Strategiplanlægning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategiplanlægning 2013-2024"

Transkript

1 Strategiplanlægning

2 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Varme (i det følgende benævnt som: Aalborg Forsyning, Varme eller Varmeforsyningen) Hjulmagervej Aalborg Udgivelse: Maj 2012 Sagsnr.: Titel: Strategiplan for Aalborg Forsyning, Varme Strategiplan Maj

3 0. Resume og indledning Resumé Varmeforsyningen udfører køb, produktion, distribution, service, rådgivning og markedsføring af fjernvarme. Varmeforsyningen har ultimo 2011 for det centrale område opnået en tilslutning på 98,6 %. For de decentrale områder er tilslutningen på 77,1 %, og den samlede tilslutning er på 98,3 %. Planens udviklingsområder er: Miljøforbedringer. Udbygning af forsyningsområdet. Udnyttelse af overskudsvarme. Energiøkonomisk driftsoptimering. Udbygning og drift af reservecentraler. Ledningsnet - optimering og vedligeholdelse. Systematisk vedligeholdelse. Decentrale kraftvarmeværker og varmeværker, overtagelse. Service og rådgivning til kunder. Øget energisparerådgivning hos kunder. Personaleudvikling/generationsskifte. Strategiplan Maj

4 1. Målsætninger 1.1. Forsyningsvirksomhederne Mission Forsyningsvirksomhederne forsyner kunderne i Aalborg med energi og vand, bortskaffer spildevand og affald og bidrager til et rent miljø Vision Forsyningsvirksomhederne vil være kendt som en konkurrencedygtig og resultatorienteret servicekoncern med en klar miljøprofil Værdi Forsyning med sund fornuft Varmeforsyningen Generelle mål Varmeforsyningen skal være og opfattes som: En sikker, stabil og konkurrencedygtig leverandør, der leverer fjernvarme og serviceydelser billigst muligt til flest mulige En tidssvarende, velfungerende og troværdig servicevirksomhed, der sætter kunden i centrum. En virksomhed, der har fokus på miljø og arbejdsmiljø En konkurrencedygtig leverandør af tjenesteydelser, baseret på stordriftsfordele og specialviden Detaljerede mål Marked Udvikle, vedligeholde og markedsføre et kvalitetsprodukt på vilkår, der sikrer konvertering af restmarked og tilslutning af nyt byggeri Udbygge markedet og udvide forsyningsområdet under afvejning af samfundsmæssige, selskabsøkonomiske og miljømæssige forhold Konkurrencedygtighed Varmeforsyningen vil være blandt de 3 bedste målt i forhold til 6-by samarbejdet på følgende nøgletal: Pris for opvarmning af et standardhus Samlede omkostninger pr. solgt energienhed Produktionsomkostninger i forhold til produceret energi Varmetab i forhold til produceret energi Spædevand pr. km ledning Administrationsomkostninger excl. PSO pr. solgt MWh Vedligeholdelsesudgifter(ledninger og brønde) pr. km ledning. Herudover vil Varmeforsyningen være blandt de to af 6-byerne, der i 2012 reducerer elforbruget pr. solgt energimængde mest i forhold til benchmarkingresultaterne fra Strategiplan Maj

5 Målopfyldelse dokumenteres i forbindelse med den årlige benchmarking, der gennemføres selskaberne/virksomhederne imellem Service Sikre kundens mulighed for en bedre udnyttelse af fjernvarmen gennem service og rådgivning vedrørende varmeanlæg Yde energisparerådgivning via Energicenter Aalborg i et bredt samarbejde med eksterne aktører Produktion Udvikle, vedligeholde og anvende produktionsanlæg under hensyn til at optimere energiforbrug og reducere miljøpåvirkning Købe mest mulig varme baseret på overskudsvarme og kraftvarme Udbygge reservekapacitet, så der altid er sikker produktionsreserve i en ekstrem vintersituation med de to største enheder ude Planlægge, så reserveeffekt bliver koncentreret på få centraler Sikre, at Varmeforsyningens egen reserveeffekt er på mindst halvdelen af effektbehovet under ekstrem vinterbelastning Distribution Udvikle, vedligeholde og anvende distributionsanlæg under hensyn til at optimere energiforbrug og reducere miljøpåvirkning Forbedre nettab og forsyningssikkerhed gennem løbende vedligeholdelse og renovering af ledningsnettet Holde temperaturen på nettet lavest mulig under hensyn til optimal drift og forbrugernes behov Optimere nettets opbygning og benyttelse løbende Opspore og udbedre lækager så tidligt som muligt Organisation og personale Udvikle organisation og personale, så målsætningerne kan realiseres Opbygge og vedligeholde kernekompetencer og samtidig være åben over for opgaver, der kan løses eksternt Anvende et værdigrundlag for ledelse, der, baseret på tillid, fastsætter retning, skaber tilslutning, motiverer og inspirerer - og derved får medarbejderne til at trives og samtidig gøre de rigtige ting i en foranderlig verden Skabe respekt om det at arbejde ved Varmeforsyningen Miljø Vedligeholde et certificeret miljø- og arbejdsmiljøsystem efter principperne i ISO og OHSAS 18001, der sikrer kortlægning og forbedring af miljø og arbejdsmiljøpåvirkninger samt løbende inddragelse af miljøaspektet ved planlægning af aktiviteter Fremme et godt arbejdsmiljø, karakteriseret ved uddelegering under ansvar, kvalitet i arbejdsopgaver samt selvkontrol Målstyring Varmeforsyningens strategiplan har i mange år indeholdt en lang række målsætninger, som ledelsen har anvendt som styringsredskab i forhold til virksomhedens overordnede planlægning og drift. Ledelsen ønsker i strategiperioden at gøre strategiplanens mål mere operationelle, dynamiske, synlige og kendte for medarbejderne, så målstyring som ledelsesdisciplin kan indføres gradvist i strategiplanperioden. I strategiplanperiodens første år vil der blive gjort tiltag til at udarbejde et beslutningsgrundlag om indførelse af decideret målstyring og niveauet på et sådant målstyringssystem. Strategiplan Maj

6 1.4. Målopfyldelse I forbindelse med strategiplanens årlige revision vil der fremover blive redegjort for, hvorvidt planens overordnede mål bliver opfyldt, ændret eller udbygget. I forhold til målene i strategiplan er disse alle opfyldt med undtagelse af delmål under pkt Elforbrug pr. solgt energimængde. Vi vurderer imidlertid, at dette delmål ikke kan opfyldes, da elforbruget i store træk er en funktion af udgifterne til at pumpe fjernvarmevandet rundt i det samlede system. Varmeforsyningen arbejder konstant på at optimere systemerne, herunder at holde elforbruget på et så lavt niveau som muligt, men i sammenligning med de andre byer i 6-by regi, er Aalborg imidlertid i den situation, at hovedleverandøren Nordjyllandsværket er placeret i periferien af det centrale net, hvorimod produktionen i de andre byer foregår mere centralt, så vandet ikke skal transporteres over så store afstande. Strategiplanens delmål omdefineres derfor til Herudover vil Aalborg Forsyning, Varme være blandt de to ud af 6- byerne, der i 2012 reducerer elforbruget pr. solgt energimængde mest i forhold til benchmarkingresultaterne fra Denne revision er indført i nærværende strategiplan under punkt 0.2.4, og samtidig er der under samme punkt indført et nyt mål om, at Aalborg Forsyning, Varme vil være blandt de 3 bedste i forhold til 6-byerne i forhold til Pris for opvarmning af et standardhus. Strategiplan Maj

7 2. Generelle forhold 2.1. Planlægning Forsyningsområdet Varmeforsyningen i det centrale forsyningsområde er baseret på central kraftvarme og overskudsvarme. Desuden forsynes byerne Tylstrup, Hou og Farstrup-Kølby med decentral kraftvarme. Varmeforsyningens forsyningsområder (og udbygning heraf) fremgår af kortbilag. Forsyningsområdet omfatter alle bygninger inden for kraftvarmeområdet, inkl. olie- og elopvarmede bygninger som defineret i varmeplan af 1992 inkl. senere ændringer af områdeafgrænsningen. Varmeforsyningen har i 2009 fået godkendt et projektforslag for opdateret afgrænsning af forsyningsområdet. Siden 2002 er kraftvarmeværkerne i Langholt, Grindsted-Uggerhalne, Tylstrup, Hou og Farstrup-Kølby blevet overtaget. Der foregår pt. forhandlinger med kraftvarmeværkerne i Ellidshøj-Ferslev og Vaarst Fjellerad om eventuel overtagelse. Der er desuden gennemført forhandlinger med øvrige fjernvarmeselskaber i Aalborg kommune, og disse ønsker pt. ikke overtagelse Varmeplan De overordnede rammer for Varmeforsyningen med hensyn til forsyningsområde og produktion blev senest behandlet af byrådet i Planen er i store træk gennemført i form af en række enkelt-projekter, godkendt af Byrådet/Energistyrelsen Masterplan Varmeforsyningen har i 2010 udarbejdet en Masterplan for det centrale kraftvarmeområde. Formålet med masterplanen er, at at at tilvejebringe grundlag for sikring af optimal udbygning af distributionssystemet inden for det nuværende forsyningsområde inklusive udvidelser i tilstødende områder, opstille forudsætninger for økonomisk og energimæssig optimal drift af distributionssystemet, herunder at afdække behovet for ledningsforstærkninger, omlægning af forsyning m.v., opstille modeller og beregne scenarier for udbygning uden for forsyningsområdet, herunder sikre, at projekter inden for forsyningsområdet gennemføres under afvejning af eventuelle fremtidige udbygninger. I Masterplanen er der foretaget en samfunds- og selskabsøkonomisk screening af udbygningsmuligheder i Aalborg Kommune. Der udestår herefter en mere detaljeret gennemregning af de enkelte udbygningsscenarier. Masterplanen er en vigtig forudsætning for den igangværende udarbejdelse af en revideret varmeplan for Aalborg Kommune Revideret varmeplan Varmeplan Aalborg 2030 Kommunesammenlægningen samt udviklingen på energiområdet generelt har medført et behov for revision og opdatering af den eksisterende varmeplanlægning for Aalborg Kommune. Byrådet har afsat midler til arbejdet i perioden , og arbejdet foregår i 4 faser: Strategiplan Maj

