortegnelse Side Side Resultatopgørelse... 4 Balance (hovedfunktionsniveau)... 6 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Aarhus Kommune. Regnskab. for 2015

Aarhus Kommune. Regnskab. for 2015 Aarhus Kommune Regnskab for 2015 Aarhus Kommune Regnskab for 2015 Indholdsfortegnelse Resultatopgørelse... 4 Balance (hovedfunktionsniveau)... 6 Ledelsespåtegning... 7 Revisionspåtegning... 8 Forord...

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. september Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet for pr. ultimo juni 1. Resume På baggrund

Læs mere

Aarhusmål og Aarhusfortællingen Maj 2018

Aarhusmål og Aarhusfortællingen Maj 2018 Aarhusmål og Aarhusfortællingen 2018-2021 16. Maj 2018 Aarhusfortællingen Fortællingen om Aarhus 2018-2021 (ny udgave) Aarhus har en fantastisk placering ved havet og skoven. Et levende pulserende bymiljø

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2005 pr. ultimo juli Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2005 pr. ultimo juli Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. september Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet for pr. ultimo juli 1. Resume Kommunerne

Læs mere

Halvårsregnskab 2012

Halvårsregnskab 2012 Halvårsregnskab 2012 August 2012 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2012... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Finansielle tilskud (B1) Pantebreve (B2) Langfristede tilgodehavender (B)

Finansielle tilskud (B1) Pantebreve (B2) Langfristede tilgodehavender (B) Notat Bilag 2 Den 30. juli 2006 Nøgletalsbegreberne overskud og finansiel egenkapital Den overordnede økonomistyring i Århus Kommune er baseret på udviklingen i to centrale nøgletal: Over-/underskud på

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. september 2016 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

10.7. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse

10.7. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse Budget- og regnskabssystem 10.7 - side 1 Dato: 24. februar 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2005 10.7. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2 fremgår

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

SAMMENDRAG BUDGET

SAMMENDRAG BUDGET SAMMENDRAG BUDGET 2017-2020 Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men med større detaljerings af de enkelte hovedposter. For driftsvirksomhed og anlægsvirksomhed er der under de

Læs mere

Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de finansielle konti. 1.

Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de finansielle konti. 1. Bilag 2 til indstilling om forventet regnskab 2012 for Aarhus Kommune Den 6. december 2012 Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de

Læs mere

SAMMENDRAG BUDGET

SAMMENDRAG BUDGET SAMMENDRAG BUDGET 2019-2022 Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men med større detaljerings af de enkelte hovedposter. For driftsvirksomhed og anlægsvirksomhed er der under de

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering 300 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter af

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2017

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. september 2017 for 2017 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet. I forhold til budget 2017 viser

Læs mere

SAMMENDRAG MAGISTRATENS BUDGETFORSLAG

SAMMENDRAG MAGISTRATENS BUDGETFORSLAG SAMMENDRAG MAGISTRATENS BUDGETFORSLAG 2019-2022 Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men med større detaljerings af de enkelte hovedposter. For driftsvirksomhed og anlægsvirksomhed

Læs mere

Der er endvidere tæt sammenhæng mellem forbruget af likvide aktiver, optagelsen af lån samt udviklingen i renteudgifterne på hovedkonto 7.

Der er endvidere tæt sammenhæng mellem forbruget af likvide aktiver, optagelsen af lån samt udviklingen i renteudgifterne på hovedkonto 7. - 219 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Aarhus Kommune. Regnskab

Aarhus Kommune. Regnskab Aarhus Kommune Regnskab for 2013 Aarhus Kommune Regnskab for 2013 Indholdsfortegnelse RESULTATOPGØRELSE... BALANCE (hovedfunktionsniveau)... LEDELSESPÅTEGNING... REVISIONSPÅTEGNING... VII XI XII XIII FORORD...

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Budget 2016-2019 - 1 - Hovedkonto 8, Balanceforskydninger Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver,

Læs mere

Varde Kommune Halvårsregnskab 2015

Varde Kommune Halvårsregnskab 2015 2 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord...5 Ledelsens påtegning...7 Ledelsens beretning...8 Halvårsregnskabet...10 Regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015...10 Balance pr. 30. juni 2015...11 Bemærkninger

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 17. september 2007 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni

Læs mere

Konto/tekst Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt kroner kroner 1.

Konto/tekst Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt kroner kroner 1. Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION) SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE 1.00 Familieafdelingen 2.798.595-639.028 2.540.188-294.123 2.421.505-228.981 1.40 Beskæftigelsesafdelingen

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Budget 2015-2018 - 1 - Hovedkonto 8, Balanceforskydninger Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver,

Læs mere

Halvårsregnskab 2014

Halvårsregnskab 2014 Halvårsregnskab 2014 August 2014 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2014... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...

Læs mere

Den 9. maj 2007 Århus Kommune

Den 9. maj 2007 Århus Kommune Til Århus Byråd via Magistraten Den 9. maj 2007 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Indstilling vedrørende Århus Kommunes regnskab for 2006 1. Resume Regnskabet for 2006 viser et overskud på det skattefinansierede

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger. NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således

Læs mere

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2015

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. september 2015 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2015 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet

Læs mere

Halvårsregnskab 2013

Halvårsregnskab 2013 Halvårsregnskab 2013 August 2013 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2013... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...

Læs mere

Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg

Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg Kommunens årsberetning Hoved- og nøgletal Oversigt over økonomiske nøgletal i mio. kr. 2014 2013 2012 2011 sopgørelsen (udgiftsbaseret) Resultat af ordinær driftsvirksomhed 180,0 188,3 195,0 185,1 83,3

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BUDGET 2016-2019 SAMMENDRAG

AARHUS KOMMUNE BUDGET 2016-2019 SAMMENDRAG AARHUS KOMMUNE BUDGET 2016-2019 SAMMENDRAG Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men med større detaljerings af de enkelte hovedposter. For driftsvirksomhed og anlægsvirksomhed er

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

INDHOLD. Forord af borgmester Jacob Bundsgaard 2. Resultatopgørelse 3

INDHOLD. Forord af borgmester Jacob Bundsgaard 2. Resultatopgørelse 3 Økonomisk Redegørelse - Regnskab 2012 Maj 2013 Den økonomiske udvikling i Aarhus Kommune i perioden 2007-2012 INDHOLD Forord af borgmester Jacob Bundsgaard 2 Resultatopgørelse 3 1. Indledning og overblik

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2019

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 Økonomivurdering 1. kvartal 2019 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 1. kvartal 2019 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 8,2 mio. kr. på drift og et mindreforbrug på 58,1 mio.

Læs mere

Regnskab Roskilde Kommune

Regnskab Roskilde Kommune Roskilde Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledende afsnit... 3 1.1 Hvordan gik det i... 3 1.2 De samlede driftsudgifter... 4 1.3 Indtægterne i regnskab... 5 1.4 Anlægsudgifter... 5 1.5 Befolkningsudvikling...

Læs mere

Renterne omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender og gæld samt kursgevinster og -tab på de likvide aktiver og optagne lån.

Renterne omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender og gæld samt kursgevinster og -tab på de likvide aktiver og optagne lån. - 312-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender og gæld

Læs mere

Økonomirapport nr. 1 for Afrapportering pr. 29. februar Til DIF Til ØU Økonomi og Stab 17.

Økonomirapport nr. 1 for Afrapportering pr. 29. februar Til DIF Til ØU Økonomi og Stab 17. Afrapportering pr. 29. februar 216 Til DIF 18.3.216 Til ØU 5.4.216 Økonomi og Stab 17. marts 216 Økonomirapport nr. 1 for 216 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2 262 Albertslund SIDE 2 Indhold 1. Status

Læs mere

Halvårsregnskab Aalborg Kommune..

Halvårsregnskab Aalborg Kommune.. Punkt 2. Halvårs - Aalborg Kommune.. -26964. Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender halvårs for Aalborg Kommune. Sagsbeskrivelse Med lov nr. 156 af 26. februar 2011 om ændring af lov

Læs mere

Halvårsregnskab 2017

Halvårsregnskab 2017 Halvårsregnskab 2017 Regnskabsopgørelse pr. 30-06-2017 Alle beløb i 1.000 kr. Vedtaget Omplac og Korrigeret Halvårs Administrativt Forventet Afvigelse - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud budget

Læs mere

egnskabsredegørelse 2016

egnskabsredegørelse 2016 Furesø Kommune Regnskab R egnskabsredegørelse Driftsregnskab for regnskabsår (udgiftsbaseret regnskab) Furesø Kommunes samlede regnskabsresultat på det skattefinansierede område, opgjort efter, at årets

Læs mere

Generelle bemærkninger til personaleoversigten

Generelle bemærkninger til personaleoversigten en indeholder oplysninger om regnskabsårets personaleforbrug omregnet til fuldtidsbeskæftigede efter gældende overenskomst sammenholdt med det tilsvarende personaleforbrug for året før. Endvidere indeholder

Læs mere

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune.