8 Afgrænsning af det centrale kraftvarmeområde (2012) Afgrænsning af øvrige kollektivt forsynede områder (fjernvarme og naturgas) (2012) Afdækning af muligheder i områder uden for kollektivt forsynede områder (sol, biomasse, varmepumper mv.) (2013) Myndighedsbehandling og opfølgende indsats (2014). Fase 1 blev igangsat i 2010, og vurderingerne er opdelt i en række underområder, der afspejler mulighederne for udvidelse af det centrale kraftvarmeområde de kommende år. Vurderingerne tager bl.a. afsæt i resultaterne fra Varmeforsyningens Masterplan. For at sikre størst sammenhæng og struktur er analysearbejdet inddelt i en række underområder korridorer: 1. Nord - Tylstrup 2. Sydvest - Nibe 3. Syd - Ellidshøj-Ferslev 4. Sydøst - Storvorde-Kongerslev 5. Nordøst Ulsted. Der er for hver af de 5 korridorer regnet på en række alternativer. Fase 1 af varmeplanarbejdet forventes afsluttet og forelagt til politisk behandling i første halvdel af Med den nuværende varmeforsyningslov vil en revideret varmeplan for Aalborg Kommune ikke have retsvirkning over for borgerne men alene være vejledende. Planen vil dog være et godt værktøj for Varmeplanmyndigheden og Varmeforsyningen i forbindelse med projektforslag samt til at påvirke udviklingen i retning af en mere bæredygtig varmeforsyning Energivision 2050 og Energistrategi 2030 Aalborg Kommune har i samarbejde med Aalborg Universitet udarbejdet Energivision Det er energivisionens mål, at Aalborg Kommune i 2050 skal være 100 % uafhængig af fossile brændsler. Herudover har Aalborg Kommune udarbejdet Energistrategi Strategien viser bl.a., hvad der skal ske frem til 2030 for at opnå det langsigtede mål om at være fossilfri i Energistrategien danner baggrund for Klimastrategien, som byrådet godkendte i december 2011 samt den kommende nye Bæredygtighedsstrategi. Herudover har Energistrategien tæt sammenhæng med Masterplanen og en ny varmeplan Klimastrategi Aalborg Byråd godkendte i december 2011 Klimastrategi for Aalborg Kommune. Klimastrategien omhandler både forebyggelse og tilpasning i forhold til fremtidige klimaændringer. Udarbejdelse af klimastrategien er sket i et samarbejde mellem Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling, Teknik- og Miljøforvaltningen og Forsyningsvirksomhederne. For Forsyningsvirksomhederne omfatter arbejdet med klimastrategien eksempelvis en langsigtet energistrategi og mulige CO 2 -reduktioner fra energiforsyningen. Strategiplan Maj

9 2.2. Klimastrategi indeholder en række indsatser på energiområdet. De relevante indsatser for Varmeforsyningen er indarbejdet i strategiplanen. Lovgivning m.v Lov om varmeforsyning m.m. Følgende love og bekendtgørelser er de vigtigste i forhold til Varmeforsyningen: Lovbekendtgørelse nr af 14.december 2012 om varmeforsyning med senere ændringer Lov nr. 465 af 17. juni 2008 om kommunal fjernkøling Bekendtgørelse nr af 13. december 2005 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg Bekendtgørelse nr. 690 af 21. juni 2011 om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg Bekendtgørelse nr. 677 af 21. juni 2010 om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder CO 2 -kvoter EU s direktiv om handel med drivhusgasemissioner trådte i kraft den 25. oktober 2003 og forpligter medlemslande til enten at reducere deres emissioner af drivhusgas, svarende til Kyoto-forpligtelsen eller kompensere for større udslip ved at skaffe kvoter fra andre lande. For Danmarks vedkommende betyder det, at der i 2012 skal være reduceret med 21 % i forhold til basisåret Følgende lov er vigtig i forhold til Varmeforsyningens tildeling af CO 2 -kvoter: Lovbekendtgørelse nr af 15. september 2010 om CO 2 -kvoter, der omfatter bestemmelser vedrørende tildeling og handel med CO 2 -kvoter for perioden 1. januar 2008 til 31. december I henhold til loven skal alle energianlæg med indfyret effekt over 20 MW fra 1. januar 2005 have tilladelse til at udlede CO 2, og der skal hvert år afleveres CO 2 -kvoter svarende til årets udledning. Der tildeles hvert år et antal gratiskvoter baseret på basis af det gennemsnitlige forbrug af fossile brændsler i perioden 1998 til Fra og med 2013 træder nye EU-regler i kraft, som er ens for hele EU. Tildelingen af gratiskvoter vil ligesom for indeværende periode blive reduceret over perioden, som løber frem til De nærmere detaljer om tildeling af gratiskvoter, reduktionsrater og opgørelse af kvoteforbrug beskrives nærmere under afsnit Afgiftslove Følgende love og bekendtgørelser er de vigtigste i forhold til Varmeforsyningen på afgiftsområdet: Lovbekendtgørelse nr af 17. november 2010 om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. med senere ændringer Lovbekendtgørelse nr. 312 af 1. april 2011 om afgift af naturgas og bygas med senere ændringer Lovbekendtgørelse nr. 297 af 3. april 2006 om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. med senere ændringer Lov nr af 19. december 2007 om ændring af forskellige energiafgiftslove m.v. (indeksering af energiafgifter) med senere ændringer Lov nr af 21. december 2007 om ændring af forskellige miljø- og energiafgiftslove (afgiftslempelser på fjernvarme) LOV nr. 472 af 17. juni 2008 om afgift af kvælstofoxider Lov nr. 528 af 17. juni 2008 om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love Lov nr. 527 af 12. juni 2009 om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (Forårspakke 2.0) Lov nr. 461 af 12. juni 2009 om ændring af lov om afgift af affald og råstoffer, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. og forskellige andre love og om ophævelse af lov om tilskud til elproduktion (Forårspakke 2.0) Strategiplan Maj

10 i Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, registreringsafgiftsloven, momsloven og forskellige andre love, Lov nr af 21. december 2010 Lov nr af 28. december 2011 om ændring af afgift af kvælstofoxider m.v. Sidstnævnte lov medfører, at afgiften for udledning af NO x fra 1. juli 2012 stiger fra 5,20 kr./kg NO x til 25 kr./kg NO x Energiaftale marts I februar 2011 fremlagde den daværende regering Energistrategi 2050, som efterfølgende blev fulgt op af den ny regerings energipolitiske udspil Vores Energi fra november Den 22. marts 2012 blev parterne enige, og en ny energiaftale om den danske energipolitik blev en realitet. Med energiaftalen er der sikret bred politisk opbakning til en ambitiøs grøn omstilling med fokus på at spare på energien i hele samfundet og få mere vedvarende energi i form af flere vindmøller, mere biogas og mere biomasse. Aftalens hovedmålsætning er en omstilling af hele Danmarks energiforsyning (el, varme, industri og transport) til vedvarende energi i Aftalen indeholder en lang række initiativer som i hovedtræk betyder: En markant udbygning med vindkraft, så halvdelen af vores elforbrug dækkes af vind i Varmeproduktion omstilles til vedvarende energi, herunder skift fra kul til biomasse på de centrale kraftværker (kræver ændring af Varmeforsyningsloven) Oliefyr og gasfyr må ikke installeres i bygninger fra 2013 Oliefyr udfases fra 2016 i eksisterende bygninger i områder med fjernvarme eller naturgas Mere vedvarende energi i erhvervslivet via tilskud Udarbejdelse af strategi for etablering af smarte elnet i Danmark Bedre rammebetingelser for biogasudbygning via støtte Omstilling til el og biomasse i transportsektoren Øget forskning, udvikling og demonstration for at udvikle og teste danske grønne løsninger. Energiaftalen finansieres bl.a. ved: En markant forøgelse af energiselskabernes energisparekrav Støtte til udbygning med vedvarende energi betales over energiregningen Der indføres en forsyningssikkerhedsafgift på rumvarme, der skal dække tilskud til biogas, industriel kraftvarme samt afgiftstab som følge af overgang til biomasse. Forsyningssikkerhedsafgiftens størrelse er ikke nævnt i aftalen, men Energistyrelsen nævner i et notat af 2. marts 2012 et beløb 27,4 kr./gj. For at lempe belastningen fra forsyningssikkerhedsafgiften på forbrugere af fossile brændsler, der i forvejen har høje afgifter, reduceres afgiftsstigningen på allerede beskattede brændsler med 7,5 kr./gj. Det formodes, at såvel afgift som reduktion indfases i perioden fra 2013 til Den fuldt indfasede forsyningssikkerhedsafgift på 27,40 kr./gj 7,50 kr./gj = 19,90 kr./gj, hvilket svarer til en prisstigning på varmeprisen på ca. 1,50 kr./m 3 /m 2. Strategiplan Maj

11 Bygningsreglement Bygningsreglement 2010 (BR10) trådte i kraft den 30. juni 2010 med en overgangsperiode frem til den 30. december I BR10 er der indført en ny frivillig lavenergiklasse 2015, hvor energikravet er skærpet med 25 % i forhold til standardkravet. Der er efterfølgende den 24. august 2011 indført endnu en ny frivillig lavenergiklasse 2020 i BR10, hvor kravet er skærpet med yderligere 25 %. Kommunerne skal i henhold til henholdsvis Bekendtgørelse nr. 690 af 21. juni 2011 om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg samt Planloven meddele dispensation fra tilslutnings- og forblivelsespligt for ny bebyggelse, der opføres som lavenergibyggeri, hvis bygherren ønsker det. Dispensation gives i forbindelse med byggetilladelsen Omkostningsstyring Effektivisering/regulering af Fjernvarmesektoren I de seneste år er der i forskellige sammenhænge foretaget forskellige udredninger af effektiviseringspotentialer i fjernvarmesektoren. De forskellige udredninger er beskrevet i følgende: - Energistyrelsen, Konkurrencestyrelsen, KL og Dansk Fjernvarme: Forslag til effektivisering i fjernvarmesektoren, COWI a/s for Energistyrelsen: Undersøgelse af incitamentsstrukturen i fjernvarmesektoren, august Rambøll for Energistyrelsen: 3. parts adgang til fjernvarmenettene effektivisering og optimering af fjernvarme gennem et åbent samarbejde, Rambøll for Dansk Fjernvarme og Foreningen af Danske Kraftværker: Redningsplan Små dyre naturgasfyrede fjernvarmeværker, september Senest har Ea Energianalyse gennemført en analyse af, om reguleringen i fjernvarmesektoren er hensigtsmæssig i forhold til de udfordringer, sektoren står overfor. Analysen er gennemført for Dansk Fjernvarme, Dansk Energi, Energistyrelsen, Energitilsynet, RenoSam og Affald Danmark og rapporteret i Reguleringsmodeller for fjernvarmen, december Rapporten beskriver forskellige reguleringsscenarier uden at pege på et bestemt scenarie som mest egnet, men fordele og ulemper ved de forskellige reguleringsmodeller er belyst ud fra de udfordringer, som en evt. ny regulering skal forholde sig til. Før det giver mening at tage stilling til eventuelle ændrede reguleringsprincipper, skal politiske beslutninger først definere de fremtidige rammer for og ønsker til fjernvarme. Dansk Fjernvarme vil dog på baggrund af den foreliggende rapport formulere egne ønsker til fremtidens regulering af fjernvarmesektoren. Aalborg Forsyning, Varme forventer at deltage aktivt i dette arbejde by benchmark De 6 største fjernvarmebyer København, Odense, Esbjerg, Aarhus, Randers og Aalborg har på gennemført en frivillig benchmark baseret på Dansk Fjernvarmes standardkontoplan. Benchmarken er udført for regnskabsårene og Der er udarbejdet nøgletal og afdækket muligheder for effektivisering. Arbejdet forventes at fortsætte. Som nævnt under målsætninger er der opstillet mål for 7 nøgletal. Efterfølgende diagrammer viser resultatet af benchmark for regnskabsåret Aalborg Forsyning, Varme har hver gang været blandt de bedste på alle nøgletallene. Strategiplan Maj

12 Aalborg By 2 By 3 By 4 By 5 By 6 Samlede omkostninger, kr./solgt GJ Aalborg By 2 By 3 By 4 By 5 By 6 Produktionsomkostninger, kr. / produceret GJ 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 By 2 By 3 Aalborg By 4 By 5 By 6 Varmetab, % i forhold til produceret energi Strategiplan Maj

13 By 2 By 3 Aalborg By 4 By 5 By 6 Spædevand, m 3 /km ledning 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Aalborg By 2 By 3 By 4 By 5 By 6 Administrationsomkostninger, excl. PSO, kr./ solgt GJ By 2 Aalborg By 3 By 4 By 5 By 6 Vedligehold (Ledninger og brønde), kr./km ledning. Strategiplan Maj

14 Aalborg By 2 By 3 By 4 By 5 By 6 Variable afgift Fast afgift Pris for opvarmning af standardhus på 130 m 2, kr Udbudsstrategi Ifølge bekendtgørelse om kommunal udbudsstrategi og opfølgningsredegørelse skal Aalborg Byråd vedtage og offentliggøre en udbudsstrategi, som omhandler kommunens driftsområder. Varmeforsyningen arbejder konstant og i alle henseender på at drive virksomheden optimalt med særlig fokus på omkostningsoptimering, herunder fordelingen af opgaver mellem eksterne og interne aktører. En opgørelse på baggrund af regnskabsår 2011 viser, at Varmeforsyningens andel af udgifter til fremmede tjenesteydelser udgør 12,4% i forhold til de samlede driftsudgifter inkl. virksomhedens energikøb. Virksomhedens energikøb (bortset fra brændsel og el til egne centraler), som ikke kan sendes i udbud, udgør en stor del af de samlede driftsudgifter, og hvis disse udgifter trækkes ud, udgør den samlede procentandel af udgifter til fremmede tjenesteydelser herefter 44,2%. De fremmede tjenesteydelser omfatter bl.a. entreprenør- og smedearbejder i forbindelse med ledningsarbejder og rådgiverydelser mv. Herudover udbydes en række opgaver, som er fælles for Forsyningsvirksomhederne, eksempelvis rengøring, indkøb af brændstof mv. Det er vigtigt for Varmeforsyningen nu og fremover at have det fulde overblik og den samlede viden om hele fjernvarmesystemet, hvorfor der udføres en lang række opgaver inhouse af egne medarbejdere. Disse opgaver er bl.a. den overordnede planlægning, projektering og tilsyn af og med ledningsudbygning og ledningsrenovering, driftsovervågning (døgnvagt) af det samlede system, gennemførelse af alle almindeligt forekommende drifts- og vedligeholdelsesopgaver på anlæg og bygninger (opgaverne udføres typisk af driftspersonalet, der samtidig indgår i vagtbemandingen). Forholdet mellem opgaver, der løses eksternt og internt, vurderes løbende, og ved igangsætning af nye opgaver foretages altid en grundig vurdering af, om opgaven skal sendes i udbud eller løses internt, så beslutningen kan træffes ud fra virksomhedens bedste Øvrige forhold Kulafgiftssag Varmeforsyningen har via Elsam Kraft A/S et udestående med SKAT vedrørende kul- og olieafgifter for kraftvarmeproduktion. Strategiplan Maj

15 Afgifter for 1. december juni 1999, i alt 69 mio. kr. ekskl. moms er betalt under protest, og krav om tilbagebetaling er indbragt for Landsskatteretten, hvor sagen fortsat verserer Salg af Aalborg Forsyning, AKE El-Net Aalborg Kommune solgte i 2011 den kommunale elforsyning AKE-Net til Himmerlands Elforsyning med overtagelse den 1. juli. For Varmeforsyningen betød salget bl.a.: at Varmeforsyningen købte bade-, køkken- og kantinearealer i Elforsyningens bygning Hjulmagervej 22, at Elforsyningens ejerandel i det fælles kommunale fibernet blev købt af Aalborg Kommune og Varmeforsyningen. Fibernetejernes fælles planlæggerfunktion blev overdraget fra Elforsyningen til Varmeforsyningen, at driften af Forsyningsvirksomhedernes fælles fjernaflæsningssystem (Panda) blev overdraget fra Elforsyningen til Varmeforsyningen, at Aalborg Forsyning Gas og Aalborg Forsyning, Varme i forholdet 5:95 købte aktieværdien i det tidligere AKE Entreprise A/S, som efterfølgende er omdøbt til Energicenter Aalborg Entreprise A/S, at omkostningscentret for GIS (OCG) mistede de opgaver, der tidligere blev løst for Elforsyningen. Det nye Energicenter Aalborg Entreprise vil varetage den del af Varmeforsyningens energispareindsats, som virksomheden i henhold til 28 b i varmeforsyningsloven (Lovbekendtgørelse nr. 347 af 17. maj 2005 med senere ændringer) ikke selv må gennemføre, herunder realisering af energibesparelser uden for eget forsyningsområde og egen energiart, finansiering af køb og salg af besparelser og lignende aktiviteter, som reducerer behovet for tilførsel af energi til slutforbruger. På medarbejdersiden betød salget, at to medarbejdere fra OCG blev virksomhedsoverdraget til Himmerlands Elforsyning, og to medarbejdere fra Elforsyningen blev overflyttet til Varmeforsyningen til varetagelse af fjernaflæsningssystemets drift. Ud over de direkte konsekvenser har salget haft en lang række afledte konsekvenser for Varmeforsyningen i form af forøgede omkostninger til fælles IT- systemer, Energicentret, fælles administration mv. Der vil i strategiperioden være fokus på at analysere disse områder med henblik på at undersøge mulighederne for eventuelle omkostningsreduktioner Afgift stilstandsopvarmning Ved dom i Østre Landsret 21. september 2010 fik Fjernvarme Fyn medhold i at være berettiget til godtgørelse af energiafgifter i forbindelse med varmeforbrug til stilstandsopvarmning af kedler og olietanke. På baggrund heraf har Varmeforsyningen rejst formelt krav om tilbagebetaling af afgifter til stilstandsvarme på vore 9 varmecentraler og 5 decentrale kraftvarmeværker. Kravet om tilbagebetaling gælder fra og med 1. april Der er pr. 1. juli 2011 opsat målere til registrering af stilstandsvarmen. Refusionen efter det målte forbrug. Data bruges til at opgøre forbruget i perioden 1. april juni Strategiplan Maj

16 3. Kunder og marked 3.1. Produkter og afregning Produkter Varmeforsyningens hovedprodukt er levering af fjernvarme. Fjernvarme består af cirkulerende varmt vand, der produceres centralt og distribueres gennem et ledningsnet. Kunden overtager produktet efter at have passeret en måler, hvorefter det cirkulerer i bygningen og returneres i afkølet stand. Energitjenester på kommercielle vilkår er tillægsprodukter, der fremover i stigende omfang vil kunne komme til at dække kundernes efterspørgsel. Herunder hører bl.a. levering af Energy-Key til større kunder (overvågning af kundernes forbrug) M 3 -afregning Afregning sker pr. m 3 med de fordele, denne afregningsmetode giver i forhold til energiafregning: Understøtter lovkrav med hensyn til at opnå yderligere energibesparelser hos varmeforbrugerne Giver incitament hos kunderne til at investere i eget varmeanlæg og derved spare forbrug Reducerer ledningstab på grund af lav returledningstemperatur Reducerer elforbrug til drift af ledningsnet Giver lavere fjernvarmeafregning for de fleste kunder. Ulempen ved m 3 -afregning er en forskellig indgangstemperatur hos kunderne, idet det medfører små variationer i afregningerne. Lavtemperatur har efterhånden øget cirkulationshastigheden i nettet og indsnævret forskelle i indgangstemperatur. Kundernes økonomiske fordel af leverancer fra et energiøkonomisk ledningsnet overstiger ulempen ved forskelle i indgangstemperatur M 3 -salg Det samlede graddagekorrigerede m 3 salg vil fortsat være stigende i takt med antallet af nye kunder, som forventes tilsluttet, også selv om der ydes en stor indsats med energirådgivning, som fører til energibesparelser (se tabel 3.4.1) Målere Samtlige villakunder fik i perioden 2000 til 2005 udskiftet ca mekaniske vingehjulsmålere til elektroniske målere. Målernes batterier har en holdbarhed på 10 år, så i perioden forestår en stor opgave med udskiftning af disse. Status ved udgangen af 2011 er, at ca batterier er udskiftet. Opgaven udføres som en tværgående projektopgave af egne medarbejdere, der deltager periodevis i forhold til omfanget af øvrige opgaver Fjernaflæsning Forsyningsvirksomhederne afventer indtil videre at foretage en generel omlægning af forbrugsmålere til fjernaflæsning. Konkrete prioriteringer og udrulningsplaner udarbejdes på baggrund af forudgående vurderinger af de servicemæssige og økonomiske fordele ved omlægningen sammenholdt med beregninger af de anlægsmæssige investeringer og driftsressourcer. Forsyningsvirksomhederne vil vælge en teknologi, der som udgangspunkt bygger videre på den nuværende systemarkitektur på fjernaflæsningsområdet, og hvor de nødvendige nye elementer i lighed med de nuværende bygger på principper om åbne kommunikationsstandarder og uafhængighed af konkrete målerfabrikater. Strategiplan Maj

17 Afprøvning af teknologi og organisation inden for afgrænsede kundegrupper eller geografiske områder vil blive foretaget inden den endelige udrulning. Ved installation af nye målere tager virksomhederne højde for senere omlægning til fjernaflæsning Forbrugsafregning Ca kunder har månedsafregning, og dette antal planlægges forøget, idet alle storkunder allerede har fjernaflæsning. Herved sikres en bedre overensstemmelse mellem budgetteret indtægt og regnskab Reklamationer Antallet af skriftlige henvendelser varierer mellem 70 og 100 stk. pr. år. I 2011 blev registreret 62, hvilket var 30 færre end i 2010 og 15 færre end gennemsnittet de seneste 5 år. 58 henvendelser var vedrørende en unormal stigning i varmeforbruget, hvoraf 57 var forårsaget af fejl på kundernes egne interne anlæg. Der blev i 2011 refunderet m 3, hvilket er ca. halvdelen af den gennemsnitlige refusion i årene Refusioner fastlægges og beregnes efter gældende leveringsbestemmelser. Der vil i strategiperioden være fokus på at nedbringe antallet af reklamationer via indsatser, der skal få kunderne til at tilmelde sig Fjernvarmens Serviceordning, så fejl på kundeanlæg opdages i tide og ikke først efter en lang periode med et eskalerende varmeforbrug Energibesparelser Generelt Energibesparelser er en fundamental forudsætning for at nå målet om en fossilfri energiforsyning og dermed kunne indfri forpligtigelser på klimaområdet og samtidig opnå en nødvendig forsyningssikkerhed. Aalborg Kommune har udarbejdet en Energivision, der opererer med, at energiforbruget skal reduceres i størrelsesordenen % i løbet af de næste 40 år, hvis målet om en fossilfri energiforsyning skal nås. Forskellige forhold, herunder energiselskabernes energispareindsats har medført betydelige energibesparelser de seneste årtier. I 2008 blev der indgået en aftale mellem Klima- og Energiministeren og net- og distributionsselskaberne inden for el, gas og varme om en fordobling af energisparekravene i forhold til tidligere. I energiaftalen fra marts 2012 skærpes sparekravene yderligere, så kravene i perioden øges med 75% og i med 100% i forhold til indsatsen i I 2011 udgjorde det samlede krav til Varmeforsyningens energispareindsats ca MWh svarende til m 3 eller det samlede varmeforbrug i ca parcelhuse på hver 130 m 2. Energibesparelserne skal findes via generel markedsføring af energispareaktiviteter samt målrettet energirådgivning. Herudover vil der være fokus på energibesparende foranstaltninger i forbindelse med netudbygning, netrenovering, mere overskudsvarme og temperaturoptimering Energirådgivning Varmeforsyningens energirådgivning sker i tæt samarbejde med Energicenter Aalborg, der i kraft af tilbud om helhedsrådgivning siden 1995 har bidraget væsentligt til ressource- og energispareindsatsen i Aalborg Kommune. Energicentrets rådgivning samt Varmeforsyningens energispareprojekter (ledningsrenovering, temperaturoptimering mv.) i 2011 medførte realiserede energibesparelser på GJ ud af det samlede krav på GJ. Herudover blev der tilkøbt besparelser på GJ fra projekter, som Energicentret deltog i hos forskellige samarbejdspartnere, så det samlede overskud af besparelser ved indgangen til 2012 udgør GJ. Strategiplan Maj

18 Den fremadrettede rådgivning vil hovedsageligt ske via en aktiv indsats rettet mod områdets erhvervsvirksomheder, boligselskaber og offentlige institutioner, idet der her stadig er et meget stort potentiale. Rådgivningen vil ske på grundlag af kontrakter mellem Energicentret og den enkelte virksomhed om rådgivning og indberetning af besparelser. I forhold til private husholdninger vil energirådgivningen mere ske som effektive borgerrettede informationskampagner om energibesparelser, herunder om Fjernvarmens Serviceordning, idet en direkte rådgivning over for den enkelte husstand vil være meget ressourcekrævende, og resultatet vurderes ikke at stå mål med den indsats, der skal ydes. Rådgivningen suppleres via indgåelse af partnerskaber med eksempelvis håndværkere og entreprenører om gennemførelse af helhedsrådgivning og energibesparende arbejder. Det stærkt forøgede energisparekrav vil sandsynligvis betyde, at en langt større del af besparelserne skal tilkøbes og forventelig til højere priser end tidligere. Der vil tidligt i strategiperioden blive udarbejdet strategi og handleplaner for det fremtidige indkøb af energibesparelser Markedsføring/informationskampagner Forsyningsvirksomhederne gennemfører generelle markedsføringsaktiviteter for alle forsyningsarter for at skærpe kundernes opmærksomhed om energiforbrug og mulige energisparetiltag. Aktiviteterne gennemføres som budskaber, der udsendes til kunderne, annoncer i dagspressen eller på forskellige medier i bybilledet samt ved deltagelse i messer og andre arrangementer. Varmeforsyningen vil hvert år gennemføre mindst én informationskampagne forår eller efterår med forskellige temaer. Herudover deltager Varmeforsyningen i mindst et arrangement (messe eller udstilling) for at underbygge det samme års informationskampagne FJR-ordning Dansk Fjernvarme etablerede den 1. januar 2006 i samarbejde med DS Håndværk og Industri Tekniq samt Teknologisk Institut en certificeringsordning for VVS-selskaber og VVS-montører. Ordningen kaldes Fjernvarmebranchens Registreringsordning, FJR. Siden ordningens start er der på landsplan udført mere end serviceeftersyn på villaanlæg, og i forbindelse med disse eftersyn er der konstateret større eller mindre fejl på mere end 50 % af anlæggene. De udførte serviceeftersyn dokumenterer således et stort behov for at få flere kunder til at tilmelde sig ordningen ikke mindst i Aalborg, hvor kun ca. 150 ejendomme er tilsluttet. Hovedparten af de tilsluttede ejendomme er overført fra en tilsvarende ordning, som Varmeforsyningen selv etablerede i 2000, men som blev afviklet i forbindelse med FJR-ordningen. I forbindelse med ordningens start etablerede Varmeforsyningen et samarbejde med et antal lokale VVSinstallatører for at få flere kunder til at tilslutte sig og for at få flere kunder og installatører til at skærpe opmærksomheden omkring energibesparende tiltag i det hele taget. Det har imidlertid vist sig vanskeligt at skabe den fornødne interesse hos VVS-installatørerne, og Varmeforsyningen har derfor besluttet at intensivere indsatsen i strategiperioden med en målsætning om, at mindst 5% af villakunderne i forsyningsområdet skal være tilsluttet ordningen inden udgangen af Tilslutning af nye kunder Kriterier for tilslutning Forsyningsudvalget har i 2007 godkendt principper for tilslutning af nye kunder inden for og uden for Varmeforsyningens eksisterende forsyningsområde. Strategiplan Maj

19 Der kan som udgangspunkt alene etableres fjernvarmeforsyning til bygninger, der anvendes til helårsformål (boliger, erhverv m.v.), jfr. anvendelseskode i BBR. Hvis der skal etableres fjernvarmeforsyning til bygninger, der anvendes til fritidsformål (sommerhuse o.lign.), sker det ud fra en konkret vurdering af den enkelte sag. Det skyldes, at denne type bygninger ofte har et meget atypisk varmeforbrug Tilslutning inden for det eksisterende forsyningsområde Inden for det eksisterende forsyningsområde kan der som udgangspunkt etableres forsyning, hvis der er positiv samfundsøkonomi. Størstedelen af nybyggeri inden for forsyningsområdet er hidtil blevet tilsluttet Varmeforsyningen via bestemmelser i lokalplaner eller i henhold til varmeplanprojekter Tilslutning uden for det eksisterende forsyningsområde Uden for det eksisterende forsyningsområde kan der som udgangspunkt etableres forsyning, hvis der er positiv samfunds- og selskabsøkonomi. Hvis der er positiv samfundsøkonomi, men negativ selskabsøkonomi, kan der etableres forsyning, hvis de nye kunder dækker det selskabsøkonomiske underskud Projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven Forud for forsyning af nye kunder/nye områder uden for forsyningsområdet udarbejder Varmeforsyningen et projektforslag, der bl.a. omfatter samfunds- og selskabsøkonomiske kalkulationer, så man kan vurdere konsekvenserne ved forskellige varmeforsyningsformer og dermed vurdere, om fjernvarmeforsyning er det optimale, og om der skal stilles særlige vilkår i forbindelse med tilslutning. I særlige tilfælde vil der også blive udarbejdet projektforslag for nye områder inden for det eksisterende forsyningsområde. Det kan f.eks. være ved ændring af grænserne for forsyningsområdet, eller hvis projekterne i kraft af deres størrelse, længden af transmissionsledninger eller lignende kan begrunde behovet for en nærmere undersøgelse Byggemodningsbidrag Varmeforsyningen har pr. 1. januar 2008 indført betaling til ledningsnet i nye byggemodningsområder gennem opkrævning af byggemodningsbidrag. Begrundelsen for indførelse af byggemodningsbidraget er at sikre, at etablering af fjernvarmeforsyning til nye udstykningsområder ikke belaster det øvrige forsyningsområdes kunder, bl.a. jf. Energitilsynets praksis om, at det er udstykkeren, der skal bære den økonomiske risiko i forbindelse med byggemodning Tilslutning af lavenergibyggeri Kravene om at reducere energiforbruget i nye bygninger er strammet løbende gennem mange år, og stramningerne forventes ikke at blive mindre fremover med de udfordringer, samfundet står over for på energi- og klimaområdet. De seneste stramninger er sket i Bygningsreglement 2010, der opererer med en standardklasse og 2 frivillige lavenergiklasser - lavenergiklasse 2015 og lavenergiklasse Fremtidens bygninger vil således i større og større omfang blive opført som lavenergibyggeri med de udfordringer, det indebærer i forhold til valg af opvarmningsform, idet kommunerne ikke længere har mulighed for at kræve lavenergibygninger tilsluttet de kollektive varmeforsyningssystemer. For det centrale forsyningsområde i Aalborg viser beregninger, at den samfundsøkonomisk bedste løsning stadig er tilslutning til fjernvarmenettet sammenlignet med individuelle varmepumper. Strategiplan Maj

20 Varmeforsyningens opgave bliver fremover at rådgive bygherrer, arkitekter, entreprenører m.fl. i forhold til valg af varmeforsyningsmedie i forbindelse med planlagt nybyggeri. Denne opgave vil der være særlig fokus på i strategiperioden, og der vil blive udarbejdet en handlingsplan for, hvordan varmeforsyningen på den mest optimale måde indgår i et samspil med disse aktører. Herudover er et af initiativerne i forhold til lavenergibyggeri i Klimastrategien, at mulighederne for at gennemføre undersøgelser og demonstrationsprojekter for effektiv anvendelse af fjernvarme i lavenergibyggeri i fjernvarmeområder analyseres. Varmeforsyningen følger udviklingen i opførelse af lavenergibyggeri i Aalborg Kommune og overvejer løbende mulighederne for eventuelt at indgå i demonstrationsprojekter mv. Byrådet har den 28. marts 2011 godkendt en række anbefalinger i forhold til lavenergibyggeri i fjernvarmeområder i Aalborg Kommune. Af anbefalingerne fremgår det bl.a., at fjernvarmeselskaberne skal udarbejde projektforslag efter varmeforsyningsloven i forbindelse med nye udstyknings-/byomdannelsesområder, hvor fjernvarmeforsyning vurderes at være en mulighed. Projektforslagene udarbejdes sideløbende med evt. lokalplanlægning, og resultaterne fra analyserne indarbejdes i lokalplanerne inden endelig godkendelse af lokalplanerne. I projektforslagene vurderes endvidere konsekvenserne af et evt. krav om, at bygningerne opføres efter lavenergiklasse 2015-standard, Ved udstykninger i det centrale fjernvarmeområde udarbejdes dog kun projektforslag ved ændringer af de eksisterende grænser for forsyningsområdet, eller hvis projekterne i kraft af deres størrelse, længden af transmissionsledninger eller lignende kan begrunde behovet for en nærmere undersøgelse, at såfremt der i forbindelse med lokalplanlægningen ønskes fastsat krav om, at nybyggeri opføres efter lavenergiklasse 2015-standard, jf. BR10 i fjernvarmeforsynede områder, bør det betinges af, at kravet giver anledning til et positivt samfundsøkonomisk resultat, at nye kommunale bygninger inden for fjernvarmeforsynede områder som udgangspunkt bør forsynes med fjernvarme. Evt. opførelse af bygningerne efter lavenergistandard og/eller valg af andre løsninger end fjernvarme i disse områder bør ske på baggrund af nærmere vurderinger af de energi- og miljømæssige samt økonomiske vurderinger i hvert tilfælde. Der arbejdes pt. med at få udmøntet anbefalingerne i et fælles administrationsgrundlag i forhold til håndtering af lavenergi i lokalplaner, støttet byggeri, kommunens bygninger mv Markedsforhold Kundevækst Siden starten i 1954 har Varmeforsyningen haft en konstant årlig vækst i antallet af mulige tilslutninger, og det forventes, at denne vækst fortsætter, mest som en geografisk udvidelse af forsyningsområdet, men stadig også ved en forøget tilslutning af nye og eksisterende bygninger inden for det nuværende forsyningsområde. Strategiplan Maj

Nordjyllandsværkets rolle i fremtidens bæredygtige Aalborg

Nordjyllandsværkets rolle i fremtidens bæredygtige Aalborg Nordjyllandsværkets rolle i fremtidens bæredygtige Aalborg Rådmand Lasse P. N. Olsen, Miljø- og Energiforvaltningen, E-mail: lo-byraad@aalborg.dk Energiteknisk Gruppe - IDA Nord - 16. september 2015 Hvem

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

Strategiplanlægning

Strategiplanlægning Strategiplanlægning 2013-2024 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Varme (i det følgende benævnt som: Aalborg Forsyning, Varme eller Varmeforsyningen) Hjulmagervej 20 9000 Aalborg Udgivelse:

Læs mere

Forsyningsvirksomhederne - plan for ressource- og energispareindsats 2013-2015.

Forsyningsvirksomhederne - plan for ressource- og energispareindsats 2013-2015. Punkt 10. Forsyningsvirksomhederne - plan for ressource- og energispareindsats 2013-2015. 2012-38084. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender, at den indsats, der er beskrevet

Læs mere

Strategiplanlægning 2016-2019

Strategiplanlægning 2016-2019 Strategiplanlægning 2016-2019 Udgiver: Udgivelse: Juni 2015 Sagsnr.: 2015-011291 Miljø- og Energiforvaltningen Aalborg Forsyning, Varme (i det følgende benævnt Varmeforsyningen) Hjulmagervej 20 9000 Aalborg

Læs mere

Forpligtelser til energibesparelser og værktøjer til at indfri dem. Af Christian Byrjalsen, Energicenter Aalborg

Forpligtelser til energibesparelser og værktøjer til at indfri dem. Af Christian Byrjalsen, Energicenter Aalborg Forpligtelser til energibesparelser og værktøjer til at indfri dem Af Christian Byrjalsen, Energicenter Aalborg Energicenter Aalborg Byrådet traf i 1992 beslutning om etablering af Energicenter Aalborg

Læs mere

Behov for flere varmepumper

Behov for flere varmepumper Behov for flere varmepumper Anbefaling til fremme af varmepumper Dansk Energi og Dansk Fjernvarme anbefaler i fælleskab: 1. At der hurtigt tages politisk initiativ til at give økonomisk hjælp til etablering

Læs mere

Fjernvarme fra SK Varme A/S

Fjernvarme fra SK Varme A/S GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN www.skovsoeparken.dk bestyrelsen@skovsoeparken.dk Dato: 18. april 2011 Fjernvarme fra SK Varme A/S På sidste års generalforsamling blev omlægning til mere miljøvenlige

Læs mere

Miljø- og Energiforvaltningen Stigsborg Brygge Nørresundby. Udgivelse: April Sagsnr.: Dokumentnr.

Miljø- og Energiforvaltningen Stigsborg Brygge Nørresundby. Udgivelse: April Sagsnr.: Dokumentnr. Udgiver: Aalborg Kommune Miljø- og Energiforvaltningen Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2015 Sagsnr.: 2014-190737 Dokumentnr.: 2014-190737-2 Titel: Status for ressource- og energispareindsats

Læs mere

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor VARMEPLAN DANMARK2010 vejen til en CO 2 -neutral varmesektor CO 2 -udslippet fra opvarmningssektoren kan halveres inden 2020, og opvarmningssektoren kan blive stort set CO 2 -neutral allerede omkring 2030

Læs mere

Titel: Status for Forsyningsvirksomhedernes ressource- og energispareindsats 2013 Forside: Aalborg Kommune, billedbank

Titel: Status for Forsyningsvirksomhedernes ressource- og energispareindsats 2013 Forside: Aalborg Kommune, billedbank Udgiver: Aalborg Kommune Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2014 Sagsnr.: 2013-50834 Dokumentnr.: 2014-38560 Titel: Status for Forsyningsvirksomhedernes ressource-

Læs mere

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a.

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. Punkt 11. Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. 2015-060394 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender projekt for etablering af

Læs mere

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 15. september 2015 Udarbejdet af: Nina Detlefsen Kontrolleret af: Kasper Nagel og Jesper Koch Beskrivelse:

Læs mere

Bæredygtig energiforsyning. Redskaber til fremmelse af bæredygtig energiforsyning og udfordringer i lovgivningen

Bæredygtig energiforsyning. Redskaber til fremmelse af bæredygtig energiforsyning og udfordringer i lovgivningen Bæredygtig energiforsyning Redskaber til fremmelse af bæredygtig energiforsyning og udfordringer i lovgivningen Disposition Hvorfor fjernvarme som distributør af bæredygtig energi i storbyer samt målet

Læs mere

Fremtidens smarte fjernvarme

Fremtidens smarte fjernvarme Fremtidens smarte fjernvarme Omstilling til fossilfri varmeproduktion Aalborg Kommunes strategi for fossilfri varmeproduktion Rådmand Lasse P. N. Olsen, Miljø- og Energiforvaltningen, E-mail: lo-byraad@aalborg.dk

Læs mere

Notat. Varmeplan Aalborg - Fase 2 og fase 3

Notat. Varmeplan Aalborg - Fase 2 og fase 3 Notat Dato: 10.03.2014 Sagsnr.: 2013-35946 Dok. nr.: 2013-274023 Direkte telefon: 9931 9461 Initialer: LO Aalborg Forsyning Administration Stigsborg Brygge 5 Postboks 222 9400 Nørresundby Varmeplan Aalborg

Læs mere

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 Fjernvarmen i Danmark Fjernvarmen leveres i dag af mere end 4 fjernvarmeselskaber. Fjernvarmen dækker 5 % af det samlede behov for opvarmning. 1,7

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG Energipolitik på fjernvarmeområdet -Det hele hænger sammen -Det hele hænger sammen Dansk Fjernvarmes Hvidbog 2010 UDGIVER:

Læs mere

Godkendelse af projekt vedr. øget varmeleverance fra I/S Reno-Nord

Godkendelse af projekt vedr. øget varmeleverance fra I/S Reno-Nord Punkt 15. Godkendelse af projekt vedr. øget varmeleverance fra I/S Reno-Nord 2017-026680 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Magistraten godkender, at projektforslag for øget varmeleverance fra

Læs mere

Vision for en bæredygtig varmeforsyning med energirenovering i fokus

Vision for en bæredygtig varmeforsyning med energirenovering i fokus DEBATOPLÆG Vision for en bæredygtig varmeforsyning med energirenovering i fokus Plan C: http://www.gate21.dk/projekter/planc/ Svend Svendsen og Maria Harrestrup samt PlanC s forsyningsgruppe Regeringens

Læs mere

Miljørapport til Udkast til Varmeplan. Indhold. Varmeplanens indhold. Skanderborg Kommune 19. august 2016

Miljørapport til Udkast til Varmeplan. Indhold. Varmeplanens indhold. Skanderborg Kommune 19. august 2016 Miljørapport til Udkast til Varmeplan Indhold Miljørapport til Udkast til Varmeplan...1 Varmeplanens indhold...1 Formål:...1 Mål:...1 Indhold:...1 Nul-alternativ...2 Indvirkning på miljøet...2 Bilag 1.

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

Notat om aktioner i den Strategiske Energiplan for Varde Kommune

Notat om aktioner i den Strategiske Energiplan for Varde Kommune Dato 07.10.2013 Dok.nr. 142691/13 Sagsnr. 12/6001 Ref. Poul Sig Vadsholt Notat om aktioner i den Strategiske Energiplan for Varde Kommune I den Strategiske Energiplan beskrives, at Byrådet ønsker en ren

Læs mere

VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for

VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for VARMEVÆRKETS skriftlige beretning for regnskabsåret 2014 Indholdsfortegnelse: Side Forbrugere ------------------------------------------------------------- 3 Regnskabet 2014 ------------------------------------------------------

Læs mere

ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER

ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER 33 ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER På baggrund af Energitilsynets prisstatistik eller lignende statistikker over fjernvarmepriser vises priserne i artikler og analyser i

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 24 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 24 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 24 Offentligt FAKTAARK OM ENERGIBESPARELSER NOTAT 22. oktober 2015 LOJ 1. Baggrund Net- og distributionsselskaber inden for fjernvarme, el,

Læs mere

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Randers Kommune har udarbejdet følgende projektforslag om tilslutningspligt til Værum-Ørum

Læs mere

Geografisk spredning af økonomiske konsekvenser for husholdninger og virksomheder ved Vores energi

Geografisk spredning af økonomiske konsekvenser for husholdninger og virksomheder ved Vores energi N O T AT Geografisk spredning af økonomiske konsekvenser for husholdninger og virksomheder ved Vores energi Initiativerne samt finansieringsmodellen fra Vores energi vil give gevinster såvel som udgifter

Læs mere

Fjernvarme/alternativ varmeforsyning -fra plan til virkelighed. Oplæg ved kontorchef Charlotte Moosdorf, Industrimiljø

Fjernvarme/alternativ varmeforsyning -fra plan til virkelighed. Oplæg ved kontorchef Charlotte Moosdorf, Industrimiljø Odense Kommune: Fjernvarme/alternativ varmeforsyning -fra plan til virkelighed Oplæg ved kontorchef Charlotte Moosdorf, Industrimiljø 14. April 2010 Hillerød Vi udvikler den bæredygtige og sunde by. Vi

Læs mere

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark x Hvem er vi? indkøber varme hos DONG/Studstrupværket Forbrændingsanlægget i Lisbjerg RenoSyd i Skanderborg Skanderborg Fjernvarme Overskudsvarme leverer varme

Læs mere

Det åbne land og de mindre byer

Det åbne land og de mindre byer Udkast strategi Det åbne land og de mindre byer Fælles mål Der anvendes ikke fossile brændsler i boligopvarmningen på landet i 2035. Der gennemføres energirenovering af boliger på landet koordineret med

Læs mere

Fjernvarme til lavenergihuse

Fjernvarme til lavenergihuse Fjernvarme til lavenergihuse Denne pjece er udgivet af: Dansk Fjernvarme Merkurvej 7 6000 Kolding Tlf. 76 30 80 00 mail@danskfjernvarme.dk www.danskfjernvarme.dk Dansk Fjernvarme er en interesseorganisation,

Læs mere

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Side 1 af 6 Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Projektforslag for udvidelse af solvarmeanlæg, etape 2. April 2013 Formål. På vegne af bygherren, Hejnsvig Varmeværk, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

AKTUELT NYT FRA DANSK FJERNVARME. John Tang

AKTUELT NYT FRA DANSK FJERNVARME. John Tang AKTUELT NYT FRA DANSK FJERNVARME John Tang ENERGIBESPARELSER Energispareaftale af 13. november 2012 Nye regler og retningslinier siden 2009-aftalen. Samlet besparelsesindsats 2013-14 +75% i forhold til

Læs mere

Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse

Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse Punkt 21. Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse 2015-032404 Miljø- og Energiudvalget indstiller til byrådet, at

Læs mere

Tilbud. Vare Antal Enhedspris Beløb Moms Beløb i alt

Tilbud. Vare Antal Enhedspris Beløb Moms Beløb i alt Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Hans Winthers Vej 9 8400 Ebeltoft CVR 22 70 37 14 Carl Th. Dreyers Vej 0 8400 Ebeltoft Ebeltoft, 09-06-2017 Tilbud Forbrugernr.: 82083 Vedr. ejendommen: Carl Th. Dreyers

Læs mere

VEDVARENDE ENERGI I FJERNVARMESYSTEMET. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 19. december 2016

VEDVARENDE ENERGI I FJERNVARMESYSTEMET. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 19. december 2016 VEDVARENDE ENERGI I FJERNVARMESYSTEMET Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 19. december 2016 VEDVARENDE ENERGI HVAD SIGER EU? Forslag opdatering VE direktiv i Vinterpakken Forslag

Læs mere

Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk

Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Skagen Varmeværk Amba Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Maj 2005 Skagen Varmeværk Amba Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Maj

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes opgaver

Læs mere

Nyt stort fjernvarmesystem i Køge

Nyt stort fjernvarmesystem i Køge Nyt stort fjernvarmesystem i Køge TRANSFORM konference den 21. november 2012 Lars Gullev Direktør, VEKS Fjernvarme i Hovedstaden VEKS Interessentskab Interessentskab mellem mellem 12 12 kommuner kommuner

Læs mere

Fjernvarme i Danmark DBDH medlemsmøde, Nyborg 12 juni 2014

Fjernvarme i Danmark DBDH medlemsmøde, Nyborg 12 juni 2014 Fjernvarme i Danmark DBDH medlemsmøde, Nyborg 12 juni 2014 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk PJ 1000 Danmarks Bruttoenergiforbrug 1972-2011 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Olie

Læs mere

Dansk Gartneri Generalforsamling 27. februar 2013

Dansk Gartneri Generalforsamling 27. februar 2013 Dansk Gartneri Generalforsamling 27. februar 2013 Ib Larsen, Energistyrelsen Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Bedre vilkår for danske virksomheder Regeringen vil gøre det mere attraktivt at

Læs mere

GRØN ENERGI FJERNVARMESEKTOREN UDFORDRINGER OG MULIGHEDER. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 7.

GRØN ENERGI FJERNVARMESEKTOREN UDFORDRINGER OG MULIGHEDER. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 7. GRØN ENERGI FJERNVARMESEKTOREN UDFORDRINGER OG MULIGHEDER Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 7. februar 2017 FJERNVARME = VÆKST Fjernvarmesektoren gennemgår en markant grøn

Læs mere

Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag. Til projektforslaget bemærkes: T: +45 4810 4200

Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag. Til projektforslaget bemærkes: T: +45 4810 4200 Notat Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag 1. juli 2014 Projekt nr. 215245 Dokument nr. 1211776524 Version 1 Udarbejdet af acs Kontrolleret af trn Godkendt

Læs mere

Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen. Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus

Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen. Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus Væsentligste kilder (September 2010) Konklusion - 1 Medvind til varmepumper i Danmark Op til 500.00 individuelle

Læs mere

Bæredygtig energiforsyning

Bæredygtig energiforsyning Bæredygtig energiforsyning Redskaber til fremmelse af bæredygtig energiforsyning i og udfordringer d i lovgivningen v/anders Johan Møller-Lund, energiplanlægger, Odense Kommune (v/mette Rude, funktionsleder,,

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling 2014 Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. 11. juni 2014

Velkommen til Generalforsamling 2014 Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. 11. juni 2014 Velkommen til Generalforsamling 2014 Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. 11. juni 2014 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse

Læs mere

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Baggrund Projektets baggrund er et lokalt ønske i Haastrup om at etablere en miljøvenlig og CO2-neutral varmeforsyning i Haastrup. Projektet

Læs mere

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes

Læs mere

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI?

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? AKTUEL ENERGIPOLITIK FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? Kim Mortensen direktør Dansk Fjernvarme kmo@danskfjernvarme.dk 9.. september 2015 FJERNVARMENS AKTUELLE STATUS Dansk Fjernvarmes positioner Nyt Energi-,

Læs mere

NOTAT 12. december 2008 J.nr. 070101/85001-0069 Ref. mis. Om tiltag til reduktion af klimagasudledningen siden 1990.

NOTAT 12. december 2008 J.nr. 070101/85001-0069 Ref. mis. Om tiltag til reduktion af klimagasudledningen siden 1990. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 200 Offentligt NOTAT 12. december 2008 J.nr. 070101/85001-0069 Ref. mis Side 1/5 Om tiltag til reduktion af klimagasudledningen siden 1990. Miljøstyrelsen

Læs mere

Status for energiselskabernes energispareindsats 2016

Status for energiselskabernes energispareindsats 2016 Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 287 Offentligt Status for energiselskabernes energispareindsats 2016 Kontor/afdeling Center for Systemanalyse, Energieffektivitet og Global

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 31-03-2009 rev. B 13-05-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax

Læs mere

Resultatkrav. Alle byzoneområder er forsynet med fjernvarme, alle nye udstykningsområder indenfor eller i forbindelse med forsyningsområder

Resultatkrav. Alle byzoneområder er forsynet med fjernvarme, alle nye udstykningsområder indenfor eller i forbindelse med forsyningsområder &9(+)8316à():%61)*367=2-2+ &IWOVMZIPWIEJSQVÅHIXWEQXQÅPKVYTTI Området dækker aktiviteter samt udgifter/indtægter i forbindelse med fremskaffelse og distribution af fjernvarme. Områdets udgifter skal lovgivningsmæssigt

Læs mere

Forbrugervarmepriser efter grundbeløbets bortfald

Forbrugervarmepriser efter grundbeløbets bortfald Forbrugervarmepriser efter ets bortfald FJERNVARMENS TÆNKETANK Grøn Energi er fjernvarmens tænketank. Vi omsætter innovation og analyser til konkret handling til gavn for den grønne omstilling, vækst og

Læs mere

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato November 2015 SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M2 SOLVARME Revision 01

Læs mere

Aftalen af den 10. juni 2005 om den fremtidige

Aftalen af den 10. juni 2005 om den fremtidige Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 115 Offentligt Aftalen af den 10. juni 2005 om den fremtidige energispareindsats Mål for energibesparelser i perioden 2006 2013 Årligt energisparemål på

Læs mere

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Anders Michael Odgaard Nordjylland Tel. +45 9682 0407 Mobil +45 2094 3525 amo@planenergi.dk Vedrørende Til brug for udarbejdelse af Energiperspektivplan

Læs mere

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING NOVEMBER 2011 Dato:23.november 2011 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:...

Læs mere

BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI

BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI -SPÆNDINGSFELTET MELLEM KOLLEKTIV OG LOKAL FORSYNING V. Magnus Foged, Planchef, Københavns Energi, TRANSFORM, Energisporet d. 21. november 2012 DISPOSITION

Læs mere

Opfølgningg på Klimaplanen

Opfølgningg på Klimaplanen 2013 Opfølgningg på Klimaplanen Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Marts 2013 Introduktion Næstved Kommune har i 2013 udarbejdet en ny CO 2 kortlægning over den geografiske kommune. Samtidig er

Læs mere

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem 1 Centrale målsætninger i Energiaftalen 22-3-2012 2020: 50% vindenergi i elforbruget 2020: 40% reduktion af drivhusgasser set i forhold til 1990

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 4. april 2011. AffaldVarme Aarhus

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 4. april 2011. AffaldVarme Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 4. april 2011 AffaldVarme Aarhus Teknik og Miljø Aarhus Kommune 1. Resume Aarhus Kommune har siden juni 2009 stillet krav om, at alle boliger

Læs mere

Status for Handleplan for varme- og energiforsyning. Roskilde Kommune 2010-2015. 1. Udvide og optimere fjernvarmenettet.

Status for Handleplan for varme- og energiforsyning. Roskilde Kommune 2010-2015. 1. Udvide og optimere fjernvarmenettet. Status for Handleplan for varme- og energiforsyning Roskilde Kommune 2010-2015 Emne/opgave (Aktører og opgavestart) Status pr. 31.12.2011 1. Udvide og optimere fjernvarmenettet. Roskilde Kommune vil i

Læs mere

Indstilling. Energieffektiv fjernvarmeforsyning i Geding. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 1.

Indstilling. Energieffektiv fjernvarmeforsyning i Geding. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 1. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 1. april 2014 Energieffektiv fjernvarmeforsyning i Geding Ombygning af fjernvarmesystemet i Geding til en mere energieffektiv drift ved

Læs mere

STORE VARMEPUMPER I FJERNVARMESYSTEMET

STORE VARMEPUMPER I FJERNVARMESYSTEMET STORE VARMEPUMPER I FJERNVARMESYSTEMET Temadag om varmepumper, overskudsvarme og regeringens forsyningsstrategi Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 29. september 2016 ENERGIPOLITIK

Læs mere

Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014

Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014 Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014 PROGRAM Velkomst Jørgen Niemann Jensen, Randers Kommune Program Jørgen Røhr Jensen, NIRAS Den globale udfordring Torben Chrintz, NIRAS Klimaplan for Randers Kommune

Læs mere

Miljø- og Energiforvaltningen

Miljø- og Energiforvaltningen - og Energiforvaltningen Drifts- og anlægsramme for - og Energiforvaltningen Beløb i 1.000 kr. Drift 2015 Anlæg 2015 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Aalborg Forsyning, Gas 14.401 14.571 Aalborg Forsyning,

Læs mere

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Juni 2007 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler

Læs mere

FJERNVARMESEKTOREN KLIMATILPASNING OG BÆREDYGTIGHED FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI

FJERNVARMESEKTOREN KLIMATILPASNING OG BÆREDYGTIGHED FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI FJERNVARMESEKTOREN KLIMATILPASNING OG BÆREDYGTIGHED Kim Mortensen Direktør Dansk Fjernvarme kmo@danskfjernvarme.dk 2. marts 2017 FJERNVARME = VÆKST Fjernvarmesektoren

Læs mere

Projektforslag Metso m.fl.

Projektforslag Metso m.fl. Horsens Varmeværk a.m.b.a. Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 2 af 29 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling...

Læs mere

Vejledning om tilslutningspligt til kollektive varmeforsyningsanlæg

Vejledning om tilslutningspligt til kollektive varmeforsyningsanlæg Vejledning om tilslutningspligt til kollektive varmeforsyningsanlæg Vejledning om tilslutningspligt Indhold Varmeplanen... 3 Hovedprincipper for tilslutningspligt... 3 Tilslutningspligt og forblivelsespligt...

Læs mere

IDA GRØN FREMTID MED FJERNVARME OG FJERNKØLING. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 6. april 2017

IDA GRØN FREMTID MED FJERNVARME OG FJERNKØLING. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 6. april 2017 IDA GRØN FREMTID MED FJERNVARME OG FJERNKØLING Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kbe@danskfjernvarme.dk 6. april 2017 SIKKER FORSYNING OGSÅ I 2025 Forsyningen af det moderne samfund med el, gas,

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014.

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014. - 1 - Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014. Bestyrelsens beretning Indledning 2013 har været stille år for Hadsten Varmeværk uden de store udfordringer, dog med en meget

Læs mere

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030 Lars Bo Jensen Viborg, d. 09.09.2010 Forhistorien Randers Kommune Klimaudfordringer også i Randers Kommune Højvandssikring & pumpehus på

Læs mere

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Projektforslag Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Januar 2014 27. januar 2014 Sagsnr.: 2014010065 gasnet@naturgas.dk Projektforslag Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs mere

Fremme af varmepumper i Danmark

Fremme af varmepumper i Danmark Fremme af varmepumper i Danmark Energiaftalen i februar og hvad så nu? Mikkel Sørensen Energipolitisk aftale 21. februar 2008: En aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne,

Læs mere

ENERGIDAGSORDEN FORÅR 2017

ENERGIDAGSORDEN FORÅR 2017 TEMADAG OM NY LOVGIVNING ENERGIDAGSORDEN FORÅR 2017 Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 12. januar 2017 ENERGIPOLITISKE HASTESAGER 2016-17 Lovgivning om regulering af fjernvarmesektoren

Læs mere

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet.

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Bornholms Forsyning Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Februar 2011 2 af 7 0 Indledning Nærværende projektforslag omhandler ophævelse af tilslutnings-

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

Halmens dag. Omstilling til mere VE v. Jan Strømvig, Fjernvarme Fyn.

Halmens dag. Omstilling til mere VE v. Jan Strømvig, Fjernvarme Fyn. Halmens dag. Omstilling til mere VE v. Jan Strømvig, Fjernvarme Fyn. 25. april 2016 Fjernvarme Fyn generelt Fjernvarme Fyn A/S er et aktieselskab ejet af Odense Kommune (97%) og Nordfyns Kommune (3%).

Læs mere

Lavenergibebyggelse - for hver en pris? Jesper Møller Larsen, jeml@ramboll.dk

Lavenergibebyggelse - for hver en pris? Jesper Møller Larsen, jeml@ramboll.dk Lavenergibebyggelse - for hver en pris? Jesper Møller Larsen, jeml@ramboll.dk Myter i energiplanlægningen Energibesparelser er den billigste måde at reducere udledningen af drivhusgasser på! Alle energibesparelser

Læs mere

Baggrund Baggrunden for indstillingen er en ansøgning af 13. marts 2014 fra Aalborg Forsyning, Varme.

Baggrund Baggrunden for indstillingen er en ansøgning af 13. marts 2014 fra Aalborg Forsyning, Varme. Punkt 13. Varmeplanlægning - Ændring af områdeafgrænsningen fra individuel opvarmning til kollektiv forsyning med fjernvarme Klokkevej 1C, Dall Villaby. Projektgodkendelse. 2014-13083. Miljø- og Energiforvaltningen

Læs mere

Ringe Fjernvarmeselskab A.m.b.A.

Ringe Fjernvarmeselskab A.m.b.A. Beretning. Driftsåret 2016. 1. Nyudstykninger, nyanlæg, reparationer, ombygninger m.m. i 2016. Der var ingen byggeaktivitet i Golfparken i 2016. Der er bygget 2 huse på naboudstykningen. Området er udlagt

Læs mere

Bilag 5: Pjece - Dampbaseret fjernvarme afvikles. Pjecen er vedlagt.

Bilag 5: Pjece - Dampbaseret fjernvarme afvikles. Pjecen er vedlagt. Bilag 5: Pjece - Dampbaseret fjernvarme afvikles Pjecen er vedlagt. Dampbaseret fjernvarme afvikles Fjernvarmen fra den ombyggede blok på Amagerværket vil føre til en markant reduktion af CO 2 -udslippet,

Læs mere

Resumé. Punkt 8 Energitilsynets møde den 19. december 2012 ENERGITILSYNET. 19-12-2012 Varme/Detail & Distribution «Sagsnummer»

Resumé. Punkt 8 Energitilsynets møde den 19. december 2012 ENERGITILSYNET. 19-12-2012 Varme/Detail & Distribution «Sagsnummer» ENERGITILSYNET Punkt 8 Energitilsynets møde den 19. december 2012 Orientering om benchmarking af omkostningerne i 2011 til energispareindsatsen hos net- og distributionsvirksomhederne indenfor el, naturgas

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

Peer Andersen, Fjernvarme Fyn

Peer Andersen, Fjernvarme Fyn Regionalmøde 2015, Odense den 3. marts 2015 Strategisk energiplanlægning Hvad har det betydet for Fjernvarme Fyn? Peer Andersen, Fjernvarme Fyn Disposition: 1. El- og varmeproduktion på Fynsværket 2. Udvidelser

Læs mere

Dato: Sagsnr.: Dok. nr.: Direkte telefon: Initialer: ARL

Dato: Sagsnr.: Dok. nr.: Direkte telefon: Initialer: ARL Notat Dato: 17.03.2016 Sagsnr.: 2016-014380 Dok. nr.: 2016-014380-15 Direkte telefon: 9931 9462 Initialer: ARL Aalborg Energi Holding A/S Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Aalborg Varme A/S og Nordjyllandsværket

Læs mere

Effektiviteten af fjernvarme

Effektiviteten af fjernvarme Effektiviteten af fjernvarme Analyse nr. 7 5. august 2013 Resume Fjernvarme blev historisk etableret for at udnytte overskudsvarme fra elproduktion, hvilket bidrog til at øge den samlede effektivitet i

Læs mere

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER Kate Wieck-Hansen OVERSIGT Politiske udfordringer Afgifter og tilskud Anlægstyper med biomasse Tekniske udfordringer Miljøkrav VE teknologier Samaarbejde

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN

VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN KOM GODT I GANG VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN i forbindelse med varmeprojekter og varmeplanlægning lokalt Udgiver: Dansk Fjernvarme Dato: Oktober 2015 Fire hæfter KOM GODT I GANG i

Læs mere

Varmepumper i et energipolitisk perspektiv. Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk

Varmepumper i et energipolitisk perspektiv. Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk Varmepumper i et energipolitisk perspektiv Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk Dagsorden: Den energipolitiske aftale 2012 Stop for installation af olie- og naturgasfyr Den energipolitiske aftale

Læs mere

Aarhus Kommune. vil give grøn varme til borgerne

Aarhus Kommune. vil give grøn varme til borgerne vil give grøn varme til borgerne v/jan B. Willumsen, afdelingschef Hvem er vi Hvad har vi nået hvad kan vi Målsætninger Hvad er planen Udfordringer, samspil, samarbejde hvem er vi? En offentlig virksomhed

Læs mere

2010/1 LSV 195 A (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 27. maj Forslag.

2010/1 LSV 195 A (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 27. maj Forslag. 2010/1 LSV 195 A (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skatteministeriet, j.nr. 2011-231-0042 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 27. maj 2011 Forslag

Læs mere

Lavenergi og fjernvarme

Lavenergi og fjernvarme Lavenergi og fjernvarme Hvorfor fjernvarme til lavenergibyggeri Hvad skal der til? Hvad betyder det for ejer? Hvad kan AVA/Århus Kommune gøre? Lavenergi og fjernvarme Lovgivning Paradokser Byggeteknik

Læs mere

Strategiske energiplanlægning

Strategiske energiplanlægning Strategiske energiplanlægning Sønderborg Fjernvarme Lidt historie.. Grundlagt 26. februar 1963 som forbrugerejet selskab Første oliefyrede central i drift inden udgangen af året Flere fusioner undervejs

Læs mere

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse:

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse: Assens Fjernvarme A.m.b.a. Stejlebjergvej 4, Box 111 5610 Assens Kolding d. 16. september 2008 Vedr: Projektforslag for Etablering af fjernvarme i Ebberup På baggrund af møde hos Naturgas Fyn fredag d.

Læs mere