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune. Punkt 2. Godkendelse af halvårsregnskab 2016 - Aalborg Kommune. 2016-041110 Magistraten indstiller, at byrådet godkender halvårsregnskab 2016 for Aalborg Kommune i henhold til lov. nr. 156 af 26. februar

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 06-02-2014 Sagsnr. 2013-0264522 Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab

Læs mere

Budgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling

Budgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling revision 31.5.2014 August 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for revisionen pr. 31. maj 2014 1. Status maj 2014 grafisk overblik 2. Tværgående

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

AKTUEL ØKONOMI Ultimo august 2018

AKTUEL ØKONOMI Ultimo august 2018 AKTUEL ØKONOMI Ultimo august 2018 Indhold Resume og indledning... 1 Risikofaktorer... 2 Den faktiske kassebeholdning... 3 Den gennemsnitlige likviditet... 4 Ændringer i forhold til sidste måneds aktuelle

Læs mere

På det brugerfinansierede område er det samlede resultat af virksomheden i 2011 en forbedring på 5,4 mio. kr. Regnskab 2010

På det brugerfinansierede område er det samlede resultat af virksomheden i 2011 en forbedring på 5,4 mio. kr. Regnskab 2010 Indledende afsnit 1.1 Hvordan gik det i Da Byrådet i vedtog budgettet for var det samlet forudsat, at budgettet stort set balancerede med en øget beholdning af likvide aktiver på 7,6 mio. kr. et for viser

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.3.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16. april 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE Positive tal angiver udgifter ---------- hele 1.000 kr. --------

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018.

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. BUDGET 2019-2022 Roskilde Kommunes budget for 2019-2022 blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. tet for 2019-2022 fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.

Læs mere

DIREKTIONENS STAB. Notat. Halvårsregnskab og økonomivurdering pr. 30. juni Forord

DIREKTIONENS STAB. Notat. Halvårsregnskab og økonomivurdering pr. 30. juni Forord DIREKTIONENS STAB Notat Halvårsregnskab og økonomivurdering pr. 30. juni 2017 Forord Kommunerne har siden 2011 udarbejdet et halvårsregnskab. Baggrunden herfor er aftalen for 2011 mellem KL og regeringen

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Oktober 2014 regnskab 2014 Tabel 1 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventninger INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 samt forventet regnskab 2016... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts

Læs mere

Indstilling. Indstilling vedrørende Århus Kommunes åbningsbalance for Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling vedrørende Århus Kommunes åbningsbalance for Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 26. november 2007 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling vedrørende Århus Kommunes åbningsbalance for

Læs mere

Side 1 af 11. Sorø Kommune

Side 1 af 11. Sorø Kommune Side 1 af 11 Regnskabsopgørelsen (Minus er udtryk for et underskud) opr. budget regnskab afvigelse Resultat af ordinær driftsvirksomhed (skat og udligning, fratrukket driftsudgifter og renter) Resultat

Læs mere

Glostrup Kommunes Regnskab 2017

Glostrup Kommunes Regnskab 2017 Rettelsessider til Glostrup Kommunes 2017 BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab har foretaget en analyse af mellemregning mellem årene for flere kommuner. I den forbindelse er de nået frem til, at

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende

Læs mere

Generelle bemærkninger til regnskab 2015

Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den

Læs mere

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi Økonomisk oversigt () Løbende priser Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -6,9-6,1-5,2 0,9 Renteudgifter 34,2 30,1

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Oversigtsbind 2014 Kolding Kommune

Oversigtsbind 2014 Kolding Kommune Oversigtsbind 214 Kolding Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Udgiftsregnskab...3 Hovedoversigt til regnskab... 4 Regnskabsoversigt, bevillingsregnskab... 6 Oversigt over bevillingsudnyttelsen...16 Oversigt over

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering April 2014 Forventet regnskab 2014 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... BILAG 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 5 REGNSKABSOPGØRELSE... 5 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Ændringer i økonomien siden B2014-2017

Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Bilag 2 Dato 20-08-2014 Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Tabellen viser de væsentligste ændringer i økonomien i budgetforslaget for 2015-2018. Ændringerne er kommet til, siden Byrådet sidst har behandlet

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere